KURULUfi : 1966 SERMAYE : YTL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL."

Transkript

1

2 KURULUfi : 1966 SERMAYE : YTL. dare Meclisi'mizin tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI A.fi. PK. 15, Kestel / BURSA Tel: (224) Fax: (224)

3 BURSA Ç MENTO FABR KASI A.fi. 42. ORTAKLAR OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Toplant yeri : BURSA Ç MENTO FABR KASI A.fi. KESTEL/BURSA Tarih : / Pazartesi Saat : Aç l fl ve Divan teflekkülü, 2. Toplant tutana n n imzalanmas hususunda Divana yetki verilmesi, 3. dare Meclisi Faaliyet Raporu ile Murak p ve Ba ms z Denetleme Kuruluflu'na ait raporlar n okunmas ve müzakeresi, 4. SPK. XI - 25 Tebli gere i Konsolide Mali Tablolar n okunmas, müzakeresi ve Genel Kurulun onay na sunulmas, 5. Kar da t m n n müzakeresi ve karara ba lanmas, 6. dare Meclisi Üyelerinin ve Murak plar n ibra edilmesi, 7. dare Meclisi Üyeleri ile Murak plar n ücretlerinin tespiti, 8. dare Meclisi Üye say s ile Murak p say s n n belirlenmesi ve bofl üyelikler için seçim yap lmas, 9. dare Meclisi taraf ndan bir y l için seçilecek Ba ms z Denetleme Kuruluflu'nun, SPK. Seri X - 22 Tebli i, Üçüncü K s m, madde 6 gere i Genel Kurulun onay na sunulmas, 10. Y l içinde yap lan ba fllar hakk nda, SPK tarih ve 29/666 say l karar gere i Genel Kurula bilgi sunulmas, ve izleyen y llara iliflkin kar pay da t m politikalar ile ilgili S.P.K tarih ve 2/53 say l karar gere i Genel Kurul'a bilgi sunulmas, 12. dare Meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri uyar nca yetki tan nmas, 13. Dilekler ve kapan fl. 2

4 SANAY N N MARKASI Bursa Çimento Fabrikas A.fi. 42 y l önce, 14 Temmuz 1966 tarihinde TL. sermaye ile kurulmufltur. Say n Hayri Terzio lu Baflkanl 'nda Abdi Biçen, Ziya U ur, hsan Dikmen, Zeki Yücel, Kemal Türkün, Kamil Tolon, Abdurrahman fienipek, Reflat At l, Fuat Özyol ve Hüseyin Sungur'dan oluflan Yönetim Kurulu ile M.Kemal Keskin, Ali H. Fidanlar ve Hüseyin Karamehmeto lu'nun oluflturdu u ilk Denetleme Kurulu ile göreve bafllam flt r. Bafllang çta ton klinker üretim kapasitesi ve ton çimento ö ütme kapasitesi ile kurulan tesis, I. ünitenin 1969 y l nda iflletmeye al nmas ndan sonra 1976 y l nda II. ünite kurulmufl olup, 1989 y l nda II. ünitenin, 1996 y l nda da I.ünitenin prekalsinasyonla kapasiteleri artt r lm flt r y l nda ton klinker üretim kapasitesi, ton çimento ö ütme kapasitesi ve YTL. sermayesi ile Bursa Çimento Fabrikas A.fi. kuruluflundaki % 100 halka aç k olma özelli ini günümüzde de sürdürmektedir. Kuruluflunda 1236 orta bulunan fiirketimizin bugünkü ortak say s tahmini 2000 civar ndad r. Kurulufltan günümüze kadar fiirketimizin ortaklar, temettü gelirleri yan nda yarat lan kaynaklarla yap lan yat r mlar sonucu bugün ulafl lan kapasite çerçevesinde fiirketimiz hisselerinin yüksek oranda de er kazand na flahit olmufllard r. Kuruluflta sahip olunan 1 adet Bursa Çimento hissesinin 42 y ll k süreçte ulaflt de er ile Amerikan Dolar na karfl mukayesesinde, hisselerimizin Amerikan Dolar n n y ll k getirisi de dâhil olmak üzere 19 kat daha fazla de er kazand görülmektedir. 3

5 DARE MECL S Baflkan Ergün KA ITÇIBAfiI (*) (1) Mart Mart 2008 Baflkan Vekili Ahmet Muharrem U UR (2) Mart Mart 2009 Üye Özmetin KAVASO LU (3) Mart Mart 2009 Üye Mehmet Memduh GÖKÇEN (*) (4) Mart Mart 2008 Üye Bülent Selen SARPER (5) Mart Mart 2009 Üye Semiha Feyha DURANER (6) Mart Mart 2010 Üye rfan ÜNÜR (7) Mart Mart 2010 Üye Raci ARSLAN (8) Mart Mart 2009 Üye Burhan EVC L (9) Mart Mart 2010 MURAKABE HEYET fiirketimizin, tarihi itibariyle ve ayn tarihte sona eren döneme ait mali tablolar nda, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tekdüzen Hesap Plan ve SPK (Sermaye Piyasas Kurulu) Mevzuat ile Kurul'un belirledi i ilkelerde yer alan prensiplerin uyguland, mezkûr tablolar n; mali durumu, faaliyet sonucunu ve mali durumdaki de ifliklikler ile tüm önemli hususlar lay k yla arz etti ini teyit ve beyan ederiz. Murak p rfan ULUfi (10) Mart Mart 2008 Murak p Cüneyt PEKMAN (11) Mart Mart 2008 NOT: dare Meclisi Baflkan, Baflkan Vekili ve Üyelerin yetki ve s n rlar T.T.K. ve Ana Sözleflmede tespit edilmifltir. (*) Bu Genel Kurul da müddeti dolan üye, 4

6 YÖNET C LER Genel Koordinatör Burhan EVC L (1) Genel Müdür Mürsel ÖZTÜRK (2) Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Kaz m UÇAR (*) (3) Genel Müdür Yard mc s (Mali - dari) Oktay ÖZYURT (4) Genel Müdür Yard mc s (Teknik) M. Bilgin ATAÇ (5) Bak m Grup Müdürü Osman B LD R (6) Üretim Grup Müdürü. Cavit BORA (7) Kalite Kontrol Müdürü Güler YURTER (8) Personel Müdürü M. Dursun AYHAN (9) Bilgi fllem Müdürü H. brahim CANORUÇ (10) Muhasebe Müdürü Ferruh fientepe (11) Sat fl Müdürü Fatih ARGÜDEN (12) D fl Ticaret Müdürü smail ALP (13) Sat n Alma Müdürü Yalç n CENAN (14) Toplam Kalite ve Çevre Müdürü Mehmet KAN (15) Mekanik Bak m Müdürü Tamer AKINTÜRK (16) Enerji Müdürü Yavuz VARLI (17) (*) fiirketimiz Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Sn. Kaz m UÇAR tarihinde görevinden ayr lm flt r. 5

7 V ZYONUMUZ Bursa Çimento olarak; Ulusal ve uluslararas platformda faaliyet alanlar m zda güven veren kurumsal kültürümüz, kimli imiz, üretimimiz ve sermaye yap m z ile, örnek ve sayg n bir kurulufl olma imaj m z güçlendirerek sürdürmek V ZYONUMUZ'dur. M SYONUMUZ Kuruluflundan itibaren modern ça n gereklerine uygun olarak yap lanan Bursa Çimento, fiirket Kültürü olarak baz ald yönetim ve organizasyonda kurumsallaflma ilkesini; Ülke ekonomisine katk, flartlar n elverdi i en iyi kârl l n elde edilmesi, en son teknolojik geliflmelerin takibi ve uygulanmas sureti ile, ortaklar n n güvenlerinin güçlenmesi ve sahiplenme duygusunun kal c hale gelmesini; Küçük tasarruflar n ekonomiye kazand r lmas n n en sa l kl arac, halka aç k flirket felsefesinin güzel bir örne ini teflkil eden fiirketimiz çok ortakl sermaye yap s n idame ettirmeyi; Geliflim ve de iflim süreci içerisinde, küreselleflmenin getirdi i imkân ve f rsatlardan yararlanmay ; Yeni ve farkl alanlarda kaliteli mal ve hizmet üreterek müflteri memnuniyetine odakl oluflumlar n içinde bulunmay ; Toplumsal ve çevresel de erlere sayg l olmay ; Faaliyetlerinin her aflamas nda çal flanlar n n yarat c l k ve kat l mc l n n teflviki ve mensubiyet duygular n n gelifltirilmesini; vazgeçilmez bir M SYON olarak kabul etmifltir. DAR FAAL YETLER y l bafl nda 338 kifli olan personel mevcudumuz, y l içinde muhtelif sebeplerle 28 kiflinin iflten ayr lmas ve 21 kiflinin de ifle al nmas ile y l sonunda 332 kifli olmufltur ile devresini kapsayan dönemde, toplu ifl sözleflmesi uyar nca sendikal personelimizin, saat ücretlerine ortalama; y ll k %10 seyyanen ücret zamm yap lm flt r tarihi itibariyle k dem tazminat yükümlülü ümüz ,60 YTL.'dir y l için geçerli olan toplu ifl sözleflmesi kapsam ndaki tüm yükümlülükler yerine getirilmifltir. 5- Haks z fiilden dolay y l içinde herhangi bir tazminat ödenmemifltir. 6

8 TÜRK YE Ç MENTO SEKTÖRÜ Kalk nmam z n temel dinamiklerinden olan Türk nflaat Sektörü, 2004 y l ikinci yar s ndan itibaren sektörde görülen ciddi düzelmenin 2005 y l nda da devam etmesi ve özellikle 2006 y l nda büyümenin çok yüksek bir tempoyla sürmesi sonucu olumlu geliflmeler yaflam flt r. Türk nflaat Sektörü 2007 y l nda da %10 kadar büyümüfltür. Sektörün canlanmas ndaki temel unsurlar olarak; ekonomik istikrar n sa lanmas, faiz ve döviz giderlerinin düflmesi, gecekondulaflmay engellemek için TOK 'nin 2003 y l ndan itibaren belediyelerle uygulad kentsel dönüflüm projelerine ve altyap çal flmalar na h z verilmesi say labilir y l n n ilk 3 ay nda yaflanan uygun hava flartlar n n katk s ile yüksek büyüme h z n sürdüren çimento sektörü, ikinci 3 ayl k dönemde erken seçim karar n n etkisi ile büyümede ciddi bir h z kesifli yaflam flt r. Sektörde genel beklenti seçimlerin ertesinde iç talebin Eylül / Ekim aylar ndan itibaren yükselifle geçmesiydi. Ancak sonbahar aylar nda da beklenen büyüme gerçekleflmemifl ve sektörün y l sonundaki büyüme seviyesi % 4'te kalm flt r. Özellikle Rusya pazar ndan gelen yüksek talebe ra men, ihracatta beklenen art fl olmam fl ve çimento ihracat ton ve kilinker ihracat ton olmufltur. Yeni çimento fabrikalar n n yap m ve kapasite artt r mlar 2007 y l nda da devam etti. Entegre fabrika say s 41'e, ö ütme tesisi 19'a ulaflm flt r y llar nda devreye al nacak yat r mlarla kurulu klinker kapasitesi 55 milyon ton, çimento ö ütme kapasitesi 82 milyon ton seviyesine ç karken özellikle denize uzak yörelerdeki fazla kapasitelerin yo un rekabete neden olmas beklenmektedir y l ndan itibaren ülke olarak toplam klinker ve çimento ihracat n n tekrar 10 Milyon ton un üzerinde olmas beklenmektedir y l nda çimento iç talebinin % 2-3 oran nda büyüyece i tahmin edilmektedir. Yeni yat r mlardan dolay 2008 y l nda oluflacak at l kapasitenin de erlendirilmesinde ihracat bir çözüm olarak düflünülmektedir. Fakat bunun yap lmas için de liman ve navlun imkanlar n n uygunlu u ve üreticilerin limanlara yak n olmas gerekmektedir. Sektörümüzde; 1998 y l dâhili sat fl ton, kifli bafl na çimento tüketimi 540 kg d r. Bu ancak 2005 y l nda geçilebilmifl ve 2007 y l dahili sat fl ton ve kifli bafl na çimento tüketimi 640 kg' a ulaflm flt r. Marmara Bölgesi ülkemizin en geliflmifl bölgesi olup, çimento üretim ve tüketimi aç s ndan önemli bir yere sahiptir. Türkiye nüfusunun % 27'sini bar nd ran Marmara Bölgesi; toplam çimento sat fl n n % 30 unu çimento ihracat n n ise %17 sini gerçeklefltirmektedir. Marmara Bölgesi nde kurulu çimento fabrikalar n n y ll k klinker üretim kapasitesi ton, çimento ö ütme kapasitesi ise ton'dur y l iç sat fl ton, çimento ihracat ton, klinker ihracat ise ton'dur. Bu de erler göstermektedir ki halen çimentoda ülke baz nda bir at l kapasite söz konusudur. Yap lmakta olan yat r mlarla bu fazlal k çok daha büyük de erlere ulaflacakt r. Son 5 y lda Türkiye çimento iç sat fl ndaki büyüme % 61 olmufltur. stikrarl bir yaklafl mla fiirketimiz, hinterland m zdaki çimento ihtiyac n zaman nda karfl lamak amac yla, gereken yat r mlar yapm fl ve talepleri uygun koflullarla sürekli karfl lam flt r. 7

9 2007 YILI MARMARA - TÜRK YE KAPAS TELER VE SATIfiLARI (TON) TON MARMARA TÜRK YE 2007 YILI KL NKER KAPAS TES 2007 YILI Ç MENTO KAPAS TES 2007 YILI TOPLAM Ç MENTO SATIfiI YILLARI ARASI BURSA Ç MENTO, MARMARA VE TÜRK YE Ç MENTO ÜRET M VE SATIfiI Ç MENTO ÜRET M BURSA Ç MENTO Ç MENTO Ç SATIfiI Ç MENTO HRACATI TOPLAM Ç MENTO SATIfiI Ç MENTO ÜRET M MARMARA Ç MENTO Ç SATIfiI Ç MENTO HRACATI TOPLAM Ç MENTO SATIfiI Ç MENTO ÜRET M TÜRK YE Ç MENTO Ç SATIfiI Ç MENTO HRACATI TOPLAM Ç MENTO SATIfiI

10 KURULUfiUNDAN T BAREN BURSA Ç MENTO VER LER YILLAR KL NKER ÜRET M KAPAS TES (000 TON) KL NKER ÜRET M (000 TON) KL NKER KAPAS TE KULLANIM ORANI (%) KL NKER HRACATI (000 TON) Ç MENTO Ö ÜTME KAPAS TES (000 TON) Ç MENTO ÜRET M (000 TON) Ç MENTO KAPAS TE KULLANIM ORANI (%) Ç MENTO Ç SATIfiI (000 TON) Ç MENTO HRACATI (000 TON) TOPLAM Ç MENTO SATIfiI (000 TON) % % 6 % % % % 27 % % % % % % ,5 50% 31,5 % ,5 % % 94,5 % % % 378 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %50 MEMUR SAYISI % %29,75 TEKN K PERSONEL SAYISI fiç SAYISI TOPLAM PERSONEL SAYISI ESAS SERMAYE (M LYON TL) SERMAYE ARTIfiI (%) BEDELL M KTAR (M LYON TL) BEDELS Z M KTAR (M LYON TL) TEMETTÜ ORANI (%)

11 MAL VE H ZMET ÜRET M / YATIRIMLAR YILLARI ÇALIfiAN PERSONEL SAYILARI SAAT ÜCRETL ÇALIfiAN PERSONEL SAYISI SÖZLEfiMEL TOPLAM BURSA Ç MENTO NUN Ç MENTO T PLER NE GÖRE 3 YILLIK ÜRET M (TON) TON PÇ ÜRET M PKÇ ÜRET M PZÇ ÜRET M BURSA Ç MENTO NUN Ç MENTO T PLER NE GÖRE 3 YILLIK Ç SATIfiLARI (TON) TON PÇ Ç SATIfiI PKÇ Ç SATIfiI PZÇ Ç SATIfiI 10

12 BURSA Ç MENTO NUN 3 YILLIK Ç SATIfi, HRACAT ve TOPLAM SATIfi VER LER (TON) TON HRACAT Ç SATIfi TOPLAM SATIfi Modern teknolojiyle donat lm fl iki adet prekalsinasyonlu klinker üretim hatt bulunan fabrikam z; valsli pres, tras kurutma-k rma ve 4 adet çimento de irmeni tesisleriyle gerek iç piyasa ve gerekse ihracatta k sa dönemde yüksek talepleri karfl layabilecek kapasiteye sahiptir. Fabrikam zda üretim, TS EN standard na uygun olarak yap lmaktad r. Bu standard n içinde bulunan 27 de iflik tipteki çimentolardan piyasan n talep ettikleri üretilmektedir. Bölgemizdeki do al katk maddesi tras ve termik santrallerden ç kan uçucu kül de erlendirilerek yüksek dayan m ve dayan kl l olan de iflik tipte ve dayan m s n f nda çimentolar müflterilerimize sunulmaktad r. Böylece hem yak t, hem de elektrik enerjisi tasarruf edilmektedir. Ayr ca bu sayede do al ve yapay puzzolanik katk lar kullan larak do aya daha az karbondioksit emisyonu sal nmaktad r. Haz r beton üreticilerine yüksek dayan m s n f ndaki CEM l çimento taleplerinin karfl lanmas na yönelik ayn dayan m s n f nda katk l CEM ll / A - M (P - L) 42,5 R çimento üretimine devam edilmifltir. Böylece y llar nda CEM l yerine yap lan CEM ll / A 42,5 R çimento üretimiyle, toplam çimento üretiminde daha fazla katk kullan m sa lanarak üretim ve sat flta önemli art fl gerçeklefltirilmifltir. Enerji ve ifl gücü tasarrufuna yönelik Absorbsiyon Chiller Sistemi devreye al nm flt r. Döner F r nlara Farin Dozajlama ve Elevatörle Besleme Sistemleri yat r mlar n n devreye girmesiyle kapasite art fl ve önemli ekonomik kazan mlar elde edilmifltir. YILLAR KL NKER ÜRET M KAPAS TES (TON) KL NKER ÜRET M (TON) Ç TÜKET M ARTIfiI (%) Ç MENTO Ö ÜTME KAPAS TES (TON) Ç MENTO ÜRET M (TON) Ç MENTO KAPAS TE KULLANIM ORANI (%) Ç MENTO Ç SATIfiI (TON) Ç MENTO HRACATI (TON) TOPLAM Ç MENTO SATIfiI (TON) , , , , , : fiirketimizin yapt Haz r Beton üretiminde kullan lan çimento dahildir. Son 5 y ll k iç satifl büyümesi % 128 dir. Uluslararas normlarda ve TS EN standard na uygun çimentolar n üretimi gerçeklefltirilmektedir. Denetimlerimiz; akredite olmufl KÇK (Kalite ve Çevre Kurulu) ve TSE ile BSI (British Standards Institute) taraf ndan yap lmaktad r. fiirketimiz mevcut üretimini sürdürürken; ba l flirketlerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere enerji tasarrufu, kalitede stabilite, güvenlikli ve sürekli çal flmay sa layacak modernizasyon yat r mlar n da devam ettirmektedir. Bu kapsamda 2007 y l nda toplam YTL'lik yat r m gerçekleflmifltir. Bunlar n bafll calar ; kömür stoklama ve homojenizasyonu tesisi, BIG BAG dolum tesisi, yak t ve katk dozajlama tesisleri ve Demirtafl Haz r Beton Tesisi'dir.

13 KAL TE - ÇEVRE - E T M Endüstri ça ndan bilgi ça na geçen dünyam zda standardizasyon ve kalite kavram baflar ya ulaflman n tek yoludur. Küresel rekabette iç ve d fl pazarlarda kal c yer edinmeyi ilke edinen Bursa Çimento Fabrikas A.fi., 1995 y l nda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi'ni alarak bafllad kalite yolculu una, 2005 y l nda ald OHSAS fl Sa l ve Güvenli i ( SG) ve TS EN Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri ni ekleyerek önemli bir mesafe kat etmifltir. fiirketimiz, Avrupa Birli i ile entegrasyon çerçevesinde Yeni Yaklafl m Direktifleri Hükümleri'ne uygun olarak Conformite Europeenne (CE) iflaretleme kullan m hakk n üretmifl oldu u çimento tipleri baz nda; Avrupa Birli i nezdinde 1784 kimlik numaras ile yetkilendirilmifl olan Kalite ve Çevre Kurulu'ndan (KÇK) alm flt r. Yönetsel ve teknik geliflmelere paralel olarak yo un e itim programlar uygulanmaktad r y l nda fabrika personeli bafl na ortalama 26 saat e itim verilmifltir. Gerek idari ve gerekse iflletme bölümlerinde oluflan de iflik boyuttaki sorunlar n giderilmesi amac yla; iyilefltirmeye ve verimlili i artt rmaya yönelik, kat l mc bir yaklafl mla ifllerin yürütümü için 2006 Temmuz ay nda bafllat lan Öneri Sistemi uygulamas ndan çok olumlu sonuçlar elde edilmifltir Aral k sonu itibariyle 230, Öneri Sistemi'nin uygulanmaya bafllad tarihten itibaren toplam 361 öneri al nm fl olup, bunlardan önemli bir bölümü uygulanm flt r. Çevreye olan sayg y ve duyarl l temel ilke olarak benimseyen fiirketimiz, 1996 y l nda 30.Y l Hat ra Orman 'n Kestel lçesi'ne kazand rm flt r. Ayr ca terk edilen hammadde ocaklar m z n rehabilitasyonu çerçevesinde günümüze kadar adet fidan dikilmifltir. Bursa ve çevresinde oluflan at k ya lar n olumsuz çevresel etkilerinin önlenmesi ve enerji olarak geri kazan lmas na yönelik, 2005 y l nda At k Ya Ek Yak t Lisans n alan fiirketimiz, 2007 y l nda döner f r nlar m zda ton at k ya alternatif yak t olarak kullanm flt r tarihinde mevcut ek yak t kullan lmas kapsam na boya çamuru ve kontamine at klar ilave edilmifltir. fiirketimiz laboratuvar 2004 y l nda TSE'den TS EN ISO/IEC standard na uygun olarak Akreditasyon Belgesi ni alm flt r. fiirketimiz; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl 'n n düzenledi i Sanayi Tesislerinde Enerji nin Verimli Kullan lmas na Yönelik Proje Yar flmas 'na 2006 y l nda; Absorbsiyon Chiller Sistemleri ile Döner F r nlara Farin Dozaj Sistemi ve Sonras Elevatörle Besleme Sistemi Projeleri ile kat larak enerji tasarrufu konusunda ödül alm flt r. 12

14 BA LI ORTAKLIKLAR A - ÇEMTAfi ÇEL K MAK. SAN. ve T C. A.fi. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde kaliteli çelik üretmek üzere 1970 y l nda baflta otomotiv, makine ve zirai makine-alet sanayi olmak üzere tüm çelik sektörünün ihtiyac n n karfl lanmas na yönelik olarak kurulan flirketin %57,33 hissesi Bursa Çimento Fabrikas A.fi.'ne aittir. Üretim birimleri ton/y l kapasiteli Çelikhane ve ton/y l kapasiteli Haddehane olmak üzere iki ana bölümden oluflmaktad r y l sonu itibariyle sermayesi YTL. olan fiirketin SPK Mevzuat na göre 2007 y l Konsolide Dönem Net Kar YTL.'dir y l kar ndan 2008 y l nda da t lacak brüt temettü oran % 10'dur. B - BURSA BETON SAN. ve T C. A.fi. Birinci derece deprem bölgesi olan hinterland m zda standardlara uygun kaliteli Haz r Beton üretiminin genifl kitlelere yay lmas n sa lamaya yönelik olarak 1989 y l nda kurulan ve %99,79'luk hissesine sahip oldu umuz Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.fi m3/gün'e ulaflan üretim kapasitesiyle bölgemizin en büyük haz r beton firmas d r. Bursa Beton San. ve Tic. A.fi. 18 tesisindeki 21 adet Beton Santrali, 45 adet Beton Pompas ve 196 adet Transmikser ile hizmet vermektedir. fiirketin Haz r Beton tesisleri; Bursa Merkez, Karacabey, Gemlik, negöl, Kütahya Merkez ve Tavflanl ilçesiyle Yalova ve Band rma'da bulunmaktad r y l nda m3 sat fl gerçeklefltirilmifltir y l sonu itibariyle sermayesi YTL. olan fiirketin SPK Mevzuat na göre 2007 y l Dönem Net Kar YTL.'dir y l nda fiirketin yapaca yat r m harcamalar dolay s yla temmettü da t lmamas na karar verilmifltir. C - ARES Ç MENTO NfiAAT SAN. ve T C. A.fi. Seyitömer Termik Santrali'nde kurulu tesiste, termik santralde yak lan kömürden elde edilen külün de erlendirilmesi kapsam nda standardlara uygun biçimde çimento ve beton üretiminde kullan labilir katk maddesi haline getirilmesi, k saca Pulverize Uçucu Kül (PUK) üretimi ile ifltigal eden Ares, 1999 y l nda ton/y l uçucu kül üretim kapasitesi ile kurulmufltur. Orhaneli'nde kurulu olan ikinci tesis tarihinde tamamen Ares taraf ndan sat n al nm flt r. Tesis ton/y l kapasiteye sahiptir. Genifl bir alanda müflteri potansiyeli bulunan Ares'in hisselerinin % 99,99'u Bursa Çimento Fabrikas A.fi.'ne aittir y l sonu itibariyle sermayesi YTL. olan fiirketin SPK Mevzuat na göre 2007 y l Dönem Net Kar YTL.'dir y l kar ndan 2008 y l nda da t lacak brüt temettü oran % 100'dür. 13

15 D - TUNÇKÜL Ç MENTO M NERAL KATKILAR NfiAAT SAN. ve T C. A.fi. Tunçbilek Termik Santrali'nde yak lan kömürden elde edilen külün de erlendirilmesi kapsam nda 2001 y l nda yaklafl k ton/y l üretim kapasitesi ile kurulmufltur. % 49,99 hissesi fiirketimiz'e aittir y l sonu itibariyle sermayesi YTL.olan fiirketin SPK Mevzuat na göre 2007 y l Dönem Net Kar YTL.'dir y l kar ndan 2008 y l nda da t lacak brüt temettü oran % 30 dur. E - RODA L MAN DEPOLAMA ve LOJ ST K fil. A.fi. Ülkemizin ve bölgemizin artan ihracat ve ithalat dolay s yla liman ihtiyac gittikçe önem kazanmaya bafllam flt r. Limanc l k faaliyetleri konusunda kurulmufl bulunan RODA Liman Depolama ve Lojistik flletmeleri A.fi.'ne Grubumuz % 50 ortak olmufltur. Bursa ve çevresinin ithalat ve ihracat na büyük kolayl klar sa layacak Gemlik Körfezi'nde kurulan RODA fiirketi ton/y l elleçleme ve konteynerde TEU kapasiteye sahiptir Aral k ay nda Denizcilik Müsteflarl taraf ndan liman iflletme iznini alan fiirket ilk yük tahliye ifllemini gerçeklefltirmifltir. Liman ayn anda 6 gemiyi kabul edebilecek toplam metre uzunlu unda r ht ma sahiptir. Limanda, 100 ton kald rma kapasitesine sahip üç adet mobil vinç, üç adet konteyner manipülasyon makinas bulunmaktad r. Oldukça güçlü bir ekipman altyap s na sahip olan RODA Liman 'nda siparifli verilen iki adet köprü konteyner terminal vinci gelmifl olup, Nisan 2008'de montaj tamamlanacak ve iflletmeye al nacakt r y l sonu itibariyle sermayesi YTL. olan fiirket tarihinde ilk yük elleçlemesini yaparak ülkemizin yurtd fl ticarete aç lan bir kap s olarak iflletme faaliyetlerine bafllam flt r. RODA A.fi y l n zararla kapatm flt r. Bunun en büyük nedeni 2007 y l nda aktiflefltirilen yat r m harcamalar n n cari y l amortisman giderlerinden kaynaklanmaktad r. F - D ER BA LI ORTAKLIKLARIMIZ % 98'ine sahip oldu umuz Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin sermayesi YTL, Dönem Net Kâr ,64 YTL ve % 99,99'una sahip oldu umuz Çimento nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin sermayesi YTL, Dönem Net Kâr ,14 YTL olup, 2007 y l nda herhangi bir faaliyeti bulunmamaktad r. Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin 2007 y l kar ndan 2008 y l nda da t lacak brüt temettü oran % 65,56'd r. Çimento nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin 2007 y l kar ndan 2008 y l nda da t lacak brüt temettü oran %17,73'tür. 14

16 SERMAYE HAREKETLER Esas sermaye sistemine tabi ortakl m z n tamam ödenmifl nominal sermayesi YTL. olup, bunun; YTL.' si Ortaklar taraf ndan nakden, YTL.' si htiyari Yedek Akçelerden, YTL.' si De er Art fl Fonundan, YTL.' si fltirak Hisseleri Sat fl Kâr ndan, YTL.' si Maliyet Art fl Fonundan, YTL.' si Öz Sermaye kalemlerine ait enflasyon farklar ndan, karfl lanm flt r. Hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme geçildi inden, Ortaklar m z n ellerinde bulundurduklar 17'nci Tertip hisse senetlerini, fiirketimiz taraf ndan yetkilendirilen Deniz Yat r m Menkul K ymetler A.fi.'ne teslim etmek suretiyle, kaydilefltirme ifllemini gerçeklefltirmeleri gerekmektedir tarihi itibariyle teslim edilmeyen ve bu sebeple kaydileflme ifllemi yap lamayan hisse senetlerine ba l mali haklar (Temettü-Bedelsiz Sermaye Art r m -Rüçhan Hakk gibi); Merkezi Kay t Kuruluflu A.fi. taraf ndan kayden izlenecek ve yönetime iliflkin haklar (Genel Kurula fltirak- Oy Verme-Yönetime kat lma gibi) ayn kurulufl taraf ndan kulland r lacakt r. Ancak; Ortaklar m z n tarihinden itibaren kaydilefltirme ifllemlerini gerçeklefltirmeleri halinde; Merkezi Kay t Kuruluflu'nca tarihi sonunda kayden izlemeye al nm fl Hisse Senedine ba l mali haklar; orta n hesab na aktar lacak, Yönetime iliflkin haklar da ortaklar taraf ndan kullan labilecektir. Son üç y lda da t lan temettü oranlar flöyledir: 2005 y l nda; 2004 y l kâr ndan % 35 net ( YTL. Sermayeye göre.) 2006 y l nda; 2005 y l kâr ndan % 50 net ( YTL. Sermayeye göre.) 2007 y l nda; 2006 y l kâr ndan % 29,75 net ( YTL. Sermayeye göre.) fiirket sermayesinin %10'undan fazla hisseye sahip orta m z; Ad Soyad Pay Oran Pay Tutar (YTL.) smail TARMAN (1) %18, Duraner Turizm nfl.paz.san.tic.a.fi.(2) %11, Not: Yukar da ad geçen ortaklar m z n; (1 ) tarihli stanbul Menkul K ymetler Borsas günlük Özel Durum Aç klama Bülteninde yay nlanan kendi beyan dikkate al narak tanzim olunmufltur. lgili bildirimde sadece pay oran (%18,88) aç klanm fl olup, pay tutar ise oran dikkate al narak taraf m zdan hesaplanm flt r. (2) tarihli stanbul Menkul K ymetler Borsas günlük Özel Durum Aç klama Bülteninde yay nlanan kendi beyan dikkate al narak tanzim olunmufltur. Ba l Ortakl klar m zdan son üç y lda elde edilen temettü gelirlerimiz : 2004 y l kâr ndan; 2005 y l nda: YTL y l kâr ndan; 2006 y l nda: YTL y l kâr ndan; 2007 y l nda: YTL. Ba l Menkul K ymetlerimizden son üç y lda elde edilen temettü gelirlerimiz: 2004 y l kâr ndan; 2005 y l nda: YTL y l kâr ndan; 2006 y l nda: YTL y l kâr ndan; 2007 y l nda: YTL. Ba fllar: 2007 Y l nda yap lan ba fllar toplam ,78 YTL. olup, ba fllar n detay flu flekildedir. Çeflitli kurulufllara yap lan 398 ton çimento ba fl Bar fl lkö retim Okulu'na yap lan haz r beton ba fl Bursa Devlet Hastanesi Ameliyathane nflaat na yap lan nakdi ba fl Türkiye Harp Malûlleri Derne i'ne yap lan nakdi ba fl Bursaspor Kulübü'ne yap lan nakdi ba fl Di er nakdi ba fllar ,00 YTL ,80 YTL ,62 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,36 YTL. 15

17 TEMEL RASYOLAR MAL DURUM ORANLARI CAR ORAN L K T DE ORANI STOKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI CAR T CAR ALACAKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI CAR T CAR ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMINA ORANI DÖNEN VARLIKLAR KISA VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER DÖNEN VARLIKLAR - STOKLAR KISA VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER STOKLAR TOPLAM VARLIK TOPLAMI CAR T CAR ALACAKLAR + D ER AL. TOPLAM VARLIK TOPLAMI CAR T CAR ALACAKLAR + D ER AL. DÖNEN VARLIKLAR KARLILIK ORANLARI ÖZSERMAYE KARLILI I BRÜT KAR MARJI FAAL YET KAR MARJI SATIfiLARIN MAL YET / NET SATIfiLAR ORANI FAAL YET G DERLER / NET SATIfiLAR ORANI VERG ÖNCES KAR ÖZSERMAYE BRÜT ESAS FAAL YET KARI / ZARARI SATIfi GEL RLER (NET) FAAL YET KARI / ZARARI SATIfi GEL RLER (NET) SATILAN MALIN MAL YET SATIfi GEL RLER (NET) FAAL YET G DERLER SATIfi GEL RLER (NET) BORÇ ÖDEME ORANLARI YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMI ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADEL YÜKÜML. TOPLAMINA ORANI MADD VARLIKLAR / ÖZSERMAYE ORANI DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE ORANI DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI MADD VARLIKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI KISA VADEL + UZUN VADEL YÜKÜML. TOPLAM VARLIK TOPLAMI ÖZSERMAYE TOPLAM VARLIK TOPLAMI ÖZSERMAYE KISA + UZUN VADEL YÜKÜML.TOPLAMI MADD VARLIKLAR ÖZSERMAYE DURAN VARLIKLAR ÖZSERMAYE DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM VARLIK TOPLAMI MADD VARLIKLAR TOPLAM VARLIK TOPLAMI

18 SPK ( tarih ve 48/1588 Karar Gere i) KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 17

19 BURSA Ç MENTO FABR KASI A.fi.'N N SPK. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU 1. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi fiirketimizde pay sahipleri ile iliflkiler Muhasebe Müdürlü ü taraf ndan yürütülmekte olup, ayr bir birim bulunmamaktad r. 2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Y ll k faaliyet raporu, mali tablolar ve raporlar, kar da t m önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklar m z için vekaletname örne i, kar da t m tarihi ve flekli, gazetelerle ilan gibi bilgilendirme dökümanlar genel kurul öncesi fiirket merkezinde haz r bulundurulmaktad r. Ayr ca fiirketimiz ile ilgili önemli olay ve geliflmeler SPK. Seri; VIII No; 39 Tebli i gere i Özel Durum Aç klamas olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa'ya bildirilmektedir. Ana Sözleflmemizde özel denetçi atanmas ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktad r. 3. Genel Kurul Bilgileri fiirketimizin 2006 y l na ait Ola an Genel Kurul toplant s tarihinde saat 14.30'da Fabrika binas Kestel / BURSA adresinde, Bursa Sanayi ve Ticaret l Müdürlü ü'nün 27 Mart 2007 tarih ve 1730 say l olurlar ile görevlendirilen Bakanl k Temsilcisi Mahmut NAN' n gözetiminde yap lm flt r. Toplant ya ait davet, Kanun ve Ana sözleflmede öngörüldü ü gibi gündemi de ihtiva edecek flekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09 Mart 2007 tarih ve 6762 say l nüshas ile; 13 Mart 2007 tarihli Dünya, 13 Mart 2007 tarihli Eko Haber, 14 Mart 2007 tarihli Bursa Hakimiyet, 15 Mart 2007 tarihli Olay, gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yap lm flt r. fiirketin toplam ,00 YTL'lik sermayesine tekabül eden adet hisseden, ,55 YTL.'lik sermayeye karfl l k adet hissenin asaleten, ,00 YTL'lik sermayeye karfl l k adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam ,55 YTL'lik sermayeye karfl l k adet hissenin (% 62,11) toplant da temsil etmifltir. Ola an Genel Kurul Toplant Tutana tarih ve 6797 say l Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmifltir. fiirketimizin Genel Kurul Toplant lar ; hazirûna kay tl ortaklar m z ile birlikte izleyicilere de aç k olup, menfaat sahipleri ve medyan n da kat l mlar yla gerçeklefltirilmifltir. Genel Kurul Toplant lar nda soru sorma hakk n kullanan ortaklar n, sorular na ve bu sorulara verilen cevaplara toplant tutanaklar nda ayr nt l olarak yer verilmektedir. Mal varl al m, sat m ve kiralanmas gibi kararlar n al nmas Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aras nda olup, söz konusu ifllerle ilgili olarak gerekli gördü ü taktirde Genel Müdürlü ü yetkili k labilir. 4. Oy Haklar ve Az nl k Haklar fiirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamam hamiline muharrer olup, imtiyazl hisse senetlerimiz bulunmamaktad r. fiirketimiz ana sözleflmesinde birikimli oy kullanma yöntemine ve az nl k haklar ile ilgili hususa yer verilmemifltir. 5. Kar Da t m Politikas ve Kar Da t m Zaman Bursa Çimento Fabrikas A.fi.'nin kuruluflundan itibaren temettü da t m ve da t m n öncelikle yap lmas ; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir. SPK kurallar na uygun olarak 2007 ve izleyen y llara ait; da t labilir konsolide net kar n; en az % 20'sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak da t lmas fiirketimizin Kar Da t m Politikas olarak benimsenmifltir. Ortaklar m z n beklentileri ile; üretim-sat fl politikalar m z-teknolojinin gerektirdi i yat r mlar n zaman nda gerçeklefltirilmesi; aras ndaki dengenin bozulmamas ve fiirketimizin karl l k durumunun imkan vermesi kayd yla; % 20'nin üzerindeki oranlarda temettü da t m için azami özen gösterilecektir. 6. Paylar n Devri fiirketimiz esas sözleflmesinde pay devrini k s tlayan hükümler bulunmamaktad r. 7. fiirket Bilgilendirme Politikas Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlanm fl, mevzuat ile belirlenenler d fl nda kamuya hangi bilgilerin, ne flekilde ve hangi yollardan aç klanaca gibi hususlar içeren dökümante edilmifl Bilgilendirme Politikas bulunmamaktad r. 8. Özel Durum Aç klamalar 2007 y l içerisinde SPK düzenlemeleri uyar nca yap lan özel durum aç klamalar n n say s 15 olup, yap lan bu özel durum aç klanmalar ndan herhangi biri için SPK veya MKB taraf ndan ek aç klama istenmemifltir. Özel durum aç klamalar zaman nda yap ld ndan fiirketimiz SPK taraf ndan herhangi bir yapt r ma maruz kalmam flt r. 9. fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirketimizin internet adresi dir. nternet sitemiz SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde 'e büyük ölçüde uyum göstermektedir. Günün de iflen koflullar na göre güncelleme yap lmaktad r. 10. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas Sermayenin %10 ve daha fazlas na sahip ortaklar: Pay Oran (%) Pay Tutar smail Tarman (1) Duraner Turizm San.ve Tic.A.fi.(2) Di er Toplam Yukar da ad geçen ortaklar m z n; (1) tarihli stanbul Menkul K ymetler Borsas günlük Özel Durum Aç klama Bülteninde yay nlanan, beyan dikkate al narak tanzim olunmufltur. lgili bildirimde sadece pay oran (%18,88) aç klanm fl olup, pay tutar taraf m zdan hesaplanm flt r. (2) tarihli stanbul Menkul K ymetler Borsas günlük Özel Durum Aç klama Bülteninde yay nlanan, beyan dikkate al narak tanzim olunmufltur.

20 11. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas SPK mevzuat çerçevesinde herhangi bir düzenleme olmad için içeriden bilgi ö renebilecek durumda olan kifliler ile ilgili kamuya duyuru yap lmam flt r. Bursa Çimento Fabrikas A.fi. çeriden Bilgi Ö renebilecek Durumda Olan Kifliler Listesi Ergün KA ITÇIBAfiI Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Muharrem U UR Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Özmetin KAVASO LU Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Memduh GÖKÇEN Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Selen SARPER Yönetim Kurulu Üyesi Semiha Feyha DURANER Yönetim Kurulu Üyesi rfan ÜNÜR Yönetim Kurulu Üyesi Raci ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi Burhan EVC L Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Koordinatör rfan ULUfi Murak p Cüneyt PEKMAN Murak p Mürsel ÖZTÜRK Genel Müdür Kaz m UÇAR Genel Müdür Yard mc s (*) Oktay ÖZYURT Genel Müdür Yard mc s M. Bilgin ATAÇ Genel Müdür Yard mc s Ferruh fientepe Muhasebe Müdürü Nevin TOSUN Muhasebe fiefi Fehmi DAYANÇ Muhasebe fiefi Murat EREN Muhasebe fiefi Halil brahim CANORUÇ Bilgi fllem Müdürü fieref Ali ÖZTÜRK Bilgi fllem fiefi Engin Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. Ba ms z Denetim Kuruluflu Arkan & Ergin Uluslararas Denetim YMM A.fi. Tam Tasdik fiirketi (*) fiirketimiz Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Sn. Kaz m UÇAR tarihinde görevinden ayr lm flt r. 12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklar n n korunmas ile ilgili flirket politikalar ve prosedürleri hakk nda bildirimler yap lmakta olup, yine haklar n n korunmas ile ilgili gerekli önlemler al nmaktad r. Örne in, müflteriler ve tedarikçilerle iflin niteli ine göre sözleflme yap lmaktad r. Müflteriler ile bire bir ve toplu halde bilgilendirme toplant lar yap larak münasebetlerin güncelli i sa lanmaktad r. Çal flanlar ile ilgili olarak Personel Yönetmeli i oluflturulmufltur. Sendikal çal flanlar m zla ilgili olarak iki y ll k periyotlar halinde Çimento Müstahsilleri flverenleri Sendikas ile Çimse- fl Sendikas aras nda toplu ifl sözleflmesi imzalanmaktad r. Ayr ca yap lan de ifliklikler hakk nda, tamimler ve duyuru vas tas ile çal flanlar bilgilendirilmektedir. 13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Menfaat sahiplerinin yönetime kat l m konusunda bir model oluflturulmam flt r. 14. nsan Kaynaklar Politikas fiirketimizde çal flanlar ile iliflkileri yürütmek üzere temsilci atanmam fl olup oluflabilecek sorunlar flirket organizasyon yap s içerisinde çözülmektedir. Çal flanlar aras nda ay r mc l k konusunda herhangi bir flikayet bulunmamaktad r. 15. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler Mal ve hizmetlerin pazarlanmas ve sat fl nda müflteri memnuniyeti sa lamaya yönelik alt ayl k periyotlar halinde müflteri memnuniyeti anketi düzenlemekte anket sonuçlar belirli kriterler dikkate al narak de erlendirilmekte, tedarikçiler için performans de erlemesi yap lmakta ve sonuçlar üst yönetime rapor edilmektedir. 16. Sosyal Sorumluluk fiirketimiz sosyal sorumlulu un bir parças olarak, içinde yaflad toplumun sosyal ve kültürel geliflimine katk da bulunmak amac ile Eski Bursa Foto raflar Albümünden seçilen foto raflar n yer ald geleneksel Bursa Çimento Fabrikas Takvimlerini her y l gerek ortaklar, gerekse tedarikçileri ve müflterileri ile Bursal lar n kullan m na sunmaktad r. Fabrikam zda toz kaynaklar ndan oluflan emisyonun giderilmesi amac yla 4 adet elektro filtre ve 85 adet torbal filtre tesis edilmifltir. Ayr ca kapal ortamlarda tozumaya sebep olan döküntü malzemenin temizlenmesi için seyyar filtrasyon ekipman al narak çal flmalara bafllanm flt r. Endüstriyel at k suyun oluflmad fabrikam zda, evsel at k su için 140 m3/gün kapasiteli at k su ar tma tesisi kurulmufltur. Bursa ve çevresinde oluflan at klar n olumsuz çevresel etkilerinin önlenmesi ve enerji olarak geri kazan lmas na yönelik, 2005 y l nda At k Ya Ek Yak t Lisans 'n alan fiirketimiz, döner f r nlar m zda at k ya lar alternatif yak t olarak kullanmaya bafllam flt r. At k ya, kontamine at k ve boya çamuru at klar kapsam nda, Ek Yak t Lisans alma ifllemleri son aflamas na gelmifl olup, 2008 Y l n n ilk aylar nda bu at klar n alternatif yak t olarak kullan lmas na bafllanacakt r. Enerji tasarrufuna yönelik son olarak yap lan at k gazdan s cak buhar elde ederek enerji geri kazan m sa layan reküparatör tesisimiz ve absorbsiyonlu so utma tesisi iflletmeye al nm flt r. fiu ana kadar fabrikam z ve çevresinde 520 dönüm alan a açland r lm fl olup, toplam adet a aç dikilmifltir. Terk edilen kil sahalar na fidan dikilmesine devam edilecektir. fiirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlar nedeniyle herhangi bir dava aç lmam flt r. 17. Yönetim Kurulunun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler fiirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri aras nda icrac ve icrac olmayan ayr m bulunmamaktad r. Görev ve görev sürelerini içeren tablo afla ya ç kar lm flt r. ADI VE SOYADI GÖREV GÖREV SÜRES Ergün KA ITÇIBAfiI Baflkan Mart Mart 2008 Ahmet Muharrem U UR Baflkan Vekili Mart Mart 2009 Özmetin KAVASO LU Üye Mart Mart 2009 Mehmet Memduh GÖKÇEN Üye Mart Mart 2008 Bülent Selen SARPER Üye Mart Mart 2009 Semiha Feyha DURANER Üye Mart Mart 2010 rfan ÜNÜR Üye Mart Mart 2010 Raci ARSLAN Üye Mart Mart 2009 Burhan EVC L Üye - Genel Koordinatör Mart Mart 2010 rfan ULUfi Murak p Mart Mart 2008 Cüneyt PEKMAN Murak p Mart Mart 2008 fiirketimiz Esas Sözleflmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, fiirket d fl nda baflka bir görev veya görevler almas n belirli kurallara ba layan veya s n rland ran herhangi bir hüküm bulunmamaktad r. fiirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin tamam, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri Bölüm IV madde kapsam d fl ndad r.

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2008-31.03.2008 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2008-31.03.2008 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2008-31.03.2008 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2008 31.03.2008 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. İDARE

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016, Çarşamba günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No: 1 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No 1- Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri Ve Görev Süreleri.. 2 2- Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar Ve Ortaklık Yapısı. 2 3- Son 5 Yılda Dağıtılan Temettüler

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

43. YIL FAALİYET RAPORU

43. YIL FAALİYET RAPORU 43. YIL 2008 43. YIL 2008 43. YIL 2008 Faaliyet Raporu KURULUfi : 1966 SERMAYE : 105.815.808 TL. dare Meclisi mizin 12.03.2009 tarih ve 759 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısının 01/06/2015 saat 10,30 da A Grubu İmtiyazlı

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET PETROL OFĐSĐ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir.

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir. ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. Şirket kurucu ortaklarının sahip olduğu kurumsallaşma anlayışı,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı