BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 Ey Güney Bağımsız Denetim ve Tel: SMMM AŞ Fax: Eski Büyükdere Cad. ey.com OrjTn Maslak Na:27 Ticaret Sicil No: Buıldıng a better Maslak, Sarıyer workıng world İstanbul Turkey 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu Burgan Finansal Kiralama AŞ, Yönetim Kurulu na: Burgan Finansal Kiralama A.Ş, nin (Şirket) 31 Aralık2014 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosu, özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. Şirket yön elim kurulunun sorumluluğuna ilişkin açıklama: Şirket Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 24 Aralık 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kumlu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili denetim kuruluşunun sorumluluğuna ilişkin açıklama: Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen Fınansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları na uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik ara edecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; 6nansal tablolarda yer alan tutarlar ve fınansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifıne bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, fınansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan tinansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır. A r,criıbcr Cı,,, of Er,,t Yoting Gıobaı Lımited

3 6 Mart2015 A mem st Şirket in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bankacılık Denetieme ve Düzenleme Kumlu tarafından Diğer Husus working world Building a better EY Bağımsı; Den elçi Görüşü: muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak düzenlenen finansal Görüşümüze göre. ilişikteki fınansal tablolar. bütün önemli taraflarıyla, Burgan Finansal Kiralama A,Ş, nin 31 ArwrborI,mofErstVDtrtgGctj!L.no Aralık 2014 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit tabloları başka bir denetim firması tarafından denetlenmiştir. Söz konusu bağımsız denetim fırmasının 19 Man ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 2014 tarihli finansal tablolarına ilişkin olumlu görüş sunulmuştur. yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. akımlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve fınansal raporlama esaslarına Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 2) TrK nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında 1) Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak31 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi SoÇı Qkşdçi İstanbul, Türkiye Aralık2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgekri vermiştir. S Young Global Limited

4 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR içindekiler SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 12 GELİR TABLOSU 3 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO 4 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 5 NAKİT AKIŞ TABLOSU 6 KAR DAĞITIM TABLOSU 7 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TABLOSU 8 FİNANSAL TABLOLARA İLiŞKİN AÇIKLAYICI DiPNOTLAR ŞİRKEİİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 9 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSIİİLAN FİNANSAL VARLIKLAR 22 4 BANKALAR 22 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR 23 6 ALINAN KREDİLER 23 7 DİĞER BORÇLAR 23 8 KİRALAMA İŞLEMLERİ VETAKİPTEKİ ALACAKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 Il ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER DİĞER AKTİFLER ÖZKAYNAKLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR ESAS FAALİYET GİDERLERİ DİĞER FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ i İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 45 ÜNEY P Z PEPILTiP, vş SERES U SL.44 MÜŞAViPLfr M.s!.! 4, haii.s LjO O c ta. j4._ 759 ıl:? ii ri 1 TŞr. Sicil Wr 4 ;. nis Mo:O 350

5 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi bclinilmedikçc Türk Lirası ( Il ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 TP vl: Toplam: TP! T: Toplam 1. NAKİT DEĞERLER Il. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/ZA YANSITILAN EV (Net) 2.1 Alını Salim Amaçlı Fınansal Varlıklar 22 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yanıııılan Olarak Sınıflandırılan FV 23 Alım Satım Amaçlı Tilrev Finansal Varlıklar ili. BANKALAR IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Nal) YI. FAKTORİNG ALACAKLARI 6,1 lskonıolu Fakınring Alacakları Yuri Içı Yuri Dışı Kazanılmamış Gelirler () 6.2 Diğer Fakioring Alacakları Yuri İçi Yuri Dışı yil. FİNANSMAN KREDİLERİ 7.> TaLeıici Kredileri 7 2 Kradi Kanları 7.3 Taksiıli Tıcari Krediler YIlI. KİRALAMA İŞLEMLERİ 8.1 Kimlancı Iş!emleriııdan Alacaklar.811 Finaıaal Kıralama Alacaktan Faaliyet Kıralanosı Ataeakbrı Kazanılmemış Gelirler (1 8 2 Kiralama Kı,nusu Yapılmakta Olan Yalırımlar 8.3 Kinlama İşlemleri Için Verilen Avanalar lx. DİĞER ALACAKLAR X. TAKİPTEKİ ALACAKLAR 0.1 Takipıcki Fakıoriııg Alacakları 10.2 TakipIeki Finaıısman Kredileri 10.3 Takipıeki Kiralana İşlemlerinden Alacaklar 10.4 Özel Karşılıklar t) Xl. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 11.1 Gerçee Uygun Değer Riskinckn Komanu Aırmçlılar 11.2 Nakit Akış Riskinıkn Korunma Aımçlılar 11.3 Yundışındaki Neı Yalınm Rıakinden Konumu Arnaçlılar MI. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) XIII. DAĞLI ORTAKLIKLAR <Net) XIV. İŞTİRAKLER (Net) X% İŞ ORTAKLIKLARI (Neil XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) KVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 17.1 Şerefiye 17.2 Diğer XVIII. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER IXX. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI XX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI XNl. DİĞER AKTİFLER ARA TOPLAM XAJI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 22.1 Saıış Amaçlı 22.2 Durdunalaıı Faaliyetlere Ilişkin 3 4 K 8 9 Il) 14 2<) , (43.l00.607I ,0901< 774, , , )1 ( ) ! ) <) 9.60< !! D ) ) (12,97 1,383) <1.779! 751) K) ! (7,915.7>5> , (2, >! mu ) 61.81( ( J13{) ( ) 1, , ) (t ) AKTİF TOPLAMI 143.2,2.905: ! Takip eden dipnotlar linansal tahloların tamamlavıcı parçasını oiuşjrmıtımsiz DENETİM vş SEEST MU*ÇtJ[CI j MALİ savl.u A.Ş. jşşjğ 4.: M.) D.JfL5 57i Tk slcjı e 34.r,Is ldşo4350

6 . 2.ISI BURGAN FİNANSAL KİR4LAMA A.Ş. 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belinilnwdikçe Türk Lirası (İt ) olarak ifade dilmişıir.) L Il. ılı. Ilağımsız Dtnetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş PASİF KALEMLER Dipn<ıt 31 Aralık Arolık 21)13 ALIM SATINI AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER ALINAN KREDİLER FAKTORİNG BORÇLARI IV. KİRALANIA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 4 1 Fınansal Kınbnıa Bı,mbn 32 Faaliyet Kıralama.sı Borçları 4.3 Diğer 4.4 Eneleıımiş Finansal Kiralanıa Giderleri V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.1 Bonolar 5,2 Varlığa Dayalı Menkul Kıyn.fller 5 3 Tahviller yi. yil. yıli. tl DİĞER BORÇLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gerçeğe Uygun ğer Riskınder. Korunma Anıaçlıbr 8.2 Nakiı Akış Rıskinden Korunma Anuçlılar 8.3 Yundışıııdaki Net Yaıırım Riskiııden Korunma Amaçlılar ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER IX. X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 30.3 Diğer Karşılıklar Xl. ERTELEN%IİŞ GELİRLER CARİ DÖNEM VERGİ BORCU ERTELENNIİS VERGİ BORCU XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER ARA TOPLAM SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN XIl. XllI. FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI XV. (Net) Saıış Amaçlı 15.2 Durdurulan Faaliyeılere İlişkin XVI. ÜZKAYNAKLAR 16.1 Ödenmiş Scrma>t 16.2 Sermaye Yedeklen Hisse Senedi Ilıraç Pdınleri Hisse Senedi Ipıal KSrlan Diğer Sermaye Yedekkri KŞr seya Zararda Yeniden Sınıflandırılnuyacak Birıtmiş Diğer 16.3 Kapsamlı Gelirler seya Giderler Kir veya Zararda Yeniden Sınıflandırılaeak Birikıııiş Diğer 16.3 Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.5 Kir Yedekleri Yasal Yedekler Sıaıü Yedetleri Olaanüııü Yedekler Diğer Kir Yedekleri 16.6 Kir veya Zarar Geçmiş Yıllar Kir ve,a Zararı Dönen, Net Kir eya Zararı ıl 6 7 Il Ll181l.(l Tv YI Toplam Tl YI : Toplam M3.5W % ( >5.552 % l7, % % ) ). l l I2.I > , PASİF TOPLAMI ] ( Takip eden dipnotlar bu finansal tahloların lamamlayıcı parçasını DrNrIM SEPŞEST JM.sEaıcl 1 MALI MOŞAVIRLJ iş. Milis..N,,j Çöı%8yt%orşC..şoel h..2 bfrr54.57q t..k4a7şıfi5tmd5ol Tkjr S4cıI 1 )dşr,i Mo:Ş435Ş.3932

7 SEYREİ.TİI.MŞ iilssw BASINA KAZANÇ 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT GELİR TABLOLARI (Tularjaraksi hehnilmedikçe Türk Lirası (d9v) olarak ifade edilmiştir.) Il (Il fl4ınmın Drncllmılcıı r.nçnd, B4ıımır Onıntllnıdon Gvçmlş Cairi Dıinem ünçtkl Düntm GElİR VE. GİDER KAI.ESİLERİ Ikpnııl 31 Anlık 2( Anlık 2(1(3 ESAS FAALİVF.r GELİRLERİ FAKTORİNG GElİRlERİ Fakıımın1 AlaaaU arınıjan Alınan Fai,Ia lskıınlıılu 12.1 (4 (.5 (.9.7 Il IV Il t,. Vİ *3< t li. VIlI , %2< 622 $ , İN. i6. NI. İİ. NİİI ( NIV. K,. (5 (53 (97 KVI %2 11:1 KVI 1. V(IJ. 161 (%2 ili 3 NİN. NN. FaLııtır Alrakünı*ian Mınaz Can, la Ka.ım.yı.ıılar lalrm;u. lhğa FİNANSMAN KREDİI.ERİNDEN GEI.IRI R Fınaıwan K:aiılcııraün Mıaaı l:;jla I:ır_ınar KLlLraı mln Ailıflo Cari Ka,ııa>aiılar KİRAI.A6IA GElİRLERİ fl92! 1 inaroal Kı,alaııuc larlaı Faaliyd Eiral aııu.:ı lialarlai Kiralarıu lnlemıaınıkn Alınan Cari la Kıımh> anlar 749 (ı7 2 2% >9%) FİNANSMAN GİDERlERİ (1 ( ) ( )9) Knllamlan KraabIcır Vailcn Faizla (9 9(95.759) ( ) Eakıımin9 İşlcııılaımian Ilamçiara YalIanFa ılk, Finainnul Eiralaına (iialalai liraç Edilan Menkul Kıymeılar Vailcn ( aralar ((ağa :4(1 (mak,laı Vaflln ilacı ir Kıın.annıolar (5+9 *11 (i776 HRI I K/Z ( ESAS FAAI.IVET GİDERLERİ (.9 ( ) ıl IanıınaI [iiılcııaı ( ( KıağnıI c,wanaıı Karnılı ğı 114am.Va+uıng (ialınlıır.a Gi.k,Ial (knrj Ikııın fliaüicı Il ı ) ,1+: ((ağa IIRÜ r FAALI Er K/Z (111+1V) 01( IIİĞER FAAlİYEt GElİRlERİ 4ı19.421L% ı42.ymi. 1 IlanUlardan Alınan Faifla M> l ı,s Rnpıı (1 eııılaanılun Alınan l:ai,la Menkul Ikğalaakn Alınan İğizla Airın 5 alım Amaçlı l9naa:al Vaniıklarılan (laçeğr Uy(un (ağa Fa,ka Karrtarar a Yanuııılan Olarak Sm flandırılı EV Saıılıııaya ilanı imannal Varlıklanıbn Vadana Xadar 99* lnanlacak Yaıınlarıbn Fcııü:a (idırkn Samar l4ya.wı lnlaınaı Cn (23 Tıırcn Fn4maal (şlaaanlm 444,9 (25 Kamhıyaı lnemj, ı K2rı 4: %n ((79 ltaa 9 COajynal 4 M7 76: TAK/) TEKI Al.,lC,KI., R, ilişkin OtEl, K,%MSiI.IKLAR 1> 9 )3.i.).7I ,449 DİĞER FAAI.IVE r GİDERlERİ Il )4111L ( )) Manknl (kğalri lkğa lioşüş (hala> >731 (laçeğe tiygun lkğa Farkı Karr/,arara Yaıtııılan (ılarak Smıüamlınlan IV Dağa Düşme (iidaı Sannlnuya <arar Fınanaal Vanlık(arıbn Vaıİcye Kaakır EId Tuıulaeak Yamırındardan Duran Varlıklar Dağa Ilüşuş (iidcılai MarkI> 1 (unan Varlık 1 mağa IaUşün (iidalai Saıış Amaçlı lilda luıulan ve Ilurıkrulan Faaııyıılar İlişkin Duran vaılıuar Dağa Dünüş Giıülriı Şaerıyr Dağa ( IşIn Iliakri (1gm StÜk 1 (aır.ı an lsııraz Varkklar 1 kığa Ikaşuş (iıadisım İn1irnL (bağlı (Matıık :lş l)nuukian ((ağa kışaş 04ık,laı 1m,, ( iraır. işlem/alan İ.cmar K.ıııı6ı>,ı (şlernı.ri Yararı (1161, ) liğar NET FA.çİ.İVE r KIZ (V,...,VIII( 11, R7.93 IIIRLF.$ IE İşi Etli SONRASINDA ı;r.n.ıı< OlARAK KAYDEDİlEN FAZIALIK niari NET l ARAS,6İ. I%)ZISYON KARI/ZARARI SÜRDÜROLEN FAAI,iyF.fl.ER VERGİ ÖNCESİ KIZ linıx+xiı SÜRDÜRÜlEN FAAlİYETlER VERGİ KARŞIlIĞI 1±) 211 ( )) ( ) Cari Vagi Earş/ığı (3, (i ) ( ) Lrıclcnımıi ş Vagi (iııla (1kisi 1+) Lnieknıni ş Vagı 1 alır Ihkiai ( 1 3)66.05% 791,351 SÜRDÜRÜlEN FAAI.I\ETİ,ER DÖNEM NET K/Z (NIl±XIlI) 12.1( (2 IIIJROO>RtlI.AN FAAI.İYETI.ERDEN GElİRlER Saiış Amaçlı I)lıia I uıulan kıran Varlık (kinlaı Ilağlı 1 Iflaklı k. 1şııra k iş 1 (nailıkları Saııu Kanları l3ağa 1 >arakırulan ( aalayd Gali dal IILRIIL Rll.AN FAAI.İi ETI.ERIIEN GİIIERI.ER (.1 Saraş Aııuçiı (1 aan 1 kıra agk (iia ları Ilağü (JrıauıL 1 Itırakne İn ()namıkkını Satıl /.a arları Dağa l1*aahznl anl aakya (Inaarları I)CRDCRCI.AN r.ı ııj ETI.ER VERGİ ÖNCESİ K/Z9X XVl( rn:rnı.ırn.kn F,tAI.İt ElLER VERGİ KARŞIlIĞI (ni CaiVargı Karnıtığı lrtelanıııi 1 Yargı (lalır İlkini (+9 l/nrlcnıııi ş Yargı (klan (11kM (1 I)URDURIJİ,AN FAAlİYETLER DÖNEM NET K/Z )kvii±xviii NET DÖNEM KARI/ZARARI IXIVtXIX( ,946.41(2 İİiSSE BAŞINA KAZANÇ Sürılarülen laalıyo Erden <lise Ilaşına Kararç 1 )urdnnılan FaalıFaıladen Il ıvse (alım Kaıanç Y!AĞIMS 7 DENETİM ve SEPtEST *JK>SEtECI Takip eden dipnoılar bu linansal tahloların ıamamlayıcı parçasıntouştururlaı Müş*VIPLIN İŞ. 3 M,,i, M.1Ş435*3*7

8 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR (Tutarlar aksi heliriilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denelimdeı Bağımsız Denetimden KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAI SAMLI GELİR TABLOSU Geçmiı Geçmis Dipnot 31 Anlık Aralık 20(3 1. DÖNE%l KARI/ZARARI ılıia34. Il. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 2 1 Kar ve )a Zararda Yenıslen Sır.ıflandınlnuyacaklar Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerlerme Anışlar/Azalışları Maddi Olmayan Dunn Varlıkla, Yenideıı Dede rn c Anışlarıtğzalışlan 21.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Olçüm Kazançlar/Kay plan Diğer Kar ve ya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kar ve ya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire lişkin Vergiler Dönem Vergi Gideri/Geliri Enelenmiş Vergi Gideri/Geliri 2.2 Kar ve ya Zararda Yeniden Sınıflandırılaraklar Yahancı Para Çevirinı Farkları Saıılınaya Hazır Finanaal Varlıklanın Yeııiden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri Nakıı Akış Riskinden Korunma Gelirleri / Giderleri Yundışındaki lşlermeye İlişkin Yaıırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri 225 Diğer Kan ve ya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Uıısur!arı 2.16 Kar ve ya Zararda Yeniden Sınıflandırılaçak Diğer Kapsamlı Gelire Ilişkin VergıL r Diııwnı Vergi Giden/Geliri Eneknrrş Vergi Gıderi/Geliri 111. Toplam Kapsamlı Gelir (1+11) ıflol44. 53JJt Takip eden dipnotlar bu linansal tablolarln tarnamlayıcı parçasını OIUŞCIğİftŞIZ DENETİM vş SEP8EST MUHASEECİ MALI MÜŞAVIPLIK A.Ş. Maşla Mshalına ŞO+.8Ü rt, (ew,l bc:27 b.lrş:5aj7s9eqj.. ril üıpasul Tkr4Ski 7? M.rys Nc

9 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (TL ) olarak ifade edilınişlir.) SlaşşUş KM ta/mlk S,,dbıld,zünücık l.m323 1 YattI Takip eden dipnotlar bu ünansal lahioların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. GONEY S4t194Sız DENETİM QSEPBEST MUNASECECİ 1 5 Mşq M*,I N.fl..<şşp DMıe:54.5,.sş.ç34L*l2ğ0şJwo:27 fl Kk.tZaı.b 7 mfjfll ğ,,fls.dadk ılwgn,lhğt, huıknışlht, ÜZKAVNK h.%lemlerinueki Ktç.t..h 0,ttk,,, K %ş<rjı ki,l, UEĞİŞİKÜKI,ER ı;,k,kt ı (ü, St ıırncsa,,j,: 1111V tswü[ Ibfr,Sams3ç Saııaj,, VüİTİ aaçı7m.l3l Ijt.JKMIat YokkHi ı 13 IkmcaN Staj. (Itğ.ttuIi I11ts Ikeo. KM,,4 Ikış 11.1İT, KM t T,ş1a. N KaYc.Uk4 YaHS \nklkü V,kür Y lztnü KM,! İi.ati ön flib r. <T.cEKİ utisl ıınık2oı3) W.,.mB.ş.B,ki,ni ı6jwki 4 IL fl(11jlun.,..y.ı.b,di..ıt.akr 4 ıuuımı.ıueıub,,tsınınrünı I6.I3UI 41I1<.V 4112(41 4an4o.lıT Nlt,,k P,4ıIıb<jrnL Yapüt lkğışki,llnvı 1 ı 11 Fikıs. 4 i ıl!. V, B.U3.O+lIi l63il[i 2 4 (7 TşbinKarlıliItl ı 3 i 1 1.ıoı5* 4 I6.In.2ı 4.ıızo3L 7, Ntkd,Ti(Vç1ıkşı,nldısaına,t,üıuım, YI, lç Kapıtkttdtn sç,tlı,şııııi,n Scımt(t,muım, 2iLlIliITTi 4 4 ıım.m 1 0L91U0İ Vİİ, imat1ııs,iitnflts(imijlı,,imıeft1k, Vİİ lh1,ts..,tl,nei,mtşituicmı,tah,ırla ı. Sat,1lkürİKIhid X. l>ıa iktiıttiilla Na11nı>I, Miii (Aniş M. i.,tiı Nd KIn öıat Ü4İ *40, ıl. KM utgıiımı ız.ı I>tğitbnTdndrn ız 2 7 ük,,.uıs,lt Tmajls ı (13i1D ı Ç ( * (41ı2,O4 ıl] Ihbs J3.IIS I.IŞI 4 SSIISL 53Ü30 15.ŞflhI Waj. S. KILh._I lıti +M.M CIRI IN)NFSİ <h..ü,, Oa:,,ö.mft Ihp..,f _..._%_tLiL: i3ıanıık:nıl> i. t (it,,lio.knms*ıuuüilt.i 1131 lşoışji 4 391L40Z 5.%lti alkolli İİ. nıt,an,..i.ı.ıanouza.n.ıer Il M ¼174.L.i.L7aç4iıkğ UL2 1, k 12 4 ı lıl. V.,iIlaL.,ıl+ ıl, ı l.1oi L10Z fl.0I. IV. Tiılam>txrl.iidc t şam,, içükjatıia şmtyt Müi 57.1w* Il. k K,üiaiüo ı1t,w.rnü, St,ma>t.70mm I3936i 4 1 jil (kktmişsasma>,f.oüa,5.,,liuaıto,imiı t 7111 ııssşçoım,ı,,,u5mı,hiat,ıııa SçmuşvIkıu,ııKa4d ı J x. oıp ıkpşuu,7 N*miıIc Anış.7stiış t 4 4j t t lll<tmndk w111ıörm 4 t t 4 t 1 ILIO*3 1 11(0144 ltı.a.ı. Mı. KM Ihği aj3 1 3.MOSR t <5.94* 41j ıs ıitğıflbnr1lnciiu t 4 ı 4 t t 4 4 t t 4 4 t 12.2 Vokuae Akııbn Tmmtt 1 4 ı < < (5g t t 2.3 li.ğa 4 t t t t 3 t ı*i.,.. Ito,, ıı.ki,.4 {lıl,ıv...,,,xıtlçııı (09( t t 3 1 ( tisisü İ2,I0SMZ S1:. 37) 43 ı t 1. Duran vtrlıuar bintiruş >trüikn M ğalcme anışıaıüazabşltn TamnilannuıFayıü pla,ilanmn hiıikmiş >rı0drn ülçü,n bzaıla,ıftay,piao, Di4a <OzKaynak iru,nu,ie tkğaıeucn >aimuıiann diğil bpsaııü, gclirimkm urlannh sın.00miminn>ajcü p,iar, ile 114, km w>a zaaf.ltnk >v.0.kn simflaiubnınn, aak (*40 bpuinı, eii, uruurıtnmn hinkrniı iuiajlar,i 4. Ytbaırııtnçet.nn.[eUan. 5. Sahiumşa çıtır f.ıu.mal wi,kian., birikmiş,tnidc., Mğmi me ol.v>.,i,şflamluott bealçbnfta>lpıan. 0. ISiğir 0a6,I auşı, ka.ukn Lirarum bıançıaw%a6,plan, Ozb,nak onuişıe kaım.,n.m.miann (*40 Upsam!. grliri.xkıt Uüztrajda unaııami,rııarak pa,ian ü, diğı has 1e42 zaaf tak >rı.ık,,,,mllaı.hnlr.ıl. (*ğçı UptaiflO 12,ı, ut,ut itnninhir, kn» ıoia,ltnı

10 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE NAKİT AMŞ TABLOLARI (Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) A. L%ASTiXLİVETLERE İLİŞKİN NAKİtAKIŞLARI Bağımsız Denelimılen Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dipnot il Analık Aralık 21) Esas Faalı>et Konusu Akıif ve Paniflerdeki Değişiın Öncesi Faalı>cı Kn 2.34)3 799 il ii Alınan Faıel:r/Kira]amacelirleri KinlamaGideelni Alınan Temeııdler Alınan Ucret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kaeançlar Zarar Olarak Muhaaeheleşıirilen Takipleki Alaeaklardan Talııilallar ,7 Personele ve IlizmetTedarik Edenlere Yapılan Nakil ödemeler ( ) < ) 1,1.8 Ödenen Vergiler ( ) ( ) Dığer ( ) ,0311 (.2 Esas Faaliyeı Konma Aktif st PasiflerJeki Değişim (63 301, ) Fakısıring Alacaklanndaki Neı (Artış) Azalış Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Anlış Kiralama işlemlerinden Alxaklarda Neı lanış Aniış ( ) 1241, ) 1.22 Diğer Akııflerk Neı (Anıyı Azalış ( ( ) Faktorıng Uorçlanndaki Nel Artış (Azalışl Kiralama lşlemlerindeıı Bıırçlarda Net Artış (Anlı)) < Alınan Kredilerdeki Net Aflış (Azalış) (62.462, $ Vadesi Gelmiş Borçlarda Neı Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Allış <Azalış) , Esas Fıauliyellerinden Kuyııakianan Ntt Nakit Akışı ( ) ( ) İt. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKİSLIRİ 2.1 lkıisap Edilen Bağlı Ortaklık ve işıırakler ve iş Onaklıklan 2.2 Elden Çıkanlan Bağlı Onatlıkse Işıinkla 23 Satın Alınaa Slenkuller ve Gayrimenkuller ) ) e lş Ortaklıklan 1 3 Elden Çıkanlan Meekul ve Gayrimenkııllr, 2.5 Edilen Elde Saıılmaya 1 lazır Finansal Varlıklar. 2.6 Elden Çıkanlan Saıılnıaya Ilarır Finansal Varlıklar 2.7 Saıın Alınan Vadeye Kadar Elde Tuıulaeak Yatınnılar 2.8 Saıılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yaıırıııılar 2.9 Diğer Il. Ynlınm Faaliyellednılrn Kaynaklanan Net Nakit Akışı (19(1.915) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİTAKIŞLARİ 3.1 Krediler se ihraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakiı 3.2 Krediler se Ilıraç Edilen Menkul Değerlerden Kyraklaaan Nakiı Çıkışı 33 1lıra; Edilen Sermaye Araçları 3 1 Temenu Odemelen 3.5 Finansal 3.6 Diğer (1 57 le)9.061 Kiralamaya İlişkin Ödemeler İlİ. Fiınansman Faaliyellerinılen Sağlanan Net Nakit <1M IV. Dilsiz Kuruntlaki Değişimin Nakit ve Nakılr Eşdeğer Varlıklar Uzrdndeki (.58,749 ( ) V. Nakit ve Nakile Eşıleğer Varlıklanlaki Net Artış 7.İ30.7İ ) Vİ. İ)ünem flu,ıwbki Nakit e Nakıle Eşıleğrr Varlıklar Vİİ. bilmem Sonundaki Nakit e Nakde Esde*rr Varlıklar _ISI Burgan Finanaal Kiralama AŞ. 2<114 yılı içeriniııde iki kez sermaye antınmına giımişıir. Bu artışlardan ılki. 05 Mayu 2014 ıariiıli Yı,neıim Kurıılıı kararına istinaden yapılıııış olup şirkeıin semsayeni kayıtlı sermaye tavanı sınırları içeriıiııde kalmakla (sirlikıc 37.00)1000 TL den TL ye arııırılmışıır. Aoıırılan ,000 TL nin 5.200,936 TL ni içsel kayııaklardan TI. si ise nakit sermaye taahlındü yolıı ile sağlanmışlır. Burgaıı Finansal Kiralama A.Ş. Genel Kunılıı tarafından kayıtlı serıııaye ıavanı nın <8) Tl.. ye çıkarılıoaaı kararı alııınıası ve gerekli işlemleriıı yapılması ile birlikle Il Kasıın 2014 ıad 611 Yüneıim Kumlıı nda şirketin sermayesinin 2)) (83(3.000 TL dalıa anıırılarak 00.0(8)000 TL ye çıkarılnıasına karar vedlıniştir. GÜNEY MAĞIMSIZ DENETİM vş SEXEST MUNASEECI Takıp eden dıpnoilar bu lınansal lahloların lamamiayıcı parçasını oluşiuntimoş.vlau ş. M.ıs.fr U.,.ıı,.ı ı!şsis.n b.27 6 < MrrsIs,z 5ç.

11 1. DONENI KARININ DAGITI%JI A. NET DÖNEM KARI (1.1 ).2> 1.3 GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI (t 1.4 I5İRINCI TERTİP YASAL YEDEK AKÇE t 297, KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (t 1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE 1.) 1.14 ÖZEL FONLAR 111. HİSSE BAŞINA KAR 2.4 PERSONELE PAY 1) (311lm0l48ı 131/ ) Cari Dönem Önceki Döıırm HURGANFİNANSAL KİRALAMA A,4AR DAĞITIM TABLOSU TÜRK LİRASI (Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmişlir.) KAR DAĞITIM TABLOSU 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE dağıtımı tablosunda sadece daılahihir kar (ulan helirtihıııişcir. olarak niıelendiıileıırnveceği ve dolayısıyla dönem karının buhse konu v urlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağılınıına ve serflıae (*9 Bankacılık Düzenleme e Denetlelsıe Kunııııu larafından ertelenmiş sergi varlıklanna ilişkin gelir lulurlannln nakıt ya da iç kaynak kaynaklanan % TL(31 Aralık 2013: TL>enelennıiş ergi geliri dağılıma konu edilnıcyeeeklir. DONEM ) ÖDENECEK KARI VERGİ VEYASALYÜKÖMLULÜKLER ( ) ( Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 1) ( ) (2, ) 1,2.1 Gelir Vergisi Kesintisi ( Diğer Yasal Yükümlülükler 386, Vergi ve artınmına konu edilıııcnıesi gereklii nıüialaa edildiginden,31 Aralık 2011 larihi itihanyla Şirkel in enelenmiş ergi varlıklanndan ( yılına ilişkin kar dağltıns önerisi YöneliııI Kurulu larafından hazırlanıauş olup Genel Kurul un onayma sunulaeaklır yilı kar 4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( %) 4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%j 34 )MTIYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 1 % Köra Iştirakli Talsvillem 23.3 KaIıIrna İnıira Senellerine Il. YEDEKLERDEN DAĞITIM 1.65 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahıiplennc 1.63 Kara lşiirakli Tahs ilbre 12i ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ.6 Hisse Senedi Sahiplerine ( İmiiyazlı Senedi Sahiplerine Hisse Kalılma İnıifa Seııeiherine 1.7 I ERSONELE TEMETU t YONETIhI KURULUNA TENIEUÜ t) 1.8 ORTAKLARA IKINCİ TEMEVFL 1.9 Hisse Senedi Sahiplerine ( İmiıyazlı Hisse Senedi Sahiplerine.9.2 Katılma Scııellerine İştirakli İnıifa Talıvillern Kara Zarar Onaklığı Belgesi Sahiplerine Kör ve 1.11 STATÖYEDEKLERİ() 1.12 OLAĞANUSTU YEDEKLER DIĞER YEDEKLER DAĞITILAN YEDEKLER 2.1 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER 2.2 ORTAKLARA t) () 2.3 Hisse Seııedi Sahiplerine PAY İmıiyazlı Hisse Senedi Salsipleriııe Kör ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (.5 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (YTL) 3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.2 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERINE ( Ço) (YTL) 3.3 IV. HISSE BAŞINA TEMEUÜ 4 1 HİSSE SENEDİ SAHIPLERINE (YTL) 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (YTL) Il DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [(Al,3+l.4+l.5İ1 12.1( Takip eden dipnotlar bu finansal tahloların tamamlayıcı parçasln9 MuNASEBECI 7 rr5d74ç Cjr2*kJf1Yef/lSTU4UL Tlcdr..cL4Ş!)C Mit Ic:G435O3O37. Ş M,hln) tsi 8ürh*fş C.dd.sI P e:27

12 ARALIK 2014 VE 2013 TARiHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TABLOLARI (Tutarlar aksi beliftilmedikçe Türk Lirası (it ) olarak ifade edilmiştir.) Huğımsiz Denetimden Geçmiş flnğımiız Denetimden Geçmiş NAZIM HESAP KALEMLERİ 31 Aralık Aralık 2013 Dipnoi Tl YP TOPLAM Tl YP TOPLAM l RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İSLENILERİ RİSKİ ÜSTLENİLNIEYEN FAKTORİNG.. Il İSLEMLERİ İli ALINAN TENIİNATLAR IV VERİLEN TENIİNATLAR V TAAHHÜTLER 5.1 Cayılamaz Taablıutler 5.2 Cayılahilir Taalıtıdder Kimlana Taalılıdıleri Kiralano Taalıhütleri Finansal 5,2.1.2 Faaliyeı Kiralana Taahhdtleri Diğer Cayılahıli, Taalıhütler IV TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR İZ. 211) >. 41> Rükterı Korur.na Arınç!ı Tümv Finanıal Araçlar Gerçeğe Uvcun Değer Riıkinden Korunma Amaçlı İşlemkr Nakli Akış Riskinden Kcıruıııım Amaçlı işlemler Yundışındakı Net Yaiınm Rıskinden Knnanma Aımçlı işlemler 6.2 Alım Saum Amaçlı İşlemler 2l Vadeli AlımSatım İşlemleri Swap Alım Satım İşlemleri Alım Saıını Opsiyun İşlemleri Futurns Alım Satını İşlemleri 6,5.5 Diğer YIl EMANET KIYMETLER YIlI NAZIM HESAPLAR TOPLAMI )18 211) Takip eden dipnotlar bu önansal tahlolann tamamlayıcı parçasıni 014ŞJASıZ DENETIMVe S(RŞEST MUSEP C) MALI MüŞ*VIPLfr a.ş. 8 Mslat Mı,haIbeii fp$şl*i Ş C4 P.r?l 0alr ıgtj6.ştt!i5ta)1aul 1lcjrş!ISkiIt» Ş20 >4mb.üoa3s03.P.rl

13 Türkiye 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT (Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (TL ) olarak ifade edilmiştir.) 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Burgan Finansal Kiralama Anonim Şirkeıi ( Şirket veya Burgan Finansal Kiralama ) Mart l994 te, Ekspres Finansal Kiralama Anonim Şirketi adı altında sayılı Türk Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye de kurulmuştur. Şirket, bu ıarihıen itibaren ünansal kiralama operasyonlarına başlamıştır. Tekfen Grubu. 30 Haziran 2001 tarihinde Bank Ekspres A.Ş. yi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ndan satın almış ve içinde Ekspres Finansal Kiraiama A.Ş. de olun bağlı nrtaklıklarını konsolide elmiştir. 26 Ekim 2001 tarihi itibanyla Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından 27 Haziran 2001 tarihlı sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Banka Birleşme ve Devirlerinin Düzenlenmesi hükümleri çerçevesinde Bank Ekspres e devir olmuş ve tüzel kişiliği ortadan kalkmıştır. Bank Ekspres in adı Tekfenhank A.Ş. ve Ekspres Finansal Kiralama AŞ nin adı Tekfen Finansal Kiralama A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş. ye ait önansal kiralama sözleşmelerine bağlı alacaklar Şirket e 25 Ekim 2001 itibarıyla Tekfen Finansal Kiralama A.Ş.ye devir olmuştur. Tekfen Finansal Kiralama A.Ş. nin ana ortağı Tekfenhank A.Ş. nin %70 hissesi Tekfen Holding A.Ş. tarafından EFG Eurohank Ergasias S.A. ya 16 Marı 2007 tarihi itibarıyla satılmış ve ana ortak bankanın ünvanı Eurobank Tekfen A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Ana ortaktaki ünvan değişikliğine paralel olarak Şirkeı ünvanı da Şirket in 29 Ocak 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu nda alınan kararla EFG Finansal Kiralama A.Ş. olarak değişmiştir. Unvan değişikliği 4 Şubat 2008 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir. Eurohank Ergasias S.A. nın Türkiye operasyonlarının Burgan Bank S.A.K e satılması konusunda yapılan anlaşma çerçevesinde, Eurnbank Tekfen AŞ nin Eurohank EFG Holding (Luxemburg) S.A. ya ait %70 oranındaki hisse senetleri ile Tekfen Holding A.Ş. elinde bulunan %29,26 oranındaki hisse senetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 7 Aralık 2012 tarihli iznine istinaden Burgan Bank S.A.K. tarafından safin alınmış ve Eurohank Tekfen AŞ nin %99,26 lık hissesi 21 Aralık 2012 tarihinde Burgan Bank S.A.K. e devredilmiştir. Bu kapsamda Eurohank Tekfen AŞ nin, EFG Finansal Kiralama A.Ş nin hisselerinin %l00 üne sahip olması sebebi ile dolaylı olarak EFG Finansal Kiralama A.Ş nin hisseleri de devir olmuştur. Şirketinin 23 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda, EFG Finansal Kiralama A.Ş olan ünvanının, Burgan Finansal Kiralama A.Ş. olarak değiştirilmesi kararı alınmış ve 25 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili ne tescil ettirilmiştir. Şirketin ana operasyonları endüstriyel, olis ve diğer ekipmanlar ile birlikte taşıtlar ve gayrimenkul kiralanmasını içermekıedir. Şirketin genel müdürlüğü: Büyükdere Caddesi. No:l95 Levent, Şişli, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirketin ana ortağı Burgan Bank A.Ş.dir. Şirket te 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 33 kişi çalışmaktadır. (3lAralık 2013:24 kişi) Şirketın in ana ortağının 23 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Eurohank Tekfen A.Ş olan ünvanının, Burgan Bank A.Ş. olarak değiştirilmesi kararı alınmış ve 25 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir. 31 Aralık 2011 ve bu tarihte sona eren hesap dönemi itibarıyla hazırlanan önansal tablolar. Yönetim Kurulu tarafından 6 Mart 2015 tarihinde onaylanmıştır. Genel Kurul ünansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir. GÜNEY AcıMsız DEM TIM ve SCPPCT IWHASE3tC Miii MUŞ.V<PLIFS A.ş. Matlak Mst aflesj tim 6GşOı4.rv C.tI.sI Şo:27 Dalrş: S.rıyer/tSTANUL. Tl ret a1ç920 Nırsiş No:O43 0 a2.reri

14 Nenfl No:O bow 1 düzenlenir. 2.1 SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR 2 FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 1 OCAK 31 ARALIK2014 HESAP DÖNEMİNE AİT Netleştirme/Mahsup olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net uygun olarak hazırlamıştır. (Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası Ç1V ) olarak ifade edilmiştir.) Muhasebe ıahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde. gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler işletmenin Sürekliliği Uygulanan Muhasebe Standartlan önceki dönem ünansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket in cari yıl içerisinde önemli bir muhasebe politikası değişikliği bulunmamaktadır, Kullanılan para birimi sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Şirket. bu önansal ıahlolarını bin Türk Lirası (TL ) olarak, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 ıarihli ve para birimi) ile sunulmuştur. tşletmenin ünansal durumu ve faaliyet sonucu, Şirket in geçerli para birimi olan ve Şirket, linansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır. Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Tekdüzen Hesap Planı ve lzahnamesi Hakkında Tebliğ ( Finansal Tablolar Tebliği ) çerçevesinde Kamu 2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER Muhasehe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK Şirket in önansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablnlann Yeniden Düzenlenmesi Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönemelik hükümlerine tarafından 24 Aralık 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere. Şirket in flnansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hilançosunu 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanmış bilançosu ile l Ocak31 Aralık 2014 yıl sonu hesap dönemine ait kapsamlı gelir linansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. TMSfl FRS nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak; herhangi bir geçiş hükmü yer almıyorsa, veya geçmiş yıl finansal ablolarında çeşitli yeniden sınıflandırma işlemleri yapılahilmektedir Muhasebe politikalanndald değişiklikler tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu ise 1 Ocak31 Aralık 2013 hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Gerekli görüldüğü takdirde cari dönem ile uyumluluk göstermesi açısından Yeni bir TMSJFRS nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri söz konusu edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem ünansal tabloları yeniden Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar muhasebe politikasında isteğe bağlı önemli bir değişiklik yapılmışsa geriye dönük olarak uygulanmakta ve olarak uygulanır. Şirketin cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır. Tespit Dtrı:5457 SŞ ç.ı. 3 *4.nv4r/İSTLNUt ficiret SkİI W.:1?ı O 10 MnıabMsh,ıı.ııEıb ürr4.dnp,in.2t GÜNEY AtıMSıZ DENETİM ve SERBEST MUHASEOECI MALI uü 4vItıK AŞ.

15 Il t?,_ standartların ve yorumların Şirket in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar Standartlarda değişiklikler ve yorumlar 2 FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) (Tutarlar aksi belirthlmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak itıde edilmiştir.) 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT Değişiklik muhasebeleştirilen tutarlan netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması ifadesinin anlamına açıklık getirmekıc ve TMS 32 netleştirme prensihinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödemc yapılan hesaplaşma (takas hüroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacakıır. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve TMS 32 Finansal Araçlan Sunum Finansal Varlık ve Borçlann Netleştirilmesi (Değişiklik) i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhaseheleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket in rınansal durumu ve performanst üzerinde hiçbir elkisi olmamıştır. yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum. standardın Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler 31 Aralık 2014 ıarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait önansal tahloların hazırlanmasında esas alınan TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemın bir muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 ıarihi iıiharıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır, Bu Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işlelme ıaraflndan, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili açıklamaları (Değişiklik) etkisi olmamıştır. standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıklann geri kazanılahilir değerlerine ilişkin bazı açıklama TFRS 13 Gerçeğe uy1un değer ölçümlerı ne getirilen değişikliklen sonra TMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme hükümleri değıştırilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe hükümleri getirmiştir. Söz konusu sıandardın Şirket in önansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tuıarının ölçümü ile ilgili ek açıklama TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulınasına dar bir istisna getirmektedir. Söz konusu standardın Şirketın fınansal durumu veya performansı üzerinde bir bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasehesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme etkisi olmamıştır. muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik) TFRS JO Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik) Sıandarda getirilen değişiklik, fınansal risklen korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım Türev ürünlerin devri ve riskten korunma N9 No: V 4 ÇÜNCY flatıms91tj tkatpt 5*,,

16 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT (Tutarlar aksi helinilmedikçe Türk Lirası ( IV ) olarak ifade edilmiştir.) 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar Finansal tahloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya haşlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi helirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal ıahlolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır. TERS 9 Finansal Araçlar Sınıflandırma ve Açıklama Aralık 2012 de yapılan deişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TERS 9 Finansal Araçlar siandardının ilk safhası flnansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmekıedir. TERS 9 a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve erçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan flnansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu ıür linansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir ıahlosunda sunumunu gerektirmektedir. Şirket, standardın fınansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer salbaları KOK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecekıir. TMS 19 Tanımlanmış Fayda Planlan: Çalışan Katkıları (Değişiklik) TMS 19 a göre tanımlanmış fayda planları muhaseheleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise. ışletmelerin söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden düşerek muhaseheleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliğin Şirket in linansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. TERS 11 Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler) TERS Il, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek ftıaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasehesi ile ilgili rehberlik etmesi için değiştirilmiştir. Bu değişiklik. TFRS 3 İşletme Birleşmeleri nde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu TFRS de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TERS 3 ve diğer TFRS lerde yer alan işletme birleşmeleri muhasehesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen işletme, TERS 3 ve işletme hirleşmeleri ile ilgili diğer TFRS lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır, Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisı olmayacaktır. TMS 16 ve TMS 38 Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması (TMS 16 ve TMS 38 deki Değişiklikler) TMS 16 ve TMS 38 deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amorıisman hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amorıisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket in linansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. GONEY BAğıMSIZ DENETİM ye SERnEST MuKASEECİ MALİ M0ŞAVİLİK A.Ş ö51fl MÖhÖIIP,J Eışı4yQş.re Çiaaesİ Ne;?? D.We; PÇJIJ. jsnş/i5tanbul TIcirşı kjı Men4, Me;G ? G t

17 Dönemi TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler) Bir işletme hirleşmesindeki özkaynak olarak sınıllanmayan koşullu bedel, TERS 9 Finansal Araçlar kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda muhaseheleşir. etkisi olmayacaktır. 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT TMSgFRS lerde Yıllık iyileştirmeler (Tutarlar aksi hdinilmedikçc Türk Lirası (TL ) olarak ifade edilmiştir.) sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile muhaseheleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve Yıllık iyileştirmeler 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket in ünansal durumu veya performansı üzerinde 2014 ten itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. TMS l6 da. taşıyıcı bitkiler in muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan KGK, Eylül 2Ol4 te Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler ve Dönemine Ilişkin Yıllık değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da burma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı bitkilerin. olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün verme ömrü lyileştirmeler ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır. Değişiklikler 1 Temmuz Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve maliyet modeli ya da dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı bitkilerin TMS 41 süresince tutulduğu beliriilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra önemli biyolojik TFRS 3 İşletme Birkşmeleri yeniden değerleme modeli ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı bitkilerdeki ürün ise TMS 41 deki TFRS 2 Hisse BazIv Ödemeler: Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. uygulanacaktır. TFRS 8 Faaliyet Bölünıleri Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/ ıoplulaştırılahilir. İi) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a) daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini açıklığa ilişkin karar almaya yetkili yönetici sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır. Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir TMS 24 ilişkili TarafA çıklamalan GÜNEY OAĞIMSIZ aç detim ve SEPEST MUMASERCCI MALI MIJŞAVIQLIK A.Ş. 13 Masık MhIIşıI ti a<dep No,27 DaI,e: Içit.3 ny,şistambul Tkarrı Sicil Na: 9 0 Mersi, N.: ı7

18 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT (Tutarlar aksi beliilmedikçe Türk Lirası (TL ) olarak ifade edilmiştir.) 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKiN ESASLAR (Devamı) Yıllık İyileştirmeler Dönemi TFRS 3 İşletme Birleşnıeleri Değişiklik ıle ı) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3 ün kapsamında olmadığı ve ii) bu kapsam ıstisnasının sadece müşterek anlaşmanın ünansal tahlolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değışiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçama Karar Gerekçeleri TFRS 13 teki porıföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS 40 un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşıurmuştur. DCğŞklk ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliklerin Şirketin ünansalduwmu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması heklenmemektedir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS siandanlarındaki değişiklikler UMSK ıarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KOK tarafından TFRS ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. Yıllık yileştirmeler Dönemi TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçünıü Karar Gerekçeleri nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösıerilehilecektir. Değişiklikler derhal uyuulanacakur. Yıllık İyileştirmeler Dönemi UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat UMSK Mayıs 20l4 te UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşınelerden doğan hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhaseheleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. UFRS 15, l Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacakıır. Erken uygulamaya izin verilmekıedir. UFRS 15 e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük uygulama ıercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnoılarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirket in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. GÜNEY *Ciüsız DENETİM0 SEMEST MuHAsEarci aııı süş*vldlw..ş.?ıcör tsk t M.nıı bş:9.435ş34j>..nş.r1ı

19 açıklanması UMS 27 yöntemlerinde değişiklik UMSK. Temmuz 20l4 te UMS 39 Fınansal Araçlar: Muhaseheleştirme ve Ölçme standardının yerine geçecek veya değeri ile ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak linansal Nihai Standart (2014) 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ilişkin ESASLAR (Devamı) doğuran kendi kredi riski denilen sorunu ele almaktadır. Sıandarı ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için L MS 27 de değişiklik yapmıştır. Buna göre işletmelerin bu yatırımları: (Tutarlar aksi helinilmedikçe Türk Lirası ( Il ) olarak ifade edilmiştir.) 1 OCAK31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT maliyet değeriyle UFRS 9 (veya UMS 39) a göre değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket, standardın Fınansal durumu ve horeun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. UFRS 9 Finansal Araçlar UFRS 9. 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, önansal araçların muhasehesi değiştirilmeden kendi kredi riski ile ilgili Ağustos 20l4 ıc UMSK, işletmelerin bireysel Fınansal tahlolarında bağlı ortaklıklar ve işıiraklerdeki yatırımların geçerli değildir ve Şirketin fınansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. projesi UFRS 9 Finansal Araçlar ı nihai olarak yayınlamışıır. UFRS 9 linansal varlıkların içinde yönetildikler iş modelini ve nakit akım özellıklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıfiama ve ölçüm yaklaşımına dayanmakiadır. olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve linansal riskten korunma muhasehesi aşamalarından oluşan özkaynak yöntemini kullanarak muhaseheleştirmesi gerekmektedir. bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, Fınansal borçlarını gerçeğe uygun beklenen kredi kaybı modeli ile değer düşüklüğü muhasehesine tabi olan tüm Fınansal araçlara uygulanahilen ıek Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında muhaseheleştirilehilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır. Söz konusu değişiklik Şirket için dört standarda beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir: yayınlamıştır. Doküman, değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, UFRS Yıllık yileştirmeler, Dönemi lşletmelerin aynı muhaseheleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak UMSK. Eylül 20l4 te UFRS lerdeki yıllık iyileştirmelerini, UFRS Yıllık İyileştirmeler Dönemi ni etkileri değerlendirilmektedir ünansal tahlolara uygulanahilirliği Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (UMS 27 de Değişiklik) Bireysel UFRS UFRS 7 Finan.sal Araçlar: Açıklamalar UMS uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklerin Şirket in linansal durumu ve performansı üzerindeki UMS Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken 34 Ara Dönem Finansal Raporlama bilginin ara dönem ünansal raporda başka bir bölümde 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar sorunu 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler elden çıkarma hizmet sözleşmeleri: değişikliklerin UFRS 7 ye ara dönem özet 15 GONEy MAĞII4SıZ D( 4ETIM vş SEP ST MUNASEBfCI I4AtI MOş4vtRııK,.. Maşın Mfle,s W?tflyı*ü C.oo. Düre:5467s, ı T.cjrpı SKİı 11.17?r M.ş,ğ Nç:D.a35>3Q3?...

20 İlişkili taraflar (Tutarlar aksi helinilmedikçe Türk Lirası ( IV ) olarak ifade edilmişlir.) 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirketin önansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28 de değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları gerekmekıedir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (UFRS 10 ve UMS 28 de Değişiklik) Katkıları Değişiklikler UFRS 10 ve UMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortakhğına Yaptığı Varlık Satışları veya diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir. Bu değişiklikler 1 UMS 1: Açıklama İnisiyatifi (UMS l de Değişiklik) değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, UFRS 3 ıe ıanımlandığı kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tuıarsızlığı gidermek için UFRS 10 ve UMS 28 de UMSK, Eylül 20I1 te, UFRS 10 ve UMS 28deki bir iştirak veya iş orıaklığına verilen bir bağlı ortaklığın UMSK, Aralık 20l4 ıe, UFRS 10 Konsolide Finansal Tahlolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin heklenmemektedir. yatırımcıların o eski bağlı ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. İşletmelerin bu değişikliği, 1 şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının verilmektedir. Değişikliklerin Şirketin önansal tablo dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olması yatırımcı tarafından muhaseheleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz UMSK. Aralık 2014 te. UMS l de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik. Ayrıştırma ve alt toplamlar. Dipnot yapısı, Muhasebe poliıikaları açıklamaları, Özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan kaynaklanan 2.3 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzerleri hilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve Bu linansal tahlolarda. Şirket in ortakları ve Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı sermaye ilişkisinde bulunan veya önemli etkinliğe sahip hulunulan şirketler ilişkili ıaraflar olarak kabul edilir. İlgili taraflarla dönem kuruluşlar, Şirket üst düzey yönetimi ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen içerisinde piyasa koşullarına uygun olarak belli işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler ticari koşullar ve piyasa fiyatları üzerinden yapılmıştır (Dipnot 22). Ikö, : 16 D$rf: bŞ it rıy.r. IST.NeıuL ÇONEY Atıusız DENETİM ve SEP! ST MOHASEÜCI MaLI MOŞAVIPııM A.Ş. Mnı,ğ M.hallş,i EI BğvO4.r. Cahit eh.:?? Menö Nc:Ş br9,7

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Kent Faktoring Anonim Şirketi

Kent Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm Bağımsız

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Ak Finansal Kiralama

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Burgan Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na: Finansal Tablolara İlişkin Rapor Burgan Finansal Kiralama A.Ş, nin ( Şirket ) 31 Aralık

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Finans Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Finans Faktoring A.Ş. Yönetim

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Konsolide

Detaylı

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

Sardes Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Sardes Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço (finansal

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler: Sayfa Bağımsız denetçi raporu 1 2 Finansal durum tablosu (bilanço) 3 4

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Tam Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Tam Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Birinci bölüm Bağımsız denetim raporu Tam Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: Tam Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013

Detaylı

Deniz Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Deniz Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Bağımsız denetçi raporu Deniz Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Finansal tablolara ilişkin rapor Deniz Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2015

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

Koç Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Koç Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Koç Finansman Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Koç Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal

Detaylı

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ocak 2015 Ara Dönem Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

CONSULTA ATILIM FAKTORİNG A.Ş. NİN TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. An Independent Member of the INAA Group

CONSULTA ATILIM FAKTORİNG A.Ş. NİN TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. An Independent Member of the INAA Group ATILIM FAKTORİNG A.Ş. NİN 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. An Independent Member of the INAA Group İÇİNDEKİLER SAYFA NO I-

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı