VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ HAS BETON ÇAMURDA EN Y S VOLVO NUN NfiAAT KAMYONU GAMI DAHA GEN fi VE HER ZAMANK NDEN DAHA Y TAfiIMACILI IN P R TÜRKSPED 40 YILDIR ULUSLARARASI YOLLARDA DEPREM E T M NE VOLVO DUYARLILI I GÜVENLIK KAVRAMINDA VOLVO FARKI

2 VOLVO KAMYON MAGAZ N içindekiler #3/2007 L DERDEN Volvo her zaman yan n zda V SK EM N ELLERDE TAfiINIYOR Yeflil tepeler ile golften baflka skoçya en çok viskisi ile bilinir. Dünya ekonomisinin canl oldu u günümüzde bu ünlü içecek için talep rekor düzeylere ç km fl durumda. Ancak genel düflüncenin aksine viski üretiminde çal flan kifliler için üretimin günlük rutini lüks veya p r lt l olmaktan çok uzak. skoçlar için güvenlik ve kalite en önde gelen unsurlar. D ER KONULAR: 4 VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ Volvo ile 28 y l önce tan flan Has Beton firmas n n çekirdekten inflaatç yöneticileri, N serisi burunlu Volvo ile tan flmalar ndan bu yana sadece Volvo araç kullan yorlar. 8 VOLVO KAMYON EN Y SERV S NASIL VERECEK Tafl ocaklar, yol inflaat veya mermer ocaklar? Hiç fark etmez. Volvo nun inflaat kamyonu gam daha genifl ve her zamankinden daha iyi. 26 DEPREM E T M NE VOLVO DUYARLILI I Volvo, Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü ne Depreme Duyarl l k Günleri projesinin destekçilerinden biri olarak, e itim amac yla kullan lmak üzere bir çekici sa lad. 17 GELECEK 23 BEN M VOLVO M 24 TAfiIMACILIK 28 VOLVO GÜNCEL VOLVO KAMYON MAGAZ N, Volvo Türk Ltd. Cevat Aç kal n Cad No:30 Tozkoparan Merter st.- Türkiye Tel: Faks: Sahibi: Henrik Appelbom S. Yaz flleri Müdürü: Özlem Çopuro lu Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Matbac l k Ltd. fiti. shakpafla Cad. Özbenli Apt. No: 4/1 st.-türkiye Tel: Bask : Euromat Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 6 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Fotograf ve bilgilerinin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. Geçmiflten günümüze Volvo güvenlik, verim ve sa laml k kavramlar ile birlikte an lm flt r. Yükselen teknolojik birikim ile uyumlu olarak güncellenen bu de erler her zaman Volvo ile birlikte an lmaya devam edecek. Artan endüstriyel faaliyetler, çevre ve do al hayat h zla etkiliyor. Otomotiv endüstrisinin ve modern yaflam n çevre sorununun bir parças oldu unu biliyoruz. Volvo Kamyon olarak çözümün de bir parças oldu umuzu kan tlad k. Sofistike motor teknolojisinin ve küçük modifikasyonlar n yard m yla, dizel motorlar, çok say da yenilenebilir yak t ile çal flt rmaya yönelen Volvo Kamyon, dünyan n ilk karbondioksit sal n ms z ticari araç üretim tesisi olan Gent Fabrikas ile de bu konudaki duyarl l n ve sorumlulu unu sergiledi. Sektörün gelece ine yön veren bu çal flmalar n yan s ra Volvo, kullan c lar n n verimlili ini ve karl l n artt racak çal flmalar da kesintisiz sürdürüyor. Volvo Kamyon un yeni çal flma tarz olan Orijinal Volvo Servisi ile tüm sat fl sonras sistemimiz müflteri memnuniyetini temel alan bir biçimde yeniden düzenleniyor. Personelimiz yeni sat fl sonras iflleyifli hakk nda detayl biçimde bilgilendiriliyor. Müflterilerimizin araçlar n sürekli olarak çal fl r durumda tutma ve onlar n en iyi çözüm orta olma hedeflerimiz do rultusunda yol yard m filomuzu da güçlendirdik. Tam donan ml araçlar m z ve uzman ekibimiz yolda problem yaflayan müflterilerimize 7/24 yard ma haz rlar. HENRIK APPELBOM GENEL MÜDÜR VOLVO KAMYON 2 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

3 GÜNDEM KAMYON DÜNYASINDAN NOTLAR Yak t Takibi ile az yak t çok ifl AVRUPA DA bir ilke daha imza atan Volvo Kamyon, Yak t Takibi sistemi ile yak t tüketimini düflürme konusunda müflterilerine dan flmanl k hizmeti veriyor. fiu an üç pilot ülke; sveç, Hollanda ve ngiltere de denenen sistem, önümüzdeki iki y l içinde tüm Avrupa da kullan lmaya bafllanacak. YAKIT TÜKET M N %8 e varan oranda düflüren ve iki y l önce uygulanmaya bafllayan sistem, müflteriye yak t tüketimini azaltma konusunda sa lanan ürün ve hizmetlerin tümünü kaps yor. Do ru ekipmanlar ile donat lm fl, düzenli bak mlar yap lan, iyi e itimli bir sürücü taraf ndan kullan lan bir kamyonun yak t tüketimini takip etmek ve de erlendirmeye almak, yak t tüketimini azaltmak yönünde at lm fl önemli ad mlardan biri. Uygulanan ve olumlu neticeler al nan bu sistem büyük filo ve müflteriler taraf ndan denenerek. yak t tüketimine yapt olumlu katk lar gözlenerek, gelifltiriliyor. YAKIT TAK B kavram n n yeni ve gelifltirilmifl versiyonu olan Yak t Yönetim Hizmeti (FMS) yak t tüketimini azaltmaya, maliyetleri düflürmeye ve çevreyi daha az kirletmeye yönelik yeni, profesyonel bir dan flmanl k hizmeti. Program ay aras nda uygulan yor. Program n ana bafll klar aras nda; idari konularda asistanl k ve sürücü e itimi yer al yor. Program sonunda FMS hizmeti amac na ulaflm fl, müflteri sistemi ö renmifl, uygulamaya haz r ve getirilerini say sal olarak görme imkan na sahip oluyor. Sistemi deneyen Hollandal tafl ma firmas n n yöneticisi Gijs Van Donge, yak t izleme sisteminin yak t tüketimini her kamyonda %6-7 oran nda azaltt n, 260 kamyonluk filolar nda senede 800 bin Euro tasarruf sa layaca n ve sisteminin kendini 12 ayda amorti etti ini belirtiyor ve ekliyor; Rüya gibi bir sistem ve inan lmaz bir tasarruf. Düflük yak t tüketimi ayn zamanda düflük karbonmonoksit emisyonu anlam na geliyor. Gijs Van Dongen bu konuda çevreye yap lan katk n n hiç de az olmad n kendi filosundan bir örnekle anlat yor; AB araflt rmalar na göre ortalama bir insan senede 11 ton karbondioksit üretir, yak t izleme sistemi ile 260 tafl tl k bir filo yaklafl k 1900 ton daha az karbonmonoksit üretiyor diyor. Ticari araç sürücüleri 2008 de SRC belgesiz yol alamayacak ULAfiTIRMA Bakanl Kara Ulaflt rma Genel Müdürlü ü taraf ndan uygulamaya konulan Karayolu Tafl ma Yönetmeli i ne göre tüm ticari tafl t sürücülerinin 31 Aral k 2007 tarihine kadar SRC belgesi almas gerekiyor. SRC BELGES N N 4 ÇEfi D BULUNUYOR; - SRC 1 uluslararas yolcu tafl mac l, - SRC 2 yurtiçi yolcu tafl mac l, - SRC 3 uluslararas yük tafl ma, - SRC 4 ulusal yük tafl ma yetki belgesi anlam na geliyor. SRC 1 i alan sürücü SRC 2 yi, SRC 3 ü alan ise SRC 4 ü alm fl say l yor. Avrupa Birli i müktesebat na paralel olarak düzenlenen yönetmelik kapsam nda, 1 Ocak 2008 tarihi itibar yla yap lacak denetimlerde SRC belgesi olmayan floföre 500 YTL, floförün çal flt flirkete ise YTL para cezas kesilecek. Ulaflt rma Bakanl na ba l özel mesleki e itim kurumu uzman e itmeni ve koordinatörü R fat Sait, para cezas nedeniyle bu konuda daha titiz davran ld n ve bu yüzden art k tüm flirketlerin floför ilanlar nda SRC belgesi olma zorunlulu unu belirttiklerini söyledi. Sait sözlerini flöyle sürdürdü: Türkiye de ticari araç kullanan yaklafl k bir milyon sürücünün oldu unu söylersek, durumun önemi daha iyi alg lanacakt r. Bu belgelerin al nmas n n nedenlerini; Avrupa Birli i nin istemesi, trafik kazalar n n azalt lmas, sürüfl kalitesinin yükseltilmesi, nakliye ve ulaflt rma ile ilgili gümrük, trafik, ilkyard m, dinlenme süreleri, ulaflt rma mevzuat, sigorta gibi konular n bilinerek daha profesyonel bir çal flma ortam sa lanmas oluflturuyor. SRC belgesini almak için ortalama 32 saatlik özel mesleki bir e itime gidilmesi gerekiyor. BU E T MLER Ulaflt rma Bakanl ndan yetki alm fl özel e itim kurumlar verebiliyor. E itimin ard ndan Ulaflt rma Bakanl n n açaca s nav kazananlar SRC belgelerini alabiliyorlar. Her aday n 3 kere bu s nava girme hakk var. 26 yafl ndan küçükler ve 63 yafl ndan büyükler bu belgeyi alam yorlar. Yolcu tafl mac l nda ise en az lise mezuniyeti aran yor. Ayr nt l bilgi ve e itim almak isteyenler; Ulaflt rma Bakanl bölge müdürlükleri ile flu adrese baflvurabilirler; SORU Volvo nuzu K fla Nas l Haz rlad n z? Z YA SA LAM, 44 Y lmaz Nakliyat - Hava ve ya filtreleri de iflti, ya oranlar na bak ld. K fl lastikleri tak ld ve diferansiyel ya de ifltirildi. Arac n bütün bak mlar Volvo serviste yap ld. HAYRETT N KAL, 30 Sürtrans Nakliyat - En baflta akülerimizi de ifltirdik. Volvo nun orijinal patinaj zinciri her zaman yan mdad r. Ya bak m servisi yap ld, direksiyon hidrolik ya n bile yeniledik. MUZAFFER ALACAN, 39 Türksped Nakliyat - Volvo araçlar m z n k fl ve yaz bak mlar her zaman Ulusoy Servis te olur. Ben henüz uzun yoldan geldi im için k fla haz rlanmad. En baflta k fl lastikleri tak lacak, bas nç kontrolleri yap lacak. Antifrizi ve ya lar de iflecek. SERCAN Efi, 33 mer Nakliyat - Rot balans ayar yap ld, ya filtreleri de ifltirildi. Fren kontrolleri yap ld. Ayr ca k fl n araban n daha verimli olmas aç s ndan so uk havaya dayan kl silecek suyuna kadar her fleyi Volvo m için düflünürüm. ADEM HAKAN KATIK, 33 Assan Tafl mac l k - Arac m n bütün bak m dört dörtlük yap lm flt r. Zaten her 5-6 ay aras nda mutlaka bak ma u rar. K fl lastikleri de tak ld. Patinaj zincirini ise eksik etmem. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

4 NfiAAT Günümüz inflaatlar n n malzemesi olan beton ve çeli in yolculuklar tafl ocaklar ndan ya da maden flantiyelerinden bafll yor. Yolculu un ilk aflamas olan tafl ocaklar ve maden flantiyeleri, dün oldu u gibi bugün de a r do a ve çal flma koflullar na sahip. Teknolojideki geliflmeler ve makinalar n yeteneklerinin art fl, buralardaki koflullar n zorlu unu çok fazla de ifltirmiyor. Tafl oca iflletmecili i için seçilen malzeme ve makinalarda aranan ilk koflul a r flartlara dayan kl l k, zor koflullarda görev yapabilmek. Tafl oca ndan ç kar lan malzeme, endüstriyel bir dönem yaflad m z günümüzde eskisinden daha zor ifllemlere tabi tutuluyor. Tafl, yap larda dekoratif amaçl olarak kullan l rken, betonun hammaddesini de oluflturuyor. Beton yoldan, park ve bahçe düzenlemesine, konuttan hastaneye, al flverifl merkezinden geçit ve viyadüklere, barajlardan elektrik santrallerine kadar hayat m z n her alan na girmifl bulunuyor. Tafl oca ndan ç kar p yaflam m za katan firmalardan biri olan Has Beton, filosundaki Volvo lar ile hayat m z, özellikle de stanbullular n hayat n etkileyen ifller yap yor. lk görüflte di er inflaat firmalar n n araçlar ndan hemen ayr lan Has n k rm z Volvo FM leri haz r beton tafl yorlar. Has Beton un Volvo FM leri son olarak stanbullular n daha rahat ulafl m sa lanmas için yap lan Metrobus yolunun betonunu tafl d. H z r Kaptan Has Beton un aileden ve çekirdekten inflaatç yetkilileri, Volvo ile olan tan fl kl klar n ve çal flmalar n anlat rken, ayn zamanda kalite ve güvenli e olan tutkular n da bize özetlediler. HAS BETON Yönetim Kurulu üyeleri Osman Kaptan ve H z r Kaptan flunlar söylediler; Bizim Volvo ile ilk iflbirli imiz 1979 da jenaratör ile bafllad. O zaman bize bir Volvo merak afl land te ilk Volvomuzu ifl makinas olarak fuarda ald k. O dönem Türkiye de Volvo, ifl makinelerinda pek tan nm yordu. Bu nedenle kimse Volvo alm yordu. Tutacak m, tutmayacak m kor- 4 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

5 NfiAAT VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ Volvo ile 28 y l önce tan flan Has Beton firmas n n çekirdekten inflaatç yöneticileri, N serisi burunlu Volvo ile tan flmalar ndan bu yana sadece Volvo araç kullan yorlar. S v, yüksek yo unlukta yük tafl yoruz, tafl d m z yük enine ve boyuna hareket halinde. Kaza olma ihtimalinin fazla oldu u bir tafl ma yap yoruz diyor ve Volvo nun araç ve trafik güvenli ine verdi i önemin kendileri için en önemli kriter oldu unu belirtiyorlar. Has Beton, haz r beton tafl malar n 6x4 ve 8x4 Volvo kamyonlarla gerçeklefltiriyor. kusu vard. Daha sonra burunlu N serisi kamyonlar filomuza girdi. Volvo iflmakinelerini ve kamyonlar çok be endik. Daha sonra ilk yat r m pahal olmas na ra men Volvo ile devam ettik. Haz r beton iflletmemiz için mikserleri de Volvo olarak ald k. lk baflta insanlara Volvo pahal, yat r m maliyeti yüksek gelebilir ama süreç içinde ucuz oldu unu görüyorlar. Kaliteli oldu unu hissediyorlar. Kat kat yat r m n z size geri dönüyor. RENK TERC H M Z KIRMIZI, ateflleyici bir renk. Di er inflaat firmalar de iflik marka araçlar kullan yorlar fakat hepsinin rengi beyaz oluyor. Böyle olunca da arac n hangi firmaya ait oldu unu ay rt etmek mümkün olmuyor. Biz ise en bafl ndan beri k rm z ve gri renkleri kullan yoruz. Volvo ya özel siparifl ettiriyoruz. K rm z beton dökerken insanlar n ilgisini çekiyor, firmam z ay rt edebiliyorlar. B Z VOLVO YU çok seviyoruz. Fanatik Volvo cuyuz. Bizim ve çal flanlar m z n kolumuzu kessen kan m zdan Volvo akar. Volvo nun fabrikalar n 10 dan fazla sefer gezmiflizdir. Volvo yu benim ald m n iki kat da çevreme sevdirip satt rm fl md r. Bunu Volvo yetkilileri çok iyi bilir. Volvo lardan ve bizim seçti imiz tüm ekipmanlardan floförlerimiz ve operatörlerimiz de çok memnun. Bizim kendi >> Has Beton hakk nda n Has Beton nflaat ve Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi, Kaptanlar fiirketler Grubu bünyesinde bulunan bir flirket. Has Beton, haz r beton üretimi ve pazarlamas ile maden ocaklar iflletmecili i ve bu ocaklardan ç kar lan ürünlerin pazarlamas n yap yor. Tafl ma filosu sadece Volvo araçlardan oluflan Has Beton un haz r beton tafl malar nda kulland 6x4 mikserleri 9 metreküp, 8x4 mikserleri 13 metreküp kapasiteli. Firman n filosunda 5 adet de beton pompas bulunuyor. Kaptanlar fiirketler Grubu bünyesinde, Has Beton un yan s ra Besantafl Toprak Cevheri flletmesi Afi, Alt nfiliz Çay flletmeleri Afi ve Kaptanlar Turizm Pazarlama Afi de bulunuyor. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

6 NfiAAT H z r Kaptan ve Osman Kaptan Has Beton un yöneticisi H z r Kaptan iflini babadan devralm fl, ikinci nesil. Bende floförlük de, makina operatörlü ü de var. fl makineleri grubunu A dan Z ye kullan r m. Bu nedenle dinç ve disiplinli bir sürücünün, bak ml bir araçla verimli ve güvenli oldu unu bilirim. Bu nedenle ça a ayak uyduruyoruz ve hep Volvo ile çal flmay tercih ediyoruz. fioför rahat olmay nca verim düflüyor, ifl kazalar olabiliyor diyor. >> binek arabalar m zda klima olmazken, kamyonlar m z n hepsinde klima vard r, son derece konforludurlar. fioförler s cakta tozun içinde çal fl l yor, bu nedenle de klimal rahat bir kabinde çal flmak istiyorlar. Biz, personelin ve araçlar n ne kadar a r çal flma flartlar alt nda oldu unun fark nday z. Has Beton da e yak n çal flan var. 100 e yak n da arac m z var. 15 parça da ifl makinam z var. flimiz babadan devam, ikinci nesiliz. Babam kepçe kullanarak iflçilikten bugünlere gelmifl. Bende floförlük ve makine operatörlü ü de var. fl makinalar grubunu A dan Z ye kullan r m. Bu nedenle dinç ve disiplinli bir sürücünün, bak ml bir araçla verimli ve güvenli oldu unu çok iyi bilirim. Bir gün floförlerden biri hasta oldu, çimento eksi i var. Bindim araca, çimento fabrikas na gittim, kantara girdim, oradaki t r floförleri de birbirini tan yor, bana Yeni mi geldiniz? diye sordular. Evet, yeni iflbafl yapt m, Mehmet hasta gelemedi dedim. Arada hem kontrol, hem de hayat anlamak aç s ndan böyle gitmek laz m. Kimi insan lüks hayat içinde mutlu olur, biz de bu flekilde mutluyuz. Bizim ekmek yedi imiz yer bizim için en güzel, en temiz, en makbul yerdir. B Z M MADENC L KTE yaz n toz, k fl n çamur eksik olmaz. Ya mur, kar olaylar ndan dolay vasatta gidiyorsunuz. Beton ve asfalt için bizim madenimiz çok k ymetli. Kalkerli stanbul da az vard r. Kalkerin rengi siyaht r ve kalitesi çok yüksektir. Biz ucuz mal alacak kadar zengin de iliz. Bizde 6x4 ve 8x4 mikserler var. 6x4 ler 9 m 3, 8x4 ler ise 13 m 3. 5 tane 6x4 pompa arac m z var. Pompalarda 2 tanesi 38 lik pompa, bir tanesi 47 lik pompa. 47 lik pompada 8x4 araç 6100 flasi olmas laz m flasi tek Volvo da var. Burunlu olan araçlar m z genellikle flantiye içinde çal fl yor. Di er araçlar m z flehir içinde kum nakliyesi gibi ifllere bak yorlar.volvo ailesi ile mutluyuz, bütün bir grup olarak mutluyuz. ÇA A AYAK UYDURUYORUZ, iflletmede verimlilik çok önemli, biliyoruz. fioförün çal flma ortam arac n güvenli i, ergonomisi konforu iyi olmazsa verim düflüyor, ifl kazalar olabiliyor. Araca kötü davran l yor. S v, yüksek yo unlukta yük tafl yoruz, tafl d m z yük enine ve boyuna hareket halinde, kendi ekseni etraf nda dönüyor. Kaza olma ihtimali yüksek bir tafl ma türü gerçek- 6 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

7 NfiAAT Has Beton k rm z Volvo lar ile di er inflaat firmalar ndan ayr l yor... lefltiriyoruz. Volvo araç ve trafik güvenli ine büyük bir önem veriyor. Mikser floförünün ayr, e itimli bir floför olmas flart. S radan bir kamyon floförünü veya damper floförünü götürüp miksere koyamazs n z. Zaten s radan bir kamyon sürücüsü mikser kullanmak da istemiyor. Düz bir arac kullanmak, içi beton dolu bir mikseri kullanmaktan elbette daha kolayd r. Sabit yükle gitmek ayr, döner yükle gitmek ayr. Bir kere devrilme riski daha çok. Biz çal flt m z güzergahlarda normal trafikte, flehir içinde yol al yoruz. Manevra, denge fren mesafesi, güvenlik, sessizlik, yol tutufl çok önemli. Volvo ya bu konuda sonuna kadar güveniyoruz. Üstelik Volvo araçlar mahalle aralar nda çok faydal oluyor. Mahalleler dar olabildi i için Volvo lar n buralarda manevra kabiliyeti yüksek, gayet k vrak. TÜRK YE DE teknolojiye uygun her türlü araç gereç var, fakat bunlar kullanacak operatör veya sürücü say s yeterli de il. S k nt bu noktada olufluyor. Araçlar teknolojiyle beraber geliflirken, biz de kendimizi gelifltiriyoruz. Art k Türkiye nin birçok yerinde Volvo gibi teknolojik bir arac görebiliyoruz. Geliflmifl arabalar revaçta olmaya bafllad. Örne in k rkayaktan çekiciye dönülüyor. Burada servislerin de geliflmifl olmas çok önem kazan yor. ARAÇLARIMIZIN normal bak mlar n kendimiz yap yoruz. Bizim için Volvo nun y llanm fl makbuldur. Eski model araçlar çok sa lam, yeni model araçlarda elektroni e dönülüyor. Biz Türkiye olarak buna adapte olamad k. Eskiden araba hava yapt m floför enjektörü gevfletir, mazotu al r çal flt r rd. fiimdi araba stop etti i zaman floförün müdahale etme flans yok. Çünkü elektronik cihaz beklemesi gerek, fakat bunlara al flaca z. Biz araç say m z ve çal flma flartlar ndan dolay bak m ve baz onar mlar kendi atölyelerimizde gerçeklefltiriyoruz. Kaporta ve boyay kendimiz hallediyoruz. Özel ekipman gerektiren veya garanti kapsam ya da sigorta kapsam nda olan bak m ve tamirleri mecburen servise götürüyoruz. Gönül ister ki tüm bak m onar m iflleri bizim d fl m zdaki servislerde gerçekleflsin. Fakat yeni nesil elektronik araçlarda servislerin donan m ve tecrübesi, personel say s yayg nl artmal. Bu nedenle biz kendi servisimizi tercih ediyoruz. Volvo nun ifl makinalar, kamyondan daha önde, daha iyi organize olmufl. fl makinalar nda da ayn flekilde hafif ar zalar kendimiz ele al p, a rlar Volvo ya yolluyoruz. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

8 İNŞAAT ÇAMURDA 8 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

9 EN İYİSİ Taş ocakları, yol inşaatı veya mermer ocakları? Hiç fark etmez. Volvo nun inşaat kamyonu gamı daha geniş ve her zamankinden daha iyi. İNŞAAT ARAÇLARI sektörü şu sıralar Avrupa kamyon pazarındaki en canlı sektör durumunda. Bunun sebebi ekonomik gelişmedeki yüksek hız. Bu bütün kıta için geçerli olmasına rağmen canlılık özellikle Doğu Avrupa da çok belirgin. Letonya (2006 da GSMH artışı yüzde 11,6), Estonya (yüzde 11,5) ve Romanya (yüzde 7,8) gibi ülkelerde gelecek beklentisi en üst düzeyde. Ev, büro, fabrika ve yeni ulaşım yollarının yapımı sırasında kullanılan yollar ve yeni geliştirilen alanlar şimdi gelip giden damper, beton ve vinç kamyonlarının dere gibi akışına şahit oluyorlar. Araçların çoğunda Volvo markası göze çarpıyor. Doğu Avrupa da Volvo kamyonları geleceğin toplumunu yapılandırıyor. VOLVO TÜM ÜRÜN GAMINI oniki aydan kısa bir sürede yeniledi. Ürün gamı artık daha geniş ve her segmentte daha da kapsamlı hale gelerek müşterilere daha fazla seçim olanağı sunuyor. Belki Volvo nun uzun yol kamyonu olarak büyük ünü, belki de İsveçli firmanın son yıllarda yenilenen zengin ürün yelpazesi nedeniyle inşaata yönelik araçları biraz arka planda kalmışa benziyor. Oysa daha detaylı incelersek Volvo nun taş ocakları için geliştirdiği ürünlerin mükemmel olduğunu ve Volvo inşaat kamyonlarının çeşitli işlerde kullanılarak maliyetlerini kolaylıkla çıkardıklarını görürüz. Volvo inşaat kamyonlarının avantajları: yeni >> VOLVO KAMYON MAGAZİN #

10 İNŞAAT >> şasinin yerden yüksekliği daha fazla olup, alt koruması daha etkilidir. Ayrıca yazılım değişiklikleri yapılarak motorun müşterinin kullanacağı işe tam uygun hale getirilmesi sağlanır. Hafif inşaat işleri haricinde de kullanılabilen tamamen yeni Volvo FE sunduğumuz yeni bir seçenektir. Fabrika çıkışı tam donanımlı araçlarda daha fazla güç çıkışı, tüm tekerleklerden çekişte daha fazla seçenek ve inşaat işlerinde otomatik I-Shift şanzıman kullanabilme olanağı diğer avantajlardır. I-Shift kısa bir sürede inşaatçılar arasında büyük bir başarı kazandı. Volvo nun bugün Avrupa da sattığı tüm inşaat araçlarının yüzde 20 sinde I-Shift bulunuyor ve bu oran devamlı artıyor. I-Shift kullanan nakliyecilerin hemen tamamı çok memnun kalıyorlar. MOTORLARA GELİNCE, Volvo hem Volvo FH, hem de inşaat uzmanı FM de kullanılabilecek yeni 13 litrelik motoru sundu. Bu motor rölanti devrinden en kısa sürede tam güce geçebilecek şekilde geliştirilmiştir. Maksimum torkun yüzde 60 ına sadece 800 devir/ dakikada ve en yüksek torka ise 1,050 ile 1,400 devir/dakikada erişilmektedir. Volvo FM daha yakından bir incelemeyi hakediyor. Kabinin dört noktadan süspansiyonu ve bazı modellerde hava süspansiyonu sayesinde sürücünün işi kolaylaşıyor. Bazen ufak detaylar muazzam fark yaratabilir. Özel olarak tasarlanmış ekstra yüksek bir Volvo FM de (arka aksın en düşük kısmının yerden yüksekliği 340 mm) kabine çıkışta destek amacıyla ek bir basamak konmuş. Sürüşü daha da kolaylaştırmak için birçok yeni özellik tasarlanmıştır. Bu yılın yepyeni Bir Volvo inşaat kamyonu İtalya, Carrera da mermer taşıyor. bir özelliği de Volvo nun Yokuşta Kalkış Desteği dir ve EBS elektronik fren sistemi olan kamyonlarda standart bir özelliktir. Yokuşta Kalkış Desteği yokuşlardaki kalkışlar için çok önemli bir özelliktir. Sistem kamyonu geriye kaydırmadan ileri doğru hareket ettirmek için motorda yeterli tork elde edilinceye kadar frenleri bırakmaz. Yıl içinde, Volvo müşterileri, inşaat kamyonu operatörlerinin faydalandıkları özellikleri önceki yıllara göre daha etraflı görme fırsatı buldular. Nisan ayında Münih in ünlü Bauma fuarında Volvo Kamyon yedi model sergiledi. Birçok pazarda yerel aktiviteler yapılıyor ve satış ekibinin büyük bölümü inşaat kamyonları hakkında özel eğitim aldılar. Bir inşaat kamyonunu sürmek özel bir iştir. Uzun yol kamyonlarının aksine bu araçlar Üç ağır damperli kamyon Değişik uygulama alanları için fabrika çıkışı özelliklere üç farklı damperli Volvo örneği: VOLVO FM 380, 8X4, YÜKSEK ŞASİ Kabin: Alçak kabin Motor: Volvo D9, 380 bg, 1,700 Nm, Euro 4 ve Volvo Motor Freni Şanzıman: Volvo I-Shift,12 vitesli ve inşaat işlerine en uygun hale getirilmiş yazılım Aks aralığı 4,300 veya 4,600 mm (üst yapıcı tarafından verilen dampere bağlı olarak) Tahrikli aks: Tandem aks, tek redüksiyonlu. Azami yüklü ağırlık: 44 ton VOLVO FM 300, 6X4, YÜKSEK ŞASİ Kabin: Alçak kabin Motor: Volvo D9, 300 bg, 1,500 Nm, Euro 4 ve Volvo Motor Freni Şanzıman: Volvo I-Shift,12 vitesli ve inşaat işlerine en uygun hale getirilmiş programlı Aks aralığı 3,400 veya 3,700 mm (üst yapıcı tarafından verilen dampere bağlı olarak) Tahrikli aks: Tandem aks, tek redüksiyonlu Azami yüklü ağırlık: 44 ton VOLVO FE 320, 6X4, YÜKSEK ŞASİ Kabin: Günlük alçak kabin Engine: Volvo D7, 320 bg, 1,200 Nm, Euro 4 ve Volvo Motor Freni Şanzıman: ZF dokuz vitesli Aks aralığı: 3,195, 3,495 veya 3,845 mm (üst yapıcı tarafından verilen dampere bağlı olarak) Tahrikli aks: Tandem aks, tek redüksiyonlu Azami yüklü ağırlık 26 ton 10 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

11 dar, engebeli yollar ve son derece ağır yükler gibi zor çalışma şartlarıyla karşı karşıyadırlar. İnşaat sektöründe kullanılan makinaların ve kamyonların özellikleri oldukça önemlidir. Bu gayet normal, çünkü işlerin yolunda gitmesi için kamyonların özelliklerinin ve kapasitelerinin tam olarak bilinmesi gerekir. VOLVO NUN inşaat kamyonlarında önem verdiği konulardan biri de kamyona duyulan bağlılıktır. Operatörün günlük çalışma düzenine odaklanarak her bir sürücünün karşılaştığı gündelik zorlukların en iyi şekilde üstesinden gelmek hedeflerimizden biridir. Kendini adamış müşteriler sayesinde daha üstün kamyonlar üretilir. İnşaat operatörlerinin ürünlerimize gösterdiği bağlılığa Volvo FM, Volvo FE, D13, I-Shift ve Yokuşta Kalkış Desteği ile cevap veriyoruz. Genişleyen ürün gamımız, inşaat işlerinde çalışan operatörleri Volvo ya daha da bağlayacak. VOLVO CE NİN UZMANLIĞI İNŞAAT KAMYONLARIMIZI daha cazip hale getirmek için Volvo Kamyon mühendislerinin, satış ekibinin ve pazarlamacılarının daha uzağa gitmesine gerek yok. Gerekli uzmanlık Volvo İş Makineleri bünyesinde zaten bulunuyor. Volvo CE, tekerlekli yükleyiciler, belden kırmalı kaya kamyonları ve ekskavatörleriyle dünyanın önde gelen inşaat aracı üreticilerinden biri. Volvo CE nin Avrupa bölgesi Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Catharina Häggström, Tomruk nakliyesi ve çöp taşıma başta olmak üzere birçok farklı iş kolunda Volvo Kamyon ile işbirliği yaparak çalışma alanlarımızı genişletebiliriz. diyor. Volvo CE nin iş makinelerine dair engin tecrübesi bulunuyor. Şirketin bu işteki kökleri yaklaşık 170 yıl önce kurulan Eskilstuna Mekaniska Verkstad a uzanıyor. Volvo CE günümüzde faaliyette olan dünyanın en eski inşaat makineleri üreticisidir. Bugün Volvo CE ekskavatör, tekerlekli yükleyici, belden kırma kaya kamyonu ve mini iş makineleri olarak 150 den fazla ürün satmaktadır. Şirket, iş makinelerinin geliştirilmesinde uzun yıllardır itici bir güç olmuştur. Örneğin, belden kırma kaya kamyonu tamamen Volvo nun icadıdır ve tüm dünya üzerinde sayısız üretici tarafından kopya edilmiştir. 50 yıl önce tekerlekli yükleyicinin geliştirlmesine Volvo CE ön ayak olmuştur. Volvo CE ve Volvo Kamyon arasında önemli miktarda fikir, yöntem ve teknoloji alışverişi bulunmaktadır. Bu sadece aynı temel tasarıma dayalı motorlarda değil, aynı zamanda farklı tip uygulamalara özel olarak uyarlanabilir şekilde gerçekleşmektedir. Bilgi alışverişi aktarma organları, servis, bakım için arıza uyarı sistemlerinde uygulanır. Volvo nun kamyonları, tekerlekli yükleyicileri ve belden kırma kaya kamyonları için de geçerlidir. Müşterilere gösterilen özene gelince, iki Volvo şirketi birbirlerinin uzmanlığından önemli ölçüde faydalanmaktadır. Volvo CE iş makinesi müşterilerinin ihtiyaçları ve taleplerinin ne olduğu hakkında muazzam bilgiye sahiptir. Endüstrinin kilit oranları, bir görev için kaç araç gerektiği veya hangi araç tipinin uygun olacağı hakkında tüm bilgilere sahibiz. Örneğin: İki nokta arasındaki taşıma işi için bir çekici yerine ne zaman kamyon kullanmak gerekir? Bu gibi soruların cevaplarında gerçekten uzman olduğumuzu söyleyebiliriz diye belirtiyor Catharina Häggström. Bu bilgi alışverişi ve sinerji Volvo Kamyon kadar Volvo CE için de faydalı. Catharina Häggström Büyük müşterilere teklif vermek, filo yönetimi ve ve benzeri konularda Volvo Kamyon bizden bir adım önde. Onlardan çok şey öğrenebiliriz diye açıklıyor. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

12 VİSKİ NAKLİYESİ Değerli viski emin ellerde taşınıyor. Yeşil tepeler ile golften başka İskoçya en çok viskisi ile bilinir. Dünya ekonomisinin canlı olduğu günümüzde bu ünlü içecek için talep rekor düzeylere çıkmış durumda. Ancak genel düşüncenin aksine viski üretiminde çalışan kişiler için üretimin günlük rutini lüks veya pırıltılı olmaktan çok uzak. İskoçlar için güvenlik ve kalite en önde gelen unsurlar. COLIN SIEVWRIGHT 64 yaşında, otuz yıldır kamyon kullanıyor ve yirmi yıldan uzun süredir viski taşıyor. O bu işin profesyonellerinden ve işinde oldukça tecrübeli olduğunu kabul etmek gerek. Yine de işe başlarken kırmızı Volvo FH12 nin direksiyonuna geçtiğinde heyecan duyduğunu kabul ediyor. Taşıdığı yükün özelliğini hatırda tutarsak bu durum kolayca anlaşılabilir. Colin Sievwright ın işi viski devi Chivas Brothers ın ülkenin kuzeyindeki damıtma tesislerinden güneydeki çeşitli şişeleme ve depolama yerlerine birinci sınıf viskiyi taşımak. İskoçya nın en deneyimli sürücüleri için bile zorluklarla dolu, dar, virajlı ve çok dik yollarını göz önüne alırsak kolay bir görev olduğunu söyleyemeyiz. Devamlı dikkatli olmanız gerek, özellikle >> 12 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

13 Harika bir manzara ve çok değerli bir yük. Bir McPherson Transport kamyonu İskoçya nın manzaralı yollarında ilerliyor. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

14 VİSKİ TAŞIMASI >> virajlarda ve göbeklerde dönerken yükün bir taraftan ötekine kolayca kaydığı tanker römork sürüyorsanız diye açıklayıp, devam ediyor: Ve doğal olarak taşıdığınız malın değerini düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz. Yük çok değerli, ne kadar eski ise o kadar daha fazla değerli! Colin, kuzeydoğu İskoçya daki Keith şehrinin ikiyüz yıldan daha eski olan Strathisla damıtımhanesinin dışına park etmiş durumda. Manzara tam bir kartpostal gibi. Eski ve dumandan kararmış evler insanı ısıran İskoç ayazına karşı duruyorlar. Güneşte ışıldayan bir dere yemyeşil ağaçlıkların arasından akıyor. Damıtım tesisi girişinin önündeki çimenlikte kendi enerjinizi kendinizin ürettiği zamanlara tanık olmuş büyük bir değirmen var. Ve malt arpanın tatlı kokusu tüm çevreyi sarmış. Turistlerin favorisi olan bu güzel manzarayı işimi yaparken sürekli olarak görüyorum diye ekliyor Colin Sievwright. BİRAZ İLERİSİNDE patronu David McPherson, atalarını anıyor. Büyükbabamın büyükbabası - ya da onun babası bir çiftçi imiş ve tüm ülkede viski üretiminin yasak olduğu devirde kaçakçılık yaparmış. Bugün doğal olarak yasalara uygun iş yapıyoruz. O veya bu şekilde viski birçok nesilden beri aile mirasımızın bir parçası olmuştur diyor. McPherson Transport un İskoçya nın yaygın viski endüstrisinin başı çeken şirketlerinden biri olduğu söylenebilir. Şirket tüm İskoçya daki damıtma tesisleri, yıllandırma ve depolama tesisleri ile şişeleme fabrikaları arasında malt, olgunlaşmamış ham viski ve bitmiş viskiyi taşıyor. Filosundaki 150 kamyon ile bilinen en iyi viski markalarını müşteri listesinde bulunduran McPherson Transport süphesiz bu sektördeki en büyük nakliye firmalarından biri. Şirketin özelliği olan mavi kamyonlar İskoç kırsalının tümündeki yollarda çalışıyor, ancak Colin Sievwright ın kırmızı FH12 si gibi müşteri renklerinde olan birkaç kamyon da var. Biz şişeleme dahil tüm üretim zincirini takip ediyoruz. Bizden sonra başkaları devralıyor diye kısaca özetliyor. Şirketin nakliye işlerine talep son yıllarda devamlı artıyor. Dünyadaki ekonomik büyüme - İskoç viskisi de dahil olmak üzere - her tür lüks eşya talebini büyük ölçüde arttırdı. İnsanların geliri arttıkça viski tüketimi önemli ölçüde artıyor. Batı Avrupa ve ABD nin olgun pazarlar olmasına karşılık en fazla büyüme Çin ve Güneydoğu Asya da. Bizim geleceğimiz de oralarda diye David McPherson açıklıyor. Viski ticareti devamlı kazandıran bir devr-i daim makinesi olmaktan McPherson Transport hakkında İskoçya nın en büyük viski ve viski ile bağlantılı ürünler nakliye firması Aynı zamanda yiyecek maddeleri ve depo ürünleri taşımada uzmanlaşmış bir bölümü de var. Şirketin ana merkezi Kuzeydoğu İskoçya, Craigellachie de bulunmakla beraber tüm ülkenin on farklı yerinde temsilcilikleri var. Araç filosunda 134 ü Volvo olmak üzere 150 kamyon bulunuyor. 170 i sürücü, toplam 212 çalışan. uzak. İçeceğin uzun yıllanma ve depolanma süresi, bazen on veya yirmi yılı bulduğundan, talepteki güncel artışın arzla karşılanması neredeyse imkansız. Aynı zamanda yüksek ihracat David McPherson oranı - İskoçya da üretilen viskinin çoğu denizaşırı ülkelere ihraç edilir - viski endüstrisinin diğer Britanya ekonomisinden tamamen ayrılmış olduğu anlamına geliyor. Doğal olarak bunun avantaj ve dezavantajları var. Biz tamamen müşterilerin planlama çizelgelerine bağlıyız. - işler onlar için iyi olduğu zaman bizler için de iyi oluyor. Ve işleri kötü gittiğinde biz de olumsuz olarak etkileniyoruz. Çalışmalarımızı etkin planlamanın tek yolu müşterilerimiz ile yakın işbirliği kurmak ve pazarı onlarla beraber incelemektir diye David McPherson belirtiyor. Emin olabildiğimiz tek birşey var; ya gerekenden çok viski üreteceğiz ya da çok az, hiçbir zaman tam miktarı tutturmak mümkün olmaz diyor. BUNUNLA BERABER, endüstrinin karşılaştığı en büyük zorluk sadece pazar talebine ilişkin değil. Endüstriyi daha çok zorlayan hükümetin üretim işlemi için koyduğu sert sağlık ve güvenlik tedbirleridir. Bugün şirketler çalışanlarına en güvenli çalışma ortamını sağlamak için çok büyük masraflar yapıyorlar. Dağıtım kanalının her aşaması viskiye atfedilen mertebenin bir parçası haline geliyor. Doğal olarak bu süreçte hiç kimse doğacak herhangi bir kazanın sorumluluğunu almak >> Viski herşeyden önce tehlikeli bir yük olarak sınıflanır. Öncelikle çok yanıcıdır ve zehirli sayılır. Tam dolu bir tankın su dağıtım şebekesine dökülmesi insanlar ve çevre için çok ciddi tehlike yaratabilir. DAVID MCPHERSON, MCPHERSON TRANSPORT 14 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

15 McPherson Transport için kamyonun durumu çok önemlidir. O kadar önemlidir ki, şirketin kendi sekiz teknisyeni devamlı olarak römorklara bakarken iki Volvo teknisyeni de kamyonlara servis veriyorlar. İskoçya da viski nakliyesi çok egzotik gelebilir. Ancak Colin Sievwright için geçtiği yollar tüm güzelliklerine rağmen ona normal geliyor. Çevremiz nefis ve turistler seviyorlar. Ama ben bunu hergün görüyorum ve benim için işimin sadece bir parçası diyor. Viski karakteristik tadını alabilmesi için meşe fıçılarda saklanıyor. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

16 VİSKİ NAKLİYESİ >> istemiyor veya zararı karşılayamayacağını biliyor. Son yıllarda bu endüstri tamamen yeniden yapılandı. Eskiden gelişme nakliye maliyetini düşürmeye yönelikti, şimdi onun yerini kalite ve güvenlik aldı. Risk her zaman en başta gelen konu. Viski herşeyden önce tehlikeli bir yük olarak sınıflandırılıyor. Öncelikle çok yanıcı ve aynı zamanda belli bir alkol oranına sahip. Tam dolu bir tankın su dağıtım şebekesine dökülmesi insanlar ve çevre için çok ciddi tehlike olabilir diye açıklıyor David McPherson. BU YÜZDEN GÜVENLİK McPherson Transport viski nakliyesinin her aşamasında gözetilen bir konu. Kamyonlar ADR belgeli ve donanımları arasında iç ve dış yangın söndürücüler, ilk yardım çantası, yangına dayanıklı elektrik kabloları ve dış anahtarlar var. Yanıcı bir madde olan içki ile temas halinde olmayı içeren her aşama çok katı kurallarla belirlenmiş - bu kurallar sürücüler tarafından çok iyi biliniyor. Her yıl, sürücüler en son kurallar hakkında güncel bilgiye sahip olmaları için iki haftalık kursa gitmek zorunda. Buna ek olarak yasalar sürücünün ADR lisansının yenilenmesi için onun her beş yılda bir bir haftalık kursa gitmesini şart koşuyor. Bunların yanında viski üretilen her bölgenin de kendi yerel eğitim programı bulunmakta. Bu eğitim programını tamamlamamış olan bir sürücünün o bölgeye girmesi yasaktır. Bu biraz sert görünse de bu disiplin için çok önemli sebepler var. Tüm filoyu en iyi durumda bulundurmak için şirketin kendi bakım atölyesi var. Şirketin sekiz teknisyeni römorklara bakarken, iki Volvo teknisyeni de kamyonlara servis veriyor. Talep gerçekten çok yüksek; her kamyon yıllık - British MOT - testinden ilk seferde geçmek zorunda. Hatalara ve kazalara karşı sıfır tolerans göstererek mükemmelliği yakalamaya çalışıyoruz. Aksi müşterilerimize yanlış mesaj gönderir. Teknisyenlerimiz tek bir MOT randevusunu kaçırmadılar ve Volvo acil taleplerimize daima hızlı yanıt veriyor. Böylece bize çok yardımcı oluyorlar diyor David McPherson. COLIN SIEVWRIGHT sabah vardiyasını Keith de tamamladı. Yeni iş talimatlarını almak üzere kamyonuna binip merkeze kadar kısa bir yol gidecek. Aklımdaki soruyu en sonunda sorabiliyorum: Hergün viski işi yapıyorsunuz, kendiniz de içmekten hoşlanır mısınız? Evet, arada bir hoşlanırım. Sonuç olarak endüstrimizi desteklemek önemlidir! diyerek gönülden bir İskoç kahkahası koyveriyor. İskoç kırsalı hem sade, hem de aynı zamanda büyülü olabiliyor. Colin Sievwright kan kırmızı Volvo FH12 sini dar yollarda ustalıkla sürüyor. 16 VOLVO KAMYON MAGAZİN # Deponun kapısı sıkıca kilitli.

17 Gelecek Yakıt hücreleri - geleceğe giden yol Yüksek enerji çıkışı, çabuk dolum ve çevre dostu tasarım. Yakıt hücresi kamyonlarımızda yarının güç kaynağı olmak üzere tüm ön şartları yerine getiriyor. BİR YAKIT HÜCRESİNDE, hidrojenin ayrışıp oksijenle reaksiyona girmesi sonucunda elektrik üretilir. Tek atık ürün su olup, bu da işlemi son derece çevreci yapmaktadır. Yakıt hücresi ayrıca birçok ek faydalar da sunmaktadır. Hareket eden parçası yoktur, çok sessiz çalışır ve yüksek randımanlıdır. Ayrıca akü gibi tükenmez. Yakıt hücreleri ile ilgili kapsamlı araştırmalar araç endüstrisinde ve çeşitli üniversitelerde yürütülmektedir. Birçok kişi yakıt hücresinin beş yıl gibi kısa bir sürede piyasada olabileceğine inanıyor. İlk aşamada, araç duruş halinde iken motorun rölantide çalışmasını gerektirmeyecek şekilde kamyona elektrik enerjisi sağlayan küçük güç ünitelerinin doğuşunu göreceğiz. 5 kilowatlık bir güç hem kabini soğutup ısıtmak için, hem de mikrodalgada lezzetli bir yemek ısıtıp, kabindeki televizyonun keyfini çıkarmak için yeterlidir. Halen kullanılan elektrolitin tipine bağlı olarak adlandırılan birkaç yakıt hücresi var. Elektrolit, yüklü iyon partiküllerini yakıt hücresinin artı ve eksi uçları arasında ileten sıvıdır. BUNLARIN BİR VARYANTI olan PEM (Proton Exchange Membrane) çalışma ısısı 80 derecenin altında olan bir düşük ısı hücresidir. Sadece kabindeki elektronik cihazlar için değil, aynı zamanda itme gücü için de uygundur. PEM bugünün teknolojileri içinde en gelişmiş olanıdır. Düşük ısılarda bile çabuk çalışır, yüksek güç yoğunluğu vardır; bu da ağırlık ve hacmine göre oldukça fazla enerjinin elde edilebileceğini gösteriyor. Teknolojik açıdan bakıldığında geleneksel yanmalı motorları yakıt hücreleri ile değiştirmek şimdi bile mümkün. Esas engel üretim maliyeti. PEM yakıt hücresinin katalizöründe platin ve palladyum gibi pahalı asal madenleri kullanır. Hidrojenin de taşınması ve depolanması oldukça zordur. Buna rağmen hidrojen esnek bir yakıt olup, araç üzerinde dizel yakıtından veya yenilenebilen enerji kaynağı olarak örneğin biodizelden üretilebilir. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

18 BENİ BAŞTAN YARAT Volvo FH16 yı baştan yarattık. Burada yolların kralı 660 beygirlik Volvo FH16 nın usta ellerdeki değişimini görüyorsunuz. Aslında burada görülen pek çok aksesuar Volvo nun standart ürün yelpazesinde* bulunuyor. Yaratıcılığınızı serbest bırakın! SONRA: ÖNCE: Kabin içinde birçok zevkli aksesuar bulunmakta. Direksiyon simidinin çift renkli kaplaması çok çekici, ancak sürücü koltuğunun üst tarafındaki 15 inçlik Panasonic LCD ekran daha da etkileyici. 220 voltla çalışan TV ekranı için bir konverter bulunuyor. Anten arka rüzgarlığın arkasına monte edilmiş. Sürüş halinde sistem güvenlik nedeniyle TV izlemeye engel oluyor. Krom kaplı çelik çubuklardan oluşan ön koruma sadece güç gösterisi için değil, aynı zamanda daha düşük sigorta primi sağlıyor (çubuklar halen bazı Avrupa ülkelerince onaylanmamış durumda.) Menteşeli çubuklarda geçme yerleri bulunuyor böylece motor yağını kontrol etmek veya eklemek istediğinizde kolaylıkla yerlerinden çıkabiliyorlar. Klippan Safety den alınan elektrik kumandalı yatak hem en konforlu uyku, hem de rahat TV seyretme imkanlarını sunuyor. Evden uzaktayken ev konforunu sağlamak için kabin içinde bir buzdolabı, mikrodalga fırın ve kahve makinesi var. 18 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

19 Aynı ön koruma gibi tavandaki yay biçimli çubuk, toz krom kaplı dış yüzeye sahip. Aşağı doğru kıvrılan yay sayesinde dört ek lamba dışarı taşmıyor. Bu aerodinamik yönden büyük avantaj sağlıyor, aksi halde artan hava direnci her yüz kilometrede iki ile üç litre fazla dizel yakıt sarfetmenize neden olacaktır. Metalik Volvo siyahı üzerinde gri-siyah süslemeler göze çarpıyor. Tahminlerin aksine bu bir özel boyama işi değil. Oval şekiller krom folyodan yapılmış çıkartmalar. Tek kablo. İsmin de anlattığı gibi tek bir kablo. Bütün hava hortumları ve elektrik kabloları kabin arkasında tek bir yerde toplanmış. Böylece kabinin arkasında sallanan geleneksel spagetti görünümü ortadan kalkıyor. Yana monte saklama alanları. Sağ yan eteğin arkasında akü kutusu tamamen paslanmaz çelikten yapılmış. Sol tarafta 975 litrelik büyük yakıt tankı yer almakta. Tabi ki, o da paslanmaz çelikten üretilmiş. Sağlam paslanmaz çelikten yürüme yolu Pırıl pırıl aluminyum jantlar, Alcoa dan Ultra Bright modeli. Orijinal bir Volvo jantı fabrika çıkışı sipariş edilebilir veya sonradan takılabilir. * Volvo Kamyon ürün gamında ülkeye göre değişiklikler yapma hakkını korur. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

20 YAKIT TAKİBİ Yakıt tasarrufu hem cüzdanı, hem de çevreyi koruyor Yakıt tüketiminin azaltılmasının yanısıra katı çevre düzenlemelerine uymak dünya kamyon üreticilerinin karşılaştığı bir zorluktur. Motor tasarımcıları hem yakıt tüketimi, hem de çevre korumaya yönelik baskıların sonucu, gerçekten önemli başarılara imza attılar diye ekliyor Mats Franzén. BAŞKA ALANLARDA olduğu gibi nakliye sektöründe de son karar maliyete bağlıdır. Yakıt ekonomisi giderek önem kazanıyor. Toplam işletme maliyetinin büyük kısmını yakıt kaplar ve doğru kararlar sayesinde nakliyeci bu gideri kolayca azaltabilir. Volvo Truck Corporation Motor Ürün Müdürü Mats Franzén şöyle diyor: Bazı maliyetler, örneğin amortisman ve sürücü ücretleri sabittir ve değişim sağlanamaz. Uzun yol taşımalarında toplam maliyetin yüzde 30 u civarında olan yakıt maliyeti neredeyse sürücü maliyetine yakındır. Bu rakam toplamı yüzde 12 yi bulan bakım, lastik ve sigorta maliyetleriyle karşılaştırılabilir. Sürücü için ekonomik sürüş kursları olduğu gibi nakliye firmalarının yakıt tüketimini denetleme ve yakıt tasarrufu sağlamada yardımcı olmak üzere danışmanları da bulunur. Araç üreticileri de aynı amaca hizmet ederek daha az yakıt tüketen motorlar üzerinde çalışırlar. Bizler ve diğer bütün araç üreticileri için uzun süredir en önemli iki hedef yakıt randımanı ve çalışma zamanı olarak belirlenmiştir ve bu da güvenilirliğin bir ölçümüdür. diye açıklıyor Mats Franzén. YAKIT SORUNU sürekli olarak karmaşıklaşıyor ve motor üreticileri çok hızla değişen çalışma parametrelerini düşünmek zorundalar. Hükümetlerin partikül emisyonlarını azaltmak üzere çevre koruma düzenlemelerini yürürlüğe koymalarıyla partikül emisyonları yüzde VOLVO KAMYON MAGAZİN #

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 4 2007 ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO SIRMA GRUP GRÖNLAND DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASINDA NAKL YE METE TRANSPORT TAN KONTROL VE VER ML L K DÖNEM HERMANN

Detaylı

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız,

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız, editör lkler Özeldir Değerli Okuyucularımız, Her şeyin ilki çok özeldir, değil mi? İlk arkadaşlar, okuldaki ilk gün, ilk aşk, fırından yeni çıkmış sıcacık bir ekmekten koparılan ilk köşe. İş makinaları

Detaylı

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat sayfa 1 7/20/08 12:43 AM Page 1 Bulgaristan a uluslararas alanda ilk tepki! ulgarlar n 28 Haziran itibariyle uygulad kanunsuz geçifl ücreti uygulamas, stanbul da B 9 Temmuz tarihinde toplanan Karadeniz

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Biliflimle bilinçleniyoruz

Biliflimle bilinçleniyoruz editör Biliflimle bilinçleniyoruz Belki farkında değiliz ama tarihin en önemli dönüm noktalarından birisinde yaşıyoruz. Bir taşı cilalamayı başarmak yeni bir çağı başlatmış ise, internet de kesinlikle

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi.

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi. 1_Layout 1 16.09.2011 16:23 Page 1 OTOBÜS YOLCU EKREM ÖZCAN DAN TEMSA YA VEDA TURKCELL E MERHABA EYLÜL 2011 SAYI: 39 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Temsa Global A.Ş de 6 yılı aşkın süredir pazarlama

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Fırsatlarla birlikte gelen sorumluluk

Fırsatlarla birlikte gelen sorumluluk EDİTÖR Fırsatlarla birlikte gelen sorumluluk İş makinaları sektörünü oldukça hareketli bir dönem bekliyor. Açıklanan ve arka arkaya hayata geçmeye başlayan projeler önemli oranda makina ihtiyacı doğuruyor.

Detaylı

dünyası 04/2012 Ak-Eli İnşaat: Komatsu varsa sorun yok Demir Madencilik in makine parkı Komatsu ile daha güçlü

dünyası 04/2012 Ak-Eli İnşaat: Komatsu varsa sorun yok Demir Madencilik in makine parkı Komatsu ile daha güçlü İş Makinaları 04/2012 dünyası Sayı:21 Ak-Eli İnşaat: Komatsu varsa sorun yok Gülmez Nakliyat üstün performanstan memnun Demir Madencilik in makine parkı Komatsu ile daha güçlü Özkar İnşaat zorlu işleri

Detaylı

ÖTV müjdesi. Ulusal Marker Sistemi nin istenilen düzeye gelmesi durumunda indirim bekleniyor

ÖTV müjdesi. Ulusal Marker Sistemi nin istenilen düzeye gelmesi durumunda indirim bekleniyor 1subatsayfa1 2/11/07 2:52 AM Page 1 G B BAfiKANI OSMAN ARIO LU: MARKER UYGULANIRSA ND R M YAPAB L R Z Yurtiçi nakliyeciye Fazla tonaj konusunda, kamyoncu kâr edemiyor. Kamyonla 15 ton tafl nan fiyata,

Detaylı

BİR SONRAKİ İHALEDE SEFERE

BİR SONRAKİ İHALEDE SEFERE 1_Layout 1 21.12.2011 22:04 Page 1 OTOBÜS YOLCU ARALIK 2011 SAYI: 42 F YATI: 50 KURUŞ SAFKAR IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ, NURİ ÜNVER Ticari araç ve raylı sistem klimaları, frigorifik soğutucuları üretimi ve ihracatı

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Merhaba... ÇINAR ED TÖRDEN. Ecevit Abdullah Öksüz

Merhaba... ÇINAR ED TÖRDEN. Ecevit Abdullah Öksüz içindekiler editörden seyit mehmet bu a: kazanmak ve paylaflmak 02 k sa haberler 03 04 aç koturum: abdullah öksüz, orhan çeker, ramazan keser, cemil coflgun 25 hukuk deyince: hukuk yarad l fltan varolan

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Türkiye nin sektördeki cazibesi artıyor

Türkiye nin sektördeki cazibesi artıyor EDİTÖR Türkiye nin sektördeki cazibesi artıyor 2008 de başlayan ve etkileri gelişmiş ülkelerde az veya çok hala süren ekonomik kriz, dünya ekonomisindeki birçok ezberi bozdu. Gelişmiş ülkelerin küresel

Detaylı