Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler"

Transkript

1 Dokunmatik grafik operatör panelleri Magelis XBT GT serisi Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler

2 Magelis XBT GT serisi Büyük ödüle do ru ilerleyin! Yeni Magelis XBT GT grafik terminal ailesi farkl özellikleri ve muhteflem görüntüsü ile zirvede aras ndaki boyutlar yla sizi büyüleyecek bir performans sergiliyorlar. Aç k, Transparent Ready* uyumu sayesinde, sisteminizin performans n art r r. Kompakt, basit ve sa lam,... Magelis XBT GT sizi etkilemek için tasarland. *Transparent Ready: Ethernet TCP/IP ve internet teknolojileri sayesinde Transparent Ready ürün, ekipman ve servisleri, elektrik da t m, otomasyon ve kontrol performans n art ran çözümler sa lamaktad r. Rakipsiz ürünler... 6 ekran boyutu c Küçük : 3.8 c Orta : 5.7 c Büyük : Magelis XBT GT: 4 fonksiyon seviyesi htiyaç olan arabirim say s ve tipine ba l olarak Optimum seri Girifl serisi Standart seri Üstün seri = = = = 1 yard mc program portu (MiniDin / USB) + seri ba lant Optimum seri Girifl serisi Standart seri CF yuvas Ethernet portu Video portu

3 Do al bir haberleflme uzman Ethernet TCP/IP Transparent Ready uyumlu olan bu terminaller, her tip mimariye kolayca adapte olup haberleflebilir > Çok yönlü haberleflme COM1 COM2 Tamamen aç k Magelis XBT GT ler, operatörünüzün ifllerini kolaylaflt rmak için tasarlanm flt r. > 5.7 ten itibaren tüm seride, USB portu c Yaz c barkod okuyucu gibi çevrebirim cihazlar n ba layabilirsiniz. c USB Hub üzerinden ba lant say s n art rabilirsiniz. c Tak ve Çal flt r ba lant s ve verilerinizin h zl yüklenmesi (h z 12 Mbps, seri ba lant dan 10 kat daha h zl ) sayesinde zamandan tasarruf edebilirsiniz. c Otomasyon sistemlerine ba lant için farkl arabirimlere sahip (RS232C-RS422-RS485) bir ya da iki seri ba lant. c Harici veri haberleflmesi ve çeflitli internet servislerine eriflim için Ethernet: > verimli flekilde dosya aktar m için ftp sunucu. Ve çok yak nda Vijeo Designer ile birlikte > Web Gate Fonksiyonu > Web sunucusu... sisteminize uzaktan eriflim, izleme ve kontrol imkan sa lar. c 2 seri port üzerinde çoklu ba lant ve efl zamanl ekipman kontrolü için Ethernet seçene i. c Birden fazla programlanabilir kontrol cihaz ba lant imkan ve farkl protokoller ile üstün esneklik. Ethernet 2 USB portu 1 video girifli 1 ses girifli / ç k fl > 7.5 ten itibaren, üstün multimedya özellikleri c Buton, k lavuz fl k, korna, döner fl k, hoparlör gibi cihazlar ba layabilirsiniz. c Soketli terminal blo unu, 3 dijital ç k fl (çal flt rma, sistem alarm, buzzer), reset girifli ve ses ç k fl yla olarak kullanabilirsiniz. Yard mc terminal blo u 2 seri ba lant Compact Flash kart

4 Özel ve farkl efektler En iyi görüntü dal nda Oscar a aday olan Magelis XBT GT ürün serisi, fl k ekranlar ve üstün özellikleri ile kullan c lar flafl rt yor. > Video deste i veren daha gerçekçi ve ayr nt l görüntü c Ekranlar TFT renk, STN 4096 renk veya modele göre 8 ya da 16 seviyeli monokromdur. c Daha kesin kontrol için hassas bir analog dokunmatik ekran. > Genifl ekran seçenekleri c Aç l r pencere yönetimli çoklu pencere özelli i. (üst üste pencere açma imkan ) c Ayarlanabilir kontrast ve parlakl k. c Uluslararas uygulamalar desteklemek için 40 a yak n font seçene i. c Önemli bölgeleri vurgulamak için 3 yan p sönme h z (5,7 ten büyük terminallerde). > Gerçek sinema Multimedya özellikleriyle Magelis XBT GT ürün serisi üstün bir iflleme kapasitesi sunmaktad r. c Çok h zl ifllem için RISC 64-bit ifllemci. c Maksimum veriyi toplamak, dahili dillerin say s n art rmak ve karmafl k uygulamalar yönetmek için modele göre 8 MB, 16 MB veya 32 MB yüksek haf za kapasitesi. c Yedekleme haf zas 512 KB. Bir üst Video Designer yaz l m versiyonunda video görüntüleme ve kaydetme fonksiyonlar ndan yararlanabileceksiniz c Magelis XBT GT ürününe ba l bir kameradan gerçek zamanl görüntüyü izleyebilirsiniz. c stek üzerine Magelis XBT GT ye MPEG format nda kay t imkan. c Efl zamanl kaydedilmifl görüntü / gerçek zamanl görüntüleme. Video görüntüleme ve kaydetme fonksiyonu.

5 Dahiyane özellikler Yeni operatör panelleri genifl kitleleri büyüleyecek. ster makina üreticisi olun ister operatör ya da kullan c Magelis XBT GT, HMI uygulaman z n yaflam periyodunun her aflamas nda iflleri sizin için kolaylaflt r r. > Kolay ve h zl konfigürasyon Vijeo Designer, tüm Magelis XBT G/GT/i PC ürün serisi için tek bir yaz l m paketi Yat r m n z optimum hale getirin! c Kullan m kolay, çok pencereli. c Çok dilli; Byzantine, Kiril, Çin v.b. karakterleri desteklemektedir. c 4000 in üzerinde nesneden oluflan özellefltirilebilir ve konfigüre edilebilir kütüphane. c Bilgisayar üzerinde simülasyon. c 8 terminal aras nda güvenli veri paylafl m. c Vide görüntüleme / kay t. > Basitlefltirilmifl montaj c Makinalar n za kolayca monte edilebilen kompakt ürün ailesi. c IP65 korumal ön yüz, araç gerektirmeden yayl klipsli montaj. c Çok kolay Tak ve Çal flt r ba lant s, soketli 24 V DC besleme konnektörü. c USB deste i. c Önceki ürün serileriyle ayn boyutlara sahip, aksi durumda sorunsuz kurulumu sa lamak için mekanik adaptörler kullan l r. c Magelis XBT GT 12 ve 15, mimarilerde esneklik için Magelis i PC ile ayn boyutlardad r. > Kolay bak m c Uygulamalar, reçeteleri, geçmifle dönük bilgileri, görüntü ve video verilerini saklamak için XBT GT, 1 GB a kadar Compact Flash kart deste i sa lar. c IP65 korumas n sa larken USB portunu terminalin ön yüzüne aktaracak ufak boyutlu, kullan fll bir aksesuar. c Terminal durumunu bir bak flta görmek için ön yüzde Durum LED. c Magelis XBT G ürün serisiyle ileriye dönük uyumluluk. Uluslararas standartlara uygun olarak bu ürün RoHS (Zararl Maddelerin K s tlanmas ) gereksinimlerine de uygun olarak üretilmifltir. C-Tick Class 1 Div 2

6 Seçim k lavuzu: Magelis XBT GT Küçük & Orta XBT GT1100 XBT GT1130 XBTGT2110 XBT GT2120 XBT GT2130 XBT GT2220 XBT GT2330 Ekran Haf za Haberleflme Çözünürlük / Tip QVGA/STN Amber & K rm z QVGA/STN Mavi QVGA/STN Gri QVGA/STN QVGA/TFT Renkli Renkli Renk 8 seviye 16 seviye renk renk Arka ayd nlatma DEL, s CFL, s CFL, s CFL, s Girifl modu Bitmap touch pad 8 x 6 Analog touch pad, çözünürlük x dokunmatik tuflu Uygulama/Yedekleme 8 MB/512 KB 16 MB/128 KB 16 MB/512 KB Ek Yok Compact Flash card: 128 KB --> 1 GB Besleme 24 DC Seri Port COM1 RJ45 (RS C) COM1 SubD9 (RS232C-422) & COM2 RJ45 (RS485) USB Yok 1 port Type A Master Ethernet Yok 1 port 10 Base T Yok 1 port 10/100 Base T Yok 1 port 10/100 Base T Yard mc Yok Multimedya Yok D fl boyutlar 130 x 104 x 41 mm 168 x 135 x 60 mm Aksesuarlar Aç klama Kompakt Flash Kart Yayl klips USB yükleme kablosu, XBTGT1000 USB yükleme kablosu, XBTGT2000-XBTGT7000 USB portu uzatma kablosu Montaj için mekanik adaptör Referans 128 MB XBTZGM MB XBTZGM MB MPCYN00CFE00N 1 GB MPCYN00CF100N XBTZ3002 XBTZG925 XBTZG935 XBTZGUSB XBTF032lll --> XBTGT2000 XBTZGCO1 XBTG > XBTGT2110 XBTZGCO2 XBTF034lll --> XBTGT5000 XBTZGCO3 XBTG > XBTGT5330 Twido/Modicon TSX Micro/Modicon Premium için ba lant kablosu Modicon Quantum için ba lant kablosu Advantys STB için ba lant kablosu ATV h z kontrol cihazlar için ba lant kablosu XBTZGCO4 XBTZ NAA26320 STBXCA4002 VW3A8306R30

7 Magelis XBT GT Büyük XBT GT 4230 XBT GT 4330 XBT GT 4340 XBT GT 5230 XBT GT 5330 XBT GT 5340 XBT GT 6330 XBT GT 6340 XBT GT 7340 VGA/STN VGA/TFT Quadrichrome VGA/STN VGA/TFT Renkli SVGA/TFT Renkli XGA/TFT Renkli Renkli Renkli renk renk renk renk CFL, s CFL, s Analog touch pad, çözünürlük x MB/512 KB Kompakt Flash kart: 128 KB --> 1 GB 24 DC COM1 SubD9 (RS232C-422) & COM2 RJ45 (RS485) 1 port Tip A Master 2 ports Tip A Master 1 port 10/100 Base T 3 dijital ç k fl / 1 dijital girifl, 1 hoparlör ç k fl Yok 1 video/ses Yok 1 video/ses Yok 1 video/ses girifli girifli girifli 215 x 170 x 60 mm 313 x 219 x 56 mm 271 x 213 x 57 mm 313 x 239 x 56 m 395 x 239 x 60 mm 990NAA26320 XBTZG935 XBTZGUSB

8 Telemecanique tabanl çözümlerin verimlili i Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol ihtiyaçlar n z karfl layan, kaliteli çözümler sunmaktad r. Operatör diyalo u Yaz l m araçlar Hareket kontrolü Sistemler ve mimariler Arabirimler & G/Ç Otomasyon Motor kontrol Alg lama Güç kayna Pano sistemleri Tüm dünyada bulunabilirlik Sürekli bulunabilir n 130 ülkede 5000 den fazla sat fl noktas. n Sizin uygulaman za ve kullan ld klar ülkenin standartlar na tamamen uyumlu ürün serisini bulaca n zdan emin olabilirsiniz. Teknik destek; nerede olursan z olun n Teknisyenlerimiz, size özel optimum çözümlerin araflt r lmas için hizmetinizdedir. n Schneider Electric, gerekli tüm teknik deste i size dünyan n her yerinde sa lamaktad r. Simply Smart!

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

SIMATIC Operatör Paneller

SIMATIC Operatör Paneller SIMATIC Operatör Paneller SIMATIC HMI Basic Paneller KTP400 Basic mono PN, 4 Profinet arayüzü dokunmatik ekran KTP400 Basic color PN, 4 Profinet arayüzü dokunmatik ekran KP400 Basic color PN, 4 Profinet

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10 Ç NDEK LER Eko Serisi 03-10 Eko DVR Serisi Eko NVR Serisi Eko IP Kamera Serisi Eko CCD Kamera Serisi 04-05 06 07 08-10 Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 H zl Seçim Tablosu 960H Serisi PDR-XM Serisi PDR-X

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

CTS BİLİŞİM ÜRÜN KATALOĞU

CTS BİLİŞİM ÜRÜN KATALOĞU CTS BİLİŞİM ÜRÜN KATALOĞU www.ctsbilisim.net CTS Bilişim İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. CTS BİLİŞİM İTHALAT İHRACAT San. ve Tic. Ltd. Şti. deneyimli ve dinamik kadrosu ile bilişim sektöründe distribütör

Detaylı

Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded

Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded Enformasyon HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications: www.siemens.com/open HiPath 3000 - flirketlerde

Detaylı

Ocak 2010 Fiyat Listesi

Ocak 2010 Fiyat Listesi Ocak 2010 Fiyat Listesi GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONLARI ve AKSESUARLARI V LLA T P RENKL 5" TFT LCD GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONLARI RENKL 5" TFT LCD T P MON TÖR Commax' n 40.Kurulufl y l özel üretimi Yüksek çözünürlüklü

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU 2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU Özet: Bu doküman, T.C. Sa l k Bakanl na ba l kurum ve kurulu lar n, bilgi i lem alt yap lar n n kurulmas

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar Fiber Optik Altyap Sistemleri Fiber optik kablolar, telekomünikasyon, sa l k ve bili im sektörlerinde yo unlukla kullan lmakta olup son zamanlarda h zla artan bir ivme ile CCTV uygulamalar nda da tercih

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 MOB L MOB L MOB L Mobil Ses Mobil Ses Tarifeleri Ortak Havuz Tarifesi Esnaf Tarifeleri Esnek Paketler Mobil Mesajlaflma SMS MMS htiyac

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı