İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER / CONTENTS"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER / CONTENTS Doç. Dr. Recep AKAY 1-12 Neue Bemerkungen Zur Untersuchung Sprachlicher Verschiedenheiten Dil Farklılıklarının Araştırılmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar New Approaches On The Study Of Linguistic Differences Öğr. Gör. Cemil Serhat AKIN Sosyal Sermaye Ve Ekonomik Büyüme: Farklı Gelir Grupları Üzerine Yatay Kesit Analizi Social Capital And Economic Growth: Cross Sectional Analyses On Different Income Groups Yrd. Doç. Dr. Kibar AKTIN - Arş. Gör. Hilal KARAKUŞ - Arş. Gör. Hürü SAĞLAM Sinop Üniversitesi Öğretmen Adaylarının Sinop İline Ait Tarihi Ve Kültürel Eserler Hakkındaki İlgi Ve Farkındalık Düzeyleri Interest And Awareness Levels Of The Teacher Candidates From Sinop University About The Historical And Cultural Monuments In Sinop Yrd. Doç. Dr. Betül DUMAN Yrd. Doç. Dr. Osman ALACAHAN Differing Perceptions Of Kurdish Ethnicity According To Their Ideological Identities In Diyarbakır İdeolojik Kimliklerine Göre Kürtlerin Farklılaşan Algıları-Diyarbakır Örneği Ruhi Can ALKIN Citizenship, Rights And Responsibilities In Welfare State Idea -A Comperative Analysis On Statist And Liberal Perspectives- Refah Devleti Anlayışında Vatandaşlık, Hak Ve Sorumluluklar -Devletci Ve Liberal Perspektif Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip ARPA Şiirle İstişhâd Yöntemi Açısından Kurtubî nin El-Câmi Li-Ahkâmi l-kur ân Tefsiri Qurtubî s Al-Jâmi Li-Ahkâmi l-qur ân With Special Reference To The Method Of Testifying With Poetry Volume 6 Issue 6June 2013

2 Arş. Gör. Cem ASLAN Özel Eğitim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Determination Of Hopelessness Levels Of Teachers Employed In Special Education Schools Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDIN-Fatma Nazlı KARAA Sekizinci Sınıf Öğrencileri Teknoloji İle Çevre Sorunlarını Nasıl İlişkilendiriyorlar? How Do Grade 8 School Students Associate Technology With Environmental Problems? Yrd. Doç. Dr. Davut AYGÜN-Yrd. Doç. Dr. İdiris VARICI Finansal Tablolara Ve Karar Almaya Etkileri Açısından Önemli Muhasebe Politikaları Important Accounting Policies In Terms Of Effects Financial Statement And Decision Making Yrd. Doç. Dr. H. Kutay AYTUĞ İkinci Dönem Obama Yönetiminde Amerika Avrupa İlişkileri The Relations Between America And Europe In The Second Term Of Obama Yrd. Doç. Dr. Gürhan BAHADIR The Transformation Of The Socio-Political Structure In The Beginning Of The Islamic Reign In Antioch Antakya da İslam Döneminin Başlarında Sosyo-Politik Yapının Dönüşümü Yrd. Doç. Dr. Zekerya BATUR-Dr. Salih GÜLERER Ernest Renan in Hristiyanliğin Kökenleri 3: Aziz Paul/Pavlus Isimli Kitabinda Lystra/Hatunsaray Lystres/Hatunsaray In History Of Origins Of The Christianity 3: Saint Paul Of Ernest Renan Yrd. Doç. Dr. Hür Kâmil BİÇİCİ Tire Yalınayak Cami Şadırvanında Bulunan Bezemeler Decorated Yalınayak Mosque Fountain In Tire

3 Yrd. Doç. Dr. Dilek CERAN-Emine KARABACAK Okuma Becerileri Seçmeli Dersine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Elective Course For Reading Skills Teacher Evaluation Of Opinions Prof. Dr. Sedat CERECİ Televizyon Yayınlarındaki Anlamsızlık Sorunu: Absürdizm Gerçeği Absurdity Matter On Television Productions: Reality Of Absurdism Yrd. Doç. Dr. Münir CERRAHOĞLU İşlevsel Halkbilimi Kuramı Bağlamında Şabanözü Düğünlerinde Güveyi Başı Donatma Merasimi Functional Theory Of Folklore In The Context Of Beginning Of Groom Equip Şabanözü Wedding Ceremony Arş. Gör. Halil Erdem ÇOCUK-Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN-İlknur EMSAL ASLANTÜRK-Meltem GÜÇLÜ Okul Öncesi Eğitim Programı Dil Alanı İle İlgili Etkinliklerin Uygulanmasına İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi Determining The Perspectives Of Preschool Teachers On Application Of Activities Related To Preschool Curriculum Language Area Dr. Mehmet DEĞERLİYURT Arsuz Çayı Havzası nın Erozyon Duyarlılık Analizi Erosion Susceptibility Analysis Of Arsuz Stream Basın (İskenderun, S Turkey) Yrd. Doç. Dr. Zafer DURDU Kimliğin Dönüşümü Ve Kültürel Küreselleşme Transformation Of Identity And Cultural Globalization Arş. Gör. Nihat DURMAZ Türk Düşünce Tarihinde Mehmet Emin Erişirgil Mehmet Emin Erişirgil In Turkish Thinking History

4 Doç. Dr. Kemal DURUHAN-Arş. Gör. İsmail ŞAN Öğretmen Adaylarının Ötmg Dersinde Proje Hazırlama Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği) Investigating The Views Of Teacher Candidates About Project Preparing Process Within It&Md Course (Inonu University Case Study) Yrd. Doç. Dr. İlhan ERDEM Kekeme Öğrencilere İlişkin Öğretmen Tutumları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Teachers Attitudes Toward Stammering Students: A Scale Development Study Doç. Dr. H. GÜLAY OGELMAN-H. ERTEN SARIKAYA Okul Öncesi Eğitimi Almış Çocukların Okula Uyum Düzeylerinin 5 Ve 6 Yaşta İncelenmesi: İki Yıllık Boylamsal Çalışma Examination Of School Adjustment Levels Of Children Receiving Preschool Education At Ages Of 5 And 6: A Two-Year Longitudinal Study Yrd. Doç. Dr. Tuba GÖKÇEK-Öğr. Gör. F. Zehra BABACAN-Engin KANGAL- Nurgül ÇAKIR-Yasemin KÜL Yılları Arasında Türkiye de Karma Araştırma Yöntemiyle Yapılan Eğitim Çalışmalarının Analizi Analysis Of The Education Studies Conducted With Mixed Method Research In Turkey Between Years Doç. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ-Yrd. Doç. Dr. Ebru BOZPOLAT Eğitim Programları Ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi An Evaluation Of Graduate Theses In The Field Of Curriculum And Instruction Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLLÜBAĞ Birinci Dünya Savaşı Şiiirinde Atlar The Horses In World War One Poetry Yrd. Doç. Dr. İlhami GÜNAY Kur ân-ı Kerim de Gençlerin Sosyal Gelişimi Ve Eğitimi Social Development And Education Of The Youth In The Holy Quran

5 Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir GÜZEL-Cuma ÇİFTÇİ-Yusuf ATAY Kaplıca Turizmi Potansiyeli Açısından Şanıurfa Karaali Kaplıcası Karaali Spa From The Point Of Spa Turizm Yrd.Doç. Dr. Abdullah HARMANCI Vecizeleriyle Tanpınar Tanpınar With His Epigrams Doç. Dr. Ramil HUSEYN An Analysis Of The Agricultural Subsidy Policy In Azerbaijan Azerbaycan in Tarim Sübvansiyon Politikasinin Analizi Yrd. Doç. Dr. Nilüfer İLHAN Murathan Mungan ın Fantastik Bir Polisiye Romanı: Şairin Romanı Murathan Mungan s A Fantastic Detective Novel: The Poet s Novel Yrd.Doç. Dr. Bilge KARAMEHMET Mobile Marketing Communication In Tourism: A Case Study From Turkey Turizmde Mobil Pazarlama İletişimi: Türkiye de Bir Örnek Çalışma Yrd. Doç. Dr. Ali KARATAŞ Ahzâb Suresi Bağlamında Medine de Müslümanların Hz. Peygamber (s.a.v) İle İlişkileri According To The Al-Ahzâb, The Relations Of Muslims With Hz. Prophet (s.a.s) In Medina Yrd. Doç. Dr. Saffet KARTOPU-Yrd. Doç. Dr. Hasan TANRIVERDİ Dini Kavramlarla İlgili Algıların Oluşumunda Çocukluk Döneminin Etkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği The Effect Of Childhood In The Formation Of Perceptions About Religious Concepts: A Case Study In The University Of Gumushane

6 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYGANA-Yrd. Doç. Dr. Şenay YAPICI -Yrd. Doç. Dr. Talat AYTAN Türkçe Ders Kitaplarında Değer Eğitimi Value Education In Turkish Language Course Books Yrd. Doç. Dr. Oğuz S. KESİCİOĞLU-Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU Okul Öncesi Dönem Çocukların Okul Dışı (İnformal) Matematik Öğrenme Süreçlerine İlişkin Aile Görüşleri Family Views About The Process Of Pre-School Term Children s Out Of School (Informal) Mathematics Learning Yrd.Doç. Dr. Ali KOLOMUÇ-Yrd. Doç. Dr. Sibel AÇIŞLI Fen Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevreye Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması A Comparison Of The Attitudes Of Prospective Science Teachers And Prospective Social Teacher Towards The Environment Murat KORKMAZ-Yrd. Doç. Dr. Gökşen ARAS-Arş. Gör. Dr. Ali Serdar YÜCEL- Sare KIYGIN Sivil Havacılık Sektöründe Kabin Personelinin Algıladıkları Liderlik Stilleri Ve İş Tatmini Üzerindeki İlişkileri: Türk Hava Yolları Örneği The Leadership Styles Perceived By Flight Attendants And Their Relations On Job Satisfaction In Civil Aviation Sector: An Example Of Turkish Airlines Öğr. Gör. Dr. Onur KÖKSAL Yrd. Doç. Dr. Tuncay DİLCİ Prof. Dr. Mehmet GÜROL - Ramazan BEYDİLLİ Yaş Çocukluk Dönemi Değer Eğitimine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Views Of Elementary School Teachers On Values Education At The Ages Of 6-12 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali KÖROĞLU Çüngüş te Sosyal Ve Dini Hayat Social And Religious Life In Çüngüş

7 Öğr. Gör. Dr. Esin KUMLU Fallling From Grace: Analyzing The Landscape Of Depression In The Prozac Nation Young And Depressed In America And The Last Yankee Huzurdan Azad Edilme: Prozac Nation Ve The Last Yankee de Depresyounun Sembolik Alanının Inclenmesi Prof. Dr. Ayşe Güler KÜÇÜKTURAN-Prof. Dr. Arif ALTUN-Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN Türkiye de Okul Öncesi Eğitimin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar Practices For Developing Pre-School Education In Turkey Öğr. Gör. Ayşegül OĞUZ The Views Held By Prospective Classroom Teachers Regarding Creative Drama Method In Art Lessons In Primary Education Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Sanat Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanılmasına İlişkin Görüşleri Arş. Gör. Ayşe OKUYUCU Tourısm Development İn Turkey: Development Process, Challanges And Patterns Türkiye de Turizmin Gelişmesi: Gelişme Süreci, Sorunlar Ve Beklentiler Uzm. Murat Yusuf ÖNEM Atik Valde den İnen Sokakta Türkçe Ezan The Azan In Turkish In Atik Valde den İnen Sokakta Öğr. Gör. Dr. Fatma ÖNEN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Aktivite Temelli Bilimin Doğası Öğretimine Yönelik Görüşleri İle Bu Öğretimin Bilimsel Tutum Ve Süreç Becerilerine Etkisi Preservice Science Teachers Views Towards The Activity Based Nature Of Science Teaching And The Effect Of This Teaching On Their Science Attitudes And Process Skills

8 Öğr. Gör. Dr. Banu ÖZBUCAK ALBAR-Öğr. Gör. Gülüzar ÖKSÜZ Özel Markalı Ürünlerin Pazarlanmasında Tutundurma Stratejilerinin Etkisi Private Label Products Marketing Effect Of Promotion Strategies Yrd. Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR-Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Optimization Models Performances For Transportation Cost Minimization Taşıma Maliyetlerinin Minimizasyonunda Optimizasyon Modellerinin Performansı Yrd. Doç. Dr. Hanife ÖZER Cevdet Bey Ve Oğulları nda Üç Neslin Ortak Dramı: Yalnızlık Ve Yabancılık Three Generations Common Tragedy In The Cevdet Bey Ve Oğulları: Loneliness And Alienation Doç. Dr. Fatma ÖZMEN-Fatih KÖMÜRLÜ Üstün Zekâlı -Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Nitelikleri Qualifications Of Teachers Of The Gifted And Talented Students Yrd. Doç. Hikmet SÜRMELİ-Dr. Mehpare SAKA Preservice Science Teachers Opinions About Scientific And Non-Scientific Knowledge Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Ve Bilimsel Olmayan Bilgi İle İlgili Görüşleri Doç. Dr. Sare ŞENGÜL-Mehtap DERELİ Karikatürle Öğretimin 7. Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılar Konusundaki Başarılarına Ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi The Effects Of Teaching Integers Using Cartoons On 7th Grade Students Achievements And Retention Levels Doç. Dr. Lütfi ŞEYBAN İspanya da Endülüs-İslam Medeniyetinden Kalan İzler Ve Eserler-I: Endülüs-İslâm Sanatı Ve Medeniyetinin Temel Nitelikleri The Remains And Artifacts Of Andalusian-Islamic Civilization In Spain-I: Basic Characteristics Of Andalusian-Islamic Art And Civilization

9 Yrd. Doç. Dr. Işıl TANRISEVEN-Yrd. Doç. Dr. Sibel CENGİZHAN Yapılandırmacı Yaklaşımın Eğitim Fakültesi Programlarına Yansıması The Reflection Of Constructıvıst Approach To Faculty Of Educatıon Programs Yrd. Doç. Dr. Hasan TANRIVERDİ Dini Çoğulculukta Din Tasavvuru(W. Cantwell Smith Ve John Hick in Görüşleri Bağlamında) Thought Of Religion In The Religious Pluralism(In The Context Of Opinions W. Cantwell Smith And John Hick) Hamdi Uğur TAŞ-Prof. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI Tasarruf Bilinci Oluşturmada Coğrafya Eğitiminin Yeri Ve Önemi (Ordu İli Örneği) The Place And Importance Of Geography Education In Creating Saving Consciousness (Example Of Ordu City) Fatih GÜNEŞ-Yrd. Doç. Dr. Zeliha TRAŞ Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme Düzeylerinin Sosyal Yetkinlik Açısından İncelenmesi Investigation Of Social Problem Solving Of University Students Term Of Social Self Efficacy Öğr. Gör. Hayrettin TUNÇEL Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bulunma Eklerinin Görsel Materyal Kullanarak Öğretiminin Başarıya Etkisi The Effects On The Success Of Teaching Of Locative Suffixes Using By Visual Material In Teaching Turkish As A Foreign Language Dr. Tugay TUTKUN-Doç. Dr. Salih Zeki GENÇ Öğretmen Adaylarının Demokratik Algı Ve Tutumlarına Yönelik Tuttum Ölçeği Geliştirme Çalışması Democratic Understanding And Attitudes Of Candidate Teachers: A Study Of Scale Development Arş. Gör. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU Karadeniz Havzası nda Dengeleyici Bir Aktör Olarak Türkiye Turkey As A Balancer In The Black Sea Basin

10 Dr. Metin UÇAR Berat Bekârlarcamii Duvar Resimleri Wall Paintings Ofbekârlar (Beqars) Mosque İn Berat/Albania Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ Atatürk'ün Ölümü Ve Cenaze Törenlerinin Türkiye deki Yansımaları Atatürk's Death And His Funeral Ceremonies Reflections In Turkey Lecturer Murat YALMAN-Prof. Dr. Selahattin GÖNEN-Assistant Prof. Dr. Bülent BAŞARAN Examining Teachers Internet Use And Attitudes In Terms Of Certain Variables Öğretmenlerin İnternete Yönelik Tutumlarının Ve İnternet Kullanma Durumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Doç. Dr. Havva YAMAN-Abdullah DAĞTAŞ Ekrandan Okumanın Türkçe Dersine Yönelik Tutuma Etkisi Impact Of Screen-Reading Towards Attitudes Of Turkish Lesson Yrd. Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM The Effectiveness Of The Credit Channel In The Eurozone Ekonomik Entegrasyonun Kredi Kanalı Üzerine Etkisi: Euro Bölgesi Üzerine Bir İnceleme Dr. Mustafa YÜCEL-Arş. Gör. Yıldırım YILDIRIM The Effectiveness Of Marketing Mix Decisions Made In The Family Businesses Having Institutionalization Problems Kurumsallaşma Problemi Yaşayan Aile İşletmelerinde Alınan Pazarlama Bileşenleri Kararlarının Etkinliği

11 TANITMA/REVIEW Yrd. Doç. Dr. Yenal ÜNAL Fahrettin Çiloğlu, Kurtuluş Savaşı Sözlüğü, 240 Sayfa, Doğan Kitap Yayınları, 1999

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ABSTRACT BOOK KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE

Detaylı

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS 1 Tüm Hakları Saklıdır Siyasal Kitabevi, Nisan, 2011 Bu kitabın basım,

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 CONFERENCE PROGRAM KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

Mayıs 2015. Cilt 4 Sayı 2. http://www.jret.org

Mayıs 2015. Cilt 4 Sayı 2. http://www.jret.org Mayıs 2015 Cilt 4 Sayı 2 http://www.jret.org Mayıs 2015 Cilt 4 Sayı 2 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar -

Detaylı

SINGLE ORAL PRESENTATIONS

SINGLE ORAL PRESENTATIONS SESSION 1 13:30-14:50 SINGLE ORAL PRESENTATIONS 06.06.2014 FRIDAY HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 HALL 5 HALL 6 Sciences ERPA International Fine Arts Education ERPA International Social Sciences Education

Detaylı

SINGLE ORAL PRESENTATIONS

SINGLE ORAL PRESENTATIONS SESSION 1 13:30-14:50 SINGLE ORAL PRESENTATIONS 06.06.2014 FRIDAY HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 HALL 5 HALL 6 Sciences ERPA International Fine Arts Education ERPA International Social Sciences Education

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ERPA 2014. International Congresses on Education. İstanbul University, 06-08 June, 2014 İstanbul Turkey BOOK OF ABSTRACTS

ERPA 2014. International Congresses on Education. İstanbul University, 06-08 June, 2014 İstanbul Turkey BOOK OF ABSTRACTS ERPA 2014 International Congresses on Education İstanbul University, 06-08 June, 2014 İstanbul BOOK OF ABSTRACTS All rights reserved. The ideas published in the book belong to the authors. ERPA 2014 INTERNATİONAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS TÜRK TELEVİZYON DİZİLERİNİN KÜRESEL BAŞARISI: EVRENSEL İNSAN YAKLAŞIMI GLOBAL SUCCESS OF TURKISH TELEVISION SERIALS: UNIVERSAL HUMAN APPROACH Prof. Dr. Sedat CERECİ Batman Üniversitesi

Detaylı

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS ERPA 2015 International Congress on Education Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS All rights reserved. The ideas published in the book belong to the authors ERPA International Congresses

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

Agustos 2014. Cilt 3 Sayı 3. http://www.jret.org

Agustos 2014. Cilt 3 Sayı 3. http://www.jret.org Agustos 2014 Cilt 3 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2014 Cilt 3 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

KONFERANS YERİ Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Kadıköy/ İSTANBUL TEMA VE KONULAR THEMES & TOPICS

KONFERANS YERİ Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Kadıköy/ İSTANBUL TEMA VE KONULAR THEMES & TOPICS KONFERANS ORTAKLARI ISME / Marmara Üniversitesi / İstanbul Teknik Üniversitesi / İTÜ MİAM (Dr. Erol ÜÇER Müzik İleri Araştırmalar Merkezi)/ Türksoy-Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı / Sevda-Cenap And

Detaylı

20.05.2015-1. Gün Programı

20.05.2015-1. Gün Programı P R O G R A M M E - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10:45 11.00 Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde

Detaylı

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS I. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 24-26 Nisan 2014 / İSTANBUL KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME DESTEKLEYENLER ANA SALON MAIN HALL AÇILIġ /OPENING PERġEMBE/

Detaylı

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015 CONGRESS PROGRAM 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April 2015 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey In honor of Prof. Dr. Ozcan Demirel

Detaylı

IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org FOREWORD We would like

Detaylı

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

NEF-EFMED NEF-EFMED ISSN: 1307-6086. The Owner. Administrative & Technical Stuff. Editor. Associate-Editors. Advisory Board.

NEF-EFMED NEF-EFMED ISSN: 1307-6086. The Owner. Administrative & Technical Stuff. Editor. Associate-Editors. Advisory Board. NEF-EFMED Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education is an international on-line, refereed science and mathematics education journal that is published at least

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION B ÜE F A D B A R T I NÜNİ V E R S İ T E S İ E Ğİ T İ MF A K ÜL T E S İ DE R Gİ S İ Ul u s l a r a r a s ı Ha k e ml i De r g i -AYRIBASI MDr.H.TuğbaÖZTÜRK Kür esel l eşmeveağtopl uml ar ıodağı ndabi l

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

Mayıs 2014. Cilt 3 Sayı 2. http://www.jret.org

Mayıs 2014. Cilt 3 Sayı 2. http://www.jret.org Mayıs 2014 Cilt 3 Sayı 2 http://www.jret.org Mayıs 2014 Cilt 3 Sayı 2 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar -

Detaylı