VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ HAS BETON ÇAMURDA EN Y S VOLVO NUN NfiAAT KAMYONU GAMI DAHA GEN fi VE HER ZAMANK NDEN DAHA Y TAfiIMACILI IN P R TÜRKSPED 40 YILDIR ULUSLARARASI YOLLARDA DEPREM E T M NE VOLVO DUYARLILI I GÜVENLIK KAVRAMINDA VOLVO FARKI

2 VOLVO KAMYON MAGAZ N içindekiler #3/2007 L DERDEN Volvo her zaman yan n zda V SK EM N ELLERDE TAfiINIYOR Yeflil tepeler ile golften baflka skoçya en çok viskisi ile bilinir. Dünya ekonomisinin canl oldu u günümüzde bu ünlü içecek için talep rekor düzeylere ç km fl durumda. Ancak genel düflüncenin aksine viski üretiminde çal flan kifliler için üretimin günlük rutini lüks veya p r lt l olmaktan çok uzak. skoçlar için güvenlik ve kalite en önde gelen unsurlar. D ER KONULAR: 4 VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ Volvo ile 28 y l önce tan flan Has Beton firmas n n çekirdekten inflaatç yöneticileri, N serisi burunlu Volvo ile tan flmalar ndan bu yana sadece Volvo araç kullan yorlar. 8 VOLVO KAMYON EN Y SERV S NASIL VERECEK Tafl ocaklar, yol inflaat veya mermer ocaklar? Hiç fark etmez. Volvo nun inflaat kamyonu gam daha genifl ve her zamankinden daha iyi. 26 DEPREM E T M NE VOLVO DUYARLILI I Volvo, Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü ne Depreme Duyarl l k Günleri projesinin destekçilerinden biri olarak, e itim amac yla kullan lmak üzere bir çekici sa lad. 17 GELECEK 23 BEN M VOLVO M 24 TAfiIMACILIK 28 VOLVO GÜNCEL VOLVO KAMYON MAGAZ N, Volvo Türk Ltd. Cevat Aç kal n Cad No:30 Tozkoparan Merter st.- Türkiye Tel: Faks: Sahibi: Henrik Appelbom S. Yaz flleri Müdürü: Özlem Çopuro lu Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Matbac l k Ltd. fiti. shakpafla Cad. Özbenli Apt. No: 4/1 st.-türkiye Tel: Bask : Euromat Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 6 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Fotograf ve bilgilerinin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. Geçmiflten günümüze Volvo güvenlik, verim ve sa laml k kavramlar ile birlikte an lm flt r. Yükselen teknolojik birikim ile uyumlu olarak güncellenen bu de erler her zaman Volvo ile birlikte an lmaya devam edecek. Artan endüstriyel faaliyetler, çevre ve do al hayat h zla etkiliyor. Otomotiv endüstrisinin ve modern yaflam n çevre sorununun bir parças oldu unu biliyoruz. Volvo Kamyon olarak çözümün de bir parças oldu umuzu kan tlad k. Sofistike motor teknolojisinin ve küçük modifikasyonlar n yard m yla, dizel motorlar, çok say da yenilenebilir yak t ile çal flt rmaya yönelen Volvo Kamyon, dünyan n ilk karbondioksit sal n ms z ticari araç üretim tesisi olan Gent Fabrikas ile de bu konudaki duyarl l n ve sorumlulu unu sergiledi. Sektörün gelece ine yön veren bu çal flmalar n yan s ra Volvo, kullan c lar n n verimlili ini ve karl l n artt racak çal flmalar da kesintisiz sürdürüyor. Volvo Kamyon un yeni çal flma tarz olan Orijinal Volvo Servisi ile tüm sat fl sonras sistemimiz müflteri memnuniyetini temel alan bir biçimde yeniden düzenleniyor. Personelimiz yeni sat fl sonras iflleyifli hakk nda detayl biçimde bilgilendiriliyor. Müflterilerimizin araçlar n sürekli olarak çal fl r durumda tutma ve onlar n en iyi çözüm orta olma hedeflerimiz do rultusunda yol yard m filomuzu da güçlendirdik. Tam donan ml araçlar m z ve uzman ekibimiz yolda problem yaflayan müflterilerimize 7/24 yard ma haz rlar. HENRIK APPELBOM GENEL MÜDÜR VOLVO KAMYON 2 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

3 GÜNDEM KAMYON DÜNYASINDAN NOTLAR Yak t Takibi ile az yak t çok ifl AVRUPA DA bir ilke daha imza atan Volvo Kamyon, Yak t Takibi sistemi ile yak t tüketimini düflürme konusunda müflterilerine dan flmanl k hizmeti veriyor. fiu an üç pilot ülke; sveç, Hollanda ve ngiltere de denenen sistem, önümüzdeki iki y l içinde tüm Avrupa da kullan lmaya bafllanacak. YAKIT TÜKET M N %8 e varan oranda düflüren ve iki y l önce uygulanmaya bafllayan sistem, müflteriye yak t tüketimini azaltma konusunda sa lanan ürün ve hizmetlerin tümünü kaps yor. Do ru ekipmanlar ile donat lm fl, düzenli bak mlar yap lan, iyi e itimli bir sürücü taraf ndan kullan lan bir kamyonun yak t tüketimini takip etmek ve de erlendirmeye almak, yak t tüketimini azaltmak yönünde at lm fl önemli ad mlardan biri. Uygulanan ve olumlu neticeler al nan bu sistem büyük filo ve müflteriler taraf ndan denenerek. yak t tüketimine yapt olumlu katk lar gözlenerek, gelifltiriliyor. YAKIT TAK B kavram n n yeni ve gelifltirilmifl versiyonu olan Yak t Yönetim Hizmeti (FMS) yak t tüketimini azaltmaya, maliyetleri düflürmeye ve çevreyi daha az kirletmeye yönelik yeni, profesyonel bir dan flmanl k hizmeti. Program ay aras nda uygulan yor. Program n ana bafll klar aras nda; idari konularda asistanl k ve sürücü e itimi yer al yor. Program sonunda FMS hizmeti amac na ulaflm fl, müflteri sistemi ö renmifl, uygulamaya haz r ve getirilerini say sal olarak görme imkan na sahip oluyor. Sistemi deneyen Hollandal tafl ma firmas n n yöneticisi Gijs Van Donge, yak t izleme sisteminin yak t tüketimini her kamyonda %6-7 oran nda azaltt n, 260 kamyonluk filolar nda senede 800 bin Euro tasarruf sa layaca n ve sisteminin kendini 12 ayda amorti etti ini belirtiyor ve ekliyor; Rüya gibi bir sistem ve inan lmaz bir tasarruf. Düflük yak t tüketimi ayn zamanda düflük karbonmonoksit emisyonu anlam na geliyor. Gijs Van Dongen bu konuda çevreye yap lan katk n n hiç de az olmad n kendi filosundan bir örnekle anlat yor; AB araflt rmalar na göre ortalama bir insan senede 11 ton karbondioksit üretir, yak t izleme sistemi ile 260 tafl tl k bir filo yaklafl k 1900 ton daha az karbonmonoksit üretiyor diyor. Ticari araç sürücüleri 2008 de SRC belgesiz yol alamayacak ULAfiTIRMA Bakanl Kara Ulaflt rma Genel Müdürlü ü taraf ndan uygulamaya konulan Karayolu Tafl ma Yönetmeli i ne göre tüm ticari tafl t sürücülerinin 31 Aral k 2007 tarihine kadar SRC belgesi almas gerekiyor. SRC BELGES N N 4 ÇEfi D BULUNUYOR; - SRC 1 uluslararas yolcu tafl mac l, - SRC 2 yurtiçi yolcu tafl mac l, - SRC 3 uluslararas yük tafl ma, - SRC 4 ulusal yük tafl ma yetki belgesi anlam na geliyor. SRC 1 i alan sürücü SRC 2 yi, SRC 3 ü alan ise SRC 4 ü alm fl say l yor. Avrupa Birli i müktesebat na paralel olarak düzenlenen yönetmelik kapsam nda, 1 Ocak 2008 tarihi itibar yla yap lacak denetimlerde SRC belgesi olmayan floföre 500 YTL, floförün çal flt flirkete ise YTL para cezas kesilecek. Ulaflt rma Bakanl na ba l özel mesleki e itim kurumu uzman e itmeni ve koordinatörü R fat Sait, para cezas nedeniyle bu konuda daha titiz davran ld n ve bu yüzden art k tüm flirketlerin floför ilanlar nda SRC belgesi olma zorunlulu unu belirttiklerini söyledi. Sait sözlerini flöyle sürdürdü: Türkiye de ticari araç kullanan yaklafl k bir milyon sürücünün oldu unu söylersek, durumun önemi daha iyi alg lanacakt r. Bu belgelerin al nmas n n nedenlerini; Avrupa Birli i nin istemesi, trafik kazalar n n azalt lmas, sürüfl kalitesinin yükseltilmesi, nakliye ve ulaflt rma ile ilgili gümrük, trafik, ilkyard m, dinlenme süreleri, ulaflt rma mevzuat, sigorta gibi konular n bilinerek daha profesyonel bir çal flma ortam sa lanmas oluflturuyor. SRC belgesini almak için ortalama 32 saatlik özel mesleki bir e itime gidilmesi gerekiyor. BU E T MLER Ulaflt rma Bakanl ndan yetki alm fl özel e itim kurumlar verebiliyor. E itimin ard ndan Ulaflt rma Bakanl n n açaca s nav kazananlar SRC belgelerini alabiliyorlar. Her aday n 3 kere bu s nava girme hakk var. 26 yafl ndan küçükler ve 63 yafl ndan büyükler bu belgeyi alam yorlar. Yolcu tafl mac l nda ise en az lise mezuniyeti aran yor. Ayr nt l bilgi ve e itim almak isteyenler; Ulaflt rma Bakanl bölge müdürlükleri ile flu adrese baflvurabilirler; SORU Volvo nuzu K fla Nas l Haz rlad n z? Z YA SA LAM, 44 Y lmaz Nakliyat - Hava ve ya filtreleri de iflti, ya oranlar na bak ld. K fl lastikleri tak ld ve diferansiyel ya de ifltirildi. Arac n bütün bak mlar Volvo serviste yap ld. HAYRETT N KAL, 30 Sürtrans Nakliyat - En baflta akülerimizi de ifltirdik. Volvo nun orijinal patinaj zinciri her zaman yan mdad r. Ya bak m servisi yap ld, direksiyon hidrolik ya n bile yeniledik. MUZAFFER ALACAN, 39 Türksped Nakliyat - Volvo araçlar m z n k fl ve yaz bak mlar her zaman Ulusoy Servis te olur. Ben henüz uzun yoldan geldi im için k fla haz rlanmad. En baflta k fl lastikleri tak lacak, bas nç kontrolleri yap lacak. Antifrizi ve ya lar de iflecek. SERCAN Efi, 33 mer Nakliyat - Rot balans ayar yap ld, ya filtreleri de ifltirildi. Fren kontrolleri yap ld. Ayr ca k fl n araban n daha verimli olmas aç s ndan so uk havaya dayan kl silecek suyuna kadar her fleyi Volvo m için düflünürüm. ADEM HAKAN KATIK, 33 Assan Tafl mac l k - Arac m n bütün bak m dört dörtlük yap lm flt r. Zaten her 5-6 ay aras nda mutlaka bak ma u rar. K fl lastikleri de tak ld. Patinaj zincirini ise eksik etmem. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

4 NfiAAT Günümüz inflaatlar n n malzemesi olan beton ve çeli in yolculuklar tafl ocaklar ndan ya da maden flantiyelerinden bafll yor. Yolculu un ilk aflamas olan tafl ocaklar ve maden flantiyeleri, dün oldu u gibi bugün de a r do a ve çal flma koflullar na sahip. Teknolojideki geliflmeler ve makinalar n yeteneklerinin art fl, buralardaki koflullar n zorlu unu çok fazla de ifltirmiyor. Tafl oca iflletmecili i için seçilen malzeme ve makinalarda aranan ilk koflul a r flartlara dayan kl l k, zor koflullarda görev yapabilmek. Tafl oca ndan ç kar lan malzeme, endüstriyel bir dönem yaflad m z günümüzde eskisinden daha zor ifllemlere tabi tutuluyor. Tafl, yap larda dekoratif amaçl olarak kullan l rken, betonun hammaddesini de oluflturuyor. Beton yoldan, park ve bahçe düzenlemesine, konuttan hastaneye, al flverifl merkezinden geçit ve viyadüklere, barajlardan elektrik santrallerine kadar hayat m z n her alan na girmifl bulunuyor. Tafl oca ndan ç kar p yaflam m za katan firmalardan biri olan Has Beton, filosundaki Volvo lar ile hayat m z, özellikle de stanbullular n hayat n etkileyen ifller yap yor. lk görüflte di er inflaat firmalar n n araçlar ndan hemen ayr lan Has n k rm z Volvo FM leri haz r beton tafl yorlar. Has Beton un Volvo FM leri son olarak stanbullular n daha rahat ulafl m sa lanmas için yap lan Metrobus yolunun betonunu tafl d. H z r Kaptan Has Beton un aileden ve çekirdekten inflaatç yetkilileri, Volvo ile olan tan fl kl klar n ve çal flmalar n anlat rken, ayn zamanda kalite ve güvenli e olan tutkular n da bize özetlediler. HAS BETON Yönetim Kurulu üyeleri Osman Kaptan ve H z r Kaptan flunlar söylediler; Bizim Volvo ile ilk iflbirli imiz 1979 da jenaratör ile bafllad. O zaman bize bir Volvo merak afl land te ilk Volvomuzu ifl makinas olarak fuarda ald k. O dönem Türkiye de Volvo, ifl makinelerinda pek tan nm yordu. Bu nedenle kimse Volvo alm yordu. Tutacak m, tutmayacak m kor- 4 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

5 NfiAAT VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ Volvo ile 28 y l önce tan flan Has Beton firmas n n çekirdekten inflaatç yöneticileri, N serisi burunlu Volvo ile tan flmalar ndan bu yana sadece Volvo araç kullan yorlar. S v, yüksek yo unlukta yük tafl yoruz, tafl d m z yük enine ve boyuna hareket halinde. Kaza olma ihtimalinin fazla oldu u bir tafl ma yap yoruz diyor ve Volvo nun araç ve trafik güvenli ine verdi i önemin kendileri için en önemli kriter oldu unu belirtiyorlar. Has Beton, haz r beton tafl malar n 6x4 ve 8x4 Volvo kamyonlarla gerçeklefltiriyor. kusu vard. Daha sonra burunlu N serisi kamyonlar filomuza girdi. Volvo iflmakinelerini ve kamyonlar çok be endik. Daha sonra ilk yat r m pahal olmas na ra men Volvo ile devam ettik. Haz r beton iflletmemiz için mikserleri de Volvo olarak ald k. lk baflta insanlara Volvo pahal, yat r m maliyeti yüksek gelebilir ama süreç içinde ucuz oldu unu görüyorlar. Kaliteli oldu unu hissediyorlar. Kat kat yat r m n z size geri dönüyor. RENK TERC H M Z KIRMIZI, ateflleyici bir renk. Di er inflaat firmalar de iflik marka araçlar kullan yorlar fakat hepsinin rengi beyaz oluyor. Böyle olunca da arac n hangi firmaya ait oldu unu ay rt etmek mümkün olmuyor. Biz ise en bafl ndan beri k rm z ve gri renkleri kullan yoruz. Volvo ya özel siparifl ettiriyoruz. K rm z beton dökerken insanlar n ilgisini çekiyor, firmam z ay rt edebiliyorlar. B Z VOLVO YU çok seviyoruz. Fanatik Volvo cuyuz. Bizim ve çal flanlar m z n kolumuzu kessen kan m zdan Volvo akar. Volvo nun fabrikalar n 10 dan fazla sefer gezmiflizdir. Volvo yu benim ald m n iki kat da çevreme sevdirip satt rm fl md r. Bunu Volvo yetkilileri çok iyi bilir. Volvo lardan ve bizim seçti imiz tüm ekipmanlardan floförlerimiz ve operatörlerimiz de çok memnun. Bizim kendi >> Has Beton hakk nda n Has Beton nflaat ve Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi, Kaptanlar fiirketler Grubu bünyesinde bulunan bir flirket. Has Beton, haz r beton üretimi ve pazarlamas ile maden ocaklar iflletmecili i ve bu ocaklardan ç kar lan ürünlerin pazarlamas n yap yor. Tafl ma filosu sadece Volvo araçlardan oluflan Has Beton un haz r beton tafl malar nda kulland 6x4 mikserleri 9 metreküp, 8x4 mikserleri 13 metreküp kapasiteli. Firman n filosunda 5 adet de beton pompas bulunuyor. Kaptanlar fiirketler Grubu bünyesinde, Has Beton un yan s ra Besantafl Toprak Cevheri flletmesi Afi, Alt nfiliz Çay flletmeleri Afi ve Kaptanlar Turizm Pazarlama Afi de bulunuyor. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

6 NfiAAT H z r Kaptan ve Osman Kaptan Has Beton un yöneticisi H z r Kaptan iflini babadan devralm fl, ikinci nesil. Bende floförlük de, makina operatörlü ü de var. fl makineleri grubunu A dan Z ye kullan r m. Bu nedenle dinç ve disiplinli bir sürücünün, bak ml bir araçla verimli ve güvenli oldu unu bilirim. Bu nedenle ça a ayak uyduruyoruz ve hep Volvo ile çal flmay tercih ediyoruz. fioför rahat olmay nca verim düflüyor, ifl kazalar olabiliyor diyor. >> binek arabalar m zda klima olmazken, kamyonlar m z n hepsinde klima vard r, son derece konforludurlar. fioförler s cakta tozun içinde çal fl l yor, bu nedenle de klimal rahat bir kabinde çal flmak istiyorlar. Biz, personelin ve araçlar n ne kadar a r çal flma flartlar alt nda oldu unun fark nday z. Has Beton da e yak n çal flan var. 100 e yak n da arac m z var. 15 parça da ifl makinam z var. flimiz babadan devam, ikinci nesiliz. Babam kepçe kullanarak iflçilikten bugünlere gelmifl. Bende floförlük ve makine operatörlü ü de var. fl makinalar grubunu A dan Z ye kullan r m. Bu nedenle dinç ve disiplinli bir sürücünün, bak ml bir araçla verimli ve güvenli oldu unu çok iyi bilirim. Bir gün floförlerden biri hasta oldu, çimento eksi i var. Bindim araca, çimento fabrikas na gittim, kantara girdim, oradaki t r floförleri de birbirini tan yor, bana Yeni mi geldiniz? diye sordular. Evet, yeni iflbafl yapt m, Mehmet hasta gelemedi dedim. Arada hem kontrol, hem de hayat anlamak aç s ndan böyle gitmek laz m. Kimi insan lüks hayat içinde mutlu olur, biz de bu flekilde mutluyuz. Bizim ekmek yedi imiz yer bizim için en güzel, en temiz, en makbul yerdir. B Z M MADENC L KTE yaz n toz, k fl n çamur eksik olmaz. Ya mur, kar olaylar ndan dolay vasatta gidiyorsunuz. Beton ve asfalt için bizim madenimiz çok k ymetli. Kalkerli stanbul da az vard r. Kalkerin rengi siyaht r ve kalitesi çok yüksektir. Biz ucuz mal alacak kadar zengin de iliz. Bizde 6x4 ve 8x4 mikserler var. 6x4 ler 9 m 3, 8x4 ler ise 13 m 3. 5 tane 6x4 pompa arac m z var. Pompalarda 2 tanesi 38 lik pompa, bir tanesi 47 lik pompa. 47 lik pompada 8x4 araç 6100 flasi olmas laz m flasi tek Volvo da var. Burunlu olan araçlar m z genellikle flantiye içinde çal fl yor. Di er araçlar m z flehir içinde kum nakliyesi gibi ifllere bak yorlar.volvo ailesi ile mutluyuz, bütün bir grup olarak mutluyuz. ÇA A AYAK UYDURUYORUZ, iflletmede verimlilik çok önemli, biliyoruz. fioförün çal flma ortam arac n güvenli i, ergonomisi konforu iyi olmazsa verim düflüyor, ifl kazalar olabiliyor. Araca kötü davran l yor. S v, yüksek yo unlukta yük tafl yoruz, tafl d m z yük enine ve boyuna hareket halinde, kendi ekseni etraf nda dönüyor. Kaza olma ihtimali yüksek bir tafl ma türü gerçek- 6 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

7 NfiAAT Has Beton k rm z Volvo lar ile di er inflaat firmalar ndan ayr l yor... lefltiriyoruz. Volvo araç ve trafik güvenli ine büyük bir önem veriyor. Mikser floförünün ayr, e itimli bir floför olmas flart. S radan bir kamyon floförünü veya damper floförünü götürüp miksere koyamazs n z. Zaten s radan bir kamyon sürücüsü mikser kullanmak da istemiyor. Düz bir arac kullanmak, içi beton dolu bir mikseri kullanmaktan elbette daha kolayd r. Sabit yükle gitmek ayr, döner yükle gitmek ayr. Bir kere devrilme riski daha çok. Biz çal flt m z güzergahlarda normal trafikte, flehir içinde yol al yoruz. Manevra, denge fren mesafesi, güvenlik, sessizlik, yol tutufl çok önemli. Volvo ya bu konuda sonuna kadar güveniyoruz. Üstelik Volvo araçlar mahalle aralar nda çok faydal oluyor. Mahalleler dar olabildi i için Volvo lar n buralarda manevra kabiliyeti yüksek, gayet k vrak. TÜRK YE DE teknolojiye uygun her türlü araç gereç var, fakat bunlar kullanacak operatör veya sürücü say s yeterli de il. S k nt bu noktada olufluyor. Araçlar teknolojiyle beraber geliflirken, biz de kendimizi gelifltiriyoruz. Art k Türkiye nin birçok yerinde Volvo gibi teknolojik bir arac görebiliyoruz. Geliflmifl arabalar revaçta olmaya bafllad. Örne in k rkayaktan çekiciye dönülüyor. Burada servislerin de geliflmifl olmas çok önem kazan yor. ARAÇLARIMIZIN normal bak mlar n kendimiz yap yoruz. Bizim için Volvo nun y llanm fl makbuldur. Eski model araçlar çok sa lam, yeni model araçlarda elektroni e dönülüyor. Biz Türkiye olarak buna adapte olamad k. Eskiden araba hava yapt m floför enjektörü gevfletir, mazotu al r çal flt r rd. fiimdi araba stop etti i zaman floförün müdahale etme flans yok. Çünkü elektronik cihaz beklemesi gerek, fakat bunlara al flaca z. Biz araç say m z ve çal flma flartlar ndan dolay bak m ve baz onar mlar kendi atölyelerimizde gerçeklefltiriyoruz. Kaporta ve boyay kendimiz hallediyoruz. Özel ekipman gerektiren veya garanti kapsam ya da sigorta kapsam nda olan bak m ve tamirleri mecburen servise götürüyoruz. Gönül ister ki tüm bak m onar m iflleri bizim d fl m zdaki servislerde gerçekleflsin. Fakat yeni nesil elektronik araçlarda servislerin donan m ve tecrübesi, personel say s yayg nl artmal. Bu nedenle biz kendi servisimizi tercih ediyoruz. Volvo nun ifl makinalar, kamyondan daha önde, daha iyi organize olmufl. fl makinalar nda da ayn flekilde hafif ar zalar kendimiz ele al p, a rlar Volvo ya yolluyoruz. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

8 İNŞAAT ÇAMURDA 8 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

9 EN İYİSİ Taş ocakları, yol inşaatı veya mermer ocakları? Hiç fark etmez. Volvo nun inşaat kamyonu gamı daha geniş ve her zamankinden daha iyi. İNŞAAT ARAÇLARI sektörü şu sıralar Avrupa kamyon pazarındaki en canlı sektör durumunda. Bunun sebebi ekonomik gelişmedeki yüksek hız. Bu bütün kıta için geçerli olmasına rağmen canlılık özellikle Doğu Avrupa da çok belirgin. Letonya (2006 da GSMH artışı yüzde 11,6), Estonya (yüzde 11,5) ve Romanya (yüzde 7,8) gibi ülkelerde gelecek beklentisi en üst düzeyde. Ev, büro, fabrika ve yeni ulaşım yollarının yapımı sırasında kullanılan yollar ve yeni geliştirilen alanlar şimdi gelip giden damper, beton ve vinç kamyonlarının dere gibi akışına şahit oluyorlar. Araçların çoğunda Volvo markası göze çarpıyor. Doğu Avrupa da Volvo kamyonları geleceğin toplumunu yapılandırıyor. VOLVO TÜM ÜRÜN GAMINI oniki aydan kısa bir sürede yeniledi. Ürün gamı artık daha geniş ve her segmentte daha da kapsamlı hale gelerek müşterilere daha fazla seçim olanağı sunuyor. Belki Volvo nun uzun yol kamyonu olarak büyük ünü, belki de İsveçli firmanın son yıllarda yenilenen zengin ürün yelpazesi nedeniyle inşaata yönelik araçları biraz arka planda kalmışa benziyor. Oysa daha detaylı incelersek Volvo nun taş ocakları için geliştirdiği ürünlerin mükemmel olduğunu ve Volvo inşaat kamyonlarının çeşitli işlerde kullanılarak maliyetlerini kolaylıkla çıkardıklarını görürüz. Volvo inşaat kamyonlarının avantajları: yeni >> VOLVO KAMYON MAGAZİN #

10 İNŞAAT >> şasinin yerden yüksekliği daha fazla olup, alt koruması daha etkilidir. Ayrıca yazılım değişiklikleri yapılarak motorun müşterinin kullanacağı işe tam uygun hale getirilmesi sağlanır. Hafif inşaat işleri haricinde de kullanılabilen tamamen yeni Volvo FE sunduğumuz yeni bir seçenektir. Fabrika çıkışı tam donanımlı araçlarda daha fazla güç çıkışı, tüm tekerleklerden çekişte daha fazla seçenek ve inşaat işlerinde otomatik I-Shift şanzıman kullanabilme olanağı diğer avantajlardır. I-Shift kısa bir sürede inşaatçılar arasında büyük bir başarı kazandı. Volvo nun bugün Avrupa da sattığı tüm inşaat araçlarının yüzde 20 sinde I-Shift bulunuyor ve bu oran devamlı artıyor. I-Shift kullanan nakliyecilerin hemen tamamı çok memnun kalıyorlar. MOTORLARA GELİNCE, Volvo hem Volvo FH, hem de inşaat uzmanı FM de kullanılabilecek yeni 13 litrelik motoru sundu. Bu motor rölanti devrinden en kısa sürede tam güce geçebilecek şekilde geliştirilmiştir. Maksimum torkun yüzde 60 ına sadece 800 devir/ dakikada ve en yüksek torka ise 1,050 ile 1,400 devir/dakikada erişilmektedir. Volvo FM daha yakından bir incelemeyi hakediyor. Kabinin dört noktadan süspansiyonu ve bazı modellerde hava süspansiyonu sayesinde sürücünün işi kolaylaşıyor. Bazen ufak detaylar muazzam fark yaratabilir. Özel olarak tasarlanmış ekstra yüksek bir Volvo FM de (arka aksın en düşük kısmının yerden yüksekliği 340 mm) kabine çıkışta destek amacıyla ek bir basamak konmuş. Sürüşü daha da kolaylaştırmak için birçok yeni özellik tasarlanmıştır. Bu yılın yepyeni Bir Volvo inşaat kamyonu İtalya, Carrera da mermer taşıyor. bir özelliği de Volvo nun Yokuşta Kalkış Desteği dir ve EBS elektronik fren sistemi olan kamyonlarda standart bir özelliktir. Yokuşta Kalkış Desteği yokuşlardaki kalkışlar için çok önemli bir özelliktir. Sistem kamyonu geriye kaydırmadan ileri doğru hareket ettirmek için motorda yeterli tork elde edilinceye kadar frenleri bırakmaz. Yıl içinde, Volvo müşterileri, inşaat kamyonu operatörlerinin faydalandıkları özellikleri önceki yıllara göre daha etraflı görme fırsatı buldular. Nisan ayında Münih in ünlü Bauma fuarında Volvo Kamyon yedi model sergiledi. Birçok pazarda yerel aktiviteler yapılıyor ve satış ekibinin büyük bölümü inşaat kamyonları hakkında özel eğitim aldılar. Bir inşaat kamyonunu sürmek özel bir iştir. Uzun yol kamyonlarının aksine bu araçlar Üç ağır damperli kamyon Değişik uygulama alanları için fabrika çıkışı özelliklere üç farklı damperli Volvo örneği: VOLVO FM 380, 8X4, YÜKSEK ŞASİ Kabin: Alçak kabin Motor: Volvo D9, 380 bg, 1,700 Nm, Euro 4 ve Volvo Motor Freni Şanzıman: Volvo I-Shift,12 vitesli ve inşaat işlerine en uygun hale getirilmiş yazılım Aks aralığı 4,300 veya 4,600 mm (üst yapıcı tarafından verilen dampere bağlı olarak) Tahrikli aks: Tandem aks, tek redüksiyonlu. Azami yüklü ağırlık: 44 ton VOLVO FM 300, 6X4, YÜKSEK ŞASİ Kabin: Alçak kabin Motor: Volvo D9, 300 bg, 1,500 Nm, Euro 4 ve Volvo Motor Freni Şanzıman: Volvo I-Shift,12 vitesli ve inşaat işlerine en uygun hale getirilmiş programlı Aks aralığı 3,400 veya 3,700 mm (üst yapıcı tarafından verilen dampere bağlı olarak) Tahrikli aks: Tandem aks, tek redüksiyonlu Azami yüklü ağırlık: 44 ton VOLVO FE 320, 6X4, YÜKSEK ŞASİ Kabin: Günlük alçak kabin Engine: Volvo D7, 320 bg, 1,200 Nm, Euro 4 ve Volvo Motor Freni Şanzıman: ZF dokuz vitesli Aks aralığı: 3,195, 3,495 veya 3,845 mm (üst yapıcı tarafından verilen dampere bağlı olarak) Tahrikli aks: Tandem aks, tek redüksiyonlu Azami yüklü ağırlık 26 ton 10 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

11 dar, engebeli yollar ve son derece ağır yükler gibi zor çalışma şartlarıyla karşı karşıyadırlar. İnşaat sektöründe kullanılan makinaların ve kamyonların özellikleri oldukça önemlidir. Bu gayet normal, çünkü işlerin yolunda gitmesi için kamyonların özelliklerinin ve kapasitelerinin tam olarak bilinmesi gerekir. VOLVO NUN inşaat kamyonlarında önem verdiği konulardan biri de kamyona duyulan bağlılıktır. Operatörün günlük çalışma düzenine odaklanarak her bir sürücünün karşılaştığı gündelik zorlukların en iyi şekilde üstesinden gelmek hedeflerimizden biridir. Kendini adamış müşteriler sayesinde daha üstün kamyonlar üretilir. İnşaat operatörlerinin ürünlerimize gösterdiği bağlılığa Volvo FM, Volvo FE, D13, I-Shift ve Yokuşta Kalkış Desteği ile cevap veriyoruz. Genişleyen ürün gamımız, inşaat işlerinde çalışan operatörleri Volvo ya daha da bağlayacak. VOLVO CE NİN UZMANLIĞI İNŞAAT KAMYONLARIMIZI daha cazip hale getirmek için Volvo Kamyon mühendislerinin, satış ekibinin ve pazarlamacılarının daha uzağa gitmesine gerek yok. Gerekli uzmanlık Volvo İş Makineleri bünyesinde zaten bulunuyor. Volvo CE, tekerlekli yükleyiciler, belden kırmalı kaya kamyonları ve ekskavatörleriyle dünyanın önde gelen inşaat aracı üreticilerinden biri. Volvo CE nin Avrupa bölgesi Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Catharina Häggström, Tomruk nakliyesi ve çöp taşıma başta olmak üzere birçok farklı iş kolunda Volvo Kamyon ile işbirliği yaparak çalışma alanlarımızı genişletebiliriz. diyor. Volvo CE nin iş makinelerine dair engin tecrübesi bulunuyor. Şirketin bu işteki kökleri yaklaşık 170 yıl önce kurulan Eskilstuna Mekaniska Verkstad a uzanıyor. Volvo CE günümüzde faaliyette olan dünyanın en eski inşaat makineleri üreticisidir. Bugün Volvo CE ekskavatör, tekerlekli yükleyici, belden kırma kaya kamyonu ve mini iş makineleri olarak 150 den fazla ürün satmaktadır. Şirket, iş makinelerinin geliştirilmesinde uzun yıllardır itici bir güç olmuştur. Örneğin, belden kırma kaya kamyonu tamamen Volvo nun icadıdır ve tüm dünya üzerinde sayısız üretici tarafından kopya edilmiştir. 50 yıl önce tekerlekli yükleyicinin geliştirlmesine Volvo CE ön ayak olmuştur. Volvo CE ve Volvo Kamyon arasında önemli miktarda fikir, yöntem ve teknoloji alışverişi bulunmaktadır. Bu sadece aynı temel tasarıma dayalı motorlarda değil, aynı zamanda farklı tip uygulamalara özel olarak uyarlanabilir şekilde gerçekleşmektedir. Bilgi alışverişi aktarma organları, servis, bakım için arıza uyarı sistemlerinde uygulanır. Volvo nun kamyonları, tekerlekli yükleyicileri ve belden kırma kaya kamyonları için de geçerlidir. Müşterilere gösterilen özene gelince, iki Volvo şirketi birbirlerinin uzmanlığından önemli ölçüde faydalanmaktadır. Volvo CE iş makinesi müşterilerinin ihtiyaçları ve taleplerinin ne olduğu hakkında muazzam bilgiye sahiptir. Endüstrinin kilit oranları, bir görev için kaç araç gerektiği veya hangi araç tipinin uygun olacağı hakkında tüm bilgilere sahibiz. Örneğin: İki nokta arasındaki taşıma işi için bir çekici yerine ne zaman kamyon kullanmak gerekir? Bu gibi soruların cevaplarında gerçekten uzman olduğumuzu söyleyebiliriz diye belirtiyor Catharina Häggström. Bu bilgi alışverişi ve sinerji Volvo Kamyon kadar Volvo CE için de faydalı. Catharina Häggström Büyük müşterilere teklif vermek, filo yönetimi ve ve benzeri konularda Volvo Kamyon bizden bir adım önde. Onlardan çok şey öğrenebiliriz diye açıklıyor. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

12 VİSKİ NAKLİYESİ Değerli viski emin ellerde taşınıyor. Yeşil tepeler ile golften başka İskoçya en çok viskisi ile bilinir. Dünya ekonomisinin canlı olduğu günümüzde bu ünlü içecek için talep rekor düzeylere çıkmış durumda. Ancak genel düşüncenin aksine viski üretiminde çalışan kişiler için üretimin günlük rutini lüks veya pırıltılı olmaktan çok uzak. İskoçlar için güvenlik ve kalite en önde gelen unsurlar. COLIN SIEVWRIGHT 64 yaşında, otuz yıldır kamyon kullanıyor ve yirmi yıldan uzun süredir viski taşıyor. O bu işin profesyonellerinden ve işinde oldukça tecrübeli olduğunu kabul etmek gerek. Yine de işe başlarken kırmızı Volvo FH12 nin direksiyonuna geçtiğinde heyecan duyduğunu kabul ediyor. Taşıdığı yükün özelliğini hatırda tutarsak bu durum kolayca anlaşılabilir. Colin Sievwright ın işi viski devi Chivas Brothers ın ülkenin kuzeyindeki damıtma tesislerinden güneydeki çeşitli şişeleme ve depolama yerlerine birinci sınıf viskiyi taşımak. İskoçya nın en deneyimli sürücüleri için bile zorluklarla dolu, dar, virajlı ve çok dik yollarını göz önüne alırsak kolay bir görev olduğunu söyleyemeyiz. Devamlı dikkatli olmanız gerek, özellikle >> 12 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

13 Harika bir manzara ve çok değerli bir yük. Bir McPherson Transport kamyonu İskoçya nın manzaralı yollarında ilerliyor. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

14 VİSKİ TAŞIMASI >> virajlarda ve göbeklerde dönerken yükün bir taraftan ötekine kolayca kaydığı tanker römork sürüyorsanız diye açıklayıp, devam ediyor: Ve doğal olarak taşıdığınız malın değerini düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz. Yük çok değerli, ne kadar eski ise o kadar daha fazla değerli! Colin, kuzeydoğu İskoçya daki Keith şehrinin ikiyüz yıldan daha eski olan Strathisla damıtımhanesinin dışına park etmiş durumda. Manzara tam bir kartpostal gibi. Eski ve dumandan kararmış evler insanı ısıran İskoç ayazına karşı duruyorlar. Güneşte ışıldayan bir dere yemyeşil ağaçlıkların arasından akıyor. Damıtım tesisi girişinin önündeki çimenlikte kendi enerjinizi kendinizin ürettiği zamanlara tanık olmuş büyük bir değirmen var. Ve malt arpanın tatlı kokusu tüm çevreyi sarmış. Turistlerin favorisi olan bu güzel manzarayı işimi yaparken sürekli olarak görüyorum diye ekliyor Colin Sievwright. BİRAZ İLERİSİNDE patronu David McPherson, atalarını anıyor. Büyükbabamın büyükbabası - ya da onun babası bir çiftçi imiş ve tüm ülkede viski üretiminin yasak olduğu devirde kaçakçılık yaparmış. Bugün doğal olarak yasalara uygun iş yapıyoruz. O veya bu şekilde viski birçok nesilden beri aile mirasımızın bir parçası olmuştur diyor. McPherson Transport un İskoçya nın yaygın viski endüstrisinin başı çeken şirketlerinden biri olduğu söylenebilir. Şirket tüm İskoçya daki damıtma tesisleri, yıllandırma ve depolama tesisleri ile şişeleme fabrikaları arasında malt, olgunlaşmamış ham viski ve bitmiş viskiyi taşıyor. Filosundaki 150 kamyon ile bilinen en iyi viski markalarını müşteri listesinde bulunduran McPherson Transport süphesiz bu sektördeki en büyük nakliye firmalarından biri. Şirketin özelliği olan mavi kamyonlar İskoç kırsalının tümündeki yollarda çalışıyor, ancak Colin Sievwright ın kırmızı FH12 si gibi müşteri renklerinde olan birkaç kamyon da var. Biz şişeleme dahil tüm üretim zincirini takip ediyoruz. Bizden sonra başkaları devralıyor diye kısaca özetliyor. Şirketin nakliye işlerine talep son yıllarda devamlı artıyor. Dünyadaki ekonomik büyüme - İskoç viskisi de dahil olmak üzere - her tür lüks eşya talebini büyük ölçüde arttırdı. İnsanların geliri arttıkça viski tüketimi önemli ölçüde artıyor. Batı Avrupa ve ABD nin olgun pazarlar olmasına karşılık en fazla büyüme Çin ve Güneydoğu Asya da. Bizim geleceğimiz de oralarda diye David McPherson açıklıyor. Viski ticareti devamlı kazandıran bir devr-i daim makinesi olmaktan McPherson Transport hakkında İskoçya nın en büyük viski ve viski ile bağlantılı ürünler nakliye firması Aynı zamanda yiyecek maddeleri ve depo ürünleri taşımada uzmanlaşmış bir bölümü de var. Şirketin ana merkezi Kuzeydoğu İskoçya, Craigellachie de bulunmakla beraber tüm ülkenin on farklı yerinde temsilcilikleri var. Araç filosunda 134 ü Volvo olmak üzere 150 kamyon bulunuyor. 170 i sürücü, toplam 212 çalışan. uzak. İçeceğin uzun yıllanma ve depolanma süresi, bazen on veya yirmi yılı bulduğundan, talepteki güncel artışın arzla karşılanması neredeyse imkansız. Aynı zamanda yüksek ihracat David McPherson oranı - İskoçya da üretilen viskinin çoğu denizaşırı ülkelere ihraç edilir - viski endüstrisinin diğer Britanya ekonomisinden tamamen ayrılmış olduğu anlamına geliyor. Doğal olarak bunun avantaj ve dezavantajları var. Biz tamamen müşterilerin planlama çizelgelerine bağlıyız. - işler onlar için iyi olduğu zaman bizler için de iyi oluyor. Ve işleri kötü gittiğinde biz de olumsuz olarak etkileniyoruz. Çalışmalarımızı etkin planlamanın tek yolu müşterilerimiz ile yakın işbirliği kurmak ve pazarı onlarla beraber incelemektir diye David McPherson belirtiyor. Emin olabildiğimiz tek birşey var; ya gerekenden çok viski üreteceğiz ya da çok az, hiçbir zaman tam miktarı tutturmak mümkün olmaz diyor. BUNUNLA BERABER, endüstrinin karşılaştığı en büyük zorluk sadece pazar talebine ilişkin değil. Endüstriyi daha çok zorlayan hükümetin üretim işlemi için koyduğu sert sağlık ve güvenlik tedbirleridir. Bugün şirketler çalışanlarına en güvenli çalışma ortamını sağlamak için çok büyük masraflar yapıyorlar. Dağıtım kanalının her aşaması viskiye atfedilen mertebenin bir parçası haline geliyor. Doğal olarak bu süreçte hiç kimse doğacak herhangi bir kazanın sorumluluğunu almak >> Viski herşeyden önce tehlikeli bir yük olarak sınıflanır. Öncelikle çok yanıcıdır ve zehirli sayılır. Tam dolu bir tankın su dağıtım şebekesine dökülmesi insanlar ve çevre için çok ciddi tehlike yaratabilir. DAVID MCPHERSON, MCPHERSON TRANSPORT 14 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

15 McPherson Transport için kamyonun durumu çok önemlidir. O kadar önemlidir ki, şirketin kendi sekiz teknisyeni devamlı olarak römorklara bakarken iki Volvo teknisyeni de kamyonlara servis veriyorlar. İskoçya da viski nakliyesi çok egzotik gelebilir. Ancak Colin Sievwright için geçtiği yollar tüm güzelliklerine rağmen ona normal geliyor. Çevremiz nefis ve turistler seviyorlar. Ama ben bunu hergün görüyorum ve benim için işimin sadece bir parçası diyor. Viski karakteristik tadını alabilmesi için meşe fıçılarda saklanıyor. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

16 VİSKİ NAKLİYESİ >> istemiyor veya zararı karşılayamayacağını biliyor. Son yıllarda bu endüstri tamamen yeniden yapılandı. Eskiden gelişme nakliye maliyetini düşürmeye yönelikti, şimdi onun yerini kalite ve güvenlik aldı. Risk her zaman en başta gelen konu. Viski herşeyden önce tehlikeli bir yük olarak sınıflandırılıyor. Öncelikle çok yanıcı ve aynı zamanda belli bir alkol oranına sahip. Tam dolu bir tankın su dağıtım şebekesine dökülmesi insanlar ve çevre için çok ciddi tehlike olabilir diye açıklıyor David McPherson. BU YÜZDEN GÜVENLİK McPherson Transport viski nakliyesinin her aşamasında gözetilen bir konu. Kamyonlar ADR belgeli ve donanımları arasında iç ve dış yangın söndürücüler, ilk yardım çantası, yangına dayanıklı elektrik kabloları ve dış anahtarlar var. Yanıcı bir madde olan içki ile temas halinde olmayı içeren her aşama çok katı kurallarla belirlenmiş - bu kurallar sürücüler tarafından çok iyi biliniyor. Her yıl, sürücüler en son kurallar hakkında güncel bilgiye sahip olmaları için iki haftalık kursa gitmek zorunda. Buna ek olarak yasalar sürücünün ADR lisansının yenilenmesi için onun her beş yılda bir bir haftalık kursa gitmesini şart koşuyor. Bunların yanında viski üretilen her bölgenin de kendi yerel eğitim programı bulunmakta. Bu eğitim programını tamamlamamış olan bir sürücünün o bölgeye girmesi yasaktır. Bu biraz sert görünse de bu disiplin için çok önemli sebepler var. Tüm filoyu en iyi durumda bulundurmak için şirketin kendi bakım atölyesi var. Şirketin sekiz teknisyeni römorklara bakarken, iki Volvo teknisyeni de kamyonlara servis veriyor. Talep gerçekten çok yüksek; her kamyon yıllık - British MOT - testinden ilk seferde geçmek zorunda. Hatalara ve kazalara karşı sıfır tolerans göstererek mükemmelliği yakalamaya çalışıyoruz. Aksi müşterilerimize yanlış mesaj gönderir. Teknisyenlerimiz tek bir MOT randevusunu kaçırmadılar ve Volvo acil taleplerimize daima hızlı yanıt veriyor. Böylece bize çok yardımcı oluyorlar diyor David McPherson. COLIN SIEVWRIGHT sabah vardiyasını Keith de tamamladı. Yeni iş talimatlarını almak üzere kamyonuna binip merkeze kadar kısa bir yol gidecek. Aklımdaki soruyu en sonunda sorabiliyorum: Hergün viski işi yapıyorsunuz, kendiniz de içmekten hoşlanır mısınız? Evet, arada bir hoşlanırım. Sonuç olarak endüstrimizi desteklemek önemlidir! diyerek gönülden bir İskoç kahkahası koyveriyor. İskoç kırsalı hem sade, hem de aynı zamanda büyülü olabiliyor. Colin Sievwright kan kırmızı Volvo FH12 sini dar yollarda ustalıkla sürüyor. 16 VOLVO KAMYON MAGAZİN # Deponun kapısı sıkıca kilitli.

17 Gelecek Yakıt hücreleri - geleceğe giden yol Yüksek enerji çıkışı, çabuk dolum ve çevre dostu tasarım. Yakıt hücresi kamyonlarımızda yarının güç kaynağı olmak üzere tüm ön şartları yerine getiriyor. BİR YAKIT HÜCRESİNDE, hidrojenin ayrışıp oksijenle reaksiyona girmesi sonucunda elektrik üretilir. Tek atık ürün su olup, bu da işlemi son derece çevreci yapmaktadır. Yakıt hücresi ayrıca birçok ek faydalar da sunmaktadır. Hareket eden parçası yoktur, çok sessiz çalışır ve yüksek randımanlıdır. Ayrıca akü gibi tükenmez. Yakıt hücreleri ile ilgili kapsamlı araştırmalar araç endüstrisinde ve çeşitli üniversitelerde yürütülmektedir. Birçok kişi yakıt hücresinin beş yıl gibi kısa bir sürede piyasada olabileceğine inanıyor. İlk aşamada, araç duruş halinde iken motorun rölantide çalışmasını gerektirmeyecek şekilde kamyona elektrik enerjisi sağlayan küçük güç ünitelerinin doğuşunu göreceğiz. 5 kilowatlık bir güç hem kabini soğutup ısıtmak için, hem de mikrodalgada lezzetli bir yemek ısıtıp, kabindeki televizyonun keyfini çıkarmak için yeterlidir. Halen kullanılan elektrolitin tipine bağlı olarak adlandırılan birkaç yakıt hücresi var. Elektrolit, yüklü iyon partiküllerini yakıt hücresinin artı ve eksi uçları arasında ileten sıvıdır. BUNLARIN BİR VARYANTI olan PEM (Proton Exchange Membrane) çalışma ısısı 80 derecenin altında olan bir düşük ısı hücresidir. Sadece kabindeki elektronik cihazlar için değil, aynı zamanda itme gücü için de uygundur. PEM bugünün teknolojileri içinde en gelişmiş olanıdır. Düşük ısılarda bile çabuk çalışır, yüksek güç yoğunluğu vardır; bu da ağırlık ve hacmine göre oldukça fazla enerjinin elde edilebileceğini gösteriyor. Teknolojik açıdan bakıldığında geleneksel yanmalı motorları yakıt hücreleri ile değiştirmek şimdi bile mümkün. Esas engel üretim maliyeti. PEM yakıt hücresinin katalizöründe platin ve palladyum gibi pahalı asal madenleri kullanır. Hidrojenin de taşınması ve depolanması oldukça zordur. Buna rağmen hidrojen esnek bir yakıt olup, araç üzerinde dizel yakıtından veya yenilenebilen enerji kaynağı olarak örneğin biodizelden üretilebilir. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

18 BENİ BAŞTAN YARAT Volvo FH16 yı baştan yarattık. Burada yolların kralı 660 beygirlik Volvo FH16 nın usta ellerdeki değişimini görüyorsunuz. Aslında burada görülen pek çok aksesuar Volvo nun standart ürün yelpazesinde* bulunuyor. Yaratıcılığınızı serbest bırakın! SONRA: ÖNCE: Kabin içinde birçok zevkli aksesuar bulunmakta. Direksiyon simidinin çift renkli kaplaması çok çekici, ancak sürücü koltuğunun üst tarafındaki 15 inçlik Panasonic LCD ekran daha da etkileyici. 220 voltla çalışan TV ekranı için bir konverter bulunuyor. Anten arka rüzgarlığın arkasına monte edilmiş. Sürüş halinde sistem güvenlik nedeniyle TV izlemeye engel oluyor. Krom kaplı çelik çubuklardan oluşan ön koruma sadece güç gösterisi için değil, aynı zamanda daha düşük sigorta primi sağlıyor (çubuklar halen bazı Avrupa ülkelerince onaylanmamış durumda.) Menteşeli çubuklarda geçme yerleri bulunuyor böylece motor yağını kontrol etmek veya eklemek istediğinizde kolaylıkla yerlerinden çıkabiliyorlar. Klippan Safety den alınan elektrik kumandalı yatak hem en konforlu uyku, hem de rahat TV seyretme imkanlarını sunuyor. Evden uzaktayken ev konforunu sağlamak için kabin içinde bir buzdolabı, mikrodalga fırın ve kahve makinesi var. 18 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

19 Aynı ön koruma gibi tavandaki yay biçimli çubuk, toz krom kaplı dış yüzeye sahip. Aşağı doğru kıvrılan yay sayesinde dört ek lamba dışarı taşmıyor. Bu aerodinamik yönden büyük avantaj sağlıyor, aksi halde artan hava direnci her yüz kilometrede iki ile üç litre fazla dizel yakıt sarfetmenize neden olacaktır. Metalik Volvo siyahı üzerinde gri-siyah süslemeler göze çarpıyor. Tahminlerin aksine bu bir özel boyama işi değil. Oval şekiller krom folyodan yapılmış çıkartmalar. Tek kablo. İsmin de anlattığı gibi tek bir kablo. Bütün hava hortumları ve elektrik kabloları kabin arkasında tek bir yerde toplanmış. Böylece kabinin arkasında sallanan geleneksel spagetti görünümü ortadan kalkıyor. Yana monte saklama alanları. Sağ yan eteğin arkasında akü kutusu tamamen paslanmaz çelikten yapılmış. Sol tarafta 975 litrelik büyük yakıt tankı yer almakta. Tabi ki, o da paslanmaz çelikten üretilmiş. Sağlam paslanmaz çelikten yürüme yolu Pırıl pırıl aluminyum jantlar, Alcoa dan Ultra Bright modeli. Orijinal bir Volvo jantı fabrika çıkışı sipariş edilebilir veya sonradan takılabilir. * Volvo Kamyon ürün gamında ülkeye göre değişiklikler yapma hakkını korur. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

20 YAKIT TAKİBİ Yakıt tasarrufu hem cüzdanı, hem de çevreyi koruyor Yakıt tüketiminin azaltılmasının yanısıra katı çevre düzenlemelerine uymak dünya kamyon üreticilerinin karşılaştığı bir zorluktur. Motor tasarımcıları hem yakıt tüketimi, hem de çevre korumaya yönelik baskıların sonucu, gerçekten önemli başarılara imza attılar diye ekliyor Mats Franzén. BAŞKA ALANLARDA olduğu gibi nakliye sektöründe de son karar maliyete bağlıdır. Yakıt ekonomisi giderek önem kazanıyor. Toplam işletme maliyetinin büyük kısmını yakıt kaplar ve doğru kararlar sayesinde nakliyeci bu gideri kolayca azaltabilir. Volvo Truck Corporation Motor Ürün Müdürü Mats Franzén şöyle diyor: Bazı maliyetler, örneğin amortisman ve sürücü ücretleri sabittir ve değişim sağlanamaz. Uzun yol taşımalarında toplam maliyetin yüzde 30 u civarında olan yakıt maliyeti neredeyse sürücü maliyetine yakındır. Bu rakam toplamı yüzde 12 yi bulan bakım, lastik ve sigorta maliyetleriyle karşılaştırılabilir. Sürücü için ekonomik sürüş kursları olduğu gibi nakliye firmalarının yakıt tüketimini denetleme ve yakıt tasarrufu sağlamada yardımcı olmak üzere danışmanları da bulunur. Araç üreticileri de aynı amaca hizmet ederek daha az yakıt tüketen motorlar üzerinde çalışırlar. Bizler ve diğer bütün araç üreticileri için uzun süredir en önemli iki hedef yakıt randımanı ve çalışma zamanı olarak belirlenmiştir ve bu da güvenilirliğin bir ölçümüdür. diye açıklıyor Mats Franzén. YAKIT SORUNU sürekli olarak karmaşıklaşıyor ve motor üreticileri çok hızla değişen çalışma parametrelerini düşünmek zorundalar. Hükümetlerin partikül emisyonlarını azaltmak üzere çevre koruma düzenlemelerini yürürlüğe koymalarıyla partikül emisyonları yüzde VOLVO KAMYON MAGAZİN #

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi Scania İnşaat Araçları Mikser Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU %RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU Çoğu sürücü için yakıt tasarrufu en önemli konudur Daha düşük yakıt tüketimi, depo başına daha çok kilometre ve daha düşük CO2 emisyonları anlamına gelir.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Düşük Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Yeni John Deere

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı...

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı... PRESTİJ SD Rahatlığın Tanımı... Tasarruflu... Kısa ve orta mesafe taşımacılık alanında, personel taşımacılığı, transfer turları, VIP taşımacılığı ve özel turlara uygun olarak üretilen Prestij SD, konforu

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Innovation by Inspiration TEVI.COM.TR

Innovation by Inspiration TEVI.COM.TR YARATICI DÜŞÜNME ILE YENILIK Endüstriyel, Ticari, Kamu, Yer Destek Hizmetleri ve daha fazlası geniş bir yelpazede kullanım alanı ile sağlam ve güvenilir yük taşıyıcılar, personel taşıyıcılar ve çekiciler

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YENİ NISSAN X-TRAIL SENİN HAYALLERİN, SENİN YOLUN.

YENİ NISSAN X-TRAIL SENİN HAYALLERİN, SENİN YOLUN. YENİ NISSAN X-TRAIL SENİN HAYALLERİN, SENİN YOLUN. YENİ NISSAN X-TRAIL SENİN HAYALLERİN, SENİN YOLUN. Yeni Nissan X-TRAIL ile hayalindeki yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Çünkü sen hazırsan onun yolu, senin

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Yeni Volvo FH serisi ilk kez IAA da sektör ile buluşacak!

Yeni Volvo FH serisi ilk kez IAA da sektör ile buluşacak! Basın Bülteni Yeni Volvo FH serisi ilk kez IAA da sektör ile buluşacak! Yeni Volvo FH serisinden on kamyon ve çekici, Eylül ayında Hannover IAA da ilk kez sektör ile buluşacak. Aynı zamanda, I-Torque yürüyen

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Enerji Verimli Çelik Evler

Enerji Verimli Çelik Evler Enerji Verimli Çelik Evler Enerji verimliliği nedir? Enerji verimliliği son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Genel olarak; yaşam standardını düşürmeden, enerjinin verimli kullanılarak tüketimin azaltılmasına

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor TR En konforlu yolculuklar STAR, 31 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesi, geniş ve konforlu koltuk aralıkları ve farklı oturum alternatifleri ile turizm, personel ve şehirler arası taşımacılıktaki ihtiyaçlara

Detaylı

En konforlu yolculuklar

En konforlu yolculuklar TR Maksimum konfor STAR, 31 kişilik yolcu kapasitesi, 4,25 m 3 lük yüksek kapasiteli ve kesintisiz bagajı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru, bağımsız

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Yürüyüş Ünitesi Sessiz, entegre 3 fazlı (AC) yürüyüş ve direksiyon motorları yüksek tork, çabuk hızlanma, enerji tasarrufu ve düşük bakım maliyeti sağ

Yürüyüş Ünitesi Sessiz, entegre 3 fazlı (AC) yürüyüş ve direksiyon motorları yüksek tork, çabuk hızlanma, enerji tasarrufu ve düşük bakım maliyeti sağ GPC 3040 Model / Özellikler ve Avantajlar Güç 24-volt elektrik sistemi Crown un Access 1 2 3 Geniş Kapsamlı Kontrol Sistemi ve verimli AC motorları daha düşük enerji kullanımıyla daha yüksek performans

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÇEVRE DOSTU ARAÇLAR %100 YERLİ TANITIM KATALOĞU

ÇEVRE DOSTU ARAÇLAR %100 YERLİ TANITIM KATALOĞU ÇEVRE DOSTU ARAÇLAR 2017 %100 YERLİ TANITIM KATALOĞU ENBO OTOMOTİV İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrikli araçlara gösterilen ilginin her geçen gün arttığı ülkemizde bu ihtiyaca yönelik çalışmalar yapan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

www..com rokzanfiltre

www..com rokzanfiltre rokzanfiltre www..com HAKKIMIZDA Ne Zaman Başladık... Rokzan Filtre Taşımacılık ve Pazarlama faaliyetine 2014 yılında başlamıştır. İş konumuz her türlü otomobil, nakliye aracı, iş makinesi, sanayi makinesi

Detaylı

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri:

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: Yeni motor nesli, ihtiyaca göre ayarlanan, elektrik destekli hidrolik direksiyon ve vites değiştirme göstergesi, ekonomik sürüşün temelleridir. BlueEFFICIENCY

Detaylı

DAKAR RUHUNUN VÜCUT BULMUŞ HALİ!

DAKAR RUHUNUN VÜCUT BULMUŞ HALİ! DAKAR RUHUNUN VÜCUT BULMUŞ HALİ! Tasarım ilhamı tamamen CRF450 RALLY yarış motosikletinden alınan CRF250 RALLY, arka ABS iptal seçeneği, çok fonksiyonlu dijital gösterge paneli, 10 litrelik yakıt tankı

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır...

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır... TOURMALİN Her Şehre Yakışır... Her şehre yakışır... Orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Tourmalin, tasarım, güvenlik, konfor, bagaj kapasitesi ve teknolojik donanımları ile müşterilere %100 memnuniyet

Detaylı

Şasi kamyon 8 2 RADT-AR Yüksek RADT-GR Yüksek 43 43, RAPDT-GR Yüksek Orta

Şasi kamyon 8 2 RADT-AR Yüksek RADT-GR Yüksek 43 43, RAPDT-GR Yüksek Orta ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir) Şasi kamyon 4 2 RAD-L90 Yüksek 34 35 37 40 43 46 49 52 56 60 RAD-GR Yüksek 34 37 40 43 46 49 52 56 60 63 65 67 Orta 37 40 43 46

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Hava direnci

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Hava direnci Özet Özet Bu belgede, bir aracın yakıt tüketimini etkileyen faktörler özetlenip açıklanmaktadır. PTO, aracı ileriye doğru hareket ettirmek için ne kadar enerji kullanılacağını etkileyen en önemli etkenlerden

Detaylı

Toyota Ayrıcalıklar Dünyasına Hoş Geldiniz!

Toyota Ayrıcalıklar Dünyasına Hoş Geldiniz! Toyota Ayrıcalıklar Dünyasına Hoş Geldiniz! Müşteri Memnuniyeti Toyota dünyanın en çok tercih edilen otomotiv markası çünkü tüketicisini en çok memnun eden marka. Bunun kanıtı ortada: Toyota, Ulusal Kalite

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Alçak Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Alçak Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Alçak Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Alçak Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Katlanabilir Aynalar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

EZ 80. Kompakt tasarım, güçlü performansla buluşuyor. İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri

EZ 80. Kompakt tasarım, güçlü performansla buluşuyor. İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri EZ 80 İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri Kompakt tasarım, güçlü performansla buluşuyor EZ80, Wacker Neuson'un en büyük zero tail ekskavatörüdür. Kompakt boyutlar, azaltılmış yakıt tüketimi ve yüksek performans

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

Çevreci motorlar için 10 adım

Çevreci motorlar için 10 adım Otomobilleri Yeşil Yapın kampanyasının amacı, araçların çevreye verdiği zararları azaltmak ve sürücülerin çevreye daha duyarlı bir biçimde araç kullanmalarını teşvik etmektir. Çevreci motorlar için 10

Detaylı

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFabia RS. Fabia RS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFabia RS. Fabia RS SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia RS Fabia RS Fabia RS, güvenli viraj geçişlerine imkan tanıyan döner modüllü halojen projektör farlara sahiptir. RS logolu ön ızgara dostça bir görünüm verirken, sağlam ön tamponu

Detaylı

NEW HOLLAND. TR6 Serisi

NEW HOLLAND. TR6 Serisi NEW HOLLAND TR6 Serisi New Holland markası, çiftçilerimizden aldığı desteği kendi tecrübesi ile birleştirerek yüksek teknolojiye sahip traktörler üretiyor. NEW HOLLAND TR6 Serisi TR6 Serisi 4 Silindirli

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

NEW HOLLAND. TTB Serisi

NEW HOLLAND. TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi Türk çiftçisinin bahçe segmentindeki vazgeçilmezi TTB Serisi, yenilenmiş Tier3 emisyon değerine sahip turbo-intercooler motoruyla artık daha da performanslı...

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

Her işte. ISB e. Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS

Her işte. ISB e. Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS Her işte. ISB e Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS ISB e Cummins ISB e, güvenilirlik konusundaki ününü artırmaya devam ediyor. Cummins ISB e, kamyon, otobüs ve özel iş aracı kullanıcılarına Cummins ten

Detaylı

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi.

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi. Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. 69 dba ya düşürülmüş sessiz kabin içi. Kontrol kolayl ğ sağlayan kumanda kollar. Güç Yönetim Sistemi. Tamamı yüksek verim sağlayan modelleriyle

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Honda Integra Type-R

Honda Integra Type-R İlan no: 244753 Honda Integra Type-R Sahibinden SATILIK HONDA CBR 250 R MOTOSİKLET TEMİZZZZ 9.250 TL İlan tarihi: 3 Eylül 2015 İlan detayları İlan detayları İl Trabzon Model yılı Ocak 2011 Km 15.000 km

Detaylı

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm TR En Konforlu Seyahatler STAR, 3 kişiye kadar olan yolcu kapasitesi, geniş ve rahat diz mesafesi ve zemindeki raylı sistem sayesinde yerleşimde

Detaylı

135 Yılı Aflk n Tecrübe

135 Yılı Aflk n Tecrübe ÜRÜN HATTI Ammann Distribütör 135 Yılı Aflk n Tecrübe Jakob Ammann taraf ndan kurulan Ammann, 135 y l aflk n tecrübesi ile dünya silindir pazar nda önemli bir yere sahiptir. O günden beri müflterilerinin

Detaylı

Gücü de büyük, yükü de...

Gücü de büyük, yükü de... 7.5 TON 175 HP EURO 3 COMMON RAIL TURBO DIZEL INTERCOOLER ABS HBB LSPV Gücü de büyük, yükü de... Yeni Isuzu, 175 HP, Euro 3, common rail, turbo dizel intercooler motoru ve yenilenen dış görünüşüyle şimdi

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

SAFİR PLUS ve SAFİR PLUS VIP. Yepyeni Yüzüyle Yollarda...

SAFİR PLUS ve SAFİR PLUS VIP. Yepyeni Yüzüyle Yollarda... SAFİR PLUS ve SAFİR PLUS VIP Yepyeni Yüzüyle Yollarda... Safir Plus ile yolculuğunuz daha konforlu... Beklenti ve taleplerin her gün arttığı yolcu taşımacılığı sektöründe Temsa, yolculuk keyfinin tanımını

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Damper Serisi

Scania İnşaat Araçları. Damper Serisi Scania İnşaat Araçları Damper Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

İdeal toplu taşıma aracı

İdeal toplu taşıma aracı TR İdeal toplu taşıma aracı ATAK, 60 kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC60 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC60 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Gelecek için hazırız.

Gelecek için hazırız. Gelecek için hazırız. Genel Bakış Buderus uzmanlığının yepyeni ürünü: Logamax plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazan Logamax plus GB172i yeni nesil duvar tipi yoğuşmalı kombi ve kazan: Yenilikçi tasarım,

Detaylı

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ Prins Otogaz Dönüşüm Kiti ile Üstün Performans Yüksek Sürüş Keyfi Kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti, Prins! Kıymet Bilenlerin Otogaz Dönüşüm Kiti, Prins! Dünyada sıralı

Detaylı

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ RENAULT FLUENCE NEDEN RENAULT? 2 2 FLUENCE AYRINTILAR RENAULT FLUENCE KUSURSUZ AYRINTILAR KONFORLU KONFORU ARTTIRAN DONANIMLAR FAYDALI Renault eco 2 2 2 ALANI 18 > 19 Önde oturan her yolcunun kendisine

Detaylı

YENİ CITROËN BERLINGO COMBİ

YENİ CITROËN BERLINGO COMBİ YENİ CITROËN BERLINGO COMBİ 2 MODERN ETKİLEYİCİ TASARIM YENİ CITROËN BERLINGO, etkileyici tasarımını yenilenen ön tasarımıyla pekiştiriyor. Keskin hatlı yeni tampon, daha alçak ve genişletilmiş radyatör

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler

Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler Faaliyetlerine, 1925 yılında, Almanya nın Gutmadingen şehrinde traktör üretimi ile başlayan

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74.5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-10 900 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4353-5330 mm 434F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı