H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA F YATI: 25 Kr Sevgilinizi UNUTMAYIN 14 fiubat Sevgililer Günü bugün kutlan yor. Sevdiklerine ve efllerine hediye almak isteyen ama ne alaca na karar veremeyenler için alt n, p rlanta ve mücevher satan firmalar cazip kampanyalar düzenledi. TÜRKSAT 4A bu gece f rlat lacak ODTÜ laboratuvarlar nda, TÜB TAK deste iyle 5 ve üzeri fliddetteki depremlere karfl dayan kl l birebir test edebilmek için 40 ton a rl nda, 12 metre geniflli inde bir köprü infla edildi. OD- TÜ'nün "deprem köprüsü", depremin etkilerinin gerçek bir yap üzerinde test edildi i Türkiye'nin ilk yap s oldu. H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, AB üyesi ülkelerde dahi olmayan uygulamalar n Türkiye'nin önüne "aç l fl kriteri" olarak konulmas n n adil bir tutum olmayaca n belirterek, üye ülkelere, "Destek verin, müzakereler devam etsin! Sonuçta Türkiye'nin AB üyeli ine Türk vatandafllar ve AB Üyesi ülkelerin vatandafllar karar verecek. AB'nin tüm dünyada sayg yla karfl lanan dönüfltürme gücünden, Türkiye'nin daha fazla yararlanmas na art k imkan sa lay n" ça r s nda bulundu. HABER 17 DE YAVAfi, KÖY DERNEKLER YLE BULUfiTU Haberi 15 de YEN MAHALLE T YATROYA DOYDU Haberi 15 de BAfiKAN AKGÜL, KENTSEL DÖNÜfiÜMÜ ANLATTI Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek STANBUL Büyük bedeni farkl bir kimli e tafl may hedefleyen moda tasar mc s Hüseyin Küçük, Sevgililer Günü ne özel defilesinde, Zeytinburnu Semiha fiakir Huzurevi sekinlerini podyuma ç kard. Modac Küçük, 14 fiubat Sevgiler Günü öncesinde yap m flirketi Medya Doktoru nun deste- iyle Ruhum ve Kad n m adl kreasyonuyla Zeytinburnu Semiha fiakir Huzurevi nde defile düzenledi. Defilede mankenlerle beraber huzurevi sakinleri de podyuma ç kt. lk kez podyuma ç - kan huzurevi sakinleri, flark lar eflli inde podyumda yürürken heyecanl dakikalar yafland. Mutlu olduklar gözlenen ve adeta mankenleri aratmayan sakinler, davetliler taraf ndan alk flland. Defilenin sonunda tasar mc Hüseyin Küçük, huzurevi sakinleriyle beraber podyuma ç karak, davetlileri selamlad. Defilenin sonunda manken Tu ba Özay, podyuma ç karak huzurevi sakinleri için flark söyleyip, dans etti. Yeni yafl na giren Özay, do um günü pastas n da huzurevi sakinleriyle beraber kesti. Defileyi izleyen yafll lar da organizasyonda e lenceli dakikalar yaflad. Defilesinde büyük beden k yafetlerini huzurevinde yaflayan kad nlara giydirdi ini belirten modac Küçük, böylelikle huzurevi sakinlerine unutulmad klar n hat rlatarak, onlara farkl bir Sevgililer Günü hediyesi vermek istedi ini belirtti. Yaflam n huzurevlerinde geçirmek durumunda kalan vatandafllara de iflik bir fleyler yapmay arzu etti ini ifade eden Küçük, duygular n flöyle dile getirdi: Sevgililer Günü etkinli ini do- al bir ortamda yapmay düflündüm. Duygulu ve yaflama ba lay c bir projeyi hayata geçirdim. Defile sonunda da a lad m. Kad - n n da yafl olmad ö renmifl oldum. Mutluyum yar nlara daha güzel bakaca mdan eminim. Huzurevinde düzenleyece im defile için huzurevine s k s k geldim ve buradaki insanlar tan d m. Onlar n ruhlar na göre kostüm haz rlad m. Defilenin haz rl klar 3 14 fiubat 2014 Modac Hüseyin Küçük Huzurevi sakinlerini podyuma ç kard sinema rehberi 2 kanala toplam 571 bin lira a z bozma cezas ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV de yay nlanan Makina Kafa program nda kaba, küfürlü ve cinsel içerikli konufltu unu tespit etti i Okan Bayülgen ile Kanal D de Arkadafl m Hoflgeldin program nda 45 kez kaba ifadeler kulland belirlenen yönetmen için iki kanala toplam 571 bin lira idari para cezas verdi. RTÜK ten edinilen bilgiye göre, Arkadafl m Hoflgeldin adl e lence program nda, sahnede görünmeyen ancak oyunculara sürekli komut veren Yönetmen karakterinin oyuncular için kulland kaba ifadeler nedeniyle Üst Kurul, kanala 420 bin lira idari para cezas verilmesini kararlaflt rd. Üst Kurul, Bayülgen in sundu u Makina Kafa adl programdaki kaba, küfürlü, argo ve cinsel içerikli konuflmalar nedeniyle Show TV ye 151 bin lira idari para cezas verdi. Her iki programla ilgili uzman raporlar n de erlendiren Üst Kurul, programlarda 6112 Say l Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay n Hizmetleri Hakk nda Kanunun, Yay n hizmetleri, Türkçenin özellikleri ve kurallar bozulmadan do ru, güzel ve anlafl l r flekilde kullan lmas n sa lamak zorundad r; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullan m na yer verilemez fleklindeki 8/1-m maddesinin ihlal edildi ine hükmetti. Üst Kurul, söz konusu yay n ihlali nedeniyle her iki kanala da reklam gelirlerinin yüzde biri oran nda olmak üzere toplam 571 bin lira idari para cezas müeyyidesi uygulad. (AA) zorunda kalm flt.... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir. haftay buldu. Süslenmeyi biliyorlar, her dedi inizi kabul etmiyorlar. Asla hay r deme flans m yok. Bu kreasyonun benim için en önemli özelli i; kad ns, dokunaks ve ipeksi olmas oldu. Kreasyonum ad n da Ruhum ve Kad n m olarak koyduk. Huzurevi sakinleri için podyuma ç karak flark söyleyen Özay, Sosyal sorumluluklar n n bilincinde, 20 y ld r bu sektörün içerisinde olan bir sanatç y m. 20 y ld r ulaflabildi im her yere ulaflmaya gayret ediyorum. Bugün de huzurevinde de erli büyüklerimizle birlikte olmaktan dolay çok mutlu oldum. Onlara flark lar m seslendirdim, birlikte dans ettik. Çok güzel bir organizasyon oldu diye konufltu. (AA)

3 14 fiubat 2014 Yaflam fikur, fle yerlefltirilen kad nlar n oran n yüzde 31'den 35'e ç karacak H CR 14 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 1 fiubat 1429 ANKARA - Türkiye fl Kurumu ( fikur) Genel Müdürü Nusret Yaz c, 2013'te ifle yerlefltirdikleri toplam 671 bin kiflinin 205 binini kad nlar n oluflturdu- unu kaydetti. Yaz c, 2017 y l sonuna kadar özel sektörde ifle yerlefltirilenlerin içinde kad nlar n oran n yüzde 31'den yüzde 35'e ç karmay da hedeflemekteyiz. Bunun için dan flmanl k hizmetlerimizi gelifltiriyor, ilgili kamu kurulufllar ve sivil toplum örgütleri ile çal fl yoruz." dedi. Birleflmifl Milletler (BM) Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO), Türkiye fl Kurumu ( fikur), sveç Uluslararas Kalk nma flbirli i Ajans (SIDA) finansman ile yürütülen Kad nlar çin Daha Çok ve Daha yi fller: Türkiye de nsana Yak fl r fl için Kad nlar n Güçlendirilmesi projesinin aç l fl töreni Ankara Dedeman Otel de gerçekleflti. Kad n istihdam n n artmas n n ülkenin ekonomik ve sosyal kalk nmas nda önemli bir kilometre tafl oldu unu kaydeden Yaz c, kad nlar n ifl gücü piyasas na kat lmas n n; bir eve daha yüksek gelir ve daha kaliteli hayat flartlar anlam na geldi ini söyledi. fikur un son 3-4 y ld r uygulad çal flmalar dolay s yla birçok ülkelerin istihdam kurumlar taraf ndan örnek al nd n ifade etti. Hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eflitli ine dikkat ettiklerini belirten Yaz c, kad na yönelik istihdamda birçok projeye imza att klar n dile getirdi y llar aras nda yürüttükleri AB ve Türkiye taraf ndan finanse edilen 27 milyon avro bütçeli kad n istihdam n n desteklenmesi operasyonu kapsam nda yaklafl k 10 bin kad n n meslek e itim kurslar ndan yararland na iflaret eden Genel Müdür Yaz c,"3 bin 650 kad n istihdam edilmifl ve bin 600 kad n kendi iflini kurmufltur. Di er taraftan fikur'a kay tl 18 yafl ndan büyük kad nlar istihdam eden iflverenlerin, sosyal güvenlik ifl primlerini biz karfl l yoruz y l nda 220 bin mesleki e itim kursiyerimizin 113 bini, toplum yarar na programlar m zdan faydalanan 197 bin kiflinin ise 55 bini kad nlar taraf ndan oluflturulmufltur. 2013'te ifle yerlefltirdi imiz toplam 671 bin kiflinin 205 bini kad nlar m zdan oluflmaktad r y l sonuna kadar özel sektörde ifle yerlefltirilenlerin içinde kad nlar n oran n yüzde 31'den yüzde 35'e ç - karmay da hedeflemekteyiz. Bunun için dan flmanl k hizmetlerimizi gelifltiriyor, ilgili kamu kurulufllar ve sivil toplum örgütleri ile çal fl yoruz." diye konufltu. ILO Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendio lu da yapt konuflmada, ILO olarak toplumsal cinsiyet eflitli ine hak ve sosyal adalet meselesi olarak bakt klar - n ifade etti. Efendio lu, kad nlar n güçlenmesinin ve toplumsal cinsiyet eflitli ini sa layabilmenin en sa lam yolunun çal flma hayat nda eflitli i sa lamaktan geçti ini belirterek, flu ifadeleri kulland : "Toplumsal cinsiyet eflitli i, Türkiye üzerinde farkl msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : bir anlam ifade ediyor. Son y llarda tan d k oldu umuz büyüme hamlesinde dünyan n say l ekonomileri aras na giren ve birçok kalk nma kriterinde performans n art ran Türkiye'nin, kad n erkek eflitli i alan nda daha kararl bir çaba göstermesi gerekiyor. Türkiye'de yaklafl k 10 kad ndan 7'sinin ifl gücüne kat lmad - n, ifl gücüne kat lanlar aras nda iflsizlik oran n n, kad nlarda erkeklere göre 2,3 puan daha yüksek oldu unu anlatan Efendio lu, fl bulabilen kad nlar ise erkeklere göre daha kalitesiz ifllerde, güvencesiz ve düflük ücretli olarak çal fl yor. Bu tablonun sonucu olarak Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2013 küresel cinsiyet eflitsizli i endeksinde 136 ülke aras nda 120'nci s rada. Burada da Türkiye'nin performans maalesef çok afla lardad r. Biz de proje orta- m z fikur ile haz rlad m z bu projeyle hem bu çal flmalarla bütünlük içerisinde her yerde kad n erkek eflitli ini gelifltirmeyi hem de proje vas tas yla toplumsal cinsiyet eflitli i bak fl aç - s n ILO'nun kabul görmüfl tüm araçlar vas tas yla yürütülmekte olan tüm çal flmalara dahil etmeyi düflünüyoruz. Projenin aç l fl toplant s na sveç Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Kad n n Statüsü Genel Müdürü smet Y ld z Polat ve çeflitli sendika temsilcileri de kat ld. (CHA) YARIN Kaçakç l k zanl lar n dalg nl k yakalatt GAZ ANTEP- Gaziantep in slahiye ilçesinde, polisi görünce kaçak sigara bulunan arac terk edip kaçan Suriye uyruklu iki kifli, baflka bir polis uygulamas nda kimlik yerine arac n ruhsat n verince yakaland. Al nan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi nde uygulama yapan polis ekipleri, kendilerini görünce kaçan bir otomobili takip etmeye bafllad. Polis ekipleri, yaklafl k 2 kilometrelik kovalamacan n ard ndan arac Küçük Sanayi civar nda terk edilmifl olarak buldu. Çekici yard m yla lçe Emniyet Müdürlü ü bahçesine getirilen otomobilde, poflet ve çuval içerisinde 6 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçan zanl lar n yakalanmas için arama çal flmas bafllatan polis, Derviflpafla Mahallesi Sebze Pazar nda bir otomobili durdurdu. Araçtaki kiflilerden kimliklerini isteyen polise, yanl fll kla araç ruhsat uzatan kiflilerin, polis kovalamacas ndan kaçan zanl lar oldu u anlafl ld. Polis ekibi, yapt sorgulama sonras, Suriye uyruklu Mehmed brahim (25) ile Ahmed Muhammed (22) sigara kaçakç l iddias yla gözalt na ald. Zanl lar n, Suriye nin Afrin kentinden getirdikleri kaçak sigaray kiralad klar otomobille götürmek isterken polise yakalanmamak üzere kaçt klar, arac terk ettikten sonra da otostop yaparak ikinci araca bindikleri belirlendi. Olayla ilgili soruflturma sürüyor.(aa)

4 4 YARIN Turizm 14 fiubat 2014 Müzelere ziyaretçi ak n Türkiye deki müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin say s 2013 te, 29 milyon 533 bin 966 ya ulaflt. STANBUL - Türkiye Seyahat Acentalar Birli i nin (TÜRSAB) haz rlad Türkiye Müzeleri 2013 Raporu na göre, geçen y l müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin yüzde 69 unu yabanc lar, yüzde 31 ini Türkiye vatandafllar oluflturdu. Türkiye deki müze ve ören yerleri 2000 li y llar n bafl nda yaklafl k 7 milyon kifliyi a rlarken, geçen y l bu say 29 milyon 533 bin kifliye ulaflt. 13 y lda gerçekleflen art fl yüzde 428,8 oldu. Geçen y lki rakam n 20 milyonunu yabanc lar, 9.5 milyonunu ise Türkiye vatandafllar oluflturdu. Türkiye ye gelen turist say s da geçen y l sonunda 34.9 milyona ulaflt. Geçen y l ziyaretçi say s nda en yüksek art fl Harem bölümünün deste iyle Topkap Saray nda yafland. Topkap Saray Harem de ziyaretçi say s 2013 y l nda ilk kez 1 milyon kifliyi aflarken, Topkap Saray Müzesi nin ziyaretçi say s 3 milyon 397 bini geçti. Harem, 2012 de bin olan ziyaretçi say s n 1 milyon 30 bin 556 ya ç - kard. Topkap Saray Müzesi, 2011 ve 2012 de Ayasofya Müzesi nin önde oldu u en çok ziyaret edilen müzeler s ralamas nda geçen y l liderli i tekrar ele geçirdi. Geçen y l Ayasofya y ziyaret eden kifli say s 3 milyon 275 bin 337 olarak gerçekleflti Türkiye deki müzelerde korunan eserlerin yaklafl k 3 te 1 i yani yaklafl k 1 milyon tarihi eser stanbul Arkeoloji Müzesi nde yer al yor. Türkiye deki müze ziyaretlerinin yüzde 44 ü de stanbul Bölgesi nde gerçekleflti. Geçen y l en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri s ras yla, Topkap Saray Müzesi, stanbul Ayasofya Müzesi, Efes Örenyeri (1 milyon 848 bin 547), Göreme Aç khava Müzesi (976 bin 165), Topkap Saray Harem, Noel Baba Müzesi (532 bin 194), Myra Örenyeri (465 bin 150), Troia Örenyeri (462 bin 660) fleklinde olufltu. Dünyan n en çok gezilen müzesi ise Paris teki L ouvre Müzesi oldu. Müzenin ziyaretçi say s 2012 y l na göre yüzde 6 gerileyip 9.2 milyona düfltü. En çok ziyaret edilen 10 müzenin toplam ziyaretçi say s, 2012 de 56 milyon iken, 2013 te 66.8 milyona ulaflt. En çok ziyaret edilen 10 müzenin 4 ü ABD de, 4 ü ngiltere de bulunuyor. ABD deki bu müzelerin ziyaretçi say s 29.2 milyon, ngiltere dekilerin ziyaretçi say s ise 22.9 milyon. L ouvre u 8 milyon ziyaretçi say lar yla Washington daki National Museum of Natural History ve New York taki American Museum of Natural History takip etti. Geçen y l Türkiye de müze ziyaretlerinin yüzde 44 ü stanbul Bölgesi nde gerçekleflti. stanbul bölgesindeki müzeleri 8,9 milyon kifli ziyaret ederken, stanbul u 2,9 milyon ziyaretçiyle Ege ve Selçuk Bölgesi takip etti. Listenin 3 üncü s ras nda ise 2.5 milyon ziyaretçiyle Kapadokya yer ald. Kapadokya y 1,9 milyon ziyaretçiyle Bat Antalya izledi. Toplam müze ziyaretlerinin yaklafl k yüzde 75 i acentalar arac l yla veya kap dan al nan biletlerle gerçekleflti. Buna ek olarak, kalan yüzde 25 ise Müzekartl girifller ve ücretsiz girifllerden olufltu. stanbul un müzeleri gerek yabanc gerekse yerli ziyaretçilerin ak n na u rarken, turizmin baflkenti olarak gösterilen Antalya bölgesi için ayn durum gerçekleflmiyor. stanbul geçen y l 10 milyon 486 bin turisti a rlarken, müzelerine gelen ziyaretçi say s 8.9 milyon oldu. Bu say n n 6 milyon 300 binini yabanc lar oluflturdu. Antalya bölgesindeki müzeler 2013 y l nda toplam 3 milyon 145 bin 57 kifliyi a rlarken flehre gelen turist say s 11 milyon 120 bin fleklinde gerçekleflti. Antalya, zmir ve Mu la ya gelen toplam turist say s ise 2013 te 15 milyon 672 bin 878 bin kifliyi bulurken ayn dönemde bu illerdeki müzeleri ziyaret edenlerin say s ise 7 milyon 594 bin 932 kifli oldu. Müzelere gösterilen ilginin artmas yla birlikte Müzekart a olan talep de artt de 390 bin 59 kifli Müzekart sahibiyken 2013 y l nda Müzekart alanlar n say s 783 bin 456 olarak gerçekleflti. Müzekart sahiplerinin yüzde 23 ü Topkap Saray na gitmeyi tercih ederken, ikinci s rada yüzde 19 ile Ayasofya, yüzde 8 ile Efes Örenyeri, yüzde 5 ile Göreme Aç khava Müzesi ve yüzde 4 ile stanbul Arkeoloji Müzeleri takip etti. Dünya fiehirleri Kültür Raporu 2013 e göre, stanbul da 30 bin 188 tarihi kal nt bulunurken bu rakam Londra da 18 bin 901, Paris te 3 bin 792, Berlin de 8 bin 689, New York ta ise bin 482 fleklinde. stanbul tarihi kal nt say s nda ilk s - rada yer almas na karfl n, müze say s nda farkl bir tablo görülüyor. stanbul da 7 ulusal müze, 71 de di er müze kategorisine giren toplam 78 müze bulunurken, Londra da ise bu say 172 yi buluyor. Müze say s Paris te 137, Berlin de 158, New York ta 131 fleklinde. Güney sahillerindeki antik kentlerin yeterince ziyaretçi alamad belirtilen raporda, buna çözüm olarak bölgelerdeki müze ve ören yerlerinin saat aras nda da aç k kalmas için TÜR- SAB n, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ile görüflme halinde oldu u belirtildi. Raporda, fl kland r lmas uygun olan müzelerin gece geç saatlere kadar aç k kalmas için görüflmelerin sürdü ü kaydedilirken, bu yönde at lacak ad mlar n Güneydeki müzelerin dünyada hak etti- i yere ulaflmas n sa layaca aktar ld. Raporun çözüm ve öneriler k sm nda ayr ca arkeoloji müzesi eserlerinin gün yüzüne ç kmas gerekti i vurgulan rken, stanbul un en önemli müzeleri aras nda yer alan Arkeoloji Müzesi ndeki en büyük sorunun mevcut eserlerin tam olarak sergilenememesi oldu unun alt çizildi. Yaklafl k 1 milyon eserin bulundu u müzede eserlerin sadece yüzde 20 sinin ziyaretçilerce görülebildi i kaydedilen aç klamada, geri kalan eserlerin depolarda bulundu u bildirildi.(aa) Araflt rmac lar Yan k ülke nin izinde UfiAK- Türkiye nin ilk Avrupa ve UNESCO Jeopark ilan edilen Kula Volkanik Jeopark na ziyaretçi ilgisi art yor. Özellikle akademisyen ve üniversite ö rencilerinden oluflan gruplar, Antik Ça da Yan k ülke olarak adland r lan bölgede volkan konisi, peri bacalar, karstik ma aralar, kanyonlar ve kaya mezarlar - n yak ndan görme imkan buluyor. Kula Volkanik Jeopark Koordinatörü Erda Gümüfl, AA muhabirine yapt aç klamada, jeopark 3 aydan bu yana 700 kiflinin ziyaret etti ini söyledi. Antik Ça co rafyac s Strabon un Geographika eserinde Katakekaumene-Yan k Ülke olarak tan mlad ve yaklafl k 300 kilometrekarelik alan yla içinde 80 den fazla volkan konisi, peri bacalar, karstik ma aralar, kanyonlar, kaya mezarlar, tafl köprüler, tarihi evlerinin yan s ra pek çok jeolojik jeomorfolojik ve do al miras bünyesinde bar nd ran Türkiye nin tek jeopark alan na gelenlerin ilk olarak ziyaretçi merkezinde bilgi ald klar n daha sonra belirlenen güzergahlarda gezinerek bölgeyi tan - ma f rsat buldu unu kaydeden Gümüfl, ziyaretçi say s n n bahar ve yaz aylar nda artaca n düflündüklerini kaydetti. Kula Volkanik Jeopark n n dünyan n en önemli 100 jeopark alan ndan birisi oldu unu vurulayan Gümüfl, 2013 Eylül ay nda talya da düzenlenen törenle Kula Volkanik Jeopark Türkiye nin ilk ve tek Avrupa ve UNESCO Global Jeopark ilan edildi. Bunun ard ndan bölgeye ziyaretçi ilgisi artmaya bafllad. Kula Belediyesi nin katk lar yla rehberli turlar bafllatt k. Son üç ayda Türkiye nin çok de iflik illerinden 700 kifli jeopark alan n gezdi diye konufltu. (AA)

5 14 fiubat 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Eskiden on para de erindeki sikke. Radyumun simgesi. 2. Saha, meydan. Yumurtas n atarak zay flam fl uskumru bal. 3. Uza devim. 4. K s rl k, verimsizlik. Bütün, tüm. 5. çten. 6. Tanr tan maz, dinsiz. nam, vedia. 7. Buyruk, komut. Bir müzik türü. 8. Bir iflte emir verme yetkisi olan kimse. Lutesyumun simgesi. Parola. 9. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. Özerklik, muhtariyet. 10. Sih dininin kurucusu lider. Defa, kere. 11. Yönerge, direktif. Voltamperin simgesi. 12. Verme, ödeme. Tanr sal. 13. Hava bas nc birimi. Olumsuzluk anlatan önek. 14. Rus Kazaklarda baflkan. Dansta kavalyenin efli. 15. Gerileme, geri çekilme. Ünlem. 16. Namaza ça r. Küçük kale, germen. 17. Yapraklar ndan kokain ç kar lan bitki. Tembih sözü. 18. Limonluk. Bir renk. 19. Bir cins güvercin. Fasulye ile yap lan bir yemek. 20. Ham z. Bir do a olay. Yukar dan afla ya: 1.Askerin su kab. Suçu ba fllama. Kar elde etmek amac yla yap lan al m sat m etkinli i. Panama n n plaka iflareti. 2. Eleme arac. Güvence. nce, keskin ses. Afrika da bir ülke. 3. Akdeniz anemisi. Aya sekili at. Lityumun simgesi. 4. Kulak y kama aleti. Edebiyatta etkiyi artt rmak için bir fleyin tersini söyleyerek alay etme. Yurdumuzun güneyinde bir da s ras. 5. Antalya ilinin bir ilçesi. Onar m. Sipersiz flapka. 6. Vücuda fl r nga ile s v verme ifli, zerk. Yerel, mahalli, mevzi. Açgözlü. 7. Öç almay amaçlayan gizli düflmanl k, garez. Hamur k vam na getirilmifl madde. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Nikelin simgesi. Yüksek, yüce. 8. Gözde a tabaka. lkel silah. vaka, olay. iskambilde birli. 9. Bir tür pembe elmas. Tohumlar n ezilip ya ç kar ld yer. Nezretmek. 10. Eski dilde gidifl. Kumarda ortaya sürülen para. So anl bir süs bitkisi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi STANBUL- Rekabet Kurumunun 2009 y l ndan itibaren geleneksel hale getirdi i Rekabet Mektuplar n n alt nc - s Kurum Baflkan Prof. Dr. Kald r mc imzas yla yay mland. Kald r mc, mektupta teflebbüs birliklerinin hem toplumsal aç dan hem de ilgili olduklar alan bak m ndan önemli fonksiyonlar n n bulundu unu kaydetti. Rekabet Kurulunun önceli inin ceza vermek de il rekabetçi ortam n korunmas oldu una dikkati çeken Kald r mc, bu sebeple bütün teflebbüslerin bilgilendirilmesini ve dikkatlerinin çekilmesini,misyonlar n n bir gere i olarak gördüklerini ifade etti. Teflebbüs birliklerinin icra edebilece- i en önemli fonksiyonlardan birisinin kendi kendini düzenleme oldu unu ifade eden Kald r mc, teflebbüs birliklerinden, adil rekabet ortam n oluflturacak kurallara uygun davran lmas yönünde üyelerini teflvik etmesinin beklendi ine iflaret etti. Kald r mc, Bu çerçevede, Rekabet Kanunu gibi ekonomik hayata dair kurallar getiren bir düzenlemeye uyumun ötesinde, bu kanunun etkin flekilde uygulanmas n sa lamak için üyelerini adil ve ahlaki bir yar fla teflvik etmek, oda, dernek, birlik gibi her düzeydeki teflebbüs birli i yönetiminin temel görev ve sorumluluklar aras ndad r diye düflünüyoruz de erlendirmesinde bulundu. Teflebbüs birliklerinin Rekabet Kanunu na uygun kararlar almas gerekti- ini ve üyelerini rekabet kurallar na uyum konusunda teflvik etmesi gerekti- ini vurgulayan Kald r mc, Kurumun, teflebbüs birliklerini rekabetçi anlay fl n yerleflmesi ve adil bir rekabet ortam n n sa lanmas konusunda paydafl olarak gördü ünü dile getirdi. Kald r mc, flunlar kaydetti: Teflebbüsler ya da flirketler/firmalar, kimi zaman gizli ya da aç k anlaflmalarla aralar ndaki rekabetten vazgeçerek, karlar n birlikte art rma yoluna gidebilmektedirler. Bu anlaflmalar n en somut ve en ciddi örne i, teflebbüsler aras nda fiyatlar n ve miktarlar n tespiti, pazar paylafl m veya ihalelerde dan fl kl hareket gibi eylemlerle vücut bulan kartel lerdir. Özellikle, ayn piyasada faaliyet gösteren teflebbüslerin oluflturdu- u oda, dernek ve birlikler baflta olmak üzere teflebbüs birliklerinin kararlar da benzer sonuca yol açabilir. Bu tür bir anlaflma ya da karara istinaden fiyatlar n yüksek seviyede belirlenmesi, üretim miktar n n k s lmas ya da sat fl flartlar n n empoze edilmesi gibi sonuçlardan tüketiciler zarar görür. Teflebbüslerin bölgeleri ya da müflteri gruplar n paylaflmalar, rekabet ortam - n bozarak tüketici tercihlerinin s n rlanmas na yol açar. Bu tür olumsuzluklar n önlenmesi, rekabet hukukunun ve rekabet kurumlar n n asli görevidir. Karar ve eylem/uygulamalar n, e er muafiyet alabilecek nitelikte de ilse ya da Kuruma baflvurulup muafiyet al nmam flsa Rekabet Kanunu ile yasakland n ve cezaland r labilece ine dikkati çeken Kald r mc, aksi takdirde teflebbüs birliklerinin Rekabet Kurumu incelemelerinin muhatab olabilece i uyar s nda bulundu. Teflebbüs birliklerinin, piyasalarda rekabeti bozma veya k s tlama amac ya da etkisi olan kararlar almamas gerekti ine iflaret eden Kald r mc, teflebbüs birliklerinin Rekabet Kurumunun inceleme ve yapt r mlar na maruz kalmamak için gözetmeleri gereken hususlar da flöyle s ralad : Kurulufl flartnamesi gibi belgelerde, teflebbüs birli ine, rekabeti s n rlay c nitelikte karar ve eylemlerde bulunma görevi veren bir hüküm bulunmamal d r. Sahip olunan bilgiler ve yetkiler, üyeler aras ndaki rekabeti etkilemek üzere kullan lmamal d r. Vak f, oda, dernek veya birlik, kendi üyelerinin sat fl fiyatlar ve di er sat fl koflullar konusunda nas l davranacaklar na iliflkin karar almamal - Rekabet Kurumu Baflkan Prof. Dr. Nurettin Kald r mc, rekabet mektuplar n n alt nc s nda sivil toplum kurulufllar - na rekabet uyar s yaparak, ceza vermeye de- il rekabetçi ortam n korunmas na önem verdiklerini belirtti. d r. Teflebbüs birli i yönetimi, üyelerinin faaliyet alanlar n k s tlayan kararlar almamal d r. Teflebbüs birli i toplant lar nda, üyeler fiyat, sat fl koflullar, pazar paylafl m /müflteri paylafl m gibi konularda görüflmeler yapmamal, bu tür konuflma ve görüflmeler teflvik edilmemelidir. Teflebbüs birli inin, üyelerinin faaliyetlerini düzenlemeye dönük belirledi- i teknik standartlar, üyelerin ticari faaliyetlerini k s tlamamal d r. Kald r mc, yöneticilerin, teflebbüslerin aralar ndaki rekabeti bozucu anlaflma yapma konusunda vak f, oda, dernek ve birliklerin bir platform olarak kullan lmas na müsaade etmemesi, bu çat alt nda benzeri faaliyetlerin organize edilmesine imkan verilmemesi gerekti ini de kaydetti. Örgütlü yap n n do urdu u iletiflim avantajlar ndan istifade edilerek kartel denilen ve rekabet hukukunun fliddetle cezaland rd anlaflmalar n yap lmas - n n, meslek kurulufllar bünyesindeki en çok görülen riskler aras nda oldu unu belirten Kald r mc, mektupta, vak f, oda, dernek ve birliklerin yönetim ve yöneticilerinden, rekabet kurallar na uyum konusunda üyelerini bilgilendirmelerini ve gerekirse onlara dan flmanl k yapmalar n da istedi. Bu arada Rekabet Mektubu, aralar nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birli- i, Türk Eczac lar Birli i, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odalar Birli i, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli i, Otomotiv Distribütörleri Derne i, Petrol Sanayi Derne- i, Et Üreticileri Birli i Derne i. Türk Sanayici ve fladamlar Derne i, Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i ve Türkiye Genç fladamlar Derne inin de bulundu u çok say da sivil toplum kurulufluna da gönderildi. (AA) 14 fiubat 2014 Rekabet Kurumundan STK lara REKABET UYARISI Türkiye turist say s nda dünya 6. s STANBUL - Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, Sadece yabanc turistten 26 milyar dolar gelir elde edildi. Ülkemiz, turist say s nda dünyada 6, Avrupa da 4. ülke konumunda bulunuyor dedi. Alkaya, 2013 y l n n Antalya turizmi için zorlu geçti ini, 2014 y l içinse yüksek risklere karfl n umutlu olduklar n belirterek, yabanc turist olarak 35 milyona ulafl ld n, sadece yabanc turistten 26 milyar dolar gelir elde edildi ini anlatt. Türk turizminin yüzde 8-10 aras nda bir geliflme gösterdi ini, Almanya, 5 milyon 50 bin turistle ilk, Rusya n n ise 4,5 milyon turistle ikinci s rada yer ald n anlatan Alkaya, Türkiye nin 35 milyon turistle dünyada 6. s radaki yerini korudu unu ve turist say s s ralamas nda Avrupa da 4. s rada yer ald - n belirtti. Türkiye nin, turist say s art fl nda rakipleri Fransa, spanya ve talya y geçmesinin sevindirici oldu unu dile getiren Alkaya, dünyada turizm gelirleri s ralamas nda ABD nin lider oldu unu, ikinci s rada spanya, üçüncü s rada Fransa, dördüncü s rada Çin, beflinci s rada ise talya n n geldi ini kaydetti. Alkaya, 2013 y l nda en büyük art fl n Avrupal turistlerde oldu unu aktararak, Avrupa da ekonomik krizin etkilerinin azalmas yla Avrupal turistlerin eski al flkanl klar na dönmeye bafllad n söyledi. Cornelia De Luxe Resort Genel Müdürü Ali fiahin ise Türkiye nin, sahip oldu u golf sahalar yla Avrupa da 21 inci, Akdeniz çana içindeki ülkeler aras nda ise 4 üncü s - rada geldi ini belirterek, Belek Türkiye nin en önemli Golf destinasyonu durumunda. 16 saha, yaklafl k 50 bin yatak kapasitesi ve 2 milyon ziyaretçisiyle öne ç kan Belek, ne yaz k ki Golf turizminde henüz istenilen rakamlara ulaflm fl de il diye konufltu. (AA)

7 14 fiubat 2014 Ekonomi Türkiye nin temel ihracat pazarlar ndaki talep daralmas nedeniyle ham çelik üretimi, geçen y l bir önceki y la göre yüzde 3,4 gerileyerek 34,7 milyon ton olarak gerçekleflti. ANKARA - Türkiye Çelik Üreticileri Derne i (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013 y l n n ilk aylar na yüzde 7 civar nda üretim düflüflü ile girdiklerini söyledi. Bu düflüflü sonraki aylarda kapatma ümidini kaybetmediklerini dile getiren Yayan, Fakat hurda fiyatlar ile nihai ürün fiyatlar aras ndaki marj uzun süre dar kald. Bunun temel sebebi, dünya çelik sektöründeki kapasite fazlal l n n 550 milyon ton seviyelerine kadar ulaflmas oldu. Bu, fiyatlar üzerinde bask yaratt dedi. Söz konusu bask n n geçen y l n ortalar ndan itibaren k smen azalmaya bafllad n ifade eden Yayan, üreticilerin yeni koflullara uyum sa lamak için att ad mlar n yan s ra dünya ekonomisindeki olumlu geliflmelerin üretimi olumlu etkiledi ini söyledi. Söz konusu olumlu geliflmeler çerçevesinde 2013 y l n yüzde 2 gibi bir üretim azal fl yla kapatmay tahmin ettiklerini anlatan Yayan, Ancak aral k ay nda elektrik kesintilerinin devreye girmesinin ard ndan belirli saatlerde üretim yap lamad. Söz konusu ayda yeniden yüksek oranda üretim düflüflü yaflad k ve y l bir önceki y la göre yüzde 3,4 lük üretim azal fl ile kapatt k de erlendirmesinde bulundu. Üretimdeki gerilemenin 2009 y l ndan sonraki en yüksek üretim düflüflü oldu unu belirten Yayan, 2009 y l ndaki üretim düflüflünün dünyadaki genel üretim düflüflünün çok alt nda gerçekleflti ini, geçen y l yaflanan düflüflün ise dünya çelik üretiminde art fl yafland bir ortamda gerçekleflti ini söyledi. Türkiye nin 2011 ve 2012 y llar nda dünyada üretimini en fazla art ran ülke konumunda bulundu- unu hat rlatan Yayan, 2013 te ise üretimi en fazla düflen 3 ülkeden biri olarak kay tlara geçti ini ifade etti. Küresel ölçekte belirlenen nihai ürün fiyatlar n n yurt içi üreticinin ulaflmak istedi i fiyatlar n alt nda kald n dile getiren Yayan, flöyle konufltu: Bu da neden kaynaklan yor? Dünya çelik sektörü, entegre tesis a rl kl üretim yap yor. Onlar için bu dönemde dolar maliyet düflüflü yafland ve daha düflük fiyatlar belirleme imkan na sahip oldular. Dolay s yla Çin gibi a rl kl olarak entegre tesislerde üretim yapan ülkeler fiyatlar üzerinde daha etkili oldu. Hurda ile üretim yapanlar rekabet aç s ndan s k nt yaflad - lar. Yayan, geçen y l n ilk 11 ay itibar yla Türkiye nin Körfez, Arap ve Uzak Do u gibi yo un olarak ihracat yapt ülke ve bölgelerden kaynakl talep daralmas n n da üretimin düflmesine neden oldu unu ifade etti. Yurt içi talepte geçen y l n kas m ay sonu itibar yla yaflanan yüzde 10 luk art fla ra men üretimin düfltü üne iflaret eden Yayan, bunun yurt içi talebin ithalat yoluyla karfl land n n göstergesi oldu unu ifade etti. Bu durumu rahats z edici olarak nitelendiren Yayan, Bu, rekabette güçlük çekti imizi ortaya koyuyor dedi. hracatta miktar baz nda yaflanan düflüflün kütük ve slab gibi katma de eri düflük yar ürünlerin ihracat ndaki gerilemeden kaynakland n anlatan Yayan, söz konusu ürün grubu ihracat ile toplam ihracattaki düflüflün hemen hemen ayn oldu unun alt n çizdi. thalattaki art fl n da ayn ürün grubundan kaynakland n dile getiren Yayan, Buna bakarak kendimizi avutamay z. Yar ürünler d fl ndaki yass ve uzun ürünlerde de ithalat art fl söz konusu. Uzun ürün ihracat ndaki azal fl bizi rahats z ediyor dedi. Türkiye de üretilen çelik ürünlerinin hemen hemen tamam için ithalatta gümrük vergilerinin art r labilece ini dile getiren Yayan, yass, uzun ve yap sal çelik ürünlerinde ihtiyac n üzerinde kapasite bulundu unu söyledi. Söz konusu kapasitenin azami ölçüde kullan lmas n sa layacak ekonomi politikalar n n izlenmesi gerekti ini belirten Yayan, Türkiye ye yönelik olan ve kapasite kullan m n olumsuz etkileyecek ihracat n önüne geçilmesinin önemine iflaret etti. Yayan, Rusya ve Ukrayna gibi Türkiye ile aras nda serbest ticaret anlaflmamas olmamas na ra men yüzde 5 gibi gümrük vergisinin düflük uyguland ülkeler için vergi yüzde 15 seviyelerine ç kar lmal görüflünü de dile getirdi.(aa) YARIN Talep azald, ham çelik üretimi geriledi 7 TAYSAD tan, ÖTV tepkisi STANBUL - Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne i (TAYSAD) Baflkan Mehmet Dudaro lu, Otomotiv sektörünün gücünü iç pazar ndan almakta oldu unu ve bask alt nda tutulan bir iç pazara, yeni yabanc yat r mlar n gelmesinin zor olaca n belirtti. TAYSAD aç klamas na göre, Derne in üye toplant s nda konuflan Dudaro lu, sadece küresel pazarlardaki ifl hacimlerini art rarak 2023 hedeflerine ulaflman n zorlu una dikkati çekerek, 2023 hedeflerine yaln zca d fl pazardaki de il, iç pazardaki ölçe i de büyüterek ulaflabileceklerini vurgulad. Dudaro lu, bu sebepten dolay sektörün 2023 yolunda sistematik olarak desteklenmesi için yerli araç kullan m n özendirecek yeni düzenlemelerin yap lmas n, vergi yüklerinin kademeli olarak düflürülmesini ve dolay s yla iç pazar n güçlendirilmesini arzu ettiklerini belirtti. Küresel anlamda gelece e haz rland klar n, bunun için Türkiye de toplam 147 Ar-Ge merkezinin 47 adedinin üyeleri taraf ndan kuruldu unu hat rlatan Dudaro lu, 2023 hedeflerine ulaflabilmek için Güçlü Sanayi, Güçlü Marka slogan yla çal flt klar n bildirdi. Dudaro lu, sektörel olarak en fazla Ar-Ge merkezine sahip olduklar n ve amaçlar n n üniversite sanayi iflbirli iyle topyekün Ar-Ge seferberli i bafllatmak ve yap lan baflar l çal flmalar ihraç etmek oldu- unu aktard y l nda 21,3 milyar dolarl k otomotiv ihracat n n yüzde 43 ünün tedarik sanayi taraf ndan yap ld n anlatan Dudaro lu, 2014 y l nda da araç üretiminin bir milyon 200 bin adedi bulaca n, ihracat n ise 21,5 milyar dolar seviyesinde olaca n öngördü.(aa)

8 8 YARIN Ekonomi ABD Merkez Bankas (Fed) Baflkan Janet Yellen, ekonomide geçen y l n ikinci yar s nda bafllayan toparlanman n bu y l da devam etmesini bekledi ini belirtti. WASHINGTON - flsizli in henüz arzu edilen düzeye inmedi ini ancak tahvil al m n azaltmaya devam edeceklerini söyleyen Yellen, eski Baflkan Ben Bernanke dönemi para politikas na devam edece ini de kaydetti. Janet Yellen, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi nde yapt konuflmada, Amerikan ekonomisinin durumu ve uygulamay planlad para politikalar konusunda bilgi verdi, sorular cevaplad. ABD Kongresi önündeki ilk resmi konuflmas n yapan Yellen, iflsizlik sorununa vurgu yaparken tahvil al mlar n n belli bir plana ba l olmadan azalt lmaya devam edilece ini vurgulad. Yellen, konuflmas nda ekonominin tam istihdama kavuflmas ve enflasyonun yüzde 2 düzeyinin fazla afla s nda veya yukar s nda bulunmamas fleklindeki, bankan n her iki görevini de yerine getirmeye kararl oldu unu belirtti. Ekonominin, y l n ikinci yar s nda toparlanmaya bafllad - n ifade eden Yellen, Gayri Safi Yurtiçi Has lan n (GSYH) üçüncü ve dördüncü çeyreklerde y ll k yüzde 3,5 dan fazla artmas beklendi ine, iflgücü piyasas na da ayn dönemde 1 milyon 250 binden fazla kiflinin kat ld - na dikkati çekti. A ustos 2012 den bu yana uygulanagelen parasal geniflleme politikas n n bu geliflmede büyük pay oldu una iflaret eden Yellen, özellikle flirketlerin ve hane halk n n yeniden harcamalar n art rmaya bafllad n kaydetti. Fed in varl k al m program - n bafllatt ndan bu yana iflsizlik oran n n yüzde 1,5 azald - n n alt n çizen Yellen, ancak bu sonucun arzu edilen düzeyde olmad n vurgulad. Yellen, özellikle alt aydan fazla ifl gücünün d fl nda kalan kifli say s - n n fazla olmas n n, sorunun çözümünü zorlaflt rd n belirtti. Ekonominin toparlanmaya bafllamas na karfl n enflasyonun Fed in koymufl oldu u y ll k yüzde 2 hedefinin alt nda yüzde 1 düzeyinde seyretti ini anlatan Yellen, son zamanlarda gerek petrol fiyatlar n n ve gerekse petrol d fl baz ürünlerin fiyat ndaki düflüflün kal c olaca- na inanmad n söyledi. Ekonomide görülen iyileflme belirtilerinin devam edece ine inand n dile getiren Yellen, bu olumlu geliflmeler fl nda Fed in varl k al m n aral k ay ndan itibaren azaltmaya bafllayarak ayl k 65 milyar dolar düzeyine indirdi ini hat rlatt. Yellen, ekonomik verilerin, iflgücü piyasas nda iyileflme ve enflasyonda yükselme yolundaki politika yap c lar n beklentilerini desteklemesi durumunda varl k al mlar n ölçülü bir h zda azaltmaya devam edeceklerini ifade etti. Konuflmas nda eski Fed Baflkan Bernanke den ve yönetiminden de övgüyle bahseden Yellen, uygulayaca para politikalar nda devaml l a önem verece ini kaydetti. Finansal piyasalardaki oynakl dikkatle izlediklerini vurgulayan Yellen, flu aflamadaki geliflmelerin ABD ekonomisi için ciddi bir risk oluflturmad de erlendirmesini yapt. Bugün ilk resmi konuflmas n yapan Yellen, üç y l boyunca eski Baflkan Bernanke nin yard mc l n yürüttükten sonra Fed in ilk kad n baflkan olarak 3 fiubat tarihinde yeni görevine bafllam flt. Fed bilançosunu yaklafl k dört kat art rarak 4,1 trilyon dolar düzeyine ulaflt ran tahvil al m program n n destekçisi olan Yellen, Fed in faizler konusunda piyasalar yönlendiren iletiflim politikas n n da mimar olarak biliniyor. Yellen in Fed Baflkan s fat yla yönetece i ilk Federal Aç k Piyasa Komitesi (FOMC) toplant s Mart ta yap lacak.(aa) 14 fiubat 2014 Yeni Fed Baflkan Yellen, temkinli mesajlar verdi Tar m ve hayvanc l k sektöründe 14 bin kifli e itilecek ANKARA -Tar m ve hayvanc l k alan nda ihtiyaç duyulan mesleklerde 14 bin kifli e itilecek, bu kifliler bilinçli çiftçi ve tar m çal flan olarak yetifltirilecek. AA muhabirinin Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl yetkililerinden ald bilgiye göre, Türkiye de tar m ve hayvanc l n geliflmesi için en önemli sorunlardan birisi olan yetiflmifl nitelikli çiftçi ve tar m çal flan ihtiyac n gidermek için fikur taraf ndan geçen y l G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ve Türkiye Ziraat Odalar Birli i ile bafllat - lan proje, 2014 y l nda 60 ile yayg nlaflt r ld. Yetkililer, tar m ve hayvanc l k alan nda ihtiyaç duyulan mesleklerde 14 bin kiflinin e itilerek, bilinçli çiftçi ve tar m çal flan olarak yetifltirilece ini aç klad. Sürü Yönetimi Eleman Benim ve Tar msal Nüfus Gençlefliyor projeleriyle sektöre 2013 y l n n son çeyre inde, nitelikli eleman kazand rmak için çok önemli ad mlar at l rken, Sürü Yönetimi Eleman Benim projesiyle 51 ilde yaklafl k 11 bin kifliye e itim verilmesi planland. 15 gün boyunca toplamda 120 saat e itim alacak kursiyerlere merada hayvan bak m, sürü yöneticili inde güvenlik, küçükbafl hayvanlarda kay t, küçükbafl hayvanlar n beslenmesi ve beslenme hastal klar, slah, bar nak ortam ve zapturapt konular alan nda uzman e iticiler taraf ndan anlat lacak. Tar msal Nüfus Gençlefliyor projesiyle ise 27 ilde k rsal kesimde yaflayan yaklafl k 3 bin gence, tar m sektöründeki mesleklere yönelik sertifikal e itimlerin verilecek.(aa)

9 14 fiubat 2014 Ekonomi Kifli bafl y lda 25 kilogram tavuk eti, 170 yumurta üretiyoruz ANTALYA -Aksoy, AA muhabirine yapt aç klamada, tavuk tüketimi konusunda insanlar n kafas nda ciddi sorular oldu unu ifade etti. Türkiye de üretilen tavu- un güvenilir olup olmad n n sürekli tart fl ld n, bu konuda yeterli bilgisi olmayan insanlar taraf ndan toplumun yanl fl bilgilendirildi ini ifade eden Aksoy, Tüketiciye sunulan tavuk eti ve yumurta kesinlikle Avrupa Birli i ve ABD nin standartlar n n gerisinde de il. Türkiye, tavukçulukta çok baflar l bir ülke dedi. Türkiye nin y lda 1 milyon 800 bin ton tavuk üretimiyle Avrupa da birinci, dünyada ise 10 uncu s rada yer ald n bildiren Aksoy, Türkiye nin dünyan n en fazla yumurta ihraç eden ikinci ülkesi oldu unu kaydetti. Türkiye de tavukçuluk endüstrisinin tar m n en baflar l, en son teknolojinin uyguland bir sektör oldu unun alt n çizen Aksoy, bu aç dan insanlar n kafalar nda oluflan kuflkular n yersiz oldu unu söyledi. Dünyada tüketilen et grubundan üçte birini tavu un oluflturdu- unu, Türkiye de ise yüzde 65 oran nda tavuk tüketimi gerçekleflti ini anlatan Aksoy, Türkiye de çeflitlilik konusunda s k nt yafland n dile getirdi. Yüzde 65 lik oran sadece endüstrinin üretti i standart tavu un oluflturdu una iflaret eden Aksoy, Avrupa da tavu un yan s ra hindi, kaz, ördek gibi etlerin de tüketildi ini, bu tür etlerin Türkiye de Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Tülin Aksoy, Türkiye de y lda kifli bafl na düflen tavuk tüketiminin 25 kilogram, yumurta tüketiminin ise 170 oldu unu söyledi. tüketilme oranlar n n çok çok düflük oldu unu vurgulad. Kalk nm fl ülkelerde y lda kifli bafl na düflen tavuk tüketiminin kilogram, ABD de 50 kilogram, Avrupa ülkelerinde ise 25 kilogram oldu una iflaret eden Aksoy, Türkiye de ise kifli bafl y lda 25 kilogram tavuk eti tüketiyoruz. K rm z etteki sorunlar çözülmedi i sürece bu oran daha da artacakt r diye konufltu. Prof. Dr. Aksoy, yumurta tüketiminde ise Türkiye nin istenilen seviyede olmad n bildirdi. Dünyada ortalama yumurta tüketiminin 110 oldu unu söyleyen Aksoy, Türkiye den daha fazla et, süt, bal k tüketen Avrupa ülkelerinde bir kifli y lda yaklafl k 250 yumurta, Fransa, Çin, Rusya ve Japonya 300 yumurta tüketirken, biz hala 170 yumurta tüketiyoruz. Onlar 300 yumurta tüketiyorsa üretimimize göre bizim 350 yumurta tüketmemiz gerekiyor diye konufltu. Tavuk üretimi konusunda Türkiye de sadece endüstrinin üretti i tavuklar n piyasada oldu unu, bunun da tek tip lezzet oluflturdu unu dile getiren Aksoy, bat da alternatif üretim modelleri gelifltirildi ini belirtti. Endüstri üretiminin ucuz ve kaliteli yumurta ile tavuk sa lad n ancak Nerede o eski lezzetler diyenlere yönelik tavuk üretiminin de sa lanmas gerekti- ini vurgulayan Aksoy, flunlar söyledi: Avrupal tüketici organik tüketime para öderken standart ürünün kalitesiz oldu undan, güvenmedi inden de il, sürdürülebilirlik ve hayvan refah aç s ndan bunu yap yor. Bizim de dev kümeslerimiz var. Buralarda hayvan korunuyor, s s, s cakl her fleyi iste ine göre karfl lan yor ama bir tavu un aç k alana ç kmas, yeri eflelemesi, bir solucan, gökyüzünü görmesi, kanat ç rpmas gibi haklar da var. Tavu un d flar ç kmas yumurta maliyetini iki kat na ç karsa da ben bunu raz y m diyen bir kitle var. En az ndan bu kitle için bu tür üretim modellerini gelifltirmemiz gerekiyor. Türkiye nin tavuk üretiminde sadece endüstriyel üretime yönelmesinin genetik çeflitlili in azalmas na neden oldu unu ifade eden Aksoy, bat ülkelerin organik ve benzeri üretime para verirken, genetik çeflitlili i de korudu- unu anlatt. Önemli k rsal alana sahip Türkiye nin alternatif üretim alanlar nda da baflar l olabilece inin alt n çizen Prof. Dr. Aksoy, Neden Türkiye de tüketilen tavuklar n yüzde i aç k alanda yetifltirilen tavuklardan elde edilmesin. Yüzde 23 k rsal nüfusu olan Türkiye de bu konuya özel önem verilmesi gerekiyor. Piyasada 20 liraya da 100 liraya da penye al - yoruz. Bu aç dan piyasan n, pazar n çeflitlenmesi gerekiyor dedi.(aa) YARIN 9 Frans z flirketler ran pazar na geri dönmek istiyor TAHRAN - Fransa Otomotiv Sanayicileri Birli i Baflkan Patrick Blain, küresel koflullar n ran n lehine de iflti ini ve Frans z flirketlerin ran pazar na geri dönmek istediklerini belirtti. ran n resmi haber ajans IR- NA da yer alan habere göre, ran ile ekonomik iliflkileri gelifltirmek için Fransa n n önde gelen flirketlerinin temsilci ve yöneticilerinden oluflan 140 kiflilik bir heyetle Tahran a gelen Blain, ran Ticaret Odas nda ranl ifl adamlar ile bir araya geldi. ran ile Fransa aras ndaki ticari iflbirlikleri hakk nda aç klamalarda bulunan Blain, Küresel koflullar ran n lehine de ifliyor. Bu nedenle baflkanl k etti im heyetteki dostlar m Tahran ile ticari iliflkilerde yeni bir bafllang ç yapmay istiyorlar dedi. flbirli i sürecinde iyileflmeler olacak ancak devam eden nükleer müzakerelerin sonucunu bekleyece iz diyen Blain, Frans z heyetinde yer alan temsilci ve yöneticilerin tümünün ran pazar na tekrar dönmek istediklerini, bu nedenle uluslararas koflullar yak ndan takip ettiklerini ifade etti. Öte yandan ran Yat r m, Teknik ve Ekonomik Teflvik Daire Baflkan Behruz Alifliri, Frans z flirket yöneticileriyle yapt görüflmelerin ard ndan, ABD ve Avrupal flirketlerin ran da faaliyette bulunmalar konusunda hiçbir s n rlama olmad n ifade etti.son aylarda bir çok Avrupal flirketle görüflmeler gerçeklefltirildi ini ve ABD li flirketlerden mesajlar ald klar n belirten Alifliri, ran n yabanc yat r mc larla aras nda kal c ekonomik iliflkiler oluflturmay hedefledi ini ve bu alanda hiçbir s n rlama olmad n söyledi. ran ile iliflkilerini kesen yabanc flirketlerin zarara u rad - na iflaret eden Alifliri, flu aç klamalarda bulundu: Tüm yabanc flirketler gibi Frans zlar da büyük ekonomik kapasiteye sahip ran pazar na geri dönmek istiyor. Halihaz rda bir çok flirket ve uluslararas mali kurulufllar ran pazar - na dönmek istediklerini belirtti. Bunun nedeni de ran pazar ndan ç kt ktan sonra Renault ve Peugeot gibi büyük flirketlerin dahi zarar etmesi. (AA)

10 10 YARI Ekonomi STANBUL - AA muhabirinin Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derledi i bilgilere göre, KOB kredileri Ocak-Kas m döneminde 2012 y l sonuna göre yüzde 31,6 oran nda artarak 199 milyar 743 milyon liradan 262 milyar 933 milyon liraya yükseldi ve toplam kredi hacminin üzerinde art fl gösterdi. Toplam kredi hacmi ise 2013 Ocak-Kas m döneminde 2012 y l sonuna göre yüzde 27,1 oran nda art fl gösterdi. KOB lere verilen kredilerin detaylar na bak ld nda, mikro iflletmelere kulland r lan krediler 2013 y l n n 11 ayl k döneminde 2012 y l sonuna göre yüzde 28,3 art flla 54 milyar 85 milyon liradan 69 milyar 372 milyon liraya ç kt. Küçük iflletmelere kulland r lan krediler ise ayn dönemde yüzde 32,7 art flla 63 milyar 119 milyon liradan 83 milyar 730 milyon liraya yükseldi. KOB kredileri içerisinde orta büyüklükteki iflletmelere kulland r - lan krediler bu dönemde en fazla art fl n gerçekleflti i birim oldu. Orta büyüklükteki iflletmelerin kredilerin art fl h z 11 ayl k dönemde yüzde 33,1 düzeyinde olurken kredi hacmi 82 milyar 539 milyon liradan 109 milyar 831 milyon liraya ç kt. KOB lerin takipteki kredi tutar ise 11 ayl k dönemde yüzde 24,4 artt. Takipteki kredi tutar 2013 Ocak-Kas m döneminde 2012 y l sonuna göre 6 milyar 537 milyon liradan 8 milyar 134 milyon liraya yükseldi. Öte yandan bankalar n KOB niteli indeki müflteri say s ise 11 ayl k dönemde yüzde 14,3 art flla 2 milyon 317 bin 334 den, 2 milyon 648 bin 862 ye ulaflt. Müflteri say s nda 11 ayl k dönemde art fl h z ise yüzde 14,3 oldu. Analistler 2013 y l nda toplam kredi hacmi üzerinde art fl gösteren KOB kredilerinin 2014 y l nda da büyümesini sürdürece ini belirtiyor. Ekonomi yönetiminin tüketici kredilerine yönelik ald önlemler nedeniyle 2014 y l nda kredi büyümesinin tüketici kredilerinden ticari kredilere kayaca n belirten analistler, bankalar n özellikle KOB 14 fiubat 2014 KOB ler h zl büyüyor KOB lerin toplam kredi hacmi 2013 y - l 11 ayl k dönemde, 2012 y l sonuna göre yüzde 31,6 artarak 199 milyar 743 milyon liradan, 262 milyar 933 milyon liraya yükseldi. STANBUL - Mücevher hracatç lar Birli i verilerine göre sektörün 2014 y l Ocak ay ndaki ihracat geçen y l n ayn dönemine oranla külçe alt n hariç yüzde 26,63 art flla 195 milyon 346 bin dolara ulaflt. Mücevher hracatç lar Birli i taraf ndan aç klanan 2014 y l Ocak ay verilerine göre, Türkiye nin külçe alt n hariç mücevher ihracat de er baz nda geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 26,63 artarak 195 milyon 346 bin dolara ulaflt. Miktar baz nda ise sektörün ihracat yüzde 17,83 art flla 233 bin 393 kilogram oldu. Ocak ay ihracat ürün gruplar - na göre incelendi inde alt ndan mamul mücevherci ve kuyumcu eflyas 176 milyon 825 bin dolar ile ilk s rada yer ald. Bu ürünleri s ras yla 8 milyon 351 bin dolar ile gümüflten mamul mücevherci ve kuyumcu eflyas ve 4 milyon 52 bin dolar ile p rlantal alt n ve gümüflten mücevherci eflyas ve aksam izledi. Mücevher sektörünün 2014 y l Ocak ay nda en çok ihracat yapt - ülkeler; Irak, Birleflik Arap Emirlikleri, Belçika, Rusya Federasyonu ve Libya olarak s raland. Bu dönemde en dikkat çekici ihracat art fl ise geçen y l n ayn dönemine göre de erde yüzde 3,647, miktarda ise yüzde 7,040 art fl ile mücevherin dünya merkezi Belçika da oldu. Bölgeler aç s ndan de erlendirildi inde ise geçen y l n Ocak ay na göre, Ortado u yüzde 10,31 art fl ve 83 milyon 220 bin dolarl k ihracat ile ilk s rada yer al rken, bu bölgeyi yüzde 68,27 art fl ve 46 milyon 953 bin dolar ile AB ülkeleri izledi. Ocak ay ihracat n de erlendiren Mücevher hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Ayhan Güner, Sektörümüz 2014 y l na miktarda ve de erde yakalad ihracat art fl ile baflar l bir girifl yapt. Türk mücevher ürünlerinin dünyada daha fazla talep ediliyor olmas ndan dolay oldukça memnunuz. Ocak ay rakamlar m za bakt m zda hem yeni pazarlarda hem de mevcut pazarlar m zda pay m z n giderek artt n görüyoruz. Özellikle dünyan n mücevher merkezi olarak kabul edilen Belçika da yaflanan art fl oldukça dikkat çekici ifadelerini kulland. kredilerinde yo un bir rekabet yaflayabilece ini kaydediyor. Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen, 2013 y l sonunda bankac l k sektörüne iliflkin AA ya yapt de erlendirmede, sektörün 2014 y l nda özellikle KOB kredilerinde yo un bir rekabet yaflamas n n muhtemel göründü ünü, bunun yan nda ihracata dönük krediler ile proje kredilerinde de bir ivmelenme beklemek gerekti ini söylemiflti. HSBC Türkiye Genel Müdürü Martin Spurling ise, 2014 y l nda nispeten daha düflük bir kredi büyümesi beklediklerini belirtmifl, segmentasyon bak m ndan tüketici kredilerinden KOB ve ticari kredilere bir kayma olaca n öngördükleini ifade etmiflti. Odeabank Ekonomik Araflt rmalar ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Serkan Özcan da bankalar aras ndaki rekabetin özellikle KOB ve ihracat kredilerinde artarak devam etmesini beklediklerini kaydetmiflti. (AA) Mücevher ihracat yüzde 26 artt Güner, yurtd fl nda yaflad klar bu olumlu süreç devam ederken yurtiçindeki geliflmeler için ayn fleyi söyleyemediklerini belirterek, flunlar kaydetti: ÖTV nin Torba Yasa dan ç - kar lmas n n ard ndan kuyum al flverifllerinde kredi kart na taksit uygulamas da kald r ld. Kredi kart taksiti özellikle tek seferde ödeme yapabilecek güce sahip olmayan vatandafllar m z taraf ndan yo un olarak kullan l yordu. fiimdi tüketiciler al mlar nda zorlanacak ve al flveriflleri de do al olarak azalacak. Bu durumda sat fllar - m zda durgunluk bafllayacak. Kuyumcular m z zor günler bekliyor. Böyle devam ederse bu y l say s 40 bini aflan kuyumcular n yaklafl k yüzde 10 u kapanabilir. (AA)

11 14 fiubat 2014 Ekonomi YARIN TÜ K, bas n odas haberleri yay n na bafllad Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) üretilen istatistiklerin en genifl kullan c kitlelerine en k sa sürede ulaflmas için internet sayfas üzerinde bas n odas haberleri bölümü oluflturdu. ANKARA - Bireylerden üst düzey yöneticilere kadar her seviyede karar al c, akademisyen ve araflt rmac n n üretilen istatistiki bilgileri kullanmas n n önemine iflaret eden TÜ K, bu çerçevede ortaya koyulan talepleri karfl lamak üzere bas n odas haberleri ad alt nda yeni bir istatistik sunum flekli oluflturdu. Sunum fleklinde üretilen istatistikler, kullan c lar n daha fazla ilgisini çekebilecek içerikte ve haz r haber yap s nda veriliyor. Özellikle da t m süreçlerinin iyilefltirilmesinde bas n ve medya kurulufllar n n TÜ K in paydafllar oldu u, bu kapsamda her y l gerçeklefltirilen özel toplant lar arac - l ile de fikir al flveriflleri yap ld - na dikkat çekildi.(cha) AYM, 20 y l flart n baflvuran, mahkemelerin yetersizli i nedeni ile reddetti ANKARA - Anayasa Mahkemesi (AYM), 4 ayr dare Mahkemesi'nin 6494 say l Kanun'un 19. maddesiyle de- ifltirilen birinci f kras ve 4. maddesi ile eklenen 'Yarg tay ve Dan fltay üyesi seçilebilmek için hakimlik ve savc l k mesle- inde yirmi y l çal flm fl olmak flartt r' biçimindeki son cümlesinin iptali ile ilgili karar n verdi. lk incelemesini yapan AYM, baflvurular n; mahkemelerin yetersizli i nedeni ile reddine karar verdi. Yüksek Mahkeme, Malatya dare Mahkemesi ve Ankara 17. dare Mahkemesi nin 6494 say l Kanun un 19. KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ maddesiyle de ifltirilen birinci f kras n n 'Yarg tay üyesi seçilebilmek için hâkimlik ve savc l k mesle inde yirmi y l çal flm fl olmak flartt r' biçimindeki son cümlesinin iptaline ve yürürlü ünün durdurulmas na karar verilmesi istemi ile Ankara 2. dare Mahkemesi ile K r kkale dare Mahkemesi nin Dan fltay üyesi seçilebilmek için hâkimlik ve savc l k mesle inde 20 y l çal flm fl olmak flartt r.' biçimindeki son cümlenin iptaline ve yürürlü- ünün durdurulmas na karar verilmesi istemini karara ba lad.(cha) M E T A L K R A 2 A L A N Ç R O Z 3 T E L E K N E Z 4 A K A M E T T A M 5 R S A M M E 6 A T E E M A N E T 7 E M R C A Z 8 A M R L U M 9 F O T O N O M 10 N A N A K K E Z 11 T A L M A T V A 12 T A L A H 13 C B B A R N N A A A 14 A T A M A N D A M 15 R C A T N D A 16 E Z A N H S A R 17 T K O K A E M 18 F S E R A A L 19 P A L P L A K 20 A S T S S S

12 12 YARIN Ekonomi 14 fiubat 2014 Nazarbayev, spekülatörlere engel olunmas n istedi Kazakistan Cumhurbaflkan Nursultan Nazarbayev, spekülatörlere engel olunmas ça r - s nda bulunarak, fiyatlar n yukar ç kma tehlikesinin engellenmesini istedi. ASTANA (A.A) - Nazarbayev, Kazakistan Merkez Bankas n n, para birimi tengeyi yaklafl k yüzde 20 oran nda devalüe etme karar ard ndan Kazakistan Baflbakan Serik Ahmedov ile Merkez Bankas Kayrat Kelimbetov u devlet saray Akorda da kabul etti. Akorda Bas n Servisinden yap - lan aç klamaya göre, Nazarbayev, devalüasyon karar n n sokaktaki insan negatif etkilememesi gerekti ini söyledi. Spekülatörlere engel olunmas ça r s nda bulunan Nazarbayev, fiyatlar n yukar ç kma tehlikesinin engellenmesini istedi. Nazarbayev, önlemlerin ekonomik durumu iyilefltirme amac güttü ünü belirterek, ekonomi yönetimi taraf ndan al nan kararlar n Kazakistan n daha fazla büyüme hedefini destekleyece ini vurgulad. Fed kaynakl Kabulde ekonomideki son durum hakk nda bilgi veren Kazakistan Merkez Bankas Baflkan Kelimbetov, Amerikan Merkez Bankas (Fed) kaynakl para politikas kararlar n n geliflmekte olan ekonomilerin para birimlerini zay flatt yönündeki gözlemlerini aktard. Kelimbetov, yat r mc lar n Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerden ç kma e ilimlerini örnek göstererek, devalüasyon karar - n n nedenlerini anlatt. Kazakistan Baflbakan Serik Ahmedov ise girilen belirsizlik ortam - n n küresel kaynakl oldu unu vurgulayarak, ekonomi yönetiminin alarmda oldu unu söyledi. Benzer floklar n Rusya ve Çin gibi ülkelerde de yafland na dikkati çeken Ahmedov, Kazak Merkez Bankas n n devalüasyon karar n n zaman nda al nd n kaydetti. Ahmedov, enflasyon oran n n yüzde 6 ila 8 aras nda seyretmesini beklediklerini de dile getirdi. Baflbakan Ahmedov dan piyasa kontrolü Öte yandan, Merkez Bankas n n devalüsayon karar ard ndan spekülatörlerin fiyatlar att rmas endifleleri nedeniyle Kazakistan Baflbakan Serik Ahmedov bugün baflkent Astana da bulunan semt pazarlar ve marketler ile döviz bürolar n gezerek, piyasada oluflabilecek haks z kazançlar yak ndan takip ettikleri mesaj n verdi. Kazakistan da Merkez Bankas ald kararla para birimi tengeyi yaklafl k yüzde 20 oran nda devalüe etmiflti. Merkez Bankas n n bu karar ndan sonra 1 dolar, 155 tengeden 185 tengeye kadar ç km flt. Bu arada Uluslararas Para Fonu (IMF) Kazak ekonomisinin 2014 y - l nda yüzde 5,25 büyüyece i tahmininde bulunmufltu. Avrupaya yafl meyve-sebze ihracat durdu ANTALYA - Antalya hracatç lar Birli i Baflkan Mustafa Sat c, Bulgaristan ile yaflanan t r geçifl belgesi sorunu nedeniyle Antalya dan Avrupa ya yafl meyve-sebze ihracat n n tamamen durdu unu bildirdi. AA muhabirine aç klamalarda bulunan Sat c, Bulgaristan ile yaflanan kriz öncesinde Antalya dan Avrupa ülkelerine ihracat için yafl meyve-sebze yüklü günlük ortalama 100 t r ç k fl n n oldu unu, geçen hafta bu say n n t ra kadar düfltü ünü, flu anda ise hiç araç ç k fl n n olmad n söyledi. Avrupa ya günlük yaklafl k milyon dolarl k yafl sebzemeyve ihracat yap ld n anlatan Sat c, gündür ihracat m z yok. Bu, en az milyon dolarl k kay p anlam na geliyor dedi. Sorunun tamamen Bulgaristan dan kaynakland n ; Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl, Ekonomi Bakanl ile Uluslararas Nakliyeciler Derne- inin konuyla ilgili giriflimlerinin de devam etti ini ifade eden Sat c, Bulgaristan n yapt ne devlet ciddiyetine ne anlaflmalara ne de ticari ahlaka s yor. hracatç lar m z ma dur oldu, sektör ciddi bir kriz yafl yor diye konufltu. T r geçifli nedeniyle ihracatç - lar n üreticilerden mal alamad, bunun da üreticinin mal n n elinde kalmas na neden oldu unu kaydeden Mustafa Sat c, Domatesin kilogram fiyat 1 liran n da alt na düfltü. Üretici, maliyetinin yar s n bile karfl layam yor. Ayr ca ihracat olmad için yafl meyve-sebze paketleme tesislerinin faaliyetleri durdu. Acil çözüm bekliyoruz dedi. Baflkan Sat c, t r geçifl belgesinde yaflanan s k nt lar nedeniyle Avrupa ya ihracat yükü tafl - yan t rlar n Kap kule ile Bulgaristan n Kapitan Andreevo S n r Kap s ndaki gümrük sahas nda uzun süredir beklemesi nedeniyle kimi araçlarda ürünlerin yüzde 25 inin, kimi araçlarda ise yüzde 75 inin çöp oldu unu vurgulad. Sat c, Yafl meyve-sebzenin ömrü 5-6 gün, ürünlerimiz flu an itibar yla çöp olmufl durumda fleklinde konufltu. Antalya hracatç lar Birli i üzerinden geçen y l Çin den Kostarika ya, Küba dan Kongo ya kadar 140 ülkeye 1 milyar 535 milyon 14 bin 438 dolarl k yafl meyve sebze ihracat yap lm flt. hracatta ilk s ray yaklafl k 351,1 milyon dolarla Rusya al rken, bu ülkeyi 126,9 milyon dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 120 milyon dolarla Almanya takip etmiflti.(aa)

13 14 fiubat 2014 D fl Haberler YARIN 13 talya ile Hindistan aras nda terörist krizi ç kt Enrico Letta YEN DELH - talya Baflbakan Enrico Letta, iki talyan denizcinin Hindistan yüksek mahkemesince terörist statüsünde yarg lanmas n n kabul edilemez oldu unu dile getirdi y l nda Hindistan a giden bir talyan petrol tankerini korumakla sorumlu iki talyan denizci, deniz korsan sand klar n iddia ettikleri iki Hintli bal kç y Hindistan n Kerala eyaleti aç klar ndaki uluslararas sularda vurarak öldürmüfltü. talya Baflbakan Letta ve hükümeti, olay n uluslararas sularda oldu u için yarg lanman n talya da olmas n istemiflti. Daha önce iki denizciyi Hindistan a iade etmeyen talya daha sonra baflkent Delhi ye göndererek yarg lamaya izin vermiflti. Hindistan yüksek mahkemesinde yarg lanan iki denizciden Massimilian Latorre ve Salvatore Girone kefaletle serbest b rak lm fl ve talyan elçili inde kal yor. talya D fliflleri Bakan Yard mc - s Staffan de Mistura, Yeni Delhi deki yüksek mahkeme önünde dün yapt aç klamada, denizcilerin kendilerini terörist olarak niteleyecek uluslararas deniz kanununun Kanunsuz Eylemlerin Bast r lmas maddesine göre yarg lanmalar n n kabul edilemeyece ini söyledi. Hintli otoriteler ise ilgili maddenin ölüm cezas ile yarg lama yapt n ancak bu kanunun baflka bir maddesi kullan larak en fazla 10 y l hapis cezas ile yarg - lama yap labilece ini söylüyor. talya, Hindistan mahkemesinin çok yavafl ifllemesinden de flikayet ederken, Hindistan olay n flahitlerinin mahkemeye intikalinin gecikmesine vurgu yapt.(cha) Putin: Türkiye ye giden Rus turistler Soçi ye yönlendirilmeli Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Türkiye ye giden 4 milyon Rus turist say s n n önemli bölümünün Soçi ye yönlendirilmesini ve bunun için yeni olumlu koflullar n oluflturulmas n istedi. MOSKOVA - Rusya n n Karadeniz k y s Soçi kentinde 2014 K fl Olimpiyat Oyunlar na haz rl k ve gerçeklefltirilmesinden sorumlu Toplumsal Konsey temsilcileriyle bir araya gelen Putin, bölgenin kalk nmas aç s ndan olimpiyat n önemine de indi li y llar n sonunda SSCB döneminde bölgeyle ilgili planlanan projelerin ço unun bugün yap ld n ifade eden Putin, SSCB bile bu projeyi gerçeklefltiremedi. Biz bunu bugün yapt k ve defalarca flunu ifade ettim: Olimpiyat oyunlar, Büyük Soçi nin kalk nmas için BRÜKSEL - AB Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso ve Avrupa Konseyi Baflkan Herman Van Rompuy, K br s ta müzakerelerin yeniden bafllamas yla ilgili ortak aç klama yapt. AB Komisyonu nun ola an bas n toplant s nda da okunan metinde, K br s ta liderlerin kabul etti i ortak aç klama ile müzakerelerin adil ve uygulanabilir kapsaml çözüm için sa lam temellerin oluflturuldu u yorumu yap ld. Avrupal liderler, K br s taki toplum liderlerini gösterdikleri cesaret dolay s yla kutlad. Aç klamada, BM nin himayesinde devam edecek müzakerelerde AB mevzuat na uygun yap c çözümler bulunmas için Barroso nun özel temsilcisinin olarak aktif olarak katk yapaca da belirtildi. Avrupa Komisyonu nun ayr ca, AB mevzuat n n uygulamaya konmas için K br sl Türklere daha fazla destek verece i kaydedildi. Avrupa Birli i ayr ca, K br s ta iki halk n yarar na bir çözüme yönelik ivme sa lanmas için güven art r c önlemler üzerinde anlaflmaya var lmas çabalar na destekledi ini belirtti. Nihai gerekli kaynaklar n aktar lmas aç s ndan bir vesile. dedi. Bölgede çok say da otelin yap ld n kaydeden Rusya Devlet Baflkan, bölgede otel hizmetinin uluslararas ve Avrupa düzeyinde oldu- una iflaret etti. Turistlerin bölgeye yönelmesi için koflullar n oluflturuldu unu kaydeden Putin, Geçen y l Rus turistler rekor say da Türkiye yi ziyaret etti, 4 milyon kifli. Tabii ki bu M s r dahil, Orta Do u da yaflanan olaylarla ilgili. fiunu kastediyorum, orada turist say s n n azalmas - n n muhtemelen nedeni var, insanlar oraya gitmekten endifle ediyor. fleklinde konufltu. Türkiye ile duruma da de inen Putin, Türkiye de ise Allah a flükür istikrarl durum var. Ama ekonomik yöntemlerle bu ak m n önemli bir k sm n yeniden yönlendirmek isterdik. dari flekilde de il, bir yere bask yapmakla ve b - rakmamakla de il. flte öncelikle Rus vatandafllar n n kendi topraklar nda tatil yapmas için daha olumlu yeni koflullar oluflturmak yoluyla yap lmal. önerisinde bulundu. (CHA) Barroso, K br s müzakereleri için özel temsilci atayacak çözüm yolunda bu hedefe nas l destek sa lanaca konusunda AB nin yarat c bir bak fl aç s yla haz r oldu u ifade edildi. (CHA)

14 14 YARIN Rum ordusunda revizyona gidiliyor LEFKOfiA - Rum Milli Muhaf z Ordusu nun (RMMO) daha ça dafl ve daha esnek bir ordu haline gelmesi hedefiyle birliklerinin yeniden yap land r lmas konulu inceleme tamamland. Rum Savunma Bakan Fotis Fotiu, RMMO Komutan Korgeneral Stilianos Nasis ve RMMO nun di er kurmaylar n n önümüzdeki Perflembe günü itibar yla inceleme hakk nda Rum Meclisi Savunma Komitesi ne detayl bilgi verece i bildirildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, RMMO nun yeniden yap land r lmas yla ilgili incelemede, özellikle askerlik süresinin k salt lmas önerisinin ilgi çekmesi bekleniyor. Gazete edindi i bilgilere dayanarak incelemede RMMO ya, özellikle birliklerin güvenli iyle ilgili belirli görevler verilecek profesyonel asker al m yla ilgili bir madde bulundu una vurgu yaparak, bu madde için ana flart n, askerlik süresinin k salt lmas oldu unu yazd. Habere göre Rum Savunma Bakanl ndaki hâkim görüfl, profesyonel asker al m yap lmas n n mümkün oldu u, askerlik süresinin tedricen ve profesyonel askerlerle ba lant l k salt laca yönünde. Yani askerlik süresinin tedricen k salt lmaya bafllanabilmesi için profesyonel asker al m na bafllanm fl olmas zaruri görülüyor. Öte yandan bir baflka Rum gazetesi Simerini, Rum halk n n yüzde 68,8 inin askerlik süresinin k salt lmas gerekti i görüflünde oldu unu yazd. Gazeteye göre Prime Consulting Ltd. taraf ndan Güney K br s ta 4-7 fiubat ta yap lan bir kamuoyu yoklamas nda, Rumlar n yüzde 31,2 si RMMO daki askerlik süresinin k salt lmas görüflüne karfl ç k - yor. Ayn araflt rmada Rum halk n n büyük bölümünün (yüzde 76,6), zorunlu savunma katk pay n n bir bölümünün bütçe aç n n kapat lmas - na kanalize edildi inden habersiz oldu u ortaya ç kt. Ancak bu zorunlu savunma katk paylar n n bütçe aç - n n kapat lmas için kullan lmas gerekip gerekmedi i sorusuna kat - l mc lar n dörtte üçü (yüzde 65,3) evet dedi. (CHA) STANBUL - Turkish Review dergisi için bir makale kaleme alan Füle, fiu an önemli olan fley daha fazla eylemle desteklenmedi i sürece k r lgan kalacak bu yeni ivmeyi sürdürmektir. dedi. Türkiye de reformlar n birçok alanda yap m aflamas nda oldu una de inen Füle, AB-Türkiye iliflkilerinin yak nlaflmas için gereken tek fleyin, iki taraf n siyasi iradesi oldu unu ifade etti. AB ülkelerinin, üyelik müzakerelerinin yak n zamanda yeniden ivme kazanmas n n hem Türkiye hem de AB'nin ç kar na oldu unu geçti imiz y l teyit etti ini hat rlatan Füle, Kas m ay nda, 3 y ll k durgunluktan sonra, müzakerelerde yeni bir fas l açt k. Aral k ay nda yeni bir Geri Kabul Anlaflmas imzalad k ve Türk vatandafllar n n Avrupa da serbest dolafl m ile alakal vize diyalogunu bafllatt k. Her fleyin ötesinde toplam ticaretin yüzde 40 ve do rudan yabanc yat r mlar n yüzde 75 ten fazlas Türkiye ye Avrupa Birli i üyesi ülkelerden gelmektedir. 17 bin Türk flirketinin büyümesi Avrupa Birli inin sermaye yat r m sayesinde oluyor. Bütün bunlar flunu gösteriyor ki Avrupa Toplulu u flbirli- i Anlaflmas n n üzerinden 50 y l geçtikten sonra da Avrupa Birli i ile Türkiye aras ndaki iliflkilerin temelleri sa lam. D fl Haberler Her iki taraf da gayretlerini art rmal ki bu sa lam temeller, daha güçlü ba lar n da temelini olufltursun. ifadelerine yer verdi. Birkaç y l sonraki Türkiye için tahminde bulunan Füle, Demokrasinin, refah n ve hayat tarzlar n n, inançlar n ve kültürlerin karfl l kl sayg çerçevesinde bir arada var oldu u ve toplumun tüm kesimleriyle kal c bir diyalogla birlikte yürüdü- ü bir ülke. Türk vatandafllar n n Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edebildi i; mal ve hizmetlerin hiçbir engelleme olmadan Van dan Helsinki ye dolaflabildi i; do algaz n üzerinden Avrupa ya yepyeni boru hatlar ile tafl nd ; üyelik müzakerelerinin ilerledi i ve birçok fasl n aç l p kapand - ; AB nin reformlar için k stas oldu u, K br s sorununun genifl kapsaml bir anlaflma ve iki eflit toplumun tekrar birleflmesi ile çözüldü ü süreçteki Türkiye. ifadelerine yer verdi. 14 fiubat 2014 Füle: AB süreci daha fazla eylemle desteklenmedi i sürece k r lgan kalacak Avrupa Birli i Komisyonu nun genifllemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, Türkiye ile kat l m müzakerelerinde yeni bir ivme kazand klar n vurgulad. Füle, flöyle devam etti: Bu vizyon, iyimserlik olarak görülebilir ama sa lam temelleri var. ki y l önce, Türkiye de ve Avrupa da baz yorumcu ve gözlemciler Türkiye- AB iliflkilerinin can çekiflti i konusunda mutab klard. Bizler kat l m müzakerelerinin durgunlu u ile yüzlefltik. Avrupa Birli i Bakan Egemen Ba fl ve ben ilerisini düflünerek pozitif gündemin Türkiye nin müzakere sürecini yeniden ray na oturtaca- n hayal ettik. Bu gündem, flimdiye kadar somut sonuçlar getirdi. Bizler Türkiye nin, Avrupa Birli i standartlar ve politikalar na uyuma devam etmesi için çok s k çal flt k. Bunun sonucunda farkl siyasi alanlarda birçok önemli flart ve gereklilikler karfl lanm fl oldu. Vize, serbest dolafl m ve göç konular nda ilerleme kaydetmenin, iliflkilerinize büyük bir ivme kazand - raca n kavrad k. D fl politikada ortak yaklafl - m n iki taraf da güçlendirece ini anlad k. Dolay - s yla, bizler, Türkiye ve Avrupa Birli i aras ndaki stratejik diyalogun ve iflbirli inin geliflmesi konusunda anlaflt k. D fl politika, güvenlik ve savunma fasl n n (31. fas l) tarama sürecini sonuçland rd k. Gümrük Birli i ni de Dünya Bankas n n araflt rma sonuçlar temelinde bunu gözden geçirmeye ve her iki taraf n da yararlanaca bir flekilde nas l gelifltirilebilece ini araflt rmaya karar verdiklerini belirten Füle, Bu ilerlemeler, zorluklara ra men gayretlerimizin amac na ulaflt n gösteriyor. fiu an önemli olan fley daha fazla eylemle desteklenmedi i sürece k r lgan kalacak bu yeni ivmeyi sürdürmektir. dedi. Bunun için en önemli ve acilen ihtiyaç duyulan fleyin Türkiye deki siyasi reform sürecine devam edilmesi oldu unu belirten Füle, bu y lki ilerleme raporunda de indikleri reformlara at f yaparak, Avrupa Birli i, Türkiye yi bu baflar lar ndan ve siyasi iradesinden dolay kutlamaktad r. dedi. Ancak bunun yan nda birçok meselede reformlar n hâlâ yap m aflamas nda oldu una dikkat çeken Füle, flu elefltirileri getirdi: Temel haklar alan nda flüphesiz karmafl k bir resim var. Bu durum, May s-haziran aylar ndaki protestolarda görüldü ü gibi; temel insan haklar, toplant ve ifade özgürlü ü ve özellikle bas n özgürlü üne yönelik ciddi k s tlamalardan kaynaklan yor. Ayr ca, demokratikleflme paketi ve dördüncü yarg reformu paketi gibi son y llarda ilan edilen çeflitli reformlar n, AB standartlar na uygun olarak ortaya konmas kilit önemi haiz. Bu alandaki geliflmeler Avrupa Birli i nin de ç kar nad r. (CHA)

15 14 fiubat 2014 Ankara Mansur Yavafl, yapt konuflmada büyükflehir yasas yla birlikte l Genel Meclisi ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin art k bitti ini, bundan sonra en ücra köylere kadar büyükflehir belediyesinin hizmet verece ini belirtti. fiehrin girifllerine yap lan kap - lar n da flehrin tümünü kapsamad n, büyükflehir olduktan sonra flehrin giriflinin il s n rlar ndan bafllad na ve flehrin ortas na yap lan kap larla ilçelerin adeta kap d flar edildi ine de de inen Yavafl; kasaba girifllerinde görülen kasabam za hofl geldiniz fleklindeki yaz lar n Cumhuriyetin Baflkenti Ankara ya yak flmayaca n söyledi. Yavafl sözlerini, Su, insan hakk d r, toplu tafl ma insan hakk d r. Su içmezsek ölürüz, bu parayla sat lamaz ancak, tüm dünyadaki belediye anlay fl nda, maliyetsiz su olmayaca için masraf karfl l nda al nmas her zaman için kabul edilmifl bir prensiptir. YARIN Mansur Yavafl, köy dernekler ile bulufltu CHP Ankara Büyükflehir Belediye baflkan aday Mansur Yavafl; Köseler, Saray ve Karaflar köy derneklerinin düzenlemifl oldu u toplant da hemflehrileriyle bir araya geldi. Suyu temin edip ak tmak, personel gideri, amortisman gideri neyse onun üzerinden alman z laz m. Suya belediyeye para getirecek bir kaynak gözüyle de il insan hakk olarak bakaca z. Yine ulafl mda ayn indirimleri uygulayaca z. Birde sosyal yard m alan aileler çok daha ucuza toplu tafl - ma araçlar n kullanabilecekler. Sosyal yard m alan ailelere toplu ulafl mdan faydalanmalar için kart da taca z, o kartla binecekler otobüslere, metroya ama hiç kimse ne kadar ödedi ini görmeyecek. Sosyal yard mlarda sa elin verdi ini sol el görmeyecek. Yard m alan aileler sudan ve ulafl mdan indirimli faydalanaca için kafl kla verip kepçeyle geri almayaca z. Ankara da yaflamaktan keyif alacaks n z. Cumhuriyet in Baflkent ine yak fl r bir Ankara olacak. diye tamamlad.(cha) 'Kafkas Tebeflir Dairesi' Yenimahalle de Kafkas Tebeflir Dairesi, güçlü oyuncu kadrosuyla Yenimahalle Belediyesi 50 inci Y l Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda sahnelendi. Belediye Baflkan Fethi Yaflar da Bertolt Brecht'in kaleme ald oyunu efli Azize Yaflar ile birlikte seyretti. Yo un ilginin oldu u oyunu seyretmeye gelen vatandafllar, sahneye ç kan oyuncular alk fl ya muruna tuttu. Yönetmenli ini Bar fl Erdenk in, koreografl n Sibel Erdenk in yapt müzikalde baflrolleri Sadri Al fl k Tiyatrosu nun baflar l oyuncular Songül Öden ve Levent Ülgen paylafl rken, oyun 12 kiflilik oyuncu kadrosu ve 5 kiflilik orkestras yla sanatseverlerin be- enisini kazand. Sanatseverler taraf ndan dakikalarca ayakta alk fllanan oyunun sonunda Baflkan Yaflar, tüm oyunculara çiçek takdim etti. Yaflar, Tüm oyuncular tebrik ediyorum. Sanata ve sanatç ya her daim sayg duydum, de er verdim. Göreve geldi imden bu yana Yenimahalle ye 10 tane tiyatro salonu kazand rd m. Kalk nman n özünde sanat, sevgi ve bar fl yat yor. Daha nice oyunlarda sanatç lar m z hep birlikte alk fllamaya devam edece iz. dedi. Bertolt Brecht in 1944 y l nda yazd Kafkas Tebeflir Dairesi, insanl k temas n iflleyerek dil, din, rk, mezhep ayr m gözetmeden dünya insan na seçenek yaflama biçimi sunuyor ve bir insanl k mücadelesinin iç yüzüne iniyor. Evrensel bir nitelik tafl yan; iyilik, dürüstlük, özveri, mülkiyet gibi insanl k de erlerinin, çok farkl karfl l klar bulabildi i bir masaldan hareket eden Kafkas Tebeflir Dairesi, 'Bir çocu u do uran m annesidir, yoksa onu yetifltiren mi?' sorusuna cevap bulmaya çal fl - yor.(cha)

16 16 YARIN Ankara 14 fiubat 2014 Baflkan Akgül: Mamak n silüet ve ekonomisini de ifltirece iz Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Alt a aç-karaa aç ve Hüseyingazi mahalleleri sakinleriyle bulufltu. DP binas nda yap lan rozet takma törenine Özdemir Turgut'un yan s ra; DP Genel Baflkan Yard mc s Nuri Efe ile l Baflkan Bahad r Ulusoy kat ld. Efe, AK Parti'den istifa eden Özdemir Turgut ile birlikte Prof. Dr. O uz Yücel e, Avukat Tu ba Süren e Tülay KOCAO LU Baflkan Akgül, " lçenin silüetini de ekonomisini de de ifltirmeye kararl y z." dedi. Kentsel dönüflümün önemine de inen Akgül, anlaflmalar n yüzde 82 oran nda sa land n belirterek, "Alt a aç ve Karaa aç mahallelerimizde yüzde doksan civar nda y k mlar m z tamamland, Hüseyingazi mahallemizde de y k mlar devam ediyor. Y k mlar m z n start n verdi imiz Eylül ay ndan itibaren 761 gecekondu y k ld." diye konufltu. 574 bin metrekarelik alanda rozetlerini takma töreninde konuflan Özdemir Turgut, 7 Ocak 1946 tarihinde kutsal bir davan n inanm fllar olarak Yeter Söz Milletindir slogan yla yola ç kt klar n hat rlatarak, "Millete ra men politika olamayaca na, millete gitmenin en erdemli yol olaca n, gerçeklefltirilen kentsel dönüflüm kapsam nda 1430 gecekondu ve 1750 hak sahibi bulunuyor. Yüzde 57 si yeflil alana yüzde 21 i konut alan na ve yüzde 22 si ise imar yollar ve sosyal donat lara ayr lan proje kapsam nda 5 bin 8 yüz 50 konut üretilecek. 2+1 den 4+1 e olmak üzere 5 çeflit konut tipi bulunan projeyle 3 adet okul, 2 adet ticaret merkezi, 2 adet sosyo-kültürel tesis, 3 adet cami, genifl yeflil alanlar, spor alanlar, ortak yaflam alanlar, aç k otopark alanlar kazand r lacak. AK Parti'den istifa eden Özdemir Turgut, DP rozeti takt Ankara'n n Haymana lçesinde AK Parti l Genel Meclis Üyesi Özdemir Turgut, partisinden istifa edip Demokrat Parti ye (DP) kat ld. ispatlam fl bir partinin çat s alt nda olmaktan onur duyuyorum." dedi. Adnan Menderes ve arkadafllar n rahmetle anan Turgut, "Haymana halk na dan flarak, görüflerek, büyük ça r ya u rayarak, genç dinamik, Genel Baflkan Say n Gültekin Uysal liderli inde, hedefe do ru h zla ilerleyen Demokrat Parti de, politikaya devam karar ald m. El ele, gönül gönüle verece iz. nflallah Haymana sevdam z, hizmete karfl duydu umuz hasretimizi Demokrat Parti ile vuslata kavuflturaca z." diye

17 14 fiubat 2014 Perflembe Güncel YARIN Hisarc kl o lu ndan AB ye Adil ol ça r s Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, AB üyesi ülkelerde dahi olmayan uygulamalar n Türkiye nin önüne aç l fl kriteri olarak konulmas n n adil bir tutum olmayaca n belirterek, üye ülkelere, Destek verin, müzakereler devam etsin! Sonuçta Türkiye nin AB üyeli ine Türk vatandafllar ve AB Üyesi ülkelerin vatandafllar karar verecek. ANKARA - Kazakistan daki Baykonur Uzay Üssü nden bu gece f rlat - lacak olan TÜRKSAT 4A, 5 dakika 47 saniye içinde uzayla tan flacak. AA muhabirinin ald bilgiye göre, TÜRKSAT 4A, bu gece Türkiye saati ile da Kazakistan daki Baykonur Uzay Üssü nden f rlat lacak. F rlatmadan 5 dakika 47 saniye sonra uydu, f rlat c roketin kapsülünden ç kacak ve uzayla tan flacak. TÜRKSAT 4A n n yolculu u, Breeze-M olarak adland r - lan alt-kademe roketine ba l flekilde yaklafl k 9 saat daha devam edecek. Uydu, daha sonra Breeze-M den ayr - lacak. Bu ayr l fltan sonra uydu, dünyan n etraf nda dönmeye bafllayacak. Uydunun tüm yolculu u, f rlat l fltan itibaren 9 saat 13 dakikada tamamlanacak. TÜRKSAT 4A bu gece f rlat lacak Test amaçl olarak 9,5 gün sonra 50 derece do u boylam na yerleflecek olan TÜRKSAT 4A n n kontrolü, Türkiye, Afrika, Avustralya, Japonya, talya ve Kanada uydu istasyonlar ndan yap lacak. F rlatmadan 9 saat 13 dakika sonra ilk sinyalin al nmas planlanan uydu, 50 Derece Do u boylam nda yaklafl k 3 ay kalacak. stasyonlar arac l yla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçeklefltirilecek uydu, daha sonra 42 derece do u boylam na yerleflecek. Kontrolü, Gölbafl Uydu Yer stasyonuna devredilecek uydu, buradan gönderilecek komutlarla yaklafl k 1 ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak. Mevcut Türk uydular na göre daha güçlü sinyal kalitesine sahip olan STANBUL - AB nin tüm dünyada sayg yla karfl lanan dönüfltürme gücünden, Türkiye nin daha fazla yararlanmas na art k imkan sa lay n ça r s nda bulundu. Hisarc kl o lu, Erasmus+Program ve fl Dünyas çin F rsatlar Toplant - s nda, e itim, istihdam ve Avrupa Birli i müzakereleri konusunda de erlendirmeler yapt. Her yat r m türünde bir risk bulundu unu ancak e itime yap lan yat r mda hiçbir risk bulunmad n belirten Hisarc kl o lu, Erasmus+ Program n n ifl dünyas ve insan kaynaklar aras nda daha nitelikli bir iflbirli i ortam sa layaca n vurgulad. Hisarc kl o lu, Kendini yenileyemeyen insanlar n ifllerini kaybetme riski art yor. Ama di er taraftan yeni ve katma de eri daha yüksek ifller ortaya ç k yor. Bunlar içinse daha farkl bilgiye ve becerilere sahip olmak gerekiyor. flte flimdi bu program (Erasmus+), bu sorunlar aflmak için genifl bir imkanlar dizisi sunuyor. Gençlerimizin beceri sahibi olmas için gerekli alt yap y oluflturmam za katk sa l yor diye konufltu. Erasmus+ Program yla, e itim kurumlar n n sanayi ile iflbirli inin güç kazanaca n anlatan Hisarc kl o lu, Bu program, Türkiye nin AB ye intibak sürecine katk sa layacak, bu sürecin gerektirdi i insan kayna n n yetiflmesine yard mc olacakt r ifadelerini kulland. Bu program n ifl dünyas ile e itim sektörünün iflbirli ini art racak, ortak olmalar n teflvik edecek çok önemli bir mekanizma oldu unu aktaran Hisarc kl o lu, flöyle devam etti: Avrupa seviyesinde ortakl klar oluflturarak iflgücü piyasas n n ihtiyaç duydu u nitelikte eleman yetifltirilmesi, bilgi, yenilik ve giriflimcilik kapasitesinin gelifltirilmesi ve sonuçta rekabet gücünün artmas noktas nda, reel sektöre merkezi rol oynama f rsat sunmaktad r. Dolay s yla bizlerin bu programdan azami flekilde istifade ederek, aktif bir flekilde burada yer alarak, flirketlerimizin rekabet gücünü art raca m za inan yorum. Türkiye nin iktisadi, sosyal, siyasi dönüflüm sürecinde, Avrupa Birli i üyelik süreci ve bu kapsamda yürütülen çal flmalar n son derece etkili oldu- unu belirten Hisarc kl o lu, AB ekonomik ve siyasi kriterleri, yap sal de iflim sürecimizi baflar yla sürdürürken bize pusula oldu. Reform sürecimizin temeline insan onurunu, insan temel hak ve özgürlüklerine sayg y yerlefltirdi. Hukukun üstünlü üne sayg y güçlendirdi. flleyen piyasa ekonomisi için gerekli kurum ve kurallar n iktisadi hayat m za yön vermesine fl k tuttu. Rekabet edebilme gücümüz daha da artt. Üretim standartlar m z ve kalitemiz dünya ile rekabet eder hale geldi. Tüketicimiz kazand, insan - m z kazand, ifl dünyam z kazand ve elbette sonuçta Türkiye kazand de- erlendirmesini yapt. Türkiye nin tam üyeli ine destek veren AB ülkelerine seslenen Hisarc kl o lu, TÜRKSAT 4A uydusunun manevra ömrü 30 y ldan fazla olacak. 15 fiubat ta 50 derece do u boylam na yerlefltirilecek TÜRKSAT 4A uydusuna yaklafl k 3 ay boyunca Uydu Yay n Performans Testleri yap lacak. Bu testlerin tamamlanmas n n ard ndan uydu 50 derece do u boylam ndaki son yörüngesine do ru hareket edecek. TÜRKSAT 4A n n 1 hafta sürecek olan bu yolculu unun ard ndan ticari faaliyetlerine bafllamas planlan - yor. TÜRKSAT 4A n n kapsama alan nda, Türkiye nin yan s ra Avrupa, Ortado u, Asya ve Afrika yer alacak. Yaklafl k 5 ton a rl a ve 1750 MHz bant geniflli ine sahip olan uydu, 42 derece do u yörüngesinde görev yapacak. 17 Dostlar m za bir kez daha ça r da bulunmak istiyorum. Türkiye, tüm üye devletlerin ortak karar yla müzakerelere bafllad. Bu karar n al nmas na katk sa layan her birey, Türkiye de, AB üyesi ülkelerde ve bölgemizdeki gelecek nesiller taraf ndan minnetle an lacak. Ayn flekilde süreci yokufla süren, teknik temelde tamamlanmas gereken çal flmalara gereksiz yere siyasi boyut katan, hesab n gelecek nesillerin menfaatine göre de il, gelecek seçimlere göre yapan herkes bugün de kaybediyor, yar n da kaybedecek fleklinde konufltu. Uzun aradan sonra yeni bir fas l aç ld n, vize muafiyeti konusunda bir ad m at ld n hat rlatan Hisarc kl o lu, nsanlarda umut fl do du. AB kat - l m sürecinin hareketlendi i izlenimi olufltu. Bir heyecan ortaya ç kt. fiimdi hepimizin görevi bu heyecan, bu umut fl n de erlendirmek. Teknik olarak haz r oldu umuz fas llar süratle müzakereler açmam z gerekir. Yarg ve Temel Haklar Fasl, Adalet Özgürlük Güvenlik Fasl, Sosyal Politika ve stihdam Fasl, Ekonomik ve Parasal Politika Fasl, E itim Kültür Fasl ve daha bir ço u art k müzakerelere aç lmal d r görüflünü paylaflt.(aa) Türk ve Japon mühendislerin ortaklafla üretti itürksat 4A uydusunun yeni bir teknoloji olan Ka Bant frekans sayesinde Türk televizyon ve radyo kanallar n n yay nlar, Avrupa ve Asya n n ard ndan Afrika y da kuflatacak. Montaj çal flmalar devam eden TÜRKSAT 4B nin ise bu y l n 2. çeyre inde uzaya f rlat lmas planlan yor. 50 derece do u yörüngesinde görev yapacak TÜRKSAT 4B ayn zamanda internet hizmeti de verecek. 43 kanala ev sahipli i yapacak TÜRKSAT 4B, karasal alt yap üzerinden internet götürülemeyen bölgelerin yan s ra komflu ülkelere de uydu arac l yla ucuz genifl bant internet servisi sa layacak.(aa)

18 18 YARIN Ankara Sevgilinizi UNUTMAYIN 14 fiubat Sevgililer Günü bugün kutlan yor. 14 fiubat 2014 ANKARA-Sevdiklerine ve efllerine hediye almak isteyen ama ne alaca na karar veremeyenler için alt n, p rlanta ve mücevher satan firmalar cazip kampanyalar düzenledi. Zen P rlanta, Sevgililer Günü ne özel tasarlanan ve Sonsuz Aflk ad verilen p rlanta kolye ile müflterilerinin karfl s na ç kt. Kalp içinde, sonsuzluk simgesi bulunan Sonsuz Aflk p rlanta kolye, Sevgililer Günü ne özel olarak 770 liraya sat fla sunuldu. Kampanya kapsam nda 15 fiubat a kadar Zen P rlanta Ma azalar ve online sat fl sitesinden yap lacak Sevgililer Günü ne özel bin lira ve üzeri al flverifllerde p rlantal saat kolye hediye ediliyor. Myra Gold, 14 fiubat ta hediye seçimini kolaylaflt rmak için 8 bini aflk n üründen en çok satanlar bir araya toplayarak özel koleksiyon haz rlad. Myra Gold, müflterilerine 14 fiubat a özel 89 çeflit yüzük ve 107 çeflit kolye seçene i sunuyor. ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi ANKARA - ODTÜ laboratuvarlar nda, TÜB TAK deste iyle 5 ve üzeri fliddetteki depremlere karfl dayan kl l birebir test edebilmek için 40 ton a rl nda, 12 metre geniflli- inde bir köprü infla edildi. OD- TÜ nün deprem köprüsü, depremin etkilerinin gerçek bir yap üzerinde test edildi i Türkiye nin ilk yap s oldu. ODTÜ lü bilim adamlar, testler s - ras nda köprünün üstüne vinçle yerlefltirilen otomobile binerek, hem depremi yafl yor hem de bilimsel verileri analiz ediyor. ODTÜ nflaat Mühendisli i Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alp Caner Özden, AA muhabirine TÜB TAK deste iyle Karayollar Genel Müdürlü- ü için yürüttükleri Türkiye köprülerinde ileri teknolojilerin gelifltirilmesi isimli projeye iliflkin bilgi verdi. Deprem köprüsünün dünyada ABD den sonra ikinci, Türkiye de ise ilk kez infla edildi ini bildiren Özden, projenin amac n n yol köprüleri için haz rlanacak flartnameler için bilimsel veriler toplamak oldu unu ifade etti. Çal flma kapsam nda, ODTÜ nün laboratuvarlar na 12 metre geniflli inde, 40 ton a rl nda bir köprü infla edildi ini bildiren Özden, köprüye 5 Koçak Gold, 499 lira ve üzeri al flverifllerde Sevgililer Günü ne özel 925 ayar gümüfl p rlantal kalp bileklik veriyor. 16 fiubat a kadar sürecek kampanya, Koçak Gold ma azalar nda ve üzerinden yap lacak al flverifllerde geçerli olacak. Jival, Sevgililer Günü için düzenledi i, ilginç hediye kampanyas ile dikkati çekiyor. Jival in Facebook sayfas nda, 14 fiubat a özel bafllatt yar flma ile 100., ve kat l mc ya p rlanta tek tafl yüzük hediye edilecek. Ayr ca Sevgililer Günü dolay s yla Jival de p rlanta tek tafl yüzüklerde de yüzde 30 indirim uygulanacak. Atasay Sevgililer Günü ne özel bafllatt kampanyada 750 lira ve üzeri al flverifllerde zümrüt, safir veya yakut tafll alt n kolye hediye ve üzerinde fliddette bir depremi gerçek flekilde yaflatabildiklerini bildirdi. Özden, deprem testleri s ras nda zaman zaman köprünün üstündeki otomobile binerek gerçek deprem etkisini de yaflad klar n ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Özden, testlerde deprem s ras nda köprünün üzerinden geçen bir araban n köprünün dayan kl l na etkisini araflt rd klar n ve baz sonuçlara ulaflt klar n bildirdi. ediyor. Kampanya, Atasay ma azalar nda 14 fiubat a kadar perakende sat fl fiyat üzerinden tek seferde 750 lira ve üstü, alt n ve p rlantal ürün al flverifllerinde geçerli olacak. Favori de, Sevgililer Günü ne özel kampanyayla p rlanta tek tafl yüzükler bin liraya al c - lar n bekliyor. Ayr ca bin lira ve üzeri al flverifllerde, Sonsuz Aflk bilekli i hediye ediliyor. Sonsuz Aflk bilekli ine sahip olabilmek için 14 fiubat a kadar en yak n Favori ma azas ya da internet sitesi ziyaret edilebilecek. Gülaylar kuyumculuk ise 14 fiubat a kadar Sevgililer Günü koleksiyonundan al nacak bir ürün yan nda, Aflk n Melodisi p rlanta kolyeyi de müflterilerine hediye ediyor. Araçlar n deprem s ras nda köprüler üzerinde bir sönümleme etkisini ortaya ç karacak sonuçlar elde ettiklerini belirten Özden, Arabalar n kendileri içerisinde yaylanarak deprem etkilerini biraz daha aza indirdi ini tespit ettik. Normalde köprünün ayaklar na gelen deprem kuvveti köprünün üzerinden araba geçti inde yüzde oran nda azal yor. Bu sonuçlara, daha önce ABD de de ulafl ld. Dünyada ikinci olarak bu sonuçlara ulaflan bilimsel ekip biz olduk dedi. Özden, kesin sonuçlara ulaflmak için çeflitli köprülerde de ayn testlerin yap lmas gerekti ine iflaret etti. Yrd. Doç. Dr. Özden, köprü üstünde deprem testlerinin en büyük getirisinin köprü tasar mlar nda olmas n beklediklerini sözlerine ekledi.(aa)

19 13 fiubat 2014 Perflembe E itim YARIN Türkiye E itim Atlas T.C GEL R DARES BAfiKANLI I ANKARA VERG DA RES BAfiKANLI I M THATPAfiA VERG DA RES MÜDÜRLÜ Ü 19 STANBUL - OECD verilerine göre, 2011'de Türkiye'deki yetiflkin nüfusun yüzde 68'i ortaö retim düzeyi alt nda e itime sahip iken, OECD ülkeleri ortalamas nda bu oran yüzde 25. Türk E itim Derne inin (TED) düflünce kuruluflu TEDMEM taraf ndan haz rlanan ve Türkiye e itim sistemini makro düzeyde genel bir bak fl aç s yla de- erlendirmek isteyen araflt rmac lar ve e itimle ilgilenenler için bir kaynak olarak planlanan Türkiye E itim Atlas, bas n toplant s yla tan t ld. Toplant ya, TEDMEM Direktörü Prof. Dr. Ziya Selçuk ve TED Genel Baflkan Selçuk Pehlivano lu kat ld. Atlas, her y l düzenli olarak yay mlanan Milli E itim Bakanl (MEB) Örgün E itim statistikleri'nin yan s ra yüksekö retim istatistikleri, Uluslararas Ö renci De erlendirme Program (PISA), Uluslararas Matematik ve Fen E ilimleri Araflt rmas (TIMSS) ve OECD Education at a Glance (Bir Bak flta E itim) gibi kaynaklardan öne ç kan bilgileri içeriyor. MEB ve ÖSYM verilerine göre, tüm kademelerde özel okullardaki erkek ö renci say s, k z ö renci say s ndan daha fazla. Geçen y l 128 bin 867 ö retmen aç bulunurken, halen 1792 norm fazlas ö retmen bulunuyor. Halen görevde olan onbinlerce ö retmenin s n f d fl nda, yönetici, uzman, görevli gibi konumlarda olmas, gerçek ö retmen aç ve da l m n n nas l gerçekleflti inin belirlenmesini zorlaflt r yor. Do u Anadolu ve Güneydo- u Anadolu bölgelerinde k z ö rencilerin devams zl klar daha düflükken, di er bölgelerde bu oran neredeyse birbirine eflit. Liseyi bitiremeyen erkek ö renci say s, k z ö renci say s ndan daha fazla iken, genel ortaö retimde k z ö rencilerin okullaflma oran erkeklerden daha yüksek. Mesleki ve teknik ortaö retimde erkeklerin okullaflma oran k z ö rencilerden daha fazla. Tüm bölgelerde erkek ö retim eleman say s, kad n ö retim eleman say s ndan daha yüksek iken, Güneydo u Anadolu Bölgesi'ndeki erkek ve kad n ö retim eleman say s aras ndaki fark oransal olarak daha fazla. TIMSS sonuçlar na göre, Türkiye'de evlerinde e itim kayna az düzeyde olan ö renci oran yüzde 54 iken, bu oran uluslararas ortalamada yüzde 21, Rusya Federasyonu'nda yüzde 19'da bulunuyor. 4. s n f düzeyinde temel beslenme eksikli i nedeniyle ö retimi aksayan ö renci oran Türkiye'de yüzde 74, uluslararas ortalamada yüzde 29, Rusya Federasyonu'nda yüzde 17 iken, 4. s n f düzeyini içeren okullarda kütüphanesi olmayan okul oran Türkiye'de yüzde 24, uluslararas ortalamada yüzde 13, Rusya Federasyonu'nda yüzde 17. Türkiye'de 4. s n f düzeyinde dezavantajl ö rencilerin bulundu u okul oran yüzde 63 iken, bu oran uluslararas ortalamada yüzde 30, Rusya Federasyonu'nda yüzde s n f düzeyinde Türkiye'deki okullar n yüzde 38'inde disiplinsizlikten kaynakl sorun yaflanmazken, bu oran uluslararas ortalamada yüzde 61, Rusya Federasyonu'nda yüzde 65. OECD verilerine göre, 2011'de Türkiye'deki yetiflkin nüfusun yüzde 68'i ortaö retim düzeyi alt nda e itime sahip iken, OECD ülkeleri ortalamas nda bu oran yüzde yafl aral nda ö renci bafl na yap lan harcamada Türkiye, Lüksemburg'un onda biri düzeyinde bulunurken, harcama s ralamas nda Türkiye 19 bin 821 dolar ile son s rada, Lüksemburg 197 bin 598 dolar ile ilk s rada yer al yor. Sosyal, kültürel ve ekonomik (ESCS indeksi) olarak alt düzeydeki (-1 alt ) ö renci oran Türkiye'de yüzde 69, Rusya Federasyonu'nda yüzde 12, OECD ülkeleri ortalamas nda yüzde 'de yetiflkin kad n istihdam oran Türkiye'de yüzde 31, Rusya Federasyonu'nda yüzde 72, OECD ülkeleri ortalamas nda yüzde 65, AB ortalamas nda ise yüzde yafl nüfusunda bir e itim kurumuna kay tl nüfus oran Türkiye'de yüzde 12, Rusya Federasyonu'nda yüzde 73, OECD ülkeleri ortalamas nda yüzde 74, AB ortalamas nda yüzde 81 düzeyinde bulunuyor. (AA) 1- Yukar da ad ve soyad (ünvan ) ile vergi ve ceza nevileri yaz l Mithatpafla Vergi Dairesi Müdürlü ü'ne ait vergi mükellefleri ad na tanzim olunan Vergi Ceza hbarnameleri 213 say l V.U.K.'nun 99. Mad. gere ince posta ile bilinen adreslerine tebli yap lamam flt r say l V.U.K.'nun 105. mad. gere ince adlar geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Mithatpafla Vergi Dairesi Müdürlü ü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; 3- Kendilerine müddetle kaim olmak üzere tebli at yap laca ndan riayet edilmedi i taktirde an lan kanunun 106.mad. Gere ince ifl bu ilan n yay n tarihinden itibaren bir ayl k sürenin sonunda ad geçen flah slara tebli yap lm fl say laca ilan olunur. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

20 20 YARIN STANBUL - U UR ASLAN- HAN - Araflt rmac -yazar Yasin Özkan, Osmanl Arflivleri'ndeki araflt rmalar sonucunda 1913 y l na ait "ibret verici" bir belgeye ulaflt n belirterek, "Sultan Abdülhamid tahttan indirildikten 4 y l sonra, Filistin topraklar n sat n almak maksad yla Amerika'n n Los Angeles flehrinde yaflayan J. Jackson Smith'in, Osmanl Devleti'nin Hariciye Nezareti'ne müracaat etmesine iliflkin belgede, 'Filistin'i satmay düflünüyorsan z bedelini taraf ma bildiriniz' ifadesi yer al yor" dedi. Özkan, AA muhabirine yapt aç klamada, baz tarih kitaplar nda, Yahudilerin Sultan II. Abdülhamid'e, Filistin'i vermesi için teklifte bulunduklar bilgisinin yer ald n hat rlatt. Osmanl Arflivleri'ndeki araflt rmalar sonucunda 1913 y l na ait "ibret verici" bir belgeye ulaflt n kaydeden Özkan, "Sultan Abdülhamid tahttan indirildikten 4 y l sonra, Filistin topraklar n sat n almak maksad yla Amerika'n n Los Angeles flehrinde yaflayan J. Jackson Smith'in Osmanl Devleti'nin Hariciye Nezareti'ne müracaat etmesine" iliflkin belgede, "Filistin'i satmay düflünüyorsan z bedelini taraf ma bildiriniz" ifadesinin de yer ald n aktard. Yasin Özkan, Smith'in, Yahudi oldu unu tahmin etti ini ifade ederek, "Çünkü bir Amerikan veya ngiliz'in Filistin'i alma gibi bir amac olamaz. Yahudilerin özellikle o dönemde Filistin'e olan ilgileri fazlas yla artm flt " diye konufltu. "Huzuru Osmanl 'da buldular ama..." MÖ 8. yüzy lda Asurlular n yurtlar n istilas ndan sonra rahat yüzü görmeyen Yahudilerin çareyi farkl topraklara yerleflmekte arad klar n hat rlatan Özkan, Yahudilerin Avrupa'dan Arabistan'a kadar dünyan n çeflitli bölgelerine yerleflti ini ifade etti. Özkan, Yahudilerin spanya'dan kovulduklar nda güçlü Osmanl Devleti'nin himayesi alt nda huzur içinde yaflad klar n ancak "günün birinde Filistin'e geri dönüp devlet kurma hayalleri"nden asla vazgeçmediklerini aktard. Yasin Özkan, 19. yüzy lda Osmanl Devleti'nin zay flamas n n Yahudileri cesaretlendirerek, devlet kurma konusunda faaliyetlerini h zland rmalar na sebep oldu unu ifade ederek, bunun yan nda Bat l güçlerin de teflvi iyle bu amaca yönelik siyonizm düflüncesi çerçevesinde daha cesaretli hareket etmeye bafllad klar n dile getirdi. Özkan, "Bu düflüncenin kurucusu Theodor Herzl, Yahudi devletini tekrar Kültür Sanat 1913 y l na ait "ibret verici" bir belgede Sultan Abdülhamid tahttan indirildikten 4 y l sonra, Filistin topraklar n sat n almak maksad yla Amerika'n n Los Angeles flehrinde yaflayan J. Jackson Smith'in, Osmanl Devleti'nin Hariciye Nezareti'ne müracaat etmesine iliflkin belgede, 'Filistin'i satmay düflünüyorsan z bedelini taraf ma bildiriniz' ifadesi yer al yor Filistin 101 y l önce sat n al nmak istenmifl kurmak için Sultan kinci Abdülhamid Han'dan, Osmanl d fl borçlar n n ödenmesi karfl l nda Filistin topraklar n istemifl ancak 'Ben bir kar fl dahi olsa toprak satmam, zira bu vatan bana de il, milletime aittir. Milletim bu vatan kanlar yla mahsuldar k lm fllard r' cevab yla teklifi fliddetle reddedilmifltir" diye konufltu. Belgenin Türkçesi Abdülhamid Han' n tahttan indirilmesinden 4 y l sonra Los Angeles'tan gelen teklifin Baflbakanl k Osmanl Arflivi'nde "HR.TO, 544/18" numaras yla kay tl oldu u bilgisini veren Özkan, Osmanl Hariciye Nezareti'ne gelen teklifin tercümesinin flu flekilde oldu unu söyledi: "D fliflleri Bakanl, Tercüme Odas, Numara 108, 16 fiubat sene 1328 (1 Mart 1913). Padiflah Hazretlerinin Yüce Efli ine, 7 fiubat 1913 tarihli ve Amerika'da Kaliforniya Eyaleti'nde yer alan Los Angeles flehrinde ikamet eden J. Jackson Smith imzas yla takdim olunan arz n tercümesidir: Kudüs-i fierif ve nam- di er Filistin, padiflah hazretlerinin Asya'da sahip olduklar memleketlerinin bir k sm n teflkil ediyor. Padiflah hazretleri ifl bu topraklar satmay düflündü ü takdirde bedelinin taraf ma bildirilmesini rica ederim." (AA) 14 fiubat yafl üstü kad nlardan oluflan folklor ekibi, gösteriye haz rlan yor KOCAEL - zmit Belediyesince kurulan halk oyunlar ekibi, 48 yafl üstü kad nlardan olufluyor. zmit Belediyesi Kad n Meclisi taraf ndan kad n halk oyunlar ekibi kuruldu. zmit Kad n Meclisi üyelerinden oluflan 15 kiflilik ekibin en genç üyesi 48 yafl nda bulunuyor. Kad nlar, halk oyunlar e itmeni Azmi Yurtkulu nezaretinde çal flmalar n haftan n iki günü sürdürüyor. zmit Kad n Meclisi Baflkan Asuman Sert, gazetecilere yapt aç klamada, kad nlar n "sürekli fliddet gören, ezilmifl, arka plana at lm fl" olarak an lmak istemedi ini belirterek, "Kad nlar baflar öyküleriyle, güzel çal flmalar yla gündemde olmak istiyor. Amac m z s k nt lar yok saymak de il, günlük koflturmaca içinde mola vermektir" fleklinde konufltu. zmit Kad n Meclisi olarak iki y l boyunca yapt klar çal flmalarda kad nlar n ihtiyaç duyduklar her alanda yanlar nda olduklar n ifade eden Sert, yeni kurduklar halk oyunlar ekibiyle 8 Mart Dünya Kad nlar Günü'nde gösteri sunmak için yo un flekilde çal flt klar n anlatt. Sert, sadece 40 yafl üzeri kad nlardan kurduklar halk oyunlar ekibine kat lmak isteyen çok say da kad n bulundu unu, kad nlar n folklor oynayarak günlük sorunlar ndan bir nebze de kurtularak, stres att klar n dile getirdi. Halk oyunlar ekibinden Süheyla Do an ise "Y llard r böyle bir hayalim vard. Çocuklar m teflvik ettim fakat olmad. Art k y llar n özlemini bu ekipte giderecek olman n heyecan içindeyim" diye konufltu. (AA)

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 16 Haziran N Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU FOMC para politikasını korudu, Brexit referandumu kararda etkili oldu Dün gerçekleştirilen FOMC toplantısında politika yapıcılar para politikasını koruma

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Reel Sektörün Cari İşlemler Açığı na Bakışı Araştırması Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Giriş Ekonomistler Platformu tarafından Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı