T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile tarih, 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulunun tarih, 155 sayılı oturumunda kabul edilmiģtir.

3 Müessese Ünvanı : Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi Merkezi : Zonguldak Bağlı Olduğu KuruluĢ : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Esas Sermayesi : TL (*) ÖdenmiĢ Sermayesi : TL Karar Organı (Yönetim Komitesi) Karar organındaki unvanı Adı ve soyadı Müessesedeki Görevi Görevli Bulunduğu Süre BaĢlama Tarihi AyrılıĢ Tarihi 1-BaĢkan Kazım EROĞLU Müessese Müdürü Devam ediyor 2-Üye Ali DEMĠRSOY Müessese Müdür Yardımcısı Devam ediyor 3-Üye Nurettin Yılmaz Müessese Müdür Yardımcısı Devam ediyor 4-Üye Mithat GÜLSEVER Müessese Müdür Yardımcısı Devam ediyor 5-Üye A.Haydar BORAN Müessese Müdür Yardımcısı Devam ediyor (*) Müessesenin sermayesi TTK Yönetim Kurulu nun tarih, 45 sayılı kararıyla bin TL ye yükseltilmiģ ve tamamı ödenmiģtir.

4

5 ĠÇĠNDEKĠLER I. TOPLU BAKIġ... I II. ĠDARĠ BÜNYE... 1 A-Mevzuat :... 1 B-TeĢkilat:... 2 C- Personel durumu :... 4 III. MALĠ BÜNYE A- Mali durum: B- Mali sonuçlar : IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI A-Giderler : B-Tedarik iģleri : C Üretim ve maliyetler: D-Pazarlama: E-Sigorta ĠĢleri: F-ĠĢletme sonuçları: G Yatırımlar : V. BĠLANÇO Aktif (varlıklar) : Pasif (kaynaklar): VI. GELĠR TABLOSU VII. E K L E R

6 TABLOLAR Bölüm Tablo no Adı Sayfa I. Toplu bakıģ 1 Toplu bilgiler III II. Ġdari bünye 2 Personel sayısı 4 3 Personele yapılan harcamalar 8 4 Sosyal giderler 10 III. Mali bünye 5 Mali durum 12 IV. ĠĢletme çalıģmaları A- Giderler 6 Giderler 18 B-Tedarik iģleri 7 Alımlar 19 8 Hizmet alımları 20 9 Redevans Bilgileri Stoklar 25 C-Üretim ve maliyetler 11 Üretim Kaydı Açık ĠĢçi Sayısı Fiili Yevmiye Adetleri Ortalama ĠĢçi Sayıları Hazırlık ÇalıĢmaları Hazırlık Ġlerleme Randımanları Kozlu Kömürleri Yıkama Değerleri Kozlu Kömürleri Kül ve Nem Değerleri Kömür Yıkattırılması Ġhale Sonucu ĠĢ Kazaları BaĢlıca Tüketim Malzemeleri Birim 76 Tüketimleri 22 Rezerv Cinsleri ĠĢgücü Verimlilik Değerleri Üretim Primi Satılabilir Kömür Üretim Giderleri Satılabilir TaĢkömürü Birim Üretim 87 Maliyetleri D-Pazarlama 27 SatıĢlar Stoklar 90 E-Sıgorta iģleri 29 Sigorta ĠĢleri 92 F-ĠĢletme sonuçları 30 SatıĢ Sonuçları Faaliyet Sonuçları 94 G-Yatırımlar 32 Projeler Muhtelif ĠĢler Projesi Alt Kalemleri 103 V. Bilanço 34 Aktif (Varlıklar) Bankalar Maddi Duran Varlıklar (Genel) Maddi Duran Varlıklar (Edinme Değeri, 109 BirikmiĢ Amortismanlar) 38 BirikmiĢ Amortismanlar Pasif Hesaplar 111 VI. Gelir tablosu 40 Gelir ve Giderler 115

7 Raporda yer alan kısaltmalar AB AID AKÇT COP ÇATES DPT DLF ECSC EKĠ ESD ETKB EÜAġ GSMH GSYĠH IEA ĠDT ĠSO KHK KĠK KĠT KYSK MĠGEM MKE MTA MTEP PAÜĠ PCI PDKS TBMM TEP TĠM TĠS TKĠ TTK TÜĠK USBM YKK YPK : Avrupa Birliği : Alt Isıl Değeri : Avrupa Kömür Çelik Topluluğu : Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi : Çatalağzı Termik Santralı : Devlet Planlama MüsteĢarlığı : Devolopment Loan Fund : Avrupa Kömür Çelik Topluluğu : Ereğli Kömür ĠĢletmeleri : EĢik Sınır Değer (TWA) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : Elektrik Üretim Anonim ġirketi : Gayri Safi Milli Hasıla : Gayri Safi Yurt Ġçi Hasıla : Uluslararası Enerji Ajansı : Ġktisadi Devlet TeĢekkülü : Uluslararası Sınıflandırma Sistemi : Kanun Hükmünde Kararname : Kamu Ġhale Kurumu / Kanunu : Kamu Ġktisadi TeĢekkülü : Karadon Yeni Servis Kuyusu : Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü : Milyon Ton EĢdeğer Petrol : Pano Ayak Üretim ĠĢçisi : Pulverize Kömür Enjeksiyonu : Personel Devam Kontrol Sistemi : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Ton EĢdeğer Petrol : TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi : Toplu ĠĢ SözleĢmesi : Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu : Türkiye TaĢkömürü Kurumu : Türkiye Ġstatistik Kurumu : Amerikan Jeolojik Teknikler : Yönetim Kurulu Kararı : Yüksek Planlama Kurulu

8

9 I I. TOPLU BAKIġ Zonguldak havzasındaki taģkömürünün 1829 yılında ilk kez Ereğli Ġlçesi Köseağzı Değirmeni mevkiinde bulunmasına müteakip 1836 yılında Avusturya dan Kozlu ya getirilen Hırvat asıllı madencilerle baģlayan kömür üretimi çalıģmaları, 1841 yılından itibaren Osmanlı Devlet adamlarının oluģturduğu bir kumpanyaya havale edilmiģtir yılında, Filyos tan Ereğli ye kadar uzanan sınırlar içinde kalan kömür havzası PadiĢah Vakfı na devredilmiģtir. Havzada ilk iģletmecilik faaliyetleri ve madencilik yatırımları Kozlu da yapılmıģtır. Üretim, nakliyat ve yükleme sorunlarının çözülmesi amacıyla, 1851 yılında, maden nezaretçileri Evkaf Nezareti tarafından özel anlaģma ile havzaya getirilmiģtir. Havzada ilk taģıma projesi Ġngiliz uzmanlar tarafından Kozlu da yapılmıģtır. Ġngiltere den getirilen demiryolu malzemesi ve vagonlar ile Kozlu sahilinden Papaz Havzası na kadar dekovil hattı döģenmiģ olup havzanın ilk sahil yükleme tesisleri, de Kozlu da yapılmıģtır. Kozlu sahilinden Papaz Havzası na kadar hizmet veren ilk dekovil hattı, 1872 tarihinde sahilden Ġhsaniye ocaklarına kadar uzatılmıģ, Kozlu sahilinde oluk adı verilen yükleme tesisleri ve iskele yapılmıģtır. Havzanın ilk kuyusu olan 1 no.lu Kurci Kuyusu (+11/-70) Kozlu da, Kurci ġirketi tarafından 1885 te açılmıģ ve 1200 m. yarıçaplı alan içinde faaliyet göstermiģtir. Ruhsatı Sarıcazadeler e ait olan Kozlu ocaklarının hisse senetleri 1913 yılında Alman kökenli bir Belçika Ģirketinin eline geçmiģ, ocaklar 1918 yılından itibaren Türk Kömür Madenleri A.ġ. adı ile Ġtalyanlar tarafından çalıģtırılmıģtır den sonra da yasal zorunluluk gereği Türk Kömür Madenleri A.ġ. ile kira sözleģmesi yapılmıģtır. Ereğli ġirketi nin Kozlu da iģletmeciliğe baģlamasından sonra demiryolları ve kömür yükleme tesisleri yeniden düzenlenmiģ, lokomotifler ve vagonlarla taģıma güçlendirilmiģtir yılında TBMM Hükümeti havzaya el koymuģ, havzadaki ocaklar 1926 yılından sonra Türkiye ĠĢ Bankası tarafından 3 Haziran 1926 tarihinde kurulan Kömür- ĠĢ ġirketi ile Fransız sermayeli Ereğli ġirketi tarafından iģletilmiģtir. Ġlk ulusal kuruluģ olan Kömür-ĠĢ ġirketi, Ġncirharmanı, Ġhsaniye ve Yeni ġirket ocaklarında üretim yapmıģtır tarihinde Ereğli ġirketi ile bir satın alma sözleģmesi imzalanmıģ, tarih ve 3146 sayılı Kanunla Ereğli ġirketi Hükümet tarafından satın alınarak tüm varlıklarıyla Etibank a devredilmiģtir yılında Etibank Yönetim

10 II Sayıştay Kurulu kararları ile Etibank Ereğli Kömür ĠĢletmesi T.A.ġ. (EKĠTAġ) kurularak faaliyete geçirilmiģ, bu geliģmenin ardından tarihinde Kozlu Kömür ĠĢletmesi (Kömür-ĠĢ) de, EKĠTAġ ın bir kuruluģu haline gelmiģtir tarihinde 3867 sayılı Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe ĠĢletilmesi Yasası çıkarılmıģ, bu yasanın ardından tarihli Ereğli Kömür Havzasının Devletçe ĠĢletilmesine Dair Kararname ile bütün imtiyazlar, imal ruhsatları ve özel ocaklar EKĠTAġ'a devredilmiģtir. Etibank Yönetim Kurulu nun tarih ve 275/8 sayılı kararı ile de EKĠTAġ, Ereğli Kömürleri ĠĢletmesi Müessesesi (EKĠ) haline dönüģtürülmüģ, bu düzenlemeler sırasında Kozlu Bölgesi de, artı kotlar ile -200 kotu arasında 1940 öncesinden kalma tesislerle, dağınık bölümler halinde 4 ayrı iģletme bölümü ile yeniden teģkilatlandırılmıģtır. Etibank ın EKĠ Müessesesi tarafından iģletilen ocaklar tarihinde kabul edilen ve tarihinde yayınlanan 6974 Sayılı Kanunla kurulan Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu na (TKĠ) devredilmiģtir. -200/-300 kotları arasında mevcut bulunan 24 milyon ton rezervin önemli bir kısmının üretiminin 1965 yılına kadar tamamlanmasıyla 1965 den sonra rezerv sahası yetersizliği ile karģılaģılmıģ, programlanan üretimin gerçekleģtirilmesi için Ġhsaniye ve Ġncirharmanı bölümlerinde -300 katından desandrilerle -360 kotuna inilmiģ, bu Ģekilde oluģturulan -360 ara katı ile yeni rezerv sahaları hazırlanmıģtır yılında baģlatılan -425 kat hazırlıkları kapsamında projelendirilen 22 km lik galerinin 13 km si ancak 1970 yılı sonuna doğru tamamlanabilmiģtir. KĠT lerin yeniden düzenlenmesi kapsamında çıkarılan tarih ve 96 sayılı KHK ile Türkiye TaĢkömürü Kurumu (TTK) kurulmuģ, Havzadaki taģkömürü rezervinin iģletilmesi hakkı tüm hukuku ile TTK ya verilmiģtir. TTK Yönetim Kurulu nun tarih ve 442 sayılı kararı ile tarihi itibarıyla Kozlu Bölgesi Müessese haline getirilmiģtir. Müessesenin Yeni Kuyu ve ihraç tesisleri 1992 yılında tamamlanmıģ, fakat -560 kat hazırlıklarına devam edilirken 263 iģçinin hayatını kaybettiği Kozlu Ocakları Gaz ve Toz Patlaması olayının yaģanması Kozlu ocaklarında sürdürülen büyümeyi engellemiģ, kurtarma ve ocak açıklıklarının yeniden kazanılması çalıģmaları 1995 yılına kadar sürdürülmüģtür yılından sonra da -560 katı hazırlıklarına ağırlık verilmiģ olup bugün üretim ağırlıklı olarak, -485/-560 katları arasından yapılmakta, tarihinden itibaren de özel sektörden hizmet alımı yöntemiyle baģlatılan ve -630 katı hazırlıklarına halen devam edilmektedir. Müessesenin son 5 yıla iliģkin toplu bilgileri aģağıdaki çizelgede sunulmuģtur.

11 III Tablo 1 Toplu Bilgiler Son iki ArtıĢ Toplu bilgiler Ölçü veya yıl farkı azalıģ % Sermaye Bin TL ÖdenmiĢ sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL (34.754) (40) Yabancı kaynaklar Bin TL Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin TL Finansman giderleri Bin TL Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL Maddi duran varlıklar (birikmiģ amorti) Bin TL Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL (3.754) (38) Yatırımların gerçekleģme oranı (nakdi) % (7) (11) Tüm alım tutarı(hizmet alımları dahil) Bin TL (1.945) (10) Üretim miktarı (satılabilir kömür) Bin ton (33) (9) Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL Üretim verimliliği (veya randıman) Kg/Yev (27) (3) SatıĢ miktarı : -Mües. üretimi kömür Bin ton (35) (10) -Emtia kömür Bin ton Net satıģ tutarı Bin TL (9.805) (14) Stoklar: -Ġlk madde ve malzeme Bin TL (487) (7) -Yarı mamuler Bin TL -Mamuller Bin TL Ticari mallar Bin TL -Diğer stoklar Bin TL (624) (41) Memur (ortalama) KiĢi (6) (25) SözleĢmeli (ortalama) KiĢi (2) (1) ĠĢçi (ortalama) KiĢi (105) (5) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla iliģkin: -Memurlar için yapılan giderler Bin TL (176) (18) -Memur baģına aylık ortalama gider TL SözleĢmeliler için yapılan giderler Bin TL SözleĢmeli baģına aylık ortalama gider TL (37) (1) -ĠĢçiler için yapılan giderler Bin TL ĠĢçi baģına aylık ortalama gider TL ,4 Dönem kârına iliģkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL (1.603) (28) GSYĠH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL (9.469) (32) GSYĠH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (11.072) (31) GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (11.072) (31) Faaliyet karı veya zararı Bin TL (83.791) (89.360) (85.165) (98.525) ( ) (14.114) 14 Dönem karı veya zararı Bin TL (91.015) (93.575) (91.333) ( ) ( ) (14.405) 13 Bilanço karı veya zararı Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 11

12 IV Sayıştay Kozlu TaĢkömürü Müessesesinin nominal sermayesi 2013 yılında milyon liraya çıkarılmıģ, yıl sonu itibarıyla bu tutarın tamamı ödenmiģtir. Müessesenin 2013 yılı iģletme faaliyetleri sonucunda ton satılabilir üretim gerçekleģmiģ, bu miktarın tonluk kısmı satılmıģ, karģılığında 58,3 milyon lira tutarında net satıģ hasılatı elde edilmiģtir. Toplam satıģ maliyeti 142,2 milyon lira olmuģ ve bu dönemde 83,9 milyon lira tutarında faaliyet zararı meydana gelmiģtir. Faaliyet zararı ile olağan ve olağandıģı gider ve gelir unsurlarının hesaba katılması sonucunda ise 2013 yılında 121,9 milyon lira tutarında dönem zararı oluģmuģtur. Müessesede 2011 yılında 407 bin olan satılabilir kömür üretimi, 2012 yılında 359 bin tona, 2013 yılında da 325,9 bin ton seviyesine düģmüģtür yılında yapılan hazırlık, üretim, kömür yıkama maliyetlerine etki eden hususlar genel olarak değerlendirildiğinde; - Ocakların derinleģmesi, geniģlemesi, nakliyat ve ana nakliyat yollarının uzaması, -Aktarma nokta ve sayılarının artması, bu nedenle daha fazla sayıda, özellikle nakliyat ve bakım onarım, tamir tarama iģçisine ihtiyaç duyulması, malzeme-personel nakil sürelerinin uzaması, -Fiili çalıģma sürelerinin kısalması, emek yoğun klasik çalıģma sistemine devam edilmesi, ayaklarda tam ve/veya yarı mekanize sistemlerle üretim yapma yoluna gidilmemesi, galerilerde taban kabarması ve kesit daralması nedeniyle etkin bir nakliyat sistemi oluģturulamaması, -Belirli aralıklarla yeraltı iģçisi alınmasına karģılık emeklilikler nedeniyle hızla azalan iģçi sayısının optimum bir seviyede tutulamaması, -Özellikle pano ayak üretimine hizmet veren nakliye, elektro-mekanik iģçiliklerinin kritik seviyesinin bile altına inmiģ olması, Gibi sebepler, Müessese de üretim maliyetlerinin yükselmesine neden olan ve üretimin artmasını engelleyen baģlıca sorunlar olarak görülmektedir. Yukarıda özetlenen sorunların çözümlenebilmesi ve Müessese üretiminin artırılabilmesi amacıyla; üretimin arttırılmasına yönelik hazırlık yatırımlarının planlanan sürede tamamlanması, hazırlık ve üretim çalıģmalarında otomasyon ve mekanizasyona gidilmesine çalıģılması, emekli olan yeraltı üretim iģçilerinin yerine zamanında yeni iģçi alınması ve iģçi sayısındaki yetersizlik nedeniyle üretimde darboğaz oluģmasının önlenmesi gerekmektedir. Öneriler : Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesinin 2012 yılındaki çalıģmaları üzerinde T.C. SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aģağıdadır. Yılına iliģkin öneriler: Yılına iliģkin yeni öneri bulunmamaktadır.

13 V Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 1- ĠĢletmelerde iģgücü kayıplarının önlenmesi, iģ verimliliğinin artırılması ve iģ disiplini sağlanması konusunda yaģanan sorunların, Müessese yöneticileri tarafından alınan tedbirlere rağmen henüz bütünüyle çözümlenemediği tespit edildiğinden, bu tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasına ve TeftiĢ Kurulu nca da izlenmesine devam edilmesi (sayfa:7), 2- Kozlu Müessesesinin üretim faaliyetlerinin program hedefleri doğrultusunda kesintisiz olarak sürdürülmesinde büyük önemi olan II. Kısım Galeri Ġhalesi kapsamında ihale edilen iģle ilgili olarak yüklenici firmanın, Kurum ile imzaladığı sözleģme ve Ģartnameler doğrultusunda iģ güvenliği ve iģçi sağlığına iliģkin mevzuat hükümlerine titizlikle uyması ile yapılan iģin, istenilen kalitede ve süresi içinde bitirilmesi hususlarında; firma iģyerlerinin, iģ güvenliği ve iģçi sağlığı koģulları ile yapılan imalatların kalitesi yönünden daha sık denetlenmesi, tespit edilen noksanlıklar ve kusurlu iģlerin öncelikle tamamlatılması, gerektiğinde sözleģme ve eki Ģartnameler ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sözleģmenin feshi de dahil olmak üzere gerekli iģlemlerin yapılması (sayfa: 60-61), 3- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve Ek 11 de listelenen diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi. Sonuç: Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessesinin 2013 yılı bilançosu ve ,44 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

14

15 1 A-Mevzuat : II. ĠDARĠ BÜNYE Kamu Ġktisadi TeĢekkülleri ve Kamu Ġktisadi KuruluĢları Hakkında tarih ve 60 sayılı KHK ile; Ereğli Kömürleri ĠĢletme Müessesesi yerine (EKĠ) Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra TaĢkömürü ĠĢletme Müesseselerini bünyesinde toplayan Türkiye TaĢkömürü Kurumu (TTK) kurulmuģtur tarih ve 60 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢekkülleri ve Kamu Ġktisadi KuruluĢları Hakkında KHK, tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2929 sayılı Kanunla değiģtirilmiģtir. Kamu Ġktisadi TeĢekkülleri ve Kamu Ġktisadi KuruluĢları hakkında 2929 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeden sonra tarihli sayılı Resmi Gazete de Türkiye TaĢkömürü Kurumunun KuruluĢu Hakkında tarih ve 96 sayılı KHK yayımlanmıģtır. Türkiye TaĢkömürü Kurumu nun kuruluģu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 912 sayılı nüshasında tescil ve ilanı yapılarak tamamlanmıģtır. Kamu Ġktisadi TeĢekkülleri ve Kamu Ġktisadi KuruluĢları tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında KHK ile yeniden düzenlenmiģ ve 2929 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıģtır. 233 sayılı KHK gereğince hazırlanan, Ekonomik ĠĢler Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilen Türkiye TaĢkömürü Kurumu Ana Statüsü tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konmuģtur. Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi ise; Türkiye TaĢkömürü Kurumu nun tarih, 444 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Zonguldak TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesine bağlı olarak faaliyette bulunan Kozlu Bölge Müdürlüğü nün tarihinden itibaren Müessese haline dönüģtürülmesi ile kurulmuģ, buna ait karar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih, 1417 sayılı nüshasında yayımlanarak Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi tüzel kiģilik kazanmıģtır. Kamu Ġktisadi TeĢekkülleri ve Kamu Ġktisadi KuruluĢlarının 233 sayılı KHK çerçevesinde kuruluģlarının tamamlanması ve Ana Statülerinin Resmi Gazete de yayımlanmasından sonra tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 3743 sayılı Kanunla diğer kuruluģlar yanında Türkiye TaĢkömürü Kurumu KuruluĢu Hakkında tarih ve 96 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmıģtır.

16 2 Sayıştay Türkiye TaĢkömürü Kurumu 233 sayılı KHK ve Türkiye TaĢkömürü Kurumu Ana Statüsü hükümlerine göre faaliyetini sürdürmektedir. Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi; 3346 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ile Fonlarının TBMM ince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu nun denetime tabi olup, 233 sayılı KHK de saklı tutulan hususlar dıģında özel hukuk hükümlerine göre faaliyetini sürdürmektedir. B-TeĢkilat: 1-TeĢkilatın yapısı: Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessese Müdürlüğünün teģkilat yapısı; 233 sayılı KHK gereğince hazırlanan tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye TaĢkömürü Kurumu Ana Statüsü ile düzenlenmiģtir. TTK Yönetim Kurulu nun tarih ve 240 sayılı kararı ile kabul edilen Türkiye TaĢkömürü Kurumu KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları Yönetmeliği ne göre, Yönetim Komitesi; Müessese Müdürü, üretim, etüd-tesis, idari ve elektro-mekanikten sorumlu 4 müessese müdür yardımcısı ve bunlara bağlı servis müdürlükleri ve Ģeflikleri ile yönetim komitesine bağlı özel büro Ģefliği ve doğrudan müessese müdürüne bağlı sivil savunma amir ve uzmanlığı birimlerinden oluģmuģtur tarihi ve 240 sayılı TTK Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Türkiye TaĢkömürü Kurumu KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları Yönetmeliği nde muhtelif Yönetim Kurulu Kararları ile değiģiklik yapılmıģ, söz konusu Yönetmelik TTK Yönetim Kurulu nun tarih ve 49 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılarak yerine Türkiye TaĢkömürü Kurumu TeĢkilat Yapısı, Görev ve ÇalıĢma Esasları Yönergesi yürürlüğe konmuģtur. 2-Karar organı : 233 sayılı KHK ve TTK Ana Statüsüne göre; Müessesenin karar organı Yönetim Komitesidir. 233 sayılı KHK nin 18 inci maddesi uyarınca Yönetim Komitesi bir baģkan dört üyeden oluģmakta, Yönetim Komitesinin üyeleri Müessesenin üst seviyedeki yöneticileri arasından TTK Yönetim Kurulu nca atanmaktadır tarih ve 49 sayılı TTK Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye TaĢkömürü Kurumu TeĢkilat Yapısı, Görev ve ÇalıĢma Esasları Yönergesi ne göre; Yönetim Komitesi, TTK Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen esaslara, iģletme bütçesi ve programlara uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda müessesenin yönetimini sağlayacak kararları almakla görevli ve yetkili bulunmaktadır.

17 3 Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessese Müdürlüğü Yönetim Komitesi baģkan ve üyeleri raporun giriģ bölümünde yer almaktadır. Yönetim Komitesi üyeleri Müessese Müdürü ve müdür yardımcılarından oluģmaktadır. Müesssesenin Yönetim Komitesinde 2013 yılında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. Denetim tarihi itibarıyla (Nisan 2014) Yönetim Komitesinde boģ üyelik bulunmamaktadır. Yönetim Komitesi 2013 yılında 33 toplantı yapmıģ, çeģitli konularda 56 adet karar almıģtır. 3-Yürütme organı : 233 sayılı KHK nin 17 nci maddesi, TTK Ana Statüsünün 13 üncü maddesine göre; müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organı müessese müdürlüğüdür. Müessese Müdürlüğü; müessese müdürü, üretim, etüt-tesis, idari, elektromekanikten sorumlu 4 müessese müdür yardımcısı ile birlikte yürütme organını oluģturmakta, müessese müdürü ve müessese müdür yardımcılarına bağlı; iģletme müdürlükleri, Ģube müdürlükleri ve baģmühendislikler bulunmaktadır tarih ve 49 sayılı TTK Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye TaĢkömürü Kurumu TeĢkilat Yapısı, Görev ve ÇalıĢma Esasları Yönergesi Müessese Müdürünü; TTK Ana Statüsünde belirlenen amaç ve faaliyetler ile Genel Müdürlüğün öngördüğü programlar çerçevesinde, Müessesenin çalıģma politikasını belirlemek, organize etmek, zorunlu kaynakları sağlamak ve ilgili birimlere tahsis ederek denetlemek, planlanan hedeflere ulaģmak için Müessesenin yeraltı ve yerüstü faaliyetlerini organize etmek, her türlü arama, etüt, plan, proje ve programların yapılmasını ve uygulamasını sağlamakla görevlendirmiģtir. Müessese müdürü; müesseseyi kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile TTK Yönetim Kurulu ve Müessese Yönetim Komitesi kararları doğrultusunda yönetmekle görevli olup, idare ve yargı mercilerine ve üçüncü kiģilere karģı müesseseyi temsil etmektedir. Müessese müdürü, müdür yardımcıları, iģletme müdürleri, Ģube müdürleri ve baģmühendisler baģta olmak üzere personel atamaları TTK Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleģtirilmektedir. - Hukuk servisi: tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2008/14269 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TTK Genel Müdürlük ve Müesseselerinde yapılan kadro iptal ve ihdas iģlemleri sonucunda TTK ya bağlı Müesseselerin Hukuk MüĢavirliği birimleri iptal edilmiģ, bu görevler Genel Müdürlük Hukuk MüĢavirliği bünyesine alınmıģtır.

18 4 Sayıştay Müessese aleyhine açılan davaları genellikle, iģ kazaları, maluliyet, meslek hastalıkları ve kıdem tazminatlarıyla ilgili iģ davaları teģkil etmekte olup;. Bu davalar Genel Müdürlük Hukuk MüĢavirliğince takip edilmektedir. Müessesenin leyh ve aleyhine açılan davalara Genel Müdürlük denetim raporunda yer verilmiģtir. - TeftiĢ ve kontrol servisleri: Müessesenin teftiģ iģlemleri; TTK TeftiĢ Kurulu Yönetmeliğine göre Kurum TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı nca yürütülmektedir yılı teftiģ programı gereğince Müessesenin 2012 yılı iģlemlerine iliģkin genel teftiģinin tamamlanarak düzenlenen tarih ve 337 sayılı teftiģ raporunun müesseseye intikal ettirildiği tespit edilmiģtir. C- Personel durumu : 1-Personel kadroları ve personele iliģkin iģlemler : Müessesenin 2013 yılı program kadroları, Müessese Yönetim Komitesinin tarih, 57 sayılı kararıyla kabul edilmiģ, TTK Yönetim Kurulu nun tarih ve 46/442 sayılı kararıyla onaylanmıģtır. Müessesenin 2013 yılı personel kadroları ile dönem içinde ortalama ve dönem sonu çalıģan personeli önceki yılla mukayeseli olarak aģağıdaki çizelgede gösterilmiģtir. Tablo 2 Personel Sayısı ÇalıĢan personel Norm Program ÇalıĢan personel Personel Yıl kadro kadro Yıl Ortalama Ortalama sonu sonu kiģi KiĢi sayı sayı kiģi KiĢi A - Memurlar: Genel idare hizmetleri Toplam (A) B - SözleĢmeliler: 399 Sayılı KHK'ye göre çalıģanlar Toplam (B) C - ĠĢçiler: 1-Sürekli iģçiler: Gündelikçiler (saat ücretliler) Toplam (C) Genel toplam (A+B+C)

19 5 Müessese nin 2013 yılı bütçe ve iģ programında 24 ü memur, 211 i sözleģmeli, si de iģçi olmak üzere toplam personel çalıģması programlanmıģtır yılsonu itibarıyla ise, Müessesede 17 memur, 203 sözleģmeli, de iģçi olmak üzere toplam personelin istihdamı sağlanmıģtır. Ġncelemelerde; Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2013/5077 sayılı Kararıyla kararlaģtırılarak tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan kadro ihdas ve iptalleri ile ilgili kararı sonunda TTK Genel Müdürlüğü ne tahsis edilen kadroların, teģekkül merkezi ve bağlı müesseselere dağılımının, tarih, 46/442 sayılı TTK Yönetim Kurulu Kararıyla yapıldığı tespit edilmiģtir. Bu düzenleme sonucunda Kozlu Müessesesine ait 10 adet koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu iptal edilmiģ ve toplam yeni tahsis edilen 25 ambar memuru kadrosundan 5 adedinin müessese materyel Ģube müdürlüğü kadrolarına, 2 adet sağlık memuru kadrosunun ise ihdas edilerek müessese kadrolarına ilave edildiği tespit edilmiģtir. Kurumda açıktan atamalar; Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programları çerçevesinde Kurumdan bir önceki yıl ayrılan personel sayısına bağlı olarak Yönetim Kuruluna tanınan yetki ile yapılmaktadır yılında alınan izin çerçevesinde Kozlu Müessesesinde açıktan atama yoluyla göreve baģlayan sözleģmeli personel sayısı 10, iģçi sayısı ise 42 kiģidir. Müessesede 2013 yılında açıktan atanan memur bulunmamaktadır. Müesseselerin iģçi, memur ve sözleģmeli personel ihtiyacıyla ilgili atama, tayin ve izin iģlemlerinin Ana TeĢekkül tarafından planlanması ve uygulanması nedeniyle bu konuya TTK Genel Müdürlük raporunda ayrıntılı olarak yer verilmiģtir. Personelin müessese içinde servislere dağılımı ve yıllık hareketlerini gösterir çizelgeler raporun 1,2,3 ve 4 numaralı eklerinde yer almıģtır. Memur statüsünde çalıģan personelin özlük hakları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı KHK, sosyal hakları ise 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanununa tabi bulunmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 233 ve 399 sayılı KHK lere tabi olan personel ile 2495 sayılı Bazı Kurum ve KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ve buna ait yönetmeliğe tabi olanların hizmete alınması görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük hakları, tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği ile düzenlenmiģtir. Söz konusu personel ayrıca, TTK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği ile TTK Genel Müdürlüğü Kadrolu ve SözleĢmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği ne tabi bulunmaktadır.

20 6 Sayıştay SözleĢmeli personelin özlük hakları 399 Sayılı KHK ye, 399 Sayılı KHK de hüküm bulunmayan hallerde Devlet Personel BaĢkanlığı nın görüģü alınmak kaydıyla 657 Sayılı Kanuna, sosyal hakları ise 5434 Sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu na ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu na tabidir yılı sonu itibarıyla Müessesede 203 sözleģmeli personel çalıģmaktadır. Yılı içinde,13 emeklilik,2 istifa,1 askerlik ve 7 diğer nedenlerle 23 personel ayrılırken 10 açıktan tayin, 4 naklen tayin ve 1 askerlik dönüģü olmak üzere 15 personelin iģe baģladığı görülmüģtür. SözleĢmeli personelin hareketini gösterir çizelge rapor ekinde (EK:3) yer almıģtır. ĠĢçi statüsünde çalıģan personelin özlük ve sosyal hakları; 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. Müessesede 2013 yılında Kamu ĠĢletmeleri ĠĢveren Sendikası ile Genel Maden ĠĢçileri Sendikası arasında imzalanan ve tarihlerini kapsayan 25. Dönem Toplu ĠĢ SözleĢmesi hükümleri uygulanmıģtır. Müessesede 2013 yılında yıl baģı itibariyle olan iģçi adedi 52 iģçinin yıl içinde giriģi 127 iģçinin çıkıģı sonucu yıl sonunda 1.915'e düģmüģtür. GiriĢlerin 42'si açıktan tayin 5'i naklen tayin, 5'çeĢitli nedenlerle olurken, çıkıģların ise; 105'i emeklilik, 22'si diğer çeģitli nedenlerle gerçekleģmiģ bulunmaktadır. ĠĢçilerin iģyerine dağılımı ve iģçi hareketlerini gösteren çizelgeler rapor ekinde (EK:4 ve 5) gösterilmiģtir. Ġncelemelerde; TTK Genel Müdürlüğü ve müesseselerinde iģ yeri hekimi ve sağlık personeli bulunmaması nedeniyle uğranılan iģ gücü kayıplarının önlenmesini teminen SayıĢtayın 2012 yılı raporunda getirilen öneriler paralelinde yapılan giriģimler yanında ve ÇalıĢma ve Sosyal Bakanlığı ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Genel Müdürlüğünün sadece OSGB lerden değil özel kiģilerden de hizmet sözleģmesi yapılmak suretiyle hizmet satın alınabileceği Ģeklindeki uygun görüģleri doğrultusunda yapılan 3 ihale giriģiminden sonuç alınamamıģ olduğu nihayet gün 305 nolu Yönetim Kurulu kararı ile tarihinde yapılan ihalenin Tez Medikal de kaldığı ve Genel Müdürlük ve müesseselerin ihtiyacı için 11 iģ hekiminin istihdamı ile ilgili olarak söz konusu yüklenici ile tarihinde imzalanan sözleģme gereği tarihinden itibaren göreve baģlatılmak üzere Kozlu müessesesinde de 2 adet iģ yeri hekiminin göreve baģlatıldığı belirlenmiģtir.

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. T.C. DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. T.C. DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI T.C. DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

Stratejik Plan (2009-2013)

Stratejik Plan (2009-2013) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Stratejik Plan (2009-2013) Vizyon Misyon Stratejiler Na 2 B 4 O 7 Amaçlar SWOT Ca 2 B 6 O 11 B 22 O 33 NaCaB 5 O 9 ĠÇERĠK BAKAN SUNUġU GENEL MÜDÜR SUNUġU MĠSYON

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı