ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,"

Transkript

1

2 ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemine dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemi olarak karģımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere 59 sayılı Belediye kanuna göre nüfusu in üzerindeki belediyeler, 5 yıllık Stratejik planları ile yıllık performans programlarını hazırlamak zorundadırlar. Performans programı, bir mali yılda kamu idarelerinin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, bütçe ve faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teģkil eden bir programdır. Performans esaslı bütçeleme temel olarak, kaynakların performans esasına göre dağıtılmasını temel alan ve hesap verebilirliği sonuç odaklı bir yapıya taģıyan bir bütçeleme yaklaģımıdır. Ayrıca burada kaynak kullanımında etkinlik artıģı ve kaynak dağıtımında rasyonellik hedeflenmektedir. Bilindiği gibi bütçenin hazırlanmasında temel bir belge olan performans programları, yıllıktır ve stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmaktadır. Belediyemiz 00 yılı performans programında, stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflere iliģkin 00 yılı için performans hedefleri ve bu hedefleri gerçekleģtirmek için belirlenen faaliyetler ve kaynak ihtiyaçları yer almaktadır. Ayrıca bu hedeflere ne kadar ulaģıldığını ölçmek ve değerlendirmek için performans göstergeleri de oluģturulmuģtur. Faaliyet ve proje tanımlamalarında da stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerimizin gerçekleģmesini sağlayan ve baģlı baģına bir bütünlük oluģturacak Ģekilde maliyetlendirilmiģ etkinlikler olarak, belediyemiz performans programında yer almıģtır. Sınırlı olan kaynaklarımızı en etkin ve verimli Ģekilde kullanarak Silivri halkının ihtiyaçlarına çağdaģ bir belediyecilik anlayıģı ile cevap vermek temel hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda çalıģmalarımızı, hızlı ve kaliteli bir Ģekilde gerçekleģtirmeye devam edeceğiz. Belediye meclisinin bilgi ve onayı ile Silivri halkının bilgilerine saygı ile sunulur. Özcan IġIKLAR Belediye BaĢkanı

3 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I-GENEL BĠLGĠLER A-Misyon ve Vizyon B-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER ) Tarihçe ) Mevzuat ) TeĢkilat Yapısı 4 ) Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 5 ) BiliĢim Sistemi C-ĠNSAN KAYNAKLARI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLAR ) Ġnsan Kaynaklar ) Fiziki Kaynaklar II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A-TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER B-AMAÇ VE HEDEFLER C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE D-ĠDARENĠN TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI E-DĠĞER HUSUSLAR

4 TABLOLAR Tablo Tablo Tablo Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 0 Tablo Tablo Tablo Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 0 Tablo Tablo Tablo Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 :Silivri Belediyesi Teknolojik Yapı :Silivri Belediyesi Teknolojik Altyapı :Belediyedeki Mevcut Kadro Durumu :Mevcut Kadro-Norm Kadro Değerlendirmesi :Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı :Personelin Eğitim Durumu Dağılımı :Personelin Cinsiyet Dağılımı :YaĢ Durumuna Göre Personel :Silivri Belediyesine Ait Hizmet Binaları ve Tesisler :Silivri Belediyesine Ait Hizmet Arsaları :Silivri Belediyesinin Evrakları :Stratejik Plandaki Amaç ve Hedefler :Performans Hedefleri Tablosu :Ġdare performans Tablosu :Toplam Kaynak Ġhtiyaç Tablosu : Silivri Belediyesi Bütçe GenelleĢme Durumu :Silivri Belediyesine Katılan 7 Belediyenin Bütçe GerçekleĢme Durumu :Silivri Belediyesi ve Katılan 7 Belediyenin Bütçe GerçekleĢme Durumu :Silivri Belediyesi Yılı Tahsilatı (TL) :Silivri Belediyesine Katılan 7 Beldenin Yılı Tahsilatları(TL) :Silivri Belediyesi ve Katılan 7 Beldenin Yılı Tahsilatı(TL) :Silivri Belediyesi 008 Yılı GerçekleĢen Değerlere Göre Harcamaların Bütçeye Oranı :Yeni Katılan 7 Beldenin 008 Yılı GerçekleĢen Değerlere Göre Harcamaların Bütçeye Oranı :Silivri Belediyesi ve 7 Beldenin 008 Yılı GerçekleĢen Değerlere Göre Harcamaların Bütçeye Oranı :Silivri Belediyesinin Yıllara Göre Giden Kalemleri GerçekleĢme Tutarları ve Bütçeye Oranı :Katılan 7 Beldenin Yıllara Göre Gider Kalemleri GerçekleĢme Tutarları ve Bütçeye Oranları :Silivri Belediyesi ve Katılan 7 Beldenin Yıllara Göre Gider Kalemleri GerçekleĢme Tutarları ve Bütçeye Oranları GRAFĠKLER Grafik : Personel Sayısında Yıllara Göre DeğiĢim Grafik : Silivri Belediyesine Ait Araçların YaĢ Durumu 4

5 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER A-MİSYON VE VİZYON MĠSYONUMUZ Sürdürülebilir kalkınma anlayıģıyla kaynakları etkin biçimde ve doğru kullanarak Silivri halkının sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını çağdaģ bir belediyecilik anlayıģı ile karģılamak. VĠZYONUMUZ Silivri nin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini en doğru ve akılcı biçimde kullanarak her alanda çağdaģ, üretken, yenilikçi bir belediye olmak B-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER -TARĠHÇE Antik çağdaki isminin Selymbria veya Selybria olduğu bilinen kent, önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması ve doğal bir limana sahip olması sebebiyle her dönemde önemini korumuģtur. Silivri Ģehri, bugünkü kasabanın yanındaki koyun doğusunda, Marmara ya hakim 56m yüksekliğindeki dik ve sarp bir tepenin üzerinde kurulmuģtur. Zamanla etrafı surlarla çevrilen bu tepeye, bugün Fatih Mahallesi denilmektedir. ġehir o dönemde geliģerek surların dıģına çıkmıģ ve yayılmıģtır. Thrak kökenli Phrygia lılar M.Ö. 700 dolaylarında uygarlıklarının altın çağını yaģamıģlar ve Anadolu nun en güçlü devleti olmuģlardır. Phryg Krallığının sınırları tam güvenle tespit edilebilmiģ değildir. Ġlkçağın klasik döneminde olsun, daha sonra olsun Marmara Denizi nin güney kıyılarına ve o arada Troia Ģehri dolaylarına kadar yayılmıģ olduğu anlaģılan Phrygia lıların Selymbria yı M.Ö.7. yüzyıldan önce iskan etmiģ olmaları olasılığı güçlüdür. Daha sonra da Megara dan gelen Yunan kolonisinin buradaki yerleģmiģ halkla birleģtiği bir hipotez olarak ortaya konulabilinir. Bu koloninin Skymunos un (S.75-76) Megaralı ların Selymbria yı Byzantion dan daha önce kurduklarını öne süren bilgileri göz önüne 5

6 alındığında- Büyük bir ihtimalle M.Ö.7.Yüzyılın ilk yarısında buraya gelerek yerleģmiģ olması gerekir. Buna ilaveten, burasının Selys adında efsanevi bir kurucusu olduğu anlaģılmaktadır. Bu Selys kelimesinin Tharak dilinde Ģehir karģılığında geçen bria ile kaynaģmasından ; Türk dilinde Silivri ye dönüģen Sely(m) bria kelimesi türemiģtir. Bu kaynaģma sırasında görüldüğü gibi (m) harfi ilave edilmiģ ve efsanevi kurucunun adı olan Selys kelimesinin sonunda ki sigma s harfi düģmüģtür. Böylece Megara kolonizasyonundan evvel burada Selymbria adını taģıyan bir Thrak yerleģim merkezinin ya da Thrak kökenli Phrygia lılara ait bir iskanın mevcut bulunduğu açık olarak anlaģılmaktadır. Silivri nin tarihi prehistorik devirlere dek inmesine karģın M.Ö. 750 li yıllarda Yunan Ģehir devletlerinin kolonileģtirme hareketleri sonucu yöreyle ilgili Yunan ve Latin kökenli tarihi kaynaklar tutulmaya baģlanmıģtır. Silivri Yunan Ģehir devletlerinden Dor lu Megara kenti tarafından kolonize edilmiģtir. Kaynaklara göre söz konusu tarih M.Ö. 7 yüzyılın ilk yarısında gerçekleģmiģtir. Silivri, tarihi çok eski dönemlere kadar inen çok önemli bir liman kasabası olup, esik adı kayıtlarda genellikle Selymbria dır; ya da Selybria Ģeklinde geçmektedir. Bunlardan baģka, çeģitli varyasyonlar arasında: Selybrie, Salymbria, Salipirianos, Salambiria ve hatta bozulmuģ bir Ģekilde Salamembria olarak görüldüğünü sayabiliriz. Kelimenin ortasında yer alan MÜ( m)harfi herhalde kelimenin köküne ait değildi ve ses uyumunu sağlamak için araya konulmuģtu. Yeni Yunanca okunuģa dayanan Türkçedeki Silivri karģılığı M harfsiz okunuģun günümüze değin bu yörede yerleģmiģ olduğunu gösterir Silivri adının orijinal kökeni hususunda anlaģılmazlıklar vardır. Çünkü kitabelerde ve antik çağ yazarlarında Dor veya Ionia kökenli oluģlarına göre değiģik kullanımlar görülmektedir. Bundan dolayı, hem Selymbria,,Selybria ya da Selybrie hem de Salymbria adları ile karģılaģılır. Buraya ait sikkelerde ise SA veya SALY Ģeklinde rastlanır. M.Ö.5. yüzyılda Pers egemenliği altına girmiģtir. Atinalılar, Trakya yı Pers egemenliğinden kurtarmak için Yunan Ģehir devletlerinin birliği olan Attika-Delos-Deniz Birliği ni kurmuģlar ve Selymbria adıyla anılan Silivri yi kendilerine bağlamıģlardır. M.Ö yıllarında Selymbria, Atina ile birlik sözleģmesi yapıp, para ödeyerek özerklik kazanmıģtır. Kent M.Ö. 40 yılında Spartalı Klearkos ın daresi altına girmiģtir. M.Ö yılında. Attika-Deglos Deniz Birliğini kuran Atinalılar Selymbria yı kedilerine bağlamıģlardır. Ancak birliğin gücünü yitirmesinden sonra birlikten ayrılan kent Byzantium un egemenliğini tanımak zorunda kalmıģtır. (M.Ö. 57) Makedonya Kralı II: Filip M.Ö. 4 yılında Trakya nın büyük bir bölümünü ele geçirirken Selymbria yı da kısa bir süre iģgal etmiģtir. Ancak müttefiklerin yardıma gelmeleri üzerine kent Makedonyalılardan kurtarılmıģtır. M.Ö. 80 yılında Avrupa nın batı bölgelerinde yaģayan Galatların bir kolu Ġstanbul Boğazını geçerek Sakarya ve Kızılırmak arasındaki bölgeye yerleģmiģlerdir. Söz konusu göç sırasında Selymbria yı yağmalamıģlardır. Büyük Constantinus un Doğu Ġmparatorluğunda birliği sağlamasından ve Byzantion u Konstantinopolis adını verip baģkent yapmasından sonra, Selymbria bir Bizans kenti olarak Türkler tarafından alınıncaya kadar varlığını sürdürmüģtür. Anastasius, 49 yılında imparator olunca, 5 yılında Silivri nin 4 km kadar batısındaki Karınca Burnu ndan baģlayıp, Karadeniz kıyısındaki evcik Ġskelesi nde biten yaklaģık 45 km.lik uzun suru yaptırmıģtır. Söz konusu sur inģaatının amacı kuzeyden gelebilecek barbar akınlarını imparatorluk baģkentine 70 km uzakta kesebilmekti. Ancak acele yapılması sonucu sur kısa sürede koruyucu özelliğini yitirmiģtir. Bizans ta ipek üretiminin önem kazanmasından sonra, Ġmparator. Justinyanus un emriyle Silivri ve yöresine önemli miktarda dut ağacı ekilmiģ ve ipekçilik yapılmasına 6

7 baģlanmıģtır. Yakın tarihe kadar ipekçilik Silivri ekonomisi için önemini korumuģtur. Silivri de ipekçiliğin yanı sıra Ģarapçılık ve tarım da oldukça önemli bir konuma gelmiģ ve Silivri zengin bir ticaret merkezi niteliği kazanmıģ, ürettiği ürünleri ihraç etmiģtir. 08 yılına kadar Ġstanbul a yönelik batıdan gelen saldırılara, yol üzerinde olduğu için Silivri de hedef olmuģtur. Osmanlıların Çanakkale Boğazı ndan geçerek Trakya ya yayılmaya baģlamalarından sonra Trakya da Anadolu dan gelen Türk göçleri ve yerleģmeleri baģlamıģtır. Osmanlıların Rumeli ye yerleģmesinden sonra Silivri yine Bizanslıların elinde kalmıģ, ancak 45 yılında Ġstanbul un fethinden sonra Osmanlıların eline geçmiģtir. Silivri nin Osmanlılara geçmesi sonucu Ġstanbul un fethinden birkaç gün sonra Dayı Karaca Bey tarafından savaģmadan teslim alınmıģtır. Osmanlı idaresinde Silivri ye 0 40 hane Türk yerleģtirilmiģ ve Apokaukos Kilisesi Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilmiģtir. Bu tarihten sonra Silivri de Rumlar, Yahudiler, Ermeniler ve Türkler bir arada yaģamaya baģladılar. Türkler genellikle balıkçılık ve deniz nakliyeciliğiyle uğraģmıģlar, yoğurtçuluğun geliģimini de sağlamıģlardır. I. Balkan Harbi nde Silivri Bulgarlar tarafından iģgal edildi. Bu iģgal,9 ay sürüp Temmuz 9 te sona erdi. Daha sonraki yıllarda Ġstiklal Harbi nde de Silivri bu kez Yunanlıların iģgali altına girdi (90). Yunanlılar Ekim 9 de çekilerek yerini Ġtalyanlara bıraktı. Ġtalyanlar da, Kasım 9 de çekilerek Silivri yi Türklere teslim etti. Bundan sonraki yıllarda mübadele baģladı. Ġstiklal Harbi nin bitiminde sulh masasına oturulunca Yunanistan da kalan Türklerle, Türkiye de kalan Rumların gelecekleri bir karar altına alındı. 94 te mübadele tamamlandı. Cumhuriyet öncesinde Silivri de yaģayan Rumlar mübadele sonucu Yunanistan a, Yahudiler ise Ġstanbul ve Ġsrail e göç etmiģlerdir. -MEVZUAT Belediyelerin görevleri pek çok kanun ve yönetmelikte belirlenmiģ olmasına rağmen belediyelerin genel görev kapsamı 59 sayılı Belediye Kanununda belirlenmiģtir. 59 Sayılı Belediye Kanununa göre belediyelere verilen görev ve yetkiler aģağıda gösterilmiģtir. Belediyelerinin Görev ve Yetkileri: MADDE 4. Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor 7

8 kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla baģka bir kamu kurum ve kuruluģuna verilmeyen mahallî müģterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 456 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları MADDE 5. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. 8

9 j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 0.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 9

10 Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır. 886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet MADDE 6. Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taģınmazları ile bunların inģa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. -TEŞKİLAT YAPISI ÖZCAN IġIKLAR BELEDĠYE BAġKANI ÖZEL KALEM STRATEJĠ GELĠġTĠRME YILMAZ KANDEMĠR BAġKAN YARDIMCISI ELĠF UZUN BAġKAN YARDIMCISI AYHAN OTLATICI BAġKAN YARDIMCISI ABDULLAH YILDIRIM BAġKAN YARDIMCISI ZAFER ERCAN BAġKAN YARDIMCISI MALĠ HĠZMETLER Gelirler ġefliği TEFTĠġ KURULU BĠLGĠ ĠġLEM YAZI ĠġLERĠ ĠNSAN KAYN. VE EĞĠTĠM ÇEVRE VE KORUMA KONTROL TEMĠZLĠK ĠġLERĠ FEN ĠġLERĠ DESTEK HĠZMETLERĠ Emlak ġefliği KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER ĠMAR VE ġehġrcġlġk ZABITA PARK VE BAHÇELER ĠKĠNCĠ BÖLGE EK HĠZMET BĠRĠMLERĠ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER PLAN VE PROJE HUKUK ĠġLERĠ RUHSAT DENETĠM SĠLKENT A.ġ. BĠRĠNCĠ BÖLGE EK HĠZMET BĠRĠMLERĠ 4-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 0

11 4.. BELEDİYE MECLİSİ Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri Belediyenin organları arasında yer alan Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri 59 sayılı Belediye Kanunu'nun 7 ve 8. maddesi ile belirlenmiģtir. Stratejik plân ile yatırım ve çalıģma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüģmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlarını görüģmek ve onaylamak, büyük Ģehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Borçlanmaya karar vermek. TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. ġartlı bağıģları kabul etmek Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı beģ bin YTL' den fazla dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. Bütçe içi iģletme ile 676 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıģına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iģlet veya yap-iģletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iģletme ve iģtiraklerin özelleģtirilmesine karar vermek. Meclis baģkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleģtirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiģtirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıģındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karģılıklı iģ birliği yapılmasına; kardeģ kent iliģkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliģkileri geliģtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleģtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Fahrî hemģerilik payesi ve beratı vermek. Belediye baģkanıyla encümen arasındaki anlaģmazlıkları karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. Ġmar plânlarına uygun Ģekilde hazırlanmıģ belediye imar programlarını görüģerek kabul etmek.

12 4. BELEDİYE ENCÜMENİ Belediye baģkanı baģkanlığında, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baģkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kiģiden oluģmaktadır. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri Stratejik plân ve yıllık çalıģma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüģ bildirmek. Yıllık çalıģma programına alınan iģlerle ilgili kamulaģtırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarının anlaģma ile tasfiyesine karar vermek. TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliģkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye baģkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümen gündemi belediye baģkanı tarafından hazırlanır. Belediye baģkanının katılamadığı toplantılarda, belediye baģkanının görevlendireceği baģkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene baģkanlık eder. 4. BELEDĠYE BAġKANI Belediye baģkanı, belediye idaresinin baģı olup belediye tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Mahalli idare seçimleriyle belirlenir. Belediye BaĢkanının Belediye Yasası nda Belirlenen Görev ve Yetkileri Belediye teģkilâtının en üst amiri olarak belediye teģkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene baģkanlık etmek. Belediyenin taģınır ve taģınmaz mallarını idare etmek. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleģme yapmak. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

13 Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıģındaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. Belediye ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerini denetlemek. ġartsız bağıģları kabul etmek. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluģturmak. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 5-BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ Donanım Silivri Belediyesinde donanım olarak 80 adet bilgisayar, 40 yazıcı, 9 adet server, 5 telsiz telefon, 55 dahili hat kapasiteli santral, 0 adet fotoğraf makinesi, 5 adet fax, adet fotokopi makinesi, adet projeksiyon makinesi bulunmaktadır. Donanım durumu değerlendirildiğinde bilgisayar ve yazıcı bakımından donanımın yeterli olduğu ifade edilebilir. Ancak teknolojik araçlarda sayı kadar kapasite de önemli olmakta ve bilgisayar teknolojisinde meydana gelen hızlı geliģmeler ve artan oranda biliģime dayalı uygulamaların kurumlarda kullanılmaya baģlıyor olması önümüzdeki 5 yıl içerisinde ihtiyaç olmayacağı anlamına gelmemektedir. Bilgisayar Tablo : Silivri Belediyesi Teknolojik Altyapı Türü Yeri Sayısı Silivri Belediye Bin. Zabıta Müd.Bilgi Evi, İnternet Evi İnternet Silivri belediye Bin. Bilgi Evi, Meclis Salonu 4 Yazıcı Telsiz telefon Silivri Belediye Bin. Zabıta Müd. Bilgi Evi, İnternet Evi Silivri Belediye Bin. Zabıta Müd. İnternet Evi, Yol Bakım Şefliği, Sevgi Pınarı Telefon hat kapasitesi Silivri Belediye Bin. 55 Faks Silivri Belediye Bin. Zabıta Müd. 5 Fotokopi makinesi Silivri Belediye Bin. Fotoğraf makinesi Silivri Belediye Bin. Zabıta Müdürlüğü 0 Video kamera Silivri Belediye Bin. Projeksiyon makinesi Silivri Belediye Bin. Server Silivri Belediye Bin. 9 Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Silivri Belediyesinde genelde belediyecilik süreçler olarak Beyaz Yerel Yönetimler Programı kullanılmaktadır. Beyaz Yerel Yönetimler Programında genel itibariyle tüm birimlere ait

14 süreçler takip edilebilmektedir. Bu programlardan birçoğu aktif olarak kullanılırken bir kısmı da aktif olarak kullanılmamaktadır. Ancak biliģim yönetim sistemleri alanında, e-belediyecilik alanında yaģanan geliģmeler programında geliģtirilmesini ve gerektirmektedir. Beyaz Yerel Yönetimler Programına yeni eklenmesi gereken alt programlar bir yana programın hâlihazır alt programların da raporlama modüllerinin geliģtirilmesi gerekmektedir. Çok iyi bir Ģekilde tasarlanmamıģ raporlama sistemleri programlar sadece bir dijital deftere dönüģtürmektedir. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü nde Moreum; Ġmar ve ġehircilik ve Plan Proje Müdürlüğü nde Netcad programları kullanılmaktadır. Aynı anda birkaç farklı paket program kullanılan kurumlarda programlar arası entegrasyon kritik önem arz etmektedir. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü nde kullanılan bu programların Beyaz Yerel Yönetimler Programına entegrasyonu sağlanmıģtır. Ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğü nde ihale iģlemlerini yürütmek üzere Diyos, Fen ĠĢleri Müdürlüğü nde araç takip iģlerini yürütmek üzere Teknobil Paket Programları kullanılmaktadır. Silivri Belediyesinde kullanılan tüm yazılımlar lisanslı olup her yıl yenilenmektedir. Tablo : Silivri Belediyesi Teknolojik Altyapı SİLİVRİ BELEDİYESİNDE KULLANILAN YAZILIMLAR VE İLGİLİ SÜREÇLER MÜDÜRLÜK ADI MODÜLLERİ SÜREÇ ADI YAZILIM FİRMASI KULLANIM DURU Mali Hizmetler Analitik Bütçe Bütçe İşl. Beyaz Aktif Mali Hizmetler Memur Bordro Memur Maaş İşl Beyaz Aktif Mali Hizmetler İşçi Bordro İşçi Maaş İşl. Beyaz Aktif Mali Hizmetler Sözleşmeli Memur Beyaz Aktif Mali Hizmetler Emlak/Çtv Emlak / Çtv İşl. Beyaz Aktif Mali Hizmetler Genel Tahakkuk Tahakkuk İşl. Beyaz Aktif Mali Hizmetler Taşınır Taşınır Mal İşl. Beyaz Aktif Mali Hizmetler İhale Programı İhale İşl. Diyos Aktif Yazı İşleri Evlenme Evlenme İşl. Beyaz Aktif Yazı İşleri Evrak Genel Evrak İşl. Beyaz Aktif Yazı İşleri Meclis/Encümen Meclis / Encümen İşl Beyaz Aktif İnsan Kaynakları İşçi Özlük İşçi Özlük İşl. Beyaz Aktif İnsan Kaynakları Memur Özlük Memur Özlük İşl. Beyaz Aktif İnsan Kaynakları Sözleşmeli Memur Özlük Sözl. Özlük İşl. Beyaz Aktif Veteriner Veteriner Beyaz Aktif Basın Ve Halkla İlişkiler Alo 5 Beyaz Aktif Fen İşleri Fen İşleri Beyaz Pasif Park Bahçeler Park-Bahçe Beyaz Aktif İmar İmar Beyaz Aktif İmar Dijital Arşiv Moreum Aktif İmar Dijital Harita Netcad Aktif Zabıta Zabıta Beyaz Aktif 4

15 Araçlar Amirliği Araç Takip Araç Takip İşl. Beyaz Aktif Araçlar Amirliği Araç Takip(Gprs) Araç Takip İşl. Teknobil Aktif Tüm Sekreterler Adres Etiket Beyaz Aktif Plan Ve Proje Dijital Harita Harita İşl. Netcad Aktif Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü Ağ ve Sistem Network ağ altyapısı: Cat 6 kablolama ve GBPS lik switch ler ile belediyemizin tüm birimlerinde network bağlantısı gbps liktir. Domain sistemi: Domain controller belediyemizde mevcut olup tüm kullanıcılar dhcp üzerinden bağlıdırlar. Sistemin virüs vb. saldırılara karģı güvenliği: Belediyemizde trend Micro Anti Virüs Programı bulunmaktadır. Tüm güncellemeleri antivirüs server üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca firewall olarak Fortigate kullanılmaktadır. Serverlar: 7 adet server bulunmaktadır. Tüm serverlarda xeon iģlemcili, 4 GB ram, 500 BG HDD bulunmaktadır. Serverlarımız 0 m² odada kimsenin girmeyeceği bir bölümde muhafaza edilmektedir. Ayrıca adet klima ile 4 saat soğutma iģlemi yapılmaktadır. Web Sitesi Web sitesi belediyemiz tarafından yapılmaktadır ve yayınlanması iģlemi yine belediyemiz serverlarından yapılmaktadır. E-belediyecilik iģlemi 004 yılında vatandaģın kullanımına açılmıģtır. C-ĠNSAN KAYNAKLARI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLAR ) ĠNSAN KAYNAKLARI Silivri Belediyesinde ü memur, si SözleĢmeli memur, 99 u kadrolu iģçi, 95 i mevsimlik iģçi ve 6 sı geçici iģçi olmak üzere 545 personel görev yapmaktadır. Mevsimlik ve geçici iģçiler de dâhil edildiğinde iģçiler toplam personelin %7 sini oluģturmaktadır. Tablo : Belediyedeki Mevcut Kadro Durumu Statü Sayısı Yüzde (%) Memur,6 Kadrolu ĠĢçi 99 54,9 Geçici ĠĢçi 6, Mevsimlik 95 7,4 SözleĢmeli 4 Toplam Kaynak: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediyemizde norm kadro yönetmeliğine göre memur ve iģçi toplamda 40 personel öngörülmüģken hali hazırda 545 personel görev yapmaktadır. Toplamda norm kadroya göre %5 daha fazla personel istihdam edilmektedir. Norm kadroda 67 memur kadrosu öngörülmüģken mevcut memur bulunmaktadır. Norm kadroda öngörülenin %46 sı kadar 5

16 memur görev yapmaktadır. Norm kadroda 4 iģçi öngörülürken hali hazırda 99 iģçi görev yapmaktadır. Bu ise norm kadroda öngörülenin % fazlasıdır. Kısaca özetlemek gerekirse Silivri Belediyesinin norm kadro açısından memur gereksinimi varken iģçi fazlası vardır. Tablo 4: Mevcut Kadro-Norm Kadro Değerlendirmesi Mevcut Mevcut Norm Kadro Durum/Norm Kadro % Memur Sayısı 67 46% ĠĢçi Sayısı 99 4 % Toplam % Kaynak: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Memur personeli hizmet sınıflarına göre değerlendirdiğimizde aģağıdaki tabloda da görüleceği üzere memur personelin %86 lık bir bölümünü Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı, %8 i Teknik Hizmetler Sınıfı, % i Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, % i Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve %4 ünü de Yardımcı Hizmetleri Sınıfı oluģturmaktadır. Silivri Belediyesi için öngörülen norm kadro sayısıyla mevcut kadro durumunu değerlendirdiğimizde bütün sınıflarda eksiklik olmakla birlikte Özellikle Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfında eksiklik olduğu görülmektedir. Tablo 5: Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Sınıflar Mevcut % Norm Kadro % Mevcut Durum/Norm Kadro % GIH (Genel Ġdare Hizmetleri) 06 86% 90 7% 56% THS (Teknik Hizmet Sınıfı) 0 8% 45 7% % AVH (Avukat Hizmetleri Sınıfı) % % % SHS (Sağlık Hizmetleri Sınıfı) % 5% 8% YHS(Yardımcı Hizmetleri Sınıfı) 5 4% 6 6% % Toplam 00% 67 00% 46% Kaynak: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personel sayısı 000 yılında 40 iken, 9 yılda yaklaģık % azalarak 008 yılı sonunda 69 a düģmüģ; ancak 009 Mahalli Ġdareler Seçimleriyle birlikte 7 belde belediyesinin de Silivri Belediyesi ne katılmasıyla birlikte personel sayısı 545 e ulaģmıģtır. Grafik : Personel Sayısında Yıllara Göre Değişim 6

17 Personel Sayısında Yıllara Göre Değişim Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Silivri Belediyesi memur personelinin %4 ü ilkokul, % i ortaokul, %46 sı lise, % si yüksekokul, %8 i ise üniversite ve üstü eğitim düzeyine sahiptirler. ĠĢçilerin ise %4 ü ilkokul, % si ortaokul, %5 i yüksekokul, %8 i üniversite ve üstü eğitim düzeyindedirler. SözleĢmeli personelin ise %8 i yüksekokul, %8 si üniversite ve üstü eğitim düzeyine sahiptir. Eğitim düzeyi itibariyle sözleģmeliler memurlara göre oran olarak daha üst eğitim düzeyine sahipken, memurlar da iģçilere nazaran daha üst bir eğitim düzeyine sahiptirler. Tablo 6: Personelin Eğitim Durumu Dağılımı Memur İşçi Sözleşmeli Sayı % Sayı % Sayı % Okuryazar 0,5 İlkokul 7,8 70 4,5 Ortaokul 0,6 48 Lise 56 45,5 7,75 Ön Lisans 5, , Lisans 9 5, , Yüksek Lisans,4 5,5 4,5 Toplam Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Memur personelin % ü kadın iken, iģçi personelin %0 i kadındır. Toplam Personelin %76,5 i erkek, %,5 i ise kadındır. Diğer kamu kurumu ve belediyelere göre Silivri Belediyesinde erkek personel oranının nispeten daha yüksek olduğu söylenebilir. Tablo 7: Personelin Cinsiyet Dağılımı Memur İşçi Sözleşmeli Toplam Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Kadın 40,5 78 9,5 0 45,5 8,5 7

18 Erkek 8 67,5 80,5 54, ,5 Toplam Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Silivri Belediyesi personelinin %6 sı 8-5 yaģ arasında, % si 6-5 yaģ arasında, %4 i 6-45 yaģ arasında, %9 u yaģ arasında ve sadece % si 56 ve üstü yaģ arasındadır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde emeklilik sürecindeki personel oranı sadece % dir. Bu ise en azından bu dönemde emekliliğin Silivri Belediye si için bir risk faktörü oluģturmadığını ortaya koymaktadır. Silivri Belediyesi personelinin yaģ ortalaması 8 dir. Memur personelin yaģ ortalaması 4 iken iģçi personelin yaģ ortalaması 7 dir. Tablo 8: YaĢ Durumuna Göre Personel Yaş grubu Toplam Memur % Personel sayısı % İşçi sayısı % ve üstü 9 6 Toplam Yaş Ortalaması Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ) FİZİKİ KAYNAKLAR Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler Silivri Belediyesi ne ait i ana hizmet binası olmak üzere adet hizmet binası, 5 adet de sosyal kültürel tesis bulunmaktadır. Hizmet Binaları Sosyal-Kültürel Tesisler Tablo 9: Silivri Belediyesi ne Ait Hizmet Binaları Ve Tesisler Genel Hizmet Binası Zabıta Md. Hizmet Binası Fen İşleri Kompleksi Spor Tesisi Sosyal Tesis Kültürel Tesis TOPLAM 8 *Silivri Belediye sine katılan belde belediyelerinin verileri dâhil değildir. Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Şefliği 5 UlaĢım Araçları ve ĠĢ Makineleri UlaĢım aracı olarak Silivri Belediyesi ne ait 0 adet binek otomobil, 0 adet minibüs/otobüs, 4 adet mobilet/motosiklet ve 9 adet ambülâns bulunmaktadır. ĠĢ makinesi olarak 59 8

19 kamyon/kamyoneti, adet çöp kamyonu, 6 traktörü, loderi, 7 grayderi, ve 7 adet diğer iģ makinesi bulunmaktadır. Ulaşım Araçları İş Makineleri Tablo 0: Silivri Belediyesi ne Ait Hizmet Araçları Binek Otomobil 0 Minibüs/Otobüs 0 Ambülâns 9 Mobilet/Motosiklet 4 Loder Greyder 7 Çöp Kamyonu Kamyon / Kamyonet 59 Traktör 6 Diğer iş Makineleri TOPLAM 8 Kaynak: Fen İşleri Müdürlüğü Araçlar Amirliği Silivri Belediyesi ne ait araçların 48 adedi 0-5 yaģ arasında, 6 adedi 6-0 yıl arasında, 40 adedi yıl ve daha üzeri yaģtadırlar. Araç stokunun %6 ünün yaģ ve üstü olması büyük ölçüde araçların verimli çalıģma zamanlarını doldurduklarını göstermektedir. Bu anlamda araç stokunun belirli bir plan dâhilinde yenilenmeye ya da araç ihtiyaçlarının alternatif tedarik sistemleriyle sağlanmaya gereksinimi vardır. Grafik : Silivri Belediyesine Ait Araçların Yaş Durumu SİLİVRİ BELEDİYESİ'NE AİT ARAÇLARI YAŞ DURUMU % 6% 6% 0-5 Yaş Arası 6-0 Yaş Arası Yaş ve Üstü Trafiğe çıkan araçlarda olması gereken asgari yasal gereklilikler olarak trafik muayenesi, koltuk sigortası, trafik sigortası gibi belgelerdir. Bu açıdan değerlendirildiğinden toplam araç stokunun 68 tanesinin trafik muayenesi, 50 tanesinin trafik sigortası ve 0 minibüs otobüsten sadece 8 tanesinin koltuk sigortası bulunmaktadır. 9

20 Emlaklar Tablo : Silivri Belediyesi Emlakları Satır Etiketleri Sayı % Arazi 7 9% Arsa % Arsa Trafo Yeri 0% Bahçe 0% Bahçeli Kargir Ġki Katlı Ev 0% Bahçeli Kargir Köy Odası 0% Bina 44 8% Çayır 0% ÇeĢme 5 % ÇeĢme Ve Kavaklık 0% Eski Cami Arsası Ve Mezarlık 0% Havuz 0% Kargir Tuvalet 0% Kargir Ev Ve Arsası 0% Kargir Köy Binası Ve Arsa 0% Mezarlık 5 % Muhtarlık Binası Ve Arsası 0% Sıvat Yeri (Mera) 0% Su Deposu 0% Su Kuyusu ve Bekçi Evi 0% Tarla 5 % Trafo alanı 0 % Genel Toplam % Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Şefliği BÖLÜM II PERFORMANS BİLGİLERİ A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER IX. KALKINMA PLANI tarih ve 65 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının da; Ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda sürdürülmesi ve plan vizyonunun gerçekleģmesi yolunda aģağıdaki stratejik amaçlar, geliģme eksenleri olarak belirlenmiģtir. Rekabet gücünün artırılması, Ġstihdamın artırılması, BeĢeri geliģme ve sosyal dayanıģmanın güçlendirilmesi, Bölgesel geliģmenin sağlanması, 0

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI

SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ 0 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

SİLİVRİ BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

SİLİVRİ BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SİLİVRİ BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ T.C. GİRESUN BELEDİYESİ 05 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 Yılı Giresun Belediyesi Performans Programı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 GİRİŞ... 5.PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI... 5.PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI...

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

SİLİVRİ BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

SİLİVRİ BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SİLİVRİ BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

SİLİVRİ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

SİLİVRİ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SİLİVRİ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PROGRAMI 1 ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı

Detaylı

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri Ülkemizde Mahalli Ġdareler Anayasamıza göre,mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müģterek ihtiyaçlarını

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GÖLCÜK BELEDĠYESĠ 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

GÖLCÜK BELEDĠYESĠ 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELĠ Tel: +90 262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI www.akyurt.bel.tr (0312) 844 1 844 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

İZMİT BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

İZMİT BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2 Saygıdeğer Ġzmitliler, Değerli HemĢerilerim, ĠletiĢim ve bilginin tartıģmasız bir güç olduğu günümüzde planlamanın önemi her geçen gün daha

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

CİHANBEYLİ 2014 YILI BELEDİYESİ. FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.

CİHANBEYLİ 2014 YILI BELEDİYESİ. FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır. CİHANBEYLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.) 1 2 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU CĠHANBEYLĠ BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014)

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) 1.Kadınların işgücüne katılım oranı ve istihdamı artırılacaktır. TEDBĠR SORUMLU KURUM/ ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/ SÜRE AÇIKLAMA 1.1 Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirler

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

Fatih Mehmet ERKOÇ Büyükşehir Belediye Başkanı I. GENEL BİLGİLER. A. Büyükşehir Belediyesinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Fatih Mehmet ERKOÇ Büyükşehir Belediye Başkanı I. GENEL BİLGİLER. A. Büyükşehir Belediyesinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları BAŞKAN SUNUMU Günümüz kamu yönetimi anlayıģında kamu kurumlarının katılımcı bir Ģekilde yönetimi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması ve kamu kurumlarının mali saydamlık

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI GİRESUN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

GİRESUN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI GİRESUN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI GİRESUN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2012 3 Büyük İşler, Önemli Girişimler, Ancak Birlikte Çalışma İle Elde Edilebilir. BAġKAN SUNUġU Bilindiği

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 GÖLCÜK BELEDĠYE BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELĠ Tel: +90 262-412 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Şeffaf, dürüst, açık sözlü yönetimle, çalışkanlık ve kararlılık buluşuyor. Eğitime, bilime saygı duyan kadrolarla, geleceğe

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2016/1-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 24/12/2015 tarih ve 36639 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı