... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:"

Transkript

1 ... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 1. Ca (k) + 2 H + (ag) Ca +2 (ag) + H 2(g) 5 litrelik bir kaba 0,1 mol Ca kat s ve yeterli miktarda HCl çözeltisi konularak tepkimesi bafllat l - yor saniye sonra kapta 0,04 mol Ca kat s bulundu u tespit ediliyor. Buna göre, afla da verilen sorular yan tlay - n z. a) H + iyonlar n n tepkimeye girme h z kaç mol/l.s dir? b) Tepkimenin h z kaç mol/l.s dir? c) H 2 gaz n n NK daki oluflma h z kaç litre/dak. olur? 1 2. X (k) + H 2 O (s) XOH (k) + H 2 2(g) tepkimesindeki H 2 O (s) ve XOH (k) n n molar oluflma s lar s ras yla 68 ve +56 kkaldir. Tepkimenin ileri aktifleflme enerjisi 166 kkal dir. Buna göre, afla daki sorular yan tlay n z. a) Tepkime s s kaç kkal dir? b) Geri tepkimenin aktifleflme enerjisi kaç kkal dir? 3. IO 3(ag) + 5 I (ag) + 6 H+ (ag) 3 I 2(ag) + 3 H 2 O (s) Yukar da denklemi verilen tepkime sabit s cakl kta ve sabit hacimli bir kapta gerçekleflmektedir. Afla daki sorular yan tlay n z. a) Tepkimenin h z n ölçmek için, letkenlik de iflimi Bas nç de iflimi ph de iflimi özelliklerinin hangilerinden yararlan labilir? Aç klay n z. b) Ortama saf su kat l rsa tepkime h z nas l etkilenir? Aç klay n z. A

2 4. 2 Al (g) + B (g) C (g) + E (g) (Yavafl) C (g) + 2 D (g) 3 F (g) + B (g) (H zl ) Mekanizmas yukar da verilen tepkimenin denklemi, 2 A (g) + 2 D (g) E (g) + 3 F (g) dir. Buna göre, afla daki sorular yan tlay n z. a) Katalizör hangi maddedir? Aç klay n z. b) Ara ürün (aktifleflmifl kompleks) var m d r? Varsa, hangi maddeler ara üründür? Aç klay n z. c) Tepkimenin h z denklemini yaz n z X (g) + Y (g) 2 Z (g) + T (g) tepkimesinin h z denklemini belirlemek için sabit s cakl kta farkl deriflimlerle deneyler yap l yor. Deney sonuçlar afla daki gibidir. Deney [X] [Y] Tekime h z (mol/l.s) 1 0,1 0, ,2 0,10 0,16 3 0,2 0,20 0,32 Buna göre, ilgili sorular yan tlay n z. a) H z denklemini bulunuz. b) Yavafl basamak denklemini yaz n z. c) k sabitini ve birimini hesaplay n z. d) Tepkimenin derecesi kaçt r? Aç klay n z X 2(g) + Y 2(g) 2 X 2 Y (g) tepkimesinin h z ba nt s v = k[x 2 ][Y 2 ] dir. Yavafl ad mda oluflan ürün XY (g) oldu una göre, afla daki sorular yan tlay n z. a) Tepkimenin yavafl ad m denklemini yaz n z. b) Tepkimenin mekanizmas n yaz n z. c) Tepkimenin hacmi ayn s cakl kta yar ya indirilirse tepkime h z nas l etkilenir? Aç klay n z. 7. Zn (k) + 2 HCl (ag) ZnCl 2(ag) + H 2(g) + s tepkime h z n art rmak için; a) S cakl k b) Temas yüzeyi c) Deriflim faktörlerinden nas l yararlan labilir? Aç klay n z. Sorulardaki her seçenek 5 puand r. K MYA

3 ... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 2. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: A 1. Afla da verilen sorular D/Y fleklinde cevaplay n z. (Her soru 2 puan) a) ( ) S cakl k art fl ekzotermik tepkimelerin h z n azalt r. b) ( ) Z t yüklü iyon tepkimeleri h zl gerçekleflir. c) ( ) Taneciklerin etkin çarp flma say s ne kadar fazla olursa aktifleflme enerjisi o kadar düflük olur. d) ( ) Dengedeki bir sisteme d flar dan bir etki yap ld nda, sistem bu etkiyi art racak yönde tepki gösterir. e) ( ) Dengedeki bir tepkimenin K d sabiti sadece bas nç de ifltirilerek, de ifltirilebilir. 2. Afla daki ifadelerde bofl b rak lan yerleri doldurunuz. (Her soru 2 puan) a)... enerjisi düflük olan tepkimeler daha h zl gerçekleflir. b) Girenlerin ve ürünlerin farkl fazlarda oldu u denge tepkimelerine... denir. c) Tepkimede maddelerden en az biri iyon ise iyonlar n mol say lar toplam de ifliyorsa tepkimenin h z... de iflimi ile ölçülebilir. d) Tepkime h z ba nt s nda maddelere ait üs say lar n n toplam na tepkimenin... denir. e) Ço u tepkimeler, tek bir ad mda de il; iki ya da daha fazla ad mdan geçerek yürür. Bu ad mlar dizisine... denir. 3. X (g) + 2 Y (g) o 3 Z (g) tepkimesi için; 298 K de Kp = K de Kp = 296 d r. I. leri aktifleflme enerjisi geri aktifleflme enerjisinden küçüktür. II. ΔH > 0 d r. III. 500 K da K d = 296 d r. ifadelerinden hangileri do rudur? (5 puan) D) II ve III E) I, II ve III 4. N 2 O 4(g) o 2 NO 2(g) K 1 = 4 1 N 2(g) + O 2(g) o N 2 O (g) K 2 = N 2(g) + O 2(g) o NO 2(g) K 3 = 4 2 verilerine göre, ayn s cakl kta, afla daki tepkimenin denge sabiti kaçt r? (10 puan) 2 N 2 O (g) + 3 O 2(g) o 2 N 2 O 4(g) K 4 =? 5. N 2(g) + 3 H 2(g) 2 NH 3(g) + 22 kkal tepkimesinin h z n afla dakilerden hangisi art rmaz? (5 puan) A) S cakl art rmak B) N 2 deriflimini art rmak C) Katalizör kullanmak D) Bas nc düflürmek E) Tepkime kab n n hacmini küçültmek

4 6. X (g) + 3 Y (g) 2 Z (g) tepkimesinin h z ba nt s v = k[x][y] 2 oldu una göre, I. Tepkime kademelidir. II. Tepkimenin derecesi 3 tür. III. Y nin deriflimi 2 kat na ç kar l rsa, h z 8 kat na ç kar. yarg lar ndan hangileri do rudur? (10 puan) D) I ve III E) I, II ve III 7. X (g) + Y (g) o 3 Z (g) tepkimesinin 120 C de denge sabiti k = 0,01 dir. Y ve 0,1 mol Z konuluyor. a) Tepkime dengede midir? (5 puan) b) Tepkime dengede de ilse hangi yöne giderek dengeye ulafl r? (5 puan) c) Dengede Z nin deriflimi 0,1 M dan az m olur, çok mu? (5 puan) 8. XY 2(s) + 3 O 2(g) o XO 2(g) + 2 YO 2(g) tepkimesi ekzotermiktir. Kapal bir kapta dengededir. I. S cakl düflürmek II. Ortama O 2 gaz ilave etmek III. XY 2(s) eklemek ifllemlerinden hangileri denge sabitinin de erini de ifltirmeden XO 2 nin miktar n art r r? (10 puan) A) Yaln z I B) Yaln z II C) Yaln z III D) I ve II E) II ve III K MYA 9. Tanecik say s T 1 T 2 Ea Kinetik enerji Yukar daki grafi i dikkate alarak V 1 ve V 2 h zlar n karfl laflt r n z. (10 puan) 10. A (g) + B (g) o C (g) + D (g) K d = 4 2 litrelik bir kaba 1 mol A ve x mol B konularak tepkime bafllat l yor. C nin denge deriflimi 0,4 M olunca tepkime dengeye ulaflt na göre, bafllang çta kaba konulan B kaç moldür? (15 puan)

5 ... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 1. Zn (k) + 2 H + (ag) Zn +2 (ag) + H 2(g) 2 litrelik bir kaba 1 mol Zn kat s ve yeterli miktarda HCl çözeltisi konularak yukar da verilen tepkime bafllat l yor. 600 saniye sonra kapta 0,94 mol Zn kat s bulundu u tespit ediliyor. Buna göre, afla da verilen sorular yan tlay - n z. a) H + iyonlar n n tepkimeye girme h z kaç mol/l.s dir? b) Tepkimenin h z kaç mol/l.s dir? c) H 2 gaz n n NK daki oluflma h z kaç litre/dak. olur? 2. X (k) + 2 H 2 O (s) XOH 2(k) + H 2(g) tepkimesindeki H 2 O (s) ve X(OH) 2(k) n n molar oluflma s lar s ras yla 68 ve 28 kkaldir. leri tepkimenin ileri aktifleflme enerjisi 104 kkal dir. Buna göre, afla daki sorular yan tlay n z. a) Tepkime s s kaç kkal dir? b) Geri tepkimenin aktifleflme enerjisi kaç kkal dir? 3. H 2 O 2(ag) + Br (ag) + H+ (ag) H 2 O (s) + HBrO (s) Yukar da denklemi verilen tepkime sabit s cakl kta ve sabit hacimli bir kapta gerçekleflmektedir. Buna göre, afla daki sorular yan tlay n z. a) Tepkimenin h z n ölçmek için, letkenlik de iflimi Bas nç de iflimi ph de iflimi özelliklerinin hangilerinden yararlan labilir? Aç klay n z. b) Ortama saf su kat l rsa tepkime h z nas l etkilenir? Aç klay n z. B

6 4. A (g) + 2 B (g) C (g) + 2 E (g) (Yavafl) C (g) + 2 D (g) 3 F (g) + A (g) (H zl ) Mekanizmas yukar da verilen tepkimenin denklemi, 2 B (g) + 2 D (g) 3 F (g) + 2 E (g) dir. Buna göre, afla daki sorular yan tlay n z. a) Katalizör hangi maddedir? Aç klay n z. b) Ara ürün (aktifleflmifl kompleks) var m d r? Varsa, hangi maddeler ara üründür? Aç klay n z. c) Tepkimenin h z denklemini yaz n z X (g) + 2 Y (g) Z (g) + 2 T (g) tepkimesinin h z denklemini belirlemek için sabit s cakl kta farkl deriflimlerle deneyler yap l yor. Deney sonuçlar afla daki gibidir. Deney [X] [Y] Tekime h z (mol/l.s) 1 0,02 0,1 1, ,04 0,2 9, ,04 0,4 0,384 Buna göre, ilgili sorular yan tlay n z. a) H z denklemini bulunuz. b) Yavafl ad m tepkime denklemini yaz n z. c) k sabitini ve birimini hesaplay n z. d) Tepkimenin derecesi kaçt r? Aç klay n z. 6. X 2(g) + 2 Y 2(g) 2 XY 2(g) tepkimesinin h z ba nt s v = k[x 2 ][Y 2 ] dir. Yavafl ad mda oluflan ürün XY (g) oldu una göre, afla daki sorular yan tlay n z. a) Tepkimenin yavafl ad m denklemini yaz n z. b) Tepkimenin mekanizmas n yaz n z. c) Tepkimenin hacmi ayn s cakl kta yar ya indirilirse tepkime h z nas l etkilenir? Aç klay n z. 7. Ca (k) + 2 HCl (ag) CaCl 2(ag) + H 2(g) + s tepkime h z n art rmak için; a) S cakl k b) Temas yüzeyi c) Deriflim faktörlerinden nas l yararlan labilir? Aç klay n z. K MYA Sorulardaki her seçenek 5 puand r.

7 ... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 2. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: B 1. Afla da verilen sorular D/Y fleklinde cevaplay n z. (Her soru 2 puan) a) ( ) Taneciklerin etkin çarp flma say s ne kadar fazla olursa tepkime o kadar h zl olur. b) ( ) Kademeli tepkimelerde net tepkimeye bakarak tepkimenin h z ba nt s yaz labilir. c) ( ) S cakl k art fl aktifleflme enerjisini düflürdü ü için tepkime h z artar. d) ( ) Denge halindeki bir sistemde ürünlerin veya girenlerin deriflimleri art r l rsa sistem bu etkiyi art racak yönde tepki gösterir. e) ( ) Ekzotermik tepkimelerde s cakl k art r - l rsa K d de eri de artar. 2. Afla daki ifadelerde bofl b rak lan yerleri doldurunuz. (Her soru 2 puan) a) Tepkimede maddelerden en az biri gaz ise ve gazlar n mol say lar de ifliyorsa tepkimenin h z... de iflimi ile ölçülebilir. b) Tersinir tepkimelerde denge kuruldu u an ileri tepkime h z ile geri tepkime h z dir. c) Tepkime h z ba nt s nda maddelere ait üs say lar n n toplam tepkimenin... verir. d) Girenlerin ve ürünlerin ayn fazda oldu u denge tepkimelerine... denir. e)... ürünlerin deriflimleri çarp m - n n (katsay lar üs olarak yaz lacak) girenlerin deriflimleri çarp m na (katsay lar üs olarak yaz lacak) bölümü ile bulunur. 3. X 2(g) + Y 2(g) o 2 XY (g) tepkimesi için; 298 K de Kp = K de Kp = 160 d r. I. leri aktifleflme enerjisi geri aktifleflme enerjisinden küçüktür. II. ΔH < 0 d r. III. 500 K de K d = 160 d r. ifadelerinden hangileri do rudur? (5 puan) D) II ve III E) I, II ve III 1 4. H 2(g) + S 2(g) o H 2 S (g) K 1 = 0,8 2 3 H 2(g) + SO 2(g) o H 2 S (g) + 2 H 2 O (g) K 2 = verilerine göre, ayn s cakl kta, afla daki tepkimenin denge sabiti kaçt r? (10 puan) 4 H 2(g) + 2 SO 2(g) o S 2(g) + 4 H 2 O (g) K 3 =? 5. NO 2(g) + CO (g) NO (g) + CO 2(g) ΔH = 54 kkal tepkimesinin h z n afla dakilerden hangisi art rmaz? (5 puan) A) Bas nc n art r lmas B) S cakl n art r lmas C) Katalizör kullan lmas D) NO 2 derifliminin azalt lmas E) CO derifliminin art r lmas

8 6. 2 AB (g) + B 2(g) A 2 B 4(g) tepkimesinin h z ifadesi v = k[ab][b 2 ] oldu una göre; I. Tepkime kademelidir. II. Tepkimenin derecesi 2 dir. III. AB gaz n n deriflimi 2 kat na ç kar l rsa, h z 4 kat na ç kar. yarg lar ndan hangileri do rudur? (10 puan) D) II ve III E) I, II ve III 1 7. A (g) o B (g) + C 2 (g) tepkimesinin 250 C de denge sabiti k d = 0,03 tür. 1 litrelik bir tepkime kab nda 0,02 mol A, 0,1 mol B ve 0,04 mol C bulunuyor. a) Tepkime dengede midir? (5 puan) b) Tepkime dengede de ilse hangi yöne giderek dengeye ulafl r? (5 puan) c) A n n denge deriflimi 0,02 M den az m olur, çok mu? (5 puan) 8. X (k) + Y (g) o 2 Z (g) ΔH > 0 tepkimesi kapal bir kapta dengededir. I. S cakl art rmak II. Y gaz eklemek III. X (k) eklemek ifllemlerinden hangileri denge sabitinin de erini de ifltirmeden Z nin miktar n art r r? (10 puan) D) I ve III E) I, II ve III K MYA 9. Tanecik say s T 3 T 2 Ea Kinetik enerji Yukar daki grafi i dikkate alarak V 1, V 2 ve V 3 h zlar n karfl laflt r n z. (10 puan) 10. X (g) + Y (g) Z (g) + 2 T (g) K d = 3 2 litrelik kaba bir miktar X ve 0,9 mol Y konularak tepkime bafllat l yor. Denge kuruldu unda kapta 0,6 mol Z bulundu u saptan yor. Bafllang çta kaba konulan X kaç moldür? (15 puan) T 1

9 ... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 3. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: B 1. Mekanizmas ; X (g) +2 Y (g) Z (g) + 70 kkal Z (g) + T (g) + 30 kkal X (g) + 2 L (g) olan tepkime için afla daki sorular cevaplay n z. a) Toplam tepkimeyi yaz n z. (3 puan) b) Katalizör ve ara ürünleri bulunuz. (3 puan) c) Toplam tepkimenin s s n hesaplay n z. (2 puan) d) S cakl n art r lmas, h z nas l etkiler? Aç klay n z. (2 puan) 2. 2 X 2(g) + Y 2(g) o 2 X 2 Y (g) tepkimesine göre, sabit s cakl kta 1 litrelik bir kapta 0,2 mol X 2, 0,1 mol Y 2 ve 0,2 mol X 2 Y gazlar dengededir. Kab n hacmi de ifltirilirse yeni dengede X 2 Y gaz - n n mol say s n n 0,3 mol olmas için son hacim kaç litre olmal d r? (10 puan) 3. CaBr 2 ün 50 ml saf suda belli bir s cakl kta çözünürlü ü 2, g d r. Buna göre, CaBr 2 ün çözünürlük çarp m n hesaplay n z. (Ca: 40, Br: 80)(10 puan) 4. Belli bir s cakl kta CaCO 3 için Kç = 2, tir. Buna göre, a) CaCO 3 n çözünürlü ünü bulunuz. (5 puan) b) 20 gram CaCO 3 çözmek için kaç litre su gerekir? (Ca: 40, C: 12, O: 16)(5 puan) 5. Kç de eri 3, olan BaCl 2 kat s n n, a) Saf sudaki, (5 puan) b) 0,2 M NaCl çözeltisindeki (5 puan) çözünürlü ünü hesaplay n z. 6. PbCl 2 için Kç = 1, dir. 0,2 M Pb(NO 3 ) 2 çözeltisi ile eflit hacimde NaCl çözeltisi kar flt r l yor. a) yon denklemini yaz n z. (5 puan) b) Net iyon denklemini yaz n z. (5 puan) c) Çökelmenin bafllamas için NaCl çözeltisinin molar deriflimi en az kaç molar olmal d r? (5 puan)

10 ml 1,2 M Ca(NO 3 ) 2 çözeltisi ile 500 ml 0,8 M Na 2 CO 3 çözeltisi kar flt r l yor. a) Çökelme tamamland ktan sonra, çözeltideki CO 3 2 deriflimi kaç M olur? (CaCO 3 için Kç = 2, )(5 puan) b) Kaç gram CaCO 3 çökelmifltir? (Ca: 40, C: 12, O: 16)(10 puan) 8. Çözünürlük X Z S cakl k ( C) Kat veya gaz olduklar bilinen X, Y ve Z maddelerinin sudaki çözünürlüklerinin s cakl k ve bas nçla de iflim grafikleri yukar da verilmifltir. I. X ve Y maddeleri kat d r. II. S cakl k art r ld kça Y nin sudaki çözünürlü ü artar. III. X ve Y maddeleri suda çözünürken düzensizlik artar. yarg lar ndan hangileri kesinlikle do rudur? (10 puan) D) I ve III E) I, II ve III 9. Ag 3 PO 4(k) o 3 Ag + (aq) + PO 4 3 (aq) çözünürlük denklemine göre; Çözünürlük Z Bas nç (atm) I. Kç = [Ag + ] 3 [PO 4 3 ] dir. II. Kaba su kat l rsa tepkime ürünler taraf na giderek dengeye ulafl r. III. Çözeltiye AgNO 3 kat s kat l rsa Ag 3 PO 4 ün çözünürlü ü azal r. yarg lar ndan hangileri do rudur? (10 puan) D) I ve III E) I, II ve III Y K MYA

11 ... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 3. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: A 1. Mekanizmas ; A + 2 B 2 C + 60 kj 2 C + 40 kj A+ E olan bir tepkimedeki tüm maddeler gaz faz ndad r. Afla daki sorular cevaplay n z. a) Toplam tepkimeyi yaz n z. (3 puan) b) Katalizör ve ara ürünleri bulunuz. (3 puan) c) Toplam tepkimenin s s n hesaplay n z. (2 puan) d) S cakl n art r lmas, h z nas l etkiler? Aç klay n z. (2 puan) C ta 1 litre hacmindeki bir kapta 0,3 mol A, 0,1 mol B, 0,4 mol C ve 0,15 mol D gazlar dengededir. Tepkime, A (g) + B (g) o C (g) + D (g) + s oldu una göre, C gaz n n 0,3 mol olmas için, yeni denge halindeki kar fl mdan kaç mol A gaz uzaklaflt r lmal d r? (10 puan) 3. CaF 2 ün 50 ml saf suda belirli bir s cakl kta çözünürlü ü 7, g d r. Buna göre, CaF 2 ün çözünürlük çarp m n hesaplay n z. (Ca: 40, F: 19)(10 puan) 4. Belli bir s cakl kta MgCO 3 için Kç = 2, tir. Buna göre, a) MgCO 3 n çözünürlü ünü bulunuz. (5 puan) b) 16,8 gram MgCO 3 çözmek için kaç litre su gerekir? (MgCO 3 : 84)(5 puan) 5. Kç de eri 3, olan PbCl 2 kat s n n, a) Saf sudaki, (5 puan) b) 0,2 M NaCl çözeltisindeki (5 puan) çözünürlü ünü hesaplay n z. 6. PbI 2 için Kç = 1, dir M Pb(NO 3 ) 2 çözeltisi ile eflit hacimde KI çözeltisi kar flt r l yor. a) yon denklemini yaz n z. (5 puan) b) Net iyon denklemini yaz n z. (5 puan) c) Çökelmenin bafllamas için KI çözeltisinin molar deriflimi en az kaç molar olmal d r? (5 puan)

12 ml 1,2 M AgNO 3 çözeltisi ile 400 ml 1,0 M NaBr çözeltisi kar flt r l yor. a) Çökelme tamamland ktan sonra, çözeltideki Br deriflimi kaç molar olur? (5 puan) b) Kaç gram AgBr çökelmifltir? (10 puan) (Ag: 108, Br: 80, AgBr içi Kç = ) 8. Çözünürlük X Y S cakl k ( C) Çözünürlük Y Kat veya gaz olduklar bilinen X, Y ve Z ar maddelerinin suda çözünürlüklerinin s cakl k ve bas nçla de iflim grafikleri yukar da verilmifltir. I. X ve Z maddeleri kat d r. II. Y maddesinin suda çözünmesi s ras nda düzensizlik azal r. III. S cakl k art r ld kça, Z nin sudaki çözünürlü ü artar. yarg lar ndan hangileri kesinlikle do rudur? (10 puan) D) I ve III E) I, II ve III 9. Ag 2 CO 3(k) o 2 Ag (aq) + + CO 2 3(aq) çözünürlük denklemine göre; Bas nç (atm) I. Kç = [Ag + ] 2 [CO 3 2 ] dir. II. Kaba su kat l rsa tepkime ürünler taraf na yürür. III. Çözeltiye Na 2 CO 3 kat s kat l rsa Ag 2 CO 3 ün çözünürlü ü azal r. yarg lar ndan hangileri do rudur? (10 puan) D) I ve III E) I, II ve III Z K MYA

13 ... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 1. MgCO 3 için çözünürlük çarp m, Kç = oldu- una göre, MgCO 3 tuzunun doymufl 10 litre çözeltisinde en çok kaç mol Mg +2 iyonu bulunur? (10 puan) 2. CaF 2 için Kç = d r. CaF 2 nin, a) Saf sudaki (5 puan) b) 1 M Ca(NO 3 ) 2 çözeltisindeki (5 puan) c) 1 M NaF çözeltisindeki (5 puan) çözünürlüklerini hesaplay n z. 3. CaF 2 n n 0,2 M NaF çözeltisindeki çözünürlü ü 10 9 mol/litre d r. Buna göre CaF 2 n n Kç s n n de eri nedir? (20 puan) M BaCl 2 çözeltisine eflit hacimde Na 2 SO 4 çözeltisi ekleniyor. Bir çökelme olabilmesi için Na 2 SO 4 deriflimi en az kaç molar olmal d r? (BaSO 4 için Kç = ) (20 puan) 5. 0,1 M Pb(NO 3 ) 2 çözeltisine eflit hacimde 0,1 M NaBr çözeltisi kat l yor. Çökelme tamamland ktan sonra çözeltide Br iyonlar deriflimi kaç mol/litre olur? (PbBr 2 için Kç = ) (20 puan) 6. PbSO 4 ün oda s cakl ndaki çözünürlük çarp m Kç = dir. Buna göre, oda s cakl nda, ar su ile haz rlanm fl 1000 litre sulu çözeltide en fazla kaç gram PbSO 4 bulunur? (PbSO 4 = 303) (15 puan)

14 ... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 1. CaCO 3 için çözünürlük çarp m, Kç = 2, oldu una göre, CaCO 3 tuzunun doymufl 10 litre çözeltisinde en çok kaç mol Ca +2 iyonu bulunur? (10 puan) 2. Mg(OH) 2 için Kç = d r. Mg(OH) 2 in, a) Saf sudaki (5 puan) b) 1 M Mg(NO 3 ) 2 çözeltisindeki (5 puan) c) 1 M NaOH çözeltisindeki (5 puan) çözünürlüklerini hesaplay n z. 3. BaCl 2 nin 0,2 M KCl çözeltisindeki çözünürlü ü 10 7 M d r. Buna göre BaCl 2 nin Kç s n n de eri nedir? (20 puan) M CaF 2 çözeltisine eflit hacimde Na 2 SO 4 çözeltisi ekleniyor. Bir çökelme olabilmesi için Na 2 SO 4 deriflimi en az kaç molar olmal d r? (CaSO 4 için Kç = ) (20 puan) 5. 0,1 M Pb(NO 3 ) 2 çözeltisine eflit hacimde 0,1 M NaBr çözeltisi kat l yor. Çökelme tamamland ktan sonra çözeltide Br iyonlar deriflimi kaç mol/litre olur? (PbBr 2 için Kç = ) (20 puan) 6. BaCO 3 tuzunun oda s cakl ndaki çözünürlük çarp m Kç = 4, dir. Buna göre, oda s cakl nda, ar su ile haz rlanm fl 1000 litre sulu çözeltide en fazla kaç gram BaCO 3 bulunur? (BaCO 3 = 197) (15 puan)

15 11. SINIF K MYA TEPK ME HIZI 1. 4 NH 3(g) + 5 O 2(g) 4 NO (g) + 6 H 2 O (g) 2 litrelik bir kaba 0,1 mol NH 3 gaz ve yeterli miktarda O 2 gaz konularak bafllat lan tepkimede, 20 saniye sonra kapta 0,02 mol NH 3 bulundu u tespit ediliyor. Buna göre, O 2 gaz n n harcanma h z kaç M/s dir? A) B) 2, C) D) E) 2, N 2 O 5(g) 4 NO 2(g) + O 2(g) 5 litrelik bir kaba 1 mol N 2 O 5 konularak bafllat lan tepkimede, 50 saniye sonra N 2 O 5 gaz n n %40 n n azald belirleniyor. Buna göre, tepkimenin h z kaç M/s dir? A) B) 1, C) 1, D) E) Fe +2 (ag) + MnO 4(ag) + 8 H+ (ag) (Menekfle rengi) 5 Fe +3 (ag) + Mn+2 (ag) + 4 H 2 O (s) (renksiz) Denklemi yukar da verilen tepkimenin, tepkime h z ; I. letkenlikteki azalma, II. Menekfle rengindeki aç lma, III. ph taki artma de iflimlerinden hangileri ile belirlenebilir? A) Yaln z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 4. Madde Molar entalpi (kkal) CH 4(g) 18 CCl 4(g) 96 HCl (g) 22 CH 4(g) + 4 Cl 2(g) CCl 4(g) + 4 HCl (g) tepkimesinin geri aktifleflme enerjisi 84 kkal oldu una göre, ileri aktifleflme enerjisi kaç kkal dir? A) 82 B) 184 C) 202 D) 250 E) A (g) + B (g) 2 C (g) tepkimesinin potansiyel enerji - tepkime koordinat grafi i verilmifltir. I. Tepkime entalpisi 33 kkal dir. II. leri aktifleflme enerjisi 60 kkal dir. III. Gari aktifleflme enerjisi 98 kkal dir. yarg lar ndan hangileri do rudur? D) I ve III E) II ve III 6. I. Ba +2 (ag) + SO 2 4(ag) II. CH 4(g) + 2 O 2(g) III. H 2(g) + Cl 2(g) BaSO 4(k) CO 2(g) + 2 H 2 O (g) 2 HCl (g) PE (kkal) Yukar da verilen tepkimeler ayn koflullarda bulunmaktad r. Buna göre, tepkimelerin h zlar aras ndaki iliflki nedir? A) I > II > III B) I > II = III C) I > III > II D) II > III > I E) II > I > III TK

16 7. A (g) + B (g) C (g) + 2 D (g) tepkimesi için farkl deriflimlerle deneyler yap larak afla daki sonuçlar elde ediliyor. Deney [A] [B] Tepkime h z (mol/l.s) 1 0,10 0, ,10 0,30 1, ,20 0,60 9, S cakl k sabit oldu una göre; I. Tepkimenin derecesi 3 tür. II. H z sabiti k = l2/mol2.s dir. III. H z denklemi k[a]2[b] dir. yarg lar ndan hangileri do rudur? A) Yaln z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 8. Gaz faz ndaki bir tepkimenin h z ; I. Ortama uygun katalizör eklenmesi II. S cakl n art r lmas (v = sabit) III. Hacmin art r lmas (P = sabit) ifllemlerinden hangileri uyguland nda tepkime h z artar? A) Yaln z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 9. Potansiyel enerji tepkime koordinat de iflimi grafikte verilen tepkimenin mekanizmas ndaki ad mlar n denklemleri afla daki gibidir Birinci ad m; X (g) + Y (g) 2 Z (g) kinci ad m; Y (g) + 2 Z (g) 2 L (g) I. Tepkimenin entalpisi ΔH = 10 kkal dir. II. Tepkimenin h z denklemi k[x][y] dir. III. Tepkime kab n n hacmi yar ya düflürülürse tepkime h z 4 kat na ç kar. yarg lar ndan hangileri do rudur? D) II ve III E) I, II ve III PE (kkal) TK K MYA SO 2(g) + O 2(g) SO 3(g) + s 2 tepkimenin mekanizmas yoktur. Tepkimenin h z n art rmak için; I. S cakl n art r lmas (v = sabit) II. O 2 nin k smi bas nc n n art r lmas (v = sabit) III. Tepkime kab n n hacminin art r lmas (n = sabit) ifllemlerinden hangilerinin yap lmas do rudur? D) I ve III E) II ve III 11. Cl 2(g) 2 Cl (g) N 2 O (g) + Cl (g) N 2(g) + ClO (g) 2 ClO (g) Cl 2(g) + O 2(g) Mekanizmas yukar da verilen tepkime için; I. Tepkimede kullan lan katalizör Cl 2 dir. II. ClO gaz ara üründür. III. Tepkimenin denklemi; 2 N 2 O (g) 2 N 2(g) + O 2(g) dir. yarg lar ndan hangileri do rudur? D) I ve III E) I, II ve III 12. X (g) + 3 Y (g) Z (g) + 2 L (g) tepkimesi sabit s cakl kta ve kapal kapta oluflmaktad r. Farkl deriflimlerle yap lan deneylerin sonuçlar ; Deney [A] [B] Tepkime h z (mol/l.s) 1 0,05 0, ,10 0, ,10 0, oldu una göre; I. Tepkimenin h z denklemi k[x][y] 2 dir. II. Tepkimenin derecesi 2 dir. III. H z sabiti k = 8 l 2 /mol 2.s dir. yarg lar ndan hangileri do rudur? A) Yaln z I B) Yaln z II C) Yaln z III D) I ve II E) II ve III 2

17 1. C 3 H 6(g) + Br 2(s) C 3 H 6 Br 2 (suda) Tepkime h zlar n izleyebilmek için tepkimeye göre de iflen bir özellik göz önüne al n r. Örne in bas nç, hacim, renk, iletkenlik ve çökelme gibi özelliklerdeki de iflmelere bak larak tepkime h z ölçülebilir. Yukar da verilen tepkimenin h z hangi özelliklerdeki de iflmelere bak larak ölçülebilir? K - sa cümlelerle aç klay n z N 2 O 5(g) 4 NO 2(g) + O 2(g) tepkimesinde, N 2 O 5 gaz n n mol say s saniyede molden mole düflmektedir. Tepkime kab n n hacmi 200 ml oldu una göre; a) NO 2 gaz n n oluflma h z kaç mol/l.s dir? b) O 2 gaz n n oluflma h z kaç mol/l.s dir? c) Tepkimenin h z kaç mol/l.s dir? 3. Bir kimyasal tepkimenin oluflabilmesi için tepkimeye giren tanecikleri birbiriyle çarp flmas gerekir. Buna göre, çarp flma teorisi nedir? Maddeler halinde aç klay n z. 4. I. H 2 O 2 + I H 2 O + IO (yavafl) II. IO + H 3 O + HIO + H 2 O (h zl ) III. HIO + H 3 O+ + I 2 H 2 O + I 2 (h zl ) Yukar da verilen mekanizmadaki tepkimeler sulu çözelti ortam nda gerçekleflmektedir. Mekanizmas verilen, H 2 O 2 + 2I + 2 H 3 O + I H 2 O tepkimesi için; a) Tepkimenin h z denklemini yaz n z. Aç klay - n z. b) Mekanizmada yer alan ara ürünleri yaz n z. c) Mekanizmada katalizör varsa yaz n z. K MYA ÇALIfiMA YAPRA I - 2 TEPK ME HIZI VE DENGE

18 5. X 2(g) + Y 2(g) 2 XY (g) XY gaz n n standart molar oluflma s s 10 kkal dir. leri tepkimenin aktifleflme enerjisi 30 kkal ise, a) Geri tepkimenin aktifleflme enerjisi kaç kkal d r? b) Tepkimenin potansiyel enerji - tepkime koordinat grafi ini çiziniz. 6. Afla da verilen kavramlar aç klay n z. a) Aktifleflme enerjisi b) Tepkime s s c) Aktifleflmifl kompleks 7. A (g) + B (g) C (g) + D (g) 2 litrelik kaba 0,4 mol A ve 0,6 mol B gazlar konuluyor. Tepkime sabit s cakl kta dengeye ulaflt - nda A gaz n n %50 sinin harcand görülüyor. Buna göre, afla daki sorular cevaplay n z. a) Tepkimenin denge sabiti nedir? b) S cakl k 227 C oldu una gre, k smi bas nçlara ba l denge sabiti, Kp nedir? c) C nin denge deriflimini 0,2 M a ç karmak için kaba kaç mol A ilave edilmelidir? d) Denge deriflimindeki de iflimleri deriflim - zaman grafi inde gösteriniz. 8. X (g) + Y (g) Z (g) + 2 T (g) K d = 3 Tepkimesinin sabit s cakl kta denge sabiti, K d = 3 tür. 1 litrelik kaba bir miktar X ve 0,9 mol Y konularak tepkime bafllat l yor. Denge kuruldu unda kapta 0,6 mol Z bulundu u saptan yor. Bafllang çta kaba kaç mol X konulmufltur? K MYA

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

ÜN TE III ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELER

ÜN TE III ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELER ÜN TE III ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELER 3. 1. ÇÖZÜNME OLAYI 3. 2. SIVI-KATI ÇÖZELT LER 3. 3. SIVI-SIVI ÇÖZELT LER 3. 4. SIVI-GAZ ÇÖZELT LER 3. 5. ÇÖZÜNME OLAYINDA DÜZENS ZL K FAKTÖRÜ 3. 6. SULU ÇÖZELT LER a) Elektrolit

Detaylı

K MYA TEST. 3. Eflit kütlede C 2 H 6 ve C 3 H 4 gazlar içeren kar fl m yak ld - 4. AgCl tuzunun, ayn s cakl kta bulunan;

K MYA TEST. 3. Eflit kütlede C 2 H 6 ve C 3 H 4 gazlar içeren kar fl m yak ld - 4. AgCl tuzunun, ayn s cakl kta bulunan; K MYA TEST D KKAT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Kimya Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz. 1. A fiekildeki borunun

Detaylı

H DROKARBONLAR YAZILI SORULARI 1

H DROKARBONLAR YAZILI SORULARI 1 H DROKARBONLAR YAZL SORULAR 1 1. 15 P ve 1H elementlerinin oluflturdu u ve P nin oktedini tamamlad bileflik için; a) Molekül formülü nedir? b) Moleküllerinin geometrik flekli nedir? c) Molekül içi ba lar

Detaylı

ÜN TE I K MYASAL REAKS YONLARIN HIZLARI

ÜN TE I K MYASAL REAKS YONLARIN HIZLARI ÜN TE I K MYASAL REAKS YONLARIN HIZLARI 1.1. K MYASAL REAKS YONLAR 1.2. REAKS YON HIZI VE ÖLÇÜLMES 1.3. ÇARPIfiMA TEOR S 1.4. AKT FLENME ENERJ S 1.5. REAKS YON ISISI 1.6. POTANS YEL ENERJ D YAGRAMLARI

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

ÜN TE II K MYASAL REAKS YONLARDA DENGE

ÜN TE II K MYASAL REAKS YONLARDA DENGE ÜN TE II K MYASAL REAKS YONLARDA DENGE 2. 1. F Z KSEL DENGE 2. 2. K MYASAL DENGE a) Homojen Denge b) Heterojen Denge 2. 3. DENGE BA INTISI VE DENGE SAB T 2. 4. DENGEN N N CEL GÖRÜNÜMÜ 2. 5. DENGEN N N

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ KİMYASAL TEPKİMELERDE IZ TEPKİME IZI Kimyasal bir tepkime sırasında, tepkimeye giren maddelerin miktarı giderek azalırken, ürünlerin miktarı giderek artar. Bir tepkimede, birim zamanda harcanan ya da oluşan

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: K MYA MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: Afla dakilerin hangisinde, su molekülleri di- erlerine göre en düzensizdir? A) Buz B) S v su C) Su buhar D) Alkollü su E) fiekerli su (ÖSS 1999) Baz kat

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)]

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)] 4. ÇÖZÜNÜRLÜK Çözünürlük Çarpımı NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) + - [Ag ][Cl ] K = [AgCl(k)] K [AgCl(k)] = [Ag + ] [Cl - ] = [Ag + ] [Cl -

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Yazar Yrd. Doç. Dr. Nevin KANIŞKAN ÜNİTE 12 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; çözünürlük çarpımı kavramını öğrenecek, molar çözünürlük ve çözünürlük kavramlarını

Detaylı

ÜN TE V K MYASAL REAKS YONLAR VE ENERJ (TERMOK MYA)

ÜN TE V K MYASAL REAKS YONLAR VE ENERJ (TERMOK MYA) ÜN TE V K MYASAL REAKS YONLAR VE ENERJ (TERMOK MYA) 5. 1. K MYASAL REAKS YONLAR VE ENERJ 5.2. BA LARIN KIRILMASI VE OLUfiMA ISILARI 5.3. ENDOTERM K VE EKZOTERM K REAKS YONLAR 5.4. REAKS YONLARIN OLUfiMA

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Gaz Basıncı ve Ölçülmesi Barometre: açık hava basıncını ölçmeye yarayan alet Manometre: kapalı

Detaylı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1 11. SINIF Sayısal 01 1. Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem

Detaylı

1 SUDA SERTLİK ve CO2 TAYİNİ 1.SUDA SERTLİK TAYİNİ Suyun sertliği kavramı ile kalsiyum (Ca +2 ) ve magnezyum (Mg +2 ) iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre suyun içerdiği Ca ve Mg iyonlarının kalsiyum

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II Kimyasal tepkimelerde denge, sıcaklık, basınç ve denge bağıntısında yer alan maddelerin derişimlerine bağlıdır. Denge halindeki bir sistemde bu üç etkenden birini değiştirerek,

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Le Chatelier(Lö Şatölye İlkesi) Bu ilkeye göre ; denge halinde bulunan sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında sistem kendiliğinden bu etkiyi azaltacak yönde eğilim gösterir.

Detaylı

Bölüm 6 Çalışma Soruları

Bölüm 6 Çalışma Soruları Bölüm 6 Çalışma Soruları 6.1) Aşağıdaki dönüşümleri yapın. a) 0,850 atm --> torr b) 785 torr --> kilopaskal c) 655 mmhg --> atm d) 1,323 10 5 Pa --> atm e) 2,50 atm --> bar 6.2) a) Satürn ün en büyük uydusu

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE Kimyasal reaksiyonlar koşullar uygun olduğunda hem ileri hem de geri yönde gerçekleşirler. Böyle tepkimelere tersinir ya da denge tepkimeleri

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 :

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 : K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 1 : Bir elementin 60 X +2 iyonunda 25 elektron vard r. Ayn elementin, 58 X izotopunun atomundaki proton (p), nötron (n) ve elektron (e) say lar kaçt r? ÖRNEK 2: Bir

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

Konu Özetleri Rehber Sorular Rehber Soru Çözümleri Alt Bölüm Sorular Etkinlikler Etkinliklerin Çözümleri Alt Konu ve Genel Tekrar Testleri

Konu Özetleri Rehber Sorular Rehber Soru Çözümleri Alt Bölüm Sorular Etkinlikler Etkinliklerin Çözümleri Alt Konu ve Genel Tekrar Testleri Konu Özetleri Rehber Sorular Rehber Soru Çözümleri Alt Bölüm Sorular Etkinlikler Etkinliklerin Çözümleri Alt Konu ve Genel Tekrar Testleri Genel Müdür Temel Ate Genel Koordinatör Ak n Ate E itim Koordinatörü

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı

20. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2012 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

20. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2012 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: 20. ULUSAL

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi 1.SRU: I- 0,9 M Ca C 2 0 4 sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi Yukarıda aynı koşullarda bulunan çözeltilerin aşağıdaki hangi nicelikleri eşit değildir? a)donmaya başlama sıcaklığı b)

Detaylı

REAKSİYON HIZI. Tepkimede yer alan maddelerin derişimleri köşeli parantez ile gösterilir.

REAKSİYON HIZI. Tepkimede yer alan maddelerin derişimleri köşeli parantez ile gösterilir. REAKSİYON HIZI REAKSİYON HIZI Bir reaksiyonun hızlı ya da yavaş olması, reaksiyona giren maddelerin cinsine ve miktarına bağlıdır. Bu nedenle bütün reaksiyonlar farklı hızlarda gerçekleşirler. Örneğin;

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders. kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın. Temel Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders. kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın. Temel Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan KİMYASAL DENGE Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz.. Kimyasal denge, tepkimeye giren maddeler ve

Detaylı

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve İNŞAAT MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI 08.01.015 Soru No 1 3 4 5 6 Toplam Puan Alınan Puan I II III IV Top Adı-Soyadı: Numarası:

Detaylı

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s.

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s. F Z TEST D AT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Fizik Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz.. 3. H z v Y 0 t t Zaman A

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL 1. 1. B R MOL GAZIN KAPLADI I HAC M 1.2. K NET K TEOR 1.3. YAYILMA HIZI 1.4. GAZ BASINCI VE ÖLÇÜLMES 1.5. GAZ HACM N N SICAKLI A BA LILI I 1.6. K NET K TEOR VE AVOGADRO H POTEZ

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

ÇOKLU DENGELER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 1

ÇOKLU DENGELER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 1 ÇOLU DENGELER- Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 1-ÇOLU DENGELER - 1 Örnek 1 : ph 4 tampon ortamında CaC O 4 çözünürlüğü nedir? Esitlikler CaC C HC H O O 4 O O 4-4 H H H Ca OH HC - H C O C O - 4 4 O 4. ütle

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz 1 AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz Bir taneciğin, aktivitesi, a M ile molar konsantrasyonu [M] arasındaki bağıntı, a M = f M [M] (1) ifadesiyle verilir. f M aktivite katsayısıdır ve birimsizdir.

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur. .ÖLÜM MTEMT K Derginin bu say s nda Problemler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi SKOOG 7-1. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Zayıf elektrolit b) Bronsted-Lowry asidi c) Bronsted-Lowry asidinin konjuge bazı d) Bronsted-Lowry tanımına dayanarak nötralleşme e) Amfiprotik

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER 3.1. ORGAN K K MYANIN TAR HÇES VE KONUSU 3.2. ORGAN K MADDELERDE C, H, O ve N ARANMASI a. Organik Maddelerde C ve H Aranmas b. Organik Maddelerde N Aranmas

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Prof. Dr. Ali PINARBAŞI Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T

Detaylı

BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu:

BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu: 2009 2010 BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, 07.06.2010 Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu: 1- BeH2 ün yapısını ve özelliklerini (elektron dağılımı, bağ derecesi ve manyetik özelliği)

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı

POL NOMLAR. Polinomlar

POL NOMLAR. Polinomlar POL NOMLAR ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN T POL NOMLAR Polinomlar 1. Kazan m: Gerçek kat say l ve tek de i kenli polinom kavram n örneklerle aç klar, polinomun derecesini, ba kat say s n, sabit

Detaylı

A A A A A FEN B L MLER TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "FEN B L MLER TEST " bölümüne iflaretleyiniz.

A A A A A FEN B L MLER TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki FEN B L MLER TEST  bölümüne iflaretleyiniz. FEN B L MLER TEST D KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "FEN B L MLER TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. Ceyda: Gazlar bulundu u kab n her

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNC NCĐ MORGĐL SINIF:11 DERS SAATĐ:4 KĐMYASAL REAKSĐYONLAR Sulu çözeltilerde olan reaksiyonlar Sulu çözeltilerde çökelme ve çözünme ile ilgili kurallar Gaz çıkışıışı olan

Detaylı

7. Bölüm: Termokimya

7. Bölüm: Termokimya 7. Bölüm: Termokimya Termokimya: Fiziksel ve kimyasal değişimler sürecindeki enerji (ısı ve iş) değişimlerini inceler. sistem + çevre evren Enerji: İş yapabilme kapasitesi. İş(w): Bir kuvvetin bir cismi

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç)

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZELTİLERDE ÇÖZÜNME VE ÇÖKELME OLAYLARI Çözeltiler doymuşluklarına göre üçe ayrılırlar: 1- Doymamış çözeltiler: Belirli bir sıcaklıkta ve basınçta çözebileceğinden daha az miktarda

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERİN HIZI

KİMYASAL TEPKİMELERİN HIZI KİMYASAL TEPKİMELERİN HIZI Günlük hayatımızda karşılaştığımız bir çok tepkimede zaman büyük bir önem taşımaktadır. Örneğin yanan bir cismin söndürülmesi, metallerin paslanmasının önlenmesi gibi olaylarda

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI

M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI 1. Örnek 1 : ph =4 tampon ortamında CaC2O4 çözünürlüğü nedir? Kcc= 1,7x10-9, Ka1= 5,6x10-2, Ka2= 5,42x10-5 2. Örnek 03: BaCO3 ın sudaki çözünürlüğü nedir?, Kçç=5.0x10-9,

Detaylı

Soru kitapçığı türü A. 7 Mayıs 2006 Pazar,

Soru kitapçığı türü A. 7 Mayıs 2006 Pazar, TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 14. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 7 Mayıs 2006 Pazar, 09.30-12.00

Detaylı

1.BÖLÜM SORU SORU. (x 1) (x 3) = A + B. x 3 ise, d(p(x)) ve d(q(x)) polinomlar n derecelerini göstermek. A. B çarp m kaçt r?

1.BÖLÜM SORU SORU. (x 1) (x 3) = A + B. x 3 ise, d(p(x)) ve d(q(x)) polinomlar n derecelerini göstermek. A. B çarp m kaçt r? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin bu say s nda Polinomlar konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. Bu konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü

Detaylı