HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu"

Transkript

1 HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

2 çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10 Menüler 12 letiflim kutular 13 Denize Adam Düfltü waypoint i yerlefltirme 14 Ekran görüntüsünü yakalama 15 Sayfalar 15 Sayfa görünümü 15 Sayfalar n, bölmeli ekranlar n seçilmesi 16 Aktif ekran n seçilmesi 16 Sayfalar n kiflisellefltirilmesi 18 Veri Ekran 19 Harita 20 Harita ölçe i 20 mlecin harita sayfas nda kullan lmas 20 Haritada gezinme 20 Zoom yapma 21 Harita menüsü 22 Harita seçenekleri 26 Harita ekran 26 Harita Ayarlar 27 Navionics harita seçenekleri 30 Navionics ayarlar 31 Waypoint ler, rotalar ve izler 31 Waypoint, rota ve iz ekranlar 33 Rotalar 35 zler çindekiler Lowrance HDS Gen2 Touch 3

3 36 Seyir 36 Seyir imleci 36 Harita üzerinde seyir 37 Seyir ayarlar ekran 39 Dümen sayfas 40 Sonar 41 Zoom yapma 42 Sonar n kayd na göz atma 43 Sonar menüsü 44 Sonar verilerinin kaydedilmesi 46 Görüntü 48 Mesafenin ölçülmesi 49 Sonar ayarlar 51 Kurulum ayarlar 53 StructureScanHD (Yap Tarama) 53 Yan Tarama 54 Dikey Tarama 55 Zoom yapma 55 StructureScan (Yap Tarama) kayd na göz atma 56 StructureScan (Yap Tarama) menüsü 57 Sonar kayd 58 Sonar durdurma 58 A Yap Tarama 58 Yap ayarlar 59 StructureMap (Yap Haritas ) 59 Yap Haritas Ekran n n aç lmas 59 Yap Kayna n n Seçilmesi 61 Yap seçenekleri 62 Yap verilerinin kaydedilmesi 63 SD Kart ndaki Yap Haritas dosyalar na eriflilmesi 63 Harita kartl Yap Haritalar n n kullan lmas 64 Bal k avlama alanlar n n taranmas 65 Gösterge panelleri 65 Ön konsollar 65 Gösterge panelinin ayarlanmas 4 çindekiler Lowrance HDS Gen2 Touch

4 67 Videonun kullan lmas (Sadece 9 ve 12 cihazlar ) 67 Video sayfas 67 Video sayfas n n ayarlanmas 68 Alarm sistemi 68 Alarm iletiflim kutusu 70 Bir mesaj n onaylanmas 71 Yard mc uygulamalar 71 Tekneler 72 Günefl/ay 72 Seyir Hesap Makinesi 72 Arama 72 Alarmlar 72 Waypoint ler/rotalar/izler 73 Gelgitler 73 Uydular 73 Dosyalar 74 Ayarlar 75 Sistem Ayarlar 75 Sistem ayarlar n n de ifltirilmesi 76 Birimler 77 Simülatörün kullan lmas 77 Simülatör modu 77 Simülatör kaynak dosyalar n n seçilmesi 78 Geliflmifl simülatör ayarlar 79 Radar n kullan lmas (opsiyonel) 79 Radar çal flma modlar 80 Menzilin ayarlanmas 81 Bir hedefin mesafesini ve kerterizini ölçme 83 EBL/VRM 84 Teknenizin çevresinde bir koruma bölgesi ayarlama 85 Radar Ayarlar menüsü 86 Radar n yönünü ayarlama 87 MARPA hedefleri 90 Radar ekran 91 Radar kurulum menüsü çindekiler Lowrance HDS Gen2 Touch 5

5 93 AIS n kullan lmas 93 Hedef sembolleri 94 AIS hedefleriyle ilgili bilgilere göz at lmas 95 Tekne alarmlar 95 Tekne ayar ekran 97 A ba lant s 97 Otomatik konfigürasyon 97 Veri kaynaklar 100 Cihaz listesi 100 Ar za teflhisleri 100 SIRIUS durumu (Sadece ABD) 101 NMEA NMEA Yak t 102 Tekne ayar 103 Kullan lan yak t 103 Yak t bulma 104 SIRIUS hava raporu (Sadece Kuzey Amerika) 105 Detayl hava durum bilgilerinin gösterilmesi 105 Hava durumu sembolleri 107 Hava durumu alarmlar 108 Hava durumu raporlar 110 Müzik 110 Müzi in etkinlefltirilmesi 111 Müzik kayna n n çal flt r lmas 111 Müzik dü meleri 112 FM/AM radyonun kullan lmas 113 UYDU radyonun kullan lmas 115 Bak m 115 Basit bak m ifllemleri 116 Yaz l m güncellemeleri 116 Ar za giderme 116 Sistem verilerinin yedeklenmesi 118 ndeks 6 çindekiler Lowrance HDS Gen2 Touch

6 Girifl HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 1 Dokunmatik ekran 2 SD Kart okuyucu Opsiyonel InsightHD, Navionics, di er uyumlu üçüncü flah s haritalar, yaz l m güncellemeleri, kullan c verileri ve sistem yedeklemelerinin aktar m için kullan l r. 3 Waypoint tuflu K sa süreli bas ld nda waypoint menüsü aç l r. Uzun süreli bas ld nda Arama menüsü aç l r. Bir waypoint i h zl bir flekilde kaydetmek için tufla iki defa bas n. 4 Sayfalar tuflu K sa süreli bas ld nda girifl ekran n görüntüler. Art arda k sa süreli bas lmas s k kullan lan sayfalar aras nda geçifl yapman z sa lar. 5 IN / OUT / MOB tuflu Harita, radar ve sonar sayfalar için zoom tuflu. Her iki tufla efl zamanl olarak basma teknenin konumuna bir Denize Adam Düfltü (MOB) waypoint i yerlefltirecektir. 6 Güç tuflu Uzun süreli basma cihaz AÇAR/KAPATIR. K sa süreli basma arka ayd nlatma ve güç iletiflim kutusunu ekrana getirir. Art arda k sa süreli basma ön ayarl parlakl k seviyeleri aras nda geçifl yapman z sa lar. Girifl Lowrance HDS Gen2 Touch 7

7 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran Not: Video sadece HDS Gen2 Touch 9 ve 12 cihazlar nda mevcuttur. Radar seçene i yaln zca cihaza bir radar anteni ba land nda görünecektir. 1 Yard mc uygulamalar ekran Yard mc uygulama verilerine eriflmek için bir simgeyi t klay n. 2 S k kullan lanlar ekran S k Kullan lan sayfalar görüntülemek, yeni S k Kullan lan sayfalar kaydetmek veya önceki konfigüre edilmifl sayfalar silmek için kullan l r. 3 Sayfalar Tam sayfa ekran n görüntülemek için bir sayfa simgesini t klay n. H zl bölmeli birleflik sayfa seçeneklerini görüntülemek için bir sayfa simgesine bas n ve bas l tutun. 4 Di er Tüm menüyü görmek için t klay n. 5 Geri tuflu Girifl ekran ndan ç kmak ve önceki sayfaya dönmek için t klay n. 6 Yerel saat 7 Su derinli i 8 Girifl Lowrance HDS Gen2 Touch

8 Temel ifllemler Güç tuflu Bas l tutma: Tek sefer basma: Art arda basma: Cihaz açar/kapat r. Parlakl k ayar, gece modu, bekleme modu ve güç kapatma için iletiflim kutusunu gösterir. Ön ayarl parlakl k seviyelerini de ifltirir ( ). Not: Kapanma ifllemi bitmeden güç tuflu b rak l rsa, kapanma iptal edilir. Düflük ayd nlatma koflullar için renk paletini iyilefltiren bir gece modu dahil edilmifltir. Not: Gece modu seçildi inde haritadaki detaylar daha az görülebilir. Bekleme modunda iken, güç tasarrufu yapmak için sonar n, dokunmatik ekran n ve tufllar n arka ayd nlatmas kapan r. Sistem arka planda çal flmaya devam edecektir. Bekleme modundan normal çal flma moduna geçmek için güç tufluna bas n. lk çal flt rma Cihaz ilk bafllat ld nda ayg t konfigürasyon iletiflim penceresi aç l r. Belki daha sonra ö esini seçerseniz, cihaz sonraki aç fl n zda yeniden görünecektir. Ayarlar manuel olarak yapmak için Kapat tuflunu t klay n. Dokunmatik ekran n kullan lmas Afla daki tabloda farkl sayfalar n temel dokunmatik ekran ifllemi gösterilmifltir. Sayfaya özgü dokunmatik ekran ifllemi ile ilgili daha fazla bilgi için bu k lavuzun sonraki Sayfalar k sm na bak n. Temel ifllemler Lowrance HDS Gen2 Touch 9

9 fllem T klama Menü/ letiflim kutular Ö eyi seçer/de ifltirir Sayfalar Harita Sonar mleci aktif hale getirir Radar Bas l tutma Sürükleme Bulunmaz Kayar çubuk de erini ayarlar letiflim kutusunu kayd r r Sayfa menüsünü gizler (Sa a sürüklendi inde) Haritay kayd r r (herhangi bir yöne) mleç seçim modunu aktif hale getirir Su kesitini kayd r r (herhangi bir yönde) Sonar kayd n kayd r r (yatay hareket) mleci hareket ettirir Menüler Menüler sistemi çal flt rmak ve ayarlar yapmak için kullan l r. Seçilen ö eyi t klayarak bir menü ö esini seçebilir ve menü açma/kapatma seçim kutular aras nda geçifl yapabilirsiniz. Parma n z kayar çubuk üzerinde sürükleyerek kayar çubuk de erlerini ayarlayabilirsiniz. Küçük ayarlamalar, kayar çubu un üst veya alt k sm t klanarak yap labilir. Ö e ve daha sonra da seçilen de er t klanarak ekranda aç lan menü ö eleri seçilir. Menü de ifltirme Aç l r menü Kayar çubuk Sayfa menüleri Her bir çal flma modunun sayfa menüler ekran n sa taraf nda gösterilir. Sayfalar n tam ekranda görüntülenmesi için sayfa menüleri gizlenilebilir. Menüyü gizlemek için sa a do ru sürükleyin. Not: mleç aktif iken, sayfa menülerindeki baz özellikler imleç modu özellikleriyle yer de ifltirecektir. 10 Temel ifllemler Lowrance HDS Gen2 Touch

10 Geri tuflu Geri tufluna basarak önceki ekrana veya menüye dönebilirsiniz. Sayfa menüsü Sayfa menüsünü gizleme Gizli sistem menüsü Her bir çal flma modunun sayfa menüsünün bir gizli sistem menüsü vard r. Gizli sistem menüsüne eriflmek için, parma n z menü ö esinin üst taraf na yerlefltirin ve afla do ru sürükleyin. Temel ifllemler Lowrance HDS Gen2 Touch 11

11 Ayar iletiflim kutular Gizli sistem menüsünden veya girifl ekran ndaki Yard mc Uygulamalar panelinden her bir çal flma modunun ayarlar iletiflim kutusuna eriflebilirsiniz. letiflim kutular Ekrana t klayarak bir iletiflim kutusundaki girifl alanlar n ve tufllar seçebilirsiniz. Sadece bir alan seçildi inde ve parlak hale getirildi- inde bilgileri girebilirsiniz. Baz iletiflim kutusu listeleri ekran alan n n d fl na taflabilir. Bu iletiflim kutular bir kayd rma göstergesi içerecektir ve listeyi sürükleyerek ilerleyebilirsiniz. Kapat tuflu t klanarak bir iletiflim kutusu kapat labilir. letiflim kutular na kullan c bilgilerini girmek için gerekli oldu u zaman nümerik ve alfanümerik klavyeler otomatik olarak görünecektir. Ekran klavyesi ekran tufllar t klanarak kullan l r. 12 Temel ifllemler Lowrance HDS Gen2 Touch

12 mlecin kullan lmas mleç varsay lan olarak hiçbir sayfada görünmez. mleci harita, sonar, structure ve radar sayfalar nda aktif hale getirmek için ekran t klay n. mleç bilgi penceresi, imleç konumunda konum koordinatlar n ve teknenin menzilini ve kerterizini gösterecektir. Sonar sayfas nda, imleç bilgi penceresi ilgili yüzeyin s cakl n ve imleç konumundaki derinli i gösterecektir. mleci ve imleç penceresini sayfadan silmek için mleci kaldır tufluna t klay n. Harita sayfas nda, imleci önceki yerinde göstermek için mleci geri al tuflunu t klay n. mleci geri al seçene i, mevcut tekne konumu ile imleç konumu aras nda geçifl yapmak için yararl bir özelliktir. Gezinme Parma n z istenilen yönde sürükleyerek harita, sonar ve yap ekranlar nda gezinebilirsiniz. mleç destek modu mleci seçilen moda de ifltirmek için parma n zla ekrana bas n ve bas l tutun. Seçim arac parma n z n yukar s nda görünecektir. Seçim arac n istedi iniz ö eye sürükleyin. Bir Denize Adam Düfltü waypoint i yerlefltirme Denize adam düfltü acil durumunda, her iki zoom tufluna ayn anda basara teknenin mevcut konumuna bir Denize Adam Düfltü waypoint i yerlefltirebilirsiniz. MOB (Denize Adam Düfltü) fonksiyonunu aktif hale getirdi inizde, afla daki ifllemler otomatik olarak gerçeklefltirilir: Tekne konumuna bir MOB waypoint i yerlefltirilir. Ekran, tekne konumuna ortalanm fl büyütülmüfl bir harita sayfas na de iflir. Cihaz, seyir bilgilerini MOB waypoint in arka taraf nda gösterir. Temel ifllemler Lowrance HDS Gen2 Touch 13

13 Seyrin iptal edilmesi Waypoint e ulafl l ncaya veya seyri iptal edinceye kadar cihaz, MOB waypoint ine do ru seyretmeye devam edecektir. Bir MOB waypoint inin silinmesi 1. Seyri iptal edin. 2. Sayfa menüsündeki Waypoint MOB u t klay n. 3. Sil tuflunu t klay n. Ekran görüntüsünü yakalama Bir ekran çekimi yapmak için PAGES ve POWER tufllar n ayn anda bas l tutun. Varsay lan olarak, yakalanan ekran görüntüleri dahili haf zaya kaydedilir. Yakalanan ekran görüntülerine göz atma ve dosyalar bir SD kart na kaydetme ile ilgili bilgi için bu k lavuzun Yard mc Uygulamalar k sm na bak n. 14 Temel ifllemler Lowrance HDS Gen2 Touch

14 Sayfalar Sayfa görünümü Bu cihaz 7 sayfa tipini destekler. Her bir sayfan n, önceden yap - land r lm fl, bir grup bölmeli birleflik sayfalar vard r. Not: Video sadece 9 ve 12 cihazlar nda bulunur. Radar seçene i yaln zca cihaza bir radar anteni ba land nda görünecektir. Bölünmüfl ekranlar ekranlar, seçilen sayfan n di er sayfalarin birlefltirildi i iki ekrandan oluflan kombinasyon sayfalar d r. Bölünmüfl ekranlar de ifltirilebilir ancak, S k kullan lanlar özelli ini kullanarak kendi sayfa kombinasyonunuzu seçebilir/kaydedebilirsiniz. Yaklafl k 10 kadar s k kullan lan menü kaydedebilirsiniz. Sayfalar, bölünmüfl ekranlar ve s k kullan lan menülerin tümüne girifl ekran ndan eriflilir. Sayfalar n, bölünmüfl ekranlar n seçilmesi Tam sayfa ekran n görüntülemek için bir sayfa simgesini t klay n. Bölünmüfl birleflik sayfa seçeneklerini görüntülemek için bir sayfa simgesine bas n ve bas l tutun. Sayfalar Lowrance HDS Gen2 Touch 15

15 Aktif ekran n seçilmesi stedi iniz ekrana t klayarak aktif ekranlar de ifltirebilirsiniz. Aktif ekran n turuncu bir kenar olacakt r. Bölünmüfl ekranlar n ayarlanmas Gizli sistem menüsünden Bölücü ayarları tuflu t klanarak ekranlar n boyutu ayarlanabilir. Ekranlar yeniden boyutland rmak için ayarlama tuflunu yatay yönde sürükleyin. De ifliklikleri onaylamak için Kaydet tufluna t klay n. Sayfalar n kiflisellefltirilmesi S k Kullan lan sayfalar n kaydedilmesi Sayfa düzenleyici ekran ndan S k Kullan lan sayfalar kaydedebilir ve düzenleyebilirsiniz. 1. Mevcut bir s k kullan lan sayfay de ifltirmek için S k Kullan lan ekran nda bofl bir S k Kullan lan sayfa simgesini veya Kiflisellefltir tuflunu t klay n. - Sayfa düzenleyici ekran görünecektir. 2. Kiflisel ekran n z ayarlamak için sayfa simgelerini sürükleyip b rak n. 3. Bir ekran konfigürasyonu seçin. 4. Kaydet tuflunu t klayarak sayfa düzeninizi kaydedin. Not: De ifliklikleri iptal etmek ve yeni bir ekran konfigürasyonu seçmek için Sil tuflunu t klay n. De ifliklikleri iptal etmek ve girifl ekran na dönmek için ptal tuflunu t klay n. 16 Sayfalar Lowrance HDS Gen2 Touch

16 Afla da gösterildi i gibi yedi farkl ekran konfigürasyonu aras ndan seçim yapabilirsiniz. Not: PAGES tufluna basarak s k kullan lan sayfalar aras nda dolaflabilirsiniz. S k kullan lan sayfalar n düzenlenmesi 1. S k kullan lanlar ekran nda Kiflisellefltir tuflunu t klay n. 2. Mevcut bir s k kullan lan sayfay t klay n. 3. Önizleme simgelerinden bir sayfa simgesini sürükleyin. 4. Kaydet tuflunu t klay n. Sayfalar Lowrance HDS Gen2 Touch 17

17 S k kullan lan sayfalar n silinmesi 1. S k kullan lanlar ekran nda Kiflisellefltir tuflunu t klay n. 2. Silmek istedi iniz sayfan n simgesini t klay n. 3. Sil ve Kaydet tuflunu t klay n. Veri Ekran Bilgileri aktif sayfada göstermenizi sa lar. Herhangi bir sayfa ekran ndan gizli sistem menüsüne eriflerek ekran verilerini açabilir/kapatabilir ve düzenleyebilir/ekleyebilirsiniz. 1. Gizli sistem menüsüne gidin. 2. Ekran verilerini düzenle ve Ekle tufllar n t klay n. 3. Bir veri kategorisi seçin. 4. Göstermek istedi iniz veriyi t klay n. 5. Ekran verilerini sayfan n istedi iniz konumuna sürükleyin. 6. Kaydet tuflunu t klay n. Ekran verilerinin kiflisellefltirilmesi Ekran verilerini düzenleme Düzenle menüsünden ekran veri tipini analog ile dijital gösterim aras na de ifltirebilir, veri boyutunu seçebilir ve önceden ayarlanm fl verileri de ifltirebilirsiniz. 18 Sayfalar Lowrance HDS Gen2 Touch

18 Harita Harita sayfas, karaya ve di er harita nesnelerine göre konumunuzu gösterir. Sayfada rotalar planlayabilir ve izleyebilir, waypoint ler yerlefltirebilir, bir radar görüntüsünü, StructureMap (Yap Haritas ) görüntüsünü ve hava durum bilgilerini sayfan n üstüne bindirebilir ve AIS hedeflerini görüntüleyebilirsiniz. Not: Bu cihaz n, bölgeye göre farkl haritalar vard r. Bu bölümün ilk k sm haritalar n kullan m n aç klar ve Insight ile Navionics haritalar için ortakt r. Harita seçenekleri, cihazda kullan lan haritaya ba l d r. Harita sayfas * Opsiyonel harita ö eleri Uzant çizgisi* Tekne Sayfa menüsünü açar Waypoint * mleç Izgara çizgileri* Daireler * z* Zoom tufllar Harita ölçe i Not: Opsiyonel görüntüleri tek tek aç p kapatabilirsiniz. Bu bölümün sonraki sayfalar nda yer alan Harita ayarlar k sm na bak n. Tekne sembolü GPS ve uygun bir pusula sensörü sisteme ba land nda, tekne sembolü teknenizin konumunu ve yönünü gösterir. Pusula sensörü tak lmad nda, tekne simgesi COG u (Rota) kullanarak kendisini yönlendirecektir. GPS yoksa, tekne sembolünde bir soru iflareti görünecektir. Harita Lowrance HDS Gen2 Touch 19

19 Harita ölçe i ZOOM tufllar n kullanarak haritay büyütebilir ve küçültebilirsiniz. Harita ölçe i ve dairelerin aral (aç ld nda) ekran n sa alt köflesinde gösterilecektir. mlecin harita sayfas nda kullan lmas mleç varsay lan olarak harita sayfas nda görünmez. Ekran t klad n zda, imleç görünecek ve imleç konum penceresi aktif hale gelecektir. mleç aktif iken harita, tekneyi takip etmeyecektir. mleç destek modunu aktif hale getirmek için ekrana bas n ve bas l tutun. mleç deste i, imleci parma n z n yukar s na yerlefltirir ve waypoint lerin do ru yerlefltirilmesini sa lamak için haritan n kayd r lmas n durdurur. mleci ve imleç penceresini haritadan silmek için mleci kald r tufluna t klay n. mleci ve imleç penceresini yeniden aktif hale getirmek için mleci geri al tufluna t klay n. Seyir imleci Menüdeki Seyir imlecini t klayarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Haritada gezinme Parma n z herhangi bir yönde sürükleyerek haritay istedi iniz yönde kayd rabilirsiniz. mleci kald r bas lmas imleci sayfadan silecek ve harita tekneye ortalanacakt r. Zoom yapma Ekrandaki Zoom tufllar na t klayarak ekran büyütebilir/küçültebilirsiniz. Haritan n daha küçük bir k sm n daha ayr nt l görmek için ekran büyütün ve daha büyük bir k sm n daha az ayr nt ile görmek için ekran küçültün. Ayr ca, zoom yapmak için uygun +/- tufllar n da kullanabilirsiniz. 20 Harita Lowrance HDS Gen2 Touch

20 mleç yok Harita menüsü mleç aktif iken, harita menüsündeki baz özellikler imleç modu özellikleriyle yer de ifltirecektir. Normal harita menüsüne dönmek için mleci kald r tuflunu t klay n. Waypoint lerin kaydedilmesi mleç aktif de ilken, harita menüsünde Yeni waypoint tuflunu t klayarak tekne konumunda bir waypoint kaydedebilirsiniz. mleç konumuna bir waypoint kaydetmek için dokunmatik ekran kullanma: 1. Ekranda istedi iniz noktaya t klay n. 2. Harita menüsünde Yeni tuflunu t klay n. 3. Yeni waypoint ve Kaydet tuflunu t klay n. Aktif imleç Not: Uygun WAYPOINT tufluna iki kez basarak da bir waypoint kaydedebilirsiniz. mleç aktif iken, waypoint imleç konumuna kaydedilecektir. mleç aktif de ilken, waypoint tekne konumuna kaydedilecektir. Rota çizme Harita sayfas nda h zl bir flekilde rotalar yaratabilirsiniz. 1. mleci aktif hale getirmek için ekran t klay n. 2. Menüde Yeni tuflunu t klay n. 3. Yeni rota tuflunu t klay n. 4. lk rota noktas n yerlefltirmek için ekran t klay n. Daha fazla rota noktas yerlefltirmek için ekran t klay n. 5. Menüdeki Kaydet tuflunu t klayarak rotay kaydedin. Mesafeyi ölçme mleç, tekne ile seçilen konum aras ndaki veya haritadaki iki nokta aras ndaki mesafeyi ölçmek için kullan labilir. Harita Lowrance HDS Gen2 Touch 21

21 Not: Teknenize olan mesafeyi ölçmek için, haritada istedi iniz noktaya t klay n ve bu noktaya olan mesafe, ekran n sol alt köflesindeki bir bilgi kutusunda görünecektir. 1. Ekran t klay n ve daha sonra menüdeki Ölçüm tuflunu t klay n. * Ölçme simgeleri, teknenin merkezinden imleç konumuna çizilmifl bir çizgi ile birlikte görünecek ve mesafe, bilgi kutusunda gösterilecektir. 2. Harita iflaretlerinden birisini istedi iniz noktaya sürükleyin. ki iflaret aras ndaki mesafe bilgi kutusunda gösterilecektir. Menüdeki Ölçmeyi bitir tuflunu t klayarak ölçme fonksiyonunu kapatabilirsiniz. Not: Harita iflretlerini do ru yerlefltirmek için ölçme fonksiyonunu imleç destek modu ile birlikte kullanabilirsiniz. Arama Arama özelli ini kullanarak haritadaki ö eleri arayabilirsiniz. mleç konumundan itibaren arama yapmak için ekranda istedi iniz noktaya t klay n. Tekne konumundan itibaren arama yapmak için imleci ekrandan silin. Not: Benzin istasyonlar n aramak için bir SIRIUS veri paketi aboneli inizin ve tekneleri aramak için bir AIS al c n z n olmas gerekir. Harita seçenekleri Merkezleme Haritay sayfada döndürmek için birkaç seçenek bulunur. Sayfan n sa üst köflesindeki harita yönü sembolü, kuzey yönünü gösterir. Kuzey yukar Haritay, kuzey yukar bakacak flekilde görüntüler. Deniz haritalar - n n normal yönüne uygundur. Kuzey yukar Pruva yukar Rota yukar 22 Harita Lowrance HDS Gen2 Touch

22 Pruva yukar Haritay, teknenin pruvas tam yukar bakacak flekilde görüntüler. Yön bilgileri pusuladan al n r. Yön bilgileri yoksa, o zaman GPS ten al nan COG kullan lacakt r. Rota yukar Seyir modunda iken, haritay sonraki nokta yönüne döndürür. Cihaz seyir modunda de ilse, seyir bafllay ncaya kadar pruva yukarı ayar kullan lacakt r. leri bak Bu seçenek, önünüzü en iyi flekilde görebilmeniz için haritay hafif teknenin ön taraf na ortalar. 2D, 3D Görüntü Görüntüle tuflunu t klayarak harita görüntüsünü 2D ile 3D aras na de ifltirebilirsiniz. 3D harita görüntüsü seçenekleri ki 3D görüntüsü mevcuttur: Döndür tekneyi harita ekran n n ortas nda tutan varsay lan mod. Gezdir 3D harita görüntüsünü tekneden uzaklaflt rman z sa lar. Menüdeki Kamera tufluna basarak veya ekran n üst taraf ndaki gezdirme ve döndürme simgelerini t klayarak bu iki mod aras nda geçifl yapabilirsiniz. Döndürme modu Bu modda kamera tekneyi takip eder. leri Bak opsiyonu seçilmezse, teknenin konumu ekran n ortas nda olacakt r. Kameran n aç s varsay lan olarak göz hizan zdan ve tekneye do ru bakacak flekilde görüldü ü gibidir. Teknenin harita üzerinde döndürülmesi, harita yönü ayarlar taraf ndan belirlenir. Döndürme modunda yana döndürülmüfl harita Harita Lowrance HDS Gen2 Touch 23

23 Parma n z ekranda sürükleyerek kameran n e im aç s n de ifltirebilir ve kameray teknenin etraf nda döndürebilirsiniz. Not: Döndürme modunda iken, tekneyi döndürmek için yatay hareketler kullan n. zleyici bak fl aç s n de ifltirmek için dikey hareketler kullan n. Döndürme modu seçildi inde kameran n konumu sabitlenir ve kamera sadece döndürülebilir ve afla /yukar hareket ettirilebilir. Parma n zla ekran t klayarak ve sürükleyerek kameray döndürebilir ve afla /yukar hareket ettirebilirsiniz. Gezdirme modu Menüde Kamera tufluna t klayarak veya ekran n üst taraf ndaki döndürme simgesini t klayarak Döndürme modundan Gezdirme moduna geçebilirsiniz. Döndürme modu teknenin konumundan ba ms z olarak bütün 3D haritas n görmenizi sa lar. Kameray döndürebilir ve teknenizden uza a do ru hareket ettirebilirsiniz. Harita ekran n n sa taraf ndaki simgelere t klayarak kameray gezdirme ile döndürme aras nda geçifl yapabilirsiniz. Gezdirme modu seçildi inde, ekran t klayarak ve sürükleyerek kameray tekneden uza a do ru ve haritan n etraf nda hareket ettirebilirsiniz. Parma n z ekrandan çekti inizde, görüntü seçilen konumda kalacakt r. Hayali Lowrance haritalar iki farkl biçimde görüntülenebilir; 2 boyutlu temel harita biçiminde veya arazi görüntüsünü içeren haritay sunan 3 boyutlu biçiminde. 2 Boyutlu Harita 3 boyutlu Harita detay Düflük Bu, tüm co rafi alanlarda gerekli bilgileri içeren temel bilgi seviyesidir. Güvenli seyir için yeterli de ildir. 24 Harita Lowrance HDS Gen2 Touch

24 Orta Bu, seyir için yeterli asgari bilgidir. Tam Bu, kullan lan harita için tüm mevcut bilgilerdir. Kategoriler Insight haritalar, ekranda görmek istedi iniz bilgilere ba l olarak tek tek aç p kapatabilece iniz birkaç kategori ve alt kategori içerir. Harita ve harita nesneleri ile ilgili bilgilerin görüntülenmesi Bir harita ö esini, waypoint i, rotay veya hedefi t klad n zda, ekranda seçilen ö e ile ilgili temel bilgiler ve sayfa menüsünde Bilgi tuflu görünecektir. Tüm mevcut bilgileri görüntülemek için ekran üstü temel bilgiler göstergesini veya Bilgi tuflunu t klay n. Not: Temel ö e bilgilerini görmek için ekran üstü bilgiler etkinlefltirilmelidir. Harita Lowrance HDS Gen2 Touch 25

25 Harita verilerinin seçilmesi Bu cihaz dahili Lowrance harita verilerinin yan nda Navionics, Bal - n Yo un Oldu u Yerlerin, LakeMaster ve di er üçüncü flah s harita kartlar n da kullanabilir. Bu cihaz n kulland n harita verilerini de ifltirmek için Navionics e Geç veya Lowrance a Geç tuflunu t klay n. Not: SD kart ç kar l rsa sistem otomatik olarak yüklü atlasa geçmeyecektir. SD kart yeniden tak ncaya veya manuel olarak yüklü atlasa geçinceye kadar düflük çözünürlüklü bir harita görünecektir. Bir üçüncü flah s harita kart tak ld nda, e er cihaz do ru harita modunda de ilse sistem, SD kart atlas na geçmenizi isteyecektir. Harita ekran Radar, StructureMap (Yap Haritas ) ve hava bilgileri harita sayfas nda görüntülenebilir. Not: Hava durum ekran flu anda sadece Amerika Birleflik Devreleri nde mevcuttur. Radar, hava durumu veya StructureMap (Yap Haritas ) ekran seçildi inde, harita içerik menüsü büyütülerek seçilen ekranla ilgili temel bilgileri içerecektir. Radar, StructureMap (Yap Haritas ) ve SIRIUS hava durumu fonksiyonlar, bu k lavuzun ayr bölümlerinde aç klanm flt r. Harita Ayarlar 3D tekne seçimi Harita 3D modunda iken mevcut konum sembolü olarak kullan lacak farkl tekne simgeleri seçebilirsiniz. 26 Harita Lowrance HDS Gen2 Touch

26 Daireler Harita ayarlar menüsünden daireleri aç p kapatabilirsiniz. Daireler tekneniz ile di er harita nesneleri aras ndaki mesafeyi göstermek için kullan labilir. Daire ölçe i sistem taraf ndan harita ölçe ine uygun flekilde otomatik olarak ayarlan r. Yön ve Rota uzant s Uzant çizgilerinin uzunlu u sabit bir mesafeye veya teknenin seçilen süre içinde alaca mesafeyi gösterecek flekilde ayarlanabilir. Tekne yönü uzant s, tekne pruvas - COG n n bakt yön ile hizalan r. COG uzant s, teknenin gitti i yönü gösterir. E er pusula sensörü yoksa, Yön pruva varsay lan olarak COG de erine ayarlanacakt r. Di er teknelerin COG bilgileri, AIS sisteminden al nan bir mesaj n içindedir. Ekran üstü bilgiler Bir ö eye t klad n zda harita ö eleriyle ilgili temel bilgilerin görünüp görünmeyece ini seçer. Izgara çizgileri Haritadaki enlem ve boylam zgara çizgilerinin görüntüsünü açar/kapat r. Waypoint ler, rotalar ve izler Haritada waypoint lerin, rotalar n ve izlerin görüntüsünü açabilir/kapatabilirsiniz. Navionics harita seçenekleri Navionics verilerine göz atmak için, cihaz n ön taraf ndaki SD kart yuvas na bir Navionics harita kart yerlefltirmelisiniz. Bir SD kart tak ld nda sistem,bu haritaya geçmenizi isteyecektir. Merkezleme Haritay sayfada döndürmek için birkaç seçenek bulunur. Sayfan n sa üst köflesindeki harita yönü sembolü, kuzey yönünü gösterir. Harita Lowrance HDS Gen2 Touch 27

27 leri bak Bu seçenek, önünüzü en iyi flekilde görebilmeniz için haritay hafif teknenin ön taraf na ortalar. Görüntü Navionics harita veritaban 2 ve 3 boyutlu görüntü seçenekli detayl k y atlas sunar. 2D, harita bilgilerini Navionics detaylar yla birlikte ana harita modunda sunar. 3D, kara ve denizin 3 boyutlu grafik görüntüsünü sunar. 2D/3D haritay eflleme Bir 2D ve bir 3D harita yan yana göründü ü zaman bir haritada görünen konumu di er haritada görünen konuma ba lar. Seçilen harita verisi Navionics ise, harita ayarlar menüsünden 2D/3D haritay efllemeyi açabilir/kapatabilirsiniz. Grup katman Navionics web sitesinden indirilen kullan c n n yaratm fl oldu du verilerin görüntülenmesini açar/kapat r. Sunum Gölgeleme Gölgeleme haritaya arazi bilgilerini ekler. S radan 2D harita Gölgeli harita Foto raf bindirme Foto raf bindirme seçene i, bir alan n uydu foto raf n haritada göstermenizi sa lar. Bu foto raflar n bulunabilirli i belli bölgelerle s n rl d r ve sadece Navionics harita kartlar nda bulunur. Foto raflar 2 ve 3 boyutlu modlarda görebilirsiniz. 28 Harita Lowrance HDS Gen2 Touch

28 Foto raf bindirme yok Foto raf bindirme, sadece kara Tam foto raf bindirme Foto raf saydaml Foto raf saydaml, foto raflar n fleffafl n ayarlar. Minimum saydaml k ayarlar yla, harita detaylar n n neredeyse tümü foto raf taraf ndan gizlenilir. Minimum saydaml k Maksimum saydaml k Navionics Fish n Chip Bu cihaz, Navionics Fish n Chip (Sadece ABD) harita özelli ini destekler. Daha fazla bilgi için sitesine bak n. Lowrance a Geçme Harita ekran n Navionics SD kart verilerinden Lowrance harita verilerine de ifltirir. Harita Lowrance HDS Gen2 Touch 29

29 Navionics ayarlar Navionics haritalar için opsiyonel ayarlar S radan 2D harita S radan 2D harita Renkli Deniz Yata Alanlar Deniz yata yap s n n daha iyi bir görüntüsünü sunmak için deniz yata n n farkl parçalar n renklendirir. Aç klama Ekranda hangi alan bilgilerinin (yer isimleri ve alan notlar gibi) olaca n belirler. Sunum tipi Semboller, seyir haritas renkleri ve Uluslararas veya ABD sunum tipi yaz lar gibi deniz haritas bilgilerini sunar. Harita detaylar Co rafi katman bilgilerinin farkl seviyelerini sunar. Güvenli derinlik Navionics haritalar, s ve derin suyu birbirinden ay rt etmek için mavinin farkl tonlar n kullan r. Güvenli derinlik, mavinin tonlar kullan lmadan hangi derinli e kadar görüntüleme yap laca ile ilgili s n r ayarlar. Yap derinli i Seçilen güvenli derinlik de erine kadar hangi yap lar n ekranda görünece ini belirler. 30 Harita Lowrance HDS Gen2 Touch

30 Waypoint ler, rotalar ve izler Waypoint, rota ve iz ekranlar Waypoint, Rota ve z iletiflim kutular sisteminizde bulunan gelifltirilmifl fonksiyonlara ve bütün maddelerin ayarlar na eriflim sa lar. Waypoint, rota ve iz ekranlar na, girifl ekran ndan veya Waypoint tuflu bas l tutularak eriflilir. Düzenleme ve ayar seçeneklerine, menüden veya cihaz n uygun waypoint tuflu bas l tutularak eriflilir. Waypoint ler Waypoint; harita, radar görüntüsü veya sonar görüntüsü üzerine yerlefltirilen kullan c taraf ndan oluflturulmufl bir iflarettir. Her bir waypoint in enlem ve boylam koordinatl kesin bir konumu vard r. Bir sonar görüntüsü üzerine yerlefltirilen waypoint in konum bilgileriyle birlikte bir derinlik de eri olacakt r. Waypoint, daha sonra dönmek istedi iniz bir konumu iflaretlemek için kullan l r. Bir rota yaratmak için iki veya daha fazla waypoint birlefltirilebilir. Waypoint ler, rotalar ve izler Lowrance HDS Gen2 Touch 31

31 Waypoint leri yerlefltirme Tekne konumuna bir waypoint yerlefltirme mleç aktif de ilken WAYPOINT tufluna iki kez basarak herhangi bir sayfadan tekne konumuna bir waypoint yerlefltirebilirsiniz. mlecin markalama için kullan lmas Harita, sonar ve structure sayfalar nda ekran t klayarak ve daha sonra menüdeki Yeni waypoint tuflunu t klayarak seçilen konuma bir waypoint yerlefltirebilirsiniz. Bir waypoint yaratmak için waypoint iletiflim kutusunda Kaydet tuflunu t klay n. Not: mleç aktif iken, imleç konumuna bir waypoint kaydetmek için WAYPOINT tufluna iki kez bas n. Waypoint leri düzenleme Seçilen bir waypoint harita sayfas menüsünden veya waypoint iletiflim kutusundan tafl nabilir, düzenlenebilir veya silinebilir. Waypoint düzenleme iletiflim kutusunu kullanma Bu iletiflim kutusu, waypoint ve daha sonra ekrandaki waypoint ad t klanarak aktif hale getirilebilir. letiflim kutusu ayr ca Waypoint listesinden de aktif hale getirilebilir. 32 Waypoint ler, rotalar ve izler Lowrance HDS Gen2 Touch

32 Ekran t klayarak bir waypoint i tafl ma 1. Waypoint i t klay n. - Waypoint in ad sayfa menüsünde görünecektir. 2. Waypoint in ad n t klay n. 3. Menüde Tafl tuflunu t klay n. - Waypoint simgesi tafl ma modunu belirtmek için de- iflecektir. 4. Waypoint i yeni konumuna sürükleyin. 5. Menüdeki Kaydet tuflunu t klayarak yeni konumu kaydedin. Waypoint alarm ayarlar Yaratm fl oldu unuz her bir waypoint için bir alarm yar çap seçebilirsiniz. Not: Tekneniz belirlenen yar çap n içine girdi inde bir alarm verilmesi için waypoint yar çap alarm n n alarm ekran nda AKT F hale getirilmesi gerekir. Rotalar Bir rota, seyretmek istedi iniz s raya göre girilen bir dizi rota baca- ndan oluflur. Mevcut bir rotay t klad n zda, rotan n ad görünecektir. Harita sayfas ndan yeni bir rota yaratma Rotalar do rudan haritadan veya rotalar iletiflim kutusundan waypoint ler yerlefltirilerek yarat labilir. 1. mleci aktif hale getirmek için harita ekran n t klay n. 2. Sayfa menüsünde Yeni tuflunu t klay n. 3. Yeni rota tuflunu t klay n. 4. Rota noktalar n yerlefltirmek için ekran t klay n. 5. Menüde Kaydet tuflunu t klay n. Waypoint ler, rotalar ve izler Lowrance HDS Gen2 Touch 33

33 Mevcut waypoint leri kullanarak rotalar yaratma 1. Rotalar iletiflim kutusuna eriflin. 2. Yeni tuflunu t klay n. 3. Rota listesini kullanarak yarat tuflunu t klay n. 4. Yeni rota penceresini t klay n (afla da gösterilmifltir). 5. Yerlefltir tuflunu t klay n. 6. stedi iniz waypoint i t klay n. 7. Tüm noktalar yerlefltirilinceye kadar 4,5 ve 6. ad mlar tekrarlay n. 8. Kaydet tuflunu t klay n. Yeni rota penceresi Bir rotay düzenleme Bir rota ve waypoint sadece ö e seçildi i zaman harita sayfas ndan düzenlenebilir. 1. Rotay t klay n. 2. Menüde rota ad n t klay n. 3. Düzenle tuflunu t klay n. 4. Rota noktalar eklemek için ekran t klay n. - Bir aya t klarsan z mevcut rota noktalar aras na yeni bir nokta ilave edilecektir. - Mevcut rota noktalar n tafl mak için, noktalar istedi iniz noktaya sürükleyin. 5. Menüde Kaydet tuflunu t klay n. 34 Waypoint ler, rotalar ve izler Lowrance HDS Gen2 Touch

34 zler z, teknenin geride b rakt yolun grafik olarak sunumudur ve seyretti iniz güzergah n yeniden izlemenizi sa lar. Bir iz, bu bölümün sonraki k s mlar nda aç kland gibi z ekran nda bir rotaya dönüfltürülebilir. Sistem,fabrikada izi otomatik olarak kaydetmeye ayarlanm flt r. Sistem, izin uzunlu u maksimum iz noktas ayar na ulafl ncaya kadar izi kaydetmeye devam edecek ve ard ndan en eski iz noktalar n otomatik olarak silmeye bafllayacakt r. Otomatik iz fonksiyonu, bu bölümün sonraki k s mlar nda aç kland - gibi z ekran ndan kapat labilir. Yeni bir iz yaratma Yeni bir z oluflturmak için,"izler"sayfas nda Yeni tufluna bas p ard ndan kaydet tufluna bas n z. z ayarlar, afla da aç klanan iz ayarları menülerinden yapılabilir. z ayarlar z, çizgiyle birbirine ba lanm fl bir dizi iz noktas ndan oluflur. Zamana ve mesafeye göre iz noktalar n kaydedebilirsiniz veya bir rota de iflikli i kaydedildi inde cihaz n otomatik olarak bir nokta yerlefltirmesini sa layabilirsiniz. Not: zlerin görülebilmesi için harita ayarlar nda zler seçene inin AÇIK konumuna ayarlanmas gerekir. Waypoint ler, rotalar ve izler Lowrance HDS Gen2 Touch 35

35 Seyir Cihaz n zda bulunan seyir fonksiyonu imleç konumuna, bir waypoint e gitmenizi veya önceden belirlenen bir rotay takip etmenizi sa lar. Waypoint ler yerlefltirme ve rotalar oluflturma ile ilgili bilgiler için sayfa 31 deki Waypoint ler, Rotalar ve zler bölümüne bak n. Seyir imleci mleci aktif hale getirerek ve menüde Seyir imlecine t klayarak harita, radar, sonar veya structure sayfalar ndan imleci hareket ettirebilirsiniz. Not: Seyir imleci seçene i, sadece imleç bir sayfada aktif iken seçilebilecektir. Harita üzerinde seyir Bir rotay takip etme Rotay t klayarak ve ard ndan menüde Seyir tuflunu t klayarak bir rotay takip etmeyi bafllatabilirsiniz. Rotalar ileri do ru, birinci rota noktas ndan son rota noktas na veya son rota noktas ndan bafllayarak birinci noktas nda sonland r lacak flekilde geriye do ru izlenilebilir. Bir rotay izlerken, aktif rota aya k rm z boyanacakt r. Rota aya üzerindeki k rm z ok, rotay izlemek için kulland n z seçilen seyir yöntemini (ileri veya geri) gösterir. lerideki rota ayaklar turuncuya boyanm flt r. 36 Seyir Lowrance HDS Gen2 Touch

36 Rota seyri bafllad nda, menü büyüyerek bir waypoint i atlamak veya rotay mevcut tekne konumundan bafllatmak için seçenekler gösterecektir. Bafllang ç noktas n seçme mleci seçilen rota noktas n n üstüne götürerek ve imleci seçilen rota noktas n n üzerine yerlefltirerek ve menüde bir rota ad n t klayarak herhangi bir rota noktas ndan bafllayarak bir rotay takip edebilirsiniz. Rotay birinci veya sonuncu rota noktas ndan (ileri veya geri) ya da seçilen bir rota noktas ndan izlemeye bafllayabilirsiniz. Seyrin iptal edilmesi Seyir menüsünden seyri iptal edebilirsiniz. Seyir ayarlar ekran Seyir Lowrance HDS Gen2 Touch 37

37 Var fl yar çap Hedef waypoint in çevresinde görünmez bir daire ayarlar. Tekne, bu yar çap n içine girdi inde waypoint e vard düflünülür. XTE s n r (Rotadan sapma hatas ) Bu parametre, teknenin bir aya a olan kabul edilebilir sapma mesafesini belirler. Tekne bu s n r aflarsa, bir alarm verilecektir. XTE alarm (Rotadan sapma hatas ) XTE alarm n açar/kapat r. zler z ayarlar n n yap labildi i ve izlerin seyir için rotalara dönüfltürülebildi i zler iletiflim kutusunu açar. Bir rota yaratma 1. zler iletiflim kutusunda bir iz seçin. 2. Rota yarat tuflunu t klay n. - Rota yarat ld nda, Rotalar düzenle iletiflim kutusu görünür. 3. Bafllat tuflunu t klay n. 4. Rotay izlemek istedi ini yöntemi t klay n ( leri veya Geri). Kay t Tipi Zamana ve mesafeye göre iz noktalar n kaydedebilirsiniz veya bir rota de iflikli i kaydedildi inde cihaz n otomatik olarak bir nokta yerlefltirmesini sa layabilirsiniz. Fantom Loran GPS konumuna, seçilen GRI ya ve tercih edilen istasyona göre Loran TD lerini tahmin eder. Loran ayarlar Waypoint girifli ve imleç konumu için Loran zincirlerini (GRI) ve tercih edilen istasyonu belirler. Grafik örnek, Loran konum bilgili imleç konumu penceresini göstermektedir. Daha fazla bilgi için Loran sistemi dokümanlar na bak n. 38 Seyir Lowrance HDS Gen2 Touch

38 Dümen sayfas Dümen sayfas, seyir s ras nda bilgileri görüntülemek için kullan labilir. Veri alanlar Rotadan ç kma s n r Rota çizgisi Tekne sembolü Veri alanlar Dümen sayfas afla daki bilgileri sunar: DTD Hedefe olan mesafe XTE Rotadan sapma hatas SOG H z TTD Hedefe olan süre COG Rota POS Konum Rota çizgisi Bir rotada seyrederken rota çizgisi, bir waypoint ten di erine do ru planlanan rotay gösterir. Bir waypoint e do ru ilerlerken (imleç konumu, MOB veya girilen enlem/boylam konumu) rota çizgisi, planlanan rotay seyrin bafllad waypoint ten sonraki waypoint e do ru gösterir. Tekne sembolü Tekne sembolü planlanan rota ile ilgili mesafeyi ve kerterizi gösterir. Rotadan ç kma s n r XTE belirlenen rotadan ç kma s n r n aflarsa bu, iz çizgisine olan mesafeyi içeren k rm z bir okla gösterilecektir. Rotadan ç kma alarm aktif ise, XTE belirlenen rotadan ç kma s n r - n aflarsa alarm verilecektir. Pages Lowrance HDS Gen2 Touch 39

39 Sonar Sonar fonksiyonu, teknenizin alt ndaki veya çevresindeki su alt görüntüsünü sunarak bal klar tespit etmenizi ve dip yap s n incelemenizi sa lar. Sonar, sayfada sa dan sola do ru hareket eden su kesitini gösterir. Derinlik ekran verileri* Bal k kavisleri Sonar kayd önizleme* Is grafi i* mleci ekrandan siler Gizli içerik menüsü nü açar mlecin di er ekrandaki konumu mleç derinli i mleç Dip Ölçek Su derinli i ve su s cakl Menzil Genlik kapsam * Bu bölümün sonraki sayfalar nda aç kland gibi tek bir sayfa görüntüsü veya birkaç bölmeli görüntü aras ndan seçim yapabilirsiniz. * Opsiyonel sonar görüntüsü maddeleri mlecin sonar sayfas nda kullan lmas mleç varsay lan olarak sonar ekran nda görünmez. Ekran t klad n zda imleç belirecek, imleç konumunda derinlik görünecek, bilgi penceresi ve geçmifl kay t çubu u aktif hale gelecektir. 40 Sonar Lowrance HDS Gen2 Touch 37

40 mleci ve imleç ö elerini sayfadan silmek için Sonar menüsünde mleci sil tufluna t klay n. mleç destek modunu aktif hale getirmek için ekrana bas n ve bas l tutun. Seyir imleci Menüdeki Seyir imlecini t klayarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Bir waypoint kaydetme Ekran t klayarak ve daha sonra sonar menüsünde Yeni waypoint tuflunu t klayarak imleç konumuna bir waypoint kaydedebilirsiniz. Bir waypoint yaratmak için waypoint iletiflim kutusunda Kaydet tuflunu t klay n. mleç aktif de ilken, tekne konumuna bir waypoint kaydetmek için WAY- POINT tufluna iki kez bas n. Zoom yapma Su kesitini büyütmek için uygun ZOOM tufllar kullan l r. Görüntüyü büyütürken, otomatik menzil veya manuel menzil modunda oldu undan ba ms z olarak dip ekran n alt taraf na yak n tutulacakt r. mleç aktif ise, cihaz imlecin gösterdi i yeri büyütecektir. Zoom çubuklar Uygun zoom tufllar yla görüntüyü büyütme Zoom çubu unu bafllatacakt r. Su kesitinin farkl k s mlar na göz atmak için Zoom çubu unu dikey olarak sürükleyin. Sonar Lowrance HDS Gen2 Touch 41

41 Sonar kayd na göz atma mleci aktif hale getirerek ve daha sonra parma n z ekranda yatay flekilde sürükleyerek sonar kayd na göz atabilirsiniz. Sonar sayfas nda imleç aktif hale getirildi inde, mavi sonar kayd kayd rma çubu u ekran n alt taraf nda görünecektir. Kayd rma çubu u izlemekte oldu unuz görüntüyü, kay tl toplam sonar kayd yla orant l olarak görüntüler. Kayd rma çubu unun en sa a ulaflmas, en son kayda göz att - n z gösterir. mleci ekran n sol taraf na kayd r rsan z, geçmifl kayd çubu u sola do ru kaymaya bafllayacak ve yeni ekolar al nd zaman gerçekleflen otomatik kayd rma özelli i kapanacakt r. Ekran n sol/sa taraf n sürükleyerek görüntü kayd içinde ilerleyebilirsiniz. Önizleme Tüm mevcut sonar kay tlar n sonar ekran n n üst taraf nda gösterebilirsiniz. Önizleme çubu u, mevcut sonar kay tlar n n bir ekran çekimidir. Önizleme sürgüsünü yatay yönde sürükleyerek sonar kayd içinde dolaflabilirsiniz. Önizleme, varsay lan olarak aç kt r. 42 Sonar Lowrance HDS Gen2 Touch

42 mleç yok Sonar menüsü mleç aktif iken, sonar menüsündeki baz özellikler imleç modu özellikleriyle yer de ifltirecektir. Normal sonar menüsüne dönmek için mleci kald r tuflunu t klay n. Menzil Menzil ayarlamas ekranda görünen suyun derinli ini belirler. Menzili ayarlamak için dokunmatik ekrandaki menzil tufllar n t klay n. Otomatik menzil Otomatik ayar n seçerseniz, sistem suyun yüzeyinden dibe kadar olan tüm menzili otomatik olarak gösterecektir. Aktif imleç Kiflisel menzil Bu opsiyon üst ve alt menzil s n rlar n manuel olarak ayarlaman z sa lar. Sonar, aramalar seçilen menzil ile s n rland racakt r. Bu yüzden, dip derinli i kiflisel menzilin d fl nda ise, dip derinli i bilgileri görünmeyebilir. ΩUyar : E er menzil gerçek derinlikten belirgin bir flekilde düflük bir seviyeye ayarlanm flsa, yak nlaflt rma s ras nda cihaz dibi bulamayacakt r. Not: Kiflisel derinlik menzilini kullan rken dijital derinlik kaybolabilir. Frekans Bu cihaz, monte edilen aynaya ba l olarak 50kHz, 83kHz ve 200kHz ayna frekanslar n destekler. Sonar Lowrance HDS Gen2 Touch 43

43 Sonar + sonar bölmeli birleflik ekran n seçerek iki frekans ayn anda görebilirsiniz. Geliflmifl Gürültü bast rma Sintine pompalar ndan, motor titrefliminden ve hava kabarc klar ndan al nan gürültü, sonar ekran nda parazite sebep olabilir. Gürültü bast rma opsiyonu, ekrandaki parazitleri filtreler ve azalt r. Yüzey netli i Dalga, tekne dümen suyu ve s dönüflümü yüzeye yak n noktalarda ekran üstünde parazite sebep olabilir. Yüzey netli i opsiyonu, yüzeye yak n noktalarda al c n n hassasiyetini düflürerek yüzey parazitini azalt r. Kayd rma h z Ekrandaki sonar görüntüsünün kayd rma h z n seçebilirsiniz. Yüksek kayd rma h z görüntüyü h zl güncelleyecek ve düflük kayd rma h z ise uzun bir sonar kayd sunacakt r. Sinyal h z Sinyal h z, gayna sinyallerinin sudaki h z n kontrol eder. Yüksek ping h z görüntünün ekranda h zl hareket etmesini sa lar ve düflük ping h z ise ekranda uzun bir kay t sunacakt r. Manuel mod Gelifltirilmifl kullan c modu, dijital derinlik kabiliyetini s n rlar.bu yüzden cihaz, sonar sinyallerini sadece seçilen derinlik menziline kadar gönderecektir. Bu, dip derinli i ayna menzilinin d fl nda ise, ekran n düzgün bir flekilde kaymaya devam etmesini sa lar. Cihaz manuel modda iken, herhangi bir derinlik de eri alamayabilir veya yanl fl derinlik bilgileri alabilirsiniz. Sonar verilerini kaydetme Sonar verilerini kaydedebilir ve dosyay cihaz n kart okuyucusuna tak lan bir SD kart nda saklayabilirsiniz.sonar Kayd na, Geliflmifl sonar menüsünden ve Sonar ayarlar menüsünden eriflilebilir. 44 Sonar Lowrance HDS Gen2 Touch

44 Saniyede kaydedilen veri sayısı Kay t dosyas n kopyalarken saniyede kaç bayt n kullan laca n seçin. Daha fazla bayt daha iyi çözünürlük sunar ancak, düflük bayt ayarlar yla k yasland nda kay t dosyas boyutunun artmas na yol açacakt r. Tüm kanallar kaydet Broadband ve Structurescan (Yap tarama) sonar verilerini ayn anda kaydeder. Tüm kanallar kaydederken, kay tlar.slg format yerine.sl2 format nda yap l r. Sonar görüntüsü kaydedildi inde, ekran n alt taraf nda düzenli olarak yan p sönen k rm z bir simge ve bir mesaj görünecektir. Kay t fonksiyonu yeniden seçildi inde sonar kayd durur. Kay t sembolü Kay t mesaj Kay tl sonar verilerine göz atma kay tl sonar kay tlar seçilerek göz at labilir. Sonar kay tlar, Sonar ayarlar menüsünde Sonar kayd na göz at tuflu t klanarak görüntülenebilir. Kay t dosyas dondurulmufl bir görüntü olarak gösterilir ve menüden kayd rmay ve gösterimi kontrol edebilirsiniz. Oynat lan görüntüde imleci kullanabilir ve normal bir sonar görüntüsünde oldu u gibi ekran t klay p sürükleyerek görüntüyü kayd rabilirsiniz. Kapat tufluna t klayarak yeniden gösterim modundan ç kabilirsiniz. Bu fonksiyon, bu bölümün sonraki sayfalar nda bahsedilen Sonar ayarlar menüsünden aktif hale getirilebilir. Sonar Lowrance HDS Gen2 Touch 45

45 Hassasiyet Hassasiyeti art rma ekranda daha fazla detay gösterecektir; Hassasiyeti düflürme daha az detay gösterecektir. Çok fazla detay ekran buland racakt r. Aksine, Hassasiyet çok fazla düflürülürse istenilen sinyaller görünmeyebilir. Not: Otomatik Hassasiyet, ço u koflullar için tercih edilen bir moddur. Otomatik Hassasiyet Otomatik Hassasiyet, sonar sinyal dönüfllerini otomatik olarak optimum seviyelere ayarlar. Otomatik hassasiyet fonksiyonu korunarak otomatik hassasiyet kullan c tercihine göre +/- yönde de ifltirilebilir. Renk Çizgisi Yumuflak hedefleri sert olanlardan ay rt etmeye yard mc olmak için, kullan c n n ekran n renklerini de ifltirmesini sa lar. Bunu ayarlamak, dipteki veya dibe yakın bal klar ve önemli yap lar gerçek dipten ay rt etmeye yard mc olabilir. Hassasiyeti ve Renk Çizgisini Ayarlama Hassasiyet ve Renk Çizgisi, kayd rma çubu u dikey olarak sürüklenerek ayarlanabilir. Not: Küçük ayarlamalar, kayd rma çubu unun üst veya alt k sm t klanarak yap labilir. Kayd rma çubu una, Sonar menüsündeki Hassasiyet veya Renk çubu u t klanarak eriflilebilir. Görüntü Bölmeli Sonar menüsünde Göster tufluna t klay n ve daha sonra bölmeli ekran seçeneklerini görüntülemek için Böl tuflunu t klay n. Zoom Zoom modu, sayfan n sol taraf nda sonar ekran n n büyütülmüfl bir görüntüsünü sunar. 46 Sonar Lowrance HDS Gen2 Touch

46 Zoom çubuklar Varsay lan olarak zoom seviyesi 2x e ayarlanm flt r. Uygun zoom tufllar na basarak 8x e kadar bir zoom oran seçebilirsiniz. Ekran n sa taraf ndaki menzil zoom çubuklar, büyütülecek menzili gösterir. Zoom oran n art r rsan z, menzil azalacakt r. Bunu, zoom çubuklar aras ndaki mesafenin azalmas yla göreceksiniz. Dip kilidi Dip kilidi modu, dibe yak n sinyalleri görmek istedi inizde faydal d r. Ekran n sol taraf ndaki görüntünün ölçe i, Zoom modunda aç kland gibi ayarlan r. Flaflör Flaflör modu, sol ekranda flaflör tipi sonar ve sa ekranda normal sonar görüntüsünü gösterir. Sonar Lowrance HDS Gen2 Touch 47

47 Paletler Çeflitli bal k avlama koflullar için tasarlanm fl birkaç ekran paleti aras ndan seçim yapabilirsiniz. Is grafi i Su s cakl ndaki de ifliklikleri grafik fleklinde göstermek için ekranda bir k rm z çizgi ve bir dijital ekran görünür. Derinlik çizgisi Dip yüzeyine bir çizgi yerlefltirerek dibin bal ktan ve yap dan ay rt edilmesini kolaylaflt r r. Genlik kapsam Ekranda görünürken gerçek zamanl ekolar n genli ini gösterir. Önizleme Sonar kayd önizleme menüsünü kapatabilir, her zaman ekran n üst taraf nda görüntüleyebilir veya sadece imleç aktif iken görünmesini sa layabilirsiniz. Varsay lan olarak, sonar kayd önizleme menüsü imleç aktif iken görünür. Fish ID (Bal k tan mlama) Sonar ekolar n, bal k kavisleri yerine bal k sembolleri olarak görüntüler. Not: Fish ID (Bal k tan mlama) modunda, ekranda görünen tüm bal k sembolleri gerçek bal k de ildir. Mesafeyi ölçme mleç, sonar ekran ndaki iki nokta aras ndaki mesafeyi ölçmek için kullan labilir. Sonar duraklat ld nda ölçme fonksiyonunu kullanmak daha kolayd r. Not: Ölçme tuflu, sadece imleç aktif iken Sonar menüsünde görülecektir. 48 Sonar Lowrance HDS Gen2 Touch

48 Sonar durdurma Sonar ekolar n yak ndan incelemenizi, bir waypoint i hassas bir flekilde yerlefltirmenizi veya teknenizdeki aynalar aras ndaki paraziti durdurman z sa lar. Sonar durdu unda, sonar geçmifli kaydedilmeyecektir. Bu fonksiyon ayn zamanda imleci, ekrandaki iki ö e aras ndaki mesafeyi ölçmek için kullan rken de faydal d r. Sonar duraklatma Ekran t klayarak sonar duraklatabilirsiniz. Sonar duraklat ld nda, sonar geçmifli kaydedilmeye devam edecektir. Sonar ayarlar Paylafl lan sonar Sonar görüntülerini, bu cihaz ile a a ba l di er cihazlar aras nda paylaflabilirsiniz. Sonar a n n ayarlanmas ile ilgili daha fazla bilgi için, ayr HDS Gen2 Touch Kurulum K lavuzuna baflvurun. Sonar kayna Ethernet a n zda birden fazla sonar cihaz n z varsa, hangi cihaz n a daki di er cihazlar için sonar kayna olaca n seçebilirsiniz. 1. A daki her bir sonar cihaz için A sonar n aç n. 2. mleci sonar sayfas ndan silin. 3. Sonar kayna n bu cihaz ile a daki di er cihazlar aras nda de ifltirmek için Sonar menüsünde Kaynak tufluna t klay n. 4. Sonar n paylafl lmas n durdurmak için A sonar n kapat n. Sonar Lowrance HDS Gen2 Touch 49

49 Overlay Downscan (Dip tarama görüntüsünü bindirme) Bir Dip tarama görüntüsünü normal sonar görüntüsü üzerine bindirebilirsiniz. Sonar ayarlar menüsünde Dikey tarama bindirmesi tuflunu t klay n. Dikey tarama bindirmesi aktif hale getirildi inde, sonar menüsü temel Structure seçeneklerini içermek için geniflletilecektir. Ekranda görünen yap bindirme görüntüsü seviyesini ayarlamak için Structure seçenekleri menüsü üzerine bindir tuflunu t klay n. Bindirme kayd rma çubu unu kullanarak ayarlamalar yapacaks n z. Bal k avlama modlar Bu özellik, belli bal k avlama koflullar için tasarlanm fl sonar ayarlar n n ön ayarl paketlerinden oluflur. Bir bal k avlama modunu seçmek için Sonar ayarlar na gidin. Not: Optimum sonar performans için uygun bal k avlama modunu seçmek önemlidir. E er ilk bafllatma s ras nda cihaz n yapılandırma ayar n tamamlad ysan z, uygun bal k avlama modu seçilmifl olacakt r. Bal k Avlama Modu Genel Kullan m S Su Tatl Su Derin Su Yavafl Seyir H zl Seyir Berrak Su Buzda Bal k Avlama Derinlik Palet Beyaz arka plan Beyaz arka plan Beyaz arka plan Derin Mavi Beyaz arka plan Beyaz arka plan Beyaz arka plan Buzda Bal k Avlama Bal k avlama modunu s f rlama Seçilen bal k avlama modunu varsay lan ayarlara döndürerek, bir bal k avlama modunu kullan rken yap lan ayarlar silmenizi sa lar. 50 Sonar Lowrance HDS Gen2 Touch

50 Kurulum ayarlar Omurga sapması Bu, su yüzeyinden teknenin en derin noktas na kadar herhangi bir nokta ile ilgili derinli ini okumak için sonar kurulum menüsüne girilebilen bir de erdir. Afla da sapmanın kullan ld birkaç yöntem tipi sunulmufltur: A) Omurga altından ölçülen derinlik için: Ayna ile omurga arasındaki mesafeyi ayarlayın. Negatif bir de er girin; örne in B) Ayna altından ölçülen derinlik için: sapma gerekmez. C) Yüzeyden (su çizgisi) ölçülen derinlik için: Ayna ile su yüzeyi arasındaki mesafeyi ayarlayın. Pozitif bir de er girin; örne in Sonar Lowrance HDS Gen2 Touch 51

51 Su h z kalibrasyonu Su h z kalibrasyonu, pervaneden al nan h z de erinin teknenin sudaki gerçek h z yla efllefltirmek için kullan l r. Gerçek h z, GPS h z ndan (SOG) veya bilinen bir mesafede teknenin zamanlamas n yaparak belirlenebilir. Su h z kalibrasyonu, dalgan n ve ak nt n n en az oldu u durdun bir suda yap lmal d r. Su h z ortalamas Seçilen bir zaman aral ndaki h z n z ölçerek ortalama su h z n bulur. Örne in, su h z aral klar 1-30 saniye aras nda de iflir. E er 5 saniyeyi seçerseniz, görünen su h z n z ortalama 5 saniyelik örnekleme esasl olacakt r. Su s cakl kalibrasyonu S cakl k kalibrasyonu, sonar aynasından al nan su s cakl de erinin baflka bir s sensöründen al nan verilerle efllefltirmek için kullan l r. Ölçülen s cakl n yerel etkilerini düzeltmek için gerekli olabilir. Not: Su s cakl kalibrasyonu, sadece ayna s cakl kalibre etme kabiliyetine sahipse görünür. Bu seçene ini olup olmad n ö renmek için ayna tipi seçimini kontrol edin. Ayna tipi Ayna tipi, cihaz n zla birlikte gelen Ayna modelinizi seçmek için kullan l r. Dahili s sensörlü baz aynalarda, Ayna seç menüsünden do ru ayna seçilmezse okunan s cakl k yanl fl olabilir. 52 Sonar Lowrance HDS Gen2 Touch

52 StructureScan HD (Yap Tarama) StructureScan HD (Yap tarama) özelli i, dibin yüksek çözünürlüklü, foto raf benzeri bir görüntüsünü sunmak için yüksek frekanslar kullan r. Not: StructureScan (Yap tarama) özelliklerini kullanmak için bir StructureScan HD (Yap Tarama HD) aynası monte etmeniz gerekir. StructureScan HD (Yap Tarama HD), SideScan (Yan tarama) ile 328 m geniflli inde detayl bir kapsam sunarken DownScan ((Dikey tarama)), teknenin hemen alt nda 92 m ye derinli e kadar olan yap lar n ve bal klar n ayr nt l bir görüntüsünü sunar. StructureScan sayfas na, cihaza ayna ba land nda girifl ekran ndaki k sayol simgesinden eriflilir. SideScan (Yan Tarama) Tekne Omurgası Gizli içerik menüsüne eriflir Tekne ile dip aras ndaki su kesiti Tekne ile dip aras ndaki su kesiti Frekans Ölçek Menzil tufllar Ölçek Yap Tarama Lowrance HDS Gen2 Touch 53

53 DownScan (Dip tarama) Veri ekran Gizli içerik menüsüne eriflir Menzil tufllar Dip Fekans Ölçek mlecin StructureScan (Yap Tarama) sayfas nda kullan lmas mleç varsay lan olarak StructureScan (Yap tarama) sayfas nda görünmez. Ekran t klad n zda imleç görünecektir. Tekne ile imleç aras ndaki sol/sa mesafe imleç konumunda görünecek ve bilgi penceresi ile geçmifl kayd çubu u aktif hale gelecektir. mleç destek modunu aktif hale getirmek için ekrana bas n ve bas l tutun. mleci ve imleç ö elerini ekrandan silmek için StructureScan (Yap tarama) menüsünde imleci kaldır tufluna t klay n. 54 Yap Tarama Lowrance HDS Gen2 Touch

54 Seyir imleci Menüdeki Seyir imlecini t klayarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Bir waypoint kaydetme Ekran t klayarak ve daha sonra StructureScan (Yap tarama) menüsünde Yeni waypoint tuflunu t klayarak imleç konumuna bir waypoint kaydedebilirsiniz. Bir waypoint yaratmak için waypoint iletiflim kutusunda Kaydet tuflunu t klay n. mleç aktif de ilken, tekne konumuna bir waypoint kaydetmek için ilgili WAYPOINT tufluna bas n. Zoom yapma Su kesitinin bir k sm n büyütmek ve küçültmek için uygun ZOOM tufllar n kullan n. mleç aktif iken, ekran imleç konumunda zumlanacakt r. StructureScan (Yap Tarama) geçmifl kayd na göz atma mleç aktif iken, geçmifl kayd önizlemesi ekran n üst taraf nda Dip tarama görüntüsünün üstünde görünecektir. Ekran n sa taraf nda, Yan tarama görüntüsünün üstünde mavi bir kayd rma çubu u görünecektir. Mavi kayd rma çubu u izlemekte oldu unuz görüntüyü, kay tl toplam sonar kayd yla orant l olarak görüntüler. Ekran n yukar /afla- taraf n (Yan Tarama) veya sol/sa taraf n (Dip Tarama) sürükleyerek görüntü kayd içinde ilerleyebilirsiniz. Normal Yap Tarama moduna geri dönmek için mleci sil tufluna t klay n. Önizleme Tüm mevcut dip tarama geçmifl kay tlar n yap sayfas n n üst taraf nda gösterebilirsiniz. Önizleme çubu u, mevcut sonar geçmifl kay tlar n n bir ekran çekimidir. Önizleme sürgüsünü yatay yönde sürükleyerek sonar geçmifl kayd içinde dolaflabilirsiniz. Önizleme ayarlar na Geliflmifl menüsünden eriflilir. Yap Tarama Lowrance HDS Gen2 Touch 55

55 StructureScan (Yap Tarama) menüsü mleç aktif iken, Yap Tarama menüsündeki baz özellikler imleç modu özellikleriyle yer de ifltirecektir. Normal Yap Tarama menüsüne dönmek için mleci sil tuflunu t klay n. mleç yok Menzil Dip Tarama menzili, ekranda görünen suyun derinli ini kontrol eder. Yap Tarama menzili, gelgit görüntüsünün ne kadar n n ekranda görünece ini kontrol eder. Dip Tarama ve Yan Tarama görüntülerindeki menzili ayarlamak için dokunmatik ekrandaki menzil tufllar n t klay n. Aktif imleç Otomatik menzil Menzil Otomatik konumuna ayarland nda, sistem suyun derinli ine göre menzili otomatik olarak ayarlayacakt r. Ön ayarl menzil seviyeleri Birkaç ön ayarl menzil seviyesi aras ndan seçim yapabilirsiniz. Menzili manuel olarak de ifltirirken, üst derinlik çizgisi daima suyun yüzeyinde olacakt r. Bu seçenekler, su kesitinin üst k sm ndaki sinyallere odaklanman z sa lar. Frekans StructureScan (Yap tarama) özeli i iki frekans destekler.455 khz, mükemmel çözünürlü e ve daha fazla menzile sahip iken 800 khz, daha s derinliklerde daha iyi çözünürlük sunar. Geliflmifl Yüzey netli i Dalga, tekne dümen suyu ve s dönüflümü yüzeye yak n noktalarda ekran üstünde parazite sebep olabilir. Netlik opsiyonu, yüzeye yak n noktalarda al c n n hassasiyetini düflürerek yüzey parazitini azalt r. Gürültü bast rma Sintine pompalar ndan, motor titrefliminden ve hava kabarc klar ndan al nan gürültü StructureScan (Yap Tarama) görüntüsünde parazite sebep olabilir. Gürültü bast rma opsiyonu, ekran üstü paraziti filtreler ve azalt r. 56 Yap Tarama Lowrance HDS Gen2 Touch

56 Sol/Sa görüntüyü döndürme Gerekirse, sol/sa Sidescanning (Yan Tarama) görüntüleri teknenizin ilgili taraf na uygun flekilde döndürülebilir. Menzil çizgileri Menzil çizgileri, ölçekten ekran n di er taraf na uzanarak derinli- in (Dip tarama) ve mesafenin (Yan tarama) tahmin edilmesini kolaylaflt r r. Önizleme Dip tarama geçmifl kayd önizleme menüsünü kapatabilir, her zaman ekran n üst taraf nda görüntüleyebilir veya sadece imleç aktif iken görünmesini sa layabilirsiniz. Varsay lan olarak, dip tarama geçmifl kayd önizleme menüsü imleç aktif iken görünür. Sonar verilerini kaydetme Sonar verilerini kaydedebilir ve dosyay cihaz n kart okuyucusuna tak lan bir SD kart nda saklayabilirsiniz. Kay t ve yap verilerine göz atma ile ilgili daha fazla bilgi için, sayfa 44 teki Sonar verilerini kaydetme k sm na bak n. Kontrast Ekrandaki ayd nl k ve karanl k alanlar aras ndaki parlakl k oran n ayarlayarak as l cisimleri arka plandan ay rt etmeyi kolaylaflt r r. Not: nce ayarlamalar, gösterge çubu unun üst veya alt k sm t klanarak yap labilir. Palet Çeflitli bal k avlama koflullar için tasarlanm fl birkaç ekran paleti aras ndan seçim yapabilirsiniz. Görüntü Yap Tarama sayfas, bir Dip Tarama görüntüsü, sadece sol, sadece sa veya sol/sa taraf tarama görüntüsü olarak ayarlanabilir. Dip Tarama görüntüsü, s radan sonar görüntüsünün üstüne bindirilecek flekilde eklenebilir. Daha fazla bilgi için sayfa 50 daki StructureScan (Dip tarama görüntüsünü bindirme) k sm na bak n. Yap Tarama Lowrance HDS Gen2 Touch 57

57 Mesafeyi ölçme mleç, Yap Tarama görüntüsündeki iki nokta aras ndaki mesafeyi ölçmek için kullan labilir. Yap görüntüsü duraklat ld nda ölçme fonksiyonunu kullanmak daha kolayd r. Not: Ölçme tuflu, sadece imleç aktif iken Yap menüsünde görülecektir. Sonar durdurma Yap y yak ndan incelemenizi, bir waypoint i hassas bir flekilde yerlefltirmenizi veya teknenizdeki aynalar aras ndaki paraziti durdurman z sa lar. Sonar durdu unda, sonar geçmifli kaydedilmeyecektir. Bu fonksiyon ayn zamanda imleci, ekrandaki iki ö e aras ndaki mesafeyi ölçmek için kullan rken de faydal d r. Sonar duraklatma Ekran t klayarak sonar duraklatabilirsiniz. Sonar duraklat ld nda, sonar geçmifli kaydedilmeye devam edecektir. A Yap Tarama A n zda birden fazla Structure Scan sisteminiz varsa, veri kayna- olarak hangi cihaz n tercih edilece ini seçebilirsiniz. Structure ayarlar Structure Scan ve sonar ayn ayar menüsünü kullan r. Daha fazla bilgi için sayfa 49 daki Sonar ayarlar k sm na bak n. 58 Yap Tarama Lowrance HDS Gen2 Touch

58 StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ), Yan Tarama sonar sinyallerini haritan n üst taraf nda görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki su alt yap s n n bir kufl bak fl n sunar. Yap Haritas, teknenize göre su alt ortam n görmenizi kolaylaflt r r ve kullan c ya Yan Tarama sonar görüntülerini yorumlamas na yard mc olur. Yap Haritas görüntüsünün aç lmas Harita menüsünden Katman seçilerek Structure verilerine göz atabilirsiniz. Yap Kayna n n Seçilmesi Yap Haritas, Canl modunda veya Kay tl modunda kullan labilir. Canl modu gerçek zamanl Yap Haritas verilerini ekranda görmenizi sa lar. Kay tl modu, önceden bir SD kart na kaydedilmifl Yap Haritas verilerini görüntülemenizi sa lar. Yap Haritas Lowrance HDS Gen2 Touch 59

59 Canl modu Yan Görüntüleme kayd n n son birkaç dakikas n tekne simgesinin arkas nda bir iz olarak görüntüler. Bu izin uzunlu u Yan Görüntüleme ve Dip Görüntüleme menzili ayarlar na göre de ifliklik gösterecektir. Menzil ayarlar ne kadar yüksek olursa, tekne simgesinin arkas nda görünecek kayd n uzunlu u o kadar fazla olacakt r. Tipik olarak, kayd n son 4-5 dakikas - n görüntüleyecektir. Canl modu, kullan c n n gölün ilginç alanlar n ve tekne konumu ile iliflkisini h zl bir flekilde tan mlamas n sa lar. Ayr ca, kullan c n n geri gitmesini ve taranan yerin ilave detaylar na göz atmak için gölün en son taranan alanlar n büyütmesini de sa lar. Canl modu herhangi bir veri kaydetmez. Cihaz kapal ise, tüm son sonar kay tlar kaybolur. Tekne simgesi Geçmifl iz Yap Kay tl modu Yap sonar kay t (.sl2) dosyalar ndan oluflturulan StructureMap (.smf ) dosyalar n görüntüler. Kay tl modu, suyun içinde veya d - fl nda göz at labilen ve incelenebilen su alt ortam n n bir haritas n görüntülemek için kullan l r. Kullan c n n tekne konumunu ayarlamas na veya belli ilgili noktalar bulmas na yard mc olmak üzere taranm fl bir alan yeniden ziyaret ederken kullan labilir. 60 Yap Haritas Lowrance HDS Gen2 Touch

60 Not: Ayn SD kart nda ayn alan için birden fazla Yap Haritas varsa, haritalar ekran n z n üstüne bindirilecektir. Ayn alan n birden fazla haritas na sahip olmak istiyorsan z, haritalar ayr SD kartlar na yüklemelisiniz. Yap seçenekleri Menzil Yan tarama geçmifl izinin geniflli ini kontrol eder. Menzili, suyun derinli i için uygun flekilde ayarlay n. Menzil ayar ne kadar yüksek olursa, Yap Haritas geçmifl izi o kadar genifl olacakt r; Düflük menzil ayarlar geçmifl izin geniflli ini azalt r. Saydaml k Yap görüntüsünün görülebilirli ini artt r r/azalt r ve böylece alttaki haritan n detaylar n n gösterilmesini/gizlenmesini sa lar. Deniz haritas kartlar n kullan rken faydal d r. Minimum saydaml k Maksimum saydaml k Yap Haritas Lowrance HDS Gen2 Touch 61

61 Palet Çeflitli renk ve parlakl k seviyeli renk birkaç ekran paleti mevcuttur. Kontrast Ekrandaki ayd nl k ve karanl k alanlar aras ndaki parlakl k oran n ayarlayarak as l cisimleri arka plandan ay rt etmeyi kolaylaflt r r. Su kesiti Yap Haritas ndaki Yap Tarama su kesitinin görüntüsünü açar/kapat r (sadece Canl modunda kullan labilir). Frekans Yap tarama özeli i iki frekans destekler. 455 khz, mükemmel çözünürlü e ve daha fazla menzile sahip iken 800 khz, daha s derinliklerde daha iyi çözünürlük sunar. Gürültü Bast rma Gürültünün (tekne pompalar, su koflullar, motor ateflleme sistemleri vs.) ekrana olan etkilerini izler ve daha sonra istenmeyen sinyalleri filtreler. Yap verilerinin kaydedilmesi Yap verilerini kaydetmek için teknenizi bir alanda döndürün ve Yap Seçenekleri menüsünden Sonar Verilerini Kaydet ö esini seçin. Not: En iyi sonuçlar için, bir yap sonar kayd n (.sl2) yaparken Otomatik Menzil özelli ini kapatman z tavsiye ediyoruz. 62 Yap Haritas Lowrance HDS Gen2 Touch

62 Dosyalar n dönüfltürülmesi Bir Yap Haritas dosyas yaratmak için, yap sonar kay t (.sl2) dosyas n Yap Haritas format na (.smf ) dönüfltürmelisiniz. Bu, Sonar Kay t menüsünden otomatik olarak veya Dosyalar menüsünden kay tlar manuel olarak dönüfltürülerek yap labilir. Yap Haritas (.smf ) dosyalar n n büyük boyutundan dolay, Yap Haritalar n kaydederken bir SD kart kullanman z tavsiye ederiz. Yap sonar kay t (.sl2) dosyalar n n otomatik olarak Yap Haritas dosya format na (.smf ) dönüfltürülmesi için, Sonar Kay t menüsünde Tamamland nda haritaya dönüfltür tuflunu t klay n. Kay t durdu unda (.sl2) dosyas bir (.smf ) dosyas na dönüfltürülecektir. Kay tlar, Dosya uygulamas ndan kay t yapt ktan sonra dönüfltürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu k lavuzun Yard mc Uygulamalar k sm na bak n. Not: Daha h zl dosya dönüfltürmeyi sa lamak için sonar kay tlar n n boyutunu 100MB veya daha düflük tutun. Kay t ifllemi s ras nda mevcut dosya boyutu s k s k ekranda yan p söner. Bir dosya dönüfltürülürken cihaz n baflka herhangi bir fonksiyonunu kullanamazs n z. SD Kart ndaki Yap Haritas dosyalar na eriflilmesi Kay tl modu seçildi inde SD kart ndaki tüm yap haritas dosyalar otomatik olarak ekranda görünecektir. Harita kartl Yap Haritalar n n kullan lmas Yap Haritas, tam harita kabiliyetini koruman z sa lar ve yerleflik haritalarda ve Navionics, Insight ve HDS cihazlar yla uyumlu di er üçüncü flah s harita kartlar yla kullan labilir. Yap Haritas Lowrance HDS Gen2 Touch 63

63 Dosyalar n paylafl lmas Yap sonar kay t (.sl2) dosyalar Yap Haritas (.smf ) dosyalar na dönüfltürüldükten sonra, bir SD kart na kaydedilebilir ve Yap Tarama modülü olmadan di er GPS kabiliyetli HDS Gen 2 cihazlar nda kullan labilir. Yap Haritas (.smf ) dosyalar n n gösterilmesi Yap Haritas (.smf ) dosyalar n, her bir Yap Haritas dosyas n n hangi alan kaplad n h zl bir flekilde görmenizi sa layan Dosyalar menüsünden görebilirsiniz. Bal k avlama alanlar n n taranmas Yap Kayna varsay lan Canl moduna ayarl iken, alan taramak için tekneyi istedi iniz noktada döndürün. Bir alan n yan yana taramas n gerçeklefltirirken, kay tl izleri ekrana bindirmezseniz ve Yan Tarama modunda otomatik menzili kapat rsan z daha net bir tarama elde edeceksiniz. Not: Yap Haritas verilerini izlemek veya kaydetmek için optimum h z 2-8 mil/saattir (3-12 km/saat). 10 mil/saatten yüksek h zlar için Canl modu iptal edilir. Tarama ipuçlar Uzun bir yap n n (gemi enkaz vs.) bir görüntüsünü elde etmek için, yap n n üzerinden geçmeyin. Yap teknenin sa nda veya solunda olacak flekilde dümeni k r n. Tam tarama yapmak ve dönüfltürme do rulu unu maksimum seviyeye ç karmak için yap menzilini suyun derinli inden çok daha yüksek bir seviyeye ayarlay n (2-3 kat). 64 Yap Haritas Lowrance HDS Gen2 Touch

64 Gösterge panelleri Bilgi sayfas gösterge paneli, seçilen verileri görüntülemek için ayarlanabilen çoklu göstergelerden oluflur. Gösterge paneli verileri ön konsollarda gösterir ve gösterge paneli içinde 10 adet ön konsolu yapabilirsiniz. Bilgi sayfas gösterge panelini görüntülemek için girifl ekran ndaki bilgi sayfas simgesini t klay n. Not: Yak t/motor bilgilerini içermek için, motor ve depo bilgilerinin Yak t uygulamas kullan larak ayarlanmas gerekir. Bu k lavuzun Yak t bölümüne bak n. Ön konsollar Üç ön konsol düzeni, göstergeleri göstermek için önceden belirlenmifltir. Ekran n sol üst ve sa üst köflelerindeki sol ve sa ok lar t klayarak ön konsollar de ifltirebilirsiniz. Ön konsollar ayr ca menüdeki leri veya Geri tuflu t klanarak da de ifltirilebilir. Tekne ön konsolu Seyir ön konsolu Bal kç ön konsolu Gösterge panelinin ayarlanmas Ön konsoldaki her bir göstergenin verilerini de ifltirerek, ön konsol düzenini de ifltirerek ve yeni ön konsollar ekleyerek gösterge panelini ayarlayabilirsiniz. Ayr ca, analog göstergelerin s n rlar n da ayarlayabilirsiniz. Tüm düzenleme seçeneklerine gösterge paneli menüsünden eriflilebilir. Mevcut düzenleme seçenekleri, sisteminize ba l veri kaynaklar - na ba l olacakt r. Göstergeler Lowrance HDS Gen2 Touch 65

65 Bir gösterge paneli ön konsolunu düzenleme 1. Düzenlemek istedi iniz ön konsolu seçin. 2. Göstrege paneli sayfas menüsünde Düzenle tuflunu t klay n. 3. De ifltirmek istedi iniz göstergeyi t klay n. Seçilen gösterge mavi boyanacakt r. 4. Bilgiyi Seç tuflunu t klay n. 5. Bir veri kategorisini t klay n. 6. Bir veri tipini t klay n. 7. Menüde Kaydet tuflunu t klay n. 66 Göstergeler Lowrance HDS Gen2 Touch

66 Videonun kullan lmas (Sadece 9 ve 12 cihazlar ) Video fonksiyonu, videolar veya kamera kaynaklar n cihaz n z n ekran nda izlemenizi sa lar. Kameran n ba lanmas ile ilgili daha fazla bilgi için, ayr Kurulum K - lavuzlar na bak n. Video sayfas na eriflmek için girifl ekran nda Video simgesini t klay n. Not: Video görüntüleri a üzerinde paylafl lmayacakt r. Videoyu sadece video kayna na ba l cihazda izleyebilirsiniz. Video sayfas Video görüntüsü, video ekran na s acak flekilde orant l olarak ölçeklendirilecektir. Görüntünün kapsamad alan siyah görünecektir. Video sayfas n n ayarlanmas Video görüntüsünün ayarlanmas Video görüntüsü ayarlar n yaparak video göstergesini iyilefltirebilirsiniz. Tüm ayarlamalar için varsay lan de er: %50. Video görüntüsünün ayna görüntüsü Video girifli, bir ayna görüntüyü gösterecek flekilde ayarlanabilir. Bu ayarlama, tekneyi geri sürmek için kullan lan geriye bakan kameralar için faydal d r. Video standard Bu cihaz, NTSC ve PAL video standard n destekler. Yerel video standard n veya kameralar n z n standard n kontrol edin. Video Lowrance HDS Gen2 Touch 67

67 Alarm sistemi Bu cihaz çal fl rken, sürekli tehlikeli durumlar ve sistem ar zalar n kontrol edecektir. Bir alarm durumu meydana geldi inde, ekran üstünde bir alarm mesaj görünecektir. Sireni etkinlefltirdiyseniz, alarm mesaj ndan sonra bir sesli alarm duyulacakt r. Alarm, detaylar n görmeniz ve gerekli önlemleri alman z için alarm geçmifline kaydedilir. Alarm iletiflim kutusu Alarmlar, Alarm iletiflim kutusunda ayarlanabilir. Bu iletiflim kutusu aktif alarmlarla ve alarm geçmifli ile ilgili bilgileri içerir. Alarm iletiflim kutusuna, girifl ekran ndaki Yard mc uygulamalar sekmesinden eriflilir. Alarm aktif hale getirmek için bir alarm seçim kutucu unu t klay n. Tüm aktif alarmlar açar/kapat r Geçerli eflik Alarm efliklerini ayarlar S n r ayarlama Afl ld nda alarm verilecek alamlar için eflikleri ayarlar. Eflikler tüm alarmlarda kullan lmaz. Bir alarm eflikleri destekliyorsa, alarm seçildi i zaman S n r Ayarla tuflu aktif hale gelecektir. 68 Alarm Lowrance HDS Gen2 Touch

68 Mesaj tipleri Mesajlar, bildirilen durumun teknenizi nas l etkileyece ine göre s n fland r l r. Afla daki renk kodlar kullan l r: Renk K rm z Turuncu Sar Mavi Yeflil Önem derecesi Kritik Önemli Standart Uyar Hafif uyar Tek alarmlar Tek alarm, bafll k olarak alarm n ad ve alarm detaylar ile gösterilir. Çoklu alarmlar Ayn anda birden çok alarm verilirse, alarm mesaj 3 kadar alarm n listesini gösterecektir. Alarmlar, ilk verilen alarm üstte olacak flekilde, meydana gelifl s ras na göre listelenir. Kalan alarmlar Alarm diyalog kutusunda görülebilir. Alarm Lowrance HDS Gen2 Touch 69

69 Bir alarm n onaylanmas Bir mesaj onaylamak için alarm diyalog kutusunda afla daki seçenekler mevcuttur: Seçenek Kapat ptal et Sonuç Onaylanacak alarm durumunu ayarlar ve alarm durumundan haberdar oldu unuz anlam na gelir. Siren duracak ve alarm diyalog kutusu silinecektir. Ancak alarm, sebebi giderilinceye kadar alarm listesinde aktif kalmaya devam edecektir. Geçerli alarm ayar n iptal eder. Alarm iletiflim kutusunda yeniden aktif hale getirilmeyinceye kadar alarm yeniden görünmeyecektir. Alarm mesaj n n veya sirenin bir süresi yoktur. Onaylay ncaya veya alarm n nedeni ortadan kald r l ncaya kadar aktif kal rlar. 70 Alarm Lowrance HDS Gen2 Touch

70 Yard mc uygulamalar Yard mc uygulamalar sekmesi, herhangi bir sayfaya özgü olmayan seçenekleri ve araçlar içerir. Yard mc uygulamalara girifl ekran ndan eriflilir. Bir yard mc uygulamay t klamak, seçilen ö enin mevcut seçeneklerine eriflmenizi sa layan bir iletiflim kutusu açar. Bir yard mc uygulamay seçti inizde, önceki sayfan z n üstünde bir iletiflim kutusu aç lacakt r. Bu iletiflim kutular ndan birisini kapatt n zda gösterge en son aktif olan sayfaya dönecektir. Tekneler Durum listesi Geçerli bilgilerle birlikte tüm AIS, MARPA ve DSC teknelerin listesi. Mesaj listesi Zaman etiketli di er AIS teknelerden al nan tüm mesajlar n listesi. Yard mc uygulamalar Lowrance HDS Gen2 Touch 71

71 Günefl/ay Girilen tarih ve konumun enlem/boylam verilerine göre bir konumun gün do uflu, gün bat m, ay n do uflu ve ay n bat m n gösterir. Seyir Hesap Makinesi Seyir 1/Seyir 2 Tüm veri alanlar için s f rlama seçenekli seyir ve motor bilgilerini gösterir. Bugün Mevcut tarih için seyir bilgilerini gösterir. Tarih de ifltirildi inde tüm veri alanlar otomatik olarak s f rlanacakt r. Arama Harita bileflenleri için arama fonksiyonu. Alarmlar Aktif alarmlar Aktif alarmlar listesi. Alarm geçmifli Zaman etiketli tüm alarmlar n listesi. Alarm ayarlar Sisteminizde, mevcut ayarl tüm alarm seçeneklerinin listesi. Waypoint ler/rotalar/izler Waypoint, rota ve izlerin detayl listesi. Düzenlemek veya silmek istedi iniz waypoint, rota ya da izi t klay n. 72 Yard mc uygulamalar Lowrance HDS Gen2 Touch

72 Gelgit Teknenize en yak n gelgit istasyonunun gelgit bilgilerini gösterir. Tarihi de ifltirmek için ok tufllar n veya takvim fonksiyonuna eriflmek için veri alan n t klay n. Mevcut gelgit istasyonlar menüden seçilebilir. Uydular Aktif uydular n durum sayfas. WAAS (ve EGNOS) farkl konum düzeltme fonksiyonu aç labilir veya kapat labilir. Dosyalar Kay tlar, ekran çekimleri, waypoint ler, rotalar, izler ve ayarlar için dosya yönetim sistemi. Ekran çekimlerine göz at lmas Bir ekran çekimini tam ekranda izlerken, di er ekran çekimlerine göz atmak için parma n z ekran boyunca sürükleyebilirsiniz. Dosya listesine dönmek için Büyüt tufluna bas n. Yard mc uygulamalar Lowrance HDS Gen2 Touch 73

73 Dosyalar n SD kart na kopyalanmas Ekran çekimlerini ve seyir defterini bir SD kart na kopyalayabilirsiniz. Ayr ca, sistem ayarlar n ve waypoint leri, rotalar ve izleri SD kart na aktarabilirsiniz. Dosyalar n aktar lmas Bak m k sm nda aç klanm flt r. Tüm dosyalar n kopyalanmas Ayarlar Sistem ayarlar menüsünü açar. 74 Yard mc uygulamalar Lowrance HDS Gen2 Touch

74 Sistem Ayarlar Sistem ayarlar n de ifltirme Sistem ayarlar menüsü sisteminizin gelifltirilmifl ayarlar na eriflim sa lar ve sisteminizin çeflitli kullan c arayüz bilgilerini ekranda görüntüleme biçimini belirler. Dil Bu cihazdaki sayfalar, menüler ve iletiflim kutular için kullan lan dili kontrol eder. Dilin de ifltirilmesi cihaz yeniden bafllatacakt r. Yaz boyutu Menülerdeki ve iletiflim kutular ndaki yaz lar n boyutunu ayarlamak için kullan l r. Varsay lan ayarlama: Normal Tufl sesi Bir tufla bas ld nda duyulan sesin fliddetini kontrol eder. Varsay lan ayarlama: Yüksek ses Zaman Yerel zaman dilimi ayar n ve tarih ile saatin format n kontrol eder. Referans Ço u ka t haritalar, cihaz n z taraf ndan da kullan lan WGS84 format nda haz rlan r. Ka t haritan z farkl bir formatta ise, referans ayarlar ka t haritalar n za uygun olarak de ifltirebilirsiniz. Sistem Ayarlar Lowrance HDS Gen2 Touch 75

75 Koordinat sistemi Konum koordinatlar girildi inde ve göründü ünde kullan lan koordinat sistemini belirler. Manyetik sapma Manyetik sapma, Co rafi ve Manyetik kuzey kutuplar n n farkl konumlar n n sebep oldu u gerçek kerterizler ile manyetik kerterizler aras ndaki farkt r. Demir birikintileri gibi yerel etkenler de manyetik kerterizleri etkileyebilir. Sistem Otomatik konumuna ayarland nda, manyetik kuzeyi otomatik olarak gerçek kuzeye dönüfltürür. Kendi yerel manyetik sapman z girmeniz gerekti inde manuel modunu seçin. Uydular Görünen uydular n yerini ve cihaz n kilitlendi ini uydunun kalitesini gösterir. Varsay lan ayarlara dönme Hangi ayarlar n varsay lan fabrika konumuna dönece ini seçmenizi sa lar. 1. Varsay lan ayarlara dön tuflunu t klay n. 2. Fabrika de erlerine döndürülecek ö eleri seçin. 3. Tamam tuflunu t klay n. ΩUyar : Waypoint ler, rotalar ve izler seçilirse, kal c olarak silineceklerdir. Geliflmifl Daha geliflmifl ayarlar için bir iletiflim kutusunu gösterir. Hakk nda Cihaz n yaz l m bilgilerini gösterir Birimler Çeflitli veri tipleri için kullan lan ölçü birimlerini kontrol eder. Birimlere Ayarlar ekran ndan eriflilir. 76 Sistem Ayarlar Lowrance HDS Gen2 Touch

76 Simülatörün kullan lmas Simülatör modu Simülasyon özelli i, cihaz n sabit bir konumda ve sonara, GPS e, radara vs. ba lanmadan nas l çal flt n görmenizi sa lar. Cihaz suda kullanmadan önce iyice tan man za yard mc olmak için simülatörü kullanabilirsiniz. Simülatör aç ld nda, bu durum ekran n alt taraf nda belirtilir. Demo modu Bu modda, cihaz otomatik olarak ürünün ana özelliklerini gösterir. Demo modunda iken bir tufla basarsan z, gösterim durur. Belli bir sürenin sonunda demo modu yeniden bafllar. Simülatör kaynak dosyalar n n seçilmesi Simülatör taraf ndan kullan lacak veri dosyalar n seçebilirsiniz. Sisteminizde bir dizi kaynak dosyas bulunur ve cihaz n kart okuyucusuna tak lan bir SD kart kullanarak dosyalar aktarabilirsiniz. Simülatörde kay tl kendi sonar dosyalar n z da kullanabilirsiniz. Simülatör Lowrance HDS Gen2 Touch 77

77 Geliflmifl simülatör ayarlar Geliflmifl simülatör ayarlar, simülatörün nas l çal flaca n belirlemenizi sa lar. Ayarlar kaydedildi inde, bu ayarlar simülatör modu bafllat ld zaman varsay lan olarak kullan lacakt r. GPS kayna Simülasyon GPS verilerinin üretildi i kayna seçer. H z, Güzergah ve Rota GPS kayna Simülasyon güzergah veya Simülasyon rotas konumuna ayarl iken de erleri girmek için kullan l r. Aksi takdirde, h z ve rota dahil GPS verileri seçilen sonar veya radar dosyalar ndan gelir. Bafllang ç konumunu ayarlama Simülasyon tekne konumunu imleç konumuna götürür. 78 Simülatör Lowrance HDS Gen2 Touch

78 Radar n kullan lmas (opsiyonel) Radar sayfas, tam ekran görüntüsü olarak ayarlanabilir veya di er sayfalarla birlefltirilebilir. Radar görüntüsü ayr ca mevcut 2 ve 3 boyutlu Navionics harita görüntüsü olarak da gösterilebilir. Sayfa 26 daki Harita ekran k sm na bak n. Not: Radar ekran, yön sensöründen al nan verileri gerektirir. Menzil Rota çizgisi * mleç Yönlendirme mleç konumu Pusula* Daireler * Menzil iflaretleyiciler* * Opsiyonel radar sembolleri. Radar çal flma modlar Radar n çal flma modlar cihaz ndan kontrol edilir. Afla daki modlar mevcuttur: Kapal Radar anteni kapan r. Bekleme Radar anteni aç l r ancak, radar yay n yapmaz. Yay n Anten aç l r ve sinyal gönderir. Alg lanan hedefler radar ekran nda gösterilecektir. Radar Lowrance HDS Gen2 Touch 79

79 Menzilin ayarlanmas Radar menzilini ayarlamak için dokunmatik ekrandaki zoom tufllar n ve cihaz n ön taraf ndaki uyumlu zoom dü melerini kullanabilirsiniz. mlecin radar sayfas nda kullan lmas mleç varsay lan olarak radar görüntüsü üzerinde görünmez. Radar sayfas n t klad n zda, imleç ve imleç konum penceresi aktif hale gelecektir. mleç, bir hedefe olan mesafeyi ölçmek ve sonraki bölümlerde aç kland gibi hedefleri seçmek için kullan labilir. mleci ve imleç ö elerini ekrandan kaldırmak için radar menüsünde mleci kald r tufluna t klay n. mleç destek modunu aktif hale getirmek için tuflu bas l tutun. Seyir imleci Menüdeki Seyir imlecini t klayarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Bir waypoint kaydetme Ekrana t klayarak ve daha sonra radar menüsünde Yeni waypoint tuflunu t klayarak imleç konumuna bir waypoint kaydedebilirsiniz. Bir waypoint yaratmak için waypoint iletiflim kutusunda Kaydet tuflunu t klay n. Tekne konumuna bir waypoint kaydetmek için ilgili waypoint tufluna bas n. Not: Bir waypoint i radar ekran na kaydetmek için sisteme bir yön sensörü ba lanmal d r. 80 Radar Lowrance HDS Gen2 Touch

80 Bir hedefin mesafesini ve kerterizini ölçme Mesafe halkalar Mesafe halkalar, radar menzili esas al narak standart radar mesafe skalas na göre gösterilir. Mesafe halkas n, bir radar eko suna olan mesafeyi tahmin etmek için kullanabilirsiniz. Radar menüsü mleç aktif iken, radar menüsündeki baz özellikler imleç modu özellikleriyle yer de ifltirecektir. Normal radar menüsüne dönmek için mleci sil tuflunu t klay n. Ayarlama mleç yok Hassasiyet Bu özellik, radar al c s n n hassasiyetini kontrol eder. Aktif imleç Yüksek hassasiyet radar, radar sinyallerine karfl daha duyarl k larak zay f hedefleri göstermesini sa lar. Hassasiyet çok yüksek bir de ere ayarlan rsa, görüntü arka zemin görüntüsünden etkilenebilir. Hassasiyetin bir manuel ve bir otomatik modu vard r. Yaln zca manuel modda, hassasiyet kayd rma çubu unu dikey yönde kayd rarak hassasiyet de erini ayarlayabilirsiniz. Not: Otomatik modu, ço u koflullarda en iyi sonucu verecektir. Deniz döküntüsü Deniz döküntüsü, dalgalardan veya teknenin yak n ndaki çalkantılı sudan gelen yalanc eko lar filtrelemek için kullan l r. Deniz döküntüsü filtreleme de eri artt r ld nda, dalgalardan gelen yalanc eko lar n oluflturdu u parazitler azalacakt r. Deniz döküntüsünün bir manuel modu ve iki otomatik modu (liman, aç k deniz). Deniz döküntüsünde ayarlamalar yapmak için manuel modu seçin. Otomatik modlar, seçilen moda (Liman, Aç k Deniz) en uygun Hassasiyet/Deniz döküntüsü ayarlar n kullan r. Radar Lowrance HDS Gen2 Touch 81

81 Ya mur Döküntüsü Ya mur döküntüsü, ya mur, kar veya di er hava durumlar n n radar görüntüsü üzerindeki etkisini azaltmak için kullan l r. Ya mur döküntüsü kayd rma çubu unu dikey yönde sürükleyerek de eri ayarlay n. Gerçek hedefleri filtreleyece inden, bu de er çok yükse e ayarlanmamal d r. IR Parazit engelleme Parazit, ayn frekans band nda çal flan di er radar cihazlar ndan al nan radar sinyallerinden kaynaklanabilir. Yüksek bir ayarlama di er radarlardan al nan paraziti azaltacakt r. Orta ayarlama en iyi performans sunar. Parazit olmad nda, düflük ayarlama zay f hedefleri kaç rman z önler. Zay f hedefleri kaç rmamak için, herhangi bir parazit olmad zaman parazit engelleme düflük konuma ayarlanmal d r. Konum Herhangi bir yönde daha fazla görüfl aç s için, radar ekran merkezini radar sayfas nda farkl konumlara kayd rabilirsiniz. Radar n konumu yaln zca radar yayın modundayken de ifltirilebilir. Merkez Varsay lan ayarlama. Radar ekran n n merkezi radar sayfas na ortalan r. leri bak Maksimum ön görüfl sa lamak için radar ekran n n merkezini ekran n alt taraf na kayd r r. Merkez kayd rma Ekran n merkezini radar sayfas n n herhangi bir yerine tafl man z sa lar. 82 Radar Lowrance HDS Gen2 Touch

82 Merkez leri bak Merkez kayd rma 1. Menüden Merkez kayd rma opsiyonunu seçin. 2. Radar n merkezini ayarlamak istedi iniz yerde ekran t klay n. 3. Menüde Merkez kayd rmay kaydet tuflunu t klayarak ayarlamay onaylay n. Semboller Radar sembolleri Radar menüsünden topluca veya bu bölümün sonraki sayfalar ndaki Radar ayarlar k sm nda aç kland gibi tek tek aç l p kapat labilir. EBL/VRM Elektronik kerteriz çizgisi (EBL) ve de iflken menzil iflaretleyici (VRM), radar menzilindeki teknelere ve kara parçalar na olan menzilin ve yönün h zl ölçümlerini sa lar.radar görüntüsü üzerine iki farkl EBL/VRM yerlefltirilebilir. EBL/VRM varsay lan olarak teknenin merkezinden yerlefltirilmifltir. Ancak, referans noktas n radar görüntüsü üzerinde seçilen herhangi bir konuma yerlefltirmek mümkündür. mleci kullanarak EBL/VRM yi yerlefltirebilir ve iflaretleyici konumunu afla da aç kland gibi düzenleyebilirsiniz. Yerlefltirildi inde, menüdeki istenilen EBL/VRM yi t klayarak EBL /VRM yi h zl bir flekilde aç p kapatabilirsiniz. Radar Lowrance HDS Gen2 Touch 83

83 Bir EBL/VRM iflaretleyicisinin belirlenmesi 1. mlecin radar sayfas nda aktif olmad ndan emin olun. 2. Radar menüsünde EBL/VRM tuflunu t klay n. 3. Bir EBL/VRM seçin. 4. EBL/VRM konumunu seçmek için Ayarla tuflunu t klay n. 5. EBL/VRM yi istedi iniz konuma sürükleyin. 6. EBL/VRM Kaydet tuflunu t klay n. mleç ile EBL/VRM iflaretleyicisinin h zl yerlefltirilmesi 1. mleci yerlefltirmek için radar sayfas n t klay n. 2. EBL/VRM1 veya EBL/VRM2 yi Yerlefltir tuflunu t klay n. - EBL çizgisi ve VRM dairesi imleç konumuna göre yerlefltirilecektir. 3. EBL/VRM yi yeniden yerlefltirmek için EBL/VRM menü tuflunu t klay n. EBL/VRM ayarlar Ayarla Ayarla tuflunu t klay n ve VRM yi yeniden boyutland rma ve EBL inin yerini de ifltirmek için parma n z ekranda herhangi bir yönde sürükleyin. Merkezden kaymay ayarla EBL/VRM inin PPI merkezini de ifltirmek için kullan l r. Merkezden kaymay ayarla tuflunu ve ekranda istedi iniz noktay t klay n. Bilgi kutusu Ekrandaki EBL/VRM bilgi kutusunu açar/kapat r. Teknenizin çevresinde bir koruma bölgesi ayarlama Koruma bölgesi, radar görüntüsünde belirleyebilece iniz bir aland r (daire veya bir dilim). Aktif hale getirildi i zaman, bir radar hedefi bölgeye girdi inde veya bölgeden ç kt nda bir alarm verilecektir. 84 Radar Lowrance HDS Gen2 Touch

84 Bir koruma bölgesi belirleme 1. Radar menüsünde Güvenli Bölgeler tuflunu t klay n. 2. Koruma bölgelerinden birisini t klay n. 3. Ayarla tuflunu t klay n ve koruma bölgesini yerlefltirmek için ekranda sürükleyin. 4. Menüde Koruma bölgesini kaydet tuflunu t klayarak konumu kaydedin. Hassasiyet Küçük hedefler için alarmlar n verilmemesi için koruma bölgesi hassasiyeti ayarlanabilir. fiekil Koruma bölgesinin yuvarlak ya da dilim fleklinde olaca n seçebilirsiniz. Ayarla Koruma bölgesinin konumunu ayarlamak için kullan l r. Ekran t klay p sürükledikçe menzil, derinlik, kerteriz ve genifllik de erleri ayarlan r. Alarm verme zaman Bir radar hedefi koruma bölgesi s n rlar n ihlal etti inde bir alarm verilecektir. Bir radar hedefi bölgeye girdi inde veya bölgeden ç kt nda bir alarm verilip verilmeyece ini seçebilirsiniz. Radar Ayarlar menüsü Hedefi geniflletme Ekranda daha iyi görünmesi için daha büyük hedef sinyal dönüflleri sa lamak üzere sinyal ifllemeyi art r r. Radar Lowrance HDS Gen2 Touch 85

85 STC e risi STC (Hassasiyet Zaman Kontrolü), teknenize yak n radar sinyalinin hassasiyetini kontrol eder. Seçiminiz mevcut deniz koflullar esasl olmal d r. Not: Bir 4G broadband radar tak ld nda Hüzme keskinlefltirme devredeyken elde edilen tarama çözünürlü ü 3 feet uzunlu undaki aç k antenli Radar n 2 kat d r. Hedef izleri Her bir radar hedefinin gölgeli eko lar n aç p kapatarak, konumunuza göre hedeflerin hareketini de erlendirmenizi kolaylaflt r r. Hedef izlerinin ekrandan silinmesi Hedef izleri ekranda görünürken hedef izlerini radar ekran üzerinden geçici olarak silmeniz için menü seçenekleri geniflletilecektir. Hedef izleri, yukar da aç kland gibi kapat lmad sürece, tekrar görünmeye bafllayacakt r. Palet Radar ekran nda detaylar sunmak için farkl renkler (paletler) kullan labilir. Radar ayarlar menüsünden paletleri seçebilirsiniz. Radar n yönünü ayarlama Radar n yönü, radar ekran n sol üst köflesinde HU (Pruva yukar ), NO (Kuzey yukar ) veya CU (Rota yukar ) olarak belirtilir. Pruva yukar Radar görüntüsünde mevcut yönü do rudan göstermek için radar görüntüsünü döndürür. Kuzey yukar Kuzey daima ekran n üst taraf nda olacak flekilde radar görüntüsünü döndürür. Not: Kuzey yukar modunu kullanmak için bir pusula sensörünün sisteminize ba l olmas gerekir. Rota yukar Mevcut seyir rotas n do rudan yukar do ru göstermek için radar görüntüsünü döndürür. Bu seçenek, yaln zca cihaz aktif bir rotada seyir halinde iken çal fl r. E er aktif bir rotada seyir halinde de ilseniz, seyir fonksiyonu bafllay ncaya kadar pruva yukar yön ayar kullan lacakt r. 86 Radar Lowrance HDS Gen2 Touch

86 Eflik Eflik, en düflük radar sinyalleri için gerekli sinyal kuvvetini ayarlar. Bu s n r n alt ndaki radar sinyalleri filtrelenir ve görünmez. Varsay lan de er %30 dur. H zl tarama (Sadece Broadband Radar ). Menzil 2 deniz mili iken bir de ere ayarl iken radar anteninin dönme h z n art r r. Bu seçenek, bu menzil içindeki hedef hareketleriyle ilgili daha h zl güncellemeler sunar. Kuzey göstergesi Radar sayfas nda Kuzey göstergesinin görüntüsünü açar/kapat r. Mesafe halkalar Radar sayfas nda Mesafe halkalar n n görüntüsünü açar/kapat r. Menzil iflaretleyiciler Radar sayfas nda Menzil iflaretleyicilerin görüntüsünü açar/kapat r. Mesafe halkalar etkinlefltirilmeden önce Menzil iflaretleyicilerinin aç lmas gerekir. Pusula Radar sayfas nda pusula ekran n n görüntüsünü açar/kapat r. Kerterizler Kerterizin Gerçek Manyetik Kuzeye ya da sizin zafi yönünüze göre mi ölçülece ini seçmek için kullan l r. MARPA Sisteminiz radara ba l bir pusula sensörü içeriyorsa, radar hedeflerini izlemek için MARPA fonksiyonu (Mini Otomatik Radar Hedef Takibi) kullan labilir. MARPA izleme, çarp flmay önlemek için önemli bir araçt r. Not: MARPA fonksiyonunu kullanmak için bir pusula sensörünün sisteminize ba l olmas gerekir. Radar Lowrance HDS Gen2 Touch 87

87 MARPA hedefi sembolleri Cihaz n z afla da gösterilen hedef sembollerini kullan r: Sembol Aç klama MARPA hedefini yakal yor. Tipik olarak 10 tam anten turu sürer. MARPA hedefini izliyor; hareket etmiyor veya demirlemifl. Rota uzant s çizgili, güvenli AIS hedefini izliyor. Tehlikeli MARPA hedefi. Bir hedef CPA, TCPA ve AIS Menzil ayarlar na göre tehlikeli olarak belirlenir. Sayfa 95 teki Tekne alarmlar k sm na bak n. Zaman s n r içinde herhangi bir sinyal al nmad nda hedef kay p olarak belirlenecektir. Hedef sembolü, sinyal al m kaybolmadan önce hedefin en son geçerli konumunu temsil eder. Seçilen MARPA hedefi, hedef sembolü üzerine t klanarak aktif hale getirilir. mleç silindi inde hedef, varsay lan hedef sembolüne dönecektir. MARPA hedeflerini izleme 1. Radar ekran ndaki hedefin üzerine t klay n. 2. Menüden Hedefleri yakala opsiyonunu seçin. 3. Daha fazla hedef için bu ifllemi tekrarlay n. Hedefler tan mland ktan sonra, hedefi yakalamak ve izlemek için yaklafl k 10 radar taramas gerekir. Hedef izlemeyi iptal etme Hedefler izlenirken, bireysel hedefleri iptal etmek veya izleme fonksiyonunu durdurmak üzere radar menüsü seçenekleri geniflletilecektir. Menüde hedefi ve daha sonra Hedefi iptal et tuflunu t klayarak bireysel hedeflerin izlenmesini iptal edin. 88 Radar Lowrance HDS Gen2 Touch

88 Hedef bilgilerini izleme Radar menüsünde istedi iniz hedefi ve daha sonra Hedef detaylar tuflunu t klay n. MARPA hedefi ayarlar Birkaç tekne ayar alarm s n rlar n ve hedeflerin radar görüntünüzün üzerinde nas l görünece ini belirler. Hedef izleri ve güvenli daireler MARPA izinin uzunlu unu belirleyerek hedefin hareketinin izlenmesini kolaylaflt rabilirsiniz. Tehlikeli bölgeyi temsil etmek için MARPA hedefinin çevresine bir daire eklenilebilir. Teknelerin güzergah uzant çizgisi Tekneniz ve di er tekneler için güzergah uzant çizgisinin uzunlu unu ayarlar. Uzant çizgisinin uzunlu u sabit bir mesafeye veya teknenin seçilen süre içinde alaca mesafeyi gösterecek flekilde sabit bir zamana ayarlanabilir. Tehlikeli teknelerin belirlenmesi CPA (En Yak n Yaklaflma Noktas ) veya TCPA (En Yak n Yaklaflma Noktas Zaman ) esasl olarak tehlikeli tekneleri belirleyebilirsiniz. Radar Lowrance HDS Gen2 Touch 89

89 Tekneniz, baflka bir tekneye bu mesafe oran nda yaklaflt nda, bu sembol tehlikeli hedef sembolüne de iflecektir. Alarm ayarlar panelinde aktif hale getirilmiflse bir alarm verilecektir. Tekne alarm ayarlar Bir hedef belirlenen menzil s n rlar içine girdi inde veya önceden belirlenen hedef kayboldu unda sizi uyarmak için birkaç Tekne alarm belirleyebilirsiniz. Alarm ID si Tehlikeli tekne Aç klama Bir tekne ön ayarl CPA veya TCPA içine girdi inde alarm verilip verilmeyece ini kontrol eder. Yukar daki Tehlikeli teknelerin belirlenmesi k sm na bak n. Not: Seçim kutusu, alarm ekran üstü kutusunun görünüp görünmeyece ini ve siren sesinin duyulup duyulmayaca n kontrol eder. CPA ve TCPA, etkin/iptal durumundan ba ms z olarak, bir teknenin ne zaman tehlikeli oldu unu belirler. MARPA hedefi kayboldu MARPA bulunamad Bir MARPA hedefi kayboldu unda alarm verilip verilmeyece ini kontrol eder. MARPA n n çal flmas için gerekli girdileriniz (geçerli GPS konumu ve radara ba l pusula sensörü) olmad nda bir alarm verilip verilmeyece ini kontrol eder. Radar görüntüsünü bindirme Radar görüntüsünü Harita üzerine bindirebilirsiniz. Bu, radar hedeflerini haritadaki nesnelerle karfl laflt rarak radar görüntüsünü kolayca yorumlaman za yard mc olur. Radar görüntüsü seçildi inde, Harita sayfas menüsünden temel radar çal flma fonksiyonlar seçilebilir. Not: Radar görüntüsünü bindirme özelli ini kullanmak için bir pusula sensörünün sisteminize ba l olmas gerekir. 90 Radar Lowrance HDS Gen2 Touch

90 Radar kurulum menüsü Broadband radar n ayarlamas ve konfigürasyonu, s radan darbeli radarlara göre basitlefltirilmifltir. Kör saha yok (zaman gecikmesi), s nma süresi yok ve radyasyon yaymaz Radar n durumu Anten bilgilerini, anten özeliklerinin bulunabilirli ini ve durumunu ve radar harici cihazlar n n durumunu gösterir. Kerteriz ayar n yap Bu, ekrandaki Kerteriz çizgisini teknenin merkez çizgisi ile hizalamak içindir; böylece montaj s ras nda antenin hafif hizalama bozukluklar n dengeleyecektir. MARPA y veya harita ekran n kullan rken yanl fll klar belirgin olacakt r. Tekneyi dik bir flekilde mendirek veya yar m adan n en ucuna do ru yönlendirin. Kerteriz iflaretleyicisi ile kara parças kesiflecek flekilde kerteriz ayar n yap n. Menzili ayarla Gerçek radar sinyalleri ile verilerin radar yaz l m taraf ndan ifllenmesi aras ndaki zaman gecikmelerini ortadan kald r r. Menzil ayar na ayr ca s f r menzil ve tetikleme gecikmesi de denir. Anten yüksekli ini ayarla Radar anteninin yüksekli ini ayarlay n. Radar bu de eri, do ru STC ayarlar n hesaplamak için kullan r. nce ayar Bu ayarlamadaki de ifliklikler sadece yetkili bir radar teknisyeni taraf ndan yap lmal d r. Yan döküntü bast r m (Sadece Broadband Radar ) Not: Bu ayarlama sadece deneyimli bir teknisyen taraf ndan yap lmal d r. Bu ayarlama düzgün yap lmazsa liman çevresinde hedef kayb meydana gelebilir. Radar Lowrance HDS Gen2 Touch 91

91 Genellikle, büyük tekneler veya konteyner limanlar gibi güçlü hedeflerin yak n nda yanl fl hedef sinyal dönüflleri meydana gelir. Bu durum, iletilen tüm radar enerjisinin radar anteni taraf ndan tek hüzmeye toplanmamas ndan ve az miktarda enerjinin di er yönlere iletilmesinden kaynaklan r. Bu enerjiye yan kulak enerjisi denir ve tüm radar sistemlerinde meydana gelir. Yan kulaklar n sebep oldu u sinyal dönüflleri kavisler fleklinde görülür. Radar metal nesnelerin oldu u bir yere monte edildi inde, hüzme odaklanmas zay flad ndan yan kulak enerjisi artar. Artan yan kulak sinyal dönüflleri, Radar kurulum menüsündeki Yan Döküntü Bastırma ö esi kullan larak ortadan kald r labilir. Varsay lan olarak, bu özellik Otomatik konumuna ayarlanm flt r ve normalde ayarlanmas gerekmez. Ancak, radar n çevresinde belirgin bir metal döküntüsü varsa, yan döküntü bast r m n n artt r lmas gerekebilir. Bu özellik afla daki gibi ayarlan r: 1. Radar menzilini 1/2 ila 1 deniz mili aras na ve Yan Döküntü Bast r - m n Otomatik konumuna ayarlay n. 2. Tekneyi yan kulak sinyal dönüfllerinin görülebildi i bir yere götürün. Tipik olarak bu yer, büyük bir teknenin, kontenyer liman n n veya metal köprünün yak n olabilir. 3. En güçlü yan kulak sinyal dönüflleri görülünceye kadar alan çapraz bir flekilde geçin. 4. Otomatik yan kdöküntü bast r m n KAPALI konumuna de ifltirin, daha sonra yan kulak sinyal dönüflleri yok oluncaya kadar yan kulak bast r m n seçerek ayarlay n. Yok olduklar ndan emin olmak için 5-10 radar taramas n izlemeniz gerekebilir. 5. Alan tekrar çapraz geçin ve yan kulak sinyal dönüflleri hala varsa, yeniden ayarlay n. 6. Kurulum menüsünden ç k n. Radar fabrika ayarlar na döndür Bu, tüm kullan c ayarlar n fabrika de erlerine döndürmek için kullan l r. 92 Radar Lowrance HDS Gen2 Touch

92 AIS n kullan lmas Marin Otomatik Tan mlama Sistemi (AIS) bir yer ve tekne bilgilerini bildirme sistemidir. Bu sistem, AIS ile donat lm fl teknelerin konumlar n, h zlar n, rotalar n ve benzer donan ml teknelerin kimli i gibi di er bilgileri otomatik ve dinamik bir flekilde paylaflmalar n ve düzenli olarak güncellemelerini sa lar. Konum, Küresel Konumland rma Sisteminden (GPS) al n r ve tekneler aras ndaki iletiflim Çok Yüksek Frekansl (VHF) dijital yay nlar yla sa lan r. Bir AIS cihaz ba l ise, bu cihaz taraf ndan tespit edilen bütün hedefler görüntülenebilir ve izlenilebilir. Harita sayfas ndaki AIS tekneleri AIS hedefleri radar ve harita görüntülerinin üstünde görüntülenebilir ve bu özellik, güvenli seyir ve çarp flman n önlenmesi için önemli bir araçt r. AIS hedefi çok yaklaflt nda veya hedef kayboldu unda sizi bilgilendirmek için alarmlar belirleyebilirsiniz. Hedef sembolleri Bu cihaz afla da gösterilen AIS hedef sembollerini kullan r: Sembol Aç klama Uyuyan AIS hedefi (hareket etmiyor veya demirlemifl). Rota uzant s çizgili, hareketli ve güvenli AIS hedefi. Tehlikeli AIS hedefi; koyu çizgili ile gösterilir. Bir hedef CPA ve TCPA ayarlar na göre tehlikeli olarak belirlenir. AIS Lowrance HDS Gen2 Touch 93

93 Kay p AIS hedefi. Hedef sembolü üzerine t klanarak aktif hale getirilen seçilmifl AIS hedefi. Zaman s n r içinde herhangi bir sinyal al nmad nda hedef kay p olarak belirlenecektir. Hedef sembolü, sinyal al m kaybolmadan önce hedefin en son geçerli konumunu temsil eder. mleç hareket ettirildi inde hedef, varsay - lan hedef sembolüne dönecektir. AIS hedefleriyle ilgili bilgilere göz atma Tek AIS hedeflerinin seçilmesi Haritadaki veya radar ekran ndaki bir AIS simgesini t klad n zda sembol, seçilen hedef sembolüne de iflecek ve teknenin ad görüntülenecektir. Hedef seçildi inde menüyü aktif hale getirerek bir hedefle ilgili detayl bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Tüm AIS hedefleriyle ilgili bilgilere göz atma Harita sayfalar Menüden teknenizin menzili içindeki tüm AIS hedefleriyle ilgili bilgilere göz atabilirsiniz. 94 AIS Lowrance HDS Gen2 Touch

94 Tekne alarmlar Bir hedef belirlenen menzil s n rlar içine girdi inde veya önceden belirlenen hedef kayboldu unda sizi uyarmak için birkaç alarm belirleyebilirsiniz. Tekne alarmlar Alarmlar yard mc uygulamas ndan ayarlanabilir. Alarm ID si Tehlikeli tekne Aç klama Bir tekne ön ayarl CPA veya TCPA içine girdi inde alarm verilip verilmeyece ini kontrol eder. Not: Seçim kutusu, alarm ekran üstü kutusunun görünüp görünmeyece ini ve siren sesinin duyulup duyulmayaca n kontrol eder. CPA ve TCPA, etkin/iptal durumundan ba ms z olarak, bir teknenin ne zaman tehlikeli oldu unu belirler. AIS teknesi kay p Tekne mesaj Kay p tekneler için menzili ayarlar. Bir tekne bu menzil içinde kaybolursa, bir alarm verilecektir. Bir AIS hedefinden bir mesaj al nd nda alarm verilip verilmeyece ini kontrol eder. Tekne ayarlar ekran Tekne ayarlar na, girifl ekran ndaki Yard mc uygulamalar sekmesinden eriflilir. AIS Lowrance HDS Gen2 Touch 95

95 Teknenizin MMSI numaras AIS ve DSC teknelerinden mesajlar almak için kendi MMSI (Denizcilik Mobil Servis Kimli i) numaran z sisteme girmeniz gerekir. Kendi teknenizi haritada bir AIS hedefi olarak görmeyi önlemek için MMSI numaran z girmeniz önemlidir. Not: Herhangi bir MMSI mesaj görüntülenecekse alarm ayarlar ndaki Tekne mesaj opsiyonu aç lmal d r. Hedeflerin filtrelenmesi Bir AIS cihaz HDS sistemine ba l ise tüm hedefler varsay lan olarak ekranda gösterilir. Güvenlik ayarlar na, mesafeye ve tekne h z na göre herhangi bir hedefi göstermemeyi veya simgeleri filtrelemeyi seçebilirsiniz. Teknelerin uzant çizgileri Tekneniz ve di er tekneler için uzant çizgilerinin uzunlu unu kullan c taraf ndan ayarlanabilir. Uzant çizgilerinin uzunlu u sabit bir mesafeye veya teknenin seçilen süre içinde alaca mesafeyi gösterecek flekilde ayarlanabilir. Kendi teknenizin yön bilgileri aktif yön sensöründen okunur ve COG bilgileri, aktif GPS ten al nd gibi gösterilir. Di er teknelerin COG bilgileri, AIS sisteminden al nan bir mesaj n içindedir. Tehlikeli teknelerin belirlenmesi Teknenizin çevresinde görünmez bir koruma bölgesi belirleyebilirsiniz. Bir hedef teknenizin koruma mesafesi içine girdi inde, sembol bir tehlikeli hedef sembolüne de iflecek ve bir alarm verilecektir. 96 AIS Lowrance HDS Gen2 Touch

96 A ba lant s NMEA 2000 nin ve Ethernet a lar n n performans n izleyebilir ve veri kaynaklar n, a cihazlar n, waypoint paylafl m n ve NMEA 0183 ayarlar n yap land rabilirsiniz. Otomatik konfigürasyon NMEA 2000 a n z ba lad ktan veya bir cihaz ekledikten/ay rd ktan sonra, tüm a cihazlar n açarak ve a ayarlar menüsünde Otomatik yap land r sekmesini t klayarak cihaz n a ayarlar n seçmesine izin verebilirsiniz. Otomatik yap land rma tüm veri kaynaklar n varsay lan ayarlara döndürecek ve a ba lant l cihazlardaki tüm olaylar silecektir. Not: Veri kaynaklar sadece deneyimli kullan c lar taraf ndan ayarlanmal d r. Otomatik konfigürasyon, ço u koflullarda iyi sonuç verecektir. Veri kaynaklar Seçilen veri tipi için kaynak verileri sa layacak a cihaz n seçmenizi sa lar. Kaynak adlar n düzenlemek, kaynak kapsam n de ifltirmek ve veri kayna a olaylar eklemek/silmek için Veri kaynaklar ö esini t klay n. A ba lant s Lowrance HDS Gen2 Touch 97

97 Veri kaynaklar n n yap land r lmas Cihazlar Veri kayna menüsünden veya cihaz listesinden yap land r labilir. Cihaz listeden seçin ve Yap land r tufluna t klay n. Kapsam Ekran üniteleri ve a daki veri kaynaklar için Küresel veya Yerel ayar n seçebilirsiniz. stenilen veri kaynaklar n Küresel kapsama ayarlamak, Küresel kapsama ayarlanan tüm ekran ünitelerinin ayn veri kaynaklar n kullanmalar n sa lar. A daki bir ekran ünitesini Yerel kapsama ayarlamak, a daki di er kürsel kapsaml cihazlardan ba ms z olarak, veri kaynaklar n seçmenizi sa lar. 98 A ba lant s Lowrance HDS Gen2 Touch

98 Cihaz Küresel Yerel Ekran üniteleri Otomatik olarak küresel veri kaynaklar ndan al - nan veriyi kullan r. Bir veri kayna di er küresel kapsaml cihazlar taraf ndan seçildi inde, tüm cihazlar ayn veri kayna na de iflir. Veri kaynaklar manuel olarak seçilmelidir. Küresel kapsaml cihazlarda farkl bir veri kayna seçildi inde, veri kayna seçimi etkilenmeyecektir. Veri kaynaklar Küresel kapsama ayarlanan ekran üniteleri için, otomatik biçimde veri kayna olarak seçilecektir. Yerel kapsama ayarlanan cihazlar taraf ndan veri kayna olarak manuel flekilde seçilecektir. Sadece ekran üniteleri taraf ndan manuel olarak seçilebilir. Yeni Veri kayna n n durumunu yaratmak için kullan l r. Sil Bir cihaz durumunu a dan silmenizi sa lar. Bir veri kayna n n yeniden adland r lmas Ayn tipteki birden çok veri kayna n kolayca birbirinden ay rt etmek için bir veri kayna n yeniden adland rabilirsiniz. Yeniden adland r ö esini t klay n ve dokunmatik ekran klavyesi görünecektir. A ba lant s Lowrance HDS Gen2 Touch 99

99 Cihaz Listesi Bir NMEA 2000 a na ba l tüm cihazlar n listesini görüntülemek için cihaz listesini t klay n. Cihaz listesinde görülen cihazlar yap - land rabilir ve kalibre edebilirsiniz (mümkünse). Cihazlar n kalibre edilmesi Cihaz listesinden kalibre edilebilen cihazlar n, Cihaz bilgisi iletiflim ekran nda bir Kalibrasyon tuflu olacakt r. Kalibre et tuflunu t klay n ve cihaz kalibre etmek için ekrandaki talimatlar izleyin. Not: Cihaz kalibrasyonu ile ilgili daha fazla bilgi için, cihaz n zla birlikte verilen dokümanlara bak n. Ar za teflhisi NMEA 2000 a bilgilerini ve cihazlar aras nda paylafl lan bilgilerin durumunu göstermek için kullan l r. UDB sekmesinden, ba lanan Ethernet cihazlar n n IP adreslerini ve Ethernet kablosunun ba l olup olmad n görebilirsiniz. SIRIUS (UYDU) durumu (Sadece ABD) ESN numaran z, SIRIUS (UYDU) abonelik durumunu ve sinyal kuvvetini görüntüleyebilirsiniz. SIRIUS (UYDU) bilgilerini görebilmek için bir SIRIUS hava durumu ve/veya müzik aboneli iniz olmal d r. 100 A ba lant s Lowrance HDS Gen2 Touch

100 NMEA 2000 Bir NMEA 2000 a üzerinden waypoint lerin paylafl m n /al m n açar/kapat r. Ayr ca, tüm cihaz arka ayd nlatmalar n n a daki herhangi bir ekran ünitesinden ayarlanmas n sa layan arka ayd nlatma senkronizasyon fonksiyonunu da açabilirsiniz. NMEA 0183 Ekran ünitesini, NMEA 0183 verilerini göndermek/almak için yap - land r lmas amac yla kullan l r. waypoint i al Bir NMEA 0183 a üzerinden waypoint lerin al nma kabiliyetini açar/kapat r. Seri ç k fllar Verileri di er cihazlarla paylaflmak için iletiflim ç k fllar n yap land r r. Ç k fl NMEA 0183 veri ç k fl yay nlar n açar/kapat r. Ç k fl cümleleri Di er NMEA 0183 cihazlar yla iletiflim kurarken cihaz n z n kullanaca NMEA 0183 ç k fl cümlelerini seçmek için kullan l r. Varsay lan ayarlama ço u konfigürasyonlarla düzgün çal flacakt r. Ethernet Cihaz n IP adresini Ethernet a nda gösterir. A ba lant s Lowrance HDS Gen2 Touch 101

101 Yak t Yak t yard mc uygulamas, cihaz n z n teknenin toplam yak t performans n hesaplamas n ve izlemesini sa lar. Yak t yard mc uygulamas, bir Lowrance Yak t Ak fl sensörü gibi bir kullan lan yak t sensörü, kullan lan yak t miktar kabiliyetli bir motor arayüzü veya bir Lowrance Saklama Ayg t gerektirir. Tekne ayar Tekne ayar motor say s n, depo say s n ve teknenin yak t kapasitesini seçmek için kullan l r. Yak t doldur Depolara doldurulan yak t miktar n girmek ve yak t ak fl n veya ilgili sensörü kalibre etmek için kullan l r. Deponun doldurulmas Depoyu doldurduktan sonra, Yak t doldur iletiflim kutusundaki Doluya ayarla ö esini ve Tamam t klay n. Not: Yak t yard mc uygulamas n yap land r rken, yak t ak fl n veya motor arayüzünü kalibre etmek için depoyu doldurmal s n z. 102 Yard mc uygulamalar Lowrance HDS Gen2 Touch

102 Kalibrasyon Bir depoyu kalibre etmeniz gerekirse, depoyu doldurun ve Doluya ayarla seçim kutusunu t klay n ve depo kalibrasyonuna geçin. Yak t ilave ederseniz ancak, depoyu doldurmazsan z, yak t ekonomisi hesaplamalar n n do ru olmas n sa lamak için depoya ilave edilen yak t miktar n girmelisiniz. Kullan lan yak t En son yak t al m ndan sonra kullan lan yak t miktar n, en son seyirde kullan lan yak t miktar n ve bir mevsimde kullan lan yak t miktar n görüntülemenizi sa lar. Yak t bul Bulundu unuz yerin yak n ndaki benzin istasyonlar n araman z sa lar. Yak t bul arama sonuçlar mesafeye, fiyata ve yak t tipine göre s n fland r labilir. Not: Yak t Bul özelli ini kullanmak için bir LWX modünüz ve bir SIRIUS (UYDU) veri aboneli iniz olmal d r. Yard mc uygulamalar Lowrance HDS Gen2 Touch 103

103 SIRIUS (Uydu) hava raporu (Sadece Kuzey Amerika) Bir Navico Hava Modülü cihaz na ba lan ld nda, SIRIUS (Uydu) müzik ve SIRIUS (Uydu) Denizcilik Hava Servisine abone olabilir ve sisteminizde bu servisten yararlanabilirsiniz (Sadece Kuzey Amerika). SIRIUS (Uydu) müzik ve hava servisi ABD iç sular n ve Atlas ile Pasifik okyanuslar ndaki sahilleri, Meksika Körfezini ve Karayip Denizini içerir. Al nan müzik ve hava ürünleri, seçilen abone paketine göre de ifliklik gösterir. Daha fazla bilgi için www. siriusxm.com/marine weather sitesini ziyaret edin. SIRIUS (Uydu) durumu Hava durum modülü ba land nda, SIRIUS (Uydu) durum ekran na eriflebileceksiniz. Sinyal kuvveti 1/3 (zay f), 2/3 (iyi) veya 3/3 (tercih edilen) fleklinde belirtilecektir. ESN, hava durumu modülünün elektronik seri numaras n gösterir. Hava durumu ekran SIRIUS (Uydu) hava durumu, harita ekran üzerine bindirilebilir. Hava durumu bindirme ekran seçildi inde, harita menüsü büyüyerek mevcut hava durum seçeneklerini gösterecektir. Not: mleç aktif iken hava durumu seçenekleri görünmeyecektir. 104 Hava Raporu Lowrance HDS Gen2 Touch

104 Ya fl renk tonu fiehir hava durum simgesi SST renk çubu u F rt na simgeleri SST renk tonu Rüzgar sembolleri Detayl hava durum bilgilerinin gösterilmesi Gölgeli bir hava alan n t klad n zda, mevcut bilgiler imleç penceresinde görünecektir. Bir hava durum simgesini t klad n zda, gözlem ile ilgili detayl bilgi görünecektir. Hava durumu sembolleri Ya fl Ya fl tipini ve yo unlu unu göstermek için renk tonlar kullan l r. En koyu renk en yüksek yo unlu u belirtir. Ya fl tipi Ya mur Kar Kar fl k Renk kodlar Afl k yeflil (hafif ya mur- sar - turuncudan koyu k rm z ya (fliddetli ya mur) Mavi Pembe Hava Raporu Lowrance HDS Gen2 Touch 105

105 Deniz yüzeyi s s (SST) Renk tonu veya yaz olarak gösterilebilir. Renk kodu seçildi inde SST renk çubu u ekran n sol taraf nda gösterilecektir. Bu bölümün sonraki bölümünde aç kland gibi hangi s aral n n boyanmas gerekti ini belirleyebilirsiniz. Dalga simgesi Tahmini dalga yüksekli ini belirtmek için renkler kullan l r. Koyu k rm z en yüksek dalgalar ve mavi ise en alçak dalgalar gösterir. Bu bölümün sonraki bölümünde aç kland gibi hangi yükseklik aral n n boyanmas gerekti ini belirleyebilirsiniz. Yön Rüzgar sembolleri Sembollerin uzunlu u ve yönü, rüzgar n yönünü ve h z n gösterir. Renk tonunun ayarlanmas Denizin yüzey s aral n ve dalga yüksekli i renk kodunu belirleyebilirsiniz. Il n üstündeki ve serinin alt ndaki s de erleri gittikçe koyulaflan k rm z ve lacivert olarak gösterilecektir. Maksimum de erden daha yüksek dalgalar gittikçe koyulaflan k rm z olarak gösterilecektir. Minimum de erden daha düflük dalgalar renkli olarak gösterilmeyecektir. Hava durum simgeleri Mevcut veya tahmini hava koflullar n göstermek için birkaç hava durum simgesi mevcuttur. Detayl hava durum bilgilerini göstermek için bir simgeyi t klayabilirsiniz. 106 Hava Raporu Lowrance HDS Gen2 Touch

106 Simge Aç klama fiehir hava durumu Yüzey gözlemleme Tropik f rt na izleme; geçti (gri)- flu an (k rm z ) ileride (sar ) Kas rga (kategori 1-5) izleme; geçti (gri)- flu an (k rm z ) ileride (sar ) Tropik karmafla/depresyon izleme; geçti (gri)- flu an (k rm z ) ileride (sar ) F rt na sembolleri fiimflek zleme bölgesinin yeri ve uyar Deniz bölgesinin yeri Hava durum ekran n n saydaml Hava durum ekran n n donuklu u ayarlanabilir. Min. saydaml k Maks. saydaml k Hava durum alarmlar fiimflek ve veya f rt na alarmlar n, teknenizin belli bir menzili içinde olarak flekilde ayarlayabilirsiniz. Seçti iniz deniz bölgesi için ciddi bir hava durum alarm verildi inde siz de bir alarm alabilirsiniz. Hava Raporu Lowrance HDS Gen2 Touch 107

107 Ulusal Hava Durum Servisi taraf ndan bir izleme bölgesi belirlenmifltir. Alarm aktif hale getirildi inde, tekneniz bir izleme bölgesi içinde ise veya bu bölge içine girdi inde bir alarm alacaks n z. Hava durum alarmlar n ayarlamak için Alarmlar yard mc uygulamas na gidin. Hava durum raporlar Deniz bölgesi SIRIUS (Uydu) servisi, yüksek deniz bölgeleri d fl ndaki tüm ABD Deniz Bölgelerinin hava durum raporlar na eriflimi kapsar. Sistemi, seçilen bir alan n hava durumunu okumak için ayarlayabilirsiniz. Seçilen bölgeyi ve seçiminizi onaylamak için Onayla tuflunu t klay n. Tropikal bildiriler Tropik hava koflullar ile ilgili bilgileri içeren tropikal bildirileri okuyabilirsiniz. Bu bildiriler tüm Atlantik ve Do u Pasifik denizinde bulunur. Hava durum seçenekleri menüsünden tropikal bildirilere eriflebilirsiniz. 108 Hava Raporu Lowrance HDS Gen2 Touch

108 SIRIUS (Uydu) hava durum grafiklerini canland rma Bu cihaz, aktif hale getirdi iniz hava durum bilgilerini kaydeder ve bu bilgiler geçmifl veya gelecek hava koflullar n canland rmak için kullan labilir. Sistemde bulunan bilgi miktar hava hareketinin miktar na ba l d r ne kadar kar fl k olursa canland rma için o kadar az zaman olacakt r. Hangi hava görüntüsünü aktif hale getirdi inize ba l olarak geçmifli veya gelece i canland rabilirsiniz: E er ya fl ekran aç lm flsa, geçmifli canland rabilir ve sadece yak n gelecekteki hava koflullar n varsayabilirsiniz. E er renkli dalga yüksekli i ekran aç lm flsa, gelece i (tahminleri) canland rabilirsiniz. Aktif hale getirildi inde, mevcut grafik canland rma saati harita ekran n n sol alt köflesinde görünecektir. Hava Raporu Lowrance HDS Gen2 Touch 109

109 Müzik Bu cihaz bir SonicHub sunucusuna ba land nda cihaz n z ipod, iphone, USB bellek (mp3) ve AM/FM radyo müzi ini kontrol etmek için kullanabilirsiniz. FM radyoyu SonicHub üzerinden dinlemeden önce, bir deniz s n f AM/FM anteni sat n alman z gerekir. Bir LWX Uydu Modülüne ba land n zda, SIRIUS (Uydu) müzik servisine abone olabilir ve bu servisten yararlanabilirsiniz. SIRIUS (Uydu) müzik ve hava servisi ABD iç sular n ve Atlas ile Pasifik okyanuslar ndaki sahilleri, Meksika Körfezini ve Karayip Denizini içerir. SI- RIUS müzik ürünleri, seçilen abone paketine göre de ifliklik gösterir. Ayr nt l bilgi için web sitesine bak n. Cihaz n z çal flt rmaya bafllamadan önce, cihaz n verilen montaj k - lavuzuna uygun olarak monte edilmesi gerekir. Müzi in etkinlefltirilmesi Müzi i etkinlefltirmek için gizli sistem menüsünde Müzik çubu unu t klay n. Müzik ortam çubu u Müzik özelli i etkinlefltirildi inde, tüm sayfalardaki ekran n alt taraf nda ortam çubu u görünecektir. Ortam çubu u müzik kayna na göre de ifliklik gösterir. Seçilen ekran t klayarak sayfalar ile ortam çubu u aras nda geçifl yapabilirsiniz. Menüler, afla daki bölümlerde gösterildi i gibi müzik kayna na göre farkl l k gösterir. Ortam çubu u Müzik Kayna Sanatç z Tekrarla Ses seviyesi Kar fl k çal Ortam çubu u Müzik Kayna stasyon RDS Ekran Sinyal Ses kuvveti seviyesi 110 Müzik Lowrance HDS Gen2 Touch

110 Müzik kayna n n çal flt r lmas Müzik kayna n n seçilmesi Kaynak menüsünden mevcut müzik kaynaklar aras nda geçifl yapabilirsiniz. Not: Mic (Mikrofon) kayna, müzik sisteminizde yüksek megafon mesajlar n yay nlaman z sa layan yüksek voltajl seviye giriflini seçer. Ses seviyesini ayarlama Ses seviyesini uygun zoom tufllar na basarak veya menüdeki Ses ayar tuflunu t klayarak ve ard ndan parma n z kayar çubuk üzerinde sürükleyerek ayarlayabilirsiniz. Ses kesme Menüdeki Sesi kesme tuflunu t klayarak ses kesmeyi aç p kapatabilirsiniz. Ses seviyesini ayarlar Önceki favori kanal Geriye do ru arar SIRIUS, AM/FM Müzik dü meleri Müzik kayna- n seçer Sonraki favori kanal leri do ru arar Müzi i kapat r Müzik kayna n seçer Sonraki parça Cihaz n ana menüsünü açar Ses seviyesini ayarlar Müzi i duraklat r Önceki parça Müzi i kapat r ipod, iphone, USB Müzik Lowrance HDS Gen2 Touch 111

111 Kar fl k çalma ve tekrarlama Kar fl k çalma ve tekrarlama müzik menüsünden aç l p kapat l r. Bu fonksiyon aç ld nda simgeler mavi görünecektir. Çalma menüsü Çalma menüleri, kayna n ana menüsüne veya parçalar seçmek için kullan lan dosya yap s na eriflim sa layan bir seçenek içerir. FM/AM radyonun kullan lmas AM/FM radyo bölgesinin seçilmesi FM veya AM radyoyu çalmadan önce, bulundu unuz yer için uygun AM ve FM radyo bölgesini seçmeniz gerekir. 112 Müzik Lowrance HDS Gen2 Touch

112 Bir kanal favori listeye kaydetme Kanal ayarland zaman favori listenize ekleyebilirsiniz. Tüm favori kanallar n za bu liste içinden göz atabilir, seçebilir ve silebilirsiniz. SIRIUS (Uydu) radyonun kullan lmas Kanal listesi Kanal listesi, kanala abone olup olmad n za bak lmaks n z, mevcut tüm SIRIUS (Uydu) kanallar n gösterir. Favori parçalar listesi Kanal listesinden kendi favori SIRIUS (Uydu) kanallar n z n listesini yaratabilirsiniz. Abone olmad n z kanallar ekleyemezsiniz. Bir favori kanal listesi varsa, ekran dikey olarak sürükleyerek liste içinde dolaflabilirsiniz. Müzik Lowrance HDS Gen2 Touch 113

113 Kanallar n kilitlenmesi Seçilen SIRIUS (Uydu) kanallar n yay n yapmaya karfl kilitleyebilirsiniz; kilit açma kodu girilmeden bu kanallar yay n yapmaz. Bu fonksiyon aktif hale getirildi inde, kilit aktif hale gelmeden önce 4 haneli kod girilmelidir. Kilitli bir kanal aç lmadan önce ayn kodun girilmesi gerekir. Mikser Müzik seçenekleri menüsünde Mikser tuflunu t klayarak müzik ayarlar nda de ifliklik yapabilirsiniz. 114 Müzik Lowrance HDS Gen2 Touch

114 Bak m Koruyucu bak m Cihaz, alanda servisi yap labilecek herhangi bir parça içermez, bu yüzden kullan c n n sadece çok s n rl koruyucu bak m yapmas na izin verilir. Kullan lmad zaman daima verile koruyucu günefl kapa n takman z önerilir. Basit bak m ifllemleri Ekran ünitesinin temizlenmesi Mümkünse, ekran temizlemek için verilen temizleme bezi kullan lmal d r. Ekrandaki lekeler sadece bez ile ç kar lam yorsa, 50/50 su ve izopropil alkol kar fl m kullanarak ekran temizleyin. Yans ma önleyici katman, plastik çerçeve veya kauçuk tufllar zarar görebilece inden solventlerle (aseton, mineral terebentin vs.), amonyak bazl veya sirke bazl temizlik ürünleriyle temastan kaç n n. Plastik çerçeveyi ve kauçuk tufllar UV (ultraviyole) hasar ndan korumak için, cihaz uzun bir süre kullan ld nda cihaz n bir tente ile örtülmesi önerilir. Tufllar n kontrolü Tufllar n bas l konumda tak lmad klar ndan emin olun. S k flan tufl varsa, tuflu itip çekerek tekrar normal konumuna al n. Konnektörlerin kontrolü Konnektörler sadece gözle kontrol edilmelidir. Konnektör fifllerini konnektöre itin; konnektör fifllerinin kilidi varsa, kilidin do ru konumda oldu undan emin olun. Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu 1. Cihaz kapat n. 2. WAYPOINT tuflunu bas l tutun ve daha sonra cihaz aç n. 3. Cihaz aç l rken, kalibrasyon uygulamas ekran aç l ncaya kadar WAYPOINT tuflunu bas l tutun. 4. Dokuz noktal kalibrasyon yapmak için ekrandaki imleç iflaretine dokunun. 5. Kalibrasyon baflar yla gerçeklefltirildikten sonra, cihaz norma uygulama ekran na dönecektir. Bak m Lowrance HDS Gen2 Touch 114

115 Yaz l m güncellemeleri Bu cihaz için en son yaz l m web sitemizden indirebilirsiniz. Yaz l m yükleme ile ilgili talimatlar güncelleme dosyalar n izleyecektir. Yaz l m güncellemeleriyle ilgili daha fazla bilgi için, ayr montaj k lavuzuna bak n. Ar za giderme Ar za Düzeltici ifllem Bir veya birkaç fonksiyon düzgün çal flm yor Sayfa 76 daki Fabrika ayarlar na döndürme k sm nda aç kland gibi ayarlar fabrika de erlerine döndürün. Normal çal flma mümkün de il ve fabrika ayarlar na döndürme sorunu çözmüyor. Cihaz kapat n, büyütme ve küçültme tufllar n bas l tutarak cihaz yeniden aç n. S f rlamay onaylayan ikinci sesli uyar y duyduktan sonra zoom tufllar n b rak n. Sistem verilerinin yedeklenmesi Oluflturmufl oldu unuz waypoint ler, rotalar ve izler sisteminizde dosyalan r. Düzenli olarak bu dosyalar ve sistem ayar dosyalar n yedeklemenizi tavsiye ederiz. Dosyalar, cihaz n z n ön taraf ndaki kart yuvas na tak lan SD kart na kopyalan r. Farkl ç k fl formatlar mevcuttur: Kullan c Veri Dosyas versiyon 4 Kullan c Veri dosyas versiyon 3 (derinlik var) Kullan c veri dosyas versiyon 2 (derinlik yok) GPX (GPS Paylafl m ) Bu, bir HDS sisteminden di erine veri aktarmak için en idealdir. Kullan c verilerini bir HDS sisteminden veya Mark/Elite cihaz ndan Lowrance a (LMS, LCX, vs.) aktar rken kullan labilir. Kullan c verilerini bir HDS sisteminden Lowrance a (LMS, LCX, vs.) aktar rken kullan labilir. Bu, dünyadaki ço u GPS sistemleri aras nda paylafl lan a da en çok kullan lan formatt r. Verileri rakip bir cihaza aktar rken bu format kullan n. 116 Bak m Lowrance HDS Gen2 Touch

116 Örnekte waypoint lerin, rotalar n ve izlerin nas l kopyaland gösterilmifltir. 1. Dosyalar yard mc uygulamas na gidin. 2. Waypoint, Rota, z veritaban n t klay n. 3. D fla aktar tuflunu t klay n. 4. stedi iniz dosya format n seçin. 5. Hedef klasörü seçin. 6. Aktar lan dosya için bir isim girin. 7. Enter tuflunu t klay n. Not: Waypoint leri, rotalar ve izleri HDS olmayan bir cihaza aktarmak için, uyumlu bir dosya format n seçin ve dosyay, HDS olmayan cihazla çal flan bir SD veya microsd kart na aktar n. Bak m Lowrance HDS Gen2 Touch 117

117

118

119

StructureMap (Yap Haritas )

StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 1 EAGLE 4.0 Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu ema Bask l Devre-Otomatik Çizim CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com Copyright 2000 CadSoft Tüm Haklar Sakl d r. KONYA - 2003 Dr. Hakan I IK 1- Bu

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

KULLANIM ÖNERİLERİ TR.3

KULLANIM ÖNERİLERİ TR.3 R-Link Kullanım tavsiyeleri...................................................................... TR.3 Genel özellikler......................................................................... TR.4 Genel

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı