HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ"

Transkript

1 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ

2

3

4

5 İÇİNDEKİLER 001 TEMEL BİLGİLER 001 MİSYON VİZYON, AMAÇLAR-TÖREL İLKELER, 005 LIONS SÖZLÜĞÜ 011 ULUSLARARASI LIONS 012 TARİHÇE 015 ORGANİZASYON ŞEMASI 016 ULUSLARARASI BİRLİĞİN YAPISI 020 LCIF 035 ÇOĞUL YÖNETİM ÇEVRESİ 035 TÜRKİYE DE LIONS 037 ORGANİZASYON ŞEMASI 038 ÇOĞUL YÖNETİM ÇEVRESİ ORGANLARI 053 YÖNETİM ÇEVRESİ 053 ORGANİZASYON ŞEMASI 064 YÖNETİM ÇEVRESİ KOMİTE BAŞKANLARI 075 LIONS VE LEO KULÜPLERİMİZ 075 LIONS KULÜPLERİMİZ 094 KULÜP TÜRLERİ 098 KULÜP ÇALIŞMALARI 108 HİZMET AKTİVİTELERİ 113 KULÜP GÖREVLİLERİ EL KİTABI 126 LEO KULÜPLERİMİZ 129 ÜYELİK 129 ÜYELİK 140 ÜÇ KİŞİLİK ÜYELİK KOMİTESİ 149 TÖRENLER 157 ULUSLARARASI YARIŞMALAR VE ÖDÜLLER 167 SIK SORULAN SORULAR 173 FORMLAR VE ÇİZELGELER 203 TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER 237 KONSEY TAKVİMİ

6

7 ÖNSÖZ Çok Değerli Lions Ailem, Sevgili Leolar, Hepinizin bildiği gibi LIONS, çağdaş insanlar n, toplumlar na hizmete önderlik etmek için oluşturduklar ve Temel felsefesi insandan insana hizmet olan, ihtiyac olanlar ile imkan olanlar aras ndaki köprüyü kuran bir kuruluştur. Lions, Törel İlkeler ve alt Amaç üzerine kurulmuştur. Amaçlar evrenselden başlar, ulusa iner, yerele ulaş r, Kulüplerle zenginleşir ve en son amaçta da üye ile noktalan r. Üyeler bizim temel taşlar m zd r ve onlar n ilgili ve bilgili Lionlar olmas n hedefliyoruz. LIONS ayn zamanda bir Liderlik okuludur ve her Lion geleceğin Lideridir. İnsandan İnsana karş l ks z hizmette lider olabilmenin şart ise, Lions un kendine özgü kurallar n ve LIONS u iyi bilmektir. Bu nedenle, önceki y llarda görev yapm ş Genel Yönetmenlerimizin yay nlad klar Bilgi Kitab ve CD ler ile Uluslararas Lions Kulüpleri Birliğinin ve Lions Enstitüsü nün yay nlar ndan elde edilen bilgilerden derlenen LIONS BİLGİ KLASÖRÜ nü, geleceğin liderleri olacak siz değerli dostlar m za sunman n mutluluğunu taş yoruz. Hedefimiz; Geleceğin güçlü bir kurumunu oluşturmak, Sorumluluğumuz; Ortak ak l, inanç ve güvenle çal şmak, Faydam z; İnsan m za ve tüm İnsanl ğa olacakt r. Emeği geçen herkese Lion sevgi ve sayg lar mla şükranlar m sunar m. Neş e YILDIRIM Genel Yönetmen

8

9 TÜRK LIONS UNUN MİSYONU VE VİZYONU MİSYONUMUZ ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ DOĞRULTUSUNDA LAİK VE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPMAK, KARŞILIKSIZ GÖNÜLLÜ HİZMETLER SUNARAK İNSANİ DEĞERLERİ YÜCELTMEK, ULUSAL VE ULUSLARARASI SEVGİ VE ANLAYIŞ RUHU YARATARAK ÜLKEMİZİN ÇAĞDAŞ DÜNYA İÇİNDEKİ YERİNİ ALMASINI SAĞLAMAKTIR. VİZYONUMUZ ÜLKE GENELİNDE YAYGIN, ÜYELİĞİNE ÖZENİLEN, ÜYESİ OLMAKTAN GURUR VE MUTLULUK DUYULAN, NİTELİKLİ ÜYE YAPISI, DİNAMİK VE KATILIMCI ÖRGÜTÜYLE TOPLUMDA AĞIRLIĞI OLAN, GÖNÜLLÜLÜK İLKESİYLE BİR ARAYA GELEN KİŞİLERDEN OLUŞAN, BİR ULUSLARARASI KARŞILIKSIZ HİZMET KURULUŞU OLMAKTIR. ULUSLARARASI LIONS KULÜPLERİ BİRLİĞİNİN; VİZYON BEYANI: İnsanl ğa ve Topluma Hizmette Küresel Lider Olmak. MİSYON BEYANI: Gönüllüleri, topluma hizmet etmeleri için güçlendirmek, insani değerleri yüceltmek, bar ş özendirmek ve Lions Kulüpleri arac l ğ ile uluslararas anlay ş desteklemek. 1

10 Lions Kulüplerinin Amaçlar Dünya Uluslar aras nda bir anlay ş ve ruhu yaratmak ve geliştirmek İyi yönetim ve iyi vatandaşl k ilkelerinin geliştirilmesini sağlamak. Toplumun uygar, kültürel, sosyal ve ahlaki kalk nmas na etkin kat l mda bulunmak. Kulüpleri dostluk, arkadaşl k ve karş l kl anlay ş bağlar ile birleşmek. Politikada taraf tutan ve dini inanç fark gözeten hususlar n d ş nda kalan ve toplumun yararlar n ilgilendiren tüm konulara kulüp üyelerinin serbest tart şmalaryapabilecekleri bir ortam oluşturmak. Hizmete yatk n kişilerin, maddi karş l k beklemeden toplumlar na yararl olmalar n teşvik etmek; yeterliliğe özendirmek ve ticari, s nai, mesleki ve kamu hizmetleri ile özel girişimlerde yüksel törel ilkeleri yerleştirmek. Lions Kulüplerinin Törel İlkeleri Mesleğime olan inanc m, hizmetimi, nitelikleriyle üne kavuşturmaya çal şarak, kan tlamak, Çaba ve çal şmalar mla başar ya ulaşmay istemek, hakk m olan karş l ğ aramak, fakat öz sayg m yitirebileceğim haks z yarar sağlayan ya da kuşku uyand ran işlerden elde edebileceğim başar y kabul etmemek. Kendi işimi ilerletmek için başkalar n nkini bozmak gerekmediğini unutmamak, hizmet verdiğim kişilere ve topluma karş vefal, kendime karş dürüst davranmak, Çevremizdekilere karş davran şlar m ya da bulunduğum durumdaki haklar m veya ahlaki tutumum kuşku uyand r rsa, kusuru kendimde aramak ve kuşkular gidermek, Arkadaşl ğ bir araç değil, bir amaç olarak kabul etmek, gerçek dostluğun karş l kl yarar gözetmediğine kimseden bir şey beklemediğine fakat hizmetin sunulan ruh içinde kabul edilmesi gerektiğine inanmak, Bir vatandaş ve kentli olarak, ulusuma, devletime ve topluma karş olan yükümlülüklerimi unutmamak, sadakatimi söz tutan ve davran ş mla göstermek, zaman m, çabam ve olanaklar m onlar için özgürce kullanmak, Ac l y avundurma, zay f destekleme, muhtaçlara yard m etme yoluyla insanlara hizmet vermek, Eleştirimde dikkatli, övgüde cömert davranmak; y kmak için değil yapmak için çal şmak. 2

11 BİRLİĞİN ADI Birliğin resmi ad, The International Association of Lions Clubs yani Uluslararas Lions Kulüpleri Birliği (ULKB) ya da sadece Lions Clubs International (LCI) yani Uluslararas Lions Kulüpleri dir. Lions ad n n seçilme nedeni aslan n temsil ettiği güç, cesaret, aktivite ve sadakattir. AMBLEM Mevcut Lions amblemi 1919 y l ndaki Konvansiyon da kabul edilmiştir. Bugün Lions, bütün dünyada ayn amblemle tan nmaktad r. Lions amblemi, yuvarlak erguvani zemin üstünde alt n renkli bir L harfinden oluşmaktad r. Bu amblem merkezden d şa bakan iki aslan profili ile bunlar taş yan alt n renkli bir çerçeveden oluşmaktad r. Geçmişe ve geleceğe bakan bu aslanlar, miras olarak al nan gurur ile geleceğe duyulan güveni ifade etmektedir. Üst tarafta LIONS, altta INTERNATIONAL sözcükleri yaz l d r. Lions amblemli rozetinizi her zaman gururla tak n z. Bu amblem tescil edilmiş bir marka olduğundan, Uluslararas merkezin hukuk bölümünden izin al nmadan ticari amaçlarla ve fon geliştirme amac yla kullan lamaz. RENKLER Birlik, 1917 y l nda kurulduğunda erguvan rengi ile alt n rengi, Lions un renkleri olarak seçilmiştir. MOR-ERGUVAN; Ülkeye, dostluğa, kişinin kendisine ve ak l ile gönlün birleşmesine olan sadakati simgeler. Bu renk gücün, yürekliliğin ve bir amaca adanm şl ğ n rengidir.kişinin çevresine olan sadakatini, akl n ve kalbin bütünlüğünü gösterir. (Kozmik bir renk olarak kabul edilen sonsuzluğun yan s ra otoriteyi ve verimliliği çağr şt ran lacivert renk de s kça kullan l r.) ALTIN SARISI; Amaca karş içtenliği, savunmada özgürlüğü,yaşamda safiyeti, muhakemede ve gönülde cömertliği ve insanl ğa olan adanm şl ğ simgeler. PAROLA Lions un parolas We Serve (HİZMET EDİYORUZ) sözcükleri ile ifade edilir.bu parola 1954 y l nda Uluslararas Konvansiyon da tüm dünyadaki üyelerden gelen 6000 den fazla öneri aras ndan seçilerek kabul edilmiştir. SLOGAN 1919 y l ndaki Konvansiyon da kabul edilen slogan m z, Liberty,Intelligence,Our, Nation s Safety kelimelerinin baş harfleri LIONS sözcüğünü oluşturur ve Türkçe aç l m Özgürlük, Anlay ş, Ulusumuzun güvenliğidir şeklinde ifade edilir. ULUSLARARASI DOSTLUK VE ANLAYIŞ Uluslararas dostluk ve anlay ş, dünyan n her yöresindeki lionlar aras nda bir anlay ş ruhu yaratarak, geliştirilen hizmet projeleri ve kulüp aktiviteleri yoluyla iletişim ve dostluğu tesis eder. GENEL KURALLAR LIONS; LIBERTY..ÖZGÜRLÜK INTELLIGENCE.ANLAYIŞ OUR NATIONS ULUSUMUZUN SAFETY...GÜVENLİĞİDİR. LEO; LEADERSHIP.LİDERLİK EXPERIENCE DENEYİM OPPORTUNITY.OLANAK YARATMAKTIR. 3

12 DİLEK METNİ BAĞIŞLAYAN YÜCE TANRIM, YARATTIĞIN NİMETLERE HAMDOLSUN. İNSANLIĞIN BARIŞ VE MUTLULUĞU, ÜLKEMİZİN REFAHI, GÜVENLİĞİ VE YÜCELMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI BAŞARIYA ULAŞTIR. SENİN HERŞEYE GÜCÜN YETER. ÜYELİK ANDI "LIONS TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİNE, ATATÜRK İLKELERİNE VE LIONS KURALLARINA BAĞLI KALACAĞIMA, İNSANLIĞIN BARIŞ VE MUTLULUĞU, ULUSUMUZUN GÜVENLİĞİ, REFAHI VE YÜCELMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIMA, İNSANLIK ÜLKÜSÜNE, LION VE LEO KARDEŞLERİME HER ZAMAN VE HİÇBİR KARŞILIK BEKLEMEDEN BAĞLI KALIP, HİZMETE HAZIR OLACAĞIMA, LIONSU KİŞİSEL YARARLARIMA ASLA ARACI ETMEYECEĞİME, BELİRLİ BİR ÖZRÜM OLMADIKÇA BÜTÜN TOPLANTILARA KATILACAĞIMA VE YÖNETİCİLER TARAFINDAN VERİLECEK GÖREVLERİ KABUL EDECEĞİME BİR LEO / LION OLARAK SÖZ VERİRİM." ÖNEREN ÜYE ANDI BEN BİR ÖNEREN ÜYE OLARAK, ÖNERDİĞİM ÜYEYE BİR YIL İÇİNDE LIONS U ÖĞRETECEĞİME, HER TOPLANTI VE ÇALIŞMAYA DAVET EDECEĞİME, TOPLANTIYA KATILMADIĞINDA, KATILMAMA SEBEPLERİNİ ÖĞRENEREK YARDIMINA KOŞACAĞIMA, ONUN KULÜP ÇALIŞMALARINA KATILMASINA, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİNE VE BAŞARILI BİR LION OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERİRİM. LIONS A BAĞLILIK ANDI LİONS TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİNE, ATATÜRK İLKELERİNE VE LIONS KURALLARINA BAĞLI KALACAĞIMA, İNSANLIĞIN BARIŞ VE MUTLULUĞU, ULUSUMUZUN REFAHI VE YÜCELMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIMA, İNSANLIK ÜLKÜSÜNE, LION VE LEO KARDEŞLERİME HER ZAMAN VE HİÇBİR KARŞILIK BEKLEMEDEN BAĞLI KALIP, HİZMETE HAZIR OLACAĞIMA, LIONS U KİŞİSEL YARARLARIMA ASLA ARACI ETMEYECEĞİME, BELİRLİ BİR ÖZRÜM OLMADIKÇA BÜTÜN TOPLANTILARA KATILACAĞIMA VE YÖNETİCİLER TARAFINDAN VERİLECEK GÖREVLERİ KABUL EDECEĞİME BİR LEO/LION OLARAK SÖZ VERİRİM. 4

13 5

14 6

15 7

16 8

17 9

18 10

19 ULUSLARARASI LIONS KULÜPLERİ BİRLİĞİ ( U.L.K.B.) LIONS HAKKINDA DÜNYANIN HER YERİNDE HİZMETE HAZIR Lions Kulüpleri bir araya geldiklerinde sorunlar azal r, toplum kendini daha iyi hisseder, çünkü biz, ihtiyaç beliren her yere - benzersiz bir dayan şma ve enerjiyle içinde yaşad ğ m z topluma ve dünyan n her yerine yard m götürürüz Kulüp ve 1,3 milyon üyemizle dünyan n en yayg n hizmet örgütüyüz. En etkin ve en verimli çal şan y z. Ele ald ğ m z işi başar yla sonland r r z. İşte son çal şmalar m zda örnekler: A.B.D California eyaletinde 3000 gönüllüyü bir araya getirerek her düzeydeki ve yetenekteki çocuğun yararlanabileceği bir oyun alan inşa edildi. Güney Afrika'n n bir ilçesinde aç insan doyuruldu. Lionlar bunu her gün yap yorlar. 100 yetişkinin ve çocuğun tedavisi için Honduras'a göz doktorlar ndan oluşan bir ekip gönderildi. Çal şt ğ m z her yerde, hiç tan mad ğ m z insanlarla dostluklar kuruyoruz. Kitap gereksinimi olan öğrencilere okul kitab, yaşl lara ulaş m olanağ sağl yoruz. Dünyan n her yerinden gelen Liderlerimiz, yetenekli ve uzman gönüllülerdir. Ayr ca Lions'un insanî projelerini finanse etmek için bize destek olan Uluslararas Lions Kulüpleri Vakf 'm z (LCIF) var. Uluslar aras Lions Kulüpleri'nin ve Vakf m z LCIF' in Merkezi ortakt r ve adresi ayn d r. LIONLAR, HER GÜN VE HER YERDE FARKLILIK YARATIYOR. Uluslararas Lions Kulüpleri dünyan n en yayg n hizmet kulülpleri örgütüdür. Dünya üzerinde den fazla kulüpte 1.3 milyon üyemiz var. Lionlar her yerdedir. 200 ülke ve coğrafi bölgede etkin olan kad n ve erkekleriz. Lionlar n dinamik bir tarihçeleri vard r y l nda kurulan Lions, körlükle savaş yla tan n r. Bu mücadele geçmişimizde olduğu gibi günümüzde de çal şmalar m z n önemli bir parças d r. Ancak gönüllü olark toplum yarar na çok çeşitli projeye de destek veririz. Örneğin; çevre duyarl l ğ, açlar doyurmak, yaşl lara ve engellilere yard m gibi. Lionlar görme yeteneğini sağlarlar. Göz taramalar düzenleyerek, hastane ve kliniklere cihaz temin ederk, ilaç dağ tarak ve göz hastal klar konusunda toplum bilincini artturarak, herkesin görme yetisine sahip olabilmesi için çal şarak misyonlar n yerine getirirler. Bizler, göz nurunun korunmas na kendimizi adad k ve yerel olarak yapt ğ m z say s z çal şman n yan s ra, uluslararas Önce Göz nuru program m zla körlüğün yeryüzünden silinmesine çal ş yoruz. Lions gençliğe hizmet eder. Tolumsal projelerimiz genellikle öğrenci burslar,tatil olanaklar be mentorluk sayesinde semtimizdeki çocuk ve okullara destek sağlanmas d r. Bar ş Afişi Yar şmas, Gençlik Kamplar ve Değişimi, Lions Quest gibi say s z programlar suna z. Leo Kulüp Program dünya gençliğine, gönüllülük yoluyla kişisel gelişim olanağ tan r. Dünyada yaklaş k 140 ülkede 5700 Leo Kulüpte Leo bulunmaktad r. Lions bağ ş ödülleri y l ndan beri Uluslararas Lions Kulüpleri Vakf (LCIF) tüm dünyada Lions un insanc l projelerine destek vermek amac yla 700 milyon bağ şlam şt r. The Financial Times n 2007 y l raporunda LCIF, hükümetler d ş kuruluşlar aras nda birinci s ray alm şt r. Hay r işleriyle ilgili Charity Navigator n güncellenmiş raporuna göre LCIF 4 y ld z alarak ilk s raya yerleşmiştir. Lionlar, Vakf m z ile birlikte doğal afetlerde derhal g da, su, giyecek ve t bbi yard m ulaşt r r ve uzun vadeli yeniden yap lanma çal şmalar na katk da bulunur. Lionlar etkindir. Hizmet Ediyoruz slogan m zla küresel hizmet ağ n n bir parças y z ve içinde yaşad ğ m z toplumun neye ihtiyac olursa biz yard ma haz r z. 11

20 U.L.K.B. TARİHÇE Toplumun gelişmesi ve yaşam n kalite kazanmas ad na bilgi, deneyim ve insani zenginliklerini hiç karş l k beklemeden gönüllü olarak paylaşmaya haz r olanlar n benimsediği bir düşünce ve davran ş şekli olan Lions hareketi geçtiğimiz asr n başlar nda 7 Temmuz 1917 senesinde ABD de Melvin Jones ad nda halktan bir sigortac n n 1. dünya savaş sonras nda toplumda aç lan sosyal, kültürel ve ekonomik yaralar, dünya genelindeki bölünmüşlüğü ve ac lar din, dil, rk ve politik farkl l k gözetmeksizin kucaklamak ideali ile başlam şt r.şikago İş Adamlar Merkezi sekreteri Melvin Jones iş adamlar n ve ciddi organizas yonlar bu derneğe kat lmalar için davet etti.kat lan kuruluşlardan biri olan Indiana Lions Kulübünün ad nda geçen Lions kelimesi İlk Konvansiyon Ekim 1917 de Dallasta 22 kulübün kat lmas ile yap ld. Kuruluş benimsendi. Dallastaki ilk konvansiyonda Lions ismi tescil edildi, Amaç ve Törel İlkeler Kabul edildi. Başkan Dr. William Woods idi den beri geçerli olan kural: Hiç bir kulüp Amaç ve Törel ilkelere ayk r olarak kurulamaz. Dernek Uluslararas unvan n ald Amerika d ş ndaki İlk kulüp 1920 de Kanadada Ontario da kurulan Windsor oldu 1919 Konvansiyonunda slogan olarak: Liberty Intelligence Our Nation s Safety Kabul edildi. Rosa Bonheur s painting in de Rosa Bonheur un resmi olan halen geçerli olan amblem tescil edildi. 1925, Helen Keller Lionlar yeni bir mücadele davet etti. Ve Lionlar Körlerin Şövalyeliğini kabul etti. O andan itibaren göz Lionlar n odak noktas n teşkil etti. Lions genişlemeye devam ederek; 1928 de İlk kulüp Çin de, 1931 de İlk kulüp Meksika da kuruldu. Onuncu y lda 2,200 kulüp, 80,000 üye oldu. 1928, Yeni Merkez olarak kullan lmaya başland e kadar Melvin Jones un Şikago daki ofisi merkez olarak kullan l yordu. Oak Brookta, Illinois,deki merkezimizin kesin olarak Merkez olmas ise 1971 de oldu. 1937, Şikago Konvansiyonunda Kat lan kulüpler Ocak ay n kurucular ay olarak Kabul etti ve 13 Ocak tarihini de Melvin Jonesun doğum günü olarak onaylad. Bu gün hala bu böyle devam etmektedir de Lions UN ( Birleşmiş Milletler ) de yer ald. Bu karar Lions San Fransisko Konferans nda onayland. Lions genişlemeye devam etti İlk kulüp Orta Amerika da İlk Kulüp Cuba da Ilk kulüp Avustralyada. 1948, Lions Uluslararas Lions Kulüpleri Birliği olarak. Ekonomik ve Sosyal Konsey olan ECOSOC a dan şman statüsünde kat ld. Avrupa da ilk kulüp 1948 Stokholm, İsveç onu bir kaç gün ara ile Genevre, İsviçre takip etti. 1954,de New York Konvansiyonunda WE SERVE slogan resmen Kabul edildi. 1961, Efsanenin Ölümü. 1 Temmuz Melvin Jones öldü. 12

21 Derneğin yeni bir boyutu Leo Klüpleri resmen bir lions program olarak benimsendi Uluslararas Lions Kulüpleri birliği Vakf kuruldu Üyeler bir milyona ulaşt Lioness Klüpleri resmen bir lions program olarak benimsendi. Tarihi devrim de Taypei Konvansiyonunda bayanlara da Lion olabilme imkan tan nd de, Uluslararas Lions Bar ş Posteri Yar şmas başlat ld. 12 Nisan 1996 da Colombiyada, Güney Amerikada kurulan Leo kulüple inci Leo Kulübü ne ulaş ld y l nda LCIF Sight Firs program n başlatt.143,5 Milyon dolar topland ve körlüğü önleyici göz sağl ğ projelerine harcanmaya başland. 2,2 Milyon kataract ameliyat yap ld. SightFirst her y l 4 milyon kişiye körlüğü önleyici hizmet vermektedir. (river blindess) 1994 de Sight First Göz sağl ğ program (LEHP) ile gelişmekte olan ülkelerde Glakoma ve Diyabete bağl göz hastal klar hakk nda kişileri bilgilendirme çal şmalar n başlatt Core 4 Grant Program onayland Çin Cumhuriyeti halk na 5 y ll k Körlüğü önleyici Program başlat ld de Çin de Lions kulübü kuruldu. Lions hareketi,toplumun gelişmesi ve yaşam n kalite kazanmas ad na bilgi, deneyim ve insani zenginliklerini hiç karş l k beklemeden gönüllü olarak paylaşmaya haz r olanlar n benimsediği bir düşünce ve davran ş şeklidir. Bu hareket, geçtiğimiz asr n başlar nda 7 Temmuz 1917 tarihinde ABD de Melvin Jones ad nda halktan bir sigortac n n I. Dünya Savaş sonras nda toplumda aç lan sosyal, kültürel ve ekonomik yaralar, dünya genelindeki bölünmüşlüğü ve ac lar din, dil, rk ve politik farkl l k gözetmeksizin kucaklamak ideali ile başlam şt r. Şikago İş Adamlar Merkezi sekreteri Melvin Jones, iş adamlar n ve ciddi organizasyonlar bu derneğe kat lmalar için davet etti.kat lan kuruluşlardan biri olan Indiana Lions Kulübü nün ad nda geçen Lions kelimesi benimsenerek, ilk Konvansiyon Ekim 1917 de Dallas ta 22 kulübün kat lmas ile yap ld. Dallastaki ilk konvansiyonda, amaç ve törel ilkeler kabul edildi. Hiç bir kulüp amaç ve törel ilkelere ayk r olarak kurulamaz kural o günden bu yana geçerlidir. Amerika d ş ndaki İlk kulüp 1920 de Kanada da Ontario da kurulan Windsor Kulübü oldu Böylece Lions Uluslararas unvan n ald. 13

22 1919 Konvansiyonu nda Slogan olarak Liberty, Intelligence,Our,Nation s, Safety kabul edildi de Rosa Bonheur un resmi olan halen geçerli olan amblem tescil edildi te Helen Keller Lion lar yeni bir mücadele davet etti ve lionlar Körlerin Şövalye liğini kabul etti. O zamandan beri körlüğün önlenmesi lion lar n en önemli ilgi alan n oluşturdu de 2200 kulüp, üyeye ulaş ld de Küba da ilk kulüp, 1928 de Çin de ilk kulüp, 1931 de Meksika da ilk kulüp kuruldu de Şikago Konvansiyonu na kat lan kulüpler ocak ay n Kurucular Ay olarak kabul etti ve 13 Ocak tarihini de Melvin Jones un doğum günü olarak onaylad de Lions Birleşmiş Milletler de yer ald. Bu karar Lions San Fransisko Konferans nda onayland de Avustralya da Ilk kulüp kuruldu de Lions Uluslararas Lions Kulüpleri Birliği olarak Ekonomik ve Sosyal Konsey olan ECOSOC a dan şman statüsünde kat ld de İsveç Stockholm da kuruldu.onu birkaç gün ara ile İsviçre Cenevre Kulübü takip etti de New York Konvansiyonu nda WE SERVE slogan resmen kabul edildi de İlk Leo Kulübü kuruldu de 1 Temmuz da Melvin Jones öldü de Uluslararas Lions Kulüpleri Birliği Vakf kuruldu 1971 de Oak Brookta, Illinois,deki merkezimizin kesin olarak Merkez olmas ise oldu de Üyeler bir milyona ulaşt te Lioness Kulüpleri resmen bir lions program olarak benimsendi de Taypei Konvansiyonu nda bayanlara da Lion olabilme imkan tan nd de Uluslararas Lions Bar ş Posteri Yar şmas başlat ld da Kolombiya da, kurulan Leo kulüple 5000 inci Leo Kulübü ne ulaş ld de LCIF Sight First program n başlatt.143,5 Milyon dolar topland ve körlüğü önleyici göz sağl ğ projelerine harcanmaya başland. 2,2 Milyon katarakt ameliyat yap ld. SightFirst her y l 4 milyon kişiye körlüğü önleyici hizmet vermektedir. ( river blindess) 1994 de Sight First Göz sağl ğ program LEHP ile gelişmekte olan ülkelerde glokoma ve diyabete bağl göz hastal klar hakk nda kişileri bilgilendirme çal şmalar n başlatt de Core 4 Grant Program onayland 1999 da Çin Cumhuriyeti halk na 5 y ll k Körlüğü Önleyici Program başlat ld de Çin de Lions kulübü kuruldu de Çin ve Ermenistan n Lions a kat lmas ile 190 ülke olduk de Vatikan kat ld ve 191 ülke olduk de LCIF Sight First II program n başlatt de Bangkok Konvansiyonunda 200 milyon dolar aş ld. 14

23 15

24 ULUSLARARASI BİRLİĞİN YAPISI Lions Kulüpleri birliğimizin en önemli birimidir. Kulüplerini temsil eden delegeleri arac l ğ yla Lions kulüpleri, Uluslar aras Birliğe ait tüzük ve yönetmelikleri düzeltme,değiştirme veya uluslararas görevlilerin seçimine kat lma hakk na sahiptir. İyi durumda bir Lions Kulübü, Uluslararas Konvansiyon da oy kullanmak üzere, üye say s na bak lmaks z n, en az bir asil ve bir yedek delege gönderme hakk na sahiptir.ayr ca sahip olduğu her 25 üye için bir veya 25 in yar dan fazla bölümüne sahip üye say s için de ayr ca bir delege gönderme hakk n taş rlar.delegeler kulübün yönetim kurulunca atanabilir ya da üyeler taraf ndan seçilebilir. Uluslar aras Konvansiyon da delegeler bir sonraki çal şma döneminin (1 Temmuz-30 Haziran) çal şacak olan uluslar aras görevlileri ve direktörleri seçer.seçilen görevliler aras nda Uluslar aras Başkan ile Birinci ve İkinci Başkan Yard mc lar vard r.tüzüksel olarak seçim sadece İkinci Başkan Yard mc s için yap l r., öteki görevliler seçilmiş Uluslar aras Başkan oluncaya kadar her y l bir basamak ilerler.geçen Dönem Uluslar aras Başkan da Uluslar aras Birliğin Yönetim Kurulu Görevlileri aras nda olup,ayn zamanda LCIF in Mütevelli Heyeti Başkan olarak görev yapar Uluslar aras Konvansiyonu nun kapan ş ndan bu yana, Uluslar aras Lions Kulüpleri Birliği nin Yönetim Kurulu Üyeleri; Uluslar aras Başkan, Geçen Dönem Uluslar aras Başkan,Birinci ve İkinci Başkan Yard mc lar ve dünyan n çeşitli bölgelerini temsil eden 33 Uluslararas Direktörü içermektedir.uluslararas Direktörler in her y l yar s seçilmek üzere iki y l süre ile görev yaparlar. ULUSLARARASI GENEL KURUL (ANNUAL CONVENTION) Genel Kurul Annual Convention her y l haziran ay n n sonu veya temmuz ay n n ilk yar s nda toplan r. Lion'lar n aileleri ile kat ld klar bu konvansiyonlarda bin aras nda kat l mc olur. Ancak sadece delege kart na sahip olanlar oy hakk na sahiptirler. Tüzüklerimize göre iyi durumda her Lions kulüp her 25 üyesi için bir asil ve bir yedek delege ile temsil edilebilir. Konvansiyonun yap lacağ ülkeler 5-7 sene öncesinden belirlenir.önümüzdeki 7 y l için öngörülen konvansiyon yer ve tarihleri aşağ dad r: 2011 y l nda 4-8 Temmuz Seattle,Washington,ABD 2012 y l nda Haziran Busan, G.Kore 2013 y l nda 5-9 Temmuz Hamburg, Almanya 2014 y l nda 4-8 Temmuz Toronto, Kanada 2015 y l nda Haziran Honolulu, Hawaii,ABD 2016 y l nda Haziran Fukuoka, Japonya 2017 y l nda 30 Haziran-4 Temmuz Chicago,Illinois,ABD Bir genel kurul olan konvansiyonun görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, tüzük ve yönetmeliklerde değişiklik yapmak, uluslararas çal şma program n ve bütçeyi onaylamakt r. YÖNETMENLER KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Uluslararas Lions Kulüpleri Birliği'nin Yönetmenler Kurulu'nda üye say s 38'd r. Seul, Kore Konvansiyonu'nda kabul edilen tüzük değişikliğine göre; 1997 tarihinden itibaren Uluslararas Başkan, Geçen Dönem Başkan, 1. ve 2. yard mc lar ve 34 Uluslararas direktörden oluşmaktad r. İyi durumda bir Lions kulübünün, iyi durumda üyesi olan bu kişiler konvansiyonda seçilirler. Uluslararas Yönetmenler Kurulu her y l 4 kez toplan r. 1) Konvansiyon öncesi, 2) Konvansiyon sonras, 3) Ekim ay nda, 4) Nisan ay nda. Yönetmenler Kurulu, Birliğin mallar n, fonlar n yönetir, denetler, bütçeyi haz rlar, bütün yönetici ve komitelere nezaret eder. Uluslararas Başkan Birliğin Başkan 'd r. Bütün Genel Kurullara ve Yönetmenler Kurullar 'na başkanl k eden en üst yöneticidir. Görevi bir sene sürer. Bitince kulübün ömür boyu üyesi olur. L.C.I.F. (Lions Kulüpleri Birliği Vakf ) başkanl ğ na gelebilir. Uluslararas Direktörler Lions'un kendi içinde ayr ld ğ 6 coğrafi bölgeyi temsil ederler. Konvansiyonda 2 sene için seçilirler. Her coğrafi bölge ortalama 40 bin Lion için bir direktöre hak kazan r. 16

25 Bölgelere göre direktörlerin say sal dağ l m (1997'den itibaren) A.B.D. Kanada, Bermuda ve Bahama Adalar Güney Amerika, Orta Amerika, Meksika, Karayip Adalar Avrupa Hindistan, Güney Asya, Afrika, Ortadoğu Doğu ve Güneydoğu Asya Avustralya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Endonezya, Güney Pasifik Adalar 7 direktör 1 direktör 3 direktör 2 direktör 3 direktör 1 direktör 34 direktörün çift senelerde 17'si, tek senelerde ise diğer 17'si direktör seçilerek, Uluslararas Yönetim Kurulu'nda dönüşümlü olarak görev yaparlar. Her bölgenin ve dolay s ile o bölgedeki Yönetim Çevreleri'nin bir kod numaras vard r. *A.B.D. Kanada, Bermuda ve Bahama Adalar 'nda Yönetim Çevreleri harfler ve say larla belirtilirler. District B1, B2, District 22A, 22B District 1, 2 gibi. *Güney Amerika, Orta Amerika, Meksika ve Karayip Adalar (ayn harf ve say sistemleri geçerlidir.) *Avrupa (100 kod no.) *Avustralya, Yeni Zelanda (200 kod no.) *Doğu ve Güneydoğu Asya (300 kod no.) *Afrika (400 kod no.) Türkiye, Avrupa Bölgesine (area) ait olup, Lions'u Avrupa'da kabul eden 18. ülke olduğu için kod numars 118'dir. Türkiye, dünyada Lions'u kabul eden 102. ülkedir. YÜRÜTME KOMİTESİ ( EXECUTIVE COMMITEE) Üyeler toplant larda bir arada olmad ğ zaman yönetmenler kurulu ad na hareket eder. YETKİLİ YÖNETİCİ ( EXECUTIVE ADMINISTRATOR) Başkan n Uluslararas Lions'un amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için yard mc olacak tarzda uluslararas büroyu ve personelini içerde ve d şar da profesyonel olarak yönetir. U.L.K.B. COĞRAFİ BÖLGELERİ LIONS UN 7 COĞRAFİ BÖLGESİ: A.B.D.,Kanada Bermuda Bahama A1-A2-A3.. Güney Amerika,Meksika Karayip Adalar B1-B2-B3 Avrupa 100 Avustralya,Yeni Zelanda,Endonezya Pasifik Adalar,Papua,Yeni Gine 200 Doğu ve Güney Doğu Asya,Filipinler 300 Afrika,Ortadoğu,Güney Bat Asya 400 ULUSLARARASI MERKEZ Tam gün çal şan, yaklaş k 290 kişilik kadrosu ile, Uluslararas Merkez, Oak Brook, Ill nois ABD de bulunmaktad r. Her ne kadar tüm dünyada şube ve bürolar bulunmakta ise de, Uluslar aras Merkez, Birliğin idari ve bilgi merkezidir y l nda inşaat biterek kullan lmaya başlanm şt r. Yeni kulüplere kuruluş belgesi vermek,üyelere broşür, aktivite rehberleri ve haber bültenleri yay nlamak ve tam birliğin kay tlar n tutmak dahil pek çok hizmet buradan sağlanmaktad r. Uluslar aras Merkez in kadrosu, merkezin çal şmalar n düzenleyen ve Uluslar aras Yönetim Kurulu taraf ndan al nan politika kararlar n yerine getirmek için çal şan Yetkili Yönetici taraf ndan yönetilir,uluslar aras Birliğin Sayman, yetkili yöneticiye yard mc olur. 17

26 Bu merkezdeki bölümler (Department-Division) bizlere bilgi vermek için çal ş rlar,idari sorumluluklar 11 çal şma bölümüne ayr lm şt r. Bunlar : Kulüp İhtiyaçlar ve Dağ t m Bölümü (CLUB SUPPLIES AND DISTRIBUTION DIVISION). Konvansiyon Bölümü (CONVENTION DIVISION). Yönetim Çevreleri ve Kulüp Hizmetleri Bölümü (DISTRICT AND CLUB ADMINISTRATION DIVISION). Yürütme Hizmetleri Bölümü (EXECUTIVE SERVICES DIVISION). Genişleme ve Üyelik Geliştirme Bölümü (EXTENSION AND MEMBERSHIP DIVISION). Uluslararas Hizmetler ve Program Geliştirme Bölümü (INTERNATIONAL ACTIVITIES AND PROGRAM DEVELOPMENT DIVISION). Liderlik Bölümü (LEADERSHIP DIVISION). Hukuk Bölümü (LEGAL DIVISION). Teknik Bilgi Bölümü (INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION). Halkla İlişkiler ve Üretim Bölümü (PUPLIC RELATION AND PRODUCTION DIVISION). Kaynaklar Bölümü (RESOURCES DIVISION). Uluslararas Lions Kulüpleri Vakf Bölümü (LİONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION) Merkezin kabul ettiği resmi dil say s 11 dir. Bir dilin ULKB resmi dili olabilmesi için o ülkede 15 bin Lion olmas gerekmektedir. ULUSLARARASI LIONS KULÜPLERİ WEB SİTESİ Uluslararas Lions un resmi web sitesi tur. Bu site, birlik ile ilgili bilgiler ve birliğin programlar ile ilgili bir bilgi hazinesi içermektedir. İnternetten bilgisayara yüklenip kullan labilecek materyaller, sanal olarak kulüp malzemesi sat şlar, kulüp rehberi ve ayl k kulüp raporlar n gönderme olanağ vard r.ek olarak, sitede çeşitli haber bültenleri, The Lion dergisinin son say s, mesaj panolar ve sanal eğitim kurslar mevcuttur.site ayl k olarak güncellenir. Lionlar, en son haberleri ve güncellemeleri öğrenmek için s kça ziyaret etmeye özendirilir. AVRUPA LIONS FORUMLARI Dünya'da Lions'un var olduğu her bölgede her sene BÖLGE FORUMLARI (Area Forums) düzenlenir. Avrupa Forumu, ilki 1958 y l nda düzenlenmiş bulunan ve o tarihten bugüne dek her sene ayr bir Avrupa ülkesinde düzenlenen, bu bağlamda bir sosyal ve fikri çal şmad r. Amac : Avrupa'da mevcut Lions Kulüpleri üyeleri aras nda dostluk ve anlay ş geliştirmek, Kulüp ve Yönetim Çevreleri ölçeğinde deneyim aktar m ve fikri çal şmalar için aç k ortam yaratmak, Uluslararas Lions Kulüpleri Birliği'nin amaçlar n desteklemek, Uluslararas ve diğer konvansiyonlara kat l m özendirmek, Uluslararas Lions Kulüpleri Vakf 'n (L.C.I.F.) desteklemek, Avrupa Lion'lar aras nda tüm insanl ğ n yarar na geliştirilecek hizmet projeleri konusunda işbirliği imkânlar yaratmak, Birliğin Uluslararas Başkan 'n n mevcut hizmet hedeflerini desteklemek. Bölge forumlar daha ziyade o bölgenin düşünsel ve toplumsal özelliklerini, ihtiyaç ve hizmet imkânlar n yans t rlar. Dolay s ile 6 ayr bölge formunun sonucundaki fikri çal şma ve öneriler Birliğimizin gerek idari, gerekse hizmetler aç s ndan uluslararas yap s n destekleyen son derece önemli kaynak teşkil etmektedir. Avrupa Forumu'na konu seçerken dikkat edilecek noktalar: "Sunulacak tebliğ ile yap lacak deneyim aktar m n n veya işbirliği önerisinin yöresellikten evrenselliğe ak ş n n insanl k için ne denli önem taş d ğ " konusu belli başl kriterimiz olmal d r. Ayr ca konunun; "Makro düzeyde paylaş lmaya değer, Denenmemiş, Neden, nas l, neye ve kime ilişkisi aç kça belli, Kendi içinde belli bir ölçüde sonuçlar al nm ş veya sonuçlanma metodlar inand r c şekilde 18

27 belirtilmiş, O bölge insan için öncelikle ve daha sonra tüm insanl k için büyük çoğunluğu kapsayacak şekilde etki sahas geniş olmal, Avrupa Forumlar n n Daimi Komisyonlar (PEC) veya bunlar alt komisyonlar n n çal şma sahalar içinden olmas na özen gösterilmelidir. LION DERGİSİ Bu dergi birliğimizin resmi yay n organ d r ve Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki ile 20 dilde bas l r. Ayr dilde bir bask yap labilmesi için o yörede en az 5000 etkin Lion'un bulunmas gerekir. Bas ld ğ diller: İngilizce, İspanyolca, Japonca, Frans zca, İsveç ce, İtalyanca, Almanca, Fince, Flaman Frans zca s, Kore dili, Portekizce, Hollanda ca, Danimarka ca, Çince, Norveç ce, İzlandaca, Türkçe, Yunanca, Hintçe ve Thayca. İngilizce olan Uluslararas Merkez' de bas l r. Dergi nin ana amac, U.L.K.B.'nin politikas ve faaliyetlerinin yararl şekilde Lion'lara aktar lmas d r. Dergi Türkiye'de de mevcut ve kurulacak tüm Lions ve Leo Kulüpleri ve üyelerince duyurulacak Lions bilgi ve aktivitelerinin her türlü telif ve tercüme yaz lar ve haberleri içerir. Yap lan yay n n belirli bir bölümü uluslararas ndan gelen haberlere ayr l r. Dergi şekil ve içerik yönünden, yürürlükteki yasal mevzuata uygun bir biçimde haz rlan r. Senede en az 6 kez olmak üzere yay nlan r. Derginin yay nlanmas ndan sorumlu, The Lion Dergisi editörü Çoğul Yönetim Çevresi'nin saptad ğ 3 kişiden oluşan dergi komitesi taraf ndan 2 sene için atan r. The Lion Dergisi, Dünya' da Reader's Digest'ten sonra en çok bas lan dergidir. The Lion dergisinin 4 büyük işlevi vard r: Üyeleri resmi duyurulardan haberdar etmek, Hizmet ve fon geliştirme fikirleri ve bunlar n başar s n sağlamak için uygulanacak yöntemlerle ilgili, merkezi bir başvuru kaynağ olarak hizmet etmek, Lion lar n aktif olarak bulunduğu ülkeler ve yöreler hakk nda bilgi sağlayarak, tüm üyelerin ulusal programlar ve amaçlar daha iyi anlamalar ve desteklemelerini sağlamak ve tüm dünyada bar ş ve anlay ş ilerletmek, Uluslararas Lions Kulüpleri nin gelişimini mümkün olan en iyi şekilde sunarak, sadece lionlar n değil,rastlant sonucu dergiyi okuyan kimselerin de Uluslar aras Birlik hakk nda olumlu bir izlenim elde etmelerini sağlamak. 19

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

LİONS KULÜPLERİNİN AMAÇLARI

LİONS KULÜPLERİNİN AMAÇLARI LİONS KULÜPLERİNİN AMAÇLARI Hizmet için yeni Lions Kulüpleri kurulmasını sağlamak ve önder olmak, Aktiviteler, koordine etmek ve kulüp yönetiminin standartlarını oluşturmak Dünya ulusları arasında bir

Detaylı

Lions un Evrensel Hedefleri nin dayandığı en temel kavramlardan birisi Lions un Evrensel Vizyonu dur.

Lions un Evrensel Hedefleri nin dayandığı en temel kavramlardan birisi Lions un Evrensel Vizyonu dur. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Hizmet Kavramı 1 Dayanak Lions un Evrensel Hedefleri nin dayandığı en temel kavramlardan birisi Lions un Evrensel Vizyonu dur. İşte bu vizyon Lions un hizmetlerinin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Temel Bilgiler. Birliğin Adı. Misyonu. Parola. Slogan. Resmi Renkler. Logo. 1 Lions Hakkında Genel Bilgiler

Temel Bilgiler. Birliğin Adı. Misyonu. Parola. Slogan. Resmi Renkler. Logo. 1 Lions Hakkında Genel Bilgiler Kulüpleri Birliği Genel Bilgiler 1 Lions Hakkında Genel Bilgiler Temel Bilgiler Birliğin Adı Birliğin resmi adı, The International Association of Lions Clubs ( Kulüpleri Birliği) ya da sadece, Lions Clubs

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

SAMSUN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI HASTANESİ UZM.DR UMUT MERT AKSOY Açıklama 2008 20092009 Araştırmacı: olmamıştır Danışman: olmamıştır Konuşmacı: olmamıştır TARİHÇE: Canik sancağı nda 1895 yılında alınan

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Hasta Bilgilendirme. Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program. AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi!

Hasta Bilgilendirme. Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program. AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi! Hasta Bilgilendirme Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi! 2 AOK-Curaplan Diyabet Tip 2 AOK Curaplan nedir? AOK Curaplan, Tip 2 Diyabet hastal ğ olan

Detaylı

Ci C n i s n e s l e l iş i l ş e l v e v bo b z o u z k u l k u l k u l k a l r a r y l y a l a il i g l i g l i i l P i a P r a i r s i s t e t

Ci C n i s n e s l e l iş i l ş e l v e v bo b z o u z k u l k u l k u l k a l r a r y l y a l a il i g l i g l i i l P i a P r a i r s i s t e t Kadınlarda cinsel işlev bozukluğu Parlak buluş! Cinsel işlev bozukluklar yla ilgili Paris te düzenlenen büyük bir toplant ilaç satanlar için milyar dolarl k pazarlar yaratabilecek yeni bir hastal ğ tan

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU:

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM Politikalarını geliştirmeye yönelik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118 Lions Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118 Lions Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Önce Göznuru (Sight First) Kampanyası Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118 Lions Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. Mart 2013 1 Önce Göz Nuru Sight First Kampanyası

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Dünya Optometri Konseyi DÜNYA OPTOMETRİ KONSEYİ NDEN SAYGILARLA

Dünya Optometri Konseyi DÜNYA OPTOMETRİ KONSEYİ NDEN SAYGILARLA Dünya Optometri Konseyi DÜNYA OPTOMETRİ KONSEYİ NDEN SAYGILARLA Dünya Optometri Konseyi Victor J. Connors, O.D. Başkan, Dünya Optometri Konseyi WCO Dünya Optometri Konseyi Dünya Optometri Konseyi WCO nun

Detaylı

Hasta Bilgilendirme. Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program. AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi!

Hasta Bilgilendirme. Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program. AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi! Hasta Bilgilendirme Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi! Başlang çtan itibaren yan n zday z AOK Curaplan nedir? AOK Curaplan, Tip 2 Diyabet hastal

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika

Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika AVRUPA GENÇ İNSANLARIN BELEDİYE VE BÖLGESEL YÖNETİMLERE KATILIMI ŞARTI Giriş: Genç insanlar n topluluk işleri ne dahil olmas, kenarda yaşamaktansa, belediyelerinde veya bölgelerindeki yaşamda yer almalar

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Merkez Adres: Valimithat Bey Mah. Cemaller Sok.No:4 Kat:4-6 İpekyolu/VAN Tel: (0432) 217 70 61 Fax:(0432)

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YAZ SPOR OKULU 2015. 15 HAZiRAN - 15 TEMMUZ SINIRSIZ SPOR VE EĞLENCEYE DAVETLİSİNİZ!

YAZ SPOR OKULU 2015. 15 HAZiRAN - 15 TEMMUZ SINIRSIZ SPOR VE EĞLENCEYE DAVETLİSİNİZ! YAZ SPOR OKULU 2015 15 HAZiRAN - 15 TEMMUZ SINIRSIZ SPOR VE EĞLENCEYE DAVETLİSİNİZ! Cent Koleji Yaz Spor Okulu Okulumuz Tarabya da 21.000 m2 lik eğitim yerleşkesinde, 1991 y l ndan itibaren, yüce Atatürk

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Harbiye Leo Kulübü. Sponsorluk Dosyası

Harbiye Leo Kulübü. Sponsorluk Dosyası Harbiye Leo Kulübü Sponsorluk Dosyası 15.10.2008 İçindekiler 1 Lions ve Leo Kulüpleri 3 1.1 Lions Nedir? 3 1.2 Leo Nedir? 3 1.3 Leo Tarihçesi 4 2 Harbiye Leo Kulübü 5 2.1 Kulüp Tarihçesi 5 2.2 Kulüp Vizyonu

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 1 I. Amaç: Bu yönetmeliğin amacı, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Özel Işıkkent İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesinin bünyesindeki Öğrenci Birlikleri nin görev, yetki

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı 4.2.Görev Tanımları 4.2.1.Dekan Görev Tanımı İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÖREV FORMU Yönetici/Yöneticileri Astları Prof. Dr. Mahmut KARTAL İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Rektör Akademik

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı