Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý"

Transkript

1 ARAÞTIRMA Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý Prevalance of Obsessive-Compulsive Disorder in High School Students in Van, Turkey Yavuz Selvi 1, Lütfullah Beþiroðlu 2, Ayþe Tuba Akbaba 3, Adem Aydýn 4, Özgür Özbebit 5, Abdullah Atli 6, Osman Özdemir 6 1 Yrd.Doç.Dr., 2 Doç.Dr., 6 Dr., Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 3 Rehber Öðretmen, Van Rehberlik Araþtýrma Merkezi, 4 Uz.Dr., Van Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Kliniði, 5 Uz.Dr., Ýpekyolu Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Van ÖZET Amaç: Son yýllarda yapýlan çalýþmalar obsesif kompulsif bozukluðun (OKB) ergenlerde sanýldýðý kadar seyrek olmadýðýný göstermiþtir. Literatürde yýllýk yaygýnlýðýn genellikle %5'in altýnda olduðu bildirilmiþken, birkaç çalýþmada %5-10 arasýnda deðiþen deðerler tespit edilmiþtir. Bu çalýþmada Van ili lise son sýnýf öðrencilerinde OKB'nin bir yýllýk yaygýnlýðýnýn araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Yöntem: Van il merkezi lise son sýnýfta bulunan 4719 öðrenci (1781 kýz, 2938 erkek) çalýþmanýn evreniydi. Bu evreni temsil eden 20 okuldan 520 kiþilik bir öðrenci grubunda araþtýrma materyali uygulandý. Taný ölçeði olarak Uluslararasý Bileþik Taný Görüþmesi'nin (CIDI 2.1) OKB bölümü kullanýldý. Bulgular: Örneklemin %5.9'u (n=31; erkek=%7.1 ve kadýn=%5.3) OKB olarak deðerlendirilmiþtir. Ailesinde ruhsal hastalýk tanýmlayanlarda (%1.7) ve sigara içenlerde (%12) OKB yaygýnlýðý anlamlý olarak daha yüksek bulunmuþtur. OKB tanýsý konan 5 hastada (%16.1) obsesyon olmaksýzýn kompulsiyon bulunurken, 2 hastada (%6.5) yalnýzca obsesyonlarýn varlýðý OKB tanýsý için yeterli olmuþtur. Diðerlerinde (n=24, %77.4) obsesyon ve kompulsiyonlar birlikte tespit edilmiþtir. Sonuç: Çalýþmamýzda lise son sýnýf öðrencilerinde OKB'nin bir yýllýk yaygýnlýðý %5.9 olarak bulundu. Yaygýnlýðý daha düþük bulan çalýþmalar olsa da, yöntemsel ve bölgesel özellikler bu farklýlýklarý açýklayabilir. Van il merkezinde yapýlan bu çalýþma farklý bölgelerde yapýlacak benzer çalýþmalarla desteklenerek ülkemizdeki OKB yaygýnlýðý ve sosyodemografik etkenler hakkýnda daha doðru veriler elde edilebilecektir. Anahtar Sözcükler: Obsesif kompulsif bozukluk, yaygýnlýk, ergenlik. () SUMMARY Objectives: Recent studies have revealed that Obsessive- Compulsive Disorder (OCD) in adolescents is not rare contrary to common thought. Although reported prevalence rates in adolescence range from below 5%, several studies demonstrate a 1-year prevalence rates ranging from 5% to 10%. The aim of this study is to determine the prevalence of OCD among high school students in Van. Method: This study was performed in public high schools located in Van with a population of 4719 students; the representative sample size for detecting the OCD prevalence was calculated to be 520 students. After collecting sociodemographic data, OCD section of Composite International Diagnostic Interview (CIDI) was used for evaluation. Results: The prevalence of OCD in adolescent group was 5.9% (n=31; boy=7.1% and girl=5.3%). The statistical analysis showed that there are significant associations between OCD and family history of mental illness and smoking. About 16.1% of subjects with OCD had only compulsions, whereas 77.4% had both obsessions and compulsions. Only two subjects (6.5%) with OCD met obsession criteria without compulsions. Conclusion: This study demonstrates a higher prevalence of OCD in adolescent group (5.9%) compared to other prevalance studies in adolescent population. Methodological differences, environmental and sociodemographic factors might explain this discrepancy. Key Words: Obsessive compulsive disorder, prevalence, adolescence. Makalenin geliþ tarihi: , Yayýna kabul tarihi:

2 Selvi Y, Beþiroðlu L, Akbaba AT, Aydýn A, Özbebeit Ö, Atli A, Özdemir O. GÝRÝÞ Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) kiþinin sosyal ve mesleki iþlevlerinde belirgin bozulmaya yol açan, benliðe yabancý, yineleyici ve belirgin anksiyete ya da sýkýntýya neden olan düþünceler, dürtüler ya da takýntýlar (obsesyon) ve bunaltýyý gidermek için yapýlan yineleyici davranýþ ya da zihinsel eylemlerle (kompulsiyon) tanýmlanan bir psikiyatrik bozukluktur (Amerikan Psikiyatri Birliði 1994). Çocukluk çaðý veya yetiþkinlik sonrasý dönemlerde baþladýðý görülse de genellikle ergenliðin son dönemleri ve eriþkinliðe geçiþ dönemlerinde ortaya çýkar (Heyman ve ark. 2003), zamanla deðiþiklik gösteren ve stres faktörleri ile yoðunluðu deðiþen belirtilerle süreðen bir seyir izler (Mataix-Cols ve ark. 2002, Stewart ve ark. 2004). OKB'nin toplumdaki yaygýnlýðýnýn oldukça düþük olduðunu bildiren ilk çalýþmalarýn aksine (Woodruff ve Pitts 1964) hastalýðýn öneminin anlaþýlmasýyla yapýlan çalýþmalarda yaþam boyu görülme sýklýðýnýn %2-3 arasýnda olduðu (Kessler ve ark. 2005, Bebbington 1998, Karno ve ark. 1988), psikiyatrik bozukluklar içinde madde kullanýmý ile iliþkili bozukluklar, fobiler ve duygulaným bozukluklarýndan sonra dördüncü sýklýkta görüldüðü belirtilmiþtir (Robins ve ark. 1984, Rasmussen ve Eisen 1992). Ülkemizde yapýlan az sayýdaki alan çalýþmalarýnda OKB'nin yaþam boyu yaygýnlýðý % ve 12 aylýk yaygýnlýðý % arasýnda tespit edilmiþtir (Doðan ve ark. 1995, Erol ve ark. 1997, Kýrpýnar ve ark. 1997, Çilli ve ark. 2004). Çalýþmalar bu bozukluðun çocukluk çaðýnda ve ergenlerde sanýldýðý kadar seyrek olmadýðýný, yaþam boyu yaygýnlýðýn %1-2.3 ve 1 yýllýk yaygýnlýðýn %0.7 olduðunu göstermiþtir (Zohar 1999, Swedo ve ark. 1992). Flament (1990) beþ bin lise öðrencisinde yaþam boyu yaygýnlýðý %2 olarak bulmuþtur. Retrospektif çalýþmalarda yetiþkinlikte OKB tanýsý alanlarýn 1/3-1/2'sinde hastalýðýn baþlangýcýnýn çocukluk veya ergenlik döneminde olduðu sonucuna varýlmýþtýr (Karno ve ark. 1988). Ülkemizde ergenlerde OKB yaygýnlýðý üzerine alan çalýþmasý sýnýrlý sayýda olup, OKB'nin bir yýllýk yaygýnlýðýn % arasýnda olduðu bildirilmiþtir (Pulular 2009, Akpýnar 2007, Yoldaþcan ve ark. 2009). Epidemiyolojik çalýþmalarýn sonuçlarý, OKB tanýsý konulmuþ klinik vakalarla yapýlan çalýþmalardan elde edilecek sonuçlardan daha farklý bir bakýþ açýsý sunmaktadýr. Bununla birlikte kronik bir seyir gösteren, günlük olaðan iþlerin, mesleki iþlevselliðin ve toplumsal etkinliklerin veya iliþkilerin bozulmasýna yol açan OKB ile ilgili yapýlmýþ epidemiyolojik çalýþmalarýn sayýsý da oldukça azdýr. Özellikle bireysel ve toplumsal anlamda bir kimlik geliþtirme çabasý içerisinde bulunan ergenlerde, yoðun kaygý yaþadýklarý üniversiteye hazýrlýk döneminde bu sorunun tespiti oldukça önem kazanmaktadýr. Bu çalýþma; OKB'nin Van il merkezinde lise son sýnýf öðrencileri arasýndaki 12 aylýk yaygýnlýðýný tespit etmek ve OKB ile sosyal ve kültürel özellikler arasýndaki iliþkiyi araþtýrmak amacýyla yapýlmýþtýr. GEREÇ VE YÖNTEM Örneklem ve Uygulama Araþtýrmanýn evreni, öðretim döneminde Van il merkezindeki 20 Lise'ye devam eden 1781'i kýz, 2938'i erkek olmak üzere toplam 4719 lise son sýnýf öðrencisidir. Alýnacak örneklemin evreni yansýtabilmesi ve istatistiksel olarak güvenilir sonuçlar elde edebilmek için araþtýrmaya katýlacak denek sayýsýný belirlemede kullanýlan formül ve formülde geçen simgelere eþ düþen rakamlar aþaðýda verilmiþtir (Sümbüloðlu ve Sümbüloðlu 2002). Bu formülde OKB yaygýnlýðý için kabul edilen %3 oraný ülkemizde yapýlan çalýþmalar hesaba katýlarak belirlenmiþtir. t: Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanýln = N t 2 p q d 2 (N-1) + t 2 p q n: Örnekleme alýnacak birey sayýsý. N: Evrendeki birey sayýsý (4719). p: Ýncelenen olayýn görülüþ sýklýðý (%3). q: Ýncelenen olayýn görülmeyiþ sýklýðý (olasýlýðý) (%97). 6

3 Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý ma düzeyine göre t tablosunda bulunan teorik deðer (1.96). d: Olayýn görülüþ sýklýðýna göre yapýlmak istenen sapma (1.5). Bu formüle göre araþtýrma için gerekli olan örneklem büyüklüðü alt sýnýrý 472 kiþi olarak bulundu. Ancak araþtýrmada elde edilecek sonuçlarýn güvenilirliðini arttýrabilmek ve olasý veri kaybý nedeniyle denek sayýsý yaklaþýk %10 daha artýrýlarak, 520 kiþilik bir öðrenci grubunda araþtýrma materyali uygulandý. Her okuldaki toplam kýz ve erken öðrenci sayýsý belirlendi. Tabakalý oranlý örnekleme yöntemi ile her okulda görüþülecek kýz ve erkek öðrenci sayýlarý ayrý ayrý belirlendi (Çakýr 2000). Böylece 20 okuldan 520 öðrenci (197 kýz, 323 erkek) çalýþmaya alýnmýþ oldu. Çalýþmaya alýnmalarý için sadece çalýþmayý katýlmayý kabul etmeleri yeterli görüldü. Veri toplama gereçlerinin doldurulma süresi, ortalama 45 dakika olarak tespit edildi. Anne ve babanýn eðitim düzeyleri, meslekleri, bedensel ve ruhsal saðlýk durumlarý, ailenin aylýk geliri, ayný evde yaþayan birey ve kardeþ sayýsý, sigara veya alkol-madde kullaným hikâyesi gibi sosyodemografik bilgilerin tarandýðý sosyodemografik veri formu öðrenciler tarafýndan dolduruldu. Her uygulamadan önce, öðrenciler süre ve ölçeklerin içeriði bakýmýndan bilgilendirildi. Testler sýnýfýn dýþýnda okul rehberlik servisinde uygulandý. Öðrenciler seçilirken sýnýf listesinden rastgele yöntemle seçildi. Öðrenci görüþmeyi kabul etmediðinde (24 öðrenci görüþmeyi kabul etmemiþtir) ya da sýnýfta olmadýðýnda (toplam 12 öðrenci) yerine sýnýf listesinden yine rastgele bir isim seçilerek görüþmeye çaðrýldý. Öncelikle sosyodemografik veri formu doldurulduktan sonra, uygulama eðitimi almýþ olan çalýþmacý OKB açýsýndan taný koydurucu CIDI testini uyguladý. Çalýþma tamamlandýktan sonra OKB olarak saptanan tüm deneklerde 5 yýllýk klinik deneyimine sahip iki psikiyatrist tarafýndan DSM- IV taný ölçütlerine göre OKB tanýsý doðrulandý. Veri Toplama Araçlarý Araþtýrmada sosyodemografik verileri elde etmek amacýyla hazýrlanan "Sosyodemografik Bilgi Formu'' ve OKB varlýðýnýn tespiti için taný ölçeði olarak Uluslararasý Bileþik Taný Görüþmesi, 2.1'in (Composite International Diagnostic Interview, CIDI) OKB bölümü kullanýldý. Uluslararasý Bileþik Taný Görüþmesi 2.1 (Composite International Diagnostic Interview-CIDI): OKB tanýsý CIDI'nýn 2.1 versiyonunun 12 aylýk sürümünün (World Health Organization 1997) obsesif kompulsif bozukluk modülü uygulanarak yapýlan psikiyatrik görüþmelerle konuldu. CIDI, Amerikan Psikiyatri Birliði'nin Taný ve Ýstatistiksel El Kitabý (DSM-IV) ve Dünya Saðlýk Örgütü Hastalýklarýn Uluslarasý Sýnýflandýrýlmasý (ICD-10) taný ölçütlerine göre taný koyabilecek þekilde geliþtirilmiþ tam yapýlandýrýlmýþ bir görüþme çizelgesidir (Özcan 2006). Yeterli eðitim alanlar tarafýndan uygulanabilmekte ve uygulayýcýnýn klinisyen olmasý gerekmemektedir. Bu çalýþmada kullanýlan CIDI 2.1 Türkçe versiyonu Kýlýç ve Göðüþ (1997) tarafýndan dilimize uyarlanmýþ ve ükemizdeki çeþitli çalýþmalarda kullanýlmýþtýr (Rezaki 1995, Kýrpýnar ve ark.1997, Erol ve ark. 1998, Çilli ve ark. 2004). Verilerin Ýstatistiksel Deðerlendirilmesi SPSS for Windows 11.0 programýna aktarýlan veriler üzerinde, CIDI için DSM-IV hesaplama programý (DSM-IV scoring for CIDI month version) kullanýldý. Oranlarý karþýlaþtýrmada Ki-kare testinden yararlanýldý. Koþullarýn yerine gelmemesi durumunda Fisher's exact Ki-kare testi testinden yararlanýldý. Sayýsal deðiþkenler için ise Student's t testi uygulandý. BULGULAR Sosyodemografik Veriler Örneklemin yaþ ortalamasý 17.2±0.63'tür ve %62.1'i erkek (n: 323), % 37.9'u (n: 197) kadýndýr. Örneklemdeki erkeklerin fazla olmasýnýn sebebi son sýnýf öðrencilerinde erkek öðrenci mevcudunun kýz öðrenci mevcudundan fazla olmasýdýr (Erkek: 2938; Kadýn: 1781). Tüm örneklemin %51.3'ü annelerinin okuma yazma bilmediðini; %31.5'i ilkokul mezunu, %13.8'i ortaokul veya lise mezunu, %3.3'ü de üniversite mezunu olduðunu ifade etmiþtir. Babanýn eðitim düzeyi yönünden deðerlendirildiðinde %12.9'unun okuma yazma bilmediði, %39'unun ilkokul mezunu; %37.1'nin 7

4 Selvi Y, Beþiroðlu L, Akbaba AT, Aydýn A, Özbebeit Ö, Atli A, Özdemir O. ortaokul ya da lise mezunu ve % 11'inin ise üniversite mezunu olduðu belirtilmiþtir. Anne baba birliktelik durumu açýsýndan bakýldýðýnda %89.6'sý birlikte yaþamakta ve %10.3'ünde ise ölüm, boþanma gibi nedenlerle aile birlikteliði sürdürülememektedir. Bedensel hastalýklarýnýn varlýðý açýsýndan; %94.8'i herhangi bir bedensel hastalýðýnýn olmadýðýný, %5.2'si ise tedavi gerektiren bir bedensel hastalýðý olduðunu; %1.7'si ailede halen ruhsal bir rahatsýzlýk nedeniyle tedavi gören bir birey olduðunu; %88'i sigara içmezken, %12'si sigara içtiðini belirtmiþtir. Deneklerin %27.0'ý ailelerin ilk çocuðu iken, %73.0'ý ilk çocuk deðildir. Örnekleme katýlan deneklerin kardeþ sayýlarý ortalamasý ise 5.9±2.6 olarak hesaplanmýþtýr. OKB Yaygýnlýðý Bu çalýþmada 520 öðrenciden 31'inde (%5.9) OKB tespit edilmiþtir. Yaþ ortalamasý OKB olanlarda 17.2±0.9 ve olmayanlarda 17.3±0.9 olarak bulunmuþtur. OKB yaygýnlýðý kadýnlarda %7.1 ve erkeklerde %5.3 olarak bulunurken cinsiyete göre anlamlý bir fark görülmemiþtir. Anne babanýn birliktelik durumuna göre (boþanmýþ olma, ayrý yaþama veya anne-babadan birinin ölümü) OKB'nin yaygýnlýðý açýsýndan anlamlý farklýlýk bulunmamýþtýr. Annenin eðitim durumuna göre annesi üniversite mezunu olan denekler arasýnda OKB yaygýnlýðý diðer eðitim gruplarýndaki OKB yaygýnlýðýndan yüksek bulunurken, anlamlýlýk açýsýndan gruplar arasýnda farklýlýk yoktur. Babanýn eðitim durumuna göre OKB'nin yaygýnlýðý açýsýndan gruplar arasýnda anlamlý farklýlýk bulunmuþtur. Babasý ortaöðretim mezunu olanlarda OKB yaygýnlýðý diðer gruplardan anlamlý olarak daha düþüktür (p=0.018). Bedensel hastalýðý olanlarda ve olmayanlarda OKB yaygýnlýðý açýsýndan anlamlý farklýlýk yoktur. Ailesinde ruhsal hastalýk tanýmlayanlarda OKB yaygýnlýðý, tanýmlamayanlara oranla anlamlý olarak daha yüksek bulunmuþtur (p=0.038). Sigara içenlerde OKB yaygýnlýðý içmeyenlere göre anlamlý derecede yüksek olarak tespit edilmiþtir (p=0.003). Ailenin ilk çocuðu olma durumu ve kardeþ sayýsý açýsýndan gruplar arasýnda anlamlý farklýlýk yoktur. Obsesif kompulsif belirtiler ve baþlangýç yaþý: OKB tanýsý konulan 24 denekte (%77.4) obsesyon ve kompulsiyonlarýn birlikte olduðu 5'inde (%16.1) obsesyon olmaksýzýn kompulsiyon tespit edildi. Ýki bireyde ise (%6.5) yalnýzca obsesyonlarýn varlýðý OKB tanýsý için yeterli oldu. OKB tanýsý konmayan grupta 2 denekte (%0.5) obsesyon, 36'sýnda (%7.4) kompulsiyon varlýðý tespit edildi. OKB tanýsý konulmuþ olan 26 birey (%83.9) obsesif kompulsif belirtilerinin son 12 aydan daha önce baþladýðýný belirtirken, 5 birey (%16.1) geçen 12 ay içinde obsesif kompulsif belirtilerinin baþladýðýný belirtmiþtir. Taný konan grupta obsesif kompulsif belirtilerin ortalama baþlangýç yaþý 12.6±4.4 olarak bulunmuþtur. TARTIÞMA Çalýþmamýzda Van il merkezinde lise son sýnýf öðrencileri arasýnda OKB yaygýnlýðýný ve sosyodemografik özelliklerle arasýndaki iliþkileri tespit etmeyi amaçladýk. OKB yaygýnlýðý kadýnlarda %7.1 ve erkeklerde %5.3 olarak bulunurken, babanýn eðitim düzeyi, ailede ruhsal hastalýk hikayesi ve sigara kullanýmý ile OKB varlýðý arasýnda bir iliþki tespit edildi. Çalýþmamýzda Van il merkezinde okuyan son sýnýf öðrencilerinde OKB'nin bir yýllýk yaygýnlýðý %5.9 olarak bulunmuþtur. Bu yaþ grubunda yapýlmýþ çalýþmalardan Amerika Birleþik Devletleri, Ýsrail, Yeni Zelanda ve Ýtalya örneklerinde de yakýn sonuçlar elde edildiði görülmüþtür (Reinherz ve ark. 1993, Zohar ve ark. 1992, Douglass ve ark. 1995, Maina ve ark. 1999). Çocuklarda OKB yaygýnlýðýnýn % (Wittchen ve ark. 1998) ve ergenlerde yaþam boyu yaygýnlýðýn %1 ile 13.8 gibi geniþ bir aralýða yayýldýðýný gösteren çalýþmalar mevcuttur (Heyman ve ark. 2003, Thomsen ve Mikkelsen 1991, Steinhausen ve ark. 1998, Zohar 1999, Flament ve ark 1988). Ülkemizde ise Diler ve ark.'nýn (1999) polikliniðe baþvuran çocuk ve ergenlerle yaptýðý klinik çalýþmada yaygýnlýk %2.7 olarak tespit edilmiþtir. Konu ile ilgili olarak yapýlan alan çalýþmalarýnda; Edirne'de lise öðrencilerinde bir yýllýk yaygýnlýk %1.4 (Pulular 2009) ve Yoldaþcan ve ark.'nýn (2009) yaptýðý alan çalýþmasýnda üniversite öðrencilerinde %4.2 olarak tespit edilmiþtir yýlýnda Doðan ve ark.'nýn yaptýðý alan çalýþmasýnda (1995) OKB sýklýðý 12 8

5 Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý Tablo 1. OKB'si olan ve olmayan katýlýmcýlarda sosyodemografik özelliklerin karþýlaþtýrýlmasý OKB olan OKB olmayan (n=31) (n=489) istatistiksel n % n % analiz Cinsiyet Kadýn x 2 = 0.74 Erkek df = 1 p = Anne-baba birliktelik Birlikte x 2 = 1.38 durumu Boþanmýþ/ayrý df = 3 Anne ölümü p = Baba ölümü Anne eðitim düzeyi Okuma yazma yok x 2 = 2.40 Ýlköðretim df = 3 Ortaöðrenim p = Üniversite Baba eðitim düzeyi Okuma yazmasý yok x 2 = Ýlköðretim df = 3 Ortaöðrenim p = Üniversite Bedensel hastalýk Var x 2 = 0.10 Yok df = 1 p = Ailede ruhsal Var x 2 = 4.32 hastalýk öyküsü Yok df =1 p = Sigara içimi Var x 2 = 9.11 Yok df =1 p = Ýlk çocuk olma durumu Ýlk çocuk x 2 = 1.71 Diðerleri df = 1 p = Ortalama kardeþ sayýsý 5.8± ±2.6 t =0.22 df = 517 p =

6 Selvi Y, Beþiroðlu L, Akbaba AT, Aydýn A, Özbebeit Ö, Atli A, Özdemir O. aylýk %2.6 ve yaþam boyu %3.7 ve Kýrpýnar ve ark.'nýn (1997) yine üniversite öðrencileriyle yaptýðý alan çalýþmasýnda 12 aylýk %5.6 ve yaþam boyu sýklýk %6.2 olarak rapor edilmiþtir. Ankara'da üniversite öðrencilerinde OKB yaygýnlýðýný araþtýran ve henüz yayýmlanmamýþ bir çalýþmada ise OKB yaygýnlýðý %4.5 olarak olarak belirlenmiþ fakat obsesyon ya da kompulsiyon tanýmlandýðý halde taný kriterlerini tam olarak karþýlamayan grup eþik altý OKB olarak deðerlendirilmiþ ve %27.9 gibi yüksek bir sonuç bildirilmiþtir (Koçyiðit 2009). Yaygýnlýðý daha düþük bulan çalýþmalarla kýyaslandýðýnda; çalýþmamýz sonuçlarýnýn görece yüksek olmasý sosyokültürel faktörlerle açýklanabileceði gibi metodolojik farklýlýklar da açýklanabilir. Pek çok yaygýnlýk çalýþmasý klinik deðerlendirmeler ve tedavi arayýþýndaki hastalar üzerinden yapýlmaktadýr. Klinik vakalarla yapýlan çalýþmalar daha az yanýltýcý sonuçlar içerse de hastalýðýn farkýnda olmayan ve tedavi arayýþýnda olmayanlarýn oranýný belirlemede yetersiz kalmaktadýr. Bu anlamda alan çalýþmalarý toplumda bu hastalýðýn gerçek oranlarýnýn ve genel þiddetinin anlaþýlmasýna daha çok katký saðlamaktadýr (Whitaker ve ark. 1990). Çalýþmamýzda OKB yaygýnlýðý kadýnlarda %7.1 ve erkeklerde %5.3 olarak bulundu. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlý deðildi. OKB çocukluk ve ergenlik öncesi dönemde erkeklerde daha sýk görülme eðilimindeyken, eriþkin dönemde erkekkadýn oranýnýn eþit olduðu veya kadýnlarda hafif derecede yüksek olabileceði çeþitli çalýþmalarla gösterilmiþtir (Samuels ve Nestadt 1997, Hales ve ark. 2008, Grados ve ark. 1997, Hemmings ve ark. 2004, Geller ve ark. 1998, Hanna 1995). Çalýþmamýza benzer olarak, OKB tanýsýný kýz ergenlerde daha fazla bulan çalýþmalar da vardýr (Brynska ve Wohanczyk 2005, Swedo ve ark. 1989). Ülkemizde ise; Edirne ve Adana'da benzer yaþ gruplarýnda yapýlan alan çalýþmalarýnda sýrasýyla %67.5,-%32.5 ve %72.7-%27.3 kadýn-erkek oraný tespit edilmiþtir (Pulular 2009 ve Yoldaþcan ve ark. 2009). Görüldüðü gibi tüm çalýþmalarda bir miktar daha yüksek kadýn oraný göze çarpmaktadýr. Çalýþmamýzda annelerin büyük çoðunluðu okuma yazma bilmemekle birlikte eðitim düzeyi açýsýndan gruplar arasýnda istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk bulunamadý. Aradaki fark anlamlý olmamakla birlikte anneleri üniversite mezunu olanlarda OKB tanýsý konan çocuklarýn oranýnýn (%11.8) diðerlerinden yüksek olduðu dikkat çekmektedir. Babalarýn eðitim durumuna göre ise babasý ortaöðrenim mezunu olanlarda OKB tanýsý anlamlý olarak daha fazla bulunmuþtur. Ýlgili çalýþmalarda ailenin eðitimi ya da anne-baba mesleðinin OKB üzerine etkisini gösterememiþlerdir (Brynska ve Wolanczyk 2005, Hanna 2005, Toro ve ark. 1992). Ülkemizde yapýlan benzer çalýþmalarda da (Pulular 2009, Taner ve ark. 2007) OKB ile anne-babalarýn eðitim düzeyleri arasýnda anlamlý bir iliþki bulunamamýþtýr. Ailenin gelir düzeyi ile OKB arasýnda baðlantý olabileceðini savunan çok az sayýda çalýþma vardýr (Heyman ve ark. 2003, McKeon ve Murray 1987). ECA çalýþmalarý ve birkaç çalýþma daha OKB'nin düþük gelir düzeyi ile iliþkili olabileceðini göstermiþtir (Samuels ve Nestadt 1997, Regier ve ark. 1990, Johnson 1993). Çalýþmamýzda ailesinde ruhsal hastalýk olanlarda OKB yaygýnlýðý anlamlý derecede yüksek bulunmuþtur. Özellikle erken baþlangýçlý OKB vakalarýnda, ailede psikiyatrik bozukluk sýklýðýnýn daha yüksek ve ailesel yatkýnlýðýn olduðu bazý çalýþmalarda gösterilmiþtir (Calvo ve ark. 2007, Nestadt ve ark. 2000). Özellikle aile içi etkileþimin biliþsel anlamda ergende bir takým olumsuz düþüncelerin pekiþtirilmesine sebep olacaðý düþünülebilir. Ancak ülkemizde yapýlan çalýþmalarda (Taner ve ark. 2007, Pulular 2009) OKB'li hastalarýn birinci derece akrabalarýndaki ruhsal hastalýk olanlar ile olmayanlar arasýnda anlamlý bir fark bulunmadýðý belirtilmiþtir. Çalýþmamýzda doðum sýrasýnýn veya kardeþ sayýsýnýn OKB geliþiminde önemli bir etken olmadýðý tespit edildi. OKB'nin ilk ya da tek çocuklarda daha sýk görüldüðü, anne-babanýn ilk çocuklardan beklentilerinin yüksek olduðu, bu yüzden katý ve disiplinli davrandýklarý, daha sonraki çocuklarda bu tutumlarýnýn azaldýðýný öne süren varsayýmlar olsa da son yýllarda yapýlan çalýþmalar OKB geliþiminde doðum sýrasýnýn veya kardeþ sayýsýnýn önemli olmadýðýný göstermiþtir (Rasmussen ve Eisen 1994, Aslan ve ark. 1996). Çalýþmamýzda OKB'li hasta grubunda sigara kullaným yaygýnlýðý anlamlý derecede yüksek bulundu. 10

7 Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý Bu bulgu Telcioðlu'nun (2000) bulgularýyla uyumludur. Sigara içen kiþilerde anksiyete bozukluklarýnýn, eskiden sigara içen ve hiç sigara içmemiþ kiþilere oranla daha sýk görüldüðü bilinmektedir (APA 1998). Alkol ve sigara kullanýmýyla OKB arasýndaki iliþki tam olarak bilinmese de OKB'li hasta popülasyonlarýnda, anksiyeteyi gidermek için alkol ve madde kötüye kullanýmý daha sýk görülebileceði düþünülebilir (Rasmussen 1986). Çalýþmamýzda OKB tespit edilen 31 öðrenciden 24 tanesinde hem obsesyon hem de kompulsiyon varken; 2'sinde yalnýzca obsesyon ve 5'inde yalnýzca kompulsiyon tespit edildi. OKB olan hastalarda obsesyon ve kompulsiyonlar sýklýkla birlikte görülmektedir (Flament ve ark. 1988, Noshirvani ve ark. 1991). Bununla birlikte Zohar ve ark. (1992) ergenlerin %50'sinde sadece obsesyon varlýðý bildirmiþtir. Valleni-Basile ve ark. (1994) hastalarýn %19'unda sadece obsesyon, %26'sýnda ise sadece kompulsiyon olduðunu bildirmiþtir. Çalýþmamýzda dikkat çeken sýnýrlýlýk ise ölçekteki sorularýn uygulayýcý tarafýndan okunarak cevaplarýn kaydedilmesi esasýna dayanan bir sistemle bilgilerin elde edilmiþ olmasý ve verilen cevaplarýn gerçekliðinin tespitinin mümkün olmamasýdýr. Denekler sorulara eksik ya da yanlýþ cevaplar vermiþ olabilir. Çalýþmanýn sadece öðrencilerle gerçekleþtirilmesi, karþýlaþtýrmalar yapmak bakýmýndan bir kýsýtlýlýk yaratabilir. Bununla birlikte tanýlar klinisyenlerce doðrulanmýþ olsa da taný konmayan grupta OKB'li olgularýn olma olasýlýðý da bulunmaktadýr. Bu sonuçlar OKB'nin özellikle ergenlerde sanýlandan daha yaygýn bir psikiyatrik bozukluk olduðunu ve risk gruplarýna yönelik bilgilendirme çalýþmalarýnýn daha yaygýn biçimde yürütülmesi gerektiðini düþündürmektedir. Alan çalýþmalarý; epidemiyolojik çalýþmalar için en saðlýklý olanýdýr. Van il merkezinde yapýlan bu çalýþma tüm ülkeye genellenemezse de ülkenin en doðusundan yapýlan bir çalýþma olarak deðiþik bölgelerdeki benzer epidemiyolojik çalýþmalarla ülkemizdeki OKB yaygýnlýðý ve sosyodemografik etkenler hakkýnda daha geniþ ve ayrýntýlý veriler elde edilebilecektir. Yazýþma adresi: Dr.Yavuz Selvi, Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Van, Akpýnar A (2007) Ergenlik döneminde obsesif kompulsif bozukluðun yaygýnlýðý. Uzmanlýk Tezi. Amerikan Psikiyatri Birliði (1994) Mental bozukluklarýn tanýsal ve sayýmsal el kitabý, 4. baský (DSM-IV) (Çev. ed. E Köroðlu) Hekimler Yayýn Birliði, Ankara. Aslan H, Ünal M, Alparslan N (1996) Ayaktan izlenen obsesif kompulsif bozukluk olgularýnda psikososyal özellikler. Nöropsikiyatri Arþivi, 33: Bebbington PE (1998) Epidemiology of obsessive-compulsive disorder. Br J Psychiatry, Suppl 35: 2-6. Brynska A, Wolanczyk T (2005) Epidemiology and phenomenology of obsessive-compulsive disorder in non-referred young adolescents: a Polish perspective. Eur Child Adolesc Psychiatry, 14(6): Calvo R, Lazaro L, Castro J ve ark. (2007) Parental psychopathology in child and adolescent obsessive-compulsive disorder. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 42 (8): Çakýr F (2000) Sosyal Bilimlerde Ýstatistik. Alfa Basým Yayým Daðýtým Ltd. Þti. Ýstanbul. Çilli AS, Telcioðlu M, Aþkýn R ve ark. (2004) 12 month prevalence of obsessive-compulsive disorder in Konya, Turkey. Compr Psychiatry, 45: Diler RS, Avcý A, Tamam L ve ark. (1999) Çocuk ve Ergenlerde KAYNAKLAR Obsesif Kompulsif Bozukluk: Sosyodemografik, Klinik Özellikler ve Eþtanýlar, Turk Psikiyatri Derg, 10 (4): Doðan O, Gülmez H, Ketenoðlu C ve ark. (1995) Ruhsal Bozukluklarýn Epidemiyolojisi, Dilek Matbaasý, Sivas. Douglass HM, Moffitt TE, Dar R ve ark. (1995) Obsessive compulsive disorder in a birth cohort of 18 years olds: prevalence and predictors. J Am Acad Child Adoles Psychiatry, 34: Erol N, Kýlýç C, Ulusoy M ve ark. (1997) Türkiye Ruh Saðlýðý Profili. 1. baský. Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü, Ankara. Erol N, Kýlýç C, Ulusoy M ve ark. (1998) Türkiye Ruh Saðlýðý Profili Raporu. Eksen Tanýtým Ltd. Þti, Ankara Flament MF, Whitaker A, Rapoport JL ve ark. (1988) Obsessive compulsive disorder in adolescence: an epidemiological study. J Am Acad Child and Adolesc Psychiatry, 27: Flament M (1990) Epidemiology of obsessive-compulsive disorder in children and adolescents, Encephale, Geller DA, Biederman J, Jones J ve ark. (1998) Obsessive-compulsive-disorder in children and adolescents: A Review. Harv Rev Psychiatry, 5: Grados MA, Labuda MC, Riddle MA ve ark. (1997) Obsessive- 11

8 Selvi Y, Beþiroðlu L, Akbaba AT, Aydýn A, Özbebeit Ö, Atli A, Özdemir O. compulsive disorder in children and adolescents. Int Rev Psychiatry, 9(1): Hales RE, Yudofsky SC, Gabbard GO (2008) Obsessive-compulsive disorder. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychiatry, 5th Edition. Arlington: American Psychiatric Press, Inc. Hanna GL (1995) Demographic and clinical features of obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 34(1):19. Hanna GL, Himle JA, Curtis GC ve ark. (2005) A family study of obsessive-compulsive disorder with pediatric probands. Am J Med Gen, 134: Hemmings SMJ, Kinnear CJ, Lochner C ve ark. (2004) Earlyversus late-onset obsessive-compulsive disorder: investigating genetic and clinical correlates. Psychiatry Res, 128 (2): Heyman I, Fombonne E, Simmons H ve ark. (2003) Prevalence of obsessive-compulsive disorder in the British nationwide survey of child mental health. Int Rev of Psychiatr, 15(1-2): Johnson BA (1993) The Maudsley's obsessional children: phenomenology, classification, and associated neurobiological and co-morbid features. Eur Child Adolesc Psychiatr, 2(4): Karno M, Golding JM, Sorenson SB ve ark. (1988) The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in five US communities. Arch Gen Psychiatry, 45: Kessler R, Berglund P, Demler O ve ark. (2005) Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry, 62: Kýlýç C, Göðüþ A (1997) Uluslararasý birleþik taný görüþmesi, 2.1. Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Dünya Saðlýk Örgütü Ýþbirliði Merkezi, yayýn no: 2, Ankara. Kýrpýnar O, Özer H, Coþkun O ve ark. (1997) Erzurum'daki üniversite öðrencilerinde CIDI/DSM-III-R ruhsal bozukluklarýn yaþam boyu ve 2 aylýk yaygýnlýðý. 3P Dergisi, 5: Koçyiðit H (2009) Üniversite öðrencilerinde OKB yaygýnlýðý (yayýmlanmamýþ uzmanlýk tezi). Maina G, Albert U, Bogetto F ve ark. (1999) Obsessive compulsive syndromes in older adolescents. Acta Psychiatr Scand, 100: Mataix-Cols D, Rauch S, Baer L ve ark. (2002) Symptom stability in adult obsessive-compulsive disorder: data from a naturalistic two-year follow-up study. Am J Psychiatry, 159: McKeon P, Murray R (1987) Familial aspects of obsessive-compulsive neurosis. Br J Psychiatry, 151: Nestadt G, Samuels J, Riddle M ve ark. (2000) A family study of obsessive-compulsive disorder. Arch Gen Psychiatr, 57 (4): Noshirvani HF, Kasvikis Y, Marks IM ve ark. (1991) Genderdivergent aetiological factors in obsessive-compulsive disorder. Br J Psychiatry, 158: Özcan M, Uðuz F, Çilli A (2006) Ayaktan Psikiyatri Hastalarýnda Yaygýn Anksiyete Bozukluðunun Yaygýnlýðý ve Ek Tanýlar. Turk Psikiyatri Derg, 17(4): Pulular A (2009) Edirne ili merkezindeki lise öðrencilerinde obsesif kompulsif bozukluðun epidemiyolojisi, Uzmanlýk tezi. Rasmussen SA, Tsuang TM (1986) Clinical characteristics and family history in DSM III obsessive compulsive disorder. Am J Psychiatry, 143: Rasmussen SA, Eisen JL (1992) The epidemology and clinical features of obsessive compulsive disorder. Psychiatr Clin North Am, 15: Rasmussen SA, Eisen JL (1994) The epidemiology and differential diagnosis of obsessive compulsive disorder. J Clin Psychiatry, 55: Reinherz HZ, Giaconia RM, Lefkowitz ES ve ark. (1993) Prevalence of Psychiatric Disorders in a Community Population of Older Adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 32(2): Regier DA, Narrow WE, Rae DS (1990) The epidemiology of anxiety disorders: the Epidemiologic Catchment Area (ECA) experience. J Psychiatr Res, 24 (2):3-14. Rezaki M (1995). Bir saðlýk ocaðýna baþvuran hastalarda depresyon. Türk Psikiyatri Derg, 5(6): Robins LN, Helzer JE, Weissman MM ve ark (1984). Lifetime prevalence of specific psychiatric disorders in three sites. Arch Gen Psychiatry, 41: Samuels J, Nestadt G (1997) Epidemiology and genetics of obsessive-compulsive disorder. Int Rev of Psychiatr, 9(1): Stewart SE, Rosario MC, Baer L ve ark. (2008) Four-factor structure of obsessive-compulsive disorder symptoms in children, adolescents, and adults. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 47: Steinhausen HC, Metzke CW, Meier M ve ark. (1998) Prevalence of child and adolescent psychiatric disorders: the Zurich epidemiological study. Acta Psychiatr Scand, 98(4): Sümbüloðlu K, Sümbüloðlu V (2002) Biyoistatistik. Hatipoðlu Yayýnlarý, Ankara. Swedo SE, Rapoport JL, Leonard H ve ark (1989) Obsessivecompulsive disorder in children and adolescents, Clinical phenomenology of 70 consecutive cases. Arch Gen Psychiatry, 46(4): Swedo SE, Leonard HL, Rapoport JL (1992) Childhood-onset obsessive compulsive disorder. Clin North Am Psychiatr, 15: Taner Y, Taner E, Bakar EE ve ark. (2007) Obsesif Kompulsif Bozukluðu Olan Çocuk Ve Ergenlerin Birinci Derece Akrabalarýnda Psikopatoloji. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8: Telcioðlu M (2000) OKB'nin bir yýllýk yaygýnlýðý ve OKB'nin sosyodemografik deðiþkenlerle iliþkisi. Uzmanlýk Tezi. Thomsen PH, Mikkelsen HU (1991) Children and adolescents with obsessive-compulsive disorder: the demographic and diagnostic characteristics of 61 Danish patients. Acta Psychiatr Scand, 83(4): Toro J, Cervera M, Osejo E ve ark. (1992) Obsessive-compulsive disorder in childhood and adolescence: a clinical study. J Child Psychol Psychiatry, 33(6):

9 Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý Valleni-Basile LA, Garrison CZ, Jackson KL ve ark. (1994) Frequency of obsessive compulsive disorder in a community sample of young adolescents. J Am Acad of Child and Adolesc Psychiatry, 33: Whitaker A, Johnson J, Shaffer D ve ark (1990) Uncommon troubles in young people: Prevalence estimates of selected psychiatric disorders in a non-referred adolescent population. Arch Gen Psychiatry, 47: Wittchen HU, Nelson CB, Lachner G (1998) Prevalence of mental disorders and psychosocial impairments in adolescents and young adults. Psychol Med, 28: Woodruff R, Pitts FN (1964) Monozygotic twins with obsessional illness. Am J Psychiatry,120: World Health Organization (1997) Composite International Diagnostic Interview (CIDI) 2.1. Geneva. Yoldascan E, Ozenli Y, Kutlu O ve ark. (2009) Prevalence of obsessive-compulsive disorder in Turkish university students and assessment of associated factors. BMC Psychiatry, 9: Zohar AH, Ratzoni G, Pauls DL ve ark. (1992) An epidemiological study of obsessive compulsive disorder and related disorders in israeli adolescents. J of Am Acad of Child and Adolesc Psychiatr, 31: Zohar A (1999) The Epidemiology of Obsesive Compulsive Disorder in Children and Adolescents. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 8(3):

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Tümer TÜRKBAY*, Ali DORUK**, Hakan ERMAN***, Teoman SÖHMEN**** ÖZET Bu çalýþmanýn

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Edirne İli Merkezindeki Lise Öğrencilerinde Obsesif- Kompulsif Bozukluğun Epidemiyolojisi

Edirne İli Merkezindeki Lise Öğrencilerinde Obsesif- Kompulsif Bozukluğun Epidemiyolojisi Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010;23:230-237 Edirne İli Merkezindeki Lise Öğrencilerinde Obsesif- Kompulsif Bozukluğun Epidemiyolojisi Araştırmalar / Researches Ercan Abay 1, Aykan

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Nuray TÜRKSOY*, Raþit TÜKEL**, Özay ÖZDEMÝR*** ÖZET Bu çalýþmada, obsesif

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozuklu ğu Olan Çocuklar ın Ailelerinde Obsesif Kompulsif Belirti Puanlar ı : Karşılaştırmal ı bir klinik çal ışma* ÖZET.

Obsesif Kompulsif Bozuklu ğu Olan Çocuklar ın Ailelerinde Obsesif Kompulsif Belirti Puanlar ı : Karşılaştırmal ı bir klinik çal ışma* ÖZET. Obsesif Kompulsif Bozuklu ğu Olan Çocuklar ın Ailelerinde Obsesif : Karşılaştırmal ı bir klinik çal ışma* Ayşe AVCI**, Halime ASLAN*** ÖZET Çalışmada Temmuz 1994-Aral ık 1994 tarihleri arasında Çukurova

Detaylı

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý ARAÞTIRMA Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic

Detaylı

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri Murat Yalçýn 1, Altan Eþsizoðlu 2, Hasan Akkoç 3, Aziz Yaþan 4, Faruk Gürgen 5 1 Dr., 4 Yrd.Doç.Dr., 5 Prof.Dr.,

Detaylı

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi ARAÞTIRMA Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi The Effect of Living with Family or Staying at Nursing Home on Depression

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Panik Bozukluðu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnýn Yeme Tutumlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Panik Bozukluðu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnýn Yeme Tutumlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Panik Bozukluðu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnýn Yeme Tutumlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Gül Özsoylar 1, Aslýhan Sayýn 2, Selçuk Candansayar 3 1 Uz.Dr., Tekirdað Devlet Hastanesi,

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

Trikotilomanide Klinik Özellikler

Trikotilomanide Klinik Özellikler Trikotilomanide Klinik Özellikler Vehbi KESER*, Raþit TÜKEL**, Nuray KARALI***, Celal ÇALIKUÞU***, Tuba ÖZPULAT OLGUN**** ÖZET Bu çalýþmada, 19 trikotilomani hastasýnda, demografik ve fenomenolojik özellikler,

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Fevziye TOROS*, Þenel TOT*, Murat BOZLU**, Yavuz OKYAY***, Handan ÇAMDEVÝREN****

Detaylı

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Sevgi CANBAZ Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Tevfik SÜNTER Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Yýldýz PEKÞEN Prof., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak.

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler ARAÞTIRMA Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler Test Anxiety and Related Psychiatric Symptoms Önder Kavakcý 1, Ayþegül Selcen Güler 2, Selma Çetinkaya 3 1 Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Türkiye ve Fransa da Obsesif

Türkiye ve Fransa da Obsesif Türkiye ve Fransa da Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanýsý Alan Hastalarýn Sosyodemografik, Klinik ve Görüngüsel Özelliklerinin Karþýlaþtýrýlmasý # A. Ertan TEZCAN*, Bruno MILLET**, Murat KULOÐLU* ÖZET Çalýþmamýzda,

Detaylı

Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði

Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði Metin TURAN*, Ali S ÇÝLLÝ**, Rüstem AÞKIN***, Hasan HERKEN # *, Nazmiye KAYA***, Rahim KUCUR # ** ÖZET Bu çalýþmada psikiyatri polikliniðine

Detaylı

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Ahmet ÝNCE*, Zuhal DOÐRUER*, M. Hakan TÜRKÇAPAR** ÖZET Alkol baðýmlýlýðýnýn

Detaylı

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi E. Cüneyt EVREN*, Sacide ÜSTÜNSOY*, Suat CAN*, Cengiz BAÞOÐLU**, Duran ÇAKMAK*** ÖZET Bu çalýþmada yatarak tedavi gören

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Obsesif kompulsif bozukluk için yardım aramada ilk başvuru yerlerinin değerlendirilmesi

Obsesif kompulsif bozukluk için yardım aramada ilk başvuru yerlerinin değerlendirilmesi Obsesif kompulsif bozukluk için yardım aramada ilk başvuru yerlerinin değerlendirilmesi Faruk Uğuz, Fatih Karababa, Rüstem Aşkın Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya

Detaylı

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry

Detaylı

Yatarak tedavi gören obsesif kompulsif bozukluk hastalarının klinik özellikleri

Yatarak tedavi gören obsesif kompulsif bozukluk hastalarının klinik özellikleri Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2017;42(1):140-146 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cutf.280163 ARAŞTIRMA/RESEARCH Yatarak tedavi gören obsesif kompulsif bozukluk hastalarının

Detaylı

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri ARAÞTIRMA Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Tarkan Amuk 3, Figen Ateþçi 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., 4 Doç.Dr., Pamukkale

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi Ýbrahim Eren 1, Erkan Cüre 2, Ýkbal Çivi Ýnanlý 3, Ali Kutlucan 2,

Detaylı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department Etem Erdal Erþan

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Obsesif kompulsif bozukluk, DSM-IV sınıflandırmasında. Obsesif kompulsif bozukluk hastalar nda sosyodemografik özellikler ve komorbidite

Obsesif kompulsif bozukluk, DSM-IV sınıflandırmasında. Obsesif kompulsif bozukluk hastalar nda sosyodemografik özellikler ve komorbidite Obsesif kompulsif bozukluk hastalar nda sosyodemografik özellikler ve komorbidite Araflt rmalar / Researches O uz Karamustafal o lu 1, Yasemin Cengiz Ceylan 2, Bahad r Bak m 2, Sinem Gönenli Toker 2, Sibel

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý ARAÞTIRMA Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for

Detaylı

Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme

Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme ARAÞTIRMA Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme Psychiatric Evaluation of Child and Adolescent Forensic Cases Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1, Nusret Soylu 2 1 Uz.Dr., Sakarya Eðitim ve

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

Ergenlerde Arkadaþ Ölümü Sonrasý Travma Belirtileri ve Ýliþkili Etmenler

Ergenlerde Arkadaþ Ölümü Sonrasý Travma Belirtileri ve Ýliþkili Etmenler ARAÞTIRMA Ergenlerde Arkadaþ Ölümü Sonrasý Travma Belirtileri ve Ýliþkili Etmenler Traumatic Symptoms and Related Factors in Adolescents after a Friend's Death Ayþe Burcu Ayaz 1, Sebla Gökçe Ýmren 2, Muhammed

Detaylı

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi The Examination of the Social Anxiety Symptoms and Sociodemographic

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý Burcu Çakaloz 1, Semra Kurul 2 1 Uz. Dr., Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital ARAÞTIRMA Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital Eda Aslan 1, Nadya Þimþek 2 1 Yard. Doç.

Detaylı

DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma*

DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma* ARAÞTIRMA DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma* Koray Karabekiroðlu 1, Nursu Cakin-Memik 2, Ozlem Ozcan-Ozel 3, Fevziye Toros

Detaylı

Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygý Düzeyi, Annenin Baðlanma Biçimi ve Aile Ýþlevselliði

Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygý Düzeyi, Annenin Baðlanma Biçimi ve Aile Ýþlevselliði ARAÞTIRMA Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygý Düzeyi, Annenin Baðlanma Biçimi ve Aile Ýþlevselliði Anxiety Level, Maternal Attachment Style and Family Functioning in Adolescents' Somatoform Disorders

Detaylı

Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk: Sosyodemografîk, Klinik Özellikler ve Eştanılar

Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk: Sosyodemografîk, Klinik Özellikler ve Eştanılar Türk Psikiyatri Dergisi 1999; 10(4):294-304 Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk: Sosyodemografîk, Klinik Özellikler ve Eştanılar Dr. Rasim Somer DİLER*, Dr. Ayşe AVCI**, Dr. Lut TAMAM***, Dr.

Detaylı

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 22-26 ARAÞTIRMA Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Melek Zeynep Saygýn 1, Esat

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi

Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi The Aggression Level of the Parents of Patients with Substance Use Disorder: The Relationship

Detaylı

Dr. Nasýr Nesanýr**, Dr. Haluk Düzkalýr***, Dr. Gökay Göktolga***, Dr. Fýrat Ekin***, Dr. S. Cem Ersin***, Dr. Erhan Eser****

Dr. Nasýr Nesanýr**, Dr. Haluk Düzkalýr***, Dr. Gökay Göktolga***, Dr. Fýrat Ekin***, Dr. S. Cem Ersin***, Dr. Erhan Eser**** Manisa Ýli nde Bir Saðlýk Ocaðý Bölgesi nde Saðlýkta Eþitsizlikler* The Inequalities In Health In Manisa In A Health Center District Dr. Nasýr Nesanýr**, Dr. Haluk Düzkalýr***, Dr. Gökay Göktolga***, Dr.

Detaylı

Ayaktan Psikiyatri Hastalarında Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Yaygınlığı ve Ek Tanılar

Ayaktan Psikiyatri Hastalarında Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Yaygınlığı ve Ek Tanılar Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(4):276-285 Ayaktan Psikiyatri Hastalarında Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Yaygınlığı ve Ek Tanılar Dr. Murat ÖZCAN 1, Dr. Faruk UĞUZ 2, Dr. Ali Savaş ÇİLLİ 3 ÖZET Amaç:

Detaylı

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi An Evalution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital Ayþe Köroðlu 1, Fatmagül Helvacý Çelik

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler ARAÞTIRMA Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler Posttraumatic Stress Disorder and Related Factors in Patients with Spinal Cord Injury Murat Ýlhan Atagün 1, Ünal

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Yineleyici Düşünceler ve Davranışlar Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği

DSM-5 Düzey 2 Yineleyici Düşünceler ve Davranışlar Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği Yalın Sapmaz ve ark. 107 Araştırma / Original article Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği Şermin YALIN SAPMAZ, 1 Handan ÖZEK ERKURAN, 2 Ömer AYDEMİR, 3 DSM-5 Ölçek Çalışma Grubu*

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ Koray KARABEKÝROÐLU*, Ayþe RODOPMAN ARMAN**, Meral BERKEM*** ÖZET Amaç: 43 aylýktan daha küçük çocuklardaki

Detaylı

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler ARAÞTIRMA Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler Þahbal Aras 1, Gülþen Ünlü 2, Fatma Varol Taþ 3 1 Yrd.Doç.Dr., 3 Uz.Dr., Dokuz

Detaylı

BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK TANILI ÇOCUK VE ERGENLERİN KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK TANILI ÇOCUK VE ERGENLERİN KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK TANILI ÇOCUK VE ERGENLERİN KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Sabide Duygu TUNAS*, Zeynep GÖKER**, Gülser DİNÇ** Özlem HEKİM BOZKURT**,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma Orhan Murat Koçak 1, Gökçe Silsüpür 2, Canan Görpelioðlu 3, Emel Erdal 4 1 Uz.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of inpatients with Schizophrenia in Psychiatry

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANISI KONAN BİR GRUP HASTADA OBSESYONLARIN FENOMENOLOJİK ÖZELLİKLERİ

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANISI KONAN BİR GRUP HASTADA OBSESYONLARIN FENOMENOLOJİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi (-): 4-8 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANISI KONAN BİR GRUP HASTADA OBSESYONLARIN FENOMENOLOJİK ÖZELLİKLERİ Ayhan EĞRİLMEZ* Leyla GULSEREN" Şeref GULSEREN"* Savaş KÜLTÜR*"* Özet: Ayaktan başvuran

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Hastaların Cinsiyet Farklılığı Açısından Değerlendirilmesi Evaluation of Obsessive-Compulsive Disorder Patients

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

Dr. Pembe Keskinoðlu*, Dr. Özgü Özkul**, Dr. Ruhan Ayan**, Dr. Gamze Norgaz**, Dr. Hatice Giray*, Dr. Bülent Kýlýç***

Dr. Pembe Keskinoðlu*, Dr. Özgü Özkul**, Dr. Ruhan Ayan**, Dr. Gamze Norgaz**, Dr. Hatice Giray*, Dr. Bülent Kýlýç*** Ýzmir de Bir Saðlýk Ocaðý Bölgesi nde 50-54 Yaþ Arasý Kadýnlarda Menopoz Durumu ile Diðer Etmenlerin Depresyon Görülme Sýklýðýna Etkisi Depression Prevalance and Effects of Menauposal Status and Other

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu?

Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu? Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu? Kemal YAZICI*, Þenel TOT*, Aylin YAZICI*, Pervin ERDEM**, Visal BUTURAK**, Yavuz OKYAY**, Yýldýrým ÞÝMÞEK**

Detaylı

Dr. Hakan Altýntaþ*, Dr. Funda Sevencan**, Dr. Tuðba Aslan***, Dr. Murat Cinel***, Dr. Engin Çelik***, Dr. Fatih Onurdað***

Dr. Hakan Altýntaþ*, Dr. Funda Sevencan**, Dr. Tuðba Aslan***, Dr. Murat Cinel***, Dr. Engin Çelik***, Dr. Fatih Onurdað*** HÜTF Dönem Dört Öðrencilerinin Uyku Bozukluklarýnýn ve Uykululuk Hallerinin Epworth Uykululuk Ölçeði ile Deðerlendirilmesi The Evaluation of Sleep Disorders and Sleepiness State with Epworth Sleepiness

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB)

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Arasýndaki Ýliþki Yrd. Doç. Dr. Cengiz TUÐLU* Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) ilk olarak çocukluk çaðýnda kendini gösteren ve

Detaylı

Çocuklarda Kekemelik: Karþýlaþtýrmalý Bir Ýzleme Çalýþmasý

Çocuklarda Kekemelik: Karþýlaþtýrmalý Bir Ýzleme Çalýþmasý Çocuklarda Kekemelik: Karþýlaþtýrmalý Bir Ýzleme Çalýþmasý Ayþe AVCI*, Þükrü UÐUZ**, Fevziye TOROS*** ÖZET Kekemeliðin sebebi bilinmemekle birlikte genetik, psikososyal stres etmenlerine maruz kalma, obsesif,

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar ARAÞTIRMA Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Çaðatay Karþýdað 1, Umut Mert Aksoy 1, Gökþen Yüksel 1, Nihat Alpay

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

CİHAT ÇELİK. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü/ Ankara

CİHAT ÇELİK. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü/ Ankara CİHAT ÇELİK Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü/ Ankara Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü/ Muş İş: (312) 3103280 E-mail: psk.cihat@gmail.com;

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı