MOBİL PERAKENDECİLİK ve TÜKETİCİ EĞİLİMLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR PİLOT ÇALIŞMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBİL PERAKENDECİLİK ve TÜKETİCİ EĞİLİMLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR PİLOT ÇALIŞMA"

Transkript

1 1

2 MOBİL PERAKENDECİLİK ve TÜKETİCİ EĞİLİMLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR PİLOT ÇALIŞMA Aykan Candemir 1, Ali Erhan Zalluhoglu 2, Rezan Tatlıdil 3 1 Ege İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 35040, Bornova, Izmir, Türkiye, E-posta: Tel: Ege İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 35040, Bornova, Izmir, Türkiye, E-posta: Tel: Ege İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 35040, Bornova, Izmir, Türkiye, E-posta: Tel:

3 Özet İnternet in günlük hayatta yoğun olarak kullanılması tüketicilerin alışveriş davranışlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Mobil telefonlar ile mobil araçların ortaya çıkması ve yaygınlaşması başta iletişim ve perakende sektörü olmak üzere hemen her sektöre büyük etkilerde bulunmaya başlamıştır. Mobil araçlar ticaret ve alışverişi bilgisayarların aracılık ettiği e-alışverişin ötesine taşımaktadırlar. Tüketicilerin alışveriş davranışlarının ve farklı kanalları tercih etme eğilimlerinin analiz edilmesi, işletmelerin pazarlama stratejileri geliştirmeleri açısından önemlidir. Çalışmanın amacı İzmir de yerleşik tüketicilerin perakende alışveriş alışkanlıklarının teknolojideki ve iletişimdeki gelişmelere ve değişmelere bağlı olarak şekillenen eğilimlerinin mobil perakendecilik bağlamında belirlenmesidir. Çalışmanın pilot çalışma niteliği taşıması ve keşfedici amacı nedeniyle nitel araştırma yöntemi olarak odak grup çalışması kullanılmıştır. Literatür özetinde belirtilen teori ve çalışmalara dayanarak hazırlanan ve kılavuz niteliği taşıyan sorular kullanılarak her biri sekiz katılımcıdan oluşan ve Türkiye İstatistik Kurumu sınıflandırmaları esas alınarak yaş ve meslek gruplarına göre belirlenen toplam altı odak grup aracılığıyla çalışmanın uygulama bölümü gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürde mevcut çalışmalar dikkate alınarak değerlendirilmiş ve sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Mobil Perakendecilik, İnternet, Tüketici Eğilimleri. 3

4 Abstract Internet, becoming almost as an integral part of our daily lives, caused important changes in customers shopping behaviors. The appearance of mobile phones and mobile devices and their widespread usage had profound effects on many sectors inculding communication and retail sectors. Mobile devices took shopping one step further through adding mobility to e-shopping done through computers. Analyzing customers shopping behavior through various channels, would supply valuable insights to firms in reshaping their marketing strategies. The study can be considered as a pilot study and as a qualitative research, focus group study was conducted to expore the tendencies of the consumers located in İzmir within the context of retail shopping considering the developments and changes in technology and communication. Questions used in the study were prepared depending on the theories and other studies presented in literature review. Six groups, each of which composed of eight participants, were organized according to the age groups used by Turkish Statistical Institue and professions. The results of the study are presented considering the present studies in the literature. Keywords: Mobile Retailing, Internet, Consumer Tendencies. 1.Giriş Teknolojinin gelişmesi, bilgisayarların hayatın hemen her alanında vazgeçilmez hale gelmesi, internet kullanımının her geçen gün artması iş dünyası ve yaşam tarzlarına önemli etkiler yapmaktadır. Mobil telefonlar ile mobil araçların ortaya çıkması ve yaygınlaşması başta iletişim ve perakende sektörü olmak üzere hemen her sektöre büyük etkilerde 4

5 bulunmaya başlamıştır. Mobil araçlar ticaret ve alışverişi bilgisayarların aracılık ettiği e-ticaretin ötesine taşımaktadırlar. Kentlerin büyümesi, mesafelerin uzaması, alışverişe ayrılabilecek zamanın azalması, hayat tarzlarının ve tercihlerin değişmeye başlaması alışveriş tercihlerinin değişmesini de beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler, pazar kavramına da farklı bakış açılarıyla yaklaşmayı gerekli kılmıştır. İnternetin, eğlenceden ticari faaliyetlere kadar her alanda kullanımının yaygınlaşması iletişim, pazarlama, perakendecilik, satın alma, ticaret, müşteri bağlılığı gibi kavramlara yeni anlamlar kazandırmıştır (Barutçu, 2008: 318). Bu çalışma İzmir de yerleşik tüketicilerin perakende alışveriş alışkanlıklarının teknolojideki gelişmelere ve değişmelere bağlı olarak şekillenen eğilimlerinin belirlenmesini amaçlayan pilot bir araştırma olma niteliği taşımaktadır. Mobil perakendecilik konusundaki çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olması nedeniyle bu araştırma ileride yapılacak kalitatif ve kantitatif çalışmalara yön gösterme özelliğini de taşımaktadır. 2. Literatüre Yaklaşımlar Elektronik alışveriş 1990 lara kadar planlı ve geniş kapsamlı şekilde uygulamaya girmemiş olsa da Doddy and Davidson ın (1967) öngörüsünü doğrular şekilde eskiden bir ürünü satın almak için ürünün satıldığı yere gidip satın alma işlemini gerçekleştirmek ya da alternatif olarak katalog ya da telefon aracılığıyla satın alan tüketiciler artık bulunduğu mekânda ürünleri inceleyip farklı kriterlere göre kıyaslayıp alışveriş yapabilir hale gelmiştir. Bunu sağlayan internet piyasaların ve 5

6 alışverişin küreselleşmesi yanında geçmişle kıyaslandığında göreceli olarak düşük maliyetli bir kanal olarak çok sayıda insanın hayatının parçası haline gelmiştir (Doherty vd., 2010). İnternetin yayılması, etki alanının artması ve çok sayıda perakendecinin internetin de dâhil olduğu farklı kanalları birlikte kullanmaya başlaması sadece fiziksel ortamda satış yapmaya çalışan perakendecilerin rekabet gücünü azaltmaya başlamıştır. Son yıllarda artan sürekli internet erişimine sahip olma arzusu masaüstü bilgisayarlardan dizüstü bilgisayarlara, oradan da mobil araçlara geçişi hızlandırmıştır. Mobil araçların ses iletişiminden veri iletişimine uygun hale gelerek insanların her zaman her yerde çevrimiçi olmasına imkân verir hale gelmesiyle iletişim sabit araçlardan mobile araçlara doğru kaymaya başlamıştır (Püschel vd., 2010: 389; Tsang vd., 2004: 67). İnsanlar mobil hayat tarzı olarak adlandırılabilecek ve merkezinde kültürel nesneler olarak mobil araçların olduğu bir hayat tarzında nerede ve ne zaman olursa olsun iletişim içinde olmak, bilgi edinmek, eğlenmek ve alışveriş edebilmeyi arzulamaktadırlar (Shankar vd., 2010: 116). İnternetin, mobil teknolojinin ve mobil iletişim araçlarının eşzamanlı gelişmesi ile elektronik ticarete uygun hale gelmesi (NRF, 2011: 7), yeni bir kavram olarak mobil ticareti ortaya çıkarmıştır. Mobil araçlar yardımıyla sunulan mobil internet servisleri, kullanıcıların sabit bir bağlantı noktasına ihtiyaç duymasını gerektirmeden, onlara daha kişisel içerikler ve özel servisler sunmaktadır (Sarısakal ve Aydın, 2003). E- pazarlama ve e-ticaret uygulamalarının önemli kısmı örgütlerin hedef kitleleri ile mobil araçlar ve ağlar üzerinden iletişime geçmek ve ilişkide bulunmak amacıyla gerçekleştirdikleri bir dizi uygulama 6

7 (http://mmaglobal.com/wiki/mobile-marketing) olarak tanımlanabilen mobil pazarlama dahilinde de kullanılabilmektedir. (Abdelkarim ve Nasereddin, 2010: 52). Mobil araçların pazarlama faaliyetleri için uygun ve çekici görülmesinin başlıca nedenleri; her zaman her yerde açık ve çalışır halde bulunmaları dolayısıyla gelen mesajlara anında tepki verilebilmesi, mesajların ileriye dönük saklanabilmesi nedeniyle mesajların daha etkili olabilmesi ve tüketicilerle birebir iletişim kurma imkânı yaratması sayesinde birebir pazarlama imkânı sunması şeklinde belirtilebilir (Yuan ve Cheng, 2004: 462). Bu gelişmeler perakendeci ile müşterilerin internet üzerinden iletişimde bulunduğu ve satışın gerçekleştirildiği bir perakendecilik çeşidi olan elektronik perakendeciliğin (Levy ve Weitz, 2012: 58) yaygınlaşmasına da destek olmuştur. Song ve Whang ın (2000: 2) e-ticaret için önerdiği ilgi çekme, etkileşime girme, uyarlama, alışveriş işlemi, ödeme, teslim, hizmet ve kişiselleştirmeyi içeren sekiz aşamalı süreç mobil araçlar söz konusu olduğunda bazı düzenlemelerin yapılmasını da zorunlu hale getirmektedir. Maamar a göre (2003: 254) bu düzenlemeler ilgi çekme, etkileşim, alışveriş işlemleri ve ödeme aşamalarında olmalıdır. Gelişen iletişim ve bilgi teknolojilerinin insanların hayatını ve işletmelerin faaliyetlerini kolaylaştırdığı belirtilse de teknolojinin potansiyel kullanıcıları tarafından kabul edilip kullanılması da son derece önemlidir. Fishbein ve Ajzen (1975) tarafından geliştirilen Nedenli Eylem Teorisine (Theory of Reasoned Action-TRA), göre bir kişinin bir davranışı göstermesindeki neden o davranışı göstermedeki davranışsal 7

8 niyetidir (Behavioral Intention-BI). Davranışsal niyette iki belirleyen mevcuttur: davranışa yönelik tutumlar (davranışın sonrasında ortaya çıkması beklenen sonuçlar ve kişinin bunları değerlendirmesi) ve subjektif normlar (davranışta bulunacak kişi tarafından önem atfedilen kişilerin, kurum veya kuruluşların belirli bir davranışın gerçekleşmesinin veya gerçekleşmemesinin beklentisi içinde olmaları). TRA, teknoloji kullanımının güçlü belirleyicilerinden biri olmuştur (Yousafzai vd., 2010). Davis (1989) bu teoriye dayanarak Teknoloji Kabul Modelini (Technology Acceptance Model-TAM) geliştirmiştir. Davis (1989) çalışmasında, davranışsal niyetin teknoloji kullanımı konusunda belirleyici olduğunu belirtmektedir. Teknoloji kullanımına ilişkin tutumlar algılanan yarar ve algılanan kullanım kolaylığı ile belirlenebilir. Davis (1989) algılanan yararı, kullanıcının bir uygulamayı kullanmasının işteki performansını arttırıp arttırmayacağına dair inancı olarak tanımlamıştır. Algılanan kullanım kolaylığı ise, kullanıcının uygulamayı mümkün olan en az çaba sarf ederek kullanabilme derecesi olarak tanımlanmıştır. Rogers (2003) teknolojinin kullanılması konusunda bir diğer önemli teori olan ve "bir sosyal sistem içerisindeki kişiler arasında zaman içerisinde belirli kanallar üzerinden yeniliklerin yayılması süreci ni açıklayan Yeniliklerin Yaygınlaşması Teorisini geliştirmiştir. (Innovation Diffusion Theory IDT). Rogers (2003) yeni teknolojilerin kabulünde göreceli avantaj, uygunluk, karmaşıklık, deneyebilme, gözlemleyebilme olarak belirtilebilen başlıca beş etken olduğuna işaret etmiştir. Bu etkenlerin yanında başka faktörlerin de etkili olduğunu da belirten Rogers bunları 8

9 (1) yenilik kararının niteliği, (2) yenilikle ilgili karar vermenin hangi aşamasında iletişim kanallarının yenilikle ilgili bilgi sunduğu, (3) yeniliğin yayıldığı sosyal sistem ve (4) yeniliğin kabulünde etkili olan kişi ve kuruluşların etkileri olarak saymaktadır. Moore and Benbasat (1991) Rogers ın çalışmasına temel alarak yaptıkları çalışmada 34 soruluk ölçeğe dayanarak göreceli avantaj, uygunluk, kullanım kolaylığı, sonuçların görülebilmesi, imaj, görülebilirlik, deneyebilme ve gönüllülük başlıklarıyla sekiz faktör belirlemiştir. Gatignon ve Robetson a (1985: 854) göre yeniliklerin kabulündeki bilişsel sürecin miktarını belirleyen başlıca dört değişken mevcuttur. Bunlar: (1) tüketicilerin öğrenme gereklilikleri, (2) yenilik ya da değişiklik yapmanın maliyeti, (3) sosyal uygunluk ve (4) çok kişinin kabulüdür. Algılanan davranış kontrolü boyutu eklenerek Nedenli Eylem Teorisinin (TRA) genişletilmiş hali olan Planlanmış Davranış Teorisine (Theory of Planned Behavior-TPB) göre (Venkatesh vd., 2003: 429), insanların toplumsal davranışları belirli faktörlerin kontrolü altında belirli sebeplerden kaynaklanır ve planlanmış bir şekilde gerçekleşir. Davranışın gerçekleşmesi için "Davranışa Yönelik Amacın" oluşması gereklidir. "Davranışa Yönelik Amacı" etkileyen faktörler, "Davranışa Yönelik Tutum", "Subjektif Norm"lar ve "Algılanan Davranış Kontrolü" dür. "Davranışa Yönelik Tutum", kişinin davranışın gerçekleşmesine karşı olan değerlendirmesidir. Subjektif Norm kişi için referans kişilerin, kurum veya kuruluşların belirli bir davranışın gerçekleşmesinin ya da gerçekleşmemesinin beklentisini ifade eder. Algılanan Davranış Kontrolü ise kişinin davranışı gerçekleştirmesinin kolaylığı ya da zorluğu konusundaki algılamasıdır (Ajzen, 2005: 126). TPB, pazarlama 9

10 ve tüketici davranışları alanında çalışanlar için etkin olarak kullanılabilir bir teoridir (Bansal and Taylor, 2002; Fortin, 2000; Liao vd. 1999). Teknolojinin kabul edilmesi konusunda yaptıkları çalışmada Taylor and Todd (1995) TAM ın bilgi teknolojilerini kullanma davranışının belirlenmesinde önemli olduğunu vurgulamakla birlikte kendilerinin önerdikleri ayrıştırılmış TPB nin daha kapsamlı bir açıklama sunduğunu belirtmişlerdir. TPB den farklı olarak subjektif norm, algılanan davranış kontrol ü ve tutum ile ilgili faktörleri ayrıştırarak yeni alt faktörler oluşturmuşlardır (Püschel vd., 2010). Venkatesh vd. (2003) önceki çalışmalarda yer alan model ve teorileri temel alarak karma bir model oluşturmuştur. Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, UTAUT), olarak adlandırılan bu model oluşturulurken dört faktör (performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etki ve kolaylaştırıcı faktörler) modele dahil edilmiştir. UTAUT bireylerin bilgi sistemini kullanma eğilimini ve ardından gelen kullanma davranışlarını ölçmeyi ve sayılan dört faktörün cinsiyet, yaş, deneyim ve gönüllülük değişkenlerinden nasıl etkilendiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 3. Mobil Perakendecilikte Son Gelişmeler Kullanımı hızla yaygınlaşan ve penetrasyon oranı pek çok ülkede %100 ü geçen cep telefonları ilk defa piyasaya sürüldüğünde hareket halindeyken de kişiler arasında sürekli iletişim sağlayabilen araçlar olarak lanse edilmiştir. Ancak mobil teknolojilerdeki son gelişmeler gerek cep telefonlarının farklılaşmasını gerekse farklı niteliklerdeki mobil araçların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu araçlar bir taraftan 10

11 gelişmiş multimedya özelliklerine sahip olmaya başlamış diğer taraftan interneti de kullanılır hale gelebilmiştir (Varnalı vd., 2011: 2) yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin %42,9 u İnternet erişim imkânına sahiptir. Bu oran 2010 yılının aynı ayında %41,6 idi yılı Nisan ayı itibariyle hanelerin %39,3 ünde geniş bant İnternet (ADSL, kablolu ve kablosuz sabit bağlantılar ile 3G bağlantı) erişim imkânı bulunmaktadır. ADSL %34,5 ile tüm haneler, %80,2 ile İnternet kullanılan haneler arasında İnternet erişim imkânı sağlarken, 3G bağlantı tüm hanelerin %5,3 ünde, İnternet kullanılan hanelerin ise %12,2 sinde İnternet erişim imkânı sağlamaktadır (TÜİK, 2011: 1) yaş grubundaki tüm bireylerin %36,2 si İnterneti düzenli olarak hemen her gün veya haftada en az bir defa kullanmaktadır yaş grubunda İnternet kullanan bireylerin düzenli İnternet kullanım oranı ise %89,5 olup, bu oran kentsel yerlerde %90,7, kırsal yerlerde %83,7 dir. İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %18,6 dır. Önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise %15 0 idi yılı Nisan ile 2011 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin %28,8 i giyim ve spor malzemesi, %27,8 i elektronik araç, %19,8 i ev eşyası, %17,6 sı kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) İnternet üzerinden satın almıştır (TÜİK, 2011: 2). Türkiye de 2004 yılında %49 olan mobil penetrasyon oranı, Aralık 2011 itibariyle Türkiye de yaklaşık %88,6 ya yükselmiştir ve toplam 65,3 11

12 milyon mobil abone bulunmaktadır yılında %85 olan AB ortalama mobil penetrasyon oranı 2010 yılında %126 ya yükselmiştir (BTK, 2012: 41). Tablo 1. 3G Hizmeti Kullanıcı Verileri Çeyrek Çeyrek Çeyrek 3G Abone Sayısı Mobil İnternet Abone Sayısı Mobil Cepten Internet Mobil İnternet Kullanım Miktarı, Gbyte Kaynak: BTK, 2012: 42 Temmuz 2009 da 3G hizmet sunumunun başlamasıyla 2010 dördüncü çeyrekte 19,4 milyon olan 3G abone sayısı 2011 son çeyrekte 31,4 milyona ulaşırken, 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler için den e yükselmiştir. Bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı ise TByte olarak gerçekleşmiştir. (BTK, 2012: 42). 4. İzmir İlinde Yerleşik Tüketicilerin Mobil Perakendecilik Eğilimine Yönelik Bir Pilot Çalışma Çalışmanın bu bölümünde, İzmir ilinde yerleşik tüketicilerin perakende alışveriş alışkanlıklarının teknolojideki gelişmeler doğrultusunda nasıl 12

13 şekillendiği ve yeni gelişen mobil perakendeciliğe yönelik tüketici eğilimlerinin belirlenmesini hedefleyerek yapılan araştırmanın amaçları, kapsamı ve yöntemi irdelenmiş ve elde edilen bulguların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar ortaya konulmuştur Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları Çalışmanın amacı İzmir ilinde yerleşik tüketicilerin perakende alışveriş alışkanlıklarının teknolojideki gelişmelere ve değişmelere bağlı olarak şekillenen eğilimlerinin mobil perakendecilik bağlamında belirlenmesidir. Çalışma keşifsel nitelikte bir pilot çalışmadır. Elde edilen bulgular teknoloji çerçevesinde şekillenen ticari çevrede perakendecilerin rekabet edebilmeleri için uygun stratejiler oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Çalışmanın temel kısıtı, mobil perakendeciliğin yeni gelişen bir kavram olması itibariyle bu konuda literatürdeki çalışmaların az sayıda olmasıdır. Ayrıca katılımcıların çoğunun fiilen mobil alışveriş deneyiminin olmaması ve çalışma sırasında bunun gerçekleştirilememesi yanında satın alma sonrası teslimat, geri ödeme vb. hizmetlerle ilgili olarak tüketicilerin davranışlarının belirlenememesi diğer kısıtı oluşturmaktadır. Mobil perakendecilik uygulamalarının Türkiye de henüz yaygınlaşmaması ve tüketicilerin henüz mobil perakendecilikle ilgili olarak yeterli düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmaması nedeniyle kantitatif araştırma yöntemlerinin uygulanması tercih edilmemiştir. Konunun yeni olması ve konuyla ilgili yeterince çalışma olmaması da benzer çalışmalarla kıyaslama yapılmasının önünde engel oluşturmaktadır. Çalışma daha sonraki dönemlerde, mobil perakendecilik 13

14 odağında, daha geniş bir örneklem ile Türkiye genelinde uygulanabilecek kalitatif ve kantitatif uygulamalarla desteklenebilir Araştırma Yöntemi Çalışma kapsamında araştırma yöntemi, veri toplama ve araştırma soruları aşağıda yer almaktadır Veri Toplama ve Analizi Araştırma pilot ve keşfe dayalı bir çalışma olması itibariyle, zengin bir içerik elde edebilmek için farklı bakış açılarının ve görüşlerin toplanmasını gerekli kılmaktadır. Bu amaçla, veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden odak grup çalışması tekniğinin kullanılması uygun görülmüştür. Yöntem olarak odak grup çalışmasının tercih edilmesi, keşfedici rolü sayesinde problem tanımlamada etkin olarak kullanılabilmesinden kaynaklanmaktadır (Nakip, 2003). Odak grup çalışmaları için örneklem seçiminde ise amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi, olgu ve olayların keşfedilmesinde ve açıklanmasında kullanılmaktadır. Örneklemin belirli alt gruplarının özelliklerini göstermek, betimlemek ve bunlar arasında karşılaştırmalar yapabilmek amacıyla ise tabakalı amaçsal örnekleme tekniği tercih edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2006:110). Literatürdeki çalışmalarda elde edilen bulgular doğrultusunda öne çıkan demografik değişkenler irdelenmiş, yaş ve meslek kriterleri temel alınarak farklı görüşler elde edilebileceği belirlenerek odak gruplar oluşturulurken bu kriterleri kullanmak uygun bulunmuştur. Yaş grupları, Türkiye İstatistik Kurumu nun Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuç (2011) verileri doğrultusunda İzmir ilinde ikamet eden, (

15 genç, orta yaş ve 55+ üst yaş) kişilerden oluşturulmuştur. Meslek grupları (kamu, özel ve üniversite) ise kamu ve özel sektör çalışanları ayrımında incelenmiş, fakat kamu personeli kapsamında yenilikleri yakından takip etmeleri ve akademik çalışmalarında internet ve bilgisayar kullanmalarından dolayı akademik personelin de çalışmaya dahil edilmesinin sağlayacağı yarar göz önüne alınarak üçüncü bir meslek grubu olarak akademik personelin de eklenmesiyle toplam altı odak grup oluşturulmuştur. Odak grupların her biri 8 er kişilik olup toplam 48 kişi çalışmaya katılmıştır. Sorular literatürde yaygın olarak kullanılan teoriler (TAM, TRA, TPB, IDT, ayrıştırılmış TPB ve UTAUT) ile birlikte diğer çalışmalar temel alınarak hazırlanmıştır. Odak grup görüşmelerinde yer alan katılımcılara, demografik özellikleri yanında kullandıkları cep telefonu özellikleri, cep telefonu kullanım alışkanlıkları, alışveriş alışkanlıklarını belirleyecek sorular sorularak gruplar arasındaki farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak hazırlanmış ve kılavuz niteliği taşıyan sorular bir yönetici bir de yönetici asistanı eşliğinde uygulanmış ve görüşme konularında daha fazla bilgi alabilmek amacıyla çeşitli araçlarla (teknolojik olarak farklı özelliklerdeki cep telefonları, PDA ve tablet bilgisayar vb.) desteklenmiştir. Ayrıca katılımcılara mobil alışveriş yapılabilecek örnek web siteleri de gösterilmiştir. Açık uçlu sorular belirli başlıklar altında, gruplara yöneltilmiş. Yönetici, görüşmenin durumuna göre zorlayıcı yönetici rolü de üstlenmiştir. Çalışma 2011 yılı Temmuz-Aralık döneminde her bir görüşme ortalama dakika süresi olacak şekilde gerçekleştirilmiş olup verilerin sağlıklı olarak analiz edilebilmesi için katılımcıların izniyle kaydedilmiştir. Araştırma 15

16 bulguları sunulurken katılımcıların dikkat çekici ifadeleri alıntılar şeklinde verilmiş ve kavramsal çerçeve ile ilişkilendirilip yorumlanmıştır. Araştırma verileri, anahtar kodlar belirlenerek sınıflandırılmış ve yorumlanmıştır. Anahtar kodlar alışveriş tutumları, teknoloji kabulü, perakendeciliğin gelecekteki boyutları, mobil perakendecilik eğilimleri ve mobil perakendecilik eğilimlerini etkileyebilecek kriterler olarak belirlenmiştir Araştırma Soruları Araştırma kapsamında sorulan konu başlıkları şunlardır: Alışveriş tutumları ve eğilimleri, Teknolojik gelişmelerin tüketicilerin alışveriş eğilimlerine etkileri, Teknolojik gelişmelere adaptasyon ve kullanım sıklıkları, Alışveriş davranışlarını etkileyen faktörler ve mobil perakendeciliği cazip kılabilecek aktiviteler, Perakendeciliğin bugünü ve gelecekteki boyutları dır Araştırma Bulguları Çalışmada ilk olarak meslek gruplarına göre elde edilen bulgulara daha sonra da yaş gruplarına göre elde edilen bilgilere yer verilmiştir. Bu bölümde meslek grupları kamu ve özel sektör ile akademik personel olmak üzere 3 ana başlıkta toplanmıştır. 16

17 Özel Sektör Çalışanları Katılımcıların üçü kadın beş tanesi ise erkek olup, sadece bir katılımcı evlidir. Grubun yaş aralığı arasında değişmekte olup büyük çoğunluğu üniversite mezunudur. Katılımcılardan üçü özel sektörde yönetici konumundadır. Katılımcıların aylık geliri minimum 1300TL dir. Katılımcıların yarısı mobil hizmetlere üye olup tamamı internetten alışveriş yapmaktadır. Grup içinde iki katılımcı mobil kanalları kullanarak alışveriş yapmaktadır. Uygun şartların sağlanması durumunda grubun mobil alışveriş yapma eğilimi yüksek düzeydedir. Grubun içinde klasik cep telefonu kullanan bulunmamaktadır, iki katılımcının ise akıllı telefon/pda sı bulunmaktadır. Grupta herkes cep telefonunun özelliklerini bilmekte ve telefonlarını iletişim (konuşmak ve SMS) ağırlıklı kullanmaktadır. Cep telefonundan internete bağlanma ve sosyal paylaşım siteleri için kullanma oranı yarı yarıyadır. Grubun tamamı faturalı hat kullanmakta olup aylık faturaları TL arasında değişmektedir. Katılımcılar en az 5 yıldır internet kullanmakta olup, günde ortalama olarak en az 5 saat internete bağlı kalmaktadırlar. Özel sektörde çalışmakta olan katılımcılardan elde edilen bilgiler ışığında anahtar kodlarla sınıflandırılmış görüşme analizi Tablo 2 de özetlenmiştir. 17

18 Tablo 2: Özel Sektörde Çalışmakta Olan Katılımcılardan Elde Edilen Bilgiler Kodlar Alışveriş tutumları ve eğilimleri Teknolojik gelişmelere adaptasyon ve teknolojik araçları kullanım Teknolojik gelişmelerin tüketicilerin alışveriş eğilimlerine etkileri Perakendeciliğin gelecekteki boyutları GRUP1 (Özel Sektör) Tek başlarına alışveriş yapmayı tercih etmekte olup, alışveriş kararlarında çevreden fazla etkilenmemektedirler. İnternete ulaşımları ve teknoloji kullanma düzeyleri oldukça yüksek düzeydedir. Teknolojik araçları incelemeyi ve özelliklerini öğrenmeyi kolay bulmaktadırlar. İnternetten alışverişi tercih etmekte olup, gereken durumlarda mobil kanallarla alışverişten çekinmemektedirler. Geleneksel perakendeciliğin ölmeyeceğine yönelik genel bir görüş hakim olmasına karşın perakendecilerin alışverişin üç kanalını (klasik perakendecilik, internet ve mobil) da içerecek şekilde yapılanmalarının gerektiğini düşünmektedirler. Mobil Eğilimleri Perakendecilik Katılımcılar arasında mobil alışveriş yapanlar bulunmaktadır. Mobil kanallarla alışveriş yapmayanlar ise bu süreci çok da zor bulmamakta fakat sadece gereken durumlarda kullanmaktadırlar. Mobil perakendeciliği teşvik edici ve çekici kılabilecek aktiviteler İnternet reklamları, banner, işletmenin kendi sitesinde görsellik sunması, basit (sade) uygulamalar ve ara yüzler, anlık kampanyalar düzenlenmesi, indirim kuponları kullanılması, uygulamaların yüklü olarak telefonların satılması mobil alışveriş yapma eğilimini arttıracaktır. Ayrıca, kampanyaların mesajla duyurulması ve bu mesajları gönderirken rahatsız edici boyuta ulaşmadan kıyaslama imkanının sunulması beklenmektedir. Özel sektörde çalışanların iş yaşamının gerektirdiği şartlar nedeniyle teknoloji ile iç içe bir yaşam sürdürmeleri teknolojik gelişmelere 18

19 adaptasyonlarını kolaylaştırmaktadır. Molina-Castillo vd. (2008: 78), mobil araçlardaki yeniliklere yönelik olarak pozitif bakış açılarının yüksek olmasının, mobil ticaretin kullanışlılığı ile ilgili olmaktan ziyade mobil araçların kullanımlarının mecburiyetten kaynaklanabileceğini vurgulamıştır. Bu gruptaki katılımcılar teknolojik araçlarda kullanım kolaylığına önem vermelerine rağmen bunu özellikle tercih kriteri haline getirmemekte ve fonksiyonel özellikleri ön plana çıkarmaktadırlar. Gereken durumlarda cep telefonu başta olmak üzere mobil araçlardan da internete bağlanıp işlem yapmaktan çekinmeyen özel sektör çalışanları, tüm katılımcılar arasında en yüksek düzeyde mobil alışveriş yapma eğilimine sahiptirler. Çoğunluğu internetteki satış kanallarına üye olup her türlü ürünü de internet kanalıyla satın alabilmektedirler. İnternetten alışverişin fiyat, kapıya teslim ve zaman avantajı olduğunu düşünmekte olup, internet kanalıyla her ürüne ulaşmanın mümkün olduğunu düşünen özel sektör çalışanlarının, giyim ürünlerini görerek ya da deneyerek satın alma eğilimi yüksek olmasına rağmen çok sık olmasa da giyim ürünlerini de internet kanalıyla satın aldıkları görülmektedir. Geleneksel perakendeciliğe halen sıcak bakmalarına karşın alışverişin gelecekte sadece zevk için yapılacağını düşünmektedirler. Yoğun çalışma saatleri bu grupta yer alan katılımcıları mobil alışverişe de yöneltebilmektedirler. Barnes ve Scornavacca nın (2004: 129) hiper-kişiselleştirilmiş bilgi paketleri bu grubun mobil perakendecilerden beklentileri arasındadır. Kleijnen (2007: 42) de çalışmasında mobil alışverişi yapma tercihini zaman kısıtlarına bağlamakta ve müşterilerin yoğun olarak zamanla ilgili elde edecekleri avantajları düşündüklerinin üzerinde durmaktadır. Mahatanankoon (2007: ) mobil araçların ve bağlantılarının 19

20 kişiselleştirilmemesi, araçların teknik yetersizliği, maliyetler, güven ve yeterli bilgilendirmenin olmamasını mobil alışverişin önündeki engeller olarak tanımlamakta, özel sektör çalışanları da bu düşünceleri desteklemekte ve ayrıca operatörlere güvenmediklerinin altını çizmektedirler. Kamu Sektörü Çalışanları Katılımcıların beşi kadın üç tanesi ise erkek olup katılımcılardan üç tanesi bekardır. Grubun yaş aralığı arasındadır. Bir kişi ilköğretim, bir kişi lise mezunu olup diğer katılımcılar yüksek okul ve üzeri düzeyde eğitim almışlardır. Grubun ortalama gelir düzeyi TL arasında değişmektedir. Grup içinde sadece üç kişi mobil hizmetlere üye olup beş kişi internetten alışveriş yapmaktadır. Grup içinde mobil alışveriş yapan bulunmamaktadır ve şartlar uygun olduğu takdirde bile mobil alışveriş yapma eğilimleri kararsızlık düzeyindedir. Grubun içinde her türden telefon kullanılmakta olup, katılımcılar cep telefonlarının özelliklerini kısmen bilmekte ve ihtiyaçları doğrultusunda özellikleri kullanmaktadırlar. Katılımcılar cep telefonunu konuşmanın yanı sıra mesajlaşmak, internet, oyun, sosyal paylaşım siteleri, fotoğraf çekme ve e-posta için kullanmakta fakat ilgi alanlarına göre farklılık göstermektedir. Faturalı/faturasız hat kullanımı yarı-yarıya olup katılımcıların tamamı günde ortalama olarak en az 6-7 saat internet kullanmaktadır. Katılımcılar ortalama 10 yıldır internet kullanmaktadır ve aylık fatura ödemeleri 50 TL nin altında kalmaktadır. Kamu sektöründe çalışmakta olan katılımcılardan elde edilen bilgiler ışığında anahtar kodlarla sınıflandırılmış görüşme analizi Tablo 3 de özetlenmiştir. 20

21 Tablo 3: Kamu Sektöründe Çalışmakta Olan Katılımcılardan Elde Edilen Bilgiler Kodlar GRUP2 (Kamu Sektörü) Alışveriş tutumları ve eğilimleri Aile ile alışverişe çıkmayı sevmekte olup markanın önemli olduğunu düşünmektedirler. Alışveriş kararlarında çevrelerinden etkilenmektedirler. Teknolojik gelişmelere adaptasyon ve teknolojik araçları kullanım Herkesin evinde internet erişimi olmamasına karşın kurumlarında internete erişim mümkündür. Elektronik araçların özelliklerini ihtiyaçları kadarıyla öğrenmeyi tercih etmektedirler. Teknolojik gelişmelerin tüketicilerin alışveriş eğilimlerine etkileri Grubun çoğunluğu satış sitelerini takip etmesine rağmen, bazı katılımcıları internetten alışveriş yapmaktadır. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde sorun çıkması halinde haklarını bilmektedirler. Perakendeciliğin gelecekteki boyutları Geleneksel alışverişin asla ölmeyeceğini düşünmektedirler. İnternetten alışverişin giderek artacağını, mobil perakendecilik içinse zamana ihtiyaç olduğunu belirtmektedirler. Mobil Eğilimleri Perakendecilik Yeni uygulama indirmeyi tercih etmemektedirler. Satın aldıkları araçlarla gelen uygulamaları kullanmakla yetinmektedirler. Alışveriş davranışlarını etkileyen faktörler ve mobil perakendeciliği cazip kılabilecek aktiviteler Hediye kuponu, promosyon, güvenliğin vurgulanması ve indirimlerin yapılması gerektiğini düşünmektedirler. 21

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular. GfK 2012 AVM Algı Araştırması 2012

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular. GfK 2012 AVM Algı Araştırması 2012 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular 1 Araştırma Künyesi Kalitatif ve kantitatif tekniklerden birlikte faydalanılan araştırmada; kantitatif araştırma kapsamında Türkiye nin 20 kentinde

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye REKABET Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye 1 Hemen her ürüne, markaya her yerden ulaşabiliyoruz Ben yine çarşıdaki ayakkabıcıya gideyim Biliyorum o telefonu istiyorsun ama

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

BASIN BÜLTENİ 12 Ocak 2012

BASIN BÜLTENİ 12 Ocak 2012 BASIN BÜLTENİ 12 Ocak 2012 AVM ALGI ARAŞTIRMASI sonuçları açıklandı Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) ve GfK TÜRKİYE işbirliği ile gerçekleştirilen AVM Algı Araştırması sonuçları 12 Ocak 2011

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU 451 İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 1.1. KULLANICI PROFİLLERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki hızlı

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

Proje Adı: Taksi Mobil Uygulaması Araştırması Araştırma Şirketi: Xsights Araştırma ve Danışmanlık Araştırma Veren:BiTaksi Veri Toplama

Proje Adı: Taksi Mobil Uygulaması Araştırması Araştırma Şirketi: Xsights Araştırma ve Danışmanlık Araştırma Veren:BiTaksi Veri Toplama Proje Adı: Taksi Mobil Uygulaması Araştırması Araştırma Şirketi: Xsights Araştırma ve Danışmanlık Araştırma Veren:BiTaksi Veri Toplama Firması:Xsights Araştırma ve Danışmanlık Araştırmanın Künyesi Bu araştırma,

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

... Perakende ve e-ticaret için 5 Bildirim Kampanyası Önerisi

... Perakende ve e-ticaret için 5 Bildirim Kampanyası Önerisi ... Perakende ve e-ticaret için 5 Bildirim Kampanyası Önerisi Mobil hızlı ve kolay alışveriş için en elverişli cihaz haline geliyor. Müşterilerin laptop ın başında e-ticaret sitenizde uzun uzun gezindiği

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz?

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Günümüzde tüketiciler ihtiyaç duydukları ya da istedikleri bir şey olduğunda refleks olarak Yayınlandı Nisan 2015 telefonlarına uzanıyor.

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN.

EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN. EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN. EMARSYS SMS SMS Pazarlamasını Çok Kanallı Stratejinize Ekleyin Emarsys SMS: SMS Pazarlamasını

Detaylı

Long Tail Tanıtım Sunumu Eylül 2014

Long Tail Tanıtım Sunumu Eylül 2014 Long Tail Tanıtım Sunumu Eylül 2014 Cep Telefonları ile Yaşıyoruz! Türkiye de kadınların %44 ü, erkeklerin %56 sı akıllı telefon kullanıyor ve %91 i telefonlarını kendilerinden maksimum üç adım uzakta

Detaylı

Türkiye E Ticaret Pazarı

Türkiye E Ticaret Pazarı Türkiye E Ticaret Pazarı 28 Mart 2012 İTO Okyar Tahaoğlu 1 Bankalararası Kart Merkezi 1990 yılında kamu ve özel banka ortaklığıyla kuruldu 27 üyeye hizmet veriyoruz Misyon Ödemeler sektöründe, nakitsiz

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme Özlem Güzelyazıcı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Buket Dönmez, İstanbul Aydın Üniversitesi Güneş Kurtuluş, Beykent Üniversitesi Özlem Hacıosmanoğlu, Beykent Üniversitesi

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004 , Biz araştırmacılar müşterilerimizin pazarlama, satış çabalarına destek olmak için varız... Tüketiciye odaklanma : Davranışlarının ardındaki nedenleri anlamak Onlara doğru mesajları iletmek Onları etkilemek

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

2014 Ericsson ConsumerLab

2014 Ericsson ConsumerLab 2014 Ericsson ConsumerLab TÜRKİYE MOBİL GENİŞBANT KULLANICI ARAŞTIRMASI Ericsson ConsumerLab 2014 Türkiye Mobil Genişbant Çalışması 19.09.2014 Page 1 ARAŞTIRMA METOD VE KAPSAMI Örneklem 3G mobil interneti

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları 1. Günlük yaşantıda bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? 2. Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Donanım Yazılım Bilişim

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

Açılıs Sayfası. Deneyimi

Açılıs Sayfası. Deneyimi Açılıs Sayfası. Deneyimi Açılıs Sayfası Nedir?. Bir kullanıcının sitenize giriş sağladığı sayfaya verilen isimdir. İniş Sayfası (Landing Page) olarak da adlandırılır. Neden Önemlidir? Tıklama oranı yüksek

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR TEMMUZ 2009 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

bonprix sonunda Türkiye de!

bonprix sonunda Türkiye de! bonprix sonunda Türkiye de! Thomas Carroux İstanbul, 18 Ekim 2011 BONPRIX YE Titel der Präsentation HOS GELDİNİZ bonprix» Hesaplı moda satan uluslararası çok kanallı perakende satış mağazasıdır.» 22 ülkede

Detaylı

Walgreens, Müşteri Deneyimlerinin Geleceği İçin Nasıl Hazırlanıyor?

Walgreens, Müşteri Deneyimlerinin Geleceği İçin Nasıl Hazırlanıyor? Walgreens, Müşteri Deneyimlerinin Geleceği İçin Nasıl Hazırlanıyor? Yazar Deepika Pandey Yayınlanma tarihi: Haziran 2017 Konular: Arama, Tüketici Analizleri, Çok Kanallı Tüketicilerin beklentileri büyük

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL PAZARLAMA İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL ÇAĞ Dijitalleşme süreci internetin günlük hayatımıza girmesi ile başladı. Bu ilk dönemde şirketler tek taraflı iletişim sağlayan kurumsal

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları Ericsson Consumer Lab Türkiye Raporu 2008 Yiğit Kulabaş Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ericsson Consumer Lab Pazar Araştırması ve Tahminleri 2008 Araştırmaları Ülke: Görüşme Sayısı: Seçki: Arjantin

Detaylı

Toplam Perakende 2016

Toplam Perakende 2016 www.pwc.com.tr/toplamperakende Toplam Perakende 2016 Orhan Öztürk Yusuf Bulut 20 Toplam perakende 2016 raporunda önemli noktalar Araştırmanın 6. yılı Asya nın genişlemiş katılımı: Tayland, Singapur & Malezya

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Dijital Markanıza İYİ Gelir: Dijital Reklamın Markaya Etkisi Araştırması

Dijital Markanıza İYİ Gelir: Dijital Reklamın Markaya Etkisi Araştırması Dijital Markanıza İYİ Gelir: Dijital Reklamın Markaya Etkisi Araştırması Türkiye dijital ekosistemi büyümeye devam ediyor. NÜFUS İNTERNET SOSYAL MEDYA AKILLI TELEFON 80 Milyon kişi* 49 Milyon kişi** 48

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Akıllı E-Ticaret : Websphere Commerce. Devran Eroğul INTEXIS Bilgi Teknolojileri 7 Haziran 2012. 2012 IBM Corporation

Akıllı E-Ticaret : Websphere Commerce. Devran Eroğul INTEXIS Bilgi Teknolojileri 7 Haziran 2012. 2012 IBM Corporation Akıllı E-Ticaret : Websphere Commerce Devran Eroğul INTEXIS Bilgi Teknolojileri 7 Haziran 2012 Teknoloji ve bilgi paylaşımı ile müşterinin en güçlü olduğu çağda yaşıyoruz Müşteriler bilgiye sınırsızca

Detaylı

Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Algı Araştırması Sonuçları. Digital Age Peter Pan Kuşağı Araştırması

Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Algı Araştırması Sonuçları. Digital Age Peter Pan Kuşağı Araştırması Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Algı Araştırması Sonuçları Digital Age Peter Pan Kuşağı Araştırması Araştırma, Dünya literatüründe 25-40 yaş arasında yer alan, uzatılmış bir ergenlik dönemi yaşayan ve evlilik,

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Tüketici

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

Ticket Compliments. Hediye Kuponları

Ticket Compliments. Hediye Kuponları Ticket Compliments Hediye Kuponları İçerik Ticket Compliments Universal Ticket Compliments Fashion Ticket Compliments Ürün Özellikleri Ticket Compliments Marka Kartları Ticket Gift Club Titre du document

Detaylı

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ Kurumunuzu veya markalarınızdan birini tanıtmak, farkınızı

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2013 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 16 Nisan 2013 Güçlü Büyüme Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2013 yılı birinci

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜ. 2015 Değerlendirmesi, 2016 Beklentileri EMRE YILMAZ

PERAKENDE SEKTÖRÜ. 2015 Değerlendirmesi, 2016 Beklentileri EMRE YILMAZ Perakende sektörü Türkiye nin lokomotif sektörlerinden bir tanesidir. Geçtiğimiz yıl itibarıyla dünya genelinde 16 trilyon dolarlık bir hacme sahip olan perakende sektörü aynı dönemde %11 lik bir büyüme

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

milyona ulaştı İnternet abone sayısı 2011 de

milyona ulaştı İnternet abone sayısı 2011 de İnternet abone sayısı 2011 de milyona ulaştı 14 Türkiye nin elektronik haberleşme sektör büyüklüğü, 2011 de 27.6 milyarı bulurken pazar gelirlerinde telefon hizmetlerinden sonra en büyük payı oluşturan

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ

ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ Kasım 2012 www.irfankoleji.com Sayfa 1 / 5 GENCİN TEKNOLOJİYLE İMTİHANI Gençler Dile Geldi adında İntel in düzenlemiş olduğu

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ Dersin Modülleri Satış Bilgisi Müşteri İlişkileri Kazandırılan Yeterlikler İyi bir satış elemanının ve satılacak ürünlerin özelliklerini tanıyacaktır. Müşterileri memnun

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA

4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA 4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA 59 60 4.Bölüm Pazarlama Konumlandırma 4. PAZAR KONUMLANDIRMA Bir firmanın, kendisi, sunduğu hizmeti vb. konularda müşteri belleğinde yaratmak istediği imajla ilgili çalışmaları,

Detaylı

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri XII. Bölüm OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 23.10.2016 1 pazar faaliyetlerinin zorluk katsayısının arttığı Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri F

Detaylı