Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi"

Transkript

1 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

2 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Y l: 1, Say : 2

3 Bu kitaba iliflkin olarak Fikir ve Sanat Eseri Kanunu ndan do an haklar sakl d r. Bu kitapta yer alan makalelerde ileri sürülen görüfller yazarlar na aittir. Yay n Kurulu, makalelerde ileri sürülen görüfllerden dolay her hangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. YAYIN KURULU Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Prof. Dr. Hamdi YASAMAN Prof. Dr. Ercüment ERDEM Prof. Dr. A. Ifl l KARAKAfi Arafl. Gör. S. Anlam ALTAY ISSN : Dizgi/Mizanpaj/Kapak Tasar m : Berrin DO RUL Beta Bas m Yay n Da t m A.fi. Himay-i Etfal Sokak Talas Han No: Ca lao lu- STANBUL 2004 Tel: (0 212) Fax: (0 212) GALATASARAY ÜN VERS TES HUKUK FAKÜLTES Ç ra an Caddesi 102 Ortaköy STANBUL

4

5 DERG YAZI KURULU Prof. Dr. Cemal Bâli AKAL, Prof. Dr. Ziya AKINCI, Prof. Dr. Nami BARLAS, Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR, Prof. Dr. Alain BOCKEL, Prof. Dr. Pierre Henri BOLLE, Prof. Dr. Yalç n ÇAKALIR, Prof. Dr. zzettin DO AN, Prof. Dr. Ercüment ERDEM, Prof. Dr. Ifl l KARAKAfi, Prof. Dr. Erden KUNTALP, Prof. Dr. Pierre Le MIRE, Prof. Dr. lber ORTAYLI, Prof. Dr. Ata SAKMAR, Prof. Dr. Erdo an TEZ Ç, Prof. Dr. Saim ÜNAN, Prof. Dr. Duygun YARSUVAT, Prof. Dr. Hamdi YASAMAN, Prof. Dr. Y ld zhan YAYLA, Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Doç. Dr. Celal ERKUT, Doç. Dr. O uz FEYZ O LU, Yrd. Doç. Dr. Cem AYAYDIN, Yrd. Doç. Dr. fiebnem GÖKÇEO LU BALCI, Yrd. Doç. Dr. Erdo an BÜLBÜL, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ÇA IRAN, Yrd. Doç. Dr. Enver Murat ENG N, Yrd. Doç. Dr.Ümit KOCASAKAL, Yrd. Doç. Dr. Emre ÖKTEM, Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZDEM R KOCASAKAL, Yrd. Doç. Dr. Melike BATUR YAMANER, Yrd. Doç. Dr. lhan YILMAZ, Dr. Serap AMASYA, Dr. Güray ERDÖNMEZ, Dr. Catherine RENOUX, Dr. Zeynep ÜSKÜL Ar. Gör. Eylem AKSOY, Ar. Gör. Özge AKSOYLU, Ar. Gör. Anlam ALTAY, Ar. Gör. Ahu AYANO LU, Ar. Gör.Tolga AYO LU, Ar. Gör. Süheyla BALKAR, Ar. Gör. Ebru CEYLAN, Ar. Gör. Pelin ÇAVUfiO LU, Ar. Gör. Balca ÇELENER, Ar. Gör. Murat DEVEL O LU, Ar. Gör. Ali DURAL, Ar. Gör. Mehmet ERDEM, Ar. Gör. Ege GÖKTUNA, Ar. Gör. Mehtap PEK, Ar. Gör. Baflak KARAMAN, Ar. Gör. Tuba KARAMAN, Ar. Gör. Cenk KESK N, Ar. Gör. Sedef KOÇ, Ar. Gör. P nar ME- M fi, Ar. Gör. Özgür MUMCU, Ar. Gör. Ebru SEM ZER, Ar. Gör. Ça la TANSU, Ar. Gör. Kürflat TANGÜN, Ar. Gör. Mert YAfiAR, Ar. Gör. Didem YILMAZ, Ar. Gör. Fülürya YUSUFO LU, Ar. Gör. Sinan H. YÜKSEL

6

7 Ç NDEK LER KAMU HUKUKU Ord Prof. Dr.Dr. mult.h.c. Sulhi DÖNMEZER...3 Ceza ve Tedbirlerin nfaz Hakk nda Kanun Ön Tasar s n n Temel Niteli i ve Kapsam Doç. Dr. A. Ifl l KARAKAfi...11 The European System for the Protection of Human Rights and Terrorism Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ÇA IRAN...29 Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi nin 1511 (2003) Say l Karar - n Haz rlayan Sebepler Ve Bu Karar Çerçevesinde Irak taki Son Durum Ar. Gör. A. Cenk KESK N...45 La prohibition des ententes entre les entreprises en droit de la concurrence turc et communautaire Ar. Gör. P nar MEM fi...65 Ceza Hukuku Bak m ndan Komflu Haklara Genel Bir Bak fl Ar. Gör. fiinasi Özgür MUMCU...83 Les minorités, les peuples et les peuples autochtones : Un problème de définition Halil Volkan ARIKAN Avrupa nsan Haklar Mahkemesinin çtihad Ifl nda Refah Partisi Karar : Bir çtihat De iflikli i mi?

8 ÖZEL HUKUK Prof. Dr. Hamdi YASAMAN Marka Hakk n n Niteli i Ve Tan nm fl Markalar Hakk nda Yarg - tay 11. HD nin Karar Üzerine Düflünceler Prof. Dr. Ercüment ERDEM Halka Aç k Anonim Ortakl klar n Birlefltirilmesi Ö r. Gör. Reha TANÖR Devlet ç Borçlanma Senetlerinin Kaydi De er Olarak hrac na liflkin Yasal Düzenlemelerin Kendi çlerinde ve Yasal Düzenlemeler ile Finansal Uygulama Aras nda Gözlenen Örtüflmezli in Hukuksal Sonuçlar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. fiebnem GÖKÇEO LU BALCI XIX. Yüzy lda Fransa da ve Osmanl mparatorlu u nda Çal flma liflkilerinin Hukuksal Çerçevesi Ar. Gör. Süheyla BALKAR Türk Hukukunda Evlât Edinme Ar. Gör. Ebru CEYLAN Say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun da De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun un Getirdi i Yeni Düzenlemeler Ar. Gör. Pelin ÇAVUfiO LU IfiINTAN Türk Hukukunda Yeni Bir Müessese:Koruma Amac yla Kifli Özgürlü ünün K s tlanmas (MK m ) Ar. Gör. Mehtap PEK Anonim Ortakl klar n Temsili Ar. Gör. Baflak KARAMAN F duc a Cum Cred tore Ar. Gör. Tuba KARAMAN The Judgement Of The General Assembly Of Civil Chambers Of Supreme Court Ar. Gör. Ahu AYANO LU MORALI Avrupa Birli i Rekabet Hukukunda Teflebbüsler Aras Birleflme ve Devralmalar (Yo unlaflmalar)

9 Ar. Gör. Mert YAfiAR Yeni Medeni Kanunda Önal m Hakk na liflkin De ifliklikler KARAR TAHL LLER Ar. Gör. Tuba KARAMAN-Ar. Gör. Mehtap PEK The Judgement Of The General Assembly Of Civil Chambers Of Supreme Court Ar. Gör. Ahu AYANO LU MORALI- Ar. Gör. Pelin ÇAVUfiO LU IfiINTAN Avis Sur Une Dec s on De La Cour De Cassat on Turque Ar. Gör. Fülürya YUSUFO LU Note Sur Un Arret Concernant La Radition D une Marque Enregistree Iniciallement Par Une Autre Personne MAKALE ÇEV R LER Paul Raoult Çevirenler: Yrd. Doç. Dr. fiebnem GÖKÇEO LU BALCI- Sedef KOÇ Uluslararas Çal flma Örgütünün Engellilerin Çal flma Yaflam na Kat l m na liflkin Faaliyetleri

10

11 KAMU HUKUKU

12

13 CEZA VE TEDB RLER N NFAZI HAKKINDA KANUN ÖN TASARISININ TEMEL N TEL VE KAPSAMI Ord Prof. Dr. Dr. mult.h.c. Sulhi Dönmezer * 1.- Huzurunuzda Ceza ve Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun Ön tasar - s üzerinde tan t c bir sunuda bulunmakla görevlendirildi imde do rusu karfl karfl ya kalabilece im s k nt hiç akl ma gelmemiflti. Gördüm ki, ben bu konuyu aylar önce kaleme alm fl m: Söz konusu tasar y haz rlayan Bakanl k Komisyonunun baflkan s fat ile tasar y bütünüyle takdim eden Genel Gerekçeyi kaleme alan ben idim; gerekçeyi yazarken gerçekten özen göstermeye çal flt m da hat rl yorum; ama böyle görevler yerine getirildi- inde, yazan n telif hakk hususunda bir iddias, elbette ki, olamaz. Bu sözleri, Sunu ile genel gerekçe aras nda yak n bir benzerlik görebileceklerin intihal iddialar n önceden cevapland rmak üzere sarf etmifl bulunuyorum. 2.- Önce Türkiyede yürürlükteki infaza iliflkin hükümleri hat rlatal m ve yeni bir kanun ihtiyac n n nereden kaynakland n n böylece anlafl lmas n sa layal m: Ülkemizde kesinleflmifl ceza hakim ve mahkemeleri kararlar n n infaz n düzenleyen hükümler, baflta Anayasa olmak üzere, Türk Ceza ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlar nda, Cezalar n nfaz Hakk ndaki 647 say l kanunda, ceza hükümlerini içeren di er özel kanunlarda, Ceza nfaz Kurumlar ile Tevkif Evlerinin Yönetimine ve Cezalar n nfaz na Dair Tüzük de, yönetmeliklerde, kararnamelerde, karar ve tebli lerde, hatta protokollerde yer alm fl bulunuyor. Hürriyeti ba lay c cezalar n infaz hususundaki hükümlere de an lan kanunlar ve tüzükle birlikte yönetmeliklerde yer verilmifltir. Böyle olunca mevzuat portremiz Fransa n nkine benzemektedir. Hep bildi imiz gibi ceza ve tedbirlerin infaz na iliflkin mevzuat esasta, ceza adalet sistemi çerçevesinde gerçeklefltirilen yarg lamalar sonucunda verilen kararlar n, her türlü yarg derecelerinden geçerek kesinleflmelerinden sonra, fiilen ve maddeten ceza ve tedbirlerin nas l infaz edilece ini gösteren ve büyük k sm itibariyle idari nitelikte olan ifllevleri ve ifllemleri içeren hükümlerden oluflmaktad r; böyle de olmal d r: Hakim ve mahkemelerin, esas hakk ndaki kararlar n verdikten sonra art k iflten ellerini çekmeleri Ceza Muhakemeleri Usulü hukukunun uzun y llardan beri temel tutumu, hatta ilkesi idi; ancak kesin karardan sonra davay b rakma ilkesinin öteden beri istisnalar da vard : Hakim veya mahkeme karara yeni hükümler, yeni gerekçeler eklemeksizin karar ndaki müphem, karanl k k s mlar istem üzeri- * stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dal E. Ö retim Üyesi

14 4 ne yorumlay p aç klayabilir; karar n n içerebilece i maddi hatalar düzeltebilir. Yarg mercileri, özellikle küçük ve çocuk hükümlülerin iyilefltirilmeleri amac yla evvelce hükmettikleri tedbirleri de ifltirebilirler; büyük suçlular bak m ndan da kanunlar n ayr ca koydu u bu husustaki yetkiler kullan labilir. 3.- Mevzuatta ayr bir Ceza ve nfaz kanunu yer alm fl ise art k Ceza veya Ceza Muhakemeleri Usulü kanunlar nda ceza veya tedbirlerin maddeten yahut fiilen infaz na iliflkin hükümler yaln z bu kanunda yer almal d r; oysa ülkemizde durum böyle de ildir; yukar da de inildi i üzere, maddeten ve fiilen infaz düzenleyen kimi hükümler zikredilen kanunlarda yer almaktad r: CMUK, infaza iliflkin hükümlerin bir k sm n içeriyor. Meydana getirildikleri s rada ayr bir infaz kanunu yap lmas öngörülmedi inden TCK ve CMUK kanun tasar lar nda da belirtilen tutum sürdürülmüfltür. Hürriyeti ba lay - c cezalar n yerine getirilmesine iliflkin ifllem ve ifllevleri içeren hükümlerin önemli bir k sm ise tüzükte ve yönetmeliklerde yer alm flt r. Ancak Ceza ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Cezalar n nfaz Hakk ndaki 647 say l kanunda yer alm fl bulunan cezaya iliflkin hükümlerin hepsi infazla ilgili de ildir; sözgelimi hapis cezas n n alt ve üst s n rlar - n gösteren veya hangi cezalar n ertelenebilece ine dair hükümler do rudan maddi infazla iliflkili olmayan ve ceza kanunlar nda yer almas gerekli hükümlerdir. Çünkü yarg lamay yapan hakim veya mahkeme bu hükümlere göre kanun hükümlerini uygulayacak ve esas kararlar n belirleyecektir. Ancak bir kere mahkeme karar kurulup kesinleflince, cezan n, esas itibariyle idari olarak fiilen ve maddeten nas l çektirilece ine dair olan hükümlerin infaza iliflkin say lmalar gere ine yukar da de inmifltik say l cezalar n infaz hakk nda kanun 1965 y l nda meydana getirildi. Bu kanun, yukar da arz olunan ve bir ceza infaz kanununun, ceza adalet sisteminin ifllemesinde hangi aflamadan sonraki ifllemleri düzenlemesi gerekti i hakk ndaki esas düflünce ve ilkeye ayk r olarak, kararlar n kesinleflmesinden önceki kovuflturma evresinde yap lacak yarg sal ifllemlere ve verilecek kararlara iliflkin hükümleri de içerdi inden, TCK nun cezalara iliflkin hükümlerinden baz lar n örtülü olarak de ifltirdi i görüldü. Bu nedenle yeni TCK tasar s, söz konusu hükümleri içerisine alm flt r. Neden böyle olmufltur? 647 say l kanunun belirtildi i gibi bir içerikle yürürlü e konulmas nda etmen olan düflünce, vesileden yararlanarak 1960 larda art k eskidi i kabul edilmifl olan Türk Ceza Kanununun, hiç de ilse, cezalar sistemini düzeltmek, bu bak mdan bir reforma tabi k lmak idi lar n getirdi i ola anüstü idare rejimi düzeyinden sonra, baz milletvekilleri hakk nda da a r hapis cezas n n infaz nda hücre dönemini uygulanmak gerekince ve buna giriflilince, durumu düzeltme zorunlulu u aç k seçik ortaya

15 5 ç km flt. O zaman n Adalet Bakan merhum Abdülhak Kemal Yörük, bu hususta benden de bir rapor istedi ve ayk r durumu ve bunun slah için kanunda yer almas gerekli ilke ve esaslar bir raporla belirtip sundum; 647 say l kanun iflte bu çal flmalar n sonucudur ve meydana getirildi i dönem bak m ndan hiç kuflkusuz ciddi bir reform giriflimidir. 5.- Yukar da sözü edilen ve infaz hukukunun kaynaklar n oluflturan milli mevzuat yan nda ayr ca ülkemizin kabul etti i, kat ld milletleraras sözleflmelerde, tavsiye kararlar nda, özellikle hürriyeti ba lay c cezalar n fiilen ve maddeten infaz na iliflkin hükümler ve ilkeler, yer almaktad r: Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi, Birleflmifl Milletler nsan Haklar Bildirisi, Çocuk Haklar na dair Sözleflme, Siyasal ve Medeni Haklar Sözleflmesi, Birleflmifl Milletlerin di er hak bildirileri, Avrupa nsan Haklar Bakanlar Komitesinin kararlar, Birleflmifl Milletlerin hürriyeti ba lay c cezalara iliflkin olarak meydana getirdi i standartlar, Avrupa Konseyinin yay nlad Hapis Cezas Kurallar, Kamu Yarar na Yapt r mlar ve Tedbirler Avrupa Kurallar (No. R (92) 16) tavsiye karar ve eki, Rec (2000) 22 tavsiye karar ve raporu, Avrupa Konseyine dahil ülkelerde cezalar n infaz bak m ndan meydana getirilmifl di er sözleflmeler ve iflkenceyi önleme sözleflmesi ve di erleri gibi. Böylece infaz hukukunun Anayasa baflta gelmek üzere milli ve milletleraras kaynaklar bulundu unu ifade etmifl olal m. Bu kaynaklar aras nda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince 12 fiubat 1987 tarihinde (No. R (87) 3) numaras yla kabul edilmifl bulunan Avrupa Hapis Cezas Kurallar ve yine Birleflmifl Milletlerce saptanm fl olan Mahpuslar n Islah çin Asgari Standart Kurallar ve flkenceyi Önleme Sözleflmesi en önemlileridir ve bir infaz kanunu yap l rken söz konusu metinlerde yer alan ilkelerin mutlaka göz önünde bulundurulmalar gerekti inden, biz de, tasar y haz rlarken bu kaynaklardan yararlanma hususunda çok özen gösterdik. 6.- Ülkemizde hürriyeti ba lay c cezalar n infaz konusu, uzun bir süreyle, ça dafl yaklafl mlardan uzak kalm flt r. Terör suçlular n n büyük say da infaz kurumlar nda yer almalar ndan sonra, bir süre, infaz kurumlar n n, terörün bir tür kayna, okulu haline geldikleri bilinmektedir. Bu kötü durumdan do rusu kolay ç k lmad : Yang nlar, mülkiyet tahripleri, ölümler bahas - na Türkiye infaz kurumlar adeta birer terör okulu olmaktan ç kar lm flt r. F tipi cezaevleri, ekonomik s k nt lar m z içinde bulunan ülkemizde baflar - labilmifl büyük bir geliflme say lmal d r. Halen de uygun cezaevlerinin inflas çabalar sürdürülüyor. Böylece içine düfltü ümüz kötü durumun temel kayna ndaki ko ufl sisteminden kurtulmak üzere büyük masraflar yap lmaktad r. Bu çabalar gösterilirken bir yandan da ça dafl infaz ilkelerine uyum sa lamak üzere infaza iliflkin hukuki normlar n yeniden yap land r lmas na giriflilmifl olmas ve bu maksatla bu tasar n n gerçeklefltirilmifl bulunmas ; ayr ca Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni seçim karar almas n-

16 6 dan hemen sonra Ceza nfaz Kurumlar ve Tutukevleri Personeli E itim Merkezleri Kanununun kabul edilmifl olmas büyük bir geliflme say lmal d r. 7.- Ceza ve Tedbirlerin infaz hakk nda kanun tasar s haz rlan rken, yukar da yollama yapt m z milletler aras kaynaklardan genifl ölçüde yararlan ld ve bunlarla Türk nfaz hukuku aras nda uyum sa lanmas na çal fl ld. Tasar n n temel yap s n k saca flöylece aç kl yoruz: 1) Tasar n n amac 1. maddesinde aç kland üzere, mevzuatta yer alan ceza ve tedbirlerin ne suretle yerine getirilece ini göstermektir. Ancak yukar da gerekçesi aç kland üzere TCK ve CMUK tasar lar nda yer alan ceza ve tedbirlerin infaz na iliflkin hükümler sakl tutulmufl ve tasar n n belirli maddelerinde bu hükümlere yollamalar yap lm flt r. 2) Baz ülkelerde, sözgelimi Almanya da, infaza iliflkin özel bir kanun vard r. Fransa da oldu u gibi baz lar nda ise, infaza iliflkin hükümlerin ço u özellikle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yer al yor ve hükümler çok genifl biçimde düzenlenen tüzük ve yönetmeliklerle tamamlan p aç klan yor. Ön tasar bu iki tür uygulamaya göre daha farkl bir sistemi benimsemifltir: Bir kere yukar da aç kland üzere TCK ve CMUK tasar lar nda yer alan hükümler sakl tutulmufltur. Ancak cezalar n ve tedbirlerin infaz nda amaçlar, temel ilkeler, özellikle hürriyeti ba lay c cezalar n infaz na iliflkin hususlara tasar da yer verilmifl ve temel strateji olarak da iyilefltirme (traitement) esas al nm flt r. 3) TCK ve CMUK na yollama yapan hükümlerin büyük ço unlu u infaz hukukunu ilgilendirmektedir; ancak, kriminolojinin bizce bir k sm n oluflturan Penoloji (cezalara ait bilim) verilerinin uygulanmas n sa layacak ilkeler ve hatta baz ayr nt lar belirten hükümlere de tasar da yer verilmifltir. Bizce kriminoloji suça oranla ne ise penoloji de infaz hukukuna göre o niteliktedir. Bilimin esaslar na dayal uygulama biçimlerinin esasta infaz hukukunu belirten bir tasar da yer almas bütünüyle mümkün olamayaca ndan, noksanlar n ve ayr nt lar n tasar ya dayal olarak meydana getirilecek tüzük ve yönetmeliklerle giderilmesi ve infaz sisteminin böylece tamamlanmas öngörülmüfltür. Bu itibarla tasar, tüzük ve yönetmeliklerle tamamlanacak ve bu yolla amaca çok daha kolayl kla ulafl labilecektir. 8.- Amaç bu olunca, elbette ki, de iflik infaz kurumlar n n tan mlar n n yap lmas ve bunlarla ilgili esaslar n saptanmas baflta gelen meflgaleyi oluflturmufltur. yilefltirme amac n n yeterince izlenebilmesi bak m ndan hükümlülerin gözlem ve s n fland r lmalar zorunlu oldu undan, tasar bu hususlara iliflkin hükümleri kapsamaktad r. Bu bak mdan, ölüm cezas n n ye-

17 7 rini alacak a rlaflt r lm fl müebbet hapis cezas n n infaz na iliflkin esaslar 23. maddede yer alm fl bulunmaktad r. Ancak say n Adalet Bakan Prof.Dr.Hikmet Sami Türk a rlaflt r lm fl sözcü ünü nedense be enmedi ve ölüm cezas kald r larak yerine müebbet a r hapis cezas konuldu. Ama, yürürlükteki Ceza Kanununda ölüm cezas yla birlikte teflebbüs, tahrik, takdiri hafifletici sebepler, k smi ak l hastal ve di er hükümler bak - m ndan ölüm cezas na iliflkin uygulamalar nedeniyle getirilmifl hükümler aynen korundu. Böyle olunca, öldürme d fl nda ölüm cezas bir bak ma oldu u gibi kalm flt r dense çok yerinde olur. Bir de tahrik ve takdiri haller bak m ndan ortaya ç kan garip duruma da iflaret edelim: Ölüm cezas yerine müebbet a r hapis uygulanacak ama getirilen hükme göre, takdiri hafifletici sebebin hiçbir etkisi olmayacak, fail yine müebbet a r hapse mahkum edilmifl kalacakt r. Bu suretle ortaya gerçekte yine bir a rlat c müebbet hapis cezas ç k yor ama belirli bir ölçüde esaslarla pek de ba daflt r labilir nitelikte olmayan bir durum meydana getirilmifl oluyor. Asl nda bizim ön tasar da yer verdi imiz ve maddeten infaz bak m ndan tasar da ayr ca düzenledi imiz a rlaflt r lm fl müebbet a r hapis cezas oldu u gibi kabul edilmifl olsa idi bu durum ortaya ç kmayacakt. Bugün belirli suçlar için öngörülen müebbet a r hapis, öyle bir a rlaflt r lm fl müebbet a r hapistir ki, sanki fail hakk nda ölüm cezas verilmifl gibi uygulamalara neden olmaktad r; sadece öldürme yoktur! Bütünüyle ve madde gerekçeleriyle birlikte incelendi inde tasar n n niteli i daha aç k seçik olarak meydana ç kabilir. 9.- Ceza infaz kurumlar n n idaresinde ve hürriyeti ba lay c cezan n infaz nda mutlaka birlikte ve dengeli olarak var olmas gereken dört görev veya ifllev vard r. Bunlar flöylece belirlenebilir: 1. Güvenlik ilkesi (hükümlülerin kurumda muhafazas, kaçmalar n n önlenmesi), 2. Düzen ilkesi (kurumda düzenli, düzenlenmifl bir yaflam n sa lanmas ), 3. yilefltirme ilkesi (infaz kurumunun temel amac n n hükümlerin iyilefltirilmeleri oldu unun vazgeçilmez bir ilke olarak kabulü ve gere inin ça dafl Penoloji esaslar na göre yerine getirilmesi), 4. Adalet ilkesi (hükümlü hakk nda uygulanacak ifllem ve yapt r mlar bak - m ndan adalet gereklerinin ve ilkelerinin egemen k l nmas ve bununla dengeli hukuk araçlar n n tesisi). Tasar da, bu dört ifllev veya görev aras nda eflit bir öncelik kurulmas n n ça dafl bir idare ve infaz sisteminin yürütülmesinde daima göz önünde bulundurulmas gere i kabul edilmifl ve yukar da belirtilen dört ifllev veya gö-

18 8 revin gerekti i gibi yerine getirilmesini sa lamak üzere uygun hükümlere yer verilmesine çal fl lm flt r. Elbette ki, bu hükümler tüzük ve yönetmeliklerle aç klanarak ve geniflletilerek gerçeklefltirilecektir; iflte o zaman Penolojinin icaplar göz önünde bulundurulacakt r Tasar n n bafl nda, ceza ve tedbirlerin infaz nda, göz önünde bulundurulmas gerekli ve ça dafl temel insan haklar na sayg l bir infaz sisteminde egemen olmas zorunlu zihniyeti aç klayan ilkelere yer verilmifltir. Bu ilkeler infazc lar için, çekiflmeli olan her hususta ayd nlat c ve yol gösterici olacakt r. nfaz hakimleri de kararlar nda bu ilkeleri her zaman göz önünde bulunduracaklard r. Söz konusu ilkeler, milletler aras metinlerde özellikle vurgulanmakta ve milli infaz kanunlar na, uygulamalara fl k tutmaktad rlar. Tasar da yer alan hürriyeti ba lay c ceza ve tedbirlerin infaz na iliflkin hükümler ise, yukar da önemini belirtti imiz ve infaz kurumunun esas ifllev ve görevlerini belirten dört ilkenin bir arada ve eflit bir öncelikle nas l yerine getirilmesi gerekti ini saptayan esaslar içermektedir; bunlar k saca belirtelim: a) Hükümlülerin firarlar n önlemek suretiyle muhafaza alt nda tutulmalar ifllevinin yerine getirilmesine yani güvenlik ilkesine iliflkin hükümlere, tasar n n çeflitli bölümleri içerisinde yer verilmifltir. Bu ifllevi, kurumda güvenli in sa lanmas terimi ile de belirtebiliriz. Güvenli i sa lamak bak m ndan kurumda pasif ve dinamik güvenlik araçlar kullan lacakt r. Bu husus tasar da infaz kurumlar n n türleri belirlenirken özellikle aç klan yor. Uzmanlar, Güvenli in çok s k muhafaza ve tecrit uygulamalar na götürmesi halinde, daha fazla fliddete neden olundu unu saptad klar n aç kl yorlar. O halde aktif ve pasif güvenlik, Penolojinin verilerine uygun olarak dengelefltirilmeli ve bu husus yönetmelik hükümleri ile sa lanmal d r. Tasar bu hususu vurgulay c hükümleri içeriyor. b) Kurumda (düzen) ikinci temel ifllevi ifade etmektedir; güvenlik ile düzen aras nda fark bulundu unu da hemen belirtelim: Güvenlik hükümlünün, zorunlu oldu u sürece toplumun d fl nda muhafaza edilmesini gerektiren bir ifllevdir. Oysa düzen, ceza infaz kurumu içerisinde ve d flar ile temaslarda göz önünde bulundurulacak esaslara dayal bir kavramd r; düzenin temel amac hükümlünün iyilefltirilmesini sa layacak bütün etkinliklerin ve giriflimlerin kavgas z, çekiflmesiz ve bar fl içerisinde cereyan n ve hükümlünün bunlara korkusuz kat labilmesini sa lamakt r. Düzen, hapis cezas n n emin biçimde ve koflullar na uygun olarak çekilmesini sa layacak bütün etkinlikler olarak da tan mlanabilir. Bir infaz kurumunda düzen, olumsuz yönleri ele al narak da tan mlanabilir. Bu halde fliddetin, çekiflmelerin ve sosyal al flkanl klar n bertaraf edilmesi, yok edilmesi riskinin ortadan kald r ld - n ifade eder.

19 9 Baz yazarlar n da belirttikleri gibi, güvenlik ve düzen kurum idaresini bazen bir ikilem ile yani söz konusu iki ifllevden birisini seçme zorunlulu u ile karfl karfl ya b rakabilir: Kurum idaresince, kaçman n önlenmesine, örne- in isyan riskine öncelik verildi inde bu hal, hükümlülerin yaflam vas f ve düzeyinin düflmesine neden olabilir. Bir ünlü yazar, ngiliz ceza infaz kurumlar ndaki isyanlar n nedenini kalabal klaflmaya, kötü yaflam koflullar - n n sevk etti i kin ve husumetlere ve adaletsizliklerin bir tür bileflik etkisine ba lam flt. Güvenlik ve düzenin birlikte ve ahenkli biçimde geçerli olmas, kurum içerisinde, elbette ki, güçlü ve etkin bir denetim düzeninin varl - na ba l d r. Tasar bu gerekleri vurgulayan hükümlere yer vermifl bulunmakta ve böylece, çeflitli hükümleri ile güvenlik ve düzen aras ndaki dengeyi sa lamaya çal flmaktad r: Hükümlülerin tasnifi, yükümleri, yükümlerinin ihlali halinde disiplin düzeni, haklar, bunlar n teminat, infaza iliflkin kararlar n flikayet üzerine infaz hakiminin denetimine tabi olmas, infaz kurumlar n izlemek ve sivil toplum örgütlerinin bu konuda görev almalar n sa lamak maksad yla izleme kurullar n n teflkili gibi. Bütün bu hususlara iliflkin hükümleri ile tasar, söz konusu dengeyi sa lama ilkesini vurgulamaktad r. c) Tasar da hükümlünün temel yükümü olarak cezay çekme, buna katlanma borcu belirtilmifl ve bu hususu aç klayan çeflitli hükümlere yer verilmifltir. Besinleri reddetmek, ölüm orucuna yatmak veya bu maksad n gerçeklefltirilmesine yönelik tahrik fiilleri, tasar da yapt r mlarla karfl lanm flt r. Ancak yapt r mlar bak m ndan adalet esaslar na uygun biçimde hareket edilmesi tasar n n vurgulad temel ilkedir. d) nfaz kurumunda adalete, temel ilkelerden birisi olarak geçerlilik kazand r lmas n sa lamak üzere getirilen hükümler aras nda infaz hakimli i yer al yor. Tasar n n kanunlaflt r lmas n n uzunca bir süre alaca düflünüldü ünden Bakanl k, baflkanl m zda kurulan bir komisyon marifetiyle infaz hakimli- i kanununu haz rlatm fl, tasar hemen büyük meclise sunulmufl ve kanunlaflt r larak yürürlü e girmifltir. Söz konusu kanun, tasar hükümleri içine al nm flt r. Yine ayn suretle haz rlanan izleme komisyonlar hakk ndaki kanun kurulmas da baflkanl m z alt ndaki bir komisyonca haz rlanm fl, Bakanl kça büyük meclise sevk edilmifl ve kanunlaflm flt r. Bu kanun da tasar hükümleri aras na al nm flt r. Türk Ceza Kanunu tasar s, güvenlik tedbirlerinin infaz hususundaki hükümler bak m ndan tüzü e yollama yapm fl bulundu undan, bu tasar da söz

20 10 konusu kurumlar bak m ndan ayr ca hüküm getirilmemifltir. Ayn suretle TCK kamu yarar na yapt r m ve tedbir (Community sanctions and Measures) niteli indeki yapt r m tipini kabul etmifl ve uygulama bak m ndan ayr nt lar n saptanmas n yönetmeli e b rakm flt r. Bu nedenle tasar da bu konuda da ayr ca hüküm getirilmemifltir. Sözlerimize son verirken tasar n n yap s hakk nda da birkaç hususu arz edelim: Tasar üç kitaptan, her kitap k s mlardan ve k s mlar da bölümlerden oluflmaktad r. Bu tasnif biçiminin benimsenmesinde esas düflünce, ceza ve tedbirlerin infaz hususundaki temel ilkeleri aç klad ktan sonra, uygulay c lar n kolayl kla hükümlerin tabi tutulacaklar rejimin esaslar n alg layarak gereklerini yerine getirmelerini sa lamak olmufltur. Zaten ulafl lmas gerekli amaç bak m ndan en önemli konu infazda yer alan uygulay c lar n yetenekli, yapt klar iflin önemini alg lam fl kiflilerden seçilmeleri ve yetifltirilmeleridir. Bunun ise, kanun metinlerini meydana getirme e göre çok daha zor bir meflgale oldu unu vurgulayarak sözlerimize son verelim.

21 THE EUROPEAN SYSTEM FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND TERRORISM * I. INTERNATIONAL LAW AND TERRORISM: Associated Prof. Dr. A. Ifl l Karakafl ** Dealing with the problem of terrorism on both international and domestic levels was long before September 11, The first attempt was the League of Nations 1937 International convention for the prevention and punishment of terrorism 1 which never entered into force. The United Nations took up anti-terrorist initiative issue by issue in response to particular outrages 2. The UN organs also have adopted many decisions 3 in order to combat terrorism. After September 11, the Security Council adopted the Resolution concerning the obligations on the states to prevent and suppress acts of international terrorism, especially denying terrorists to use the state s territories and access to sources and funding. Regional international organisations have introduced conventions and other measures on combating terrorism. European convention on the suppression of terrorism on and its new Protocol, amending the convention, which * This article is revised version of the paper The European System for the Protection of Human Rights and Terrorism submitted to the CEEISA/ISA International Convention, Central European University, Budapest, June ** University of Galatasaray, Law Faculty, Public International Law. 1 League of Nations Doc. C.546 (I) M.383 (I) See Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft, 1970, U.N.T.S 105, International convention against the taking of hostages,1979, U.N.T.S 205, International convention for the suppression of terrorist bombings, 1997, International convention for the suppression of the financing of terrorism, 1999 G.A Res. A/RES/54/ General Assembly Resolution A/RES/51/210 on measures to eliminate international terrorism and the annexed Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, and its Resolution A/RES/49/60 on measures to eliminate international terrorism and the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annexed thereto. Security Council Resolution 1269 (1999) on international cooperation in the fight against terrorism, UN Doc. S/RES/ September.2001, S/RES/1373 (2001). Calling upon all States to take appropriate measures to ensure that asylum-seekers have not planned, facilitated or participated in the commission of terrorist acts, that refugee status is not abused by the perpetrators, and that claims of political motivation are not recognized as grounds for refusing requests for the extradition of alleged terrorists. (para. 3). 5 European Treaty Series no. 90.

22 12 opened on signature on 15.May.2003, are the works of the Council of Europe 6. The European Union 7 and OSCE 8 have taken decisions on the fight against terrorism. The inter-american system has done many efforts in order to fight against terrorist violence, which has a considerable effect on the region. After the Convention to prevent and punish the act of terrorism taking the form of crimes against persons and related extortion that are of international significance 9 they adopted the Inter-American Convention against Terrorism 10. Against the terrorist threats and also in accordance with the international law, states have to take all necessary measures to prevent terrorism and other forms of violence in order to guarantee the security of their populations. States have also developed legislative measures and procedures to criminalize and prosecute terrorist activities. However, in undertaking these specific measures, it is essential that states be strictly obliged to respect their obligations concerning the international human rights law. This obligation appears in the article 15 of the Inter-American convention against terrorism, which provides as follows; The measures carried out by states parties under this convention shall take place with full respect for the rule of law, human rights and fundamental freedoms. This article reflects the need to refrain any excessive steps, which would violate fundamental freedoms, particularly presumption of innocence, right to a fair trial, right to liberty and security, freedom from torture, privacy rights, freedom of expression. The obligations of states in responding to terrorist violence are regulated by different regimes of international law. They differ according to the context as: 6 European Treaty Series no.190. See also Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Human Rights and the Fight against Terrorism,11.July European Parliament, Recommendations on the Role of the European Union in combating Terrorism, 5.September.2001, Commission proposal for a Framework Decision to combat Terrorism which, defining terrorist offences, COM (2001) Decision on combating terrorism and the Bucharest Plan of action for combating terrorism, Bucharest Ministerial declaration, 3-4.December.2001, MC/9, Dec/ February.1971, OAS Treaty Series, no June.2002 AG/RES 1840.

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama 2016-2017 Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri Seminer Konuları ve Zamanlama ÖNNOT Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı : 2005/9813 Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Nisan 2004 tarihinde New York ta imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5415 sayılı Kanunla onaylanması

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

REPUBLIC OF TURKEY NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR. GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP EDUCATION for YOUNG SENTENCED ADULTS

REPUBLIC OF TURKEY NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR. GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP EDUCATION for YOUNG SENTENCED ADULTS REPUBLIC OF TURKEY NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP EDUCATION for YOUNG SENTENCED ADULTS NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR STRUCTURE OF THE INSTITUTION It is a judiciary in the 2nd

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUSTAFA SERDAR ÖZBEK Doğum Tarihi: Şubat 977 Unvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958)

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) 2 Article I 3 1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı ĐNSAN HAKLARI SÖZLÜKÇESĐ Bu sözlük Đnsan Haklarıyla ilgili kavram ve kurumların anlamlarını veriyor: I. Genel Kavramlar asylum seeker sığınmacı civil rights medeni haklar classic human rights klasik insan

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin Yatırımcı Tazmin Sistemlerine İlişkin Direktif Directive on Investor Compensation Schemes Holger Weustenfeld, BaFin 1 Directive on investorcompensation schemes Directive 97/9/EC of the European Parliament

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL I Milletleraras Hukuk Aç s ndan TÜRK YE nin BAZI DIfi POL T KA SORUNLARI Geniflletilmifl 2. Bas P rof. Dr. Sevin TOLUNER II Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

AB Hukukunun Ceza Alanına Etkileri (AB Ceza Hukuku)

AB Hukukunun Ceza Alanına Etkileri (AB Ceza Hukuku) AB Hukukunun Ceza Alanına Etkileri (AB Ceza Hukuku) Avrupa bütünleşmesinin ulaştığı aşama itibariyle, Avrupa Birliği ( AB ), diğerlerinin yanında, vatandaşlarına, dış sınırların kontrolü, iltica, göç,

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

AZERBAYCAN CEZA HUKUKUNDA MEŞRU MÜDAFAA

AZERBAYCAN CEZA HUKUKUNDA MEŞRU MÜDAFAA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (CEZA VE CEZA USUL HUKUKU) ANABİLİM DALI AZERBAYCAN CEZA HUKUKUNDA MEŞRU MÜDAFAA Yüksek Lisans Tezi Tufan Mammadov Ankara-2004 T.C. ANKARA

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 8, Ekim / October 2015: 13-19 Entelekya / Entelecheia Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Çeviren İLYAS ALTUNER b Geliş Tarihi: 01.10.2015 Kabul

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı