H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA F YATI: 25 Kr Sevgilinizi UNUTMAYIN 14 fiubat Sevgililer Günü bugün kutlan yor. Sevdiklerine ve efllerine hediye almak isteyen ama ne alaca na karar veremeyenler için alt n, p rlanta ve mücevher satan firmalar cazip kampanyalar düzenledi. TÜRKSAT 4A bu gece f rlat lacak ODTÜ laboratuvarlar nda, TÜB TAK deste iyle 5 ve üzeri fliddetteki depremlere karfl dayan kl l birebir test edebilmek için 40 ton a rl nda, 12 metre geniflli inde bir köprü infla edildi. OD- TÜ'nün "deprem köprüsü", depremin etkilerinin gerçek bir yap üzerinde test edildi i Türkiye'nin ilk yap s oldu. H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, AB üyesi ülkelerde dahi olmayan uygulamalar n Türkiye'nin önüne "aç l fl kriteri" olarak konulmas n n adil bir tutum olmayaca n belirterek, üye ülkelere, "Destek verin, müzakereler devam etsin! Sonuçta Türkiye'nin AB üyeli ine Türk vatandafllar ve AB Üyesi ülkelerin vatandafllar karar verecek. AB'nin tüm dünyada sayg yla karfl lanan dönüfltürme gücünden, Türkiye'nin daha fazla yararlanmas na art k imkan sa lay n" ça r s nda bulundu. HABER 17 DE YAVAfi, KÖY DERNEKLER YLE BULUfiTU Haberi 15 de YEN MAHALLE T YATROYA DOYDU Haberi 15 de BAfiKAN AKGÜL, KENTSEL DÖNÜfiÜMÜ ANLATTI Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek STANBUL Büyük bedeni farkl bir kimli e tafl may hedefleyen moda tasar mc s Hüseyin Küçük, Sevgililer Günü ne özel defilesinde, Zeytinburnu Semiha fiakir Huzurevi sekinlerini podyuma ç kard. Modac Küçük, 14 fiubat Sevgiler Günü öncesinde yap m flirketi Medya Doktoru nun deste- iyle Ruhum ve Kad n m adl kreasyonuyla Zeytinburnu Semiha fiakir Huzurevi nde defile düzenledi. Defilede mankenlerle beraber huzurevi sakinleri de podyuma ç kt. lk kez podyuma ç - kan huzurevi sakinleri, flark lar eflli inde podyumda yürürken heyecanl dakikalar yafland. Mutlu olduklar gözlenen ve adeta mankenleri aratmayan sakinler, davetliler taraf ndan alk flland. Defilenin sonunda tasar mc Hüseyin Küçük, huzurevi sakinleriyle beraber podyuma ç karak, davetlileri selamlad. Defilenin sonunda manken Tu ba Özay, podyuma ç karak huzurevi sakinleri için flark söyleyip, dans etti. Yeni yafl na giren Özay, do um günü pastas n da huzurevi sakinleriyle beraber kesti. Defileyi izleyen yafll lar da organizasyonda e lenceli dakikalar yaflad. Defilesinde büyük beden k yafetlerini huzurevinde yaflayan kad nlara giydirdi ini belirten modac Küçük, böylelikle huzurevi sakinlerine unutulmad klar n hat rlatarak, onlara farkl bir Sevgililer Günü hediyesi vermek istedi ini belirtti. Yaflam n huzurevlerinde geçirmek durumunda kalan vatandafllara de iflik bir fleyler yapmay arzu etti ini ifade eden Küçük, duygular n flöyle dile getirdi: Sevgililer Günü etkinli ini do- al bir ortamda yapmay düflündüm. Duygulu ve yaflama ba lay c bir projeyi hayata geçirdim. Defile sonunda da a lad m. Kad - n n da yafl olmad ö renmifl oldum. Mutluyum yar nlara daha güzel bakaca mdan eminim. Huzurevinde düzenleyece im defile için huzurevine s k s k geldim ve buradaki insanlar tan d m. Onlar n ruhlar na göre kostüm haz rlad m. Defilenin haz rl klar 3 14 fiubat 2014 Modac Hüseyin Küçük Huzurevi sakinlerini podyuma ç kard sinema rehberi 2 kanala toplam 571 bin lira a z bozma cezas ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV de yay nlanan Makina Kafa program nda kaba, küfürlü ve cinsel içerikli konufltu unu tespit etti i Okan Bayülgen ile Kanal D de Arkadafl m Hoflgeldin program nda 45 kez kaba ifadeler kulland belirlenen yönetmen için iki kanala toplam 571 bin lira idari para cezas verdi. RTÜK ten edinilen bilgiye göre, Arkadafl m Hoflgeldin adl e lence program nda, sahnede görünmeyen ancak oyunculara sürekli komut veren Yönetmen karakterinin oyuncular için kulland kaba ifadeler nedeniyle Üst Kurul, kanala 420 bin lira idari para cezas verilmesini kararlaflt rd. Üst Kurul, Bayülgen in sundu u Makina Kafa adl programdaki kaba, küfürlü, argo ve cinsel içerikli konuflmalar nedeniyle Show TV ye 151 bin lira idari para cezas verdi. Her iki programla ilgili uzman raporlar n de erlendiren Üst Kurul, programlarda 6112 Say l Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay n Hizmetleri Hakk nda Kanunun, Yay n hizmetleri, Türkçenin özellikleri ve kurallar bozulmadan do ru, güzel ve anlafl l r flekilde kullan lmas n sa lamak zorundad r; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullan m na yer verilemez fleklindeki 8/1-m maddesinin ihlal edildi ine hükmetti. Üst Kurul, söz konusu yay n ihlali nedeniyle her iki kanala da reklam gelirlerinin yüzde biri oran nda olmak üzere toplam 571 bin lira idari para cezas müeyyidesi uygulad. (AA) zorunda kalm flt.... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir. haftay buldu. Süslenmeyi biliyorlar, her dedi inizi kabul etmiyorlar. Asla hay r deme flans m yok. Bu kreasyonun benim için en önemli özelli i; kad ns, dokunaks ve ipeksi olmas oldu. Kreasyonum ad n da Ruhum ve Kad n m olarak koyduk. Huzurevi sakinleri için podyuma ç karak flark söyleyen Özay, Sosyal sorumluluklar n n bilincinde, 20 y ld r bu sektörün içerisinde olan bir sanatç y m. 20 y ld r ulaflabildi im her yere ulaflmaya gayret ediyorum. Bugün de huzurevinde de erli büyüklerimizle birlikte olmaktan dolay çok mutlu oldum. Onlara flark lar m seslendirdim, birlikte dans ettik. Çok güzel bir organizasyon oldu diye konufltu. (AA)

3 14 fiubat 2014 Yaflam fikur, fle yerlefltirilen kad nlar n oran n yüzde 31'den 35'e ç karacak H CR 14 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 1 fiubat 1429 ANKARA - Türkiye fl Kurumu ( fikur) Genel Müdürü Nusret Yaz c, 2013'te ifle yerlefltirdikleri toplam 671 bin kiflinin 205 binini kad nlar n oluflturdu- unu kaydetti. Yaz c, 2017 y l sonuna kadar özel sektörde ifle yerlefltirilenlerin içinde kad nlar n oran n yüzde 31'den yüzde 35'e ç karmay da hedeflemekteyiz. Bunun için dan flmanl k hizmetlerimizi gelifltiriyor, ilgili kamu kurulufllar ve sivil toplum örgütleri ile çal fl yoruz." dedi. Birleflmifl Milletler (BM) Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO), Türkiye fl Kurumu ( fikur), sveç Uluslararas Kalk nma flbirli i Ajans (SIDA) finansman ile yürütülen Kad nlar çin Daha Çok ve Daha yi fller: Türkiye de nsana Yak fl r fl için Kad nlar n Güçlendirilmesi projesinin aç l fl töreni Ankara Dedeman Otel de gerçekleflti. Kad n istihdam n n artmas n n ülkenin ekonomik ve sosyal kalk nmas nda önemli bir kilometre tafl oldu unu kaydeden Yaz c, kad nlar n ifl gücü piyasas na kat lmas n n; bir eve daha yüksek gelir ve daha kaliteli hayat flartlar anlam na geldi ini söyledi. fikur un son 3-4 y ld r uygulad çal flmalar dolay s yla birçok ülkelerin istihdam kurumlar taraf ndan örnek al nd n ifade etti. Hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eflitli ine dikkat ettiklerini belirten Yaz c, kad na yönelik istihdamda birçok projeye imza att klar n dile getirdi y llar aras nda yürüttükleri AB ve Türkiye taraf ndan finanse edilen 27 milyon avro bütçeli kad n istihdam n n desteklenmesi operasyonu kapsam nda yaklafl k 10 bin kad n n meslek e itim kurslar ndan yararland na iflaret eden Genel Müdür Yaz c,"3 bin 650 kad n istihdam edilmifl ve bin 600 kad n kendi iflini kurmufltur. Di er taraftan fikur'a kay tl 18 yafl ndan büyük kad nlar istihdam eden iflverenlerin, sosyal güvenlik ifl primlerini biz karfl l yoruz y l nda 220 bin mesleki e itim kursiyerimizin 113 bini, toplum yarar na programlar m zdan faydalanan 197 bin kiflinin ise 55 bini kad nlar taraf ndan oluflturulmufltur. 2013'te ifle yerlefltirdi imiz toplam 671 bin kiflinin 205 bini kad nlar m zdan oluflmaktad r y l sonuna kadar özel sektörde ifle yerlefltirilenlerin içinde kad nlar n oran n yüzde 31'den yüzde 35'e ç - karmay da hedeflemekteyiz. Bunun için dan flmanl k hizmetlerimizi gelifltiriyor, ilgili kamu kurulufllar ve sivil toplum örgütleri ile çal fl yoruz." diye konufltu. ILO Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendio lu da yapt konuflmada, ILO olarak toplumsal cinsiyet eflitli ine hak ve sosyal adalet meselesi olarak bakt klar - n ifade etti. Efendio lu, kad nlar n güçlenmesinin ve toplumsal cinsiyet eflitli ini sa layabilmenin en sa lam yolunun çal flma hayat nda eflitli i sa lamaktan geçti ini belirterek, flu ifadeleri kulland : "Toplumsal cinsiyet eflitli i, Türkiye üzerinde farkl msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : bir anlam ifade ediyor. Son y llarda tan d k oldu umuz büyüme hamlesinde dünyan n say l ekonomileri aras na giren ve birçok kalk nma kriterinde performans n art ran Türkiye'nin, kad n erkek eflitli i alan nda daha kararl bir çaba göstermesi gerekiyor. Türkiye'de yaklafl k 10 kad ndan 7'sinin ifl gücüne kat lmad - n, ifl gücüne kat lanlar aras nda iflsizlik oran n n, kad nlarda erkeklere göre 2,3 puan daha yüksek oldu unu anlatan Efendio lu, fl bulabilen kad nlar ise erkeklere göre daha kalitesiz ifllerde, güvencesiz ve düflük ücretli olarak çal fl yor. Bu tablonun sonucu olarak Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2013 küresel cinsiyet eflitsizli i endeksinde 136 ülke aras nda 120'nci s rada. Burada da Türkiye'nin performans maalesef çok afla lardad r. Biz de proje orta- m z fikur ile haz rlad m z bu projeyle hem bu çal flmalarla bütünlük içerisinde her yerde kad n erkek eflitli ini gelifltirmeyi hem de proje vas tas yla toplumsal cinsiyet eflitli i bak fl aç - s n ILO'nun kabul görmüfl tüm araçlar vas tas yla yürütülmekte olan tüm çal flmalara dahil etmeyi düflünüyoruz. Projenin aç l fl toplant s na sveç Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Kad n n Statüsü Genel Müdürü smet Y ld z Polat ve çeflitli sendika temsilcileri de kat ld. (CHA) YARIN Kaçakç l k zanl lar n dalg nl k yakalatt GAZ ANTEP- Gaziantep in slahiye ilçesinde, polisi görünce kaçak sigara bulunan arac terk edip kaçan Suriye uyruklu iki kifli, baflka bir polis uygulamas nda kimlik yerine arac n ruhsat n verince yakaland. Al nan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi nde uygulama yapan polis ekipleri, kendilerini görünce kaçan bir otomobili takip etmeye bafllad. Polis ekipleri, yaklafl k 2 kilometrelik kovalamacan n ard ndan arac Küçük Sanayi civar nda terk edilmifl olarak buldu. Çekici yard m yla lçe Emniyet Müdürlü ü bahçesine getirilen otomobilde, poflet ve çuval içerisinde 6 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçan zanl lar n yakalanmas için arama çal flmas bafllatan polis, Derviflpafla Mahallesi Sebze Pazar nda bir otomobili durdurdu. Araçtaki kiflilerden kimliklerini isteyen polise, yanl fll kla araç ruhsat uzatan kiflilerin, polis kovalamacas ndan kaçan zanl lar oldu u anlafl ld. Polis ekibi, yapt sorgulama sonras, Suriye uyruklu Mehmed brahim (25) ile Ahmed Muhammed (22) sigara kaçakç l iddias yla gözalt na ald. Zanl lar n, Suriye nin Afrin kentinden getirdikleri kaçak sigaray kiralad klar otomobille götürmek isterken polise yakalanmamak üzere kaçt klar, arac terk ettikten sonra da otostop yaparak ikinci araca bindikleri belirlendi. Olayla ilgili soruflturma sürüyor.(aa)

4 4 YARIN Turizm 14 fiubat 2014 Müzelere ziyaretçi ak n Türkiye deki müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin say s 2013 te, 29 milyon 533 bin 966 ya ulaflt. STANBUL - Türkiye Seyahat Acentalar Birli i nin (TÜRSAB) haz rlad Türkiye Müzeleri 2013 Raporu na göre, geçen y l müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin yüzde 69 unu yabanc lar, yüzde 31 ini Türkiye vatandafllar oluflturdu. Türkiye deki müze ve ören yerleri 2000 li y llar n bafl nda yaklafl k 7 milyon kifliyi a rlarken, geçen y l bu say 29 milyon 533 bin kifliye ulaflt. 13 y lda gerçekleflen art fl yüzde 428,8 oldu. Geçen y lki rakam n 20 milyonunu yabanc lar, 9.5 milyonunu ise Türkiye vatandafllar oluflturdu. Türkiye ye gelen turist say s da geçen y l sonunda 34.9 milyona ulaflt. Geçen y l ziyaretçi say s nda en yüksek art fl Harem bölümünün deste iyle Topkap Saray nda yafland. Topkap Saray Harem de ziyaretçi say s 2013 y l nda ilk kez 1 milyon kifliyi aflarken, Topkap Saray Müzesi nin ziyaretçi say s 3 milyon 397 bini geçti. Harem, 2012 de bin olan ziyaretçi say s n 1 milyon 30 bin 556 ya ç - kard. Topkap Saray Müzesi, 2011 ve 2012 de Ayasofya Müzesi nin önde oldu u en çok ziyaret edilen müzeler s ralamas nda geçen y l liderli i tekrar ele geçirdi. Geçen y l Ayasofya y ziyaret eden kifli say s 3 milyon 275 bin 337 olarak gerçekleflti Türkiye deki müzelerde korunan eserlerin yaklafl k 3 te 1 i yani yaklafl k 1 milyon tarihi eser stanbul Arkeoloji Müzesi nde yer al yor. Türkiye deki müze ziyaretlerinin yüzde 44 ü de stanbul Bölgesi nde gerçekleflti. Geçen y l en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri s ras yla, Topkap Saray Müzesi, stanbul Ayasofya Müzesi, Efes Örenyeri (1 milyon 848 bin 547), Göreme Aç khava Müzesi (976 bin 165), Topkap Saray Harem, Noel Baba Müzesi (532 bin 194), Myra Örenyeri (465 bin 150), Troia Örenyeri (462 bin 660) fleklinde olufltu. Dünyan n en çok gezilen müzesi ise Paris teki L ouvre Müzesi oldu. Müzenin ziyaretçi say s 2012 y l na göre yüzde 6 gerileyip 9.2 milyona düfltü. En çok ziyaret edilen 10 müzenin toplam ziyaretçi say s, 2012 de 56 milyon iken, 2013 te 66.8 milyona ulaflt. En çok ziyaret edilen 10 müzenin 4 ü ABD de, 4 ü ngiltere de bulunuyor. ABD deki bu müzelerin ziyaretçi say s 29.2 milyon, ngiltere dekilerin ziyaretçi say s ise 22.9 milyon. L ouvre u 8 milyon ziyaretçi say lar yla Washington daki National Museum of Natural History ve New York taki American Museum of Natural History takip etti. Geçen y l Türkiye de müze ziyaretlerinin yüzde 44 ü stanbul Bölgesi nde gerçekleflti. stanbul bölgesindeki müzeleri 8,9 milyon kifli ziyaret ederken, stanbul u 2,9 milyon ziyaretçiyle Ege ve Selçuk Bölgesi takip etti. Listenin 3 üncü s ras nda ise 2.5 milyon ziyaretçiyle Kapadokya yer ald. Kapadokya y 1,9 milyon ziyaretçiyle Bat Antalya izledi. Toplam müze ziyaretlerinin yaklafl k yüzde 75 i acentalar arac l yla veya kap dan al nan biletlerle gerçekleflti. Buna ek olarak, kalan yüzde 25 ise Müzekartl girifller ve ücretsiz girifllerden olufltu. stanbul un müzeleri gerek yabanc gerekse yerli ziyaretçilerin ak n na u rarken, turizmin baflkenti olarak gösterilen Antalya bölgesi için ayn durum gerçekleflmiyor. stanbul geçen y l 10 milyon 486 bin turisti a rlarken, müzelerine gelen ziyaretçi say s 8.9 milyon oldu. Bu say n n 6 milyon 300 binini yabanc lar oluflturdu. Antalya bölgesindeki müzeler 2013 y l nda toplam 3 milyon 145 bin 57 kifliyi a rlarken flehre gelen turist say s 11 milyon 120 bin fleklinde gerçekleflti. Antalya, zmir ve Mu la ya gelen toplam turist say s ise 2013 te 15 milyon 672 bin 878 bin kifliyi bulurken ayn dönemde bu illerdeki müzeleri ziyaret edenlerin say s ise 7 milyon 594 bin 932 kifli oldu. Müzelere gösterilen ilginin artmas yla birlikte Müzekart a olan talep de artt de 390 bin 59 kifli Müzekart sahibiyken 2013 y l nda Müzekart alanlar n say s 783 bin 456 olarak gerçekleflti. Müzekart sahiplerinin yüzde 23 ü Topkap Saray na gitmeyi tercih ederken, ikinci s rada yüzde 19 ile Ayasofya, yüzde 8 ile Efes Örenyeri, yüzde 5 ile Göreme Aç khava Müzesi ve yüzde 4 ile stanbul Arkeoloji Müzeleri takip etti. Dünya fiehirleri Kültür Raporu 2013 e göre, stanbul da 30 bin 188 tarihi kal nt bulunurken bu rakam Londra da 18 bin 901, Paris te 3 bin 792, Berlin de 8 bin 689, New York ta ise bin 482 fleklinde. stanbul tarihi kal nt say s nda ilk s - rada yer almas na karfl n, müze say s nda farkl bir tablo görülüyor. stanbul da 7 ulusal müze, 71 de di er müze kategorisine giren toplam 78 müze bulunurken, Londra da ise bu say 172 yi buluyor. Müze say s Paris te 137, Berlin de 158, New York ta 131 fleklinde. Güney sahillerindeki antik kentlerin yeterince ziyaretçi alamad belirtilen raporda, buna çözüm olarak bölgelerdeki müze ve ören yerlerinin saat aras nda da aç k kalmas için TÜR- SAB n, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ile görüflme halinde oldu u belirtildi. Raporda, fl kland r lmas uygun olan müzelerin gece geç saatlere kadar aç k kalmas için görüflmelerin sürdü ü kaydedilirken, bu yönde at lacak ad mlar n Güneydeki müzelerin dünyada hak etti- i yere ulaflmas n sa layaca aktar ld. Raporun çözüm ve öneriler k sm nda ayr ca arkeoloji müzesi eserlerinin gün yüzüne ç kmas gerekti i vurgulan rken, stanbul un en önemli müzeleri aras nda yer alan Arkeoloji Müzesi ndeki en büyük sorunun mevcut eserlerin tam olarak sergilenememesi oldu unun alt çizildi. Yaklafl k 1 milyon eserin bulundu u müzede eserlerin sadece yüzde 20 sinin ziyaretçilerce görülebildi i kaydedilen aç klamada, geri kalan eserlerin depolarda bulundu u bildirildi.(aa) Araflt rmac lar Yan k ülke nin izinde UfiAK- Türkiye nin ilk Avrupa ve UNESCO Jeopark ilan edilen Kula Volkanik Jeopark na ziyaretçi ilgisi art yor. Özellikle akademisyen ve üniversite ö rencilerinden oluflan gruplar, Antik Ça da Yan k ülke olarak adland r lan bölgede volkan konisi, peri bacalar, karstik ma aralar, kanyonlar ve kaya mezarlar - n yak ndan görme imkan buluyor. Kula Volkanik Jeopark Koordinatörü Erda Gümüfl, AA muhabirine yapt aç klamada, jeopark 3 aydan bu yana 700 kiflinin ziyaret etti ini söyledi. Antik Ça co rafyac s Strabon un Geographika eserinde Katakekaumene-Yan k Ülke olarak tan mlad ve yaklafl k 300 kilometrekarelik alan yla içinde 80 den fazla volkan konisi, peri bacalar, karstik ma aralar, kanyonlar, kaya mezarlar, tafl köprüler, tarihi evlerinin yan s ra pek çok jeolojik jeomorfolojik ve do al miras bünyesinde bar nd ran Türkiye nin tek jeopark alan na gelenlerin ilk olarak ziyaretçi merkezinde bilgi ald klar n daha sonra belirlenen güzergahlarda gezinerek bölgeyi tan - ma f rsat buldu unu kaydeden Gümüfl, ziyaretçi say s n n bahar ve yaz aylar nda artaca n düflündüklerini kaydetti. Kula Volkanik Jeopark n n dünyan n en önemli 100 jeopark alan ndan birisi oldu unu vurulayan Gümüfl, 2013 Eylül ay nda talya da düzenlenen törenle Kula Volkanik Jeopark Türkiye nin ilk ve tek Avrupa ve UNESCO Global Jeopark ilan edildi. Bunun ard ndan bölgeye ziyaretçi ilgisi artmaya bafllad. Kula Belediyesi nin katk lar yla rehberli turlar bafllatt k. Son üç ayda Türkiye nin çok de iflik illerinden 700 kifli jeopark alan n gezdi diye konufltu. (AA)

5 14 fiubat 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Eskiden on para de erindeki sikke. Radyumun simgesi. 2. Saha, meydan. Yumurtas n atarak zay flam fl uskumru bal. 3. Uza devim. 4. K s rl k, verimsizlik. Bütün, tüm. 5. çten. 6. Tanr tan maz, dinsiz. nam, vedia. 7. Buyruk, komut. Bir müzik türü. 8. Bir iflte emir verme yetkisi olan kimse. Lutesyumun simgesi. Parola. 9. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. Özerklik, muhtariyet. 10. Sih dininin kurucusu lider. Defa, kere. 11. Yönerge, direktif. Voltamperin simgesi. 12. Verme, ödeme. Tanr sal. 13. Hava bas nc birimi. Olumsuzluk anlatan önek. 14. Rus Kazaklarda baflkan. Dansta kavalyenin efli. 15. Gerileme, geri çekilme. Ünlem. 16. Namaza ça r. Küçük kale, germen. 17. Yapraklar ndan kokain ç kar lan bitki. Tembih sözü. 18. Limonluk. Bir renk. 19. Bir cins güvercin. Fasulye ile yap lan bir yemek. 20. Ham z. Bir do a olay. Yukar dan afla ya: 1.Askerin su kab. Suçu ba fllama. Kar elde etmek amac yla yap lan al m sat m etkinli i. Panama n n plaka iflareti. 2. Eleme arac. Güvence. nce, keskin ses. Afrika da bir ülke. 3. Akdeniz anemisi. Aya sekili at. Lityumun simgesi. 4. Kulak y kama aleti. Edebiyatta etkiyi artt rmak için bir fleyin tersini söyleyerek alay etme. Yurdumuzun güneyinde bir da s ras. 5. Antalya ilinin bir ilçesi. Onar m. Sipersiz flapka. 6. Vücuda fl r nga ile s v verme ifli, zerk. Yerel, mahalli, mevzi. Açgözlü. 7. Öç almay amaçlayan gizli düflmanl k, garez. Hamur k vam na getirilmifl madde. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Nikelin simgesi. Yüksek, yüce. 8. Gözde a tabaka. lkel silah. vaka, olay. iskambilde birli. 9. Bir tür pembe elmas. Tohumlar n ezilip ya ç kar ld yer. Nezretmek. 10. Eski dilde gidifl. Kumarda ortaya sürülen para. So anl bir süs bitkisi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi STANBUL- Rekabet Kurumunun 2009 y l ndan itibaren geleneksel hale getirdi i Rekabet Mektuplar n n alt nc - s Kurum Baflkan Prof. Dr. Kald r mc imzas yla yay mland. Kald r mc, mektupta teflebbüs birliklerinin hem toplumsal aç dan hem de ilgili olduklar alan bak m ndan önemli fonksiyonlar n n bulundu unu kaydetti. Rekabet Kurulunun önceli inin ceza vermek de il rekabetçi ortam n korunmas oldu una dikkati çeken Kald r mc, bu sebeple bütün teflebbüslerin bilgilendirilmesini ve dikkatlerinin çekilmesini,misyonlar n n bir gere i olarak gördüklerini ifade etti. Teflebbüs birliklerinin icra edebilece- i en önemli fonksiyonlardan birisinin kendi kendini düzenleme oldu unu ifade eden Kald r mc, teflebbüs birliklerinden, adil rekabet ortam n oluflturacak kurallara uygun davran lmas yönünde üyelerini teflvik etmesinin beklendi ine iflaret etti. Kald r mc, Bu çerçevede, Rekabet Kanunu gibi ekonomik hayata dair kurallar getiren bir düzenlemeye uyumun ötesinde, bu kanunun etkin flekilde uygulanmas n sa lamak için üyelerini adil ve ahlaki bir yar fla teflvik etmek, oda, dernek, birlik gibi her düzeydeki teflebbüs birli i yönetiminin temel görev ve sorumluluklar aras ndad r diye düflünüyoruz de erlendirmesinde bulundu. Teflebbüs birliklerinin Rekabet Kanunu na uygun kararlar almas gerekti- ini ve üyelerini rekabet kurallar na uyum konusunda teflvik etmesi gerekti- ini vurgulayan Kald r mc, Kurumun, teflebbüs birliklerini rekabetçi anlay fl n yerleflmesi ve adil bir rekabet ortam n n sa lanmas konusunda paydafl olarak gördü ünü dile getirdi. Kald r mc, flunlar kaydetti: Teflebbüsler ya da flirketler/firmalar, kimi zaman gizli ya da aç k anlaflmalarla aralar ndaki rekabetten vazgeçerek, karlar n birlikte art rma yoluna gidebilmektedirler. Bu anlaflmalar n en somut ve en ciddi örne i, teflebbüsler aras nda fiyatlar n ve miktarlar n tespiti, pazar paylafl m veya ihalelerde dan fl kl hareket gibi eylemlerle vücut bulan kartel lerdir. Özellikle, ayn piyasada faaliyet gösteren teflebbüslerin oluflturdu- u oda, dernek ve birlikler baflta olmak üzere teflebbüs birliklerinin kararlar da benzer sonuca yol açabilir. Bu tür bir anlaflma ya da karara istinaden fiyatlar n yüksek seviyede belirlenmesi, üretim miktar n n k s lmas ya da sat fl flartlar n n empoze edilmesi gibi sonuçlardan tüketiciler zarar görür. Teflebbüslerin bölgeleri ya da müflteri gruplar n paylaflmalar, rekabet ortam - n bozarak tüketici tercihlerinin s n rlanmas na yol açar. Bu tür olumsuzluklar n önlenmesi, rekabet hukukunun ve rekabet kurumlar n n asli görevidir. Karar ve eylem/uygulamalar n, e er muafiyet alabilecek nitelikte de ilse ya da Kuruma baflvurulup muafiyet al nmam flsa Rekabet Kanunu ile yasakland n ve cezaland r labilece ine dikkati çeken Kald r mc, aksi takdirde teflebbüs birliklerinin Rekabet Kurumu incelemelerinin muhatab olabilece i uyar s nda bulundu. Teflebbüs birliklerinin, piyasalarda rekabeti bozma veya k s tlama amac ya da etkisi olan kararlar almamas gerekti ine iflaret eden Kald r mc, teflebbüs birliklerinin Rekabet Kurumunun inceleme ve yapt r mlar na maruz kalmamak için gözetmeleri gereken hususlar da flöyle s ralad : Kurulufl flartnamesi gibi belgelerde, teflebbüs birli ine, rekabeti s n rlay c nitelikte karar ve eylemlerde bulunma görevi veren bir hüküm bulunmamal d r. Sahip olunan bilgiler ve yetkiler, üyeler aras ndaki rekabeti etkilemek üzere kullan lmamal d r. Vak f, oda, dernek veya birlik, kendi üyelerinin sat fl fiyatlar ve di er sat fl koflullar konusunda nas l davranacaklar na iliflkin karar almamal - Rekabet Kurumu Baflkan Prof. Dr. Nurettin Kald r mc, rekabet mektuplar n n alt nc s nda sivil toplum kurulufllar - na rekabet uyar s yaparak, ceza vermeye de- il rekabetçi ortam n korunmas na önem verdiklerini belirtti. d r. Teflebbüs birli i yönetimi, üyelerinin faaliyet alanlar n k s tlayan kararlar almamal d r. Teflebbüs birli i toplant lar nda, üyeler fiyat, sat fl koflullar, pazar paylafl m /müflteri paylafl m gibi konularda görüflmeler yapmamal, bu tür konuflma ve görüflmeler teflvik edilmemelidir. Teflebbüs birli inin, üyelerinin faaliyetlerini düzenlemeye dönük belirledi- i teknik standartlar, üyelerin ticari faaliyetlerini k s tlamamal d r. Kald r mc, yöneticilerin, teflebbüslerin aralar ndaki rekabeti bozucu anlaflma yapma konusunda vak f, oda, dernek ve birliklerin bir platform olarak kullan lmas na müsaade etmemesi, bu çat alt nda benzeri faaliyetlerin organize edilmesine imkan verilmemesi gerekti ini de kaydetti. Örgütlü yap n n do urdu u iletiflim avantajlar ndan istifade edilerek kartel denilen ve rekabet hukukunun fliddetle cezaland rd anlaflmalar n yap lmas - n n, meslek kurulufllar bünyesindeki en çok görülen riskler aras nda oldu unu belirten Kald r mc, mektupta, vak f, oda, dernek ve birliklerin yönetim ve yöneticilerinden, rekabet kurallar na uyum konusunda üyelerini bilgilendirmelerini ve gerekirse onlara dan flmanl k yapmalar n da istedi. Bu arada Rekabet Mektubu, aralar nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birli- i, Türk Eczac lar Birli i, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odalar Birli i, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli i, Otomotiv Distribütörleri Derne i, Petrol Sanayi Derne- i, Et Üreticileri Birli i Derne i. Türk Sanayici ve fladamlar Derne i, Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i ve Türkiye Genç fladamlar Derne inin de bulundu u çok say da sivil toplum kurulufluna da gönderildi. (AA) 14 fiubat 2014 Rekabet Kurumundan STK lara REKABET UYARISI Türkiye turist say s nda dünya 6. s STANBUL - Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, Sadece yabanc turistten 26 milyar dolar gelir elde edildi. Ülkemiz, turist say s nda dünyada 6, Avrupa da 4. ülke konumunda bulunuyor dedi. Alkaya, 2013 y l n n Antalya turizmi için zorlu geçti ini, 2014 y l içinse yüksek risklere karfl n umutlu olduklar n belirterek, yabanc turist olarak 35 milyona ulafl ld n, sadece yabanc turistten 26 milyar dolar gelir elde edildi ini anlatt. Türk turizminin yüzde 8-10 aras nda bir geliflme gösterdi ini, Almanya, 5 milyon 50 bin turistle ilk, Rusya n n ise 4,5 milyon turistle ikinci s rada yer ald n anlatan Alkaya, Türkiye nin 35 milyon turistle dünyada 6. s radaki yerini korudu unu ve turist say s s ralamas nda Avrupa da 4. s rada yer ald - n belirtti. Türkiye nin, turist say s art fl nda rakipleri Fransa, spanya ve talya y geçmesinin sevindirici oldu unu dile getiren Alkaya, dünyada turizm gelirleri s ralamas nda ABD nin lider oldu unu, ikinci s rada spanya, üçüncü s rada Fransa, dördüncü s rada Çin, beflinci s rada ise talya n n geldi ini kaydetti. Alkaya, 2013 y l nda en büyük art fl n Avrupal turistlerde oldu unu aktararak, Avrupa da ekonomik krizin etkilerinin azalmas yla Avrupal turistlerin eski al flkanl klar na dönmeye bafllad n söyledi. Cornelia De Luxe Resort Genel Müdürü Ali fiahin ise Türkiye nin, sahip oldu u golf sahalar yla Avrupa da 21 inci, Akdeniz çana içindeki ülkeler aras nda ise 4 üncü s - rada geldi ini belirterek, Belek Türkiye nin en önemli Golf destinasyonu durumunda. 16 saha, yaklafl k 50 bin yatak kapasitesi ve 2 milyon ziyaretçisiyle öne ç kan Belek, ne yaz k ki Golf turizminde henüz istenilen rakamlara ulaflm fl de il diye konufltu. (AA)

7 14 fiubat 2014 Ekonomi Türkiye nin temel ihracat pazarlar ndaki talep daralmas nedeniyle ham çelik üretimi, geçen y l bir önceki y la göre yüzde 3,4 gerileyerek 34,7 milyon ton olarak gerçekleflti. ANKARA - Türkiye Çelik Üreticileri Derne i (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013 y l n n ilk aylar na yüzde 7 civar nda üretim düflüflü ile girdiklerini söyledi. Bu düflüflü sonraki aylarda kapatma ümidini kaybetmediklerini dile getiren Yayan, Fakat hurda fiyatlar ile nihai ürün fiyatlar aras ndaki marj uzun süre dar kald. Bunun temel sebebi, dünya çelik sektöründeki kapasite fazlal l n n 550 milyon ton seviyelerine kadar ulaflmas oldu. Bu, fiyatlar üzerinde bask yaratt dedi. Söz konusu bask n n geçen y l n ortalar ndan itibaren k smen azalmaya bafllad n ifade eden Yayan, üreticilerin yeni koflullara uyum sa lamak için att ad mlar n yan s ra dünya ekonomisindeki olumlu geliflmelerin üretimi olumlu etkiledi ini söyledi. Söz konusu olumlu geliflmeler çerçevesinde 2013 y l n yüzde 2 gibi bir üretim azal fl yla kapatmay tahmin ettiklerini anlatan Yayan, Ancak aral k ay nda elektrik kesintilerinin devreye girmesinin ard ndan belirli saatlerde üretim yap lamad. Söz konusu ayda yeniden yüksek oranda üretim düflüflü yaflad k ve y l bir önceki y la göre yüzde 3,4 lük üretim azal fl ile kapatt k de erlendirmesinde bulundu. Üretimdeki gerilemenin 2009 y l ndan sonraki en yüksek üretim düflüflü oldu unu belirten Yayan, 2009 y l ndaki üretim düflüflünün dünyadaki genel üretim düflüflünün çok alt nda gerçekleflti ini, geçen y l yaflanan düflüflün ise dünya çelik üretiminde art fl yafland bir ortamda gerçekleflti ini söyledi. Türkiye nin 2011 ve 2012 y llar nda dünyada üretimini en fazla art ran ülke konumunda bulundu- unu hat rlatan Yayan, 2013 te ise üretimi en fazla düflen 3 ülkeden biri olarak kay tlara geçti ini ifade etti. Küresel ölçekte belirlenen nihai ürün fiyatlar n n yurt içi üreticinin ulaflmak istedi i fiyatlar n alt nda kald n dile getiren Yayan, flöyle konufltu: Bu da neden kaynaklan yor? Dünya çelik sektörü, entegre tesis a rl kl üretim yap yor. Onlar için bu dönemde dolar maliyet düflüflü yafland ve daha düflük fiyatlar belirleme imkan na sahip oldular. Dolay s yla Çin gibi a rl kl olarak entegre tesislerde üretim yapan ülkeler fiyatlar üzerinde daha etkili oldu. Hurda ile üretim yapanlar rekabet aç s ndan s k nt yaflad - lar. Yayan, geçen y l n ilk 11 ay itibar yla Türkiye nin Körfez, Arap ve Uzak Do u gibi yo un olarak ihracat yapt ülke ve bölgelerden kaynakl talep daralmas n n da üretimin düflmesine neden oldu unu ifade etti. Yurt içi talepte geçen y l n kas m ay sonu itibar yla yaflanan yüzde 10 luk art fla ra men üretimin düfltü üne iflaret eden Yayan, bunun yurt içi talebin ithalat yoluyla karfl land n n göstergesi oldu unu ifade etti. Bu durumu rahats z edici olarak nitelendiren Yayan, Bu, rekabette güçlük çekti imizi ortaya koyuyor dedi. hracatta miktar baz nda yaflanan düflüflün kütük ve slab gibi katma de eri düflük yar ürünlerin ihracat ndaki gerilemeden kaynakland n anlatan Yayan, söz konusu ürün grubu ihracat ile toplam ihracattaki düflüflün hemen hemen ayn oldu unun alt n çizdi. thalattaki art fl n da ayn ürün grubundan kaynakland n dile getiren Yayan, Buna bakarak kendimizi avutamay z. Yar ürünler d fl ndaki yass ve uzun ürünlerde de ithalat art fl söz konusu. Uzun ürün ihracat ndaki azal fl bizi rahats z ediyor dedi. Türkiye de üretilen çelik ürünlerinin hemen hemen tamam için ithalatta gümrük vergilerinin art r labilece ini dile getiren Yayan, yass, uzun ve yap sal çelik ürünlerinde ihtiyac n üzerinde kapasite bulundu unu söyledi. Söz konusu kapasitenin azami ölçüde kullan lmas n sa layacak ekonomi politikalar n n izlenmesi gerekti ini belirten Yayan, Türkiye ye yönelik olan ve kapasite kullan m n olumsuz etkileyecek ihracat n önüne geçilmesinin önemine iflaret etti. Yayan, Rusya ve Ukrayna gibi Türkiye ile aras nda serbest ticaret anlaflmamas olmamas na ra men yüzde 5 gibi gümrük vergisinin düflük uyguland ülkeler için vergi yüzde 15 seviyelerine ç kar lmal görüflünü de dile getirdi.(aa) YARIN Talep azald, ham çelik üretimi geriledi 7 TAYSAD tan, ÖTV tepkisi STANBUL - Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne i (TAYSAD) Baflkan Mehmet Dudaro lu, Otomotiv sektörünün gücünü iç pazar ndan almakta oldu unu ve bask alt nda tutulan bir iç pazara, yeni yabanc yat r mlar n gelmesinin zor olaca n belirtti. TAYSAD aç klamas na göre, Derne in üye toplant s nda konuflan Dudaro lu, sadece küresel pazarlardaki ifl hacimlerini art rarak 2023 hedeflerine ulaflman n zorlu una dikkati çekerek, 2023 hedeflerine yaln zca d fl pazardaki de il, iç pazardaki ölçe i de büyüterek ulaflabileceklerini vurgulad. Dudaro lu, bu sebepten dolay sektörün 2023 yolunda sistematik olarak desteklenmesi için yerli araç kullan m n özendirecek yeni düzenlemelerin yap lmas n, vergi yüklerinin kademeli olarak düflürülmesini ve dolay s yla iç pazar n güçlendirilmesini arzu ettiklerini belirtti. Küresel anlamda gelece e haz rland klar n, bunun için Türkiye de toplam 147 Ar-Ge merkezinin 47 adedinin üyeleri taraf ndan kuruldu unu hat rlatan Dudaro lu, 2023 hedeflerine ulaflabilmek için Güçlü Sanayi, Güçlü Marka slogan yla çal flt klar n bildirdi. Dudaro lu, sektörel olarak en fazla Ar-Ge merkezine sahip olduklar n ve amaçlar n n üniversite sanayi iflbirli iyle topyekün Ar-Ge seferberli i bafllatmak ve yap lan baflar l çal flmalar ihraç etmek oldu- unu aktard y l nda 21,3 milyar dolarl k otomotiv ihracat n n yüzde 43 ünün tedarik sanayi taraf ndan yap ld n anlatan Dudaro lu, 2014 y l nda da araç üretiminin bir milyon 200 bin adedi bulaca n, ihracat n ise 21,5 milyar dolar seviyesinde olaca n öngördü.(aa)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ÇANKAYA n n kumbaras doluyor HABER 17 DE 4 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Çankaya Belediyesi

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı