DERAYMAN OLAYLARININ MUHTELİF NEDENLERİ VE DERAYMAN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERAYMAN OLAYLARININ MUHTELİF NEDENLERİ VE DERAYMAN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER"

Transkript

1 DERAYMAN OLAYLARININ MUHTELİF NEDENLERİ VE DERAYMAN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER Aydõn Erel 1, Selim Dündar 2 SUMMARY Reasons of accidents that occur on railroads, which is the safest mode of transportation, can be caused by human mistakes such as errorous signal or switch state and also by operational mistakes, errorous track or vehicle situations. An example for an accident is the derailment, which risks the life of passangers, crew and the situation of the goods transported and also increases the operating costs. Derailment is a complex event, which has numerous reasons behind. Vehicle and/or track factors and some other reasons can cause a derailment. The aim of this paper is to search reasons of a derailment and to show precautions needed to be taken in order to avoid possible derailments and also to increase safety on railroads. ÖZET En güvenli ulaşõm türü olan demiryollarõnda meydana gelen kazalar sinyalizasyon ve makas hatalarõ gibi insan kaynaklõ olabileceği gibi, işletme hatalarõ, yol veya taşõt kusurlarõ gibi insan hatalarõndan kaynaklanmayan kazalar da mevcuttur. Bu kazalardan biri de yolcularõn ve personelin hayatõnõ tehlikeye atan ya da taşõnan ürünlerde hasara yol açan derayman olayõdõr. Derayman, muhtemel nedenleri oldukça fazla sayõda olan oldukça karmaşõk bir durumdur. Taşõt ve/veya yoldaki sorunlar ile bunlarõn dõşõna kalan onlarca neden bir trenin yoldan çõkmasõna sebep olabilir. Bu bildirinin amacõ, demiryollarõnda güvenliği arttõrmak için, deraymanõn nedenlerinin araştõrõlmasõ, bunlarõn sõnõflandõrõlmasõ ve muhtemel deraymanlarõ önlemek için alõnmasõ gereken önlemleri gözler önüne sermektir. 1. GİRİŞ Taşõt hareketlerinin kõlavuzlanmõş bir yol üzerinde gerçekleştiği izli sistemler, diğer ulaşõm türlerine nazaran daha güvenli sistemlerdir. Karayolu ve denizyolunda sadece yol eksenine dikey hareketler sõnõrlandõrõlmõştõr. Oysa ki demiryolunda hem yol eksenine dik, hem de yatay hareketler sõnõrlandõrõlmõştõr ve sadece eksen doğrultusunda hareket serbestliği vardõr. Demiryolu araçlarõ yolu paylaşmak zorunda olduklarõ için 1 Prof.Dr.,Yõldõz Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Beşiktaş, İstanbul 2 Arş.Gör., İnş.Y.Müh., Yõldõz Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Beşiktaş, İstanbul 298

2 birbirleriyle etkileşimi daha fazladõr. Tehlikeli bir durum söz konusu olduğunda, yatay hareket sõnõrlõ olduğu için taşõt hareketleri her zaman gözetlenmeli ve demiryolu güvenliği üst düzeyde tutulmalõdõr. Bunun yanõnda, sadece yol ekseni boyunca serbestçe harekete imkan tanõnmasõ sayesinde, demiryolu ulaşõmõ diğer türlere nazaran daha güvenli bir yapõ arzetmektedir. Her ne kadar alternatif ulaşõm türleri arasõnda en güvenlisi olsa da, demiryollarõnõn tamamen risksiz bir ulaşõm türü olduğunu söylemek imkansõzdõr. Diğer ulaşõm türlerinde olduğu gibi demiryollarõnda da kazalar zaman zaman meydana gelebilmektedir. Bu kazalar, hatalõ sinyalizasyon ve makas tertibi gibi insan kaynaklõ olabileceği gibi, doğrudan insan hatasõndan kaynaklanmayan kazalar da mevcuttur. Bu kaza türlerinden biri de, özellikle 22 Temmuz 2004 te Pamukova da meydana gelen ve 29 yurttaşõmõzõn canõna mal olan hõzlandõrõlmõş tren kazasõndan sonra kamuoyunun gündemine gelen derayman olayõdõr. Derayman, yani diğer bir deyişle raydan çõkma olayõ, göründüğünden çok daha karmaşõk bir olaydõr. Bu karmaşõklõğõn sebebi de, çok sayõda muhtemel sebebinin olmasõ ve bir derayman olayõnda bu sebeplerin birkaç tanesinin bir arada rolünün bulunabileceğidir. Taşõt ve/veya yoldaki sorunlar ile bunlarõn dõşõna kalan onlarca neden bir trenin kolaylõkla yoldan çõkmasõna sebep olabilir. Ayrõca birbirinden farklõ derayman türlerinin de bulunmasõ, problemi daha da karmaşõk bir hale getirmektedir. Derayman olayõ, demiryolu personeli ve yolcularõnõn güvenliğini tehlikeye attõğõ gibi, demiryolu hattõ üzerinde bir takõm bozulmalara da yol açar ve bu bozulmalar da işletme maliyetlerinin artmasõna neden olur. Güvenliğin azalmasõ ve işletme (ve dolayõsõyla kullanõcõ) maliyetinin artmasõ, ülkemizde halihazõrda gereken önemin verilmediği demiryollarõnõn cazibesinin daha da azalmasõna neden olacak ve dolayõsõyla ülkemizin gelişmişlik düzeyinin artmasõna sekte vuracak sonuçlar doğurabilir. Bu bildirinin amacõ, demiryollarõnda güvenliği arttõrmak için, oldukça sõk gerçekleşen deraymanõn nedenlerinin araştõrõlmasõ, bunlarõn sõnõflandõrõlmasõ ve muhtemel deray olaylarõnõ önlemek için alõnmasõ gereken tedbirleri gözler önüne sermektir. 2. OLUŞUM ŞEKİLLERİNE BAĞLI OLARAK DERAYMANLAR Derayman olayõ, basitçe raydan çõkma olarak nitelendirilebilmesine karşõn, oldukça farklõ oluşum şekilleri mevcuttur. Deraymanlar oluşum şekillerine göre aşağõdaki 5 ana grupta toplanabilir: 1. Tekerlekte yük boşalmasõ deraymanõ 2. Buden tõrmanmasõ deraymanõ 3. Gövde/boji etkisi nedeniyle derayman 4. Ekartman deraymanõ 5. Engelleme deraymanõ Bu beş grup deraymanõn oluşumundaki temel nedenler ve etkili faktörler Tablo 1 de görülmektedir. 299

3 Tablo 1. Derayman Türleri ve Nedenleri DERAYMAN TÜRLERİ VE NEDENLERİ Derayman Türü Temel nedenleri GÖRELİ YANAL HAREKET Etkili Faktörler Yolun dinamik yanal hareketi ( 1 ) TEKERLEKTE YÜK BOŞALMASI DERAYMANI ( 2 ) BUDEN TIRMANMASI DERAYMANI ( 3 ) GÖVDE/BOJİ TAHRİKİ, HAREKETİ İLE DERAYMAN DÜŞEY YÜK BOŞALMASI ASİSTE EDİLMİŞ BUDEN TIRMANMASI DİNAMİK BUDEN TIRMANMASI DEVRİLME TAŞITTA YAPISAL HATA ÇEKME KANCASI, TAMPON KİLİTLENMESİ ÇARPIŞMA Taşõtõn dinamik yanal hareketi Yük dağõlõmõ Rüzgar yükleri Dever eksikliği, fazlalõğõ Yatak / muylu hatasõ, Taşõtõn burulma (twist) performansõ Taşõtõn galop hareketi Yol burkulmasõ Makas iğnesinin durumu Yanal ray eğrilmesi Buden temas kuvvetleri Tekerlek ray sürtünme düzeyi Atõlõm, hamle açõsõ Düşey yük boşalmasõ Yanlõş düzenlenmiş makas Dever eksikliği, fazlalõğõ Yük dağõlõmõ Rüzgar yükleri Taşõtõn aşõrõ yatmasõ Taşõtõn koşullarõ Yük dağõlõmõ Yanlõş düzenlenmiş makas Tren triyajõ Ters kurplar Demeraj ve frenleme şoklarõ Taşõtla çarpõşma Altyapõya çarpma Ağaca çarpma 300

4 ( 4 ) EKARTMAN BOZUKLUĞU DERAYMANI TAŞIT GENİŞLİĞİ HATASI/BOZUKLUĞU YOL BİÇİMİNDE BÜYÜK YAPISAL HATA YOLDA EKARTMAN HATASI/BOZUKLUĞU PERSONEL HATALARI YÜK DÜŞMESİ Durdurma tamponuna çarpma Dingil hatasõ/ Tekerlek hatasõ/ Kõrõk tekerlek patinajõ Köprüler Yol Altõnda Arazi Kaymasõ Köprü Oyulmasõ Seller Ayrõk makas Genişlik artõşõ Kõrõk ray Tren personeli hatasõ Manevracõ hatasõ Tehlikeli durumda sinyalin geçilmesi Vagon kaçmasõ Diğer personel hatasõ Çarpõşma Yük dağõlõmõ ( 5 ) ENGEL DERAYMANI KIRIK ALTYAPI ELEMANINA ÇARPMA DÜŞEN TAŞIT ELEMANINA ÇARPMA YOLA BİRİKEN KAR YA DA KAYAN ZEMİN KÜTLESİNE ÇARPMA TEKERLEK ALTINDAKİ ENGELE ÇARPMA 2.1. Tekerlekte Yük Boşalmasõ Deraymanõ Hareket halinde bulunan bir lokomotif veya vagonda yükün tekerleklere eşit olarak dağõlmasõ beklenir. Ancak yatay ve düşey kurp bulunan kesimlerde, kurp içine doğru olan tekerleklere daha fazla yük iletimi gerçekleşir. Ayrõca, bojilerdeki süspansiyon sistemlerinin yapõsõ gereği, tekerleklere iletilen yükler farklõlõk gösterebilir. Vagonun herhangi bir tekerleğine yük iletiminin kesilmesi tekerleğin havalanmasõna ve dolayõsõyla da deraymana yol açabilmektedir. Tekerlekte yük boşalmasõ deraymanõna göreli yanal hareket ya da düşey yük boşalmasõ sebep olabilir. Göreli yanal harekete etki eden faktörler, yolun dinamik yanal hareketi ve taşõtõn dinamik yanal hareketidir. Düşey yük boşalmasõnõn sebepleri ise, yük dağõlõmõ, rüzgar yükleri, dever eksikliği/fazlalõğõ, yatak/muylu hatasõ veya, taşõtõn burulmas performansõ ve taşõtõn galop hareketi olabilir. Tekerlekte yük boşalmasõ deraymanõna ait sebep-sonuç ilişkileri Tablo 2 de görülmektedir. 301

5 Tablo 2. Tekerlekte Yük Boşalmasõ Deraymanõ Sebep-Sonuç İlişkisi TEKERLEKTE YÜK BOŞALMASI DERAYMANI GÖRELİ YANAL HAREKET DÜŞEY YÜK BOŞALMASI YOLUN DİNAMİK YANAL HAREKETİ TAŞITIN DİNAMİK YANAL HAREKETİ Bölgesel (yerel) Eğrilik Makas-kavşak koşullarõ Yanal yol Eğrilik Yanal Yol Bozukluğu Yatak / Muylu Hatasõ, Bozukluğu Taşõt Hõzõ Tekerlek profili Yanal Yalpa Stabilite esnekliği : taşõt tasarõmõ, durumu ve süspansiyon Demeraj Fren Şoklarõ YÜK DAĞILIMI Taşõt Yüklenmesi Kötü Yükleme RÜZGAR YÜKLERİ DEVER EKSİKLİĞİ, FAZLALIĞI Tekerlek Yassõlaşmasõ (aplatilik) Taşõt tasarõmõ YATAK / MUYLU HATASI, BOZUKLUĞU TAŞITIN BURULMA (TWIST) PERFORMANSI TAŞITIN GALOP HAREKETİ Kurp geçişleri Yol Düşey yol bozukluklarõ Burulmasõ Makas ve kavşak koşullarõ Taşõt tasarõmõ Burulma Süspansiyon bozukluklarõ Rijitliği Taşõt yüklenmesi Tekerlek patinajõ (skate) Periyodik yükseltiler Periyodik enine yükseltiler Düşey yol Düşey rezonans Taşõt tasarõmõ, koşullarõ, yüklenmesi ve hõzõ 2.2. Buden Tõrmanmasõ Deraymanõ 302

6 Tekerlek budeninin, ray mantarõna tõrmanõp, rayõ terketmesi sonucu gerçekleşen derayman türüdür. Tekerlek budeninin ray mantarõna tõrmanabilmesi için, Nadal a göre: Y sin β tanφ.cos β > = tan Q tanφ.cos β + cos β ( β φ) koşulu sağlanmalõdõr. Burada tan φ = f, buden ile ray mantarõ arasõndaki sürtünme katsayõsõnõ, β ise buden/ray temas yüzeyinin yatayla yaptõğõ açõyõ göstermektedir. 250 m den küçük yarõçaplõ kurplarda Y/Q değerinin 1,2 yi, 250 m den büyük yarõçaplõ kurplarda da 0,8 i aşmamasõ gereklidir. Buden tõrmanmasõ deraymanõnõn asiste edilmiş buden tõrmanmasõ ve dinamik buden tõrmanmasõ olmak üzere iki farklõ türü vardõr. Asiste edilmiş buden tõrmanmasõna etkili ana faktörler, yolun burkulmasõ, makas iğnesinin durumu ve yanal ray eğilmesi olarak sõralanabilir. Dinamik buden tõrmanmasõna etki eden faktörler ise, buden temas kuvvetleri, tekerlek-ray sürtünme düzeyi, hamle açõsõ ve düşey yük boşalmasõ olarak sõralanabilir. Buden tõrmanmasõna etki eden diğer alt faktörler ise, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde Tablo 3 te görülebilir. Tablo 3. Buden Tõrmanmasõ Deraymanõ Sebep-Sonuç İlişkisi ASİSTE EDİLMİŞ BUDEN TIRMANMASI YOL BURKULMASI BURKULMA KUVVETLERİ YOL BİÇİMİNDE BÜYÜK YAPISAL HATA MAKAS İĞNESİNİN DURUMU YANAL RAY (Lateral rail blending) (1) Yüksek Yanal Kuvvetler Yanal Zayõflõk Yanal Kayma Direnci Yüksek Basõnç Kuvvetleri Köprüler Taşõt Hõzõ Tekerlek profili Yalpa Yanal Stabilite esnekliği taşõt tasarõmõ, durumu ve süspansiyon Tampon kuvvetleri Dever eksikliği/fazlalõğõ Yanal yol bozukluklarõ Eğrilik (kurp yarõçapõ) Yanal yol bozukluklarõ Yol yapõsõndaki değişim Eğrilik (kurp yarõçapõ) Balast omuzlarõnõn tipi ve sõkõlõğõ Ray-travers bağlantõ tipi Ray-travers bağlantõ tipi Gerilmesiz sõcaklõk Sõcaklõk Yol Altõnda Arazi Kaymasõ Köprü Oyulmasõ Seller (1) DE N TI BUDEN TEMAS KUVVETLERİ KONTROLSUZ RAY Yüksek Yanal Kuvvetler ; (1) ile aynõ 303

7 KUVVETLERİ TEKERLEK RAY SÜRTÜNME DÜZEYİ ATILIM, HAMLE AÇISI (attack angel) DÜŞEY YÜK BOŞALMASI BUDEN TEMASI Yetersiz Yuvarlanma Çapõ Tekerlek/Ray Sürtünme Düzeyi Taşõt Yüklenmesi TEKERLEK / RAY YAĞLAMASI YALPA ESNEKLİĞİ (2) BOJİ ROTASYONU TEKERLEK TAKIMINDA DOĞRULTU HATASI YÜK DAĞILIMI RÜZGAR YÜKLERİ Hat genişliği Yerel eğrilik Taşõt tasarõmõ Tekerlek profili Makas-kavşak koşullarõ Yanal yol Makas-kavşak koşullarõ Yanal yol Eğrilik Tekerlek / ray yağlamasõ Süspansiyon bozukluklarõ (2) ile aynõ Tekerlek patinajõ Süspansiyon bozukluklarõ Demeraj fren şoklarõ Taşõt yükü Kötü yükleme DEVER EKSİKLİĞİ, FAZLALIĞI YATAK / Tekerlek Yassõlaşmasõ (aplatilik) MUYLU Taşõt tasarõmõ HATASI, BOZUKLUĞU TAŞITIN BURULMA (TWIST) PERFORMANSI TAŞITIN GALOP HAREKETİ Yol Burulmasõ Burulma Rijitliği Kurp geçişleri Düşey yol bozukluklarõ Makas ve kavşak koşullarõ Taşõt tasarõmõ Periyodik yükseltiler Süspansiyonbozukluklarõ Taşõt yüklenmesi Tekerlek patinajõ Periyodik enine yükseltiler) Düşey yol Taşõt tasarõmõ, koşullarõ, Düşey rezonans yükü ve hõzõ 2.3. Gövde/Boji Etkisi Nedeniyle Derayman 304

8 Derayman olaylarõnõn bir diğer nedeni de gövde ile bojiye arasõndaki etkileşimdir. Özellikle kurplu kesimlerde şasi ve bojide meydana gelebilecek farklõ dönme açõlarõ, taşõtõn kolaylõkla yoldan çõkmasõna sebep olabilmektedir. Ayrõca gelen bir etki nedeniyle gövde/bojinin birbirinden bağõmsõz yanal hareketi de deraymana sebep olabilmektedir. Bu tür deraymana etki eden ana faktörler, devrilme, taşõtta yapõsal hata, çekme kancasõ ve tampon kilitlenmesi ve çarpõşma olarak sõralanabilir. Tablo 1 de gövde/boji etkisi nedeniyle oluşan deraymana etki eden faktörler görülebilir Ekartman Bozukluğu Deraymanõ 1435 mm lik hat genişliğinde oluşan sapmalar da deraymana sebep olabilmektedir. Ekartman adõ verilen hat genişliğindeki değişimler nedeniyle oluşan deraymanlarõn temel nedenleri taşõt genişliği hatalarõ, yol biçimindeki büyük yapõsal hatalar, yolda oluşan ekartman hatalarõ ve personel hatalarõ olarak sõralanabilir. Tablo 1 de ekartman deraymanõna etki eden faktörler görülebilir Engel Deraymanõ Taşõt seyir halinde bulunurken, yol üzerinde bulunabilecek engeller de deraymana sebep olmaktadõr. Engel deraymanõnõn temel nedenleri çarpõşma ya da yük dağõlõmõnõ nedeniyle oluşan yük düşmesi, kõrõk altyapõ elemanõna çarpma, düşen taşõt elemanõna çarpma, yola biriken kar ya da kayan zemin kütlesine çarpma ve tekerlek altõndaki engele çarpma şeklinde sõralanabilir. 3. DERAYMAN OLAYLARININ SEBEPLERİNE İSTATİSTİKSEL BİR BAKIŞ Deraymanlar, pek çok muhtemel sebebi olabilen ve bu olaylarõn birkaçõnõn aynõ anda bulunmasõ sonucu gerçekleşen olaylardõr. Bir derayman olayõ gerçekleştiğinde, nedenlerinin doğru bir şekilde teşhis edilmesi, bunlara önlemler alõnmasõnõ sağlayacak, ve dolayõsõyla gelecekte gerçekleşmesi muhtemel derayman olaylarõnõ engelleyici rol oynayacaktõr. Derayman olaylarõnõn nedenlerinin doğru bir şekilde teşhis edilebilmesi için, derayman olaylarõ 3 ayrõ sõnõfta incelenebilir. Birinci sõnõf deraymanlar, araç ve/veya yolun stadartlara uygun olmamasõ halinde gerçekleşen olaylardõr. İkinci sõnõfta, hem aracõn, hem de yolun standartlara uygun olmasõna rağmen gerçekleşen derayman olaylarõ yer almaktadõr. Üçüncü sõnõfta ise, araç, taşõt ve araç/taşõt ilişkisi nedeniyle gerçekleşmeyen deraymanlar yer almaktadõr yõlõnda İngiltere de gerçekleştirilen bir çalõşmada, yõllarõ arasõnda gerçekleşen 1657 derayman olayõnõn %32 sinin 1. sõnõf, %10 unun 2. sõnõf, %43 ünün 3. sõnõf ve geri kalan %15 inin de üç sõnõfa de girmeyen ya da nedenleri tam olarak belirlenemeyen deraymanlar olduğu belirtilmiştir [1]. Şekil 1 de bu olaylarõn dağõlõmõ görülmektedir. 305

9 Şekil 1. Derayman Olaylarõnõn Sõnõflarõna Göre Dağõlõmõ 1. ve 2. sõnõf deraymanlarõn muhtelif sebepleri Şekil 2 de görülmektedir. Bu deraymanlarõn %70 inin yoldaki kusurlar nedeniyle, ya da yola gelen etkiler nedeniyle olduğu saptanmõştõr. Bu da göstermektedir ki, deraymanlarõn analizi yapõldõğõnda yolun etkisi ihmal edilmemelidir. Toplam 1657 derayman olayõnõn yalnõzca %8 inde yalnõzca yolcu trenleri bu olaydan etkilenmiş, yalnõzca yük trenlerinin etkilendiği deraymanlar ise %70 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Şekil ve 2. Sõnõf Deraymanlarõn Muhtelif Sebepleri Yol ve/veya taşõttaki kusurlar nedeniyle oluşan deraymanlar olan 1. ve 2. sõnõf deraymanlarõ derinlemesine incelendiğinde; 1. sõnõf deraymanlarõn %74,2 sinde etkili tek faktörün yol, %8,6 sõnda etkili tek faktörün taşõt, geri kalan %17 sinde de yol-taşõt ilişkisinin etkili olduğu görülmüştür. Yoldaki bir sorundan kaynaklanan 1. sõnõf 306

10 deraymanlarõn %36 sõ ekartman, %35 i yol burulmasõ ve geri kalan %29 u da makas iğnesinin durumu, makas ve kavşak durumlarõ, yolun biçiminde büyük yapõsal hatalar ve yolla ilgili diğer durumlar nedeniyle gerçekleşmiştir. Taşõttaki bir sorun nedeniyle gerçekleşen 1. sõnõf deraymanlarda ise, süspansiyon koşullarõ toplam %66 ile en büyük rolü oynamõş, geri kalan deraymanlar ise tekerlek profilinin durumu, fren durumu-vagon kaçmasõ ve diğer etkiler nedeniyle gerçekleşmiştir. 2. sõnõf deraymanlarda ise %27 ile işletme faktörü tek başõna en büyük etkiyi göstermiştir. Bunu %21 ile tek faktör olarak yol, %17 ile tek faktör olarak taşõt, %14 ile yüksek hõz, %9 ile düşük hõz takip etmektedir. Bunlarõn dõşõnda kalan nedenler ise 2. sõnõf deraymanlarõn %12 sinde etkili olmuştur. İşletmenin tek faktör olduğu 2. sõnõf deraymanlara en büyük etkiyi, %77 ile hatalõ sürüş/çekim ve frenleme şoklarõ yapmõştõr. Manevra/yanlõş yüklemenin etkisi de %18 olarak saptanmõştõr. Etkili tek faktör yol olan 2. sõnõf deraymanlarõn en büyük sebebi %50 ile ray kõrõlmasõ olmuştur. Bunu %34 ile ayrõk makas, ekartman ve burulma takip etmiş, ana hat ve makas raylarõnõn uyumsuzluğunun etkisi %16 olmuştur. Taşõtõn tek etkili faktör olduğu 2. sõnõf deraymanlarda en büyük etkiyi tekerlek ve dingil bozukluklarõ %73 ile göstermiş, bunu %24 ile patinaj ve %3 ile cer motorunun yola düşmesi takip etmiştir. 4. DERAYMANLARI ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER İstatistiklerden görüldüğü üzere, derayman olaylarõnda yol ve taşõtõn durumu büyük önem taşõmaktadõr. Taşõtlarõn bakõmõnõn periyodik olarak yapõlmasõ, taşõtlarda meydana gelebilecek sorunlarõ önceden belirlemeye ve önlem almaya fõrsat verecektir. Yoldaki kusurlarõn tespiti, eskimiş travers ve raylarõn yenilenmesi, ekartman bozukluklarõnõn düzeltilmesi, balastõn yeniden istenilen granülometriye getirilip sõkõştõrõlmasõ gibi işlemlerin yapõlmasõ derayman riskini azaltacaktõr. Derayman riskini önlemek için en büyük görevlerden biri de işletmeye düşmektedir. Katarlarõn yol kesimlerinde yapabilecekleri maksimum hõzlarõn belirlenip, belirli bir emniyet faktörü altõnda livreye yansõtõlmasõ da yol üstyapõsõnõn aşõnmasõnõ azaltacak ve yüksek hõz nedeniyle oluşan deraymanlarõ engelleyici roy oynayabilecektir. Oldukça fazla muhtelif sebebi olan deraymanlarõ tamamen önlemek ne yazõk ki mümkün değildir. Demiryolu taşõmacõlõğõna büyük önem veren ülkelerde dahi derayman olaylarõ zaman zaman gerçekleşmektedir. Ancak derayman olaylarõnõn sebeplerinin tespit edilip, gereken önlemlerin alõnmasõ, deraymanlarõn azalmasõna ve dolayõsõyla demiryollarõna olan güvenilirliğin ve talebin artmasõna neden olacak, ülkenin refah ve kalkõnmõşlõk düzeyini bir adõm daha ileri götürecek bir hamle olacaktõr. 307

11 KAYNAKLAR 1. Derailment Mitigation Categorisation of Past Derailments, A report for the Rail Safety and Standards Board, August 2003, D Issue 2, Evergreen House, 160 Euston Road, London, NW1 2DX 308

DEMİRYOLU I Demiryolu Mühendisliği 3.HAFTA ( )

DEMİRYOLU I Demiryolu Mühendisliği 3.HAFTA ( ) DEMİRYOLU I Demiryolu Mühendisliği 3.HAFTA (2012-2013) 1. TEKERLEK-RAY DENGESİ Demiryolu taşıtları, demir tekerleklerinin demir raylar üzerinde yuvarlanmaları ile hareket ederler. Bu hareketin gerçekleşmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 11 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 14 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 15 1.5

Detaylı

Uzun Kaynaklı Demiryollarında Karşılaşılan Yanal Stabilite Sorunları

Uzun Kaynaklı Demiryollarında Karşılaşılan Yanal Stabilite Sorunları Uzun Kaynaklı Demiryollarında Karşılaşılan Yanal Stabilite Sorunları N. Sevgi Yalçın Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı, 34349, Beşiktaş,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği (CRN:13133) 2015-2016 Güz Yarıyılı. Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Mehmet Ali Silgu.

Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği (CRN:13133) 2015-2016 Güz Yarıyılı. Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Mehmet Ali Silgu. Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği (CRN:13133) 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Vermelding onderdeel organisatie Ders Bilgileri Dönemiçi ders planı Hafta Hafta1 Hafta2

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ ÜZERİNE İsmail ŞAHİN 1 ve Demet ERSOY 2 SUMMARY (On the Effects of Bridges Crossing the Bosporus Strait in İstanbul) The Bosporus strait in İstanbul is a natural

Detaylı

MİLLİ TREN ve TÜBİTAK. Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi

MİLLİ TREN ve TÜBİTAK. Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi MİLLİ TREN ve TÜBİTAK Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi İçerik Günümüzde Kullanılan Modern Trenler. Milli Tren için Milli ArGe. YHT alt bileşenleri ve maliyet yüzdeleri. TÜBİTAK Enstitüleri

Detaylı

DEMİRYOLLARINDA HIZ YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA YAPILMASI GEREKLİ ÖN ÇALIŞMALAR

DEMİRYOLLARINDA HIZ YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA YAPILMASI GEREKLİ ÖN ÇALIŞMALAR DEMİRYOLLARINDA HIZ YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA YAPILMASI GEREKLİ ÖN ÇALIŞMALAR Hakan Güler 1, Statislav Jovanovic 2 SUMMARY It is wise to obtain a management system (Railway Asset Management System) related

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

Demiryolu Test ve Sertifikasyon. Prof. Dr. Tuncer TOPRAK Bahçeşehir Üniversitesi, Ulaştırma Müh. Bölümü TURKRAIL Mühendislik Teknolojileri Ltd

Demiryolu Test ve Sertifikasyon. Prof. Dr. Tuncer TOPRAK Bahçeşehir Üniversitesi, Ulaştırma Müh. Bölümü TURKRAIL Mühendislik Teknolojileri Ltd Demiryolu Test ve Sertifikasyon Prof. Dr. Tuncer TOPRAK Bahçeşehir Üniversitesi, Ulaştırma Müh. Bölümü TURKRAIL Mühendislik Teknolojileri Ltd İÇERİK Raylı Sistem Araçlarının ve Komponentlerinin Uluslararası

Detaylı

Alt şasi tasarım. Genel bilgiler. Alt şasi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

Alt şasi tasarım. Genel bilgiler. Alt şasi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir: Alt şasi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir: Yükü şasi çerçevesi üzerine düzgün bir şekilde dağıtmak için Tekerlekler ve çerçeve üzerinde dik duran diğer parçalar için boşluk sağlamak amacıyla Üstyapıyı

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN Ekim-Aralõk 2000 ÜLKEMİZDE HUZUREVLERİ; VEHİD 239 ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ* Suphi VEHİD Background.- The problems of the community are like skins of an onion.

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI C. Özkaya 1, Z. Harputoğlu 1, G. Çetin 1, F. Tulumtaş 1, A. Gıcır 2 1 Yüksel Proje Uluslararası AŞ Birlik Mah. 450.

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Sertaç SAVAŞ

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Sertaç SAVAŞ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ DENEY

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA DİŞLİ ÇARLAR II: HESAPLAMA Prof. Dr. İrfan AYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Dişli Çark uvvetleri Diş Dibi Gerilmeleri

Detaylı

Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Mehmet Ali Silgu. Konu

Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Mehmet Ali Silgu. Konu Toprak İşleri ve ve Demiryolu MühendisliM MühendisliM hendisliği (CRN:13133) 2015-2016 2016 Güz G z Yarıyılı 2015-2016 2016 Güz G z Yarıyılı hendisliği i (CRN:13133) Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş.

Detaylı

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr.

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr. KARAYOLU TRAFİK DÜZENLEMELERİ İLE YOLAĞI KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI Bugün dünyanõn gelişmiş ülkelerinde dahi trafik ve ulaşõm sorunu tam anlamõyla çözümlenememiştir. Özellikle 1960 lardan sonra

Detaylı

AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜRE KİBAR, Funda 1, AYTAÇ, Bengi Pınar 1 ve ÇELİK, Fazıl 2 Her yıl binlerce insanın ölümü ve yaralanmasına neden olan trafik kazaları,

Detaylı

BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ

BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ Kaynaklar: S.S. Rao, Mechanical Vibrations, Pearson, Zeki Kıral Ders notları Mekanik veya yapısal sistemlere dışarıdan bir

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ

ANKARA ŞUBESİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ Yüksek Hızlı Demiryolu Köprüleri Tasarım Esasları (Ray-Köprü Etkileşimi) İnş.Müh. Tamer Fenercioğlu 30 Mart 2017 1 GİRİŞ Büyüyen iki demiryolu

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULAŞT.MYO/MO.AR.UL.TE.BÖ./RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ PROGRAMI RAY240

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULAŞT.MYO/MO.AR.UL.TE.BÖ./RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ PROGRAMI RAY240 TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULAŞT.MYO/MO.AR.UL.TE.BÖ./RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ PROGRAMI RAY240 Çeken Araçlar II (A ve B Grubu) 2016-2017 Bahar Dönemi Final Sınavı Öğrenci Adı Soyadı : 1 2 3 4 5 6

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Kaynaklar G. Kıymaz, İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders Notları, 2009 http://web.sakarya.edu.tr/~cacur/ins/resim/kopruler.htm

Detaylı

Kuvvetler ve hareketler. Tanımlamalar. Bükülmeyle ilgili olarak esnek üstyapı

Kuvvetler ve hareketler. Tanımlamalar. Bükülmeyle ilgili olarak esnek üstyapı Kuvvetler ve hareketler ile ilgili genel bilgiler Kuvvetler ve hareketler ile ilgili genel bilgiler Şasi çerçevesi sürüş yöntemine ve yol yüzeyinin doğasına bağlı olarak farklı yönlerde güçlere maruz kalır.

Detaylı

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU Doç. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Kõrgõzistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü İlgi tamlamasõ, iyelik tamlamasõ, ad tamlamasõ gibi

Detaylı

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler AFCEA İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler Mehmet ZAİM ASELSAN Brifing Bilgileri Konu Hangi Amaçla Hazõrlandõğõ Kime, Nerede, Hanfi Tarihte Verildiği Gizlilik Derecesi Hazõrlayan Kişi

Detaylı

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Prof. Dr. Faruk fien Giriş Türkiye nüfusunun yaklaşõk % 8 nin ülke dõşõnda yaşadõğõ tüm dünyadaki Türklerin en kalabalõk grubu Federal Almanya da yaşamaktadõr.

Detaylı

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ NDEN SABAH GEÇİŞLERİN DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ İsmail ŞAHİN 1 SUMMARY (Regulation of Morning Passages through the Bosporus Bridge: Ramp Management) Recurring congestion occurs in

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

DEMİRYOLU SEKTÖR NOTU

DEMİRYOLU SEKTÖR NOTU DEMİRYOLU SEKTÖR NOTU Bu çalışmada demiryolu sektörü, Türkiye için GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. Ancak, dünya verilerinde, BM istatistiklerinde 12 li bazda

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

TAŞIT İŞLETME MALİYETLERİ BİLEŞENLERİNİN İRDELENMESİ, TASARRUF BAKIŞININ YERLEŞTİRİLMESİ

TAŞIT İŞLETME MALİYETLERİ BİLEŞENLERİNİN İRDELENMESİ, TASARRUF BAKIŞININ YERLEŞTİRİLMESİ TAŞIT İŞLETME MALİYETLERİ BİLEŞENLERİNİN İRDELENMESİ, TASARRUF BAKIŞININ YERLEŞTİRİLMESİ Dr.A.Erhan BAKIRCI 1 SUMMARY The main aim of this study is to examine the vehicle operating cost inside the transportation

Detaylı

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier POMPALARDA GÜRÜLTÜ (Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier 1973 yõlõnda İstanbul da doğan Reşat Gün Taşel, Özel Saint Michel Fransõz Lisesi nden 1991 yõlõnda mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ VI ÖNSÖZ Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmında sözkonusu olan refah düzeyi artışı, ancak yeterli miktarda madensel hammadde üretilmesi ve tüketilmesi ile olası olmaktadır. Nakliyat ise hem yeraltı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAVI ÖNCESİ ÖDEV SORULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAVI ÖNCESİ ÖDEV SORULARI PROBLEM 13.59 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAVI ÖNCESİ ÖDEV SORULARI Kütlesi 1,2 kg lık bir C bileziği bir yatay çubuk boyunca sürtünmesiz kayıyor. Bilezik her birinin

Detaylı

Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlulu Mehmet Ali Silgu. Konu

Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlulu Mehmet Ali Silgu. Konu Toprak İşleri ve Demiryolu MühendisliM 015-016 016 Güz G z Yarıyılı hendisliği (CRN:13133) Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlulu Araş.. Gör. G Vermelding onderdeel organisatie Ders Bilgileri Dönemiçi ders planı

Detaylı

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Genel Koşullar HP, BU SINIRLI GARANTİDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, İMA EDİLEN SATILMA

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "en ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü" ile ilgilidir. şit

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı

Detaylı

T.C YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA TEORİSİ,SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ANA BİLİM DALI

T.C YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA TEORİSİ,SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ANA BİLİM DALI T.C YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA TEORİSİ,SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ANA BİLİM DALI T A Ş I T T İ T R E Ş İ M L E R İ D E R S İ & R A Y L I S İ S T E M L E R D E T İ T R E Ş İ M A

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yönlendirme aksı takılması

Yönlendirme aksı takılması Bir ilave dingil takılmasına dair genel bilgiler Bir ilave dingil takılmasına dair genel bilgiler Ek ilave dingiller takılırken orijinal Scania yedek parçaları kullanın. Bunun avantajları şu şekildedir:

Detaylı

Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesi

Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesi Genel Genel Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesinin farklı tüleri vardır. Özellikle şunlar yer alır: Sürüş sırasında devrilme stabilitesi Devrilme sırasında devrilme stabilitesi Bir vinç

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 Tablo 3: Yıllar İtibariyle Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI AKSLAR VE MİLLER P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Dönen parça veya elemanlar taşıyan

Detaylı

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları. Değiştirilebilir yük taşıyıcıları ile ilgili genel bilgiler

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları. Değiştirilebilir yük taşıyıcıları ile ilgili genel bilgiler Değiştirilebilir yük taşıyıcıları ile ilgili genel bilgiler Değiştirilebilir yük taşıyıcıları ile ilgili genel bilgiler Değiştirilebilir yük taşıyıcı, esnekliği artıran ve araç için durma zamanını azaltan

Detaylı

FRENLER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-II DERS NOTU

FRENLER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-II DERS NOTU FRENLER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-II DERS NOTU Frenler 2 / 20 Frenler, sürtünme yüzeyli kavramalarla benzer prensiplere göre çalışan bir makine elemanı grubunu oluştururlar. Şu şekilde

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU...1 0.2 - TARİFLER...1 0.2.1 - Atmosferik Tank... 1 0.2.2 - Drenaj... 1 0.2.3 - Şedde... 1 0.3 - KAPSAM...1 1 - KURALLAR... 1 1.1 - TASARIM KURALLARI...1

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı Doklar

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. Akgün ALSARAN Arş. Gör. İlyas HACISALİHOĞLU Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Helisel Dişli Çarklar Bu bölüm

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ MUKAVEMET HESAPLARI ÜRÜN KODU MAKİNA ADI : 20+5 TON : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İÇİNDEKİLER ÇELİK YAPI ANALİZİ (VİNÇ KÖPRÜSÜ) TEKER HESAPLARI HALAT HESAPLARI KANCA BLOĞU HESABI TAMBUR HESAPLARI SAYFA

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Helisel Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular:

Detaylı

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller İçerik Aks ve milin tanımı Akslar ve millerin mukavemet hesabı Millerde titreşim hesabı Mil tasarımı için tavsiyeler

Detaylı

Disk frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, kampanalı frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, ısınma, disk ve kampanalı frenlerin karşılaştırılması

Disk frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, kampanalı frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, ısınma, disk ve kampanalı frenlerin karşılaştırılması Disk frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, kampanalı frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, ısınma, disk ve kampanalı frenlerin karşılaştırılması Hidrolik Fren Sistemi Sürtünmeli Frenler Doğrudan doğruya

Detaylı

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Karayolu güvenlik sistemleri, yolu kullanan yolcu ya da sürücülerin, karayolunda sorunsuz ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlayan, trafiği düzenleyen ya da kılavuzluk

Detaylı

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2 MAKİNA ELEMANLAR I MAK 341 - Bütün Gruplar ÖDEV 2 Şekilde çelik bir mile sıkı geçme olarak monte edilmiş dişli çark gösterilmiştir. Söz konusu bağlantının P gücünü n dönme hızında k misli emniyetle iletmesi

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2579 ÖİK: 591 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2723-4 (basõlõ nüsha)

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Toprak İşleri. Ders Notları İŞ MAKİNELERİ 23.12.2014. İş makineleri iki gruba ayrılırlar;

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Toprak İşleri. Ders Notları İŞ MAKİNELERİ 23.12.2014. İş makineleri iki gruba ayrılırlar; İŞ MAKİNELERİ İş makineleri iki gruba ayrılırlar; -Sabit konumda çalışan araçlar -Yer değiştirerek çalışan araçlar 1 Sabit konumda çalışan araçlar; Bunlarda aracın toprak işini gerçekleştiren donatısı

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ

NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ Doğan

Detaylı

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Ilgaz CANDEMİR_, Serhan TANYEL_ SUMMARY Rail transit systems are found to be

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

Fizik 101: Ders 18 Ajanda

Fizik 101: Ders 18 Ajanda Fizik 101: Ders 18 Ajanda Özet Çoklu parçacıkların dinamiği Makara örneği Yuvarlanma ve kayma örneği Verilen bir eksen etrafında dönme: hokey topu Eğik düzlemde aşağı yuvarlanma Bowling topu: kayan ve

Detaylı

Proje No: 106M443 Proje Adı:

Proje No: 106M443 Proje Adı: Proje No: 16M443 Proje Adı: Raylı Sistem Titreşimlerinin Yolcu ve Çevre Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Rahmi Güçlü Proje Çalışanları: Araştırmacılar: Arş. Gör. Muzaffer

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ

BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ Tuncer KOCAMAN (*) Özet: Türkiye de Planlõ dönemin başõndan bu yana sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelere paralel olarak doğuşta ortalama hayatta

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Prof. Dr. Mustafa Cavcar 8 Mayıs 2013

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Prof. Dr. Mustafa Cavcar 8 Mayıs 2013 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TIRMANMA PERFORMANSI Tırmanma Açısı ve Tırmanma Gradyanı Prof. Dr. Mustafa Cavcar 8 Mayıs 2013 Bu belgede jet motorlu uçakların tırmanma performansı

Detaylı

AFCEA - TÜRKİYE. Termal Görüntüleme Teknolojisi 02.11.2000 AFCEA. ASELSAN Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu 02.11.2000

AFCEA - TÜRKİYE. Termal Görüntüleme Teknolojisi 02.11.2000 AFCEA. ASELSAN Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu 02.11.2000 AFCEA AFCEA - TÜRKİYE Termal Görüntüleme Teknolojisi \document\mgeo\ppt\afcea - 1 - Gündem Kõzõlötesi Enerji, Termal Görüntüleme Termal Görüntüleme Sistemleri Tasarõmõ Uygulama Alanlarõ \document\mgeo\ppt\afcea

Detaylı

Şasi tipi F700 F800 F950 F957 F958 Şasi genişliği ve tolerans (mm) ,5 R11 R11

Şasi tipi F700 F800 F950 F957 F958 Şasi genişliği ve tolerans (mm) ,5 R11 R11 Scania şasi çerçevesi sınıfı Scania şasi çerçevesi sınıfı Şasi çerçevesi sınıfı aşağıdaki şasi tiplerini içerir: Şasi tipi F700 F800 F950 F957 F958 Şasi genişliği ve tolerans (mm) 766 +1 768 +1 771 +1

Detaylı

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Özgün

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU,TARİF,KAPSAM,AMAÇ,UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Betonarme Avan Projeleri... 1 0.2.2 - Betonarme Tatbikat Projesi... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ...

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF YILLIK PLANI ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teşkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFİKLE İLGİLİ KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modları

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modları INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modları Dr. Mehmet M. Kunt İnşaat Müh., DAÜ INSA467 Toplu Taşımacılık Transit Sınıflandırmaları ve Tanımlar Kullanıma Göre Sınıflandırma Özel Taşımacılık Private

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

Fizik 101: Ders 7 Ajanda

Fizik 101: Ders 7 Ajanda Fizik 101: Ders 7 Ajanda Sürtünme edir? asıl nitelendirebiliriz? Sürtünme modeli Statik & Kinetik sürtünme Sürtünmeli problemler Sürtünme ne yapar? Yeni Konu: Sürtünme Rölatif harekete karşıdır. Öğrendiklerimiz

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 11 Seçme Sınavı 1. Dikey yönde atılan bir taş hareketin son saniyesinde tüm yolun yarısını geçmektedir. Buna göre taşın uçuş süresinin en fazla olması için taşın zeminden ne

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE

Detaylı

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek,

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA DEVLETLER ARASINDA DOSTÇA İLİŞKİLER VE İŞBIRLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİ KONUSUNDAKİ BİLDİRGE VE EKİ Genel Kurul, Devletler arasõnda dostça ilişkiler

Detaylı

YÜRÜME SİSTEMİ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI. 40-2-4a. 2012 Eylül. www.guven-kutay.ch. M. Güven KUTAY 2009 Kasım

YÜRÜME SİSTEMİ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI. 40-2-4a. 2012 Eylül. www.guven-kutay.ch. M. Güven KUTAY 2009 Kasım 01 Eylül YÜRÜME SİSTEMİ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI 40--4a M. Güven KUTAY 009 Kasım 01-09-06/Ku Değiştirilen yerlerin satır sonuna dik çizgi çekildi. 40--4a-yuruyus-motorlari.doc İ Ç İ N D E K İ L E R Yürüme Sistemi....3.

Detaylı