Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu Raporu Yönetim Kurulu Üst Yönetim Yönetim Kadrosu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Sermaye Hareketleri ve dari Faaliyetler Dünya ve Türk Sigorta Sektörü'ndeki Geliflmeler 25 Y l nda Aksigorta Aksigorta'n n Faaliyet Sonuçlar Denetçi Raporu Kâr n Da l m Ba ms z Denetim Raporu Ayr nt l Solo Bilanço Ayr nt l Solo Gelir Tablosu Bilanço Dipnotlar Gelir Tablosu Dipnotlar Bölge Müdürlükleri-Bölge Temsilcilikleri

4 GENEL KURUL GÜNDEM Aksigorta A.fi. 24 Mart 26 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi Saat: Aç l fl ve Divan teflekkülü, 2- Toplant tutana n n imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlar n n okunmas ve müzakeresi, 4- Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kâr da t m yla ilgili teklifin görüflülerek kabulü veya reddi, 5- Yönetim Kurulu Üyeleri nin ve Denetçiler in ibra edilmeleri, 6- Y l içinde boflalan Yönetim Kurulu Üyeli ine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin tasvibi ve Esas Sözleflmemizin 37. maddesi gere i Yönetim Kurulu na bir üyenin daha seçilmesi, 7- Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi. 2 Genel Kurul Gündemi

5 BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER Aksigorta, prim üretimi, özkaynaklar ve mali yap s bak m ndan, hayat d fl sigorta sektörünün önde gelen flirketlerinden birisidir. (Milyon YTL) (Milyon YTL) Toplam Prim Net Kâr Tar m %,3 H. Ö. Sabanc Holding A.fi. %62 Halka aç k k s m %38 Hayat %,6 Sa l k %6,9 Mühendislik %3,4 Yang n %17,8 Nakliyat %4,8 Kaza %66,3 25 ORTAKLIK YAPISI 25 YIL SONU PR M PORTFÖY DA ILIMI Bafll ca Finansal Göstergeler 3

6

7 AKS GORTA V ZYONU Türkiye'nin, dünya standartlar nda faaliyet gösteren öncü ve lider sigorta flirketi olmak. AKS GORTA M SYONU Toplumun sigorta bilincini art rarak, acentelerimiz kanal yla tüm kurumsal ve bireysel müflterilere, en kaliteli ve yayg n hizmeti sunmak. AKS GORTA DE ERLER Müflteri odakl l k Yüksek hizmet kalitesi fieffafl k Etik de erler Uzun vadede var olmak KAL TE POL T KASI "Müflteri memnuniyetini ön planda tutarak, vizyon, misyon ve de erlerimiz do rultusunda, acentelerimiz, çal flanlar m z ve tedarikçilerimizle birlikte, sektörde güçlü, sayg n ve güvenilir bir flirket olarak kaliteli hizmet sunmakt r." Aksigorta A.fi.'nin, Vizyonu, Misyonu, Temel De erleri ve Kalite Politikas 5

8 YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m za; Geçti imiz son dört y lda ekonomide sa lanan istikrar ortam ile birlikte sürdürülebilir büyümenin temelleri at larak, 21 y l nda yaflanan ekonomik krizin olumsuz etkileri büyük ölçüde giderilmifltir. Dört y lda ekonomi ortalama reel olarak %7,3 büyümüfl, enflasyon hedeflerine ulafl lm fl olmas n n yan s ra oranlardaki düflüfl de devam etmifltir. Ekonomik ve siyasal istikrar, özellefltirmede elde edilen baflar lar, AB ile müzakere sürecinin bafllamas, ekonomik ortam daha da olumlu hale getirmifl ve büyümenin itici gücü olan yabanc sermayenin ülkemize girifli h z kazanm flt r. Geçmifl y llardan farkl olarak, 25 y l nda ülkemize gelen yabanc sermayenin %1 u do rudan yabanc sermaye olmufl ve borç yaratan k s m toplam n %5 sinde kalm flt r. Yabanc sermayenin %4 n n hisse senedi al mlar ile gerçekleflmesi de borsada yaflanan olumlu atmosferin bafll ca dinami i olmufltur. Bu do rultuda 25 y l sonunda Türkiye ye giren yabanc sermaye 9.6 milyar dolar olmufltur. Sigorta sektörü, reel olarak ekonominin üzerinde büyüyebilen ender sektörlerden biri olma özelli ini 25 y l nda da sürdürmektedir. Cari aç k tart flmalar yla, ekonomimizin, özellikle ihracat kesiminin daha fazla katma de er üretmesi gerekti i bir kez daha ortaya ç km flt r. Enflasyondaki düflüflün esas belirleyicisinin reel kurdaki de erlenme oldu u, kurdaki bu de erlenmenin ithalat körükledi i, bunun da üretim ve istihdam üzerinde olumsuz etki yaratt görülmektedir. 25 y l, belirlenen makro ekonomik hedeflerin büyük ölçüde tutturuldu u bir y l olmufltur. Para politikas enflasyonla mücadeleye odaklanm flt r. Enflasyon ve reel faizlerdeki düflüflün devam etmesi ve vadelerin uzamas yla birlikte, tüketicilerin kredi kullanma trendi 25 y l nda da devam etmifltir. 24 y l nda yaflanan iç talep genifllemesi ile bafllayan tüketici kredisi kullan m ndaki art fl devam etmifl ve kamu bütçesinde tasarruf anlay fl yla hareket edilmesi, faiz ve kurlar n düflmesi, hazinenin finansman maliyetini önemli ölçülerde azaltm flt r. Ancak, daha çok makro ekonomik geliflmelerden kaynaklanan bu rahatlaman n kal c olabilmesi için, yap sal reformlar n h zla uygulamaya konulmas gerekmektedir. Sigorta sektörü, reel olarak ekonominin üzerinde büyüyebilen ender sektörlerden biri olma özelli ini sürdürmektedir. Sektör, kriz dönemleri haricinde genellikle ekonomik büyümenin en az iki kat büyüme potansiyeline sahipken, ço u zaman büyüme çeflitli ekonomik hareketliliklerle de daha da artabilmektedir (tüketici kredi kullanma oranlar n n artt y llarda oldu u gibi). Sektör, yasal boflluklar gibi yap sal sorunlara ve afl r fiyat rekabetine ra men, 25 y l nda da ekonominin üzerinde büyümesini sürdürerek (yaklafl k %16) 7.8 milyar YTL lik prim üretimine ulafl lm flt r. Sigorta sektörünün lokomotifi olan kaza branfl, bu y lda %23 lük büyüme oran ile sektörün büyümesine en büyük katk y yapm flt r. Tüketici kredi faizlerindeki düflüflle birlikte, kredi kullanma trendi artarak devam etmifl; hem araç sat fllar hem de konut sat fllar ndaki art fl bireysel ürünlerin sat fl nda az da olsa bir canlanmay beraberinde getirmifltir. Son y llardaki oto sigortalar n n toplam prim üretimi içerisindeki pay n n artma e ilimi bu y lda devam etmifltir. Büyümeye pozitif katk s olan bu trendin sigortac l ktan elde edilen gelirlere etkisi ise di er branfllara göre oldukça düflük seviyelerdedir. 6 Yönetim Kurulu Raporu

9 Oto branfl nda, prim üretiminden daha h zl artan hasar maliyetleri kârl l her geçen gün daha da afla lara çekmektedir. Ülkemizde enflasyon ve faiz oranlar her geçen y l düflmektedir, böyle bir ekonomik ortamda sigortac l k iflinden elde edilen gelirler daha fazla önem kazanacakt r. fiirketler, fiyat odakl rekabet yerine hizmet odakl rekabeti ön plana ç karacaklard r. Bütün bu geliflmeler, önümüzdeki dönemde sigortac lar n daha çok teknik kârl l a, verimlili e, ifl süreçlerinin etkin yönetimine, müflteri ve da t m kanallar n n memnuniyetine odaklanacaklar n n göstergeleridir. Önümüzdeki dönemde sigorta flirketleri, fiyat odakl rekabet yerine, hizmet odakl rekabeti ön plana ç karacaklard r. Ülkemiz sigorta sektörü, her y l ekonominin üzerinde büyümesine ra men, emsal ülkeler ile karfl laflt r ld nda daha çok gidecek yolumuzun oldu u bir gerçektir. Prim üretimimizin büyük bir k sm n n s nai ve ticari iflletmelerden geldi i, bireysel ürünlerin pay n n ise oldukça s n rl oldu u di er önemli bir konudur. Teknik kârl l n daha fazla önem kazanaca önümüzdeki dönemde, kârl l k getirisi daha yüksek olan bireysel ürünlerin portföydeki pay n n da artmas beklenmektedir. Ekonomimizdeki sürdürülebilir büyümenin sa l kl yürüyebilmesi yönündeki çal flmalar, IMF ve Avrupa Birli i müzakereleri çerçevesinde gündeme gelen konular sektörün büyümesine ivme katabilecek geliflmeler olarak önümüzde durmaktad rlar. Önümüzdeki dönemde devreye girmesi beklenen mortgage sistemi, tar m alan ndaki yeni yasal düzenlemeler, sa l k reformunun bir parças olan tamamlay c sa l k sigortas ve yasal haz rl klar sürdürülen sorumluluk sigortalar gibi yeni uygulamalar n sektördeki büyümenin dinamikleri olmas beklenmektedir. Tar m sigortalar n gelifltirmek amac na yönelik olarak ç kart lan Tar m Sigortalar Kanunu gere ince, bu alanda faaliyet gösterecek sigorta flirketlerinin eflit miktarda pay sahibi olmalar esas na dayal olarak kurulan TARS M A.fi. ye (Tar m Sigortalar Havuzu flletmesi A.fi.) %6,67 lik bir pay ile ortak olunmufltur. Hem ülke ekonomisine hem de sigorta sektörüne büyük katk sa lamas beklenen Bireysel Emeklilik Sistemi bu beklentilere iki y ll k k sa bir süre içerisinde oldukça yüksek oranlarda cevap verebilece ini göstermifltir. 25 y l sonu verilerine göre sisteme sözleflme ile kifli kat lm fl ve YTL lik bir fon büyüklü üne ulafl lm flt r. fiirketimizin de %26 hisseyle orta oldu u, Sabanc Grubu'nun emeklilik flirketi olan Ak Emeklilik A.fi. bu alandaki ana oyunculardan birisidir. Aksigorta, hayat-d fl sigorta sektörünün özkaynaklar bak m ndan en büyük flirketi olarak 25 y l nda da lider konumunu sürdürmüfltür. Hayat-d fl sigorta sektörünün özkaynaklar bak m ndan en büyük flirketi olan Aksigorta A.fi., 25 y l nda 516 milyon YTL prim üretimi ve 72 milyon YTL net kâr ile ana oyunculardan biri olma konumunu sürdürmüfltür. Hisselerinin %38 i stanbul Menkul K ymetler Borsas 'nda ifllem görmekte olan Aksigorta A.fi., MKB Ulusal-5 endeksinde yer almaktad r. Takas Bank'ta tutulan hisselerin yaklafl k % 8 i kurumsal yabanc yat r mc lar n elindedir. Müflteri odakl hizmet anlay fl m z; görev, yetki ve sorumluluk da tma ilkemiz ve dünya standartlar nda faaliyet gösteren yayg n acente a m zla, müflterilerimize kesintisiz hizmet sunmaktay z. Uzun vadede varolmay hedefleyerek, fleffafl k ve etik de erlerin ön planda oldu u bir yönetim anlay fl na sahibiz. fiirket politikam z; ifllemlerin ve uygulamalar n aç kl na, bilgilerin eriflilebilirli ine ve görüfllerin serbestçe aç klanabilmesine dayanmaktad r. Kat l mc ve yenilikçi bir yönetim anlay fl yla sektörde liderli i hedeflemekteyiz. Yönetim Kurulu Raporu 7

10 Kurumsal ve bireysel müflterilerine, en kaliteli ve yayg n hizmeti sunmay görev edinen Aksigorta A.fi., ürünlerini; Genel Müdürlük, 9 bölge müdürlü ü, 4 bölge temsilcili i ve bunlara ba l 1.55 serbest acente, 663 Akbank fiubesi arac l ile pazarlamaktad r. Ayr ca, Aksigorta Hizmet Merkezi ve internet sitesi arac l yla da; birçok konuda müflterilerine 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. 24 y l nda devreye soktu umuz Acente Derecelendirme (Rating) Sistemi, sektörde ayr cal k yaratmaya devam etmektedir. Acentelerimizi, dönemsel olarak prim üretim hedeflerini gerçeklefltirme, teknik kârl l k, tahsilat, teminat, ba l l k vb. kriterlere göre de erlendirmekte ve göstermifl olduklar performansa göre art (+) komisyonla ödüllendirmekteyiz. 25 y l nda sektörün ve Aksigorta n n beklenti ve ihtiyaçlar do rultusunda puanlamada baz de ifliklikler yaparak ve de Kasko Teknik Kârl l k kriterini de sisteme dahil ederek, daha adil ve gerçekçi uygulama yaratmay amaçlad k. Aksigorta Hizmet Merkezi, kuruldu u 22 y l ndan beri müflteri odakl hizmet anlay fl m z do rultusunda 7/24 kesintisiz hizmetini sürdürmektedir. Aksigorta n n sektördeki di er önemli bir ayr cal da Aksigorta Hizmet Merkezi dir. Kuruldu u 22 y l ndan itibaren müflteri odakl hizmet anlay fl m z do rultusunda 7/24 kesintisiz hizmetini sürdürmektedir. Müflteri memnuniyet seviyemizi sürekli olarak yükselten bu merkez, hasar an ndan itibaren bafllayan ve sonraki süreçlerde hemen her konuda kesintisiz olarak müflterilerimize destek vermeye ve çözüm üretmeye devam etmektedir. Müflterilerimize daha h zl hizmet verebilmek ve memnuniyetlerini art rmak amac ile son y llarda bafllat lan bilgi ifllem proje ve altyap yenileme çal flmalar çerçevesinde, bütün acentelerimiz ve Akbank fiubeleri, müflterilerine ADSL ba lant s ile on-line hizmet vermektedirler y l nda Türkiye de ilk olarak faaliyete geçirilen Bankasürans projesi kapsam nda devam eden yat r mlarla Akbank sistemi ile entegrasyon çal flmalar çerçevesinde web tabanl bir yaz l m ve kolay kullan labilir bir arabirim devreye al narak, Akbank flubeleri üzerinden on-line poliçe üretimi ile birlikte di er ifllemlerin de verimlili i art r lmakla birlikte, banka personelinin üretkenli i ve verimlili i de art r lm flt r. Türkiye nin ve sigorta sektörünün de iflen ortam nda mevcut rekabet gücünü ve verimlili i daha da art rabilmek ve bunu sürekli k lmak amac ile Operasyonel Verimlilik Projesi (OVP) ad alt nda bir yeniden yap lanma projesi bafllat lm flt r. Operasyonel ifl süreçlerini iyilefltirmeye yönelik olarak bafllat lan projelerde, sat fl odakl l k yan s ra müflteri hizmet kalitesini, pazar pay n ve operasyonel kârl l art rarak hissedarlara de er yaratmak da hedeflenmektedir. fiirketimiz sa l k sigortalar nda k sa bir süre önce faaliyet göstermeye bafllam fl olmas na ra men yapm fl oldu u yat r mlarla büyümesini sürdürmüfl ve bu alanda da sektörün önemli oyuncular ndan birisi konumuna gelmifltir. Sene içerisinde özellikle bilgi ifllem altyap s na yap lan yat r mlarla flirketimiz sektörde ayr cal kl bir konuma gelmifltir. Bu branfltaki her türlü ifllem elektronik ortamda yürütülmektedir. Müflteri ihtiyaçlar n ve memnuniyetini sa lamaya yönelik olarak anlaflmal sa l k kurulufllar n n say s art r ld. Bölge müdürlüklerimizde sadece bu branflta aktif olarak çal flan acentelerimizi desteklemek üzere Müflteri Temsilcilik kadrolar oluflturuldu. 8 Yönetim Kurulu Raporu

11 Tüketici 26 Kalite Ödülü nün 25 y l içerisinde yap lan de erlendirmeleri sonucunda Aksigorta bu ödüle lay k görülmüfltür. fiirketimiz, sosyal sorumluluk bilinciyle üzerine düfleni yapmaya devam etmektedir. Bu do rultuda 1996 y l nda hizmete giren "Yang n ve Deprem E itim Merkezi"nde ilkö retim ö rencilerine ve çeflitli kurumlara, yang n ve depremden korunma e itimleri verilmektedir. Bu merkezde, bugüne kadar 4 binin üzerinde gencimiz e itim alm flt r. Bu sorumluluk anlay fl çerçevesinde her y l bir ilimiz seçilmekte ve nisan ay nda ilkö retim ö rencileri aras nda yang n ve deprem konulu resim yar flmas düzenlenmektedir. Yar flma; ö rencilerin bu konuda e itilmesini, ilk üçe giren ö rencilerin ve ö retim gördükleri okullar n maddi yönden desteklenmesini sa lamaktad r. 26 y l nda bu çerçevedeki yar flmalar n 12.'si Çanakkale ilinde düzenlenecektir. Aksigorta, Kalitesine en çok güvenilen sigorta flirketi seçildi. Tüketici Dergisi nin her y l geleneksel olarak düzenledi i Tüketici Zirvesi nin 19. su olan Tüketici 26 Kalite Ödülü nün 25 y l içerisinde yap lan de erlendirmeleri sonucunda Aksigorta bu ödüle lay k görülmüfltür. Aksigorta, Tüketici Günü olan 15 Mart 26 tarihinde yap lan ödül töreniyle ödülünü alm flt r. Bu baflar lar sa lamam zda katk lar bulunan bütün ortaklar m z, acentelerimiz ve müflterilerimize, bize gösterdikleri güven ve sa lad klar destek için teflekkürlerimizi sunar, bu güven ve deste in artarak sürdürülmesi konusunda üzerimize düflen sorumlulu un bilincinde oldu umuzu vurgulamak isteriz. fiirketimizin geliflmesindeki özverili ve dürüst çal flmalar için bütün ifl arkadafllar m za ve emeklilerimize teflekkürlerimizi sunuyor, vefat etmifl olan ortak ve çal flanlar m z sayg ile an yoruz. M. Ak n Kozano lu Yönetim Kurulu Baflkan. Rag p Yergin Genel Müdür Yönetim Kurulu Raporu 9

12 YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan M. Ak n Kozano lu ( den beri) Yönetim Kurulu Baflkan Vekili R dvan K. Yirmibeflo lu ( ten beri) Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Özbek ( ten beri) Yönetim Kurulu Üyesi S. Hakan Binbaflgil ( ten beri) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür. Rag p Yergin ( den beri) DENETLEME KURULU Üye Nedim Bozfak o lu ( dan beri) Üye Mevlüt Aydemir ( ten beri) 1 Yönetim Kurulu

13 ÜST YÖNET M Genel Müdür. Rag p Yergin ( ten beri) Genel Müdür Yard mc s A. Yeliz Dalafl ( ten beri) Genel Müdür Yard mc s M. Fatih Kilislio lu ( den beri) Genel Müdür Yard mc s Çetin Koluk sa ( ten beri) Genel Müdür Yard mc s Fahri Alt ngöz ( ten beri) Üst Yönetim 11

14 YÖNET M KADROSU GENEL MÜDÜRLÜK Departman Müdürleri Ekrem ACETER Uygulama Gelifltirme Müdürü Hüseyin AVCI dari fller Müdürü Aygül BEYTER Bankasürans Müdürü T. Murat BO ATUR Teknik Kaza D fl Müdürü H. nci CAN nsan Kaynaklar Müdürü Mehmet ERMURAT Kurumsal letiflim ve Yat r mc liflkileri Müdürü Ö. Faruk G RER Oto Lojistik Müdürü Hakan GÜLSEVEN Grup Bilgi Teknolojileri Müdürü Hakan KADIO LU Alternatif Da t m Kanallar Müdürü Seniha KANAR Sa l k Tazminat Müdürü Gonca KIRBAfi Sa l k Üretim Müdürü Ufuk MISIRLIO LU Acenteler Hizmet Müdürü Çi dem MÜFETT fio LU Kalite Denetim Müdürü S. R za ÖNEY Hasar Müdürü M. Ertan ÖZAY Muhasebe Müdürü Vedat ÖZKAN Reasürans Müdürü Murat ÖZKÖMÜRCÜ Teknik Kaza Müdürü A. Ayhan SA LAM Risk Yönetimi Müdürü Yücel K. SALTIK Teknik Nakliyat Müdürü fiebnem SEZER Denetim Müdürü Raif TURHAN Rücu Müdürü Sevtap TÜZÜN Sistem Gelifltirme Müdürü E. Nevra YENER Projelerden Sorumlu Genel Müdür Dan flman Elif YÜCEKÖK Sistem Organizason Müdürü Departman Müdür Yard mc lar Serkan AVCI Uygulama Gelifltirme Müdür Yard mc s Halit BAfiKAYA Sa l k Tazminat Müdür Yard mc s Yasemin BATIL Hasar Ödeme Müdür Yard mc s Serdar CEBESOY Teknik Kaza Müdür Yard mc s Metin DEM RAY nsan Kaynaklar Müdür Yard mc s Nuriye ÇA LAYAN Tahsilat Müdür Yard mc s E. Ça atay ÇINAR Dan flman Hatice Ç L Bütçe Raporlama Müdür Yard mc s R fat DO AN Ziraat Müdür Yard mc s H. Volkan DÖKMEC Pazarlama Müdür Yard mc s Tolga GÜNDO DU Bölgeler statistik ve Raporlama Müdür Yard mc s Hüseyin HIZAL Rücu Müdür Yard mc s Canan B filer Sa l k Üretim Müdür Yard mc s Ali KURU Sa l k Pazarlama Müdür Yard mc s Cem KUYUMCU Bankasürans Müdür Yard mc s Yüksel ÖTER Hayat Müdür Yard mc s fiafak ÖZEN Denetim Müdür Yard mc s. Muzaffer ÖZTÜRK Muhasebe Müdür Yard mc s Metin ÖZVARNA Fon Yönetimi Müdür Yard mc s Sabriye SEÇK N Uygulama Gelifltirme Müdür Yard mc s H. Hülya ÜNVERD Sistem Gelifltirme Müdür Yard mc s 12 Yönetim Kadrosu

15 YÖNET M KADROSU BÖLGE MÜDÜRLÜKLER Adana Bölge Müdürlü ü Hüseyin KANAT Adana Bölge Müdürü Engin YILDIRIM Diyarbak r Temsilcilik Müdürü Cumhur APAK Adana Bölge Müdür Yard mc s Ahmet AYSAN Adana Bölge Müdür Yard mc s Ankara Bölge Müdürlü ü M. Orhan APAKKAN Ankara Bölge Müdürü Levent ALPHAN Ankara Bölge Müdür Yard mc s Okkan NUR KADIO LU Ankara Bölge Müdür Yard mc s Bursa Bölge Müdürlü ü fi. Murat ÖZEK Bursa Bölge Müdürü Özgür ARSEVEN Bursa Bölge Müdür Yard mc s M. Hayati ZAR FO LU Bursa Bölge Müdür Yard mc s Ege Bölge Müdürlü ü Birol BALAYLAR Ege Bölge Müdürü K. Faruk Ç L Antalya Temsilcilik Müdürü Süleyman UÇAN Denizli Temsilcilik Müdürü Ümit BAYDAR Ege Bölge Müdür Yard mc s Birsen LKEL Ege Bölge Müdür Yard mc s Barbaros ÜNAL Ege Bölge Müdür Yard mc s Karadeniz Bölge Müdürlü ü A. Mete SANDALCI Karadeniz Bölge Müdürü Volkan KAKAÇ Samsun Temsilcilik Müdürü Yüksel Z. AYDIN Karadeniz Bölge Müdür Yard mc s Kemal ERTEK N Karadeniz Bölge Müdür Yard mc s stanbul 1. Bölge Müdürlü ü Erkan AYDO AN stanbul 1. Bölge Müdürü Hasan BAYATA stanbul 1. Bölge Müdür Yard mc s Salih TAfiYON stanbul 1. Bölge Müdür Yard mc s stanbul 2. Bölge Müdürlü ü Süleyman KARA stanbul 2. Bölge Müdürü M. Bülent ERALTAN stanbul 2. Bölge Müdür Yard mc s. Sarp SAYARER stanbul 2. Bölge Müdür Yard mc s stanbul 3. Bölge Müdürlü ü Zafer fienler stanbul 3. Bölge Müdürü Hülya AKAN stanbul 3. Bölge Müdür Yard mc s M. Vedat DURMAZ stanbul 3.Bölge Müdür Yard mc s stanbul Kurumsal Bölge Müdürlü ü A. Nalan OTA stanbul Kurumsal Bölge Müdürü Nurettin B. ARAÇ stanbul Kurumsal Bölge Müdür Yard mc s. Selçuk PAZAR stanbul Kurumsal Bölge Müdür Yard mc s Hasan SÖNMEZ stanbul Kurumsal Bölge Müdür Yard mc s Cemal ULUDA stanbul Kurumsal Bölge Müdür Yard mc s Yönetim Kadrosu 13

16 1- Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Aksigorta A.fi., Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan "Kurumsal Yönetim lkeleri"ne uymaktad r. BÖLÜM I: PAY SAH PLER 2- Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi fiirketimizde pay sahipleri ile ilgili iliflkilerden; Mehmet Ermurat, Müdür Tel: (212) Faks: (212) e-posta: Muzaffer Öztürk, Müdür Yard mc s Tel: (212) Faks: (212) e-posta: Murat Karabo a, Uzman Tel: (212) Faks: (212) e-posta: sorumlu bulunmaktad r. Bu birim, pay sahipleri ile iliflkilerin yürütülmesinde görev almaktad r. Bu görevleri içinde 25 y l nda yurtiçinde 5; 1 road-show kapsam nda yurtd fl nda da 4 kurumsal pay sahibi ile toplant yap lm fl; 15 defa kurumsal pay sahipleri ile telefonda görüflülmüfl ve gelen sorular cevapland r lm fl; 75 defa pay sahiplerinden e-posta ile gelen baflvurular yan tlanm flt r. 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m 4- KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 25 y l nda Pay Sahipleri Birimi taraf ndan pay sahiplerinden gelen 22 telefon, e-posta ve bizzat yüz yüze yap lan görüflmelerde gelen 22 adet talep cevapland r lm fl; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler adresinde zorunlu bildiri süreçleri içinde duyurulmufltur. fiirket Esas Sözleflmesi'nde, özel denetçi atanmas bir hak olarak düzenlenmemifltir. 25 y l nda pay sahiplerinden bu konuda bir talep al nmam flt r. Genel Kurul Bilgileri 25 y l nda iki adet Genel Kurul Toplant s yap lm flt r. Ola an Genel Kurul te, Ola anüstü Genel Kurul ise te yap lm flt r. Ola an Genel Kurul toplant s na %64,89 oran nda hisseyi temsil eden pay sahipleri kat lm flt r. Bu toplant lara davet, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve fiirket Esas Sözleflme Hükümleri ne uygun olarak yap lm flt r. Pay defterine kay tl nama yaz l pay sahiplerinin Genel Kurul'a kat lmas için herhangi bir süre mevcut de ildir. 14 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

17 Denetlenmifl 25 y l rakamlar n da içeren faaliyet raporu, fiirket Genel Merkezi'nde en az 16 gün önceden pay sahiplerinin incelemesine sunulmufltur. Genel Kurul esnas nda pay sahipleri soru sorma hakk n kullanmam fllard r ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemifltir. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onay na sunulmaktad r. Kurumsal Yönetim lkeleri'nin yasal uyumu sa land nda de iflen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onay na sunulacakt r. Ola anüstü Genel Kurul toplant s na %63,15 oran nda hisseyi temsil eden pay sahipleri kat lm flt r. Ola anüstü Genel Kurul toplant s nda Esas Mukavelename nin 8. Maddesi nin de ifltirilmesi ve Esas Mukavelename ye Geçici 1. Maddenin eklenmesine karar verilmifltir. Genel Kurul Tutanaklar flirketimizin adresinde internetten yay nlanmaktad r. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Esas Sözleflme'de imtiyazl oy hakk bulunmamaktad r. Esas Sözleflmemizde, mevcut ortakl k yüzdelerinde ve ortakl k yap s nda birikimli oy hakk tan nmas n n flirketin uyumlu yönetim yap s n bozaca düflüncesiyle bir düzenleme yap lmam flt r. Bu konu ilgili yasalarla düzenlenip az nl n birikimli oy hakk n kötüye kullan m engellendi inde, konu Genel Kurul taraf ndan de erlendirmeye al nacakt r. Kâr Da t m Politikas Kurumsal Yönetim lkelerimize göre, fiirketimizin Kâr Da t m Politikas, mevcut SPK kurallar na ve SPK n n tarih 4/67 say l toplant s nda temettü ve bedelsiz paylar n da t m esaslar na uygun olarak da t lmas gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi fleklinde verilmesi yönündedir.fiirketimizin kâr da t m yasal süreler içerisinde gerçeklefltirilmektedir. fiirketimizin kâr da t m politikas da t labilir kâr n asgari %3 u oran nda nakit temettü da tmakt r. Temettü politikas, ulusal ve global ekonomik flartlara, gündemdeki projelere ve fonlar n durumuna gore Yönetim Kurulu taraf ndan her y l gözden geçirilir. Bu bilgi 25 y l faaliyet raporunda ayr bir bölüm olarak yer alm fl ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerine sunulmaktad r. Ayr ca söz konusu faaliyet raporu sayfas nda kamunun kullan m na sunulmufltur. Bu konuyla ilgili olarak yukar da aç klad m z Kâr Da t m Politikas, ayr ca Genel Kurul Toplant s nda ortaklar n bilgisine sunulmufltur. Paylar n Devri Halka aç k olan hisse senetlerimizin (beyaz ciro ile) devri mümkündür, halka kapal hisselerin devrinde ise Sermaye Piyasas Kanunu hükümleri uygulan r Say l Sigorta Murakabe Kanunu gere i, %1'u aflan hisselerin devri T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl 'n n iznine tabidir. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 15

18 BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik fiirket Bilgilendirme Politikas fiirketimizde SPK Kurumsal Yönetim lkeleri'nde belirtildi i flekli ile bilgilendirme politikas yer almaktad r. Bu politika gere i flirketimizin ba ms z d fl denetimden geçmifl 6. ve 12. aya ait mali sonuçlar ile ba ms z denetimden geçmemifl 3. ve 9. aya ait sonuçlar SPK çerçevesinde borsaya aç klanmakta ve flirketimizin web sayfas nda da yer almaktad r. Ayr ca Kamuyu Ayd nlatma Projesi (KAP) ile de mali sonuçlar m z kamuya duyurulmaktad r. Ayr ca Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde haz rlanan mali tablolar m z y lda bir kez yay nlanarak yat r mc lar bilgilendirilmektedir. Özel Durum Aç klamalar fiirketimiz 25 y l içinde SPK düzenlemeleri uyar nca 1 ek aç klama da dahil olmak üzere toplam 28 adet özel durum aç klamas nda bulunmufltur. Y l içinde SPK'ya yap lan özel durum aç klamalar n n 4 tanesinde Ba ms z Denetimden Geçmemifl Tahmini Prim Verileri, 2 tanesinde flirketimizin Ola an ve Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Gündemi ve 2 tanesinde de Ola an ve Ola anüstü Genel Kurul Toplant Tutana eklenmifltir. Söz konusu ek aç klama ise MKB Baflkanl nca talep edilmifltir. Bu aç klamada Sigorta ve Reasürans fiirketlerinin Kurulufl ve Çal flma Yönetmeli i nin Deprem Hasar Karfl l ile ilgili 26. nc maddesinin tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelik ile ayn tarihten geçerli olmak üzere de ifltirildi i; Deprem Hasar Karfl l hesaplama formülünün yönetmelikte de iflen flekliyle flirket taraf ndan yönetmeli in de iflti i tarih itibariyle uygulamaya kondu u belirtilmifltir. Söz konusu aç klamalar zaman nda yap lm fl olup SPK veya MKB taraf ndan yapt r m uygulanmam flt r. fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirketimizin internet sitesi bulunmaktad r ve adresi afla daki gibidir: SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde 'te say lan bilgiler internet sitemizdeki " Yat r mc liflkileri" bafll alt nda yer almaktad r. Cevap verilen konular afla daki gibidir: Ticaret sicil bilgilerine, "Ticaret Sicil Bilgileri" bafll alt nda, Son durum itibariyle ortakl k yap s na, "Ortakl k Yap s " bafll alt nda, Son durum itibariyle yönetim yap s na, "Yönetim Kurulu" bafll alt nda, mtiyazl paylar hakk nda detayl bilgiye, " mtiyazl Paylar" bafll alt nda, Esas sözleflmenin son haline, "Ana Sözleflme" bafll alt nda, Özel durum aç klamalar na, "Özel Durum Aç klamalar " bafll alt nda, Y ll k faaliyet raporlar na, "Faaliyet Raporlar " bafll alt nda, Periyodik mali tablo ve raporlara, "Finansal Bilgiler" bafll alt nda, Genel Kurul Toplant lar n n gündemlerine "Genel Kurul Toplant Gündemi" bafll alt nda, Kat lanlar cetveli ve toplant tutanaklar na "Son 2 Y l Genel Kurul Toplant lar " bafll alt nda, Vekâleten oy kullanma formuna "Vekâleten Oy Kullanma Formu" bafll alt nda, fiirkete ulaflan bilgi talepleri ve s kça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplar "S kça Sorulan Sorular" bafll alt nda, bunlara ek olarak pay sahipleri ve kurumsal yat r mc lar ile iliflkilerde baflvurulacak iletiflim noktalar " letiflim" bafll alt nda belirtilmifltir. 16 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

19 Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas fiirketimizin gerçek kifli nihai hakim pay sahibi bulunmamaktad r. çeriden Bilgi Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas çeriden bilgi ö renebilecek kifliler listesi; faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim bafll alt nda yer almaktad r ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmufltur. BÖLÜM III: MENFAAT SAH PLER Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi fiirket çal flanlar, uzmanl k alanlar nda ve genel ilgili olduklar konularda yap lan toplant lar, düzenlenen seminerler ve e itimler ve internet kanal yla gönderilen bilgiler vas tas ile bilgilendirilmektedir. Da t m kanallar m z ise, flirket uygulamalar ve prosedürleri hakk nda, flirketimiz web sitesi "Acentelerimize Özel" sayfas nda yay nlanan sirkülerler marifetiyle yap lan duyurular n yan s ra tertip edilen geleneksel ve bölgesel acenteler toplant lar, ön ve teknik e itimler, AS4 mesaj sistemi ve e-posta yolu ile periyodik olarak bilgilendirilmektedir. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Çal flanlar n yönetime kat l m, periyodik toplant lar vas tas ile sa lanmaktad r. Ayl k icra toplant s na, bölge ve departmanlardan yöneticiler kat lmaktad r. Departmanlarda yap lan toplant lar icra toplant lar n destekleyici yönde olmaktad r. Ayr ca, bilgi paylafl m toplant lar ile gruplar halinde tüm çal flanlara uygulamalar, politika ve hedefler hakk nda bilgiler aktar lm fl, çal flanlar n görüflleri al nm fl, flirketin etkin yönetimini temin için gerekli kat l m ve katk lar sa lanm flt r. Ayr ca çal flanlarla, y ll k performans de erlendirme toplant lar yap lmaktad r. Toplant larda, çal flanlara performanslar hakk nda geribildirim verilmekte, çal flanlar n görüfl ve beklentilerini ifade etmeleri sa lanmaktad r. nsan Kaynaklar Politikas fiirketimizde nsan Kaynaklar politikalar belirlenmifl, tüm çal flanlara duyurulmufltur. Geliflen stratejiler ve ihtiyaçlar dikkate al narak yenilenmektedir. fiirketin vizyon, misyon ve de erleri nsan Kaynaklar politikalar ve uygulamalar na esas teflkil etmektedir. fiirket hedeflerine ulafl lmas için çal flanlar n ayn do rultuda ilerlemesi, flirket de erlerini bilen ve bu de erlere uygun davranmay bir yaflam biçimi haline getirmifl elemanlarla çal fl lmas, nsan Kaynaklar uygulamalar n n ana amaçlar d r. Vizyon, misyon ve de erler do rultusunda, çal flanlardan beklenen davran fl özellikleri "Yetkinlikler Katalo u" ad alt nda flirkete duyurulmufltur. Tüm çal flanlar, her y l yetkinliklere dayal bir performans de erlendirme sistemi ile de erlendirilmekte, geliflim alanlar belirlenmekte, geliflime gerek duyulan konularda e itimler almalar sa lanmaktad r. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 17

20 16- Yetkinlikler üç bafll k alt nda toplanmaktad r: Temel yetkinlikler: Geliflime aç kl k, müflteri odakl l k, güvenilirlik, tak m çal flmas, sonuç odakl l k Yönetsel yetkinlikler: fieffafl k ve sorumluluk alma, geliflim yönetimi, karar alma, hedeflerle yönetim, vizyon sahibi olma ve de iflim yönetimi Teknik yetkinlikler: flin özelliklerine göre de iflen, iflin yürütülmesi için gerekli olan davran fl özellikleri fieffafl k ve sorumluluk alma yetkinli i etik de erlere dayanmaktad r. Bu yetkinlikte, kiflisel farkl l klar nedeniyle ayr m yapmadan, herkese karfl aç k, adil ve tutarl davran lmas gerekti i aç kça belirtilmektedir. Çal flanlar n kariyer yollar nda ilerleyebilmeleri iyi performans göstermeleri ile mümkündür. Tüm çal flanlar, bu konuda flirketin gösterdi i kararl l bilmektedir. Çal flanlar ile iliflkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmam flt r. Yöneticiler, kendilerine ba l elemanlar n sorunlar ile yak ndan ilgilenmekte, geliflim olanaklar n takip etmektedirler. nsan Kaynaklar Departman da bu konuda önemli rol almaktad r. Gerek orta kademe yöneticilerin gerekse üst yönetimin kap lar, her zaman çal flanlara aç kt r. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler Müflteri odakl hizmet anlay fl yla 22 y l nda devreye giren Aksigorta Hizmet Merkezi, 7 gün, 24 saat Türkiye çap nda hizmet vermeye devam etmektedir. Müflterilerin sigortac l k ve acil durumlarda önemli baflvuru noktas durumundad r. Hasar süreci Aksigorta Hizmet Merkezi nden bafllamakta ve Aksigorta Hizmet Merkezi, yap lan d fl aramalarla tüm hasar süreci boyunca müflterilerimizin yan nda yer almaktad r. Aksigorta Hizmet Merkezi nden verilen hizmetler internet sitemizde de verilmekte, müflterilerimiz kesintisiz olarak hasar dosyalar ve poliçeler ile ilgili bilgilere ulaflabilmektedirler. Müflterilerin verdi imiz hizmetlerle ilgili flikayetleri özel bir yaz l m ile tüm da t m kanallar m z taraf ndan kay t alt na al nmakta, çözüm süreleri ve müflteri memnuniyeti izlenmektedir. Müflterilerin hizmetlerimizden memnuniyeti Aksigorta Hizmet Merkezi nden yap lan d fl aramalarla düzenli olarak ölçülmekte ve izlenmektedir. 18 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER 2 Genel Kurul Gündemi 3 Bafll ca Finansal Göstergeler 6 Aksigorta A.fi. nin, Vizyonu, Misyonu, De erleri, Kalite Politikas 7 Yönetim Kurulu Raporu 12 Yönetim Kurulu 13

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri sabanc holding 2007 faaliyet raporu 66 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri Bu politika belgesiyle Sabanc Holding, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Toplulu umuz için önemini

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU 1 YÖNETİM KURULU M. Akın Kozanoğlu Mevlüt Aydemir (09.08.2001 den beri) (31.03.2008 den beri) Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türkiye Halk Bankas A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Türkiye Halk Bankas A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Halkbank 2008 Faaliyet Raporu 71 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Bankam z May s 2007 tarihinde yap lan halka arz sonras nda Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanm fl olan "Kurumsal Yönetim

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. Şirket kurucu ortaklarının sahip olduğu kurumsallaşma anlayışı,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu fl Yat r m, baflta pay sahipleri olmak üzere, çal flanlar, müflterileri ve ilgili bütün taraflar ile aras ndaki hak ve sorumluluklar n, kurumsal yönetim anlay fl n

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı