BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Geçici ithalat rejimi kapsamında gümrük geçiş karnesi (carnet de passages en douane) ibraz edilerek veya herhangi bir belge ibraz edilmeksizin bu Tebliğin 4 üncü maddesi (f) bendinde belirtilen 2 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilerek ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle Türkiye ye getirilen ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının geçici ithaline yönelik işlemler bu Tebliğ hükümlerine göre yürütülür. Hukuki dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın yürürlüğe konulmasına dair 7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 19 uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; a) "Ticari kullanım"; Kişilerin maddi kazanç, prim veya para karşılığı taşınması ve para karşılığı olsun olmasın eşyanın ticari veya sınaî maksatla taşınmasını, b) "Taşıt"; İnsan ya da eşya taşınmasına mahsus yabancı plakalı her türlü motorlu karayolu taşıtları ve bu taşıtlarla birlikte veya ayrı olarak gelen römorklar ve bu taşıtlara ait yedek parçalar, normal aksesuar ve teçhizatı, c) "Sigorta poliçesi"; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ticari kullanıma mahsus kara taşıtları için ilgili ülke tarafından düzenlenen ve "sigorta poliçesi" olarak Türkiye de geçerli belgeyi, geçerli bir belgenin ibraz edilememesi halinde girişi sırasında Türkiye de kalacağı süre kadar hudut girişlerinde zorunlu trafik sigortası olarak Türk veya yabancı reasürans kuruluşlarına düzenletilecek belgeyi, d) "Mülkiyet belgesi"; Taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin trafik, belediye veya diğer yetkili kuruluşlarınca verilen taşıtın kime ait olduğunu ve üzerinde motor, şase ve plaka numaraları ile diğer özelliklerini gösteren motorlu araç tescil belgesi veya bu şartları taşıyan bir belgeyi, e) "Gümrük geçiş karnesi (carnet de passages en douane)"; Ulusal kefil kuruluş olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun kefalet ettiği yabancı otomobil kuruluşları ile GULF Otomobil Federasyonunca verilen birden fazla kullanıma uygun düzenlenmiş, cilt halinde ve her sayfası numaralandırılmış, giriş, çıkış ve dip koçan olmak üzere üç parçalı, beş veya yirmi beş sayfadan oluşmuş, aynı zamanda taşıtın ayniyat tespitine de esas teşkil eden uluslararası geçici ithalat belgesini, f) "2 Nolu Taşıt Takip Programı"; Dolu veya boş olarak Türkiye ye giriş ya da Türkiye den çıkış yapan yabancı plakalı otobüsler, Türkiye ye boş olarak giriş yapan veya TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamındaki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkış yapacak olan veya yük almak üzere bir başka gümrük idaresine sevk edilen yabancı plakalı ticari taşıtlar ile sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden yapılan ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan yabancı plakalı ticari taşıtların kaydedildiği bilgisayar programını, ifade eder.

2 İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Geçiş Karnesi İbrazı ve 2 Nolu Taşıt Takip Programına İlişkin Kayıt İşlemleri Kayda ilişkin genel hükümler MADDE 5 (1) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının geçici ithali sırasında bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen gümrük geçiş karnesinin ibrazı ihtiyaridir. (2) Gümrük geçiş karnesi ibraz edilmek suretiyle Türkiye ye geçici ithali yapılmak istenilen taşıtların girişine izin verilir. Çekici ile birlikte gelen römorklar için de ayrı bir gümrük geçiş karnesi istenir. Söz konusu taşıtlar, gümrük geçiş karnesi ibraz edilsin veya edilmesin 2 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilir. (3) Gümrük geçiş karneleri üzerindeki bilgiler bu belgeyi veren kuruluş tarafından ya da kefil kuruluşun onayı alındıktan sonra değiştirilebilir. Gümrük idarelerine bu belgeler sunulduktan sonra, onay alınmadan Gümrük Geçiş Karneleri üzerinde değişiklik yapılamaz. (4) Gümrük geçiş karnelerinin geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin talepler, bu karnenin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla kefil kuruluş tarafından sonuçlandırılır. Taşıtların girişine izin verilmeyecek ve belgelerin geçerli sayılmayacağı haller MADDE 6 (1) Mülkiyet belgesi yoksa veya mülkiyet belgesinin bir başka kişi adına düzenlenmiş olması halinde taşıtın kullanımına yetkili olunduğuna ilişkin geçerli bir vekâletname veya belge ibraz edilmemiş ise, (2) Sigorta poliçelerinin süreleri bitmiş ya da Türkiye nin tamamını kapsamıyorsa veya uluslararası geçerliliği olan Yeşil Kart Sorumluluk Sigortasında (green card-carte verte) Türkiye rumuzu "TR"nin üzeri çizilmişse, taşıtların girişine izin verilmez. (3) Gümrük geçiş karnelerinin geçerlilik süreleri yoksa, geçerlilik süreleri bitmiş ya da geçerli olmayan ülkeler arasında Türkiye nin ismi bulunuyorsa, (4) Bu maddede sayılan belgelerin üzerinde kazıntı, silinti yapılmış ve usulüne uygun olarak düzeltilip imzalanıp kaşelenmemiş ise, bu belgeler kabul edilmez. Süreler MADDE 7 (1) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtları, yolcuların alınması, taşınması, eşyanın yüklenmesi gibi geçici ithal talebine esas olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken süre boyunca aşağıda belirtilen şartlara tabi olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilir. a) Gümrük geçiş karnesi ibraz edilerek ya da ibraz edilmeksizin 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden geçici ithali yapılacak ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına gümrük idarelerince 30 gün süre verilir. Bu süre toplu gezilerde kullanılan otobüsler için 90 güne kadar verilebilir. b) Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca valiliklerce düzenlenen sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden yapılan ithal eşyası taşımacılığında kullanılan taşıtlar için 15 gün geçerlilik süresi verilir.

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Geçici İthale İlişkin Olarak Gümrük İdarelerince Yapılacak Giriş, Çıkış ve Takip İşlemleri Giriş işlemleri MADDE 8 (1) a) Giriş yapmak üzere gelen otobüsler 2 Nolu Taşıt Takip Programına 7 nci maddenin 1 inci fıkrasının a bendinde belirtilen süre verilerek kaydedilir. Gümrük geçiş karnesi ibraz edilmiş ise bu süre karnenin giriş-çıkış yapraklarına tescil numarası ile birlikte ayrı ayrı kaydedilerek mühürlenir. b) Gümrük geçiş karnesi ile giriş işlemi yapılan otobüse ait karnenin giriş sayfası kopartılarak günlük olarak tanzim edilen bordro ekinde gümrüğünce muhafaza edilir. (2) a) TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamında yurda eşya getiren ticari taşıtlar 2 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmez. Taşıtların bu Tebliğin 6 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkrasında belirtilen belgeleri incelenir ve uygun bulunması halinde girişine izin verilir. b) TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamındaki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkışı yapılacak veya yük almak üzere başka bir gümrük idaresine sevki istenilecek yabancı plakalı taşıtların 2 Nolu Taşıt Takip Programına giriş kayıt işlemi, yükün boşaltıldığı gümrük idaresinde TIR Karnesini ibra eden veya transit beyannamesini kapatan memur tarafından 7 nci maddenin 1 inci fıkrasının a bendinde belirtilen süre verilerek yapılır. Bu taşıtlar için gümrük geçiş karnesi ibraz edilmesi halinde bu maddenin 3 üncü fıkrasının b ve d bentlerinde belirtildiği şekilde işlem yapılır. TIR Karnesinin ibrasına veya transit beyannamesinin kapatılmasına ilişkin işlemler tamamlanmadan 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayıt işlemi yapılamaz. (3) a) Yukarıda belirtilenler dışında boş olarak giriş yapmak üzere gelen diğer ticari taşıtlara 7 nci maddenin 1 inci fıkrasının a bendinde belirtilen süre verilerek 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girişine izin verilir. b) Girişi yapılacak ticari taşıt sürücülerince gümrük geçiş karnesi ibraz edilmesi halinde verilen süre karnenin giriş ve çıkış yapraklarına tescil numarası ile birlikte ayrı ayrı yazılarak mühürlenir. c) Bu taşıtların gümrüklü sahadan çıkışı sırasında boş olup olmadıkları kapıda görevli gümrük muhafaza memuru tarafından kontrol edilir. d) Giriş işlemi yapılan ticari taşıtlara ait gümrük geçiş karnesinin giriş sayfası kopartılarak günlük olarak tanzim edilen bordro ekinde gümrüğünce muhafaza edilir. (4) a) Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca valiliklerce tanzim edilen Sınır Ticareti Uygunluk Belgesine istinaden ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan taşıtların 7 nci maddenin 1 inci fıkrasının b bendinde belirtilen süre verilerek 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girişine izin verilir. b) Bu taşıtlar için gümrük geçiş karnesi ibraz edilmesi halinde bu maddenin 3 üncü fıkrasının b ve d bentlerinde belirtildiği şekilde işlem yapılır. Çıkış işlemleri MADDE 9 (1) Çıkış yapacak olan yabancı plakalı otobüsler ve boş olarak çıkış yapacak olan yabancı plakalı ticari taşıtın ayniyatına uygunluğu 2 Nolu Taşıt Takip Programındaki giriş kaydı üzerinden araştırılır, uygun bulunması halinde aynı programa kaydedilerek çıkış işlemi yapılır. Ayrıca bu taşıtların gümrüklü sahadan çıkışı sırasında boş olup olmadıkları kapıda görevli gümrük muhafaza memuru tarafından kontrol edilir. (2) Boş olarak yük almak üzere giriş yapan ve 8 inci madde uyarınca 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayıt işlemi yapılan ticari taşıtların kayıtlarının kapatılması işlemi, TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamında yük alması durumunda, yük aldığı gümrük idaresi tarafından uygunluğu görüldükten sonra 2 Nolu Taşıt Takip Programı üzerinden

4 yapılır. Bu taşıtlar için gümrük geçiş karnesi ibraz edilmesi halinde bu maddenin 4 üncü fıkrasına göre işlem yapılır. (3) TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamında getirilen eşyanın bir iç gümrüğe boşaltılmasından sonra yük almak üzere başka bir gümrük idaresine sevk edilen ve yükünü boşalttığı gümrük idaresince 2 Nolu Taşıt Takip Programına giriş kaydı yapılan yabancı plakalı ticari taşıtların kayıt kapatma işlemi de TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamında yeni yük aldığı gümrük idaresince 2 Nolu Taşıt Takip Programı üzerinden yapılır. Bu taşıtlar Gümrükten Geçiş Karnesi ibraz edilmek suretiyle 2 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmiş ise kayıt kapatma işlemi de yeni yük aldığı gümrük idaresince 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden yapılır ve ibraz edilen karnenin çıkış gümrük idarelerine ayrılmış bulunan bölümüne ve dip koçanına gümrük idaresinin adı ve çıkış tarihi yazılarak muayene kaşesi ile mühürlenerek imzalanır ve bordro ekinde ilgili gümrük idaresince muhafaza edilir. (4) Gümrük geçiş karnesi ile girişi yapılan otobüs ve diğer yabancı plakalı ticari taşıt sürücüleri tarafından söz konusu karnenin gümrük idaresine ibraz edilmesini müteakip, taşıtın giriş ayniyatına uygun bulunması halinde 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden kayıt kapatma işlemi tamamlanır. Ayrıca ibraz edilen karnenin çıkış gümrük idarelerine ayrılmış bulunan bölümüne ve dip koçanına gümrük idaresinin adı ve çıkış tarihi yazılarak muayene kaşesi ile mühürlenerek imzalanır ve bordro ekinde ilgili gümrük idaresince muhafaza edilir. (5) Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca valiliklerce tanzim edilen sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan taşıtların çıkışları da, 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden taşıtın uygunluğu görüldükten sonra yapılır. Bu taşıtlar için gümrük geçiş karnesi ibraz edilmesi halinde ise bu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtildiği şekilde işlem yapılır. (6) Söz konusu taşıtların çıkışları sırasında 7 nci madde uyarınca verilen sürelerin aşıldığının anlaşılması halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü uygulanır. Ancak, süre uzatımı için verilen mücbir sebep belgesinin taşıtın yurtta kalma süresi içinde verilmesi ve gümrük idaresince de kabul edilmesi durumunda herhangi bir ceza uygulanmaksızın süre uzatımı yapılarak taşıtın çıkışına izin verilir. (7) TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamındaki eşyasını boşalttıktan sonra yurtdışına çıkış yapmak isteyen veya TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamında yeni bir yük almak üzere başka bir gümrük idaresine müracaat eden ticari taşıtın 2 Nolu Taşıt Takip Programına giriş kaydının yapılmadığının anlaşılması halinde, kayıt kapatma işlemini yapacak gümrük idaresi ekte yer alan Taşıt Kayıt Bilgi Formunu (Ek: 1) doldurarak boşaltma yapılan gümrük idaresine bir yazı ekinde faks ile gönderir. Formu alan giriş gümrük idaresi formu inceleyerek aracın kendi gümrük idaresinde boşaltma yaptığını tespit etmesi halinde formdaki bilgilere istinaden taşıtın Programa giriş kaydını yapar ve ilgili gümrük idaresine faks ile bildirir. Müracaat edilen gümrük idaresi de Program üzerinden kaydını kapatarak taşıtın çıkışına ya da TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamında yük almasına izin verir ve düzenlenen formlar her iki gümrük idaresi tarafından muhafaza edilir. Çıkarılmayan taşıtların takip işlemleri MADDE 10 (1) a) Gümrük geçiş karnesi ibraz edilerek veya herhangi bir belge ibraz edilmeksizin 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden Türkiye ye geçici ithali yapılan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının takip işlemleri taşıtın giriş işlemini yapan gümrük idaresince yapılır. b) 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden giriş yapan ve bu Tebliğin 7 nci maddesine göre verilen süre sonunda veya bir süre uzatımı söz konusu olmuşsa bu sürenin bitiminden sonra, ilgili gümrük idaresi program üzerinden aracın çıkıp çıkmadığını kontrol

5 eder. Çıkmadığının tespit edilmesi halinde bağlı bulunduğu başmüdürlük aracılığıyla diğer başmüdürlükler nezdinde aracın çıkış yapıp yapmadığını araştırır. Yapılan araştırma sonucunda taşıtın süresi içerisinde yurt dışına çıkış yaptığının tespit edilmesi halinde, çıkış gümrük idaresince 2 Nolu Taşıt Takip Programı üzerinde gerekli kayıt kapatma işlemi yapılır. Ayrıca bu durum aracın giriş kaydının yapıldığı gümrük idaresine bildirilir. c) Yapılan araştırma sonucunda aracın çıkmadığının anlaşılması halinde ise giriş işlemini yapan gümrük idaresince müteakip üç ay içerisinde aracın çıkış veya tekrar giriş yapıp yapmadığı kontrol edilir. Bu süre zarfında da aracın çıkış veya tekrar giriş yaptığının tespit edilememesi halinde durum belge ve bilgileriyle birlikte bağlı bulunduğu başmüdürlük aracılığıyla gerekli takibatlarda bulunulmak üzere en geç 30 gün içerisinde Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. (2) Müsteşarlıkça (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen gümrük geçiş karnesi ile geçici ithali yapılan ticari taşıtlardan yurtdışı edildiği belirlenemeyenlerle ilgili olarak; a) Taşıt, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun kefalet ettiği yabancı otomobil kulüplerince verilen gümrük geçiş karnesi ile girmiş ise taşıta ilişkin gümrük vergilerinin tahsili için 21/2/2005 tarihli 2005/8513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi"nin 26 ve 27 nci maddelerinde belirtilen esaslar dâhilinde İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünce Türkiye Turing Otomobil Kurumu nezdinde, b) Taşıt, Gulf Otomobil Federasyonunca verilen gümrük geçiş karnesi ile girmiş ise, taşıta ilişkin gümrük vergilerinin tahsili için taşıtın giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünce Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri uyarınca anılan Federasyonun Türkiye deki kefil kuruluşu olan Arap Turizm Seyahat ve Ticaret Acentesi nezdinde, gerekli vergi takibatı yapılır. (3) Yurtdışına çıkış yapmadığı tespit edilen taşıtlar için Müsteşarlıkça (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunularak, taşıt ve sürücüsünün ihbar kayıtlarına alınması sağlanır. Ayrıca taşıtın giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli takibatlar yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel Hükümler Süre uzatımı MADDE 11 (1) Taşıt sürücüleri veya firma yetkilileri, taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde olmak koşuluyla 2 Nolu Taşıt Takip Programı olan herhangi bir gümrük idaresine müracaatla kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, ölüm ve tutukluluk hali gibi sebeplerin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerle, hastalık durumunun kamu veya özel sağlık kuruluşlarından alınacak raporlarla, ihracatçının yükünü zamanında tedarik edememesi nedeniyle yüklemenin gecikmesi halinde ihracatçıdan alınacak belge ile ispatlanması hallerinde ve herkesçe bilinen olağan dışı durumlarda süre uzatım talebinde bulunabilirler. (2) Girişi yapılan ticari taşıtların süre uzatımları, 1 inci fıkrada belirtilen esaslar dâhilinde ve ibraz edilen belgelerin uygunluğunun tespit edilmesi koşuluyla 2 Nolu Taşıt Takip Programı üzerinden 30 güne kadar ek süre verilerek gerçekleştirilir. (3) Tamirleri sırasında yurtta kalma sürelerini dolduran taşıtların tamirlerini müteakip yurtdışı edilmeleri için ilgili gümrük idarelerince 2 Nolu Taşıt Takip Programı üzerinden en fazla 10 gün süre verilerek süre uzatımı yapılır. (4) Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin, taşıtın kanuni yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi esastır. Bu durumda müracaatlar gümrük idaresince değerlendirilerek

6 sonuçlandırılır. Müracaatın taşıtın kanuni yurtta kalma süresinden sonra olması halinde ise durum belgeleri ile birlikte değerlendirilmek üzere gümrük idaresinin bağlı bulunduğu başmüdürlüğe intikal ettirilir ve başmüdürlükçe sonuçlandırılır. (5) Hudut kapılarımızdan yalnızca hafta sonu veya resmi tatil günlerinde ya da mesai saatleri dışında yapılacak çıkışlara ilişkin ibraz edilen mücbir sebep belgeleri (sağlık veya kaza raporu vs.) başmüdürlüğe intikal ettirilmeden bizzat ilgili gümrük müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılır. Kaza geçiren veya tamir edilecek taşıtlar MADDE 12 - (1) Kaza durumu, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda mahkeme kararı ya da Cumhuriyet Başsavcılığı yazısı, diğer hallerde ise ilgili emniyet, jandarma birimlerince düzenlenecek olay yeri tespit tutanağı veya yetkili sigorta şirketinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporları ile belgelendirilir. (2) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca geçici ithali yapılan ticari taşıtların yurtta kalma süresi içerisinde kaza veya herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi sonucu kullanılmayacak duruma gelmesi halinde taşıta ait vergiler aranmaz. Gümrük idaresince ibraz edilen belgeler uygun bulunursa taşıt kaydı kapatılır ve olaya ilişkin belge örnekleri bilgi için Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir. (3) Hasara uğrayan taşıtın, yurtdışına çıkartılması veya gümrüğe terk edilmesi gerekmektedir. Yurtdışına çıkarılmak istenmeyen taşıt enkazının terk edilmek istenmesi halinde taşıt sahibince veya yetkilendirilen kişilerce ilgili belgelerle birlikte gümrüğe verilen terk dilekçesine istinaden işlem yapılır. Gümrüğe terk edilmek istenen taşıtın gümrük idaresine getirilmesi durumunda gümrük idaresince oluşturulacak heyet marifetiyle tam tespitinin yapılarak, getirilmesinin mümkün olmaması durumunda ise olay yerinde, olay yerine en yakın gümrük idaresince görevlendirilecek heyet tarafından giriş ayniyatına uygunluğu belirlenerek düzenlenecek tutanakla birlikte tasfiye hükümlerine tabi tutulur. (4) Hasara uğrayan taşıtın yurtdışı edilmek istenmesi halinde ise, taşıtın bir gümrük idaresine tesliminden ve heyet tarafından ayniyat tespiti yapıldıktan sonra uygun bulunması halinde çıkışına izin verilir. (5) Kaza geçirerek hasara uğradığı gümrük idaresince tespit olunan taşıtlar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılabilmesi için tamirine ihtiyaç duyulan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının sahipleri veya yetki verilenler tarafından talepte bulunulması halinde, bu taşıtların tamirleri gümrükçe uygun görülen yerde ve gümrüğün denetimi altında yapılır. Ancak, kaza geçirdiği, emniyet veya jandarma birimlerince düzenlenen tutanaklardan veya yetkili sigorta şirketlerinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporlarından anlaşılan taşıtlar, gümrük idaresinin izni aranılmaksızın herhangi bir tamirhaneye bırakılabilir ve bu husus kaza tarihinden itibaren 10 gün içerisinde taşıtın tamiri için bırakıldığı yere en yakın gümrük idaresine belgeleriyle birlikte bildirilir. İlgili gümrük idaresi de tamirini müteakip, yurtta kalma süresi göz önünde bulundurularak taşıtın yurtdışı edilmesini sağlar. Tamir işleminin taşıtın yurtta kalma süresinden sonraya uzaması durumunda da bu husus gümrük idaresine belgeleriyle birlikte bildirilir ve bu Tebliğin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrası göz önüne alınarak taşıtın yurtdışı edilmesi sağlanır. (6) Tamire ihtiyaç gösteren taşıtların sürücüleri tarafından talepte bulunulması halinde, gümrük vergileri teminata bağlanmak kaydıyla taşıttan ayrı olarak gelen yedek parçanın geçici ithalat rejiminden faydalanarak Türkiye Gümrük Bölgesine girmesine izin verilir. Vergileri teminata bağlanmak kaydıyla taşıttan ayrı olarak gelen yedek parçanın ilgili taşıta montajının yapıldığının ve değiştirilen parçanın yurtdışı edildiğinin veya gümrüğe terk edildiğinin belgelendirilmesi halinde teminat çözülür.

7 (7) Değiştirilen eski parçaların gümrüğe terk edilmek istenilmemesi halinde çıkışını teminen düzenlenecek sözlü beyan formu ile yeniden ihracına izin verilir. Çalınan taşıtlar MADDE 13 (1) Geçici ithalat rejimi kapsamında yurda girişi yapılan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının kanuni yurtta kalma süresi içerisinde çalınması halinde, çalınma olayının emniyet veya jandarma birimlerince düzenlenecek belgelerin yanı sıra mahkeme kararı veya Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak belge ile gümrük idaresine ispat edilmesi suretiyle taşıtın kayıtlardan düşümü istenilir. (2) İbraz edilen belgeler ilgili gümrük idaresince uygun bulunursa Çalınan Taşıta İlişkin Bilgi Formu (Ek: 2) doldurulmak suretiyle; 2 Nolu Taşıt Takip Programı üzerinde giriş kaydı çalındığı tarih itibariyle ve çalıntı kaydıyla kapatılarak ihbar kayıtlarına alınması için tüm gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine bildirimde bulunulur. Taşıtın gümrük geçiş karnesi ile girmiş olması durumunda giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresine de durum ayrıca bir yazı ile bildirilir. (3) Her iki durumda da belgelerin birer örneği gerekli takibatların yapılabilmesi için Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir. (4) Çalındıktan sonra bulunan taşıtlar gümrük denetimine alınarak ilgilisine tebligat yapılır. İlgilisince veya usulüne uygun olarak yetkilendirilen vekilinin müracaatı halinde kalan süre verilerek yeni bir giriş işlemi yapılır ve durum konuya ilişkin belgelerle birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilir. (5) Çalındıktan sonra bulunan ve gümrük denetimine bırakılan taşıtlar geçici depolanan eşya statüsünde değerlendirilir ve tebligatta belirlenen süre içinde teslim alınmaması durumunda tasfiyeye ilişkin hükümler uygulanır. Şartların ihlali MADDE 14 (1) Geçici olarak ithali yapılan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının iç trafikte özel amaçlı kullanıldığının, kiraya veya ödünç verildiğinin ya da ithal edildikten sonra başka kişilerin tasarrufuna bırakıldığının, başka bir şahsa devredildiğinin veya satıldığının, yeniden ihraç amacı dışındaki herhangi bir amaç için Türkiye Gümrük Bölgesindeki başka bir kişiye yeniden veya ikinci elden kiraya veya ödünç verildiğinin veya böyle bir kişinin tasarrufuna bırakıldığının tespit edilmesi halinde, bu taşıtlara verilen geçici ithal izni 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükümleri uygulanarak iptal edilir. Taşıt kaydının kapatılması MADDE 15 (1) Geçici olarak giren taşıtların, Müsteşarlıkça (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) yapılan araştırma sonucunda, yurtdışında olduğunun yabancı ülkelerdeki resmi kuruluşlardan (konsolosluk, gümrük, emniyet, trafik, valilik, belediyeler v.s.) alınarak gönderilen belgelerden anlaşılması halinde Müsteşarlıkça (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) kaydı kapatılır. (2) Bu taşıtların bir gümrük idaresince teslim alınması veya gümrük idaresine terk edilmesi halinde gümrük idarelerince giriş kayıtları kapatılır ve belgelerin birer örneği Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir. Bu Tebliğde yer almayan hususlarda takip edilecek mevzuat MADDE 16 (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda 2005/8513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi" ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Diğer haller MADDE 17 (1) Bu Tebliğde yer almayan özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Yürürlükten kaldırılan hükümler

8 MADDE 18 (1) 18/9/2002 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bilgisayar programı bulunmayan (2 Nolu Taşıt Takip Programı) ve halen manüel olarak işlem yapılan kara ve liman sınır gümrük idarelerince "2 Nolu Taşıt Takip Programı" uygulamaya konuluncaya kadar gümrük geçiş karnesi ibraz edilmemesi halinde Taşıt Giriş-Çıkış Formu uygulamasına devam edilecektir. Ancak bu uygulamada söz konusu formun kullanımında herhangi bir güzergâh belirlenmeyecek, yalnızca taşıtın yurtta kalacağı süre kaydedilecektir. Bu gümrük idarelerinden giriş ve çıkışı yapılan taşıtlara ilişkin işlemler ise aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır: (a) Bilgisayarsız ya da 2 Nolu Taşıt Takip Programı yüklü olmayan ve manüel olarak işlem yapan gümrük idaresinden gümrük geçiş karnesi ibraz edilerek veya Taşıt Giriş Çıkış Formu düzenlenerek giriş işlemi yapılan ticari taşıtların yine manüel olarak işlem yapan gümrük idaresinden çıkış yapmak istemesi halinde çıkış işlemi bu belgelere istinaden yapılır ve çıkış gümrük idarelerince çıkış belge asılları bordro ekinde en geç 10 gün içerisinde giriş gümrük idarelerine gönderilir. (b) Gümrük geçiş karnesi ile 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girişi yapılmış ticari taşıtların bilgisayar programı bulunmayan (manüel olarak işlem yapan) gümrük idaresinden çıkışının yapılmak istenilmesi veya yük almak üzere müracaatta bulunulması halinde, çıkış işlemi karne çıkış parçası üzerine kaydedilerek, karnesiz olarak girişi yapılmış ise çıkış işlemi Taşıt Giriş Çıkış Formu düzenlenerek yapılır. Ancak çıkış gümrük idaresince taşıtın çıkışına izin verilmeden önce gümrük geçiş karnesi ibraz edilmiş ise bu belgenin, edilmemiş ise düzenlenen Taşıt Giriş Çıkış Formunun bir örneği taşıtın programa giriş kaydının yapıldığı gümrük idaresine bir yazı ekinde faks ile gönderilerek taşıtın boşaltma yapıp yapmadığı teyit edildikten sonra taşıtın çıkışına izin verilir. Bu belgelerin çıkış parçaları giriş kaydı kapatılmak üzere en geç 10 gün içerisinde bordro ekinde giriş gümrük idaresine gönderilir. (c) Bilgisayarsız (2 Nolu Taşıt Takip Programı bulunmayan) gümrük idarelerinden gümrük geçiş karnesi ibraz edilerek ya da Taşıt Giriş Çıkış Formu düzenlenerek giriş işlemi yapılan ticari taşıtların bilgisayarlı (2 Nolu Taşıt Takip Programı yüklü olan) gümrük idaresinden çıkış yapmak istemesi halinde bu belgelere istinaden 2 Nolu Taşıt Takip Programına giriş kaydı yapıldıktan sonra çıkış kaydı yapılarak taşıtların çıkışına izin verilir. Ayrıca belge asılları bordro ekinde giriş gümrük idarelerine gönderilir. (d) Bilgisayarsız (manüel olarak işlem yapan) gümrük idarelerinden gümrük geçiş karnesi ya da Taşıt Giriş Çıkış Formu ile geçici ithali yapılan ticari taşıtların çıkış yaptığı tespit edilemeyenlerle ilgili olarak giriş gümrük idaresince bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılır. Yürürlük MADDE 19 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. TAŞIT KAYIT BİLGİ FORMU EK: 1 TAŞIT GİRİŞ KAYDI Adı ve Soyadı Pasaport No

9 YAPILACAK KİŞİYE İLİŞKİN Doğum Tarihi, Yeri, Baba Adı Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Açık Adresi (Yurtiçi) Açık Adresi (Yurtdışı) GSM Numarası Adresi Belge Türü ve Numarası Düzenleme Tarihi Gümrük İdaresi TAŞITA İLİŞKİN Taşıtın Türkiye de Kalacağı Son Tarih Taşıtın Cinsi Taşıtın Marka Modeli Şase Numarası Plakası DİĞER Bilgi Formunu Düzenleyen Memurun Adı Soyadı, Unvanı ve İmzası Taşıt Bilgi Formu Düzenleme Tarihi Bilgi Formunu Onaylayan Amirin Adı Soyadı, Unvan ve İmzası EK: 2 ÇALINAN TAŞITA İLİŞKİN BİLGİ FORMU TAŞIT GİRİŞ KAYDI YAPILAN KİŞİYE İLİŞKİN Adı ve Soyadı Pasaport No Doğum Tarihi, Yeri, Baba Adı Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Açık Adresi (Yurtiçi) Açık Adresi (Yurtdışı)

10 GSM Numarası Adresi Belge Türü ve Numarası Düzenleme Tarihi Gümrük İdaresi TAŞITA İLİŞKİN Taşıtın Türkiye de Kalacağı Son Tarih Taşıtın Cinsi Taşıtın Marka Modeli Şase Numarası Plakası Çalınma Olayına İlişkin İşlemi Yapan Gümrük İdaresi ÇALINMA OLAYINA İLİŞKİN DİĞER Taşıtın Çalınma Tarihi Çalıntı Olayını Belgelendiren Cumhuriyet Savcılığı Bulunduğunda Bilgi Verilecek Gümrük İdaresi Bilgi Formunu Düzenleyen Memurun Adı Soyadı, Unvanı ve İmzası Taşıt Bilgi Formu Düzenleme Tarihi Bilgi Formunu Onaylayan Amirin Adı Soyadı, Unvan ve İmzası Tebliğ olunur.

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Amaç Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Madde 1-4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesi uyarınca açılacak olan gümrük antrepolarının açma ve işletme izinlerinin verilmesine,

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından:

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu)

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) SIRA NO 1 T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) HİZMETİN ADI Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenen Belgeler Tamamlanmamış Kamyonet

Detaylı

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 10.03.1993 Sayı : 21520 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Karar Tarihi : 29/9/2009 Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009 Resmî Gazete Sayısı : 27369 1 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri ( D O S Y A ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN Amaç KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1 deki listede

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) (11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu ve 71 inci

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı; 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. Ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2013/48

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2013/48 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06-01 Konu : Diplomatik Muafiyetler 27/11/2013 GENELGE 2013/48 4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük vergilerinden muafiyet ve

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN GÜMRÜKLERDE KORUNMASINA İLİŞKİN E-BAŞVURU REHBERİ

FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN GÜMRÜKLERDE KORUNMASINA İLİŞKİN E-BAŞVURU REHBERİ FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN GÜMRÜKLERDE KORUNMASINA İLİŞKİN E-BAŞVURU REHBERİ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN GÜMRÜKLERDE KORUNMASINA İLİŞKİN E-BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK 24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2015/10)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2015/10) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 18723479/010.06 Konu : Diplomatik Muafiyetler GENELGE (2015/10) 9/2/2015 4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük vergilerinden muafiyet ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Ocak 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26751 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/13012 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı