KURULUfi : 1966 SERMAYE : YTL.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL."

Transkript

1

2 KURULUfi : 1966 SERMAYE : YTL. dare Meclisi'mizin tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI A.fi. PK. 15, Kestel / BURSA Tel: (224) Fax: (224)

3 BURSA Ç MENTO FABR KASI A.fi. 42. ORTAKLAR OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Toplant yeri : BURSA Ç MENTO FABR KASI A.fi. KESTEL/BURSA Tarih : / Pazartesi Saat : Aç l fl ve Divan teflekkülü, 2. Toplant tutana n n imzalanmas hususunda Divana yetki verilmesi, 3. dare Meclisi Faaliyet Raporu ile Murak p ve Ba ms z Denetleme Kuruluflu'na ait raporlar n okunmas ve müzakeresi, 4. SPK. XI - 25 Tebli gere i Konsolide Mali Tablolar n okunmas, müzakeresi ve Genel Kurulun onay na sunulmas, 5. Kar da t m n n müzakeresi ve karara ba lanmas, 6. dare Meclisi Üyelerinin ve Murak plar n ibra edilmesi, 7. dare Meclisi Üyeleri ile Murak plar n ücretlerinin tespiti, 8. dare Meclisi Üye say s ile Murak p say s n n belirlenmesi ve bofl üyelikler için seçim yap lmas, 9. dare Meclisi taraf ndan bir y l için seçilecek Ba ms z Denetleme Kuruluflu'nun, SPK. Seri X - 22 Tebli i, Üçüncü K s m, madde 6 gere i Genel Kurulun onay na sunulmas, 10. Y l içinde yap lan ba fllar hakk nda, SPK tarih ve 29/666 say l karar gere i Genel Kurula bilgi sunulmas, ve izleyen y llara iliflkin kar pay da t m politikalar ile ilgili S.P.K tarih ve 2/53 say l karar gere i Genel Kurul'a bilgi sunulmas, 12. dare Meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri uyar nca yetki tan nmas, 13. Dilekler ve kapan fl. 2

4 SANAY N N MARKASI Bursa Çimento Fabrikas A.fi. 42 y l önce, 14 Temmuz 1966 tarihinde TL. sermaye ile kurulmufltur. Say n Hayri Terzio lu Baflkanl 'nda Abdi Biçen, Ziya U ur, hsan Dikmen, Zeki Yücel, Kemal Türkün, Kamil Tolon, Abdurrahman fienipek, Reflat At l, Fuat Özyol ve Hüseyin Sungur'dan oluflan Yönetim Kurulu ile M.Kemal Keskin, Ali H. Fidanlar ve Hüseyin Karamehmeto lu'nun oluflturdu u ilk Denetleme Kurulu ile göreve bafllam flt r. Bafllang çta ton klinker üretim kapasitesi ve ton çimento ö ütme kapasitesi ile kurulan tesis, I. ünitenin 1969 y l nda iflletmeye al nmas ndan sonra 1976 y l nda II. ünite kurulmufl olup, 1989 y l nda II. ünitenin, 1996 y l nda da I.ünitenin prekalsinasyonla kapasiteleri artt r lm flt r y l nda ton klinker üretim kapasitesi, ton çimento ö ütme kapasitesi ve YTL. sermayesi ile Bursa Çimento Fabrikas A.fi. kuruluflundaki % 100 halka aç k olma özelli ini günümüzde de sürdürmektedir. Kuruluflunda 1236 orta bulunan fiirketimizin bugünkü ortak say s tahmini 2000 civar ndad r. Kurulufltan günümüze kadar fiirketimizin ortaklar, temettü gelirleri yan nda yarat lan kaynaklarla yap lan yat r mlar sonucu bugün ulafl lan kapasite çerçevesinde fiirketimiz hisselerinin yüksek oranda de er kazand na flahit olmufllard r. Kuruluflta sahip olunan 1 adet Bursa Çimento hissesinin 42 y ll k süreçte ulaflt de er ile Amerikan Dolar na karfl mukayesesinde, hisselerimizin Amerikan Dolar n n y ll k getirisi de dâhil olmak üzere 19 kat daha fazla de er kazand görülmektedir. 3

5 DARE MECL S Baflkan Ergün KA ITÇIBAfiI (*) (1) Mart Mart 2008 Baflkan Vekili Ahmet Muharrem U UR (2) Mart Mart 2009 Üye Özmetin KAVASO LU (3) Mart Mart 2009 Üye Mehmet Memduh GÖKÇEN (*) (4) Mart Mart 2008 Üye Bülent Selen SARPER (5) Mart Mart 2009 Üye Semiha Feyha DURANER (6) Mart Mart 2010 Üye rfan ÜNÜR (7) Mart Mart 2010 Üye Raci ARSLAN (8) Mart Mart 2009 Üye Burhan EVC L (9) Mart Mart 2010 MURAKABE HEYET fiirketimizin, tarihi itibariyle ve ayn tarihte sona eren döneme ait mali tablolar nda, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tekdüzen Hesap Plan ve SPK (Sermaye Piyasas Kurulu) Mevzuat ile Kurul'un belirledi i ilkelerde yer alan prensiplerin uyguland, mezkûr tablolar n; mali durumu, faaliyet sonucunu ve mali durumdaki de ifliklikler ile tüm önemli hususlar lay k yla arz etti ini teyit ve beyan ederiz. Murak p rfan ULUfi (10) Mart Mart 2008 Murak p Cüneyt PEKMAN (11) Mart Mart 2008 NOT: dare Meclisi Baflkan, Baflkan Vekili ve Üyelerin yetki ve s n rlar T.T.K. ve Ana Sözleflmede tespit edilmifltir. (*) Bu Genel Kurul da müddeti dolan üye, 4

6 YÖNET C LER Genel Koordinatör Burhan EVC L (1) Genel Müdür Mürsel ÖZTÜRK (2) Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Kaz m UÇAR (*) (3) Genel Müdür Yard mc s (Mali - dari) Oktay ÖZYURT (4) Genel Müdür Yard mc s (Teknik) M. Bilgin ATAÇ (5) Bak m Grup Müdürü Osman B LD R (6) Üretim Grup Müdürü. Cavit BORA (7) Kalite Kontrol Müdürü Güler YURTER (8) Personel Müdürü M. Dursun AYHAN (9) Bilgi fllem Müdürü H. brahim CANORUÇ (10) Muhasebe Müdürü Ferruh fientepe (11) Sat fl Müdürü Fatih ARGÜDEN (12) D fl Ticaret Müdürü smail ALP (13) Sat n Alma Müdürü Yalç n CENAN (14) Toplam Kalite ve Çevre Müdürü Mehmet KAN (15) Mekanik Bak m Müdürü Tamer AKINTÜRK (16) Enerji Müdürü Yavuz VARLI (17) (*) fiirketimiz Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Sn. Kaz m UÇAR tarihinde görevinden ayr lm flt r. 5

7 V ZYONUMUZ Bursa Çimento olarak; Ulusal ve uluslararas platformda faaliyet alanlar m zda güven veren kurumsal kültürümüz, kimli imiz, üretimimiz ve sermaye yap m z ile, örnek ve sayg n bir kurulufl olma imaj m z güçlendirerek sürdürmek V ZYONUMUZ'dur. M SYONUMUZ Kuruluflundan itibaren modern ça n gereklerine uygun olarak yap lanan Bursa Çimento, fiirket Kültürü olarak baz ald yönetim ve organizasyonda kurumsallaflma ilkesini; Ülke ekonomisine katk, flartlar n elverdi i en iyi kârl l n elde edilmesi, en son teknolojik geliflmelerin takibi ve uygulanmas sureti ile, ortaklar n n güvenlerinin güçlenmesi ve sahiplenme duygusunun kal c hale gelmesini; Küçük tasarruflar n ekonomiye kazand r lmas n n en sa l kl arac, halka aç k flirket felsefesinin güzel bir örne ini teflkil eden fiirketimiz çok ortakl sermaye yap s n idame ettirmeyi; Geliflim ve de iflim süreci içerisinde, küreselleflmenin getirdi i imkân ve f rsatlardan yararlanmay ; Yeni ve farkl alanlarda kaliteli mal ve hizmet üreterek müflteri memnuniyetine odakl oluflumlar n içinde bulunmay ; Toplumsal ve çevresel de erlere sayg l olmay ; Faaliyetlerinin her aflamas nda çal flanlar n n yarat c l k ve kat l mc l n n teflviki ve mensubiyet duygular n n gelifltirilmesini; vazgeçilmez bir M SYON olarak kabul etmifltir. DAR FAAL YETLER y l bafl nda 338 kifli olan personel mevcudumuz, y l içinde muhtelif sebeplerle 28 kiflinin iflten ayr lmas ve 21 kiflinin de ifle al nmas ile y l sonunda 332 kifli olmufltur ile devresini kapsayan dönemde, toplu ifl sözleflmesi uyar nca sendikal personelimizin, saat ücretlerine ortalama; y ll k %10 seyyanen ücret zamm yap lm flt r tarihi itibariyle k dem tazminat yükümlülü ümüz ,60 YTL.'dir y l için geçerli olan toplu ifl sözleflmesi kapsam ndaki tüm yükümlülükler yerine getirilmifltir. 5- Haks z fiilden dolay y l içinde herhangi bir tazminat ödenmemifltir. 6

8 TÜRK YE Ç MENTO SEKTÖRÜ Kalk nmam z n temel dinamiklerinden olan Türk nflaat Sektörü, 2004 y l ikinci yar s ndan itibaren sektörde görülen ciddi düzelmenin 2005 y l nda da devam etmesi ve özellikle 2006 y l nda büyümenin çok yüksek bir tempoyla sürmesi sonucu olumlu geliflmeler yaflam flt r. Türk nflaat Sektörü 2007 y l nda da %10 kadar büyümüfltür. Sektörün canlanmas ndaki temel unsurlar olarak; ekonomik istikrar n sa lanmas, faiz ve döviz giderlerinin düflmesi, gecekondulaflmay engellemek için TOK 'nin 2003 y l ndan itibaren belediyelerle uygulad kentsel dönüflüm projelerine ve altyap çal flmalar na h z verilmesi say labilir y l n n ilk 3 ay nda yaflanan uygun hava flartlar n n katk s ile yüksek büyüme h z n sürdüren çimento sektörü, ikinci 3 ayl k dönemde erken seçim karar n n etkisi ile büyümede ciddi bir h z kesifli yaflam flt r. Sektörde genel beklenti seçimlerin ertesinde iç talebin Eylül / Ekim aylar ndan itibaren yükselifle geçmesiydi. Ancak sonbahar aylar nda da beklenen büyüme gerçekleflmemifl ve sektörün y l sonundaki büyüme seviyesi % 4'te kalm flt r. Özellikle Rusya pazar ndan gelen yüksek talebe ra men, ihracatta beklenen art fl olmam fl ve çimento ihracat ton ve kilinker ihracat ton olmufltur. Yeni çimento fabrikalar n n yap m ve kapasite artt r mlar 2007 y l nda da devam etti. Entegre fabrika say s 41'e, ö ütme tesisi 19'a ulaflm flt r y llar nda devreye al nacak yat r mlarla kurulu klinker kapasitesi 55 milyon ton, çimento ö ütme kapasitesi 82 milyon ton seviyesine ç karken özellikle denize uzak yörelerdeki fazla kapasitelerin yo un rekabete neden olmas beklenmektedir y l ndan itibaren ülke olarak toplam klinker ve çimento ihracat n n tekrar 10 Milyon ton un üzerinde olmas beklenmektedir y l nda çimento iç talebinin % 2-3 oran nda büyüyece i tahmin edilmektedir. Yeni yat r mlardan dolay 2008 y l nda oluflacak at l kapasitenin de erlendirilmesinde ihracat bir çözüm olarak düflünülmektedir. Fakat bunun yap lmas için de liman ve navlun imkanlar n n uygunlu u ve üreticilerin limanlara yak n olmas gerekmektedir. Sektörümüzde; 1998 y l dâhili sat fl ton, kifli bafl na çimento tüketimi 540 kg d r. Bu ancak 2005 y l nda geçilebilmifl ve 2007 y l dahili sat fl ton ve kifli bafl na çimento tüketimi 640 kg' a ulaflm flt r. Marmara Bölgesi ülkemizin en geliflmifl bölgesi olup, çimento üretim ve tüketimi aç s ndan önemli bir yere sahiptir. Türkiye nüfusunun % 27'sini bar nd ran Marmara Bölgesi; toplam çimento sat fl n n % 30 unu çimento ihracat n n ise %17 sini gerçeklefltirmektedir. Marmara Bölgesi nde kurulu çimento fabrikalar n n y ll k klinker üretim kapasitesi ton, çimento ö ütme kapasitesi ise ton'dur y l iç sat fl ton, çimento ihracat ton, klinker ihracat ise ton'dur. Bu de erler göstermektedir ki halen çimentoda ülke baz nda bir at l kapasite söz konusudur. Yap lmakta olan yat r mlarla bu fazlal k çok daha büyük de erlere ulaflacakt r. Son 5 y lda Türkiye çimento iç sat fl ndaki büyüme % 61 olmufltur. stikrarl bir yaklafl mla fiirketimiz, hinterland m zdaki çimento ihtiyac n zaman nda karfl lamak amac yla, gereken yat r mlar yapm fl ve talepleri uygun koflullarla sürekli karfl lam flt r. 7

9 2007 YILI MARMARA - TÜRK YE KAPAS TELER VE SATIfiLARI (TON) TON MARMARA TÜRK YE 2007 YILI KL NKER KAPAS TES 2007 YILI Ç MENTO KAPAS TES 2007 YILI TOPLAM Ç MENTO SATIfiI YILLARI ARASI BURSA Ç MENTO, MARMARA VE TÜRK YE Ç MENTO ÜRET M VE SATIfiI Ç MENTO ÜRET M BURSA Ç MENTO Ç MENTO Ç SATIfiI Ç MENTO HRACATI TOPLAM Ç MENTO SATIfiI Ç MENTO ÜRET M MARMARA Ç MENTO Ç SATIfiI Ç MENTO HRACATI TOPLAM Ç MENTO SATIfiI Ç MENTO ÜRET M TÜRK YE Ç MENTO Ç SATIfiI Ç MENTO HRACATI TOPLAM Ç MENTO SATIfiI

10 KURULUfiUNDAN T BAREN BURSA Ç MENTO VER LER YILLAR KL NKER ÜRET M KAPAS TES (000 TON) KL NKER ÜRET M (000 TON) KL NKER KAPAS TE KULLANIM ORANI (%) KL NKER HRACATI (000 TON) Ç MENTO Ö ÜTME KAPAS TES (000 TON) Ç MENTO ÜRET M (000 TON) Ç MENTO KAPAS TE KULLANIM ORANI (%) Ç MENTO Ç SATIfiI (000 TON) Ç MENTO HRACATI (000 TON) TOPLAM Ç MENTO SATIfiI (000 TON) % % 6 % % % % 27 % % % % % % ,5 50% 31,5 % ,5 % % 94,5 % % % 378 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %50 MEMUR SAYISI % %29,75 TEKN K PERSONEL SAYISI fiç SAYISI TOPLAM PERSONEL SAYISI ESAS SERMAYE (M LYON TL) SERMAYE ARTIfiI (%) BEDELL M KTAR (M LYON TL) BEDELS Z M KTAR (M LYON TL) TEMETTÜ ORANI (%)

11 MAL VE H ZMET ÜRET M / YATIRIMLAR YILLARI ÇALIfiAN PERSONEL SAYILARI SAAT ÜCRETL ÇALIfiAN PERSONEL SAYISI SÖZLEfiMEL TOPLAM BURSA Ç MENTO NUN Ç MENTO T PLER NE GÖRE 3 YILLIK ÜRET M (TON) TON PÇ ÜRET M PKÇ ÜRET M PZÇ ÜRET M BURSA Ç MENTO NUN Ç MENTO T PLER NE GÖRE 3 YILLIK Ç SATIfiLARI (TON) TON PÇ Ç SATIfiI PKÇ Ç SATIfiI PZÇ Ç SATIfiI 10

12 BURSA Ç MENTO NUN 3 YILLIK Ç SATIfi, HRACAT ve TOPLAM SATIfi VER LER (TON) TON HRACAT Ç SATIfi TOPLAM SATIfi Modern teknolojiyle donat lm fl iki adet prekalsinasyonlu klinker üretim hatt bulunan fabrikam z; valsli pres, tras kurutma-k rma ve 4 adet çimento de irmeni tesisleriyle gerek iç piyasa ve gerekse ihracatta k sa dönemde yüksek talepleri karfl layabilecek kapasiteye sahiptir. Fabrikam zda üretim, TS EN standard na uygun olarak yap lmaktad r. Bu standard n içinde bulunan 27 de iflik tipteki çimentolardan piyasan n talep ettikleri üretilmektedir. Bölgemizdeki do al katk maddesi tras ve termik santrallerden ç kan uçucu kül de erlendirilerek yüksek dayan m ve dayan kl l olan de iflik tipte ve dayan m s n f nda çimentolar müflterilerimize sunulmaktad r. Böylece hem yak t, hem de elektrik enerjisi tasarruf edilmektedir. Ayr ca bu sayede do al ve yapay puzzolanik katk lar kullan larak do aya daha az karbondioksit emisyonu sal nmaktad r. Haz r beton üreticilerine yüksek dayan m s n f ndaki CEM l çimento taleplerinin karfl lanmas na yönelik ayn dayan m s n f nda katk l CEM ll / A - M (P - L) 42,5 R çimento üretimine devam edilmifltir. Böylece y llar nda CEM l yerine yap lan CEM ll / A 42,5 R çimento üretimiyle, toplam çimento üretiminde daha fazla katk kullan m sa lanarak üretim ve sat flta önemli art fl gerçeklefltirilmifltir. Enerji ve ifl gücü tasarrufuna yönelik Absorbsiyon Chiller Sistemi devreye al nm flt r. Döner F r nlara Farin Dozajlama ve Elevatörle Besleme Sistemleri yat r mlar n n devreye girmesiyle kapasite art fl ve önemli ekonomik kazan mlar elde edilmifltir. YILLAR KL NKER ÜRET M KAPAS TES (TON) KL NKER ÜRET M (TON) Ç TÜKET M ARTIfiI (%) Ç MENTO Ö ÜTME KAPAS TES (TON) Ç MENTO ÜRET M (TON) Ç MENTO KAPAS TE KULLANIM ORANI (%) Ç MENTO Ç SATIfiI (TON) Ç MENTO HRACATI (TON) TOPLAM Ç MENTO SATIfiI (TON) , , , , , : fiirketimizin yapt Haz r Beton üretiminde kullan lan çimento dahildir. Son 5 y ll k iç satifl büyümesi % 128 dir. Uluslararas normlarda ve TS EN standard na uygun çimentolar n üretimi gerçeklefltirilmektedir. Denetimlerimiz; akredite olmufl KÇK (Kalite ve Çevre Kurulu) ve TSE ile BSI (British Standards Institute) taraf ndan yap lmaktad r. fiirketimiz mevcut üretimini sürdürürken; ba l flirketlerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere enerji tasarrufu, kalitede stabilite, güvenlikli ve sürekli çal flmay sa layacak modernizasyon yat r mlar n da devam ettirmektedir. Bu kapsamda 2007 y l nda toplam YTL'lik yat r m gerçekleflmifltir. Bunlar n bafll calar ; kömür stoklama ve homojenizasyonu tesisi, BIG BAG dolum tesisi, yak t ve katk dozajlama tesisleri ve Demirtafl Haz r Beton Tesisi'dir.

13 KAL TE - ÇEVRE - E T M Endüstri ça ndan bilgi ça na geçen dünyam zda standardizasyon ve kalite kavram baflar ya ulaflman n tek yoludur. Küresel rekabette iç ve d fl pazarlarda kal c yer edinmeyi ilke edinen Bursa Çimento Fabrikas A.fi., 1995 y l nda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi'ni alarak bafllad kalite yolculu una, 2005 y l nda ald OHSAS fl Sa l ve Güvenli i ( SG) ve TS EN Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri ni ekleyerek önemli bir mesafe kat etmifltir. fiirketimiz, Avrupa Birli i ile entegrasyon çerçevesinde Yeni Yaklafl m Direktifleri Hükümleri'ne uygun olarak Conformite Europeenne (CE) iflaretleme kullan m hakk n üretmifl oldu u çimento tipleri baz nda; Avrupa Birli i nezdinde 1784 kimlik numaras ile yetkilendirilmifl olan Kalite ve Çevre Kurulu'ndan (KÇK) alm flt r. Yönetsel ve teknik geliflmelere paralel olarak yo un e itim programlar uygulanmaktad r y l nda fabrika personeli bafl na ortalama 26 saat e itim verilmifltir. Gerek idari ve gerekse iflletme bölümlerinde oluflan de iflik boyuttaki sorunlar n giderilmesi amac yla; iyilefltirmeye ve verimlili i artt rmaya yönelik, kat l mc bir yaklafl mla ifllerin yürütümü için 2006 Temmuz ay nda bafllat lan Öneri Sistemi uygulamas ndan çok olumlu sonuçlar elde edilmifltir Aral k sonu itibariyle 230, Öneri Sistemi'nin uygulanmaya bafllad tarihten itibaren toplam 361 öneri al nm fl olup, bunlardan önemli bir bölümü uygulanm flt r. Çevreye olan sayg y ve duyarl l temel ilke olarak benimseyen fiirketimiz, 1996 y l nda 30.Y l Hat ra Orman 'n Kestel lçesi'ne kazand rm flt r. Ayr ca terk edilen hammadde ocaklar m z n rehabilitasyonu çerçevesinde günümüze kadar adet fidan dikilmifltir. Bursa ve çevresinde oluflan at k ya lar n olumsuz çevresel etkilerinin önlenmesi ve enerji olarak geri kazan lmas na yönelik, 2005 y l nda At k Ya Ek Yak t Lisans n alan fiirketimiz, 2007 y l nda döner f r nlar m zda ton at k ya alternatif yak t olarak kullanm flt r tarihinde mevcut ek yak t kullan lmas kapsam na boya çamuru ve kontamine at klar ilave edilmifltir. fiirketimiz laboratuvar 2004 y l nda TSE'den TS EN ISO/IEC standard na uygun olarak Akreditasyon Belgesi ni alm flt r. fiirketimiz; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl 'n n düzenledi i Sanayi Tesislerinde Enerji nin Verimli Kullan lmas na Yönelik Proje Yar flmas 'na 2006 y l nda; Absorbsiyon Chiller Sistemleri ile Döner F r nlara Farin Dozaj Sistemi ve Sonras Elevatörle Besleme Sistemi Projeleri ile kat larak enerji tasarrufu konusunda ödül alm flt r. 12

14 BA LI ORTAKLIKLAR A - ÇEMTAfi ÇEL K MAK. SAN. ve T C. A.fi. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde kaliteli çelik üretmek üzere 1970 y l nda baflta otomotiv, makine ve zirai makine-alet sanayi olmak üzere tüm çelik sektörünün ihtiyac n n karfl lanmas na yönelik olarak kurulan flirketin %57,33 hissesi Bursa Çimento Fabrikas A.fi.'ne aittir. Üretim birimleri ton/y l kapasiteli Çelikhane ve ton/y l kapasiteli Haddehane olmak üzere iki ana bölümden oluflmaktad r y l sonu itibariyle sermayesi YTL. olan fiirketin SPK Mevzuat na göre 2007 y l Konsolide Dönem Net Kar YTL.'dir y l kar ndan 2008 y l nda da t lacak brüt temettü oran % 10'dur. B - BURSA BETON SAN. ve T C. A.fi. Birinci derece deprem bölgesi olan hinterland m zda standardlara uygun kaliteli Haz r Beton üretiminin genifl kitlelere yay lmas n sa lamaya yönelik olarak 1989 y l nda kurulan ve %99,79'luk hissesine sahip oldu umuz Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.fi m3/gün'e ulaflan üretim kapasitesiyle bölgemizin en büyük haz r beton firmas d r. Bursa Beton San. ve Tic. A.fi. 18 tesisindeki 21 adet Beton Santrali, 45 adet Beton Pompas ve 196 adet Transmikser ile hizmet vermektedir. fiirketin Haz r Beton tesisleri; Bursa Merkez, Karacabey, Gemlik, negöl, Kütahya Merkez ve Tavflanl ilçesiyle Yalova ve Band rma'da bulunmaktad r y l nda m3 sat fl gerçeklefltirilmifltir y l sonu itibariyle sermayesi YTL. olan fiirketin SPK Mevzuat na göre 2007 y l Dönem Net Kar YTL.'dir y l nda fiirketin yapaca yat r m harcamalar dolay s yla temmettü da t lmamas na karar verilmifltir. C - ARES Ç MENTO NfiAAT SAN. ve T C. A.fi. Seyitömer Termik Santrali'nde kurulu tesiste, termik santralde yak lan kömürden elde edilen külün de erlendirilmesi kapsam nda standardlara uygun biçimde çimento ve beton üretiminde kullan labilir katk maddesi haline getirilmesi, k saca Pulverize Uçucu Kül (PUK) üretimi ile ifltigal eden Ares, 1999 y l nda ton/y l uçucu kül üretim kapasitesi ile kurulmufltur. Orhaneli'nde kurulu olan ikinci tesis tarihinde tamamen Ares taraf ndan sat n al nm flt r. Tesis ton/y l kapasiteye sahiptir. Genifl bir alanda müflteri potansiyeli bulunan Ares'in hisselerinin % 99,99'u Bursa Çimento Fabrikas A.fi.'ne aittir y l sonu itibariyle sermayesi YTL. olan fiirketin SPK Mevzuat na göre 2007 y l Dönem Net Kar YTL.'dir y l kar ndan 2008 y l nda da t lacak brüt temettü oran % 100'dür. 13

15 D - TUNÇKÜL Ç MENTO M NERAL KATKILAR NfiAAT SAN. ve T C. A.fi. Tunçbilek Termik Santrali'nde yak lan kömürden elde edilen külün de erlendirilmesi kapsam nda 2001 y l nda yaklafl k ton/y l üretim kapasitesi ile kurulmufltur. % 49,99 hissesi fiirketimiz'e aittir y l sonu itibariyle sermayesi YTL.olan fiirketin SPK Mevzuat na göre 2007 y l Dönem Net Kar YTL.'dir y l kar ndan 2008 y l nda da t lacak brüt temettü oran % 30 dur. E - RODA L MAN DEPOLAMA ve LOJ ST K fil. A.fi. Ülkemizin ve bölgemizin artan ihracat ve ithalat dolay s yla liman ihtiyac gittikçe önem kazanmaya bafllam flt r. Limanc l k faaliyetleri konusunda kurulmufl bulunan RODA Liman Depolama ve Lojistik flletmeleri A.fi.'ne Grubumuz % 50 ortak olmufltur. Bursa ve çevresinin ithalat ve ihracat na büyük kolayl klar sa layacak Gemlik Körfezi'nde kurulan RODA fiirketi ton/y l elleçleme ve konteynerde TEU kapasiteye sahiptir Aral k ay nda Denizcilik Müsteflarl taraf ndan liman iflletme iznini alan fiirket ilk yük tahliye ifllemini gerçeklefltirmifltir. Liman ayn anda 6 gemiyi kabul edebilecek toplam metre uzunlu unda r ht ma sahiptir. Limanda, 100 ton kald rma kapasitesine sahip üç adet mobil vinç, üç adet konteyner manipülasyon makinas bulunmaktad r. Oldukça güçlü bir ekipman altyap s na sahip olan RODA Liman 'nda siparifli verilen iki adet köprü konteyner terminal vinci gelmifl olup, Nisan 2008'de montaj tamamlanacak ve iflletmeye al nacakt r y l sonu itibariyle sermayesi YTL. olan fiirket tarihinde ilk yük elleçlemesini yaparak ülkemizin yurtd fl ticarete aç lan bir kap s olarak iflletme faaliyetlerine bafllam flt r. RODA A.fi y l n zararla kapatm flt r. Bunun en büyük nedeni 2007 y l nda aktiflefltirilen yat r m harcamalar n n cari y l amortisman giderlerinden kaynaklanmaktad r. F - D ER BA LI ORTAKLIKLARIMIZ % 98'ine sahip oldu umuz Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin sermayesi YTL, Dönem Net Kâr ,64 YTL ve % 99,99'una sahip oldu umuz Çimento nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin sermayesi YTL, Dönem Net Kâr ,14 YTL olup, 2007 y l nda herhangi bir faaliyeti bulunmamaktad r. Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin 2007 y l kar ndan 2008 y l nda da t lacak brüt temettü oran % 65,56'd r. Çimento nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin 2007 y l kar ndan 2008 y l nda da t lacak brüt temettü oran %17,73'tür. 14

16 SERMAYE HAREKETLER Esas sermaye sistemine tabi ortakl m z n tamam ödenmifl nominal sermayesi YTL. olup, bunun; YTL.' si Ortaklar taraf ndan nakden, YTL.' si htiyari Yedek Akçelerden, YTL.' si De er Art fl Fonundan, YTL.' si fltirak Hisseleri Sat fl Kâr ndan, YTL.' si Maliyet Art fl Fonundan, YTL.' si Öz Sermaye kalemlerine ait enflasyon farklar ndan, karfl lanm flt r. Hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme geçildi inden, Ortaklar m z n ellerinde bulundurduklar 17'nci Tertip hisse senetlerini, fiirketimiz taraf ndan yetkilendirilen Deniz Yat r m Menkul K ymetler A.fi.'ne teslim etmek suretiyle, kaydilefltirme ifllemini gerçeklefltirmeleri gerekmektedir tarihi itibariyle teslim edilmeyen ve bu sebeple kaydileflme ifllemi yap lamayan hisse senetlerine ba l mali haklar (Temettü-Bedelsiz Sermaye Art r m -Rüçhan Hakk gibi); Merkezi Kay t Kuruluflu A.fi. taraf ndan kayden izlenecek ve yönetime iliflkin haklar (Genel Kurula fltirak- Oy Verme-Yönetime kat lma gibi) ayn kurulufl taraf ndan kulland r lacakt r. Ancak; Ortaklar m z n tarihinden itibaren kaydilefltirme ifllemlerini gerçeklefltirmeleri halinde; Merkezi Kay t Kuruluflu'nca tarihi sonunda kayden izlemeye al nm fl Hisse Senedine ba l mali haklar; orta n hesab na aktar lacak, Yönetime iliflkin haklar da ortaklar taraf ndan kullan labilecektir. Son üç y lda da t lan temettü oranlar flöyledir: 2005 y l nda; 2004 y l kâr ndan % 35 net ( YTL. Sermayeye göre.) 2006 y l nda; 2005 y l kâr ndan % 50 net ( YTL. Sermayeye göre.) 2007 y l nda; 2006 y l kâr ndan % 29,75 net ( YTL. Sermayeye göre.) fiirket sermayesinin %10'undan fazla hisseye sahip orta m z; Ad Soyad Pay Oran Pay Tutar (YTL.) smail TARMAN (1) %18, Duraner Turizm nfl.paz.san.tic.a.fi.(2) %11, Not: Yukar da ad geçen ortaklar m z n; (1 ) tarihli stanbul Menkul K ymetler Borsas günlük Özel Durum Aç klama Bülteninde yay nlanan kendi beyan dikkate al narak tanzim olunmufltur. lgili bildirimde sadece pay oran (%18,88) aç klanm fl olup, pay tutar ise oran dikkate al narak taraf m zdan hesaplanm flt r. (2) tarihli stanbul Menkul K ymetler Borsas günlük Özel Durum Aç klama Bülteninde yay nlanan kendi beyan dikkate al narak tanzim olunmufltur. Ba l Ortakl klar m zdan son üç y lda elde edilen temettü gelirlerimiz : 2004 y l kâr ndan; 2005 y l nda: YTL y l kâr ndan; 2006 y l nda: YTL y l kâr ndan; 2007 y l nda: YTL. Ba l Menkul K ymetlerimizden son üç y lda elde edilen temettü gelirlerimiz: 2004 y l kâr ndan; 2005 y l nda: YTL y l kâr ndan; 2006 y l nda: YTL y l kâr ndan; 2007 y l nda: YTL. Ba fllar: 2007 Y l nda yap lan ba fllar toplam ,78 YTL. olup, ba fllar n detay flu flekildedir. Çeflitli kurulufllara yap lan 398 ton çimento ba fl Bar fl lkö retim Okulu'na yap lan haz r beton ba fl Bursa Devlet Hastanesi Ameliyathane nflaat na yap lan nakdi ba fl Türkiye Harp Malûlleri Derne i'ne yap lan nakdi ba fl Bursaspor Kulübü'ne yap lan nakdi ba fl Di er nakdi ba fllar ,00 YTL ,80 YTL ,62 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,36 YTL. 15

17 TEMEL RASYOLAR MAL DURUM ORANLARI CAR ORAN L K T DE ORANI STOKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI CAR T CAR ALACAKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI CAR T CAR ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMINA ORANI DÖNEN VARLIKLAR KISA VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER DÖNEN VARLIKLAR - STOKLAR KISA VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER STOKLAR TOPLAM VARLIK TOPLAMI CAR T CAR ALACAKLAR + D ER AL. TOPLAM VARLIK TOPLAMI CAR T CAR ALACAKLAR + D ER AL. DÖNEN VARLIKLAR KARLILIK ORANLARI ÖZSERMAYE KARLILI I BRÜT KAR MARJI FAAL YET KAR MARJI SATIfiLARIN MAL YET / NET SATIfiLAR ORANI FAAL YET G DERLER / NET SATIfiLAR ORANI VERG ÖNCES KAR ÖZSERMAYE BRÜT ESAS FAAL YET KARI / ZARARI SATIfi GEL RLER (NET) FAAL YET KARI / ZARARI SATIfi GEL RLER (NET) SATILAN MALIN MAL YET SATIfi GEL RLER (NET) FAAL YET G DERLER SATIfi GEL RLER (NET) BORÇ ÖDEME ORANLARI YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMI ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADEL YÜKÜML. TOPLAMINA ORANI MADD VARLIKLAR / ÖZSERMAYE ORANI DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE ORANI DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI MADD VARLIKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI KISA VADEL + UZUN VADEL YÜKÜML. TOPLAM VARLIK TOPLAMI ÖZSERMAYE TOPLAM VARLIK TOPLAMI ÖZSERMAYE KISA + UZUN VADEL YÜKÜML.TOPLAMI MADD VARLIKLAR ÖZSERMAYE DURAN VARLIKLAR ÖZSERMAYE DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM VARLIK TOPLAMI MADD VARLIKLAR TOPLAM VARLIK TOPLAMI

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2012 31.03.2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Koç Holding A.fi. ( Koç Holding ), ba l ortakl klar ve ifl ortakl klar n n (hep birlikte Grup olarak an lacakt r) 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle

Detaylı