ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir."

Transkript

1 ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ġhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../../2014 tarih ve.sayı ile onaylanmıģtır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına iliģkin ihraç tavanı TL olarak belirlenmiģtir. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları, halka arz yoluyla ihraç edilebileceği gibi halka arz edilmeksizin de satıģa sunulabilir. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluģturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına iliģkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Ġhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz iģlemini gerçekleģtirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. Ġhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına iliģkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına iliģkin ihraççının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģtır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca iliģkin koģullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satıģ süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sermaye piyasası aracı notu ve özet aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluģturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlıģ, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluģ, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluģları gibi izahnameyi oluģturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kiģi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlıģ, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1

2 GELECEĞE YÖNELĠK AÇIKLAMALAR Bu ihraççı bilgi dokümanı, düģünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ĠHRAÇÇI BĠLGĠ DÖKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER BAĞIMSIZ DENETÇĠLER SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER RĠSK FAKTÖRLERĠ ĠHRAÇÇI HAKKINDA BĠLGĠLER FAALĠYETLER HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER EĞĠLĠM BĠLGĠLERĠ KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ ĠDARĠ YAPI, YÖNETĠM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLER YÖNETĠM KURULU UYGULAMALARI ANA PAY SAHĠPLERĠ ĠHRAÇÇININ FĠNANSAL DURUMU VE FAALĠYET SONUÇLARI HAKKINDA BĠLGĠLER DĠĞER BĠLGĠLER ÖNEMLĠ SÖZLEġMELER UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER EKLER. 51 3

4 KISALTMA VE TANIMLAR KISALTMA VE TANIMLAR A.ġ T.A.O. ABD Vakıfbank veya Banka veya Ġhraççı GRUP ATM BDDK TMSF BSMV DTH Anonim ġirket Türk Anonim Ortaklığı Amerika BirleĢik Devletleri Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Ayrı tüzel kiģilik altında faaliyet gösterseler dahi, aynı sermayedar grubun kontrol ettiği, ana ortaklık banka altında; yurt içinde ve yurt dıģında kurulu ortaklıklardan oluģan topluluğu, Automated Teller Machine (Otomatik Para Çekme Makinası) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Döviz Tevdiat Hesabı EURIBOR London Interbank Offered Rate Denominated In Euros ( Euro için Londra Interbank Faiz Oranı) ISIN International Securities Identification Numbers ( Uluslararası Menkul Kıymet Tanım No ) KOBĠ KRET Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletme Kredi Riskine Esas Tutar LIBOR London Interbank Offered Rate ( Londra Interbank Faiz Oranı ) MKK BĠAġ Merkezi Kayıt KuruluĢu Borsa Ġstanbul Anonim ġirketi N.V. Anonim ġirket ( Hollanda ) ORET PRET SPK TBB T.C. TCMB TL TTK USA YK Operasyonel Riske Esas Tutar Piyasa Riskine Esas Tutar Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası Türk Ticaret Kanunu Amerika BirleĢik Devletleri Yönetim Kurulu 4

5 YP Yabancı Para I. BORSA GÖRÜġÜ... II. DĠĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜġ VE ONAYLAR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu GörüĢü: BDDK nın Sermaye Piyasası Kurulu na muhatap 28/06/2013 tarih ve sayılı yazısında; ( ) Yapılan değerlendirme sonucunda, Bankaya en son izin verilen bin TL tutarındaki ihraç limitinin bin TL ye çıkarılması uygun bulunmuģ olup, Kurumumuza baģvuru tarihi itibarıyla dolaģımda bulunduğu Bankaca beyan edilen ,11 bin TL tutarındaki bonoları itfa edilene kadar Bankanın en fazla ,89 bin TL ye kadar bono ve/veya tahvil ihracı imkanı bulunmaktadır. Ġtfanın sonrasında ise Banka tarafından bin TL ye tamamlamak üzere itfa edilen tutarda tahvil ve/veya bono ihraç edilebilecektir. Diğer taraftan, mezkür ihracın yapılmasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sakınca bulunmadığı sonucuna ulaģılmıģtır. Ayrıca, bugünkü tarihli yazımız ile yatırımcıların ihraç ile borçlanılacak tutarın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tabi olmadığı hususunda ayrıntılı ve yazılı olarak bilgilendirilmesinin sağlanması ve menkul kıymet ihracı nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm risklerin etkin bir Ģekilde takip edilmesi ve yönetilmesine yönelik olarak gerekli tedbirlerin alınması koģuluyla söz konusu ihracın yapılmasına izin verildiği Bankaya bildirilmiģtir. Öte yandan, Bankanın baģvuru tarihi itibariyle kamuoyuna en son açıklanmıģ bulunan konsolide olmayan Aralık 2012 dönemi verileri üzerinden yapılan hesaplama sonucu TL cinsinden borçlanma aracı ihraç limiti ,21 bin TL olarak belirlenmiģtir. ifadesi yer almaktadır. III. YATIRIMCILARA UYARI Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluģunun yurt içi Ģubelerinde gerçek kiģiler adına açılmıģ olan ve münhasıran çek keģide edilmesi dıģında ticari iģlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara iliģkin faiz reeskontları toplamının 100 bin TL'ye kadar olan kısmı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığı ile sigorta kapsamındadır. 5

6 Ancak Banka tarafından ihraç edilecek banka bono ve/veya tahvilleri ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 16/09/2011 tarih ve sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigortalanmamıģ olduğundan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu sigortası kapsamında değildir. Bu hususun gerçek kiģi yatırımcılar tarafından yatırım kararı verilirken dikkate alınması gerekmektedir. 1. ĠHRAÇÇI BĠLGĠ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını değiģtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiģ olduğunu beyan ederiz. Ġhraççı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O../05/2014 Sorumlu Olduğu Kısım: ġuayyip ĠLBĠLGĠ BaĢkan Özlem ÖZ KOÇÇAZ Müdür ĠHRAÇÇI BĠLGĠ DOKÜMANININ TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.ġ../05/2014 Sorumlu Olduğu Kısım: ĠHRAÇÇI BĠLGĠ DOKÜMANININ TAMAMI Ziya ANILDI ġevket Serdar DAĞLIER Genel Müdür Yrd. Müdür 6

7 2. BAĞIMSIZ DENETÇĠLER 2.1. Bağımsız denetim kuruluģunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baģdenetçinin adı soyadı: Ünvanı : Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi (Turkish Corporation and a memberfirm of the KPMG) Sorumlu Ortak BaĢdenetçi (31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013): Erdal Tıkmak Sorumlu Ortak BaĢdenetçi (31 Aralık 2011): Özkan Genç Adresi: Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. No:29 Kavacık Beykoz, Ġstanbul Bağımsız denetim kuruluģlarının/sorumlu ortak baģdenetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değiģmesine iliģkin bilgi: BDDK nın 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim GerçekleĢtirecek KuruluĢların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik te Yetkili denetim kuruluģu adına bağımsız denetim çalıģmalarını yürüten bağımsız denetçiler, aynı bankanın bağımsız denetim çalıģmalarında birbirini izleyen azami beģ hesap dönemi için görev alır. ifadesine göre, hesap dönemlerinde sorumlu ortak baģdenetçi Özkan Genç yerine 2012 hesap dönemi için baģdenetçi Erdal Tıkmak olmuģtur. 3. SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ (Bin TL) Aktif kalemler TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM Nakit Değerler ve Merkez Bankası 1,802,876 17,172,306 18,975,182 2,249,946 10,081,548 12,331,494 2,069,331 5,072,531 7,141,862 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 557,634 97, , ,829 82, , , , ,622 BANKALAR 379,923 2,778,428 3,158, ,354 1,916,136 2,656, ,679 2,132,656 2,541,335 PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR 5, ,095 6, , , ,467 SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) 12,556,285 4,101,124 16,657,409 10,277,762 4,057,019 14,334,781 10,434,795 2,920,048 13,354,843 KREDĠLER VE ALACAKLAR 65,199,842 23,473,216 88,673,058 51,358,116 17,958,583 69,316,699 38,871,737 19,297,116 58,168,853 FAKTORĠNG ALACAKLARI 125,616 6, , ,927 17, , ,291 40, ,804 7

8 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 5,358,742 54,429 5,413,171 4,198,301 62,759 4,261,060 4,343,224 1,636,014 5,979,238 ĠġTĠRAKLER (Net) 224, , , , , ,004 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 213, , , , , ,290 BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR 135, , ,223 95, , ,919 69, , ,441 RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) 1,440,990 3,727 1,444,717 1,351,514 3,574 1,355,088 1,170,784 4,997 1,175,781 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 127, ,069 99, ,036 79, ,988 YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER 20, ,829 19, , , ,204 VERGĠ VARLIĞI 158,970 5, , , , ,867 1, ,670 SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) 2, ,169 2, ,093 2, ,159 DĠĞER AKTĠFLER 2,060, ,183 3,018,620 1,595, ,598 1,924,506 2,427, ,919 2,670,983 AKTĠF TOPLAMI 90,371,070 49,416, ,787,582 72,949,245 35,090, ,039,412 61,492,864 31,967,680 93,460,544 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ (Bin TL) Pasif kalemler TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM MEVDUAT 58,946,981 24,092,418 83,039,399 49,467,915 18,918,889 68,386,804 43,028,280 18,813,696 61,841,976 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR 131,338 88, ,480 7, , ,692 4, , ,803 ALINAN KREDĠLER 412,222 11,873,439 12,285, ,385 7,829,596 8,100, ,774 8,561,523 8,912,297 PARA PĠYASALARINA BORÇLAR 8,209,702 6,565,686 14,775,388 2,298,496 6,384,324 8,682,820 3,031,108 3,000,144 6,031,252 ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2,301,798 4,518,937 6,820,735 1,481, ,137 2,372, , ,000 FONLAR 23, ,431 31, ,368 40, ,699 MUHTELĠF BORÇLAR 2,529, ,860 2,841,068 2,197, ,224 2,439,156 2,749, ,750 2,974,446 DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR 471,762 1,038,853 1,510, , ,845 1,018, , , ,172 KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR KARġILIKLAR 3,531,303 62,149 3,593,452 2,953,305 44,197 2,997,502 2,348,817 79,325 2,428,142 VERGĠ BORCU 241,397 1, , ,677 5, , ,347 5, ,555 SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER 0 1,964,663 1,964, ,630,188 1,630, ÖZKAYNAK LAR PASĠF TOPLAMI 12,090, ,556 12,470,958 11,107, ,289 11,828,997 9,335, ,486 9,598,202 88,889,544 50,898, ,787,582 70,633,644 37,405, ,039,412 61,712,276 31,748,268 93,460,544 8

9 Gelir Tablosu (Bin TL) Özsermaye ve Aktif Karlılık Oranları Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Gelir ve gider kalemleri FAĠZ GELĠRLERĠ 9,440,435 8,999,981 6,695,600 Kredilerden Alınan Faizler 7,619,741 7,003,040 4,947,762 Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler 57,026 60,537 61,752 Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Faizler 906 3,576 4,144 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1,616,594 1,807,144 1,542,170 Finansal Kiralama Gelirleri 64,693 47,303 25,590 Diğer Faiz Gelirleri 81,475 78, ,182 FAĠZ GĠDERLERĠ 4,533,280 4,744,503 3,661,368 Mevduata Verilen Faizler 3,543,409 3,946,141 2,951,304 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 175, , ,151 Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Faizler 387, , ,234 Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 257, ,243 16,088 Diğer Faiz Giderleri 169,076 96,215 37,591 NET FAĠZ GELĠRĠ 4,907,155 4,255,478 3,034,232 NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ 629, , ,369 Alınan Ücret ve Komisyonlar 948, , ,512 Verilen Ücret ve Komisyonlar 319, , ,143 TEMETTÜ GELĠRLERĠ 16,429 6,916 4,732 TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net) 257, ,391 51,384 DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ 1,465,262 1,298,661 1,473,505 KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) 1,940,577 1,451, ,214 DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) 3,329,965 3,032,355 2,506,087 NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI 2,004,679 1,834,628 1,680,921 ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR 25,631 26,953 21,624 SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z 2,030,310 1,861,581 1,702,545 SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) (402,131) (437,961) (341,536) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z 1,628,179 1,423,620 1,361,009 NET DÖNEM KÂRI/ZARARI 1,628,179 1,423,620 1,361,009 Hisse BaĢına Kâr / Zarar (Bin TL) Net Kar 1,652,474 1,423,451 1,304,314 9

10 Ortalama Özkaynaklar (*) 11,085,651 10,027,133 8,378,219 Ortalama Aktifler (*) 125,753, ,726,852 89,052,967 Özsermaye Karlılığı 14.91% 14.20% 15.57% Aktif Karlılığı 1.31% 1.39% 1.46% (*) Kamuya açıklanmıģ finansal tablolardaki özkaynak ve aktif toplamlarının ilgili dönemler itibariyle hesaplanmıģ ortalamalarını ifade etmektedir. 1. Tablodaki veriler konsolide bilgileri içermektedir. 2. Cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması 3. Cari yılın çeyreklerinin ortalaması 4. Ortalama Özkaynak Kârlılığı: Net kâr / cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması 5. Aktif Kârlılığı: Net kâr / ortalama toplam aktif büyüklüğü Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına iliģkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı iģbu ihraççı bilgi dokümanının 13 no lu bölümünü de dikkate almalıdır. 4. RĠSK FAKTÖRLERĠ ĠĢbu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına iliģkin ihraççının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Yapılacak bono ihracı ile ilgili risk faktörlerini üç baģlık altında gruplanmaktadır, bunlar; - Bankanın borçlanma aracına iliģkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler, - Diğer Riskler olarak değerlendirilmektedir. Bankanın borçlanma aracına iliģkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler kapsamında finansal piyasalarda oluģabilecek çalkantılardan dolayı banka sermaye yapısının olumsuz etkilenmesi ve yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini kaybetmesi riski olarak değerlendirilmekte, ihraç Edilen Banka Bonosu ve/veya Tahvile iliģkin Riskler kapsamında yine finansal piyasalarda oluģan çalkantılardan dolayı ihraç edilen bononun fiyatında ve/veya likiditesinde oluģabilecek olumsuzluklar değerlendirilmekte, diğer riskler kapsamında ise yasal düzenlemeler kapsamında Banka nın maruz kalabileceği riskler değerlendirilmektedir. Risk Faktörleri baģlıklı bu bölümdeki tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir Ġhraççının Borçlanma Araçlarına ĠliĢkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler Bankanın genel risk stratejisi, önemlilik kriteri çerçevesinde önceliklendirilmek suretiyle, banka risk profili içerisindeki tüm risklerin etkin Ģekilde yönetilmesidir. Risk; sermaye tahsisi, portföy/yatırım tercihi, risk limitleri, pozisyonlarının belirlenmesi, performans değerlendirmesi ve yeni ürün/faaliyet kararlarında değerlendirilmesi gereken öncelikli konular arasında yer alır. Bankanın faaliyetlerinin doğası gereği maruz olduğu önemli riskler aģağıda verilmiģtir. 10

11 Kredi Riski Kredi riski, kredi müģterisinin yapılan sözleģme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı maruz kalınabilecek zarar olasılığı olarak tanımlanmakta olup, vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri ile benzeri diğer sözleģmelerden kaynaklanabilecek karģı taraf riskleri ile Bankacılık Kanunu gereğince kredi sayılan tüm iģlemlerden kaynaklanan kredi risklerini kapsayacak Ģekilde geniģ kapsamlı olarak ele alınmaktadır. Banka müģterilerini derecelendirme sistemleri vasıtasıyla değerlendirir ve uygun bulduğu müģteriler ile kredi iliģkisine girer. Bankanın derecelendirme skalası 1 ila 10 arasındaki notlardan meydana gelmektedir. Firmaların temerrüt olasılığı bu skalada küçükten büyüğe doğru artmaktadır. 1 ila 3 arasında derecelendirilen firmalar ortalama üstü, 4 ile 5 notlarına sahip firmalar ortalama ve 6 ila 10 arasındaki notlara sahip firmalar ise ortalama altı kredibiliteye sahip olarak nitelendirilmektedir. Derecelendirme notu 1 ila 5 arasında olan firmalar, kredilendirilebilir niteliğe haiz kabul edilmektedir. Bankanın KOBĠ, Kurumsal ve Ticari segmentteki derecelendirilmiģ kredilerinin toplam riske göre ağırlıklı derece ortalaması, 31 Aralık 2013 itibarıyla 3,20 olarak gerçekleģmiģtir yılsonu 3,07 tir. Bankanın kobiskorlama, kurumsal ve ticari nitelikli kredileri ile proje kredileri için kullandığı derecelendirme sistemi sonuçlarına aģağıda yer verilmiģtir. 31 Aralık Aralık 2012 Ortalama Üstü (1-3) %57,35 %62,72 Ortalama (4-5) %39,89 %35,64 Ortalama Altı (6-10) %2,76 %1,64 31 Aralık 2013 itibarıyla, Ortalama üstü risk sınıfında (1-3) derecelendirilmiģ firmalara ait riskler bankanın toplam riskinin %57.35 ini, Ortalama risk sınıfında (4-5) derecelendirilmiģ firmalara ait riskler bankanın toplam riskinin %39.89 unu, Ortalama altı risk sınıfında (6-10) derecelendirilmiģ firmalara ait riskler ise bankanın toplam riskinin %2.76 sını oluģturmaktadır. 11

12 Bankanın 31 Aralık 2013 tarihli konsolide Kredi Riskine Esas Tutar tablosu aģağıda verilmiģtir. Risk Ağırlıkları 0% 10% 20% 50% 75% 100% 150% Kredi Riskine Esas Tutar Risk Sınıfları 200 % % Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından Ģarta bağlı olan ve olmayan alacaklar Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden Ģarta bağlı olan ve olmayan alacaklar Ġdari Birimlerden ve Ticari Olmayan GiriĢimlerden Ģarta bağlı olan ve olmayan alacaklar Çok taraflı kalkınma bankalarından Ģarta bağlı olan ve olmayan alacaklar Uluslararası teģkilatlardan Ģarta bağlı olan ve olmayan alacaklar Bankalar ve aracı kurumlardan Ģarta bağlı olan ve olmayan alacaklar ġarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar ġarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar ġarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmıģ alacaklar Tahsili gecikmiģ alacaklar Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar Ġpotek teminatlı menkul kıymetler Menkul kıymetleģtirme pozisyonları

13 Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar Kolektif yatırım kuruluģu niteliğindeki yatırımlar Diğer alacaklar Bankanın 31 Aralık 2012 tarihli konsolide Kredi Riskine Esas Tutar tablosu aģağıda verilmiģtir. Risk Ağırlıkları 0% 10% 20% 50% 75% 100% 150% 200% Kredi Riskine Esas Tutar Risk Sınıfları Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından Ģarta bağlı olan ve olmayan alacaklar Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden Ģarta bağlı olan ve olmayan alacaklar Ġdari Birimlerden ve Ticari Olmayan GiriĢimlerden Ģarta bağlı olan ve olmayan alacaklar Çok taraflı kalkınma bankalarından Ģarta bağlı olan ve olmayan alacaklar Uluslararası teģkilatlardan Ģarta bağlı olan ve olmayan alacaklar Bankalar ve aracı kurumlardan Ģarta bağlı olan ve olmayan alacaklar ġarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar ġarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar ġarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmıģ alacaklar Tahsili gecikmiģ alacaklar Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar Ġpotek teminatlı menkul kıymetler Menkul kıymetleģtirme pozisyonları Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar Kolektif yatırım kuruluģu niteliğindeki yatırımlar Diğer alacaklar

14 Sermaye yeterlilik rasyosu; maruz kalınabilecek riskler nedeniyle oluģabilecek zararlara karģı gereken yeterli özkaynak bulundurulmasını sağlamak amacıyla, hesaplanmaktadır. Sermaye yeterlilik rasyosu Haziran 2012 dönemine kadar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine iliģkin Yönetmelik te belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hesaplanmıģtır. 1 Temmuz 2012 döneminden itibaren ise, Basel II ye geçiģ kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 28 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine iliģkin Yönetmelik te belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hesaplanmaya baģlamıģtır. Söz konusu yeni düzenlemeler ile kredi riskine esas tutarın hesaplanmasında dıģ derecelendirme notlarına dayalı Standart YaklaĢım kullanılmaya baģlamıģtır. Ayrıca, karģı taraf kredi riski ve kredi riski azaltımına iliģkin yeni uygulamalar getirilmiģtir. Yukarıdaki tablolardan da görüleceği gibi % 0 risk ağırlıklı varlıklar olarak sınıflananlar banka açısından risk taģımayan varlıkları, % 250 risk ağırlıklı varlıklar ise, banka ve regülasyon açısından riski en yüksek görülen varlıkları ifade etmektedir. Sermaye yeterliliği rasyosu esasında bankanın özkaynak tutarının riskli varlıklarının risk doğurma olasılıklarına göre ağırlıklandırmaya tabi tutularak hesaplanan değerine oranını gösterir. Yukarıdaki tablo bu ağırlıklandırmalara tabi tutulan ilgili değerleri göstermektedir. Piyasa Riski Piyasa riski, Bankanın bilanço içi ve bilanço dıģı hesaplarda bulundurduğu varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarında, kurlarda ve hisse senedi fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle taģıdığı potansiyel zarar riskini ifade etmektedir. Piyasa Riski 1 Temmuz 2012 döneminden itibaren Basel II ye geçiģ kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 28 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine iliģkin Yönetmelik te belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hesaplanmaya baģlamıģtır. AĢağıda ilgili tarihler için geçerli mevzuat kapsamında yapılan piyasa riski hesaplamalarının detaylı sonuçları yer almaktadır. Aralık 2012 ve Aralık 2013 konsolide rakamları Basel II uygulamasına göre bankanın alım satım nitelikli hesapları üzerinden yapılmıģtır. 14

15 Piyasa riskinin, Standart Metodun yanı sıra uluslararası kabul görmüģ standartlar ve yöntemler doğrultusunda Riske Maruz Değer (RMD/VaR) tabanlı olarak ölçülmesi için model geliģtirme çalıģmaları tamamlanmıģ olup, Banka içi kullanıma yönelik olarak hesaplamalara baģlanmıģtır. Bu kapsamda, Tarihsel ve Monte Carlo Simülasyonu yöntemleri kullanılmaktadır. Sonuçların güvenilirliğini test etmek amacıyla günlük olarak Geriye Dönük Testler (backtesting) yapılmaktadır. Ayrıca, standart metodu ve içsel modelleri destekleyici senaryo analizleri gerçekleģtirilmektedir. Operasyonel Risk Yetersiz veya baģarısız dahili süreçler, insanlar ve sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kayıp riskidir. 15

16 Operasyonel Riske Esas Tutar, Haziran 2012 dönemine kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine iliģkin Yönetmelik te belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hesaplanmıģtır. 1 Temmuz 2012 döneminden itibaren ise, Basel II ye geçilmesi nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 28 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik te belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hesaplanmaya baģlamıģtır. Söz konusu hesaplamalar ilgili kurumlara solo ve konsolide bazda yıllık dönemlerde raporlanmaktadır. Banka, Haziran 2012 dönemine kadar operasyonel riske esas tutarı, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik in 1 Haziran 2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 4 üncü bölümü Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanması uyarınca hesaplamıģtır. Operasyonel risk hesaplamasında Temel Gösterge Yöntemi kullanılmaktadır. 1 Temmuz 2012 döneminden itibaren ise, Basel II ye geçilmesi nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 28 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik te belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hesaplanmaya baģlamıģtır. Operasyonel Riske Esas Tutar yılda bir kere hesaplanmakta olup, yıl boyunca değiģmemektedir.31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla konsolide operasyonel riske esas tutar TL olup, söz konusu risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü TL dir. Bankanın tarihi itibarıyla Konsolide Operasyonel Riske Esas Tutar tablosu aģağıda yer almaktadır. Sıra No BANKA FAALĠYETLERĠ Yılsonu Önceki Yıl Sonu Ġki Önceki Yıl Sonu Temel Gösterge Yöntemi 1 Net Faiz Gelirleri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Bağlı Ortaklık ve iģtirak Hisseleri DıĢındaki Hisse Senetlerinden Elde Edilen Temettü Gelirleri ,00 82,00 4 Ticari Kar/Zarar (Net) Diğer Faaliyet Gelirleri A/S Hariç Diğer Aktiflerin Satılmasından Elde Edilen Kar/zarar Olağanüstü Gelirler (ĠĢt. ve B.O. Hisseleri ile G.Menkul SatıĢ Kazançları Dahil) , ,66 8 Destek Hizmeti KarĢılığı Yapılan Faaliyet Giderleri , ,01 16

17 Sigortadan Tazmin Edilen Tutarlar , ,39 Temel Gösterge-Brüt Gelir (sıra ) , , ,94 Temel Gösterge-Sermaye Yükümlülüğü (sr 10 x %15) , , ,39 Temel Gösterge-Op.Risk Sermaye Yük. Ortalaması Temel Gösterge-Operasyonel Riske Esas Tutar (sr 12 x 12,5) Bankanın itibarıyla Konsolide Operasyonel Riskine Esas Tutar tablosu aģağıda verilmiģtir. Sıra No BANKA FAALĠYETLERĠ Yılsonu Önceki Yıl Sonu Ġki Önceki Yıl Sonu Ġtibar Riski Temel Gösterge Yöntemi 1 Net Faiz Gelirleri , , ,00 2 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri , , ,00 3 Bağlı Ortaklık ve iģtirak Hisseleri DıĢındaki Hisse Senetlerinden Elde Edilen Temettü Gelirleri 322,00 82,00 162,00 4 Ticari Kar/Zarar (Net) , , ,00 5 Diğer Faaliyet Gelirleri , , ,00 6 A/S Hariç Diğer Aktiflerin Satılmasından Elde Edilen Kar/zarar , , ,00 7 Olağanüstü Gelirler (ĠĢt. ve B.O. Hisseleri ile G.Menkul SatıĢ Kazançları Dahil) , , ,00 8 Destek Hizmeti KarĢılığı Yapılan Faaliyet Giderleri , , ,46 9 Sigortadan Tazmin Edilen Tutarlar 306, ,40 375,84 10 Temel Gösterge-Brüt Gelir (sıra ) , , ,69 11 Temel Gösterge-Sermaye Yükümlülüğü (sr 10 x %15) , , ,80 12 Temel Gösterge-Op.Risk Sermaye Yük. Ortalaması ,22 13 Temel Gösterge-Operasyonel Riske Esas Tutar (sr 12 x 12,5) ,78 MüĢteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz düģüncelerinden ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme olasılığıdır. 17

18 ĠĢ Riski Faaliyetin sürdürülmesine iliģkin risk olarak da tanımlanabilecek iģ riski hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değiģimlerden kaynaklanan risktir. Strateji Riski YanlıĢ ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değiģime tepki eksikliğinden kaynaklanabilecek zararlardır. Vergi Riski Banka bonosu ihracı tarihinden sonra vergi salmaya veya tahsiline iliģkin yetkili mercilerce veya yetkili mahkemelerce alınacak kararlar neticesinde(ilgili karar iliģkin ihtilaf veya iģleme tarafların herhangi birinin taraf olup olmadığına bakılmaksızın) Banka nın ihraççı sıfatıyla mükellef olarak ödemesi gerekecek ihraç tarihinde cari olan oran veya tutarlardan daha yüksek oran veya tutarda vergi, resim, harç ödenmesinin gerekmesi veya bunun makul ölçüde muhtemel hale gelmesi halinde, ihraççının banka bonosunu erken itfa etme yetkisi bulunmaktadır. Ġhraççının banka bonosunu erken itfa etme yetkisinin kullanılması durumunda; erken itfada kullanılacak birim fiyatı ihraç esnasında belirlenen iç verim oranı ile bononun fiyatının erken itfa ödeme tarihine taģınmıģ fiyatı olarak belirlenecektir. Banka Bonosu için TanımlanmıĢ Hesaplamayla ilgili Formülasyon: Banka Bonosu Yıllık BileĢik Faiz Oranı % yg Banka Bonosu Vade Sonu Fiyatı (TL) 100 Banka Bonosunun Erken itfa Ödeme Tarihinde Vadeye EIVKGG Kalan Gün Sayısı Banka Bonosunun Erken itfa Ödeme Tarihine TaĢınmıĢ EIFG Fiyatı EIFG= 100 / [(1+yG)*EIVKGG/365)] Banka Tahvili Ġçin TanımlanmıĢ Hesaplamayla Ġlgili Formülasyon: BirikmiĢ Kupon Faizi BKF Banka Tahvilinin Erken_Ġtfa Tarihi Ġtibariyle Yıllık Basit Kupon Faiz Oranı % * EIK Banka Tahvilinin Kupon Ödeme Frekansı fr Banka Tahvilinin Erken Ġtfa Ödeme Tarihindeki YaĢayan Anaparası ** EIAP Erken Ġtfa Ödeme Tarihi Ġtibariyle Banka Tahvilinin Mevcut Kupon Döneminde Geçirdiği Gün Sayısı MKGS Erken Ġtfa Ödeme Tarihi Ġtibariyle Banka Tahvilinin Ġçinde Bulunduğu Kupon Dönemindeki Toplam Gün Sayısı MKTGS Banka Tahvilinin Erken_Ġtfa Tarihindeki Fiyatı EIFT * DeğiĢken faizli tahvillerde kupon oranı her kupon döneminde değiģebilecektir. ** Amortisman yapısı olmayan,vade sonunda tek anapara ödemeli tahvillerde 100 TL dir. 18

19 BKF = EIAP x (EIK / fr ) x ( MKGS / MKTGS ) EIFT = EIAP + BKF Erken itfaya tabi tutulabilecek banka bono ve/veya tahvillerinin bileģik faiz oranının nasıl hesaplandığına dair bilgi ilan edilecek sermaye piyasası aracı notunda sunulacaktır. 4.2 Diğer Riskler: Diğer Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümler uyarınca BDDK nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen Ģartların oluģması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya TMSF ye devredilmesine iliģkin hükümler yer almaktadır. 5. ĠHRAÇÇI HAKKINDA BĠLGĠLER 5.1. Ġhraççı hakkında genel bilgi: Ġhraççının ticaret ünvanı: Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Ġhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: Merkez Adresi : Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. Güler Sokak No:51 Kağıthane/ĠSTANBUL Fiili Yönetim Yeri : Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. Güler Sokak No:51 Kağıthane/ĠSTANBUL Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası : Ġhraççının kuruluģ tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: , Süresiz Ġhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: Hukuki Statü : Anonim Ortaklık Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Kurulduğu Ülke : Türkiye Fiili Yönetim Yeri ve Merkez Adresi : Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. Güler Sokak No:51 Kağıthane/ĠSTANBUL 19

20 Telefon ve Faks Numaraları : Telefon: Faks: Ġnternet Adresi : Ġhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya iliģkin son zamanlarda meydana gelmiģ olaylar hakkında bilgi: VakıfBank, 2013 yılında fonlama kaynaklarının çeģitlendirilmesi, faiz oranı riskinin azaltılması, ilave kaynak yaratılması amacıyla 3 Nisan 2013 tarihinde, hem Amerikalı hem de Avrupalı yatırımcılara yönelik RegS/144A dokümantasyonuna göre azami 3 milyar ABD Doları eģdeğeri tutarına kadar farklı para birimlerinde yurtdıģı tahvil ihracı ve benzeri iģlemlere imkan sağlayacak ve Türk bankaları arasında bir ilk olan programı kurmuģtur. Program kapsamında Nisan 2013 döneminde yurtdıģında satılmak üzere nominal tutarı 600 milyon ABD Doları, itfa tarihi 15 Nisan 2018 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli ve kupon oranı %3.75 olan tahvil ihracı gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu iģlem, Türk bankaları tarafından gerçekleģtirilen en düģük kupon ödemeli tahvil ihraç iģlemi olmuģtur. Yine Program kapsamında, Ekim 2013 döneminde yurtdıģında satılmak üzere nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 31 Ekim 2018 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli, getiri oranı %5.149 ve kupon oranı %5.00 olan tahvil ihracı gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu iģleme yaklaģık 13 kat yatırımcı talebi gelmiģ ve böylelikle T.C. Hazine MüsteĢarlığı tarafından gerçekleģtirilen tahvil iģlemleri hariç tutulduğunda, Türkiye nin iģlem büyüklüğüne göre en çok talep gören tahvil ihraçı gerçekleģtirilmiģtir. ĠĢleme gösterilen yoğun yatırımcı talebi sayesinde iģlemin fiyatı açılıģ fiyatına göre 30 bps düģerek Mid-Swap+370 bps seviyesinden kapanmıģtır. Ayrıca program kapsamında Haziran/2013 tarihinden itibaren 9 ayrı banka ile 25 tahsisli satıģ iģlemi (private placement) gerçekleģtirilmiģtir. ĠĢlemler çeģitli para birimlerinde (ABD Doları, EUR ve Ġsviçre Frangı) ve 3 ay, 6 ay ve 1 yıl vadelerle gerçekleģtirilmiģ olup, Nisan ayı itibaiyle toplamda 969 milyon ABD Doları eģdeğerinde tahsisli satıģ yapılmıģtır. ĠĢlemlerin çok büyük kısmı ülkemizle ilk defa tanıģan Asyalı yatırımcılarla gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu programın boyutu 8 Nisan 2014 tarihinde 5 milyar ABD Dolarına çıkartılmıģtır. Vakıfbank ın Fitch Ratings, Standart And Poors ve Moody s tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları aģağıdaki gibidir. FitchRatings: Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu Derece Görünüm Açıklama AAA (tur) Durağan Uzun vadeli ulusal kredi notu olan AAA ülke içerisinde ulaģabilecek en yüksek not olup bankanın ülke içerisinde diğer kurumlararasındaen güçlü kredibiliteye sahip olduğunu gösterir. Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB- Durağan Uzun vadeli yabancı para için BBB- olan kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin (investmentgrade) en düģük kategorisini ifade eder. Finansal taahhütlerini yerine getirebilecek yeterliliğe sahip olduğunu ancak zaman içerisinde olumsuz ekonomik koģullardan etkilenebileceğini gösterir. Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB Durağan Uzun vadeli yerel para birimi için BBB olan kredi notu yatırım yapılabilir seviyeyi ifade etmektedir. Ayrıca, ilgili finansal kuruluģun finansal taahhütlerini yerine getirebilecek 20

21 Derece Görünüm Açıklama yeterliliğe sahip olduğunu ancak zaman içerisinde olumsuz ekonomik koģullardan etkilenebileceğini göstermektedir. Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 -- Kısa vadeli yabancı para için F3 olan kredi notu ilgili kurumun finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi yeterli olduğunu ifade eder, ancak kısa dönemde yaģanabilecek olumsuzluklar sonucu mevcut notun düģürülebileceğini göstermektedir. Kısa Vadeli TP Kredi Notu F3 -- Destek Notu 2 -- Baz Destek Notu BBB- -- Standard&Poor s: Derece Görünüm Açıklama YP Kredi Notu BB+/B Negatif TPKredi Notu BB+/B Negatif 'BB', 'B', 'CCC', 'CC', ve 'C' derecelendirme notları spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. BB notu spekülatif olarak nitelendirilen not aralığı içerisindeki en iyi dereceyi ifade etmekte olup zaman içerisinde olumsuz ekonomik koģullardan etkilenebileceğini gösterir. Süreklilik Notu N.R. Yatırım eģiği olarak görülmekle birlikte yatırım yapılamaz düzeyden önceki son notdur. Genellikle AAA veya Aaa gibi üç tane A en güvenilir olan, Baa3 ya da BBB- olanlar ise alt derece de olsa güvenle yatırım yapılabilir anlamına gelmektedir. Moody s Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu Derece Görünüm Açıklama Baa derecelendirilen bankalar orta derece kalitede kredi kalitesi sunarlarve orta Baa3 Durağan derecede kredi riskiyle karģı karģıya kalabilirler vebazı spekülatif özelliklere sahip olabilir. Baa derecelendirilen bankalar orta derece kalitede kredi kalitesi sunarlar ve orta derecede kredi riskiyle karģı Baa2 Durağan karģıya kalabilirler vebazı spekülatif özelliklere sahip olabilir. Finansal Güç Notu D+(ba1) Durağan D ile derecelendirilen bankalar, iddiasız finansal güç ve zaman zaman dıģarıdan bir takım destekler alarak potansiyel gereksinim sergilerler. Bu gibi kurumlar sıralanan bir veya daha çok faktör tarafından sınırlandırılabilir: Zayıf ticari faaliyetler, bir veya daha çok bakımdan zayıf finansal temeller 21

22 veya tahmin edilemeyen ve istikrarsız faaliyet durumu. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu P-3 -- P-2 -- P-3 ile derecelendirilen bankalar kısa dönem yükümlülüklerinin vaktinde ödemesi için kabul edilebilir kapasiteye sahiptirler. P-2 ile derecelendirilen bankalar kısa dönem yükümlülüklerinin vaktinde ödemesi için güçlü bir kapasiteye sahiptirler Yatırımlar: Ġhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken son finansal tablo tarihinden itibaren yapılmıģ olan baģlıca yatırımlara iliģkin açıklama: YOKTUR Ġhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleģmeler ve diğer giriģimler hakkında bilgi: YOKTUR Madde 5.2.2'de belirtilen bağlayıcı taahhütleri yerine getirmek için gereken finansmanın planlanan kaynaklarına iliģkin bilgi: YOKTUR Ġhraççının borçlanma aracı sahiplerine karģı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan veya ona haklar tanıyan, olağan ticari faaliyetler dıģında imzalanmıģ olan tüm önemli sözleģmelerin kısa özeti: YOKTUR. 6. FAALĠYETLER HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 6.1. Ana faaliyet alanları: VakıfBank ın ana faaliyet alanları: Bireysel Bankacılık KOBĠ Bankacılığı Ticari Bankacılık Kurumsal Bankacılık Özel Bankacılık VakıfBank, itibarıyla 856 yurtiçi, 3 yurtdıģı olmak üzere 859 adet Ģubesi, çalıģanı ile etkin ve verimli bir Ģekilde müģterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Ana bankacılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 14 ü finans sektöründe, 9 u finans sektörü dıģında faaliyette bulunan 23 adet iģtiraki bulunmaktadır. VakıfBank ın iģtirak ve 22

23 bağlı ortaklıkları ile ilgili detaylı bilgi 7.1. Ġhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup Ģirketlerinin faaliyet konuları, ihraççıyla olan iliģkileri ve ihraççının grup içindeki yeri bölümünde yer almaktadır Ġhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek Ģekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: Faaliyet Gelirleri/Giderleri (Bin TL) % % % Net Faiz Geliri/Gideri , , ,03 Net Ücret ve Komisyon Geliri/Gideri , , ,61 Temettü Gelirleri , , ,83 Ticari Kâr/Zarar (Net) , , ,58 Diğer Faaliyet Gelirleri , , ,95 TOPLAM , , ,00 *Tablodaki bakiyeler bağımsız denetimden geçmiģ konsolide olmayan finansal tablolardan alınmıģtır. VakıfBank ın ana faaliyeti Bankacılık olup iģ kolları aģağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. A. BĠREYSEL BANKACILIK VakıfBank, bireysel müģterilerine mevduat, kredi, yatırım ürünleri, sigorta, kredi kartları ve diğer bankacılık ürünlerinden oluģan hizmet paketlerini sunmaktadır. Banka, müģterilerinin farklı finansal ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla Ģube yapılandırmasını müģteri odaklı bankacılık üzerine inģa etmiģtir. Bireysel Bankacılık alanında; 697 Ģubesinde 2047 portföy yöneticisi ile hizmet vermeyi sürdüren VakıfBank ın itibarıyla bireysel kredileri milyon TL ye ulaģmıģtır. B. KOBĠ BANKACILIĞI KOBĠ lerin güvenilir iģ ortağı olma hedefi doğrultusunda; 2013 yılında güçlü büyümesini sürdüren VakıfBank, 726 Ģubede 1627 portföy yöneticisi ile 207 bini aģkın KOBĠ Bankacılığı müģterisini desteklemeye devam etmektedir. VakıfBank; KOBĠ Bankacılığı alanında, KOBĠDOST Kredileri, nakit yönetimi, yatırım, dıģ ticaret ve POS-üye iģyeri hizmetleri gibi hizmet paketleri sunmaktadır. C. TĠCARĠ BANKACILIK VakıfBank, müģterilerini tanıyan ve ihtiyaçlarını bilen toplam 933 kiģilik uzman kadrosu ile Türkiye nin dört bir yanında faaliyet gösteren binlerce ticari müģterinin kredi ihtiyacından kaynak yönetimi ve dıģ ticaret finansmanına kadar pek çok alanda finansal çözümler sunmaktadır. Konusunda uzman ve deneyimli insan kaynağı ve geniģ ürün gamı ile müģterilerinin ana bankası olmak, yeni müģteriler kazanmak ve kazanılan müģteriler ile sağlam ve kalıcı iliģkiler 23

24 kurmak hedefleri ile hareket eden VakıfBank, 2013 yılında müģteri sayısını 50 bine yükseltmiģtir. D. KURUMSAL BANKACILIK Kurumsal segmentte hizmet verdiği müģteri tarafından gerçekleģtirilen, üretim ve istihdamı artıracak ve yüksek katma değer üretecek projelerin finansmanı konusunda aktif bir politika izleyen VakıfBank, enerji ve özelleģtirmeler baģta olmak üzere müģterilerin yatırımları için uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi kullandırımları ile finansal olanakları yaratmaktadır. Ġstanbul Avrupa Kurumsal, Ġstanbul Anadolu Kurumsal, Ankara Kurumsal, GüneĢli Kurumsal ve Gebze Kurumsal olmak üzere 5 Kurumsal Merkez de faaliyet gösteren ve 56 portföy yöneticisi bulunan VakıfBank, müģterilerine kaliteli bir Ģekilde hizmet vermeye devam etmektedir. E. ÖZEL BANKACILIK Toplam varlığı 300 bin TL ve üzerinde olan üst gelir grubu müģterilerine konusunda uzman Özel Bankacılık Portföy Yöneticileriyle, kiģiye özel finansal çözümler yaratmakta, müģteri konforuna önem verilerek tasarlanan özel hizmet noktalarında, standart bankacılık ürünlerine ek olarak, özel bankacılık müģterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun alternatif yatırım seçenekleri sunmaktadır yılında baģlayan Ģube yapılanması, 2013 te açılan YeĢilköy Özel Bankacılık, Bursa Özel Bankacılık ve Adana Özel Bankacılık Ģubeleri ile devam etmiģtir. Açılan yeni Ģubelerin de desteği ile Özel Bankacılık müģteri sayısı 31 Aralık 2013 itibarıyla ye ulaģmıģ ve toplam varlık büyüklüğü ise 1 milyar TL yi aģmıģtır AraĢtırma ve geliģtirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere iliģkin araģtırma ve geliģtirme sürecinde gelinen aģama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuģ bilgi: YOKTUR BaĢlıca sektörler/pazarlar: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: 30 Eylül 2013 itibarıyla, VakıfBank aktif büyüklüğü bakımından Türkiye nin yedinci büyük bankasıdır. AĢağıdaki tabloda, 31 Aralık 2013 itibarıyla VakıfBank ve sektör geneline iliģkin veriler verilmiģtir. VakıfBank Aralık 2013* Sektör Aralık 2013** VakıfBank Pazar Payı (%) ġube Sayısı (YurtdıĢı ġube Dahil) ,17 Kredi (Bin TL) ,02 Mevduat (Bin TL) ,47 Aktif Büyüklüğü (Bin TL) ,57 *Tablodaki bakiyeler bağımsız denetimden geçmiģ konsolide olmayan finansal tablolardan alınmıģtır. **BDDK solo bilanço değerleri kullanılarak hazırlanmıģtır. 24

25 VakıfBank, 31 Aralık 2013 itibarıyla sektörde toplam aktif büyüklüğüne göre %7,57 pazar payıyla Türkiye nin en büyük yedinci bankasıdır. Banka, kredilerde %8,02 pazar payıyla sektörde altıncı, mevduatta ise %8,47 pazar payı ile yedinci bankadır. Büyümesini 2013 yılında da devam ettiren VakıfBank, toplam aktiflerini %29,56 oranında artırarak milyon TL ye yükseltmiģtir. Aktiflerin %64,33 ünü oluģturan kredilerini ise %27,45 oranında artırarak milyon TL ye çıkarmıģtır. Büyüme stratejileri doğrultusunda büyük önem verdiği KOBĠ kredilerinde yakaladığı büyük atılımla ticari kredilerini %28,44 oranında artıran VakıfBank; bireysel kredilerini %25,67, konut kredilerini %29,34, taģıt kredilerini %18,87 ve taksitli ihtiyaç kredilerini %22,83 oranında artırmıģtır. VakıfBank ın menkul kıymetler portföyü; 2013 yılında geçen yıla göre %18,01 oranında artarak milyon TL ye yükselmiģ ve aktif içerisindeki payı %16,01 olarak gerçekleģmiģtir. Önemli fon kaynaklarından biri olan mevduatın pasifler içerisindeki payı %64,30 dan %60,17 ye düģmüģtür. VakıfBank toplam mevduatını %21,25 oranında artırarak milyon TL ye yükseltmiģtir. VakıfBank 2013 yılında mevduat dıģında kaynak yaratma konusunda da önemli yol kat etmiģtir. Banka nın ihraç ettiği menkul kıymetlerin yerli ve yabancı yatırımcı tarafından ilgi görmesi fon kaynağının çeģitlendirilmesi ve vade yapısının uzamasına katkıda bulunmuģtur. VakıfBank 2011 yılında baģladığı menkul kıymet ihracına 2013 yılı içerisinde de devam etmiģ, değiģik vade ve türlerde bono ve tahvil ihracı gerçekleģtirmiģtir. VakıfBank, 3 Nisan 2013 tarihinde, hem Amerikalı hem de Avrupalı yatırımcılara yönelik RegS/144A dokümantasyonuna göre azami 3 milyar ABD Doları eģdeğeri tutarına kadar farklı para birimlerinde yurtdıģı tahvil ihracı ve benzeri iģlemlere imkan sağlayacak ve Türk bankaları arasında bir ilk olan Global Medium Term Notes (GMTN) programını kurmuģtur. Program kapsamında, Ekim 2013 döneminde yurtdıģında satılmak üzere nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 31 Ekim 2018 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli, getiri oranı %5.149 ve kupon oranı %5.00 olan tahvil ihracı gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu iģleme yaklaģık 13 kat yatırımcı talebi gelmiģ ve böylelikle T.C. Hazine MüsteĢarlığı tarafından gerçekleģtirilen tahvil iģlemleri hariç tutulduğunda, Türkiye nin iģlem büyüklüğüne göre en çok talep gören tahvil ihracı gerçekleģtirilmiģtir. VakıfBank ın özkaynakları milyon TL ye yükselmiģtir. Özkaynakların toplam pasifler içindeki payı da 2013 yılında %9,31 e ulaģmıģtır yılında VakıfBank net dönem kârı %8,59 artıģla milyon TL olarak gerçekleģmiģtir. Net dönem kârı artıģında; bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,34 oranında artıģ gösteren net ücret ve komisyon gelirleri ve %5,16 oranında azalan faiz giderleri etkili olmuģtur. Aynı dönemde net faiz gelirleri %17,26 ve kredi ve diğer alacaklar değer düģüģ karģılığı %32,28 oranında artmıģtır. Bu dönemde, faiz gelirleri %5,30 artarken faiz giderleri %5,16 oranında azalmıģtır. Bunun sonucunda da 2012 yılsonunda %187,43 olan faiz gelirlerinin faiz giderlerini karģılama oranı 2013 yılı itibarıyla %208,09 a yükselmiģtir. Aynı dönemde; diğer faaliyet gelirleri %13,39 oranında, diğer faaliyet giderleri ise %16,31 oranında artmıģtır. 25

26 6.3. Ġhraççının rekabet konumuna iliģkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı: Türkiye Bankalar Birliği (http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/aralik finansal-tablolar---konsolide-olmayan-(solo-banka,-excel-formatinda-ortak-veriseti)/1313) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (http://ebulten.bddk.org.tr/abmvc/tr/gosterim/gelismis) VakıfBank Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporları (http://www.vakifbank.com.tr/finansal-bilgiler.aspx?pageid=353) 7. GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER 7.1. Ġhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup Ģirketlerinin faaliyet konuları, ihraççıyla olan iliģkileri ve ihraççının grup içindeki yeri: Vakıfbank ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıkları Hakkında Bilgi : Unvanı Adres (ġehir/ülke) Vakıfbank pay oranı(%) Banka risk grubu pay oranı (%) Konsolidasyon yöntemi GüneĢ Sigorta A.ġ. Ġstanbul/Türkiye 36,35 36,35 Tam Konsolidasyon Vakıf Emeklilik A.ġ. Ġstanbul/Türkiye 53,90 75,30 Tam Konsolidasyon Vakıfbank International AG Viyana/Avusturya 90,00 90,00 Tam Konsolidasyon Vakıf Finansal Kiralama A.ġ. Ġstanbul/Türkiye 58,71 64,40 Tam Konsolidasyon Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.ġ. Ġstanbul/Türkiye 78,39 86,97 Tam Konsolidasyon Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ort. A.ġ. Ġstanbul/Türkiye 27,63 29,47 Tam Konsolidasyon Vakıf Portföy Yönetimi A.ġ. Ġstanbul/Türkiye 99,99 99,99 Tam Konsolidasyon Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Ġstanbul/Türkiye 99,00 99,44 Tam Konsolidasyon Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ort.A.ġ. Ġstanbul/Türkiye 11,75 21,77 Tam Konsolidasyon Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. LefkoĢa/KKTC 15,00 15,00 Özkaynak Yöntemi T. Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. Ġstanbul/Türkiye 8,38 8,38 Özkaynak Yöntemi Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ġstanbul/Türkiye 69,33 74,98 - Vakıf Enerji ve Madencilik A.ġ. Ankara/Türkiye 65,50 84,92 - Taksim Otelcilik A.ġ. Ġstanbul/Türkiye 51,00 51,52 - Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.ġ. Ankara/Türkiye 54,29 58,54 - Bankalararası Kart Merkezi A.ġ. Ġstanbul/Türkiye 9,70 9,70 - Kredi Kayıt Bürosu A.ġ. Ġstanbul/Türkiye 9,09 9,09 - Takasbank-ĠSTANBULTakas ve Sakl. Ġstanbul/Türkiye 4,86 5,28 - Bank.A.ġ. Roketsan Roket Sanayii A.ġ. Ankara/Türkiye 9,93 9,93 - Ġzmir Enternasyonal Otelcilik A.ġ. Ġstanbul/Türkiye 5,00 5,00 - Kredi Garanti Fonu A.ġ. Ankara/Türkiye 1,75 1,75 - Güçbirliği Holding A.ġ. Ġzmir/Türkiye 0,07 0,07 - Tasfiye Halinde World Vakıf UBB Ltd. LefkoĢa/KKTC 82,00 85,24-26

27 Vakıfbank Finansal Hizmetler Grubu Vakıfbank International AG Vakıfbank International AG, Banka nın yurt dıģı faaliyetlerini artırmak hedefiyle ve dıģa açılma politikaları doğrultusunda 1999 yılında kurulmuģtur. ġirket in 70 milyon EUR olan sermayesinde Vakıfbank ın %90 oranında hissesi bulunmaktadır. Tasfiye Halinde World Vakıf UBB Ltd. Uluslararası bankacılık birimi olarak faaliyette bulunan ve 1993 yılında ABD doları sermayeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde kurulan World Vakıf UBB Ltd. hisselerinin %82 si Vakıfbank a aittir. Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Vakıfbank ın da ihraç ettiği Visa ve MasterCard/Eurocard kredi kartlarının kullanımının teģvik edilmesi ve döviz girdilerinin artırılması amacıyla iģtirak edilen Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. nin 40 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %15 oranında hissesi bulunmaktadır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ yılında kurulan Banka, orta ve büyük ölçekli yatırım projelerine uzun vadeli kaynak sağlamakta, yatırım bankacılığı faaliyetlerinde bulunmakta ve kurumsal finansman hizmetleri yapmaktadır. Banka nın milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank %8,38 oranında hisseye sahiptir. Takasbank ĠSTANBUL Takas ve Saklama Bankası A.ġ. Takas ve saklama hizmetleri ile yatırım bankacılığı faaliyetlerinde bulunan Banka nın 420 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %4,86 oranında hissesi bulunmaktadır. GüneĢ Sigorta A.ġ. Vakıfbank ın öncülüğünde sigortacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere 1957 yılında kurulan ġirket in 150 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %36,35 oranında hissesi bulunmaktadır. Vakıf Emeklilik A.ġ yılında kurulan Vakıf Emeklilik A.ġ sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 1 Ağustos 2003 tarihinde faaliyet ruhsat izni, 5 Eylül 2003 tarihinde ise fon kuruluģ izni almıģtır. ġirket in 26,5 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %53,90 oranında hissesi bulunmaktadır. 27

28 Vakıf Finansal Kiralama A.ġ. Her türlü leasing iģlemleri yapmak amacıyla 1988 yılında kurulan Vakıf Finansal Kiralama A.ġ. nin 65 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %58,71 oranında hissesi bulunmaktadır. Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ yılında halka açık olarak kurulan Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ. küçük ve bireysel yatırımcıların tasarruflarını borsada profesyonelce değerlendirmek, menkul kıymet alım-satımı yoluyla kar elde etmek, döviz, hisse senedi ve para piyasalarındaki geliģmeleri yakından izleyerek portföyün en verimli biçimde değerlendirilmesini sağlamak amacındadır. ġirket in 15 milyon TL tutarındaki sermayesinde Vakıfbank ın %11,75 oranında hissesi bulunmaktadır. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. Vakıfbank ın öncülüğünde ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak 250 bin TL çıkarılmıģ sermaye ile kurulmuģtur. Gayrimenkulden ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından ortaklık portföyü oluģturmak, yönetmek ve gerektiğinde değiģiklik yapmak amacıyla kurulan ġirket in 106,2 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %27,63 oranında hissesi bulunmaktadır. Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.ġ yılında, yurt içi ve yurt dıģı her türlü ticari iģleme yönelik faktoring hizmeti vermek amacıyla kurulan Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.ġ. nin 22,4 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %78,39 oranında hissesi bulunmaktadır. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Sermaye Piyasası Kurulu nun 15 Ağustos 1996 tarihli ilke kararları çerçevesinde aynı yıl sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere, Vakıfbank öncülüğünde, Vakıf Yatırım A.ġ. unvanıyla kurulan ġirket in 35 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %99 oranında hissesi bulunmaktadır. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.ġ. aracılık faaliyetleri yanında, menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdüyle alım satımı, yatırım danıģmanlığı, portföy iģletmeciliği ve yöneticiliği faaliyetlerini de yapmaktadır. Vakıf Portföy Yönetimi A.ġ. Vakıf Portföy Yönetimi A.ġ. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluģan portföyleri müģterilerle portföy yönetim sözleģmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatıyla yönetmek, yatırım danıģmanlığı ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuģtur. ġirket in 3 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %99,99 oranında hissesi bulunmaktadır. 28

29 Kredi Garanti Fonu A.ġ yılında KOBĠ, çiftçi, esnaf ve sanatkarlar ile serbest meslek mensupları lehine her türlü kredi için kredi kefaleti vermek amacıyla kurulan ġirket in 240 milyon TL olan sermayesine Vakıfbank 2009 yılında iģtirak etmiģtir. ġirket sermayesinde Vakıfbank ın %1,75 oranında hissesi bulunmaktadır. Vakıfbank Finans DıĢı Hizmetler Grubu KKB- Kredi Kayıt Bürosu A.ġ. Kredi bilgilerinin alıģveriģini sağlamak amacıyla, 1995 yılında kurulan ġirket in 7,4 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %9,09 oranında hissesi bulunmaktadır. Bankalararası Kart Merkezi A.ġ. Kartlı ödeme sistemleri, takas ve provizyon iģlemlerinde bulunmak üzere, 1990 yılında kurulan ġirket in 14 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %9,70 oranında hissesi bulunmaktadır. Taksim Otelcilik A.ġ. Taksim Otelcilik A.ġ yılında, uluslararası turizm potansiyelinin ülkemize çekilmesini sağlayacak kalite ve değerde turistik otel, motel ve tesisler inģa etmek veya ettirmek ve iģletmek üzere kurulmuģtur. ġirket in 269,3 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %51 oranında hissesi bulunmaktadır. Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.ġ. Her türlü gayrimenkulün ekspertiz ve değerleme iģlemini yapmak üzere, 1995 yılında kurulan ġirket in 7 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %54,29 oranında hissesi bulunmaktadır. Vakıf Enerji ve Madencilik A.ġ. Vakıfbank öncülüğünde, elektrik enerjisi ve ısı enerjisi üretmek için tesisler kurmak, tesislerden elektrik ve ısı enerjisi üretmek, ürettiği elektrik ve ısı enerjisini mevcut kanun, kararname ve yönetmelikler çerçevesinde satmak amacıyla kurulan ġirket in 85 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %65,50 oranında hissesi bulunmaktadır. Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.ġ. Her nevi füze, roket, roketatar ve roket yakıtı ile bunların motorlarını imal etmek, üretim ve satıģını yapmak konularında faaliyet gösteren ġirket in 147 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank hissesi %9,93 dur. ĠĢtiraklerinden Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin iģtirakiyle tasfiyesiz infisah yöntemiyle birleģmesinden dolayı Bankamız payı ,58.TL ye yükselmiģ, birleģmeden gelen iki yeni ortak nedeniyle Bankamız hisse oranı ise %10,00 dan %9,93 e düģmüģtür. Firmadaki Bankamız paylarının satıģına iliģkin çalıģmalar sürdürülmektedir. 29

30 Güçbirliği Holding A.ġ yılında kurulan ġirket in 30 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %0,07 oranında hissesi bulunmaktadır. Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. Kırtasiye ve bilgisayar sarf malzemeleri satıģı, fotokopi, faks makineleri satıģ ve servisi, elektronik, elektro mekanik sistem, cihaz ve elemanlarının tasarımı, satıģı faaliyetinde bulunan Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin 30,2 milyon TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %69,33 oranında hissesi bulunmaktadır. Ġzmir Enternasyonal Otelcilik A.ġ. Turistik otel ve ticaret merkezi yaptırarak iģletmek veya iģlettirmek alanında faaliyet gösteren ġirket in 120 bin TL olan sermayesinde Vakıfbank ın %5 oranında hissesi bulunmaktadır. ĠĢtirakler ve Bağlı Ortaklıklar Vakıfbank ın iģtirakleri ve bağlı ortaklıklarının (satılmaya hazır menkul değerler haricindekiler) tarihi itibarıyla bilgilerine aģağıdaki tabloda yer verilmiģtir. Net Dönem ÖdenmiĢ Sermayedeki Sermayedeki Karı/Zararı Ticari Unvan Sermayesi Pay Tutarı Pay Oranı (TL) (TL) (TL) (%) ( ) Vakıf Emeklilik A.ġ , Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.ġ , GüneĢ Sigorta A.ġ , Vakıf Finansal Kiralama A.ġ , Vakıfbank International AG , Taksim Otelcilik A.ġ.(*) , Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.ġ , Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ , Vakıf Enerji ve Madencilik A.ġ.(**) , Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ , Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yat. Ort. A.ġ , Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.ġ. (*) , Vakıf Portföy Yönetimi A.ġ , Tasfiye HalindeWorld Vakıf UBB LTD , Bankalararası Kart Merkezi A.ġ , Güçbirliği Holding A.ġ , Takasbank-Ġstanbul Takas ve Sakl.Bank. A.ġ , Ġzmir Enternasyonal Otelcilik A.ġ.(**) , Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD.(*) , Kredi Kayıt Bürosu A.ġ , Kredi Garanti Fonu A.ġ.(*) , Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.ġ.(*) ,

31 Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.ġ.(*) , (*) ġirket0lerin verileri Bankamız konsolide raporunda Haziran-Eylül/2013 verileri olması nedeniyle, veriler Ģirketlerin Aralık/2013 Bağımsız Denetim Raporlarından temin edilmiģtir. (**)Aralık/2013 Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolardan alınmıģtır. Finansal ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklar GRUP ġirketi Vakıf Emeklilik A.ġ. Faaliyet Alanı Bireysel Emeklilik faaliyetlerinde bulunmak Her türlü Factoring hizmeti BANKA nın Doğrudan Payı(%) GRUP Payı (%) Aktifler (bin ABD Doları ) Özsermaye (bin ABD Doları ) Pazar Payı(%) 53,90 75, ,48 V.Finans Factoring Hizmetleri A.ġ. 78,39 86, ,99 GüneĢ Sigorta A.ġ. Sigortacılık 36,35 36, ,17 Vakıf Finansal Her türlü leasing Kiralama A.ġ. iģlemleri 58,71 64, ,60 Vakıfbank International AG Bankacılık 90,00 90, (EURO) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ. Vakıf PortföyYönetimi A.ġ. Tasfiye Halinde World Vakıf UBB LTD. (USD) TAKASBANK Ġstanbul Takas ve Saklama Bankası A.ġ. Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD. Kredi Garanti Fonu A.ġ. Sermaye aracılık faaliyetlerinde bulunmak Piyasası Gayrimenkul portföy iģletmeciliği Menkul Kıymet Portföy ĠĢletmeciliği Portföy yöneticiliği yapmak Uluslararası bankacılık birimi olarak faaliyette bulunmak(tasfiye halinde) Takas ve saklama hizmetleri ile yatırım bankacılığı faaliyetleri yapmak Bankacılık Kredi kefaleti vermek. 99,00 99, ,44(*) 27,63 29, ,52 11,75 21, ,65 99,99 99, ,63 82,00 85, ,86 5, ,00 15, ,75 1, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.ġ. Bankacılık 8,38 8, tarihi itibariyle; 1 USD = 2,1304 TL ve 1 EURO = 2,9344 TL tarihi itibariyle: 1 EURO = 1,3774 USD (Merkez Bankası Döviz AlıĢ kuru uygulanmıģtır.) (*) Eylül dönemine ait Pazar paylarını göstermektedir Ġhraççının grup içerisindeki diğer bir Ģirketin ya da Ģirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi: YOKTUR. 31

32 8. EĞĠLĠM BĠLGĠLERĠ 8.1. Bağımsız denetimden geçmiģ son finansal tablo döneminden itibaren ihraççının finansal durumu ile faaliyetlerinde olumsuz bir değiģiklik olmadığına iliģkin beyan: Sınırlı bağımsız denetimden geçmiģ son finansal tablo dönemi olan den itibaren Vakıfbank ın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değiģiklik olmamıģtır Ġhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: Bankada takipteki kredilerin bilançodan silinmesi veya satılması uygulaması yapılmamıģtır. Bankanın takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı, 2012 yılsonu itibarıyla solo bazda %3,86 iken, Aralık 2013 itibarıyla %3,92 e yükselmiģtir. Konsolide olarak takibe dönüģüm oranı ise Aralık 2013 itibarıyla %4,06 ( :%3,92) olmuģtur. Bankanın takipteki krediler için ayırmıģ olduğu karģılık oranı konsolide bazda Aralık 2013 itibarıyla %90,12 dir. ( Aralık 2012 itibarıyla %89,07 dir.) 2014 yılı geliģmiģ ülkelerde ekonomik toparlanmanın daha belirgin hale geldiği, buna karģılık geliģmekte olan ülke ekonomilerinin performansının azaldığı bir yıl olarak öne çıkmaktadır. Yılın ilk dört ayında ABD Merkez Bankası (Fed) Aralık 2013 de baģladığı varlık alımlarını azaltma sürecini devam ettirmiģtir. Olumsuz kıģ koģullarının ekonomik aktiviteye yansımalarının geçici olduğu ve ABD ekonomisinin yılın geri kalanında toparlanmasını sürdüreceği beklentisi hakimdir. Ekonomik verilerin gidiģatına bağlı olarak, Fed in faiz artırım sürecini öne alma veya erteleme ihtimali son dönemde uluslararası piyasalarda dalgalanmalara yol açmaktadır. Halen piyasada Fed in varlık alımlarını 2014 yılının Ekim ya da Kasım ayında sona erdirmesi ve 2015 yılının son çeyreğinde veya 2016 yılının baģında faiz artırımına baģlaması beklenmektedir. Avrupa ekonomisi için genel beklenti, ülke krizlerinin etkisiyle 2012 ve 2013 yıllarında yaģanan resesyonun 2014 te ortadan kalkacağı yönünde olsa da Euro Bölgesi nde deflasyon olasılığı göz ardı edilememektedir yılının 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0.3 oranında büyüme kaydeden Euro Bölgesi nde enflasyon, öncül verilere göre ilk çeyrekte yavaģlamaya devam etmiģtir. Mart 2014 te yıllık %0.5 artıģ ile Kasım 2009 dan bu yana en düģük seviyede gerçekleģen enflasyonun son altı aydır %1 in altında seyretmesi Bölge ye iliģkin deflasyon endiģelerini güçlendirmektedir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri enflasyonun mevcut seviyelerinin deflasyon olasılığına iģaret etmediğini ancak, enflasyondaki düģüģün sürmesi durumunda, gerektiğinde likidite artırıcı önlemler alabileceklerini belirtmektedir. ECB nin sözlü yönlendirmesinin, bu konuda net bir adım bekleyen piyasalarda ciddi bir tepkiye yol açmadığı görülmektedir. Dünyanın ikici büyük ekonomisi olarak geliģmekte olan ülke ekonomileri içinde öne çıkan Çin den zayıflama sinyalleri gelmektedir. Çin de gölge bankacılığın azaltılmasına yönelik uygulamaya konulan reformlar ve faizlerdeki yükseliģ, büyüme üzerinde baskı yaratmaktadır. Çin hükümeti 2014 yılı için %7.5 büyüme hedefi belirlemiģ olsa da, ülkenin 2014 yılında %7 veya daha altında bir büyüme gerçekleģtireceği düģünülmektedir. Çin de ekonomik reformlar yavaģ da olsa uygulanmaya devam etmektedir. Son olarak serbest kur rejimi yönünde önemli bir adım daha atan Çin yönetimi, yuan ın dolar karģısındaki hareket bandını +/-%1 den +/- 32

33 %2 ye yükseltmiģtir. Ayrıca yuan ın küresel ticaret ve finanstaki kullanımının yaygınlaģtırılması amacıyla kur kontrolleri gevģetilmiģtir yılında Türkiye ekonomisi Orta Vadeli Program hedefinin üzerinde %4 oranında bir büyüme gerçekleģtirmiģtir ün ilk iki ayında beklentilerin üzerinde bir performansla ortalama %6 yıllık artıģ gerçekleģtiren sanayi üretimi, 2013 ün son çeyreğinde %4.4 büyüyerek performansını artıran Türkiye ekonomisinin 2014 ün ilk çeyreğinde dıģ talebin artan katkısıyla mevcut ivmesini koruduğu sinyalini vermektedir ün son çeyreğinde artan piyasa dalgalanmaları ile döviz kuru ve piyasa faizlerindeki yükseliģ nedeniyle TCMB, Ocak ayının sonunda faiz oranlarını sert Ģekilde artırmıģtır. Faiz oranlarındaki yükseliģin yanısıra piyasa dinamiklerindeki değiģimin ekonomik aktiviteyi yavaģlatıcı etkileri 2014 yılı büyüme performansı üzerinde aģağı yönlü riskleri gündeme getirmektedir. Yılın ilk çeyreğinde tüketici enflasyonu 2013 yılsonundaki %7.40 seviyesinden %8.39 a yükselmiģtir. Enflasyonun artmasında kurdaki yükseliģin yanında kuraklığın da etkili olduğu görülmektedir. Enflasyonun yılın ilk yarısında yüksek seyretmeye devam etmesi ve Haziran ayından sonra baz etkisi ile düģüģ eğilimine girmesi beklenmektedir yılında 65 milyar dolar olan cari iģlemler açığı ġubat 2014 itibarıyla 12 aylık kümülatif toplamda 62.2 milyar dolar a inmiģtir yılında gerek kurda yaģanan yükseliģ, gerekse BDDK nın hanehalkı tasarruflarını artırmak amacıyla tüketici kredilerine getirdiği sınırlamaların etkisiyle cari iģlemler açığında belirgin bir iyileģme beklenmektedir. Buna göre, 2013 yılında %7.9 olarak gerçekleģen cari iģlemler açığının GSYH ya oranının 2014 te %5.9 civarına gerileyeceği öngörülmektedir. Yerel seçimlerin ardından, seçim öncesi oluģan belirsizliğin giderek azalmasının Türkiye ekonomisinin performansına olumlu yansıması beklenmektedir. En önemli dıģ ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği ekonomisindeki toparlanmanın güçlenmesi de bu geliģmeye önemli katkı sağlayacaktır. Öte yandan, ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının politikalarına iliģkin belirsizlikler küresel piyasalara ihtiyatlı bir görünüm kazandırabilir. Ayrıca, Fed in ilk faiz artırım tarihinin öne alınma ihtimalinin piyasa dalgalanmalarını artırabileceği görülmektedir. 9. KÂR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ 9.1. Ġhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine iliģkin kar tahminleri: YOKTUR Ġhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teģkil eden varsayımlar: YOKTUR Kar tahmin ve beklentilerine iliģkin bağımsız güvence raporu: YOKTUR Kâr tahmini veya beklentilerinin, geçmiģ finansal bilgilerle karģılaģtırılabilecek Ģekilde hazırlandığına iliģkin açıklama: YOKTUR. 33

34 10. ĠDARĠ YAPI, YÖNETĠM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLER Ġhraççının genel organizasyon Ģeması: 34

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13/06/2014 tarih ve 18/583 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13/06/2014 tarih ve 18/583 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞINDAN

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞINDAN TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞINDAN Ortaklığımızın 4.300.000.000.- TL ye kadar halka arz edilebilecek nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Detaylı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Özet

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Özet İşbu Özet Kurul ca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 8.000.000.000

Detaylı

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NDAN

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NDAN TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NDAN Ortaklığımızın 1.500.000.000.- TL nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka bonosu ve/veya

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Takasbank A.ġ. 2012 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BaĢlık... Sayfa Yönetim Kurulu BaĢkanı nın Döneme ĠliĢkin Değerlendirmeleri...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca../.. /2017 tarih ve.. / sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 04/ 08 /2017 tarih ve 30 /1005 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĠZAHNAMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKBANK T.A.ġ. Özettir.

AKBANK T.A.ġ. Özettir. AKBANK T.A.ġ. Özettir. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23/08/2013 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 6.750.000.000 toplam TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Madde 1.1 in üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1.1 in üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. nun BANKA BONOSU VE/VEYA İSKONTOLU TAHVİLLERİ VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 19.07.2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır.

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır. AKBANK T.A.Ş. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

ING Bank Anonim ġirketi Ġhraççı Bilgi Dokümanıdır

ING Bank Anonim ġirketi Ġhraççı Bilgi Dokümanıdır ING Bank Anonim ġirketi Ġhraççı Bilgi Dokümanıdır ĠĢbu ihraççı bilgi dökümanı Kurulca onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 30.06.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2006 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2007 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 KISACA HSBC YATIRIM 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE YAPISI

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 28/07/2015 tarih ve 19/968 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ ANALĠZ FORMU AÇIKLAMALARI

SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ ANALĠZ FORMU AÇIKLAMALARI SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ ANALĠZ FORMU AÇIKLAMALARI Ek- 1 a) A Grubu: Hazine, TC. Merkez Bankası, Kamu Ortaklığı Ġdaresi, ÖzelleĢtirme Ġdaresi, OECD ülkeleri merkez bankaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL,

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır.

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır. AKBANK T.A.Ş. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının

Detaylı