ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,"

Transkript

1

2 ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemine dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemi olarak karģımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere 59 sayılı Belediye kanuna göre nüfusu in üzerindeki belediyeler, 5 yıllık Stratejik planları ile yıllık performans programlarını hazırlamak zorundadırlar. Performans programı, bir mali yılda kamu idarelerinin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, bütçe ve faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teģkil eden bir programdır. Performans esaslı bütçeleme temel olarak, kaynakların performans esasına göre dağıtılmasını temel alan ve hesap verebilirliği sonuç odaklı bir yapıya taģıyan bir bütçeleme yaklaģımıdır. Ayrıca burada kaynak kullanımında etkinlik artıģı ve kaynak dağıtımında rasyonellik hedeflenmektedir. Bilindiği gibi bütçenin hazırlanmasında temel bir belge olan performans programları, yıllıktır ve stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmaktadır. Belediyemiz 00 yılı performans programında, stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflere iliģkin 00 yılı için performans hedefleri ve bu hedefleri gerçekleģtirmek için belirlenen faaliyetler ve kaynak ihtiyaçları yer almaktadır. Ayrıca bu hedeflere ne kadar ulaģıldığını ölçmek ve değerlendirmek için performans göstergeleri de oluģturulmuģtur. Faaliyet ve proje tanımlamalarında da stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerimizin gerçekleģmesini sağlayan ve baģlı baģına bir bütünlük oluģturacak Ģekilde maliyetlendirilmiģ etkinlikler olarak, belediyemiz performans programında yer almıģtır. Sınırlı olan kaynaklarımızı en etkin ve verimli Ģekilde kullanarak Silivri halkının ihtiyaçlarına çağdaģ bir belediyecilik anlayıģı ile cevap vermek temel hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda çalıģmalarımızı, hızlı ve kaliteli bir Ģekilde gerçekleģtirmeye devam edeceğiz. Belediye meclisinin bilgi ve onayı ile Silivri halkının bilgilerine saygı ile sunulur. Özcan IġIKLAR Belediye BaĢkanı

3 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I-GENEL BĠLGĠLER A-Misyon ve Vizyon B-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER ) Tarihçe ) Mevzuat ) TeĢkilat Yapısı 4 ) Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 5 ) BiliĢim Sistemi C-ĠNSAN KAYNAKLARI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLAR ) Ġnsan Kaynaklar ) Fiziki Kaynaklar II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A-TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER B-AMAÇ VE HEDEFLER C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE D-ĠDARENĠN TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI E-DĠĞER HUSUSLAR

4 TABLOLAR Tablo Tablo Tablo Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 0 Tablo Tablo Tablo Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 0 Tablo Tablo Tablo Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 :Silivri Belediyesi Teknolojik Yapı :Silivri Belediyesi Teknolojik Altyapı :Belediyedeki Mevcut Kadro Durumu :Mevcut Kadro-Norm Kadro Değerlendirmesi :Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı :Personelin Eğitim Durumu Dağılımı :Personelin Cinsiyet Dağılımı :YaĢ Durumuna Göre Personel :Silivri Belediyesine Ait Hizmet Binaları ve Tesisler :Silivri Belediyesine Ait Hizmet Arsaları :Silivri Belediyesinin Evrakları :Stratejik Plandaki Amaç ve Hedefler :Performans Hedefleri Tablosu :Ġdare performans Tablosu :Toplam Kaynak Ġhtiyaç Tablosu : Silivri Belediyesi Bütçe GenelleĢme Durumu :Silivri Belediyesine Katılan 7 Belediyenin Bütçe GerçekleĢme Durumu :Silivri Belediyesi ve Katılan 7 Belediyenin Bütçe GerçekleĢme Durumu :Silivri Belediyesi Yılı Tahsilatı (TL) :Silivri Belediyesine Katılan 7 Beldenin Yılı Tahsilatları(TL) :Silivri Belediyesi ve Katılan 7 Beldenin Yılı Tahsilatı(TL) :Silivri Belediyesi 008 Yılı GerçekleĢen Değerlere Göre Harcamaların Bütçeye Oranı :Yeni Katılan 7 Beldenin 008 Yılı GerçekleĢen Değerlere Göre Harcamaların Bütçeye Oranı :Silivri Belediyesi ve 7 Beldenin 008 Yılı GerçekleĢen Değerlere Göre Harcamaların Bütçeye Oranı :Silivri Belediyesinin Yıllara Göre Giden Kalemleri GerçekleĢme Tutarları ve Bütçeye Oranı :Katılan 7 Beldenin Yıllara Göre Gider Kalemleri GerçekleĢme Tutarları ve Bütçeye Oranları :Silivri Belediyesi ve Katılan 7 Beldenin Yıllara Göre Gider Kalemleri GerçekleĢme Tutarları ve Bütçeye Oranları GRAFĠKLER Grafik : Personel Sayısında Yıllara Göre DeğiĢim Grafik : Silivri Belediyesine Ait Araçların YaĢ Durumu 4

5 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER A-MİSYON VE VİZYON MĠSYONUMUZ Sürdürülebilir kalkınma anlayıģıyla kaynakları etkin biçimde ve doğru kullanarak Silivri halkının sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını çağdaģ bir belediyecilik anlayıģı ile karģılamak. VĠZYONUMUZ Silivri nin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini en doğru ve akılcı biçimde kullanarak her alanda çağdaģ, üretken, yenilikçi bir belediye olmak B-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER -TARĠHÇE Antik çağdaki isminin Selymbria veya Selybria olduğu bilinen kent, önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması ve doğal bir limana sahip olması sebebiyle her dönemde önemini korumuģtur. Silivri Ģehri, bugünkü kasabanın yanındaki koyun doğusunda, Marmara ya hakim 56m yüksekliğindeki dik ve sarp bir tepenin üzerinde kurulmuģtur. Zamanla etrafı surlarla çevrilen bu tepeye, bugün Fatih Mahallesi denilmektedir. ġehir o dönemde geliģerek surların dıģına çıkmıģ ve yayılmıģtır. Thrak kökenli Phrygia lılar M.Ö. 700 dolaylarında uygarlıklarının altın çağını yaģamıģlar ve Anadolu nun en güçlü devleti olmuģlardır. Phryg Krallığının sınırları tam güvenle tespit edilebilmiģ değildir. Ġlkçağın klasik döneminde olsun, daha sonra olsun Marmara Denizi nin güney kıyılarına ve o arada Troia Ģehri dolaylarına kadar yayılmıģ olduğu anlaģılan Phrygia lıların Selymbria yı M.Ö.7. yüzyıldan önce iskan etmiģ olmaları olasılığı güçlüdür. Daha sonra da Megara dan gelen Yunan kolonisinin buradaki yerleģmiģ halkla birleģtiği bir hipotez olarak ortaya konulabilinir. Bu koloninin Skymunos un (S.75-76) Megaralı ların Selymbria yı Byzantion dan daha önce kurduklarını öne süren bilgileri göz önüne 5

6 alındığında- Büyük bir ihtimalle M.Ö.7.Yüzyılın ilk yarısında buraya gelerek yerleģmiģ olması gerekir. Buna ilaveten, burasının Selys adında efsanevi bir kurucusu olduğu anlaģılmaktadır. Bu Selys kelimesinin Tharak dilinde Ģehir karģılığında geçen bria ile kaynaģmasından ; Türk dilinde Silivri ye dönüģen Sely(m) bria kelimesi türemiģtir. Bu kaynaģma sırasında görüldüğü gibi (m) harfi ilave edilmiģ ve efsanevi kurucunun adı olan Selys kelimesinin sonunda ki sigma s harfi düģmüģtür. Böylece Megara kolonizasyonundan evvel burada Selymbria adını taģıyan bir Thrak yerleģim merkezinin ya da Thrak kökenli Phrygia lılara ait bir iskanın mevcut bulunduğu açık olarak anlaģılmaktadır. Silivri nin tarihi prehistorik devirlere dek inmesine karģın M.Ö. 750 li yıllarda Yunan Ģehir devletlerinin kolonileģtirme hareketleri sonucu yöreyle ilgili Yunan ve Latin kökenli tarihi kaynaklar tutulmaya baģlanmıģtır. Silivri Yunan Ģehir devletlerinden Dor lu Megara kenti tarafından kolonize edilmiģtir. Kaynaklara göre söz konusu tarih M.Ö. 7 yüzyılın ilk yarısında gerçekleģmiģtir. Silivri, tarihi çok eski dönemlere kadar inen çok önemli bir liman kasabası olup, esik adı kayıtlarda genellikle Selymbria dır; ya da Selybria Ģeklinde geçmektedir. Bunlardan baģka, çeģitli varyasyonlar arasında: Selybrie, Salymbria, Salipirianos, Salambiria ve hatta bozulmuģ bir Ģekilde Salamembria olarak görüldüğünü sayabiliriz. Kelimenin ortasında yer alan MÜ( m)harfi herhalde kelimenin köküne ait değildi ve ses uyumunu sağlamak için araya konulmuģtu. Yeni Yunanca okunuģa dayanan Türkçedeki Silivri karģılığı M harfsiz okunuģun günümüze değin bu yörede yerleģmiģ olduğunu gösterir Silivri adının orijinal kökeni hususunda anlaģılmazlıklar vardır. Çünkü kitabelerde ve antik çağ yazarlarında Dor veya Ionia kökenli oluģlarına göre değiģik kullanımlar görülmektedir. Bundan dolayı, hem Selymbria,,Selybria ya da Selybrie hem de Salymbria adları ile karģılaģılır. Buraya ait sikkelerde ise SA veya SALY Ģeklinde rastlanır. M.Ö.5. yüzyılda Pers egemenliği altına girmiģtir. Atinalılar, Trakya yı Pers egemenliğinden kurtarmak için Yunan Ģehir devletlerinin birliği olan Attika-Delos-Deniz Birliği ni kurmuģlar ve Selymbria adıyla anılan Silivri yi kendilerine bağlamıģlardır. M.Ö yıllarında Selymbria, Atina ile birlik sözleģmesi yapıp, para ödeyerek özerklik kazanmıģtır. Kent M.Ö. 40 yılında Spartalı Klearkos ın daresi altına girmiģtir. M.Ö yılında. Attika-Deglos Deniz Birliğini kuran Atinalılar Selymbria yı kedilerine bağlamıģlardır. Ancak birliğin gücünü yitirmesinden sonra birlikten ayrılan kent Byzantium un egemenliğini tanımak zorunda kalmıģtır. (M.Ö. 57) Makedonya Kralı II: Filip M.Ö. 4 yılında Trakya nın büyük bir bölümünü ele geçirirken Selymbria yı da kısa bir süre iģgal etmiģtir. Ancak müttefiklerin yardıma gelmeleri üzerine kent Makedonyalılardan kurtarılmıģtır. M.Ö. 80 yılında Avrupa nın batı bölgelerinde yaģayan Galatların bir kolu Ġstanbul Boğazını geçerek Sakarya ve Kızılırmak arasındaki bölgeye yerleģmiģlerdir. Söz konusu göç sırasında Selymbria yı yağmalamıģlardır. Büyük Constantinus un Doğu Ġmparatorluğunda birliği sağlamasından ve Byzantion u Konstantinopolis adını verip baģkent yapmasından sonra, Selymbria bir Bizans kenti olarak Türkler tarafından alınıncaya kadar varlığını sürdürmüģtür. Anastasius, 49 yılında imparator olunca, 5 yılında Silivri nin 4 km kadar batısındaki Karınca Burnu ndan baģlayıp, Karadeniz kıyısındaki evcik Ġskelesi nde biten yaklaģık 45 km.lik uzun suru yaptırmıģtır. Söz konusu sur inģaatının amacı kuzeyden gelebilecek barbar akınlarını imparatorluk baģkentine 70 km uzakta kesebilmekti. Ancak acele yapılması sonucu sur kısa sürede koruyucu özelliğini yitirmiģtir. Bizans ta ipek üretiminin önem kazanmasından sonra, Ġmparator. Justinyanus un emriyle Silivri ve yöresine önemli miktarda dut ağacı ekilmiģ ve ipekçilik yapılmasına 6

7 baģlanmıģtır. Yakın tarihe kadar ipekçilik Silivri ekonomisi için önemini korumuģtur. Silivri de ipekçiliğin yanı sıra Ģarapçılık ve tarım da oldukça önemli bir konuma gelmiģ ve Silivri zengin bir ticaret merkezi niteliği kazanmıģ, ürettiği ürünleri ihraç etmiģtir. 08 yılına kadar Ġstanbul a yönelik batıdan gelen saldırılara, yol üzerinde olduğu için Silivri de hedef olmuģtur. Osmanlıların Çanakkale Boğazı ndan geçerek Trakya ya yayılmaya baģlamalarından sonra Trakya da Anadolu dan gelen Türk göçleri ve yerleģmeleri baģlamıģtır. Osmanlıların Rumeli ye yerleģmesinden sonra Silivri yine Bizanslıların elinde kalmıģ, ancak 45 yılında Ġstanbul un fethinden sonra Osmanlıların eline geçmiģtir. Silivri nin Osmanlılara geçmesi sonucu Ġstanbul un fethinden birkaç gün sonra Dayı Karaca Bey tarafından savaģmadan teslim alınmıģtır. Osmanlı idaresinde Silivri ye 0 40 hane Türk yerleģtirilmiģ ve Apokaukos Kilisesi Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilmiģtir. Bu tarihten sonra Silivri de Rumlar, Yahudiler, Ermeniler ve Türkler bir arada yaģamaya baģladılar. Türkler genellikle balıkçılık ve deniz nakliyeciliğiyle uğraģmıģlar, yoğurtçuluğun geliģimini de sağlamıģlardır. I. Balkan Harbi nde Silivri Bulgarlar tarafından iģgal edildi. Bu iģgal,9 ay sürüp Temmuz 9 te sona erdi. Daha sonraki yıllarda Ġstiklal Harbi nde de Silivri bu kez Yunanlıların iģgali altına girdi (90). Yunanlılar Ekim 9 de çekilerek yerini Ġtalyanlara bıraktı. Ġtalyanlar da, Kasım 9 de çekilerek Silivri yi Türklere teslim etti. Bundan sonraki yıllarda mübadele baģladı. Ġstiklal Harbi nin bitiminde sulh masasına oturulunca Yunanistan da kalan Türklerle, Türkiye de kalan Rumların gelecekleri bir karar altına alındı. 94 te mübadele tamamlandı. Cumhuriyet öncesinde Silivri de yaģayan Rumlar mübadele sonucu Yunanistan a, Yahudiler ise Ġstanbul ve Ġsrail e göç etmiģlerdir. -MEVZUAT Belediyelerin görevleri pek çok kanun ve yönetmelikte belirlenmiģ olmasına rağmen belediyelerin genel görev kapsamı 59 sayılı Belediye Kanununda belirlenmiģtir. 59 Sayılı Belediye Kanununa göre belediyelere verilen görev ve yetkiler aģağıda gösterilmiģtir. Belediyelerinin Görev ve Yetkileri: MADDE 4. Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor 7

8 kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla baģka bir kamu kurum ve kuruluģuna verilmeyen mahallî müģterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 456 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları MADDE 5. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. 8

9 j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 0.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 9

10 Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır. 886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet MADDE 6. Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taģınmazları ile bunların inģa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. -TEŞKİLAT YAPISI ÖZCAN IġIKLAR BELEDĠYE BAġKANI ÖZEL KALEM STRATEJĠ GELĠġTĠRME YILMAZ KANDEMĠR BAġKAN YARDIMCISI ELĠF UZUN BAġKAN YARDIMCISI AYHAN OTLATICI BAġKAN YARDIMCISI ABDULLAH YILDIRIM BAġKAN YARDIMCISI ZAFER ERCAN BAġKAN YARDIMCISI MALĠ HĠZMETLER Gelirler ġefliği TEFTĠġ KURULU BĠLGĠ ĠġLEM YAZI ĠġLERĠ ĠNSAN KAYN. VE EĞĠTĠM ÇEVRE VE KORUMA KONTROL TEMĠZLĠK ĠġLERĠ FEN ĠġLERĠ DESTEK HĠZMETLERĠ Emlak ġefliği KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER ĠMAR VE ġehġrcġlġk ZABITA PARK VE BAHÇELER ĠKĠNCĠ BÖLGE EK HĠZMET BĠRĠMLERĠ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER PLAN VE PROJE HUKUK ĠġLERĠ RUHSAT DENETĠM SĠLKENT A.ġ. BĠRĠNCĠ BÖLGE EK HĠZMET BĠRĠMLERĠ 4-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 0

11 4.. BELEDİYE MECLİSİ Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri Belediyenin organları arasında yer alan Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri 59 sayılı Belediye Kanunu'nun 7 ve 8. maddesi ile belirlenmiģtir. Stratejik plân ile yatırım ve çalıģma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüģmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlarını görüģmek ve onaylamak, büyük Ģehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Borçlanmaya karar vermek. TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. ġartlı bağıģları kabul etmek Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı beģ bin YTL' den fazla dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. Bütçe içi iģletme ile 676 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıģına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iģlet veya yap-iģletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iģletme ve iģtiraklerin özelleģtirilmesine karar vermek. Meclis baģkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleģtirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiģtirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıģındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karģılıklı iģ birliği yapılmasına; kardeģ kent iliģkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliģkileri geliģtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleģtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Fahrî hemģerilik payesi ve beratı vermek. Belediye baģkanıyla encümen arasındaki anlaģmazlıkları karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. Ġmar plânlarına uygun Ģekilde hazırlanmıģ belediye imar programlarını görüģerek kabul etmek.

12 4. BELEDİYE ENCÜMENİ Belediye baģkanı baģkanlığında, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baģkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kiģiden oluģmaktadır. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri Stratejik plân ve yıllık çalıģma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüģ bildirmek. Yıllık çalıģma programına alınan iģlerle ilgili kamulaģtırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarının anlaģma ile tasfiyesine karar vermek. TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliģkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye baģkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümen gündemi belediye baģkanı tarafından hazırlanır. Belediye baģkanının katılamadığı toplantılarda, belediye baģkanının görevlendireceği baģkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene baģkanlık eder. 4. BELEDĠYE BAġKANI Belediye baģkanı, belediye idaresinin baģı olup belediye tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Mahalli idare seçimleriyle belirlenir. Belediye BaĢkanının Belediye Yasası nda Belirlenen Görev ve Yetkileri Belediye teģkilâtının en üst amiri olarak belediye teģkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene baģkanlık etmek. Belediyenin taģınır ve taģınmaz mallarını idare etmek. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleģme yapmak. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

13 Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıģındaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. Belediye ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerini denetlemek. ġartsız bağıģları kabul etmek. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluģturmak. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 5-BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ Donanım Silivri Belediyesinde donanım olarak 80 adet bilgisayar, 40 yazıcı, 9 adet server, 5 telsiz telefon, 55 dahili hat kapasiteli santral, 0 adet fotoğraf makinesi, 5 adet fax, adet fotokopi makinesi, adet projeksiyon makinesi bulunmaktadır. Donanım durumu değerlendirildiğinde bilgisayar ve yazıcı bakımından donanımın yeterli olduğu ifade edilebilir. Ancak teknolojik araçlarda sayı kadar kapasite de önemli olmakta ve bilgisayar teknolojisinde meydana gelen hızlı geliģmeler ve artan oranda biliģime dayalı uygulamaların kurumlarda kullanılmaya baģlıyor olması önümüzdeki 5 yıl içerisinde ihtiyaç olmayacağı anlamına gelmemektedir. Bilgisayar Tablo : Silivri Belediyesi Teknolojik Altyapı Türü Yeri Sayısı Silivri Belediye Bin. Zabıta Müd.Bilgi Evi, İnternet Evi İnternet Silivri belediye Bin. Bilgi Evi, Meclis Salonu 4 Yazıcı Telsiz telefon Silivri Belediye Bin. Zabıta Müd. Bilgi Evi, İnternet Evi Silivri Belediye Bin. Zabıta Müd. İnternet Evi, Yol Bakım Şefliği, Sevgi Pınarı Telefon hat kapasitesi Silivri Belediye Bin. 55 Faks Silivri Belediye Bin. Zabıta Müd. 5 Fotokopi makinesi Silivri Belediye Bin. Fotoğraf makinesi Silivri Belediye Bin. Zabıta Müdürlüğü 0 Video kamera Silivri Belediye Bin. Projeksiyon makinesi Silivri Belediye Bin. Server Silivri Belediye Bin. 9 Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Silivri Belediyesinde genelde belediyecilik süreçler olarak Beyaz Yerel Yönetimler Programı kullanılmaktadır. Beyaz Yerel Yönetimler Programında genel itibariyle tüm birimlere ait

14 süreçler takip edilebilmektedir. Bu programlardan birçoğu aktif olarak kullanılırken bir kısmı da aktif olarak kullanılmamaktadır. Ancak biliģim yönetim sistemleri alanında, e-belediyecilik alanında yaģanan geliģmeler programında geliģtirilmesini ve gerektirmektedir. Beyaz Yerel Yönetimler Programına yeni eklenmesi gereken alt programlar bir yana programın hâlihazır alt programların da raporlama modüllerinin geliģtirilmesi gerekmektedir. Çok iyi bir Ģekilde tasarlanmamıģ raporlama sistemleri programlar sadece bir dijital deftere dönüģtürmektedir. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü nde Moreum; Ġmar ve ġehircilik ve Plan Proje Müdürlüğü nde Netcad programları kullanılmaktadır. Aynı anda birkaç farklı paket program kullanılan kurumlarda programlar arası entegrasyon kritik önem arz etmektedir. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü nde kullanılan bu programların Beyaz Yerel Yönetimler Programına entegrasyonu sağlanmıģtır. Ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğü nde ihale iģlemlerini yürütmek üzere Diyos, Fen ĠĢleri Müdürlüğü nde araç takip iģlerini yürütmek üzere Teknobil Paket Programları kullanılmaktadır. Silivri Belediyesinde kullanılan tüm yazılımlar lisanslı olup her yıl yenilenmektedir. Tablo : Silivri Belediyesi Teknolojik Altyapı SİLİVRİ BELEDİYESİNDE KULLANILAN YAZILIMLAR VE İLGİLİ SÜREÇLER MÜDÜRLÜK ADI MODÜLLERİ SÜREÇ ADI YAZILIM FİRMASI KULLANIM DURU Mali Hizmetler Analitik Bütçe Bütçe İşl. Beyaz Aktif Mali Hizmetler Memur Bordro Memur Maaş İşl Beyaz Aktif Mali Hizmetler İşçi Bordro İşçi Maaş İşl. Beyaz Aktif Mali Hizmetler Sözleşmeli Memur Beyaz Aktif Mali Hizmetler Emlak/Çtv Emlak / Çtv İşl. Beyaz Aktif Mali Hizmetler Genel Tahakkuk Tahakkuk İşl. Beyaz Aktif Mali Hizmetler Taşınır Taşınır Mal İşl. Beyaz Aktif Mali Hizmetler İhale Programı İhale İşl. Diyos Aktif Yazı İşleri Evlenme Evlenme İşl. Beyaz Aktif Yazı İşleri Evrak Genel Evrak İşl. Beyaz Aktif Yazı İşleri Meclis/Encümen Meclis / Encümen İşl Beyaz Aktif İnsan Kaynakları İşçi Özlük İşçi Özlük İşl. Beyaz Aktif İnsan Kaynakları Memur Özlük Memur Özlük İşl. Beyaz Aktif İnsan Kaynakları Sözleşmeli Memur Özlük Sözl. Özlük İşl. Beyaz Aktif Veteriner Veteriner Beyaz Aktif Basın Ve Halkla İlişkiler Alo 5 Beyaz Aktif Fen İşleri Fen İşleri Beyaz Pasif Park Bahçeler Park-Bahçe Beyaz Aktif İmar İmar Beyaz Aktif İmar Dijital Arşiv Moreum Aktif İmar Dijital Harita Netcad Aktif Zabıta Zabıta Beyaz Aktif 4

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 KAĞITHANE / ĠSTANBUL

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr Ekim 2013 www.cekmekoy.bel.tr 2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, 2014 Yılı Performans Programı ve 2014 Mali Yıl Bütçesi Tasarılarının görüşüleceği meclis toplantısına hoş geldiniz. Stratejik Planlama yaklaşımı

Detaylı

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri;

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri; SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; ġehir hayatının her aģamasında belediyeye dair mutlaka bir görev alanı vardır. Doğumdan itibaren baģlayan belediyecilik hizmetleri kabre kadar sürekli devam eder. Hatta kabirlerin

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2014 (Meclis) 2015 Yılı Avcılar Belediyesi Performans Programı BAŞKAN SUNUŞU AVCILAR BİR DÜNYA KENTİ OLACAK Değerli Meclis Üyeleri ve

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

Eyüp Belediyesi Performans Programı 2011

Eyüp Belediyesi Performans Programı 2011 Performans Programı 2011 2 İçindekiler SUNUŞ ------------------------------------------------------------------------------------- 4 GİRİŞ-----------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 Sunuş Merkezefendi yeni kurulan bir ilçe olmakla birlikte,ikamet için öncelikle tercih edilmektedir. Bu tercihin sonucu olarak hızla gelişmekte ve büyümekte olan ilçemizin elbette bu gelişim ve değişime

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Ortak sevdamız Çorlu nun aydınlık yarınlarını el ele inşa etme yolunda kararlı ve azimli adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Geleceğimize sahip

Detaylı