Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu Raporu Yönetim Kurulu Üst Yönetim Yönetim Kadrosu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Sermaye Hareketleri ve dari Faaliyetler Dünya ve Türk Sigorta Sektörü'ndeki Geliflmeler 25 Y l nda Aksigorta Aksigorta'n n Faaliyet Sonuçlar Denetçi Raporu Kâr n Da l m Ba ms z Denetim Raporu Ayr nt l Solo Bilanço Ayr nt l Solo Gelir Tablosu Bilanço Dipnotlar Gelir Tablosu Dipnotlar Bölge Müdürlükleri-Bölge Temsilcilikleri

4 GENEL KURUL GÜNDEM Aksigorta A.fi. 24 Mart 26 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi Saat: Aç l fl ve Divan teflekkülü, 2- Toplant tutana n n imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlar n n okunmas ve müzakeresi, 4- Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kâr da t m yla ilgili teklifin görüflülerek kabulü veya reddi, 5- Yönetim Kurulu Üyeleri nin ve Denetçiler in ibra edilmeleri, 6- Y l içinde boflalan Yönetim Kurulu Üyeli ine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin tasvibi ve Esas Sözleflmemizin 37. maddesi gere i Yönetim Kurulu na bir üyenin daha seçilmesi, 7- Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi. 2 Genel Kurul Gündemi

5 BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER Aksigorta, prim üretimi, özkaynaklar ve mali yap s bak m ndan, hayat d fl sigorta sektörünün önde gelen flirketlerinden birisidir. (Milyon YTL) (Milyon YTL) Toplam Prim Net Kâr Tar m %,3 H. Ö. Sabanc Holding A.fi. %62 Halka aç k k s m %38 Hayat %,6 Sa l k %6,9 Mühendislik %3,4 Yang n %17,8 Nakliyat %4,8 Kaza %66,3 25 ORTAKLIK YAPISI 25 YIL SONU PR M PORTFÖY DA ILIMI Bafll ca Finansal Göstergeler 3

6

7 AKS GORTA V ZYONU Türkiye'nin, dünya standartlar nda faaliyet gösteren öncü ve lider sigorta flirketi olmak. AKS GORTA M SYONU Toplumun sigorta bilincini art rarak, acentelerimiz kanal yla tüm kurumsal ve bireysel müflterilere, en kaliteli ve yayg n hizmeti sunmak. AKS GORTA DE ERLER Müflteri odakl l k Yüksek hizmet kalitesi fieffafl k Etik de erler Uzun vadede var olmak KAL TE POL T KASI "Müflteri memnuniyetini ön planda tutarak, vizyon, misyon ve de erlerimiz do rultusunda, acentelerimiz, çal flanlar m z ve tedarikçilerimizle birlikte, sektörde güçlü, sayg n ve güvenilir bir flirket olarak kaliteli hizmet sunmakt r." Aksigorta A.fi.'nin, Vizyonu, Misyonu, Temel De erleri ve Kalite Politikas 5

8 YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m za; Geçti imiz son dört y lda ekonomide sa lanan istikrar ortam ile birlikte sürdürülebilir büyümenin temelleri at larak, 21 y l nda yaflanan ekonomik krizin olumsuz etkileri büyük ölçüde giderilmifltir. Dört y lda ekonomi ortalama reel olarak %7,3 büyümüfl, enflasyon hedeflerine ulafl lm fl olmas n n yan s ra oranlardaki düflüfl de devam etmifltir. Ekonomik ve siyasal istikrar, özellefltirmede elde edilen baflar lar, AB ile müzakere sürecinin bafllamas, ekonomik ortam daha da olumlu hale getirmifl ve büyümenin itici gücü olan yabanc sermayenin ülkemize girifli h z kazanm flt r. Geçmifl y llardan farkl olarak, 25 y l nda ülkemize gelen yabanc sermayenin %1 u do rudan yabanc sermaye olmufl ve borç yaratan k s m toplam n %5 sinde kalm flt r. Yabanc sermayenin %4 n n hisse senedi al mlar ile gerçekleflmesi de borsada yaflanan olumlu atmosferin bafll ca dinami i olmufltur. Bu do rultuda 25 y l sonunda Türkiye ye giren yabanc sermaye 9.6 milyar dolar olmufltur. Sigorta sektörü, reel olarak ekonominin üzerinde büyüyebilen ender sektörlerden biri olma özelli ini 25 y l nda da sürdürmektedir. Cari aç k tart flmalar yla, ekonomimizin, özellikle ihracat kesiminin daha fazla katma de er üretmesi gerekti i bir kez daha ortaya ç km flt r. Enflasyondaki düflüflün esas belirleyicisinin reel kurdaki de erlenme oldu u, kurdaki bu de erlenmenin ithalat körükledi i, bunun da üretim ve istihdam üzerinde olumsuz etki yaratt görülmektedir. 25 y l, belirlenen makro ekonomik hedeflerin büyük ölçüde tutturuldu u bir y l olmufltur. Para politikas enflasyonla mücadeleye odaklanm flt r. Enflasyon ve reel faizlerdeki düflüflün devam etmesi ve vadelerin uzamas yla birlikte, tüketicilerin kredi kullanma trendi 25 y l nda da devam etmifltir. 24 y l nda yaflanan iç talep genifllemesi ile bafllayan tüketici kredisi kullan m ndaki art fl devam etmifl ve kamu bütçesinde tasarruf anlay fl yla hareket edilmesi, faiz ve kurlar n düflmesi, hazinenin finansman maliyetini önemli ölçülerde azaltm flt r. Ancak, daha çok makro ekonomik geliflmelerden kaynaklanan bu rahatlaman n kal c olabilmesi için, yap sal reformlar n h zla uygulamaya konulmas gerekmektedir. Sigorta sektörü, reel olarak ekonominin üzerinde büyüyebilen ender sektörlerden biri olma özelli ini sürdürmektedir. Sektör, kriz dönemleri haricinde genellikle ekonomik büyümenin en az iki kat büyüme potansiyeline sahipken, ço u zaman büyüme çeflitli ekonomik hareketliliklerle de daha da artabilmektedir (tüketici kredi kullanma oranlar n n artt y llarda oldu u gibi). Sektör, yasal boflluklar gibi yap sal sorunlara ve afl r fiyat rekabetine ra men, 25 y l nda da ekonominin üzerinde büyümesini sürdürerek (yaklafl k %16) 7.8 milyar YTL lik prim üretimine ulafl lm flt r. Sigorta sektörünün lokomotifi olan kaza branfl, bu y lda %23 lük büyüme oran ile sektörün büyümesine en büyük katk y yapm flt r. Tüketici kredi faizlerindeki düflüflle birlikte, kredi kullanma trendi artarak devam etmifl; hem araç sat fllar hem de konut sat fllar ndaki art fl bireysel ürünlerin sat fl nda az da olsa bir canlanmay beraberinde getirmifltir. Son y llardaki oto sigortalar n n toplam prim üretimi içerisindeki pay n n artma e ilimi bu y lda devam etmifltir. Büyümeye pozitif katk s olan bu trendin sigortac l ktan elde edilen gelirlere etkisi ise di er branfllara göre oldukça düflük seviyelerdedir. 6 Yönetim Kurulu Raporu

9 Oto branfl nda, prim üretiminden daha h zl artan hasar maliyetleri kârl l her geçen gün daha da afla lara çekmektedir. Ülkemizde enflasyon ve faiz oranlar her geçen y l düflmektedir, böyle bir ekonomik ortamda sigortac l k iflinden elde edilen gelirler daha fazla önem kazanacakt r. fiirketler, fiyat odakl rekabet yerine hizmet odakl rekabeti ön plana ç karacaklard r. Bütün bu geliflmeler, önümüzdeki dönemde sigortac lar n daha çok teknik kârl l a, verimlili e, ifl süreçlerinin etkin yönetimine, müflteri ve da t m kanallar n n memnuniyetine odaklanacaklar n n göstergeleridir. Önümüzdeki dönemde sigorta flirketleri, fiyat odakl rekabet yerine, hizmet odakl rekabeti ön plana ç karacaklard r. Ülkemiz sigorta sektörü, her y l ekonominin üzerinde büyümesine ra men, emsal ülkeler ile karfl laflt r ld nda daha çok gidecek yolumuzun oldu u bir gerçektir. Prim üretimimizin büyük bir k sm n n s nai ve ticari iflletmelerden geldi i, bireysel ürünlerin pay n n ise oldukça s n rl oldu u di er önemli bir konudur. Teknik kârl l n daha fazla önem kazanaca önümüzdeki dönemde, kârl l k getirisi daha yüksek olan bireysel ürünlerin portföydeki pay n n da artmas beklenmektedir. Ekonomimizdeki sürdürülebilir büyümenin sa l kl yürüyebilmesi yönündeki çal flmalar, IMF ve Avrupa Birli i müzakereleri çerçevesinde gündeme gelen konular sektörün büyümesine ivme katabilecek geliflmeler olarak önümüzde durmaktad rlar. Önümüzdeki dönemde devreye girmesi beklenen mortgage sistemi, tar m alan ndaki yeni yasal düzenlemeler, sa l k reformunun bir parças olan tamamlay c sa l k sigortas ve yasal haz rl klar sürdürülen sorumluluk sigortalar gibi yeni uygulamalar n sektördeki büyümenin dinamikleri olmas beklenmektedir. Tar m sigortalar n gelifltirmek amac na yönelik olarak ç kart lan Tar m Sigortalar Kanunu gere ince, bu alanda faaliyet gösterecek sigorta flirketlerinin eflit miktarda pay sahibi olmalar esas na dayal olarak kurulan TARS M A.fi. ye (Tar m Sigortalar Havuzu flletmesi A.fi.) %6,67 lik bir pay ile ortak olunmufltur. Hem ülke ekonomisine hem de sigorta sektörüne büyük katk sa lamas beklenen Bireysel Emeklilik Sistemi bu beklentilere iki y ll k k sa bir süre içerisinde oldukça yüksek oranlarda cevap verebilece ini göstermifltir. 25 y l sonu verilerine göre sisteme sözleflme ile kifli kat lm fl ve YTL lik bir fon büyüklü üne ulafl lm flt r. fiirketimizin de %26 hisseyle orta oldu u, Sabanc Grubu'nun emeklilik flirketi olan Ak Emeklilik A.fi. bu alandaki ana oyunculardan birisidir. Aksigorta, hayat-d fl sigorta sektörünün özkaynaklar bak m ndan en büyük flirketi olarak 25 y l nda da lider konumunu sürdürmüfltür. Hayat-d fl sigorta sektörünün özkaynaklar bak m ndan en büyük flirketi olan Aksigorta A.fi., 25 y l nda 516 milyon YTL prim üretimi ve 72 milyon YTL net kâr ile ana oyunculardan biri olma konumunu sürdürmüfltür. Hisselerinin %38 i stanbul Menkul K ymetler Borsas 'nda ifllem görmekte olan Aksigorta A.fi., MKB Ulusal-5 endeksinde yer almaktad r. Takas Bank'ta tutulan hisselerin yaklafl k % 8 i kurumsal yabanc yat r mc lar n elindedir. Müflteri odakl hizmet anlay fl m z; görev, yetki ve sorumluluk da tma ilkemiz ve dünya standartlar nda faaliyet gösteren yayg n acente a m zla, müflterilerimize kesintisiz hizmet sunmaktay z. Uzun vadede varolmay hedefleyerek, fleffafl k ve etik de erlerin ön planda oldu u bir yönetim anlay fl na sahibiz. fiirket politikam z; ifllemlerin ve uygulamalar n aç kl na, bilgilerin eriflilebilirli ine ve görüfllerin serbestçe aç klanabilmesine dayanmaktad r. Kat l mc ve yenilikçi bir yönetim anlay fl yla sektörde liderli i hedeflemekteyiz. Yönetim Kurulu Raporu 7

10 Kurumsal ve bireysel müflterilerine, en kaliteli ve yayg n hizmeti sunmay görev edinen Aksigorta A.fi., ürünlerini; Genel Müdürlük, 9 bölge müdürlü ü, 4 bölge temsilcili i ve bunlara ba l 1.55 serbest acente, 663 Akbank fiubesi arac l ile pazarlamaktad r. Ayr ca, Aksigorta Hizmet Merkezi ve internet sitesi arac l yla da; birçok konuda müflterilerine 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. 24 y l nda devreye soktu umuz Acente Derecelendirme (Rating) Sistemi, sektörde ayr cal k yaratmaya devam etmektedir. Acentelerimizi, dönemsel olarak prim üretim hedeflerini gerçeklefltirme, teknik kârl l k, tahsilat, teminat, ba l l k vb. kriterlere göre de erlendirmekte ve göstermifl olduklar performansa göre art (+) komisyonla ödüllendirmekteyiz. 25 y l nda sektörün ve Aksigorta n n beklenti ve ihtiyaçlar do rultusunda puanlamada baz de ifliklikler yaparak ve de Kasko Teknik Kârl l k kriterini de sisteme dahil ederek, daha adil ve gerçekçi uygulama yaratmay amaçlad k. Aksigorta Hizmet Merkezi, kuruldu u 22 y l ndan beri müflteri odakl hizmet anlay fl m z do rultusunda 7/24 kesintisiz hizmetini sürdürmektedir. Aksigorta n n sektördeki di er önemli bir ayr cal da Aksigorta Hizmet Merkezi dir. Kuruldu u 22 y l ndan itibaren müflteri odakl hizmet anlay fl m z do rultusunda 7/24 kesintisiz hizmetini sürdürmektedir. Müflteri memnuniyet seviyemizi sürekli olarak yükselten bu merkez, hasar an ndan itibaren bafllayan ve sonraki süreçlerde hemen her konuda kesintisiz olarak müflterilerimize destek vermeye ve çözüm üretmeye devam etmektedir. Müflterilerimize daha h zl hizmet verebilmek ve memnuniyetlerini art rmak amac ile son y llarda bafllat lan bilgi ifllem proje ve altyap yenileme çal flmalar çerçevesinde, bütün acentelerimiz ve Akbank fiubeleri, müflterilerine ADSL ba lant s ile on-line hizmet vermektedirler y l nda Türkiye de ilk olarak faaliyete geçirilen Bankasürans projesi kapsam nda devam eden yat r mlarla Akbank sistemi ile entegrasyon çal flmalar çerçevesinde web tabanl bir yaz l m ve kolay kullan labilir bir arabirim devreye al narak, Akbank flubeleri üzerinden on-line poliçe üretimi ile birlikte di er ifllemlerin de verimlili i art r lmakla birlikte, banka personelinin üretkenli i ve verimlili i de art r lm flt r. Türkiye nin ve sigorta sektörünün de iflen ortam nda mevcut rekabet gücünü ve verimlili i daha da art rabilmek ve bunu sürekli k lmak amac ile Operasyonel Verimlilik Projesi (OVP) ad alt nda bir yeniden yap lanma projesi bafllat lm flt r. Operasyonel ifl süreçlerini iyilefltirmeye yönelik olarak bafllat lan projelerde, sat fl odakl l k yan s ra müflteri hizmet kalitesini, pazar pay n ve operasyonel kârl l art rarak hissedarlara de er yaratmak da hedeflenmektedir. fiirketimiz sa l k sigortalar nda k sa bir süre önce faaliyet göstermeye bafllam fl olmas na ra men yapm fl oldu u yat r mlarla büyümesini sürdürmüfl ve bu alanda da sektörün önemli oyuncular ndan birisi konumuna gelmifltir. Sene içerisinde özellikle bilgi ifllem altyap s na yap lan yat r mlarla flirketimiz sektörde ayr cal kl bir konuma gelmifltir. Bu branfltaki her türlü ifllem elektronik ortamda yürütülmektedir. Müflteri ihtiyaçlar n ve memnuniyetini sa lamaya yönelik olarak anlaflmal sa l k kurulufllar n n say s art r ld. Bölge müdürlüklerimizde sadece bu branflta aktif olarak çal flan acentelerimizi desteklemek üzere Müflteri Temsilcilik kadrolar oluflturuldu. 8 Yönetim Kurulu Raporu

11 Tüketici 26 Kalite Ödülü nün 25 y l içerisinde yap lan de erlendirmeleri sonucunda Aksigorta bu ödüle lay k görülmüfltür. fiirketimiz, sosyal sorumluluk bilinciyle üzerine düfleni yapmaya devam etmektedir. Bu do rultuda 1996 y l nda hizmete giren "Yang n ve Deprem E itim Merkezi"nde ilkö retim ö rencilerine ve çeflitli kurumlara, yang n ve depremden korunma e itimleri verilmektedir. Bu merkezde, bugüne kadar 4 binin üzerinde gencimiz e itim alm flt r. Bu sorumluluk anlay fl çerçevesinde her y l bir ilimiz seçilmekte ve nisan ay nda ilkö retim ö rencileri aras nda yang n ve deprem konulu resim yar flmas düzenlenmektedir. Yar flma; ö rencilerin bu konuda e itilmesini, ilk üçe giren ö rencilerin ve ö retim gördükleri okullar n maddi yönden desteklenmesini sa lamaktad r. 26 y l nda bu çerçevedeki yar flmalar n 12.'si Çanakkale ilinde düzenlenecektir. Aksigorta, Kalitesine en çok güvenilen sigorta flirketi seçildi. Tüketici Dergisi nin her y l geleneksel olarak düzenledi i Tüketici Zirvesi nin 19. su olan Tüketici 26 Kalite Ödülü nün 25 y l içerisinde yap lan de erlendirmeleri sonucunda Aksigorta bu ödüle lay k görülmüfltür. Aksigorta, Tüketici Günü olan 15 Mart 26 tarihinde yap lan ödül töreniyle ödülünü alm flt r. Bu baflar lar sa lamam zda katk lar bulunan bütün ortaklar m z, acentelerimiz ve müflterilerimize, bize gösterdikleri güven ve sa lad klar destek için teflekkürlerimizi sunar, bu güven ve deste in artarak sürdürülmesi konusunda üzerimize düflen sorumlulu un bilincinde oldu umuzu vurgulamak isteriz. fiirketimizin geliflmesindeki özverili ve dürüst çal flmalar için bütün ifl arkadafllar m za ve emeklilerimize teflekkürlerimizi sunuyor, vefat etmifl olan ortak ve çal flanlar m z sayg ile an yoruz. M. Ak n Kozano lu Yönetim Kurulu Baflkan. Rag p Yergin Genel Müdür Yönetim Kurulu Raporu 9

12 YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan M. Ak n Kozano lu ( den beri) Yönetim Kurulu Baflkan Vekili R dvan K. Yirmibeflo lu ( ten beri) Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Özbek ( ten beri) Yönetim Kurulu Üyesi S. Hakan Binbaflgil ( ten beri) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür. Rag p Yergin ( den beri) DENETLEME KURULU Üye Nedim Bozfak o lu ( dan beri) Üye Mevlüt Aydemir ( ten beri) 1 Yönetim Kurulu

13 ÜST YÖNET M Genel Müdür. Rag p Yergin ( ten beri) Genel Müdür Yard mc s A. Yeliz Dalafl ( ten beri) Genel Müdür Yard mc s M. Fatih Kilislio lu ( den beri) Genel Müdür Yard mc s Çetin Koluk sa ( ten beri) Genel Müdür Yard mc s Fahri Alt ngöz ( ten beri) Üst Yönetim 11

14 YÖNET M KADROSU GENEL MÜDÜRLÜK Departman Müdürleri Ekrem ACETER Uygulama Gelifltirme Müdürü Hüseyin AVCI dari fller Müdürü Aygül BEYTER Bankasürans Müdürü T. Murat BO ATUR Teknik Kaza D fl Müdürü H. nci CAN nsan Kaynaklar Müdürü Mehmet ERMURAT Kurumsal letiflim ve Yat r mc liflkileri Müdürü Ö. Faruk G RER Oto Lojistik Müdürü Hakan GÜLSEVEN Grup Bilgi Teknolojileri Müdürü Hakan KADIO LU Alternatif Da t m Kanallar Müdürü Seniha KANAR Sa l k Tazminat Müdürü Gonca KIRBAfi Sa l k Üretim Müdürü Ufuk MISIRLIO LU Acenteler Hizmet Müdürü Çi dem MÜFETT fio LU Kalite Denetim Müdürü S. R za ÖNEY Hasar Müdürü M. Ertan ÖZAY Muhasebe Müdürü Vedat ÖZKAN Reasürans Müdürü Murat ÖZKÖMÜRCÜ Teknik Kaza Müdürü A. Ayhan SA LAM Risk Yönetimi Müdürü Yücel K. SALTIK Teknik Nakliyat Müdürü fiebnem SEZER Denetim Müdürü Raif TURHAN Rücu Müdürü Sevtap TÜZÜN Sistem Gelifltirme Müdürü E. Nevra YENER Projelerden Sorumlu Genel Müdür Dan flman Elif YÜCEKÖK Sistem Organizason Müdürü Departman Müdür Yard mc lar Serkan AVCI Uygulama Gelifltirme Müdür Yard mc s Halit BAfiKAYA Sa l k Tazminat Müdür Yard mc s Yasemin BATIL Hasar Ödeme Müdür Yard mc s Serdar CEBESOY Teknik Kaza Müdür Yard mc s Metin DEM RAY nsan Kaynaklar Müdür Yard mc s Nuriye ÇA LAYAN Tahsilat Müdür Yard mc s E. Ça atay ÇINAR Dan flman Hatice Ç L Bütçe Raporlama Müdür Yard mc s R fat DO AN Ziraat Müdür Yard mc s H. Volkan DÖKMEC Pazarlama Müdür Yard mc s Tolga GÜNDO DU Bölgeler statistik ve Raporlama Müdür Yard mc s Hüseyin HIZAL Rücu Müdür Yard mc s Canan B filer Sa l k Üretim Müdür Yard mc s Ali KURU Sa l k Pazarlama Müdür Yard mc s Cem KUYUMCU Bankasürans Müdür Yard mc s Yüksel ÖTER Hayat Müdür Yard mc s fiafak ÖZEN Denetim Müdür Yard mc s. Muzaffer ÖZTÜRK Muhasebe Müdür Yard mc s Metin ÖZVARNA Fon Yönetimi Müdür Yard mc s Sabriye SEÇK N Uygulama Gelifltirme Müdür Yard mc s H. Hülya ÜNVERD Sistem Gelifltirme Müdür Yard mc s 12 Yönetim Kadrosu

15 YÖNET M KADROSU BÖLGE MÜDÜRLÜKLER Adana Bölge Müdürlü ü Hüseyin KANAT Adana Bölge Müdürü Engin YILDIRIM Diyarbak r Temsilcilik Müdürü Cumhur APAK Adana Bölge Müdür Yard mc s Ahmet AYSAN Adana Bölge Müdür Yard mc s Ankara Bölge Müdürlü ü M. Orhan APAKKAN Ankara Bölge Müdürü Levent ALPHAN Ankara Bölge Müdür Yard mc s Okkan NUR KADIO LU Ankara Bölge Müdür Yard mc s Bursa Bölge Müdürlü ü fi. Murat ÖZEK Bursa Bölge Müdürü Özgür ARSEVEN Bursa Bölge Müdür Yard mc s M. Hayati ZAR FO LU Bursa Bölge Müdür Yard mc s Ege Bölge Müdürlü ü Birol BALAYLAR Ege Bölge Müdürü K. Faruk Ç L Antalya Temsilcilik Müdürü Süleyman UÇAN Denizli Temsilcilik Müdürü Ümit BAYDAR Ege Bölge Müdür Yard mc s Birsen LKEL Ege Bölge Müdür Yard mc s Barbaros ÜNAL Ege Bölge Müdür Yard mc s Karadeniz Bölge Müdürlü ü A. Mete SANDALCI Karadeniz Bölge Müdürü Volkan KAKAÇ Samsun Temsilcilik Müdürü Yüksel Z. AYDIN Karadeniz Bölge Müdür Yard mc s Kemal ERTEK N Karadeniz Bölge Müdür Yard mc s stanbul 1. Bölge Müdürlü ü Erkan AYDO AN stanbul 1. Bölge Müdürü Hasan BAYATA stanbul 1. Bölge Müdür Yard mc s Salih TAfiYON stanbul 1. Bölge Müdür Yard mc s stanbul 2. Bölge Müdürlü ü Süleyman KARA stanbul 2. Bölge Müdürü M. Bülent ERALTAN stanbul 2. Bölge Müdür Yard mc s. Sarp SAYARER stanbul 2. Bölge Müdür Yard mc s stanbul 3. Bölge Müdürlü ü Zafer fienler stanbul 3. Bölge Müdürü Hülya AKAN stanbul 3. Bölge Müdür Yard mc s M. Vedat DURMAZ stanbul 3.Bölge Müdür Yard mc s stanbul Kurumsal Bölge Müdürlü ü A. Nalan OTA stanbul Kurumsal Bölge Müdürü Nurettin B. ARAÇ stanbul Kurumsal Bölge Müdür Yard mc s. Selçuk PAZAR stanbul Kurumsal Bölge Müdür Yard mc s Hasan SÖNMEZ stanbul Kurumsal Bölge Müdür Yard mc s Cemal ULUDA stanbul Kurumsal Bölge Müdür Yard mc s Yönetim Kadrosu 13

16 1- Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Aksigorta A.fi., Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan "Kurumsal Yönetim lkeleri"ne uymaktad r. BÖLÜM I: PAY SAH PLER 2- Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi fiirketimizde pay sahipleri ile ilgili iliflkilerden; Mehmet Ermurat, Müdür Tel: (212) Faks: (212) e-posta: Muzaffer Öztürk, Müdür Yard mc s Tel: (212) Faks: (212) e-posta: Murat Karabo a, Uzman Tel: (212) Faks: (212) e-posta: sorumlu bulunmaktad r. Bu birim, pay sahipleri ile iliflkilerin yürütülmesinde görev almaktad r. Bu görevleri içinde 25 y l nda yurtiçinde 5; 1 road-show kapsam nda yurtd fl nda da 4 kurumsal pay sahibi ile toplant yap lm fl; 15 defa kurumsal pay sahipleri ile telefonda görüflülmüfl ve gelen sorular cevapland r lm fl; 75 defa pay sahiplerinden e-posta ile gelen baflvurular yan tlanm flt r. 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m 4- KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 25 y l nda Pay Sahipleri Birimi taraf ndan pay sahiplerinden gelen 22 telefon, e-posta ve bizzat yüz yüze yap lan görüflmelerde gelen 22 adet talep cevapland r lm fl; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler adresinde zorunlu bildiri süreçleri içinde duyurulmufltur. fiirket Esas Sözleflmesi'nde, özel denetçi atanmas bir hak olarak düzenlenmemifltir. 25 y l nda pay sahiplerinden bu konuda bir talep al nmam flt r. Genel Kurul Bilgileri 25 y l nda iki adet Genel Kurul Toplant s yap lm flt r. Ola an Genel Kurul te, Ola anüstü Genel Kurul ise te yap lm flt r. Ola an Genel Kurul toplant s na %64,89 oran nda hisseyi temsil eden pay sahipleri kat lm flt r. Bu toplant lara davet, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve fiirket Esas Sözleflme Hükümleri ne uygun olarak yap lm flt r. Pay defterine kay tl nama yaz l pay sahiplerinin Genel Kurul'a kat lmas için herhangi bir süre mevcut de ildir. 14 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

17 Denetlenmifl 25 y l rakamlar n da içeren faaliyet raporu, fiirket Genel Merkezi'nde en az 16 gün önceden pay sahiplerinin incelemesine sunulmufltur. Genel Kurul esnas nda pay sahipleri soru sorma hakk n kullanmam fllard r ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemifltir. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onay na sunulmaktad r. Kurumsal Yönetim lkeleri'nin yasal uyumu sa land nda de iflen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onay na sunulacakt r. Ola anüstü Genel Kurul toplant s na %63,15 oran nda hisseyi temsil eden pay sahipleri kat lm flt r. Ola anüstü Genel Kurul toplant s nda Esas Mukavelename nin 8. Maddesi nin de ifltirilmesi ve Esas Mukavelename ye Geçici 1. Maddenin eklenmesine karar verilmifltir. Genel Kurul Tutanaklar flirketimizin adresinde internetten yay nlanmaktad r. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Esas Sözleflme'de imtiyazl oy hakk bulunmamaktad r. Esas Sözleflmemizde, mevcut ortakl k yüzdelerinde ve ortakl k yap s nda birikimli oy hakk tan nmas n n flirketin uyumlu yönetim yap s n bozaca düflüncesiyle bir düzenleme yap lmam flt r. Bu konu ilgili yasalarla düzenlenip az nl n birikimli oy hakk n kötüye kullan m engellendi inde, konu Genel Kurul taraf ndan de erlendirmeye al nacakt r. Kâr Da t m Politikas Kurumsal Yönetim lkelerimize göre, fiirketimizin Kâr Da t m Politikas, mevcut SPK kurallar na ve SPK n n tarih 4/67 say l toplant s nda temettü ve bedelsiz paylar n da t m esaslar na uygun olarak da t lmas gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi fleklinde verilmesi yönündedir.fiirketimizin kâr da t m yasal süreler içerisinde gerçeklefltirilmektedir. fiirketimizin kâr da t m politikas da t labilir kâr n asgari %3 u oran nda nakit temettü da tmakt r. Temettü politikas, ulusal ve global ekonomik flartlara, gündemdeki projelere ve fonlar n durumuna gore Yönetim Kurulu taraf ndan her y l gözden geçirilir. Bu bilgi 25 y l faaliyet raporunda ayr bir bölüm olarak yer alm fl ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerine sunulmaktad r. Ayr ca söz konusu faaliyet raporu sayfas nda kamunun kullan m na sunulmufltur. Bu konuyla ilgili olarak yukar da aç klad m z Kâr Da t m Politikas, ayr ca Genel Kurul Toplant s nda ortaklar n bilgisine sunulmufltur. Paylar n Devri Halka aç k olan hisse senetlerimizin (beyaz ciro ile) devri mümkündür, halka kapal hisselerin devrinde ise Sermaye Piyasas Kanunu hükümleri uygulan r Say l Sigorta Murakabe Kanunu gere i, %1'u aflan hisselerin devri T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl 'n n iznine tabidir. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 15

18 BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik fiirket Bilgilendirme Politikas fiirketimizde SPK Kurumsal Yönetim lkeleri'nde belirtildi i flekli ile bilgilendirme politikas yer almaktad r. Bu politika gere i flirketimizin ba ms z d fl denetimden geçmifl 6. ve 12. aya ait mali sonuçlar ile ba ms z denetimden geçmemifl 3. ve 9. aya ait sonuçlar SPK çerçevesinde borsaya aç klanmakta ve flirketimizin web sayfas nda da yer almaktad r. Ayr ca Kamuyu Ayd nlatma Projesi (KAP) ile de mali sonuçlar m z kamuya duyurulmaktad r. Ayr ca Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde haz rlanan mali tablolar m z y lda bir kez yay nlanarak yat r mc lar bilgilendirilmektedir. Özel Durum Aç klamalar fiirketimiz 25 y l içinde SPK düzenlemeleri uyar nca 1 ek aç klama da dahil olmak üzere toplam 28 adet özel durum aç klamas nda bulunmufltur. Y l içinde SPK'ya yap lan özel durum aç klamalar n n 4 tanesinde Ba ms z Denetimden Geçmemifl Tahmini Prim Verileri, 2 tanesinde flirketimizin Ola an ve Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Gündemi ve 2 tanesinde de Ola an ve Ola anüstü Genel Kurul Toplant Tutana eklenmifltir. Söz konusu ek aç klama ise MKB Baflkanl nca talep edilmifltir. Bu aç klamada Sigorta ve Reasürans fiirketlerinin Kurulufl ve Çal flma Yönetmeli i nin Deprem Hasar Karfl l ile ilgili 26. nc maddesinin tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelik ile ayn tarihten geçerli olmak üzere de ifltirildi i; Deprem Hasar Karfl l hesaplama formülünün yönetmelikte de iflen flekliyle flirket taraf ndan yönetmeli in de iflti i tarih itibariyle uygulamaya kondu u belirtilmifltir. Söz konusu aç klamalar zaman nda yap lm fl olup SPK veya MKB taraf ndan yapt r m uygulanmam flt r. fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirketimizin internet sitesi bulunmaktad r ve adresi afla daki gibidir: SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde 'te say lan bilgiler internet sitemizdeki " Yat r mc liflkileri" bafll alt nda yer almaktad r. Cevap verilen konular afla daki gibidir: Ticaret sicil bilgilerine, "Ticaret Sicil Bilgileri" bafll alt nda, Son durum itibariyle ortakl k yap s na, "Ortakl k Yap s " bafll alt nda, Son durum itibariyle yönetim yap s na, "Yönetim Kurulu" bafll alt nda, mtiyazl paylar hakk nda detayl bilgiye, " mtiyazl Paylar" bafll alt nda, Esas sözleflmenin son haline, "Ana Sözleflme" bafll alt nda, Özel durum aç klamalar na, "Özel Durum Aç klamalar " bafll alt nda, Y ll k faaliyet raporlar na, "Faaliyet Raporlar " bafll alt nda, Periyodik mali tablo ve raporlara, "Finansal Bilgiler" bafll alt nda, Genel Kurul Toplant lar n n gündemlerine "Genel Kurul Toplant Gündemi" bafll alt nda, Kat lanlar cetveli ve toplant tutanaklar na "Son 2 Y l Genel Kurul Toplant lar " bafll alt nda, Vekâleten oy kullanma formuna "Vekâleten Oy Kullanma Formu" bafll alt nda, fiirkete ulaflan bilgi talepleri ve s kça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplar "S kça Sorulan Sorular" bafll alt nda, bunlara ek olarak pay sahipleri ve kurumsal yat r mc lar ile iliflkilerde baflvurulacak iletiflim noktalar " letiflim" bafll alt nda belirtilmifltir. 16 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

19 Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas fiirketimizin gerçek kifli nihai hakim pay sahibi bulunmamaktad r. çeriden Bilgi Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas çeriden bilgi ö renebilecek kifliler listesi; faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim bafll alt nda yer almaktad r ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmufltur. BÖLÜM III: MENFAAT SAH PLER Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi fiirket çal flanlar, uzmanl k alanlar nda ve genel ilgili olduklar konularda yap lan toplant lar, düzenlenen seminerler ve e itimler ve internet kanal yla gönderilen bilgiler vas tas ile bilgilendirilmektedir. Da t m kanallar m z ise, flirket uygulamalar ve prosedürleri hakk nda, flirketimiz web sitesi "Acentelerimize Özel" sayfas nda yay nlanan sirkülerler marifetiyle yap lan duyurular n yan s ra tertip edilen geleneksel ve bölgesel acenteler toplant lar, ön ve teknik e itimler, AS4 mesaj sistemi ve e-posta yolu ile periyodik olarak bilgilendirilmektedir. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Çal flanlar n yönetime kat l m, periyodik toplant lar vas tas ile sa lanmaktad r. Ayl k icra toplant s na, bölge ve departmanlardan yöneticiler kat lmaktad r. Departmanlarda yap lan toplant lar icra toplant lar n destekleyici yönde olmaktad r. Ayr ca, bilgi paylafl m toplant lar ile gruplar halinde tüm çal flanlara uygulamalar, politika ve hedefler hakk nda bilgiler aktar lm fl, çal flanlar n görüflleri al nm fl, flirketin etkin yönetimini temin için gerekli kat l m ve katk lar sa lanm flt r. Ayr ca çal flanlarla, y ll k performans de erlendirme toplant lar yap lmaktad r. Toplant larda, çal flanlara performanslar hakk nda geribildirim verilmekte, çal flanlar n görüfl ve beklentilerini ifade etmeleri sa lanmaktad r. nsan Kaynaklar Politikas fiirketimizde nsan Kaynaklar politikalar belirlenmifl, tüm çal flanlara duyurulmufltur. Geliflen stratejiler ve ihtiyaçlar dikkate al narak yenilenmektedir. fiirketin vizyon, misyon ve de erleri nsan Kaynaklar politikalar ve uygulamalar na esas teflkil etmektedir. fiirket hedeflerine ulafl lmas için çal flanlar n ayn do rultuda ilerlemesi, flirket de erlerini bilen ve bu de erlere uygun davranmay bir yaflam biçimi haline getirmifl elemanlarla çal fl lmas, nsan Kaynaklar uygulamalar n n ana amaçlar d r. Vizyon, misyon ve de erler do rultusunda, çal flanlardan beklenen davran fl özellikleri "Yetkinlikler Katalo u" ad alt nda flirkete duyurulmufltur. Tüm çal flanlar, her y l yetkinliklere dayal bir performans de erlendirme sistemi ile de erlendirilmekte, geliflim alanlar belirlenmekte, geliflime gerek duyulan konularda e itimler almalar sa lanmaktad r. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 17

20 16- Yetkinlikler üç bafll k alt nda toplanmaktad r: Temel yetkinlikler: Geliflime aç kl k, müflteri odakl l k, güvenilirlik, tak m çal flmas, sonuç odakl l k Yönetsel yetkinlikler: fieffafl k ve sorumluluk alma, geliflim yönetimi, karar alma, hedeflerle yönetim, vizyon sahibi olma ve de iflim yönetimi Teknik yetkinlikler: flin özelliklerine göre de iflen, iflin yürütülmesi için gerekli olan davran fl özellikleri fieffafl k ve sorumluluk alma yetkinli i etik de erlere dayanmaktad r. Bu yetkinlikte, kiflisel farkl l klar nedeniyle ayr m yapmadan, herkese karfl aç k, adil ve tutarl davran lmas gerekti i aç kça belirtilmektedir. Çal flanlar n kariyer yollar nda ilerleyebilmeleri iyi performans göstermeleri ile mümkündür. Tüm çal flanlar, bu konuda flirketin gösterdi i kararl l bilmektedir. Çal flanlar ile iliflkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmam flt r. Yöneticiler, kendilerine ba l elemanlar n sorunlar ile yak ndan ilgilenmekte, geliflim olanaklar n takip etmektedirler. nsan Kaynaklar Departman da bu konuda önemli rol almaktad r. Gerek orta kademe yöneticilerin gerekse üst yönetimin kap lar, her zaman çal flanlara aç kt r. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler Müflteri odakl hizmet anlay fl yla 22 y l nda devreye giren Aksigorta Hizmet Merkezi, 7 gün, 24 saat Türkiye çap nda hizmet vermeye devam etmektedir. Müflterilerin sigortac l k ve acil durumlarda önemli baflvuru noktas durumundad r. Hasar süreci Aksigorta Hizmet Merkezi nden bafllamakta ve Aksigorta Hizmet Merkezi, yap lan d fl aramalarla tüm hasar süreci boyunca müflterilerimizin yan nda yer almaktad r. Aksigorta Hizmet Merkezi nden verilen hizmetler internet sitemizde de verilmekte, müflterilerimiz kesintisiz olarak hasar dosyalar ve poliçeler ile ilgili bilgilere ulaflabilmektedirler. Müflterilerin verdi imiz hizmetlerle ilgili flikayetleri özel bir yaz l m ile tüm da t m kanallar m z taraf ndan kay t alt na al nmakta, çözüm süreleri ve müflteri memnuniyeti izlenmektedir. Müflterilerin hizmetlerimizden memnuniyeti Aksigorta Hizmet Merkezi nden yap lan d fl aramalarla düzenli olarak ölçülmekte ve izlenmektedir. 18 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı