Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU Geliflim devam ediyor...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor..."

Transkript

1 Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor...

2 çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l Türkiye Ekonomisi Kurumsal Bankac l k Bireysel Bankac l k Uluslararas Bankac l k Kurumsal Geliflim Organizasyon fiemas Mali Tablolar Mali Tablolar Analizi Ba ms z Denetim Raporu fiubeler

3 K saca Asya Finans Asya Finans Kurumu A.fi., daha sonra kurucu ortak olarak Kurumda yer alacak bir grup giriflimcinin gayretleri sonucu Türkiye nin alt nc özel finans kurumu olarak 24 Ekim 1996 tarihinde, Altunizade deki Merkez fiubesi ile faaliyetlerine bafllam flt r. Kurulufl sermayesi; 2 trilyon TL, mevcut ödenmifl sermayesi; 60 trilyon TL olan Asya Finans n, tabana yay lm fl yerli sermayeye dayanan çok ortakl bir yap s vard r. Asya Finans' n Temel Hedefi: Müflteri odakl hizmet anlay fl ndan hareketle, teknolojinin getirdi i en son imkânlar kullanarak, faizsiz finans sistemini daha genifl kitlelere ulaflt rabilmektir. Bu do rultuda, Genel Müdürlük birimleri ve 43 flubesi, yurt içinde 4, yurt d fl nda 490 muhabir banka ile faaliyetlerini sürdürmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip ilk özel finans kuruluflu olan Asya Finans; müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karfl larken, finansal kiralama, üretim deste i ve kâr zarar yat r m ortakl olmak üzere faizsiz bankac l k konusundaki üç temel ürünün yan s ra; bireysel krediler, kredi kartlar, POS, e-pos, ATM, nternet bankac l gibi bireysel bankac l k ürünlerinin ve kambiyo, gayri nakdi krediler, çek/senet ifllemleri gibi nakit kredi d fl ndaki tüm bankac l k ürün ve hizmetlerinin pazarlanmas konusunda faaliyet göstermektedir. Asya Finans, flu iki temel yaklafl m kendi gelifliminin ve hedefledi i pazar pay na ulaflabilmesinin bir gere i olarak kabul etmekte ve bunun için çaba sarf etmektedir: Faizsiz bankac l k ürünlerini gelifltirerek, bu konuda yeni türev ürünler ortaya koymak. Bankac l kta etkin bir biçimde kullan lmakta olan ürünlerin faizsiz bankac l k sistemine adaptasyonunu sa lamak. Asya Finans' n temel hedefi; müflteri odakl hizmet anlay fl ndan hareketle, teknolojinin getirdi i en son imkânlar kullanarak, faizsiz finans sistemini daha genifl kitlelere ulaflt rabilmektir. Asya Finans, misyon ve vizyonunu çal flanlar n n genifl kat l m yla belirlemifl, paylaflman n ve bir inanc n ürünü olarak kurum kültürünün unsurlar haline getirmifltir. Asya Finans n Misyonu: Ça dafl bankac l k hizmetlerini faizsiz bankac l k ilkeleri çerçevesinde gelifltirip, müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini "farkl beklentilere farkl çözümler" yaklafl m yla karfl layarak, paydafllar na ve Türkiye ekonomisine katk sa lamakt r. Asya Finans n Vizyonu: Lider bir finans kurumu olarak sektörün önde gelen bankalar yla rekabet ederek, bankac l k alan nda gelifltirdi i ürünlerle dünya standartlar nda hizmet veren, sayg n, güvenilir ve etkin bir kurum olmakt r. 3

4 Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Geçti imiz y l ülke ekonomisinde yaflanan olumlu geliflmeler, bankac l k ve finans sektörünü de olumlu etkilemifl, ekonomik beklentileri yükseltmifltir. Nitekim, enflasyonun 28 y l sonra ilk defa tek haneli rakamlara düflmesi de, bu beklentilerin bofla ç kmayaca n n ve ekonomik aç dan parlak y llar n yaklaflt n n somut bir göstergesidir. Asya Finans için 2003 y l, önceki y llarda yap lan yat r mlar n olumlu sonuçlar n n al nd ve at lan temellerin iyice sa lamlaflt, son derece baflar l bir y l olmufltur y l nda gerek kaynak toplamada, gerek fon kulland r m nda en h zl büyüyen finans kurumu Asya Finans't r. Takdirinize gururla sundu umuz 2003 y l sonuçlar, bu baflar n n gelifligüzel olmay p, planl ve hedeflere yönelik stratejiler do rultusunda elde edildi ini aç kça göstermektedir. Dengeli ve istikrarl bir flekilde geliflimine devam eden Kurumumuz, geçti imiz mali y lda da kurumsal müflteri portföyünü önemli ölçüde geniflletmifl; altyap çal flmalar tamamlanan alternatif da t m kanallar n hizmete sokarak bireysel bankac l k alan nda yeni at l mlar yapm fl; yayg nlaflt rd yurt d fl muhabir banka a sayesinde d fl ticaret ifllemlerinde de önemli yol kat etmifltir y l nda yurt genelindeki flube say m z 43'e ç karm fl bulunmaktay z. fiube say m zdaki bu art fl, beraberinde gözle görülür bir mevduat art fl da getirmektedir. Ayr ca, açt m z her yeni flubenin, gerek yeni istihdam olana yaratmas ve bölge yat r mc lar na kaynak sa lamas aç s ndan, gerekse toplanan fonlar n üretime yönlendirilmesi aç s ndan ülke ekonomisine katk s büyüktür. Kaliteli hizmet prensibinden ödün vermeden üstün bir gayretle çal flan yönetim ve personeliyle Asya Finans, özel finans kurumlar aras nda liderli e do ru h zl ve emin ad mlarla ilerlemektedir. Kurumumuzun, 2003 y l ndaki bu baflar grafi inden yola ç karak belirlenen 2004 y l hedeflerine de rahatl kla ulaflaca, hatta aflaca konusunda inanc m sonsuzdur. 4

5 Bu baflar da eme i geçen tüm Asya Finans yönetici ve çal flanlar ile bizlerden deste ini esirgemeyen de erli ortaklar m za teflekkür ederim y l çal flmalar m z n da ülkemiz, milletimiz ve Kurumumuz için hay rlar getirmesi temennisiyle sayg ve selamlar m sunuyorum. M. hsan KALKAVAN Yönetim Kurulu Baflkan Asya Finans için 2003 y l, önceki y llarda yap lan yat r mlar n olumlu sonuçlar n n al nd ve at lan temellerin iyice sa lamlaflt, son derece baflar l bir y l olmufltur. 5

6 Yönetim Kurulu M. hsan Kalkavan Yönetim Kurulu Baflkan Tahsin Teko lu Yönetim Kurulu Baflkan Yrd. A. Selçuk Berksan Yönetim Kurulu Üyesi M. hsan Kalkavan Yönetim Kurulu Baflkan Armatör, fladam. Ekim 1996 tarihinden itibaren Kurumumuz Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev yapmaktad r. Ayr ca Ifl k Sigorta A.fi., Befliktafl Denizcilik ve Tafl. A.fi., Ufuk Uluslararas Tafl. A.fi., Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. flirketlerinde halen Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev yapmaktad r. Tahsin Teko lu Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sanayici, fladam. Kurucu ortaklar m zdand r y l ndan itibaren Yönetim Kurulunda Baflkan Yard mc l ve Üyelik görevlerinde bulundu. Halen Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s olarak görev yapmaktad r. Ayr ca Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. de Yönetim Kurulu Üyesi, Güven Apre San. A. fi. de Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev yapmaktad r. A. Selçuk Berksan Yönetim Kurulu Üyesi fladam. Kurucu ortaklar m zdand r y l ndan itibaren belirli aral klarla Yönetim Kurulunda Üye olarak görev yapt. Halen Kurumumuz Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayr ca Kar Grubunda Genel Koordinatör, Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. de Denetçi olarak görev yapmaktad r. Turgut Ayd n Yönetim Kurulu Üyesi Tekstilci, fladam. Kurucu ortaklar m zdand r y l ndan itibaren Kurumumuz Yönetim Kurulu Üyeli i görevini yapmaktad r. Ayr ca Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. de Yönetim Kurulu Üyesi, Ayd n Örme A.fi. de Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s ve stanbul Memorial A.fi. de Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev yapmaktad r. Ünal Kabaca Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür On y l süreyle Hazine Müsteflarl nda Bankalar Yeminli Murak pl görevinde bulundu. Nisan 1997 de Murahhas Aza olarak Kurumumuzda göreve bafllad y l ndan itibaren Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayr ca Ifl k Sigorta A.fi. ve Asya Biliflim Tek. Turizm. nfl. San. ve D fl Tic. A.fi. nin Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerini sürdürmektedir. brahim Say n Yönetim Kurulu Üyesi fladam. Nisan 2000 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. Ayr ca halen Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulunda Murahhas Aza olarak, Türkter Tersane ve Deniz flletmecili i flirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. Cemalettin Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi Yirmi y l süreyle Hazine Müsteflarl nda Bankalar Yeminli Murak pl görevinde bulundu. Kurumumuzun ç Denetim ve Risk Yönetim Sisteminden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesidir. Haziran 2001 tarihinden itibaren Kurumumuzda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. 6

7 Turgut Ayd n Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Kabaca Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür brahim Say n Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu lhan flbilen M. fievki Kavurmac Ali Akbulut lhan flbilen fladam y l ndan itibaren Kurumumuzda Denetçi olarak görev yapmaktad r. Ayr ca halen Türkter Tersane ve Deniz flletmecili i flirketinde Yönetim Kurulu Baflkanl, Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. de Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc l, Asya Biliflim Tek. Turizm. nfl. San. ve D fl Tic. A.fi. de Yönetim Kurulu Baflkanl görevlerini sürdürmektedir. M. fievki Kavurmac Tekstilci, fladam. Kurucu ortaklar m zdand r y llar aras nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapt y l ndan itibaren Kurumumuzda Denetçi olarak görev yapmaktad r. Ayn zamanda Ayd nl Haz r Giyim San. Tic. A.fi. de Yönetim Kurulu Baflkan, Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. de Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerini sürdürmektedir. Ali Akbulut Tekstilci, fladam y l ndan itibaren Kurumumuzda Denetçi olarak görev yapmaktad r. Ayr ca halen Ortado u Tekstil flirketinde Yönetim Kurulu Baflkanl, Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. de Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerini sürdürmektedir. 7

8 Genel Müdür den Mesaj Önceki y llarda oldu u gibi, yeni at l mlarla ve baflar larla geçen bir y l daha geride b rakt k y l, rakamsal büyümenin yan s ra; yeni ürünler, alternatif da t m kanallar ve sistem altyap s ile ilgili çal flmalar m z n yo un bir flekilde devam etti i önemli bir y l oldu. Geçti imiz y l, ilk çeyrekteki Irak Savafl belirsizli ine ra men genel anlamda istikrar ve güven ortam n n sa lanmas ve olumlu ekonomik göstergeler ile sonuçland. Asya Finans n 2003 y l hedeflerini, üst yönetimden destek hizmetlerinde çal flan arkadafllar ma kadar bir ekip halinde gösterdi imiz özverili çal flma ile gerçeklefltirmifl olman n mutlulu unu yafl yoruz. Asya Finans, 2003 y l nda her konuda sektör ortalamas n n oldukça üzerinde bir büyüme gösterdi. Nakdi ve gayri nakdi fon kulland r m nda, kredi kartlar ve POS larda, d fl ticaret ifllemlerinde, aktif kalitesi ve kârl l kta sektör liderli ini elinde bulunduran Asya Finans, toplanan fonlarda da zirveye ortak oldu. Toplad m z fonlar % 48 lik bir art flla 975 trilyon TL ye, kulland rd m z nakdi fonlar % 52 lik bir art flla 804 trilyon TL ye, gayri nakdi krediler % 154 art flla 843 trilyon TL ye ulaflt y l faaliyetlerimiz sonunda elde etti imiz kâr rakam vergi öncesi 32,2 trilyon TL, vergi sonras 28,3 trilyon TL olarak gerçekleflti. Y l içinde yat r mlar m z aral ks z devam etti; 43 e ç kan flube say m z ile birlikte yeni ATM makinelerimiz devreye sokuldu. Artan flube say m za paralel olarak personel say m z 993 e yükselirken, mevcut personelin niteli ini ve verimlili ini art rmak amac yla bafllat lan kapsaml e itim program 2003 y l nda da sürdürüldü y l, bireysel ürünlerde altyap çal flmalar n n tamamland, müflteri ihtiyaçlar do rultusunda yeni ürün ve hizmetlerin hayata geçirildi i bir y l oldu. VISA ve BKM üyeliklerinin onaylanmas sonucu kredi kartlar m z n mülkiyeti tamamen Kurumumuza geçti. 8

9 Kredi kartlar na eklenen taksit özelli i ve ASYAPUAN lar n al flverifllerde nakit yerine kullan lmas ile birlikte kredi kart ifllemlerinde önemli ölçüde hareketlilik sa land. Bunun sonucunda, 2003 y l sonunda toplam üye iflyeri ve POS cihaz say s 6 binleri geçti. fiubelerimizde oluflan müflteri yo unlu unu ve ifllem maliyetlerini azaltmak amac yla Ekim ay nda hizmete giren Asya letiflim Merkezi, 3 ay gibi k sa bir süre içinde ayda ortalama ça r ya cevap verir hale geldi. Yurt çap ndaki 700 ü aflk n on-line PTT flubesi, Asya Finans ifllem noktas haline getirildi. Müflterilerimizin tüm vergi ve SSK ödemelerinin yan s ra telefon, su ve do algaz faturalar Kurumumuz taraf ndan tahsil edilmeye baflland. D fl ticaretin finansman 2003 y l nda a rl k verdi imiz alanlardan birisi oldu. D fl ticaret hacmimiz bir önceki y la göre % 100 ün üzerinde artarak 1 milyar USD nin üzerine ç kt. Gerek ithalat, gerekse de ihracata arac l k konusundaki rakamlar m z her geçen y l katlanarak artmaktad r. Bu çerçevede, yurt d fl muhabirlerimizle iliflkilerimizi gelifltirmek ve uluslararas finansal piyasalardaki yerimizi sa lamlaflt rmak için ÖFK lar aras nda bir ilke daha imza atarak, uluslararas derecelendirme kuruluflu Fitch Ratings den rating notu al nd. Enflasyonun tek haneli rakamlara düflmesiyle kâr marjlar n n darald, kamu borçlanma gere inin azalmas yla bankalar n yo un olarak kredilere yöneldi i, rekabetin artt yeni bir döneme girmifl bulunuyoruz. Eskiden beri reel sektörle iç içe olan ve yayg n bir müflteri taban bulunan Asya Finans n bu dönemde de emin ad mlarla yoluna devam edece ine olan inanc m sizlerle paylaflmak isterim. Bu yolculu umuzda her türlü olumlu elefltirileri ile bize yön gösteren, beklenti ve düflüncelerini paylafl ma açan, güven ve desteklerini bizden esirgemeyen çok de erli müflterilerimize ve ortaklar m za teflekkür eder, sayg lar sunar m. Ünal KABACA Genel Müdür 9

10 Üst Yönetim Ayhan Keser Genel Müdür Yard mc s H. Furkan Erde er Genel Müdür Yard mc s Mukim Öztekin Genel Müdür Yard mc s Ünsal Sözbir Genel Müdür Yard mc s Asya Finans Kurumu A.fi. 10

11 2003 Y l Türkiye Ekonomisi ve 2003 Y l Faaliyetleri

12 2003 Y l Türkiye Ekonomisi Genel Görünüm Yeni bir hükümetle 2003'e bafllayan Türkiye'de özellikle 1 Mart'ta ABD'nin Irak'a kuzeyden cephe açmas na imkân verecek olan yetki tezkeresinin reddedilmesinden sonra, piyasalarda ABD'den tezkereye ba l yard m paketi ve borç yükünün azalt lmas na iliflkin beklentiler azald. Türk Liras, borsa ve yurt d fl nda ifllem gören Türk tahvilleri de er kaybederken faizler yükseldi. Bu dönemde Türkiye ekonomisi nden 2 milyar dolar tutar nda para ç k fl oldu u tahmin ediliyor. 1 Mart' n ard ndan hükümet, 2003 bütçesini, harcamalar azalt p gelirleri art rarak IMF ile sorun yaratmayacak flekilde ç kard ve piyasalarda en belirsiz günlerde bile güven oluflturarak olas krizlerin önüne geçti. Irak Savafl n n beklenenden erken bitmesi ile May s ay ndan itibaren ekonomi üzerindeki kara bulutlar kalkt. Hükümetin popülist politikalara taviz vermemesi, IMF ile yap lan programa s k s k sar lmas, IMF borçlar n n ertelenmesi ve AB uyum yasalar n n süratle ç kar lmas ile ekonomide h zl bir toparlanma yafland. Bütçede disiplinin korunmas, enflasyonda düflüflün istikrar kazanmas hükümete olan güveni güçlendirdi ve hazine borçlanma ihalelerinde vade uzarken faiz oranlar nda önemli düflüfl kaydedildi. Enflasyon ve Faizler T.C. Merkez Bankas 'n n enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrar hedefli politikalar n n yard m yla bono faizlerinin inifle geçmesi, TL'nin de er kazanmas ve kamu mal ve hizmetlerinin fiyat ayarlamalar n n enflasyon hedeflerine göre yap lmas yla y ll k enflasyon TEFE ve TÜFE'de hedeflerin alt nda kald. Enflasyon y l sonunda TÜFE'de % 18,4 TEFE'de % 13,9 ile hedeflerin alt nda gerçekleflti ve 2003 y l nda enflasyon hedeflerinin tutmas yla, enflasyon hedefi, ekonomik birimlerin hem yat r m hem de tüketim kararlar n al rken gelece e yönelik belirsizlikleri giderebilmek için kullanabilecekleri önemli bir referans büyüklük haline geldi. Bu durumun reel ekonomiye katk s n n giderek daha da artmas bekleniyor. 12

13 T.C. Merkez Bankas 2003 y l nda Irak Savafl 'n n sona ermesiyle, Nisan dan sonra alt defa faiz indirimine giderek enflasyonda düflüfl beklentisini güçlendirdi ve tüm piyasalara güven verici etkide bulundu y l bafl nda % seviyelerinde olan iç borçlanma maliyeti y l sonunda % 28 civar na inerken, borçlanma vadesi de 9,5 aydan 16 aya yükseldi ve 2003 y l ndaki iç borç çevirme oran % 92,8 oldu y l nda 145,3 katrilyon lira iç ve 16,4 katrilyon lira d fl olmak üzere toplam 161,6 katrilyon lira tutar nda nakit borç servisi gerçeklefltirildi. Nakit bazda 17 katrilyon lira faiz d fl fazlan n elde edildi i y l içinde, d fl kaynaklar sonras nda rezerv art fl ve 161,6 katrilyon liral k borç servisini karfl lamak için 145,2 katrilyon lira borçlan ld ve bu borçlanman n 10,4 katrilyon liras d fl, 134,8 katrilyon liras da iç borçlanma yoluyla gerçeklefltirildi. ç borçlanma maliyetindeki düflüfl sayesinde, 2003 y l bütçesinde 65,5 katrilyon lira olarak öngörülen faiz gideri y l sonunda 58,6 katrilyon lira oldu ve sa lanan 6,9 katrilyonluk tasarruf nedeniyle bütçe aç da ayn tutarda azald. D fl Ticaret ve Turizm Ekonomik büyümenin ve d fla aç lman n en büyük göstergelerinden biri olan d fl ticaret; 46,9 milyar dolar ihracat (D E) ve 68,7 milyar dolar ithalat olmak üzere toplam 115 milyar dolar n üzerine ç karak Cumhuriyet tarihinin rekorunu k rd. TL'nin y l içinde h zl de erlenmesiyle ithalattaki art fl daha fazla oldu. Fakat d fl ticaret aç n n büyümesi, artan turizm gelirleri ve Merkez Bankas döviz rezervlerinin rekor seviyede yüksek olmas nedeniyle ortaya çok fazla olumsuz bir tablo ç karmad. Irak Savafl ve Kas m ay nda yaflanan terör eylemlerinin yaratt olumsuz koflullara ra men 2003 y l sonunda turist say s 14 milyona, turizm gelirleri de 9.8 milyar dolara yükseldi. 13

14 Büyüme ve GSMH Ekonomik büyüme y l sonunda, ihracattaki art fl ve iç talep genifllemesiyle y l sonu hedefi olan % 5'in üzerine ç karak, % 5,9 olarak gerçekleflti. Özellikle otomotiv ve dayan kl tüketim mallar ndan kaynaklanan ciddi üretim art fllar yafland. Büyümenin di er önemli bir göstergesi olan kapasite kullan m oran nda da 2002 y l na göre bir art fl gözlendi. malat sanayi kapasite kullan m oran 2003 y l nda ortalama % 78,5 oldu. Bu rakam 2002 y l nda % 76,2 seviyesinde gerçekleflmiflti. Döviz Kurlar 2003 y l ndaki olumlu geliflmeler, ilerisi için oluflan olumlu beklentiler ve Hazine ka tlar n n yerli ve yabanc yat r mc için cazip hale gelmesi ile TL, Dolar karfl s nda % 17,69 de er kazanarak 1950'den bu yana tarihindeki en kuvvetli de erlenmeyi yaflad. Yaz aylar n n gelmesi ile artan döviz arz ile birlikte TCMB 5,65 milyar dolar May s'tan beri yap lan günlük döviz al m ihaleleri, 4,22 milyar dolar da alt adet do rudan al m müdahalesiyle olmak üzere piyasadan yaklafl k 9,87 milyar dolar çekti. TCMB sonbaharda döviz arz n n azalmaya bafllamas ile 23 Ekim'den itibaren günlük döviz al m ihalelerine ara vermiflti. Bu karar n ard ndan iç ve d fl piyasalarda yaflanan gerginliklerle TL seviyelerine kadar yükselen USD, tekrar yakalanan olumlu hava ile 2003 y l n TL seviyesinin alt nda kapatt. Borsa 2002 y l n ,92 puandan kapatan Endeks, 2003 y l nda yaklafl k % 80 yükselerek 2003 y l n ,02 seviyesinden kapatt. IMF ile yürütülen ekonomik program n yolunda gitmesi ve y l sonu makro ekonomik hedeflerinin tutturulaca n n anlafl lmas yla oluflan olumlu havada yükselifl trendine giren borsa, y l içinde % 29,2 ile en yüksek reel getiriyi sa lam fl oldu. 14

15 Konsolide Bütçe Bütçenin en önemli performans göstergesi olan FDF (Faiz D fl Fazla), Ocak-Kas m döneminde katrilyon lira olarak gerçekleflti ve böylece y l sonu gerçekleflme tahminin % 110,7'sine ulaflt. Konsolide bütçe FDF bafllang çta katrilyon lira belirlenmifl, ancak daha sonra bu rakam y l sonu için katrilyon olarak revize edilmiflti. lk 11 ayl k dönemde, konsolide bütçe giderleri % 22,3, gelirleri % 27,2 artt. Y l sonu gerçekleflme tahminine göre de, bütçe giderlerinin % 86,2'si, gelirlerinin de % 88,5'i gerçekleflti. Bütçede tasarruf temelli politikalar ve harcama k s c önlemlerle kamu finansman nda disiplin sa land. Faiz ve kurlar n y l içinde gerilemesi, Hazine'nin finansman maliyetini ciddi ölçüde azaltt. Özellefltirmede yaflanan hayal k r kl ve savafl n belirsizli i nedeniyle gelir ve gider kalemlerinde yaflanan sapmalara ra men mali disiplin anlay fl ile enflasyon ve IMF tan ml FDF hedefleri tutturuldu; borç çevirimi sürdürülebilir hale getirildi krizinde a r bir fatura ödeyen bankac l k sektörü, 2002 y l nda oldu u gibi, 2003 y l nda da olumlu performans gösterdi. Mali Sektör 2001 krizinde a r bir fatura ödeyen bankac l k sektörü, 2002 y l nda oldu u gibi, 2003 y l nda da olumlu performans gösterdi. Mevduat n krediye dönüflme oran nda yükselifl kaydedildi. Faizlerin h zla düflmesi, artan iç talep ve ileriye yönelik olumlu beklentilerle tüketici kredilerinde art fllar yafland. Vadeler uzad, faizler düfltü. Reel faizlerde yaflanan düflüflle bankalar üretim ve tüketime daha çok kaynak aktar r hale geldi. Toplam mevduat 134,1 katrilyondan 148,5 katrilyona yükseldi. May s 2001'de uygulamaya konulan "Bankac l k Sistemi Yeniden Yap land rma Program "n n etkisiyle Sermaye Yeterlilik Rasyosundaki iyileflme sürdü, takipteki kredilerin toplam kredilere oran % 14,8'e geriledi ve kontrollü aç k pozisyon politikalar ile sistemin k r lganl önceki y llara göre azald ve kârl l k artt. Sektör kârl l nda ciddi art fl görüldü. 15

16 Kurumsal Bankac l k Genifl müflteri portföyü, yeni müflteri edinme potansiyeli, güçlü kaynak yap s, yayg n fonlama taban, kaliteli ürün ve hizmet sunumu, yarat c ve yeniliklere aç k personeli ile Asya Finans kurumsal bankac l k alan nda faaliyet döneminde önemli baflar lara imza atm flt r. Asya Finans kurumsal müflterilerine genifl bir ürün yelpazesi ile hizmet sunmaktad r. Asya Finans, kurumsal bankac l k alan nda her zaman üretene destek olmakta; bu anlamda ulusal ve uluslararas birçok flirkete, Türk Liras ve döviz baz nda üretim deste i ve leasing, d fl ticaret ifllemleri, akreditif ve teminat mektuplar, döviz al m sat m, sigorta ürünleri ile nakdi ve gayri nakdi finansman deste i vermektedir. Kurumsal bankac l k anlam nda finans sektöründe mevcut tüm enstrümanlar ürün yelpazesinde birlefltiren Asya Finans; 2003 y l içerisinde birçok yeni ürünü müflterilerinin hizmetine sunmufltur. Eximbank teminat mektuplar, GSM Kredisi ve gelifltirilen nakit yönetimi ürünleri ile kurumsal müflterilerimizin de iflen gereksinimlerine uygun yeni çözümler üretilmifltir. Toplanan Fon Geliflimi (Bin USD) % y l nda toplanan fon hacmi, Kurumumuzun kaynak teminindeki üstün baflar s n n bir göstergesidir y l nda toplanan fon hacmi, bir önceki y la oranla USD baz nda % 75 oran nda artarak y l sonu itibar ile 698 milyon USD ye ulaflm flt r Toplanan fonlar içindeki art fl, kat lma hesaplar nda % 71, cari hesaplar da ise % 84 olarak gerçekleflmifltir

17 Kulland r lan Fonlar Müflteri odakl hizmet anlay fl n daima ön planda tutan Kurumumuz; üretim deste i ile, üreticilerin her türlü hammadde, yar mamul ve mamul ile makine ve teçhizat ihtiyaçlar n n, nakit al mlar na uygun flekilde finansman n, leasing ile, mevcut veya yeni tesisleri için yat r m projesi olan üreticilerin makine ve teçhizat al mlar n n finansman n sa lamaktad r. Kulland r lan Fon Hacmi (Bin USD) % y l içerisinde kulland r lan fon hacminde 2002 y l na oranla % 138 lik bir art fl elde edilmifltir y l nda kulland r lan fon hacmi ürün baz nda incelendi inde; üretim deste i kulland r m hacminde bir önceki y la oranla USD baz nda % 139 luk bir büyüme gerçeklefltirilerek bin USD, leasing kulland r mlar nda ise % 134 lük bir art fl elde edilerek bin USD tutarlar na ulafl ld görülmektedir. Kurumsal müflterilere verilen kulland r lan fon hacminde elde edilen bu büyüme Asya Finans n yayg n ve kal c bir fonlama taban na sahip oldu unun en önemli kan tlar ndan biridir. Gayri Nakdi Krediler Kurumsal bankac l k alan nda en önemli geliflme gayri nakdi kredi hacminde olmufltur y l gayri nakdi kredi kulland r mlar aç s ndan ola anüstü baflar lar n elde edildi i bir y l olmufltur. Elde edilen bu baflar n n arkas ndaki en önemli faktör uygulanan do ru ve etkin pazarlama politikalar d r. 17

18 Gayri Nakdi Kredi Hacmi (Bin USD) % Kulland r lan gayri nakdi krediler 2002 y l na oranla USD baz nda % 149 artarak bin USD ye ulaflm flt r. Teminat mektubu hacminde bir önceki y la oranla % 178 oran nda art fl kaydedilerek milyon USD ye ulafl lm flt r. Teminat mektubu hacmine paralel olarak teminat mektubu ifllem adedinde de önemli bir art fl kaydedilmifltir y l içerisinde verilen teminat mektubu say s iken bu say 2003 y l nda % 70 oran nda artarak ya ulaflm flt r. Teminat mektuplar ndan elde edilen yükselifl trendine yak n bir büyüme akreditif ifllem hacimlerinde de gerçeklefltirilmifltir y l toplam akreditif hacmi yaklafl k olarak 235 milyon USD seviyesinde gerçekleflmifltir. Teyitli akreditiflerde % 67 oran nda art fl kaydedilirken, teyitsiz akreditiflerde % 86 oran nda bir art fl elde edilmifltir ve 2003 y llar na ifllem adedi aç s ndan bak ld nda teyitli akreditif say s n n 369 dan 701 e, teyitsiz akreditiflerin ise dan a yükseldi i görülmektedir. Asya Finans 2003 y l nda harici garantilerinde de art fl sa layarak, 2002 y l nda bin USD olan ifllem hacmini % 230 oran nda art rarak bin USD ye yükselmifltir. Harici garantilerde hacimsel art fl n bin USD lik k sm Asya Finans n kontrgarantisine istinaden yurt d fl bankalarca verilmifl, 430 bin USD lik k sm yurt d fl banka kontrgarantilerine istinaden Asya Finans taraf ndan düzenlenmifltir. Bakiye bin USD lik k s m ise Asya Finans n talebi üzerine yurt d fl bankalarca verilmifltir. 18

19 Nakit Yönetimi Ticari hayatta çok etkin bir ödeme arac olarak kullan lan ve firman n nakit ak fl aç s ndan önem teflkil eden çek tahsilatlar nda ve çek ödemelerinde çok önemli art fllar elde edilmifltir y l içerisinde tüm bankac l k ifllemlerinde büyük baflar lara imza atan Asya Finans, SSK tahsilatlar nda gösterdi i art fl ile bu baflar s n bir kere daha kan tlam flt r. Nakit yönetimi ürünleri kapsam nda vergi tahsilatlar na 2004 y l Ocak ay ndan itibaren bafllanm flt r. Müflteri Portföyü Klasik bankac l k hizmetlerinin ötesinde, bir ifl orta yaklafl m ile müflterilerinin daha fazla katma de er yaratmas n hedefleyen Asya Finans, 2003 y l nda da müflteri portföyünü geniflletmeyi baflarm flt r. Kredili Kurumsal Müflteri Adedi % Toplam müflteri say s içerisinde yer alan kredili kurumsal müflteri say s nda % 133 lük bir art fl gerçekleflmifl ve 2003 sonu itibar yla kredili kurumsal müflteri say m z ya ulaflm flt r. Müflterilerimizin ihtiyaçlar n karfl layabilecek seviyede hizmet vermek amac yla, sektörel ve bölgesel bazda araflt rmalar yap larak banka prensipleri do rultusunda pazarlama faaliyetlerinde bulunmakta ve müflterilerin de iflen ihtiyaç ve taleplerinin karfl lanmas na yönelik olarak farkl ürünlerin gelifltirilmesine devam edilmektedir. 19

20 Bireysel Bankac l k Asya Finans, bireysel bankac l k alan nda att yenilikçi ad mlarla müflteri portföyünü ve ifllem hacmini 2003 y l nda da art rmaya devam etmifltir y l bireysel ürünlerde altyap çal flmalar n n tamamland, birçok yeni ürünün gelifltirilerek hizmete sunuldu u bir y l olmufltur. Müflteri Portföyü Geliflimi Toplam Müflteri Müflteri memnuniyetini art rmaya yönelik çal flmalar sonucu 2003 y l içinde Ça r Merkezi nden PTT ye, fatura ve kurum ödemelerinden VISA üyeli ine dek bir çok hizmet müflterilerin kullan m na sunulmufltur. Ürün ve hizmet yelpazemizdeki bu geliflme sonucunda müflteri portföyümüz 2003 y l itibar yla % 33 lük bir büyüme göstererek e ulaflm flt r. Toplam müflteri portföyümüze bak ld nda, bunun % 92 lik bölümünü gerçek kiflilerin oluflturdu u görülmektedir. Bireysel Kredi Kulland r m Tutar Geliflimi (USD) Bireysel kredilerde 2003 y l içinde sistem revizyon çal flmalar tamamlanm fl ve bu çerçevede operasyon merkezilefltirilip, müflteri arama merkezinin kurulmas yla flubelerin yükü azalt l rken kredi de erlendirme sürecine de h z kazand r lm flt r. Bireysel kredilerde geciken ödemelerde USD sisteminden kâr pay sistemine geçifl, sorgulama ve tahsis sürecine büyük h z ve güvenlik kazand racak Kredi Kay t Bürosu üyeli i gibi birçok önemli proje gerçeklefltirilmifltir. Bunun sonucunda 2003 y l itibar yla bireysel kredi adedinde % 113 oran nda art fl gerçekleflirken, kullad r lan kredi tutar ndaki art fl % 231 e ulaflm flt r May s ay ndan itibaren müflterilerimizin hizmetine sunulan Debit Kart ürünümüzün ise ayl k ortalama büyüme oran % 30 olarak gerçekleflmifl ve Aral k ay itibar ile adede ulafl lm flt r. 20

21 Kredi Kartlar Hacimsel Geliflim (Milyar TL) Kredi Kartlar nda VISA üyeli i kabul edilmifl ve BKM üyeli i onaylanm fl; bunun yan s ra taksit kart, ASYAPUAN lar n para puan olarak üye iflyerlerinde nakit kullan m uygulamas, hesap kesim tarihi dönemlerinin art r lmas, SMS ile ekstre gönderimi ve kataloglardan k smi puan/ücret projeleri hayata geçirilmifltir. Mevcut muhabir banka arac l nedeniyle kart adedinden çok ifllem adetleri ve kart cirolar nda art fl hedeflenmifl ve buna yönelik çeflitli kampanyalar düzenlenmifltir. Bu çal flmalar n sonucunda y l içinde kredi kart adedinde % 31 oran nda büyüme sa lan rken, kredi kart ciro rakamlar nda gerçekleflen büyüme % 111 olmufltur. Toplam ifllem adedinde 2003 y l nda % 53 seviyelerinde büyüme gerçekleflmifltir y l na ait bu rakamlar, büyümenin sadece kredi kart müflteri portföyü ile s n rl kalmad n ; kart bafl na gerçekleflen ifllem adedinde ve ifllem bafl na yap lan harcama tutar nda da önemli ölçüde art fl gerçekleflti ini göstermektedir. Kart bafl na yap lan harcama tutarlar 2003 y l nda % 38 oran nda artm flt r. Kredi kart müflteri portföyümüz bu dönemde % 30 luk bir büyüme gösterirken, ayn dönemde ifllem adedinde oluflan büyüme % 53, harcama tutarlar nda oluflan büyüme ise % 110 düzeyinde gerçekleflmifltir. POS Ciro Geliflimi (Milyar TL) y l içinde Taksit Kart projesi ile perakende sektöründeki firmalarla taksitli iflyeri anlaflmalar yap larak, yaklafl k sat fl noktas taksitli iflyeri statüsüne dönüfltürülmüfltür. Y l boyunca yap lan pazarlama çal flmalar yla Kurumumuz anlaflmal üye iflyeri adedi e, bu iflyerlerinde kullan lan toplam aktif POS say s ise a ulaflm flt r. POS Terminal say s nda 2003 y l nda % 60 l k büyüme gerçekleflmifltir. Bu art fla paralel olarak 2003 POS cirolar ndaki geliflim % 106 olmufl, ayr ca POS üzerinden kredi kart borcu ödeme hizmeti de verilmeye bafllanm flt r. Bu çerçevede birer ödeme noktas haline getirilen üye iflyerlerinde müflteri hareketlili i sa lanmflt r. 21

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı