BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 Ey Güney Bağımsız Denetim ve Tel: SMMM AŞ Fax: Eski Büyükdere Cad. ey.com OrjTn Maslak Na:27 Ticaret Sicil No: Buıldıng a better Maslak, Sarıyer workıng world İstanbul Turkey 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu Burgan Finansal Kiralama AŞ, Yönetim Kurulu na: Burgan Finansal Kiralama A.Ş, nin (Şirket) 31 Aralık2014 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosu, özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. Şirket yön elim kurulunun sorumluluğuna ilişkin açıklama: Şirket Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 24 Aralık 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kumlu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili denetim kuruluşunun sorumluluğuna ilişkin açıklama: Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen Fınansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları na uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik ara edecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; 6nansal tablolarda yer alan tutarlar ve fınansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifıne bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, fınansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan tinansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır. A r,criıbcr Cı,,, of Er,,t Yoting Gıobaı Lımited

3 6 Mart2015 A mem st Şirket in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bankacılık Denetieme ve Düzenleme Kumlu tarafından Diğer Husus working world Building a better EY Bağımsı; Den elçi Görüşü: muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak düzenlenen finansal Görüşümüze göre. ilişikteki fınansal tablolar. bütün önemli taraflarıyla, Burgan Finansal Kiralama A,Ş, nin 31 ArwrborI,mofErstVDtrtgGctj!L.no Aralık 2014 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit tabloları başka bir denetim firması tarafından denetlenmiştir. Söz konusu bağımsız denetim fırmasının 19 Man ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 2014 tarihli finansal tablolarına ilişkin olumlu görüş sunulmuştur. yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. akımlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve fınansal raporlama esaslarına Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 2) TrK nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında 1) Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak31 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi SoÇı Qkşdçi İstanbul, Türkiye Aralık2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgekri vermiştir. S Young Global Limited

4 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR içindekiler SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 12 GELİR TABLOSU 3 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO 4 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 5 NAKİT AKIŞ TABLOSU 6 KAR DAĞITIM TABLOSU 7 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TABLOSU 8 FİNANSAL TABLOLARA İLiŞKİN AÇIKLAYICI DiPNOTLAR ŞİRKEİİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 9 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSIİİLAN FİNANSAL VARLIKLAR 22 4 BANKALAR 22 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR 23 6 ALINAN KREDİLER 23 7 DİĞER BORÇLAR 23 8 KİRALAMA İŞLEMLERİ VETAKİPTEKİ ALACAKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 Il ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER DİĞER AKTİFLER ÖZKAYNAKLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR ESAS FAALİYET GİDERLERİ DİĞER FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ i İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 45 ÜNEY P Z PEPILTiP, vş SERES U SL.44 MÜŞAViPLfr M.s!.! 4, haii.s LjO O c ta. j4._ 759 ıl:? ii ri 1 TŞr. Sicil Wr 4 ;. nis Mo:O 350

5 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi bclinilmedikçc Türk Lirası ( Il ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 TP vl: Toplam: TP! T: Toplam 1. NAKİT DEĞERLER Il. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/ZA YANSITILAN EV (Net) 2.1 Alını Salim Amaçlı Fınansal Varlıklar 22 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yanıııılan Olarak Sınıflandırılan FV 23 Alım Satım Amaçlı Tilrev Finansal Varlıklar ili. BANKALAR IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Nal) YI. FAKTORİNG ALACAKLARI 6,1 lskonıolu Fakınring Alacakları Yuri Içı Yuri Dışı Kazanılmamış Gelirler () 6.2 Diğer Fakioring Alacakları Yuri İçi Yuri Dışı yil. FİNANSMAN KREDİLERİ 7.> TaLeıici Kredileri 7 2 Kradi Kanları 7.3 Taksiıli Tıcari Krediler YIlI. KİRALAMA İŞLEMLERİ 8.1 Kimlancı Iş!emleriııdan Alacaklar.811 Finaıaal Kıralama Alacaktan Faaliyet Kıralanosı Ataeakbrı Kazanılmemış Gelirler (1 8 2 Kiralama Kı,nusu Yapılmakta Olan Yalırımlar 8.3 Kinlama İşlemleri Için Verilen Avanalar lx. DİĞER ALACAKLAR X. TAKİPTEKİ ALACAKLAR 0.1 Takipıcki Fakıoriııg Alacakları 10.2 TakipIeki Finaıısman Kredileri 10.3 Takipıeki Kiralana İşlemlerinden Alacaklar 10.4 Özel Karşılıklar t) Xl. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 11.1 Gerçee Uygun Değer Riskinckn Komanu Aırmçlılar 11.2 Nakit Akış Riskinıkn Korunma Aımçlılar 11.3 Yundışındaki Neı Yalınm Rıakinden Konumu Arnaçlılar MI. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) XIII. DAĞLI ORTAKLIKLAR <Net) XIV. İŞTİRAKLER (Net) X% İŞ ORTAKLIKLARI (Neil XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) KVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 17.1 Şerefiye 17.2 Diğer XVIII. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER IXX. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI XX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI XNl. DİĞER AKTİFLER ARA TOPLAM XAJI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 22.1 Saıış Amaçlı 22.2 Durdunalaıı Faaliyetlere Ilişkin 3 4 K 8 9 Il) 14 2<) , (43.l00.607I ,0901< 774, , , )1 ( ) ! ) <) 9.60< !! D ) ) (12,97 1,383) <1.779! 751) K) ! (7,915.7>5> , (2, >! mu ) 61.81( ( J13{) ( ) 1, , ) (t ) AKTİF TOPLAMI 143.2,2.905: ! Takip eden dipnotlar linansal tahloların tamamlavıcı parçasını oiuşjrmıtımsiz DENETİM vş SEEST MU*ÇtJ[CI j MALİ savl.u A.Ş. jşşjğ 4.: M.) D.JfL5 57i Tk slcjı e 34.r,Is ldşo4350

6 . 2.ISI BURGAN FİNANSAL KİR4LAMA A.Ş. 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belinilnwdikçe Türk Lirası (İt ) olarak ifade dilmişıir.) L Il. ılı. Ilağımsız Dtnetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş PASİF KALEMLER Dipn<ıt 31 Aralık Arolık 21)13 ALIM SATINI AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER ALINAN KREDİLER FAKTORİNG BORÇLARI IV. KİRALANIA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 4 1 Fınansal Kınbnıa Bı,mbn 32 Faaliyet Kıralama.sı Borçları 4.3 Diğer 4.4 Eneleıımiş Finansal Kiralanıa Giderleri V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.1 Bonolar 5,2 Varlığa Dayalı Menkul Kıyn.fller 5 3 Tahviller yi. yil. yıli. tl DİĞER BORÇLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gerçeğe Uygun ğer Riskınder. Korunma Anıaçlıbr 8.2 Nakiı Akış Rıskinden Korunma Anuçlılar 8.3 Yundışıııdaki Net Yaıırım Riskiııden Korunma Amaçlılar ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER IX. X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 30.3 Diğer Karşılıklar Xl. ERTELEN%IİŞ GELİRLER CARİ DÖNEM VERGİ BORCU ERTELENNIİS VERGİ BORCU XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER ARA TOPLAM SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN XIl. XllI. FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI XV. (Net) Saıış Amaçlı 15.2 Durdurulan Faaliyeılere İlişkin XVI. ÜZKAYNAKLAR 16.1 Ödenmiş Scrma>t 16.2 Sermaye Yedeklen Hisse Senedi Ilıraç Pdınleri Hisse Senedi Ipıal KSrlan Diğer Sermaye Yedekkri KŞr seya Zararda Yeniden Sınıflandırılnuyacak Birıtmiş Diğer 16.3 Kapsamlı Gelirler seya Giderler Kir veya Zararda Yeniden Sınıflandırılaeak Birikıııiş Diğer 16.3 Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.5 Kir Yedekleri Yasal Yedekler Sıaıü Yedetleri Olaanüııü Yedekler Diğer Kir Yedekleri 16.6 Kir veya Zarar Geçmiş Yıllar Kir ve,a Zararı Dönen, Net Kir eya Zararı ıl 6 7 Il Ll181l.(l Tv YI Toplam Tl YI : Toplam M3.5W % ( >5.552 % l7, % % ) ). l l I2.I > , PASİF TOPLAMI ] ( Takip eden dipnotlar bu finansal tahloların lamamlayıcı parçasını DrNrIM SEPŞEST JM.sEaıcl 1 MALI MOŞAVIRLJ iş. Milis..N,,j Çöı%8yt%orşC..şoel h..2 bfrr54.57q t..k4a7şıfi5tmd5ol Tkjr S4cıI 1 )dşr,i Mo:Ş435Ş.3932

7 SEYREİ.TİI.MŞ iilssw BASINA KAZANÇ 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT GELİR TABLOLARI (Tularjaraksi hehnilmedikçe Türk Lirası (d9v) olarak ifade edilmiştir.) Il (Il fl4ınmın Drncllmılcıı r.nçnd, B4ıımır Onıntllnıdon Gvçmlş Cairi Dıinem ünçtkl Düntm GElİR VE. GİDER KAI.ESİLERİ Ikpnııl 31 Anlık 2( Anlık 2(1(3 ESAS FAALİVF.r GELİRLERİ FAKTORİNG GElİRlERİ Fakıımın1 AlaaaU arınıjan Alınan Fai,Ia lskıınlıılu 12.1 (4 (.5 (.9.7 Il IV Il t,. Vİ *3< t li. VIlI , %2< 622 $ , İN. i6. NI. İİ. NİİI ( NIV. K,. (5 (53 (97 KVI %2 11:1 KVI 1. V(IJ. 161 (%2 ili 3 NİN. NN. FaLııtır Alrakünı*ian Mınaz Can, la Ka.ım.yı.ıılar lalrm;u. lhğa FİNANSMAN KREDİI.ERİNDEN GEI.IRI R Fınaıwan K:aiılcııraün Mıaaı l:;jla I:ır_ınar KLlLraı mln Ailıflo Cari Ka,ııa>aiılar KİRAI.A6IA GElİRLERİ fl92! 1 inaroal Kı,alaııuc larlaı Faaliyd Eiral aııu.:ı lialarlai Kiralarıu lnlemıaınıkn Alınan Cari la Kıımh> anlar 749 (ı7 2 2% >9%) FİNANSMAN GİDERlERİ (1 ( ) ( )9) Knllamlan KraabIcır Vailcn Faizla (9 9(95.759) ( ) Eakıımin9 İşlcııılaımian Ilamçiara YalIanFa ılk, Finainnul Eiralaına (iialalai liraç Edilan Menkul Kıymeılar Vailcn ( aralar ((ağa :4(1 (mak,laı Vaflln ilacı ir Kıın.annıolar (5+9 *11 (i776 HRI I K/Z ( ESAS FAAI.IVET GİDERLERİ (.9 ( ) ıl IanıınaI [iiılcııaı ( ( KıağnıI c,wanaıı Karnılı ğı 114am.Va+uıng (ialınlıır.a Gi.k,Ial (knrj Ikııın fliaüicı Il ı ) ,1+: ((ağa IIRÜ r FAALI Er K/Z (111+1V) 01( IIİĞER FAAlİYEt GElİRlERİ 4ı19.421L% ı42.ymi. 1 IlanUlardan Alınan Faifla M> l ı,s Rnpıı (1 eııılaanılun Alınan l:ai,la Menkul Ikğalaakn Alınan İğizla Airın 5 alım Amaçlı l9naa:al Vaniıklarılan (laçeğr Uy(un (ağa Fa,ka Karrtarar a Yanuııılan Olarak Sm flandırılı EV Saıılıııaya ilanı imannal Varlıklanıbn Vadana Xadar 99* lnanlacak Yaıınlarıbn Fcııü:a (idırkn Samar l4ya.wı lnlaınaı Cn (23 Tıırcn Fn4maal (şlaaanlm 444,9 (25 Kamhıyaı lnemj, ı K2rı 4: %n ((79 ltaa 9 COajynal 4 M7 76: TAK/) TEKI Al.,lC,KI., R, ilişkin OtEl, K,%MSiI.IKLAR 1> 9 )3.i.).7I ,449 DİĞER FAAI.IVE r GİDERlERİ Il )4111L ( )) Manknl (kğalri lkğa lioşüş (hala> >731 (laçeğe tiygun lkğa Farkı Karr/,arara Yaıtııılan (ılarak Smıüamlınlan IV Dağa Düşme (iidaı Sannlnuya <arar Fınanaal Vanlık(arıbn Vaıİcye Kaakır EId Tuıulaeak Yamırındardan Duran Varlıklar Dağa Ilüşuş (iidcılai MarkI> 1 (unan Varlık 1 mağa IaUşün (iidalai Saıış Amaçlı lilda luıulan ve Ilurıkrulan Faaııyıılar İlişkin Duran vaılıuar Dağa Dünüş Giıülriı Şaerıyr Dağa ( IşIn Iliakri (1gm StÜk 1 (aır.ı an lsııraz Varkklar 1 kığa Ikaşuş (iıadisım İn1irnL (bağlı (Matıık :lş l)nuukian ((ağa kışaş 04ık,laı 1m,, ( iraır. işlem/alan İ.cmar K.ıııı6ı>,ı (şlernı.ri Yararı (1161, ) liğar NET FA.çİ.İVE r KIZ (V,...,VIII( 11, R7.93 IIIRLF.$ IE İşi Etli SONRASINDA ı;r.n.ıı< OlARAK KAYDEDİlEN FAZIALIK niari NET l ARAS,6İ. I%)ZISYON KARI/ZARARI SÜRDÜROLEN FAAI,iyF.fl.ER VERGİ ÖNCESİ KIZ linıx+xiı SÜRDÜRÜlEN FAAlİYETlER VERGİ KARŞIlIĞI 1±) 211 ( )) ( ) Cari Vagi Earş/ığı (3, (i ) ( ) Lrıclcnımıi ş Vagi (iııla (1kisi 1+) Lnieknıni ş Vagı 1 alır Ihkiai ( 1 3)66.05% 791,351 SÜRDÜRÜlEN FAAI.I\ETİ,ER DÖNEM NET K/Z (NIl±XIlI) 12.1( (2 IIIJROO>RtlI.AN FAAI.İYETI.ERDEN GElİRlER Saiış Amaçlı I)lıia I uıulan kıran Varlık (kinlaı Ilağlı 1 Iflaklı k. 1şııra k iş 1 (nailıkları Saııu Kanları l3ağa 1 >arakırulan ( aalayd Gali dal IILRIIL Rll.AN FAAI.İi ETI.ERIIEN GİIIERI.ER (.1 Saraş Aııuçiı (1 aan 1 kıra agk (iia ları Ilağü (JrıauıL 1 Itırakne İn ()namıkkını Satıl /.a arları Dağa l1*aahznl anl aakya (Inaarları I)CRDCRCI.AN r.ı ııj ETI.ER VERGİ ÖNCESİ K/Z9X XVl( rn:rnı.ırn.kn F,tAI.İt ElLER VERGİ KARŞIlIĞI (ni CaiVargı Karnıtığı lrtelanıııi 1 Yargı (lalır İlkini (+9 l/nrlcnıııi ş Yargı (klan (11kM (1 I)URDURIJİ,AN FAAlİYETLER DÖNEM NET K/Z )kvii±xviii NET DÖNEM KARI/ZARARI IXIVtXIX( ,946.41(2 İİiSSE BAŞINA KAZANÇ Sürılarülen laalıyo Erden <lise Ilaşına Kararç 1 )urdnnılan FaalıFaıladen Il ıvse (alım Kaıanç Y!AĞIMS 7 DENETİM ve SEPtEST *JK>SEtECI Takip eden dipnoılar bu linansal tahloların ıamamlayıcı parçasıntouştururlaı Müş*VIPLIN İŞ. 3 M,,i, M.1Ş435*3*7

8 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR (Tutarlar aksi heliriilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denelimdeı Bağımsız Denetimden KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAI SAMLI GELİR TABLOSU Geçmiı Geçmis Dipnot 31 Anlık Aralık 20(3 1. DÖNE%l KARI/ZARARI ılıia34. Il. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 2 1 Kar ve )a Zararda Yenıslen Sır.ıflandınlnuyacaklar Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerlerme Anışlar/Azalışları Maddi Olmayan Dunn Varlıkla, Yenideıı Dede rn c Anışlarıtğzalışlan 21.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Olçüm Kazançlar/Kay plan Diğer Kar ve ya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kar ve ya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire lişkin Vergiler Dönem Vergi Gideri/Geliri Enelenmiş Vergi Gideri/Geliri 2.2 Kar ve ya Zararda Yeniden Sınıflandırılaraklar Yahancı Para Çevirinı Farkları Saıılınaya Hazır Finanaal Varlıklanın Yeııiden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri Nakıı Akış Riskinden Korunma Gelirleri / Giderleri Yundışındaki lşlermeye İlişkin Yaıırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri 225 Diğer Kan ve ya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Uıısur!arı 2.16 Kar ve ya Zararda Yeniden Sınıflandırılaçak Diğer Kapsamlı Gelire Ilişkin VergıL r Diııwnı Vergi Giden/Geliri Eneknrrş Vergi Gıderi/Geliri 111. Toplam Kapsamlı Gelir (1+11) ıflol44. 53JJt Takip eden dipnotlar bu linansal tablolarln tarnamlayıcı parçasını OIUŞCIğİftŞIZ DENETİM vş SEP8EST MUHASEECİ MALI MÜŞAVIPLIK A.Ş. Maşla Mshalına ŞO+.8Ü rt, (ew,l bc:27 b.lrş:5aj7s9eqj.. ril üıpasul Tkr4Ski 7? M.rys Nc

9 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (TL ) olarak ifade edilınişlir.) SlaşşUş KM ta/mlk S,,dbıld,zünücık l.m323 1 YattI Takip eden dipnotlar bu ünansal lahioların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. GONEY S4t194Sız DENETİM QSEPBEST MUNASECECİ 1 5 Mşq M*,I N.fl..<şşp DMıe:54.5,.sş.ç34L*l2ğ0şJwo:27 fl Kk.tZaı.b 7 mfjfll ğ,,fls.dadk ılwgn,lhğt, huıknışlht, ÜZKAVNK h.%lemlerinueki Ktç.t..h 0,ttk,,, K %ş<rjı ki,l, UEĞİŞİKÜKI,ER ı;,k,kt ı (ü, St ıırncsa,,j,: 1111V tswü[ Ibfr,Sams3ç Saııaj,, VüİTİ aaçı7m.l3l Ijt.JKMIat YokkHi ı 13 IkmcaN Staj. (Itğ.ttuIi I11ts Ikeo. KM,,4 Ikış 11.1İT, KM t T,ş1a. N KaYc.Uk4 YaHS \nklkü V,kür Y lztnü KM,! İi.ati ön flib r. <T.cEKİ utisl ıınık2oı3) W.,.mB.ş.B,ki,ni ı6jwki 4 IL fl(11jlun.,..y.ı.b,di..ıt.akr 4 ıuuımı.ıueıub,,tsınınrünı I6.I3UI 41I1<.V 4112(41 4an4o.lıT Nlt,,k P,4ıIıb<jrnL Yapüt lkğışki,llnvı 1 ı 11 Fikıs. 4 i ıl!. V, B.U3.O+lIi l63il[i 2 4 (7 TşbinKarlıliItl ı 3 i 1 1.ıoı5* 4 I6.In.2ı 4.ıızo3L 7, Ntkd,Ti(Vç1ıkşı,nldısaına,t,üıuım, YI, lç Kapıtkttdtn sç,tlı,şııııi,n Scımt(t,muım, 2iLlIliITTi 4 4 ıım.m 1 0L91U0İ Vİİ, imat1ııs,iitnflts(imijlı,,imıeft1k, Vİİ lh1,ts..,tl,nei,mtşituicmı,tah,ırla ı. Sat,1lkürİKIhid X. l>ıa iktiıttiilla Na11nı>I, Miii (Aniş M. i.,tiı Nd KIn öıat Ü4İ *40, ıl. KM utgıiımı ız.ı I>tğitbnTdndrn ız 2 7 ük,,.uıs,lt Tmajls ı (13i1D ı Ç ( * (41ı2,O4 ıl] Ihbs J3.IIS I.IŞI 4 SSIISL 53Ü30 15.ŞflhI Waj. S. KILh._I lıti +M.M CIRI IN)NFSİ <h..ü,, Oa:,,ö.mft Ihp..,f _..._%_tLiL: i3ıanıık:nıl> i. t (it,,lio.knms*ıuuüilt.i 1131 lşoışji 4 391L40Z 5.%lti alkolli İİ. nıt,an,..i.ı.ıanouza.n.ıer Il M ¼174.L.i.L7aç4iıkğ UL2 1, k 12 4 ı lıl. V.,iIlaL.,ıl+ ıl, ı l.1oi L10Z fl.0I. IV. Tiılam>txrl.iidc t şam,, içükjatıia şmtyt Müi 57.1w* Il. k K,üiaiüo ı1t,w.rnü, St,ma>t.70mm I3936i 4 1 jil (kktmişsasma>,f.oüa,5.,,liuaıto,imiı t 7111 ııssşçoım,ı,,,u5mı,hiat,ıııa SçmuşvIkıu,ııKa4d ı J x. oıp ıkpşuu,7 N*miıIc Anış.7stiış t 4 4j t t lll<tmndk w111ıörm 4 t t 4 t 1 ILIO*3 1 11(0144 ltı.a.ı. Mı. KM Ihği aj3 1 3.MOSR t <5.94* 41j ıs ıitğıflbnr1lnciiu t 4 ı 4 t t 4 4 t t 4 4 t 12.2 Vokuae Akııbn Tmmtt 1 4 ı < < (5g t t 2.3 li.ğa 4 t t t t 3 t ı*i.,.. Ito,, ıı.ki,.4 {lıl,ıv...,,,xıtlçııı (09( t t 3 1 ( tisisü İ2,I0SMZ S1:. 37) 43 ı t 1. Duran vtrlıuar bintiruş >trüikn M ğalcme anışıaıüazabşltn TamnilannuıFayıü pla,ilanmn hiıikmiş >rı0drn ülçü,n bzaıla,ıftay,piao, Di4a <OzKaynak iru,nu,ie tkğaıeucn >aimuıiann diğil bpsaııü, gclirimkm urlannh sın.00miminn>ajcü p,iar, ile 114, km w>a zaaf.ltnk >v.0.kn simflaiubnınn, aak (*40 bpuinı, eii, uruurıtnmn hinkrniı iuiajlar,i 4. Ytbaırııtnçet.nn.[eUan. 5. Sahiumşa çıtır f.ıu.mal wi,kian., birikmiş,tnidc., Mğmi me ol.v>.,i,şflamluott bealçbnfta>lpıan. 0. ISiğir 0a6,I auşı, ka.ukn Lirarum bıançıaw%a6,plan, Ozb,nak onuişıe kaım.,n.m.miann (*40 Upsam!. grliri.xkıt Uüztrajda unaııami,rııarak pa,ian ü, diğı has 1e42 zaaf tak >rı.ık,,,,mllaı.hnlr.ıl. (*ğçı UptaiflO 12,ı, ut,ut itnninhir, kn» ıoia,ltnı

10 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE NAKİT AMŞ TABLOLARI (Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) A. L%ASTiXLİVETLERE İLİŞKİN NAKİtAKIŞLARI Bağımsız Denelimılen Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dipnot il Analık Aralık 21) Esas Faalı>et Konusu Akıif ve Paniflerdeki Değişiın Öncesi Faalı>cı Kn 2.34)3 799 il ii Alınan Faıel:r/Kira]amacelirleri KinlamaGideelni Alınan Temeııdler Alınan Ucret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kaeançlar Zarar Olarak Muhaaeheleşıirilen Takipleki Alaeaklardan Talııilallar ,7 Personele ve IlizmetTedarik Edenlere Yapılan Nakil ödemeler ( ) < ) 1,1.8 Ödenen Vergiler ( ) ( ) Dığer ( ) ,0311 (.2 Esas Faaliyeı Konma Aktif st PasiflerJeki Değişim (63 301, ) Fakısıring Alacaklanndaki Neı (Artış) Azalış Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Anlış Kiralama işlemlerinden Alxaklarda Neı lanış Aniış ( ) 1241, ) 1.22 Diğer Akııflerk Neı (Anıyı Azalış ( ( ) Faktorıng Uorçlanndaki Nel Artış (Azalışl Kiralama lşlemlerindeıı Bıırçlarda Net Artış (Anlı)) < Alınan Kredilerdeki Net Aflış (Azalış) (62.462, $ Vadesi Gelmiş Borçlarda Neı Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Allış <Azalış) , Esas Fıauliyellerinden Kuyııakianan Ntt Nakit Akışı ( ) ( ) İt. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKİSLIRİ 2.1 lkıisap Edilen Bağlı Ortaklık ve işıırakler ve iş Onaklıklan 2.2 Elden Çıkanlan Bağlı Onatlıkse Işıinkla 23 Satın Alınaa Slenkuller ve Gayrimenkuller ) ) e lş Ortaklıklan 1 3 Elden Çıkanlan Meekul ve Gayrimenkııllr, 2.5 Edilen Elde Saıılmaya 1 lazır Finansal Varlıklar. 2.6 Elden Çıkanlan Saıılnıaya Ilarır Finansal Varlıklar 2.7 Saıın Alınan Vadeye Kadar Elde Tuıulaeak Yatınnılar 2.8 Saıılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yaıırıııılar 2.9 Diğer Il. Ynlınm Faaliyellednılrn Kaynaklanan Net Nakit Akışı (19(1.915) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİTAKIŞLARİ 3.1 Krediler se ihraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakiı 3.2 Krediler se Ilıraç Edilen Menkul Değerlerden Kyraklaaan Nakiı Çıkışı 33 1lıra; Edilen Sermaye Araçları 3 1 Temenu Odemelen 3.5 Finansal 3.6 Diğer (1 57 le)9.061 Kiralamaya İlişkin Ödemeler İlİ. Fiınansman Faaliyellerinılen Sağlanan Net Nakit <1M IV. Dilsiz Kuruntlaki Değişimin Nakit ve Nakılr Eşdeğer Varlıklar Uzrdndeki (.58,749 ( ) V. Nakit ve Nakile Eşıleğer Varlıklanlaki Net Artış 7.İ30.7İ ) Vİ. İ)ünem flu,ıwbki Nakit e Nakıle Eşıleğrr Varlıklar Vİİ. bilmem Sonundaki Nakit e Nakde Esde*rr Varlıklar _ISI Burgan Finanaal Kiralama AŞ. 2<114 yılı içeriniııde iki kez sermaye antınmına giımişıir. Bu artışlardan ılki. 05 Mayu 2014 ıariiıli Yı,neıim Kurıılıı kararına istinaden yapılıııış olup şirkeıin semsayeni kayıtlı sermaye tavanı sınırları içeriıiııde kalmakla (sirlikıc 37.00)1000 TL den TL ye arııırılmışıır. Aoıırılan ,000 TL nin 5.200,936 TL ni içsel kayııaklardan TI. si ise nakit sermaye taahlındü yolıı ile sağlanmışlır. Burgaıı Finansal Kiralama A.Ş. Genel Kunılıı tarafından kayıtlı serıııaye ıavanı nın <8) Tl.. ye çıkarılıoaaı kararı alııınıası ve gerekli işlemleriıı yapılması ile birlikle Il Kasıın 2014 ıad 611 Yüneıim Kumlıı nda şirketin sermayesinin 2)) (83(3.000 TL dalıa anıırılarak 00.0(8)000 TL ye çıkarılnıasına karar vedlıniştir. GÜNEY MAĞIMSIZ DENETİM vş SEXEST MUNASEECI Takıp eden dıpnoilar bu lınansal lahloların lamamiayıcı parçasını oluşiuntimoş.vlau ş. M.ıs.fr U.,.ıı,.ı ı!şsis.n b.27 6 < MrrsIs,z 5ç.

11 1. DONENI KARININ DAGITI%JI A. NET DÖNEM KARI (1.1 ).2> 1.3 GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI (t 1.4 I5İRINCI TERTİP YASAL YEDEK AKÇE t 297, KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (t 1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE 1.) 1.14 ÖZEL FONLAR 111. HİSSE BAŞINA KAR 2.4 PERSONELE PAY 1) (311lm0l48ı 131/ ) Cari Dönem Önceki Döıırm HURGANFİNANSAL KİRALAMA A,4AR DAĞITIM TABLOSU TÜRK LİRASI (Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmişlir.) KAR DAĞITIM TABLOSU 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE dağıtımı tablosunda sadece daılahihir kar (ulan helirtihıııişcir. olarak niıelendiıileıırnveceği ve dolayısıyla dönem karının buhse konu v urlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağılınıına ve serflıae (*9 Bankacılık Düzenleme e Denetlelsıe Kunııııu larafından ertelenmiş sergi varlıklanna ilişkin gelir lulurlannln nakıt ya da iç kaynak kaynaklanan % TL(31 Aralık 2013: TL>enelennıiş ergi geliri dağılıma konu edilnıcyeeeklir. DONEM ) ÖDENECEK KARI VERGİ VEYASALYÜKÖMLULÜKLER ( ) ( Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 1) ( ) (2, ) 1,2.1 Gelir Vergisi Kesintisi ( Diğer Yasal Yükümlülükler 386, Vergi ve artınmına konu edilıııcnıesi gereklii nıüialaa edildiginden,31 Aralık 2011 larihi itihanyla Şirkel in enelenmiş ergi varlıklanndan ( yılına ilişkin kar dağltıns önerisi YöneliııI Kurulu larafından hazırlanıauş olup Genel Kurul un onayma sunulaeaklır yilı kar 4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( %) 4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%j 34 )MTIYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 1 % Köra Iştirakli Talsvillem 23.3 KaIıIrna İnıira Senellerine Il. YEDEKLERDEN DAĞITIM 1.65 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahıiplennc 1.63 Kara lşiirakli Tahs ilbre 12i ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ.6 Hisse Senedi Sahiplerine ( İmiiyazlı Senedi Sahiplerine Hisse Kalılma İnıifa Seııeiherine 1.7 I ERSONELE TEMETU t YONETIhI KURULUNA TENIEUÜ t) 1.8 ORTAKLARA IKINCİ TEMEVFL 1.9 Hisse Senedi Sahiplerine ( İmiıyazlı Hisse Senedi Sahiplerine.9.2 Katılma Scııellerine İştirakli İnıifa Talıvillern Kara Zarar Onaklığı Belgesi Sahiplerine Kör ve 1.11 STATÖYEDEKLERİ() 1.12 OLAĞANUSTU YEDEKLER DIĞER YEDEKLER DAĞITILAN YEDEKLER 2.1 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER 2.2 ORTAKLARA t) () 2.3 Hisse Seııedi Sahiplerine PAY İmıiyazlı Hisse Senedi Salsipleriııe Kör ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (.5 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (YTL) 3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.2 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERINE ( Ço) (YTL) 3.3 IV. HISSE BAŞINA TEMEUÜ 4 1 HİSSE SENEDİ SAHIPLERINE (YTL) 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (YTL) Il DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [(Al,3+l.4+l.5İ1 12.1( Takip eden dipnotlar bu finansal tahloların tamamlayıcı parçasln9 MuNASEBECI 7 rr5d74ç Cjr2*kJf1Yef/lSTU4UL Tlcdr..cL4Ş!)C Mit Ic:G435O3O37. Ş M,hln) tsi 8ürh*fş C.dd.sI P e:27

12 ARALIK 2014 VE 2013 TARiHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TABLOLARI (Tutarlar aksi beliftilmedikçe Türk Lirası (it ) olarak ifade edilmiştir.) Huğımsiz Denetimden Geçmiş flnğımiız Denetimden Geçmiş NAZIM HESAP KALEMLERİ 31 Aralık Aralık 2013 Dipnoi Tl YP TOPLAM Tl YP TOPLAM l RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İSLENILERİ RİSKİ ÜSTLENİLNIEYEN FAKTORİNG.. Il İSLEMLERİ İli ALINAN TENIİNATLAR IV VERİLEN TENIİNATLAR V TAAHHÜTLER 5.1 Cayılamaz Taablıutler 5.2 Cayılahilir Taalıtıdder Kimlana Taalılıdıleri Kiralano Taalıhütleri Finansal 5,2.1.2 Faaliyeı Kiralana Taahhdtleri Diğer Cayılahıli, Taalıhütler IV TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR İZ. 211) >. 41> Rükterı Korur.na Arınç!ı Tümv Finanıal Araçlar Gerçeğe Uvcun Değer Riıkinden Korunma Amaçlı İşlemkr Nakli Akış Riskinden Kcıruıııım Amaçlı işlemler Yundışındakı Net Yaiınm Rıskinden Knnanma Aımçlı işlemler 6.2 Alım Saum Amaçlı İşlemler 2l Vadeli AlımSatım İşlemleri Swap Alım Satım İşlemleri Alım Saıını Opsiyun İşlemleri Futurns Alım Satını İşlemleri 6,5.5 Diğer YIl EMANET KIYMETLER YIlI NAZIM HESAPLAR TOPLAMI )18 211) Takip eden dipnotlar bu önansal tahlolann tamamlayıcı parçasıni 014ŞJASıZ DENETIMVe S(RŞEST MUSEP C) MALI MüŞ*VIPLfr a.ş. 8 Mslat Mı,haIbeii fp$şl*i Ş C4 P.r?l 0alr ıgtj6.ştt!i5ta)1aul 1lcjrş!ISkiIt» Ş20 >4mb.üoa3s03.P.rl

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu

Detaylı

Kent Faktoring Anonim Şirketi

Kent Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm Bağımsız

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Ak Finansal Kiralama

Detaylı

Finans Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Finans Faktoring A.Ş. Yönetim

Detaylı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Konsolide

Detaylı

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler: Sayfa Bağımsız denetçi raporu 1 2 Finansal durum tablosu (bilanço) 3 4

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

Tam Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Tam Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Birinci bölüm Bağımsız denetim raporu Tam Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: Tam Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2014 hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

Sardes Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Sardes Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - finansal tablolar İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço (finansal durum tablosu) 3-4 Nazım hesap kalemleri 5 Kar veya zarar tablosu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş.

Ak Finansal Kiralama A.Ş. Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

Kent Faktoring Anonim Şirketi

Kent Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm Bağımsız

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Finansal Tablolara İlişkin Rapor Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Burgan Finansal Kiralama A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı tarihte sona eren döneme

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre düzenlenmiş, Bankamızın 2013

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço) 2 Ara dönem

Detaylı

FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR

FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR First Factoring A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

Halk Finansal Kiralama AŞ

Halk Finansal Kiralama AŞ Halk Finansal Kiralama AŞ 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 3

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar

Burgan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Burgan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı özet konsolide finansal tablolar Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa Ara dönem özet konsolide finansal durum tablosu (bilanço)

Detaylı

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ve Dipnotları 5 Kasım 2015 Bu rapor 62 sayfa konsolide finansal

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolarla ilgili bağımsız

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR. Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Finans Faktoring Hizmetleri

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 2 Özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul 1. Şeker Finansal Kiralama

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa Ara dönem özet konsolide

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR. FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Finans Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na Finans Faktoring A.Ş. nin

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 1-2 NAZIM HESAPLAR KALEMLERİ... 3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 4 KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ve Dipnotları ile Sınırlı Denetim Raporu 7 Ağustos 2015

Detaylı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 11 Mart 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetçi

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 5 Şubat 2014 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ocak - ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu... 1 Ara dönem özet finansal durum tablosu...

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim

Detaylı

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA ve OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 30 Haziran 2012 tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız sınırlı

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

Detaylı

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. (Eski ünvanıyla Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş.)

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. (Eski ünvanıyla Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş.) 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİTFİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1-2 NAZIM HESAP TABLOSU... 3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU...

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim Kurulu na: Yapı Kredi Finansal

Detaylı

Başer Faktoring Anonim Şirketi

Başer Faktoring Anonim Şirketi Başer Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR. Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Finans Faktoring Hizmetleri

Detaylı

31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 1-2 NAZIM HESAP KALEMLERİ... 3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU...

Detaylı

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ocak 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem özet finansal durum

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET NAZIM HESAPLAR... 3 ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 4 ÖZET

Detaylı

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İçindekiler Özet finansal durum tablosu (Bilanço) Özet kar veya zarar ve

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh

Detaylı

İş Faktoring Anonim Şirketi

İş Faktoring Anonim Şirketi İş Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı