Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU Geliflim devam ediyor...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor..."

Transkript

1 Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor...

2 çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l Türkiye Ekonomisi Kurumsal Bankac l k Bireysel Bankac l k Uluslararas Bankac l k Kurumsal Geliflim Organizasyon fiemas Mali Tablolar Mali Tablolar Analizi Ba ms z Denetim Raporu fiubeler

3 K saca Asya Finans Asya Finans Kurumu A.fi., daha sonra kurucu ortak olarak Kurumda yer alacak bir grup giriflimcinin gayretleri sonucu Türkiye nin alt nc özel finans kurumu olarak 24 Ekim 1996 tarihinde, Altunizade deki Merkez fiubesi ile faaliyetlerine bafllam flt r. Kurulufl sermayesi; 2 trilyon TL, mevcut ödenmifl sermayesi; 60 trilyon TL olan Asya Finans n, tabana yay lm fl yerli sermayeye dayanan çok ortakl bir yap s vard r. Asya Finans' n Temel Hedefi: Müflteri odakl hizmet anlay fl ndan hareketle, teknolojinin getirdi i en son imkânlar kullanarak, faizsiz finans sistemini daha genifl kitlelere ulaflt rabilmektir. Bu do rultuda, Genel Müdürlük birimleri ve 43 flubesi, yurt içinde 4, yurt d fl nda 490 muhabir banka ile faaliyetlerini sürdürmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip ilk özel finans kuruluflu olan Asya Finans; müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karfl larken, finansal kiralama, üretim deste i ve kâr zarar yat r m ortakl olmak üzere faizsiz bankac l k konusundaki üç temel ürünün yan s ra; bireysel krediler, kredi kartlar, POS, e-pos, ATM, nternet bankac l gibi bireysel bankac l k ürünlerinin ve kambiyo, gayri nakdi krediler, çek/senet ifllemleri gibi nakit kredi d fl ndaki tüm bankac l k ürün ve hizmetlerinin pazarlanmas konusunda faaliyet göstermektedir. Asya Finans, flu iki temel yaklafl m kendi gelifliminin ve hedefledi i pazar pay na ulaflabilmesinin bir gere i olarak kabul etmekte ve bunun için çaba sarf etmektedir: Faizsiz bankac l k ürünlerini gelifltirerek, bu konuda yeni türev ürünler ortaya koymak. Bankac l kta etkin bir biçimde kullan lmakta olan ürünlerin faizsiz bankac l k sistemine adaptasyonunu sa lamak. Asya Finans' n temel hedefi; müflteri odakl hizmet anlay fl ndan hareketle, teknolojinin getirdi i en son imkânlar kullanarak, faizsiz finans sistemini daha genifl kitlelere ulaflt rabilmektir. Asya Finans, misyon ve vizyonunu çal flanlar n n genifl kat l m yla belirlemifl, paylaflman n ve bir inanc n ürünü olarak kurum kültürünün unsurlar haline getirmifltir. Asya Finans n Misyonu: Ça dafl bankac l k hizmetlerini faizsiz bankac l k ilkeleri çerçevesinde gelifltirip, müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini "farkl beklentilere farkl çözümler" yaklafl m yla karfl layarak, paydafllar na ve Türkiye ekonomisine katk sa lamakt r. Asya Finans n Vizyonu: Lider bir finans kurumu olarak sektörün önde gelen bankalar yla rekabet ederek, bankac l k alan nda gelifltirdi i ürünlerle dünya standartlar nda hizmet veren, sayg n, güvenilir ve etkin bir kurum olmakt r. 3

4 Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Geçti imiz y l ülke ekonomisinde yaflanan olumlu geliflmeler, bankac l k ve finans sektörünü de olumlu etkilemifl, ekonomik beklentileri yükseltmifltir. Nitekim, enflasyonun 28 y l sonra ilk defa tek haneli rakamlara düflmesi de, bu beklentilerin bofla ç kmayaca n n ve ekonomik aç dan parlak y llar n yaklaflt n n somut bir göstergesidir. Asya Finans için 2003 y l, önceki y llarda yap lan yat r mlar n olumlu sonuçlar n n al nd ve at lan temellerin iyice sa lamlaflt, son derece baflar l bir y l olmufltur y l nda gerek kaynak toplamada, gerek fon kulland r m nda en h zl büyüyen finans kurumu Asya Finans't r. Takdirinize gururla sundu umuz 2003 y l sonuçlar, bu baflar n n gelifligüzel olmay p, planl ve hedeflere yönelik stratejiler do rultusunda elde edildi ini aç kça göstermektedir. Dengeli ve istikrarl bir flekilde geliflimine devam eden Kurumumuz, geçti imiz mali y lda da kurumsal müflteri portföyünü önemli ölçüde geniflletmifl; altyap çal flmalar tamamlanan alternatif da t m kanallar n hizmete sokarak bireysel bankac l k alan nda yeni at l mlar yapm fl; yayg nlaflt rd yurt d fl muhabir banka a sayesinde d fl ticaret ifllemlerinde de önemli yol kat etmifltir y l nda yurt genelindeki flube say m z 43'e ç karm fl bulunmaktay z. fiube say m zdaki bu art fl, beraberinde gözle görülür bir mevduat art fl da getirmektedir. Ayr ca, açt m z her yeni flubenin, gerek yeni istihdam olana yaratmas ve bölge yat r mc lar na kaynak sa lamas aç s ndan, gerekse toplanan fonlar n üretime yönlendirilmesi aç s ndan ülke ekonomisine katk s büyüktür. Kaliteli hizmet prensibinden ödün vermeden üstün bir gayretle çal flan yönetim ve personeliyle Asya Finans, özel finans kurumlar aras nda liderli e do ru h zl ve emin ad mlarla ilerlemektedir. Kurumumuzun, 2003 y l ndaki bu baflar grafi inden yola ç karak belirlenen 2004 y l hedeflerine de rahatl kla ulaflaca, hatta aflaca konusunda inanc m sonsuzdur. 4

5 Bu baflar da eme i geçen tüm Asya Finans yönetici ve çal flanlar ile bizlerden deste ini esirgemeyen de erli ortaklar m za teflekkür ederim y l çal flmalar m z n da ülkemiz, milletimiz ve Kurumumuz için hay rlar getirmesi temennisiyle sayg ve selamlar m sunuyorum. M. hsan KALKAVAN Yönetim Kurulu Baflkan Asya Finans için 2003 y l, önceki y llarda yap lan yat r mlar n olumlu sonuçlar n n al nd ve at lan temellerin iyice sa lamlaflt, son derece baflar l bir y l olmufltur. 5

6 Yönetim Kurulu M. hsan Kalkavan Yönetim Kurulu Baflkan Tahsin Teko lu Yönetim Kurulu Baflkan Yrd. A. Selçuk Berksan Yönetim Kurulu Üyesi M. hsan Kalkavan Yönetim Kurulu Baflkan Armatör, fladam. Ekim 1996 tarihinden itibaren Kurumumuz Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev yapmaktad r. Ayr ca Ifl k Sigorta A.fi., Befliktafl Denizcilik ve Tafl. A.fi., Ufuk Uluslararas Tafl. A.fi., Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. flirketlerinde halen Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev yapmaktad r. Tahsin Teko lu Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sanayici, fladam. Kurucu ortaklar m zdand r y l ndan itibaren Yönetim Kurulunda Baflkan Yard mc l ve Üyelik görevlerinde bulundu. Halen Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s olarak görev yapmaktad r. Ayr ca Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. de Yönetim Kurulu Üyesi, Güven Apre San. A. fi. de Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev yapmaktad r. A. Selçuk Berksan Yönetim Kurulu Üyesi fladam. Kurucu ortaklar m zdand r y l ndan itibaren belirli aral klarla Yönetim Kurulunda Üye olarak görev yapt. Halen Kurumumuz Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayr ca Kar Grubunda Genel Koordinatör, Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. de Denetçi olarak görev yapmaktad r. Turgut Ayd n Yönetim Kurulu Üyesi Tekstilci, fladam. Kurucu ortaklar m zdand r y l ndan itibaren Kurumumuz Yönetim Kurulu Üyeli i görevini yapmaktad r. Ayr ca Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. de Yönetim Kurulu Üyesi, Ayd n Örme A.fi. de Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s ve stanbul Memorial A.fi. de Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev yapmaktad r. Ünal Kabaca Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür On y l süreyle Hazine Müsteflarl nda Bankalar Yeminli Murak pl görevinde bulundu. Nisan 1997 de Murahhas Aza olarak Kurumumuzda göreve bafllad y l ndan itibaren Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayr ca Ifl k Sigorta A.fi. ve Asya Biliflim Tek. Turizm. nfl. San. ve D fl Tic. A.fi. nin Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerini sürdürmektedir. brahim Say n Yönetim Kurulu Üyesi fladam. Nisan 2000 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. Ayr ca halen Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulunda Murahhas Aza olarak, Türkter Tersane ve Deniz flletmecili i flirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. Cemalettin Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi Yirmi y l süreyle Hazine Müsteflarl nda Bankalar Yeminli Murak pl görevinde bulundu. Kurumumuzun ç Denetim ve Risk Yönetim Sisteminden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesidir. Haziran 2001 tarihinden itibaren Kurumumuzda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. 6

7 Turgut Ayd n Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Kabaca Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür brahim Say n Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu lhan flbilen M. fievki Kavurmac Ali Akbulut lhan flbilen fladam y l ndan itibaren Kurumumuzda Denetçi olarak görev yapmaktad r. Ayr ca halen Türkter Tersane ve Deniz flletmecili i flirketinde Yönetim Kurulu Baflkanl, Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. de Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc l, Asya Biliflim Tek. Turizm. nfl. San. ve D fl Tic. A.fi. de Yönetim Kurulu Baflkanl görevlerini sürdürmektedir. M. fievki Kavurmac Tekstilci, fladam. Kurucu ortaklar m zdand r y llar aras nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapt y l ndan itibaren Kurumumuzda Denetçi olarak görev yapmaktad r. Ayn zamanda Ayd nl Haz r Giyim San. Tic. A.fi. de Yönetim Kurulu Baflkan, Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. de Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerini sürdürmektedir. Ali Akbulut Tekstilci, fladam y l ndan itibaren Kurumumuzda Denetçi olarak görev yapmaktad r. Ayr ca halen Ortado u Tekstil flirketinde Yönetim Kurulu Baflkanl, Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. de Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerini sürdürmektedir. 7

8 Genel Müdür den Mesaj Önceki y llarda oldu u gibi, yeni at l mlarla ve baflar larla geçen bir y l daha geride b rakt k y l, rakamsal büyümenin yan s ra; yeni ürünler, alternatif da t m kanallar ve sistem altyap s ile ilgili çal flmalar m z n yo un bir flekilde devam etti i önemli bir y l oldu. Geçti imiz y l, ilk çeyrekteki Irak Savafl belirsizli ine ra men genel anlamda istikrar ve güven ortam n n sa lanmas ve olumlu ekonomik göstergeler ile sonuçland. Asya Finans n 2003 y l hedeflerini, üst yönetimden destek hizmetlerinde çal flan arkadafllar ma kadar bir ekip halinde gösterdi imiz özverili çal flma ile gerçeklefltirmifl olman n mutlulu unu yafl yoruz. Asya Finans, 2003 y l nda her konuda sektör ortalamas n n oldukça üzerinde bir büyüme gösterdi. Nakdi ve gayri nakdi fon kulland r m nda, kredi kartlar ve POS larda, d fl ticaret ifllemlerinde, aktif kalitesi ve kârl l kta sektör liderli ini elinde bulunduran Asya Finans, toplanan fonlarda da zirveye ortak oldu. Toplad m z fonlar % 48 lik bir art flla 975 trilyon TL ye, kulland rd m z nakdi fonlar % 52 lik bir art flla 804 trilyon TL ye, gayri nakdi krediler % 154 art flla 843 trilyon TL ye ulaflt y l faaliyetlerimiz sonunda elde etti imiz kâr rakam vergi öncesi 32,2 trilyon TL, vergi sonras 28,3 trilyon TL olarak gerçekleflti. Y l içinde yat r mlar m z aral ks z devam etti; 43 e ç kan flube say m z ile birlikte yeni ATM makinelerimiz devreye sokuldu. Artan flube say m za paralel olarak personel say m z 993 e yükselirken, mevcut personelin niteli ini ve verimlili ini art rmak amac yla bafllat lan kapsaml e itim program 2003 y l nda da sürdürüldü y l, bireysel ürünlerde altyap çal flmalar n n tamamland, müflteri ihtiyaçlar do rultusunda yeni ürün ve hizmetlerin hayata geçirildi i bir y l oldu. VISA ve BKM üyeliklerinin onaylanmas sonucu kredi kartlar m z n mülkiyeti tamamen Kurumumuza geçti. 8

9 Kredi kartlar na eklenen taksit özelli i ve ASYAPUAN lar n al flverifllerde nakit yerine kullan lmas ile birlikte kredi kart ifllemlerinde önemli ölçüde hareketlilik sa land. Bunun sonucunda, 2003 y l sonunda toplam üye iflyeri ve POS cihaz say s 6 binleri geçti. fiubelerimizde oluflan müflteri yo unlu unu ve ifllem maliyetlerini azaltmak amac yla Ekim ay nda hizmete giren Asya letiflim Merkezi, 3 ay gibi k sa bir süre içinde ayda ortalama ça r ya cevap verir hale geldi. Yurt çap ndaki 700 ü aflk n on-line PTT flubesi, Asya Finans ifllem noktas haline getirildi. Müflterilerimizin tüm vergi ve SSK ödemelerinin yan s ra telefon, su ve do algaz faturalar Kurumumuz taraf ndan tahsil edilmeye baflland. D fl ticaretin finansman 2003 y l nda a rl k verdi imiz alanlardan birisi oldu. D fl ticaret hacmimiz bir önceki y la göre % 100 ün üzerinde artarak 1 milyar USD nin üzerine ç kt. Gerek ithalat, gerekse de ihracata arac l k konusundaki rakamlar m z her geçen y l katlanarak artmaktad r. Bu çerçevede, yurt d fl muhabirlerimizle iliflkilerimizi gelifltirmek ve uluslararas finansal piyasalardaki yerimizi sa lamlaflt rmak için ÖFK lar aras nda bir ilke daha imza atarak, uluslararas derecelendirme kuruluflu Fitch Ratings den rating notu al nd. Enflasyonun tek haneli rakamlara düflmesiyle kâr marjlar n n darald, kamu borçlanma gere inin azalmas yla bankalar n yo un olarak kredilere yöneldi i, rekabetin artt yeni bir döneme girmifl bulunuyoruz. Eskiden beri reel sektörle iç içe olan ve yayg n bir müflteri taban bulunan Asya Finans n bu dönemde de emin ad mlarla yoluna devam edece ine olan inanc m sizlerle paylaflmak isterim. Bu yolculu umuzda her türlü olumlu elefltirileri ile bize yön gösteren, beklenti ve düflüncelerini paylafl ma açan, güven ve desteklerini bizden esirgemeyen çok de erli müflterilerimize ve ortaklar m za teflekkür eder, sayg lar sunar m. Ünal KABACA Genel Müdür 9

10 Üst Yönetim Ayhan Keser Genel Müdür Yard mc s H. Furkan Erde er Genel Müdür Yard mc s Mukim Öztekin Genel Müdür Yard mc s Ünsal Sözbir Genel Müdür Yard mc s Asya Finans Kurumu A.fi. 10

11 2003 Y l Türkiye Ekonomisi ve 2003 Y l Faaliyetleri

12 2003 Y l Türkiye Ekonomisi Genel Görünüm Yeni bir hükümetle 2003'e bafllayan Türkiye'de özellikle 1 Mart'ta ABD'nin Irak'a kuzeyden cephe açmas na imkân verecek olan yetki tezkeresinin reddedilmesinden sonra, piyasalarda ABD'den tezkereye ba l yard m paketi ve borç yükünün azalt lmas na iliflkin beklentiler azald. Türk Liras, borsa ve yurt d fl nda ifllem gören Türk tahvilleri de er kaybederken faizler yükseldi. Bu dönemde Türkiye ekonomisi nden 2 milyar dolar tutar nda para ç k fl oldu u tahmin ediliyor. 1 Mart' n ard ndan hükümet, 2003 bütçesini, harcamalar azalt p gelirleri art rarak IMF ile sorun yaratmayacak flekilde ç kard ve piyasalarda en belirsiz günlerde bile güven oluflturarak olas krizlerin önüne geçti. Irak Savafl n n beklenenden erken bitmesi ile May s ay ndan itibaren ekonomi üzerindeki kara bulutlar kalkt. Hükümetin popülist politikalara taviz vermemesi, IMF ile yap lan programa s k s k sar lmas, IMF borçlar n n ertelenmesi ve AB uyum yasalar n n süratle ç kar lmas ile ekonomide h zl bir toparlanma yafland. Bütçede disiplinin korunmas, enflasyonda düflüflün istikrar kazanmas hükümete olan güveni güçlendirdi ve hazine borçlanma ihalelerinde vade uzarken faiz oranlar nda önemli düflüfl kaydedildi. Enflasyon ve Faizler T.C. Merkez Bankas 'n n enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrar hedefli politikalar n n yard m yla bono faizlerinin inifle geçmesi, TL'nin de er kazanmas ve kamu mal ve hizmetlerinin fiyat ayarlamalar n n enflasyon hedeflerine göre yap lmas yla y ll k enflasyon TEFE ve TÜFE'de hedeflerin alt nda kald. Enflasyon y l sonunda TÜFE'de % 18,4 TEFE'de % 13,9 ile hedeflerin alt nda gerçekleflti ve 2003 y l nda enflasyon hedeflerinin tutmas yla, enflasyon hedefi, ekonomik birimlerin hem yat r m hem de tüketim kararlar n al rken gelece e yönelik belirsizlikleri giderebilmek için kullanabilecekleri önemli bir referans büyüklük haline geldi. Bu durumun reel ekonomiye katk s n n giderek daha da artmas bekleniyor. 12

13 T.C. Merkez Bankas 2003 y l nda Irak Savafl 'n n sona ermesiyle, Nisan dan sonra alt defa faiz indirimine giderek enflasyonda düflüfl beklentisini güçlendirdi ve tüm piyasalara güven verici etkide bulundu y l bafl nda % seviyelerinde olan iç borçlanma maliyeti y l sonunda % 28 civar na inerken, borçlanma vadesi de 9,5 aydan 16 aya yükseldi ve 2003 y l ndaki iç borç çevirme oran % 92,8 oldu y l nda 145,3 katrilyon lira iç ve 16,4 katrilyon lira d fl olmak üzere toplam 161,6 katrilyon lira tutar nda nakit borç servisi gerçeklefltirildi. Nakit bazda 17 katrilyon lira faiz d fl fazlan n elde edildi i y l içinde, d fl kaynaklar sonras nda rezerv art fl ve 161,6 katrilyon liral k borç servisini karfl lamak için 145,2 katrilyon lira borçlan ld ve bu borçlanman n 10,4 katrilyon liras d fl, 134,8 katrilyon liras da iç borçlanma yoluyla gerçeklefltirildi. ç borçlanma maliyetindeki düflüfl sayesinde, 2003 y l bütçesinde 65,5 katrilyon lira olarak öngörülen faiz gideri y l sonunda 58,6 katrilyon lira oldu ve sa lanan 6,9 katrilyonluk tasarruf nedeniyle bütçe aç da ayn tutarda azald. D fl Ticaret ve Turizm Ekonomik büyümenin ve d fla aç lman n en büyük göstergelerinden biri olan d fl ticaret; 46,9 milyar dolar ihracat (D E) ve 68,7 milyar dolar ithalat olmak üzere toplam 115 milyar dolar n üzerine ç karak Cumhuriyet tarihinin rekorunu k rd. TL'nin y l içinde h zl de erlenmesiyle ithalattaki art fl daha fazla oldu. Fakat d fl ticaret aç n n büyümesi, artan turizm gelirleri ve Merkez Bankas döviz rezervlerinin rekor seviyede yüksek olmas nedeniyle ortaya çok fazla olumsuz bir tablo ç karmad. Irak Savafl ve Kas m ay nda yaflanan terör eylemlerinin yaratt olumsuz koflullara ra men 2003 y l sonunda turist say s 14 milyona, turizm gelirleri de 9.8 milyar dolara yükseldi. 13

14 Büyüme ve GSMH Ekonomik büyüme y l sonunda, ihracattaki art fl ve iç talep genifllemesiyle y l sonu hedefi olan % 5'in üzerine ç karak, % 5,9 olarak gerçekleflti. Özellikle otomotiv ve dayan kl tüketim mallar ndan kaynaklanan ciddi üretim art fllar yafland. Büyümenin di er önemli bir göstergesi olan kapasite kullan m oran nda da 2002 y l na göre bir art fl gözlendi. malat sanayi kapasite kullan m oran 2003 y l nda ortalama % 78,5 oldu. Bu rakam 2002 y l nda % 76,2 seviyesinde gerçekleflmiflti. Döviz Kurlar 2003 y l ndaki olumlu geliflmeler, ilerisi için oluflan olumlu beklentiler ve Hazine ka tlar n n yerli ve yabanc yat r mc için cazip hale gelmesi ile TL, Dolar karfl s nda % 17,69 de er kazanarak 1950'den bu yana tarihindeki en kuvvetli de erlenmeyi yaflad. Yaz aylar n n gelmesi ile artan döviz arz ile birlikte TCMB 5,65 milyar dolar May s'tan beri yap lan günlük döviz al m ihaleleri, 4,22 milyar dolar da alt adet do rudan al m müdahalesiyle olmak üzere piyasadan yaklafl k 9,87 milyar dolar çekti. TCMB sonbaharda döviz arz n n azalmaya bafllamas ile 23 Ekim'den itibaren günlük döviz al m ihalelerine ara vermiflti. Bu karar n ard ndan iç ve d fl piyasalarda yaflanan gerginliklerle TL seviyelerine kadar yükselen USD, tekrar yakalanan olumlu hava ile 2003 y l n TL seviyesinin alt nda kapatt. Borsa 2002 y l n ,92 puandan kapatan Endeks, 2003 y l nda yaklafl k % 80 yükselerek 2003 y l n ,02 seviyesinden kapatt. IMF ile yürütülen ekonomik program n yolunda gitmesi ve y l sonu makro ekonomik hedeflerinin tutturulaca n n anlafl lmas yla oluflan olumlu havada yükselifl trendine giren borsa, y l içinde % 29,2 ile en yüksek reel getiriyi sa lam fl oldu. 14

15 Konsolide Bütçe Bütçenin en önemli performans göstergesi olan FDF (Faiz D fl Fazla), Ocak-Kas m döneminde katrilyon lira olarak gerçekleflti ve böylece y l sonu gerçekleflme tahminin % 110,7'sine ulaflt. Konsolide bütçe FDF bafllang çta katrilyon lira belirlenmifl, ancak daha sonra bu rakam y l sonu için katrilyon olarak revize edilmiflti. lk 11 ayl k dönemde, konsolide bütçe giderleri % 22,3, gelirleri % 27,2 artt. Y l sonu gerçekleflme tahminine göre de, bütçe giderlerinin % 86,2'si, gelirlerinin de % 88,5'i gerçekleflti. Bütçede tasarruf temelli politikalar ve harcama k s c önlemlerle kamu finansman nda disiplin sa land. Faiz ve kurlar n y l içinde gerilemesi, Hazine'nin finansman maliyetini ciddi ölçüde azaltt. Özellefltirmede yaflanan hayal k r kl ve savafl n belirsizli i nedeniyle gelir ve gider kalemlerinde yaflanan sapmalara ra men mali disiplin anlay fl ile enflasyon ve IMF tan ml FDF hedefleri tutturuldu; borç çevirimi sürdürülebilir hale getirildi krizinde a r bir fatura ödeyen bankac l k sektörü, 2002 y l nda oldu u gibi, 2003 y l nda da olumlu performans gösterdi. Mali Sektör 2001 krizinde a r bir fatura ödeyen bankac l k sektörü, 2002 y l nda oldu u gibi, 2003 y l nda da olumlu performans gösterdi. Mevduat n krediye dönüflme oran nda yükselifl kaydedildi. Faizlerin h zla düflmesi, artan iç talep ve ileriye yönelik olumlu beklentilerle tüketici kredilerinde art fllar yafland. Vadeler uzad, faizler düfltü. Reel faizlerde yaflanan düflüflle bankalar üretim ve tüketime daha çok kaynak aktar r hale geldi. Toplam mevduat 134,1 katrilyondan 148,5 katrilyona yükseldi. May s 2001'de uygulamaya konulan "Bankac l k Sistemi Yeniden Yap land rma Program "n n etkisiyle Sermaye Yeterlilik Rasyosundaki iyileflme sürdü, takipteki kredilerin toplam kredilere oran % 14,8'e geriledi ve kontrollü aç k pozisyon politikalar ile sistemin k r lganl önceki y llara göre azald ve kârl l k artt. Sektör kârl l nda ciddi art fl görüldü. 15

16 Kurumsal Bankac l k Genifl müflteri portföyü, yeni müflteri edinme potansiyeli, güçlü kaynak yap s, yayg n fonlama taban, kaliteli ürün ve hizmet sunumu, yarat c ve yeniliklere aç k personeli ile Asya Finans kurumsal bankac l k alan nda faaliyet döneminde önemli baflar lara imza atm flt r. Asya Finans kurumsal müflterilerine genifl bir ürün yelpazesi ile hizmet sunmaktad r. Asya Finans, kurumsal bankac l k alan nda her zaman üretene destek olmakta; bu anlamda ulusal ve uluslararas birçok flirkete, Türk Liras ve döviz baz nda üretim deste i ve leasing, d fl ticaret ifllemleri, akreditif ve teminat mektuplar, döviz al m sat m, sigorta ürünleri ile nakdi ve gayri nakdi finansman deste i vermektedir. Kurumsal bankac l k anlam nda finans sektöründe mevcut tüm enstrümanlar ürün yelpazesinde birlefltiren Asya Finans; 2003 y l içerisinde birçok yeni ürünü müflterilerinin hizmetine sunmufltur. Eximbank teminat mektuplar, GSM Kredisi ve gelifltirilen nakit yönetimi ürünleri ile kurumsal müflterilerimizin de iflen gereksinimlerine uygun yeni çözümler üretilmifltir. Toplanan Fon Geliflimi (Bin USD) % y l nda toplanan fon hacmi, Kurumumuzun kaynak teminindeki üstün baflar s n n bir göstergesidir y l nda toplanan fon hacmi, bir önceki y la oranla USD baz nda % 75 oran nda artarak y l sonu itibar ile 698 milyon USD ye ulaflm flt r Toplanan fonlar içindeki art fl, kat lma hesaplar nda % 71, cari hesaplar da ise % 84 olarak gerçekleflmifltir

17 Kulland r lan Fonlar Müflteri odakl hizmet anlay fl n daima ön planda tutan Kurumumuz; üretim deste i ile, üreticilerin her türlü hammadde, yar mamul ve mamul ile makine ve teçhizat ihtiyaçlar n n, nakit al mlar na uygun flekilde finansman n, leasing ile, mevcut veya yeni tesisleri için yat r m projesi olan üreticilerin makine ve teçhizat al mlar n n finansman n sa lamaktad r. Kulland r lan Fon Hacmi (Bin USD) % y l içerisinde kulland r lan fon hacminde 2002 y l na oranla % 138 lik bir art fl elde edilmifltir y l nda kulland r lan fon hacmi ürün baz nda incelendi inde; üretim deste i kulland r m hacminde bir önceki y la oranla USD baz nda % 139 luk bir büyüme gerçeklefltirilerek bin USD, leasing kulland r mlar nda ise % 134 lük bir art fl elde edilerek bin USD tutarlar na ulafl ld görülmektedir. Kurumsal müflterilere verilen kulland r lan fon hacminde elde edilen bu büyüme Asya Finans n yayg n ve kal c bir fonlama taban na sahip oldu unun en önemli kan tlar ndan biridir. Gayri Nakdi Krediler Kurumsal bankac l k alan nda en önemli geliflme gayri nakdi kredi hacminde olmufltur y l gayri nakdi kredi kulland r mlar aç s ndan ola anüstü baflar lar n elde edildi i bir y l olmufltur. Elde edilen bu baflar n n arkas ndaki en önemli faktör uygulanan do ru ve etkin pazarlama politikalar d r. 17

18 Gayri Nakdi Kredi Hacmi (Bin USD) % Kulland r lan gayri nakdi krediler 2002 y l na oranla USD baz nda % 149 artarak bin USD ye ulaflm flt r. Teminat mektubu hacminde bir önceki y la oranla % 178 oran nda art fl kaydedilerek milyon USD ye ulafl lm flt r. Teminat mektubu hacmine paralel olarak teminat mektubu ifllem adedinde de önemli bir art fl kaydedilmifltir y l içerisinde verilen teminat mektubu say s iken bu say 2003 y l nda % 70 oran nda artarak ya ulaflm flt r. Teminat mektuplar ndan elde edilen yükselifl trendine yak n bir büyüme akreditif ifllem hacimlerinde de gerçeklefltirilmifltir y l toplam akreditif hacmi yaklafl k olarak 235 milyon USD seviyesinde gerçekleflmifltir. Teyitli akreditiflerde % 67 oran nda art fl kaydedilirken, teyitsiz akreditiflerde % 86 oran nda bir art fl elde edilmifltir ve 2003 y llar na ifllem adedi aç s ndan bak ld nda teyitli akreditif say s n n 369 dan 701 e, teyitsiz akreditiflerin ise dan a yükseldi i görülmektedir. Asya Finans 2003 y l nda harici garantilerinde de art fl sa layarak, 2002 y l nda bin USD olan ifllem hacmini % 230 oran nda art rarak bin USD ye yükselmifltir. Harici garantilerde hacimsel art fl n bin USD lik k sm Asya Finans n kontrgarantisine istinaden yurt d fl bankalarca verilmifl, 430 bin USD lik k sm yurt d fl banka kontrgarantilerine istinaden Asya Finans taraf ndan düzenlenmifltir. Bakiye bin USD lik k s m ise Asya Finans n talebi üzerine yurt d fl bankalarca verilmifltir. 18

19 Nakit Yönetimi Ticari hayatta çok etkin bir ödeme arac olarak kullan lan ve firman n nakit ak fl aç s ndan önem teflkil eden çek tahsilatlar nda ve çek ödemelerinde çok önemli art fllar elde edilmifltir y l içerisinde tüm bankac l k ifllemlerinde büyük baflar lara imza atan Asya Finans, SSK tahsilatlar nda gösterdi i art fl ile bu baflar s n bir kere daha kan tlam flt r. Nakit yönetimi ürünleri kapsam nda vergi tahsilatlar na 2004 y l Ocak ay ndan itibaren bafllanm flt r. Müflteri Portföyü Klasik bankac l k hizmetlerinin ötesinde, bir ifl orta yaklafl m ile müflterilerinin daha fazla katma de er yaratmas n hedefleyen Asya Finans, 2003 y l nda da müflteri portföyünü geniflletmeyi baflarm flt r. Kredili Kurumsal Müflteri Adedi % Toplam müflteri say s içerisinde yer alan kredili kurumsal müflteri say s nda % 133 lük bir art fl gerçekleflmifl ve 2003 sonu itibar yla kredili kurumsal müflteri say m z ya ulaflm flt r. Müflterilerimizin ihtiyaçlar n karfl layabilecek seviyede hizmet vermek amac yla, sektörel ve bölgesel bazda araflt rmalar yap larak banka prensipleri do rultusunda pazarlama faaliyetlerinde bulunmakta ve müflterilerin de iflen ihtiyaç ve taleplerinin karfl lanmas na yönelik olarak farkl ürünlerin gelifltirilmesine devam edilmektedir. 19

20 Bireysel Bankac l k Asya Finans, bireysel bankac l k alan nda att yenilikçi ad mlarla müflteri portföyünü ve ifllem hacmini 2003 y l nda da art rmaya devam etmifltir y l bireysel ürünlerde altyap çal flmalar n n tamamland, birçok yeni ürünün gelifltirilerek hizmete sunuldu u bir y l olmufltur. Müflteri Portföyü Geliflimi Toplam Müflteri Müflteri memnuniyetini art rmaya yönelik çal flmalar sonucu 2003 y l içinde Ça r Merkezi nden PTT ye, fatura ve kurum ödemelerinden VISA üyeli ine dek bir çok hizmet müflterilerin kullan m na sunulmufltur. Ürün ve hizmet yelpazemizdeki bu geliflme sonucunda müflteri portföyümüz 2003 y l itibar yla % 33 lük bir büyüme göstererek e ulaflm flt r. Toplam müflteri portföyümüze bak ld nda, bunun % 92 lik bölümünü gerçek kiflilerin oluflturdu u görülmektedir. Bireysel Kredi Kulland r m Tutar Geliflimi (USD) Bireysel kredilerde 2003 y l içinde sistem revizyon çal flmalar tamamlanm fl ve bu çerçevede operasyon merkezilefltirilip, müflteri arama merkezinin kurulmas yla flubelerin yükü azalt l rken kredi de erlendirme sürecine de h z kazand r lm flt r. Bireysel kredilerde geciken ödemelerde USD sisteminden kâr pay sistemine geçifl, sorgulama ve tahsis sürecine büyük h z ve güvenlik kazand racak Kredi Kay t Bürosu üyeli i gibi birçok önemli proje gerçeklefltirilmifltir. Bunun sonucunda 2003 y l itibar yla bireysel kredi adedinde % 113 oran nda art fl gerçekleflirken, kullad r lan kredi tutar ndaki art fl % 231 e ulaflm flt r May s ay ndan itibaren müflterilerimizin hizmetine sunulan Debit Kart ürünümüzün ise ayl k ortalama büyüme oran % 30 olarak gerçekleflmifl ve Aral k ay itibar ile adede ulafl lm flt r. 20

21 Kredi Kartlar Hacimsel Geliflim (Milyar TL) Kredi Kartlar nda VISA üyeli i kabul edilmifl ve BKM üyeli i onaylanm fl; bunun yan s ra taksit kart, ASYAPUAN lar n para puan olarak üye iflyerlerinde nakit kullan m uygulamas, hesap kesim tarihi dönemlerinin art r lmas, SMS ile ekstre gönderimi ve kataloglardan k smi puan/ücret projeleri hayata geçirilmifltir. Mevcut muhabir banka arac l nedeniyle kart adedinden çok ifllem adetleri ve kart cirolar nda art fl hedeflenmifl ve buna yönelik çeflitli kampanyalar düzenlenmifltir. Bu çal flmalar n sonucunda y l içinde kredi kart adedinde % 31 oran nda büyüme sa lan rken, kredi kart ciro rakamlar nda gerçekleflen büyüme % 111 olmufltur. Toplam ifllem adedinde 2003 y l nda % 53 seviyelerinde büyüme gerçekleflmifltir y l na ait bu rakamlar, büyümenin sadece kredi kart müflteri portföyü ile s n rl kalmad n ; kart bafl na gerçekleflen ifllem adedinde ve ifllem bafl na yap lan harcama tutar nda da önemli ölçüde art fl gerçekleflti ini göstermektedir. Kart bafl na yap lan harcama tutarlar 2003 y l nda % 38 oran nda artm flt r. Kredi kart müflteri portföyümüz bu dönemde % 30 luk bir büyüme gösterirken, ayn dönemde ifllem adedinde oluflan büyüme % 53, harcama tutarlar nda oluflan büyüme ise % 110 düzeyinde gerçekleflmifltir. POS Ciro Geliflimi (Milyar TL) y l içinde Taksit Kart projesi ile perakende sektöründeki firmalarla taksitli iflyeri anlaflmalar yap larak, yaklafl k sat fl noktas taksitli iflyeri statüsüne dönüfltürülmüfltür. Y l boyunca yap lan pazarlama çal flmalar yla Kurumumuz anlaflmal üye iflyeri adedi e, bu iflyerlerinde kullan lan toplam aktif POS say s ise a ulaflm flt r. POS Terminal say s nda 2003 y l nda % 60 l k büyüme gerçekleflmifltir. Bu art fla paralel olarak 2003 POS cirolar ndaki geliflim % 106 olmufl, ayr ca POS üzerinden kredi kart borcu ödeme hizmeti de verilmeye bafllanm flt r. Bu çerçevede birer ödeme noktas haline getirilen üye iflyerlerinde müflteri hareketlili i sa lanmflt r. 21

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r.

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. Tarihi tibar yla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aral k 2016 AKT F (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 661 77 738 740 73 813 II.

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Ç NDEK LER KISACA ASYA F NANS 3 TAR HÇE 5 YÖNET M KURULU ADINA MESAJ 7 YÖNET M KURULU 8 DENET M KURULU 11 GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 12 ÜST YÖNET M 15

Ç NDEK LER KISACA ASYA F NANS 3 TAR HÇE 5 YÖNET M KURULU ADINA MESAJ 7 YÖNET M KURULU 8 DENET M KURULU 11 GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 12 ÜST YÖNET M 15 ASYA F NANS 2004 YILI FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER KISACA ASYA F NANS 3 TAR HÇE 5 YÖNET M KURULU ADINA MESAJ 7 YÖNET M KURULU 8 DENET M KURULU 11 GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 12 ÜST YÖNET M 15 2004 YILI TÜRK YE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı