2.6-l-ETKiLE imli TAHTA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2.6-l-ETKiLE imli TAHTA"

Transkript

1 2.6-l-ETKiLE imli TAHTA Ekran LED teknolojisi ile gahsacaktir Etidles.imli tahta (Etkile imli Tahta Bilgisayan ve LED ekran birlikte) en fazla 300 Watt enerji ttiketecektir LED ekranm omrii en az saat LED Ekran'da 3,3,5 (3 karanhk, 3 aydinlik olmak iizere en fazla 5 hatah pixel) endustri kuralma uygun sayida Qlu piksel olabilir LED ekranm ger9ek cozunurlugii minimum 1920x1080 Full HD LED ekran optik imajlarna dokunmatik veya Infrared teknolojisine sahip Optik imajlamayi en az 2 kamera ile yapilacaktir LED ekranm renk paleti; en az 16.7 milyon renk LED ekram darbelere karsi korumak amaciyla panelin oniine en az 4 mm temperli cam konulacaktir LED ekranda pasif kalem ve parmak ile kullamm ozelligi Dokumatik ekranm gok parmakh hareketleri algilayici (multi touch gestures) ozelligi LED ekran boyutu en az 65 inch LED ekranm tepkime suresi en fazla 8 ms LED ekranm parlakhgi en az 300cd/m LED ekranm kontrast orani en az 4000: LED ekranm giig acma/kapama, parlakhk arttirma/azaltma, ses arttirma/azaltma dtigmesi panelin on kismmda LED ekranm touch screen modunu a9ma/kapama butonu panelin 5n kismmda RGB/HDMI/dahili bilgisayarm goriintu moduna gecis butonu panelin on kismmda Etkilesimli Tahta Bilgisayarmm port isimleri portlarla aym hizada LED panelin 6n kismmda Etkilesimli Tahta Bilgisayar ve LED ekranm agma/kapama butonu LED ekran iizerinden tek noktadan yapilacaktir. Aynca LED ekranm 6n kismma yapilacak butonlann isimleri (Serigrafi, Tampon, In-Mold Roller baski yontemlerinden herhangi bin ile ) direk malzeme/yuzey uzerine kalici gikmayacak ekilde yazili LED ekranm uzaktan kumandasi LED ekran 1024x768, 1280x800, 1360x768 ve 1920x1080 gozunurluklerini desteklemelidir LED ekranm on yiiziinde toplamda gergek en az 20 wattlik yerle ik ses sistemi LED ekranm kullamm menu yazilimi Tiirkge LED ekran kullamlmadiginda (10 dakika sonra) otomatik ekram karartma ozelligi LED ekranm yan kismmda en az; 1 adet PC (RGB) giri i, 1 adet Mikrofon ve 1 adet stereo Audio 9iki i, 1 adethdmi giri i, 1 adet USB (interaktif baglanti icin) Baglanti prizinden gelen giig kablosu, HDMI kablosu, USB kablosu haricindeki LED ekranm kullammmda ihtiyac duyulan mm kablo ve aksesuarlar idare tarafmdan temin edilecektir Etkile imli Tahta Bilgisayan LED Ekran igerisinde yer alacak, kizakh nitelikte Etkile imli Tahta Bilgisayan soketli olup, LED ekran yerinden oynatilmadan bir tutamak ile soktiliip takilabilir olacak, Etkilesimli Tahta disma kolayca gikartilabilecektir.

2 LED Ekran sol kenan ile kizakh olan etkile imli tahta bilgisayarmm sol kenan (9ah ma konumunda iken) aym hizada olmahdir ETKiLESiMLi (AKILLI) TAHTA BJLGJSAYARI TEKNJK OZELUKLERJ Bilgisayar en az SPECint(R)_rate_base2006 (Versionl2.2) testinden en az 49 (kirkdokuz) puan alacaktir Etkilesimli Tahta Bilgisayan mobil is.lemciye sahip Veri yolu hizi en az 1333 MHz En az 9ift fekirdek mimarisinde En az 4 GB kapasitede ve en az 1066 MHz hizmda 9ahsan en az DDR3 SDRAM bellek bulunmahdir Single Channel DDR3 destegi En az 500 GB kapasitede SATA II mimarisinde disk bulunmahdir En az 2 adet dahili USB 2.0 (Haricen takilan USB hub vb gibi cozumler kabul edilmeyecektir), en az 1 adet mikrofon girisi, kulakhk cikisi, en az 1 adet RJ-45 portlanna sahip En az 512 MB ekran karti dahili veya harici /100/1000Mbps hizlanni destekleyen Wake On LAN ozelligi olan entegre ag karti bulunmahdir Dahili veya harici a/b/g/n Wireless adaptor Dahili ses karti ve stereo?ikis Uriine ait CE belgeleri idareye sunulacaktir. 1. ETKlLESIMLi TAHTA CERCEVESININ GENEL OZELLIKLERI 1.1. Etkilesimli tahtanm 9er9evesi iki ana bolmeden olu acaktir. Birincisi 65" LED ekramn montajmm yapilacagi bolme, ikincisi ise beyaz tahtanm takildigi bolmedir. Bu iki bolme iizerinde kayar kapak seklinde emaye kapli ve manyetik 6'zellikli beyaz tahta yer alacaktir. i. 65" LED ekran bolmesi ile beyaz tahta bolme birbirine esit biiyuklukte ii. 65" LED ekran sol yam (beyaz tahtanm kapanma kenan) ile bolme arasinda en az 10cm lik portlara ula ma maksath, el girecek kadar bir bo luk bulunacaktir. iii. Beyaz tahta ekramn iizerine kapatildigmda (kilitli vaziyette) 65" LED ekran bolmesini tamamen emniyetli bir sekilde kapatmahdir. Bu durumda iken di ardan muhaleye imkan vermeyecek sekilde tizerinde bo luk, a9ikhk, sokiiliip takilabilir malzeme olmayacaktir. iv. Beyaz tahta diger beyaz tahtanm uzerine kaydmldiginda (Beyaz tahta 65" LED ekramn uzerinden tamamen kaydmldiginda) 65" LED ekrana 178 dereceden (yandan) bakan bir goz tarafmdan rahathkla goriilebilir bir pozisyonda monte edilecektir. Etkile imli tahta 9er9evesi, (65" LED ekramn verecegi goriintiinun) 6'grencilerin goru alanma engel olmamahdir Turn etkile imli tahta 9er9evesinde TSE, ISO, ASTM, DIN, standartlarimn ilgili hiikumleri ge9erli 1.3. Yiiklenici, etkile imli tahta 9er9evesinin kurulumu ve 9ah masi i9in ihtiya9 duyulacak par?a, birim, modiil, tiriin ve benzeri gereksinimleri saglayacaktir.

3 1.4. Etkile imli tahta cer9evesine ait, turn malzemelerin di ytizeyleri ptiruzsiiz, renk ve puturltiliik dagihmi uniform olacak, di yiizeylerde herhangi bir 9izik,?atlak, yank, kabarcik, kink, delik vb. olmayacaktir Etkile imli tahta?er9eve yapismda hasar goren boliimler degistirilebilecek bir yapida olmahdir Etkilesimli tahta 9er9evesinin ayaklan (destek) hari9 di iskelet yapi altiminyum malzemeden imal edilecektir. Turn aluminyum malzemeler; TS EN 755-2, TS EN 755-9, EN AW H22, TS EN 485-1, TS EN 485-2, TS EN standartlanna uygun olmahdir Etkile imli tahta 9er9evesinin montajmda kullamlan tiim baglanti elemanlan Dkp (Korozyona karsi beyaz kaplamah) malzemeden tiretilecek olup civata gruplan DIN 933, somunlar DIN 934, pullar DIN 125 ve yayh rondelalar DIN 127 standardmda olmahdir. Kabin tizerindeki ana mukavemet baglantllannda imbus (alyen ) ba hkh civata, somun, pul ve yayh rondela seti kullamlarak baglanti ger9ekles.tirilmelidir LED ekranin etkile imli tahta 9er9evesi i9erisindeki konumu (sagda/solda) ogretmen masasi tarafinda olacak ekilde yapilacaktir. Kurulum yapilacak simflar ile ilgili detaylar idare tarafmdan verilecektir Teklif edilen tiim uriinler kullamm Qmrii boyunca artnamelerde belirtilen tiim kalite ve giivenlik standartlanni saglamahdir. 2. KAFES (ISKELET ) YAPISI 3.1. Duvar boyutu 350 cm ve biiyiik olan smiflara a agidaki tahta boyutlan kullamlacaktir Kafes Yapisi, en az t=2,00mm kahnhginda aluminyum extriizyon malzemeden yapilacaktir. Aliminyum extriizyon en boyutu "D" (Xmm), LED ekranin derinligine bagh olarak istekli tarafmdan degi tirilebilir. Kafes yapisim olu turan her bir kenar tek par9adan olu acaktir Kafes yapismda kullamlan aluminyum malzemelerin hepsi eloksalli Kafes, yan moduler veya modiiler 9er9eve yapismda Montaj sonrasi iskelet ebatlan W=3400 x Hl=1050 x H2=1900mm x D=en fazla 300mm Bu 9er9eve yapi, kafes ko elerinde, civatah baglantilar ile birle tirilecektir Kafes, sol yan modiilde ekran kasa giri 9ikisim saglamak maksath mente eli bir kapak sistemi olu turulacaktir. Kapak LED ekran tizerindeki kizakh bilgisayar kasasi giri 9iki ma engel olmayacaktir. Kendine ozel kilidi Kafesin, her kenarda en az 2 (iki) noktadan olmak ttzere; civatah olarak, baglanacaktir. Kafesteki mekanik birle tirmelerde minimum M5 Alyen-Imbus civata baglanti seti ( Civata, pul, somun, yayh rondela, vb.) ile yapilacaktir Etkilesimli tahta 9er9evesi monitor bo lugunda 65" monitore uygun aski aparati bulunacaktir. Aski aparati demonte yapida 40x40x2mm profil ve 2mm DKP-6112 DC 01 malzeme sacla desteklenmis. yapida en az 3 ta iyici ayak ve agirhk merkezine uygun ekilde yerle im yapilacaktir. Ekran montaj paneli t=2mm kahnliginda DKP-6112 DC 01 malzemeden biikiimlerle

4 kuwetlendirilecektir. Her ayak zemine en az 2 noktadan, duvara en az 2 noktadan 9elik diibeller ile baglanacaktir Kafes kurulu iken beyaz tahtalar, onden sskiilebilir ve takilabilir Kafes kurulu iken LED ekran aski aparatina onden veya beyaz tahta boliimimden kaydmlarak monte edilecektir Beyaz tahtalann kullanilabilir alani en fazla olacak ekilde planlanmahdir Kafes i9erisinde; Beyaz tahta, ekran ve diger beyaz tahtanm 6'nunde Beyaz tahta tistten en az iki noktadan dort tekerlekli olacak ekilde, hareketli alttan merkezlemeli Beyaz tahta tekerlek kapanma noktalannda stoper Beyaz tahta en az t=0.40mm kalmhginda emaye kaph metal malzemeden Tahtanm rengi beyaz, yan mat renkte, puruzsuz, beyaz-tahta kalemine kar i kimyasal dayamma sahip Beyaz tahta t=0.40mm kahnligindaki emaye metalin mukavemetini arttirmak ve dalgalanmayi 6'nlemek i9in arka kismina en az t=8mm kalmligmda ki sunta yonga levha malzeme presle yapi tmlacaktir. Yine bu malzemenin arka ytizeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle yapi tinlacaktir Beyaz tahtanm fevresi en az 1mm lik aluminyum kenarhk 9er9eve ile yapi tirma islemi yapilarak kaplanacaktir Beyaz tahtanm on sag alt kismina saga sola kaydirma esnasmda kullamlmak maksath max 50mm 9apmda metal veya plastik topuz (tutama9) eklenecektir Beyaz tahta en az t=0.40mm kalmligmda emaye kaph metal malzemeden Beyaz tahta t=0.40mm kalmligmdaki emaye metalin mukavemetini arttirmak ve dalgalanmayi 6'nlemek i9in arka kismina en az t=8mm kalmligmda sunta malzeme presle yapi tinlacaktir. Yine bu malzemenin arka ytizeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle yapi tinlacaktir Beyaz tahtanm 9evresi en az 1mm lik aliiminyum kenarhk 9er9eve ile yapis.tirma i lemi yapilarak kaplanacaktir Beyaz tahtalar i9in kullamlan emaye kaph levhamn seramik sertligi uluslararasi kalite normlanna uygun Beyaz yazi tahtalannin arka yiizeyine en az 0,35mm kalmligmda galvanizli sac yeterli basm9ta kontak tutkah ile yapis. tmlacaktir Beyaz tahtalann her iki ytizey kaplamasi eksiksiz ve tek par9a Beyaz tahtalann yiizeylerinde herhangi bir gonyesizlik ezik, 9izik, 9atlak, kabarma gibi kusurlar olmayacaktir Kafes i9erisinde beyaz tahta ekramn sag yan kismmda hareketsiz sabit yapida alt kisimdan merkezlemeli ust ko e kisimlarmdan 1 er adet civata baglanti seti ile kolay sokiilebilir yapida baglanacaktir Beyaz Tahtanm arka bolmesi ile LED ekramn bolmesi birbirinden DKP sac ile bolunecektir. Bu bolme kolay sokulebilir yapida olmahdir.

5 Etkile imli tahta kilit sistemi sol yan orta kisimda beyaz tahtayi kilitleyebilecek ekilde ve hareketli sol yan profil kapak, sag yan orta kisimdan kilitleyebilecek ekilde olacaktlr. Sol yan profil kapagm konumu kizakli bilgisayar cihazmin takihp/9ikartilmasma uygun konumda olacaktlr Kilitler a9ilarak kolayca degi tirilebilecek ekilde montaj edilecektir. Kilitlerin 9ah masma yonelik; a9ma ve kapatma/kilitleme fonksiyonelliginde sira di i zorlayici bir kuwet gerektirmeyecektir Etkile imli tahta 9er9evesi kapali ve kilitli durumda iken di ardan miidahaleye imkan vermeyecek, iizerinde bosjuk, a9ikhk, sokiiliip takllabilir malzeme olmayacaktir Etkile imli tahtamn on sol/sag alt kismmda silgi, kalem vb. Ara9lan koymak i9in aparat olmahdir Etkilesimli tahtada kullamlacak kablo giris,leri baglanti prizi tarafinda, Etkile imli tahta kafesinin altmdan dar kenanna uyumlu dar 9api 50 mm oval giris, bulunmahdir. Giri kenarlari kablolan kesmeyecek ozellikte veya kenarhga sahip olmahdir Etkile imli tahta 9er9evesine ait yiizeylerde, deliklerde ve kenarlarda 9apak, kesici yapilar olmayacaktir. Yrt.Do5.0r.

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

IÇINDE TEKNOLOJI VAR. HARİCİ TİP KABİNETLER ve AKSESUARLARI

IÇINDE TEKNOLOJI VAR. HARİCİ TİP KABİNETLER ve AKSESUARLARI IÇINDE TEKNOLOJI VAR HARİCİ TİP KABİNETLER ve AKSESUARLARI Bizde de Sokaklarda o varsa... bu var! Sadece darbeler mi? Elektromanyetik radyasyona, aşırı sıcağa, soğuğa, yağmura kara, rüzgâra ve depreme

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Sivrice Gençliği Geleceğimizdir Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve

Detaylı

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4 S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 3 Beagle Board 3 Adet 4 Eğilme deney seti aparatları: 5 Sayısal Çıkışlı Kuvvetli Yer Hareketi

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ YEREL ALAN AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/60 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR STANDARTLAR I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER II. BÖLÜM: PASİF ALTYAPI BİLEŞENLERİ 2. PASİF ALTYAPI

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

kvar 25,000 Oska/010-zy

kvar 25,000 Oska/010-zy Sayfa 1 Poz İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 Sac pano-800 mm genişliğinde Adet 1,000 Yapım Şartları: t: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Yüksekliği

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. KONU: 12 metrelik Solo Tip Toplu Taşım Otobüsünün aşağıdaki şartlar dâhilinde, teknik özelliklerini ve kontrollerini içermektedir.

TEKNİK ŞARTNAME. KONU: 12 metrelik Solo Tip Toplu Taşım Otobüsünün aşağıdaki şartlar dâhilinde, teknik özelliklerini ve kontrollerini içermektedir. TEKNİK ŞARTNAME KONU: 12 metrelik Solo Tip Toplu Taşım Otobüsünün aşağıdaki şartlar dâhilinde, teknik özelliklerini ve kontrollerini içermektedir. A. GENEL HÜKÜMLER: 1. Araçlar 2918 sayılı T.C Karayolları

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar. GNB 1586 B1 i5

Dizüstü Bilgisayar. GNB 1586 B1 i5 Dizüstü Bilgisayar GNB 1586 B1 i5 TR UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

Proline+ duvar tipi kabinetler

Proline+ duvar tipi kabinetler 1. GENEL ÖZELLIKLER Proline+ 19 duvar tipi kabinetleri; ofislerde ve sistem odalarında daha az miktarda U boy gerektiren alanlar için, ekonomik kablolama ve daha az cihaz gereksinimi olan durumlar için

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ -İdarenin vereceği projelerde idarenin yazılı veya sözlü izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. -Proje ve şartnamelerin ekleri olarak verilen

Detaylı

1. DONANIM BİRİMLERİ

1. DONANIM BİRİMLERİ Önemli Not: Çeviriler tarafımdan ders içerisinde yapılmıştır. Herhangi bir doğrulamadan geçmemiştir, eksik ve hataların olması muhtemeldir. Derse giren arkadaşlara faydası olması amacıyla yayınlanmıştır.

Detaylı

Prestigio Eğitim Çözümleri

Prestigio Eğitim Çözümleri Prestigio Eğitim Çözümleri Prestigio Eğitim Çözümlerine Giriş Prestigio Eğitim Çözümleri, Elektronik Okul fikrinden yola çıkarak tam bir Ekosistem Çözümü sunmayı amaçlamaktadır. Çözün şunları içermektedir;

Detaylı

Proline duvar tip kabinetler

Proline duvar tip kabinetler Proline duvar tip kabinetler 1. GENEL ÖZELLIKLER Proline duvar tip kabinetleri; ofislerde ve sistem odalarında daha az miktarda U boy gerektiren alanlar için ekonomik kablolama ve daha az cihaz gereksinimi

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU. GNB 1455 A1 i3

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU. GNB 1455 A1 i3 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU GNB 1455 A1 i3 UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

SIRA NO GENEL DURUM İNCELEMESİ E/H

SIRA NO GENEL DURUM İNCELEMESİ E/H 1 SIRA NO GENEL DURUM İNCELEMESİ E/H 1 Keşif Formu doldurulup Okul Müdürü ve Yüklenici Temsilcisi tarafından imzalanmış mıdır? 2 Hasarsızlık Raporu doldurulup Okul Müdürü tarafından imzalanmış mıdır? 3

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA

ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU NOT: Almış olduğunuz ürünün modeline bağlı olarak AKILLI TAHTA ürününüzün görüntüsü bu el kitabında görüntülenenlerle aynı olmayabilir. Sistem Özellikleri

Detaylı

DİJİTAL KONFERANS SİSTEMİ-GÖRÜNTÜ SİSTEMİ-SES SİSTEMİ KONFERANS SİSTEMİ MERKEZ ÜNİTESİ

DİJİTAL KONFERANS SİSTEMİ-GÖRÜNTÜ SİSTEMİ-SES SİSTEMİ KONFERANS SİSTEMİ MERKEZ ÜNİTESİ DİJİTAL KONFERANS SİSTEMİ-GÖRÜNTÜ SİSTEMİ-SES SİSTEMİ KONFERANS SİSTEMİ MERKEZ ÜNİTESİ Kontrol ve besleme ünitesi, dijital konferans sisteminin ekipmanları olan başkan ve delege ünitelerinin kontrol ve

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 3362 ORTAÖĞRETİM KURUMUNUN YEREL ALAN AĞI PASİF ÜYELERİ VE AKTİF CİHAZLARI KURULUMU GEÇİCİ KABUL KONTROL LİSTESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 3362 ORTAÖĞRETİM KURUMUNUN YEREL ALAN AĞI PASİF ÜYELERİ VE AKTİF CİHAZLARI KURULUMU GEÇİCİ KABUL KONTROL LİSTESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 3362 ORTAÖĞRETİM KURUMUNUN YEREL ALAN AĞI PASİF ÜYELERİ VE AKTİF CİHAZLARI KURULUMU GEÇİCİ KABUL KONTROL LİSTESİ Geçici Kabul Kontrol Listesi 3362 Ortaöğretim Kurumunun Yerel Alan

Detaylı

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşin Konusu FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ projesinin odalarına yangına karşı otomatik FM-200 gazlı söndürme sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın algılama

Detaylı

M.Akif Cad. No:104 Estim Sanayi Sitesi Kısıkköy Menderes - İZMİR / TÜRKİYE. Tel : 0232 257 61 92 Pbx Fax : 0232 257 66 06. www.viabilisim.

M.Akif Cad. No:104 Estim Sanayi Sitesi Kısıkköy Menderes - İZMİR / TÜRKİYE. Tel : 0232 257 61 92 Pbx Fax : 0232 257 66 06. www.viabilisim. M.Akif Cad. No:104 Estim Sanayi Sitesi Kısıkköy Menderes - İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 257 61 92 Pbx Fax : 0232 257 66 06 MÜŞTERİ AKIŞ YÖNLENDİRME SİSTEMİ NEDİR? Müşteri akış yönlendirme sistemi, bir diğer

Detaylı

Şerif ULUCAN-Proje Koordinatörü- 0534 839 47 60

Şerif ULUCAN-Proje Koordinatörü- 0534 839 47 60 DOĞRUDAN TEMİN İLANI MADEN EĞİTİM VE KÜLTÜRE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Küçük Nedenler,Büyük Hedefler Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı