MOBİL PERAKENDECİLİK ve TÜKETİCİ EĞİLİMLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR PİLOT ÇALIŞMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBİL PERAKENDECİLİK ve TÜKETİCİ EĞİLİMLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR PİLOT ÇALIŞMA"

Transkript

1 1

2 MOBİL PERAKENDECİLİK ve TÜKETİCİ EĞİLİMLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR PİLOT ÇALIŞMA Aykan Candemir 1, Ali Erhan Zalluhoglu 2, Rezan Tatlıdil 3 1 Ege İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 35040, Bornova, Izmir, Türkiye, E-posta: Tel: Ege İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 35040, Bornova, Izmir, Türkiye, E-posta: Tel: Ege İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 35040, Bornova, Izmir, Türkiye, E-posta: Tel:

3 Özet İnternet in günlük hayatta yoğun olarak kullanılması tüketicilerin alışveriş davranışlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Mobil telefonlar ile mobil araçların ortaya çıkması ve yaygınlaşması başta iletişim ve perakende sektörü olmak üzere hemen her sektöre büyük etkilerde bulunmaya başlamıştır. Mobil araçlar ticaret ve alışverişi bilgisayarların aracılık ettiği e-alışverişin ötesine taşımaktadırlar. Tüketicilerin alışveriş davranışlarının ve farklı kanalları tercih etme eğilimlerinin analiz edilmesi, işletmelerin pazarlama stratejileri geliştirmeleri açısından önemlidir. Çalışmanın amacı İzmir de yerleşik tüketicilerin perakende alışveriş alışkanlıklarının teknolojideki ve iletişimdeki gelişmelere ve değişmelere bağlı olarak şekillenen eğilimlerinin mobil perakendecilik bağlamında belirlenmesidir. Çalışmanın pilot çalışma niteliği taşıması ve keşfedici amacı nedeniyle nitel araştırma yöntemi olarak odak grup çalışması kullanılmıştır. Literatür özetinde belirtilen teori ve çalışmalara dayanarak hazırlanan ve kılavuz niteliği taşıyan sorular kullanılarak her biri sekiz katılımcıdan oluşan ve Türkiye İstatistik Kurumu sınıflandırmaları esas alınarak yaş ve meslek gruplarına göre belirlenen toplam altı odak grup aracılığıyla çalışmanın uygulama bölümü gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürde mevcut çalışmalar dikkate alınarak değerlendirilmiş ve sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Mobil Perakendecilik, İnternet, Tüketici Eğilimleri. 3

4 Abstract Internet, becoming almost as an integral part of our daily lives, caused important changes in customers shopping behaviors. The appearance of mobile phones and mobile devices and their widespread usage had profound effects on many sectors inculding communication and retail sectors. Mobile devices took shopping one step further through adding mobility to e-shopping done through computers. Analyzing customers shopping behavior through various channels, would supply valuable insights to firms in reshaping their marketing strategies. The study can be considered as a pilot study and as a qualitative research, focus group study was conducted to expore the tendencies of the consumers located in İzmir within the context of retail shopping considering the developments and changes in technology and communication. Questions used in the study were prepared depending on the theories and other studies presented in literature review. Six groups, each of which composed of eight participants, were organized according to the age groups used by Turkish Statistical Institue and professions. The results of the study are presented considering the present studies in the literature. Keywords: Mobile Retailing, Internet, Consumer Tendencies. 1.Giriş Teknolojinin gelişmesi, bilgisayarların hayatın hemen her alanında vazgeçilmez hale gelmesi, internet kullanımının her geçen gün artması iş dünyası ve yaşam tarzlarına önemli etkiler yapmaktadır. Mobil telefonlar ile mobil araçların ortaya çıkması ve yaygınlaşması başta iletişim ve perakende sektörü olmak üzere hemen her sektöre büyük etkilerde 4

5 bulunmaya başlamıştır. Mobil araçlar ticaret ve alışverişi bilgisayarların aracılık ettiği e-ticaretin ötesine taşımaktadırlar. Kentlerin büyümesi, mesafelerin uzaması, alışverişe ayrılabilecek zamanın azalması, hayat tarzlarının ve tercihlerin değişmeye başlaması alışveriş tercihlerinin değişmesini de beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler, pazar kavramına da farklı bakış açılarıyla yaklaşmayı gerekli kılmıştır. İnternetin, eğlenceden ticari faaliyetlere kadar her alanda kullanımının yaygınlaşması iletişim, pazarlama, perakendecilik, satın alma, ticaret, müşteri bağlılığı gibi kavramlara yeni anlamlar kazandırmıştır (Barutçu, 2008: 318). Bu çalışma İzmir de yerleşik tüketicilerin perakende alışveriş alışkanlıklarının teknolojideki gelişmelere ve değişmelere bağlı olarak şekillenen eğilimlerinin belirlenmesini amaçlayan pilot bir araştırma olma niteliği taşımaktadır. Mobil perakendecilik konusundaki çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olması nedeniyle bu araştırma ileride yapılacak kalitatif ve kantitatif çalışmalara yön gösterme özelliğini de taşımaktadır. 2. Literatüre Yaklaşımlar Elektronik alışveriş 1990 lara kadar planlı ve geniş kapsamlı şekilde uygulamaya girmemiş olsa da Doddy and Davidson ın (1967) öngörüsünü doğrular şekilde eskiden bir ürünü satın almak için ürünün satıldığı yere gidip satın alma işlemini gerçekleştirmek ya da alternatif olarak katalog ya da telefon aracılığıyla satın alan tüketiciler artık bulunduğu mekânda ürünleri inceleyip farklı kriterlere göre kıyaslayıp alışveriş yapabilir hale gelmiştir. Bunu sağlayan internet piyasaların ve 5

6 alışverişin küreselleşmesi yanında geçmişle kıyaslandığında göreceli olarak düşük maliyetli bir kanal olarak çok sayıda insanın hayatının parçası haline gelmiştir (Doherty vd., 2010). İnternetin yayılması, etki alanının artması ve çok sayıda perakendecinin internetin de dâhil olduğu farklı kanalları birlikte kullanmaya başlaması sadece fiziksel ortamda satış yapmaya çalışan perakendecilerin rekabet gücünü azaltmaya başlamıştır. Son yıllarda artan sürekli internet erişimine sahip olma arzusu masaüstü bilgisayarlardan dizüstü bilgisayarlara, oradan da mobil araçlara geçişi hızlandırmıştır. Mobil araçların ses iletişiminden veri iletişimine uygun hale gelerek insanların her zaman her yerde çevrimiçi olmasına imkân verir hale gelmesiyle iletişim sabit araçlardan mobile araçlara doğru kaymaya başlamıştır (Püschel vd., 2010: 389; Tsang vd., 2004: 67). İnsanlar mobil hayat tarzı olarak adlandırılabilecek ve merkezinde kültürel nesneler olarak mobil araçların olduğu bir hayat tarzında nerede ve ne zaman olursa olsun iletişim içinde olmak, bilgi edinmek, eğlenmek ve alışveriş edebilmeyi arzulamaktadırlar (Shankar vd., 2010: 116). İnternetin, mobil teknolojinin ve mobil iletişim araçlarının eşzamanlı gelişmesi ile elektronik ticarete uygun hale gelmesi (NRF, 2011: 7), yeni bir kavram olarak mobil ticareti ortaya çıkarmıştır. Mobil araçlar yardımıyla sunulan mobil internet servisleri, kullanıcıların sabit bir bağlantı noktasına ihtiyaç duymasını gerektirmeden, onlara daha kişisel içerikler ve özel servisler sunmaktadır (Sarısakal ve Aydın, 2003). E- pazarlama ve e-ticaret uygulamalarının önemli kısmı örgütlerin hedef kitleleri ile mobil araçlar ve ağlar üzerinden iletişime geçmek ve ilişkide bulunmak amacıyla gerçekleştirdikleri bir dizi uygulama 6

7 (http://mmaglobal.com/wiki/mobile-marketing) olarak tanımlanabilen mobil pazarlama dahilinde de kullanılabilmektedir. (Abdelkarim ve Nasereddin, 2010: 52). Mobil araçların pazarlama faaliyetleri için uygun ve çekici görülmesinin başlıca nedenleri; her zaman her yerde açık ve çalışır halde bulunmaları dolayısıyla gelen mesajlara anında tepki verilebilmesi, mesajların ileriye dönük saklanabilmesi nedeniyle mesajların daha etkili olabilmesi ve tüketicilerle birebir iletişim kurma imkânı yaratması sayesinde birebir pazarlama imkânı sunması şeklinde belirtilebilir (Yuan ve Cheng, 2004: 462). Bu gelişmeler perakendeci ile müşterilerin internet üzerinden iletişimde bulunduğu ve satışın gerçekleştirildiği bir perakendecilik çeşidi olan elektronik perakendeciliğin (Levy ve Weitz, 2012: 58) yaygınlaşmasına da destek olmuştur. Song ve Whang ın (2000: 2) e-ticaret için önerdiği ilgi çekme, etkileşime girme, uyarlama, alışveriş işlemi, ödeme, teslim, hizmet ve kişiselleştirmeyi içeren sekiz aşamalı süreç mobil araçlar söz konusu olduğunda bazı düzenlemelerin yapılmasını da zorunlu hale getirmektedir. Maamar a göre (2003: 254) bu düzenlemeler ilgi çekme, etkileşim, alışveriş işlemleri ve ödeme aşamalarında olmalıdır. Gelişen iletişim ve bilgi teknolojilerinin insanların hayatını ve işletmelerin faaliyetlerini kolaylaştırdığı belirtilse de teknolojinin potansiyel kullanıcıları tarafından kabul edilip kullanılması da son derece önemlidir. Fishbein ve Ajzen (1975) tarafından geliştirilen Nedenli Eylem Teorisine (Theory of Reasoned Action-TRA), göre bir kişinin bir davranışı göstermesindeki neden o davranışı göstermedeki davranışsal 7

8 niyetidir (Behavioral Intention-BI). Davranışsal niyette iki belirleyen mevcuttur: davranışa yönelik tutumlar (davranışın sonrasında ortaya çıkması beklenen sonuçlar ve kişinin bunları değerlendirmesi) ve subjektif normlar (davranışta bulunacak kişi tarafından önem atfedilen kişilerin, kurum veya kuruluşların belirli bir davranışın gerçekleşmesinin veya gerçekleşmemesinin beklentisi içinde olmaları). TRA, teknoloji kullanımının güçlü belirleyicilerinden biri olmuştur (Yousafzai vd., 2010). Davis (1989) bu teoriye dayanarak Teknoloji Kabul Modelini (Technology Acceptance Model-TAM) geliştirmiştir. Davis (1989) çalışmasında, davranışsal niyetin teknoloji kullanımı konusunda belirleyici olduğunu belirtmektedir. Teknoloji kullanımına ilişkin tutumlar algılanan yarar ve algılanan kullanım kolaylığı ile belirlenebilir. Davis (1989) algılanan yararı, kullanıcının bir uygulamayı kullanmasının işteki performansını arttırıp arttırmayacağına dair inancı olarak tanımlamıştır. Algılanan kullanım kolaylığı ise, kullanıcının uygulamayı mümkün olan en az çaba sarf ederek kullanabilme derecesi olarak tanımlanmıştır. Rogers (2003) teknolojinin kullanılması konusunda bir diğer önemli teori olan ve "bir sosyal sistem içerisindeki kişiler arasında zaman içerisinde belirli kanallar üzerinden yeniliklerin yayılması süreci ni açıklayan Yeniliklerin Yaygınlaşması Teorisini geliştirmiştir. (Innovation Diffusion Theory IDT). Rogers (2003) yeni teknolojilerin kabulünde göreceli avantaj, uygunluk, karmaşıklık, deneyebilme, gözlemleyebilme olarak belirtilebilen başlıca beş etken olduğuna işaret etmiştir. Bu etkenlerin yanında başka faktörlerin de etkili olduğunu da belirten Rogers bunları 8

9 (1) yenilik kararının niteliği, (2) yenilikle ilgili karar vermenin hangi aşamasında iletişim kanallarının yenilikle ilgili bilgi sunduğu, (3) yeniliğin yayıldığı sosyal sistem ve (4) yeniliğin kabulünde etkili olan kişi ve kuruluşların etkileri olarak saymaktadır. Moore and Benbasat (1991) Rogers ın çalışmasına temel alarak yaptıkları çalışmada 34 soruluk ölçeğe dayanarak göreceli avantaj, uygunluk, kullanım kolaylığı, sonuçların görülebilmesi, imaj, görülebilirlik, deneyebilme ve gönüllülük başlıklarıyla sekiz faktör belirlemiştir. Gatignon ve Robetson a (1985: 854) göre yeniliklerin kabulündeki bilişsel sürecin miktarını belirleyen başlıca dört değişken mevcuttur. Bunlar: (1) tüketicilerin öğrenme gereklilikleri, (2) yenilik ya da değişiklik yapmanın maliyeti, (3) sosyal uygunluk ve (4) çok kişinin kabulüdür. Algılanan davranış kontrolü boyutu eklenerek Nedenli Eylem Teorisinin (TRA) genişletilmiş hali olan Planlanmış Davranış Teorisine (Theory of Planned Behavior-TPB) göre (Venkatesh vd., 2003: 429), insanların toplumsal davranışları belirli faktörlerin kontrolü altında belirli sebeplerden kaynaklanır ve planlanmış bir şekilde gerçekleşir. Davranışın gerçekleşmesi için "Davranışa Yönelik Amacın" oluşması gereklidir. "Davranışa Yönelik Amacı" etkileyen faktörler, "Davranışa Yönelik Tutum", "Subjektif Norm"lar ve "Algılanan Davranış Kontrolü" dür. "Davranışa Yönelik Tutum", kişinin davranışın gerçekleşmesine karşı olan değerlendirmesidir. Subjektif Norm kişi için referans kişilerin, kurum veya kuruluşların belirli bir davranışın gerçekleşmesinin ya da gerçekleşmemesinin beklentisini ifade eder. Algılanan Davranış Kontrolü ise kişinin davranışı gerçekleştirmesinin kolaylığı ya da zorluğu konusundaki algılamasıdır (Ajzen, 2005: 126). TPB, pazarlama 9

10 ve tüketici davranışları alanında çalışanlar için etkin olarak kullanılabilir bir teoridir (Bansal and Taylor, 2002; Fortin, 2000; Liao vd. 1999). Teknolojinin kabul edilmesi konusunda yaptıkları çalışmada Taylor and Todd (1995) TAM ın bilgi teknolojilerini kullanma davranışının belirlenmesinde önemli olduğunu vurgulamakla birlikte kendilerinin önerdikleri ayrıştırılmış TPB nin daha kapsamlı bir açıklama sunduğunu belirtmişlerdir. TPB den farklı olarak subjektif norm, algılanan davranış kontrol ü ve tutum ile ilgili faktörleri ayrıştırarak yeni alt faktörler oluşturmuşlardır (Püschel vd., 2010). Venkatesh vd. (2003) önceki çalışmalarda yer alan model ve teorileri temel alarak karma bir model oluşturmuştur. Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, UTAUT), olarak adlandırılan bu model oluşturulurken dört faktör (performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etki ve kolaylaştırıcı faktörler) modele dahil edilmiştir. UTAUT bireylerin bilgi sistemini kullanma eğilimini ve ardından gelen kullanma davranışlarını ölçmeyi ve sayılan dört faktörün cinsiyet, yaş, deneyim ve gönüllülük değişkenlerinden nasıl etkilendiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 3. Mobil Perakendecilikte Son Gelişmeler Kullanımı hızla yaygınlaşan ve penetrasyon oranı pek çok ülkede %100 ü geçen cep telefonları ilk defa piyasaya sürüldüğünde hareket halindeyken de kişiler arasında sürekli iletişim sağlayabilen araçlar olarak lanse edilmiştir. Ancak mobil teknolojilerdeki son gelişmeler gerek cep telefonlarının farklılaşmasını gerekse farklı niteliklerdeki mobil araçların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu araçlar bir taraftan 10

11 gelişmiş multimedya özelliklerine sahip olmaya başlamış diğer taraftan interneti de kullanılır hale gelebilmiştir (Varnalı vd., 2011: 2) yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin %42,9 u İnternet erişim imkânına sahiptir. Bu oran 2010 yılının aynı ayında %41,6 idi yılı Nisan ayı itibariyle hanelerin %39,3 ünde geniş bant İnternet (ADSL, kablolu ve kablosuz sabit bağlantılar ile 3G bağlantı) erişim imkânı bulunmaktadır. ADSL %34,5 ile tüm haneler, %80,2 ile İnternet kullanılan haneler arasında İnternet erişim imkânı sağlarken, 3G bağlantı tüm hanelerin %5,3 ünde, İnternet kullanılan hanelerin ise %12,2 sinde İnternet erişim imkânı sağlamaktadır (TÜİK, 2011: 1) yaş grubundaki tüm bireylerin %36,2 si İnterneti düzenli olarak hemen her gün veya haftada en az bir defa kullanmaktadır yaş grubunda İnternet kullanan bireylerin düzenli İnternet kullanım oranı ise %89,5 olup, bu oran kentsel yerlerde %90,7, kırsal yerlerde %83,7 dir. İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %18,6 dır. Önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise %15 0 idi yılı Nisan ile 2011 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin %28,8 i giyim ve spor malzemesi, %27,8 i elektronik araç, %19,8 i ev eşyası, %17,6 sı kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) İnternet üzerinden satın almıştır (TÜİK, 2011: 2). Türkiye de 2004 yılında %49 olan mobil penetrasyon oranı, Aralık 2011 itibariyle Türkiye de yaklaşık %88,6 ya yükselmiştir ve toplam 65,3 11

12 milyon mobil abone bulunmaktadır yılında %85 olan AB ortalama mobil penetrasyon oranı 2010 yılında %126 ya yükselmiştir (BTK, 2012: 41). Tablo 1. 3G Hizmeti Kullanıcı Verileri Çeyrek Çeyrek Çeyrek 3G Abone Sayısı Mobil İnternet Abone Sayısı Mobil Cepten Internet Mobil İnternet Kullanım Miktarı, Gbyte Kaynak: BTK, 2012: 42 Temmuz 2009 da 3G hizmet sunumunun başlamasıyla 2010 dördüncü çeyrekte 19,4 milyon olan 3G abone sayısı 2011 son çeyrekte 31,4 milyona ulaşırken, 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler için den e yükselmiştir. Bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı ise TByte olarak gerçekleşmiştir. (BTK, 2012: 42). 4. İzmir İlinde Yerleşik Tüketicilerin Mobil Perakendecilik Eğilimine Yönelik Bir Pilot Çalışma Çalışmanın bu bölümünde, İzmir ilinde yerleşik tüketicilerin perakende alışveriş alışkanlıklarının teknolojideki gelişmeler doğrultusunda nasıl 12

13 şekillendiği ve yeni gelişen mobil perakendeciliğe yönelik tüketici eğilimlerinin belirlenmesini hedefleyerek yapılan araştırmanın amaçları, kapsamı ve yöntemi irdelenmiş ve elde edilen bulguların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar ortaya konulmuştur Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları Çalışmanın amacı İzmir ilinde yerleşik tüketicilerin perakende alışveriş alışkanlıklarının teknolojideki gelişmelere ve değişmelere bağlı olarak şekillenen eğilimlerinin mobil perakendecilik bağlamında belirlenmesidir. Çalışma keşifsel nitelikte bir pilot çalışmadır. Elde edilen bulgular teknoloji çerçevesinde şekillenen ticari çevrede perakendecilerin rekabet edebilmeleri için uygun stratejiler oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Çalışmanın temel kısıtı, mobil perakendeciliğin yeni gelişen bir kavram olması itibariyle bu konuda literatürdeki çalışmaların az sayıda olmasıdır. Ayrıca katılımcıların çoğunun fiilen mobil alışveriş deneyiminin olmaması ve çalışma sırasında bunun gerçekleştirilememesi yanında satın alma sonrası teslimat, geri ödeme vb. hizmetlerle ilgili olarak tüketicilerin davranışlarının belirlenememesi diğer kısıtı oluşturmaktadır. Mobil perakendecilik uygulamalarının Türkiye de henüz yaygınlaşmaması ve tüketicilerin henüz mobil perakendecilikle ilgili olarak yeterli düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmaması nedeniyle kantitatif araştırma yöntemlerinin uygulanması tercih edilmemiştir. Konunun yeni olması ve konuyla ilgili yeterince çalışma olmaması da benzer çalışmalarla kıyaslama yapılmasının önünde engel oluşturmaktadır. Çalışma daha sonraki dönemlerde, mobil perakendecilik 13

14 odağında, daha geniş bir örneklem ile Türkiye genelinde uygulanabilecek kalitatif ve kantitatif uygulamalarla desteklenebilir Araştırma Yöntemi Çalışma kapsamında araştırma yöntemi, veri toplama ve araştırma soruları aşağıda yer almaktadır Veri Toplama ve Analizi Araştırma pilot ve keşfe dayalı bir çalışma olması itibariyle, zengin bir içerik elde edebilmek için farklı bakış açılarının ve görüşlerin toplanmasını gerekli kılmaktadır. Bu amaçla, veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden odak grup çalışması tekniğinin kullanılması uygun görülmüştür. Yöntem olarak odak grup çalışmasının tercih edilmesi, keşfedici rolü sayesinde problem tanımlamada etkin olarak kullanılabilmesinden kaynaklanmaktadır (Nakip, 2003). Odak grup çalışmaları için örneklem seçiminde ise amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi, olgu ve olayların keşfedilmesinde ve açıklanmasında kullanılmaktadır. Örneklemin belirli alt gruplarının özelliklerini göstermek, betimlemek ve bunlar arasında karşılaştırmalar yapabilmek amacıyla ise tabakalı amaçsal örnekleme tekniği tercih edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2006:110). Literatürdeki çalışmalarda elde edilen bulgular doğrultusunda öne çıkan demografik değişkenler irdelenmiş, yaş ve meslek kriterleri temel alınarak farklı görüşler elde edilebileceği belirlenerek odak gruplar oluşturulurken bu kriterleri kullanmak uygun bulunmuştur. Yaş grupları, Türkiye İstatistik Kurumu nun Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuç (2011) verileri doğrultusunda İzmir ilinde ikamet eden, (

15 genç, orta yaş ve 55+ üst yaş) kişilerden oluşturulmuştur. Meslek grupları (kamu, özel ve üniversite) ise kamu ve özel sektör çalışanları ayrımında incelenmiş, fakat kamu personeli kapsamında yenilikleri yakından takip etmeleri ve akademik çalışmalarında internet ve bilgisayar kullanmalarından dolayı akademik personelin de çalışmaya dahil edilmesinin sağlayacağı yarar göz önüne alınarak üçüncü bir meslek grubu olarak akademik personelin de eklenmesiyle toplam altı odak grup oluşturulmuştur. Odak grupların her biri 8 er kişilik olup toplam 48 kişi çalışmaya katılmıştır. Sorular literatürde yaygın olarak kullanılan teoriler (TAM, TRA, TPB, IDT, ayrıştırılmış TPB ve UTAUT) ile birlikte diğer çalışmalar temel alınarak hazırlanmıştır. Odak grup görüşmelerinde yer alan katılımcılara, demografik özellikleri yanında kullandıkları cep telefonu özellikleri, cep telefonu kullanım alışkanlıkları, alışveriş alışkanlıklarını belirleyecek sorular sorularak gruplar arasındaki farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak hazırlanmış ve kılavuz niteliği taşıyan sorular bir yönetici bir de yönetici asistanı eşliğinde uygulanmış ve görüşme konularında daha fazla bilgi alabilmek amacıyla çeşitli araçlarla (teknolojik olarak farklı özelliklerdeki cep telefonları, PDA ve tablet bilgisayar vb.) desteklenmiştir. Ayrıca katılımcılara mobil alışveriş yapılabilecek örnek web siteleri de gösterilmiştir. Açık uçlu sorular belirli başlıklar altında, gruplara yöneltilmiş. Yönetici, görüşmenin durumuna göre zorlayıcı yönetici rolü de üstlenmiştir. Çalışma 2011 yılı Temmuz-Aralık döneminde her bir görüşme ortalama dakika süresi olacak şekilde gerçekleştirilmiş olup verilerin sağlıklı olarak analiz edilebilmesi için katılımcıların izniyle kaydedilmiştir. Araştırma 15

16 bulguları sunulurken katılımcıların dikkat çekici ifadeleri alıntılar şeklinde verilmiş ve kavramsal çerçeve ile ilişkilendirilip yorumlanmıştır. Araştırma verileri, anahtar kodlar belirlenerek sınıflandırılmış ve yorumlanmıştır. Anahtar kodlar alışveriş tutumları, teknoloji kabulü, perakendeciliğin gelecekteki boyutları, mobil perakendecilik eğilimleri ve mobil perakendecilik eğilimlerini etkileyebilecek kriterler olarak belirlenmiştir Araştırma Soruları Araştırma kapsamında sorulan konu başlıkları şunlardır: Alışveriş tutumları ve eğilimleri, Teknolojik gelişmelerin tüketicilerin alışveriş eğilimlerine etkileri, Teknolojik gelişmelere adaptasyon ve kullanım sıklıkları, Alışveriş davranışlarını etkileyen faktörler ve mobil perakendeciliği cazip kılabilecek aktiviteler, Perakendeciliğin bugünü ve gelecekteki boyutları dır Araştırma Bulguları Çalışmada ilk olarak meslek gruplarına göre elde edilen bulgulara daha sonra da yaş gruplarına göre elde edilen bilgilere yer verilmiştir. Bu bölümde meslek grupları kamu ve özel sektör ile akademik personel olmak üzere 3 ana başlıkta toplanmıştır. 16

17 Özel Sektör Çalışanları Katılımcıların üçü kadın beş tanesi ise erkek olup, sadece bir katılımcı evlidir. Grubun yaş aralığı arasında değişmekte olup büyük çoğunluğu üniversite mezunudur. Katılımcılardan üçü özel sektörde yönetici konumundadır. Katılımcıların aylık geliri minimum 1300TL dir. Katılımcıların yarısı mobil hizmetlere üye olup tamamı internetten alışveriş yapmaktadır. Grup içinde iki katılımcı mobil kanalları kullanarak alışveriş yapmaktadır. Uygun şartların sağlanması durumunda grubun mobil alışveriş yapma eğilimi yüksek düzeydedir. Grubun içinde klasik cep telefonu kullanan bulunmamaktadır, iki katılımcının ise akıllı telefon/pda sı bulunmaktadır. Grupta herkes cep telefonunun özelliklerini bilmekte ve telefonlarını iletişim (konuşmak ve SMS) ağırlıklı kullanmaktadır. Cep telefonundan internete bağlanma ve sosyal paylaşım siteleri için kullanma oranı yarı yarıyadır. Grubun tamamı faturalı hat kullanmakta olup aylık faturaları TL arasında değişmektedir. Katılımcılar en az 5 yıldır internet kullanmakta olup, günde ortalama olarak en az 5 saat internete bağlı kalmaktadırlar. Özel sektörde çalışmakta olan katılımcılardan elde edilen bilgiler ışığında anahtar kodlarla sınıflandırılmış görüşme analizi Tablo 2 de özetlenmiştir. 17

18 Tablo 2: Özel Sektörde Çalışmakta Olan Katılımcılardan Elde Edilen Bilgiler Kodlar Alışveriş tutumları ve eğilimleri Teknolojik gelişmelere adaptasyon ve teknolojik araçları kullanım Teknolojik gelişmelerin tüketicilerin alışveriş eğilimlerine etkileri Perakendeciliğin gelecekteki boyutları GRUP1 (Özel Sektör) Tek başlarına alışveriş yapmayı tercih etmekte olup, alışveriş kararlarında çevreden fazla etkilenmemektedirler. İnternete ulaşımları ve teknoloji kullanma düzeyleri oldukça yüksek düzeydedir. Teknolojik araçları incelemeyi ve özelliklerini öğrenmeyi kolay bulmaktadırlar. İnternetten alışverişi tercih etmekte olup, gereken durumlarda mobil kanallarla alışverişten çekinmemektedirler. Geleneksel perakendeciliğin ölmeyeceğine yönelik genel bir görüş hakim olmasına karşın perakendecilerin alışverişin üç kanalını (klasik perakendecilik, internet ve mobil) da içerecek şekilde yapılanmalarının gerektiğini düşünmektedirler. Mobil Eğilimleri Perakendecilik Katılımcılar arasında mobil alışveriş yapanlar bulunmaktadır. Mobil kanallarla alışveriş yapmayanlar ise bu süreci çok da zor bulmamakta fakat sadece gereken durumlarda kullanmaktadırlar. Mobil perakendeciliği teşvik edici ve çekici kılabilecek aktiviteler İnternet reklamları, banner, işletmenin kendi sitesinde görsellik sunması, basit (sade) uygulamalar ve ara yüzler, anlık kampanyalar düzenlenmesi, indirim kuponları kullanılması, uygulamaların yüklü olarak telefonların satılması mobil alışveriş yapma eğilimini arttıracaktır. Ayrıca, kampanyaların mesajla duyurulması ve bu mesajları gönderirken rahatsız edici boyuta ulaşmadan kıyaslama imkanının sunulması beklenmektedir. Özel sektörde çalışanların iş yaşamının gerektirdiği şartlar nedeniyle teknoloji ile iç içe bir yaşam sürdürmeleri teknolojik gelişmelere 18

19 adaptasyonlarını kolaylaştırmaktadır. Molina-Castillo vd. (2008: 78), mobil araçlardaki yeniliklere yönelik olarak pozitif bakış açılarının yüksek olmasının, mobil ticaretin kullanışlılığı ile ilgili olmaktan ziyade mobil araçların kullanımlarının mecburiyetten kaynaklanabileceğini vurgulamıştır. Bu gruptaki katılımcılar teknolojik araçlarda kullanım kolaylığına önem vermelerine rağmen bunu özellikle tercih kriteri haline getirmemekte ve fonksiyonel özellikleri ön plana çıkarmaktadırlar. Gereken durumlarda cep telefonu başta olmak üzere mobil araçlardan da internete bağlanıp işlem yapmaktan çekinmeyen özel sektör çalışanları, tüm katılımcılar arasında en yüksek düzeyde mobil alışveriş yapma eğilimine sahiptirler. Çoğunluğu internetteki satış kanallarına üye olup her türlü ürünü de internet kanalıyla satın alabilmektedirler. İnternetten alışverişin fiyat, kapıya teslim ve zaman avantajı olduğunu düşünmekte olup, internet kanalıyla her ürüne ulaşmanın mümkün olduğunu düşünen özel sektör çalışanlarının, giyim ürünlerini görerek ya da deneyerek satın alma eğilimi yüksek olmasına rağmen çok sık olmasa da giyim ürünlerini de internet kanalıyla satın aldıkları görülmektedir. Geleneksel perakendeciliğe halen sıcak bakmalarına karşın alışverişin gelecekte sadece zevk için yapılacağını düşünmektedirler. Yoğun çalışma saatleri bu grupta yer alan katılımcıları mobil alışverişe de yöneltebilmektedirler. Barnes ve Scornavacca nın (2004: 129) hiper-kişiselleştirilmiş bilgi paketleri bu grubun mobil perakendecilerden beklentileri arasındadır. Kleijnen (2007: 42) de çalışmasında mobil alışverişi yapma tercihini zaman kısıtlarına bağlamakta ve müşterilerin yoğun olarak zamanla ilgili elde edecekleri avantajları düşündüklerinin üzerinde durmaktadır. Mahatanankoon (2007: ) mobil araçların ve bağlantılarının 19

20 kişiselleştirilmemesi, araçların teknik yetersizliği, maliyetler, güven ve yeterli bilgilendirmenin olmamasını mobil alışverişin önündeki engeller olarak tanımlamakta, özel sektör çalışanları da bu düşünceleri desteklemekte ve ayrıca operatörlere güvenmediklerinin altını çizmektedirler. Kamu Sektörü Çalışanları Katılımcıların beşi kadın üç tanesi ise erkek olup katılımcılardan üç tanesi bekardır. Grubun yaş aralığı arasındadır. Bir kişi ilköğretim, bir kişi lise mezunu olup diğer katılımcılar yüksek okul ve üzeri düzeyde eğitim almışlardır. Grubun ortalama gelir düzeyi TL arasında değişmektedir. Grup içinde sadece üç kişi mobil hizmetlere üye olup beş kişi internetten alışveriş yapmaktadır. Grup içinde mobil alışveriş yapan bulunmamaktadır ve şartlar uygun olduğu takdirde bile mobil alışveriş yapma eğilimleri kararsızlık düzeyindedir. Grubun içinde her türden telefon kullanılmakta olup, katılımcılar cep telefonlarının özelliklerini kısmen bilmekte ve ihtiyaçları doğrultusunda özellikleri kullanmaktadırlar. Katılımcılar cep telefonunu konuşmanın yanı sıra mesajlaşmak, internet, oyun, sosyal paylaşım siteleri, fotoğraf çekme ve e-posta için kullanmakta fakat ilgi alanlarına göre farklılık göstermektedir. Faturalı/faturasız hat kullanımı yarı-yarıya olup katılımcıların tamamı günde ortalama olarak en az 6-7 saat internet kullanmaktadır. Katılımcılar ortalama 10 yıldır internet kullanmaktadır ve aylık fatura ödemeleri 50 TL nin altında kalmaktadır. Kamu sektöründe çalışmakta olan katılımcılardan elde edilen bilgiler ışığında anahtar kodlarla sınıflandırılmış görüşme analizi Tablo 3 de özetlenmiştir. 20

21 Tablo 3: Kamu Sektöründe Çalışmakta Olan Katılımcılardan Elde Edilen Bilgiler Kodlar GRUP2 (Kamu Sektörü) Alışveriş tutumları ve eğilimleri Aile ile alışverişe çıkmayı sevmekte olup markanın önemli olduğunu düşünmektedirler. Alışveriş kararlarında çevrelerinden etkilenmektedirler. Teknolojik gelişmelere adaptasyon ve teknolojik araçları kullanım Herkesin evinde internet erişimi olmamasına karşın kurumlarında internete erişim mümkündür. Elektronik araçların özelliklerini ihtiyaçları kadarıyla öğrenmeyi tercih etmektedirler. Teknolojik gelişmelerin tüketicilerin alışveriş eğilimlerine etkileri Grubun çoğunluğu satış sitelerini takip etmesine rağmen, bazı katılımcıları internetten alışveriş yapmaktadır. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde sorun çıkması halinde haklarını bilmektedirler. Perakendeciliğin gelecekteki boyutları Geleneksel alışverişin asla ölmeyeceğini düşünmektedirler. İnternetten alışverişin giderek artacağını, mobil perakendecilik içinse zamana ihtiyaç olduğunu belirtmektedirler. Mobil Eğilimleri Perakendecilik Yeni uygulama indirmeyi tercih etmemektedirler. Satın aldıkları araçlarla gelen uygulamaları kullanmakla yetinmektedirler. Alışveriş davranışlarını etkileyen faktörler ve mobil perakendeciliği cazip kılabilecek aktiviteler Hediye kuponu, promosyon, güvenliğin vurgulanması ve indirimlerin yapılması gerektiğini düşünmektedirler. 21

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Bihter Karagöz Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Lojistik Programı, Topkapı, İstanbul. bihterkaragoz@gmail.com

Detaylı

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Mehmet MARANGOZ * mehmetmarangoz48@hotmail.com Burak YEŞİLDAĞ ** burakyesil@gmail.com Işıl ARIKAN SALTIK ** isilas@mu.edu.tr

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Özel KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 2012 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi İuliia ZHADKO Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ Abdullah OKUMUŞ * Zehra BOZBAY ** Recep Murat DAĞLI *** ÖZ Son yıllarda ülkemizde, internet bankacılığı hizmetlerinin yaygınlaşması

Detaylı

İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) ile Bir Model Önerisi

İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) ile Bir Model Önerisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) ile Bir Model Önerisi

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet M.İhsan ÇUBUKCU * ihsancubukcu@hotmail.com Günümüz ekonomisinin dijital ekonomi olarak adlandırıldığı bir ortamda yirmi birinci yüzyılın

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE Ali ŞEN 1 Sıdıka AKDENİZ 2 Özet: Bilginin temel bir üretim faktörü olarak kabul görmesinden bu yana, gelişmiş sanayi toplumlarının bir sonraki evresi

Detaylı

AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması

AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 193-211 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 193-211 AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına

Detaylı

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması

Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması Volume 3 Number 4 2012 pp. 57-75 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması Ali Bayrakdaroğlua Özet:

Detaylı

13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ (2008): PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR BİLDİRİLER KİTABI

13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ (2008): PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR BİLDİRİLER KİTABI 13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ (2008): PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR BİLDİRİLER KİTABI Düzenleyen NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25-29 Ekim 2008 i Copyright @ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

Metin KOZAK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 248-271. Anahtar Sözcükler: bölgesel pazarlama, bilgi teknolojileri, dağıtım kanalları.

Metin KOZAK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 248-271. Anahtar Sözcükler: bölgesel pazarlama, bilgi teknolojileri, dağıtım kanalları. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 248-271 TURİZM PAZARLAMASINA İNTERNETİN ETKİSİ: DESTİNASYON WEB SİTELERİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ THE EFFECT OF INTERNET ON TOURISM MARKETING: A MODEL PROPOSAL FOR DESTINATION-BASED

Detaylı

SATIN ALMA TARZLARI VE SMS REKLAMLARA YÖNELİK TUTUMLAR: GENÇ TÜKETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

SATIN ALMA TARZLARI VE SMS REKLAMLARA YÖNELİK TUTUMLAR: GENÇ TÜKETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA SATIN ALMA TARZLARI VE SMS REKLAMLARA YÖNELİK TUTUMLAR: GENÇ TÜKETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ümit ALNIAÇIK * ÖZET Bu araştırmada farklı satın alma tarzlarına sahip genç tüketicilerin SMS reklamlarına

Detaylı

Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Nilgün SARIKAYA Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme

Detaylı

Mobil Reklamlar ve Mobil Reklam Araçlarına Yönelik Tutumlar *

Mobil Reklamlar ve Mobil Reklam Araçlarına Yönelik Tutumlar * KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:17 Aralık/2009 Mobil Reklamlar ve Mobil Reklam Araçlarına Yönelik Tutumlar * Süleyman Barutçu Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Meltem Öztürk Göl

Detaylı

ÖZET 1. GİRİŞ 2. ELEKTRONİK TİCARET. 2.1. Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımı. Akdeniz Üni. Ayşe SAK Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ÖZET 1. GİRİŞ 2. ELEKTRONİK TİCARET. 2.1. Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımı. Akdeniz Üni. Ayşe SAK Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ÖZET ALANYA DAKİ 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERİN WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ Doç. Dr. Mustafa GÜLMEZ 1 Arş. Gör. Saadet ZAFER 2 Arş. Gör. Paşa Mustafa ÖZYURT 3 Gökhan AYDINGÜN 4 Yaşar Y.KAÇMAZ 5 F. Hakan

Detaylı

SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BLOG KULLANIMI: 2008 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BLOG KULLANIMI: 2008 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 2745 SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BLOG KULLANIMI: 2008 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND USE OF BLOG IN

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİNİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE UYGULAMA

BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİNİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE UYGULAMA BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİNİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE UYGULAMA Ali Çağlar ÇAKMAK Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

Perakendede mobil etkinin yükselişi. Akıllı telefonların mağazacılığa etkisi

Perakendede mobil etkinin yükselişi. Akıllı telefonların mağazacılığa etkisi Perakendede mobil etkinin yükselişi Akıllı telefonların mağazacılığa etkisi 2 İçindekiler Yönetici özeti 1 Mobil etki 2 Gelecek öngörüleri 7 Akıllı telefonların perakendede kullanımı 9 Mobil yolculuğa

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı