BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Geçici ithalat rejimi kapsamında gümrük geçiş karnesi (carnet de passages en douane) ibraz edilerek veya herhangi bir belge ibraz edilmeksizin bu Tebliğin 4 üncü maddesi (f) bendinde belirtilen 2 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilerek ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle Türkiye ye getirilen ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının geçici ithaline yönelik işlemler bu Tebliğ hükümlerine göre yürütülür. Hukuki dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın yürürlüğe konulmasına dair 7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 19 uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; a) "Ticari kullanım"; Kişilerin maddi kazanç, prim veya para karşılığı taşınması ve para karşılığı olsun olmasın eşyanın ticari veya sınaî maksatla taşınmasını, b) "Taşıt"; İnsan ya da eşya taşınmasına mahsus yabancı plakalı her türlü motorlu karayolu taşıtları ve bu taşıtlarla birlikte veya ayrı olarak gelen römorklar ve bu taşıtlara ait yedek parçalar, normal aksesuar ve teçhizatı, c) "Sigorta poliçesi"; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ticari kullanıma mahsus kara taşıtları için ilgili ülke tarafından düzenlenen ve "sigorta poliçesi" olarak Türkiye de geçerli belgeyi, geçerli bir belgenin ibraz edilememesi halinde girişi sırasında Türkiye de kalacağı süre kadar hudut girişlerinde zorunlu trafik sigortası olarak Türk veya yabancı reasürans kuruluşlarına düzenletilecek belgeyi, d) "Mülkiyet belgesi"; Taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin trafik, belediye veya diğer yetkili kuruluşlarınca verilen taşıtın kime ait olduğunu ve üzerinde motor, şase ve plaka numaraları ile diğer özelliklerini gösteren motorlu araç tescil belgesi veya bu şartları taşıyan bir belgeyi, e) "Gümrük geçiş karnesi (carnet de passages en douane)"; Ulusal kefil kuruluş olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun kefalet ettiği yabancı otomobil kuruluşları ile GULF Otomobil Federasyonunca verilen birden fazla kullanıma uygun düzenlenmiş, cilt halinde ve her sayfası numaralandırılmış, giriş, çıkış ve dip koçan olmak üzere üç parçalı, beş veya yirmi beş sayfadan oluşmuş, aynı zamanda taşıtın ayniyat tespitine de esas teşkil eden uluslararası geçici ithalat belgesini, f) "2 Nolu Taşıt Takip Programı"; Dolu veya boş olarak Türkiye ye giriş ya da Türkiye den çıkış yapan yabancı plakalı otobüsler, Türkiye ye boş olarak giriş yapan veya TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamındaki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkış yapacak olan veya yük almak üzere bir başka gümrük idaresine sevk edilen yabancı plakalı ticari taşıtlar ile sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden yapılan ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan yabancı plakalı ticari taşıtların kaydedildiği bilgisayar programını, ifade eder.

2 İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Geçiş Karnesi İbrazı ve 2 Nolu Taşıt Takip Programına İlişkin Kayıt İşlemleri Kayda ilişkin genel hükümler MADDE 5 (1) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının geçici ithali sırasında bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen gümrük geçiş karnesinin ibrazı ihtiyaridir. (2) Gümrük geçiş karnesi ibraz edilmek suretiyle Türkiye ye geçici ithali yapılmak istenilen taşıtların girişine izin verilir. Çekici ile birlikte gelen römorklar için de ayrı bir gümrük geçiş karnesi istenir. Söz konusu taşıtlar, gümrük geçiş karnesi ibraz edilsin veya edilmesin 2 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilir. (3) Gümrük geçiş karneleri üzerindeki bilgiler bu belgeyi veren kuruluş tarafından ya da kefil kuruluşun onayı alındıktan sonra değiştirilebilir. Gümrük idarelerine bu belgeler sunulduktan sonra, onay alınmadan Gümrük Geçiş Karneleri üzerinde değişiklik yapılamaz. (4) Gümrük geçiş karnelerinin geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin talepler, bu karnenin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla kefil kuruluş tarafından sonuçlandırılır. Taşıtların girişine izin verilmeyecek ve belgelerin geçerli sayılmayacağı haller MADDE 6 (1) Mülkiyet belgesi yoksa veya mülkiyet belgesinin bir başka kişi adına düzenlenmiş olması halinde taşıtın kullanımına yetkili olunduğuna ilişkin geçerli bir vekâletname veya belge ibraz edilmemiş ise, (2) Sigorta poliçelerinin süreleri bitmiş ya da Türkiye nin tamamını kapsamıyorsa veya uluslararası geçerliliği olan Yeşil Kart Sorumluluk Sigortasında (green card-carte verte) Türkiye rumuzu "TR"nin üzeri çizilmişse, taşıtların girişine izin verilmez. (3) Gümrük geçiş karnelerinin geçerlilik süreleri yoksa, geçerlilik süreleri bitmiş ya da geçerli olmayan ülkeler arasında Türkiye nin ismi bulunuyorsa, (4) Bu maddede sayılan belgelerin üzerinde kazıntı, silinti yapılmış ve usulüne uygun olarak düzeltilip imzalanıp kaşelenmemiş ise, bu belgeler kabul edilmez. Süreler MADDE 7 (1) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtları, yolcuların alınması, taşınması, eşyanın yüklenmesi gibi geçici ithal talebine esas olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken süre boyunca aşağıda belirtilen şartlara tabi olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilir. a) Gümrük geçiş karnesi ibraz edilerek ya da ibraz edilmeksizin 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden geçici ithali yapılacak ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına gümrük idarelerince 30 gün süre verilir. Bu süre toplu gezilerde kullanılan otobüsler için 90 güne kadar verilebilir. b) Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca valiliklerce düzenlenen sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden yapılan ithal eşyası taşımacılığında kullanılan taşıtlar için 15 gün geçerlilik süresi verilir.

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Geçici İthale İlişkin Olarak Gümrük İdarelerince Yapılacak Giriş, Çıkış ve Takip İşlemleri Giriş işlemleri MADDE 8 (1) a) Giriş yapmak üzere gelen otobüsler 2 Nolu Taşıt Takip Programına 7 nci maddenin 1 inci fıkrasının a bendinde belirtilen süre verilerek kaydedilir. Gümrük geçiş karnesi ibraz edilmiş ise bu süre karnenin giriş-çıkış yapraklarına tescil numarası ile birlikte ayrı ayrı kaydedilerek mühürlenir. b) Gümrük geçiş karnesi ile giriş işlemi yapılan otobüse ait karnenin giriş sayfası kopartılarak günlük olarak tanzim edilen bordro ekinde gümrüğünce muhafaza edilir. (2) a) TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamında yurda eşya getiren ticari taşıtlar 2 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmez. Taşıtların bu Tebliğin 6 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkrasında belirtilen belgeleri incelenir ve uygun bulunması halinde girişine izin verilir. b) TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamındaki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkışı yapılacak veya yük almak üzere başka bir gümrük idaresine sevki istenilecek yabancı plakalı taşıtların 2 Nolu Taşıt Takip Programına giriş kayıt işlemi, yükün boşaltıldığı gümrük idaresinde TIR Karnesini ibra eden veya transit beyannamesini kapatan memur tarafından 7 nci maddenin 1 inci fıkrasının a bendinde belirtilen süre verilerek yapılır. Bu taşıtlar için gümrük geçiş karnesi ibraz edilmesi halinde bu maddenin 3 üncü fıkrasının b ve d bentlerinde belirtildiği şekilde işlem yapılır. TIR Karnesinin ibrasına veya transit beyannamesinin kapatılmasına ilişkin işlemler tamamlanmadan 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayıt işlemi yapılamaz. (3) a) Yukarıda belirtilenler dışında boş olarak giriş yapmak üzere gelen diğer ticari taşıtlara 7 nci maddenin 1 inci fıkrasının a bendinde belirtilen süre verilerek 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girişine izin verilir. b) Girişi yapılacak ticari taşıt sürücülerince gümrük geçiş karnesi ibraz edilmesi halinde verilen süre karnenin giriş ve çıkış yapraklarına tescil numarası ile birlikte ayrı ayrı yazılarak mühürlenir. c) Bu taşıtların gümrüklü sahadan çıkışı sırasında boş olup olmadıkları kapıda görevli gümrük muhafaza memuru tarafından kontrol edilir. d) Giriş işlemi yapılan ticari taşıtlara ait gümrük geçiş karnesinin giriş sayfası kopartılarak günlük olarak tanzim edilen bordro ekinde gümrüğünce muhafaza edilir. (4) a) Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca valiliklerce tanzim edilen Sınır Ticareti Uygunluk Belgesine istinaden ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan taşıtların 7 nci maddenin 1 inci fıkrasının b bendinde belirtilen süre verilerek 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girişine izin verilir. b) Bu taşıtlar için gümrük geçiş karnesi ibraz edilmesi halinde bu maddenin 3 üncü fıkrasının b ve d bentlerinde belirtildiği şekilde işlem yapılır. Çıkış işlemleri MADDE 9 (1) Çıkış yapacak olan yabancı plakalı otobüsler ve boş olarak çıkış yapacak olan yabancı plakalı ticari taşıtın ayniyatına uygunluğu 2 Nolu Taşıt Takip Programındaki giriş kaydı üzerinden araştırılır, uygun bulunması halinde aynı programa kaydedilerek çıkış işlemi yapılır. Ayrıca bu taşıtların gümrüklü sahadan çıkışı sırasında boş olup olmadıkları kapıda görevli gümrük muhafaza memuru tarafından kontrol edilir. (2) Boş olarak yük almak üzere giriş yapan ve 8 inci madde uyarınca 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayıt işlemi yapılan ticari taşıtların kayıtlarının kapatılması işlemi, TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamında yük alması durumunda, yük aldığı gümrük idaresi tarafından uygunluğu görüldükten sonra 2 Nolu Taşıt Takip Programı üzerinden

4 yapılır. Bu taşıtlar için gümrük geçiş karnesi ibraz edilmesi halinde bu maddenin 4 üncü fıkrasına göre işlem yapılır. (3) TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamında getirilen eşyanın bir iç gümrüğe boşaltılmasından sonra yük almak üzere başka bir gümrük idaresine sevk edilen ve yükünü boşalttığı gümrük idaresince 2 Nolu Taşıt Takip Programına giriş kaydı yapılan yabancı plakalı ticari taşıtların kayıt kapatma işlemi de TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamında yeni yük aldığı gümrük idaresince 2 Nolu Taşıt Takip Programı üzerinden yapılır. Bu taşıtlar Gümrükten Geçiş Karnesi ibraz edilmek suretiyle 2 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmiş ise kayıt kapatma işlemi de yeni yük aldığı gümrük idaresince 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden yapılır ve ibraz edilen karnenin çıkış gümrük idarelerine ayrılmış bulunan bölümüne ve dip koçanına gümrük idaresinin adı ve çıkış tarihi yazılarak muayene kaşesi ile mühürlenerek imzalanır ve bordro ekinde ilgili gümrük idaresince muhafaza edilir. (4) Gümrük geçiş karnesi ile girişi yapılan otobüs ve diğer yabancı plakalı ticari taşıt sürücüleri tarafından söz konusu karnenin gümrük idaresine ibraz edilmesini müteakip, taşıtın giriş ayniyatına uygun bulunması halinde 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden kayıt kapatma işlemi tamamlanır. Ayrıca ibraz edilen karnenin çıkış gümrük idarelerine ayrılmış bulunan bölümüne ve dip koçanına gümrük idaresinin adı ve çıkış tarihi yazılarak muayene kaşesi ile mühürlenerek imzalanır ve bordro ekinde ilgili gümrük idaresince muhafaza edilir. (5) Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca valiliklerce tanzim edilen sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan taşıtların çıkışları da, 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden taşıtın uygunluğu görüldükten sonra yapılır. Bu taşıtlar için gümrük geçiş karnesi ibraz edilmesi halinde ise bu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtildiği şekilde işlem yapılır. (6) Söz konusu taşıtların çıkışları sırasında 7 nci madde uyarınca verilen sürelerin aşıldığının anlaşılması halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü uygulanır. Ancak, süre uzatımı için verilen mücbir sebep belgesinin taşıtın yurtta kalma süresi içinde verilmesi ve gümrük idaresince de kabul edilmesi durumunda herhangi bir ceza uygulanmaksızın süre uzatımı yapılarak taşıtın çıkışına izin verilir. (7) TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamındaki eşyasını boşalttıktan sonra yurtdışına çıkış yapmak isteyen veya TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamında yeni bir yük almak üzere başka bir gümrük idaresine müracaat eden ticari taşıtın 2 Nolu Taşıt Takip Programına giriş kaydının yapılmadığının anlaşılması halinde, kayıt kapatma işlemini yapacak gümrük idaresi ekte yer alan Taşıt Kayıt Bilgi Formunu (Ek: 1) doldurarak boşaltma yapılan gümrük idaresine bir yazı ekinde faks ile gönderir. Formu alan giriş gümrük idaresi formu inceleyerek aracın kendi gümrük idaresinde boşaltma yaptığını tespit etmesi halinde formdaki bilgilere istinaden taşıtın Programa giriş kaydını yapar ve ilgili gümrük idaresine faks ile bildirir. Müracaat edilen gümrük idaresi de Program üzerinden kaydını kapatarak taşıtın çıkışına ya da TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamında yük almasına izin verir ve düzenlenen formlar her iki gümrük idaresi tarafından muhafaza edilir. Çıkarılmayan taşıtların takip işlemleri MADDE 10 (1) a) Gümrük geçiş karnesi ibraz edilerek veya herhangi bir belge ibraz edilmeksizin 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden Türkiye ye geçici ithali yapılan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının takip işlemleri taşıtın giriş işlemini yapan gümrük idaresince yapılır. b) 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden giriş yapan ve bu Tebliğin 7 nci maddesine göre verilen süre sonunda veya bir süre uzatımı söz konusu olmuşsa bu sürenin bitiminden sonra, ilgili gümrük idaresi program üzerinden aracın çıkıp çıkmadığını kontrol

5 eder. Çıkmadığının tespit edilmesi halinde bağlı bulunduğu başmüdürlük aracılığıyla diğer başmüdürlükler nezdinde aracın çıkış yapıp yapmadığını araştırır. Yapılan araştırma sonucunda taşıtın süresi içerisinde yurt dışına çıkış yaptığının tespit edilmesi halinde, çıkış gümrük idaresince 2 Nolu Taşıt Takip Programı üzerinde gerekli kayıt kapatma işlemi yapılır. Ayrıca bu durum aracın giriş kaydının yapıldığı gümrük idaresine bildirilir. c) Yapılan araştırma sonucunda aracın çıkmadığının anlaşılması halinde ise giriş işlemini yapan gümrük idaresince müteakip üç ay içerisinde aracın çıkış veya tekrar giriş yapıp yapmadığı kontrol edilir. Bu süre zarfında da aracın çıkış veya tekrar giriş yaptığının tespit edilememesi halinde durum belge ve bilgileriyle birlikte bağlı bulunduğu başmüdürlük aracılığıyla gerekli takibatlarda bulunulmak üzere en geç 30 gün içerisinde Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. (2) Müsteşarlıkça (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen gümrük geçiş karnesi ile geçici ithali yapılan ticari taşıtlardan yurtdışı edildiği belirlenemeyenlerle ilgili olarak; a) Taşıt, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun kefalet ettiği yabancı otomobil kulüplerince verilen gümrük geçiş karnesi ile girmiş ise taşıta ilişkin gümrük vergilerinin tahsili için 21/2/2005 tarihli 2005/8513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi"nin 26 ve 27 nci maddelerinde belirtilen esaslar dâhilinde İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünce Türkiye Turing Otomobil Kurumu nezdinde, b) Taşıt, Gulf Otomobil Federasyonunca verilen gümrük geçiş karnesi ile girmiş ise, taşıta ilişkin gümrük vergilerinin tahsili için taşıtın giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünce Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri uyarınca anılan Federasyonun Türkiye deki kefil kuruluşu olan Arap Turizm Seyahat ve Ticaret Acentesi nezdinde, gerekli vergi takibatı yapılır. (3) Yurtdışına çıkış yapmadığı tespit edilen taşıtlar için Müsteşarlıkça (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunularak, taşıt ve sürücüsünün ihbar kayıtlarına alınması sağlanır. Ayrıca taşıtın giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli takibatlar yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel Hükümler Süre uzatımı MADDE 11 (1) Taşıt sürücüleri veya firma yetkilileri, taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde olmak koşuluyla 2 Nolu Taşıt Takip Programı olan herhangi bir gümrük idaresine müracaatla kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, ölüm ve tutukluluk hali gibi sebeplerin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerle, hastalık durumunun kamu veya özel sağlık kuruluşlarından alınacak raporlarla, ihracatçının yükünü zamanında tedarik edememesi nedeniyle yüklemenin gecikmesi halinde ihracatçıdan alınacak belge ile ispatlanması hallerinde ve herkesçe bilinen olağan dışı durumlarda süre uzatım talebinde bulunabilirler. (2) Girişi yapılan ticari taşıtların süre uzatımları, 1 inci fıkrada belirtilen esaslar dâhilinde ve ibraz edilen belgelerin uygunluğunun tespit edilmesi koşuluyla 2 Nolu Taşıt Takip Programı üzerinden 30 güne kadar ek süre verilerek gerçekleştirilir. (3) Tamirleri sırasında yurtta kalma sürelerini dolduran taşıtların tamirlerini müteakip yurtdışı edilmeleri için ilgili gümrük idarelerince 2 Nolu Taşıt Takip Programı üzerinden en fazla 10 gün süre verilerek süre uzatımı yapılır. (4) Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin, taşıtın kanuni yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi esastır. Bu durumda müracaatlar gümrük idaresince değerlendirilerek

6 sonuçlandırılır. Müracaatın taşıtın kanuni yurtta kalma süresinden sonra olması halinde ise durum belgeleri ile birlikte değerlendirilmek üzere gümrük idaresinin bağlı bulunduğu başmüdürlüğe intikal ettirilir ve başmüdürlükçe sonuçlandırılır. (5) Hudut kapılarımızdan yalnızca hafta sonu veya resmi tatil günlerinde ya da mesai saatleri dışında yapılacak çıkışlara ilişkin ibraz edilen mücbir sebep belgeleri (sağlık veya kaza raporu vs.) başmüdürlüğe intikal ettirilmeden bizzat ilgili gümrük müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılır. Kaza geçiren veya tamir edilecek taşıtlar MADDE 12 - (1) Kaza durumu, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda mahkeme kararı ya da Cumhuriyet Başsavcılığı yazısı, diğer hallerde ise ilgili emniyet, jandarma birimlerince düzenlenecek olay yeri tespit tutanağı veya yetkili sigorta şirketinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporları ile belgelendirilir. (2) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca geçici ithali yapılan ticari taşıtların yurtta kalma süresi içerisinde kaza veya herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi sonucu kullanılmayacak duruma gelmesi halinde taşıta ait vergiler aranmaz. Gümrük idaresince ibraz edilen belgeler uygun bulunursa taşıt kaydı kapatılır ve olaya ilişkin belge örnekleri bilgi için Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir. (3) Hasara uğrayan taşıtın, yurtdışına çıkartılması veya gümrüğe terk edilmesi gerekmektedir. Yurtdışına çıkarılmak istenmeyen taşıt enkazının terk edilmek istenmesi halinde taşıt sahibince veya yetkilendirilen kişilerce ilgili belgelerle birlikte gümrüğe verilen terk dilekçesine istinaden işlem yapılır. Gümrüğe terk edilmek istenen taşıtın gümrük idaresine getirilmesi durumunda gümrük idaresince oluşturulacak heyet marifetiyle tam tespitinin yapılarak, getirilmesinin mümkün olmaması durumunda ise olay yerinde, olay yerine en yakın gümrük idaresince görevlendirilecek heyet tarafından giriş ayniyatına uygunluğu belirlenerek düzenlenecek tutanakla birlikte tasfiye hükümlerine tabi tutulur. (4) Hasara uğrayan taşıtın yurtdışı edilmek istenmesi halinde ise, taşıtın bir gümrük idaresine tesliminden ve heyet tarafından ayniyat tespiti yapıldıktan sonra uygun bulunması halinde çıkışına izin verilir. (5) Kaza geçirerek hasara uğradığı gümrük idaresince tespit olunan taşıtlar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılabilmesi için tamirine ihtiyaç duyulan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının sahipleri veya yetki verilenler tarafından talepte bulunulması halinde, bu taşıtların tamirleri gümrükçe uygun görülen yerde ve gümrüğün denetimi altında yapılır. Ancak, kaza geçirdiği, emniyet veya jandarma birimlerince düzenlenen tutanaklardan veya yetkili sigorta şirketlerinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporlarından anlaşılan taşıtlar, gümrük idaresinin izni aranılmaksızın herhangi bir tamirhaneye bırakılabilir ve bu husus kaza tarihinden itibaren 10 gün içerisinde taşıtın tamiri için bırakıldığı yere en yakın gümrük idaresine belgeleriyle birlikte bildirilir. İlgili gümrük idaresi de tamirini müteakip, yurtta kalma süresi göz önünde bulundurularak taşıtın yurtdışı edilmesini sağlar. Tamir işleminin taşıtın yurtta kalma süresinden sonraya uzaması durumunda da bu husus gümrük idaresine belgeleriyle birlikte bildirilir ve bu Tebliğin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrası göz önüne alınarak taşıtın yurtdışı edilmesi sağlanır. (6) Tamire ihtiyaç gösteren taşıtların sürücüleri tarafından talepte bulunulması halinde, gümrük vergileri teminata bağlanmak kaydıyla taşıttan ayrı olarak gelen yedek parçanın geçici ithalat rejiminden faydalanarak Türkiye Gümrük Bölgesine girmesine izin verilir. Vergileri teminata bağlanmak kaydıyla taşıttan ayrı olarak gelen yedek parçanın ilgili taşıta montajının yapıldığının ve değiştirilen parçanın yurtdışı edildiğinin veya gümrüğe terk edildiğinin belgelendirilmesi halinde teminat çözülür.

7 (7) Değiştirilen eski parçaların gümrüğe terk edilmek istenilmemesi halinde çıkışını teminen düzenlenecek sözlü beyan formu ile yeniden ihracına izin verilir. Çalınan taşıtlar MADDE 13 (1) Geçici ithalat rejimi kapsamında yurda girişi yapılan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının kanuni yurtta kalma süresi içerisinde çalınması halinde, çalınma olayının emniyet veya jandarma birimlerince düzenlenecek belgelerin yanı sıra mahkeme kararı veya Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak belge ile gümrük idaresine ispat edilmesi suretiyle taşıtın kayıtlardan düşümü istenilir. (2) İbraz edilen belgeler ilgili gümrük idaresince uygun bulunursa Çalınan Taşıta İlişkin Bilgi Formu (Ek: 2) doldurulmak suretiyle; 2 Nolu Taşıt Takip Programı üzerinde giriş kaydı çalındığı tarih itibariyle ve çalıntı kaydıyla kapatılarak ihbar kayıtlarına alınması için tüm gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine bildirimde bulunulur. Taşıtın gümrük geçiş karnesi ile girmiş olması durumunda giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresine de durum ayrıca bir yazı ile bildirilir. (3) Her iki durumda da belgelerin birer örneği gerekli takibatların yapılabilmesi için Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir. (4) Çalındıktan sonra bulunan taşıtlar gümrük denetimine alınarak ilgilisine tebligat yapılır. İlgilisince veya usulüne uygun olarak yetkilendirilen vekilinin müracaatı halinde kalan süre verilerek yeni bir giriş işlemi yapılır ve durum konuya ilişkin belgelerle birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilir. (5) Çalındıktan sonra bulunan ve gümrük denetimine bırakılan taşıtlar geçici depolanan eşya statüsünde değerlendirilir ve tebligatta belirlenen süre içinde teslim alınmaması durumunda tasfiyeye ilişkin hükümler uygulanır. Şartların ihlali MADDE 14 (1) Geçici olarak ithali yapılan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının iç trafikte özel amaçlı kullanıldığının, kiraya veya ödünç verildiğinin ya da ithal edildikten sonra başka kişilerin tasarrufuna bırakıldığının, başka bir şahsa devredildiğinin veya satıldığının, yeniden ihraç amacı dışındaki herhangi bir amaç için Türkiye Gümrük Bölgesindeki başka bir kişiye yeniden veya ikinci elden kiraya veya ödünç verildiğinin veya böyle bir kişinin tasarrufuna bırakıldığının tespit edilmesi halinde, bu taşıtlara verilen geçici ithal izni 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükümleri uygulanarak iptal edilir. Taşıt kaydının kapatılması MADDE 15 (1) Geçici olarak giren taşıtların, Müsteşarlıkça (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) yapılan araştırma sonucunda, yurtdışında olduğunun yabancı ülkelerdeki resmi kuruluşlardan (konsolosluk, gümrük, emniyet, trafik, valilik, belediyeler v.s.) alınarak gönderilen belgelerden anlaşılması halinde Müsteşarlıkça (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) kaydı kapatılır. (2) Bu taşıtların bir gümrük idaresince teslim alınması veya gümrük idaresine terk edilmesi halinde gümrük idarelerince giriş kayıtları kapatılır ve belgelerin birer örneği Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir. Bu Tebliğde yer almayan hususlarda takip edilecek mevzuat MADDE 16 (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda 2005/8513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi" ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Diğer haller MADDE 17 (1) Bu Tebliğde yer almayan özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Yürürlükten kaldırılan hükümler

8 MADDE 18 (1) 18/9/2002 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bilgisayar programı bulunmayan (2 Nolu Taşıt Takip Programı) ve halen manüel olarak işlem yapılan kara ve liman sınır gümrük idarelerince "2 Nolu Taşıt Takip Programı" uygulamaya konuluncaya kadar gümrük geçiş karnesi ibraz edilmemesi halinde Taşıt Giriş-Çıkış Formu uygulamasına devam edilecektir. Ancak bu uygulamada söz konusu formun kullanımında herhangi bir güzergâh belirlenmeyecek, yalnızca taşıtın yurtta kalacağı süre kaydedilecektir. Bu gümrük idarelerinden giriş ve çıkışı yapılan taşıtlara ilişkin işlemler ise aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır: (a) Bilgisayarsız ya da 2 Nolu Taşıt Takip Programı yüklü olmayan ve manüel olarak işlem yapan gümrük idaresinden gümrük geçiş karnesi ibraz edilerek veya Taşıt Giriş Çıkış Formu düzenlenerek giriş işlemi yapılan ticari taşıtların yine manüel olarak işlem yapan gümrük idaresinden çıkış yapmak istemesi halinde çıkış işlemi bu belgelere istinaden yapılır ve çıkış gümrük idarelerince çıkış belge asılları bordro ekinde en geç 10 gün içerisinde giriş gümrük idarelerine gönderilir. (b) Gümrük geçiş karnesi ile 2 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girişi yapılmış ticari taşıtların bilgisayar programı bulunmayan (manüel olarak işlem yapan) gümrük idaresinden çıkışının yapılmak istenilmesi veya yük almak üzere müracaatta bulunulması halinde, çıkış işlemi karne çıkış parçası üzerine kaydedilerek, karnesiz olarak girişi yapılmış ise çıkış işlemi Taşıt Giriş Çıkış Formu düzenlenerek yapılır. Ancak çıkış gümrük idaresince taşıtın çıkışına izin verilmeden önce gümrük geçiş karnesi ibraz edilmiş ise bu belgenin, edilmemiş ise düzenlenen Taşıt Giriş Çıkış Formunun bir örneği taşıtın programa giriş kaydının yapıldığı gümrük idaresine bir yazı ekinde faks ile gönderilerek taşıtın boşaltma yapıp yapmadığı teyit edildikten sonra taşıtın çıkışına izin verilir. Bu belgelerin çıkış parçaları giriş kaydı kapatılmak üzere en geç 10 gün içerisinde bordro ekinde giriş gümrük idaresine gönderilir. (c) Bilgisayarsız (2 Nolu Taşıt Takip Programı bulunmayan) gümrük idarelerinden gümrük geçiş karnesi ibraz edilerek ya da Taşıt Giriş Çıkış Formu düzenlenerek giriş işlemi yapılan ticari taşıtların bilgisayarlı (2 Nolu Taşıt Takip Programı yüklü olan) gümrük idaresinden çıkış yapmak istemesi halinde bu belgelere istinaden 2 Nolu Taşıt Takip Programına giriş kaydı yapıldıktan sonra çıkış kaydı yapılarak taşıtların çıkışına izin verilir. Ayrıca belge asılları bordro ekinde giriş gümrük idarelerine gönderilir. (d) Bilgisayarsız (manüel olarak işlem yapan) gümrük idarelerinden gümrük geçiş karnesi ya da Taşıt Giriş Çıkış Formu ile geçici ithali yapılan ticari taşıtların çıkış yaptığı tespit edilemeyenlerle ilgili olarak giriş gümrük idaresince bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılır. Yürürlük MADDE 19 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. TAŞIT KAYIT BİLGİ FORMU EK: 1 TAŞIT GİRİŞ KAYDI Adı ve Soyadı Pasaport No

9 YAPILACAK KİŞİYE İLİŞKİN Doğum Tarihi, Yeri, Baba Adı Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Açık Adresi (Yurtiçi) Açık Adresi (Yurtdışı) GSM Numarası Adresi Belge Türü ve Numarası Düzenleme Tarihi Gümrük İdaresi TAŞITA İLİŞKİN Taşıtın Türkiye de Kalacağı Son Tarih Taşıtın Cinsi Taşıtın Marka Modeli Şase Numarası Plakası DİĞER Bilgi Formunu Düzenleyen Memurun Adı Soyadı, Unvanı ve İmzası Taşıt Bilgi Formu Düzenleme Tarihi Bilgi Formunu Onaylayan Amirin Adı Soyadı, Unvan ve İmzası EK: 2 ÇALINAN TAŞITA İLİŞKİN BİLGİ FORMU TAŞIT GİRİŞ KAYDI YAPILAN KİŞİYE İLİŞKİN Adı ve Soyadı Pasaport No Doğum Tarihi, Yeri, Baba Adı Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Açık Adresi (Yurtiçi) Açık Adresi (Yurtdışı)

10 GSM Numarası Adresi Belge Türü ve Numarası Düzenleme Tarihi Gümrük İdaresi TAŞITA İLİŞKİN Taşıtın Türkiye de Kalacağı Son Tarih Taşıtın Cinsi Taşıtın Marka Modeli Şase Numarası Plakası Çalınma Olayına İlişkin İşlemi Yapan Gümrük İdaresi ÇALINMA OLAYINA İLİŞKİN DİĞER Taşıtın Çalınma Tarihi Çalıntı Olayını Belgelendiren Cumhuriyet Savcılığı Bulunduğunda Bilgi Verilecek Gümrük İdaresi Bilgi Formunu Düzenleyen Memurun Adı Soyadı, Unvanı ve İmzası Taşıt Bilgi Formu Düzenleme Tarihi Bilgi Formunu Onaylayan Amirin Adı Soyadı, Unvan ve İmzası Tebliğ olunur.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) İthalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle geçici ithal edilecek;

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) İthalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle geçici ithal edilecek; 22 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27913 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: TEBLİĞ GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Tanımlar

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27913 GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/01/20100123-3.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/01/20100123-3.htm Page 1 of 20 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: KİŞİSEL VE TİCARİ KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Yerleşik Kişilerin Türkiye'de Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Geçici İthal İzni Konusunda Yeni Uygulama

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Yerleşik Kişilerin Türkiye'de Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Geçici İthal İzni Konusunda Yeni Uygulama Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Yerleşik Kişilerin Türkiye'de Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Geçici İthal İzni Konusunda Yeni Uygulama 25 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan karar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Geçici ithalat rejimi için tanımlar MADDE 376 (1) 377 ila 394 üncü maddelerde bahsedilen geçici ithalat rejiminin

Detaylı

TEBLİĞ GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Tanımlar

TEBLİĞ GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Tanımlar 22 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27913 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: TEBLİĞ GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yolcu Beraberi Taşıtlar Yolcu Beraberi Taşıtlar Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir?

Yolcu Beraberi Taşıtlar Yolcu Beraberi Taşıtlar Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir? Yolcu Beraberi Taşıtlar Yolcu Beraberi Taşıtlar Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir? Cevap: 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ile

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE ( 2012/2)

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE ( 2012/2) T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01.00-10.06.01 Konu : Özet Beyan Uygulaması 24/01/2012 GENELGE ( 2012/2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 72093537-010.05 Konu: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği DAĞITIM YERLERİNE 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28) GENELGE (2013/28) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Amaç ve kapsam

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

MTV - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No : 26 Sayılı)

MTV - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No : 26 Sayılı) 26 Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 26 Sayılı Tebliğ Resmi Gazete Sayı: 26036 Tarih: 27 Aralık 2005 (27.12.2005) Maliye Bakanlığından: Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel

Detaylı

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/15)

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/15) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/15)

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1252-8033 Ankara, 22/04/2014 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ÖNEMLİ SİRKÜLER

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9)

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Ekonomi Bakanlığından: KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; ek-1/a, ek-1/b ve ek-2 deki listelerde gümrük

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

(10.04.2013 T. 28614 R.G.)

(10.04.2013 T. 28614 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST BÖLGELER: 2013/1) (10.04.2013 T. 28614 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: Amaç YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı ÖZET: 18.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2014/6197 sayılı Bakanlar

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29156 SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/5)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/5) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.08.08.00-010.06 04.04.2011 Konu : TIR işlemleri GENELGE (2011/5) Đlgi: a) 06/02/2002 tarihli ve 2002/12 sayılı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 7 Ocak 2005 SİRKÜLER NO : 2005/ 5 KONU : (I) Sayılı Tarifede Yer

Detaylı

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılması ile güvenli taşımacılık

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014 Sirküler Sayı: 2014 051 01.10.2014 Konu: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği nde Yapılan Değişiklikler Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARI. I. Kimler Yabancı Plakalı Taşıtı ile Türkiye'ye Giriş Yapabilir?

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARI. I. Kimler Yabancı Plakalı Taşıtı ile Türkiye'ye Giriş Yapabilir? GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARI I. Kimler Yabancı Plakalı Taşıtı ile Türkiye'ye Giriş Yapabilir? Yurtdışında ikamet eden kişiler, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı bir adet

Detaylı

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/18)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.Güm.0.06.00.33.964-856 30.10.2000 Konu: GENELGE 2000/55 İLGİ: 27.12.1962 tarih ve 18028/99-20158/456 sayılı Genelge. Bilindiği

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 Konu: TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSIT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/1)

TEBLİĞ İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/1) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 de standardı belirtilen ürünlerin,

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25/11/2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazete Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul,21/05/2014 Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13 Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLIĞI VE DENETIMI: 2013/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları EXPORT IMPORT Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları 2. Özet Beyan ve Eşyanın Türkiye ye Getirilmesi 3. Eşyanın Gümrüğe Sunulması 4.

Detaylı

Bilindiği üzere, 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Karan 27/01/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bilindiği üzere, 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Karan 27/01/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Sayı : 31429883-105.01 Konu : Dahilde İşleme Rejimi hk. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü 0000120003132 TELEFAKS - TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GEN. SEK. -İSTANBUL - AKDENİZ İHR.BİR.GEN.SEK.

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Teftiş Yetkisi ve İşin Durdurulması

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1. Nüfus

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

Đhracatın Gerçekleştirilmesi ve Serbest Bölgelere Gerçekleştirilen Đhracat

Đhracatın Gerçekleştirilmesi ve Serbest Bölgelere Gerçekleştirilen Đhracat Ek Sürelere Đlişkin Uygulama 20- Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ in 23 ve 24 üncü maddelerine istinaden haklı sebebe ilişkin verilecek ek süre ve Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ in 21 ve 22 nci maddelerine

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Konu: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Konu: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 22/05/2014 Sayı: 2014/14 Ref: 6/14 Konu: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. A. Genel Açıklama 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük

Detaylı

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. İzmir Gümrük Müdürlüğü 09.03.2015/6486952 MÜDÜRLÜK EMRİ (2015/37)

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. İzmir Gümrük Müdürlüğü 09.03.2015/6486952 MÜDÜRLÜK EMRİ (2015/37) T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İzmir Gümrük Müdürlüğü Sayı:45154910/120 Konu: Antrepolarda Yapılacak İşlemler Hk. 09.03.2015/6486952 MÜDÜRLÜK EMRİ (2015/37) Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü nün

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. 09/05/2012 Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı 09/05/2012 GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/25

40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/25 İstanbul, 02.04.2012 40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/25 30.03.2012 tarih ve 28249 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı