SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ"

Transkript

1 BÖÜ 4 SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. oğunlukların oranı, s s s 4 s Ci sim ler eşit böl me li ve en ge e ol uk la rın an küt le ler, m α F. m m α F. m m α F. m Bu uruma m m m bulunur. F F F 4. Cisimlerin acimleri eşit oluğuna göre batan acimleri için; > Ci sim le rin kütle le ri ağır lık la rı ile s v oran tı lı ır. Ci sim ler en ge e ol u ğun an ağır lık la rı kal ır ma kuv vet leri ne eşit tir. Bu u rum a, F F > F olayısı ile m m > m. F F F Ci sim le re et ki een kal ır ma kuv vet le ri eşit ol u ğuna gö re, ci sim le rin ba tan a cim le ri eşit tir. ve nin a cim le ri nin ya rı sı bat tı ğın an bu iki cis min a cimle ri eşit tir. Ci sim le rin ağır lık la rı eşit ol u ğun an kütle le ri e eşit tir. oğunlukları, ir. I. ve II. yargı yanlıştır. III. yargı oğruur. 5. Cisimler engee olu ğu na gö re; F. F. Bu u rum a, bu lu nur. Ci sim le rin ağır lık la rı eşit ol u ğun an küt le le ri eşit tir. Ci simle re et ki een kal ır ma kuv vet le ri eşit tir. Ci sim le rin a cim le ri fark lı ol u ğun an yo ğun luk la rı fark lı ır. I. ve III. yargılar oğruur. II. yargı yanlıştır. F F CEAP D BASINÇ E ADIRA UEİ 11

2 6. Cisim, ve larına yüzüklerinen ların cisme uygulaıkları kalırma kuvvetleri cismin ağırlığına eşittir. Cismin er bir bölmesinin acmi oln. Sıvıların özkütleleri arasına, F F F... eşitliği yazılabilir. Bu eşitlikten > > 7. İçlerine boşluk olmayan ve cisimleri, özkütleli içerisine şekileki gibi engee oluklarınan in özkütlesi en küçük, nin özkütlesi ye eşittir. üzlem Batan acimler eşit oluğuna göre, kalırma kuvvetleri eşittir. 9. > olabilir. < > olabilir. üzlem < olabilir. üpler ayrı ayrı aynı içerisine bırakılığına: küpü askıa kalabilir ya a ibe batabilir. küpüne etki een kalırma kuvveti kesinlikle eğişmez. küpü askıa kalabilir ya a yüzebilir. küpüne etki een kalırma kuvveti eğişebilir. küpü askıa kalabilir ya a yüzebilir. küpüne etki een kalırma kuvveti eğişebilir. Bu eşitlikleren yola çıkarsak, m m & m m oluğu görülür. Cisimlerin kütleleri e eşittir. Bu uruma, mg ir. CEAP D Cisimler yüzüklerine ve askıa kalıklarına, kalırma kuvvetleri ağırlıklarına eşittir. mg mg oluğunan ve nin batan acimleri, b. b. & b b Cisimlerin batan acimleri e eşittir. I ve II yargıları oğruur. 8. cismi a yüzü- ğünen özkütlesi, nınkinen küçüktür. cismi, içine askıa kalığına göre, özkütlesi nınkine eşittir. Cisimlerin kütleleri eşitse ağırlıkları a eşittir. b. s c. c b, s ve g bilinenleriyle cismin ağırlığı ve kalırma kuvveti bulunabilir. Cismin yarısı içerisine oluğunan, b. s c. c. s. c & c s / / 10. cismi içerisine en- gee oluğuna göre, üzlem s biliniğinen cismin özkütlesi bulunabilir. Cismin ağırlığı biliniğinen m eşitliğinen cismin kütlesi bulunabilir. Cismin acmi, mc c eşitliğine c ve m c bilinenleriyle cismin c acmi bulunabilir. 114 BASINÇ E ADIRA UEİ

3 11. cismi özkütleli a askıa kalığına göre özkütlesi ir. Cisim sına engee kalığına göre, al. F ap özkütleli yla üzlem oluruluğuna karışımın özkütlesi kar. + Cisim a yüzer. eni uruma cisim a yüzeceğinen kalırma kuvveti eğişmez fakat cismin ya batan acmi azalır. I. yargı yanlıştır. II. yargı oğruur. cisminin üzleme olan yüksekliği artacağınan potansiyel enerjisie artar. III. yargı oğruur. CEAP D 1. ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ fie kil - I e : al. s v fie kil - II e : üzlem +. s v. s v +. s v. s v I ve cisimlerinin ağırlıkları oranı,. sv. g. sv üzlem CEAP D. F ı F 1. cis mi nin yo ğun lu ğu 5 g/cm ol u ğun an normal e ya ba tar. Ama için e ki boş luk tan o la y as kı a kal mış t r. Cis min ac mi c, boş lu ğun acmi b ise cis min küt le si, F I fiekil-i e cismin batan acmi, fiekil-ii e olmaktaır. Batma miktarı ağırlıkla oğru orantılıır. ağırlığı kaar batırırsa, + ağırlığı batırır. m c ( c b ). c Den ge ol u ğun an cis min ac mi nin boş lu ğun ac mi ne ora n, F ( c b ). c c. ( c b ). 5 c.1 5 c c 5 b c b 5 4 bulunur. I. yargı oğruur. fiekil-i e: F ( + ).. fiekil-ii e: F ı + III. yargı oğruur. Cisimlerin acimleri biinmeen ve cisimlerinin acimleri akkına birşey söylenemez. III. yargıa kesinlik yoktur. CEAP D BASINÇ E ADIRA UEİ 115

4 . al1 F al ODE SORU - Eİ SORUARIN ÇÖZÜERİ sı. F sı. 1. sı F F üzlem üzlem I cisminin er bölmesinin acmine iyelim. fiekil-i e: F + al1 F +. fiekil-ii e: al F +. F + F g F +... nolu enklem ile çarpılıp nolu enklem ile toplanığına, F F 4F F. sı 4 üzlem cisminin er bölmesinin acmine iyelim. al sı sı al1 1 al üzlem CEAP D 4. F I ı II Cisim fiekil-i eki gibi engee oluğuna göre özkütlesi nın özkütlesinen küçüktür. Cisim F kuvveti ile kabın ibine itilirse kaptan taşar. F kuvveti kalırılırsa cismin özkütlesi nın özkütlesinen küçük oluğunan fiekil-iii teki gibi yüzmeye başlar. Cisim engeye geliğine yüksekliği azalır. ( > ı ) Cismin fiekil-i eki konuma göre, ağırlık merkezinin üzleme göre yüksekliği azalacağınan potansiyel enerjisi azalır. Sıvının yüksekliğie azalacağınan noktasınaki basıncı azalır. aptan taştığınan taşırma kabının toplam ağırlığı azalır. I. ve II. yargılar yanlıştır. III. yargı oğruur. al1 + al ( 1 + ) ( 1 + ) Ci sim sı v için e en- ge e ol u ğun an kal r ma kuv ve ti er za man ağ r lı ğı na eflittir. a ni, 1 + ir. a ba öz küt le li sı v ak ta r l ı ğ n a yüksek li ği ar tar. Çün kü > 1 ve kap tan 1 sı vı s akar. 116 BASINÇ E ADIRA UEİ

5 4. sı sı üzlem küresinin acmine iyelim. al + al cisminin er bölmesinin acmine iyelim Sıvılar birbirine karıştırılığına karışımın özkütlesi, kar + kar eni uruma cismin batan acmi, 4.. b. b al. b. b 100 olursa 75 ü re sı vı s n a ac mi nin % 75 i ba ta cak fle kile en ge e ka l r. cisminin karışıma enge konumu şekileki gibi + karışımı 5. sı F F F sı Cisimler s v içerisine engee oluğuna göre; için, F için, için, > oluğunan > BASINÇ E ADIRA UEİ 117

6 ODE SORU - 4 Eİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 4. tavan 1. ve ci sim le rinin acimlerine iyelim. nin engesinen, al al + 1 al. s v ( ) 1. nin engesinen, al g 1.. g al 1 üzlem cisminin er bölmesinin acmine iyelim. al sv ıı., ve cisimleri engee oluğuna göre, + al tavan al al + al al1 Fkal + al al üzlem 5. ve cisimleri arasınaki kesilirse, cismi yüzer. Buna göre, < 1 0 Buna göre, m > m > m al. + al I. yargı kesinlikle oğruur. ve cisimleri arasınaki kesilirse, cismi ibe batar. 0 üzlem Buna göre, > III. yargı kesinlikle oğruur. < + al al 4 > olabilir. II. yargı için kesin birşey söylenemez. 118 BASINÇ E ADIRA UEİ

7 6. 1. ODE SORU - 5 Eİ SORUARIN ÇÖZÜERİ üzlem üzlem I ve cisimlerinin er bölmesinin acmine iyelim. fiekil-i e: + 5. fiekil-ii e: üzlem aşan yun acmi, taflan m fl 0 0 cm 1 ta an taflan 0 cm cisminin özkütlesi, Dm m m t Buna göre,. sv ıı. g. sv ıı Dm. m t & 4 g/cm. üzlem ve cisimlerinin acimlerini karfl laflt ramay z. I. yarg için kesin birfley söylenemez. al taflan olu unan, cisimlere etki een kal rma kuvvetleri eflittir. II. yarg kesinlikle o ruur. apta kütle art fl olabilir ya a olmayabilir. III. yarg için kesin birfley söylenemez. BASINÇ E ADIRA UEİ 119

8 . 6. F...0,5 sı + karışımı sı I II 0,5 III üzlem I II üzlem cisminin er bölmesinin acmine iyelim. s v s n n özkütlesi, al1.. s v s n n özkütlesi, al.. oplama kab na oluflan türefl kar fl m n özkütlesi, kar + fie kil - I e cis mi en ge e kal ı ğ n an ci sim ağ r lı ğ ka ar sı vı y ta şı r r ve kap ağ r laş maz. 1 0 II. kaptaki ağ rlaflma; gelen gien.. III. kaptaki ağ rlaflma; g gelen gien.. 0,5 1,5g Bu uruma; > > 1 4. ap ta ki se vi ye si A an B ye yük seli ği ne gö re cis minin ac mi, B A cm tür. B A 50cm 40cm ap ta ki kütle art fl cis mi nin küt le si ka ar r. nin özkütlesi, m 40 4 gcm / 10 5.,, ci sim le ri nin küt le le ri eflit öz küt le le ri ise,, 4 ol uğun an ac mi 6 ise, nin ac mi 4 ve nin ac mi e ir. yoğunluklu s v a cismi yüzer, cismi 4 4 üzlem ask a kal r. Bu u rum a küt le le ri ka ar sı vı y ta şır r lar. cismi 4 yoğunluklu s v a ask a kal r. ve ci sim le ri 4, cis mi ac min e sı v ta şı r r. Bu u rum a > CEAP D 7. üzlem al taflan olu unan, al al al I. yarg o ruur. ve cisimlerinin tafl r klar s v lar n acimleri keni acimlerine eflit olu unan II. yarg o ruur. Cisimlerin kütleleri aras na m > m m iliflkisi var r. III. yarg o ruur. 10 BASINÇ E ADIRA UEİ

9 sol kefe sağ kefe üzlem aşırma kabınaki ya, özkütlesi yun özkütlesinen küçük olan bir cisim bırakılırsa cisim yüzer. Cisim keni ağırlığı kaar taşırır. Sol kefee ağırlık artışı olmaz. Sağ kefee taşan nın ağırlığı kaar artış olur ve terazinin engesi bozulur. I. yargı oğruur. aşırma kabınaki ya, özkütlesi g/cm olan bir cisim bırakılığına, sol kefeeki ağırlık artışı sağ kefeye taşan yun ağırlığına eşit oluğunan terazinin engesi bozulmaz. II. yargı oğruur. sol kefe sağ kefe üzlem erazinin sol kefesine kütle artışı olmaz. Sağ kefesine taşan nın kütlesi kaar kütle artışı m 60 0 cm m t t g erazinin engesinin yenien sağlanması için, sol kefeye 0 g konulmalıır. aşırma kabınaki ya, e bağlı olarak özkütlesi yun özkütlesinen büyük bir cisim alırılığına, sol kefee ağırlaşma olmaz. Sağ kefee taşan yun ağırlığı kaar artış olur ve terazinin engesi bozulur. III. yargı yanlıştır. 9. m t 40g üzlem üzlem I cisminin er bölmesinin acmine iyelim. al.. 1 0,5 g/cm abın kütlesi 60 g arttığına göre, Dm m m t cm BASINÇ E ADIRA UEİ 11

10 ODE SORU - 6 Eİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. metal kutu metal kutu metal kutu 1. tata A A 5 10cm üzlem Şekil -I üzlem Şekil- II üzlem Şekil- III A0cm etal kutunun kesit alanına A iyelim. fiekil-i e: cismi tata üzerine iken ağ rl ğ kaar s v n n yerini eğifltirir. Bu uruma bat r ğ acim,. bat bat. 1 bat 40 cm cismi ya at l ğ na acmi kaar s v n n yerini eğifltirir. Oluflan fark, kutu al1 kutu A.. fiekil-ii e: kutu + al A.. + 5A.. fiekil-iii te: 4A.. m 4A.. kutu + al + al bat r ğ cm Su seviyesineki azalma, A cm Su seviyesi cm 4. A.. + 4A...A.. + al al A.. A. 4. A.. Buna göre, A. 0 üzlem üzlem I. ı üzlem 0 üzlem I fiekil-ii e ve cisimlerine etki een kalırma kuvvetinin büyüklüğü fiekil-i eki gibi cisimlerin ağırlıklarına eşit oluğunan ve al eğişmez. cisminin ya batan ı yüksekliği azalır. cisminin er bölmesinin acmine iyelim. fiekil-i e: + al1 +. fiekil-ii e: + al al1 al I. yargı oğruur. Cisimlerin ve nın özkütleleri arasına > > ilişkisi varır. II. yargı oğruur. cisminin acmi, Buna göre ve oranı, III. yargı oğruur. 1 BASINÇ E ADIRA UEİ

11 1. Denize aa raat yüzmenin sebebi, eniz yunun kalırma kuvvetinin yüzücüye fazla olmasınan kaynaklanmaktaır. alırma kuvveti, al F bat. eşitliğine eniz yuna aa büyüktür. Çünkü eniz yu avuza göre aa tuzluur.., ve P cisimlerinin acimleri eşittir. nin tüm acmi batmaığınan ve P nin batan acmi eşit, ninki ise aa küçüktür.. ÇÖZÜER ve P cisimleri askıa, cismi yüzüğünen P > I. yargı oğruur. b F F P F P P üzlem üzen ve askıa kalan cisimlerin ağırlıkları kalırma kuvvetine eşittir. F F P > F ve P > II. ve III. yargılar yanlıştır. sı sı Z sı I II Sıvıların alırma uvveti al Cisim yüzüğüne kalırma kuvveti cismin ağırlığı taşan nın ağırlığı 4. Cisim ya atılığın- a engee kalığınan b taşan b üzlem aşan nın acmi cismin batan acmine eşittir. Cismin acminen aa az acime taşmıştır. I., II. ve III. yargılar oğruur. 5. ve cisimleri ayrı ayrı ya bırakılıklarına taşan ların ağırlıkları eşit oluğuna göre ve cisimlerinin batan acimleri kesinlikle eşittir. Dolayısıyla cisimlerin ağırlığı ve acmi için kesin birşey söylenemez. 6. cisminin er bir bölmesinin acmi oln. cismi, ve Z larının içerisine yüzüğüne göre cisimlere etki een kalırma kuvvetleri cismin ağırlığına eşittir. fiekil-i e : F. fiekil-ii e : F. fiekil-iii te : F Z. Z Bu uruma F F F Z est 1, ve Z cisimleri, ve ları içerisine engee oluklarına göre, ağırlıkları kalırma kuvvetine eşittir. F. F. Z F Z. Cisimlerin ağırlıkları arasınaki ilişki, Z b al 7. Cisim içerisine battı- ğına göre cisme etki een kalırma kuvveti, b. s c. alırma kuvveti cismin acmine, nın özkütlesine ve çekim ivmesine bağlıır. üzlem BASINÇ E ADIRA UEİ 1

12 8. Birbirine yapışık olmayan, ve P cisimleri özkütleli içerisine şekileki gibi engee ise nin özkütlesi nınkine eşit veya büyük olmak zorunaır. nin özkütlesi nın özkütlesinen küçük olamaz. nin özkütlesi ye eşit ise nin özkütlesi en büyük P ninki en küçüktür. nin özkütlesi en büyükse nin özkütlesi ise P ninki en küçüktür. ve P nin özkütlesi en küçük olabilir, ninki olamaz. CEAP D 9.,, P cisimlerinin küt leleri eşit oluğunan ağırlıkları a eşittir. cismi a yüzüğünen özkütlesi nınkinen küçüktür. üzlem P askıa kalığınan özkütlesi nınkine eşittir. cismi battığınan özkütlesi nınkinen büyüktür. Cisimlerin kütleleri eşit oluğunan, < P < & > P > ir. ve P cisimleri yüzen ve askıa kalan cisimler oluklarınan,, P P ir. P & P ir. I., II. ve III. yargılar oğruur. 10. ve cisimleri yüzüklerinen, kalırma kuvvetleri cisimlerin ağırlıklarına eşittir. F ve F Cisimlere etki een kalırma kuvvetleri eşit oluğuna göre cisimlerin ağırlıkları eşit al Cisimlerin kalırma kuvvetleri eşit oluğuna göre cisimlerin batan acimleri eşit Cisimlerin acimleri ve özkütleleri bilinemez. P P P 11., ve Z cisimleri en- 1. gee oluğuna göre I. teki gerilme kuvveti sıfırır. 1 0 oluğunan F Z Z olacağınan Z cismine bağlı kesiliğine Z cismi oluğu yere engee kalır.. 1 Z F F F Z Z üzlem ve aralarınaki ler kesiliğine ve gerilme kuvvetleri sıfır ise ve cisimleri engee kalır. ve gerilmesi sıfıran farklı ise e batar ve yüzer. I. ve II. yargılara kesinlik yoktur. F üzlem F ı / / ı üzlem I fiekil-i e teki gerilme kuvveti cismin ağırlığına eşit oluğuna göre, F + İp kesiliğine cisim yüzer ve engee kalır. üzen cisimler için F ı Cisme etki een kalırma kuvveti yarıya iner. I. yargı oğruur. alırma kuvvetinin yarıya inebilmesi için cismin batan acmi yarıya inmeliir. F ı b. s c. c. s. c & c s II. yargı oğruur. Cisim yüzeyine çıktığına nın yüksekliği > ı Sıvı basıncı yükseklikle orantılı oluğunan noktasınaki basıncı azalır. III. yargı oğruur. ı 14 BASINÇ E ADIRA UEİ

13 1. ÇÖZÜER Şekil - I sı sı Şekil - II cis mi er iki a a en ge e ol u ğu na gö re cis min ağır lı ğı, cis me et ki een kal ır ma kuv ve ti ne eşit tir. Fk F k 4 & 1 F F k k Sıvıların alırma uvveti. al1 üzlem tavan al est üzlem I cisminin er bölmesinin acmine iyelim. fiekil-i e: al üzlem Cisimler yüzüğüne veya askıa oluğuna kalırma kuvvetleri cisimlerin ağırlıklarına eşittir.,, cisimlerinin kütleleri arasınaki ilişki, m > m m I. yargı oğruur. fiekil-ii e: + al sv ıı. g. sv ıı 4. Ci sim le rin öz küt le si c oln. İp ler e ki ge ril me kuv vet le ri, F.. c.( c ) CEAP D,, cisimlerinin acimleri arasınaki ilişki, > II. yargı oğruur. F.. c.( c ),, cisimlerinin özkütleleri arasınaki ilişki, > III. yargı yanlıştır. F.. c..( c ) Bu uruma, > > BASINÇ E ADIRA UEİ 15

14 5. al1 al üzlem üzlem I cisminin er bölmesinin acmine iyelim. fiekil-i e: al1. fiekil-ii e: + al. +.. ve taraf tarafa oranlanırsa, m m m m. sv ıı. g. sv ıı 7. Ci sim le rin a cim le ri eflit ol u ğu için ci sim le re et ki een kal r ma kuvvet le ri eflit tir. ΙΙ. yarg oğruur. > ir. Ι. yarg yanl flt r. m > m m ir. ΙΙΙ. yarg yanl flt r. 8. Ci sim ler taş ma se - vi ye si ne ka ar sı v m o lu kap la ra bı ra k l k la r n a, kap tan er za man cis me et ki yen kal r ma kuv ve ti ka ar sı v ta şar. Bu neen le m I.kap II.kap küt le si ne et ki een kal r ma kuv ve ti 80 gf tir. ΙΙ. yarg ke sin lik le oğ ru ur. So ru a sı v ile cis min öz kütle le ri ak k n a bil gi ve ril me miş tir. Bu ne en le Ι. ve ΙΙ Ι. yar gı lar a ke sin lik yok tur s v sol sa yer Ci sim ta şır ma ka bı na kon u ğun a kap, olayısıyla sol kefe cisim taşan c t ka ar ağ r la- fl r. a şan sı v sağ ke fe ye ak tı ğ n an sağ ke fe e taşan kaar ağırlaşır. Fakat taşan < al. ır. Çünkü kap taş ma se vi ye si ne ka ar o lu e ğil ir. e ra zinin en ge si e ğiş me i ğin en, cisim taşan taşan cisim taşan ve taşan < al. oluğunan, cisim < al. c. c < c. s c < s I. ve III. yarg lar yanl flt r. II. yarg oğruur. Şekil - I Şekil - II Ci sim le rin a cim le ri ne er sek, cis mi ne et ki een kal r ma kuv ve ti, F. cis mi ne et ki een kal r ma kuv ve ti, F. Öy ley se cis mi ne uy gu la nan kal r ma kuv ve ti a a bü yük tür. Ι. yar g oğ ruur. cis mi ne et ki een kal r ma kuv ve ti a a bü yük ol u ğu için cis mi cisminen a a ön ce ka b n ta ba nı na ula şır. I. yar g oğ ruur. cis mi nin ta şır ı ğ sı v, m. cis mi nin tafl r ğ s v, m. Öy ley se ΙΙΙ. yar g yan lış t r. CEAP D 16 BASINÇ E ADIRA UEİ

15 tavan 1 al1 al cisminin özkütlesi, c. c b.. c.1 c 1 g/cm tür. Su ile g/cm öz küt le li sı v eflit a cim e ka rı şa cağ n an son u rum a ka rı şı m n öz küt le si, k 1 + g/cm Son u rum a cis mi yüzeceğin en, F ı k c. c b. k 1 c b b 1 6 c sı üzlem cisminin acmine iyelim. al al sı 4 1 ve taraf tarafa oranlanırsa 1 g.. 1 g.. I üzlem Fk. _ 1 b s b.. g b ` F Fk b. s b g.. b a Ι. yar g oğ ru ur. F k1 k Ci sim sı vı lar ara s n a en ge e ol u ğu na gö re toplam kal r ma kuv ve ti cis min ağ r lı ğı na eflit tir. ΙΙ. yar g oğ ru ur. Ci sim en ge e ol u ğu na gö re,. +.. c ΙΙΙ. yar g yan lış t r. 4. c c 4 BASINÇ E ADIRA UEİ 17

16 1. cis mi ken i küt- le sin en o la yı, fie kil-ii e ise ve ci sim le ri bir lik te 4 a cim ba tır mış tır. m ÇÖZÜER ba tır mış ise, m + m 4 ac mi ni ba tı rır. 4.m.m +.m.m.m m 1 m. musluğu açılıp akışı uruğuna: al oluğunan, cisme eki een kalırma kuvveti eğişmez. I. yargı oğruur. Cismin sına batan acmi artar. II. yargı oğruur. sı sı Sıvıların alırma uvveti I üzlem 4. sı sı al 4 al üzlem ve cisimlerinin ağırlıklarına, acimlerine, özkütlelerine c iyelim. al + al al al al al al al al al al.. c. c c c est aptan sının tamamı, sının bir miktarı boşalır. III. yargı yanlıştır. 5. sol sağ CEAP D yer. Ci sim en ge e ol u ğuna gö re, Sol ke fe ye cis mi, sağ ke fe e ki yun içi ne cismi atıl ı ğın a te ra zi nin en ge si e ğiş me i ği ne gö re, + + Fk. s 1.(.c ) c s s b. ir. Eşit lik ten > ol u ğu gö rü lür. ve ci sim leri nin a cim le ri eşit ola bi lir. cis mi ya ta ma men bat mış tır ve ac mi ka ar sı vı ta şır mış tır. ve ci sim le ri nin öz küt le le ri eşit ya a fark lı ola bi lir. I. yargı kesinlikle yanlıştır. II. ve III. yargılar için kesin birşey söylenemez. 18 BASINÇ E ADIRA UEİ

17 6. cisminin er bölmesinin acmine iyelim. 7. al + al sı sı üzlem CEAP D 9. arışımın özkütlesi sının özkütlesinen büyük oluğunan, metal küreye etki een kalırma kuvveti artar. Bu neenle le oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü azalır. etal küre esnemeyen e bağlı oluğunan, in uzunluğu eğişmez. Buna göre, yayın uzama sı al tavan sı metal küre yay yay üşey üzlem miktarı a eğişmez. Bu neenle yaya oluşan F yay gerilme kuvvetinin büyüklüğü eğişmez. karışım I cis mi fie kil-ι e yüz mek te ir. Öy ley se, > ir. cis mi fie kil ΙΙ e as kı a kal mış t r. k ve > k a rı şı m n öz küt le si yun öz küt le sin en kü çük ol u ğu için sı vı n n öz küt le si yun ve cis mi nin öz küt le sin en kü çük tür. Ι. ve ΙΙ. yar gı lar yan l flt r. ü zen ve as kı a ka lan ci sim ler için ir. Öy ley se fie kil-ιι e cis me et ki een kal r ma kuvveti eğiş mez. 10. F tavan. F 8. cismi için; > olabilir. cismi için; < > olabilir. cismi için; < olabilir. Buna göre, küpler ayrı ayrı aynı ya bırakılıklarına enge urumları şekileki gibi ya batmış olamaz. üzlem üzlem I aplaraki ağırlaşma miktarları eşit oluğuna göre, ve cisimlerine etki een kalırma kuvvetleri eşittir. I. yargı oğruur. ve cisimlerinin ve yun özkütleleri arasına > ilişkisi varır. II. yargı oğruur. ve cisimlerinin acimleri eşit, > oluğunan nin kütlesi nınkinen büyüktür. III. yargı yanlıştır. CEAP D BASINÇ E ADIRA UEİ 19

18 Aı ve Soyaı :... Sınıfı :... Numara :... Alığı Not :... Bölüm azılı Soruları (Sıvıların alırma uvveti) ÇÖZÜER cm 40cm. fiekil - I e cisim yüzüğünen, 1 b. s I fiekil - II e cisim engee oluğunan, bulunur. enklemineki eğer enklemine yerine yazılırsa, N A Şekil - I A Şekil - II fiekil-i eki cisim engee oluğuna göre, b. s A fiekil-ii eki cisimler engee oluğuna göre, F ı k + A A eşitliği kullanılırsa, g m 00 g g/cm kar g/cm I cis mi nin öz küt le si sı vı nın öz küt le sin en kü çük ol u ğun an ci sim sı vı a yü zer. Cis min ba tan ac mi, b. s b. 90 b 45 cm cis mi ba tan ac mi ka ar a cim e sı vı ta şı rır. Bu u rum a 1. kap tan 1 b 45 cm sı vı boş ka ba ta şar. cis mi nin öz küt le si, m 10 g/cm 40 Cis im as kı a ka la ca ğın an ac mi ka ar a cim e sı vı ta şı rır. Bu u rum a. kap tan 40 cm sı vı ta şar. Bu u rum a ka rı şı mın öz küt le si, k m + m gcm / BASINÇ E ADIRA UEİ

19 4. 5. I. uruma: sol g/cm sağ Cisim yüzüğünen ağırlığı kalırma kuvvetine eşittir. c. yer c. a) cismi at l ğ na s v ya batan acmi kaar s v y tafl r r. Cismin acmi, m cm 4 Sol kolaki ağ rlaflma, m sol m m tafl g Sağ kola taflan s v, m sağ m taflan 0 g terazinin engesi eğiflmez. II. uruma: Cisim yüzüğünen ağırlığı karışımın uygulaığı kalırma kuvvetine eşittir. 1 c ( + ) 1 c ( + ) Her iki uruma kalırma kuvvetleri eşit oluğunan 1 +. ( ) 4 + b) Öz küt le si g/cm küt le si 0 g olan cis mi at l ı ğ n a, ci sim ba tan ac mi ka ar sı vı y ta şır r. a şan sı vı n n ac mi, taflan m 0 10 cm Sol kolaki ağ rlaflma, m sol m m t g Sağ kolaki ağ rlaflma, m sağ m t g Bu u rum a sol ke fe ye 10 g ci sim ko nul ma lı r. c) Öz küt le si 1 g/cm ac mi 40 cm olan ci sim sol ke fe ye kon u ğun a yü zer. Bu ke fe ağ r laşmaz. Ağ r lı ğ ka ar sı vı y sağ ke fe ye ta şı r r. m sol 0 m sağ g Dengenin sağlanmas için sol kefeye 40 g kütle konmal r. 6. cis mi ne et ki een toplam kal r ma kuv ve ti cismin ağ r lı ğı na eflit tir c c 1 1 g/cm F k1 g/cm + 6. c 7 c c 7 g/cm BASINÇ E ADIRA UEİ 11

20 7. üt le-a cim gra fi ğin e oğ ru nun eği mi öz küt le yi ve re ce ğin en ve sı vı la rı n n öz küt le le ri, m 6 6 g/cm 1 m 4 g/cm ve sı vı la r n an eflit a cim ler e al n ı ğ n an ka rı şı m n öz küt le si, k g/cm 9. Ci sim en ge e ol u ğun an, + +. s..c s Öz küt le si g/cm olan bir cisim öz küt le si 4 g/cm olan sı vı ya bı ra k l ı ğ n a ci sim yü zer. b. s c. c b.4 c. b c k 4g/cm s.c s c Bu u rum a cis min %50 si ba tar. 8. a) Cis min a va a ki ağ r lı ğ, m 00 m.10 m 0 kg b) 1 yo ğun luk lu sı v içe ri sin e, N... yo ğun luk lu sı v içe ri sin e, ve sı vı la r n an eflit a cime al n ı ğ n a ka rı şı m n yo ğunlu ğu k Cis me 1+ et ki een kal r ma kuv ve ti, 1 k F..( ) g g k k ve enk lem ler e a ye ri ne ya zı l r sa, F k g N yo ğun luk lu sı v içe ri sin e, N 10. F 1 F I II a) fiekil-i e cismi engee oluğunan, b. s fiekil-ii e cismi için, F 1 + F F eflitliğini buraa yazacak olursak, F F b) F + F N F F F F 40 N 1 BASINÇ E ADIRA UEİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ SIIRIN DIRM UETİ BÖÜM 4 lıştırmalar ÇÖZÜMER Sıvıların alırma uvveti üzen cisimler için; kal- r ma kuv ve ti cis min ağ r l ğ na eflit tir Öy ley se, b s c c 5 64 4 4,8 g/cm 5 4 ü zen ci sim ler için kal

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ BÖLÜM 12

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ BÖLÜM 12 SIIARIN ADIRA UEİ BÖÜ 1 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER. 1. al = al al = al = F kal = m = m m = m I. yargı oğruur. al = F kal al I. yol: cisminin er bölmesinin aine iyelim. Şekil - I e: =. sıvı b. sıvı =.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında > d 1

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında > d 1 4 alırma uvveti 1 est 1 in Çözümleri. 1. 1 R Bir cisim sıvı içine bırakılığı yere kalıyorsa sıvı ile o cismin özkütleleri eşittir. erilen şekile cismi sıvı içine askıa kalarak, cismi kabın tabanına eğerek,

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 1 ü, II. P cismi, hacminin 4. R cismi, hacminin 3. 1 si, S cismi, hacminin 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 1 ü, II. P cismi, hacminin 4. R cismi, hacminin 3. 1 si, S cismi, hacminin 2 5 alırma uvveti 1 est 1 in Çözümleri II. cismi, hacminin 4 1 ü, cismi, hacminin 1 ü, 1. S cismi, hacminin 1 si, kaar batmıştır. Buna göre cisimlerin özkütleleri arasına S > > ilişkisi varır. cisminin hacmi

Detaylı

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11 ÖZÜTE (YOĞUNU) BÖÜ 11 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER 1. Sıvıların kütleleri eşit oluğunan, X ve Y en eşit ha ci e alı nıp ka rış tı rı lır sa ka rı şı ın özküt le si, + V 1 1 I., II., ve III. yargılar oğruur.

Detaylı

S I V ILARDA KALDIRMA KUVVETİ

S I V ILARDA KALDIRMA KUVVETİ ÜNİE - S I IARDA ADIRA UEİ yun içine ağaç yüzmesi, su içineki taşın aha kolay kalırılması, suyun kalırma kuvveti oluğunu göstermekteir. Askıa alma: Sıvı olu kaba cisim bırakılığına sıvı içine engee ise:

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

Madde ve Özkütle. Test 1 in Çözümleri. çıkan kütle ( ) 3 d = m olur. Bu kaptaki kütle artışı. olur. 3. kaba giren kütle m, çıkan. m3 = kütle ( olur.

Madde ve Özkütle. Test 1 in Çözümleri. çıkan kütle ( ) 3 d = m olur. Bu kaptaki kütle artışı. olur. 3. kaba giren kütle m, çıkan. m3 = kütle ( olur. Mae ve Özkütle ) olur. Bu kaptaki kütle artışı olur.. kaba giren kütle, çıkan kütle ( ) olur. Bu kaptaki kütle artışı olur. Kaplaraki kütle artışlarının büyüklük ilişkisi, Test in Çözüleri çıkan kütle

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ SINI KONU NLTIMLI ÜNİTE: ELEKTRİK VE MNYETİZM Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK LNI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ Elektriksel Kuvvet ve Elektrik lanı Ünite Konu nın Çözümleri kuvvetinin yatay ve üşey bileşenleri

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET G CİSİMLERİN YÜZME KOŞULLARI (ŞARTLARI) (6 SAAT) 1 Sıvı İçerisineki Cisimlere Etki Een Kuvvetler 2 Cismin Sıvı İçerisineki Durumları 3 Yüzme veya

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER PRİMAAR VE RENER BÖÜM 7 Test ÇÖÜMER Prizmalar ortamından ortamına geçişte sınır açısı 5 den küçük, M den ye geçişte sınır açısı 5 dir ortamından ortamına ışın geçememiş, M den ye geçişte yüzey üzerinde

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ V= cismin sıvıya batan hacmi d= sıvının özkütlesi g= yerçekimi ivmesi Kaldırma kuvveti, sıvının içindeki cismin yüzeylerine

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ . SINI SORU BANKASI. ÜNİT: LKTRİK V MANYTİZMA. Konu LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN TST ÇÖZÜMLRİ Test in Çözümleri. lektriksel Kuvvet ve lektrik Alan I k. A K() k. ve yüklerinin K noktasınaki yükü üzerine

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA BÖÜ 8 OPİ SİSRD AYDNANA OD SORU - Dİ SORUARN ÇÖZÜRİ 3 üzlem ayna X l k iltresi Y l k iltresi uruma: noktas naki toplam ay nlanma lietinen, ı 00c 00c 0 kaynak 0 ( ) ( 4) 0 4 6 6 uruma: 3olur Düzlem ayna

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1 Alıştırmalar 1. a) sıcaklık( C) 7 3 1 ÇÖZÜMLER buhar 5 1 15 ısı(cal) Kütlesi 5 gram olan K sı, 5 cal ısı aldığında sıcaklığı 3 1 = 2 o C değiştiğinden öz ısısı, Q = m.c 5 = 5.c.2 c =,5 cal/g. C olur. b)

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER SIĞAÇLAR

TEST 1 ÇÖZÜMLER SIĞAÇLAR TEST ÇÖZÜMER SIĞÇR. Bir sığaç paralel iki levha ve aralarına yalıtkan birortaman oluşur. Doğru akım kaynağına bağlanığına epo eer. Sığacın sığası, = k.f o. olup yapısına bağlıır. Sığa levhalar arasınaki

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

Kütle - Hacim - Özkütle. Test 1 in Çözümleri

Kütle - Hacim - Özkütle. Test 1 in Çözümleri ütle - Haci - Öz Test in Çözüleri.. I II apta bulunan özli sıvının üstüne önce özli sıvı akıyor. Bu iki sıvıan oluşan eşit acili karışıın özsi olur. usluğu kapatı- öz lıp usluğu açılıyor. usluğunan akan

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet,

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet, . BÖÜ PARA HAAR AIŞIRAAR - ÇÖZÜR PARA HAAR. X X q Y Y q G X G Y fiekil-ι fiekil-ιι Şe kil-ii e cis i ne et ki een kuv vet ler ay nı yön e net e. a g. a. g. q a. Şe kil-i ve Şe kil-ii e X ve Y ci si le

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER DOĞRUSAL HAREKET

TEST 1 ÇÖZÜMLER DOĞRUSAL HAREKET TEST ÇÖZÜER DOĞRUSA HAREET 3 3 a a 3 3 Hız- grafiğinin eğimi ivmeyi verir Bu durumda nin ivmesi; 3 a ana nin ivmesi a ana Bu durumda a a Hız- grafiğinin alında kalan alan yolu verir nin aldığı yol ( +

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2 6 Kaldırma Kuvveti 1 est 1 in Çözümleri 1. Kütle-hacim grafiklerinde eğim özkütleyi verir. Buna göre cisimleri özkütleleri; 4 dx = = 4 g/ cm 1 4 dy = = g/ cm dz = = 1 g/ cm bulunur. Buna göre X ve Y cisimleri

Detaylı

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik,

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik, ATIŞAR BÖÜM 5 Alışırmalar ÇÖZÜMER Aışlar a) Cismin serbes bırakıldığı yükseklik, 0 6 80 m olur b) Cis min 5 sa ni ye de al dı ğı yol, 0 ( 5 ) 5 m olur Cis min son sa ni ye de al dı ğı yol, 5 80 5 55 m

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

TORK. Bölüm -1. Tork, kuvvetin büyüklüğüne ve dönme eksenine olan dik uzaklığına bağlı etkiye tork denir.

TORK. Bölüm -1. Tork, kuvvetin büyüklüğüne ve dönme eksenine olan dik uzaklığına bağlı etkiye tork denir. Bölüm - ork, kuvvetin büyüklüğüne ve önme eksenine olan ik uzaklığına bağlı etkiye tork enir. = uvvet r. τ = D= Uzaklık cismin τ = N. m. τ = ork α ι =. ι =.sinα. N cm O noktası etrafına önebilen çubuğun

Detaylı

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür.

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür. MADDE E ÖZÜTE. Ünite. onu Madde ve Özkütle A nın anıtları. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altında bir sıvı için verilen özkütle-acim, özkütle-kütle, kütle-acim grafikleri aşağıdaki gibidir. özkütle özkütle

Detaylı

Elektriksel Alan ve Potansiyel. Test 1 in Çözümleri. Şekle göre E bileşke elektriksel alan açıortay doğrultusunda hareket ettiğine göre E 1. dir.

Elektriksel Alan ve Potansiyel. Test 1 in Çözümleri. Şekle göre E bileşke elektriksel alan açıortay doğrultusunda hareket ettiğine göre E 1. dir. 3 lektriksel lan ve Potansiyel 1 Test 1 in Çözümleri 1. 3. 1 30 30 1 3 Şekil inceleniğine noktasınaki elektriksel alanı oluşturan yük tek başına 3 ür. 1 ve yüklerinin noktasına oluşturukları elektriksel

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM 1 ISI VE SICAI MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. Isı ve sı ak lık la il gi li ola rak ısı ka lo ri met re ka bı ile, sı ak lık ter mo met re ile öl çü lür. I. yargı doğrudur. Sı ak lı ğı bü yük

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM IŞI VE GÖGE MODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜMERİ 4 B Z ayınlık yaı yaı Z T T aalığı e iki kaynaktan a ışık alabili Z aalığı yalnız kaynağınan ışık alabili Şekile göülüğü gibi, ve Z noktalaı e üç kaynaktan

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI

11. SINIF SORU BANKASI . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: ELEKTRİK E MANYETİZMA. Konu TEST ÇÖZÜMLERİ Düzgün Elektrik Alan e Sığa TEST in Çözümleri. L Şekil II e, tan b E mg mg...( ) () e () bağıntılarının sağ taraflarını eşitlersek;

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. Fİİ 1. I. adde ile enerji arasındaki olayları inceler. II. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim dalıdır. ukarıda verilenlerden angileri fizik bilimi için doğrudur?

Detaylı

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri 0 lektrostatik ve lektriksel uvvetler 1 Test 1 in Çözümleri 1. cismi küresini itmiş, Z küresini çekmiştir. ani ile aynı cins, ile Z zıt cins elektrikle yüklüür. Z Cevap B ir.. Her üç küre aynı ana birbirine

Detaylı

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey BAĞI HAREET BÖÜ Alıştırmalar ÇÖZÜER Bağıl Hareket 1 4 batı =v =0 doğu Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) aracı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

MADDE ve ÖZELL KLER. s s cakl k öz s s s as konveksiyon iletim fl ma denge s cakl genleflme büzülme genleflme katsay s

MADDE ve ÖZELL KLER. s s cakl k öz s s s as konveksiyon iletim fl ma denge s cakl genleflme büzülme genleflme katsay s 01 ADDE ve ÖZE ER bas nç bas nç kuvveti kat bas nc s v bas nc ak flkanlar n bas nc gaz bas nc aç k ava bas nc barometre manometre altimetre batimetre termometre s s cakl k öz s s s as konveksiyon iletim

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Kaptaki toplam sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir. + + Mıknatıstan her zaman etkilenir.

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Kaptaki toplam sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir. + + Mıknatıstan her zaman etkilenir. 2 Mae ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. 2 1. Mae Bilgi T Molekülleri ötelee hareketi yapar. + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir. + + Mıknatıstan her zaan etkilenir. + topla

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER GAZ BASINCI

TEST 1 ÇÖZÜMLER GAZ BASINCI ES 1 ÇÖZÜER AZ BASINCI 1. umurta şişenin içine açık ava basıncı sebebiyle düşmüştür. Şişenin içinde yakılan ateş, içerideki basıncı azaltır. Dışarıdaki açık ava basıncı, şişenin içindeki basınçtan fazla

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖÜM 7 PRİZMAAR VE RENER MODE SORU - 1 DEİ SORUARN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - 2 DEİ SORUARN ÇÖZÜMERİ 1 1 ve 2 ışınları kutudan şekildeki gibi çıktıklarına göre, kutu içerisindeki prizmaların konumu yukarıdaki

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER ES ÇÖÜER BASİ AİNEER. ( ) Sis tem den ge de ol du ğu na gö e, nok ta sı na gö e tok alı sak; ( ). 4 +.. +. 8 4 + 4 0 4 olu. CEVA A yi de ğiş ti me den eşit li ği sağ la mak için, a kü çül tül meli di.

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16 ISI VE SICAI BÖÜM 16 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜMER MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER 1. Sıcaklık addeyi oluşturan parçacıkların ortalaa kinetik enerjilerine karşılık gelen sayısal bir değerdir. Teroetre

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK SORU 1: Sıcaklığı 20 C olan 100 g su soğutulmaktaır. Suyun sıcaklığının, veriği ısıya bağlı eğişimini veren grafik şekileki gibiir. ( csu = 1cal/g C ) Suyun sıcaklığı(

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Hareket (Hız - Ortalama Hız - Sürat)

Hareket (Hız - Ortalama Hız - Sürat) .. Alışırmalar 3m 3 M m D 3 a) or 5 m/s D 3 b) süra 5 m/s D D c) or D + d) süra R + R + A a) I. yol: or.süra 5m/s 4m/s + + + + (m) 8 m/s + 5 + + 5 4 9 4 m/s 9 II. yol:.. or. süra + 54.. 5 + 4 4 ms / 9

Detaylı

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; mg = S

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; mg = S atı, ıvı ve Gazların Basıncı 1 Test 1 in Çözümleri 1.. 1 atı cisimlerin basınçları ağırlıkları ile oğru orantılı, yere temas yüzeyi ile ters orantılıır. Özeş cisimleren nin temas alanı nınkinen büyüktür.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7. BÖÜ TRAFORATÖRER ODE ORU - DEİ ORUARI ÇÖZÜERİ 4.. prmer. I I Transformatör deal olduğundan, I dr. I > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve I < I dr. Buna göre I ve II yargıları

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5. BÖÜ AIŞAR DE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜERİ. I. yl: Cisim sn iki saniyede 8 m yl aldığına öre, plam aldığı yl,. saniyede. saniyede. saniyede 4. saniyede + 5. saniyede plam yl : 5 m 5 m 5 m 5 m 45 m 8 m 5

Detaylı

FİZİK MOMENT - DENGE MO MEN T. M o m e n t = K u v v e t x D i k U z a k l ı k

FİZİK MOMENT - DENGE MO MEN T. M o m e n t = K u v v e t x D i k U z a k l ı k İZİ E - DEGE Günlük hayatta karşılaştığımız anahtarla kapının açılması bir vianın sıkıştırılması pencerenin açılıp kapanması gibi olaylar kuvtin önürme etkisiyle oluşan olaylarır. E uvtin önürücü etkisine

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

MIKNATIS VE MANYETİK ALAN

MIKNATIS VE MANYETİK ALAN IATI VE AETİ AA BÖÜ 4 Test ÇÖZÜE ıknatıs ve anyetk Alan. Br emr çubuğun geçc olarak mıknatıslanablmes çn I II ve III şlemler tek başına yapılmalıır. CEVAP E 4. F F. X Şekl-I İk mıknatısın brbrne uygulaığı

Detaylı

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2 AIŞTIRMAAR - 4. BÖÜM HAREET ÇÖZÜMER HAREET (Grafikler).. a) a) 4 6 onum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. (-) s aralığında: m/s (-4) s aralığında: 6 4 (4-6) s aralığında: 3 m/s 6 4 Cismin hız-zaman

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER MIKNATISLAR VE MANYETİK ALAN

TEST 1 ÇÖZÜMLER MIKNATISLAR VE MANYETİK ALAN E ÇÖÜER AAR VE AEİ AA 1. üzlem üzlem Br mık na tıs br cs m t yor sa bu c sm ke sn lk le mık na tıs tır; çe k yor sa mık na tıs ola b lr e, ol ma yab lr e. Bu na gö re; ve mık na tıs ta ra fın an tl ğ çn

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri lektrostatik ve lektriksel uvvetler 1 Test 1 in Çözümleri 1. Y cismi X küresini itmiş, Z küresini çekmiştir. Yani X ile Y aynı cins, Y ile Z zıt cins elektrikle yüklüür. 5. X Y Z. () yüklü küreciği elektroskobun

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

1. fasikül BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ. Katı ve Sıvı Basıncı Su Cendereleri Akışkanların Basıncı. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

1. fasikül BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ. Katı ve Sıvı Basıncı Su Cendereleri Akışkanların Basıncı. Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1. fasikül BASINÇ VE ADIA UVVETİ atı ve Sıvı Basıncı Su Cenereleri Akışkanların Basıncı Sıvıların alırma uvveti ÖĞETEN TEST 1 BASINÇ VE ADIA UVVETİ atı ve Sıvı Basıncı Su Cenereleri Akışkanların Basıncı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SU DAGAARI ODE SORU - DEİ SORUARI ÇÖZÜERİ 50 40 40 70 I 70 70 oğrual alga I ve engellerine şekileki gibi yanır CEVAP E 4 I 45 O O 45 45 45 45 45 oğrual ata, I ve engellerine şekileki gibi yanır O O

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİKSEL ALAN VE SIĞA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİKSEL ALAN VE SIĞA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINI ONU ANATIMI. ÜNİTE: EETRİ E MANYETİZMA. onu DÜZGÜN EETRİSE AAN E SIĞA ETİNİ E TEST ÇÖZÜMERİ Düzgün Elektriksel Alan ve Sığa. Ünite. onu A nın Çözümleri 4. E e mg. Birbirine paralel yerleştirilen

Detaylı