BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 Ey Güney Bağımsız Denetim ve Tel: SMMM AŞ Fax: Eski Büyükdere Cad. ey.com OrjTn Maslak Na:27 Ticaret Sicil No: Buıldıng a better Maslak, Sarıyer workıng world İstanbul Turkey 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu Burgan Finansal Kiralama AŞ, Yönetim Kurulu na: Burgan Finansal Kiralama A.Ş, nin (Şirket) 31 Aralık2014 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosu, özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. Şirket yön elim kurulunun sorumluluğuna ilişkin açıklama: Şirket Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 24 Aralık 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kumlu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili denetim kuruluşunun sorumluluğuna ilişkin açıklama: Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen Fınansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları na uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik ara edecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; 6nansal tablolarda yer alan tutarlar ve fınansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifıne bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, fınansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan tinansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır. A r,criıbcr Cı,,, of Er,,t Yoting Gıobaı Lımited

3 6 Mart2015 A mem st Şirket in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bankacılık Denetieme ve Düzenleme Kumlu tarafından Diğer Husus working world Building a better EY Bağımsı; Den elçi Görüşü: muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak düzenlenen finansal Görüşümüze göre. ilişikteki fınansal tablolar. bütün önemli taraflarıyla, Burgan Finansal Kiralama A,Ş, nin 31 ArwrborI,mofErstVDtrtgGctj!L.no Aralık 2014 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit tabloları başka bir denetim firması tarafından denetlenmiştir. Söz konusu bağımsız denetim fırmasının 19 Man ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 2014 tarihli finansal tablolarına ilişkin olumlu görüş sunulmuştur. yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. akımlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve fınansal raporlama esaslarına Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 2) TrK nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında 1) Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak31 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi SoÇı Qkşdçi İstanbul, Türkiye Aralık2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgekri vermiştir. S Young Global Limited

4 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR içindekiler SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 12 GELİR TABLOSU 3 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO 4 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 5 NAKİT AKIŞ TABLOSU 6 KAR DAĞITIM TABLOSU 7 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TABLOSU 8 FİNANSAL TABLOLARA İLiŞKİN AÇIKLAYICI DiPNOTLAR ŞİRKEİİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 9 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSIİİLAN FİNANSAL VARLIKLAR 22 4 BANKALAR 22 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR 23 6 ALINAN KREDİLER 23 7 DİĞER BORÇLAR 23 8 KİRALAMA İŞLEMLERİ VETAKİPTEKİ ALACAKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 Il ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER DİĞER AKTİFLER ÖZKAYNAKLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR ESAS FAALİYET GİDERLERİ DİĞER FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ i İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 45 ÜNEY P Z PEPILTiP, vş SERES U SL.44 MÜŞAViPLfr M.s!.! 4, haii.s LjO O c ta. j4._ 759 ıl:? ii ri 1 TŞr. Sicil Wr 4 ;. nis Mo:O 350

5 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi bclinilmedikçc Türk Lirası ( Il ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 TP vl: Toplam: TP! T: Toplam 1. NAKİT DEĞERLER Il. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/ZA YANSITILAN EV (Net) 2.1 Alını Salim Amaçlı Fınansal Varlıklar 22 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yanıııılan Olarak Sınıflandırılan FV 23 Alım Satım Amaçlı Tilrev Finansal Varlıklar ili. BANKALAR IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Nal) YI. FAKTORİNG ALACAKLARI 6,1 lskonıolu Fakınring Alacakları Yuri Içı Yuri Dışı Kazanılmamış Gelirler () 6.2 Diğer Fakioring Alacakları Yuri İçi Yuri Dışı yil. FİNANSMAN KREDİLERİ 7.> TaLeıici Kredileri 7 2 Kradi Kanları 7.3 Taksiıli Tıcari Krediler YIlI. KİRALAMA İŞLEMLERİ 8.1 Kimlancı Iş!emleriııdan Alacaklar.811 Finaıaal Kıralama Alacaktan Faaliyet Kıralanosı Ataeakbrı Kazanılmemış Gelirler (1 8 2 Kiralama Kı,nusu Yapılmakta Olan Yalırımlar 8.3 Kinlama İşlemleri Için Verilen Avanalar lx. DİĞER ALACAKLAR X. TAKİPTEKİ ALACAKLAR 0.1 Takipıcki Fakıoriııg Alacakları 10.2 TakipIeki Finaıısman Kredileri 10.3 Takipıeki Kiralana İşlemlerinden Alacaklar 10.4 Özel Karşılıklar t) Xl. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 11.1 Gerçee Uygun Değer Riskinckn Komanu Aırmçlılar 11.2 Nakit Akış Riskinıkn Korunma Aımçlılar 11.3 Yundışındaki Neı Yalınm Rıakinden Konumu Arnaçlılar MI. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) XIII. DAĞLI ORTAKLIKLAR <Net) XIV. İŞTİRAKLER (Net) X% İŞ ORTAKLIKLARI (Neil XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) KVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 17.1 Şerefiye 17.2 Diğer XVIII. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER IXX. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI XX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI XNl. DİĞER AKTİFLER ARA TOPLAM XAJI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 22.1 Saıış Amaçlı 22.2 Durdunalaıı Faaliyetlere Ilişkin 3 4 K 8 9 Il) 14 2<) , (43.l00.607I ,0901< 774, , , )1 ( ) ! ) <) 9.60< !! D ) ) (12,97 1,383) <1.779! 751) K) ! (7,915.7>5> , (2, >! mu ) 61.81( ( J13{) ( ) 1, , ) (t ) AKTİF TOPLAMI 143.2,2.905: ! Takip eden dipnotlar linansal tahloların tamamlavıcı parçasını oiuşjrmıtımsiz DENETİM vş SEEST MU*ÇtJ[CI j MALİ savl.u A.Ş. jşşjğ 4.: M.) D.JfL5 57i Tk slcjı e 34.r,Is ldşo4350

6 . 2.ISI BURGAN FİNANSAL KİR4LAMA A.Ş. 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belinilnwdikçe Türk Lirası (İt ) olarak ifade dilmişıir.) L Il. ılı. Ilağımsız Dtnetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş PASİF KALEMLER Dipn<ıt 31 Aralık Arolık 21)13 ALIM SATINI AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER ALINAN KREDİLER FAKTORİNG BORÇLARI IV. KİRALANIA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 4 1 Fınansal Kınbnıa Bı,mbn 32 Faaliyet Kıralama.sı Borçları 4.3 Diğer 4.4 Eneleıımiş Finansal Kiralanıa Giderleri V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.1 Bonolar 5,2 Varlığa Dayalı Menkul Kıyn.fller 5 3 Tahviller yi. yil. yıli. tl DİĞER BORÇLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gerçeğe Uygun ğer Riskınder. Korunma Anıaçlıbr 8.2 Nakiı Akış Rıskinden Korunma Anuçlılar 8.3 Yundışıııdaki Net Yaıırım Riskiııden Korunma Amaçlılar ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER IX. X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 30.3 Diğer Karşılıklar Xl. ERTELEN%IİŞ GELİRLER CARİ DÖNEM VERGİ BORCU ERTELENNIİS VERGİ BORCU XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER ARA TOPLAM SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN XIl. XllI. FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI XV. (Net) Saıış Amaçlı 15.2 Durdurulan Faaliyeılere İlişkin XVI. ÜZKAYNAKLAR 16.1 Ödenmiş Scrma>t 16.2 Sermaye Yedeklen Hisse Senedi Ilıraç Pdınleri Hisse Senedi Ipıal KSrlan Diğer Sermaye Yedekkri KŞr seya Zararda Yeniden Sınıflandırılnuyacak Birıtmiş Diğer 16.3 Kapsamlı Gelirler seya Giderler Kir veya Zararda Yeniden Sınıflandırılaeak Birikıııiş Diğer 16.3 Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.5 Kir Yedekleri Yasal Yedekler Sıaıü Yedetleri Olaanüııü Yedekler Diğer Kir Yedekleri 16.6 Kir veya Zarar Geçmiş Yıllar Kir ve,a Zararı Dönen, Net Kir eya Zararı ıl 6 7 Il Ll181l.(l Tv YI Toplam Tl YI : Toplam M3.5W % ( >5.552 % l7, % % ) ). l l I2.I > , PASİF TOPLAMI ] ( Takip eden dipnotlar bu finansal tahloların lamamlayıcı parçasını DrNrIM SEPŞEST JM.sEaıcl 1 MALI MOŞAVIRLJ iş. Milis..N,,j Çöı%8yt%orşC..şoel h..2 bfrr54.57q t..k4a7şıfi5tmd5ol Tkjr S4cıI 1 )dşr,i Mo:Ş435Ş.3932

7 SEYREİ.TİI.MŞ iilssw BASINA KAZANÇ 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT GELİR TABLOLARI (Tularjaraksi hehnilmedikçe Türk Lirası (d9v) olarak ifade edilmiştir.) Il (Il fl4ınmın Drncllmılcıı r.nçnd, B4ıımır Onıntllnıdon Gvçmlş Cairi Dıinem ünçtkl Düntm GElİR VE. GİDER KAI.ESİLERİ Ikpnııl 31 Anlık 2( Anlık 2(1(3 ESAS FAALİVF.r GELİRLERİ FAKTORİNG GElİRlERİ Fakıımın1 AlaaaU arınıjan Alınan Fai,Ia lskıınlıılu 12.1 (4 (.5 (.9.7 Il IV Il t,. Vİ *3< t li. VIlI , %2< 622 $ , İN. i6. NI. İİ. NİİI ( NIV. K,. (5 (53 (97 KVI %2 11:1 KVI 1. V(IJ. 161 (%2 ili 3 NİN. NN. FaLııtır Alrakünı*ian Mınaz Can, la Ka.ım.yı.ıılar lalrm;u. lhğa FİNANSMAN KREDİI.ERİNDEN GEI.IRI R Fınaıwan K:aiılcııraün Mıaaı l:;jla I:ır_ınar KLlLraı mln Ailıflo Cari Ka,ııa>aiılar KİRAI.A6IA GElİRLERİ fl92! 1 inaroal Kı,alaııuc larlaı Faaliyd Eiral aııu.:ı lialarlai Kiralarıu lnlemıaınıkn Alınan Cari la Kıımh> anlar 749 (ı7 2 2% >9%) FİNANSMAN GİDERlERİ (1 ( ) ( )9) Knllamlan KraabIcır Vailcn Faizla (9 9(95.759) ( ) Eakıımin9 İşlcııılaımian Ilamçiara YalIanFa ılk, Finainnul Eiralaına (iialalai liraç Edilan Menkul Kıymeılar Vailcn ( aralar ((ağa :4(1 (mak,laı Vaflln ilacı ir Kıın.annıolar (5+9 *11 (i776 HRI I K/Z ( ESAS FAAI.IVET GİDERLERİ (.9 ( ) ıl IanıınaI [iiılcııaı ( ( KıağnıI c,wanaıı Karnılı ğı 114am.Va+uıng (ialınlıır.a Gi.k,Ial (knrj Ikııın fliaüicı Il ı ) ,1+: ((ağa IIRÜ r FAALI Er K/Z (111+1V) 01( IIİĞER FAAlİYEt GElİRlERİ 4ı19.421L% ı42.ymi. 1 IlanUlardan Alınan Faifla M> l ı,s Rnpıı (1 eııılaanılun Alınan l:ai,la Menkul Ikğalaakn Alınan İğizla Airın 5 alım Amaçlı l9naa:al Vaniıklarılan (laçeğr Uy(un (ağa Fa,ka Karrtarar a Yanuııılan Olarak Sm flandırılı EV Saıılıııaya ilanı imannal Varlıklanıbn Vadana Xadar 99* lnanlacak Yaıınlarıbn Fcııü:a (idırkn Samar l4ya.wı lnlaınaı Cn (23 Tıırcn Fn4maal (şlaaanlm 444,9 (25 Kamhıyaı lnemj, ı K2rı 4: %n ((79 ltaa 9 COajynal 4 M7 76: TAK/) TEKI Al.,lC,KI., R, ilişkin OtEl, K,%MSiI.IKLAR 1> 9 )3.i.).7I ,449 DİĞER FAAI.IVE r GİDERlERİ Il )4111L ( )) Manknl (kğalri lkğa lioşüş (hala> >731 (laçeğe tiygun lkğa Farkı Karr/,arara Yaıtııılan (ılarak Smıüamlınlan IV Dağa Düşme (iidaı Sannlnuya <arar Fınanaal Vanlık(arıbn Vaıİcye Kaakır EId Tuıulaeak Yamırındardan Duran Varlıklar Dağa Ilüşuş (iidcılai MarkI> 1 (unan Varlık 1 mağa IaUşün (iidalai Saıış Amaçlı lilda luıulan ve Ilurıkrulan Faaııyıılar İlişkin Duran vaılıuar Dağa Dünüş Giıülriı Şaerıyr Dağa ( IşIn Iliakri (1gm StÜk 1 (aır.ı an lsııraz Varkklar 1 kığa Ikaşuş (iıadisım İn1irnL (bağlı (Matıık :lş l)nuukian ((ağa kışaş 04ık,laı 1m,, ( iraır. işlem/alan İ.cmar K.ıııı6ı>,ı (şlernı.ri Yararı (1161, ) liğar NET FA.çİ.İVE r KIZ (V,...,VIII( 11, R7.93 IIIRLF.$ IE İşi Etli SONRASINDA ı;r.n.ıı< OlARAK KAYDEDİlEN FAZIALIK niari NET l ARAS,6İ. I%)ZISYON KARI/ZARARI SÜRDÜROLEN FAAI,iyF.fl.ER VERGİ ÖNCESİ KIZ linıx+xiı SÜRDÜRÜlEN FAAlİYETlER VERGİ KARŞIlIĞI 1±) 211 ( )) ( ) Cari Vagi Earş/ığı (3, (i ) ( ) Lrıclcnımıi ş Vagi (iııla (1kisi 1+) Lnieknıni ş Vagı 1 alır Ihkiai ( 1 3)66.05% 791,351 SÜRDÜRÜlEN FAAI.I\ETİ,ER DÖNEM NET K/Z (NIl±XIlI) 12.1( (2 IIIJROO>RtlI.AN FAAI.İYETI.ERDEN GElİRlER Saiış Amaçlı I)lıia I uıulan kıran Varlık (kinlaı Ilağlı 1 Iflaklı k. 1şııra k iş 1 (nailıkları Saııu Kanları l3ağa 1 >arakırulan ( aalayd Gali dal IILRIIL Rll.AN FAAI.İi ETI.ERIIEN GİIIERI.ER (.1 Saraş Aııuçiı (1 aan 1 kıra agk (iia ları Ilağü (JrıauıL 1 Itırakne İn ()namıkkını Satıl /.a arları Dağa l1*aahznl anl aakya (Inaarları I)CRDCRCI.AN r.ı ııj ETI.ER VERGİ ÖNCESİ K/Z9X XVl( rn:rnı.ırn.kn F,tAI.İt ElLER VERGİ KARŞIlIĞI (ni CaiVargı Karnıtığı lrtelanıııi 1 Yargı (lalır İlkini (+9 l/nrlcnıııi ş Yargı (klan (11kM (1 I)URDURIJİ,AN FAAlİYETLER DÖNEM NET K/Z )kvii±xviii NET DÖNEM KARI/ZARARI IXIVtXIX( ,946.41(2 İİiSSE BAŞINA KAZANÇ Sürılarülen laalıyo Erden <lise Ilaşına Kararç 1 )urdnnılan FaalıFaıladen Il ıvse (alım Kaıanç Y!AĞIMS 7 DENETİM ve SEPtEST *JK>SEtECI Takip eden dipnoılar bu linansal tahloların ıamamlayıcı parçasıntouştururlaı Müş*VIPLIN İŞ. 3 M,,i, M.1Ş435*3*7

8 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR (Tutarlar aksi heliriilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denelimdeı Bağımsız Denetimden KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAI SAMLI GELİR TABLOSU Geçmiı Geçmis Dipnot 31 Anlık Aralık 20(3 1. DÖNE%l KARI/ZARARI ılıia34. Il. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 2 1 Kar ve )a Zararda Yenıslen Sır.ıflandınlnuyacaklar Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerlerme Anışlar/Azalışları Maddi Olmayan Dunn Varlıkla, Yenideıı Dede rn c Anışlarıtğzalışlan 21.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Olçüm Kazançlar/Kay plan Diğer Kar ve ya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kar ve ya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire lişkin Vergiler Dönem Vergi Gideri/Geliri Enelenmiş Vergi Gideri/Geliri 2.2 Kar ve ya Zararda Yeniden Sınıflandırılaraklar Yahancı Para Çevirinı Farkları Saıılınaya Hazır Finanaal Varlıklanın Yeııiden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri Nakıı Akış Riskinden Korunma Gelirleri / Giderleri Yundışındaki lşlermeye İlişkin Yaıırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri 225 Diğer Kan ve ya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Uıısur!arı 2.16 Kar ve ya Zararda Yeniden Sınıflandırılaçak Diğer Kapsamlı Gelire Ilişkin VergıL r Diııwnı Vergi Giden/Geliri Eneknrrş Vergi Gıderi/Geliri 111. Toplam Kapsamlı Gelir (1+11) ıflol44. 53JJt Takip eden dipnotlar bu linansal tablolarln tarnamlayıcı parçasını OIUŞCIğİftŞIZ DENETİM vş SEP8EST MUHASEECİ MALI MÜŞAVIPLIK A.Ş. Maşla Mshalına ŞO+.8Ü rt, (ew,l bc:27 b.lrş:5aj7s9eqj.. ril üıpasul Tkr4Ski 7? M.rys Nc

9 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (TL ) olarak ifade edilınişlir.) SlaşşUş KM ta/mlk S,,dbıld,zünücık l.m323 1 YattI Takip eden dipnotlar bu ünansal lahioların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. GONEY S4t194Sız DENETİM QSEPBEST MUNASECECİ 1 5 Mşq M*,I N.fl..<şşp DMıe:54.5,.sş.ç34L*l2ğ0şJwo:27 fl Kk.tZaı.b 7 mfjfll ğ,,fls.dadk ılwgn,lhğt, huıknışlht, ÜZKAVNK h.%lemlerinueki Ktç.t..h 0,ttk,,, K %ş<rjı ki,l, UEĞİŞİKÜKI,ER ı;,k,kt ı (ü, St ıırncsa,,j,: 1111V tswü[ Ibfr,Sams3ç Saııaj,, VüİTİ aaçı7m.l3l Ijt.JKMIat YokkHi ı 13 IkmcaN Staj. (Itğ.ttuIi I11ts Ikeo. KM,,4 Ikış 11.1İT, KM t T,ş1a. N KaYc.Uk4 YaHS \nklkü V,kür Y lztnü KM,! İi.ati ön flib r. <T.cEKİ utisl ıınık2oı3) W.,.mB.ş.B,ki,ni ı6jwki 4 IL fl(11jlun.,..y.ı.b,di..ıt.akr 4 ıuuımı.ıueıub,,tsınınrünı I6.I3UI 41I1<.V 4112(41 4an4o.lıT Nlt,,k P,4ıIıb<jrnL Yapüt lkğışki,llnvı 1 ı 11 Fikıs. 4 i ıl!. V, B.U3.O+lIi l63il[i 2 4 (7 TşbinKarlıliItl ı 3 i 1 1.ıoı5* 4 I6.In.2ı 4.ıızo3L 7, Ntkd,Ti(Vç1ıkşı,nldısaına,t,üıuım, YI, lç Kapıtkttdtn sç,tlı,şııııi,n Scımt(t,muım, 2iLlIliITTi 4 4 ıım.m 1 0L91U0İ Vİİ, imat1ııs,iitnflts(imijlı,,imıeft1k, Vİİ lh1,ts..,tl,nei,mtşituicmı,tah,ırla ı. Sat,1lkürİKIhid X. l>ıa iktiıttiilla Na11nı>I, Miii (Aniş M. i.,tiı Nd KIn öıat Ü4İ *40, ıl. KM utgıiımı ız.ı I>tğitbnTdndrn ız 2 7 ük,,.uıs,lt Tmajls ı (13i1D ı Ç ( * (41ı2,O4 ıl] Ihbs J3.IIS I.IŞI 4 SSIISL 53Ü30 15.ŞflhI Waj. S. KILh._I lıti +M.M CIRI IN)NFSİ <h..ü,, Oa:,,ö.mft Ihp..,f _..._%_tLiL: i3ıanıık:nıl> i. t (it,,lio.knms*ıuuüilt.i 1131 lşoışji 4 391L40Z 5.%lti alkolli İİ. nıt,an,..i.ı.ıanouza.n.ıer Il M ¼174.L.i.L7aç4iıkğ UL2 1, k 12 4 ı lıl. V.,iIlaL.,ıl+ ıl, ı l.1oi L10Z fl.0I. IV. Tiılam>txrl.iidc t şam,, içükjatıia şmtyt Müi 57.1w* Il. k K,üiaiüo ı1t,w.rnü, St,ma>t.70mm I3936i 4 1 jil (kktmişsasma>,f.oüa,5.,,liuaıto,imiı t 7111 ııssşçoım,ı,,,u5mı,hiat,ıııa SçmuşvIkıu,ııKa4d ı J x. oıp ıkpşuu,7 N*miıIc Anış.7stiış t 4 4j t t lll<tmndk w111ıörm 4 t t 4 t 1 ILIO*3 1 11(0144 ltı.a.ı. Mı. KM Ihği aj3 1 3.MOSR t <5.94* 41j ıs ıitğıflbnr1lnciiu t 4 ı 4 t t 4 4 t t 4 4 t 12.2 Vokuae Akııbn Tmmtt 1 4 ı < < (5g t t 2.3 li.ğa 4 t t t t 3 t ı*i.,.. Ito,, ıı.ki,.4 {lıl,ıv...,,,xıtlçııı (09( t t 3 1 ( tisisü İ2,I0SMZ S1:. 37) 43 ı t 1. Duran vtrlıuar bintiruş >trüikn M ğalcme anışıaıüazabşltn TamnilannuıFayıü pla,ilanmn hiıikmiş >rı0drn ülçü,n bzaıla,ıftay,piao, Di4a <OzKaynak iru,nu,ie tkğaıeucn >aimuıiann diğil bpsaııü, gclirimkm urlannh sın.00miminn>ajcü p,iar, ile 114, km w>a zaaf.ltnk >v.0.kn simflaiubnınn, aak (*40 bpuinı, eii, uruurıtnmn hinkrniı iuiajlar,i 4. Ytbaırııtnçet.nn.[eUan. 5. Sahiumşa çıtır f.ıu.mal wi,kian., birikmiş,tnidc., Mğmi me ol.v>.,i,şflamluott bealçbnfta>lpıan. 0. ISiğir 0a6,I auşı, ka.ukn Lirarum bıançıaw%a6,plan, Ozb,nak onuişıe kaım.,n.m.miann (*40 Upsam!. grliri.xkıt Uüztrajda unaııami,rııarak pa,ian ü, diğı has 1e42 zaaf tak >rı.ık,,,,mllaı.hnlr.ıl. (*ğçı UptaiflO 12,ı, ut,ut itnninhir, kn» ıoia,ltnı

10 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE NAKİT AMŞ TABLOLARI (Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) A. L%ASTiXLİVETLERE İLİŞKİN NAKİtAKIŞLARI Bağımsız Denelimılen Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dipnot il Analık Aralık 21) Esas Faalı>et Konusu Akıif ve Paniflerdeki Değişiın Öncesi Faalı>cı Kn 2.34)3 799 il ii Alınan Faıel:r/Kira]amacelirleri KinlamaGideelni Alınan Temeııdler Alınan Ucret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kaeançlar Zarar Olarak Muhaaeheleşıirilen Takipleki Alaeaklardan Talııilallar ,7 Personele ve IlizmetTedarik Edenlere Yapılan Nakil ödemeler ( ) < ) 1,1.8 Ödenen Vergiler ( ) ( ) Dığer ( ) ,0311 (.2 Esas Faaliyeı Konma Aktif st PasiflerJeki Değişim (63 301, ) Fakısıring Alacaklanndaki Neı (Artış) Azalış Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Anlış Kiralama işlemlerinden Alxaklarda Neı lanış Aniış ( ) 1241, ) 1.22 Diğer Akııflerk Neı (Anıyı Azalış ( ( ) Faktorıng Uorçlanndaki Nel Artış (Azalışl Kiralama lşlemlerindeıı Bıırçlarda Net Artış (Anlı)) < Alınan Kredilerdeki Net Aflış (Azalış) (62.462, $ Vadesi Gelmiş Borçlarda Neı Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Allış <Azalış) , Esas Fıauliyellerinden Kuyııakianan Ntt Nakit Akışı ( ) ( ) İt. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKİSLIRİ 2.1 lkıisap Edilen Bağlı Ortaklık ve işıırakler ve iş Onaklıklan 2.2 Elden Çıkanlan Bağlı Onatlıkse Işıinkla 23 Satın Alınaa Slenkuller ve Gayrimenkuller ) ) e lş Ortaklıklan 1 3 Elden Çıkanlan Meekul ve Gayrimenkııllr, 2.5 Edilen Elde Saıılmaya 1 lazır Finansal Varlıklar. 2.6 Elden Çıkanlan Saıılnıaya Ilarır Finansal Varlıklar 2.7 Saıın Alınan Vadeye Kadar Elde Tuıulaeak Yatınnılar 2.8 Saıılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yaıırıııılar 2.9 Diğer Il. Ynlınm Faaliyellednılrn Kaynaklanan Net Nakit Akışı (19(1.915) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİTAKIŞLARİ 3.1 Krediler se ihraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakiı 3.2 Krediler se Ilıraç Edilen Menkul Değerlerden Kyraklaaan Nakiı Çıkışı 33 1lıra; Edilen Sermaye Araçları 3 1 Temenu Odemelen 3.5 Finansal 3.6 Diğer (1 57 le)9.061 Kiralamaya İlişkin Ödemeler İlİ. Fiınansman Faaliyellerinılen Sağlanan Net Nakit <1M IV. Dilsiz Kuruntlaki Değişimin Nakit ve Nakılr Eşdeğer Varlıklar Uzrdndeki (.58,749 ( ) V. Nakit ve Nakile Eşıleğer Varlıklanlaki Net Artış 7.İ30.7İ ) Vİ. İ)ünem flu,ıwbki Nakit e Nakıle Eşıleğrr Varlıklar Vİİ. bilmem Sonundaki Nakit e Nakde Esde*rr Varlıklar _ISI Burgan Finanaal Kiralama AŞ. 2<114 yılı içeriniııde iki kez sermaye antınmına giımişıir. Bu artışlardan ılki. 05 Mayu 2014 ıariiıli Yı,neıim Kurıılıı kararına istinaden yapılıııış olup şirkeıin semsayeni kayıtlı sermaye tavanı sınırları içeriıiııde kalmakla (sirlikıc 37.00)1000 TL den TL ye arııırılmışıır. Aoıırılan ,000 TL nin 5.200,936 TL ni içsel kayııaklardan TI. si ise nakit sermaye taahlındü yolıı ile sağlanmışlır. Burgaıı Finansal Kiralama A.Ş. Genel Kunılıı tarafından kayıtlı serıııaye ıavanı nın <8) Tl.. ye çıkarılıoaaı kararı alııınıası ve gerekli işlemleriıı yapılması ile birlikle Il Kasıın 2014 ıad 611 Yüneıim Kumlıı nda şirketin sermayesinin 2)) (83(3.000 TL dalıa anıırılarak 00.0(8)000 TL ye çıkarılnıasına karar vedlıniştir. GÜNEY MAĞIMSIZ DENETİM vş SEXEST MUNASEECI Takıp eden dıpnoilar bu lınansal lahloların lamamiayıcı parçasını oluşiuntimoş.vlau ş. M.ıs.fr U.,.ıı,.ı ı!şsis.n b.27 6 < MrrsIs,z 5ç.

11 1. DONENI KARININ DAGITI%JI A. NET DÖNEM KARI (1.1 ).2> 1.3 GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI (t 1.4 I5İRINCI TERTİP YASAL YEDEK AKÇE t 297, KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (t 1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE 1.) 1.14 ÖZEL FONLAR 111. HİSSE BAŞINA KAR 2.4 PERSONELE PAY 1) (311lm0l48ı 131/ ) Cari Dönem Önceki Döıırm HURGANFİNANSAL KİRALAMA A,4AR DAĞITIM TABLOSU TÜRK LİRASI (Tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmişlir.) KAR DAĞITIM TABLOSU 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE dağıtımı tablosunda sadece daılahihir kar (ulan helirtihıııişcir. olarak niıelendiıileıırnveceği ve dolayısıyla dönem karının buhse konu v urlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağılınıına ve serflıae (*9 Bankacılık Düzenleme e Denetlelsıe Kunııııu larafından ertelenmiş sergi varlıklanna ilişkin gelir lulurlannln nakıt ya da iç kaynak kaynaklanan % TL(31 Aralık 2013: TL>enelennıiş ergi geliri dağılıma konu edilnıcyeeeklir. DONEM ) ÖDENECEK KARI VERGİ VEYASALYÜKÖMLULÜKLER ( ) ( Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 1) ( ) (2, ) 1,2.1 Gelir Vergisi Kesintisi ( Diğer Yasal Yükümlülükler 386, Vergi ve artınmına konu edilıııcnıesi gereklii nıüialaa edildiginden,31 Aralık 2011 larihi itihanyla Şirkel in enelenmiş ergi varlıklanndan ( yılına ilişkin kar dağltıns önerisi YöneliııI Kurulu larafından hazırlanıauş olup Genel Kurul un onayma sunulaeaklır yilı kar 4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( %) 4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%j 34 )MTIYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 1 % Köra Iştirakli Talsvillem 23.3 KaIıIrna İnıira Senellerine Il. YEDEKLERDEN DAĞITIM 1.65 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahıiplennc 1.63 Kara lşiirakli Tahs ilbre 12i ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ.6 Hisse Senedi Sahiplerine ( İmiiyazlı Senedi Sahiplerine Hisse Kalılma İnıifa Seııeiherine 1.7 I ERSONELE TEMETU t YONETIhI KURULUNA TENIEUÜ t) 1.8 ORTAKLARA IKINCİ TEMEVFL 1.9 Hisse Senedi Sahiplerine ( İmiıyazlı Hisse Senedi Sahiplerine.9.2 Katılma Scııellerine İştirakli İnıifa Talıvillern Kara Zarar Onaklığı Belgesi Sahiplerine Kör ve 1.11 STATÖYEDEKLERİ() 1.12 OLAĞANUSTU YEDEKLER DIĞER YEDEKLER DAĞITILAN YEDEKLER 2.1 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER 2.2 ORTAKLARA t) () 2.3 Hisse Seııedi Sahiplerine PAY İmıiyazlı Hisse Senedi Salsipleriııe Kör ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (.5 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (YTL) 3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.2 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERINE ( Ço) (YTL) 3.3 IV. HISSE BAŞINA TEMEUÜ 4 1 HİSSE SENEDİ SAHIPLERINE (YTL) 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (YTL) Il DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [(Al,3+l.4+l.5İ1 12.1( Takip eden dipnotlar bu finansal tahloların tamamlayıcı parçasln9 MuNASEBECI 7 rr5d74ç Cjr2*kJf1Yef/lSTU4UL Tlcdr..cL4Ş!)C Mit Ic:G435O3O37. Ş M,hln) tsi 8ürh*fş C.dd.sI P e:27

12 ARALIK 2014 VE 2013 TARiHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TABLOLARI (Tutarlar aksi beliftilmedikçe Türk Lirası (it ) olarak ifade edilmiştir.) Huğımsiz Denetimden Geçmiş flnğımiız Denetimden Geçmiş NAZIM HESAP KALEMLERİ 31 Aralık Aralık 2013 Dipnoi Tl YP TOPLAM Tl YP TOPLAM l RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İSLENILERİ RİSKİ ÜSTLENİLNIEYEN FAKTORİNG.. Il İSLEMLERİ İli ALINAN TENIİNATLAR IV VERİLEN TENIİNATLAR V TAAHHÜTLER 5.1 Cayılamaz Taablıutler 5.2 Cayılahilir Taalıtıdder Kimlana Taalılıdıleri Kiralano Taalıhütleri Finansal 5,2.1.2 Faaliyeı Kiralana Taahhdtleri Diğer Cayılahıli, Taalıhütler IV TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR İZ. 211) >. 41> Rükterı Korur.na Arınç!ı Tümv Finanıal Araçlar Gerçeğe Uvcun Değer Riıkinden Korunma Amaçlı İşlemkr Nakli Akış Riskinden Kcıruıııım Amaçlı işlemler Yundışındakı Net Yaiınm Rıskinden Knnanma Aımçlı işlemler 6.2 Alım Saum Amaçlı İşlemler 2l Vadeli AlımSatım İşlemleri Swap Alım Satım İşlemleri Alım Saıını Opsiyun İşlemleri Futurns Alım Satını İşlemleri 6,5.5 Diğer YIl EMANET KIYMETLER YIlI NAZIM HESAPLAR TOPLAMI )18 211) Takip eden dipnotlar bu önansal tahlolann tamamlayıcı parçasıni 014ŞJASıZ DENETIMVe S(RŞEST MUSEP C) MALI MüŞ*VIPLfr a.ş. 8 Mslat Mı,haIbeii fp$şl*i Ş C4 P.r?l 0alr ıgtj6.ştt!i5ta)1aul 1lcjrş!ISkiIt» Ş20 >4mb.üoa3s03.P.rl

Koç Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Koç Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Koç Finansman Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Koç Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan Finans Portföy Yönetimi A.Ş. içindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 12 Finansal durum

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAR VEYA (ZARAR) VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilanço 3-7 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 8-9

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU BURGAN FİNANSAL KİRALAMA AŞ. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU NA Burgan Finansal Kiralama A.Ş. 2013 yılında da faaliyetlerinde istikrarlı büyümeyi hedef alarak Türk Ticaret

Detaylı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-3 Finansal durum

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 30.06.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 30.06.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 30.06.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. nin 01 Ocak - 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: Yapı Kredi Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosunu,

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eko Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Eko Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi

Detaylı