T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile tarih, 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulunun tarih, 155 sayılı oturumunda kabul edilmiģtir.

3 Müessese Ünvanı : Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi Merkezi : Zonguldak Bağlı Olduğu KuruluĢ : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Esas Sermayesi : TL (*) ÖdenmiĢ Sermayesi : TL Karar Organı (Yönetim Komitesi) Karar organındaki unvanı Adı ve soyadı Müessesedeki Görevi Görevli Bulunduğu Süre BaĢlama Tarihi AyrılıĢ Tarihi 1-BaĢkan Kazım EROĞLU Müessese Müdürü Devam ediyor 2-Üye Ali DEMĠRSOY Müessese Müdür Yardımcısı Devam ediyor 3-Üye Nurettin Yılmaz Müessese Müdür Yardımcısı Devam ediyor 4-Üye Mithat GÜLSEVER Müessese Müdür Yardımcısı Devam ediyor 5-Üye A.Haydar BORAN Müessese Müdür Yardımcısı Devam ediyor (*) Müessesenin sermayesi TTK Yönetim Kurulu nun tarih, 45 sayılı kararıyla bin TL ye yükseltilmiģ ve tamamı ödenmiģtir.

4

5 ĠÇĠNDEKĠLER I. TOPLU BAKIġ... I II. ĠDARĠ BÜNYE... 1 A-Mevzuat :... 1 B-TeĢkilat:... 2 C- Personel durumu :... 4 III. MALĠ BÜNYE A- Mali durum: B- Mali sonuçlar : IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI A-Giderler : B-Tedarik iģleri : C Üretim ve maliyetler: D-Pazarlama: E-Sigorta ĠĢleri: F-ĠĢletme sonuçları: G Yatırımlar : V. BĠLANÇO Aktif (varlıklar) : Pasif (kaynaklar): VI. GELĠR TABLOSU VII. E K L E R

6 TABLOLAR Bölüm Tablo no Adı Sayfa I. Toplu bakıģ 1 Toplu bilgiler III II. Ġdari bünye 2 Personel sayısı 4 3 Personele yapılan harcamalar 8 4 Sosyal giderler 10 III. Mali bünye 5 Mali durum 12 IV. ĠĢletme çalıģmaları A- Giderler 6 Giderler 18 B-Tedarik iģleri 7 Alımlar 19 8 Hizmet alımları 20 9 Redevans Bilgileri Stoklar 25 C-Üretim ve maliyetler 11 Üretim Kaydı Açık ĠĢçi Sayısı Fiili Yevmiye Adetleri Ortalama ĠĢçi Sayıları Hazırlık ÇalıĢmaları Hazırlık Ġlerleme Randımanları Kozlu Kömürleri Yıkama Değerleri Kozlu Kömürleri Kül ve Nem Değerleri Kömür Yıkattırılması Ġhale Sonucu ĠĢ Kazaları BaĢlıca Tüketim Malzemeleri Birim 76 Tüketimleri 22 Rezerv Cinsleri ĠĢgücü Verimlilik Değerleri Üretim Primi Satılabilir Kömür Üretim Giderleri Satılabilir TaĢkömürü Birim Üretim 87 Maliyetleri D-Pazarlama 27 SatıĢlar Stoklar 90 E-Sıgorta iģleri 29 Sigorta ĠĢleri 92 F-ĠĢletme sonuçları 30 SatıĢ Sonuçları Faaliyet Sonuçları 94 G-Yatırımlar 32 Projeler Muhtelif ĠĢler Projesi Alt Kalemleri 103 V. Bilanço 34 Aktif (Varlıklar) Bankalar Maddi Duran Varlıklar (Genel) Maddi Duran Varlıklar (Edinme Değeri, 109 BirikmiĢ Amortismanlar) 38 BirikmiĢ Amortismanlar Pasif Hesaplar 111 VI. Gelir tablosu 40 Gelir ve Giderler 115

7 Raporda yer alan kısaltmalar AB AID AKÇT COP ÇATES DPT DLF ECSC EKĠ ESD ETKB EÜAġ GSMH GSYĠH IEA ĠDT ĠSO KHK KĠK KĠT KYSK MĠGEM MKE MTA MTEP PAÜĠ PCI PDKS TBMM TEP TĠM TĠS TKĠ TTK TÜĠK USBM YKK YPK : Avrupa Birliği : Alt Isıl Değeri : Avrupa Kömür Çelik Topluluğu : Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi : Çatalağzı Termik Santralı : Devlet Planlama MüsteĢarlığı : Devolopment Loan Fund : Avrupa Kömür Çelik Topluluğu : Ereğli Kömür ĠĢletmeleri : EĢik Sınır Değer (TWA) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : Elektrik Üretim Anonim ġirketi : Gayri Safi Milli Hasıla : Gayri Safi Yurt Ġçi Hasıla : Uluslararası Enerji Ajansı : Ġktisadi Devlet TeĢekkülü : Uluslararası Sınıflandırma Sistemi : Kanun Hükmünde Kararname : Kamu Ġhale Kurumu / Kanunu : Kamu Ġktisadi TeĢekkülü : Karadon Yeni Servis Kuyusu : Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü : Milyon Ton EĢdeğer Petrol : Pano Ayak Üretim ĠĢçisi : Pulverize Kömür Enjeksiyonu : Personel Devam Kontrol Sistemi : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Ton EĢdeğer Petrol : TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi : Toplu ĠĢ SözleĢmesi : Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu : Türkiye TaĢkömürü Kurumu : Türkiye Ġstatistik Kurumu : Amerikan Jeolojik Teknikler : Yönetim Kurulu Kararı : Yüksek Planlama Kurulu

8

9 I I. TOPLU BAKIġ Zonguldak havzasındaki taģkömürünün 1829 yılında ilk kez Ereğli Ġlçesi Köseağzı Değirmeni mevkiinde bulunmasına müteakip 1836 yılında Avusturya dan Kozlu ya getirilen Hırvat asıllı madencilerle baģlayan kömür üretimi çalıģmaları, 1841 yılından itibaren Osmanlı Devlet adamlarının oluģturduğu bir kumpanyaya havale edilmiģtir yılında, Filyos tan Ereğli ye kadar uzanan sınırlar içinde kalan kömür havzası PadiĢah Vakfı na devredilmiģtir. Havzada ilk iģletmecilik faaliyetleri ve madencilik yatırımları Kozlu da yapılmıģtır. Üretim, nakliyat ve yükleme sorunlarının çözülmesi amacıyla, 1851 yılında, maden nezaretçileri Evkaf Nezareti tarafından özel anlaģma ile havzaya getirilmiģtir. Havzada ilk taģıma projesi Ġngiliz uzmanlar tarafından Kozlu da yapılmıģtır. Ġngiltere den getirilen demiryolu malzemesi ve vagonlar ile Kozlu sahilinden Papaz Havzası na kadar dekovil hattı döģenmiģ olup havzanın ilk sahil yükleme tesisleri, de Kozlu da yapılmıģtır. Kozlu sahilinden Papaz Havzası na kadar hizmet veren ilk dekovil hattı, 1872 tarihinde sahilden Ġhsaniye ocaklarına kadar uzatılmıģ, Kozlu sahilinde oluk adı verilen yükleme tesisleri ve iskele yapılmıģtır. Havzanın ilk kuyusu olan 1 no.lu Kurci Kuyusu (+11/-70) Kozlu da, Kurci ġirketi tarafından 1885 te açılmıģ ve 1200 m. yarıçaplı alan içinde faaliyet göstermiģtir. Ruhsatı Sarıcazadeler e ait olan Kozlu ocaklarının hisse senetleri 1913 yılında Alman kökenli bir Belçika Ģirketinin eline geçmiģ, ocaklar 1918 yılından itibaren Türk Kömür Madenleri A.ġ. adı ile Ġtalyanlar tarafından çalıģtırılmıģtır den sonra da yasal zorunluluk gereği Türk Kömür Madenleri A.ġ. ile kira sözleģmesi yapılmıģtır. Ereğli ġirketi nin Kozlu da iģletmeciliğe baģlamasından sonra demiryolları ve kömür yükleme tesisleri yeniden düzenlenmiģ, lokomotifler ve vagonlarla taģıma güçlendirilmiģtir yılında TBMM Hükümeti havzaya el koymuģ, havzadaki ocaklar 1926 yılından sonra Türkiye ĠĢ Bankası tarafından 3 Haziran 1926 tarihinde kurulan Kömür- ĠĢ ġirketi ile Fransız sermayeli Ereğli ġirketi tarafından iģletilmiģtir. Ġlk ulusal kuruluģ olan Kömür-ĠĢ ġirketi, Ġncirharmanı, Ġhsaniye ve Yeni ġirket ocaklarında üretim yapmıģtır tarihinde Ereğli ġirketi ile bir satın alma sözleģmesi imzalanmıģ, tarih ve 3146 sayılı Kanunla Ereğli ġirketi Hükümet tarafından satın alınarak tüm varlıklarıyla Etibank a devredilmiģtir yılında Etibank Yönetim

10 II Sayıştay Kurulu kararları ile Etibank Ereğli Kömür ĠĢletmesi T.A.ġ. (EKĠTAġ) kurularak faaliyete geçirilmiģ, bu geliģmenin ardından tarihinde Kozlu Kömür ĠĢletmesi (Kömür-ĠĢ) de, EKĠTAġ ın bir kuruluģu haline gelmiģtir tarihinde 3867 sayılı Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe ĠĢletilmesi Yasası çıkarılmıģ, bu yasanın ardından tarihli Ereğli Kömür Havzasının Devletçe ĠĢletilmesine Dair Kararname ile bütün imtiyazlar, imal ruhsatları ve özel ocaklar EKĠTAġ'a devredilmiģtir. Etibank Yönetim Kurulu nun tarih ve 275/8 sayılı kararı ile de EKĠTAġ, Ereğli Kömürleri ĠĢletmesi Müessesesi (EKĠ) haline dönüģtürülmüģ, bu düzenlemeler sırasında Kozlu Bölgesi de, artı kotlar ile -200 kotu arasında 1940 öncesinden kalma tesislerle, dağınık bölümler halinde 4 ayrı iģletme bölümü ile yeniden teģkilatlandırılmıģtır. Etibank ın EKĠ Müessesesi tarafından iģletilen ocaklar tarihinde kabul edilen ve tarihinde yayınlanan 6974 Sayılı Kanunla kurulan Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu na (TKĠ) devredilmiģtir. -200/-300 kotları arasında mevcut bulunan 24 milyon ton rezervin önemli bir kısmının üretiminin 1965 yılına kadar tamamlanmasıyla 1965 den sonra rezerv sahası yetersizliği ile karģılaģılmıģ, programlanan üretimin gerçekleģtirilmesi için Ġhsaniye ve Ġncirharmanı bölümlerinde -300 katından desandrilerle -360 kotuna inilmiģ, bu Ģekilde oluģturulan -360 ara katı ile yeni rezerv sahaları hazırlanmıģtır yılında baģlatılan -425 kat hazırlıkları kapsamında projelendirilen 22 km lik galerinin 13 km si ancak 1970 yılı sonuna doğru tamamlanabilmiģtir. KĠT lerin yeniden düzenlenmesi kapsamında çıkarılan tarih ve 96 sayılı KHK ile Türkiye TaĢkömürü Kurumu (TTK) kurulmuģ, Havzadaki taģkömürü rezervinin iģletilmesi hakkı tüm hukuku ile TTK ya verilmiģtir. TTK Yönetim Kurulu nun tarih ve 442 sayılı kararı ile tarihi itibarıyla Kozlu Bölgesi Müessese haline getirilmiģtir. Müessesenin Yeni Kuyu ve ihraç tesisleri 1992 yılında tamamlanmıģ, fakat -560 kat hazırlıklarına devam edilirken 263 iģçinin hayatını kaybettiği Kozlu Ocakları Gaz ve Toz Patlaması olayının yaģanması Kozlu ocaklarında sürdürülen büyümeyi engellemiģ, kurtarma ve ocak açıklıklarının yeniden kazanılması çalıģmaları 1995 yılına kadar sürdürülmüģtür yılından sonra da -560 katı hazırlıklarına ağırlık verilmiģ olup bugün üretim ağırlıklı olarak, -485/-560 katları arasından yapılmakta, tarihinden itibaren de özel sektörden hizmet alımı yöntemiyle baģlatılan ve -630 katı hazırlıklarına halen devam edilmektedir. Müessesenin son 5 yıla iliģkin toplu bilgileri aģağıdaki çizelgede sunulmuģtur.

11 III Tablo 1 Toplu Bilgiler Son iki ArtıĢ Toplu bilgiler Ölçü veya yıl farkı azalıģ % Sermaye Bin TL ÖdenmiĢ sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL (34.754) (40) Yabancı kaynaklar Bin TL Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin TL Finansman giderleri Bin TL Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL Maddi duran varlıklar (birikmiģ amorti) Bin TL Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL (3.754) (38) Yatırımların gerçekleģme oranı (nakdi) % (7) (11) Tüm alım tutarı(hizmet alımları dahil) Bin TL (1.945) (10) Üretim miktarı (satılabilir kömür) Bin ton (33) (9) Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL Üretim verimliliği (veya randıman) Kg/Yev (27) (3) SatıĢ miktarı : -Mües. üretimi kömür Bin ton (35) (10) -Emtia kömür Bin ton Net satıģ tutarı Bin TL (9.805) (14) Stoklar: -Ġlk madde ve malzeme Bin TL (487) (7) -Yarı mamuler Bin TL -Mamuller Bin TL Ticari mallar Bin TL -Diğer stoklar Bin TL (624) (41) Memur (ortalama) KiĢi (6) (25) SözleĢmeli (ortalama) KiĢi (2) (1) ĠĢçi (ortalama) KiĢi (105) (5) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla iliģkin: -Memurlar için yapılan giderler Bin TL (176) (18) -Memur baģına aylık ortalama gider TL SözleĢmeliler için yapılan giderler Bin TL SözleĢmeli baģına aylık ortalama gider TL (37) (1) -ĠĢçiler için yapılan giderler Bin TL ĠĢçi baģına aylık ortalama gider TL ,4 Dönem kârına iliģkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL (1.603) (28) GSYĠH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL (9.469) (32) GSYĠH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (11.072) (31) GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (11.072) (31) Faaliyet karı veya zararı Bin TL (83.791) (89.360) (85.165) (98.525) ( ) (14.114) 14 Dönem karı veya zararı Bin TL (91.015) (93.575) (91.333) ( ) ( ) (14.405) 13 Bilanço karı veya zararı Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 11

12 IV Sayıştay Kozlu TaĢkömürü Müessesesinin nominal sermayesi 2013 yılında milyon liraya çıkarılmıģ, yıl sonu itibarıyla bu tutarın tamamı ödenmiģtir. Müessesenin 2013 yılı iģletme faaliyetleri sonucunda ton satılabilir üretim gerçekleģmiģ, bu miktarın tonluk kısmı satılmıģ, karģılığında 58,3 milyon lira tutarında net satıģ hasılatı elde edilmiģtir. Toplam satıģ maliyeti 142,2 milyon lira olmuģ ve bu dönemde 83,9 milyon lira tutarında faaliyet zararı meydana gelmiģtir. Faaliyet zararı ile olağan ve olağandıģı gider ve gelir unsurlarının hesaba katılması sonucunda ise 2013 yılında 121,9 milyon lira tutarında dönem zararı oluģmuģtur. Müessesede 2011 yılında 407 bin olan satılabilir kömür üretimi, 2012 yılında 359 bin tona, 2013 yılında da 325,9 bin ton seviyesine düģmüģtür yılında yapılan hazırlık, üretim, kömür yıkama maliyetlerine etki eden hususlar genel olarak değerlendirildiğinde; - Ocakların derinleģmesi, geniģlemesi, nakliyat ve ana nakliyat yollarının uzaması, -Aktarma nokta ve sayılarının artması, bu nedenle daha fazla sayıda, özellikle nakliyat ve bakım onarım, tamir tarama iģçisine ihtiyaç duyulması, malzeme-personel nakil sürelerinin uzaması, -Fiili çalıģma sürelerinin kısalması, emek yoğun klasik çalıģma sistemine devam edilmesi, ayaklarda tam ve/veya yarı mekanize sistemlerle üretim yapma yoluna gidilmemesi, galerilerde taban kabarması ve kesit daralması nedeniyle etkin bir nakliyat sistemi oluģturulamaması, -Belirli aralıklarla yeraltı iģçisi alınmasına karģılık emeklilikler nedeniyle hızla azalan iģçi sayısının optimum bir seviyede tutulamaması, -Özellikle pano ayak üretimine hizmet veren nakliye, elektro-mekanik iģçiliklerinin kritik seviyesinin bile altına inmiģ olması, Gibi sebepler, Müessese de üretim maliyetlerinin yükselmesine neden olan ve üretimin artmasını engelleyen baģlıca sorunlar olarak görülmektedir. Yukarıda özetlenen sorunların çözümlenebilmesi ve Müessese üretiminin artırılabilmesi amacıyla; üretimin arttırılmasına yönelik hazırlık yatırımlarının planlanan sürede tamamlanması, hazırlık ve üretim çalıģmalarında otomasyon ve mekanizasyona gidilmesine çalıģılması, emekli olan yeraltı üretim iģçilerinin yerine zamanında yeni iģçi alınması ve iģçi sayısındaki yetersizlik nedeniyle üretimde darboğaz oluģmasının önlenmesi gerekmektedir. Öneriler : Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesinin 2012 yılındaki çalıģmaları üzerinde T.C. SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aģağıdadır. Yılına iliģkin öneriler: Yılına iliģkin yeni öneri bulunmamaktadır.

13 V Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 1- ĠĢletmelerde iģgücü kayıplarının önlenmesi, iģ verimliliğinin artırılması ve iģ disiplini sağlanması konusunda yaģanan sorunların, Müessese yöneticileri tarafından alınan tedbirlere rağmen henüz bütünüyle çözümlenemediği tespit edildiğinden, bu tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasına ve TeftiĢ Kurulu nca da izlenmesine devam edilmesi (sayfa:7), 2- Kozlu Müessesesinin üretim faaliyetlerinin program hedefleri doğrultusunda kesintisiz olarak sürdürülmesinde büyük önemi olan II. Kısım Galeri Ġhalesi kapsamında ihale edilen iģle ilgili olarak yüklenici firmanın, Kurum ile imzaladığı sözleģme ve Ģartnameler doğrultusunda iģ güvenliği ve iģçi sağlığına iliģkin mevzuat hükümlerine titizlikle uyması ile yapılan iģin, istenilen kalitede ve süresi içinde bitirilmesi hususlarında; firma iģyerlerinin, iģ güvenliği ve iģçi sağlığı koģulları ile yapılan imalatların kalitesi yönünden daha sık denetlenmesi, tespit edilen noksanlıklar ve kusurlu iģlerin öncelikle tamamlatılması, gerektiğinde sözleģme ve eki Ģartnameler ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sözleģmenin feshi de dahil olmak üzere gerekli iģlemlerin yapılması (sayfa: 60-61), 3- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve Ek 11 de listelenen diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi. Sonuç: Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessesinin 2013 yılı bilançosu ve ,44 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

14

15 1 A-Mevzuat : II. ĠDARĠ BÜNYE Kamu Ġktisadi TeĢekkülleri ve Kamu Ġktisadi KuruluĢları Hakkında tarih ve 60 sayılı KHK ile; Ereğli Kömürleri ĠĢletme Müessesesi yerine (EKĠ) Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra TaĢkömürü ĠĢletme Müesseselerini bünyesinde toplayan Türkiye TaĢkömürü Kurumu (TTK) kurulmuģtur tarih ve 60 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢekkülleri ve Kamu Ġktisadi KuruluĢları Hakkında KHK, tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2929 sayılı Kanunla değiģtirilmiģtir. Kamu Ġktisadi TeĢekkülleri ve Kamu Ġktisadi KuruluĢları hakkında 2929 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeden sonra tarihli sayılı Resmi Gazete de Türkiye TaĢkömürü Kurumunun KuruluĢu Hakkında tarih ve 96 sayılı KHK yayımlanmıģtır. Türkiye TaĢkömürü Kurumu nun kuruluģu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 912 sayılı nüshasında tescil ve ilanı yapılarak tamamlanmıģtır. Kamu Ġktisadi TeĢekkülleri ve Kamu Ġktisadi KuruluĢları tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında KHK ile yeniden düzenlenmiģ ve 2929 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıģtır. 233 sayılı KHK gereğince hazırlanan, Ekonomik ĠĢler Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilen Türkiye TaĢkömürü Kurumu Ana Statüsü tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konmuģtur. Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi ise; Türkiye TaĢkömürü Kurumu nun tarih, 444 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Zonguldak TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesine bağlı olarak faaliyette bulunan Kozlu Bölge Müdürlüğü nün tarihinden itibaren Müessese haline dönüģtürülmesi ile kurulmuģ, buna ait karar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih, 1417 sayılı nüshasında yayımlanarak Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi tüzel kiģilik kazanmıģtır. Kamu Ġktisadi TeĢekkülleri ve Kamu Ġktisadi KuruluĢlarının 233 sayılı KHK çerçevesinde kuruluģlarının tamamlanması ve Ana Statülerinin Resmi Gazete de yayımlanmasından sonra tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 3743 sayılı Kanunla diğer kuruluģlar yanında Türkiye TaĢkömürü Kurumu KuruluĢu Hakkında tarih ve 96 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmıģtır.

16 2 Sayıştay Türkiye TaĢkömürü Kurumu 233 sayılı KHK ve Türkiye TaĢkömürü Kurumu Ana Statüsü hükümlerine göre faaliyetini sürdürmektedir. Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi; 3346 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ile Fonlarının TBMM ince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu nun denetime tabi olup, 233 sayılı KHK de saklı tutulan hususlar dıģında özel hukuk hükümlerine göre faaliyetini sürdürmektedir. B-TeĢkilat: 1-TeĢkilatın yapısı: Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessese Müdürlüğünün teģkilat yapısı; 233 sayılı KHK gereğince hazırlanan tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye TaĢkömürü Kurumu Ana Statüsü ile düzenlenmiģtir. TTK Yönetim Kurulu nun tarih ve 240 sayılı kararı ile kabul edilen Türkiye TaĢkömürü Kurumu KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları Yönetmeliği ne göre, Yönetim Komitesi; Müessese Müdürü, üretim, etüd-tesis, idari ve elektro-mekanikten sorumlu 4 müessese müdür yardımcısı ve bunlara bağlı servis müdürlükleri ve Ģeflikleri ile yönetim komitesine bağlı özel büro Ģefliği ve doğrudan müessese müdürüne bağlı sivil savunma amir ve uzmanlığı birimlerinden oluģmuģtur tarihi ve 240 sayılı TTK Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Türkiye TaĢkömürü Kurumu KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları Yönetmeliği nde muhtelif Yönetim Kurulu Kararları ile değiģiklik yapılmıģ, söz konusu Yönetmelik TTK Yönetim Kurulu nun tarih ve 49 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılarak yerine Türkiye TaĢkömürü Kurumu TeĢkilat Yapısı, Görev ve ÇalıĢma Esasları Yönergesi yürürlüğe konmuģtur. 2-Karar organı : 233 sayılı KHK ve TTK Ana Statüsüne göre; Müessesenin karar organı Yönetim Komitesidir. 233 sayılı KHK nin 18 inci maddesi uyarınca Yönetim Komitesi bir baģkan dört üyeden oluģmakta, Yönetim Komitesinin üyeleri Müessesenin üst seviyedeki yöneticileri arasından TTK Yönetim Kurulu nca atanmaktadır tarih ve 49 sayılı TTK Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye TaĢkömürü Kurumu TeĢkilat Yapısı, Görev ve ÇalıĢma Esasları Yönergesi ne göre; Yönetim Komitesi, TTK Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen esaslara, iģletme bütçesi ve programlara uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda müessesenin yönetimini sağlayacak kararları almakla görevli ve yetkili bulunmaktadır.

17 3 Kozlu TaĢkömürü ĠĢletme Müessese Müdürlüğü Yönetim Komitesi baģkan ve üyeleri raporun giriģ bölümünde yer almaktadır. Yönetim Komitesi üyeleri Müessese Müdürü ve müdür yardımcılarından oluģmaktadır. Müesssesenin Yönetim Komitesinde 2013 yılında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. Denetim tarihi itibarıyla (Nisan 2014) Yönetim Komitesinde boģ üyelik bulunmamaktadır. Yönetim Komitesi 2013 yılında 33 toplantı yapmıģ, çeģitli konularda 56 adet karar almıģtır. 3-Yürütme organı : 233 sayılı KHK nin 17 nci maddesi, TTK Ana Statüsünün 13 üncü maddesine göre; müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organı müessese müdürlüğüdür. Müessese Müdürlüğü; müessese müdürü, üretim, etüt-tesis, idari, elektromekanikten sorumlu 4 müessese müdür yardımcısı ile birlikte yürütme organını oluģturmakta, müessese müdürü ve müessese müdür yardımcılarına bağlı; iģletme müdürlükleri, Ģube müdürlükleri ve baģmühendislikler bulunmaktadır tarih ve 49 sayılı TTK Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye TaĢkömürü Kurumu TeĢkilat Yapısı, Görev ve ÇalıĢma Esasları Yönergesi Müessese Müdürünü; TTK Ana Statüsünde belirlenen amaç ve faaliyetler ile Genel Müdürlüğün öngördüğü programlar çerçevesinde, Müessesenin çalıģma politikasını belirlemek, organize etmek, zorunlu kaynakları sağlamak ve ilgili birimlere tahsis ederek denetlemek, planlanan hedeflere ulaģmak için Müessesenin yeraltı ve yerüstü faaliyetlerini organize etmek, her türlü arama, etüt, plan, proje ve programların yapılmasını ve uygulamasını sağlamakla görevlendirmiģtir. Müessese müdürü; müesseseyi kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile TTK Yönetim Kurulu ve Müessese Yönetim Komitesi kararları doğrultusunda yönetmekle görevli olup, idare ve yargı mercilerine ve üçüncü kiģilere karģı müesseseyi temsil etmektedir. Müessese müdürü, müdür yardımcıları, iģletme müdürleri, Ģube müdürleri ve baģmühendisler baģta olmak üzere personel atamaları TTK Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleģtirilmektedir. - Hukuk servisi: tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2008/14269 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TTK Genel Müdürlük ve Müesseselerinde yapılan kadro iptal ve ihdas iģlemleri sonucunda TTK ya bağlı Müesseselerin Hukuk MüĢavirliği birimleri iptal edilmiģ, bu görevler Genel Müdürlük Hukuk MüĢavirliği bünyesine alınmıģtır.

18 4 Sayıştay Müessese aleyhine açılan davaları genellikle, iģ kazaları, maluliyet, meslek hastalıkları ve kıdem tazminatlarıyla ilgili iģ davaları teģkil etmekte olup;. Bu davalar Genel Müdürlük Hukuk MüĢavirliğince takip edilmektedir. Müessesenin leyh ve aleyhine açılan davalara Genel Müdürlük denetim raporunda yer verilmiģtir. - TeftiĢ ve kontrol servisleri: Müessesenin teftiģ iģlemleri; TTK TeftiĢ Kurulu Yönetmeliğine göre Kurum TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı nca yürütülmektedir yılı teftiģ programı gereğince Müessesenin 2012 yılı iģlemlerine iliģkin genel teftiģinin tamamlanarak düzenlenen tarih ve 337 sayılı teftiģ raporunun müesseseye intikal ettirildiği tespit edilmiģtir. C- Personel durumu : 1-Personel kadroları ve personele iliģkin iģlemler : Müessesenin 2013 yılı program kadroları, Müessese Yönetim Komitesinin tarih, 57 sayılı kararıyla kabul edilmiģ, TTK Yönetim Kurulu nun tarih ve 46/442 sayılı kararıyla onaylanmıģtır. Müessesenin 2013 yılı personel kadroları ile dönem içinde ortalama ve dönem sonu çalıģan personeli önceki yılla mukayeseli olarak aģağıdaki çizelgede gösterilmiģtir. Tablo 2 Personel Sayısı ÇalıĢan personel Norm Program ÇalıĢan personel Personel Yıl kadro kadro Yıl Ortalama Ortalama sonu sonu kiģi KiĢi sayı sayı kiģi KiĢi A - Memurlar: Genel idare hizmetleri Toplam (A) B - SözleĢmeliler: 399 Sayılı KHK'ye göre çalıģanlar Toplam (B) C - ĠĢçiler: 1-Sürekli iģçiler: Gündelikçiler (saat ücretliler) Toplam (C) Genel toplam (A+B+C)

19 5 Müessese nin 2013 yılı bütçe ve iģ programında 24 ü memur, 211 i sözleģmeli, si de iģçi olmak üzere toplam personel çalıģması programlanmıģtır yılsonu itibarıyla ise, Müessesede 17 memur, 203 sözleģmeli, de iģçi olmak üzere toplam personelin istihdamı sağlanmıģtır. Ġncelemelerde; Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2013/5077 sayılı Kararıyla kararlaģtırılarak tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan kadro ihdas ve iptalleri ile ilgili kararı sonunda TTK Genel Müdürlüğü ne tahsis edilen kadroların, teģekkül merkezi ve bağlı müesseselere dağılımının, tarih, 46/442 sayılı TTK Yönetim Kurulu Kararıyla yapıldığı tespit edilmiģtir. Bu düzenleme sonucunda Kozlu Müessesesine ait 10 adet koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu iptal edilmiģ ve toplam yeni tahsis edilen 25 ambar memuru kadrosundan 5 adedinin müessese materyel Ģube müdürlüğü kadrolarına, 2 adet sağlık memuru kadrosunun ise ihdas edilerek müessese kadrolarına ilave edildiği tespit edilmiģtir. Kurumda açıktan atamalar; Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programları çerçevesinde Kurumdan bir önceki yıl ayrılan personel sayısına bağlı olarak Yönetim Kuruluna tanınan yetki ile yapılmaktadır yılında alınan izin çerçevesinde Kozlu Müessesesinde açıktan atama yoluyla göreve baģlayan sözleģmeli personel sayısı 10, iģçi sayısı ise 42 kiģidir. Müessesede 2013 yılında açıktan atanan memur bulunmamaktadır. Müesseselerin iģçi, memur ve sözleģmeli personel ihtiyacıyla ilgili atama, tayin ve izin iģlemlerinin Ana TeĢekkül tarafından planlanması ve uygulanması nedeniyle bu konuya TTK Genel Müdürlük raporunda ayrıntılı olarak yer verilmiģtir. Personelin müessese içinde servislere dağılımı ve yıllık hareketlerini gösterir çizelgeler raporun 1,2,3 ve 4 numaralı eklerinde yer almıģtır. Memur statüsünde çalıģan personelin özlük hakları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı KHK, sosyal hakları ise 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanununa tabi bulunmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 233 ve 399 sayılı KHK lere tabi olan personel ile 2495 sayılı Bazı Kurum ve KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ve buna ait yönetmeliğe tabi olanların hizmete alınması görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük hakları, tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği ile düzenlenmiģtir. Söz konusu personel ayrıca, TTK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği ile TTK Genel Müdürlüğü Kadrolu ve SözleĢmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği ne tabi bulunmaktadır.

20 6 Sayıştay SözleĢmeli personelin özlük hakları 399 Sayılı KHK ye, 399 Sayılı KHK de hüküm bulunmayan hallerde Devlet Personel BaĢkanlığı nın görüģü alınmak kaydıyla 657 Sayılı Kanuna, sosyal hakları ise 5434 Sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu na ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu na tabidir yılı sonu itibarıyla Müessesede 203 sözleģmeli personel çalıģmaktadır. Yılı içinde,13 emeklilik,2 istifa,1 askerlik ve 7 diğer nedenlerle 23 personel ayrılırken 10 açıktan tayin, 4 naklen tayin ve 1 askerlik dönüģü olmak üzere 15 personelin iģe baģladığı görülmüģtür. SözleĢmeli personelin hareketini gösterir çizelge rapor ekinde (EK:3) yer almıģtır. ĠĢçi statüsünde çalıģan personelin özlük ve sosyal hakları; 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. Müessesede 2013 yılında Kamu ĠĢletmeleri ĠĢveren Sendikası ile Genel Maden ĠĢçileri Sendikası arasında imzalanan ve tarihlerini kapsayan 25. Dönem Toplu ĠĢ SözleĢmesi hükümleri uygulanmıģtır. Müessesede 2013 yılında yıl baģı itibariyle olan iģçi adedi 52 iģçinin yıl içinde giriģi 127 iģçinin çıkıģı sonucu yıl sonunda 1.915'e düģmüģtür. GiriĢlerin 42'si açıktan tayin 5'i naklen tayin, 5'çeĢitli nedenlerle olurken, çıkıģların ise; 105'i emeklilik, 22'si diğer çeģitli nedenlerle gerçekleģmiģ bulunmaktadır. ĠĢçilerin iģyerine dağılımı ve iģçi hareketlerini gösteren çizelgeler rapor ekinde (EK:4 ve 5) gösterilmiģtir. Ġncelemelerde; TTK Genel Müdürlüğü ve müesseselerinde iģ yeri hekimi ve sağlık personeli bulunmaması nedeniyle uğranılan iģ gücü kayıplarının önlenmesini teminen SayıĢtayın 2012 yılı raporunda getirilen öneriler paralelinde yapılan giriģimler yanında ve ÇalıĢma ve Sosyal Bakanlığı ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Genel Müdürlüğünün sadece OSGB lerden değil özel kiģilerden de hizmet sözleģmesi yapılmak suretiyle hizmet satın alınabileceği Ģeklindeki uygun görüģleri doğrultusunda yapılan 3 ihale giriģiminden sonuç alınamamıģ olduğu nihayet gün 305 nolu Yönetim Kurulu kararı ile tarihinde yapılan ihalenin Tez Medikal de kaldığı ve Genel Müdürlük ve müesseselerin ihtiyacı için 11 iģ hekiminin istihdamı ile ilgili olarak söz konusu yüklenici ile tarihinde imzalanan sözleģme gereği tarihinden itibaren göreve baģlatılmak üzere Kozlu müessesesinde de 2 adet iģ yeri hekiminin göreve baģlatıldığı belirlenmiģtir.

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KARADON TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KARADON TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KARADON TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ ANKARA 2012 DOĞAL YILI RAPORU ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2013 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı KHK

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. Müessese Ünvanı Merkezi Bağlı Olduğu

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. Müessesenin Ünvanı : Amasra Taşkömürü

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TAMĠM Ġstanbul, 2 Nisan 2009 NO: 220 KONU: Vakfımızın 2008 Yılı Faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.... Vakfımızın,

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ 01.01-26.08.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ 01.01-26.08.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ 01.01-26.08.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2012 YILI RAPORU

SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2012 YILI RAPORU HĠZMETE ÖZEL T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2011 YILI RAPORU

SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2011 YILI RAPORU SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiģtir. Şirketin

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiģ, SayıĢtay

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 HAZIRAN 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

T.C. SOMA ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET Aġ (SEAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SOMA ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET Aġ (SEAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAYhBAġKANLIĞI SOMA ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET Aġ (SEAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Sayıştay Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. Müessesenin Ünvanı : Türkiye

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI 14 DÜZENLĠLĠK DENETĠM

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

DENETİM KURULU RAPORU

DENETİM KURULU RAPORU DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1 KONU Denetleme Kurulu olarak Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 01.03. 31.01. döneminde, Federasyon Ġdari iģlemler, sportif faaliyetler ile ilgili iģlem ve harcamalara

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ OCAK-HAZİRAN 2012 ĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 EYLÜL 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı