KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ"

Transkript

1 KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005

2 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas n n Tarihsel Geliflimi 02 e) Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 f) Genel Müdür ün Mesaj 06 g) Faaliyet Konular tibariyle 2005 Y l Faaliyetleri 09 h) Banka n n Sektördeki Konumu 20 ) Ar-Ge Çal flmalar 21 II. BÖLÜM: YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI a) Yönetim Kurulu ve Denetçiler 22 b) Üst Yönetim 24 c) Denetçiler, Komiteler ve Çal flmalar 26 d) Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin lgili Toplant lara Kat l mlar 28 e) Özet Yönetim Kurulu Raporu 29 f) ç Kontrol- ç Denetim ve Risk Yönetimi De erlendirme Raporu 31 g) fle Alma ve Terfi Uygulamalar 33 h) Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllemlere liflkin Bilgiler 34 ) Denetçi Raporu 35 III. BÖLÜM: F NANSAL TABLOLAR VE R SK YÖNET M a) Ba ms z Denetim Raporu 37 b) Konsolide Olmayan Mali Tablolara liflkin Aç klama ve Dipnotlar 40 c) Mali Durum De erlendirmesi 129 d) Risk Yönetimi Politikalar 135 e) Derecelendirme Notlar 137 f) Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler 138 Adres Bilgileri 139

3 FAAL YET RAPORU BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER (milyon YTL) De iflim Oran (%) >> Toplam Aktifler >> Likit Aktifler ve Bankalar >> Menkul K ymetler (Net) >> Krediler (Net) >> Mevduat >> Özkaynaklar >> Faiz Gelirleri (12) >> Faiz Giderleri (5) >> Kurumlar Vergisi Öncesi Kâr >> Net Kâr SERMAYE YAPISI T.C. Ziraat Bankas n n tüm sermayesi T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl na aittir. 12 Nisan 2005 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda Ana Sözleflmemizde ve Geçici 1. maddelerde de ifliklik yap lm flt r. Bu maddelerle cra Kurulu ve murahhas üyelikler kald r lm fl, cra Kurulu nun görev ve yetkileri Yönetim Kurulu na murahhas üyelerin görev ve yetkileri ise Genel Müdür e devredilmifltir. Yönetim Kurulu ve Genel Müdür ün yetkileri yeniden düzenlenmifltir. Banka n n zirai kredileme faaliyetlerinin s n rlar geniflletilmifltir. BANKA DA H SSE PAYLAfiIMLARI Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve yard mc lar Banka da hisse sahibi de illerdir.

4 02 T.C. Z RAAT BANKASI A.fi. T.C. Z RAAT BANKASI NIN TAR HSEL GEL fi M 1863 > Mithat Pafla taraf ndan Pirot kasabas nda, bugünkü T.C. Ziraat Bankas n n temelini oluflturan Memleket Sand klar kuruldu > Memleket Sand klar Nizamnamesi yürürlü e girdi ve ülkemizde ilk kez teflkilatl kredi sistemi mevzuat ile teflkilatl zirai kredinin de bafllang c oluflturuldu > Menafi Sand klar Memleket Sand klar n n yerini ald > Ziraat Bankas Nizamnamesi yürürlü e girdi. > Ziraat Bankas Umum Müdürlü ü faaliyete geçti > 23 Mart tarihinde Ziraat Bankas Kanunu ç kar ld > Kurtulufl Savafl s ras nda oluflturulan Kuva-yi Milliye müfrezelerinin giderlerinin karfl lanabilmesi için askerlere Ziraat Bankas sand klar ndan teçhizat sa land > Ankara da TBMM nin aç lmas yla birlikte, TBMM nin nüfuzu alt ndaki topraklarda bulunan flube ve sand klar n idaresi görevi Ziraat Bankas Ankara fiubesi ne verildi > 9 Eylül de zmir, daha sonra ise stanbul teflkilat Ankara ya ba land. 23 Ekim de Banka tekrar milli bütünlü üne kavufltu > Bütçe Kanunu ile Ziraat Bankas bir devlet müessesesi olmaktan ç kar ld ve anonim flirket haline geldi > 3202 say l Ziraat Bankas Kanunu kabul edildi ve 12 Haziran 1937 de M. Kemal Atatürk ün imzas yla Resmi Gazete de yay mland > Umumi Heyet in yetkilerini geniflletmek üzere Sermayesinin Tamam Devlet Taraf ndan Verilmek Suretiyle Kurulan ktisadi Teflekküllerin Teflkilat yla dare ve Murakabeleri Hakk nda Kanun kabul edildi. > 3202 say l Kanun da yer alan Murak plar Heyeti 3460 say l Kanun la kald r larak, bu görev Baflbakanl a ba l olarak kurulan Umumi Murakabe Heyeti ne verildi. > Banka, bugünkü ad yla Yüksek Denetleme Kurulu taraf ndan denetlenmeye baflland > K br s ta Girne fiubesi aç ld > Hamburg Temsilcili i aç ld. >> 1981 > Banka n n tarihini sergilemek amac yla Genel Müdürlük fieref Salonu nda Ziraat Bankas Müzesi aç ld. Bu müze Türkiye nin ilk banka müzesi olma özelli ini tafl maktad r.

5 FAAL YET RAPORU > New York fiubesi faaliyete geçti. > Hisarbank, stanbul Bankas ve Odibank devral nd > Londra fiubesi faaliyete geçti > Bankac l k sektörünün ihtiyaç duydu u nitelikli personelin yetifltirilmesi amac yla T.C. Ziraat Bankas Bankac l k Okulu ö retime aç ld > Ziraat Bank Moscow, Kazkommerts Ziraat International Bank (KZI Bank), Turkmen Turkish Commercial Bank (TTC Bank) ve Uzbekistan Turkish Bank (UT Bank) kuruldu > Sofya fiubesi faaliyete geçti > Kamu Bankalar Ortak Yönetim Kurulu Baflkanl na M. Zeki Say n, T.C. Ziraat Bankas Genel Müdürlü ü görevine ise Can Ak n Ça lar atand > Ziraat Bankas, Banker dergisinin Dünyan n en büyük 1000 bankas s ralamas nda ana sermaye büyüklü üne göre Avrupa n n 57. ve dünyan n 115. büyük bankas oldu > Misyonunu baflar ile tamamlamas n n ard ndan, Kamu Bankalar Ortak Yönetimi uygulamas sona erdi. > Ziraat Bankas Yönetim Kurulu Baflkanl na Prof. Dr. lhan Uluda atand. > 2005 y l faaliyeti sonucu elde edilen kâr ile Türk bankac l k sektörü tarihinde bir bankan n elde etti i en yüksek kâr gerçeklefltirilerek rekor k r ld > fltirak say s 21 e ulaflt. > Üsküp fiubesi faaliyete geçti > 15 Kas m 2000 tarihinde kabul edilen 4603 say l Kanun la T.C. Ziraat Bankas, anonim flirket haline getirildi > Kamu bankalar (T.C. Ziraat Bankas A.fi.-T. Halk Bankas A.fi.-T. Emlak Bankas A.fi.) ortak bir yönetim kurulu taraf ndan yönetilmeye baflland. > T. Emlak Bankas devral nd.

6 04 T.C. Z RAAT BANKASI A.fi. YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI T.C. Ziraat Bankas, hem dünyada hem Türkiye de benzer bankalarla rekabeti sürdürmeye yönelik bir biçimde sürekli olarak kendini yenilemekte, ça n ve teknolojinin gereklerini yerine getirmektedir. Baflar l çal flmalarla geçen bir y l daha geride b rak rken, 2005 y l n k saca de erlendirmek istiyorum. Dünyada geçti imiz y la damgas n vuran bafll ca geliflmeler, Avrupa ve Amerika merkez bankalar n n faiz oranlar n art rmalar, Avro ve ABD dolar paritesindeki dalgalanma ve petrol fiyatlar n n artmas olmufltur. Ülkemizdeki önemli geliflmeler ise, Avrupa Birli i ile görüflmelerin bafllamas na karar verilmesi, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi, ekonomik istikrar n ve mali disiplinin sürmesi ve özellefltirme kapsam ndaki kurumlar n sat fllar d r. Genel olarak olumlu yorumlayabilece imiz ülkemizdeki bu ekonomik geliflmelerin yafland 2005 y l nda, faiz oranlar n n düflmesi, baz özel bankalar n yabanc bankalarla birleflmeleri, yat r mc güveninin yeniden kazan lmas ile birlikte uluslararas sermayenin ülkemize giriflinin artmas, finansal piyasalardaki olumlu de iflimleri özetlemektedir y l içinde uluslararas sermaye piyasalar ndan geliflmekte olan ülkelere sermaye ak fl rekor düzeylere ulaflm fl ve bu geliflmeden ülkemiz de pay n alm flt r. AB ile tam üyelik görüflme sürecinin bafllamas, ekonomide yaflanan olumlu geliflmelerle birlikte piyasalara güven kazand rm fl, yabanc yat r mc lar n ve bankalar n Türkiye ye olan ilgisini art rm flt r. Bu geliflmeler paralelinde Türk bankac l k sisteminde artan yabanc girifli sektörde rekabeti yo unlaflt rm fl ve hizmet anlay fl n de ifltirmifltir. Bankam z bu geliflmelere paralel olarak hem dünyada hem Türkiye de benzer bankalarla rekabeti sürdürmeye yönelik bir biçimde sürekli olarak kendini yenilemekte, ça n ve teknolojinin gereklerini yerine getirmektedir. Etkin pasif yönetimi ile kâr marjlar n n korunmas, kredilerdeki önemli art fl ve tasarruflu yaklafl mlarla Bankam z, çok baflar l bir y l geride b rakm fl ve 2006 y l na hizmet kalitesini en üste tafl yacak yeni hedefleri ile bafllam flt r.

7 FAAL YET RAPORU T.C. Ziraat Bankas özel bankac l k anlay fl ile piyasa koflullar nda rekabet etmenin gereklerini uygulamaya koymaktad r. Verimlili i ve etkinli i dikkate alarak, sahip oldu u genifl müflteri taban ile Bankam z, bundan sonraki y llarda da ülkemize ve ekonomimize katk da bulunmaya devam edecektir. Baflar lar m z n arkas ndaki en önemli itici güç, personelimizin özverili çal flmalar d r. Kendilerine teflekkür ediyorum. Ayr ca bizlere gösterdikleri güven için müflterilerimize ve bizimle çok çeflitli konularda iflbirli i içinde olan herkese ayr ayr teflekkür ederim. Sayg lar mla, Prof. Dr. lhan ULUDA Yönetim Kurulu Baflkan

8 06 T.C. Z RAAT BANKASI A.fi. GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI T.C. Ziraat Bankas 2005 y l nda, 2004 y l nda gösterdi i baflar l performans n sürdürmüfl ve 1,8 milyar YTL net kârla Türk bankac l k sektörü tarihindeki en yüksek kâr elde etmifltir. T.C. Ziraat Bankas 2005 y l nda, 2004 y l nda gösterdi i baflar l performans n gelifltirerek sürdürmüfl ve 1,8 milyar YTL net kâr elde ederek sektördeki en çok kâr eden banka olma özelli ini korumufltur. Toplam aktifleri %14 artarak 65 milyar YTL ye ulaflm flt r. Ziraat Bankas aktif büyüklü ü ve kârl l ktaki liderli inin yan s ra, ödenmifl sermayesi, mevduat pay, yurtiçi ve yurtd fl hizmet a ile de Türk bankac l n n en büyü üdür. Özetledi im bu baflar, kârl l k ve verimlili i esas alan stratejimizin ve kararl l kla sürdürdü ümüz yeniden yap lanma ve de iflim sürecinin bir sonucudur. Bu süre içerisinde Bankam z n teknolojik altyap s önemli ölçüde yenilenmifl ve insan kaynaklar politikalar m z daha ça dafl hale getirilerek, çal flanlar m z n motivasyonu üzerinde olumlu katk lar sa lanm flt r y l nda kredilerde gösterdi imiz yüksek performans ile %47 oran nda bir art fl gerçekleflmifltir. Kredi portföyümüzün %50 sinin bireyselden, %25 inin tar msaldan ve %25 inin de ticari kredilerden oluflmas stratejimize yönelik çal flmalar m z baflar yla yürütülmüfltür. Bireysel kredi faaliyetlerimizin lokomotifi, konut ve ihtiyaç kredileridir. Konut kredilerinde sektör pay m z %3 lerden %11 e yükselmifltir. htisas alan m z olan tar msal kredilerde projeli kredilere a rl k verilmifl, geçmiflteki sorunlu kredilerin yeniden yap land r lmas yla da çiftçimize ödeme kolayl sa lanarak, Bankam z n donuk alacaklar na hareketlilik kazand r lm flt r. htiyatl kredi politikalar ile kurumsal ve ticari bankac l k ifllemlerinden ald m z pay, y ldan y la artmaktad r. Gelecek y llarda da reel sektöre yönelik kredi tahsislerine ve ticari müflteri portföyünü art rarak tabana yay lma çal flmalar na devam edece iz. Özellikle önem verdi imiz küçük iflletme kredileri 2006 y l nda önceli imiz olacakt r. Önümüzdeki y llar bankac l k sektörü aç s ndan rekabetin daha da yo unlaflaca ve önem kazanaca bir dönem olacakt r. Türk bankalar art k daha verimli çal flmaya, maliyetlerini s k kontrol alt nda tutmaya, reel sektöre daha büyük katk yapmaya ve teknolojik yat r mlar n sadece bireysel bankac l k ürün ve hizmetlerinin sunumuyla s n rlamadan, risk yönetim altyap lar n da bilgi teknolojileri ile güçlendirmeye zorunludurlar. Bunun bilincinde olarak Bankam z sistem altyap s n ve bankac l k yaz l m n yenilemifl, maliyetlerini kontrol alt na alm fl, kârl l k ve verimlili i ön plana alarak hizmet kalitesini ve ürün çeflidini art rmaya bafllam flt r. Bankam z bu yap s yla, önümüzdeki dönemin çetin rekabet koflullar na flimdiden haz r hale gelmifltir. Ülkemizin en eski ve köklü bankas olarak T.C. Ziraat Bankas n n bilim, sanat, kültür ve spor gibi sosyal

9 FAAL YET RAPORU konulardaki duyarl l ve katk lar, toplumsal paylafl m ruhu ile 2005 y l nda da sürmüfltür. Bankam z birçok sosyal sorumluluk projesine destek sa lamaya devam etmektedir. Ülkemiz ve insan m z T.C. Ziraat Bankas olmadan düflünülemez. Baflka hiçbir banka T.C. Ziraat Bankas gibi toplumun her kesimiyle bu kadar iç içe olmam flt r. Türkiye nin ayr lmaz bir parças olan Bankam z n yöneticileri olarak bizler, üzerimize düflen sorumlulu un büyüklü ünün bilincinde olarak çal flmaya devam ediyoruz. Çal flmalar m zdaki temel amaçlar m zdan biri de T.C. Ziraat Bankas n n ça dafl ve modern Türkiye ye yarafl r, sektörde rekabete engel de il, aksine sa l kl rekabet ortam n n oluflmas na katk da bulunan bir banka olmas n sa lamakt r. Performans m z n zirvesinde bir y l daha geride b rakm fl bulunmaktay z. Yüz k rk iki y ll k geçmiflinden gelen güç, personelimizin gösterdi i örnek ve özverili çal flmalar ile müflterilerimizin güveni, Bankam z 2005 y l nda Türk bankac l k sektörü tarihinde gerçekleflen en yüksek kâr rakam na ulaflt rm flt r. Rekor performans m z n hakl gururu ile baflar m z gelecek y llarda da sürdürmeye kararl y z. Bu vesileyle müflterilerimize ve bu baflar ya katk da bulunan bütün personelimize teflekkür ederim. Sayg lar mla, Can Ak n ÇA LAR Genel Müdür

10 GÜVEN, KALICILIK VE 142 YILLIK KÖKLÜ B R GEÇM fiten GELEN GÜÇ...

11 FAAL YET RAPORU FAAL YET KONULARI T BAR YLE 2005 YILI FAAL YETLER Kurumsal ve ticari bankac l k kapsam nda sunulan hizmetin çeflitlili i aç s ndan Ziraat Bankas n n rakipleri ile aras nda fark bulunmamakla birlikte, yurtiçi ve yurtd fl teflkilat n n yayg nl, düflük fonlama maliyetleri ve likidite avantajlar ile müflterilerin büyük tutarl gereksinimlerini karfl layabilme gücü, Banka ya önemli üstünlükler sa lamaktad r. PERSONEL VE fiube SAYISI Personel Say s fiube Say s Yurtiçi fiube 9 Yurtd fl fiube BANKA NIN H ZMET TÜRÜ VE FAAL YET ALANLARI Banka n n faaliyet alan her türlü nakdi ve gayrinakdi Türk liras ve döviz üzerinden krediler açmak, yurtiçi ve yurtd fl para ve sermaye piyasalar nda ifllemler yapmak, tar m sektörüne finansman deste i sa lamak, TL ve YP mevduat toplamak ve di er bankac l k hizmetlerini yapmakt r YILI FAAL YETLER ve likidite avantajlar ile müflterilerin büyük tutarl gereksinimlerini karfl layabilme gücü, Banka ya önemli üstünlükler sa lamaktad r. Ayr ca Banka n n Güven, kal c l k ve köklü geçmifl ile özdeflleflmifl marka gücü önemli bir rekabet avantaj yaratmaktad r. Banka n n aktif büyüklü ü ve özkaynak yap s avantaj na ba l olarak yüksek tutarl kredi kullanan büyük ölçekli kamu kurulufllar ve özel flirketlere yönelik pazarlama faaliyetleri ile söz konusu müflterilerin tüm bankac l k ifllemlerinden ve nakit ak fllar ndan pay al nmaya çal fl lmaktad r. Ayr ca bu tür büyük ölçekli kurum ve firmalar kendileri ile bayi, tedarikçi, perakendeci, vb. flekillerde ifl iliflkisi bulunan daha küçük firmalara ulafl lmas n kolaylaflt rmaktad r. Küçük iflletmelere yönelik pazarlama faaliyetleri ile çok say da düflük tutarl kredi kulland r m yap larak riskin tabana yay lmas amaçlanmaktad r. >> KURUMSAL BANKACILIK Kurumsal ve ticari bankac l k kapsam nda sunulan hizmetin çeflitlili i aç s ndan Ziraat Bankas n n rakipleri ile aras nda fark bulunmamakla birlikte, yurtiçi ve yurtd fl teflkilat n n yayg nl, düflük fonlama maliyetleri Ticari ve kurumsal pazarlama faaliyetleri ile sadece ürün ve hizmet sat fl de il, sunulan hizmet kalitesi ile müflteri memnuniyetinin sa lanmas, uzun vadeli, karfl l kl ç karlar n gözetildi i, sa lam, mümkün olan her konuyu kapsayan geliflmifl iliflkiler kurularak müflteri ba l l n n yarat lmas ve bu iliflkilerin korunmas hedeflenmektedir.

12 10 T.C. Z RAAT BANKASI A.fi YILI FAAL YETLER DEVAMI 2005 y l nda yat r m ifllemleri de dahil olmak üzere hizmet veren nternet Bankac l yan nda, ATM a n n daha yeni ve ça dafl hizmet sunabilecek hale getirilmesi ve teknolojik geliflmeler paralelinde yak n gelecekte Telefon Bankac l n n da devreye al nmas yla birlikte teknolojiye dayal da t m kanallar yo un olarak kullan lacakt r. Ticari ve kurumsal kredi portföyü, a rl kl olarak kurumsal firmalar ile kamu kurum ve kurulufllar ndan oluflmaktad r. Bunun yan s ra küçük iflletmelere kulland r lan krediler, toplam ticari ve kurumsal krediler içinde önemli bir paya sahip bulunmaktad r. Gelecek y llarda ticari ve kurumsal kredi portföyünün a rl n n küçük iflletmeler lehine geliflece i öngörülmektedir. Kamu kurumlar ile büyük ölçekli firmalar n yüksek tutarl kredi gereksinimlerinin karfl lanmas na devam edilecek ve yayg n flube a ndan azami düzeyde yararlan larak her bölge ve sektörden küçük iflletmelere kredi kulland r mlar art r lacakt r Y l Sonuçlar Kredi tahsis kültürü ihtiyatl, çözüm getirici ve çok seçici gibi s fatlarla tan mlanabilen T.C. Ziraat Bankas, 2005 y l nda tabana yay lan bir kredi politikas izlemifltir. Türkiye sath na yay lm fl bulunan Ticaret ve Sanayi, Esnaf ve Sanatkar, Eczac lar Odalar ve KOSGEB ile yap lan protokollerle küçük iflletmelere 740 milyon YTL nakdi iflletme kredisi kulland r lm fl, KOB lerin uzun vadeli finansman ihtiyaçlar için Avrupa Yat r m Bankas (AYB) ile ikraz anlaflmas imzalanm flt r. Banka n n 2001 y l nda bafllad yeniden yap lanma çal flmalar çerçevesinde teknolojik olarak altyap s n güçlendirmesi ve sundu u ürün çeflitlili ini art rmas sonucu kurumsal ve ticari bankac l k ifllemlerinden ald pay artmaya devam etmektedir. Finansal piyasalardaki istikrara ve iyimserli e paralel olarak ticari ve kurumsal krediler 2004 y l nda milyon YTL iken 2005 y l nda %15 art flla milyon YTL ye yükselmifltir. Tabana yay lma politikalar çerçevesinde nakdi küçük iflletme kredilerinin toplam ticari ve kurumsal krediler içerisindeki pay, 2004 y l nda %19 iken 2005 y l nda %31 e yükselmifltir. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi flletmelerinin Gelifltirilmesi ve Desteklenmesi Amac yla KOSGEB Taraf ndan Uygun Koflullarda Finansal Destek Sa lanmas Hakk nda Karar do rultusunda, KOSGEB ile 2004 y l nda imzalanan KOB hracat Destekleme Kredi Protokolü çerçevesinde KOB hracat Destekleme Kredisi 2005 y l nda da yo un olarak kulland r lm flt r. Önümüzdeki y llarda Banka politikalar do rultusunda reel sektöre yönelik kredilendirme ve ticari müflteri

13 FAAL YET RAPORU portföyünün art r lmas ile tabana yay lmas çal flmalar devam edecektir. Kurumsal firmalar ile iflbirli i faaliyetleri ve kamu kurum ve kurulufllar ile mevcut iliflkiler daha da gelifltirilecektir. Kurumsal ve ticari bankac l k ürünlerinin çeflitlendirilmesi, ticari kredilerin aktifler içindeki pay n n art r lmas ve sektör rakamlar n n üzerinde art fllar n sa lanmas ile müflteri memnuniyeti odakl hizmet kalitesinin yükseltilmesi T.C. Ziraat Bankas n n uzun vadeli hedefleridir. >> B REYSEL BANKACILIK Genel olarak de erlendirildi inde, yayg n flube a, güvenilir banka imaj, özverili personeli, düflük kaynak maliyeti ile rekabetçi fiyatlar ve genifl veri taban T.C. Ziraat Bankas n n bireysel bankac l k alan ndaki güçlü yanlar n oluflturmaktad r. Bu rekabet üstünlükleri Banka ya ihtiyaç kredileri, tafl t kredileri, konut kredileri, kredi kartlar ve di er bireysel ürün ve hizmetlerin sunumunda önemli avantajlar sa lamaktad r. Özellikle konut kredilerindeki düflük kaynak maliyeti ile rekabetçi fiyatlamas, kredi süreçlerindeki h z ve TOK müflterilerine eriflimi Banka ya benzersiz pazarlama olanaklar sunmaktad r. T.C. Ziraat Bankas bireysel bankac l k alan ndaki bu üstünlüklerini, reklâm ve tan t m faaliyetlerini yo unlaflt rarak ve flube d fl da t m kanallar n, özellikle POS say s n art rarak sürdürecektir. Da t m Kanallar T.C. Ziraat Bankas n n öncelikli da t m kanal flubelerdir. Banka 2005 y l nda, yat r m ifllemleri de dahil olmak üzere hizmet veren nternet Bankac l yan nda, ATM a n n daha yeni ve ça dafl hizmet sunabilecek hale getirilmesi ile Türkiye nin en yayg n ve en genç da t m a lar ndan biri olacakt r. Teknolojik geliflmeler paralelinde yak n gelecekte, Telefon Bankac l n n da devreye al nmas yla birlikte teknolojiye dayal da t m kanallar yo un olarak kullan lacakt r y lsonu itibariyle T.C. Ziraat Bankas ATM lerinin say s dir. Dört banka ile yap lan anlaflmalar çerçevesinde bu bankalar n yayg n olan T.C. Ziraat Bankas n n ATM a ndan yararlanmas na imkân sa lanm flt r Y l Sonuçlar 2005 y l nda konut kredisinde ve nema kredisi yoluyla tüketici kredilerinde sektör ortalamas n n üzerinde bir art fl sa lanm flt r y l ndaki krizden sonra ekonominin harekete geçirilebilmesi, ertelenmifl taleplerin gerçeklefltirilmesi ve bozulan flirket bilançolar n n düzelmesi aç s ndan önem arz eden bireysel kredilere a rl k verilmifl ve bu do rultuda uygulanan faiz/fiyatlama politikas ile sektörü hareketlendiren ve yönlendiren bir duruma gelinmifltir y l nda milyon YTL olan bireysel krediler 2005 y lsonunda milyon YTL ye ulaflm flt r. T.C. Ziraat Bankas tüm geleneksel ve ça dafl bireysel bankac l k ürün ve hizmet yelpazesini en son teknolojik altyap larla müflterilerine sunmaktad r. >> TARIMSAL BANKACILIK Tar msal Bankac l k uygulamalar Banka genelinde, 22 Bölge Baflkanl ve bu Bölge Baflkanl klar na ba l 838 tar msal kredi açmaya yetkili flube taraf ndan yürütülmektedir.

14 12 T.C. Z RAAT BANKASI A.fi YILI FAAL YETLER DEVAMI Yayg n müflteri portföyü ve flube a, T.C. Ziraat Bankas na duyulan güven ve tar msal krediler konusundaki uzmanl Banka n n önemli rekabet avantajlar aras ndad r. Ekonomide istikrara ba l olarak olumlu geliflmelerin yafland 2005 y l nda, 8378 say l Bakanlar Kurulu Karar kapsam nda, tar msal üretimin gelifltirilmesi, verimlili in, kalitenin art r lmas ve üreticilerin finansman gereksinimlerinin uygun koflullarda karfl lanmas amac yla tar msal üretime yönelik Sübvansiyonlu Tar msal Kredi kulland r lmas Tar msal Bankac l ilgilendiren en önemli geliflme olmufltur. Tar msal Bankac l k kapsam nda sunulan ürün ve hizmetleri iki grupta toplamak mümkündür. a) Krediler Banka n n tar msal kredi ürünleri cari tar msal kredi faiz oranlar ndan konular na göre %25-60 aras nda indirim yap lmak suretiyle sübvansiyonlu olarak kulland r lmaktad r. T.C. Ziraat Bankas n n kredi ürünleri flletme Kredileri ve Yat r m Kredileri olarak ikiye ayr lmaktad r. 1. flletme Kredileri Bireysel Çiftçi Kredisi Projeli flletme Kredisi Sözleflmeli Üretim Kredisi Spot Tar msal Kredi 2. Yat r m Kredileri flletme Kurma, flletmenin Modernizasyonu ve Yat r m Mal Teminine Yönelik Krediler Mekanizasyon Kredileri b) Arac l k fllemleri T.C. Ziraat Bankas ürün bedeli ve destekleme ödemeleri ile fon kaynakl kredi uygulamalar na arac l k etmektedir. Kuruldu u günden günümüze kadar tar msal kredi kulland r m konusunda ihtisas bankas olmas ndan kaynaklanan deneyimi, Banka ya önemli bir üstünlük kazand rmaktad r.

15 FAAL YET RAPORU Y l Sonuçlar 2005 y l içinde hayata geçirilen uygulamalarla banka kaynakl kredi bakiyesi, 2004 y lsonunda milyon YTL iken, 2005 y lsonunda milyon YTL ye ulaflm flt r. Söz konusu uygulamalar ile kredi tahsis süreci h zland r lm fl, üreticilere farkl ödeme ve esnek vade seçenekleri sunulmufltur. Di er taraftan 2004 y l nda bafllat lan sübvansiyonlu kredi uygulamas na 2005 y l nda kapsam daha da geniflletilerek devam edilmifltir. Bu çerçevede 30 Aral k 2005 tarihi itibariyle cari tar msal kredi faiz oranlar ndan konu baz nda %25 ile %60 aras nda de iflen oranlarda indirim yap lmak suretiyle, y ll k %8 ile %15 aras nda de iflen faiz oranlar ile yaklafl k üreticiye 1,9 milyar YTL kredi kulland r lm flt r. Mevcut ve potansiyel tar msal bankac l k müflterilerine kârl l k ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde tar msal krediler ile birlikte di er bankac l k ürünlerini de sunarak verimlili in yükseltilmesi ve müflterilere art de er yaratarak tar m sektöründeki etkinli in daha da art r lmas hedeflenmektedir. >> FON YÖNET M Yurt çap ndaki yayg n flube a arac l yla toplumun her kesiminden milyonlarca müflteriye eriflim gücü, bankac l k sektöründeki 142 y ll k köklü geçmiflinden gelen güç ve güven, ulusal ve uluslararas finans piyasalar nda etkin bir rol oynamak için gerekli olan mali büyüklük, T.C. Ziraat Bankas n n fon yönetimindeki gücünü pekifltiren avantajlar olarak öne ç kmaktad r. Yetkin insan kayna, uluslararas piyasalardaki etkinli ini art ran genifl yurtd fl flube ve ifltirak a ile yurtiçi ve yurtd fl muhabir bankalar n tan d yüksek limitler fon yönetimi ifllemleri aç s ndan Banka n n güçlü yanlar olarak say labilir. Fon Yönetim Stratejisi Temel strateji, Banka yönetiminin belirledi i risk parametreleri çerçevesinde Banka n n döviz, Türk liras ve menkul k ymetler gibi likit de erlerini optimum düzeyde kullanarak verimlili i ve kârl l art rmak ve söz konusu de erlerin birbiri üzerindeki etkileflimlerini rasyonel biçimde de erlendirmektir. Fon Yönetimi nin amac, Banka bilançosunun karfl laflaca finansal riskleri izlemek ve yönetmek, Banka kaynaklar n piyasalarda de erlendirmek ve piyasalarda oluflan f rsatlar izleyerek kâr n en üst düzeye ç kar lmas n sa lamakt r. Bu genel strateji, önümüzdeki dönemlerde de korunacakt r. Hazine fllemlerinde Bilgi Teknolojileri Merkezi Bankac l k Sistemi n kullan lmaya bafllanmas ndan sonra hazine ifllemleri büyük ölçüde otomasyon kapsam nda yap lmaktad r. Hazine ifllemlerinin yap lmas ndan ödeme ve muhasebelerinin tamamlanmas na kadar olan tüm süreç söz konusu sistem içinde gerçeklefltirilmektedir (straight-through processing). Bu sayede oluflabilecek operasyonel riskler minimum düzeye inmifltir. Piyasa Yap c l y l nda Türk D BS Piyasa Yap c s olan Banka, Eylül 2005 tarihinde bafllayan 4. dönemde de Piyasa Yap c l Sistemi içinde yer almaktad r. Banka, 2005 y l nda T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl taraf ndan gerçeklefltirilen Eurobond ihraçlar n n dördüne ortak ihraç bankas olarak ifltirak etmifltir.

16 14 T.C. Z RAAT BANKASI A.fi YILI FAAL YETLER DEVAMI T.C. Ziraat Bankas n n uluslararas stratejisi, Türk ifladam n n gitti i her yere onlarla beraber veya onlardan önce gitmek tir. >> DIfi L fik LER VE fit RAKLER D fl liflkiler The Banker dergisine göre, 2005 y l nda dünyan n 144. büyük bankas olan T.C. Ziraat Bankas n n, KKTC de dört, New York, Londra, Sofya, Üsküp ve Tiflis te birer flubesi ve Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Fransa da faaliyet gösteren ifltirak bankalar bulunmaktad r. Banka n n global hizmet a n tamamlayan di er üç hizmet noktas Kabil, Tahran ve Karaçi temsilcilikleridir. T.C. Ziraat Bankas n n uluslararas stratejisi, Türk ifladam n n gitti i her yere onlarla beraber veya onlardan önce gitmek tir. Banka, bu stratejisi do rultusunda yeni piyasalara girerek global co rafyadaki yayg nl n art rmay planlamaktad r. Bu çerçevede, Türk ve Irak makamlar ndan gerekli izinleri al nan Ba dat fiubesi nin 2006 y l n n ilk yar s nda faaliyete geçmesi öngörülmektedir. T.C. Ziraat Bankas, temsil etti i varl klar n büyüklü ü, kârl l ve geliflim h z ile orant l olarak uluslararas piyasalarda sayg n bir konuma sahiptir. Doksan iki ülkede genifl bir muhabir banka a bulunan Banka, Türkiye ile ifl yapan yabanc bankalarca öncelikle tercih edilen konumunu 2005 y l nda da korumufl, mevcut iliflkilerini gelifltirirken, karfl l kl ifl hacimlerinin art r lmas yönündeki çal flmalar na h z vermifltir. Banka, güçlü muhabir iliflkileri ve sa lam fonlama taban ile müflterilerinin d fl ticaret ifllemlerine rekabetçi koflullarla arac l k etmektedir. T.C. Ziraat Bankas önümüzdeki y llarda güçlü uluslararas prestijini art rarak korumay hedeflemektedir. Muhabir bankac l k a, müflterilerin talepleri ve dünya ekonomisinde yaflanan konjonktüre paralel olarak gelifltirilecek ve d fl ticaretten al nan pay n art r lmas na çal fl lacakt r. fltirakler Banka n n baz ifltiraklerindeki sermaye pay ve yat r lan sermaye bilgileri afla dad r. Yat r lan Yurtiçi Sermaye Sermaye fltirakler Pay (%) (bin YTL) Ziraat Finansal Kiralama A.fi. 50, Ziraat Yat r m Menkul De. A.fi. 50, Ziraat Portföy Yönetimi A.fi. 50, Bileflim ADK ve Ödeme Sistemleri A.fi. 25, Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.fi. 24, Arap Türk Bankas A.fi. 15, Yurtd fl Sermaye Yat r lan fltirakler Pay Sermaye Ziraat Bank International A.G. (Avro) 100, Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. (Avro) 100, Ziraat Bank (Moscow) CJSC (ABD dolar ) 99, Kazakhstan Ziraat Int. Bank (ABD dolar ) 93, Uzbekistan Turkish Bank (ABD dolar ) 50, Turkmen Turkish Joint Stock Commercial Bank (ABD dolar ) 50, Azer-Turk Bank Open Joint Stock Company (ABD dolar ) 46, Banque Du Bosphore (Avro) 26,

17 FAAL YET RAPORU >> NSAN KAYNAKLARI Hizmet çeflitlili i ve yayg n flube a nedeniyle genifl müflteri portföyüne paralel olarak birbirinden çok farkl gereksinimlere cevap verecek niteliklerde personel istihdam eden T.C. Ziraat Bankas, çal flanlar n sadakatle ba l olduklar bir iflverendir. Norm kadro kriterlerine uygun hareket etmesi, operasyonel riski azaltmak amac yla çal flanlar rotasyona tabi tutmas, disiplin yönetmeli ini tavizsiz uygulamas Banka n n insan kaynaklar politikalar n n temel tafllar d r. Her unvandaki personelin kariyer yolunun aç k olmas, özel hayat sigortas, sa l k hizmetlerinin çeflitlili i ve kalitesi ile zengin sosyal olanaklar motivasyonu yükseltici etkenlerdir. Banka n n köklü geçmifli ve sektördeki büyüklü ü çal flanlar n kuruma ba l l n art rmaktad r. E itim Türkiye nin ilk ve tek Bankac l k Okulu na sahip olan T.C. Ziraat Bankas, e itim konusunda ülkenin en büyük bankas olman n üstünlük ve ayr cal na sahiptir. Bankac l k Okulu ile sektördeki en kapsaml e itim sunulmaktad r. T.C. Ziraat Bankas nda birçok bankaya göre daha geliflmifl bir uzaktan e itim sistemi ile içeri i sunma çal flmalar devam etmektedir. Genifl teflkilat a nedeniyle e itimler ço unlukla farkl bölgelerde yap lmaktad r ve 2005 y llar nda yeniden yap land rma sürecinde olan Banka da organizasyon yap s ndaki de iflikli e uygun olarak mevcut personele yeni görev alanlar ile ilgili bilgi ve beceri edindirme ve gelifltirmeye yönelik teknik konularda uzmanl k e itimleri verilmifltir y l nda e itim program nda ilk defa yer alan ve gelecek y llarda da devam edecek olan Sertifikasyon Programlar n n uygulanmas na bafllanm flt r. Sertifikasyon Programlar ile e itimlerde standardizasyonu sa lamak ve tüm personelin bulundu u unvan n gerektirdi i temel e itimleri almalar amaçlanmaktad r y l nda her personelin en az bir Sertifikasyon Program na kat lmas hedeflenmektedir. >> STRATEJ K YÖNET M Stratejik yönetimin amac ekonomideki ve sektördeki geliflmeler do rultusunda yeni stratejiler gelifltirmek, genel ekonomik durum ve sektördeki de iflim ve dönüflüm yönünü dikkate alarak mevcut yap n n de iflikliklere uyumunu sa layacak k sa, orta ve uzun vadeli politikalar tespit etmek, alternatif planlar haz rlamak, Banka bütçesinin haz rlanmas na ve ihtiyaç halinde revize edilmesine iliflkin politikalar belirlemek, flube ve bölgelerin performans n de erlendirmektir y l içinde yönetimce belirlenen makro stratejiler ve y llar bütçe hedefleri ile bu hedefleri gerçeklefltirmeye yönelik düzenlenen stratejik yol haritalar n n uygulama plan haz rlanm flt r. Ayr ca araflt rma gelifltirme (Ar-Ge) faaliyetleri kapsam nda analiz ve çok çeflitli ülke ve sektör raporlar haz rlanmaktad r. Banka n n kaynak maliyeti ile aktif getirisi ve pasif maliyeti düzenli olarak hesaplanmaktad r. Üst yönetimin alaca stratejik kararlara fl k tutmas amac yla Banka n n mali durumunun sektör ile karfl laflt rmas periyodik olarak yap lmakta, haftal k ve ayl k mali durum raporlar Banka üst yönetimine düzenli olarak raporlanmaktad r.

18 ANA SERMAYE BÜYÜKLÜ ÜNE GÖRE DÜNYANIN 144., SERMAYE KÂRLILI INDA SE BATI AVRUPA NIN 1. BANKASI

19 FAAL YET RAPORU YILI FAAL YETLER DEVAMI T.C. Ziraat Bankas ülkemizdeki en yo un bankac l k ifllem hacmini gerçeklefltirmektedir. Klasik bankac l k faaliyetleri ve ürün-hizmet sunumuna ek olarak kamusal sermayeye sahip olmas nedeniyle, emekli maafl ödemeleri, vergi iadelerine arac l k ve tasarrufu teflvik hesab ödeme ifllemlerini de gerçeklefltirmektedir. >> GENEL MUHASEBE VE MAL YÖNET M Genel muhasebe ve mali yönetimin amac Banka muhasebe kay tlar n n güvenilir ve yasal mevzuat çerçevesinde tutulmas na iliflkin usul ve esaslar belirlemek, mali tablolar izlemek, de iflimleri de erlendirmek ve gerekti inde ilgili birimleri bilgilendirmektir. Banka n n mali durumuna iliflkin rakamsal verilerini konsolide etmek ve bu kapsamda Banka n n genel, yurtiçi ve yurtd fl mizan n haz rlamak, kanun ve mevzuatta belirlenen dönem ve sürelerde bilanço, gelir tablosu, bilanço d fl yükümlülükler, özkaynak de iflim tablosu, nakit ak m tablosu, kâr da t m tablosu ve benzeri tablolar ile bunlara iliflkin aç klama dipnotlar haz rlamak, söz konusu mali tablolar n ba ms z denetim firmas nca rapora ba lanmas n ve bunlardan y lsonuna iliflkin olanlar n yetkili organlar n onay na sunularak yay nlanmas n sa lamak, Banka n n muhasebe kay tlar esas al narak konsolide edilmifl rakamlar üzerinden yasal yükümlülükleri (Zorunlu Karfl l klar ile Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu, YTL/YP mevduat vaziyet bildirimleri vb.) hesaplayarak ilgili mercilere raporlamak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin etmektir. Format ve içeri i kamu otoritelerince belirlenen raporlamalar sunmak, Baflbakanl k Yüksek Denetleme Kurulu ile BDDK Bankalar Yeminli Murak plar Kurulu taraf ndan haz rlanan raporlara iliflkin Banka cevaplar n oluflturmak ve sunmak, Genel Müdürlük ve Bölge Baflkanl klar Mali Yönetim Bölümleri nce bölge ve flubelerin performans de erlendirme verilerini haz rlamak ve mali tablolar n günlük olarak izlemek, de iflimleri de erlendirmek ve hatalar n düzeltilmesini sa lamak, mali tablolarla ilgili analiz ve raporlamalar yapmak temel görevleridir. >> BANKACILIK OPERASYONLARI T.C. Ziraat Bankas ülkemizdeki en yo un bankac l k ifllem hacmini gerçeklefltirmektedir. Klasik bankac l k faaliyetleri ve ürün-hizmet sunumuna ek olarak kamusal sermayeye sahip olmas nedeniyle T.C. Ziraat Bankas ; y lda 14,7 milyon Emekli Sand, 4,6 milyon 65 yafl, 41,3 milyon SSK, 4 milyon Ba -Kur maafl/di er ödeme ifllemlerine, yaklafl k 4,6 milyon emekliye ait vergi iade zarf toplanmas ve ödenmesi ifllemlerine arac l k etmekte, y lda 16 milyon tasarrufu teflvik hesab ödeme ifllemini yapmaktad r. Ayr ca, do rudan gelir deste i ödemeleri ve di er destekleme ödemeleri kapsam nda bugüne kadar yaklafl k 8 milyon çiftçiye 12 milyon YTL destekleme ödemesine arac l k edilmifltir.

20 18 T.C. Z RAAT BANKASI A.fi YILI FAAL YETLER DEVAMI T.C. Ziraat Bankas n n bilim, sanat, kültür ve spor gibi sosyal konulardaki duyarl l n n ve katk lar n n temel ç k fl noktas n toplumsal paylafl m ruhu oluflturmaktad r. Mevduat kabul etme ve bankac l k ifllemleri yapma yetkisi kald r lan T. mar Bankas T.A.fi. ye ait yaklafl k 380 bin mudinin mevduatlar, bu konuda görevlendirilen 190 flube arac l ile Banka taraf ndan ödenmektedir. Bilgi Teknolojileri Ülkemizde flube say s ve üstlendi i de iflik görevler göz önüne al nd nda T.C. Ziraat Bankas ölçe inde baflka bir banka bulunmamaktad r. Banka da 2004 y l nda gerçeklefltirilen merkezi sisteme geçiflle, temel bankac l k uygulamas tüm flubelerde ve Genel Müdürlük birimlerinde yayg nlaflt r lm fl ve y lsonunda YTL dönüflümü baflar yla tamamlanm flt r y l nda temel bankac l k yaz l m ndaki gelifltirme ve iyilefltirme çal flmalar devam etmifltir. Da t k sistemden merkezi sisteme geçifl aflamas oldukça k sa bir sürede, mainframe olarak bilinen toplam sahip olma maliyetleri çok yüksek teknoloji yerine, aç k sistemlerden oluflan bir yap üzerinde gerçeklefltirilmifltir. Bu seçim, mainframe teknolojisini kullanan rakiplere oranla getirdi i maliyet avantaj yan nda, geniflleme ve Ola anüstü Hal Durum Merkezi gibi alanlarda da Banka n n BT yap s na büyük esneklikler kazand rm flt r. Kullan lan bu yeni teknolojilere uygun nitelikte yeterli say da insan kayna da istihdam edilmifltir. Genel Müdürlü ün farkl bir ilde Ola anüstü Hal Durum Merkezi ile ilgili proje çal flmalar devam etmekle birlikte, Ankara içinde ve farkl konumlarda sistemler yedeklenmektedir. Yedekleme yap s bu merkezler aras nda otomatik olarak hizmet devaml l n sa layacak bir flekilde tasarlanm flt r. Bölge Baflkanl klar ve Genel Müdürlük toplant salonlar na video konferans sistemi kurularak, bölgelerle interaktif toplant ve konferans imkân yarat larak maliyetlerden tasarruf sa lanmas amaçlanm flt r. Bireysel nternet Bankac l fiubesi 15 Temmuz 2005 te müflterilerin kullan m na aç lm flt r. Kurumsal nternet Bankac l fiubesi ile ilgili proje ise devam etmektedir. >> SOSYAL SORUMLULUK ÇALIfiMALARI Bilime, Kültüre, Sanata ve Spora Katk T.C. Ziraat Bankas n n bilim, sanat, kültür ve spor gibi sosyal konulardaki duyarl l n n ve katk lar n n temel ç k fl noktas n toplumsal paylafl m ruhu oluflturmaktad r. T.C. Ziraat Bankas sa lad sürekli destekle birçok sosyal sorumluluk çal flmas na sahip ç kmaktad r. Banka n n bu alandaki misyonu, bilime, sanata, kültüre ve spora katt de eri sürekli k lmak, milli de erlerimizin bizden sonraki nesillere eksiksiz olarak tafl nmas nda bir nebze de olsa katk da bulunmakt r. Banka, 2005 y l boyunca farkl toplumsal paylafl m projelerini sürdürmüfltür. T.C. Ziraat Bankas Resim Koleksiyonu ve Sanat Galerileri Cumhuriyet dönemi ile birlikte Banka, Türk resim sanat n n geliflmesi amac yla, 1926 y l ndan bu yana al nan eserlerle T.C. Ziraat Bankas Resim Koleksiyonu nu oluflturmufltur. Koleksiyondaki mevcut eserler, bafllang c ndan günümüz sanatç lar na kadar Türk resim sanat tarihini görsel olarak anlatabilecek zenginliktedir. Resim koleksiyonunda yer alan orijinal tablo say s ye ulaflm flt r. Her geçen y l, Banka n n sanat galerilerinde

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı