OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler"

Transkript

1

2

3 KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER OYAK BANK KRED DERECELEND RME NOTLARI YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler OYAK VE OYAK GRUP fi RKETLER YÖNET M KURULU ÜST YÖNET M YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARINA L fik N B LG LER KONSOL DE OLMAYAN BA IMSIZ DENET M RAPORU KONSOL DE BA IMSIZ DENET M RAPORU GÜNCEL LET fi M B LG LER OYAK BANK TÜRK YE fiube A I

4 KURUMSAL PROF L Oyak Bank, kurumsal, ticari ve bireysel segmentlerde müflteri odakl, katma de eri yüksek hizmetler sunan ulusal bir bankad r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 KURUMSAL PROF L s 2

5 Son y llarda kaydetti i h zl organik büyüme ile ülkemizin lider bankalar aras ndaki yerini pekifltiren Oyak Bank, sahip oldu u büyük müflteri kitlesine, Türkiye genelinde yayg n fiziki ve alternatif da t m kanallar üzerinden 7 gün 24 saat bankac l k hizmet ve ürünleri sunmaktad r. Karfl l kl verimlilik ve kârl l a dayal güçlü uluslararas iliflkilere sahip olan Oyak Bank, yabanc kredi kurumlar nca Türkiye'nin en sayg n ve mali aç dan en kuvvetli bankalar aras nda de erlendirilmektedir. Oyak Bank, ülkemizin ilk ve en büyük özel bireysel emeklilik fonu olan OYAK' n bir ifltirakidir YIL SONUNDA OYAK BANK fiube Say s 307 ATM Say s 1,022 Toplam Personeli 4,585 Toplam Aktifleri / Milyon YTL 8,377 Toplam Özkaynak / Milyon YTL 1,010 Kredileri / Milyon YTL 5,093 Net Faiz Geliri / Milyon YTL 468 Mevduat / Milyon YTL 5,630 Net Kâr / Milyon YTL 308 OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 KURUMSAL PROF L s 3

6 Oyak Bank' n Vizyonu Müflteri, hissedar ve çal flan na art de er sa layan, ürün ve hizmetleri ile genifl kitlelere eriflen, toplumsal sorumlulu unun bilincinde, de erlerine sad k, güvenilirli i, kalite yönetimi, yayg n hizmet a, ürün çeflitlili inde öncülü ü, uzman personeli ve müflteri odakl hizmet anlay fl yla ilk akla gelen ve tercih edilen global bir banka olmakt r. Oyak Bank' n Misyonu Müflterilerimize bütün finansal ürün ve hizmetleri kalite ve etik de erlerden ödün vermeden her seferinde beklentileri aflarak sunmakt r. OYAK BANK'IN DE ERLER fieffafl k Yarat c l k Rekabetçilik Güven ve Adalet Karfl l kl Sayg Sorumluluk Bilinci Müflteri Odakl l k OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 OYAK BANK IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER s 4

7 OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI 1984 First National Bank of Boston'un stanbul fiubesi olarak kurulur First National Bank of Boston A.fi. unvan n al r. Hisselerinin %75'i Türk sermayedarlara sat l r ve OYAK en yüksek pay (%34.25) sahibi olur Banka'n n ad Türk Boston Bank olarak de iflir OYAK, Banka'n n di er hisselerinin tamam n sat n al r Banka'n n ad Oyak Bank A.fi. olarak de ifltirilir OYAK, bünyesinde Egebank A.fi., Bank Kapital T.A.fi., Türkiye Tütüncüler Bankas Yaflarbank A.fi., Yurt Ticaret ve Kredi Bankas A.fi., Ulusal Bank T.A.fi.'yi bar nd ran Sümerbank A.fi.'yi A ustos 2001'de Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'ndan sat n al r Ocak 2002 tarihi itibariyle Sümerbank A.fi., Oyak Bank A.fi. ile birleflir. 2002'den bugüne Birleflme sonras Oyak Bank' n büyüme evresi bafllar... Bugün Oyak Bank, 307 flubesi ile yürürlükteki Bankac l k Kanunu ve yasal mevzuat n öngördü ü s n rlar içinde, her türlü bankac l k faaliyetini gerçeklefltirmektedir. OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER Oyak Bank, %100 oran nda OYAK (Ordu Yard mlaflma Kurumu) ifltirakidir. Cari dönem içerisinde Banka'n n sermaye, ortakl k yap s ve ana sözleflmesinde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 OYAK BANK IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI s 5

8 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER (*) BAfiLICA F NANSALLAR M LYON YTL B LANÇO Toplam Krediler (Net) 5,093 3,484 2,181 1, Menkul K ymetler Portföyü 1,810 1,617 1,348 1,052 1,665 Mevduat 5,630 4,640 3,514 2,774 2,553 Toplam Özkaynaklar 1, Toplam Aktifler 8,377 6,154 4,500 3,519 3,068 GEL R TABLOSU Faiz Gelirleri 1,053 1, Faiz Giderleri Faiz Gelirleri (Net) Al nan Ücret ve Komisyonlar (Net) (4) 15 Net Kâr RASYOLAR ÖZKAYNAKLAR SYR Rasyosu (%) %17.2 %16.7 %16.3 %20.9 %47.9 Serbest Sermaye (Milyon YTL) Özkaynak/Toplam Aktifler %12 %12 %12 %12 %9 B LANÇO Krediler/Toplam Aktifler %60.8 %56.6 %48.5 %30.5 %7.0 Mevduat/Toplam Aktifler %67.2 %75.4 %78.1 %78.8 %83.2 AKT F KAL TES Duran Varl klar/toplam Aktifler %2.8 %3.7 %6.7 %8.3 %6.6 Takipteki Krediler/Toplam Krediler %0.7 %1.0 %1.0 %0.9 %3.1 KÂRLILIK VE VER ML L K Ortalama Özkaynak Getirisi %28.1 ** %18.5 %13.4 %10.6 %44.6 Ortalama Aktif Getirisi %3.2 ** %2.2 %1.6 %1.1 %4.2 Personel Bafl na Kâr (Bin YTL) 51 ** Gider/Gelir Rasyosu 56.3 ** (*) Tüm mali tablo verileri YTL'nin ilgili y ldaki sat n al m gücüyle ifade edilmifltir. (**) Vergi öncesi kâr üzerinden hesaplanm flt r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER s 6

9 OYAK BANK KRED DERECELEND RME NOTLARI FITCH RATINGS Aral k 2005 Yabanc Para Uzun Dönem Yabanc Para K sa Dönem Türk Paras Uzun Dönem Türk Paras K sa Dönem Bireysel Destek POZ T F BB- B POZ T F BB- B C/D 3 MOODY S Aral k 2005 Mali Güç D+ Görünüm DURA AN Türk Paras Mevduat K sa Dönem B R NC L 3 Türk Paras Mevduat Uzun Dönem BAA 3 Yabanc Para Mevduat K sa Dönem N/P Yabanc Para Mevduat Uzun Dönem B1 STANDARD&POORS Ocak 2006 Kredi Notu BB- POZ T F B Mevduat Sertifikas BB- B KRED DERECELEND RME KURULUfiLARINA GÖRE OYAK BANK Moody's Investors Service Oyak Bank' n D+ mali güç notu, Banka'n n Türkiye'deki birçok bankaya oranla yeterli kredi de erlili ine sahip olmas n n bir sonucudur. Kredi de erlili i ile kastedilen özellikle sektör ortalamas n n üzerindeki aktif kalitesi, iliflkili kurulufllara kulland r lan kredilerin azl, katma de er sa lamakta olan mevduat hacmi ve sa l kl özkaynak yap s d r. Banka, Sümerbank birleflmesi sonucunda flube a n ve mevduat müflterisi taban n büyütmüfltür. Bu birleflme ile yarat lan mevduat taban ve flube a uzun vadede Oyak Bank'a, Türkiye'deki rekabetçi bankac l k ortam için gereken ölçe i kazand rm flt r. Fitch Ratings Oyak Bank' n kredi notlar, ana orta olan OYAK' n deste ini, sa lam aktif kalitesini, istikrarl mevduat taban n ve güçlü özkaynak yap s n yans tmaktad r. Standard & Poors Oyak Bank' n güçlü yanlar düflük seviyedeki takipteki alacaklar ve yeterli kredi çeflitlili i, sa lam mevduat taban ve güçlü likidite, artan kârl l k ve kâr n Banka bünyesinde muhafaza edilmesi sonucu oluflan güçlü özkaynaklar, Türkiye'nin en büyük gruplar ndan birisinin ifltiraki olmas n n sa lad avantajlard r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 OYAK BANK KRED DERECELEND RME NOTLARI s 7

10 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI Türkiye ekonomisinde yaflanan istikrar bankac l k sektörüne yans m flt r. Dr. fi. Coflkun ULUSOY Yönetim Kurulu Baflkan 2005 y l nda ekonomik alanda gözlenen geliflmeler çizgisi, Türk bankac l k sektörüne müspet bir flekilde yans m flt r. Türkiye'de bankalara ve finansal kesime duyulan güven artm fl ve Türk bankalar n n uluslararas kredibilitesi yükselmifltir. Kurumsal ve bireysel eksenlerde, finansal hizmetlere olan talepte h zl art fl kaydedilmifltir. Bu geliflmeler paralelinde, kredi arz reel olarak büyümüfl, sektörde kredilerin toplam aktiflere ve mevduata oran yükselmifltir y l n n nisbî istikrar ortam, YTL cinsinden finansal yat r m araçlar n cazip hale getirmifl; sektör bilançosunda, yabanc para varl klardan YTL varl klara kuvvetli bir geçifl gözlenmifltir. Makroekonomik geliflmelerin bankac l k sektöründe yaratt olumlu etkilerin yan nda, daralan kâr marjlar ve yaflanan yüksek rekabet bankac l kta ölçek, verimlilik ve piyasa etkinli i gibi kavramlar n büyük önem kazanmas na yol açm flt r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI s 8

11 2005 Bankam z n birleflme sonras kaydetti i en baflar l faaliyet dönemi olmufltur. Raporumuzda sizlere sunulan sonuçlar, bu olumlu neticeyi ortaya koymaktad r. Oyak Bank, dezenflasyon sürecini en baflar l yöneten bankalardan biri olurken, odakland ifl sahalar nda büyümüfl ve pazar pay n art rm flt r y l nda kaydetti imiz mali ve operasyonel sonuçlar, enflasyonun tek haneli de erlere geriledi i ve rekabetin yo unlaflt bir ekonomik ortamda, Oyak Bank' n do ru belirlenmifl ve zaman içinde ödünsüz uygulanm fl olan stratejilerinin bir sonucudur. Oyak Bank, markas güvenle özdefl, büyük, sa lam ve tercih edilen bir ulusal bankad r. Oyak Bank, 2005 y l nda da organik büyümesini sürdürmüfl, müflteri taban n önemli oranda büyütmüfltür. Reel ekonomiye katk s n h zla art ran Bankam z, kredi portföyünü seçici ve kârl bir yaklafl m ile geniflletmifl; üstün aktif kalitesini dünya standard ndaki risk kontrol politikalar sayesinde daha da gelifltirmifltir. Oyak Bank büyük bir kitlenin tercihi olmufltur. Ö rencilerden emeklilere, tüccarlardan KOB ve büyük kurumlara, her türlü bankac l k hizmeti ihtiyac olan bütün vatandafllar m za kadar çeflitlilik gösteren ve toplam milyonlarla ifade edilen bir büyük müflteri kitlesine ülkemizin dört bir yan nda hizmet sunulmaktad r. Müflteri taban m z önemli oranda büyümüfltür. Gururla ifade etmek isterim ki Bankam z geçmifli boyunca müflterisini her fleyin üzerinde tutmufl, do ruyu ve etik olan gözetmifl müstesna bir kurumdur. Uzun vadede bu düflünce tarz n n bizi dünya ligine tafl yaca na ve her türlü rekabete haz r konumlad na inan yorum. Yeni ekonomik düzen ifl hayat n n kurallar n tamamen de ifltirmektedir. Kârl l k, verimlilik ve etkinlik herkes için en önemli k staslar haline gelmifltir. Önümüzdeki y llarda rekabet tüm ifl kollar nda artacak; iyi olan, kaliteli hizmet ve ürün sunan kazanacak ve hepsinden önemlisi kal c olacakt r. Oyak Bank, kurumsal yap s ndan ald güçle bu yar flta hep önde olmaya kararl d r. Daha çok büyümeye odaklanm fl durumdad r. Bu amaçla, piyasan n bize sundu u büyüme olanaklar n de erlendirmeye ve bankac l n farkl hizmet kollar nda büyümeye ve müflterilerimize en iyiyi sunma gayretlerimize devam edece iz. Sahip oldu umuz mali güç ve insan kayna m z büyümemiz için gerekli olan enerjiyi sa larken, Türkiye'nin en büyük ekonomik güçlerinden birini temsil eden hissedar m z OYAK' n varl ve sürekli sermayedar taahhüdü yar nlara yolculu umuzda bize güç veren di er bir önemli unsurdur. Kurumsal yap m zdan ald m z güçle hizmet yar fl nda hep önde olmaya kararl y z. De erlerimizi ve birli imizi korudukça Oyak Bank ülkemiz için mutluluk ve refah kayna olmaya devam edecektir. Sayg lar mla, Dr. fi. Coflkun ULUSOY Yönetim Kurulu Baflkan OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI s 9

12 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 2005 Oyak Bank için kârl l k y l d r. Hizmet odakl ve gerçek bankac l a yönelik yal n bak fl aç m zla flekillenen do ru stratejimiz Gerçek bankac l k, etik de erler, sorumluluk bilinci, fleffafl k ve dürüstlük kavramlar n n fl nda flekillenen bir hizmet döngüsüdür. Bu döngüde, bankalar, risk unsurunu da en iyi flekilde gözeterek, halk n tasarruflar n emanet al rlar ve bunlar üreten, istihdam sa layan, ihracat yapan kurumlara, dürüst çal flan giriflimcilere ve bireylere aktar rlar. Bu hizmet döngüsünde bankalar n hedefi, gerçek bankac l k faaliyetlerinin yüksek hizmet kalitesiyle sunumu sonucunda ulafl labilen sürdürülebilir kârl l kt r. Hakan Eminsoy Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Elde edilen bu baflar tesadüf eseri de ildir. Geçti imiz y llarda belirlemifl oldu umuz stratejilerin do ru zamanda ödünsüz uygulanmas n n bir sonucudur. Oyak Bank, 2005 y l nda sergiledi i performans ile hizmet odakl gerçek bankac l k yapt n bir kez daha ortaya koymufl bulunmaktad r. Oyak Bank bankac l k d fl ve yüksek risk tafl yan spekülatif ifllemlerden uzak durmay bir yönetim anlay fl olarak benimsemifltir. Banka, ülkemizde hazine ifllemlerine dayal riskli finansal enstrümanlar arac l yla para kazanman n sona erdi i bir dönemde, seçmifl oldu u stratejinin do rulu unu görmenin gururunu yaflamaktad r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI s 10

13 Bankac l a yal n bak fl aç m zla flekillenen büyüme hedefli stratejimiz, Oyak Bank' n finansal göstergelerine de yans m flt r. Bankam z, hemen her ifl kolunda büyüme kaydetmifl, ifl hacimlerini art rm flt r. Di er taraftan, mali tablolar m z etik ilkelerimizle örtüflen, son derece yal n ve fleffaf yap s n korumufltur. Oyak Bank' n aktif toplam, sektörde yaflanan k yas ya rekabete ra men, geçen y la oranla %36 oran nda büyüyerek 8.4 milyar YTL'ye ulaflm flt r. Son iki y l içerisinde 2.1 milyar YTL'den 5.1 milyar YTL seviyesine yükselerek aktif toplam n n %61'ine ulaflan kredilerimiz, büyümeye yönelik stratejimizin çok aç k bir göstergesidir. Oyak Bank' n nakdi kredileri, geçen y l sonuna oranla %46 büyüyerek 5 milyar YTL'yi aflm flt r. Bu h zl geliflime ra men takipteki kredilerin toplam nakdi kredilere oran, sektör ortalamas n n çok alt nda, %0.7 oran nda gerçekleflmifltir. Bu oran, Oyak Bank' n ihtiyatl risk yönetimine ve aktif kalitesine vermifl oldu u önemin bariz bir kan t d r. Y l sonu bakiyesi 5.6 milyar YTL'ye ulaflan ve birincil fonlama kayna m z olmaya devam eden yayg n mevduat taban m z ise pasif toplam m z n %67'sini teflkil etmifltir. Oyak Bank, sektörde yaflanan rekabetin yabanc bankalar n da kat l m yla gittikçe artt ve kâr marjlar n n darald 2005 y l nda, vergi öncesi kâr n geçen y la oranla %100'ü aflan rekor bir seviyede milyon YTL'den milyon YTL'ye ç karmay baflarm flt r. Oyak Bank 2005 y l nda tüm ifl kollar nda büyüme kaydetmifltir. Yüksek hizmet kalitesi, kolay eriflilebilirlik ve güven, bankalar n piyasadaki etkinli ini art rmakta rol oynayan faktörlerin bafl nda yer almaktad r. Özenli hizmet yaklafl m, dikkatli risk politikalar ve güçlü mali bünyesi ile Türk halk n n güvenini kazanm fl bulunan Oyak Bank yurt sath na yay lm fl 300'ü aflan flubesi 1,000'i aflan ATM'si ve etkin alternatif da t m kanallar ile her türlü bankac l k hizmetini müflterilerine sunmaktad r. Hizmet sektörünün tüm kollar nda oldu u gibi bankac l kta da müflteri iliflkisi ve müflteri memnuniyeti büyük önem arz etmektedir. Müflterilerimize kaliteli hizmeti, uygun kanallardan ve do ru fiyatlama ile sunmak bankac l k faaliyetlerine dayal büyüme stratejimizde izlememiz gereken asli yolu temsil etmektedir. yiler mutlaka kazan r slogan, Bankam z n etik de erlere ve müflteriye hizmete verdi i önemi özetliyor. Gururla izliyoruz ki, müflterilerimizin sundu umuz hizmet kalitesinden memnuniyeti giderek artmaktad r. Bunun en aç k kan t ifllem hacmimiz ve müflteri portföyümüzde kaydetti imiz önemli orandaki genifllemedir. Di er taraftan, artan piyasa etkinli imiz verimlilik göstergelerimize de olumlu olarak yans maktad r. Toplam faiz d fl giderlerin toplam gelirlere oran, 2003 y l ndaki %73.8 seviyesinden 2005 y l nda %56.3 seviyesine gerilemifltir. Verimlilik alan nda sa lad m z bu önemli geliflim Oyak Bank' n artan piyasa etkinli inin yan s ra maliyet ve gider kontrolünde göstermifl oldu umuz hassasiyetin de kan t d r. Bankam z, maliyet taban n etkin bir flekilde yönetmeye ve verimlilik göstergelerini daha da iyilefltirmeye kararl d r. Oyak Bank büyümeye odakl d r Çizmifl oldu umuz hizmet odakl gerçek bankac l a yönelik stratejimiz, Oyak Bank' n sürdürülebilir büyümesinin güvencesidir. Do ru stratejinin yan nda Oyak Bank, sürekli ve uzun vadeli de er üretimine olanak tan yacak liderlik ekibine, insan kayna na ve ölçe e sahiptir y l nda yiler mutlaka kazan r slogan ile gerçeklefltirdi imiz reklam kampanyam z, kamuoyunun ve insan m z n be enisini kazanman n ötesinde Bankam z n etik de erlere olan ba l l na ve insan m za hizmete olan inanc na yapt kuvvetli vurgu aç s ndan da önem tafl maktad r. Oyak Bank, rekabetin yo unlaflaca önümüzdeki zorlu dönemde de, müflterilerine en iyiyi sunma çabas içinde olmaya devam edecektir. Çal flma arkadafllar ma göstermifl olduklar özverili katk lar ve baflar l performanslar ndan dolay teflekkür eder, bizimle çal flan de erli müflterilerimize tüm Oyak Bank ailesi ad na flükranlar m sunar m. Hakan Eminsoy Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI s 11

14 2005 YILINDA OYAK BANK'TA GEL fimeler TÜRK YE'N N EN BÜYÜK 8. ÖZEL BANKASI Oyak Bank, aktif toplam na göre özel bankalar içerisinde en büyük 8. bankad r. * * 2005 y l 3. çeyre i sektör sonuçlar na göre Oyak Bank, 2005 y l nda do ru stratejisi ile yetkin insan kayna n n kendisine tan d avantajlar, faaliyet sonuçlar na yans tarak, aktif toplam n 6,154 milyon YTL'den 8,377 milyon YTL'ye tafl m fl ve bir önceki y la göre %36 oran nda büyüme kaydetmifltir. Milyon YTL 8,000 6,000 4,000 2,000 0 TOPLAM AKT FLER 8,377 6,154 4,500 3,519 %15 %28 %37 % Ulafl lan bu sonuçlarla Oyak Bank 2005 y l n n üçüncü çeyre i sonunda aktif toplam na göre özel bankalar içerisinde en büyük 8'inci banka olup, mevduat ve kredi toplamlar na göre ise özel bankalar aras nda s ras yla 7. ve 8. s ralarda yer almaktad r. Milyon YTL 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 TOPLAM KRED LER (NET) 5,093 3,484 2,181 1,075 %400 %103 %60 % Oyak Bank' n farkl ifl kollar nda 2005 y l nda kaydetti i geliflmeler afla da özetlenmifltir. Milyon YTL 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2,774 TOPLAM MEVDUAT 3,514 4,640 5,630 0 %9 %27 %32 % Milyon YTL NET KÂR %83 %168 -%72 % Tüm mali tablo verileri YTL nin ilgili y ldaki sat n alma gücü ile ifade edilmifl olup, büyümeler nominal art fllar göstermektedir. OYAK BANK FAAL YET RAPORU YILINDA OYAK BANK TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler s 12

15 KURUMSAL BANKACILIK T CAR BANKACILIK filetme BANKACILI I Oyak Bank, Türkiye'de kurumsal müflteriler taraf ndan tercih edilen ilk üç bankadan biridir. Oyak Bank, 2005 y l nda kredi limitine sahip 2,070 kurumsal müflterisine hizmet sunmaya devam etmifltir. Kurumsal bankac l k müflterilerine 2005 y l nda tahsis edilen toplam kredi limiti 10,488 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. Kurumsal müflterilere kulland r lan nakdi krediler 2004 y l sonuna göre %51'lik bir art flla 1,895 milyon YTL'ye yükselmifltir. Kurumsal bankac l k müflterilerine kulland r lan gayrinakdi kredilerde ise, %25'lik bir art fl sa lanarak 1,291 milyon YTL'ye ulafl lm flt r. Ticari bankac l k ifl kolunun 2004 y l nda yeniden yap land r lmas sonras nda KOB 'lerin ihtiyac olan ürün ve hizmetler etkin bir strateji ile sunulmaktad r. Ticari bankac l k ifl kolunda, 2005 y l nda kredi limiti tahsis edilmifl ticari firma say s 2004 y l sonuna oranla %30 artarak 10,889'e ulaflm flt r. Kredi riski olan ticari firma say s ise, %25 art flla 7,275'e yükselmifltir y l nda tahsis edilen toplam kredi limiti %7 artarak 4,156 milyon YTL olmufltur. Ticari müflterilerin toplam riski %50 artarak 1,449 milyon YTL'ye ulaflm flt r. Aktif olarak çal flan ticari firma adedi, 2004 y l sonuna göre %8 artarak toplam 8,217'ye ç km flt r. flletme bankac l Oyak Bank' n büyümeyi hedefledi i stratejik hizmet alanlar ndan biridir. Oyak Bank, 2005 y l nda, küçük ölçekli iflletmelere daha etkin ulaflabilmek ve bankac l k hizmetlerinin henüz yo unlaflmad bu pazarda güçlü bir konum ve paya sahip olmak hedefi ile iflletme bankac l ifl kolunu kurmufltur. Y ll k cirolar 3 milyon YTL'ye kadar olan iflletmelere hizmet sunmay hedefleyen bu yeni ifl kolunda, söz konusu müflteri potansiyeline yönelik pazarlama, tahsis gibi süreçler analiz edilmifl ve 2005 y l sonunda 65 milyon YTL nakdi, 6 milyon YTL gayrinakdi kredi hacmine ulafl lm flt r. Banka'n n kurumsal ürün gam eksiksiz olup, müflterilerin ihtiyaç duyabilecekleri her türlü kredili ürünü, d fl ticaret arac l k hizmetlerini, nakit yönetimi hizmetlerini, yap land r lm fl finansman hizmetlerini, proje finansman hizmetlerini, faktoring ve bireysel bankac l k ürünlerini kapsamaktad r. Bu ürün zenginli i, 2005 y l nda Oyak Bank' n kaydetti i müflteri adedi art fl nda önemli rol oynam flt r. Nakdi kredilerde %51 art fl Oyak Bank, 2005 y l nda ticari bankac l k faaliyetleri kapsam nda geliflmeye aç k sektörlere odaklanm flt r. Bu kapsamda, sektörlerinde baflar l firmalar tespit edilerek, yo un müflteri ziyaretleri ile desteklenen bir pazarlama stratejisi izlenmifltir. Bu faaliyetlerin sonucunda mevcut ve yeni portföyde derinleflme sa lanm fl; ticari müflteri kredi hacmi ve say s artm flt r. Oyak Bank, üretken olan, etik de erler çerçevesinde çal flan, fleffafl a önem veren ve ekonomik potansiyele sahip tüm ticari firmalar potansiyel müflterisi olarak görmektedir. Banka, ticari bankac l k alan nda, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ticari firmalar n yan s ra büyük firmalar n tedarikçileri, bayileri ve yan sanayi firmalar na da hizmet sunmaktad r y l ortas nda tam olarak faaliyetlerine bafllayan iflletme bankac l, 2006 y l nda Banka'n n en h zl büyümeyi hedefledi i ifl kollar ndan biridir y l nda Banka n n h zla büyümeyi hedefledi i ifl kolu 8,217 aktif ticari müflteri OYAK BANK FAAL YET RAPORU YILINDA OYAK BANK TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler s 13

16 B REYSEL BANKACILIK Oyak Bank rekabetin giderek yo unlaflt bireysel bankac l k alan nda sundu u kaliteli hizmetlerle müflteri kazan m n art rmakta ve mevcut müflterileri ile olan iliflkilerini derinlefltirerek büyümeye devam etmektedir. Bireysel krediler Oyak Bank' n en güçlü oldu u ifl alanlar ndan bir tanesidir y l nda da otomobil ve konut kredileri Oyak Bank' n a rl k verdi i bireysel kredi türleri olmaya devam etmifltir. Banka'n n kulland rd bireysel krediler aras nda otomobil kredileri %43, konut kredileri ise %33 pay alm flt r y l sonu itibariyle, önceki seneye göre Banka'n n kulland rd toplam otomobil kredisi tutar %1, konut kredisi tutar %210, tüketici kredisi tutar ise %16 oran nda artm flt r. Küçük ölçekli flah s flirketlerine kulland r lan eflit taksitli ticari krediler bireysel bankac l k faaliyetleri içinde yer almaktad r. Markas sa laml k ve güven ile özdefl olan Oyak Bank, bireylerin mevduatlar n emanet etmek için en çok tercih ettikleri bankalar aras ndaki yerini korumufltur y l nda bireysel mevduat %21 artarak, 4,274 milyon YTL'ye ulaflm flt r. Bireysel mevduatta %21 art fl Oyak Bank, bireysel müflterilerine vadeli mevduattan repoya, yat r m fonlar ndan borsa ifllemlerine, hazine bonosundan Eurobond'a kadar çeflitlilik gösteren, zengin ve her bir müflterinin kiflisel risk ve portföy gücüne göre tasarlanabilen bireysel yat r m ürünleri sunmaktad r. Tamamlay c ürün ve hizmet sunumu Oyak Bank n gelir taban na katk da bulunuyor. Banka, bireysel bankac l k müflterilerine klasik bankac l k hizmetlerinin yan s ra yayg n flube a üzerinden sigortac l k ve bireysel emeklilik ürünlerini de sunmaya devam etmifltir. Bu tamamlay c ürün ve hizmet sunumu, Oyak Bank' n komisyon geliri üretimine önemli katk da bulunmaktad r. ALTERNAT F DA ITIM KANALLARI Oyak Bank, 1,000'in üzerinde kurulu ATM'si ve %98 aktif kullan m oran ile ülkemizin en büyük ve en etkin ATM a na sahip bankalar ndan biridir. Bankac l k alan nda yenilikçilik kadar, teknolojiyi müflterileri için kullanma becerisiyle de lider olmay hedefleyen Oyak Bank, alternatif da t m kanallar n hizmet sunum sürecinde etkin olarak kullanmaktad r. Oyak Bank' n 1,000'in üzerinde ATM'si bulunmaktad r. ATM'lerin 718'i flube d fl sahalardad r. Geniflleyen ATM a na paralel olarak, ATM'lerin ayl k nakit ifllem adedi 2005 y l nda %37.3'lük art fl ile 1.9 milyondan 2.6 milyon adede yükselmifltir. Toplam ifllem adedi ise 2005 y l nda %20.1 oran nda art fl göstermifltir. Oyak Bank adresindeki internet flubesi ile bireysel, kurumsal ve ticari müflterilerine kolay, h zl ve genifl kapsaml hizmet sunmaktad r. nternet flubesi bireysel müflteri say s 2005 y l n n sonunda bir önceki y la göre %37 artarak 540,000 adede ulaflm fl bulunmaktad r. Bu say kurumsal ve ticari müflteri segmentinde 20,000'i aflarken, internet flubesi üzerinden gerçeklefltirilen ifllem hacmi bir önceki y la göre %58 artm flt r numaral eriflim telefonundan kesintisiz hizmet veren Oyak Bank Müflteri letiflim Merkezi'nin müflteri say s ise bir önceki y la göre %67 artarak 540,000 adede ulaflm flt r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU YILINDA OYAK BANK TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler s 14

17 HAZ NE YÖNET M, PARA P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR Oyak Bank 2005 y l nda, kaliteli hizmet anlay fl ile müflterilerinin hazine ifllemlerindeki sürekli tercihi olmaya devam etmifl, artan ifllem hacimleri Banka'n n gelir taban na önemli oranda katk da bulunmufltur. Oyak Bank, ülkemiz para ve sermaye piyasalar n n önde gelen bir kat l mc s d r. Oyak Bank, 12 D BS piyasa yap c s ndan biri ve ayn zamanda YTL libor faiz kotasyonu aç klama yetkisine sahip bankalardand r. Oyak Bank, müflteri odakl para ve sermaye piyasalar politikalar n 2005 y l nda da sürdürmüfltür y l nda 35,008 milyar dolarl k k sm müflteri kaynakl olmak üzere toplam 124,109 milyar dolarl k döviz ifllemine arac l k edilmifltir. Banka, ayn dönemde 42,618 milyar YTL'lik (ihale hariç) hazine bonosu ve devlet tahvili ifllemi gerçeklefltirmifltir. Banka'n n 2005 y l nda arac l k etti i ithalat hacmi 2,9 milyar dolar, ihracat hacmi ise 1,8 milyar dolar olarak kaydedilmifltir. VOBAfi (Vadeli fllemler ve Opsiyon Borsas ), Türkiye'nin ilk vadeli ve opsiyon ifllemleri borsas olup 4 fiubat 2005 tarihinde faaliyetlerine bafllam flt r. Oyak Bank, VOBAfi' n ilk üyelerindendir. 124 milyar dolarl k döviz ifllemi Oyak Bank, müflterilerine en iyi finansman paketlerini sunabilmek amac yla, 2005 y l nda yurt d fl fonlama olanaklar n etkin olarak kullanmaya devam etmifltir. Bu kapsamda, Banka, Temmuz 2005'te, portföyündeki konut kredilerinin fonlanmas amac yla, Wachovia Bank (ABD) arac l ile OPIC'den, 2.5 y l geri ödemesiz toplam 5 y l vadeli 25 milyon dolar tutar nda kredi sa lam flt r. Aral k 2005'te ise Banka, Frans z kredi kuruluflu Proparco'dan 15 milyon dolar ve 4 milyon euro tutar nda 2.5 y l geri ödemesiz 10 y l vadeli bir di er kredi temin etmifltir. Türkiye S nai Kalk nma Bankas 'n n liderlik etti i, Avrupa Yat r m Bankas kaynakl, küçük ve orta ölçekli firmalar n sabit k ymet yat r mlar n n finansman na yönelik kredinin 20 milyon euroluk k sm na Oyak Bank arac l k etmifltir. Oyak Bank, Ekim ay nda, küçük ve orta ölçekli firmalara kulland r lacak kredilerin finansman amac yla, National City Bank (ABD) arac l ile OPIC'den 10 milyon dolar tutar nda, 18 ay geri ödemesiz 5 y l vadeli kredi temin etmifltir. Oyak Bank, müflterilerinin fon ihtiyaçlar çerçevesinde 2005 y l nda, yurt d fl ndan toplam 325 milyon dolar tutar nda post finansman, prefinansman, iflletme sermayesi ve genel amaçl finansman sa lam flt r. Oyak Bank, 2005 y l nda müflterilerinin genel ticaret ifllemlerini desteklemek üzere, uluslararas piyasalardan 1 kulüp kredisi ve 2 sendikasyon kredisi olmak üzere toplam 320 milyon dolar tutar nda d fl kaynak sa lam flt r. Bu tutar n 100 milyon dolarl k k sm üç y l vadeli sendikasyon kredisidir. Sendikasyon kredileri piyasas nda kredi miktar ve faiz oran aç s ndan, Türk bankalar aras nda en iyi koflullar sa layabilen Oyak Bank, bu sahadaki çal flmalar na daha da iyi koflullarda borçlanabilmeyi hedefleyerek devam edecektir. fit RAKLER M Z Oyak European Finance Plc (OEF) OEF, rlanda'da Dublin Uluslararas Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren bir finansal hizmet flirketidir y l ndan beri hizmet vermekte olan OEF'in tüm faaliyetleri rlanda yasalar na ve mevzuat na tabidir y l sonu bilanço verilerine göre OEF'in toplam varl klar 51 milyon dolar, özkaynaklar ise 6.7 milyon dolard r. OYAK Portföy Yönetimi OYAK Portföy Yönetimi, kurumsal ve bireysel müflterilere portföy yönetim hizmetleri sunmak üzere Türkiye'de kurulan ilk portföy yönetim flirketidir. Mali piyasalardaki bilgi ve tecrübe birikimini, yönetmekte oldu u fonlar n en iyi flekilde de erlendirilmesi için yönlendirmifl bulunan OYAK Portföy Yönetimi, ayn zamanda, çok say da yat r m fonunun yönetimini de üstlenmifl durumdad r. fiirketin 2005 y l net dönem kâr 2.3 milyon YTL, aktif büyüklü ü ise 11 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. OYAK Portföy Yönetimi'nin 2004 y l sonu itibariyle yönetti i toplam portföy büyüklü ü milyon YTL'den, 2005 y l sonunda %29'luk bir art flla, 1,025 milyon YTL'ye ulaflm flt r y l sonu verilerine göre fiirket, Oyak Bank, Oyak Emeklilik ve Oyak yat r m fonlar ile toplam adedi 140 olan bireysel ve kurumsal müflteri portföyünü yönetmektedir. OYAK BANK FAAL YET RAPORU YILINDA OYAK BANK TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler s 15

18 OYAK OYAK, Türk Silahl Kuvvetleri mensuplar n n yard mlaflma ve emeklilik fonudur. Faaliyetlerine 1961 y l nda bafllayan OYAK, 205 say l yasan n kapsam nda faaliyet gösteren, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bak mdan özerk, tüzel kiflili i haiz bir kurulufltur. OYAK, Türkiye'nin ilk ve en büyük özel emeklilik fonudur. Üyelerine sundu u hizmet ve ürünler anlam nda ise bir hayat sigortas kuruluflu ve ayn zamanda bir kredi kurumu gibi faaliyetlerini sürdürmektedir. OYAK' n temel hedefi, üyelerine en üst düzeyde nema ve hizmet sa lamakt r. Kurum bu hedefine ulaflmak amac yla, sahip oldu u varl klar finansal ve ifltirak yat r mlar nda de erlendirmektedir y l sonu itibariyle OYAK' n üye say s 227,296'ya ulaflm fl durumdad r. OYAK Grup fiirketleri OYAK Grubu, OYAK' n finansal hizmetler, sanayi ve hizmet dallar nda faaliyet gösteren 40' aflk n ifltirakinden oluflmufltur. Grubun finans hizmetleri veren ifltirakleri, bankac l ktan sigortac l a kadar genifl bir yelpazede, milyonlarca bireysel ve kurumsal müflteriye, kaliteli ve rekabetçi ürün ve hizmetler sunmaktad r. Sanayi kollar nda faaliyet gösteren ifltirakleri, çimento üretiminden otomotive ve tar msal g daya kadar çeflitlilik gösteren, ülkemizin ve sektörlerinin lider kurulufllar d r. Grubun hizmet alanlar nda yer alan ifltirakleri ise, katma de eri yüksek ve kaliteli bir ürün gam ile inflaattan d fl ticarete, lojistikten teknolojiye farkl sektörlerde hizmet sunmaktad r. OYAK Grubu fiirketleri bir çok sektörde 18 bini aflan kifliye istihdam sa lamaktad r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 OYAK VE OYAK GRUP fi RKETLER s 16

19 OYAK GRUP fi RKETLER F NANS OYAK BANK SANAY ADANA Ç MENTO OYAK ANKER BANK AXA-OYAK HOLDING OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER OYAK EMEKL L K OYAK PORTFÖY YÖNET M OYAK EUROPEAN FINANCE AXA OYAK S GORTA AXA OYAK HAYAT S GORTA HALK F NANSAL K RALAMA BOLU Ç MENTO MARD N Ç MENTO ÜNYE Ç MENTO ELAZI Ç MENTO OYSA Ç MENTO ADANA Ç MENTO FREE PORT LTD. ADANA Ç MENTO SAN VE T C. LTD. OYKA KA IT AMBALAJ OYAK BETON OYAK RENAULT SKEN OYAK ENERJ HEKTAfi TUKAfi TAM GIDA B RÇ M H ZMET ATAER HOLD NG MA S OMSAN OYTAfi OYAK GÜVENL K OYAK TEKNOLOJ OYAK NfiAAT OYAK KONUT OYAK PAZARLAMA ET PAZARLAMA OYAK ENERJ OMSAN Logistik GmbH OMSAN Lojistica SRL OMSAN Logistque SARL OMSAN Lojistik OOO OYAK TELEKOMÜN KASYON OMSAN Lojistik EOOD OMSAN Lojistik MMC OMSAN Azerbaycan AZER-OMSAN Nakliyat OMSAN BV OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 OYAK VE OYAK GRUP fi RKETLER s 17

20 Yönetim Kurulu Dr. fi. Coflkun Ulusoy Baflkan A. Mehmet Özdeniz Baflkan Vekili Hülya nci Atahan Üye Bediz Demiray Üye Celalettin Ça lar Üye M. Ayd n Karaöz ç Denetim ve Risk Yönetiminden Sorumlu Üye OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 YÖNET M KURULU s 18

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

BA IMSIZ DENET M F RMASININ FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARINA L fik N B LG LER

BA IMSIZ DENET M F RMASININ FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARINA L fik N B LG LER BA IMSIZ DENET M F RMASININ FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ KURUMSAL PROF L OYAK BANK IN V ZYONU, M SYONU VE DE ERLER OYAK BANK IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK IN SERMAYE YAPISI,

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi

TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi KURUMSAL PROF L BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER GENEL MÜDÜR ÜN DE ERLEND RMES KISACA OYAK TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi 2004 YILINDA OYAK BANK: STRATEJ LER VE GEL fimeler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ KURUMSAL PROF L ING BANK IN DE ERLER DÜNDEN BUGÜNE ING BANK ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Risk Yönetimi Politikalar

Risk Yönetimi Politikalar 173 Risk Yönetimi Politikalar Risk Yönetim ve ç Denetim Organizasyonu Garanti Bankas nda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, yasal mevzuat ile de uyumlu olarak icrac fonksiyonlardan ba ms z bir flekilde

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı