Elektrik Sektöründe Rekabet Hukukunun Uygulanması (2007)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrik Sektöründe Rekabet Hukukunun Uygulanması (2007)"

Transkript

1 Elektrik Sektöründe Rekabet Hukukunun Uygulanması (2007) Ali Ilıcak * Kör inanç rekabetçi bir pazar yaratmak için yeterli değildir. Seth Blumsack Giriş: Düzenlenmiş sektörde rekabet kurallarına olan gereksinim Ürettiği ürünün fiyatı ve kalitesiyle sanayinin bütün kolları üzerinde önemli etkiler doğuran elektrik sektörü, son yirmi içinde gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde Dünya Bankası nın ve IMF nin ideolojik desteğiyle hızlı bir biçimde serbestleştirilerek rekabete açılmaya çalışılmaktadır. Üretim, iletim, dağıtım ve perakende kısımlarının birbirlerinden ayrılarak, bunların bir bölümünün özel teşebbüsler eliyle yürütüldüğü serbestleşme çalışmalarına, özelleştirmenin diğer nimetleri ile birlikte, rekabetçi piyasaların karar alım mekanizmalarının tüm ekonomi için daha etkin sonuçlar doğuracağı varsayımı ile büyük beklentiler bağlanmıştır. Serbestleşmeden beklenen faydaların gerçeğe dönüşebilmesi, sektörün rekabetçi piyasalar aracılığıyla işleyecek biçimde yeniden düzenlenmesi şartına bağlıdır. Bu kitabın diğer bölümlerinde değinildiği gibi, elektrik sektörünün maliyet yapısına ilişkin sorunlar nedeniyle, serbestleştirme sürecinin sonucunda otomatik olarak rekabetçi yapıya geçilememektedir. Bu durum serbestleşmenin rekabetçi kaygılarla dizayn edilmesini zorunlu kılmaktadır. Örneğin ihale tasarımında, mevcut pazar yapısına uygun olmayan bir sistemin benimsenmesi, rekabeti değil, danışıklılık sonucu manipüle edilmiş fiyatları doğuracaktır. BLUMSACK, ABD elektrik sektörünün yeniden yapılandırılmış ve yeniden yapılandırılmamış eyaletleri arasında yaptığı karşılaştırmada, Yeniden yapılandırılan eyaletlerde, fiyatlarda belirgin bir düşüşün olmadığı, faaliyetten doğan maliyetlerde düşme olmadığını ve termal etkinlik artışı yaşanmadığı, Zorunlu hizmetlere ilişkin piyasalarda rekabetin olmaması, kullanılmayan iletim hizmeti kapasitesi için de ücret ödeme gerekliliği, artan belirsizlik nedeniyle finansal maliyetlerin yükselmesi gibi serbestleşmenin getirdiği maliyet artışlarının olduğu, Perakende pazarında rekabetin yaratılamadığını, İletim sisteminin farklı bölgeler arasında elektrik iletimine uygun olarak dizayn edilmemesi nedeniyle, pazarın tam işlemediği sonuçlarına varmıştır. 1 Daha önceden dikey bütünleşmiş bir biçimde çalışan üretim, iletim ve dağıtım işlevleri birbirlerinden ayrılıp, üretimin rekabete açılması, toptan elektrik piyasasındaki fiyatın artık piyasa mekanizması ile * İktisatçı, ACTECON. 1 Seth Blumsack, J. A., Lester Lave (2006). "Lessons from the failure of U.S. Electricity Restructuring." The Electricity Journal 19(2): 15-32,s.16.

2 belirlenmesine yol açmaktadır. Kamunun elinde kalacak olan iletim hizmetinin fiyatı, bölgesel elektrik dağıtıcılarının ticari kararlarını alırken göz önünde bulunduracakları bir değişken olacaktır. Üretim firmaları kapasitelerinin ne kadarını kullanacaklarını, ne tip santrallere yatırım yaparak değişken maliyet ve kapasite yapılarını çeşitlendireceklerini, rakiplerinin ve dağıtım şirketlerinin hareketlerine bakarak kararlaştıracaklardır. Sektördeki karar alma mekanizmalarının işleyişinde gerçekleşecek bu tip değişikliklerin, serbest rekabetten beklenen etkinliğin doğurup doğurmayacağı önceden kestirmek mümkün gözükmemektedir. Ancak bu değişikliklerin üretim santrallerinin pazar gücü elde etmelerine ve bu güçlerini kötüye kullanma olasılığının ortaya çıkmasına neden olacağı kesindir. Yukarıda serbestleşmenin ABD tecrübesinde toplam refahı artırma amacının başarıya ulaşmadığına ilişkin tespitlerine yer verilen araştırmacılar, bunun ihale sisteminin amaca uygun dizayn edilmemesi, talep tarafının arz tarafı gibi esnek hareket edememesi, rekabete açılmanın daha önce ödenmeyen iletim, regülasyon gibi hizmetlerin maliyetini sisteme sokmasına, perakende şirketlerine olan bağımlılığın yatırımların riskini artırmasına, ve üretim şirketlerinin pazar güçlerini kullanmalarının engellememesine bağlamaktadır. Elektrik Sektöründe Pazar Gücü OECD nin elektrik sektöründeki rekabet sorunları ile ilgili 2002 yılında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, bu sektörün aşağıdaki nedenlerle pazar gücü kullanımına maruz kalabileceği sonucuna varılmıştır: Alıcıların fiyat değişimlerine hemen yanıt verememesinden kaynaklanan, talebin esnek olmayan yapısı, Elektriğin pratik bir biçimde depolanma olanağının bulunmaması nedeniyle arz esnekliğinin de düşük olması, İletim kapasitesinin sınırlı olması ve altyapının aksayabilir olması, Üretim kapasitesinin sınırlı olması ve farklı tipteki santrallerin marjinal maliyetleri arasında farklılıklar bulunması. 2 Ancak pazar gücü kavramının ölçümü elektrik endüstrisinde, elektriğin üretimi ve iletimi ile ilgili fiziksel özelliklerden ötürü, diğer endüstrilerden farklı biçimde yapılmak zorundadır. Bu nedenle pazar gücü kavramının konvansiyonel tanımı verildikten sonra, bunun elektrik sektöründe ne anlam ifade ettiği konusuna açıklık kazandırılmaya çalışılacaktır. Pazar Gücü Nedir? Pazar gücü, bir firmanın fiyatını önemli bir süre için 3 rekabetçi düzeyin üzerinde belirleyebilme gücünü ifade eder. Pazar gücü ile ilgili tanımlamalarda, genellikle pazar gücüne sahip firmanın üretim miktarını kısarak ya da fiyatını artırarak karlı bir biçimde piyasa fiyatını yükseltebilme yeteneği vurgulanır. 4 Avrupa Birliği nin telekomünikasyon sektörüne ilişkin düzenlemelerinde Etkin Pazar Gücü kavramının, hakim durum kavramına yakın bir biçimde tanımlandığını görmekteyiz. Bu tanıma 2 OECD (2005). "Competition Issues in the Electricity Sector." OECD Journal of Competition Law and Policy 6(4): ,s Bir yıldan uzun bir süre. 4 Rekabet literatüründe yıkıcı fiyatlama olarak adlandırılan, hakim durumdaki bir firmanın, pazara yeni girişleri önleme amacıyla fiyatı rekabetçi düzeyin altına indirmesi de pazar gücü kullanımı örneğidir.

3 göre, etkin pazar gücüne sahip bir firma tek başına ya da diğerleri ile birlikte rakiplerinden, müşterilerinden ve nihayet tüketicilerden bağımsız olarak hareket etmeye muktedirdir. 5 Yukarıda italik ile verdiğimiz iki unsur; önemli bir süre için ve karlı olarak fiyatı yükseltebilme gücü, bir elektrik üreticisi söz konusu olduğunda, başka sektörlerden çok farklı değerlendirilmeyi gerektirmektedir. Örneğin bir elektrik üreticisinin, santralini kapattığında fiyatların yükselmesine neden olduğunu varsayalım. bu durumun üretici için karlı olup olmadığını anlayabilmek için, üreticinin başka santrallerinin olup olmadığına ve bu santrallerin elektriğinin hangi şartlarla piyasaya verildiğini sorgulamak gerekmektedir. Eğer diğer santraller, eksik kalan piyasa talebine hemen yanıt verip denkleştirme piyasasında yüksek fiyattan elektrik satabiliyorlarsa, ilk santrali kapatmak karlı olabilir. Bu örnek, pazar gücü kullanabilmek için diğer sektörlerde aranan asgari bir yıl gibi bir süre yerine, birkaç aylık bir süreyi yeterli addetmemize yol açmaktadır. Bu noktada ortaya çıkan başka bir özgün durum ise, santrali kapatmanın pazar gücünü kullanma amacıyla mı yoksa zorunlu olarak mı yapıldığıdır. Santraller arıza nedeniyle ya da bakım için devre dışı bırakılabilmektedirler. Ancak santralin devre dışı kalmasının belirgin bir biçimde fiyatların yükseldiği döneme denk düşmesi istatistiki yöntemlerle ölçülebilmektedir. 6 İhalelerle ilgili aşağıdaki alt bölümde açıklanacağı gibi, ülkemizde elektrik piyasasının esas olarak üretici ve dağıtıcı arasında yapılacak temin anlaşmaları ile temizlenmesi beklenmekle birlikte, elektrik talebinin arzın çok üzerinde ya da altında olması, piyasanın yük alma ya da yük atma ihaleleri ile temizlenmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Toptan elektrik piyasalarının bu şekilde talep baskısı ile şekillenmesi, fiyatların yerel ve bölgesel hava koşulları (örneğin yüksek sıcaklıklar ya da fırtına), santrallerin planlanmamış biçimde faaliyet dışı kalmaları, iletimdeki sınırlamalar, üretim kapasitesinin pazar koşulları nedeniyle faaliyet dışı bırakılması vb. değişkenlerden aşırı etkilenerek, kısa süre içinde anormal miktarlarda artmasına yol açacaktır. İlk üç neden sistemin fiziksel özelliklerinden kaynaklanmakla birlikte, sonuncu unsur fiyatın ve cironun artması için yapılmış stratejik bir firma davranışıdır. 7 Pazar gücü kullanılarak rekabetin engellenmesi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un 6.maddesi uyarınca yasaktır. Maddenin lafzında hakim durumun kötüye kullanılması ifadesi geçmekte ve bu eylem yasaklamaktadır. Ancak pazar gücü olarak yukarıda tanımladığımız durum, hukuki bir kavram olan hakim durumdan farklı bir şey değildir. Rekabet Kanunu uyarınca Rekabet Kurumu, hakim durumunu kötüye kullanan teşebbüsler hakkında kendiliğinden, ihbar, şikayet ya da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın talebi üzerine harekete geçer. Yaklaşık bir ile bir buçuk yıl arası bir vakit gerektiren soruşturma süreci sonunda, ilgili teşebbüsün hakim durumunu kötüye kullandığı tespit edilirse, bir önceki mali yılda oluşan cirosunun %10 una kadar idari para cezasına çarptırılır. Ceza, gerekçeli kararın teşebbüse tebliğ edilmesinden 3 ay sonra muaccel hale gelir, temyiz makamı olan Danıştay da karara karşı dava açmak cezanın ödenmesini durdurmaz. 8 5 European Council Directive 2002/21/EC of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) Official Journal of the European Communities. 6 Paul Twomey, R. G., K.Neuhoff, D.Newbery (2005). "A Review of Monitoring Market Power: The Possible Roles of TSO's in Monitoring for Market Power Issues in Congested Transmission Systems." Center for Energy and Environmental Policy Research WP, s.6. 7 Hudson, R. (2000). "Analysis Of Uniform And Discriminatory Price Auctions In Restructured Electricity Markets." s.2. 8 Rekabet Kanunu ve uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi almak için bkz. Aslan, Y. (2005). Rekabet Hukuku. Bursa, Ekin Kitapevi.

4 Elektrik Sektöründe Pazar Gücünün Ölçülmesi Elektrik piyasalarının serbestleşmeye başlaması ve bu piyasalarda rekabet ihlallerinin ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte, geleneksel ilgili pazar ve pazar gücü ölçüm kriterlerinin elektrik sektörü için geçerli olmadığı birçok araştırmacı tarafından öne sürülmeye başlanmıştır. 9 Yazarlar, ilgili pazarın tespiti için SSNIP testinin 10, yoğunlaşma ölçüsünün belirlenmesi için HHI 11 değerlerinin kullanılmasının, iletim ağının serbestleştirildikten sonra başka ülkeler ve başka bölgelerden anında erişime açılarak karmaşıklaşması ve sektörün kendine özgü nitelikleri nedeniyle, elektrik sektörü için anlamlı olmadığını belirtmektedir. Ekonominin diğer sektörlerinden farklı olarak, toptan elektrik piyasasında pazar gücünün, firmanın pazar payı ile ilişkisi oldukça zayıftır. Bu piyasada pazar gücünü belirleyen en önemli değişkenler, belirli bir anda sistemdeki talebin üretim miktarının ne kadar üzerine çıktığı, sistemdeki yedek kapasite ve bu kapasitenin üretim firmaları arasında ne şekilde dağıldığıdır. 12 Elektrik üreticilerinin kapasite sınırlarının bulunması, endüstri arz eğrisinin kesikli bir şekil almasına neden olmaktadır. Birbirlerinden farklı kapasite ve maliyet yapılarına sahip 4 elektrik santralinin pazarda bulunduğu bir örneği inceleyelim. İlk santral 10$ marjinal maliyet ile üretim yapsın ve 100 Megavat (MW) kapasiteye sahip olsun. İkinci ve üçüncü santraller için marjinal maliyet ve kapasite rakamları 15 er dolar ve 60 MW, son santral için de 30$ ve 80 MW olsun. Talep ve arz eğrilerinin kesiştiği noktada dengeye gelecek olan bu pazarda, talebin aşağıdaki grafikteki gibi konumlanması halinde, fiyat bütün üreticilerin arz etmeye hazır olduğu fiyatın üzerinde olacaktır. Dikkat çekilmek istenen nokta, marjinal maliyetlerin üzerinde oluşan bu yüksek fiyatın (25$) hiçbir firmanın pazar gücü kullanımına da dayanmamasıdır Bkz. Rajat Deb, R. M., S.Deb "Transmission Capacity and Market Contestability in the Midwest Interconnect."LCG Consulting Report. ability_i n_the_midwest_interconnect 10 SSNIP Testi: (Small but significant non-transitory increase in price) Kullanımının neredeyse imkansız olması nedeniyle eleştirilen ilgili pazar tanımlama yöntemi. ÇETİNKAYA (s.12) testi şu şekilde tanımlamaktadır: SSNIP testine göre, tekel olduğu varsayılan bir teşebbüsün, belli bir ürünün fiyatında küçük, önemli ve kalıcı bir artış uygulaması 10, tüketicilerin başka ürünlere yönelmelerine yol açıyorsa ve bu durum sonucunda da yapılan fiyat artışı kârlı olmuyorsa, firmanın ürettiği ürünle tüketicilerin yöneldiği ürünler aynı ürün pazarında yer alıyor demektir. Bu bağlamda, bir ilgili ürün pazarının SSNIP testinin koşullarını sağlayan bütün ürünleri kapsadığı söylenebilir. Bu şekilde tespit edilen ürün pazarı, söz konusu ürünle en iyi şekilde ikame edilebilen diğer bütün rakip ürünleri içerirken, pazarı olduğundan geniş gösterecek hiçbir ürünü de kapsamayacaktır. (İlgili pazar kavramına birleşmelerin kontrolü bölümünde değinilecektir.) 11 Herfhindahl-Hirschman Endeksi. Pazardaki firmaların paylarının karesinin toplamına eşittir. Bu şekilde firmaların pazar payları kendi payları ile çarpılarak ağırlıklandırılmaktadır. Amerikan Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu nun Yatay Birleşme Rehberinde, bir birleşme ya da devralmanın pazar yapısında yaratacağı etki bu endeks ile ölçülmektedir. Eğer birleşme sonrasında endeks rakamı 1000 ile 1800 arasında oluşuyor ve birleşme endeksi 100 puandan fazla artırıyorsa ya da 1800 ün üzerinde bir endeks rakamı, birleşme ile 50 puandan fazla artıyorsa rekabet otoritesi işlemi incelemeye almaktadır. Türkiye deki sektörler incelendiğinde, bu rakamların anlamlı eşikler olarak alınabilmek için ne kadar düşük kaldığı görülecektir. 12 Seth Blumsack, s Biggar, D. (2005). "Competition Issues in Electricity Sector." OECD Journal of Competition Law and Policy 6(4): ,s

5 Şekil 1: Kapasitesi sınırlı santrallerden türetilen kesikli arz eğrisi Bu yüzden pazarın yapısı ile performansı arasındaki bağlantı kopmakta ve pazardaki firmaların büyüklük dağılımı ve pazarın yoğunlaşması hakkında fikir veren HHI endeksinin, pazarın eksik rekabet piyasalarına benzer şekilde hareket edip etmediğine dair bilgi verme gücü ortadan kalkmaktadır. Pazardaki üreticilerin bir kısmının kapasitelerinin tamamını, bazı büyük üreticilerin ise sadece bir kısmını kullandığı gerçekçi bir örneği düşünelim. Kapasitelerinin tamamını kullanan küçük santraller artık talebin yükselmesi nedeniyle artan fiyata tepki veremeyecektir. Bu nedenle veri talep düzeyinde kapasite sınırına uzak olan büyük santraller kendi aralarında rekabet edecek, toplam talepten küçüklerin üretim miktarının çıkarıldığı bir artık (residual) talep eğrisi ile karşı karşıya olacaklardır. Bu durum, ilgili pazarın sadece zaman değil (peak time olup olmama) talebin miktarının da dikkate alınarak tespit edilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. 14 Düşük talep düzeylerinde pazar rekabetçiyken, talep miktarı küçük santrallerin üretim kapasitelerinin tamamını kullanmalarına neden olacak düzeyin üzerine çıktığında, pazar büyük santrallere kalmaktadır. Bu nedenle BIGGAR aşağıdaki şekilde düzeltilmiş bir HHI endeksinin kullanılmasını önermektedir Ibid. s Ibid. s.111.

6 Bu formülde, s kapasite sınırı olmayan firmaların pazar payını, n kapasite sınırı olmayan firma sayısını, s ise kapasitesi sınırlı bütün firmaların toplam pazar payını göstermektedir. BIGGAR verdiği örneklerde, kapasite sınırı sorununun bulunduğu piyasalarda düzeltilmiş HHI ın, firmaların marjinal maliyetlerinin üzerinde fiyatlama yapabilme gücünü 16 doğru yansıttığını göstermektedir. Elektrik sektöründe, enerji fiyatının oluşumu sadece pazardaki yoğunlaşmaya bağlanamamaktadır; aşağıdaki şekilde gösterilen birçok değişken, elektrik piyasasındaki birçok hizmetin fiyatını etkilemektedir. Dolayısıyla hem pazar gücünün kullanılması durumunda, hem de sonraki bölümde inceleyeceğimiz birleşme ve devralmaların kontrolünde, sadece pazar paylarına ve yoğunlaşma oranlarına dayalı değerlendirmeler hatalı sonuçlara neden olacaktır. Şekil 2: Elektrik Sektöründe fiyatın oluşumu 17 Arz Talep Dengesi Forward Fiyatlar Spot Fiyatlar Fiziksel Özellikler Gerçek Zaman- Forward Piyasalar Future Fiyatlar Gerçek Zamanlı Santrallerin çeşitliliği Psikoloji Yan Hizmet Fiyatları Fiyatlar Kapasite Fiyatları İletim Kısıtları Pazar Gücü forward Ortalama Kar (Spark Spread) Emisyon izinleri Yakıt Fiyatları Tüketim Yapısı Opsiyon Fiyatları Kuruluş yeri farklılıkları Emisyon Limitleri Pazar Etkileşimleri Enerji Pazar Yapısı Deregülasyo n Durumu Diğer Faktörler Hava Kapasite Bağlı Maliyetler Hidroloji Yan Hizmetler Pazar Kuralları Yük Artışı Pazara Giriş İkili İşlemler Teknoloji 16 Literatürde Lerner Endeksi olarak anılmaktadır. 17 Deb ten alınmıştır.

7 Elektrik Sektöründe Birleşme ve Devralmaların Kontrolü Rekabet Kanunu nun 7.maddesi teşebbüslerin hakim durum oluşturacak ya da mevcut bir hakim durumu güçlendirmeye yönelik olarak ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmelerini, birbirlerini devralmalarını ya da ortak girişim kurmalarını yasaklamaktadır. Aynı Kanun un 11.maddesi uyarınca, Rekabet Kurulu nun 1997/1 sayılı Tebliği nde belirtilen ilgili pazardaki 20 milyon YTL. lik ciro ve %25 lik pazar payı eşiğini aşan işlemlerin geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu na bildirilmesi zorunludur. İlgili pazar Bir birleşme veya devralmanın pazardaki rekabet üzerindeki etkisi değerlendirilirken, öncelikle etkileyeceği pazarın sınırları çizilir. Rekabet şartlarının homojen olduğu, alıcılar tarafından fiyat, kalite, kulanım amacı gibi özellikleri bakımından birbirleriyle ikame edilebilir ürün ya da ürünlere ilgili ürün pazarı; etki doğurduğu coğrafi bölgeye de ilgili coğrafi pazar adı verilir. 18 Bu iki unsurdan oluşan ilgili pazarda rekabetin birleşmeden olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği, rekabet otoritesinin yaklaşımına göre, ya pazar yapısı, ya da pazarın fiyat, miktar, danışıklılık olasılığı vb. performans göstergeleri üzerindeki etkisine göre değerlendirilmektedir. Dolayısıyla ilgili pazarın sınırlarının ne şekilde çizildiği, birleşmenin izin alıp almaması kararı üzerinde belirleyicidir. Pazar gücünün kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilirken yine öncelikle ilgili pazarın tespit edilmesi gerekir. İlgili ürün pazarı, birleşme ya da devralma işleminin taraflarının faaliyetlerinden yola çıkılarak tespit edilir. Yani bir elektrik santrali sahibi başka bir santrali satın alıyorsa, tanımlanacak olan pazar elektrik üretimine ilişkin olacaktır. İki bölgesel elektrik dağıtıcısının birleşmesi işleminde ise ürün pazarı ilk bakışta elektrik dağıtımı hizmeti olarak tanımlanır. Rekabet Kurumu 1.Dairesi nin TEDAŞ ın özelleştirilmesi ile ilgili olarak hazırladığı tarihli görüşünde, ilgili ürün pazarlarını elektrik dağıtım hizmeti ile perakende elektrik satışı ve hizmeti olarak iki ürün pazarı tanımlamıştır. İlgili coğrafi pazar ise her bir dağıtım bölgesi ayrı bir oluşturacak şekilde tespit edilmiştir. Ancak yeni piyasa tasarımı hayata geçince ve birleşme devralma işlemleri karmaşıklaştıkça ilgili pazarın tanımlanması da güçleşecektir. İletim hizmetinin kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belirli mevsim ve saatlerde sıkışıklıkların meydana gelmesi, sistemin enterkonnekte yapısı hakkında şüphelere yol açabilecek ve ülkenin iki ayrı ucundaki iki santralin birbirine rakip olduğu varsayımını geçersiz hale getirecektir. Bu şekilde sadece dağıtım için değil, üretim hizmetleri için de bölgesel pazarların tanımlanması gerekecektir. Yukarıdaki pazar gücünün ölçülmesine ilişkin bölümde açıklandığı üzere, bu pazarlar sadece günün farklı saatleri, yılın farklı mevsimlerine göre değil, talebin farklı düzeylerine göre de çoğaltılabilir. Yine elektrik santralleri ile dağıtıcılar ve serbest müşteriler ile yapılan sözleşmelerde birim fiyatların bölgeler arasında belirgin farklılıklar göstermesi, üretim için tanımlanan pazarın bölgesel bazda tanımlanmasını gerektirecek bir nedendir. Yük alma/atma pazarlarında, büyük santraller ile küçükler arasında davranışsal farklılıkların belirmesi, bu pazarların ilgili pazar tespitinde hesaba katılmasına neden olacaktır. Yukarıda sayılanlar gibi başka birçok nedenden dolayı ilgili pazarın tespiti elektrik sektöründe kolayca sonuçlandırılacak bir tartışma değildir. MOSS, son yıllarda ABD de gerçekleşen yoğun elektrik 18 İlgili pazar kavramı ile ilgili ayrıntılı bir çalışma için bkz. Çetinkaya, M. (2003). İlgili Pazar Kavramı ve İlgili Pazar Tanımında Kullanılan Nicel Teknikler. Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları.

8 birleşmelerinde ilgili pazar tanımını sorunlu gördüğü işlemleri ve tartışmalı konuları aşağıdaki tabloda özetlemektedir: 19 Tablo 1: ABD de Pazar Tanımı sorunlu Elektrik Birleşmeleri Taraflar Tarih /Bölge İhtilaflı Konular Baltimore Gas & Electric ve Potomac Electric Delmarva Power & Light ve Atlantic Energy 1997 Orta - Atlantik 1998 Orta - Atlantik Coğrafi pazar tanımında iletim kısıtı hesaplaması; kapasitenin ölçülmesi Ürün pazarı tanımında zamanla farklılaşan talebin dikkate alınmaması Nevada Power ve Sierra Pacific 1999 Batı Coğrafi pazar tanımında iletim elverişliliğinin ölçülmesi Northern States Power ve New Centuries Energy Carolina Power & Light ve Florida Progress 2000 Ortabatı 2000 Güney Birleşme sonucunda pazarın yoğunlaşmasının PUHCA (Kamu Hizmeti Holding Şirketi Kanunu) uyarınca gerekli olan üreticilerin entegrasyonundan ayrı değerlendirilmesi İletim elverişliliğinin ölçülmesi, iletimin paylaştırılması ve coğrafi pazar tanımı içindeki piyasa fiyatları Tablodan da görüleceği üzere özellikle, iletim hizmetinin belirli vakitlerde aksaması nedeniyle coğrafi pazarın dar tanımlanması (ya da tanımlanmaması) tartışma konusu olmaktadır. AB Komisyonu, 2003 ve 2004 yıllarında elektrik sektöründe yaptığı birleşme ve devralma incelemelerinde, ilgili coğrafi pazarı ulusal pazarlarla sınırlayarak tanımlamakla birlikte, sınır aşan bir pazar tanımının hangi hallerde ortaya çıkacağını bu kararları inceleyerek kestirmek mümkündür. İlgili coğrafi pazar belirlenirken, ülkedeki tüketimin %10 unun altında bir enterkonnekte kapasitesinin ulusal sınırlardan daha geniş bir pazar tanımlamak için yetersiz olduğu, %25 in üzerine çıkan bir kapasiteninse yeterli olduğu, iletimde %25 oranındaki bir sıkışıklığın ulusal sınırları aşan bir pazar tanımlamak için fazla olduğu, bununla birlikte %5 lik bir oranın kabul edilebilir olduğu, %10 dan fazla fiyat farklılıklarının geniş pazar tanımlamak için yeterli olduğu kriterleri geçmiş kararlardan çıkartılabilir. 20 Ancak VANDEZANDE bu kriterlere göre yapılan ölçüm ve yorumların şeffaflıktan uzak olduğu eleştirisini yapmaktadır Moss, D. (2005). "Electricity Mergers, Economic Analysis, and Consistency : Why FERC Needs to Change its Approach." American Antitrust Institute Working Paper 04-02, s M.2947 Verbund/Energie Allianz (2003), M.3268 Sydkraft/Graninge (2003), M.3440 ENI/EDP/GDP (2004).

9 ABD örneğini inceleyen araştırmacılar, ilgili ürün pazarları belirlenirken, üzerinde durulması gereken pazarlar olarak kısa vadeli kapasite, uzun vadeli kapasite ve kısa vadede anlaşma ile bağlanarak satılmak zorunda olmayan elektrik (non-firm energy) üzerinde durmaktadır. 22 Birleşme ve Devralmaların değerlendirilmesi Avrupa Topluluğu ölçeğinde meydana gelen birleşme ve devralmaların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 1989 yılında yayımlanan 4064/89 sayılı AT tüzüğü, 139/2004 sayılı tüzük ile yenilendiğinde, hakim durum testi olarak adlandırılan değerlendirme kriterinin yerine rekabet testi 23 kriterini benimsenmiştir sayılı Rekabet Kanunu nun 7.maddesinde de yerini bulan hakim durum testi, hakim durum oluşturulmasını ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesini yasaklamaktadır. Ancak rekabet testi, gerçekleştirilecek olan işlemin rekabeti önemli ölçüde azaltıp azaltmaması ile ilgilenmekte, bunun için bir hakim durumun yaratılmasını ön şart olarak almamaktadır. Bu şekilde, AB Komisyonu tarafından hakim durum tespitinde bulunmak için aranan %40 lık minimum pazar payının aşağısında toplam pazar payına ulaşacak işlemler de yeni test ile birlikte AB de yasaklanabilecektir. 24 Türkiye de benzer bir anlayış değişikliğinin gerçekleşebilmesi için Rekabet Kanunu nda değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Ancak yine de Rekabet Kurulu nun elektrik sektörü ile ilgili işlemlerinde, pazarın özellikleri nedeniyle düşük pazar paylarına rağmen dönemsel olarak hakim durumların ortaya çıktığına ilişkin karar almasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Elektrik sektöründe, diğer sektörlerden farklı olarak HHI değerlerinin, rekabeti bozucu bir pazar yapısının göstergesi olarak kullanılmasının doğuracağı sakıncalara ve ne şekilde giderilebileceklerine Pazar Gücü bölümünde yer verilmişti. Düzeltilmiş HHI değerlerinin de pazardaki teşebbüslerin kendi aralarındaki stratejik koordinasyonu görmeyi sağlamadığı için yeterli olmayacağı nedeniyle bilgisayar simülasyonlarına başvurulması gerektiği araştırmacılar tarafından ileri sürülmektedir. 25 Benzer simülasyon modelleri ilgili pazarın tespiti için de kullanılmaktadır. 26 Ancak bu modellerin düzgün işlemesinin, geçerliliği şüpheli varsayımlara bağlı olduğu eleştirileri de getirilmektedir. 27 Anlaşılabileceği üzere, üzerinde uzlaşmaya varılmış, tek bir doğru değerlendirme yönteminin varlığından söz etmek mümkün değildir. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri nde birleşme ve devralmaların değerlendirilmesi, zaman içinde değişen bir portre sergilemektedir. Bunda, kamu otoritesinin önceki tecrübeler sonrası oluşan pazar yapısının olumsuz sonuçlarından ders alması ve sürekli gelişen ölçüm yöntemleri ile bunlara dayanan teorileri dikkate alması yatmaktadır. AB de elektrik endüstrisinde serbestleşme süreci 1996 da ilk elektrik yönergesinin (96/92/EC) yayımlanmasıyla başlamıştır. Özellikle üretim ve arz kısımlarında rekabetçi bir yapıya geçilmesi ve ulusal sınırların dışına çıkılabilmesini sağlayan direktifin asıl amacı bir AB ye ait bir iç enerji piyasasını oluşturabilmekti. Ülkeler arası enerji transferi kapasitesinin sınırlı olduğu ve mevcut 21 L. Vandezande, L. M., Bram Delvaux, Geert Van Calster, Ronnie Belmans (2006). "Evaluation of Economic Merger Control Techniques Applied to the European Electricity Sector." The Electricity Journal 19(6): 49-56, s Surratt, W. (1998). "The Analytical Approach to measuring Horizontal Market power in Electric Utility markets: A Historical Perspective." The Electricity Journal: 22-33, s İngilizce kaynaklarda SLC (significant lessening of competition) testi olarak geçmektedir. 24 Pazar gücünün kullanılmasına ilişkin bölümde izah edildiği gibi, %20 lik bir pazar payına sahip bir elektrik santralinin pazar gücü kullanarak rekabeti engellemesi mümkündür. 25 Moss, s.11; Deb, s.4; Vandezande, s Kullanılan modeller hakkında fikir edinmek için bkz.m. Ventosa, A. B., A. Ramos, M. Rivier (2005). "Electricity Market Modeling Trends." Energy Policy 33: K. Neuhoff, J. B., M. Boots (2005). "Network- constrained Cournot Models of Liberalized Electricity Markets: the Devil is in Details." Energy Economics 27(3):

10 firmaların ulusal ve genellikle hakim durumda olduğu bir yapıda, bu ulaşılması güç bir amaç olarak gözükmekteydi. 28 Firmaların hakim durumda olmaları nedeniyle, gerçekleştirdikleri ulusal ölçekteki birleşme ve devralmalar rekabete aykırı düşüyordu ancak gelirlerinin 2/3 ünü tek bir üye ülkeden elde etmeleri nedeniyle AB Komisyonu nun denetimine tabi olmuyorlardı. AB Komisyonu 2005 te yayımladığı elektrik ve gazda iç pazarın yaratılmasına 29 ve yaptığı sektör incelemesine dair raporlarla 30, ikinci elektrik yönergesi (2003/547/EC) ve 1228/2003 sayılı Regülasyon ile devam eden serbestleşme çabalarının, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmayı başaramadığını açıklamıştır. Öncelikle pazardaki yoğunlaşma hala çok yüksekti. En büyük ilk üç üretim firmasının pazar payının toplamını ifade eden CR(3) oranı AB üye ülkelerinin çoğunluğunda %65 in üzerindeydi. Mevcut firmaların güçlü pozisyonları, yeni giren firmalar tarafından sarsılamamıştı. İkincisi Avrupa ölçeğinde bir konsolidasyon yaşanıyordu: Ulusal pazar lideri firmalar büyük satın alımlarla komşu ülke pazarlarına giriyor ve sınır ötesi rekabete olan ihtiyacı daha da artırıyorlardı. Devam eden bu birleşme dalgasında bazı üye ülke hükümetleri ulusal çıkarları hala ilk sıraya koymaktadır. EON un 2002 de Ruhrgas tarafından alınması Alman federal rekabet otoritesi Bundeskartellamt tarafından, Endesa için Gas Natural ın 2006 da verdiği teklif de İspanyol otorite Tribunal de la Competencia tarafından yasaklandı. Ancak açıkça rekabete aykırı olmalarına rağmen Komisyon eşiğinin altında kalan her iki devralma da, sektörün stratejik önemi ve ulusal şampiyonları desteklemek amacıyla, hükümetlerin müdahalesiyle gerçekleştirildi. Bu durum, AB nin mevcut birleşme/devralma mevzuatının, elektrik sektöründe ne rekabeti sağlama ne de iç pazarı oluşturma amacına hizmet ettiğini, 2/3 kuralı değiştirilmeden ortak bir AB elektrik politikası oluşturulmasının mümkün olmadığını ortaya çıkardı. 31 Fransız hükümetinin EON un Endesa ya ve İspanyol hükümetinin Enel in Suez e 2006 yılında açıklanan satın alma tekliflerine verdiği tepkiler korumacı dalganın devam etiğini göstermektedir. 32 Bütün bu gelişmelere karşın AB Komisyonu hem sektördeki birleşmelere olan yaklaşımını sertleştirmekte, hem de rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları yasaklayan Roma Antlaşmasının 81.maddesi ile, hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklayan 82.maddesini uygulamaya koymaktadır. ABD de uygulanan birleşme/devralma politikasını incelediğimizde ise gaz çevrim santralleri ile elektrik üreticilerinin birleşmesinden doğan dikey entegrasyon sorununa ve iletim hizmetinin tek firmanın elinde yoğunlaşması durumuna dikkatle yaklaşıldığı göze çarpmaktadır Ibid. s AB Komisyonu, Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market, Communication from the Commission, COM(2005) 568, 30 AB Komisyonu, Preliminary Report Sector Inquiry under Article 17 Regulation 1/2003 on the Gas and ElectricityMarkets, 2006, 31 Leveque, s Vandezande, s Moss, s.11

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Metin PEKTAŞ Selen Yersu ŞAHİN

Detaylı

REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2012 ANKARA DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Cemal Ökmen YÜCEL Tuğçe KOYUNCU Emine TOKGÖZ Rekabet Kurumu. Her Hakkı Saklıdır. Rekabet

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE ŞİRKET KURTARMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA YARDIMLARI. tepav. Dr. UĞUR EMEK

AVRUPA BİRLİĞİ NDE ŞİRKET KURTARMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA YARDIMLARI. tepav. Dr. UĞUR EMEK AVRUPA BİRLİĞİ NDE ŞİRKET KURTARMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA YARDIMLARI tepav Dr. UĞUR EMEK türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Haziran, 2006 AVRUPA BİRLİĞİNDE ŞİRKET KURTARMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA

Detaylı

İ NTERNET SEKTÖRÜ ve TÜRKİ YE İ NCELEMELERİ : Teknik, Ekonomik ve Düzenleyici Yaklaş ı mlar

İ NTERNET SEKTÖRÜ ve TÜRKİ YE İ NCELEMELERİ : Teknik, Ekonomik ve Düzenleyici Yaklaş ı mlar İ NTERNET SEKTÖRÜ ve TÜRKİ YE İ NCELEMELERİ : Teknik, Ekonomik ve Düzenleyici Yaklaş ı mlar Mustafa Alkan 1, Müberra Güngör 2 Gökhan Evren 3 malkan@tk.gov.tr mgungor@tk.gov.tr gevren@tk.gov.tr Özet: İnternet

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz.

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Müsiad Cep Kitaplığı: 23 ISBN 978-975-7215-73-8 Önsöz 1988 yılında yayınlanan ilk Basel uzlaşışının

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ PAZAR...2 1.1. İlgili Ürün ve İlgili Coğrafi Pazar...2 1.2. İlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının Hedefleri...3 1.3. Pazar Tanımlamasının Temel İlkeleri...3 1.3.1. Talep İkamesi...3

Detaylı

Bülteni. Enerji Piyasası TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI VE GELECEĞİ ÖZEL SAYISI. Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir. Sayı: 21

Bülteni. Enerji Piyasası TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI VE GELECEĞİ ÖZEL SAYISI. Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir. Sayı: 21 Enerji Piyasası Bülteni Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir. Sayı: 21 ISSN : 1308-8262 Haziran 2012 TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI VE GELECEĞİ ÖZEL SAYISI Elektrik Piyasası: Nasıl Bir Değişim? Sağlıklı ve Etkin

Detaylı

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:3, 2002 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Haluk TANDIRCIOĞLU * Bu çalışmada ilk olarak özelleştirmenin tanımı ve gerekçeleri ortaya

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

Bülteni. Enerji Piyasası. Petrol Piyasası Fiyat Uygulamaları Hakkında Kurul Kararı. Enerji Uzmanları Derneği bültenidir. Sayı: 4.

Bülteni. Enerji Piyasası. Petrol Piyasası Fiyat Uygulamaları Hakkında Kurul Kararı. Enerji Uzmanları Derneği bültenidir. Sayı: 4. Enerji Uzmanları Derneği bültenidir. Sayı: 4 ISSN : 1308-8262 Haziran 2009 Petrol Piyasası Fiyat Uygulamaları Hakkında Kurul Kararı Elektrik Dağıtım Bölgelerinin Eş Zamanlı Olarak Özelleştirilmesi Ve Üretim

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

BİLGİ ve İLETİŞİM (TELEKOMÜNİKASYON) SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ve EĞİLİMLER

BİLGİ ve İLETİŞİM (TELEKOMÜNİKASYON) SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ve EĞİLİMLER BİLGİ ve İLETİŞİM (TELEKOMÜNİKASYON) SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ve EĞİLİMLER Global Finansal Kriz Sürecınde Yeniden Yapılanma ve Çözüm Arayışları Dr. İhsan KULALI Hakan BİLİR Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

EPDK DÜNYA GENELİNDE UYGULANAN ELEKTRİK TİCARET REJİMLERİNDEN ÖRNEKLER

EPDK DÜNYA GENELİNDE UYGULANAN ELEKTRİK TİCARET REJİMLERİNDEN ÖRNEKLER EPDK DÜNYA GENELİNDE UYGULANAN ELEKTRİK TİCARET REJİMLERİNDEN ÖRNEKLER Elektrik Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2003 1 Giriş..... 3 2 Arjantin Elektrik Piyasası...4

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

Rekabet Hukukunda Hakim Durum ve Hakim Durumdaki Teşebbüsler

Rekabet Hukukunda Hakim Durum ve Hakim Durumdaki Teşebbüsler i --------------------------------diğer kenarlardan 2,5 cm bırakılır----------------------------------- T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Rekabet Hukukunda Hakim Durum ve Hakim Durumdaki Teşebbüsler Yüksek

Detaylı

Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı

Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı Piyasa Analizi Kamuoyu Görüşlerini İçeren Belge Yayım Tarihi: 15.07.2014 Ref: 2014-2007/879/EC-7-V2.0 Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı Temmuz 2014, LEFKOŞA www.bthk.org Osmanpaşa Caddesi, Feray Yağcıoğlu

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

TÜRKİYE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME SONRASI FİYAT HAREKETLERİ

TÜRKİYE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME SONRASI FİYAT HAREKETLERİ TÜRKİYE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME SONRASI FİYAT HAREKETLERİ Bülent Gökdemir Rekabet Kurumu Başuzman Aralık 2010 1. GİRİŞ... 0 2. AKARYAKIT PİYASASINIDA FİYATLAMAYA İLİŞKİN HUKUKİ ÇERÇEVE... 1 3.

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı