KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ"

Transkript

1 KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005

2 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas n n Tarihsel Geliflimi 02 e) Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 f) Genel Müdür ün Mesaj 06 g) Faaliyet Konular tibariyle 2005 Y l Faaliyetleri 09 h) Banka n n Sektördeki Konumu 20 ) Ar-Ge Çal flmalar 21 II. BÖLÜM: YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI a) Yönetim Kurulu ve Denetçiler 22 b) Üst Yönetim 24 c) Denetçiler, Komiteler ve Çal flmalar 26 d) Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin lgili Toplant lara Kat l mlar 28 e) Özet Yönetim Kurulu Raporu 29 f) ç Kontrol- ç Denetim ve Risk Yönetimi De erlendirme Raporu 31 g) fle Alma ve Terfi Uygulamalar 33 h) Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllemlere liflkin Bilgiler 34 ) Denetçi Raporu 35 III. BÖLÜM: F NANSAL TABLOLAR VE R SK YÖNET M a) Ba ms z Denetim Raporu 37 b) Konsolide Olmayan Mali Tablolara liflkin Aç klama ve Dipnotlar 40 c) Mali Durum De erlendirmesi 129 d) Risk Yönetimi Politikalar 135 e) Derecelendirme Notlar 137 f) Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler 138 Adres Bilgileri 139

3 FAAL YET RAPORU BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER (milyon YTL) De iflim Oran (%) >> Toplam Aktifler >> Likit Aktifler ve Bankalar >> Menkul K ymetler (Net) >> Krediler (Net) >> Mevduat >> Özkaynaklar >> Faiz Gelirleri (12) >> Faiz Giderleri (5) >> Kurumlar Vergisi Öncesi Kâr >> Net Kâr SERMAYE YAPISI T.C. Ziraat Bankas n n tüm sermayesi T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl na aittir. 12 Nisan 2005 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda Ana Sözleflmemizde ve Geçici 1. maddelerde de ifliklik yap lm flt r. Bu maddelerle cra Kurulu ve murahhas üyelikler kald r lm fl, cra Kurulu nun görev ve yetkileri Yönetim Kurulu na murahhas üyelerin görev ve yetkileri ise Genel Müdür e devredilmifltir. Yönetim Kurulu ve Genel Müdür ün yetkileri yeniden düzenlenmifltir. Banka n n zirai kredileme faaliyetlerinin s n rlar geniflletilmifltir. BANKA DA H SSE PAYLAfiIMLARI Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve yard mc lar Banka da hisse sahibi de illerdir.

4 02 T.C. Z RAAT BANKASI A.fi. T.C. Z RAAT BANKASI NIN TAR HSEL GEL fi M 1863 > Mithat Pafla taraf ndan Pirot kasabas nda, bugünkü T.C. Ziraat Bankas n n temelini oluflturan Memleket Sand klar kuruldu > Memleket Sand klar Nizamnamesi yürürlü e girdi ve ülkemizde ilk kez teflkilatl kredi sistemi mevzuat ile teflkilatl zirai kredinin de bafllang c oluflturuldu > Menafi Sand klar Memleket Sand klar n n yerini ald > Ziraat Bankas Nizamnamesi yürürlü e girdi. > Ziraat Bankas Umum Müdürlü ü faaliyete geçti > 23 Mart tarihinde Ziraat Bankas Kanunu ç kar ld > Kurtulufl Savafl s ras nda oluflturulan Kuva-yi Milliye müfrezelerinin giderlerinin karfl lanabilmesi için askerlere Ziraat Bankas sand klar ndan teçhizat sa land > Ankara da TBMM nin aç lmas yla birlikte, TBMM nin nüfuzu alt ndaki topraklarda bulunan flube ve sand klar n idaresi görevi Ziraat Bankas Ankara fiubesi ne verildi > 9 Eylül de zmir, daha sonra ise stanbul teflkilat Ankara ya ba land. 23 Ekim de Banka tekrar milli bütünlü üne kavufltu > Bütçe Kanunu ile Ziraat Bankas bir devlet müessesesi olmaktan ç kar ld ve anonim flirket haline geldi > 3202 say l Ziraat Bankas Kanunu kabul edildi ve 12 Haziran 1937 de M. Kemal Atatürk ün imzas yla Resmi Gazete de yay mland > Umumi Heyet in yetkilerini geniflletmek üzere Sermayesinin Tamam Devlet Taraf ndan Verilmek Suretiyle Kurulan ktisadi Teflekküllerin Teflkilat yla dare ve Murakabeleri Hakk nda Kanun kabul edildi. > 3202 say l Kanun da yer alan Murak plar Heyeti 3460 say l Kanun la kald r larak, bu görev Baflbakanl a ba l olarak kurulan Umumi Murakabe Heyeti ne verildi. > Banka, bugünkü ad yla Yüksek Denetleme Kurulu taraf ndan denetlenmeye baflland > K br s ta Girne fiubesi aç ld > Hamburg Temsilcili i aç ld. >> 1981 > Banka n n tarihini sergilemek amac yla Genel Müdürlük fieref Salonu nda Ziraat Bankas Müzesi aç ld. Bu müze Türkiye nin ilk banka müzesi olma özelli ini tafl maktad r.

5 FAAL YET RAPORU > New York fiubesi faaliyete geçti. > Hisarbank, stanbul Bankas ve Odibank devral nd > Londra fiubesi faaliyete geçti > Bankac l k sektörünün ihtiyaç duydu u nitelikli personelin yetifltirilmesi amac yla T.C. Ziraat Bankas Bankac l k Okulu ö retime aç ld > Ziraat Bank Moscow, Kazkommerts Ziraat International Bank (KZI Bank), Turkmen Turkish Commercial Bank (TTC Bank) ve Uzbekistan Turkish Bank (UT Bank) kuruldu > Sofya fiubesi faaliyete geçti > Kamu Bankalar Ortak Yönetim Kurulu Baflkanl na M. Zeki Say n, T.C. Ziraat Bankas Genel Müdürlü ü görevine ise Can Ak n Ça lar atand > Ziraat Bankas, Banker dergisinin Dünyan n en büyük 1000 bankas s ralamas nda ana sermaye büyüklü üne göre Avrupa n n 57. ve dünyan n 115. büyük bankas oldu > Misyonunu baflar ile tamamlamas n n ard ndan, Kamu Bankalar Ortak Yönetimi uygulamas sona erdi. > Ziraat Bankas Yönetim Kurulu Baflkanl na Prof. Dr. lhan Uluda atand. > 2005 y l faaliyeti sonucu elde edilen kâr ile Türk bankac l k sektörü tarihinde bir bankan n elde etti i en yüksek kâr gerçeklefltirilerek rekor k r ld > fltirak say s 21 e ulaflt. > Üsküp fiubesi faaliyete geçti > 15 Kas m 2000 tarihinde kabul edilen 4603 say l Kanun la T.C. Ziraat Bankas, anonim flirket haline getirildi > Kamu bankalar (T.C. Ziraat Bankas A.fi.-T. Halk Bankas A.fi.-T. Emlak Bankas A.fi.) ortak bir yönetim kurulu taraf ndan yönetilmeye baflland. > T. Emlak Bankas devral nd.

6 04 T.C. Z RAAT BANKASI A.fi. YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI T.C. Ziraat Bankas, hem dünyada hem Türkiye de benzer bankalarla rekabeti sürdürmeye yönelik bir biçimde sürekli olarak kendini yenilemekte, ça n ve teknolojinin gereklerini yerine getirmektedir. Baflar l çal flmalarla geçen bir y l daha geride b rak rken, 2005 y l n k saca de erlendirmek istiyorum. Dünyada geçti imiz y la damgas n vuran bafll ca geliflmeler, Avrupa ve Amerika merkez bankalar n n faiz oranlar n art rmalar, Avro ve ABD dolar paritesindeki dalgalanma ve petrol fiyatlar n n artmas olmufltur. Ülkemizdeki önemli geliflmeler ise, Avrupa Birli i ile görüflmelerin bafllamas na karar verilmesi, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi, ekonomik istikrar n ve mali disiplinin sürmesi ve özellefltirme kapsam ndaki kurumlar n sat fllar d r. Genel olarak olumlu yorumlayabilece imiz ülkemizdeki bu ekonomik geliflmelerin yafland 2005 y l nda, faiz oranlar n n düflmesi, baz özel bankalar n yabanc bankalarla birleflmeleri, yat r mc güveninin yeniden kazan lmas ile birlikte uluslararas sermayenin ülkemize giriflinin artmas, finansal piyasalardaki olumlu de iflimleri özetlemektedir y l içinde uluslararas sermaye piyasalar ndan geliflmekte olan ülkelere sermaye ak fl rekor düzeylere ulaflm fl ve bu geliflmeden ülkemiz de pay n alm flt r. AB ile tam üyelik görüflme sürecinin bafllamas, ekonomide yaflanan olumlu geliflmelerle birlikte piyasalara güven kazand rm fl, yabanc yat r mc lar n ve bankalar n Türkiye ye olan ilgisini art rm flt r. Bu geliflmeler paralelinde Türk bankac l k sisteminde artan yabanc girifli sektörde rekabeti yo unlaflt rm fl ve hizmet anlay fl n de ifltirmifltir. Bankam z bu geliflmelere paralel olarak hem dünyada hem Türkiye de benzer bankalarla rekabeti sürdürmeye yönelik bir biçimde sürekli olarak kendini yenilemekte, ça n ve teknolojinin gereklerini yerine getirmektedir. Etkin pasif yönetimi ile kâr marjlar n n korunmas, kredilerdeki önemli art fl ve tasarruflu yaklafl mlarla Bankam z, çok baflar l bir y l geride b rakm fl ve 2006 y l na hizmet kalitesini en üste tafl yacak yeni hedefleri ile bafllam flt r.

7 FAAL YET RAPORU T.C. Ziraat Bankas özel bankac l k anlay fl ile piyasa koflullar nda rekabet etmenin gereklerini uygulamaya koymaktad r. Verimlili i ve etkinli i dikkate alarak, sahip oldu u genifl müflteri taban ile Bankam z, bundan sonraki y llarda da ülkemize ve ekonomimize katk da bulunmaya devam edecektir. Baflar lar m z n arkas ndaki en önemli itici güç, personelimizin özverili çal flmalar d r. Kendilerine teflekkür ediyorum. Ayr ca bizlere gösterdikleri güven için müflterilerimize ve bizimle çok çeflitli konularda iflbirli i içinde olan herkese ayr ayr teflekkür ederim. Sayg lar mla, Prof. Dr. lhan ULUDA Yönetim Kurulu Baflkan

8 06 T.C. Z RAAT BANKASI A.fi. GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI T.C. Ziraat Bankas 2005 y l nda, 2004 y l nda gösterdi i baflar l performans n sürdürmüfl ve 1,8 milyar YTL net kârla Türk bankac l k sektörü tarihindeki en yüksek kâr elde etmifltir. T.C. Ziraat Bankas 2005 y l nda, 2004 y l nda gösterdi i baflar l performans n gelifltirerek sürdürmüfl ve 1,8 milyar YTL net kâr elde ederek sektördeki en çok kâr eden banka olma özelli ini korumufltur. Toplam aktifleri %14 artarak 65 milyar YTL ye ulaflm flt r. Ziraat Bankas aktif büyüklü ü ve kârl l ktaki liderli inin yan s ra, ödenmifl sermayesi, mevduat pay, yurtiçi ve yurtd fl hizmet a ile de Türk bankac l n n en büyü üdür. Özetledi im bu baflar, kârl l k ve verimlili i esas alan stratejimizin ve kararl l kla sürdürdü ümüz yeniden yap lanma ve de iflim sürecinin bir sonucudur. Bu süre içerisinde Bankam z n teknolojik altyap s önemli ölçüde yenilenmifl ve insan kaynaklar politikalar m z daha ça dafl hale getirilerek, çal flanlar m z n motivasyonu üzerinde olumlu katk lar sa lanm flt r y l nda kredilerde gösterdi imiz yüksek performans ile %47 oran nda bir art fl gerçekleflmifltir. Kredi portföyümüzün %50 sinin bireyselden, %25 inin tar msaldan ve %25 inin de ticari kredilerden oluflmas stratejimize yönelik çal flmalar m z baflar yla yürütülmüfltür. Bireysel kredi faaliyetlerimizin lokomotifi, konut ve ihtiyaç kredileridir. Konut kredilerinde sektör pay m z %3 lerden %11 e yükselmifltir. htisas alan m z olan tar msal kredilerde projeli kredilere a rl k verilmifl, geçmiflteki sorunlu kredilerin yeniden yap land r lmas yla da çiftçimize ödeme kolayl sa lanarak, Bankam z n donuk alacaklar na hareketlilik kazand r lm flt r. htiyatl kredi politikalar ile kurumsal ve ticari bankac l k ifllemlerinden ald m z pay, y ldan y la artmaktad r. Gelecek y llarda da reel sektöre yönelik kredi tahsislerine ve ticari müflteri portföyünü art rarak tabana yay lma çal flmalar na devam edece iz. Özellikle önem verdi imiz küçük iflletme kredileri 2006 y l nda önceli imiz olacakt r. Önümüzdeki y llar bankac l k sektörü aç s ndan rekabetin daha da yo unlaflaca ve önem kazanaca bir dönem olacakt r. Türk bankalar art k daha verimli çal flmaya, maliyetlerini s k kontrol alt nda tutmaya, reel sektöre daha büyük katk yapmaya ve teknolojik yat r mlar n sadece bireysel bankac l k ürün ve hizmetlerinin sunumuyla s n rlamadan, risk yönetim altyap lar n da bilgi teknolojileri ile güçlendirmeye zorunludurlar. Bunun bilincinde olarak Bankam z sistem altyap s n ve bankac l k yaz l m n yenilemifl, maliyetlerini kontrol alt na alm fl, kârl l k ve verimlili i ön plana alarak hizmet kalitesini ve ürün çeflidini art rmaya bafllam flt r. Bankam z bu yap s yla, önümüzdeki dönemin çetin rekabet koflullar na flimdiden haz r hale gelmifltir. Ülkemizin en eski ve köklü bankas olarak T.C. Ziraat Bankas n n bilim, sanat, kültür ve spor gibi sosyal

9 FAAL YET RAPORU konulardaki duyarl l ve katk lar, toplumsal paylafl m ruhu ile 2005 y l nda da sürmüfltür. Bankam z birçok sosyal sorumluluk projesine destek sa lamaya devam etmektedir. Ülkemiz ve insan m z T.C. Ziraat Bankas olmadan düflünülemez. Baflka hiçbir banka T.C. Ziraat Bankas gibi toplumun her kesimiyle bu kadar iç içe olmam flt r. Türkiye nin ayr lmaz bir parças olan Bankam z n yöneticileri olarak bizler, üzerimize düflen sorumlulu un büyüklü ünün bilincinde olarak çal flmaya devam ediyoruz. Çal flmalar m zdaki temel amaçlar m zdan biri de T.C. Ziraat Bankas n n ça dafl ve modern Türkiye ye yarafl r, sektörde rekabete engel de il, aksine sa l kl rekabet ortam n n oluflmas na katk da bulunan bir banka olmas n sa lamakt r. Performans m z n zirvesinde bir y l daha geride b rakm fl bulunmaktay z. Yüz k rk iki y ll k geçmiflinden gelen güç, personelimizin gösterdi i örnek ve özverili çal flmalar ile müflterilerimizin güveni, Bankam z 2005 y l nda Türk bankac l k sektörü tarihinde gerçekleflen en yüksek kâr rakam na ulaflt rm flt r. Rekor performans m z n hakl gururu ile baflar m z gelecek y llarda da sürdürmeye kararl y z. Bu vesileyle müflterilerimize ve bu baflar ya katk da bulunan bütün personelimize teflekkür ederim. Sayg lar mla, Can Ak n ÇA LAR Genel Müdür

10 GÜVEN, KALICILIK VE 142 YILLIK KÖKLÜ B R GEÇM fiten GELEN GÜÇ...

11 FAAL YET RAPORU FAAL YET KONULARI T BAR YLE 2005 YILI FAAL YETLER Kurumsal ve ticari bankac l k kapsam nda sunulan hizmetin çeflitlili i aç s ndan Ziraat Bankas n n rakipleri ile aras nda fark bulunmamakla birlikte, yurtiçi ve yurtd fl teflkilat n n yayg nl, düflük fonlama maliyetleri ve likidite avantajlar ile müflterilerin büyük tutarl gereksinimlerini karfl layabilme gücü, Banka ya önemli üstünlükler sa lamaktad r. PERSONEL VE fiube SAYISI Personel Say s fiube Say s Yurtiçi fiube 9 Yurtd fl fiube BANKA NIN H ZMET TÜRÜ VE FAAL YET ALANLARI Banka n n faaliyet alan her türlü nakdi ve gayrinakdi Türk liras ve döviz üzerinden krediler açmak, yurtiçi ve yurtd fl para ve sermaye piyasalar nda ifllemler yapmak, tar m sektörüne finansman deste i sa lamak, TL ve YP mevduat toplamak ve di er bankac l k hizmetlerini yapmakt r YILI FAAL YETLER ve likidite avantajlar ile müflterilerin büyük tutarl gereksinimlerini karfl layabilme gücü, Banka ya önemli üstünlükler sa lamaktad r. Ayr ca Banka n n Güven, kal c l k ve köklü geçmifl ile özdeflleflmifl marka gücü önemli bir rekabet avantaj yaratmaktad r. Banka n n aktif büyüklü ü ve özkaynak yap s avantaj na ba l olarak yüksek tutarl kredi kullanan büyük ölçekli kamu kurulufllar ve özel flirketlere yönelik pazarlama faaliyetleri ile söz konusu müflterilerin tüm bankac l k ifllemlerinden ve nakit ak fllar ndan pay al nmaya çal fl lmaktad r. Ayr ca bu tür büyük ölçekli kurum ve firmalar kendileri ile bayi, tedarikçi, perakendeci, vb. flekillerde ifl iliflkisi bulunan daha küçük firmalara ulafl lmas n kolaylaflt rmaktad r. Küçük iflletmelere yönelik pazarlama faaliyetleri ile çok say da düflük tutarl kredi kulland r m yap larak riskin tabana yay lmas amaçlanmaktad r. >> KURUMSAL BANKACILIK Kurumsal ve ticari bankac l k kapsam nda sunulan hizmetin çeflitlili i aç s ndan Ziraat Bankas n n rakipleri ile aras nda fark bulunmamakla birlikte, yurtiçi ve yurtd fl teflkilat n n yayg nl, düflük fonlama maliyetleri Ticari ve kurumsal pazarlama faaliyetleri ile sadece ürün ve hizmet sat fl de il, sunulan hizmet kalitesi ile müflteri memnuniyetinin sa lanmas, uzun vadeli, karfl l kl ç karlar n gözetildi i, sa lam, mümkün olan her konuyu kapsayan geliflmifl iliflkiler kurularak müflteri ba l l n n yarat lmas ve bu iliflkilerin korunmas hedeflenmektedir.

12 10 T.C. Z RAAT BANKASI A.fi YILI FAAL YETLER DEVAMI 2005 y l nda yat r m ifllemleri de dahil olmak üzere hizmet veren nternet Bankac l yan nda, ATM a n n daha yeni ve ça dafl hizmet sunabilecek hale getirilmesi ve teknolojik geliflmeler paralelinde yak n gelecekte Telefon Bankac l n n da devreye al nmas yla birlikte teknolojiye dayal da t m kanallar yo un olarak kullan lacakt r. Ticari ve kurumsal kredi portföyü, a rl kl olarak kurumsal firmalar ile kamu kurum ve kurulufllar ndan oluflmaktad r. Bunun yan s ra küçük iflletmelere kulland r lan krediler, toplam ticari ve kurumsal krediler içinde önemli bir paya sahip bulunmaktad r. Gelecek y llarda ticari ve kurumsal kredi portföyünün a rl n n küçük iflletmeler lehine geliflece i öngörülmektedir. Kamu kurumlar ile büyük ölçekli firmalar n yüksek tutarl kredi gereksinimlerinin karfl lanmas na devam edilecek ve yayg n flube a ndan azami düzeyde yararlan larak her bölge ve sektörden küçük iflletmelere kredi kulland r mlar art r lacakt r Y l Sonuçlar Kredi tahsis kültürü ihtiyatl, çözüm getirici ve çok seçici gibi s fatlarla tan mlanabilen T.C. Ziraat Bankas, 2005 y l nda tabana yay lan bir kredi politikas izlemifltir. Türkiye sath na yay lm fl bulunan Ticaret ve Sanayi, Esnaf ve Sanatkar, Eczac lar Odalar ve KOSGEB ile yap lan protokollerle küçük iflletmelere 740 milyon YTL nakdi iflletme kredisi kulland r lm fl, KOB lerin uzun vadeli finansman ihtiyaçlar için Avrupa Yat r m Bankas (AYB) ile ikraz anlaflmas imzalanm flt r. Banka n n 2001 y l nda bafllad yeniden yap lanma çal flmalar çerçevesinde teknolojik olarak altyap s n güçlendirmesi ve sundu u ürün çeflitlili ini art rmas sonucu kurumsal ve ticari bankac l k ifllemlerinden ald pay artmaya devam etmektedir. Finansal piyasalardaki istikrara ve iyimserli e paralel olarak ticari ve kurumsal krediler 2004 y l nda milyon YTL iken 2005 y l nda %15 art flla milyon YTL ye yükselmifltir. Tabana yay lma politikalar çerçevesinde nakdi küçük iflletme kredilerinin toplam ticari ve kurumsal krediler içerisindeki pay, 2004 y l nda %19 iken 2005 y l nda %31 e yükselmifltir. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi flletmelerinin Gelifltirilmesi ve Desteklenmesi Amac yla KOSGEB Taraf ndan Uygun Koflullarda Finansal Destek Sa lanmas Hakk nda Karar do rultusunda, KOSGEB ile 2004 y l nda imzalanan KOB hracat Destekleme Kredi Protokolü çerçevesinde KOB hracat Destekleme Kredisi 2005 y l nda da yo un olarak kulland r lm flt r. Önümüzdeki y llarda Banka politikalar do rultusunda reel sektöre yönelik kredilendirme ve ticari müflteri

13 FAAL YET RAPORU portföyünün art r lmas ile tabana yay lmas çal flmalar devam edecektir. Kurumsal firmalar ile iflbirli i faaliyetleri ve kamu kurum ve kurulufllar ile mevcut iliflkiler daha da gelifltirilecektir. Kurumsal ve ticari bankac l k ürünlerinin çeflitlendirilmesi, ticari kredilerin aktifler içindeki pay n n art r lmas ve sektör rakamlar n n üzerinde art fllar n sa lanmas ile müflteri memnuniyeti odakl hizmet kalitesinin yükseltilmesi T.C. Ziraat Bankas n n uzun vadeli hedefleridir. >> B REYSEL BANKACILIK Genel olarak de erlendirildi inde, yayg n flube a, güvenilir banka imaj, özverili personeli, düflük kaynak maliyeti ile rekabetçi fiyatlar ve genifl veri taban T.C. Ziraat Bankas n n bireysel bankac l k alan ndaki güçlü yanlar n oluflturmaktad r. Bu rekabet üstünlükleri Banka ya ihtiyaç kredileri, tafl t kredileri, konut kredileri, kredi kartlar ve di er bireysel ürün ve hizmetlerin sunumunda önemli avantajlar sa lamaktad r. Özellikle konut kredilerindeki düflük kaynak maliyeti ile rekabetçi fiyatlamas, kredi süreçlerindeki h z ve TOK müflterilerine eriflimi Banka ya benzersiz pazarlama olanaklar sunmaktad r. T.C. Ziraat Bankas bireysel bankac l k alan ndaki bu üstünlüklerini, reklâm ve tan t m faaliyetlerini yo unlaflt rarak ve flube d fl da t m kanallar n, özellikle POS say s n art rarak sürdürecektir. Da t m Kanallar T.C. Ziraat Bankas n n öncelikli da t m kanal flubelerdir. Banka 2005 y l nda, yat r m ifllemleri de dahil olmak üzere hizmet veren nternet Bankac l yan nda, ATM a n n daha yeni ve ça dafl hizmet sunabilecek hale getirilmesi ile Türkiye nin en yayg n ve en genç da t m a lar ndan biri olacakt r. Teknolojik geliflmeler paralelinde yak n gelecekte, Telefon Bankac l n n da devreye al nmas yla birlikte teknolojiye dayal da t m kanallar yo un olarak kullan lacakt r y lsonu itibariyle T.C. Ziraat Bankas ATM lerinin say s dir. Dört banka ile yap lan anlaflmalar çerçevesinde bu bankalar n yayg n olan T.C. Ziraat Bankas n n ATM a ndan yararlanmas na imkân sa lanm flt r Y l Sonuçlar 2005 y l nda konut kredisinde ve nema kredisi yoluyla tüketici kredilerinde sektör ortalamas n n üzerinde bir art fl sa lanm flt r y l ndaki krizden sonra ekonominin harekete geçirilebilmesi, ertelenmifl taleplerin gerçeklefltirilmesi ve bozulan flirket bilançolar n n düzelmesi aç s ndan önem arz eden bireysel kredilere a rl k verilmifl ve bu do rultuda uygulanan faiz/fiyatlama politikas ile sektörü hareketlendiren ve yönlendiren bir duruma gelinmifltir y l nda milyon YTL olan bireysel krediler 2005 y lsonunda milyon YTL ye ulaflm flt r. T.C. Ziraat Bankas tüm geleneksel ve ça dafl bireysel bankac l k ürün ve hizmet yelpazesini en son teknolojik altyap larla müflterilerine sunmaktad r. >> TARIMSAL BANKACILIK Tar msal Bankac l k uygulamalar Banka genelinde, 22 Bölge Baflkanl ve bu Bölge Baflkanl klar na ba l 838 tar msal kredi açmaya yetkili flube taraf ndan yürütülmektedir.

14 12 T.C. Z RAAT BANKASI A.fi YILI FAAL YETLER DEVAMI Yayg n müflteri portföyü ve flube a, T.C. Ziraat Bankas na duyulan güven ve tar msal krediler konusundaki uzmanl Banka n n önemli rekabet avantajlar aras ndad r. Ekonomide istikrara ba l olarak olumlu geliflmelerin yafland 2005 y l nda, 8378 say l Bakanlar Kurulu Karar kapsam nda, tar msal üretimin gelifltirilmesi, verimlili in, kalitenin art r lmas ve üreticilerin finansman gereksinimlerinin uygun koflullarda karfl lanmas amac yla tar msal üretime yönelik Sübvansiyonlu Tar msal Kredi kulland r lmas Tar msal Bankac l ilgilendiren en önemli geliflme olmufltur. Tar msal Bankac l k kapsam nda sunulan ürün ve hizmetleri iki grupta toplamak mümkündür. a) Krediler Banka n n tar msal kredi ürünleri cari tar msal kredi faiz oranlar ndan konular na göre %25-60 aras nda indirim yap lmak suretiyle sübvansiyonlu olarak kulland r lmaktad r. T.C. Ziraat Bankas n n kredi ürünleri flletme Kredileri ve Yat r m Kredileri olarak ikiye ayr lmaktad r. 1. flletme Kredileri Bireysel Çiftçi Kredisi Projeli flletme Kredisi Sözleflmeli Üretim Kredisi Spot Tar msal Kredi 2. Yat r m Kredileri flletme Kurma, flletmenin Modernizasyonu ve Yat r m Mal Teminine Yönelik Krediler Mekanizasyon Kredileri b) Arac l k fllemleri T.C. Ziraat Bankas ürün bedeli ve destekleme ödemeleri ile fon kaynakl kredi uygulamalar na arac l k etmektedir. Kuruldu u günden günümüze kadar tar msal kredi kulland r m konusunda ihtisas bankas olmas ndan kaynaklanan deneyimi, Banka ya önemli bir üstünlük kazand rmaktad r.

15 FAAL YET RAPORU Y l Sonuçlar 2005 y l içinde hayata geçirilen uygulamalarla banka kaynakl kredi bakiyesi, 2004 y lsonunda milyon YTL iken, 2005 y lsonunda milyon YTL ye ulaflm flt r. Söz konusu uygulamalar ile kredi tahsis süreci h zland r lm fl, üreticilere farkl ödeme ve esnek vade seçenekleri sunulmufltur. Di er taraftan 2004 y l nda bafllat lan sübvansiyonlu kredi uygulamas na 2005 y l nda kapsam daha da geniflletilerek devam edilmifltir. Bu çerçevede 30 Aral k 2005 tarihi itibariyle cari tar msal kredi faiz oranlar ndan konu baz nda %25 ile %60 aras nda de iflen oranlarda indirim yap lmak suretiyle, y ll k %8 ile %15 aras nda de iflen faiz oranlar ile yaklafl k üreticiye 1,9 milyar YTL kredi kulland r lm flt r. Mevcut ve potansiyel tar msal bankac l k müflterilerine kârl l k ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde tar msal krediler ile birlikte di er bankac l k ürünlerini de sunarak verimlili in yükseltilmesi ve müflterilere art de er yaratarak tar m sektöründeki etkinli in daha da art r lmas hedeflenmektedir. >> FON YÖNET M Yurt çap ndaki yayg n flube a arac l yla toplumun her kesiminden milyonlarca müflteriye eriflim gücü, bankac l k sektöründeki 142 y ll k köklü geçmiflinden gelen güç ve güven, ulusal ve uluslararas finans piyasalar nda etkin bir rol oynamak için gerekli olan mali büyüklük, T.C. Ziraat Bankas n n fon yönetimindeki gücünü pekifltiren avantajlar olarak öne ç kmaktad r. Yetkin insan kayna, uluslararas piyasalardaki etkinli ini art ran genifl yurtd fl flube ve ifltirak a ile yurtiçi ve yurtd fl muhabir bankalar n tan d yüksek limitler fon yönetimi ifllemleri aç s ndan Banka n n güçlü yanlar olarak say labilir. Fon Yönetim Stratejisi Temel strateji, Banka yönetiminin belirledi i risk parametreleri çerçevesinde Banka n n döviz, Türk liras ve menkul k ymetler gibi likit de erlerini optimum düzeyde kullanarak verimlili i ve kârl l art rmak ve söz konusu de erlerin birbiri üzerindeki etkileflimlerini rasyonel biçimde de erlendirmektir. Fon Yönetimi nin amac, Banka bilançosunun karfl laflaca finansal riskleri izlemek ve yönetmek, Banka kaynaklar n piyasalarda de erlendirmek ve piyasalarda oluflan f rsatlar izleyerek kâr n en üst düzeye ç kar lmas n sa lamakt r. Bu genel strateji, önümüzdeki dönemlerde de korunacakt r. Hazine fllemlerinde Bilgi Teknolojileri Merkezi Bankac l k Sistemi n kullan lmaya bafllanmas ndan sonra hazine ifllemleri büyük ölçüde otomasyon kapsam nda yap lmaktad r. Hazine ifllemlerinin yap lmas ndan ödeme ve muhasebelerinin tamamlanmas na kadar olan tüm süreç söz konusu sistem içinde gerçeklefltirilmektedir (straight-through processing). Bu sayede oluflabilecek operasyonel riskler minimum düzeye inmifltir. Piyasa Yap c l y l nda Türk D BS Piyasa Yap c s olan Banka, Eylül 2005 tarihinde bafllayan 4. dönemde de Piyasa Yap c l Sistemi içinde yer almaktad r. Banka, 2005 y l nda T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl taraf ndan gerçeklefltirilen Eurobond ihraçlar n n dördüne ortak ihraç bankas olarak ifltirak etmifltir.

16 14 T.C. Z RAAT BANKASI A.fi YILI FAAL YETLER DEVAMI T.C. Ziraat Bankas n n uluslararas stratejisi, Türk ifladam n n gitti i her yere onlarla beraber veya onlardan önce gitmek tir. >> DIfi L fik LER VE fit RAKLER D fl liflkiler The Banker dergisine göre, 2005 y l nda dünyan n 144. büyük bankas olan T.C. Ziraat Bankas n n, KKTC de dört, New York, Londra, Sofya, Üsküp ve Tiflis te birer flubesi ve Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Fransa da faaliyet gösteren ifltirak bankalar bulunmaktad r. Banka n n global hizmet a n tamamlayan di er üç hizmet noktas Kabil, Tahran ve Karaçi temsilcilikleridir. T.C. Ziraat Bankas n n uluslararas stratejisi, Türk ifladam n n gitti i her yere onlarla beraber veya onlardan önce gitmek tir. Banka, bu stratejisi do rultusunda yeni piyasalara girerek global co rafyadaki yayg nl n art rmay planlamaktad r. Bu çerçevede, Türk ve Irak makamlar ndan gerekli izinleri al nan Ba dat fiubesi nin 2006 y l n n ilk yar s nda faaliyete geçmesi öngörülmektedir. T.C. Ziraat Bankas, temsil etti i varl klar n büyüklü ü, kârl l ve geliflim h z ile orant l olarak uluslararas piyasalarda sayg n bir konuma sahiptir. Doksan iki ülkede genifl bir muhabir banka a bulunan Banka, Türkiye ile ifl yapan yabanc bankalarca öncelikle tercih edilen konumunu 2005 y l nda da korumufl, mevcut iliflkilerini gelifltirirken, karfl l kl ifl hacimlerinin art r lmas yönündeki çal flmalar na h z vermifltir. Banka, güçlü muhabir iliflkileri ve sa lam fonlama taban ile müflterilerinin d fl ticaret ifllemlerine rekabetçi koflullarla arac l k etmektedir. T.C. Ziraat Bankas önümüzdeki y llarda güçlü uluslararas prestijini art rarak korumay hedeflemektedir. Muhabir bankac l k a, müflterilerin talepleri ve dünya ekonomisinde yaflanan konjonktüre paralel olarak gelifltirilecek ve d fl ticaretten al nan pay n art r lmas na çal fl lacakt r. fltirakler Banka n n baz ifltiraklerindeki sermaye pay ve yat r lan sermaye bilgileri afla dad r. Yat r lan Yurtiçi Sermaye Sermaye fltirakler Pay (%) (bin YTL) Ziraat Finansal Kiralama A.fi. 50, Ziraat Yat r m Menkul De. A.fi. 50, Ziraat Portföy Yönetimi A.fi. 50, Bileflim ADK ve Ödeme Sistemleri A.fi. 25, Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.fi. 24, Arap Türk Bankas A.fi. 15, Yurtd fl Sermaye Yat r lan fltirakler Pay Sermaye Ziraat Bank International A.G. (Avro) 100, Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. (Avro) 100, Ziraat Bank (Moscow) CJSC (ABD dolar ) 99, Kazakhstan Ziraat Int. Bank (ABD dolar ) 93, Uzbekistan Turkish Bank (ABD dolar ) 50, Turkmen Turkish Joint Stock Commercial Bank (ABD dolar ) 50, Azer-Turk Bank Open Joint Stock Company (ABD dolar ) 46, Banque Du Bosphore (Avro) 26,

17 FAAL YET RAPORU >> NSAN KAYNAKLARI Hizmet çeflitlili i ve yayg n flube a nedeniyle genifl müflteri portföyüne paralel olarak birbirinden çok farkl gereksinimlere cevap verecek niteliklerde personel istihdam eden T.C. Ziraat Bankas, çal flanlar n sadakatle ba l olduklar bir iflverendir. Norm kadro kriterlerine uygun hareket etmesi, operasyonel riski azaltmak amac yla çal flanlar rotasyona tabi tutmas, disiplin yönetmeli ini tavizsiz uygulamas Banka n n insan kaynaklar politikalar n n temel tafllar d r. Her unvandaki personelin kariyer yolunun aç k olmas, özel hayat sigortas, sa l k hizmetlerinin çeflitlili i ve kalitesi ile zengin sosyal olanaklar motivasyonu yükseltici etkenlerdir. Banka n n köklü geçmifli ve sektördeki büyüklü ü çal flanlar n kuruma ba l l n art rmaktad r. E itim Türkiye nin ilk ve tek Bankac l k Okulu na sahip olan T.C. Ziraat Bankas, e itim konusunda ülkenin en büyük bankas olman n üstünlük ve ayr cal na sahiptir. Bankac l k Okulu ile sektördeki en kapsaml e itim sunulmaktad r. T.C. Ziraat Bankas nda birçok bankaya göre daha geliflmifl bir uzaktan e itim sistemi ile içeri i sunma çal flmalar devam etmektedir. Genifl teflkilat a nedeniyle e itimler ço unlukla farkl bölgelerde yap lmaktad r ve 2005 y llar nda yeniden yap land rma sürecinde olan Banka da organizasyon yap s ndaki de iflikli e uygun olarak mevcut personele yeni görev alanlar ile ilgili bilgi ve beceri edindirme ve gelifltirmeye yönelik teknik konularda uzmanl k e itimleri verilmifltir y l nda e itim program nda ilk defa yer alan ve gelecek y llarda da devam edecek olan Sertifikasyon Programlar n n uygulanmas na bafllanm flt r. Sertifikasyon Programlar ile e itimlerde standardizasyonu sa lamak ve tüm personelin bulundu u unvan n gerektirdi i temel e itimleri almalar amaçlanmaktad r y l nda her personelin en az bir Sertifikasyon Program na kat lmas hedeflenmektedir. >> STRATEJ K YÖNET M Stratejik yönetimin amac ekonomideki ve sektördeki geliflmeler do rultusunda yeni stratejiler gelifltirmek, genel ekonomik durum ve sektördeki de iflim ve dönüflüm yönünü dikkate alarak mevcut yap n n de iflikliklere uyumunu sa layacak k sa, orta ve uzun vadeli politikalar tespit etmek, alternatif planlar haz rlamak, Banka bütçesinin haz rlanmas na ve ihtiyaç halinde revize edilmesine iliflkin politikalar belirlemek, flube ve bölgelerin performans n de erlendirmektir y l içinde yönetimce belirlenen makro stratejiler ve y llar bütçe hedefleri ile bu hedefleri gerçeklefltirmeye yönelik düzenlenen stratejik yol haritalar n n uygulama plan haz rlanm flt r. Ayr ca araflt rma gelifltirme (Ar-Ge) faaliyetleri kapsam nda analiz ve çok çeflitli ülke ve sektör raporlar haz rlanmaktad r. Banka n n kaynak maliyeti ile aktif getirisi ve pasif maliyeti düzenli olarak hesaplanmaktad r. Üst yönetimin alaca stratejik kararlara fl k tutmas amac yla Banka n n mali durumunun sektör ile karfl laflt rmas periyodik olarak yap lmakta, haftal k ve ayl k mali durum raporlar Banka üst yönetimine düzenli olarak raporlanmaktad r.

18 ANA SERMAYE BÜYÜKLÜ ÜNE GÖRE DÜNYANIN 144., SERMAYE KÂRLILI INDA SE BATI AVRUPA NIN 1. BANKASI

19 FAAL YET RAPORU YILI FAAL YETLER DEVAMI T.C. Ziraat Bankas ülkemizdeki en yo un bankac l k ifllem hacmini gerçeklefltirmektedir. Klasik bankac l k faaliyetleri ve ürün-hizmet sunumuna ek olarak kamusal sermayeye sahip olmas nedeniyle, emekli maafl ödemeleri, vergi iadelerine arac l k ve tasarrufu teflvik hesab ödeme ifllemlerini de gerçeklefltirmektedir. >> GENEL MUHASEBE VE MAL YÖNET M Genel muhasebe ve mali yönetimin amac Banka muhasebe kay tlar n n güvenilir ve yasal mevzuat çerçevesinde tutulmas na iliflkin usul ve esaslar belirlemek, mali tablolar izlemek, de iflimleri de erlendirmek ve gerekti inde ilgili birimleri bilgilendirmektir. Banka n n mali durumuna iliflkin rakamsal verilerini konsolide etmek ve bu kapsamda Banka n n genel, yurtiçi ve yurtd fl mizan n haz rlamak, kanun ve mevzuatta belirlenen dönem ve sürelerde bilanço, gelir tablosu, bilanço d fl yükümlülükler, özkaynak de iflim tablosu, nakit ak m tablosu, kâr da t m tablosu ve benzeri tablolar ile bunlara iliflkin aç klama dipnotlar haz rlamak, söz konusu mali tablolar n ba ms z denetim firmas nca rapora ba lanmas n ve bunlardan y lsonuna iliflkin olanlar n yetkili organlar n onay na sunularak yay nlanmas n sa lamak, Banka n n muhasebe kay tlar esas al narak konsolide edilmifl rakamlar üzerinden yasal yükümlülükleri (Zorunlu Karfl l klar ile Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu, YTL/YP mevduat vaziyet bildirimleri vb.) hesaplayarak ilgili mercilere raporlamak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin etmektir. Format ve içeri i kamu otoritelerince belirlenen raporlamalar sunmak, Baflbakanl k Yüksek Denetleme Kurulu ile BDDK Bankalar Yeminli Murak plar Kurulu taraf ndan haz rlanan raporlara iliflkin Banka cevaplar n oluflturmak ve sunmak, Genel Müdürlük ve Bölge Baflkanl klar Mali Yönetim Bölümleri nce bölge ve flubelerin performans de erlendirme verilerini haz rlamak ve mali tablolar n günlük olarak izlemek, de iflimleri de erlendirmek ve hatalar n düzeltilmesini sa lamak, mali tablolarla ilgili analiz ve raporlamalar yapmak temel görevleridir. >> BANKACILIK OPERASYONLARI T.C. Ziraat Bankas ülkemizdeki en yo un bankac l k ifllem hacmini gerçeklefltirmektedir. Klasik bankac l k faaliyetleri ve ürün-hizmet sunumuna ek olarak kamusal sermayeye sahip olmas nedeniyle T.C. Ziraat Bankas ; y lda 14,7 milyon Emekli Sand, 4,6 milyon 65 yafl, 41,3 milyon SSK, 4 milyon Ba -Kur maafl/di er ödeme ifllemlerine, yaklafl k 4,6 milyon emekliye ait vergi iade zarf toplanmas ve ödenmesi ifllemlerine arac l k etmekte, y lda 16 milyon tasarrufu teflvik hesab ödeme ifllemini yapmaktad r. Ayr ca, do rudan gelir deste i ödemeleri ve di er destekleme ödemeleri kapsam nda bugüne kadar yaklafl k 8 milyon çiftçiye 12 milyon YTL destekleme ödemesine arac l k edilmifltir.

20 18 T.C. Z RAAT BANKASI A.fi YILI FAAL YETLER DEVAMI T.C. Ziraat Bankas n n bilim, sanat, kültür ve spor gibi sosyal konulardaki duyarl l n n ve katk lar n n temel ç k fl noktas n toplumsal paylafl m ruhu oluflturmaktad r. Mevduat kabul etme ve bankac l k ifllemleri yapma yetkisi kald r lan T. mar Bankas T.A.fi. ye ait yaklafl k 380 bin mudinin mevduatlar, bu konuda görevlendirilen 190 flube arac l ile Banka taraf ndan ödenmektedir. Bilgi Teknolojileri Ülkemizde flube say s ve üstlendi i de iflik görevler göz önüne al nd nda T.C. Ziraat Bankas ölçe inde baflka bir banka bulunmamaktad r. Banka da 2004 y l nda gerçeklefltirilen merkezi sisteme geçiflle, temel bankac l k uygulamas tüm flubelerde ve Genel Müdürlük birimlerinde yayg nlaflt r lm fl ve y lsonunda YTL dönüflümü baflar yla tamamlanm flt r y l nda temel bankac l k yaz l m ndaki gelifltirme ve iyilefltirme çal flmalar devam etmifltir. Da t k sistemden merkezi sisteme geçifl aflamas oldukça k sa bir sürede, mainframe olarak bilinen toplam sahip olma maliyetleri çok yüksek teknoloji yerine, aç k sistemlerden oluflan bir yap üzerinde gerçeklefltirilmifltir. Bu seçim, mainframe teknolojisini kullanan rakiplere oranla getirdi i maliyet avantaj yan nda, geniflleme ve Ola anüstü Hal Durum Merkezi gibi alanlarda da Banka n n BT yap s na büyük esneklikler kazand rm flt r. Kullan lan bu yeni teknolojilere uygun nitelikte yeterli say da insan kayna da istihdam edilmifltir. Genel Müdürlü ün farkl bir ilde Ola anüstü Hal Durum Merkezi ile ilgili proje çal flmalar devam etmekle birlikte, Ankara içinde ve farkl konumlarda sistemler yedeklenmektedir. Yedekleme yap s bu merkezler aras nda otomatik olarak hizmet devaml l n sa layacak bir flekilde tasarlanm flt r. Bölge Baflkanl klar ve Genel Müdürlük toplant salonlar na video konferans sistemi kurularak, bölgelerle interaktif toplant ve konferans imkân yarat larak maliyetlerden tasarruf sa lanmas amaçlanm flt r. Bireysel nternet Bankac l fiubesi 15 Temmuz 2005 te müflterilerin kullan m na aç lm flt r. Kurumsal nternet Bankac l fiubesi ile ilgili proje ise devam etmektedir. >> SOSYAL SORUMLULUK ÇALIfiMALARI Bilime, Kültüre, Sanata ve Spora Katk T.C. Ziraat Bankas n n bilim, sanat, kültür ve spor gibi sosyal konulardaki duyarl l n n ve katk lar n n temel ç k fl noktas n toplumsal paylafl m ruhu oluflturmaktad r. T.C. Ziraat Bankas sa lad sürekli destekle birçok sosyal sorumluluk çal flmas na sahip ç kmaktad r. Banka n n bu alandaki misyonu, bilime, sanata, kültüre ve spora katt de eri sürekli k lmak, milli de erlerimizin bizden sonraki nesillere eksiksiz olarak tafl nmas nda bir nebze de olsa katk da bulunmakt r. Banka, 2005 y l boyunca farkl toplumsal paylafl m projelerini sürdürmüfltür. T.C. Ziraat Bankas Resim Koleksiyonu ve Sanat Galerileri Cumhuriyet dönemi ile birlikte Banka, Türk resim sanat n n geliflmesi amac yla, 1926 y l ndan bu yana al nan eserlerle T.C. Ziraat Bankas Resim Koleksiyonu nu oluflturmufltur. Koleksiyondaki mevcut eserler, bafllang c ndan günümüz sanatç lar na kadar Türk resim sanat tarihini görsel olarak anlatabilecek zenginliktedir. Resim koleksiyonunda yer alan orijinal tablo say s ye ulaflm flt r. Her geçen y l, Banka n n sanat galerilerinde

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez

Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez Faaliyet Raporu 2006 Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez çindekiler Sunufl 1- Kurumsal Profil 2- Bafll ca Finansal Göstergeler 4- T.C. Ziraat Bankas Tarihinden Sat rbafllar 6- Yönetim Kurulu Baflkan 'n

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler mali ÇÖZÜM 17 TURMOB 19.OLA AN GENEL KURULUNA G DERKEN TÜRK MUHASEBE MESLE N N DÜNYADAK VE ÜLKEM ZDEK YER I. G R fi Yahya ARIKAN* T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

FAAL YET RAPORU. Üreten Türkiye nin Bankas

FAAL YET RAPORU. Üreten Türkiye nin Bankas 2007 FAAL YET RAPORU Üreten Türkiye nin Bankas çindekiler Sunufl Kurumsal Profil 1 Rakamlarla Halkbank 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz 4 Stratejilerimiz, Kurumsal De erlerimiz 5 Halkbank n Tarihsel

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas YURTDIfiINDAN TEM N ED LEN VADES B R YILDAN UZUN NAKD KRED LER N YURT Ç YERLEfi K F RMALARA GERÇEK MAL YET Dr. Rasim Y lmaz Dumlup nar Üniversitesi, BF 1. G R fi Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

FAAL YET R A P O R U 2003

FAAL YET R A P O R U 2003 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar 6 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 18 cra Kurulu 20 Üst Yönetim

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Risk Yönetimi Politikalar

Risk Yönetimi Politikalar 173 Risk Yönetimi Politikalar Risk Yönetim ve ç Denetim Organizasyonu Garanti Bankas nda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, yasal mevzuat ile de uyumlu olarak icrac fonksiyonlardan ba ms z bir flekilde

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı