MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA"

Transkript

1 LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE, HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR EKREM DUYGU >GELECE N TEKNOLOJ K EVLER >YEN LENEB L R ENERJ KAYNAKLARI >TÜRK TEKNOLOJ S N N YEN ÜSSÜ FIDELTUS >PAZARLAMADA NTERAKT F S STEMLER MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN >KAHKAHALAR EFEKT, SAM M YET GERÇEK CEM ARSLAN

2

3 E d I T o Hakan Ayd n Merhaba, Büyük bir coflkuyla hayata geçirdi imiz Fideltus Teknoloji dergimizin ikinci say s yla sizleri selamlamaktan mutluluk duyuyorum. 25 bin adet bas larak tüm Türkiye ye da t lan dergimizin ilk say s, o kadar olumlu tepkiler al p be eniyle karfl land ki, coflkumuz katlanarak artt. Gerekli bir ad m att m za olan inanc m z pekiflti. De erli görüfllerini bizlerle paylaflan tüm okurlar m za teflekkür ediyorum. Fideltus leri Teknoloji olarak 2009 y l n, Türkiye yi ve tabii dünyay içine alm fl olan krize ra men, büyük bir hareketlilikle geçirmeyi planl yoruz. Bununla ilgili ilk ad m m z Aral k ay nda düzenledi imiz ve kamuoyuyla kapsaml ilk buluflmam z olan lansman toplant m zda att k. Türk teknolojisinin yeni üssü olarak konumland rd m z Fideltus leri Teknoloji nin, günlük hayat kolaylaflt ran ve yaflam güvence alt na alan çözümlerini bu toplant da medya mensuplar yla paylaflt k. Bu toplant da da belirtti imiz gibi yüzde yüz Türk sermayesiyle kurulan ve Ar-Ge Departman n n tamam Türk mühendis ve uzmanlar ndan oluflan Fideltus leri Teknoloji, Türkiye nin yurtd fl na teknoloji ihraç eden bir ülke olmas n arzuluyor. Biz de bunun için üstümüze düflen sorumluluklar yerine getirmeye haz r z projeksiyonlar m z belirlerken bu sorumluluk duygusunu da yan m za alarak yola ç kt k y l, Fideltus leri Teknoloji için savunma ve medikal alanlar na verece imiz a rl kla geçecek. Lansman toplant m z ve 2009 projeksiyonlar m zla ilgili ayr nt lar, ilerleyen sayfalarda sizlerle paylafl yoruz. Yan s ra ilginizi çekece ini umdu um yeni teknoloji haberlerimiz, yeni çözümlerimiz ve kapsaml röportajlar m z da sizleri bekliyor. Fideltus Teknoloji yi keyifle okuman z diliyorum. Bir sonraki say da görüflmek üzere. Sayg lar mla, Hakan Ayd n Yönetim Kurulu Üyesi, Fideltus leri Teknoloji 3

4 I N D E x 12 6 INTRO TÜRK TEKNOLOJ S N N YEN ÜSSÜ Fideltus leri Teknoloji, 24 Aral k 2008 de düzenledi i lansman toplant s yla kendini tan tt. 10 FIDELTUS TEKNOLOJ DE 2009 Fideltus leri Teknoloji, 2009 u büyüme y l olarak belirledi da özellikle savunma ve medikal konular na yo unlaflacak olan flirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Susuz ve Hakan Ayd n, Fideltus Teknoloji ye yeni y l n projeksiyonlar yla ilgili bilgi verdi. 16 YARININ EVLER 4

5 AFET KAPIYI ÇALMADAN... MED-1, Amerika da gelifltirilmifl bir mobil hastane sistemi. Türkiye de Fideltus leri Teknoloji ortakl nda çal flmalar n sürdüren MED-1, Hükümet liflkileri ve fl Direktörü Jeff Fischer anlatt. 20 TEKNO-KOL K Best FM de 10 y l aflk n süredir Gazoz A ac program n haz rlayan Cem Arslan, radyoculuk ve teknoloji üzerine gerçeklefltirdi imiz bir sohbetle Fideltus Teknoloji dergisine konuk oldu. 22 TÜRK YE N N EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET Y Z OPET Teknoloji, Otomasyon ve Mühendislik Grup Baflkan Hakan Koca, akaryak t istasyonlar nda teknolojinin kullan m konusuyla ilgili olarak Fideltus Teknoloji dergisinin sorular n yan tlad. 24 NTERAKT F S STEMLER nteraktif görünteleme ve vitrin sistemleri, tüketiciyi flafl rtmak ve dikkatini çekmek, al flverifle yeni bir boyut katmak için tercih ediliyor. 26 YEN LENEB L R ENERJ KAYNAKLARI Artan enerji ihtiyac na çare bulmak ve fosil yak tlar n n uzun süredir devam eden egemenli ine son vermek için günefl, rüzgar, dalga, biyo yak t gibi yenilenebilir enerji alternatifleri ortaya konuluyor. 30 HER GEÇEN GÜN BÜYÜYORUZ Defne Bilgi fllem Ürünleri fl Gelifltirme Müdürü Ekrem Duygu; krize ra men 2009 un geçti imiz y llara göre daha iyi geçmesini beklediklerini söylüyor. 32 SÜRPR ZLERLE DOLU KIRKLAREL 34 KARfiITLIKLAR KENT AMMAN 36 F DELTUS UZMANINDAN mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Fideltus leri Teknoloji A.fi. ad na Hakan Ayd n Akmerkez Ticaret Merkezi Nispetiye Cad. E3 Blok Kat: 16 Etiler- stanbul Tel: Fax: Yap m: Lea Yay nc l k Yay n Yönetmeni Dilek Girgin Art Direktör lker Ayd n Sa lamfikir Sok. Esen Palas No: 2 B Blok D: 5 Esentepe fiiflli Tel: Bask : Bizim Matbaa 4.Levent Oto Sanayii Sitesi Yeflilce M. Ulubafl C. No:31/B Seyrantepe stanbul Tel: Bask yeri ve tarihi: stanbul, Mart Yerel süreli yay nd r. 5

6 I N T R o 7800 ÇEfiME, SADEL LÜKSE DÖNÜfiTÜRÜYOR Çarm kl Yap, Kalyoncu Gayrimenkul ve Tamtex ortak giriflimi olan 7800 Çeflme Residences&Hotel; Ege Denizi nin muhteflem kumsallar n n, s ms cak güneflinin ve mavi koylar n n bulufltu u, Türkiye nin en güzel beldelerinden olan Çeflme nin Mavi Bayrak ile ödüllendirilmifl Boyal k Koyu Plaj nda yer al yor. Mimar Emre Arolat' n imzas n tafl yan 7800 Çeflme; 42 adet bahçe girifl kat ve dublex rezidans, 12 odal butik otel, SPA, restoran ve beach bölümlerinden olufluyor ve sadeli i lükse dönüfltürüyor Çeflme, do ayla uyumlu bir mimari yap ya sahip. D fl cephesi, Türkiye de ilk kez uygulanan, skandinavlar n gelifltirdi i, yaz n s caktan ve nemden, k fl nsa so uktan ve ya murdan etkilenmeyen, çürümeyi önleyen thermal wood ahflap ile kapl. Çevre peyzaj ise uzun araflt rmalar sonucunda belirlenen yöreye uygun bitkilerle gerçeklefltirildi. Rezidanslarda, sizi araban z n plakas ndan tan yan, evinizin panjurlar na kadar otomatik açan ak ll ev sistemi var. Çok hatl ses mesajl telefon, çok dilli interaktif düz ekran TV ve CD çalar, iste e ba l video, Wi-Fi internet, PC ba lant s da rezidanslar n di er teknolojik özelliklerinden. Birinci s n f ankastre ürünlerin kullan ld 7800 Çeflme de, özel bahçe teras nda jakuzi, fitness center, spa-masaj ve bak m odalar, sauna, Türk hamam, s t lm fl aç k havuz ve sürekli yenilenen deniz suyuyla doldurulmufl kapal havuzlar, temizlik ve kuru temizleme hizmeti, restoran ve bar, 24 saat güvenlik de mevcut. Ev s cakl n n dünyaca ünlü tasar mc lar ve markalarla bulufltu u 7800 Çeflme nin otel bölümünde ve otel odalar nda ünlü talyan markalar ön plana ç k yor. Ortak alanlarda kullan lan deri koltuklar için Baxter markas seçilirken, ünlü tasar mc Kerim Rashid in Bonaldo için tasarlad bar tabureleri sade fl kl n bir göstergesi. Otelin lobi bölümü de bir Pierro Lissoni özel dizayn. SPA ise farkl mimarisi ve çok özel hizmetleri ile misafirlerine dinginli i ve huzuru vaat ediyor. Sar ve turkuaz tonlar ndaki Bizassa cam mozaiklerinin kullan ld, özel e itimli uzmanlar taraf ndan uygulanan özel masaj ve bak mlar n sunuldu u SPA, 12 ay boyunca hizmet veriyor. Otel içerisinde yer alan, New York da yaflayan ünlü talyan fief Franco Paolo Lattanzi dan flmanl nda, Akdeniz mutfa n n lezzetli mönüsüyle hizmet veren 140 kifli kapasiteli restoran, özel localar ile farkl l k yaratmaya devam ediyor Çeflme Residences&Hotel in kusursuz servisi, havaalan ndan VIP ulafl m ile bafll yor. Otelde her müflteriye ayr hizmet sunacak, konaklama süresince tüm istek ve ihtiyaçlar n karfl layacak, kifliye özel bir müflteri iliflkileri personeli bulunuyor. 6

7 ÖZELKALEM DERG S YEREL YÖNET M ÖDÜLLER SAH PLER N BULDU Özelkalem Dergisi nin bu y l ilkini düzenledi i ve Fideltus leri Teknoloji ile Türk Philips Ayd nlatma n n sponsorlu unda gerçeklefltirilen Yerel Yönetim Ödülleri Töreni, 19 Aral k 2008 de Bahçeflehir Üniversitesi Befliktafl Kampusu nda yap ld. Dr. Cevat Geray baflkanl nda, Erdo an Bilenser, Nuri Çolako lu, Oktay Ekinci, Sadun Emrealp, Prof. Dr. Zekai Görgülü, Prof. Dr. Ruflen Kelefl ve Prof. Dr. Handan Türko lu nun de erlendirmesi sonucunda 6 kategoride, 23 projenin sahibi ödüle hak kazand. Törenin aç l fl konuflmas n Özelkalem Dergisi nin ve Yerel Yönetim Ödülleri fikrinin sahibi Erengül Bilenser yapt. Gecenin misafirleri aras nda ödül alan vali, belediye baflkanlar ve jüri üyeleri d fl nda; Eskiflehir Milletvekili D flifller Komisyonu Baflkan Murat Mercan, Karabük Milletvekili Mustafa Ünal, Yalova Üniversitesi Rektörü Niyazi Eruslu, Tema Vakf Baflkan Hayrettin Karaca ve Gaziantep eski Büyükflehir Belediye Baflkan Celal Do an da vard. Gecenin sponsorlar ndan Fideltus leri Teknoloji nin Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet fiükrü Susuz yapt konuflmada, Teknolojinin her fleyi belirledi i bir ça da, devletler ve yerel yönetimlerin de en önemli ihtiyac ve yard mc s teknoloji. Bu bilince sahip yöneticilerle bir araya gelmekten mutluyuz. nan yorum ki bu gece burada verilen ödüller, yap lan çal flmalar n baflka yerel yönetimler için de model oluflturmas n sa layacak. Bu nedenle Özelkalem Dergisi ne öncülük etti i bu giriflim nedeniyle teflekkür etmek istiyorum dedi. FIDELTUS TEKNOLOJ N N ÇEVREC L BELGELEND Fideltus leri Teknoloji, ISO Çevre Yönetim Sertifikas ald. Böylelikle de çevreye ne kadar duyarl bir flirket oldu unu belgelendirmifl oldu. ISO Çevre Yönetim Sertifikas ; bir kuruluflun öncelikli olarak tan mlanan çevresel etkilerinin kontrol alt na al nmas, azalt lmas ve tamamen ortadan kald r lmas için belirledi i hedeflerine sistematik bir biçimde ulaflmas için yay nlanm fl uluslararas bir standart. Sistem, dünya genelinde artan çevre duyarl l na ba l olarak ABD ve Avrupa da bafllad ve son y llarda di er ülkelerde de h zla yay ld. Belgenin temel mant kal c geliflmenin ancak do al kaynaklar n ak lc kullan m ve at klar n çevre kirlenmesini azaltacak flekilde de erlendirilmesi yoluyla sa lanabilece i görüflüne dayan yor. Fideltus leri Teknoloji, ISO Çevre Yönetim Sertifikas n n yan s ra etkin bir kalite yönetim sistemini tan mlayan ISO 9001: 2000 Sertifikas na da sahip. 7

8 L A N S M A N TÜRK TEKNOLOJ S N N YEN ÜSSÜ Fideltus fiirketler Grubu nun teknoloji alan nda faaliyet gösteren firmas Fideltus leri Teknoloji, 24 Aral k 2008 tarihinde Les Ottomans Otel de düzenledi i lansman toplant s yla kendini tan tt. 8

9 Henüz bir y ll k bir flirket olmas na ra men önemli yat r m ve yeniliklere imza atan ve Türkiye nin teknoloji ihraç eden bir ülke olmas na katk sa lamay amaçlayan Fideltus leri Teknoloji, medya mensuplar yla 24 Aral k 2008 de Les Ottomans Otel de bir araya geldi. Toplant da bir konuflma yapan Fideltus leri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Susuz, yüzde yüz Türk sermayesiyle kurulan flirketin Ar-Ge Departman n n tamam n n Türk mühendis ve uzmanlardan olufltu unu söyledi. Dünyada bugün ülkelerin gücünü belirleyen en önemli faktörlerden birinin teknoloji oldu una dikkat çeken Susuz, 2009 y l içinde 5 milyon dolarl k yat r m yaparak teknolojik geliflime katk da bulunmay hedeflediklerini dile getirdi. TÜRK YE Y ÖNEML B R MERKEZE DÖNÜfiTÜRMEK Türkiye de ve dünyada güçlü çözüm ortaklar yla çal flt klar n belirten Susuz Sistem, yaz l m ve ürünler tasarl yor, entegre çözümler üretiyoruz. Dünyada neler olup bitti ini bilmenin ötesinde, bizzat o yenilikleri yaratacak güçteyiz. Uluslararas bir flirket olarak bölgesel etkinlik yaratmay ve Türkiye yi önemli bir merkeze dönüfltürmeyi amaçl yoruz. Bizim için önemli pazarlar Kuzey Afrika, Arap Yar madas ve Balkanlar. Çözümlerimiz kamu sektörünü de yak ndan ilgilendiriyor. Bu anlamda bafllam fl ortak çal flmalar da söz konusu dedi. Ahmet Susuz ayr ca NATO dan tesis, güvenlik ve üretim belgesi alacaklar n, bunun üretim anlam nda da Türkiye yi üs yapacak bir geliflme olaca n kaydetti. FIDELTUS UN FAAL YET ALANLARI Fideltus leri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ayd n ise flirketin faaliyet alanlar yla üretti i çözüm ve ürünlerle ilgili bilgi verdi. Biliflim, telekomünikasyon, medikal ve savunma alanlar nda faaliyet gösteren flirketin en önemli projelerinden biri Araç Takip Sistemi. Fideltus un can, mal ve kent güvenli ine önemli katk lar sa layan sistemin en önemli özelli i, dünyan n en küçük araç takip sistemi olmas. Türk uzmanlar taraf ndan gelifltirilen ve Türkiye de üretilen sistem, uygulamada da birçok kolayl k sunarak rakiplerinden ayr l yor. Fideltus leri Teknoloji nin medikal alandaki giriflimi mobil hastane MED-1 ise baflta acil müdahale ve yard m olmak üzere sa l k hizmetlerinde büyük faydalar yaratmay amaçl - yor. K z lay n dört adet almas gündemde olan MED-1 in Türkiye de üretilebilmesi için de giriflim ve planlama çal flmalar yap l yor. Fideltus leri Teknoloji nin hedefleri, çeflitli bakanl klar ve kamu kurulufllar na tan t m n yapt MED- 1 den yak n bir gelecekte on adet satmak üzerine. Yeni nesil trafik ve güvenlik kamera sistemleri de bulunan Fideltus leri Teknoloji, yapay zekan n yeni ürünleri olarak tan mlad bu sistemlerle bireysel ve organize suçlar n önlenmesine önemli katk lar sa lamay, trafi i ve kent hayat n daha güvenli k lmay hedefliyor. Fideltus leri Teknoloji ayr ca s n r güvenli i ve radar sistemleri konular nda da önemli çal flmalarda bulunuyor. S n r kap s güvenli i projeleri, z rhl araç tasar mlar, may n temizleme teknolojileri gibi önerileri sunan Fideltus leri Teknoloji yetkilileri, ülke güvenli ini esas alan politikalar yla yeni projeler için de haz r olduklar n belirttiler. Fideltus leri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Susuz ve Hakan Ayd n, fl Gelifltirme Yöneticisi Gupse Nogay Ifl nak ve Ürün Müdürü Nil Altunus (soldan sa a) çal flmalar yla ilgili bilgi verdiler. 9

10 h e D E F FIDELTUS TEKNOLOJ DE y l Kas m ay nda kurulan ve k sa sürede h zl bir geliflme gösteren Fideltus leri Teknoloji, 2009 u büyüme y l olarak belirledi da özellikle savunma ve medikal konular na yo unlaflacak olan flirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Susuz ve Hakan Ayd n, Fideltus Teknoloji ye yeni y l n projeksiyonlar yla ilgili bilgi verdi. 2009, SAVUNMA VE FIDELTUS Fideltus leri Teknoloji için 2009 senesi a rl kl olarak savunmayla geçecek. Hem uluslararas proje yapmak hem de uluslararas firmalarla bilgi al flveriflinde bulunmak anlam nda 2009 focus bir dönem olacak. Fideltus leri Teknoloji olarak, Nisan 2009 da IDEF te (Uluslararas Savunma Sanayi Fuar ) temsilcisi oldu umuz savunma ürünlerini sergileyece iz. Bu ürünlerin Türkiye deki üretimine en k sa zamanda bafllay p tamamen yerli sanayiye geçip, Fideltus un art k savunmada önemli bir figür oldu unun alt n çizece iz; ismimizi ilk befle yazd raca z. Savunmayla ilgili pek çok ürünümüz mevcut. Anayurt Güvenli i bafll alt nda bölge görüntüleme sistemi, mobil karakol uygulamas, araç takip sistemi, komuta kontrol merkezi, plaka alg lama sistemi, mobil operasyon yönetim merkezi gibi sistemlerimiz var. Sanal S n r Uygulamas nda boru biçimli, aç l ya da 3 veya 4 ayakl sanal s n r kuleleri söz konusu. Birbiriyle haberleflebilen, merkeze ve mevcut mobil ekiplere haber gönderebilen, 7x24 s n r gözleyecek bir sistemden söz ediyoruz. May na Dayan kl Z rhl Araç olarak hafif z rhl, tam z rhl ve delici z rhl olmak üzere üç farkl tip araca sahibiz. Frekans bozucular, may n temizleme ve radar sistemleri de di er ürünlerimiz aras nda yer al yor. Ahmet Susuz 1 0

11 Hakan Ayd n Hem uluslararas proje yapmak hem de uluslararas firmalarla bilgi al flveriflinde bulunmak anlam nda 2009 focus bir dönem olacak. Çal flmalar m z sonucunda 2009 ciro hedefimiz 100 milyon dolar olarak beliriyor. Mobil hastanemiz MED-1, askeriyede de kullan labilir, tatbikatlarda sahra hastanesi görevini üstlenebilir. Ayr ca askeri personelin öngörüsü d fl nda gelen tehditleri imha edecek çözümlerimiz var. 2009, MED KAL VE FIDELTUS Do al afetler, ölümle sonuçlanabilen büyük kazalar gibi durumlarda süratle konuflland r lan, kazazedelere an nda hizmet veren mobil hastanemiz MED-1 n Türkiye görüflmeleri h z kaybetmeden devam ediyor. lgili bakanl klar, belediyeler ve toplumsal yard m kurulufllar ilgi gösteriyor MED-1 a. Medikal tarafta Türkiye nin yan s ra, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Balkan ve Arap ülkeleriyle de iletiflim halindeyiz. Bu alanda Mobil Kardiyoloji Ünitemiz de 2009 da devreye girecek. Bu ünite de MED-1 n bir ürünü ve yine bir mobil sistem söz konusu. Mobil Kardiyoloji Ünitesi nde anjiyodan kalp cerrahisine kadar bütün operasyonlar n yapacak bir sistem mevcut. Anlaflmal oldu umuz MED-1 firmas, acil müdahale konusunda uzmanlardan olufluyor ve Mobil Kardiyoloji Ünitesi vb her tür acil müdahale teknolojisini Türkiye ye getirece iz UN D ER ÇALIfiMALARI Telekomünikasyon alan nda MOBESE ve Araç Takip Sistemleriyle ilgili çal flmalar 2009 da da sürecek. Türkiye nin tüm illeri MOBESE sistemine geçmek için haz rl klar yap yor. stanbul, zmir, Trabzon, Rize gibi baz illerde MOBESE çal flmalar söz konusu ama ço u test aflamas nda. Kahramanmarafl ve K rklareli illerinin MOBESE çal flmalar n Fideltus leri Teknoloji olarak biz gerçeklefltirece iz. Uflak, Bal kesir, fi rnak, Batman, Bingöl, Adapazar, Ankara, Hatay illeriyle de görüflmelerimiz sürüyor. stanbul ve Ankara da bafllatt m z Araç Takip Sistemleri uygulamas n, Türkiye genelindeki bütün taksilere uyarlamay düflünüyoruz da bu bafllam fl ve epeyce yol alm fl olacak. fiu anda bu projede bütün alt yap ifllemlerini bitirmifl ve üretime bafllam fl durumday z. Fideltus leri Teknoloji Ar-Ge Merkezi de 2009 da hayata geçecek. Merkezi ise Ankara veya stanbul da bir teknokent olacak. Biliflim alan nda 2008 de bafllay p 2009 da devam edecek projelerimiz söz konusu. Baz bakanl klar n projeleri ve gittigidiyor.com gibi un bir önemli konusu da Amman da ofis açmam z. Ocak 2009 da hizmete giren Amman ofisimiz arac l yla, Körfez bölgesinde daha rahat hareket edebilece iz. Dubai de ofis açmak da önümüzdeki günlerin projeleri aras nda yer al yor. Tüm bu çal flmalar m z sonucunda 2009 ciro hedefimiz de 100 milyon dolar olarak beliriyor. 1 1

12 R Ö P O R T A J AFET KAPIYI ÇALMADAN... Halil brahim zgi - Foto raf: Vedat Öztürk MED-1, Amerika da gelifltirilmifl bir mobil hastane sistemi. Do al afetler, büyük kazalar gibi durumlarda hizmet veren bu sistemin en önemli özelli i yar m saat içinde tam teflekküllü bir hastane haline gelebilmesi. Türkiye de Fideltus leri Teknoloji ortakl nda çal flmalar n sürdüren MED-1, Hükümet liflkileri ve fl Direktörü Jeff Fischer dan dinliyoruz. 1 2

13 Do al afetler kap y çald nda hangi binan n ayakta kalaca n n hiçbir garantisi yok. Bir deprem ya da kas rga esnas nda yaral lar n tedavi görecekleri hastanelerin de enkaz haline gelmifl olmas muhtemel. Bu düflünceden yola ç kan Dr. Thomas H. Blackwell, Carolinas MED-1 bünyesinde geliflmifl bir mobil hastane prototipinin hayata geçmesine öncülük etti. MED-1, Türkiye deki faaliyetleri için ise Fideltus leri Teknoloji ile stratejik iflbirli ine gitti. Carolinas MED-1 Hükümet liflkileri ve fl Direktörü Dr. Jeff Fischer; MED-1, mobil sa l k servisleri ve Fideltus leri Teknoloji ile gerçeklefltirilen iflbirli i hakk nda Fideltus Teknoloji dergisine bilgi verdi. MED-1 ne zaman, hangi amaçla kuruldu? MED-1, 2003 y l nda Dr. Thomas H. Blackwell in öncülü ünde kuruldu. Do al afetler baflta olmak üzere tüm ola anüstü durumlarda ciddi hastal klar n ve travmatik kazalar n tan ve tedavisi amac yla kapsaml teknik ve t bbi bir altyap hizmeti olarak tasarland. Bir do al afetle karfl lafl ld zaman hangi binan n bundan etkilenece ini bilemezsiniz. Hastane binalar n n da afetten etkilenmemesinin garantisi yok. Özellikle do al afetlerde kullan lmak üzere tasarlanan MED-1 n bugüne kadar verdi i en kapsaml do al afet servisi ne oldu? 2005 y l nda Katrina Kas rgas ABD yi vurdu unda MED-1, 7 hafta süreyle hizmet verdi. Bu süreç içinde ün üzerinde kifliyi tedavi etti. MED-1 n kurulabilmesi için ne kadar süre gerekiyor? Di er mobil sa l k hizmetlerinden nas l farkl lafl yor? MED-1 sisteminin olay yerine ulaflmas ile hizmete haz r hale gel- Fideltus leri Teknoloji yle ABD deki bilgi birikimimizi Türkiye ye tafl mak için birlikte çal fl yoruz. Teknoloji MED-1 servislerinin merkezinde yer al yor ve Fideltus leri Teknoloji nin bu alandaki yetkinli inin iflbirli imizi güçlendirdi ini düflünüyoruz. 1 3

14 R Ö P O R T A J mesi aras nda yar m saatlik bir süre var. Bu ayn zamanda MED-1 n di er mobil medikal servislerden de fark n ortaya koyuyor. Çünkü zamana karfl yar fl verilen afet ortamlar nda hizmet vermeye ne kadar önce bafllarsan z kritik durumdaki vakalara o kadar h zl müdahale edebilirsiniz. 200 ÜN ÜZER NDE YATAK KAPAS TES NE SAH P MED-1 hangi ünitelerden olufluyor ve ne kadar süre ile hizmet verebiliyor? MED-1, 16.2 metre uzunlu unda iki adet t r römorkunu içeriyor. Bu römorklar n kurulmas n n ard ndan, yo un bak m üniteleri de dahil olmak üzere 200 ün üzerinde yatakla hizmet verebiliyor. Jeneratör, su, havaland rma, fl kland rma, s nma sistemi de ek bir deste e ihtiyaç duymadan 72 saat boyunca kendine yetebiliyor. Tüm bunlar n yan s ra sa l kl bir ortam sunmas da çok önemli. Afetlerdeki ortam n enfeksiyon kapmaya müsait oldu unu göz önüne al rsak sa lad fayda daha iyi anlafl lacakt r. Do al afetler d fl nda kullan m alanlar var m? Dile imiz afetlerin olmamas. Ancak afetlerin getirece i sorunlar azaltmak için MED-1 gibi mobil sa l k servislerine ihtiyaç duyuluyor. Do al afetler d fl nda da MED-1 n sundu u sa l k hizmetlerini kullanmak mümkün. Özellikle k rsal veya kentsel alanlarda hizmet verilemeyen yerlerde sürekli ya da geçici medikal hizmetler sunulabilir. MED-1 n sundu u sa l k servisleri nelerdir? Baflta acil ve ilk müdahale hizmetini saymam z gerekir. Cerrahi ve ayakta tedavi hizmetini de yine bu kapsama alabiliriz. Ayr ca kanser taramas, meslek kazalar sonras tedavi uygulamalar, kad n, çocuk ve bebek sa l ile difl sa l hizmetleri MED-1 içindeki medikal servisleri oluflturuyor. Bu hizmetlerin t p dünyas ndaki en son teknolojik imkânlarla donat lm fl olarak ileri düzeyde kalite ile verildi ini de eklememiz gerekir. Maliyet konusunda MED-1 nas l bir yerde duruyor? Sundu u imkânlar ve kapasite anlam nda emsal klasik hastanelerin MED-1 a göre üç kat daha fazla maliyetli oldu unu söyleyebiliriz. Ancak MED-1 n sa l k sistemi için tamamlay c bir ifllev üstlendi ini hat rlatmam z gerekir. MED-1, Türkiye de hangi amaçlarla kullan labilir? Do al felaketlerle dünyan n her yerinde yüz yüze gelebiliyoruz. Türkiye, deprem baflta olmak üzere her türlü do al afet için MED-1 altyap s ndan faydalanabilir. Bunun yan s ra sa l k altyap s ve personeli eksikli i çekilen bölgelerde yayg n sa l k hizmetlerinin verilmesi için avantajl bir seçenek olabilir. Fideltus leri Teknoloji ile yapt n z iflbirli i hakk nda bilgi verir misiniz? Fideltus leri Teknoloji yle ABD deki bilgi birikimimizi Türkiye ye tafl mak için birlikte çal fl yoruz. Teknoloji MED-1 servislerinin merkezinde yer al yor ve Fideltus leri Teknoloji nin bu alandaki yetkinli inin iflbirli imizi güçlendirdi ini düflünüyoruz. MED-1 hakk nda MED-1; do al afetler, ölümle sonuçlanabilen büyük kazalar gibi durumlarda süratle konuflland r - lan, kazazedelere an nda hizmet veren eksiksiz mobil medikal hizmet olarak tan mlanabiliyor. MED-1; cerrahi müdahale, kritik kazalar ve kapsaml acil yard m durumlar n içeren tan, teflhis ve tedavi hizmetlerini sa l yor. MED-1 n en önemli özelli i yar m saatte hizmete haz r hale gelebilmesi. ki adet t r römorkunu içeren MED-1, gerek römork içinde gerekse 20 çad rl k sistemiyle 200 küsur yatakla hizmet verebiliyor. Yede iyle birlikte jeneratör deste i, devaml su, fl kland rma, s nma, havaland rma, HEPA filtrelemesi, iletiflim altyap s, uydu ba lant s, yerleflik sunucu, hasta takip gibi sistemlere de sahip. Ve bunlar, 72 saat boyunca hiçbir deste e gerek olmaks z n çal flabiliyor. MED-1 ekibi, uydu ba lant l ameliyatlar dahil her tür cerrahi ve tedavi yöntemini uygulayabiliyor. Acil kalp masaj, yay c hemodinamik izleme, kalp ve damar hastal klar kontrolü, kanser taramas, genel anestezi ve sakinlefltirme için kapasite olana-, göz-kulak-burun-bo az ve difl hastal klar tedavisi, kad n ve çocuk sa l, medikal ve acil durumlar için ayakta tedavi, meslek kazalar sonras tedavi uygulamalar, dijital X fl n ve ultrason bunlardan baz lar. Yan s ra MED-1 bünyesinde donan ml bir eczane de bulunuyor. MED-1, do al afet ve kazalar d fl nda da kullan labiliyor. K rsal veya kentsel alanlarda hizmet verilemeyen yerlerde sürekli ya da geçici olarak medikal hizmet verebiliyor. Islah ya da yeniden yap lanma süreci boyunca, do al afetlerde zarar gören alanlarda geçici süreyle medikal destek sa layabiliyor. Sa l k yard m için eriflim alanlar n art rmak da MED-1 ile mümkün olabiliyor. 1 4

15 B R MOB L AFET TEDAV MERKEZ Ç N 30 DAK KA 200 YATAKLI B R HASTANE Ç N 7 SAAT MED-1 n kurucusu ve Medikal Direktörü (MD, FACEP) Dr. Thomas H. Blackwell, yeni nesil mobil hastaneyle ilgili ayr nt lar Fideltus Teknoloji dergisi için kaleme ald. Türkiye nin en prestijli hastanelerinden birinin kara yoluyla y - k c bir depremin merkez üssüne tafl nd n ve 30 dakika sonra hasta ve yaral lar üzerinde canland rma, stabilize etme ve ameliyat yap labildi ini hayal edin! Sonraki 7 saat içerisinde de, ma durlar n evlerinin yak n ndaki bir alanda, 200 yatakl eksiksiz bir mobil hastanede bak mlar n n sürdü ünü Böylece, geleneksel hastaneler çok a r hastalara ayr labilir, afet alan nda ise mobil hastane yoluyla stabilize olunabilir. Elbette y k c afetler nadiren meydana geliyor; ancak insanlar için son derece y prat c oldu u da bir gerçek. Bu sebeple de mevcut sa l k modelindeki bofllu u doldurabilecek yeni nesil sofistike sa l k tesisleri ilgiyi hak ediyor. MED- 1 mobil hastane sistemi, eski mobil hastanelerin fiyatlar yla (yaklafl k 7.5 milyon dolar) karfl laflt r labilir; ancak tafl nmas, montaj ve haz rlanmas eski mobil hastaneler gibi günlerce süren çal flmalar ve a r ekipman gerektirmez. Esneklik için tasarlanm flt r, bu nedenle sakin zamanlarda bak m ve hizmet gerektirse bile alan kaplayarak bofl durmaz, kullan lamayaca bir gün bile geçirmez. MED-1, Türk sa l k hizmetlerinin birden fazla ihtiyac n karfl layabilir; spor etkinliklerinde ve büyük kutlamalarda sa l k hizmeti sa layabilir, k rsal veya yetersiz hizmet verilen alanlar için programl kamu sa l hizmetleri sunabilir, geleneksel hastaneler dolu oldu unda veya tamirat gerekti inde h zl bir flekilde fazladan kapasite sa layabilir. 200 yatakl hastane, birinci s n f iki yatakl ameliyat odas, dört yatakl yo un bak m birimi ve yedi yatakl acil durum bölümü ile birlikte iki adet 16.2 metrelik römorklu t r içerisinde gelir. Dan flman doktorlar taraf ndan kullan lacak olan dijital röntgen, ultrason ve eksiksiz bir laboratuvar ile birlikte. 72 saatlik operasyona yetebilecek bütün donan mlar, oksijen, elektrik, su, s tma, havaland rma ve sarf malzemesini içerir. Ayr ca, bir mobil kan bankas na dönüfltürülebilecek personel uyuma alanlar ve bir oturma salonu/afet kontrol merkezine sahiptir. Milyonlarca dolarl k yurtiçi savunma ödene inin yard m yla infla edilen hastane konsepti; Bethesda, MD den MED-1 Partners in lisansl mülküdür. Yerel distribütörü Fideltus Teknoloji taraf ndan da Türkiye ye getirilmifltir. Bu ola anüstü hastanenin arkas ndaki dahi ise; römorklu t r neredeyse üç kat boyutundaki rahat bir hastaneye dönüfltüren çekme k zaklar. Patentli teknoloji, hastaneyi temiz, güçlü ve dayan kl k lacak kadar ak ll. MED-1 mobil hastane Türkiye nin en de erli varl klar olan vatandafllar n n; en zor flartlardaki kullan m, korunmas ve hizmeti için senelerce dayan r. 1 5

16 T E K n o YARININ EVLER Canl a aç evler, denizin üstünde kurulan konutlar veya ayn anda 10 bin kifliyi bar nd rabilecek olan deniz yerleflkeleri, dönen yap lar Hepsi farkl bir hayalin peflinden giden gelece in evleri, bugün anlatt klar yla yar nlar m z için ipuçlar sunuyor. Karada veya denizde. nsan n hayal dünyas s n r tan m yor. Halil brahim zgi 1 6

17 Gelecekte bizi nas l bir yaflam bekliyor? Bu sorunun cevab tasar mlarda hayat buluyor. Tasar mc lar ve mimarlar de iflen ihtiyaçlar ve farkl laflan yaflam tarzlar na cevap verecek yeni yaflam alanlar için kafa yoruyor. nsanlar bugün oldu u gibi geçmiflte de kendilerini nas l bir gelece in bekledi ini hep merak ettiler. Geçmiflin gelece i, bugünün dünü olabiliyor. Ama s ra flaflm yor: Gelecek tasar lar önce hayallerde yer ediyor. Ard ndan hayat m za bir ucundan giriyorlar. Hepsi farkl bir hayalin peflinden giden gelece in evleri, bugün anlatt klar yla yar nlar m z için ipuçlar sunuyor. Karada veya denizde. nsan n hayal dünyas s n r tan m yor. GEÇM fite GELECE N EV N DÜfiLEMEK 1953 y l nda ABD nin Kansas City flehrinde her fleyin elektrikle çal flt bir ev hayal edildi. Kahve makinesinden su s t c s na kadar her fleyin uzaktan kumanda ile idare edilebildi i bu evde, s tma ve ayd nlatma da yine tek bir tuflla kontrol edilebiliyordu. Bugün hala Johnson County deki müzede sergilenen gelece in evi birçok özelli i ile s radan gibi görünse de hayallerin o kadar uzak olmad n göstermesi aç s ndan dikkat çekici. 50 li y llarda bu ev gelece in evleri düflüncesinin de öncüleri aras nda say labilir. MICROSOFT VE DISNEY EVLER 2000 y l na gelindi inde elektrik yerini bilgi teknolojilerine b rakt. Microsoft un vizyonunu yans tan bir konsept evde, teknoloji insanlar n hayat n kolaylaflt rman n merkezinde yer al yordu. Gündelik hayat n de iflen ihtiyaçlar yla uyumlu ak ll bir ev tasarlanm flt. Ev tiyatrosu sistemleri, oturma odas ve mutfa a nüfuz eden teknolojik ev aletleriyle bilgisayarlar evlendirmeyi amaçl - yordu. Bu sayede bilgi ve e lenceye her zaman, her cihazdan eriflmeyi mümkün k - lacakt. Microsoft un evinde de yönetim tek elden gerçekleflecekti ama art k dijital bir ça gelmiflti y l nda ortaya konulan birçok öngörü bugün evlerde yerini almaya bafllad bile. Evin her köflesindeki cihazlar n içinde çipler birbirleriyle tan flacaklar günü sab rs zl kla bekliyor. Gelece in yaflam na film stüdyolar da kay ts z kalmad. ABD de bulunan dünyan n en büyük e lence park Disneyland da yaklafl k 50 y l önce Gelece in Evi kuruldu. Zaman h zla akt. Teknoloji h zla geliflti ve Disney ayn hayali bir kez daha kurmak istedi ve Gelece in Evi 21. yüzy l n teknoloji devlerinin iflbirli iyle yeniden aç ld. 15 milyon dolara mal olan evde Disney in hayal ortaklar, Microsoft, HP ve LifeWare flirketleri oldu. Gelece in evinin içi, günlük yaflam daha kolay hale getirecek yaz l m, donan m ve dokunmatik sistemlerle donat ld. Odaya girilmesiyle fl klar n ve termostat ayarlar n n otomatik olarak aç ld evde, gard rop ve aynalar gidilecek yere uygun giysi seçimine 1 7

18 T E K N o yard mc oluyor. Mutfak tezgâh da üzerine konulan sebzeleri tan yarak uygun mönü önerilerinde bulunuyor. Ziyaretçiler, evde yaflayan dört kiflilik bir aileyi canland ran Disney oyuncular n izleyerek yar n n ev yaflant s hakk nda bilgi sahibi oluyor. Örne- in, aktörlerden birisi televizyon kumandas n n tufllar na dokundu unda film seyredilece ini anlayan dijital sistem, fl klar azalt - yor, müzi i kapat yor ve perdeleri çekerek ortam haz rl yor. Teknolojinin seyri bu h zla devam ederse Disney in evi yeniden tasarlamas için 50 y l daha beklemesi gerekmeyecek. A AÇTAN EV DE L, CANLI A AÇ EV A aç ev deyimi size neyi ça r flt r yor? Çocuklar n a açlar n üzerine kurduklar flatolar m? Gelece in evleri aras nda yer alan a aç ev de asl nda benzer bir düflüncenin ürünü. Ancak farklar var. Evin iskeletini a açlar oluflturuyor. Belirli bir büyüme rotas nda günden güne büyüyen a aç, zamanla çevreci bir evin kaba inflaat haline geliyor. New Yorklu mimar Mitchell Joachim, MIT deyken meslektafllar yla Fab Tree Hab ismini verdi i bir ilk örnek gelifltirdi. Bugünlerde ise Terreform ismindeki kar amac gütmeyen kurumuyla konsept tasar m n n ötesine geçmifl durumda. Fikir, a açlar n bilgisayarda tasarlanm fl kontrplak kal b n n içinde büyümelerini sa lamak üzerine kurulu. A açlar birbirine geçip sabit bir yap ya kavufltuklar zaman, kal p sökülerek baflka bir süreç için tekrar kullan l - yor. Plan n sürdürülebilir ve cazip olmas için h zla geliflen a açlara ihtiyaç duyuluyor. Joachim bunun için srail de yetiflen kimi a açlarla denemeler yap yor. Evin iç duvarlar nda ise alç veya balç ktan yararlan labiliyor. Evin pencereleri de yine ekolojik bir bak fl aç s yla ele al narak soya tabanl bir çözüme kavuflturulmufl. Yaflayan ve nefes alan bir evde yaflamak için endüstrinin hayal gücüne yetiflmesini beklemek gerekecek. Deniz üstünde ütopik flehirler kurmak veya herkes için yüzen evler infla etmek Mimarlar su üstünde yaflam için hayal güçlerini çal flt rmaya bafllad lar. DAR ALANDA GEN fi B R GELECEK HAYAL Gelece in evleriyle ilgili hayaller kuran sadece e lence veya teknoloji flirketleri de il. Mimarlar da de iflen ihtiyaçlar ve farkl laflan yaflam tarzlar na cevap verecek yeni yaflam alanlar için kafa yoruyor. Prof. Luigi Colani ve Hanse Haus tasar m ortakl, gelece in evini tasarlarken minimum ölçülerle maksimum yaflama alan oluflturmay amaçlad. Hanse-Colani Rotor House ismi verilen model evin sundu u fikir; uyumak, yemek piflirmek ve dufl almak için ayr lm fl alanlar birlefltiren dönen bir yap. Yaln zca 6 x 6 metrelik bir alan gerektiren Hanse-Colani Rotor House, büyük flehirlerde say lar giderek artan yaln z yaflayanlar ve küçük aileler için ideal. Ev aletlerinin küçülen hacimleri ve ev d fl nda geçen zaman n daha fazla olmas, yaflanan de iflimin gelece imizi de etkiledi ini gösteriyor. AVRUPA NIN ORTA YER NDE GELECE YAfiAMAK Belçika merkezli Gelece i Yaflamak (Living Tomorrow) projesi, bir ev veya ofiste kullan labilecek yenilikçi malzemeleri bir arada sunuyor. Gündelik hayat m za girmemifl bulufllarla desteklenen ürünler, gelecekteki yaflam tecrübe etmeyi sa l yor. lki 1995 te Brüksel de aç lan proje, y llar aras nda tekrarland. fiimdi ise Gelece i Yaflamak projesi üçüncü kez Brüksel de ziyaretçileri bekliyor. Projeyi di er gelece in evleri projelerinden ay ran nokta, farkl kurumlar n bugün ve yak n gelecekte insanlar n yaflam kalitesine katk sunan ürün ve hizmetlerini ayn çat alt nda toplamak istemesi. Tasar m baflta olmak üzere, ev ve ofisle ilgili tüm detaylar yeni bir gelece i haz rl yor. Yüzde 80 oran nda mevcut teknolojilerden yararlanan proje, gelece i hayal olmaktan ç kar p ad m ataca m z somut bir evin içine yerlefltiriyor. Bunu yaparken de tasarruf ve do aya sayg prensiplerine s k s k ya sahip ç k yor. Enerji tüketiminin yüzde 40 ndan fazlas n n binalardaki çatlaklar ve yetersiz 1 8

19 yal t m gibi nedenlerle olufltu u gerçe inden yola ç kan firmalar, gelece in evinde, enerji tüketimini azaltmak için hedefler belirliyor. Mimarlar çat ve duvar sistemlerinin yal t m performanslar n art rmak için kollar s v yor. Is tma maliyetinden tasarruf yapmak için özel iklim sistemleri kullan l yor. Dünyan n dev üretici firmalar da en son teknolojilerini beyaz eflyada, duvar boyalar nda, s t c larda tasarruf için harekete geçiriyor. YEN KAMET ADRES : DEN Z N ORTASI Sadece karada de il denizin içinde veya üstünde yaflamak da eski zamanlardan beri insanlar n ilgisini çekti. Kay p k ta Atlantis ve Vineta söylenceleri kulaktan kula a yay ld. Bu fantastik rivayetlerin bu kadar gündemde kalmas n n arka plan nda mutluluk ve özgürlük duygular yat yordu. Deniz, tutkunun oldu u kadar tehlikenin de göbek ad. Taflk n dalgalar k - y lar ve adalar tehdit etse de, denizde hayat kurmak hayalleri süslemeye devam etti. Deniz üstünde ütopik flehirler kurmak veya herkes için yüzen evler infla etmek Mimarlar su üstünde yaflam için hayal güçlerini çal flt rmaya bafllad lar. Gel-gitlerle su seviyesi alçal p yükselen Hollanda veya infla edilebilir kara parçalar n n limitine gelmifl olan Dubai Ya da küresel s nman n etkilerine maruz kalarak her gün birer parça daha deniz seviyesine yaklaflan flehirler Hayal gücü her zaman oldu u gibi yol göstermeye devam ediyor. Gerçek hayatta deniz üstündeki yaflam art k marjinal bir tercih olman n ötesine geçti. Önceleri teknelerin ev gibi tasarlanmas, içinde bir yaflam kurulmas için yeterli oluyordu. Art k ev olarak tasarlanm fl botlar n, teknelerin zaman. Bu tarz evlerin harc âlem olanlar bulundu u gibi delüks olarak nitelenen modelleri de mevcut. FRANSIZ RÜYASI: AZ ISLAND Frans z mimar Jean Philipp Zoppini, AZ Island ismini verdi i fütüristik projesinde denizin ortas nda 10 bin kifliyi bar nd racak büyük bir yerleflke planl yor. 78 metrelik projede 18 kat bulunuyor. Yerleflim birimi say s ise tam 4 bin. Gelece in deniz flehrinin sosyal anlamda karadaki benzerlerinden hiçbir fark yok. Dev akvaryumu, al flverifl merkezleri, spor alanlar, göletler ve yat liman. Yavafl da olsa hareket eden bu yüzen flehir flimdilik ka t üzerinde bir proje ve yat r mc s n ar yor. Uzay turizmi için yat r m planlar n n yap ld yeryüzünde denizlere, yelken açmak isteyen öncülerin ç kmas sürpriz olmaz. Basra Körfezi nin dört kilometre aç nda infla edilen Dünya ise, denizin içinde bir yaflam vaat ediyor. Her ada bir ülke ve 300 ada da dünyay oluflturuyor. Adalar n baz lar na ülkelerin, baz lar na eyalet veya flehirlerin ismi veriliyor. Bunun yan s ra bir de ad sahibi taraf ndan konulacak ve sadece ünlülere sat lacak adalar var. Proje bitti inde 300 ada üzerinde 200 bin insan yaflayabilecek. Sular n üzerinde hayat sürmek dünyada uzun zamandan beri var olan bir düzen. Yüzen evlerin motorlu olanlar bulundu u gibi motorsuz olarak sabit bir yere ba lananlar da var. Güneydo u Asya da yüzen evler sürekli ikamet yerleri ifllevi üstlenirken, geliflmifl ülkelerde ise ikinci ev veya yazl k olarak kullan l yor. Örne in, s cak bir iklime sahip Avustralya da Murray Nehri nde bir ya da daha fazla kattan oluflan evler bulunuyor. A rl kl olarak turizm için kullan lan bu yüzen evler bir düzineye kadar kifli taraf ndan kiralanabiliyor. Gelece in denizdeki evleri düflüncesi ise Almanya da farkl bir biçime bürünüyor. Floating Homes ad nda bir proje sanki artan nüfusa oranla azalan kara alan na çözüm için gerçeklefltirmifl. H20 ad ndaki bu ultra lüks evler 168 ila 207 metrekare aras nda de ifliyor. Banyosu, mutfa, oturma odalar bulunuyor. Pencereler de yaflayanlar n manzara ihtiyac düflünülerek tasarlanm fl. 1 9

20 T E K N O - K O l I K KAHKAHALAR EFEKT SAM M YET GERÇEK Halil brahim zgi - Foto raf: Vedat Öztürk s t b m d Ö m v la d M T y ç R d Best FM de 10 y l aflk n süredir Gazoz A ac program n haz rlayan Cem Arslan, radyoculuk ve teknoloji üzerine gerçeklefltirdi imiz bir sohbetle Fideltus Teknoloji dergisine konuk oldu. d y s R T b b n B d b a M s a m y T C s d 2 0

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı