HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ"

Transkript

1 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ

2

3

4

5 İÇİNDEKİLER 001 TEMEL BİLGİLER 001 MİSYON VİZYON, AMAÇLAR-TÖREL İLKELER, 005 LIONS SÖZLÜĞÜ 011 ULUSLARARASI LIONS 012 TARİHÇE 015 ORGANİZASYON ŞEMASI 016 ULUSLARARASI BİRLİĞİN YAPISI 020 LCIF 035 ÇOĞUL YÖNETİM ÇEVRESİ 035 TÜRKİYE DE LIONS 037 ORGANİZASYON ŞEMASI 038 ÇOĞUL YÖNETİM ÇEVRESİ ORGANLARI 053 YÖNETİM ÇEVRESİ 053 ORGANİZASYON ŞEMASI 064 YÖNETİM ÇEVRESİ KOMİTE BAŞKANLARI 075 LIONS VE LEO KULÜPLERİMİZ 075 LIONS KULÜPLERİMİZ 094 KULÜP TÜRLERİ 098 KULÜP ÇALIŞMALARI 108 HİZMET AKTİVİTELERİ 113 KULÜP GÖREVLİLERİ EL KİTABI 126 LEO KULÜPLERİMİZ 129 ÜYELİK 129 ÜYELİK 140 ÜÇ KİŞİLİK ÜYELİK KOMİTESİ 149 TÖRENLER 157 ULUSLARARASI YARIŞMALAR VE ÖDÜLLER 167 SIK SORULAN SORULAR 173 FORMLAR VE ÇİZELGELER 203 TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER 237 KONSEY TAKVİMİ

6

7 ÖNSÖZ Çok Değerli Lions Ailem, Sevgili Leolar, Hepinizin bildiği gibi LIONS, çağdaş insanlar n, toplumlar na hizmete önderlik etmek için oluşturduklar ve Temel felsefesi insandan insana hizmet olan, ihtiyac olanlar ile imkan olanlar aras ndaki köprüyü kuran bir kuruluştur. Lions, Törel İlkeler ve alt Amaç üzerine kurulmuştur. Amaçlar evrenselden başlar, ulusa iner, yerele ulaş r, Kulüplerle zenginleşir ve en son amaçta da üye ile noktalan r. Üyeler bizim temel taşlar m zd r ve onlar n ilgili ve bilgili Lionlar olmas n hedefliyoruz. LIONS ayn zamanda bir Liderlik okuludur ve her Lion geleceğin Lideridir. İnsandan İnsana karş l ks z hizmette lider olabilmenin şart ise, Lions un kendine özgü kurallar n ve LIONS u iyi bilmektir. Bu nedenle, önceki y llarda görev yapm ş Genel Yönetmenlerimizin yay nlad klar Bilgi Kitab ve CD ler ile Uluslararas Lions Kulüpleri Birliğinin ve Lions Enstitüsü nün yay nlar ndan elde edilen bilgilerden derlenen LIONS BİLGİ KLASÖRÜ nü, geleceğin liderleri olacak siz değerli dostlar m za sunman n mutluluğunu taş yoruz. Hedefimiz; Geleceğin güçlü bir kurumunu oluşturmak, Sorumluluğumuz; Ortak ak l, inanç ve güvenle çal şmak, Faydam z; İnsan m za ve tüm İnsanl ğa olacakt r. Emeği geçen herkese Lion sevgi ve sayg lar mla şükranlar m sunar m. Neş e YILDIRIM Genel Yönetmen

8

9 TÜRK LIONS UNUN MİSYONU VE VİZYONU MİSYONUMUZ ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ DOĞRULTUSUNDA LAİK VE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPMAK, KARŞILIKSIZ GÖNÜLLÜ HİZMETLER SUNARAK İNSANİ DEĞERLERİ YÜCELTMEK, ULUSAL VE ULUSLARARASI SEVGİ VE ANLAYIŞ RUHU YARATARAK ÜLKEMİZİN ÇAĞDAŞ DÜNYA İÇİNDEKİ YERİNİ ALMASINI SAĞLAMAKTIR. VİZYONUMUZ ÜLKE GENELİNDE YAYGIN, ÜYELİĞİNE ÖZENİLEN, ÜYESİ OLMAKTAN GURUR VE MUTLULUK DUYULAN, NİTELİKLİ ÜYE YAPISI, DİNAMİK VE KATILIMCI ÖRGÜTÜYLE TOPLUMDA AĞIRLIĞI OLAN, GÖNÜLLÜLÜK İLKESİYLE BİR ARAYA GELEN KİŞİLERDEN OLUŞAN, BİR ULUSLARARASI KARŞILIKSIZ HİZMET KURULUŞU OLMAKTIR. ULUSLARARASI LIONS KULÜPLERİ BİRLİĞİNİN; VİZYON BEYANI: İnsanl ğa ve Topluma Hizmette Küresel Lider Olmak. MİSYON BEYANI: Gönüllüleri, topluma hizmet etmeleri için güçlendirmek, insani değerleri yüceltmek, bar ş özendirmek ve Lions Kulüpleri arac l ğ ile uluslararas anlay ş desteklemek. 1

10 Lions Kulüplerinin Amaçlar Dünya Uluslar aras nda bir anlay ş ve ruhu yaratmak ve geliştirmek İyi yönetim ve iyi vatandaşl k ilkelerinin geliştirilmesini sağlamak. Toplumun uygar, kültürel, sosyal ve ahlaki kalk nmas na etkin kat l mda bulunmak. Kulüpleri dostluk, arkadaşl k ve karş l kl anlay ş bağlar ile birleşmek. Politikada taraf tutan ve dini inanç fark gözeten hususlar n d ş nda kalan ve toplumun yararlar n ilgilendiren tüm konulara kulüp üyelerinin serbest tart şmalaryapabilecekleri bir ortam oluşturmak. Hizmete yatk n kişilerin, maddi karş l k beklemeden toplumlar na yararl olmalar n teşvik etmek; yeterliliğe özendirmek ve ticari, s nai, mesleki ve kamu hizmetleri ile özel girişimlerde yüksel törel ilkeleri yerleştirmek. Lions Kulüplerinin Törel İlkeleri Mesleğime olan inanc m, hizmetimi, nitelikleriyle üne kavuşturmaya çal şarak, kan tlamak, Çaba ve çal şmalar mla başar ya ulaşmay istemek, hakk m olan karş l ğ aramak, fakat öz sayg m yitirebileceğim haks z yarar sağlayan ya da kuşku uyand ran işlerden elde edebileceğim başar y kabul etmemek. Kendi işimi ilerletmek için başkalar n nkini bozmak gerekmediğini unutmamak, hizmet verdiğim kişilere ve topluma karş vefal, kendime karş dürüst davranmak, Çevremizdekilere karş davran şlar m ya da bulunduğum durumdaki haklar m veya ahlaki tutumum kuşku uyand r rsa, kusuru kendimde aramak ve kuşkular gidermek, Arkadaşl ğ bir araç değil, bir amaç olarak kabul etmek, gerçek dostluğun karş l kl yarar gözetmediğine kimseden bir şey beklemediğine fakat hizmetin sunulan ruh içinde kabul edilmesi gerektiğine inanmak, Bir vatandaş ve kentli olarak, ulusuma, devletime ve topluma karş olan yükümlülüklerimi unutmamak, sadakatimi söz tutan ve davran ş mla göstermek, zaman m, çabam ve olanaklar m onlar için özgürce kullanmak, Ac l y avundurma, zay f destekleme, muhtaçlara yard m etme yoluyla insanlara hizmet vermek, Eleştirimde dikkatli, övgüde cömert davranmak; y kmak için değil yapmak için çal şmak. 2

11 BİRLİĞİN ADI Birliğin resmi ad, The International Association of Lions Clubs yani Uluslararas Lions Kulüpleri Birliği (ULKB) ya da sadece Lions Clubs International (LCI) yani Uluslararas Lions Kulüpleri dir. Lions ad n n seçilme nedeni aslan n temsil ettiği güç, cesaret, aktivite ve sadakattir. AMBLEM Mevcut Lions amblemi 1919 y l ndaki Konvansiyon da kabul edilmiştir. Bugün Lions, bütün dünyada ayn amblemle tan nmaktad r. Lions amblemi, yuvarlak erguvani zemin üstünde alt n renkli bir L harfinden oluşmaktad r. Bu amblem merkezden d şa bakan iki aslan profili ile bunlar taş yan alt n renkli bir çerçeveden oluşmaktad r. Geçmişe ve geleceğe bakan bu aslanlar, miras olarak al nan gurur ile geleceğe duyulan güveni ifade etmektedir. Üst tarafta LIONS, altta INTERNATIONAL sözcükleri yaz l d r. Lions amblemli rozetinizi her zaman gururla tak n z. Bu amblem tescil edilmiş bir marka olduğundan, Uluslararas merkezin hukuk bölümünden izin al nmadan ticari amaçlarla ve fon geliştirme amac yla kullan lamaz. RENKLER Birlik, 1917 y l nda kurulduğunda erguvan rengi ile alt n rengi, Lions un renkleri olarak seçilmiştir. MOR-ERGUVAN; Ülkeye, dostluğa, kişinin kendisine ve ak l ile gönlün birleşmesine olan sadakati simgeler. Bu renk gücün, yürekliliğin ve bir amaca adanm şl ğ n rengidir.kişinin çevresine olan sadakatini, akl n ve kalbin bütünlüğünü gösterir. (Kozmik bir renk olarak kabul edilen sonsuzluğun yan s ra otoriteyi ve verimliliği çağr şt ran lacivert renk de s kça kullan l r.) ALTIN SARISI; Amaca karş içtenliği, savunmada özgürlüğü,yaşamda safiyeti, muhakemede ve gönülde cömertliği ve insanl ğa olan adanm şl ğ simgeler. PAROLA Lions un parolas We Serve (HİZMET EDİYORUZ) sözcükleri ile ifade edilir.bu parola 1954 y l nda Uluslararas Konvansiyon da tüm dünyadaki üyelerden gelen 6000 den fazla öneri aras ndan seçilerek kabul edilmiştir. SLOGAN 1919 y l ndaki Konvansiyon da kabul edilen slogan m z, Liberty,Intelligence,Our, Nation s Safety kelimelerinin baş harfleri LIONS sözcüğünü oluşturur ve Türkçe aç l m Özgürlük, Anlay ş, Ulusumuzun güvenliğidir şeklinde ifade edilir. ULUSLARARASI DOSTLUK VE ANLAYIŞ Uluslararas dostluk ve anlay ş, dünyan n her yöresindeki lionlar aras nda bir anlay ş ruhu yaratarak, geliştirilen hizmet projeleri ve kulüp aktiviteleri yoluyla iletişim ve dostluğu tesis eder. GENEL KURALLAR LIONS; LIBERTY..ÖZGÜRLÜK INTELLIGENCE.ANLAYIŞ OUR NATIONS ULUSUMUZUN SAFETY...GÜVENLİĞİDİR. LEO; LEADERSHIP.LİDERLİK EXPERIENCE DENEYİM OPPORTUNITY.OLANAK YARATMAKTIR. 3

12 DİLEK METNİ BAĞIŞLAYAN YÜCE TANRIM, YARATTIĞIN NİMETLERE HAMDOLSUN. İNSANLIĞIN BARIŞ VE MUTLULUĞU, ÜLKEMİZİN REFAHI, GÜVENLİĞİ VE YÜCELMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI BAŞARIYA ULAŞTIR. SENİN HERŞEYE GÜCÜN YETER. ÜYELİK ANDI "LIONS TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİNE, ATATÜRK İLKELERİNE VE LIONS KURALLARINA BAĞLI KALACAĞIMA, İNSANLIĞIN BARIŞ VE MUTLULUĞU, ULUSUMUZUN GÜVENLİĞİ, REFAHI VE YÜCELMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIMA, İNSANLIK ÜLKÜSÜNE, LION VE LEO KARDEŞLERİME HER ZAMAN VE HİÇBİR KARŞILIK BEKLEMEDEN BAĞLI KALIP, HİZMETE HAZIR OLACAĞIMA, LIONSU KİŞİSEL YARARLARIMA ASLA ARACI ETMEYECEĞİME, BELİRLİ BİR ÖZRÜM OLMADIKÇA BÜTÜN TOPLANTILARA KATILACAĞIMA VE YÖNETİCİLER TARAFINDAN VERİLECEK GÖREVLERİ KABUL EDECEĞİME BİR LEO / LION OLARAK SÖZ VERİRİM." ÖNEREN ÜYE ANDI BEN BİR ÖNEREN ÜYE OLARAK, ÖNERDİĞİM ÜYEYE BİR YIL İÇİNDE LIONS U ÖĞRETECEĞİME, HER TOPLANTI VE ÇALIŞMAYA DAVET EDECEĞİME, TOPLANTIYA KATILMADIĞINDA, KATILMAMA SEBEPLERİNİ ÖĞRENEREK YARDIMINA KOŞACAĞIMA, ONUN KULÜP ÇALIŞMALARINA KATILMASINA, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİNE VE BAŞARILI BİR LION OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERİRİM. LIONS A BAĞLILIK ANDI LİONS TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİNE, ATATÜRK İLKELERİNE VE LIONS KURALLARINA BAĞLI KALACAĞIMA, İNSANLIĞIN BARIŞ VE MUTLULUĞU, ULUSUMUZUN REFAHI VE YÜCELMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIMA, İNSANLIK ÜLKÜSÜNE, LION VE LEO KARDEŞLERİME HER ZAMAN VE HİÇBİR KARŞILIK BEKLEMEDEN BAĞLI KALIP, HİZMETE HAZIR OLACAĞIMA, LIONS U KİŞİSEL YARARLARIMA ASLA ARACI ETMEYECEĞİME, BELİRLİ BİR ÖZRÜM OLMADIKÇA BÜTÜN TOPLANTILARA KATILACAĞIMA VE YÖNETİCİLER TARAFINDAN VERİLECEK GÖREVLERİ KABUL EDECEĞİME BİR LEO/LION OLARAK SÖZ VERİRİM. 4

13 5

14 6

15 7

16 8

17 9

18 10

19 ULUSLARARASI LIONS KULÜPLERİ BİRLİĞİ ( U.L.K.B.) LIONS HAKKINDA DÜNYANIN HER YERİNDE HİZMETE HAZIR Lions Kulüpleri bir araya geldiklerinde sorunlar azal r, toplum kendini daha iyi hisseder, çünkü biz, ihtiyaç beliren her yere - benzersiz bir dayan şma ve enerjiyle içinde yaşad ğ m z topluma ve dünyan n her yerine yard m götürürüz Kulüp ve 1,3 milyon üyemizle dünyan n en yayg n hizmet örgütüyüz. En etkin ve en verimli çal şan y z. Ele ald ğ m z işi başar yla sonland r r z. İşte son çal şmalar m zda örnekler: A.B.D California eyaletinde 3000 gönüllüyü bir araya getirerek her düzeydeki ve yetenekteki çocuğun yararlanabileceği bir oyun alan inşa edildi. Güney Afrika'n n bir ilçesinde aç insan doyuruldu. Lionlar bunu her gün yap yorlar. 100 yetişkinin ve çocuğun tedavisi için Honduras'a göz doktorlar ndan oluşan bir ekip gönderildi. Çal şt ğ m z her yerde, hiç tan mad ğ m z insanlarla dostluklar kuruyoruz. Kitap gereksinimi olan öğrencilere okul kitab, yaşl lara ulaş m olanağ sağl yoruz. Dünyan n her yerinden gelen Liderlerimiz, yetenekli ve uzman gönüllülerdir. Ayr ca Lions'un insanî projelerini finanse etmek için bize destek olan Uluslararas Lions Kulüpleri Vakf 'm z (LCIF) var. Uluslar aras Lions Kulüpleri'nin ve Vakf m z LCIF' in Merkezi ortakt r ve adresi ayn d r. LIONLAR, HER GÜN VE HER YERDE FARKLILIK YARATIYOR. Uluslararas Lions Kulüpleri dünyan n en yayg n hizmet kulülpleri örgütüdür. Dünya üzerinde den fazla kulüpte 1.3 milyon üyemiz var. Lionlar her yerdedir. 200 ülke ve coğrafi bölgede etkin olan kad n ve erkekleriz. Lionlar n dinamik bir tarihçeleri vard r y l nda kurulan Lions, körlükle savaş yla tan n r. Bu mücadele geçmişimizde olduğu gibi günümüzde de çal şmalar m z n önemli bir parças d r. Ancak gönüllü olark toplum yarar na çok çeşitli projeye de destek veririz. Örneğin; çevre duyarl l ğ, açlar doyurmak, yaşl lara ve engellilere yard m gibi. Lionlar görme yeteneğini sağlarlar. Göz taramalar düzenleyerek, hastane ve kliniklere cihaz temin ederk, ilaç dağ tarak ve göz hastal klar konusunda toplum bilincini artturarak, herkesin görme yetisine sahip olabilmesi için çal şarak misyonlar n yerine getirirler. Bizler, göz nurunun korunmas na kendimizi adad k ve yerel olarak yapt ğ m z say s z çal şman n yan s ra, uluslararas Önce Göz nuru program m zla körlüğün yeryüzünden silinmesine çal ş yoruz. Lions gençliğe hizmet eder. Tolumsal projelerimiz genellikle öğrenci burslar,tatil olanaklar be mentorluk sayesinde semtimizdeki çocuk ve okullara destek sağlanmas d r. Bar ş Afişi Yar şmas, Gençlik Kamplar ve Değişimi, Lions Quest gibi say s z programlar suna z. Leo Kulüp Program dünya gençliğine, gönüllülük yoluyla kişisel gelişim olanağ tan r. Dünyada yaklaş k 140 ülkede 5700 Leo Kulüpte Leo bulunmaktad r. Lions bağ ş ödülleri y l ndan beri Uluslararas Lions Kulüpleri Vakf (LCIF) tüm dünyada Lions un insanc l projelerine destek vermek amac yla 700 milyon bağ şlam şt r. The Financial Times n 2007 y l raporunda LCIF, hükümetler d ş kuruluşlar aras nda birinci s ray alm şt r. Hay r işleriyle ilgili Charity Navigator n güncellenmiş raporuna göre LCIF 4 y ld z alarak ilk s raya yerleşmiştir. Lionlar, Vakf m z ile birlikte doğal afetlerde derhal g da, su, giyecek ve t bbi yard m ulaşt r r ve uzun vadeli yeniden yap lanma çal şmalar na katk da bulunur. Lionlar etkindir. Hizmet Ediyoruz slogan m zla küresel hizmet ağ n n bir parças y z ve içinde yaşad ğ m z toplumun neye ihtiyac olursa biz yard ma haz r z. 11

20 U.L.K.B. TARİHÇE Toplumun gelişmesi ve yaşam n kalite kazanmas ad na bilgi, deneyim ve insani zenginliklerini hiç karş l k beklemeden gönüllü olarak paylaşmaya haz r olanlar n benimsediği bir düşünce ve davran ş şekli olan Lions hareketi geçtiğimiz asr n başlar nda 7 Temmuz 1917 senesinde ABD de Melvin Jones ad nda halktan bir sigortac n n 1. dünya savaş sonras nda toplumda aç lan sosyal, kültürel ve ekonomik yaralar, dünya genelindeki bölünmüşlüğü ve ac lar din, dil, rk ve politik farkl l k gözetmeksizin kucaklamak ideali ile başlam şt r.şikago İş Adamlar Merkezi sekreteri Melvin Jones iş adamlar n ve ciddi organizas yonlar bu derneğe kat lmalar için davet etti.kat lan kuruluşlardan biri olan Indiana Lions Kulübünün ad nda geçen Lions kelimesi İlk Konvansiyon Ekim 1917 de Dallasta 22 kulübün kat lmas ile yap ld. Kuruluş benimsendi. Dallastaki ilk konvansiyonda Lions ismi tescil edildi, Amaç ve Törel İlkeler Kabul edildi. Başkan Dr. William Woods idi den beri geçerli olan kural: Hiç bir kulüp Amaç ve Törel ilkelere ayk r olarak kurulamaz. Dernek Uluslararas unvan n ald Amerika d ş ndaki İlk kulüp 1920 de Kanadada Ontario da kurulan Windsor oldu 1919 Konvansiyonunda slogan olarak: Liberty Intelligence Our Nation s Safety Kabul edildi. Rosa Bonheur s painting in de Rosa Bonheur un resmi olan halen geçerli olan amblem tescil edildi. 1925, Helen Keller Lionlar yeni bir mücadele davet etti. Ve Lionlar Körlerin Şövalyeliğini kabul etti. O andan itibaren göz Lionlar n odak noktas n teşkil etti. Lions genişlemeye devam ederek; 1928 de İlk kulüp Çin de, 1931 de İlk kulüp Meksika da kuruldu. Onuncu y lda 2,200 kulüp, 80,000 üye oldu. 1928, Yeni Merkez olarak kullan lmaya başland e kadar Melvin Jones un Şikago daki ofisi merkez olarak kullan l yordu. Oak Brookta, Illinois,deki merkezimizin kesin olarak Merkez olmas ise 1971 de oldu. 1937, Şikago Konvansiyonunda Kat lan kulüpler Ocak ay n kurucular ay olarak Kabul etti ve 13 Ocak tarihini de Melvin Jonesun doğum günü olarak onaylad. Bu gün hala bu böyle devam etmektedir de Lions UN ( Birleşmiş Milletler ) de yer ald. Bu karar Lions San Fransisko Konferans nda onayland. Lions genişlemeye devam etti İlk kulüp Orta Amerika da İlk Kulüp Cuba da Ilk kulüp Avustralyada. 1948, Lions Uluslararas Lions Kulüpleri Birliği olarak. Ekonomik ve Sosyal Konsey olan ECOSOC a dan şman statüsünde kat ld. Avrupa da ilk kulüp 1948 Stokholm, İsveç onu bir kaç gün ara ile Genevre, İsviçre takip etti. 1954,de New York Konvansiyonunda WE SERVE slogan resmen Kabul edildi. 1961, Efsanenin Ölümü. 1 Temmuz Melvin Jones öldü. 12

21 Derneğin yeni bir boyutu Leo Klüpleri resmen bir lions program olarak benimsendi Uluslararas Lions Kulüpleri birliği Vakf kuruldu Üyeler bir milyona ulaşt Lioness Klüpleri resmen bir lions program olarak benimsendi. Tarihi devrim de Taypei Konvansiyonunda bayanlara da Lion olabilme imkan tan nd de, Uluslararas Lions Bar ş Posteri Yar şmas başlat ld. 12 Nisan 1996 da Colombiyada, Güney Amerikada kurulan Leo kulüple inci Leo Kulübü ne ulaş ld y l nda LCIF Sight Firs program n başlatt.143,5 Milyon dolar topland ve körlüğü önleyici göz sağl ğ projelerine harcanmaya başland. 2,2 Milyon kataract ameliyat yap ld. SightFirst her y l 4 milyon kişiye körlüğü önleyici hizmet vermektedir. (river blindess) 1994 de Sight First Göz sağl ğ program (LEHP) ile gelişmekte olan ülkelerde Glakoma ve Diyabete bağl göz hastal klar hakk nda kişileri bilgilendirme çal şmalar n başlatt Core 4 Grant Program onayland Çin Cumhuriyeti halk na 5 y ll k Körlüğü önleyici Program başlat ld de Çin de Lions kulübü kuruldu. Lions hareketi,toplumun gelişmesi ve yaşam n kalite kazanmas ad na bilgi, deneyim ve insani zenginliklerini hiç karş l k beklemeden gönüllü olarak paylaşmaya haz r olanlar n benimsediği bir düşünce ve davran ş şeklidir. Bu hareket, geçtiğimiz asr n başlar nda 7 Temmuz 1917 tarihinde ABD de Melvin Jones ad nda halktan bir sigortac n n I. Dünya Savaş sonras nda toplumda aç lan sosyal, kültürel ve ekonomik yaralar, dünya genelindeki bölünmüşlüğü ve ac lar din, dil, rk ve politik farkl l k gözetmeksizin kucaklamak ideali ile başlam şt r. Şikago İş Adamlar Merkezi sekreteri Melvin Jones, iş adamlar n ve ciddi organizasyonlar bu derneğe kat lmalar için davet etti.kat lan kuruluşlardan biri olan Indiana Lions Kulübü nün ad nda geçen Lions kelimesi benimsenerek, ilk Konvansiyon Ekim 1917 de Dallas ta 22 kulübün kat lmas ile yap ld. Dallastaki ilk konvansiyonda, amaç ve törel ilkeler kabul edildi. Hiç bir kulüp amaç ve törel ilkelere ayk r olarak kurulamaz kural o günden bu yana geçerlidir. Amerika d ş ndaki İlk kulüp 1920 de Kanada da Ontario da kurulan Windsor Kulübü oldu Böylece Lions Uluslararas unvan n ald. 13

22 1919 Konvansiyonu nda Slogan olarak Liberty, Intelligence,Our,Nation s, Safety kabul edildi de Rosa Bonheur un resmi olan halen geçerli olan amblem tescil edildi te Helen Keller Lion lar yeni bir mücadele davet etti ve lionlar Körlerin Şövalye liğini kabul etti. O zamandan beri körlüğün önlenmesi lion lar n en önemli ilgi alan n oluşturdu de 2200 kulüp, üyeye ulaş ld de Küba da ilk kulüp, 1928 de Çin de ilk kulüp, 1931 de Meksika da ilk kulüp kuruldu de Şikago Konvansiyonu na kat lan kulüpler ocak ay n Kurucular Ay olarak kabul etti ve 13 Ocak tarihini de Melvin Jones un doğum günü olarak onaylad de Lions Birleşmiş Milletler de yer ald. Bu karar Lions San Fransisko Konferans nda onayland de Avustralya da Ilk kulüp kuruldu de Lions Uluslararas Lions Kulüpleri Birliği olarak Ekonomik ve Sosyal Konsey olan ECOSOC a dan şman statüsünde kat ld de İsveç Stockholm da kuruldu.onu birkaç gün ara ile İsviçre Cenevre Kulübü takip etti de New York Konvansiyonu nda WE SERVE slogan resmen kabul edildi de İlk Leo Kulübü kuruldu de 1 Temmuz da Melvin Jones öldü de Uluslararas Lions Kulüpleri Birliği Vakf kuruldu 1971 de Oak Brookta, Illinois,deki merkezimizin kesin olarak Merkez olmas ise oldu de Üyeler bir milyona ulaşt te Lioness Kulüpleri resmen bir lions program olarak benimsendi de Taypei Konvansiyonu nda bayanlara da Lion olabilme imkan tan nd de Uluslararas Lions Bar ş Posteri Yar şmas başlat ld da Kolombiya da, kurulan Leo kulüple 5000 inci Leo Kulübü ne ulaş ld de LCIF Sight First program n başlatt.143,5 Milyon dolar topland ve körlüğü önleyici göz sağl ğ projelerine harcanmaya başland. 2,2 Milyon katarakt ameliyat yap ld. SightFirst her y l 4 milyon kişiye körlüğü önleyici hizmet vermektedir. ( river blindess) 1994 de Sight First Göz sağl ğ program LEHP ile gelişmekte olan ülkelerde glokoma ve diyabete bağl göz hastal klar hakk nda kişileri bilgilendirme çal şmalar n başlatt de Core 4 Grant Program onayland 1999 da Çin Cumhuriyeti halk na 5 y ll k Körlüğü Önleyici Program başlat ld de Çin de Lions kulübü kuruldu de Çin ve Ermenistan n Lions a kat lmas ile 190 ülke olduk de Vatikan kat ld ve 191 ülke olduk de LCIF Sight First II program n başlatt de Bangkok Konvansiyonunda 200 milyon dolar aş ld. 14

23 15

24 ULUSLARARASI BİRLİĞİN YAPISI Lions Kulüpleri birliğimizin en önemli birimidir. Kulüplerini temsil eden delegeleri arac l ğ yla Lions kulüpleri, Uluslar aras Birliğe ait tüzük ve yönetmelikleri düzeltme,değiştirme veya uluslararas görevlilerin seçimine kat lma hakk na sahiptir. İyi durumda bir Lions Kulübü, Uluslararas Konvansiyon da oy kullanmak üzere, üye say s na bak lmaks z n, en az bir asil ve bir yedek delege gönderme hakk na sahiptir.ayr ca sahip olduğu her 25 üye için bir veya 25 in yar dan fazla bölümüne sahip üye say s için de ayr ca bir delege gönderme hakk n taş rlar.delegeler kulübün yönetim kurulunca atanabilir ya da üyeler taraf ndan seçilebilir. Uluslar aras Konvansiyon da delegeler bir sonraki çal şma döneminin (1 Temmuz-30 Haziran) çal şacak olan uluslar aras görevlileri ve direktörleri seçer.seçilen görevliler aras nda Uluslar aras Başkan ile Birinci ve İkinci Başkan Yard mc lar vard r.tüzüksel olarak seçim sadece İkinci Başkan Yard mc s için yap l r., öteki görevliler seçilmiş Uluslar aras Başkan oluncaya kadar her y l bir basamak ilerler.geçen Dönem Uluslar aras Başkan da Uluslar aras Birliğin Yönetim Kurulu Görevlileri aras nda olup,ayn zamanda LCIF in Mütevelli Heyeti Başkan olarak görev yapar Uluslar aras Konvansiyonu nun kapan ş ndan bu yana, Uluslar aras Lions Kulüpleri Birliği nin Yönetim Kurulu Üyeleri; Uluslar aras Başkan, Geçen Dönem Uluslar aras Başkan,Birinci ve İkinci Başkan Yard mc lar ve dünyan n çeşitli bölgelerini temsil eden 33 Uluslararas Direktörü içermektedir.uluslararas Direktörler in her y l yar s seçilmek üzere iki y l süre ile görev yaparlar. ULUSLARARASI GENEL KURUL (ANNUAL CONVENTION) Genel Kurul Annual Convention her y l haziran ay n n sonu veya temmuz ay n n ilk yar s nda toplan r. Lion'lar n aileleri ile kat ld klar bu konvansiyonlarda bin aras nda kat l mc olur. Ancak sadece delege kart na sahip olanlar oy hakk na sahiptirler. Tüzüklerimize göre iyi durumda her Lions kulüp her 25 üyesi için bir asil ve bir yedek delege ile temsil edilebilir. Konvansiyonun yap lacağ ülkeler 5-7 sene öncesinden belirlenir.önümüzdeki 7 y l için öngörülen konvansiyon yer ve tarihleri aşağ dad r: 2011 y l nda 4-8 Temmuz Seattle,Washington,ABD 2012 y l nda Haziran Busan, G.Kore 2013 y l nda 5-9 Temmuz Hamburg, Almanya 2014 y l nda 4-8 Temmuz Toronto, Kanada 2015 y l nda Haziran Honolulu, Hawaii,ABD 2016 y l nda Haziran Fukuoka, Japonya 2017 y l nda 30 Haziran-4 Temmuz Chicago,Illinois,ABD Bir genel kurul olan konvansiyonun görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, tüzük ve yönetmeliklerde değişiklik yapmak, uluslararas çal şma program n ve bütçeyi onaylamakt r. YÖNETMENLER KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Uluslararas Lions Kulüpleri Birliği'nin Yönetmenler Kurulu'nda üye say s 38'd r. Seul, Kore Konvansiyonu'nda kabul edilen tüzük değişikliğine göre; 1997 tarihinden itibaren Uluslararas Başkan, Geçen Dönem Başkan, 1. ve 2. yard mc lar ve 34 Uluslararas direktörden oluşmaktad r. İyi durumda bir Lions kulübünün, iyi durumda üyesi olan bu kişiler konvansiyonda seçilirler. Uluslararas Yönetmenler Kurulu her y l 4 kez toplan r. 1) Konvansiyon öncesi, 2) Konvansiyon sonras, 3) Ekim ay nda, 4) Nisan ay nda. Yönetmenler Kurulu, Birliğin mallar n, fonlar n yönetir, denetler, bütçeyi haz rlar, bütün yönetici ve komitelere nezaret eder. Uluslararas Başkan Birliğin Başkan 'd r. Bütün Genel Kurullara ve Yönetmenler Kurullar 'na başkanl k eden en üst yöneticidir. Görevi bir sene sürer. Bitince kulübün ömür boyu üyesi olur. L.C.I.F. (Lions Kulüpleri Birliği Vakf ) başkanl ğ na gelebilir. Uluslararas Direktörler Lions'un kendi içinde ayr ld ğ 6 coğrafi bölgeyi temsil ederler. Konvansiyonda 2 sene için seçilirler. Her coğrafi bölge ortalama 40 bin Lion için bir direktöre hak kazan r. 16

25 Bölgelere göre direktörlerin say sal dağ l m (1997'den itibaren) A.B.D. Kanada, Bermuda ve Bahama Adalar Güney Amerika, Orta Amerika, Meksika, Karayip Adalar Avrupa Hindistan, Güney Asya, Afrika, Ortadoğu Doğu ve Güneydoğu Asya Avustralya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Endonezya, Güney Pasifik Adalar 7 direktör 1 direktör 3 direktör 2 direktör 3 direktör 1 direktör 34 direktörün çift senelerde 17'si, tek senelerde ise diğer 17'si direktör seçilerek, Uluslararas Yönetim Kurulu'nda dönüşümlü olarak görev yaparlar. Her bölgenin ve dolay s ile o bölgedeki Yönetim Çevreleri'nin bir kod numaras vard r. *A.B.D. Kanada, Bermuda ve Bahama Adalar 'nda Yönetim Çevreleri harfler ve say larla belirtilirler. District B1, B2, District 22A, 22B District 1, 2 gibi. *Güney Amerika, Orta Amerika, Meksika ve Karayip Adalar (ayn harf ve say sistemleri geçerlidir.) *Avrupa (100 kod no.) *Avustralya, Yeni Zelanda (200 kod no.) *Doğu ve Güneydoğu Asya (300 kod no.) *Afrika (400 kod no.) Türkiye, Avrupa Bölgesine (area) ait olup, Lions'u Avrupa'da kabul eden 18. ülke olduğu için kod numars 118'dir. Türkiye, dünyada Lions'u kabul eden 102. ülkedir. YÜRÜTME KOMİTESİ ( EXECUTIVE COMMITEE) Üyeler toplant larda bir arada olmad ğ zaman yönetmenler kurulu ad na hareket eder. YETKİLİ YÖNETİCİ ( EXECUTIVE ADMINISTRATOR) Başkan n Uluslararas Lions'un amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için yard mc olacak tarzda uluslararas büroyu ve personelini içerde ve d şar da profesyonel olarak yönetir. U.L.K.B. COĞRAFİ BÖLGELERİ LIONS UN 7 COĞRAFİ BÖLGESİ: A.B.D.,Kanada Bermuda Bahama A1-A2-A3.. Güney Amerika,Meksika Karayip Adalar B1-B2-B3 Avrupa 100 Avustralya,Yeni Zelanda,Endonezya Pasifik Adalar,Papua,Yeni Gine 200 Doğu ve Güney Doğu Asya,Filipinler 300 Afrika,Ortadoğu,Güney Bat Asya 400 ULUSLARARASI MERKEZ Tam gün çal şan, yaklaş k 290 kişilik kadrosu ile, Uluslararas Merkez, Oak Brook, Ill nois ABD de bulunmaktad r. Her ne kadar tüm dünyada şube ve bürolar bulunmakta ise de, Uluslar aras Merkez, Birliğin idari ve bilgi merkezidir y l nda inşaat biterek kullan lmaya başlanm şt r. Yeni kulüplere kuruluş belgesi vermek,üyelere broşür, aktivite rehberleri ve haber bültenleri yay nlamak ve tam birliğin kay tlar n tutmak dahil pek çok hizmet buradan sağlanmaktad r. Uluslar aras Merkez in kadrosu, merkezin çal şmalar n düzenleyen ve Uluslar aras Yönetim Kurulu taraf ndan al nan politika kararlar n yerine getirmek için çal şan Yetkili Yönetici taraf ndan yönetilir,uluslar aras Birliğin Sayman, yetkili yöneticiye yard mc olur. 17

26 Bu merkezdeki bölümler (Department-Division) bizlere bilgi vermek için çal ş rlar,idari sorumluluklar 11 çal şma bölümüne ayr lm şt r. Bunlar : Kulüp İhtiyaçlar ve Dağ t m Bölümü (CLUB SUPPLIES AND DISTRIBUTION DIVISION). Konvansiyon Bölümü (CONVENTION DIVISION). Yönetim Çevreleri ve Kulüp Hizmetleri Bölümü (DISTRICT AND CLUB ADMINISTRATION DIVISION). Yürütme Hizmetleri Bölümü (EXECUTIVE SERVICES DIVISION). Genişleme ve Üyelik Geliştirme Bölümü (EXTENSION AND MEMBERSHIP DIVISION). Uluslararas Hizmetler ve Program Geliştirme Bölümü (INTERNATIONAL ACTIVITIES AND PROGRAM DEVELOPMENT DIVISION). Liderlik Bölümü (LEADERSHIP DIVISION). Hukuk Bölümü (LEGAL DIVISION). Teknik Bilgi Bölümü (INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION). Halkla İlişkiler ve Üretim Bölümü (PUPLIC RELATION AND PRODUCTION DIVISION). Kaynaklar Bölümü (RESOURCES DIVISION). Uluslararas Lions Kulüpleri Vakf Bölümü (LİONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION) Merkezin kabul ettiği resmi dil say s 11 dir. Bir dilin ULKB resmi dili olabilmesi için o ülkede 15 bin Lion olmas gerekmektedir. ULUSLARARASI LIONS KULÜPLERİ WEB SİTESİ Uluslararas Lions un resmi web sitesi tur. Bu site, birlik ile ilgili bilgiler ve birliğin programlar ile ilgili bir bilgi hazinesi içermektedir. İnternetten bilgisayara yüklenip kullan labilecek materyaller, sanal olarak kulüp malzemesi sat şlar, kulüp rehberi ve ayl k kulüp raporlar n gönderme olanağ vard r.ek olarak, sitede çeşitli haber bültenleri, The Lion dergisinin son say s, mesaj panolar ve sanal eğitim kurslar mevcuttur.site ayl k olarak güncellenir. Lionlar, en son haberleri ve güncellemeleri öğrenmek için s kça ziyaret etmeye özendirilir. AVRUPA LIONS FORUMLARI Dünya'da Lions'un var olduğu her bölgede her sene BÖLGE FORUMLARI (Area Forums) düzenlenir. Avrupa Forumu, ilki 1958 y l nda düzenlenmiş bulunan ve o tarihten bugüne dek her sene ayr bir Avrupa ülkesinde düzenlenen, bu bağlamda bir sosyal ve fikri çal şmad r. Amac : Avrupa'da mevcut Lions Kulüpleri üyeleri aras nda dostluk ve anlay ş geliştirmek, Kulüp ve Yönetim Çevreleri ölçeğinde deneyim aktar m ve fikri çal şmalar için aç k ortam yaratmak, Uluslararas Lions Kulüpleri Birliği'nin amaçlar n desteklemek, Uluslararas ve diğer konvansiyonlara kat l m özendirmek, Uluslararas Lions Kulüpleri Vakf 'n (L.C.I.F.) desteklemek, Avrupa Lion'lar aras nda tüm insanl ğ n yarar na geliştirilecek hizmet projeleri konusunda işbirliği imkânlar yaratmak, Birliğin Uluslararas Başkan 'n n mevcut hizmet hedeflerini desteklemek. Bölge forumlar daha ziyade o bölgenin düşünsel ve toplumsal özelliklerini, ihtiyaç ve hizmet imkânlar n yans t rlar. Dolay s ile 6 ayr bölge formunun sonucundaki fikri çal şma ve öneriler Birliğimizin gerek idari, gerekse hizmetler aç s ndan uluslararas yap s n destekleyen son derece önemli kaynak teşkil etmektedir. Avrupa Forumu'na konu seçerken dikkat edilecek noktalar: "Sunulacak tebliğ ile yap lacak deneyim aktar m n n veya işbirliği önerisinin yöresellikten evrenselliğe ak ş n n insanl k için ne denli önem taş d ğ " konusu belli başl kriterimiz olmal d r. Ayr ca konunun; "Makro düzeyde paylaş lmaya değer, Denenmemiş, Neden, nas l, neye ve kime ilişkisi aç kça belli, Kendi içinde belli bir ölçüde sonuçlar al nm ş veya sonuçlanma metodlar inand r c şekilde 18

27 belirtilmiş, O bölge insan için öncelikle ve daha sonra tüm insanl k için büyük çoğunluğu kapsayacak şekilde etki sahas geniş olmal, Avrupa Forumlar n n Daimi Komisyonlar (PEC) veya bunlar alt komisyonlar n n çal şma sahalar içinden olmas na özen gösterilmelidir. LION DERGİSİ Bu dergi birliğimizin resmi yay n organ d r ve Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki ile 20 dilde bas l r. Ayr dilde bir bask yap labilmesi için o yörede en az 5000 etkin Lion'un bulunmas gerekir. Bas ld ğ diller: İngilizce, İspanyolca, Japonca, Frans zca, İsveç ce, İtalyanca, Almanca, Fince, Flaman Frans zca s, Kore dili, Portekizce, Hollanda ca, Danimarka ca, Çince, Norveç ce, İzlandaca, Türkçe, Yunanca, Hintçe ve Thayca. İngilizce olan Uluslararas Merkez' de bas l r. Dergi nin ana amac, U.L.K.B.'nin politikas ve faaliyetlerinin yararl şekilde Lion'lara aktar lmas d r. Dergi Türkiye'de de mevcut ve kurulacak tüm Lions ve Leo Kulüpleri ve üyelerince duyurulacak Lions bilgi ve aktivitelerinin her türlü telif ve tercüme yaz lar ve haberleri içerir. Yap lan yay n n belirli bir bölümü uluslararas ndan gelen haberlere ayr l r. Dergi şekil ve içerik yönünden, yürürlükteki yasal mevzuata uygun bir biçimde haz rlan r. Senede en az 6 kez olmak üzere yay nlan r. Derginin yay nlanmas ndan sorumlu, The Lion Dergisi editörü Çoğul Yönetim Çevresi'nin saptad ğ 3 kişiden oluşan dergi komitesi taraf ndan 2 sene için atan r. The Lion Dergisi, Dünya' da Reader's Digest'ten sonra en çok bas lan dergidir. The Lion dergisinin 4 büyük işlevi vard r: Üyeleri resmi duyurulardan haberdar etmek, Hizmet ve fon geliştirme fikirleri ve bunlar n başar s n sağlamak için uygulanacak yöntemlerle ilgili, merkezi bir başvuru kaynağ olarak hizmet etmek, Lion lar n aktif olarak bulunduğu ülkeler ve yöreler hakk nda bilgi sağlayarak, tüm üyelerin ulusal programlar ve amaçlar daha iyi anlamalar ve desteklemelerini sağlamak ve tüm dünyada bar ş ve anlay ş ilerletmek, Uluslararas Lions Kulüpleri nin gelişimini mümkün olan en iyi şekilde sunarak, sadece lionlar n değil,rastlant sonucu dergiyi okuyan kimselerin de Uluslar aras Birlik hakk nda olumlu bir izlenim elde etmelerini sağlamak. 19

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika

Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika AVRUPA GENÇ İNSANLARIN BELEDİYE VE BÖLGESEL YÖNETİMLERE KATILIMI ŞARTI Giriş: Genç insanlar n topluluk işleri ne dahil olmas, kenarda yaşamaktansa, belediyelerinde veya bölgelerindeki yaşamda yer almalar

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Arap At. Efsane ve Gerçek. Tarihten. Söyleşi. Pargal : Makbuldü maktul oldu. Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER

Arap At. Efsane ve Gerçek. Tarihten. Söyleşi. Pargal : Makbuldü maktul oldu. Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER 04 002 05 06 2013 Tarihten Pargal : Makbuldü maktul oldu Söyleşi Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca Efsane ve Gerçek Arap At English Summary of Contents Araç muayeneniz

Detaylı

Hamam. Ruhsal ve bedensel ar nma. Başar. Söyleşi. 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler. Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal : Cengiz Bozkurt

Hamam. Ruhsal ve bedensel ar nma. Başar. Söyleşi. 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler. Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal : Cengiz Bozkurt GEÇMİŞTEN WIKILEAKS E KARŞI TARİHÎ TEDBİRLER 01 02 0 03 02 2013 SOSYAL HAYAT Hamam Ruhsal ve bedensel ar nma Başar 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler Söyleşi Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Uzmanlık Tezi T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE

Detaylı

İnsan odakl politikalar üretiyoruz

İnsan odakl politikalar üretiyoruz ED TÖRDEN İnsan odakl politikalar üretiyoruz Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ile hepimizin

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Sürdürülebilirlik Raporu 2010 çindekiler Rapor Hakk nda Genel Müdür ün Mesaj Yap Kredi ve Bankac l k Sektörü 2-3 4-5 6-21 Yap Kredi ve Kurumsal Yönetim 22-29 Yap Kredi ve Sosyal Sorumluluk 30-37 Çal şanlar

Detaylı

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM RAPOR HAKKINDA 2. BÖLÜM GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME REHBERİ

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME REHBERİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME REHBERİ Hazırlayan Dilek Ertükel İngilizce den Çeviren Fehmi Ağduk & Mevlüde Sahillioğlu Düzelti Ayşegül Kanat Yayıma Hazırlayan Gamze Göker Editör Merve Erol

Detaylı

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu (Türkiye) Ocak 2007-Mart 2008 ÇER K CEO Mesaj 01 Alkolsüz çecekler Pazar 03 Rapor hakk nda 04 CC TÜRK YE'DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YAKLAfiIMI Gerçeklefltirdiklerimiz

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK RAPORU 2011. www.akbank.com. sizin için

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK RAPORU 2011. www.akbank.com. sizin için www.akbank.com sizin için İÇİNDE KİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ IN MESAJI 03 GENEL MÜDÜRÜMÜZ ÜN MESAJI 05 DÜNDEN BUGÜNE AKBANK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 08 01 AKBANK HAKKINDA 11 02 RAPOR HAKKINDA 22 03 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

Türkçe Eylül - Ekim 2012 www.lionsturkiye.org www.lionsclubs.org. Cumhuriyet imizin 89. Yılı Kutlu Olsun

Türkçe Eylül - Ekim 2012 www.lionsturkiye.org www.lionsclubs.org. Cumhuriyet imizin 89. Yılı Kutlu Olsun LION Türkçe Eylül - Ekim 2012 www.lionsturkiye.org www.lionsclubs.org Cumhuriyet imizin 89. Yılı Kutlu Olsun Editörden M.Hüsamettin OCAK Editör (IPDG) Sayın Lion lar / Sevgili Leolar CUMHURİYETİMİZ 89

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2.2.1. 2.2.3. 2.5.1. 2.5.1.1. 2.5.1.2. 2.5.1.4. 2.5.1.5.

İÇİNDEKİLER 2.2.1. 2.2.3. 2.5.1. 2.5.1.1. 2.5.1.2. 2.5.1.4. 2.5.1.5. İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ - GİRİŞ 1. Uluslararası Sağlık Kuruluşları ve Tarihçesi... 1 1.1.1. Dönem (1851-1900)... 1 1.2. II. Dönem (1900-1949)... 4 2. Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WH0)... 7

Detaylı

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

Sürdürülebilir bir dünya için...

Sürdürülebilir bir dünya için... Sürdürülebilir bir dünya için... Yıllık rapor 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - Sunuş 02 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 03 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Garanti Hakkında 06 Garanti nin Vizyonu, Misyonu,

Detaylı