OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler"

Transkript

1

2

3 KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER OYAK BANK KRED DERECELEND RME NOTLARI YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler OYAK VE OYAK GRUP fi RKETLER YÖNET M KURULU ÜST YÖNET M YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARINA L fik N B LG LER KONSOL DE OLMAYAN BA IMSIZ DENET M RAPORU KONSOL DE BA IMSIZ DENET M RAPORU GÜNCEL LET fi M B LG LER OYAK BANK TÜRK YE fiube A I

4 KURUMSAL PROF L Oyak Bank, kurumsal, ticari ve bireysel segmentlerde müflteri odakl, katma de eri yüksek hizmetler sunan ulusal bir bankad r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 KURUMSAL PROF L s 2

5 Son y llarda kaydetti i h zl organik büyüme ile ülkemizin lider bankalar aras ndaki yerini pekifltiren Oyak Bank, sahip oldu u büyük müflteri kitlesine, Türkiye genelinde yayg n fiziki ve alternatif da t m kanallar üzerinden 7 gün 24 saat bankac l k hizmet ve ürünleri sunmaktad r. Karfl l kl verimlilik ve kârl l a dayal güçlü uluslararas iliflkilere sahip olan Oyak Bank, yabanc kredi kurumlar nca Türkiye'nin en sayg n ve mali aç dan en kuvvetli bankalar aras nda de erlendirilmektedir. Oyak Bank, ülkemizin ilk ve en büyük özel bireysel emeklilik fonu olan OYAK' n bir ifltirakidir YIL SONUNDA OYAK BANK fiube Say s 307 ATM Say s 1,022 Toplam Personeli 4,585 Toplam Aktifleri / Milyon YTL 8,377 Toplam Özkaynak / Milyon YTL 1,010 Kredileri / Milyon YTL 5,093 Net Faiz Geliri / Milyon YTL 468 Mevduat / Milyon YTL 5,630 Net Kâr / Milyon YTL 308 OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 KURUMSAL PROF L s 3

6 Oyak Bank' n Vizyonu Müflteri, hissedar ve çal flan na art de er sa layan, ürün ve hizmetleri ile genifl kitlelere eriflen, toplumsal sorumlulu unun bilincinde, de erlerine sad k, güvenilirli i, kalite yönetimi, yayg n hizmet a, ürün çeflitlili inde öncülü ü, uzman personeli ve müflteri odakl hizmet anlay fl yla ilk akla gelen ve tercih edilen global bir banka olmakt r. Oyak Bank' n Misyonu Müflterilerimize bütün finansal ürün ve hizmetleri kalite ve etik de erlerden ödün vermeden her seferinde beklentileri aflarak sunmakt r. OYAK BANK'IN DE ERLER fieffafl k Yarat c l k Rekabetçilik Güven ve Adalet Karfl l kl Sayg Sorumluluk Bilinci Müflteri Odakl l k OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 OYAK BANK IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER s 4

7 OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI 1984 First National Bank of Boston'un stanbul fiubesi olarak kurulur First National Bank of Boston A.fi. unvan n al r. Hisselerinin %75'i Türk sermayedarlara sat l r ve OYAK en yüksek pay (%34.25) sahibi olur Banka'n n ad Türk Boston Bank olarak de iflir OYAK, Banka'n n di er hisselerinin tamam n sat n al r Banka'n n ad Oyak Bank A.fi. olarak de ifltirilir OYAK, bünyesinde Egebank A.fi., Bank Kapital T.A.fi., Türkiye Tütüncüler Bankas Yaflarbank A.fi., Yurt Ticaret ve Kredi Bankas A.fi., Ulusal Bank T.A.fi.'yi bar nd ran Sümerbank A.fi.'yi A ustos 2001'de Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'ndan sat n al r Ocak 2002 tarihi itibariyle Sümerbank A.fi., Oyak Bank A.fi. ile birleflir. 2002'den bugüne Birleflme sonras Oyak Bank' n büyüme evresi bafllar... Bugün Oyak Bank, 307 flubesi ile yürürlükteki Bankac l k Kanunu ve yasal mevzuat n öngördü ü s n rlar içinde, her türlü bankac l k faaliyetini gerçeklefltirmektedir. OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER Oyak Bank, %100 oran nda OYAK (Ordu Yard mlaflma Kurumu) ifltirakidir. Cari dönem içerisinde Banka'n n sermaye, ortakl k yap s ve ana sözleflmesinde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 OYAK BANK IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI s 5

8 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER (*) BAfiLICA F NANSALLAR M LYON YTL B LANÇO Toplam Krediler (Net) 5,093 3,484 2,181 1, Menkul K ymetler Portföyü 1,810 1,617 1,348 1,052 1,665 Mevduat 5,630 4,640 3,514 2,774 2,553 Toplam Özkaynaklar 1, Toplam Aktifler 8,377 6,154 4,500 3,519 3,068 GEL R TABLOSU Faiz Gelirleri 1,053 1, Faiz Giderleri Faiz Gelirleri (Net) Al nan Ücret ve Komisyonlar (Net) (4) 15 Net Kâr RASYOLAR ÖZKAYNAKLAR SYR Rasyosu (%) %17.2 %16.7 %16.3 %20.9 %47.9 Serbest Sermaye (Milyon YTL) Özkaynak/Toplam Aktifler %12 %12 %12 %12 %9 B LANÇO Krediler/Toplam Aktifler %60.8 %56.6 %48.5 %30.5 %7.0 Mevduat/Toplam Aktifler %67.2 %75.4 %78.1 %78.8 %83.2 AKT F KAL TES Duran Varl klar/toplam Aktifler %2.8 %3.7 %6.7 %8.3 %6.6 Takipteki Krediler/Toplam Krediler %0.7 %1.0 %1.0 %0.9 %3.1 KÂRLILIK VE VER ML L K Ortalama Özkaynak Getirisi %28.1 ** %18.5 %13.4 %10.6 %44.6 Ortalama Aktif Getirisi %3.2 ** %2.2 %1.6 %1.1 %4.2 Personel Bafl na Kâr (Bin YTL) 51 ** Gider/Gelir Rasyosu 56.3 ** (*) Tüm mali tablo verileri YTL'nin ilgili y ldaki sat n al m gücüyle ifade edilmifltir. (**) Vergi öncesi kâr üzerinden hesaplanm flt r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER s 6

9 OYAK BANK KRED DERECELEND RME NOTLARI FITCH RATINGS Aral k 2005 Yabanc Para Uzun Dönem Yabanc Para K sa Dönem Türk Paras Uzun Dönem Türk Paras K sa Dönem Bireysel Destek POZ T F BB- B POZ T F BB- B C/D 3 MOODY S Aral k 2005 Mali Güç D+ Görünüm DURA AN Türk Paras Mevduat K sa Dönem B R NC L 3 Türk Paras Mevduat Uzun Dönem BAA 3 Yabanc Para Mevduat K sa Dönem N/P Yabanc Para Mevduat Uzun Dönem B1 STANDARD&POORS Ocak 2006 Kredi Notu BB- POZ T F B Mevduat Sertifikas BB- B KRED DERECELEND RME KURULUfiLARINA GÖRE OYAK BANK Moody's Investors Service Oyak Bank' n D+ mali güç notu, Banka'n n Türkiye'deki birçok bankaya oranla yeterli kredi de erlili ine sahip olmas n n bir sonucudur. Kredi de erlili i ile kastedilen özellikle sektör ortalamas n n üzerindeki aktif kalitesi, iliflkili kurulufllara kulland r lan kredilerin azl, katma de er sa lamakta olan mevduat hacmi ve sa l kl özkaynak yap s d r. Banka, Sümerbank birleflmesi sonucunda flube a n ve mevduat müflterisi taban n büyütmüfltür. Bu birleflme ile yarat lan mevduat taban ve flube a uzun vadede Oyak Bank'a, Türkiye'deki rekabetçi bankac l k ortam için gereken ölçe i kazand rm flt r. Fitch Ratings Oyak Bank' n kredi notlar, ana orta olan OYAK' n deste ini, sa lam aktif kalitesini, istikrarl mevduat taban n ve güçlü özkaynak yap s n yans tmaktad r. Standard & Poors Oyak Bank' n güçlü yanlar düflük seviyedeki takipteki alacaklar ve yeterli kredi çeflitlili i, sa lam mevduat taban ve güçlü likidite, artan kârl l k ve kâr n Banka bünyesinde muhafaza edilmesi sonucu oluflan güçlü özkaynaklar, Türkiye'nin en büyük gruplar ndan birisinin ifltiraki olmas n n sa lad avantajlard r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 OYAK BANK KRED DERECELEND RME NOTLARI s 7

10 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI Türkiye ekonomisinde yaflanan istikrar bankac l k sektörüne yans m flt r. Dr. fi. Coflkun ULUSOY Yönetim Kurulu Baflkan 2005 y l nda ekonomik alanda gözlenen geliflmeler çizgisi, Türk bankac l k sektörüne müspet bir flekilde yans m flt r. Türkiye'de bankalara ve finansal kesime duyulan güven artm fl ve Türk bankalar n n uluslararas kredibilitesi yükselmifltir. Kurumsal ve bireysel eksenlerde, finansal hizmetlere olan talepte h zl art fl kaydedilmifltir. Bu geliflmeler paralelinde, kredi arz reel olarak büyümüfl, sektörde kredilerin toplam aktiflere ve mevduata oran yükselmifltir y l n n nisbî istikrar ortam, YTL cinsinden finansal yat r m araçlar n cazip hale getirmifl; sektör bilançosunda, yabanc para varl klardan YTL varl klara kuvvetli bir geçifl gözlenmifltir. Makroekonomik geliflmelerin bankac l k sektöründe yaratt olumlu etkilerin yan nda, daralan kâr marjlar ve yaflanan yüksek rekabet bankac l kta ölçek, verimlilik ve piyasa etkinli i gibi kavramlar n büyük önem kazanmas na yol açm flt r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI s 8

11 2005 Bankam z n birleflme sonras kaydetti i en baflar l faaliyet dönemi olmufltur. Raporumuzda sizlere sunulan sonuçlar, bu olumlu neticeyi ortaya koymaktad r. Oyak Bank, dezenflasyon sürecini en baflar l yöneten bankalardan biri olurken, odakland ifl sahalar nda büyümüfl ve pazar pay n art rm flt r y l nda kaydetti imiz mali ve operasyonel sonuçlar, enflasyonun tek haneli de erlere geriledi i ve rekabetin yo unlaflt bir ekonomik ortamda, Oyak Bank' n do ru belirlenmifl ve zaman içinde ödünsüz uygulanm fl olan stratejilerinin bir sonucudur. Oyak Bank, markas güvenle özdefl, büyük, sa lam ve tercih edilen bir ulusal bankad r. Oyak Bank, 2005 y l nda da organik büyümesini sürdürmüfl, müflteri taban n önemli oranda büyütmüfltür. Reel ekonomiye katk s n h zla art ran Bankam z, kredi portföyünü seçici ve kârl bir yaklafl m ile geniflletmifl; üstün aktif kalitesini dünya standard ndaki risk kontrol politikalar sayesinde daha da gelifltirmifltir. Oyak Bank büyük bir kitlenin tercihi olmufltur. Ö rencilerden emeklilere, tüccarlardan KOB ve büyük kurumlara, her türlü bankac l k hizmeti ihtiyac olan bütün vatandafllar m za kadar çeflitlilik gösteren ve toplam milyonlarla ifade edilen bir büyük müflteri kitlesine ülkemizin dört bir yan nda hizmet sunulmaktad r. Müflteri taban m z önemli oranda büyümüfltür. Gururla ifade etmek isterim ki Bankam z geçmifli boyunca müflterisini her fleyin üzerinde tutmufl, do ruyu ve etik olan gözetmifl müstesna bir kurumdur. Uzun vadede bu düflünce tarz n n bizi dünya ligine tafl yaca na ve her türlü rekabete haz r konumlad na inan yorum. Yeni ekonomik düzen ifl hayat n n kurallar n tamamen de ifltirmektedir. Kârl l k, verimlilik ve etkinlik herkes için en önemli k staslar haline gelmifltir. Önümüzdeki y llarda rekabet tüm ifl kollar nda artacak; iyi olan, kaliteli hizmet ve ürün sunan kazanacak ve hepsinden önemlisi kal c olacakt r. Oyak Bank, kurumsal yap s ndan ald güçle bu yar flta hep önde olmaya kararl d r. Daha çok büyümeye odaklanm fl durumdad r. Bu amaçla, piyasan n bize sundu u büyüme olanaklar n de erlendirmeye ve bankac l n farkl hizmet kollar nda büyümeye ve müflterilerimize en iyiyi sunma gayretlerimize devam edece iz. Sahip oldu umuz mali güç ve insan kayna m z büyümemiz için gerekli olan enerjiyi sa larken, Türkiye'nin en büyük ekonomik güçlerinden birini temsil eden hissedar m z OYAK' n varl ve sürekli sermayedar taahhüdü yar nlara yolculu umuzda bize güç veren di er bir önemli unsurdur. Kurumsal yap m zdan ald m z güçle hizmet yar fl nda hep önde olmaya kararl y z. De erlerimizi ve birli imizi korudukça Oyak Bank ülkemiz için mutluluk ve refah kayna olmaya devam edecektir. Sayg lar mla, Dr. fi. Coflkun ULUSOY Yönetim Kurulu Baflkan OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI s 9

12 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 2005 Oyak Bank için kârl l k y l d r. Hizmet odakl ve gerçek bankac l a yönelik yal n bak fl aç m zla flekillenen do ru stratejimiz Gerçek bankac l k, etik de erler, sorumluluk bilinci, fleffafl k ve dürüstlük kavramlar n n fl nda flekillenen bir hizmet döngüsüdür. Bu döngüde, bankalar, risk unsurunu da en iyi flekilde gözeterek, halk n tasarruflar n emanet al rlar ve bunlar üreten, istihdam sa layan, ihracat yapan kurumlara, dürüst çal flan giriflimcilere ve bireylere aktar rlar. Bu hizmet döngüsünde bankalar n hedefi, gerçek bankac l k faaliyetlerinin yüksek hizmet kalitesiyle sunumu sonucunda ulafl labilen sürdürülebilir kârl l kt r. Hakan Eminsoy Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Elde edilen bu baflar tesadüf eseri de ildir. Geçti imiz y llarda belirlemifl oldu umuz stratejilerin do ru zamanda ödünsüz uygulanmas n n bir sonucudur. Oyak Bank, 2005 y l nda sergiledi i performans ile hizmet odakl gerçek bankac l k yapt n bir kez daha ortaya koymufl bulunmaktad r. Oyak Bank bankac l k d fl ve yüksek risk tafl yan spekülatif ifllemlerden uzak durmay bir yönetim anlay fl olarak benimsemifltir. Banka, ülkemizde hazine ifllemlerine dayal riskli finansal enstrümanlar arac l yla para kazanman n sona erdi i bir dönemde, seçmifl oldu u stratejinin do rulu unu görmenin gururunu yaflamaktad r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI s 10

13 Bankac l a yal n bak fl aç m zla flekillenen büyüme hedefli stratejimiz, Oyak Bank' n finansal göstergelerine de yans m flt r. Bankam z, hemen her ifl kolunda büyüme kaydetmifl, ifl hacimlerini art rm flt r. Di er taraftan, mali tablolar m z etik ilkelerimizle örtüflen, son derece yal n ve fleffaf yap s n korumufltur. Oyak Bank' n aktif toplam, sektörde yaflanan k yas ya rekabete ra men, geçen y la oranla %36 oran nda büyüyerek 8.4 milyar YTL'ye ulaflm flt r. Son iki y l içerisinde 2.1 milyar YTL'den 5.1 milyar YTL seviyesine yükselerek aktif toplam n n %61'ine ulaflan kredilerimiz, büyümeye yönelik stratejimizin çok aç k bir göstergesidir. Oyak Bank' n nakdi kredileri, geçen y l sonuna oranla %46 büyüyerek 5 milyar YTL'yi aflm flt r. Bu h zl geliflime ra men takipteki kredilerin toplam nakdi kredilere oran, sektör ortalamas n n çok alt nda, %0.7 oran nda gerçekleflmifltir. Bu oran, Oyak Bank' n ihtiyatl risk yönetimine ve aktif kalitesine vermifl oldu u önemin bariz bir kan t d r. Y l sonu bakiyesi 5.6 milyar YTL'ye ulaflan ve birincil fonlama kayna m z olmaya devam eden yayg n mevduat taban m z ise pasif toplam m z n %67'sini teflkil etmifltir. Oyak Bank, sektörde yaflanan rekabetin yabanc bankalar n da kat l m yla gittikçe artt ve kâr marjlar n n darald 2005 y l nda, vergi öncesi kâr n geçen y la oranla %100'ü aflan rekor bir seviyede milyon YTL'den milyon YTL'ye ç karmay baflarm flt r. Oyak Bank 2005 y l nda tüm ifl kollar nda büyüme kaydetmifltir. Yüksek hizmet kalitesi, kolay eriflilebilirlik ve güven, bankalar n piyasadaki etkinli ini art rmakta rol oynayan faktörlerin bafl nda yer almaktad r. Özenli hizmet yaklafl m, dikkatli risk politikalar ve güçlü mali bünyesi ile Türk halk n n güvenini kazanm fl bulunan Oyak Bank yurt sath na yay lm fl 300'ü aflan flubesi 1,000'i aflan ATM'si ve etkin alternatif da t m kanallar ile her türlü bankac l k hizmetini müflterilerine sunmaktad r. Hizmet sektörünün tüm kollar nda oldu u gibi bankac l kta da müflteri iliflkisi ve müflteri memnuniyeti büyük önem arz etmektedir. Müflterilerimize kaliteli hizmeti, uygun kanallardan ve do ru fiyatlama ile sunmak bankac l k faaliyetlerine dayal büyüme stratejimizde izlememiz gereken asli yolu temsil etmektedir. yiler mutlaka kazan r slogan, Bankam z n etik de erlere ve müflteriye hizmete verdi i önemi özetliyor. Gururla izliyoruz ki, müflterilerimizin sundu umuz hizmet kalitesinden memnuniyeti giderek artmaktad r. Bunun en aç k kan t ifllem hacmimiz ve müflteri portföyümüzde kaydetti imiz önemli orandaki genifllemedir. Di er taraftan, artan piyasa etkinli imiz verimlilik göstergelerimize de olumlu olarak yans maktad r. Toplam faiz d fl giderlerin toplam gelirlere oran, 2003 y l ndaki %73.8 seviyesinden 2005 y l nda %56.3 seviyesine gerilemifltir. Verimlilik alan nda sa lad m z bu önemli geliflim Oyak Bank' n artan piyasa etkinli inin yan s ra maliyet ve gider kontrolünde göstermifl oldu umuz hassasiyetin de kan t d r. Bankam z, maliyet taban n etkin bir flekilde yönetmeye ve verimlilik göstergelerini daha da iyilefltirmeye kararl d r. Oyak Bank büyümeye odakl d r Çizmifl oldu umuz hizmet odakl gerçek bankac l a yönelik stratejimiz, Oyak Bank' n sürdürülebilir büyümesinin güvencesidir. Do ru stratejinin yan nda Oyak Bank, sürekli ve uzun vadeli de er üretimine olanak tan yacak liderlik ekibine, insan kayna na ve ölçe e sahiptir y l nda yiler mutlaka kazan r slogan ile gerçeklefltirdi imiz reklam kampanyam z, kamuoyunun ve insan m z n be enisini kazanman n ötesinde Bankam z n etik de erlere olan ba l l na ve insan m za hizmete olan inanc na yapt kuvvetli vurgu aç s ndan da önem tafl maktad r. Oyak Bank, rekabetin yo unlaflaca önümüzdeki zorlu dönemde de, müflterilerine en iyiyi sunma çabas içinde olmaya devam edecektir. Çal flma arkadafllar ma göstermifl olduklar özverili katk lar ve baflar l performanslar ndan dolay teflekkür eder, bizimle çal flan de erli müflterilerimize tüm Oyak Bank ailesi ad na flükranlar m sunar m. Hakan Eminsoy Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI s 11

14 2005 YILINDA OYAK BANK'TA GEL fimeler TÜRK YE'N N EN BÜYÜK 8. ÖZEL BANKASI Oyak Bank, aktif toplam na göre özel bankalar içerisinde en büyük 8. bankad r. * * 2005 y l 3. çeyre i sektör sonuçlar na göre Oyak Bank, 2005 y l nda do ru stratejisi ile yetkin insan kayna n n kendisine tan d avantajlar, faaliyet sonuçlar na yans tarak, aktif toplam n 6,154 milyon YTL'den 8,377 milyon YTL'ye tafl m fl ve bir önceki y la göre %36 oran nda büyüme kaydetmifltir. Milyon YTL 8,000 6,000 4,000 2,000 0 TOPLAM AKT FLER 8,377 6,154 4,500 3,519 %15 %28 %37 % Ulafl lan bu sonuçlarla Oyak Bank 2005 y l n n üçüncü çeyre i sonunda aktif toplam na göre özel bankalar içerisinde en büyük 8'inci banka olup, mevduat ve kredi toplamlar na göre ise özel bankalar aras nda s ras yla 7. ve 8. s ralarda yer almaktad r. Milyon YTL 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 TOPLAM KRED LER (NET) 5,093 3,484 2,181 1,075 %400 %103 %60 % Oyak Bank' n farkl ifl kollar nda 2005 y l nda kaydetti i geliflmeler afla da özetlenmifltir. Milyon YTL 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2,774 TOPLAM MEVDUAT 3,514 4,640 5,630 0 %9 %27 %32 % Milyon YTL NET KÂR %83 %168 -%72 % Tüm mali tablo verileri YTL nin ilgili y ldaki sat n alma gücü ile ifade edilmifl olup, büyümeler nominal art fllar göstermektedir. OYAK BANK FAAL YET RAPORU YILINDA OYAK BANK TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler s 12

15 KURUMSAL BANKACILIK T CAR BANKACILIK filetme BANKACILI I Oyak Bank, Türkiye'de kurumsal müflteriler taraf ndan tercih edilen ilk üç bankadan biridir. Oyak Bank, 2005 y l nda kredi limitine sahip 2,070 kurumsal müflterisine hizmet sunmaya devam etmifltir. Kurumsal bankac l k müflterilerine 2005 y l nda tahsis edilen toplam kredi limiti 10,488 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. Kurumsal müflterilere kulland r lan nakdi krediler 2004 y l sonuna göre %51'lik bir art flla 1,895 milyon YTL'ye yükselmifltir. Kurumsal bankac l k müflterilerine kulland r lan gayrinakdi kredilerde ise, %25'lik bir art fl sa lanarak 1,291 milyon YTL'ye ulafl lm flt r. Ticari bankac l k ifl kolunun 2004 y l nda yeniden yap land r lmas sonras nda KOB 'lerin ihtiyac olan ürün ve hizmetler etkin bir strateji ile sunulmaktad r. Ticari bankac l k ifl kolunda, 2005 y l nda kredi limiti tahsis edilmifl ticari firma say s 2004 y l sonuna oranla %30 artarak 10,889'e ulaflm flt r. Kredi riski olan ticari firma say s ise, %25 art flla 7,275'e yükselmifltir y l nda tahsis edilen toplam kredi limiti %7 artarak 4,156 milyon YTL olmufltur. Ticari müflterilerin toplam riski %50 artarak 1,449 milyon YTL'ye ulaflm flt r. Aktif olarak çal flan ticari firma adedi, 2004 y l sonuna göre %8 artarak toplam 8,217'ye ç km flt r. flletme bankac l Oyak Bank' n büyümeyi hedefledi i stratejik hizmet alanlar ndan biridir. Oyak Bank, 2005 y l nda, küçük ölçekli iflletmelere daha etkin ulaflabilmek ve bankac l k hizmetlerinin henüz yo unlaflmad bu pazarda güçlü bir konum ve paya sahip olmak hedefi ile iflletme bankac l ifl kolunu kurmufltur. Y ll k cirolar 3 milyon YTL'ye kadar olan iflletmelere hizmet sunmay hedefleyen bu yeni ifl kolunda, söz konusu müflteri potansiyeline yönelik pazarlama, tahsis gibi süreçler analiz edilmifl ve 2005 y l sonunda 65 milyon YTL nakdi, 6 milyon YTL gayrinakdi kredi hacmine ulafl lm flt r. Banka'n n kurumsal ürün gam eksiksiz olup, müflterilerin ihtiyaç duyabilecekleri her türlü kredili ürünü, d fl ticaret arac l k hizmetlerini, nakit yönetimi hizmetlerini, yap land r lm fl finansman hizmetlerini, proje finansman hizmetlerini, faktoring ve bireysel bankac l k ürünlerini kapsamaktad r. Bu ürün zenginli i, 2005 y l nda Oyak Bank' n kaydetti i müflteri adedi art fl nda önemli rol oynam flt r. Nakdi kredilerde %51 art fl Oyak Bank, 2005 y l nda ticari bankac l k faaliyetleri kapsam nda geliflmeye aç k sektörlere odaklanm flt r. Bu kapsamda, sektörlerinde baflar l firmalar tespit edilerek, yo un müflteri ziyaretleri ile desteklenen bir pazarlama stratejisi izlenmifltir. Bu faaliyetlerin sonucunda mevcut ve yeni portföyde derinleflme sa lanm fl; ticari müflteri kredi hacmi ve say s artm flt r. Oyak Bank, üretken olan, etik de erler çerçevesinde çal flan, fleffafl a önem veren ve ekonomik potansiyele sahip tüm ticari firmalar potansiyel müflterisi olarak görmektedir. Banka, ticari bankac l k alan nda, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ticari firmalar n yan s ra büyük firmalar n tedarikçileri, bayileri ve yan sanayi firmalar na da hizmet sunmaktad r y l ortas nda tam olarak faaliyetlerine bafllayan iflletme bankac l, 2006 y l nda Banka'n n en h zl büyümeyi hedefledi i ifl kollar ndan biridir y l nda Banka n n h zla büyümeyi hedefledi i ifl kolu 8,217 aktif ticari müflteri OYAK BANK FAAL YET RAPORU YILINDA OYAK BANK TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler s 13

16 B REYSEL BANKACILIK Oyak Bank rekabetin giderek yo unlaflt bireysel bankac l k alan nda sundu u kaliteli hizmetlerle müflteri kazan m n art rmakta ve mevcut müflterileri ile olan iliflkilerini derinlefltirerek büyümeye devam etmektedir. Bireysel krediler Oyak Bank' n en güçlü oldu u ifl alanlar ndan bir tanesidir y l nda da otomobil ve konut kredileri Oyak Bank' n a rl k verdi i bireysel kredi türleri olmaya devam etmifltir. Banka'n n kulland rd bireysel krediler aras nda otomobil kredileri %43, konut kredileri ise %33 pay alm flt r y l sonu itibariyle, önceki seneye göre Banka'n n kulland rd toplam otomobil kredisi tutar %1, konut kredisi tutar %210, tüketici kredisi tutar ise %16 oran nda artm flt r. Küçük ölçekli flah s flirketlerine kulland r lan eflit taksitli ticari krediler bireysel bankac l k faaliyetleri içinde yer almaktad r. Markas sa laml k ve güven ile özdefl olan Oyak Bank, bireylerin mevduatlar n emanet etmek için en çok tercih ettikleri bankalar aras ndaki yerini korumufltur y l nda bireysel mevduat %21 artarak, 4,274 milyon YTL'ye ulaflm flt r. Bireysel mevduatta %21 art fl Oyak Bank, bireysel müflterilerine vadeli mevduattan repoya, yat r m fonlar ndan borsa ifllemlerine, hazine bonosundan Eurobond'a kadar çeflitlilik gösteren, zengin ve her bir müflterinin kiflisel risk ve portföy gücüne göre tasarlanabilen bireysel yat r m ürünleri sunmaktad r. Tamamlay c ürün ve hizmet sunumu Oyak Bank n gelir taban na katk da bulunuyor. Banka, bireysel bankac l k müflterilerine klasik bankac l k hizmetlerinin yan s ra yayg n flube a üzerinden sigortac l k ve bireysel emeklilik ürünlerini de sunmaya devam etmifltir. Bu tamamlay c ürün ve hizmet sunumu, Oyak Bank' n komisyon geliri üretimine önemli katk da bulunmaktad r. ALTERNAT F DA ITIM KANALLARI Oyak Bank, 1,000'in üzerinde kurulu ATM'si ve %98 aktif kullan m oran ile ülkemizin en büyük ve en etkin ATM a na sahip bankalar ndan biridir. Bankac l k alan nda yenilikçilik kadar, teknolojiyi müflterileri için kullanma becerisiyle de lider olmay hedefleyen Oyak Bank, alternatif da t m kanallar n hizmet sunum sürecinde etkin olarak kullanmaktad r. Oyak Bank' n 1,000'in üzerinde ATM'si bulunmaktad r. ATM'lerin 718'i flube d fl sahalardad r. Geniflleyen ATM a na paralel olarak, ATM'lerin ayl k nakit ifllem adedi 2005 y l nda %37.3'lük art fl ile 1.9 milyondan 2.6 milyon adede yükselmifltir. Toplam ifllem adedi ise 2005 y l nda %20.1 oran nda art fl göstermifltir. Oyak Bank adresindeki internet flubesi ile bireysel, kurumsal ve ticari müflterilerine kolay, h zl ve genifl kapsaml hizmet sunmaktad r. nternet flubesi bireysel müflteri say s 2005 y l n n sonunda bir önceki y la göre %37 artarak 540,000 adede ulaflm fl bulunmaktad r. Bu say kurumsal ve ticari müflteri segmentinde 20,000'i aflarken, internet flubesi üzerinden gerçeklefltirilen ifllem hacmi bir önceki y la göre %58 artm flt r numaral eriflim telefonundan kesintisiz hizmet veren Oyak Bank Müflteri letiflim Merkezi'nin müflteri say s ise bir önceki y la göre %67 artarak 540,000 adede ulaflm flt r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU YILINDA OYAK BANK TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler s 14

17 HAZ NE YÖNET M, PARA P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR Oyak Bank 2005 y l nda, kaliteli hizmet anlay fl ile müflterilerinin hazine ifllemlerindeki sürekli tercihi olmaya devam etmifl, artan ifllem hacimleri Banka'n n gelir taban na önemli oranda katk da bulunmufltur. Oyak Bank, ülkemiz para ve sermaye piyasalar n n önde gelen bir kat l mc s d r. Oyak Bank, 12 D BS piyasa yap c s ndan biri ve ayn zamanda YTL libor faiz kotasyonu aç klama yetkisine sahip bankalardand r. Oyak Bank, müflteri odakl para ve sermaye piyasalar politikalar n 2005 y l nda da sürdürmüfltür y l nda 35,008 milyar dolarl k k sm müflteri kaynakl olmak üzere toplam 124,109 milyar dolarl k döviz ifllemine arac l k edilmifltir. Banka, ayn dönemde 42,618 milyar YTL'lik (ihale hariç) hazine bonosu ve devlet tahvili ifllemi gerçeklefltirmifltir. Banka'n n 2005 y l nda arac l k etti i ithalat hacmi 2,9 milyar dolar, ihracat hacmi ise 1,8 milyar dolar olarak kaydedilmifltir. VOBAfi (Vadeli fllemler ve Opsiyon Borsas ), Türkiye'nin ilk vadeli ve opsiyon ifllemleri borsas olup 4 fiubat 2005 tarihinde faaliyetlerine bafllam flt r. Oyak Bank, VOBAfi' n ilk üyelerindendir. 124 milyar dolarl k döviz ifllemi Oyak Bank, müflterilerine en iyi finansman paketlerini sunabilmek amac yla, 2005 y l nda yurt d fl fonlama olanaklar n etkin olarak kullanmaya devam etmifltir. Bu kapsamda, Banka, Temmuz 2005'te, portföyündeki konut kredilerinin fonlanmas amac yla, Wachovia Bank (ABD) arac l ile OPIC'den, 2.5 y l geri ödemesiz toplam 5 y l vadeli 25 milyon dolar tutar nda kredi sa lam flt r. Aral k 2005'te ise Banka, Frans z kredi kuruluflu Proparco'dan 15 milyon dolar ve 4 milyon euro tutar nda 2.5 y l geri ödemesiz 10 y l vadeli bir di er kredi temin etmifltir. Türkiye S nai Kalk nma Bankas 'n n liderlik etti i, Avrupa Yat r m Bankas kaynakl, küçük ve orta ölçekli firmalar n sabit k ymet yat r mlar n n finansman na yönelik kredinin 20 milyon euroluk k sm na Oyak Bank arac l k etmifltir. Oyak Bank, Ekim ay nda, küçük ve orta ölçekli firmalara kulland r lacak kredilerin finansman amac yla, National City Bank (ABD) arac l ile OPIC'den 10 milyon dolar tutar nda, 18 ay geri ödemesiz 5 y l vadeli kredi temin etmifltir. Oyak Bank, müflterilerinin fon ihtiyaçlar çerçevesinde 2005 y l nda, yurt d fl ndan toplam 325 milyon dolar tutar nda post finansman, prefinansman, iflletme sermayesi ve genel amaçl finansman sa lam flt r. Oyak Bank, 2005 y l nda müflterilerinin genel ticaret ifllemlerini desteklemek üzere, uluslararas piyasalardan 1 kulüp kredisi ve 2 sendikasyon kredisi olmak üzere toplam 320 milyon dolar tutar nda d fl kaynak sa lam flt r. Bu tutar n 100 milyon dolarl k k sm üç y l vadeli sendikasyon kredisidir. Sendikasyon kredileri piyasas nda kredi miktar ve faiz oran aç s ndan, Türk bankalar aras nda en iyi koflullar sa layabilen Oyak Bank, bu sahadaki çal flmalar na daha da iyi koflullarda borçlanabilmeyi hedefleyerek devam edecektir. fit RAKLER M Z Oyak European Finance Plc (OEF) OEF, rlanda'da Dublin Uluslararas Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren bir finansal hizmet flirketidir y l ndan beri hizmet vermekte olan OEF'in tüm faaliyetleri rlanda yasalar na ve mevzuat na tabidir y l sonu bilanço verilerine göre OEF'in toplam varl klar 51 milyon dolar, özkaynaklar ise 6.7 milyon dolard r. OYAK Portföy Yönetimi OYAK Portföy Yönetimi, kurumsal ve bireysel müflterilere portföy yönetim hizmetleri sunmak üzere Türkiye'de kurulan ilk portföy yönetim flirketidir. Mali piyasalardaki bilgi ve tecrübe birikimini, yönetmekte oldu u fonlar n en iyi flekilde de erlendirilmesi için yönlendirmifl bulunan OYAK Portföy Yönetimi, ayn zamanda, çok say da yat r m fonunun yönetimini de üstlenmifl durumdad r. fiirketin 2005 y l net dönem kâr 2.3 milyon YTL, aktif büyüklü ü ise 11 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. OYAK Portföy Yönetimi'nin 2004 y l sonu itibariyle yönetti i toplam portföy büyüklü ü milyon YTL'den, 2005 y l sonunda %29'luk bir art flla, 1,025 milyon YTL'ye ulaflm flt r y l sonu verilerine göre fiirket, Oyak Bank, Oyak Emeklilik ve Oyak yat r m fonlar ile toplam adedi 140 olan bireysel ve kurumsal müflteri portföyünü yönetmektedir. OYAK BANK FAAL YET RAPORU YILINDA OYAK BANK TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler s 15

18 OYAK OYAK, Türk Silahl Kuvvetleri mensuplar n n yard mlaflma ve emeklilik fonudur. Faaliyetlerine 1961 y l nda bafllayan OYAK, 205 say l yasan n kapsam nda faaliyet gösteren, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bak mdan özerk, tüzel kiflili i haiz bir kurulufltur. OYAK, Türkiye'nin ilk ve en büyük özel emeklilik fonudur. Üyelerine sundu u hizmet ve ürünler anlam nda ise bir hayat sigortas kuruluflu ve ayn zamanda bir kredi kurumu gibi faaliyetlerini sürdürmektedir. OYAK' n temel hedefi, üyelerine en üst düzeyde nema ve hizmet sa lamakt r. Kurum bu hedefine ulaflmak amac yla, sahip oldu u varl klar finansal ve ifltirak yat r mlar nda de erlendirmektedir y l sonu itibariyle OYAK' n üye say s 227,296'ya ulaflm fl durumdad r. OYAK Grup fiirketleri OYAK Grubu, OYAK' n finansal hizmetler, sanayi ve hizmet dallar nda faaliyet gösteren 40' aflk n ifltirakinden oluflmufltur. Grubun finans hizmetleri veren ifltirakleri, bankac l ktan sigortac l a kadar genifl bir yelpazede, milyonlarca bireysel ve kurumsal müflteriye, kaliteli ve rekabetçi ürün ve hizmetler sunmaktad r. Sanayi kollar nda faaliyet gösteren ifltirakleri, çimento üretiminden otomotive ve tar msal g daya kadar çeflitlilik gösteren, ülkemizin ve sektörlerinin lider kurulufllar d r. Grubun hizmet alanlar nda yer alan ifltirakleri ise, katma de eri yüksek ve kaliteli bir ürün gam ile inflaattan d fl ticarete, lojistikten teknolojiye farkl sektörlerde hizmet sunmaktad r. OYAK Grubu fiirketleri bir çok sektörde 18 bini aflan kifliye istihdam sa lamaktad r. OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 OYAK VE OYAK GRUP fi RKETLER s 16

19 OYAK GRUP fi RKETLER F NANS OYAK BANK SANAY ADANA Ç MENTO OYAK ANKER BANK AXA-OYAK HOLDING OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER OYAK EMEKL L K OYAK PORTFÖY YÖNET M OYAK EUROPEAN FINANCE AXA OYAK S GORTA AXA OYAK HAYAT S GORTA HALK F NANSAL K RALAMA BOLU Ç MENTO MARD N Ç MENTO ÜNYE Ç MENTO ELAZI Ç MENTO OYSA Ç MENTO ADANA Ç MENTO FREE PORT LTD. ADANA Ç MENTO SAN VE T C. LTD. OYKA KA IT AMBALAJ OYAK BETON OYAK RENAULT SKEN OYAK ENERJ HEKTAfi TUKAfi TAM GIDA B RÇ M H ZMET ATAER HOLD NG MA S OMSAN OYTAfi OYAK GÜVENL K OYAK TEKNOLOJ OYAK NfiAAT OYAK KONUT OYAK PAZARLAMA ET PAZARLAMA OYAK ENERJ OMSAN Logistik GmbH OMSAN Lojistica SRL OMSAN Logistque SARL OMSAN Lojistik OOO OYAK TELEKOMÜN KASYON OMSAN Lojistik EOOD OMSAN Lojistik MMC OMSAN Azerbaycan AZER-OMSAN Nakliyat OMSAN BV OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 OYAK VE OYAK GRUP fi RKETLER s 17

20 Yönetim Kurulu Dr. fi. Coflkun Ulusoy Baflkan A. Mehmet Özdeniz Baflkan Vekili Hülya nci Atahan Üye Bediz Demiray Üye Celalettin Ça lar Üye M. Ayd n Karaöz ç Denetim ve Risk Yönetiminden Sorumlu Üye OYAK BANK FAAL YET RAPORU 2005 YÖNET M KURULU s 18

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı