Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak"

Transkript

1 ISSN Ocak 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo u mallar na olan ilginin azald, yöresel el sanatlar, tekstil ve deri ürünleri ile tak lar n ön plana ç kt ifade edildi. HABER 7. SAYFADA Alaeddin Kaya, Canl Gaste de Can Dündar a konuflurken, Herfleyi say n Gülen'e ba lamak do ru de il dedi ve ekledi; Yumusama olacak Alaeddin Kaya n n Bugün TV deki mektup ile ilgili aç klamalar n dün yay nlam flt k. Gözümüz-kula m z TÜRKSAT 4A y Erdo an teslim ald Türk ve Japon mühendislerin ortaklafla üretti i TÜRKSAT 4A uydusu, Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an' n kat l m yla düzenlenen törenle teslim edildi. Baflbakan Erdo an, TÜRKSAT 4A uydusu sayesinde televizyon yay nlar m z ve uydu haberleflme sinyallerimiz, Afrika k tas n n da tamam - na ulaflm fl olacak dedi. Erdo an, TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B uydular m z n üretim faaliyetlerinin her aflamas, Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl - m z n bir kuruluflu olan Türksat Baflkan ve mühendislerinin denetiminde yürütüldü diye konufltu. TÜRKSAT 4A uydusunun teslim törenine Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z kat ld. Fehmi Koru Ne mutlu bize: Herkes bildi ini okuyor Bugün 12 de Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da smail Kara Sabah Keyfi Bugün 4 de Mehmet Nuri Parmaks z Edebi Sohbet Bugün 8 de Gazetemizin mtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya, +1 TV de Can Dündar n haz rlay p sundu u Canl Gaste program nda sorular cevaplarken önemli de erlendirmelerde bulundu. LK KEZ BELDE YAYIMLADI Programa, Türkiye'nin konufltu u o mektupu Çankaya Köflkü'ne 2 isim getirdi. O isimlerden biri Alaeddin Kaya idi diye giren ve Mektup ilk kez BELDE Gazetesi'nde yay nland vurgusunu yapan Dündar, sözü Alaeddin Kaya ya b rakt.. GÖRÜfiMEDEK HOCAEFEND KAZ anc n z iyi de ilse YEMEY N! Her fleyi say n Gülen'e ba lamak do ru de il diyen Kaya, Hocaefendi yi anlat rken, Orada fevkalade üzüntülü, s k nt l ülkesinin gelece iyle ilgili rahats zl klar olan bir insanla karfl karfl ya kald k dedi. YUMAfiAMA OLACAK TAHM N Dündar n, Siz yumuflama olaca ndan yanas n z sözü üzerine ise flunlar söyledi: Ben tabiat m gere i sertlikten yana de ilim, ülkemin feraha ç kmas n istiyorum. Ayn fleyi Hocaefendi de gördüm, say n Gül de de gördüm, say n baflbakan da da gördüm. Dursun ERKILIÇ n haberi 5. SAYFADA Emniyet te 40 de ifliklik 16 emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlü ü emrine al nd, 24 ile ise emniyet müdürü atand. Resmi Gazete'nin dünkü say s nda yer alan karara göre, Emniyet Genel Müdür Yard mc s Muammer Bucak, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay, Antalya Emniyet Müdürü Mustafa Sa lam, Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Diyarbak r Emniyet Müdürü Recep Güven, Erzurum Emniyet Müdürü Halit Turgut Y ld z, Gaziantep Emniyet Müdürü Ömer Ayd n, Hatay Emniyet Müdürü Rag p K l ç, zmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Kocaeli Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, Malatya Emniyet Müdürü Mustafa Aygün, Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, Sakarya Emniyet Müdürü Mustafa Aktafl, Samsun Emniyet Müdürü smail Türkmenli, Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavafl baflka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlü ü emrine al nd. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i HRACAT AB zirve yapt HABER 7 DE REKOR Do u dan ihracat HABER 7 DE BDDK haz rlanan ve Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan itibaren yürürlü e girecek yönetmelik de iflikli- iyle kredi kart kullanarak taksitle alt n alma döneminin sona erecek olmas, kuyumcular endiflelendiriyor. 12 DE BURSA Çin'e ayakkab satt HABER 6 DA Karara göre, Adana Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Cengiz Zeybek, Aksaray Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Mehmet Aslan, Ankara Emniyet Müdürlü üne K r kkale Emniyet Müdürü Kadri Kartal, Antalya Emniyet Müdürlü üne Özel Harekat Dairesi Baflkan Cemil Tonbul, Bayburt Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli sa Bülent Kaya, Bolu Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Mustafa K z lkaya, Bursa Emniyet Müdürlü üne Bolu Emniyet Müdürü Sabri Durmufllar, Diyarbak r Emniyet Müdürlü üne Aksaray Emniyet Müdürü Halis Bö ürcü, Düzce Emniyet Müdürlü üne Elaz Emniyet Müdürü Ayhan Buran, Elaz Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Nihat fllek, Erzurum Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Kamil Karabörk, Eskiflehir Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Mustafa fiahin, Gaziantep Emniyet Müdürlü üne Düzce Emniyet Müdürü Ali Gezer, Hatay Emniyet Müdürlü üne Ni de Emniyet Müdürü Ali Do an Uluda, zmir Emniyet Müdürlü- üne Kastamonu Emniyet Müdürü Sami Uslu, Kastamonu Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Mustafa Yoldan, K - r kkale Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Hasan Onar, Kocaeli Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Levent Yar mel, Malatya Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Nuri Uluayak, Mersin Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Hasan Hüseyin Bahar, Ni de Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Ali Kemal Kurt, Sakarya Emniyet Müdürlü- üne Polis Baflmüfettifli Osman Babada, Samsun Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Vedat Yavuz, Trabzon Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Murat Köksal atand. www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii Kars ve Ardahan' n yöresel lezzetlerinden "kaz eti" alt nla yar fl yor. Bölgeye özgü k fl besin maddeleri aras nda yer alan kaz, 100 liradan sat fla sunuluyor. Gram 80 liradan al c bulan alt nla yar flan kaz eti, fiyat na ra men büyük talep görüyor. G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Hüseyin Düzgün, Kars ve Ardahan bölgesindeki kaz yetifltiricilerinin bu y l ortalama 200 bin civar nda kaz yetifltirdi ini söyledi. 12 DE AVM'lerin tahmini 2014 cirosu 75 milyar Al flverifl Merkezi Yat r mc lar Derne i (AYD) Baflkan Hulusi Belgü, 2013'te AVM'lerin 60 milyar liral k ciro yapt n n tahmin edildi ini belirterek, "Bu rakam n 2014'te 75 milyar lira civar nda gerçekleflece ini öngörüyoruz" dedi. 6 DA 8 Ocak 2014 Resmi Gazete Ekonomi, çiflleri, Kültür ve Turizm, Maliye ile Millî E itim Bakanl klar na Ait Atama Kararlar Bitlis Eren Üniversitesi Yabanc Dil Haz rl k S n f E itim-ö retim ve S nav Yönetmeli i Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Alaeddin Kaya, +1 TV de Can Dündar n haz rlay p sundu u Canl Gaste program na konuk oldu.

2 29 Ocak 2014 Perflembe Meltem EK Z Lady Gaga Versace için model oldu DIfi HABERLER - S ra d fl kelimesinin yetersiz kald k yafetleri ile ünlü flark c Lady Gaga, ünlü marka Versace'nin yüzü oldu. Daha önce genç yafllar nda ruh sa l ile ilgili problemler yaflad n ve kokaine yöneldi ini itiraf eden flark c Lady Gaga, flafl rtmaya devam ediyor. Abart l sahne k yafetleri ve makyaj içinde görmeye al flt m z Lady Gaga, bir kez daha tüm bak fllar üzerine çekmeyi baflard. ngiliz bas n ndan The Daily Mail'in sitesinde yer alan habere göre; ünlü talyan markas Versace ile anlaflan Lady Gaga 2014 Bahar kreasyonunun yeni yüzü oldu. Versace'nin bahar kreasyonu için çekimlere kat lan Lady Gaga, objektiflere üstsüz pozlarda verdi. Vücudunu sergilemesi konusundaki rahatl ile bilinen Lady Gaga uçuk tarz n n d fl nda vamp bir görüntü sergiledi. talyan as ll varl kl Katolik bir ailenin k z olan ve as l ad Stefani Germanotta olan Lady Gaga ailesinin tutuculu u ile ilgili de s k nt l günler geçirdi ini söylemiflti S NEM: DENEY S NEMA: KADIN fiovalye Tür: Dram, Gerilim, Macera, Suç, Psikolojik Yönetmen: Paul Scheuring Orijinal smi: THE EXPERIMENT Yap m: ABD Oyuncular: Adrien Brody, Cam Gigandet, Maggie Grace, Forest Whitaker, Clifton Collins Jr., Travis Fimmel, Fisher Stevens, Matt Harwell, Damien Leake Para için ne denirse yapmaya raz olmufl bir grup dene in sadece 2 hafta için gardiyanlar ve mahkumlar olarak ikiye ayr lmas ve bir hapishanede buna uygun yaflamas yla kurgulanan deney s ras nda yaflananlar konu ediliyor. Orijinal Ad : The Woman Knight Of Mirror Lake Yönetmen : Herman Yau Oyuncular : Rose Chan, Kevin Cheng, Teri Doty. Yap m : 2011 Tür : Dram 19. yüzy l n sonlar na do ru Qing hükümetinin iyice yozlaflmas yla birlikte protestolar da ço- almaya bafllar. Bu kar - fl kl klar döneminde do an Qiu Jin h zla toplum içerisindeki yerini almaya bafllar. Onaylamad her fleyi protesto etmektedir. Sizin için seçtiklerimiz Kate'in hayat belgesel oldu DIfi HABERLER - Art k bir moda ikonu olan model Kate Moss'un hayat Frans z Paris Première kanal taraf ndan Looking For Kate' (Kate'i Ararken) ismiyle belgesel yap ld. Ünlü modelin 40' nc yafl flerefine çekilen belgeselde Moss'un 14 yafl nda bafllad modellik kariyerinden Johnny Depp'le yaflad aflka kadar hakk nda bilinmeyen birçok gerçek su yüzüne ç kacak.

3 Elmada a modern pazar alan HABER MERKEZ Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin Cumartesi Pazar n ziyaret ederek, esnaflar ve vatandafllar ile sohbet etti. Vatandafllar taraf ndan yo un ilgi gören Baflkan Gazi fiahin, Pazar yerinin üzerinin kapat laca-, çok modern bir Pazar yeri yap laca n n müjdesini verdi. Vatandafllar n isteklerini ve sorunlar n tek tek dinleyerek not tutan Belediye Baflkan fiahin, sorunlar n çözümü için ilgili kurum ve kurulufllar ile görüflece ini söyledi. stek ve flikâyetlerini ileten vatandafllar, Baflkan fiahin e yapt hizmetlerden dolay da teflekkür etmeyi ihmal etmediler. Özellikle alt yap çal flmalar ndan dolay büyük takdir toplayan Elmada 3 9 Ocak 2014 Perflembe Belediye Baflkan fiahin e çal flmalar devam eden üst yap çal flmalar ndan dolay da teflekkür ettiler. Pazar alan nda vatandafllar dinleyerek, sorun ve istekleri için çözüm yollar üreten Baflkan fiahin; Sizlere verdi im seçim vaatlerimin hepsini yerine getirdim, vaatlerimden de daha fazlas n yapt m için sizlerin karfl s na aln m ak bir flekilde ç kabiliyorum dedi. Yeni pazaryeri, küçük sanayi bölgesi ve Elmada çin tasarlad m z Kentsel dönüflüm ve geliflim projelerimizin tek tek hayata geçiyor olmas bizlere ayr bir güven ve güç vermektedir. dedi. TAKV M Hicri y l: 1435 (8 Rebiu l - Evvel ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Büyükflehir evsizlere KUCAK AÇIYOR HABER MERKEZ - Büyükflehir Belediyesi, Baflkent te dondurucu so uklara karfl yaflam mücadelesi veren evsizlere y llard r s cak bir yuva imkan sa l yor. Bir otel konforunda bar nma imkan verilen evsizler de Büyükflehir Belediyesi ne minnettar olduklar n dile getiriyorlar. Ankara Büyükflehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Baflkanl Yafll Hizmetler ve fiefkatevleri fiube Müdürlü ü nün 2008 y l ndan bu tarafa hizmet veren Ulus taki Bar nma Evi sayesinde dondurucu so uklarda sokakta kalan kronik evsizler adeta hayata yeniden tutunuyor. Bar nma Evi ne gelen veya getirilen evsizlerin önce kay tlar yap l yor ve Büyükflehir Belediyesi ne ait Giysi Merkezi ne götürülüyor. Giysi ihtiyaçlar karfl lanan evsizler, aylard r hasret kald klar s cak bir banyo yapt ktan sonra yeni k yafetlerini giyiyor ve kar nlar n doyuruyor. Evsizler, so uk k fl aylar nda sokakta geçirdikleri günlerin yorgunlu unu da ya yataklar nda uyuyarak ya da s cac k kalorifer peteklerinin s tt televizyon odas nda film izleyerek at yorlar. Büyükflehir Belediyesi nin Bar nma Evi nde sa l klar na yeniden kavuflan evsizler, birbirleri ile tan fl p yeni dostluklar kuruyorlar. Bar nma Evi ne ba ml lar ile psikolojik rahats zl olanlar kabul edilmiyor. Yetkililer k fl aylar nda Bar nma Evi nde kalanlar n say s n n artt n bazen ek yatak üniteleri oluflturduklar n belirterek hastanelerde, AfiT de bar nmaya izin verilmemesinin de Bar nma Evi ne olan talebi art rd na dikkat çekiyorlar. Yetkililer, Evsizler bir otelde bulamayacaklar hizmet ve huzuru burada buluyorlar. 24 saat güvenli imiz var, sabah kahvalt s ve akflam yeme i olmak üzere günde iki kez yemek veriyoruz, ancak evsizlere para yard m yapm yoruz, ifl imkan olanlara ifl bulmaya çal fl yoruz diye konufltular. Hayat n zorluklar ile bafl edemeyerek sokaklarda yaflamak zorunda kalan evsizler öncelikle Ankara Büyükflehir Belediyesi nin kendilerine sa lad bu imkana minnettar olduklar n dile getiriyorlar. Haydar Gedik (44): Zonguldak ta evimizi kaybettik, annem babam yoktu zaten, bir ablam bir de kardeflim vard. Çal flmak için Ankara ya geldim, iki sene AfiT de yat p kalkt m, ancak flimdi k fl aylar nda da Büyükflehir Belediyesi Bar nma Evi nde kal yorum, bu imkanlar nedeniyle Büyükflehir Belediyesi nden çok memnunuz, burada çamafl rlar m z y kan yor, banyomuzu yapabiliyoruz, yataklar tertemiz, her gün nevresimler de ifliyor, yemekhane çok güzel, personel çok iyi, hepsinden Allah raz olsun. Oktay Yi it (50): Büyükflehir Belediyesi nden ve Devletimizden Allah raz olsun, 4-5 seneden beri Büyükflehir Belediyesi nin bu imkanlar ndan yararlan yorum, 15 gün kalma imkan m z var, daha sonra ç k fl m z veriliyor ama 1 hafta sonra tekrar gelebiliyorum ve tekrar geldi imde iyi karfl l yorlar. S cak bir ortam, s cak yemek, s cak su, kalorifer, kahvalt, televizyon her fley çok güzel. Yöneticilerimizden de çok memnunuz. Büyükflehir Belediyesi nin bu imkan çok güzel, bizleri hayata ba l yor. Süleyman Güler (52): 25 y ld r sokaklarda yafl yorum, kuruldu undan beri de k fl aylar nda Büyükflehir Belediyesi Bar nma Evi ne geliyorum. K fl bittikten sonra yine sokaklara dönüyorum. Yaz n Küçükesat ta parklarda yat yorum. Y llarca bu semtte dönemin ünlü sinemalar nda makinistlik yapt m, ancak hiç birinde sigortam olmad için sosyal güvencem de olmad. Sinemalar kapand ktan sonra iflsiz kald m. Büyükflehir Belediyesi nin Bar nma Evi nde s cac k yata m z, s cac k yeme imiz var, sa l k sorunlar m z n tedavisi için de yöneticilerimiz yard mc oluyorlar. Kendilerinden çok memnunuz, d flar da so ukta yaflam mücadelesi veren insanlar için dua ediyorum. Alt nda da Bayat Ekmek Yemek Yar flmas düzenlendi HABER MERKEZ - Alt nda Belediyesi, ekmek israf n önlemek için önemli bir ad m daha att. Alt nda l kad nlar, bayat ekme i en iyi flekilde de erlendirerek duyarl davran fllar n bir kez daha gösterdi. Alt nda Belediyesi nin düzenledi i 1. Bayat Ekmek Yemek Yar flmas na birbirinden lezzetli yemekler damga vurdu. 64 kiflinin kat ld ve Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi nde düzenlenen yar flma çorba, yemek ve tatl kategorilerinde gerçekleflti. Y ld ztepe Kad n E itim Kültür Merkezi, yemek ve tatl kategorisinde birincilik elde ederken Plevne Kad n E itim Kültür Merkezi ise çorba kategorisinde birinci oldu. Profesyonel aflç lardan oluflan jüri üyeleri, yemeklere puan verirken oldukça zorland. Bayat ekmek oran, lezzet, özgünlük, zorluk düzeyi ve görsel etki gibi unsurlar yemeklerin de erlendirilmesinde önemli rol oynad. Yemek kategorisinde birinci olan Y ld ztepe Kad n E itim Kültür Merkezi üyesi Kübra Irmak, bu yar flman n Alt nda da ekmek israf na daha fazla dikkat çekmesini umdu u söyledi. Irmak, birincilik kazanan yeme inden de bahsetti. Bayat ekmekleri suland r p küçük parçalara ay rd n ifade eden Irmak, merdane yard m yla bu ekmekleri hamur haline getirdi ini belirtti. Irmak, yeme in tarifine flöyle devam etti: Di er tarafta haz rlad m köfte hamurunu, bayat ekmekten yapt m hamurun üzerine kapatt m. Aralar na sebze sote ekleyerek hamuru rulo haline getirdim. Daha sonra piflirme aflamas na geçtim ve avokado sosuyla servisi sundum. Tatl kategorisinde kestaneli cheese kek yaparak birinci olan Y ld ztepe Kad n E itim Kültür Merkezi üyesi Suna fiahin ise a rl kl olarak bayat ekmek kulland na dikkat çekti. fiahin, labne peyniri ve limonlarla tatl kremas n a rlaflt rd n n alt n çizdi. Tatl zeminine bayat ekmek yerlefltiren fiahin, tereya yla tatl flekerini kremalize etti ini sözlerine ekledi. Dereceye giren tatl, süslemeleriyle de be eni toplad. fiahin: Alt nda l kad nlar hayat n her alan n söz sahibi olmaya bafllad. Özgüven kazan yoruz. Bir fleyler ispatlamak önemli. Bu durumun ortaya ç kmas nda Baflkan m z Veysel Tiryaki nin pay çok büyük. Hakk n ödeyemeyiz dedi.

4 4 9 Ocak 2014 Perflembe YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Midesinden 2 kilogram saç ç kt KOCAEL - Kar n a r s flikayetiyle Kocaeli Derince E itim ve Araflt rma Hastanesine baflvuran 15 yafl ndaki k z n midesinden ameliyatla 2 kilograml k saç ç kar ld. Çocuk Cerrahisi Uzman Opr. Dr. Hayrünisa Kahraman Esen, AA muhabirine yapt aç klamada, ad n n aç klanmas n istemeyen A.K'nin kar n a r s, bulant ve yemek yiyememe flikayetiyle baflvurdu unu belirterek, 3 ayda yaklafl k 10 kilogram zay flad n söyledi. Hastan n yaklafl k bir y ld r ayn belirtileri yaflad n anlatan Esen, endoskopide hastan n midesinde büyük bir kitle tespit edildi ini kaydetti. Esen, bu nedenle hastaya cerrahi operasyon yapt klar n dile getirerek, "Midedeki saç yuma n gerçeklefltirdi imiz operasyonla ald k. Ameliyat sonras nda kitleyi tartt m zda a rl n n yaklafl k 2 kilogram oldu unu gördük. Boyutu da midenin tamamen fleklini alm fl durumdayd, ç kart rken biraz zorland k. lk kez bu kadar büyü üyle karfl laflt k. Böyle kar n bofllu unda ve içi bofl organlarda, çocuklarda kitleler görmekteyiz. Bunlar saç yeme al flkanl na ba l veya besin art klar yla oluflmaktad r" fleklinde konufltu. Çocuklarda en çok saç yemeye ba l kitleler tespit ettiklerini aktaran Esen, bu durumun genellikle psikolojik sorunlardan kaynakland n vurgulad. Esen, çocuklar n aile içi veya okuldaki huzursuzluklardan etkilenerek saç yeme al flkanl edindi ine dikkati çekerek, "Psikiyatri bölümündeki arkadafllar m z konuyla ilgileniyor. Onlar n yard m yla bu hastal klar tedavi ediyoruz. Amac m z bu tip rahats zl klar n tekrarlanmamas. Ameliyat olduktan sonra bu tarz hastal klar n tekrarland klar görülebiliyor" ifadesini kulland. (AA) SABAH KEYF smail KARA Ar lar, sahile vurdu MU LA - Do al güzellikleriyle ünlü "sakin flehir" unvan na sahip Akyaka beldesindeki sahilde yürüyüfl yapan vatandafllar, al fl k olmad klar bir manzarayla karfl laflt. Sahilde çok say da ölü veya ölmek üzere ar y görenler flaflk nl k yaflad. Baz vatandafllar dalgalar alt nda kalan ar lar ölmemeleri için kurtarmaya çal flt. Mu la Ar Yetifltiricileri Birli i (MAYB R) Baflkan Ziya fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, sahildeki ar lardan kendilerinin de haberlerinin oldu unu söyledi. Olay n çok fazla dikkate al nacak bir ISSN BELDE TÜRK YE N N GAZETES Y l: 44 9 Ocak 2014 Perflembe Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK S YAS GAZETE Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ stanbul Temsilcili i Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir durum olmad n ifade eden fiahin, "Ar lar bazen uçufl mesafelerini ayarlayamad klar için denize düflüyor. Bu ar lar da ayn flekilde denize düflerek sahile vurmufl olabilir" dedi. Söz konusu olay n havan n so uklu- undan da kaynaklanabilece ine iflaret eden fiahin, ayr ca ar lar n su içmek için indikleri sahilde dalgalar n alt nda kalm fl olabilece ini belirtti. Marmaris Çevre ve Turizm Gönüllüleri Grubu Baflkan Filiz Ersan ise ar lar n denize düflerek sahile vurmas n n baz istasyonlar ndan kaynakland n iddia etti. KONYA - MET N BOLAT - Konya'da, o ullar vücudunun birçok k sm n etkileyen ve a r sakatl a neden olan hastal kla mücadele eden, do acak di er çocuklar n n da ayn rahats zl tafl ma ihtimali bulunan çift, genetik analizi yap lan sa l kl ikiz bebeklerini kucaklar na alman n mutlulu unu yafl yor. Teyze çocuklar Arzu (29) ile Sedat Avc (36), 10 y l önce evlendi. Çiftin, ad n Abdurrahman verdikleri 9 yafl ndaki o ullar na "ataksi telenjiektazi" teflhisi konuldu. Hastal k nedeniyle ba fl kl k sistemi güçsüz olan Abdurrahman'da solunum bozuklu u bafllad. Kansere yakalanma riski de oldukça fazla olan çocukta k sa süre sonra dengesizlik ve konuflma bozuklu u görüldü. Yürüyemeyen, konufltuklar n annesinden baflkas n n anlayamad Abdurrahman'a, gün geçtikçe daha çok zay flayan ba fl kl k sistemini kuvvetlendirmek için ilaç verilmeye baflland. Vücudun birçok k sm n etkileyen ve a r sakatl a neden olan hastal n genetik geçiflli oldu u belirlendi. Kendileri tafl y c olduklar için dünyaya gelecek di er çocuklar n n da Baz istasyonlar n n insanlar kadar çevre ve do al yaflam olumsuz etkiledi- ini savunan Ersan, flöyle konufltu: "Çevreciler olarak daha önce baz istasyonlar n n zararlar konusunda bir çal flma yapt k. Çal flma kapsam nda Bo aziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Selim fieker, ilçemize gelerek konferans verdi. fieker, istasyonlar n yayd elektromanyetik dalgalar n kufllar gibi ar lar n da yön bulma duygusuna zarar verdi ini aç klad. Ar lar n baz istasyonlar nedeniyle yön duygular n kaybederek dengelerinin bozulmas sonucu denize düfltüklerine inan yoruz." (AA) "Genetik ikizler", a abey için do du ayn hastal tafl ma riski bulunan çift, o ullar Abdurrahman, kardefli olmas n çok isteyince çocuk sahibi olmay düflündü. Bugüne kadar tüm sevgilerini çocuklar na veren Avc çifti, genetik tüp bebek tedavisiyle riskin ortadan kalkaca n ö renince Novafertil Tüp Bebek Merkezi'ne baflvurdu. Önce hasta olan Abdurrahman' n genetik çözümlemesi yap ld. Sonras nda geneti i ay klanm fl iki embriyo rahmine yerlefltirilen Arzu Avc, ikizlere hamile kald. Çiftin, 11 gün önce ad n "Emir Ka an" ve "Eymen Taha" koyduklar sa l kl bebekleri dünyaya geldi. kizlerin do umuna en çok "hep yan nda olmalar n " isteyen a abey Abdurrahman sevindi. (AA) Ula ilçesinin Akyaka beldesinde sahile vurmufl çok say da ar görüldü. Bu gün de da arc m zda birfleyler var. Okuyal m m? Seçme özlü sözler : -K zarmaya ihtiyac olan veya k zaran biricik mahluk insand r. (Mark Twain) -Çabuk yükselenler, çabuk ç ld r r. (Lamartin) -Köle bir kimseye köle olur; muhteris ise faydalaca n umdu u herkesin kölesi olur. (La Bruyer) -Kanunun yasak etmedi ini, haya kontrol alt na al r. (Seneca) -Her sandalye bir taht olmal ve üzerinde bir krala yer vermelidir. (Emerson) -Gözlerinizi kaparsan z elbette, karanl kta kal rs n z. ( ng.a.s.) -Adalet kadar büyük ve güzel bir fazilet yoktur. (Addison) * Büyük bafllar-küçük bafllar E ilip kalka kalka, bafl lar bafl olur derler; Ne baflalt, ne de bafl olabildik bir türlü. Nice büyük bafllar n bofllu unu gördük de, Kim büyüktür, kim küçük bilemedik bir türlü. (Faz l Bayraktar) * Ç narl dan a aca : Yollarda a açlar baflka ruh tafl r, Baltadan, ateflten çekmifller çile. Besbelli yan klar çabuk anlafl l r; Dost oldum ben onlarla gide gide. (Mehmet Ç narl ) * B çak B çak Taflta bilenir Ne var ki Tafl kesmez. (Nadir fiener) * Ya ma Hasan n Böre i Bizim gelir bir ad m Zamlarsa üç befl ad m Do rusu anlamad m Koflunun gere ini Biz kald k eller yedi Hasan n böre ini Yol uzun, bacak k sa Fakirdim kald m s ska fiu rakipler olmasa S kmazd m yüre imi Biz kald k eller yedi Hasan n böre ini Ne yapsam da bofl ama Ümitden ald m hava Sandal m girdi kuma Kaybettim küre ini Biz kald k eller yedi Hasan n böre ini ( smail Kara) *Birkaç f kra : Temel ölmüfl ve cehenneme girmifl. Zebaniler önce bir güzel dövmüfller, atefle at lacakken Temel; -Ha durun, siz böyle yaparsanuz; buraya kimse gelmez. * Çocuk babas na sorar; -Baba devlet nedir? -Ben im o lum. -Peki hükümet? -Annendir çocu um. -Ya istikbal? -O da beflikteki kardeflin Gece çocuk babas na koflarak gider; -Devlet, hükümeti uyand r. -Neden, ne var o lum! - stikbal pislik içinde baba! * Co rafya ö retmeni s n fa girer girmez Hasan tahtaya kald rd ve haritada Amerika y bulmas n istedi. Hasan parma yla Amerika y gösteriyordu. Bu kez s n fa dönen ö retmen; -Söyleyin bakal m arkadafllar, Amerika y kim buldu? Ö renciler hep bir a zdan cevap cerdi; -Hasan buldu ö retmenim! * Özelefltiri Ac çekerken bir can E er ac m yorsa can m Hemen sormal y m kendime Ben nas l bir insan m? (Erol Özden) * Yalaka Onur gurur namus fleref arama, Ölçüp biçsen s maz hiçbir kurama, Adam olmak onun için zor ama, Ömür boyu öküz kal r yalaka. (Mehmet Nacar) * GÜNDEM Kara para aklar m Kutulara saklar m E er polis gelirse K zar r yanaklar m Zil'e bas p çald lar çeriye dald lar mdat baba dedikçe Gözalt na ald lar. Euro, dolar say ld Ebru düflüp bay ld Güzel ülkemin ad Yolsuzlukla yay ld ddaname dürüldü Dava çabuk görüldü H rs z ya z olunca Onca müdür sürüldü Allah Allah dediler Türkiye'yi yediler fl hesaba gelince Süt dökmüfl ak kediler Sadi ACARO LU * Haftaya görüflürüz umar m. yi günler!

5 HABER 9 Ocak 2014 Perflembe 5 Alaeddin Kaya, Canl Gaste de Can Dündar a konuflurken, Herfleyi say n Gülen'e ba lamak do ru de il dedi ve ekledi; YUMUfiAMA OLACAK Dursun ERKILIÇ Gazetemizin mtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya n n, Fethullah Gülen Hocaefendi nin gazeteciyazar Fehmi Koru ile Cumhurbaflkan Abdullah Gül e gönderdi i ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da görmesini arzu etti i mektubun nas l ortaya ç kt ve neyi amaçlad na dönük konuflmalar ndan birini dün yay mlam flt k. Dünkü haberimizde, Bugün TV de Erkam Tufan Aytav n haz rlay p sundu u Erkam Tufan la Analiz Özel program n n canl yay n nda söyledikleri vard. Bugün de, Alaeddin Kaya n n, +1 TV de Can Dündar n haz rlay p sundu u Canl Gaste program ndaki de erlendirmelerini aktarmak istiyoruz. LK KEZ BELDE DEYD Program n aç l fl nda, Türkiye'nin konufltu u o mektupu Çankaya Köflkü'ne 2 isim getirdi. O isimlerden biri Alaeddin Kaya idi diye giren ve Mektup ilk kez BELDE Gazetesi'nde yay nland vurgusunu yapan Dündar, Mektubun tarihi konusunda bir kar fl kl k var, isterseniz ayd nl a kavufltural m diyerek. Sözü Alaeddin Kaya ya b rakt.. Ordan da bafllayabiliriz ama önce bir fleyi tashih edelim. Mektubun getirilme meselesi tamamen Fehmi Koru ile endeskli. Orda beraberdik ama Fehmi Koru Say n Cumhurbaflkan na getirdi. Ben orada yanlar ndayd m; her iki taraf nda arzusu dahilinde dedi. Fehmi Bey her fleyi izah etti diyen Alaeddin Kaya, Pazar günü görüfltük, pazartesi mektup al nd ama Fehmi Bey sal günü gelebildi. Baflbakan Pakistan'dayd, cumhurbaflkan ile görüfltü. Mektup cumhurbaflkan na ithafen yaz lm flt ama Baflbakan' n da okumas n istiyordu diye konufltu. PROGRAMDA SORU VE CEVAPLAR fiöyle GEL fit DÜNDAR: O arada operasyon sürüyordu. KAYA: Operasyonla ba n kuranlar için anlatmaya çal flt m. Her fleyi say n Gülen'e ba lamak do ru de il. Yaz s nda Fehmi Bey her fleyi güzelce izah ediyor. Oradaki samimiyetle ba daflmayacak bir itham o. Orada fevkalade üzüntülü, s k nt l ülkesinin gelece iyle ilgili rahats zl klar olan bir insanla karfl karfl ya kald k. DÜNDAR: Siz de anlat n, neydi as l özü. Mesaj daha farkl alg lan yor. KAYA: Mektubun asl n n ve orjinaliyle yeni tabiriyle slak imzal olarak yay nlanmas n, temin etmelerini arkadafllar mdan rica ettim. Fehmi Bey de ifade ediyor, biz mektubun içeri ini bilmiyorduk. Ordaki konuflmalar m zda buydu iflte. Yani orada yap lan sohbette özellikle Fehmi Bey'in bir çerçeve koymaya çal flt ki, Hocaefendinin de çok s cak bakt, beraberlik sa lanabilece i yönünde bir umut yeflerdi. Fehmi Bey de sevinçle döndü. Dönüflünden sonra cumhurbaflkan yla görüfltükten sonra da mutlulu unu ifade etti. DÜNDAR: Niye olmad Alaeddin bey. KAYA: Bir kelimeyi daha izah edeyim. Fehmi Bey Baflabakan ile görüfltü, Baflkakan Pakistan'dan döndü. Giderken de dönünce de görüfltü. Orda da çok iyi intibalar oldu unu ifade etti. Fehmi Koru için fevkalede flaflk nl a çeviren bir hadise yafland. DÜNDAR: Niye do rudan baflbakan de il de Cumhurbaflkan na. KAYA: Olay n gelifl flekli ve Fehmi Bey'in aktar m say n Cumhurbaflkan n n öne ç kan bir ifadesi oldu u için böyle oldu. Zaten mektup diye bir fley yoktu. Ama Fehmi bey 'bunu yaz l hale getirsek' dedi. Hocaefendi bunu makul karfl lad. Zaten zaman zaman de iflik insanlara yazd mektuplar söz konusu de iflik insanlara. Bu kritik konuda da bunun bizzat kaleme dökülmesinde o da fayda gördü. DÜNDAR: fiikayetçi oldu u konular aç kça söylüyor. KAYA: Ama bunu söylememek ay p olurdu. Bir hareket var 50 y l n vermifl, bi fleyler yapm fl. Bunu taban na, nas l siyasiler diyor 'taban ma izah edemem'. Hocaefendi de izah edemez. Kendisine bel ba lam fl insanlara izah edemez. Bu bir gerçe in aç klanmas. Yeri gelmiflken, Çevik Bir'e okullar devrediyoruz laf. Bu çok yanl fl bir hareketti. O günkü gidifl gazeteme akreditasyonun isyan yd. O gün de Hürriyet'in bafll 'okullar devrediliyor'du. O da beni karfl lad ilk anda Çevik Bir, 'okullar kaça devreder?' dedi. Ben de ceketlerini al p gidecekler, ne paras demifltim. Onun böyle alg lanmas çok yanl flt. Onlara lay k görülenler bunlara niye lay k görülmüyordu. E er kendilerini askeri otoriteyle bir gören insanlar varsa o da onlar n yanl fl. DÜNDAR: ktidar anlam nda söylüyordu. KAYA: ktidar kuvveti de, dayand noktalar n güçlü olmas laz m. Bu noktada say n baflbakana dayand 'bir inek olay ' var. Han mefendi, yafll anam z n çocu unu dersaneye göndermek için verdi i inek. Onun samimiyetidir, inkar edemem. Kendi arkadafllar n n söyledi i gibi o inek sat lmasayd, üçü beraber ömürlerini bitirecekti. nek sat ld flimdi yüzlerce belki inekleri var o arkadafl m z n. DÜNDAR: Mektup iyi niyetle yaz ld diyorsunuz, baflbakan n reaksiyonu beklenen reaksiyon olmad. KAYA: Say n Fehmi Koru'nun baflbakan ile dönüflünde yapt görüflme çok müspet ve güzel geçiyor. Say n baflbakan da gazetecilere yapt aç klamada bu netlikte aç klamalar yap yor, bi yumuflama iflaretidir. Yay nlarda da gördüm diyor. DÜNDAR: Ama KAYA: Bu amay ben ifade edemem. Say n baflbakan n k zg nl klar var. Fevkalade k zg n operasyondan dolay. DÜNDAR: Bunu cemaate malediyor. KAYA: fiimdi bir de sizde kabul edersiniz, operasyonu yürüten Zekeriya Öz, halen piyasaya dökülen laflardan anlafl l yor ki bu hareketle ba olabilecek türde bi arkadafl gibi gözükmüyor. Bana göre gözükmüyor. DÜNDAR: Siz öyle olmad n m söylüyorsunuz? KAYA: Hay r, ben öyle demiyorum. Baflbakan aç klad. DÜNDAR: Sizin aç klaman z daha özel bir durum da onun için.. KAYA: Bir ad alt nda söyleyemem. Ben de sizin gibi gözlemlerimi söyleyebilirim sadece. Say n baflbakan n savc ile ilgili ilk sözleri 'biz onu terfi ettirdik, bölge savc l istedi vermedik ondan bunlar yap yor.' Hareketle ne ilgisi var, suçlasa o zaman suçlard. Baflbakan n kafas nda ondand r, bundand r vard r, yoktur bilemem ama insanlar n yazd bir kayd n n oldu u bir hadise yok. Kim ne zaman giriyor, ç k yor belli de il. DÜNDAR: Cemaate mal edilen bir fley oldu. KAYA: Hocaefendi 'ben neymiflim' dedi. DÜNDAR: Efsane mi yaz l yor diyorsunuz? KAYA: Operasyonun yap ld zaman afla yukar beraberdik. Bir insan n böyle bir operasyonu yapabilecek olarak görülmesi çok tuhaf bir fley. DÜNDAR: Haberdar de il miydi? KAYA: Bas ndan oldu u kadar, teknik olarak mümkün de il zaten. Zekeriya Öz, üstlerine bile söylememifl. Öz ile ilgili durum böyleyken, camiaya yak n gazetelerin olaylar ele al fl tarz. Zekeriya Öz seni adam n m ; yok, tan yor musun; yok, kefil olur musun; yok. Peki kardeflim haberi biraz daha mazbut verebilir misin; evet. Hürriyet gibi verebilirsin. Bahsediyorsunuz, biraz daha az verin, küçük verin. Herkes gibi verin. Ergenekon dönemi için de Birand bana sormufltu, can yanan insanlar yok. Halkbank olay n da cemaate ba lamak gariplik olur. Bu kadar güçlü bir olay, meseleyi. IMF'nin takdirle karfl lad metodu, yetkililer uygulanan metodun do ru oldu unu söylüyor. Sonras nda olanlar problem ç k yor. DÜNDAR: Ama baflbakan n paralel yap diye neyi kastetti ini herkes biliyor. KAYA: Ben de baflbakandaki bilgiler yok, gözlemlerimi söylüyorum. Baflbakan da tümden bunu bi hareketin ifli olarak görmüyor. Bugün Yeni fiafak'taki Selvi'nin yaz s gibi kifliye ba layorlar. DÜNDAR: Öyle bir operasyon geldi ini söylüyor. KAYA: Öyle bir grup oldu unu söylüyorlar. Ne kadar do ru yanl fl bilmiyorum. 'O tür bir adam görsem de iflin do rusunu ö rensem' diyecek kadar samimiyim. Devlet idaresi kolay de il. Üzücü taraflar fazla olan bir fley. Türkiye'nin mal varl gidiyor, Fetullah Gülen Hoca'n n buna raz olaca na ben asla inanmam. Bi taraftan yolsuzlu a karfl, ben 2 senedir bunlar dinliyorum, bunlar son gün sohbeti olarak göremezsiniz. DÜNDAR: Biz baflbakan n ç k fl ndan flunu gördük, bi mektup geldi ama operasyon sürecek, çeteyi devletin içinden temizleyecek. Siz bi operasyon bekliyor musunuz? KAYA: Ben say n baflbakan ve cumhurbaflkan n n beraber hareket ettiklerini görüyorum Amerika olay nda. Fehmi Koru onlar n r zas n alarak gidiyor. Gitmeden ikisiyle de görüflüyor. Herkesin arzusu bu. DÜNDAR: Niye sonuç vermedi? KAYA: Son dakikaya kadar böyle geldi, ama yine Koru'nun ifadelerine dayanarak söylüyorum, k zg nl var ama kime; Zekeriya Öz'e DÜNDAR: Onunla s n rl de il, ne istedilerse verdik.. KAYA: Ne istedilerse verdik nedir, ben bu hareketin hak etmedi i 5 liray ald na inanmam. DÜNDAR: Ama baflbakan n zihninde cemaatin oldu u belli. KAYA: Verdik, ald k nedir biliyor musunuz? Üniversite kurulacak ona izin vermifltir. O üniversite cemaate yak n insanlardan oldu u için onu verdik diyor. DÜNDAR: Tamam.. KAYA: Bir yerde tahsis verilmifltir, onlar bile almad lar. Ben onlar da biliyorum. Küçük çapta fleyler de olmufltur. Bunlar ne için veriliyor, e itim için veriliyor. DÜNDAR: Peki nereye gider? Hüseyin Gülerce bir f rt na bekliyor, cad av, tutuklama.. KAYA: Ben onu gergin görüyorum. Ülkede gergin olmak için her fley var aç kcas. Gülerce'nin bahsetti i gibi bi afet beklemiyorum. Biz gazetemizde de bahsettik, baflbakan mektuba s cak bak yor, bizim kanaatimiz bu. Mektup ifllevini gördü. Baflbakan diyor ki, yay nlardan Hocaefendi, cumhurbaflkan ve baflbakan rahats z. Cumhurbaflkan da baflbakan n kendi ifadesiyle biraz daha yumuflam fl gördüm diyor. Onun görmesi önemli. DÜNDAR: Siz görüyor musunuz hükümet yanl s medyada. Gazetelerde k yamet kopuyor, cemaat medyas geri çekildi, hükümet yanl s medyada iyice t rmand. Ateflkes ayn anda olmaz m? KAYA: S rayla bu ifller, onlara da gelecek s ra. Notlar n al nd n, onlara da iletilmek üzere oldu unu Fehmi Koru'dan bilgisini ald m. DÜNDAR: Hükümet yanl s medyaya iletilecek ki bu kadar t rmand rmay n. KAYA: Aynen öyle Ahmet Taflgetiren'in yaz s ndaki o bölümü okuyorum sadece "Pensilvanya'dan cumhurbaflkan na ithafen ama baflbakan n da okuyabilece i notuyla bir mekup gönderildi. Okudu baflbakan. Gazetecilere mektubun slak imza oldu unu paylaflt. Dersanelerle medyadaki dil ve tasfiye yap lmamas yla ilgili baz de erlendirmeler oldu unu bildirdi. Mektubun gelmesinden sonra, medya dilinde farkl laflmalar oldu unu önem vererek not etti" diyor. Bunu söyleyen Ahmet Taflgetiren. DÜNDAR: Tasfiye laf var orda, tasfiye de olmayacak. KAYA: Hay r tasfiye de olmas n diyor. DÜNDAR: Bürokrasideki tasfiyeyi söylüyor. KAYA: fiunu söyledi Hocaefendi yani, bu olay stanbul'da olmufl, sen Van'daki adam da al yorsun. Bu haks zl k, filancaya yak nl var. stanbul'daki adam al yorsun, be enmiyorsun. Oradakinin suçu ne anlam nda. Yoksa bu tasfiyeleri durdur, ald n adamlar geri ver. Bu anlamda de il. Ayn fleyi Yusuf Ziya Cömert de yazm fl, o da çok enteresan. Medya üzerinden sald r lar n devam etmesinden yak nd, baflbakan için söylüyor. Ama birkaç gündür bir yumuflama var diye de flerh düfltü. DÜNDAR: Siz yumuflama olaca ndan yanas n z. KAYA: Ben tabiat m gere i sertlikten yana de ilim, ülkemin feraha ç kmas n istiyorum. Ayn fleyi Hocaefendi de gördüm, say n Gül de de gördüm, say n baflbakan da da gördüm. Yaz lara intikal etti i flekilde. nsan bir fley yazar, k zar bi taraftan da zaiyatlar olur. DÜNDAR: O zaiyatta da kifliyi geçmez diyorsunuz. KAYA: O nas l olur ben bilmem, al nlar nda yazm yor bu insanlar n fludur, budur diye, iyimserli imi devam ettiriyorum.

6 6 9 Ocak 2014 Perflembe F nd k ihracatç s n n yüzü 2013'te güldü ORDU - HAYAT AKÇAY - Türkiye, geçti imiz y l 105 ülkeye yaklafl k 275 bin ton iç f nd k ihraç ederek, karfl l nda 1 milyar 760 milyon dolar gelir elde etti. Karadeniz F nd k ve Mamulleri hracatç lar Birli i (KFM B) Yönetim Kurulu Baflkan Dursun O uz Gürsoy, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013 y l n n f nd k ihracatç lar aç s ndan bereketli ve güzel geçti ini belirtti. Geçen y l 275 bin ton iç f nd k ihraç edildi ini dile getiren Gürsoy, flunlar söyledi: "Rakamsal olarak 2012 y l ile karfl laflt rd m zda 2013 y l nda 9 bin ton daha fazla f nd k ihraç etmifl durumday z. Çok büyük fark olmamas na ra men yine de tablo bizi sevindirdi. Döviz bak m ndan de erlendirdi imizde ise 2012 y l nda 1,8 milyar dolar gelir sa lanm flken, 2013'de ise 1 milyar 760 milyon dolar döviz sa lanm fl durumday z. Genel olarak de erlendirdi imizde 1,8 milyar dolarl k ihracat gelirimizi korumaktay z. Bu oldukça sevindirici bir geliflme y - l nda bir önceki y la göre fazla ihracat yapmam z hepimizi mutlu etti. F nd k ihracatç s n n yüzü 2013'te güldü." Bu y ldan umutlu olduklar n belirten Gürsoy, flöyle devam etti:"türkiye olarak yaklafl k 105 ülkeye f nd k ihracat yap yoruz. Bu ihracat n yüzde 74'ü Avrupa Birli i ülkelerine yap l yor. En fazla Almanya, talya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi ülkeler f nd m z sat n al yor. Bilindi i gibi genellikle çikolata ve dondurma sanayisinde f nd k tercih ediliyor. F nd k tüketimi istikrarl flekilde art yor. Hem dünyada hem de ülkemizdeki art flla 2014 y - l nda da bu rakamlar n korunaca n ümit ediyoruz. Hatta daha iyi rakamlara ulafl - r z diye umut diyoruz. Tar msal ürünler aras nda en büyük ihracat girdisi sa layan f nd n bölgemiz ad na oldu u kadar ülkemiz ad - na da son derece önemli bir ihraç ürünü oldu unu görüyoruz." (AA) Hakk Murat SÖBÜTAY Çin'e ayakkab satt dünya devleriyle flörtte BURSA - VEDAT YÜCEBAfi - Bursa'da faaliyet gösteren ve bu alanda dünya piyasalar nda söz sahibi bir ülke olan Çin'e dahi ayakkab satan firma, y ll k toplam sat fl 100 milyon çifti aflan iki dünya markas ma aza zinciriyle ihracat için görüflmelerini sürdürüyor. Bu y l 850 bin çift üretimle kapatmay hedefleyen ve Türkiye'de önemli ma azalarla çal flan firman n ayakkab - gerçeklefltirdiklerini vurgulayan Kuflo lu, "Ufak ihracatlar m z oluyor zaman zaman. Suudi Arabistan ve Azerbaycan'a ayakkab satt k. En ilginç ihracat - m z bundan birkaç sene önce Kuzey Çin'e gerçeklefltirdik. Küçük bir ihracat yapm flt k. fiimdi hedefimiz Avrupa ve dünya" dedi. Uzun süredir dünya markalar yla çal flmay hayal ettiklerini vurgulayan Kuflo lu, y lda toplam 100 milyon çifti aflk n 2014 y l ndaki hedefimiz; dünya ma azalar na aç lmak. A rl kl olarak çal - flan kad nlara yönelik ayakkab lar üretiyoruz. Bunlar, kad nlar n rahat yürüyebilece i ayakkab lard r. Görüfltü ümüz firmalar n biri y ll k milyon çift ayakkab sat yor. Numuneleri onlar n isteklerine göre gerçeklefltirebilirsek 2014 y l nda bu firmalarla çal flmay arzuluyoruz." Kuflo lu, sektörün en önemli s k nt - say da ayakkab satan iki dünya de- s n n "kalifiye eleman" oldu una dikkati lar n n gelecek y l dünyan n ünlü ma azalar n n vitrinlerinde yer bulmas vinin yetkililerinin kendilerine ulaflt n çekti. Ayakkab c l n zor bir meslek amaçlan yor. anlatt. oldu unu dile getiren Kuflo lu, "Elle Firman n sahibi Fahrettin Kuflo lu, Bu flirketlerin yöneticileriyle görüflmelerinin olumlu geçti i bilgisini veren var. Yard mc makineler var. Ayr ca yap lmas gereken, hassas, ince ifller AA muhabirine yapt aç klamada, kalitelerini art r p önce Türkiye pazar ndaki paylar n ço altmay daha sonra ihra- "Avrupa'da iki büyük ayakkab sat - limetrik hesaplamalar yap l yor. Kalifi- Kuflo lu, flöyle konufltu: kalifiye eleman çok önemli. Çünkü micata yönelmeyi planlad klar n söyledi. c s devle flört halindeyiz. fiu anda numune çal flmalar yap yoruz. Türkiye'de p dan eleman yetifltirerek çözüyoruz" ye eleman s k nt m z var. Bunu, altya- A rl kl olarak yurt içi firmalara ürettim yapt klar n ancak bazen ihracat de ma azalar zincirleriyle çal fl yoruz. ifadesini kulland. (AA) ANKARA - Türkiye'de tah l üretimi, bu y l geçen y la göre yüzde 12,3 artarak 37,5 milyon tona yaklaflt. Sebze ürünleri üretim miktar, 2013'te geçen y la göre yüzde 2,3 artarak yaklafl k 28,5 milyon ton oldu Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l na iliflkin Bitkisel Üretim statistikleri'ni aç klad. Buna göre, Türkiye'de tah llar ve di- er bitkisel üretim, 2013'te geçen y la göre yüzde 8,1 artt. Üretim tah l ürünlerinde yüzde 12,3, sebzelerde yüzde 2,3 ve meyvelerde yüzde 1,2 art fl göstererek, tah l ürünlerinde 37,5 milyon ton, sebzelerde 28,5 milyon ton ve meyvelerde 18,2 milyon ton olarak gerçekleflti. Tah l ürünleri üretim miktar, geçen y la göre yüzde 12,3 artarak yaklafl k 37,5 milyon ton oldu. Bu day üretimi, 2013'te geçen y la göre yüzde 9,7 artarak yaklafl k 22,1 milyon tona ulaflt. Ayn dönemde arpa üretimi yüzde 11,3 artarak 7,9 milyon ton, çeltik üretimi yüzde 2,3 artarak 900 bin ton, dane m s r üretimi de yüzde 28,3 yükselerek yaklafl k 5,9 milyon ton oldu. Baklagillerin önemli ürünlerinden nohut yüzde 2,3 azalarak 506 bin tona, k rm z mercimek yüzde 3,7 azalarak 395 bin tona, yumru bitkilerden patates Bitkisel üretim artt ise yüzde 17,7 azalarak yaklafl k 4 milyon tona geriledi. Ya l tohumlardan ayçiçe i üretimi ise yüzde 11,2 art fl kaydederek, 1,5 milyon tona yükseldi. Tütün üretimi yüzde 22,8 artarak 90 bin ton olurken, kütlü pamuk üretimi ise yüzde 3 azalarak yaklafl k 2,3 milyon tona geriledi. fieker pancar üretimi ise yüzde 8,8 artarak 16,2 milyon ton olarak gerçekleflti. Sebze ürünleri üretim miktar, geçen y la göre yüzde 2,3 artarak yaklafl k 28,5 milyon ton oldu. Sebze ürünleri alt gruplar nda üretim miktarlar incelendi inde, yumru ve kök sebzeler yüzde 2,5, baflka yerde s n fland r lmam fl di er sebzeler yüzde 2,3, meyvesi için yetifltirilen sebzeler ise yüzde 2,2 oran nda artt. Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 4,1, k v rc k marulda yüzde 10,3, brokolide yüzde 12,5, kuru sar msakta yüzde 9,6, kuru so anda yüzde 9,7 art fl görülürken, havuçta yüzde 20,2, aysberg marulda yüzde 5,8, bamyada yüzde 6,8, karpuzda yüzde 3,4 azal fl gerçekleflti. Bu y l meyve üretim miktar, geçen y la göre yüzde 1,2 artarak yaklafl k 18,2 milyon ton olarak gerçekleflti. Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlar na bak ld nda, geçen y la göre elmada yüzde 8,3, fleftalide yüzde 4,3, kay s da yüzde 2,6, narda yüzde 21,6 art fl, zeytinde ise yüzde 7,9 oran nda azal fl oldu. Turunçgil meyvelerden portakal yüzde 7,2, limon yüzde 2,3 artarken, sert kabuklu meyvelerden f nd kta üretim yüzde 16,8, antepf st nda yüzde 40,9 azald. Üzüm üretiminde ise yüzde 4,2 azal fl, incir üretiminde ise yüzde 8,7 art fl oldu. Bu y l kesme çiçek üretim miktar, geçen y la göre yüzde 4,8 azald. Süs bitkileri üretimi içindeki paylar incelendi inde kesme çiçekler yüzde 71,1, di er süs bitkileri yüzde 28,9'luk bir paya sahip oldu u görüldü. Karanfil üretimi ayn dönemde geçen y la göre yüzde 4,5, gül (kesme) üretimi yüzde 25,4, gerbera üretimi yüzde 1,2 azald. Tar msal ürünlerin üretim miktarlar - na iliflkin tahminler G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ndan al n yor. Resmi istatistik program kapsam nda TÜ K taraf ndan yay mlanan verilerde, fleker pancar üretim miktar fieker Kurumu, tütün üretim miktar Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu, haflhafl (kapsül, tohum) üretim miktar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü- ünden derleniyor. (AA) Bursa'daki bir ayakkab firmas n n yetkilileri, d fl sat m için iki dünya markas ma aza zincirinin yöneticileriyle görüflmelerini sürdürüyor. Firma sahibi Kuflo lu, "Avrupa'da iki büyük ayakkab sat c s devleriyle flimdi flört halindeyiz. fiu anda numune çal flmalar yap yoruz Türkiye'de de ma azalar zincirleriyle çal fl yoruz y l ndaki hedefimiz; dünya ma azalar na aç lmak" dedi. AVM lerin tahmini 2014 cirosu 75 milyar STANBUL- SEMRA ORKAN - Al flverifl Merkezi Yat r mc lar Derne i (AYD) Baflkan Hulusi Belgü, 2013'te AVM'lerin 60 milyar liral k ciro yapt n n tahmin edildi ini belirterek, "Bu rakam n 2014'te 75 milyar lira civar nda gerçekleflece ini öngörüyoruz" dedi. AA muhabirine AVM sektörünü de erlendiren Belgü, sektörde 15 milyar dolar yabanc sermaye olmak üzere bugüne kadar 45 milyar dolarl k yat r m gerçeklefltirildi ini ifade ederek, 2012'de sa lanan istihdam 360 bin iken 2013 itibariyle bu rakam n 385 bin kifliye ulaflt n söyledi. Belgü, 2012 ile karfl laflt r ld nda metrekare bafl na cironun 513 liradan 551 liraya ç kt n ve 2012 sonu itibariyle bu rakam n 50 milyar lira oldu unu vurgulayarak, toplam cironun 2013 sonu itibariyle 60 milyar liraya ulaflaca n n tahmin edildi ini kaydetti. Belli noktalarda, flehrin belli k s mlar nda AVM'lerin yo unlaflt ve bundan s k nt duyuldu unun gözlemlendi ini anlatan Belgü, "Ancak uzun vadede bu projelerin yat r mc lar na ve Türkiye ekonomisine pozitif de er yarataca n düflünüyoruz. Belli bölgelerde yo unluklar n artmas bundan sonra yap lacak yat r mlarda haliyle daha hassas düflünülmesini gerektiriyor. Yak n gelecekte yo un yerleflim merkezleri ve ifl merkezlerinin bulundu u bölgelerde metraj olarak küçük semt AVM'leri ve tematik projeler oluflacak" ifadesini kulland. Belgü, 2013'ün AVM sektörü aç s ndan son birkaç y lda oldu u gibi büyüme trendinin sürdü ü bir y l oldu una vurgu yaparak, bu y l aç lan 27 yeni AVM ile Türkiye'deki toplam AVM say s n n 333'e, toplam kiralanabilir alan n ise 9,2 milyon metre kareye ulaflt n dile getirdi. AVM ziyaretçi say s n n 2012'de 1,5 milyar oldu- unu, bu rakam n 2013 sonuna kadar 1,6 milyara ulaflaca n tahmin ettiklerini anlatan Belgü, "2012 y l için AVM ziyaretçilerinin yüzde 63'ünün ziyaretinde al flverifl yapt n görüyoruz. Ziyaret s ras nda yap lan ortalama al flverifl tutar ise 105 lira y l endeksinde en yüksek art fllar ayakkab -çanta kategorisinde gerçekleflti. Bu durum 2011 ve 2012'de de ayn yd. Giyim ve teknoloji al flverifli 2013'te çok al flveriflin yap ld di er kategoriler" de erlendirmesinde bulundu. Belgü, tüketim al flkanl klar n n y lbafl, sevgililer günü, bayram gibi özel günlerde art fl gösterdi ine iflaret ederek, "Perakendecinin ve AVM içerisindeki markalar n özel günler öncesindeki indirim ve hediye kampanyalar tüketim e ilimlerine olumlu yans yor. Y lbafl al flveriflinde tüketimi yönlendiren temel faktör perakendecinin tüketiciye sundu u avantajlard r" dedi. AVM sektörünün de tüm ekonomide oldu u gibi geçici bir süre de olsa gezi olaylar ndan olumsuz etkilendi ini hat rlatan Belgü, sözlerini flöyle sürdürdü: "Sektörümüz son y llarda büyük bir h zla geliflti. Gerek büyük flehirlerde gerekse Anadolu'da kent ile bütünleflen, halk taraf ndan benimsenen, yaratt istihdam ve kay tl ekonomiye geçiflte önemli yer alan AVM'ler hayata geçti. AYD olarak inan yoruz ki, ancak yöre halk taraf ndan benimsenen, çevre ve do aya uygun projeler baflar l olabiliyor. Son 5 y la bakt - m zda 2009' da 214, 2010'da 240, 2011'de 274, 2012'de 306 ve 2013'te 333 AVM aç ld. Metrekare bafl na düflen cirolar art yor ve yeni aç lan AVM'ler de kendi ziyaretçilerini oluflturuyor." (AA)

7 7 EKONOMI 9 Ocak 2014 Perflembe Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi ZM R - Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo- u mallar na olan ilginin azald, yöresel el sanatlar, tekstil ve deri ürünleri ile tak lar n ön plana ç kt ifade edildi. zmir'de bu y l 24'üncüsü düzenlenen Hediyelik Eflya Günleri'ni organize eden Gençiz Fuarc l k Genel Müdürü Osman Gençer, 280 firman n kat l m yla 10 gün aç k kalan fuar, biletli 140 bin kiflinin ziyaret etti ini söyledi. Kat l mc ve ziyaretçi say s nda geçen y la göre yüzde 15 art fl sa land n ifade eden Gençer, flöyle konufltu: "Bu y l yöresel ürünler ve seri sonu alt n-p rlanta sat fl yla ilgili özel stantlar oluflturuldu. Bu stantlara vatandafl n ilgisi beklenenin üzerinde oldu. Çin mallar n n etkisinin azald n görüyoruz. nsanlar hediyelik eflyada Çin mallar ndan s k ld. Geçen y l ve önceki y llarda Çin mallar etkiliydi, bu y l yerli ürünler ön plana ç kt. thal ürünlerde ise Endonezya ve Hindistan'dan gelen ürünlere ilgi fazla." Fuarda de erli ürün satan firmalar n durumunun daha iyi oldu unun gözlendi ine dikkati çeken Gençer, daha ucuz ürünler satan firmalar n bekledikleri cironun alt nda kald klar n bildirdi. Gençer, özellikle deri mamulleri, tekstil, yöresel el sanatlar ve tak ürünlerine ilginin fazla oldu una de inerek, "Seri sonu alt n ve p rlanta bölümü için 15 firma stant açt. Firmalar n fuarda sat fl yapma hedefi yoktu. Ancak ilk günden itibaren sat fllar n beklenenin çok üzerinde gitmesi üzerine firmalar n yetiflmifl sat fl elemanlar n n tümü fuara kayd r ld " diye konufltu. (AA) AB'ye ihracat zirvede STANBUL - MURAT B R NC - Türkiye'den kas m ay nda gerçeklefltirilen ihracat içerisinde AB'ye yap lan ihracat n pay yüzde 44,1 ile son 23 ay n en yüksek seviyesine ulaflt. AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden derledi i bilgiye göre, AB'ye (AB 28) yap lan ihracat n toplam ihracat içindeki pay yüzde 44,1 ile son 23 ay n en yüksek seviyesine ç kt. Küresel krizin etkisiyle AB'de yaflanan daralma Türkiye'nin ihracatta yeni pazarlara yönelmesini beraberin getirmiflti y l ndan itibaren ihracat pazarlar n çeflitlendiren Türkiye, baflta Yak n ve Ortado u olmak üzere Kuzey ve Güney Afrika ülkelerine ihracat n art rd y l ndan itibaren y ll k bazda Türkiye'nin ihracat yapt bölgeler incelendi inde, AB'ye yap lan ihracat n pay yüzde 58'lerden 2012 y l na kadar kademeli olarak yüzde 38,9'a kadar geriledi. Kas m 2013 itibariyle AB'nin ihracattaki pay yüzde 40' n üzerine ç karak yüzde 41,68 oldu. GAZ ANTEP - Güneydo u Anadolu hracatç Birlikleri Baflkan (GA B) Abdülkadir Ç kmaz, ihracat kay t ifllem hacminin yüzde 11,8 art flla 10 milyar 32 milyon 736 bin dolara yükseldi ini bildirdi. Ç kmaz, yapt aç klamada, 10 milyar dolar s n r n aflarak birlik tarihinin en yüksek de erine ulaflt klar n belirtti. GA B'in 2023 vizyonu çerçevesinde liderli ini sürdürdü üne dikkati çeken Ç kmaz, "GA B'in ihracat kay t ifllem hacmi yüzde 11,8'lik art flla 10 milyar 32 milyon 736 bin dolara yükseldi. Birliklerimizce 2013 y l nda önceki y la oranla yüzde 14,2'lik art flla toplam 9 milyar 364 milyon 853 bin dolarl k ihracat kayda al nd. Di er ihracatç birlikleri ad na 667 milyon 883 bin dolarl k ihracat kayda al nd " dedi. Geçen y l 190 ülkeye ihracat gerçeklefltirildi ini belirten Ç kmaz, flu bilgileri verdi: "Bölge ihracat nda Ortado u ülkeleri yüzde 62,3 payla ilk s rada yer ald. hracatta AB ülkeleri yüzde 13,8 ile ikinci, Afrika ülkeleri yüzde 9,3'le Türkiye'nin Avrupa'daki kriz nedeniyle pazar çeflitlendirmesi politikas meyvelerini verdi ve Türkiye'nin ihracat ndaki AB'nin pay n n minimum oldu u 2012 y l nda (yüzde 38,96) Yak n ve Ortado u'nun ihracat m zdaki pay yüzde 27,8'e yükselerek tarihi düzeye ulaflt. Yak n ve Ortado u'nun Türkiye'nin toplam ihracattaki pay Kas m 2013 itibariyle yüzde 23,36'ya indi. Benzer flekilde Afrika'ya yap lan ihracat n toplam ihracattaki pay da 2003 y l nda yüzde 4,5'ten 2009 y l nda yüzde 10'a yaklaflt ve 2013 kas m ay itibariyle yüzde 9,26 oldu. Son 10 y ll k dönemde ayl k bazda ihracat oranlar dikkate al nd nda AB'nin ihracattaki pay n n en düflük oldu u ay yüzde 37,22 ile 2009 y l fiubat ay olurken, ihracattan ald en yüksek paya yüzde 61,14 ile 2004 y l Ocak ay nda ulafl ld. AB'ye yap lan ihracat n miktar 2008 y l nda 63,7 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra kriz nedeniyle düflüfle geçerek, 2009 y l nda 47,2 milyar dolara gerilemiflti üçüncü s rada geldi. Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Libya, ABD, talya, Almanya, ngiltere, Rusya Federasyonu ile M s r en fazla ihracat yap - lan ülkeler oldu. Hal, demir-çelik mamulleri, iplik, kumafl, pastac l k ürünleri, bitkisel ya lar, plastikler ve mamulleri, de irmencilik ürünleri, d fl giyim, ka t ve karton en çok ihracat edilen ürünler oldu." Ç kmaz, Gaziantep'in geçen y l kendi rekorunu k rarak 6 milyar 472 milyon 870 bin dolar ihracata imza att na dikkati çekti. Gaziantep'in en fazla ihracat yapan alt nc il oldu una dikkat çeken Ç kmaz, flunlar kaydetti: "Bölgemizin lokomotif ili Gaziantep, 2013 y l nda 6 milyar 472 milyon 870 bin dolar ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan alt nc flehri oldu. Hububat, bakliyat, ya l tohumlar ve mamulleri, hal, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddelerle demir ve demir d fl metaller, ilimizin ihracat nda önde gelen sektörler aras nda yer ald y l nda daha fazla ihracat rakam hedefliyoruz."(aa) y l nda AB'ye yap lan ihracat ivme kazanarak 2012 y l nda 59,4 milyar dolara ulaflm flt ve 2013 y l 11 ayl k dönemde ise ihracat miktar 57,8 milyar dolar gerçekleflti. Halk Yat r m Araflt rma Müdürü Banu K vc Tokal konuya iliflkin de erlendirmesinde, ihracatta gözlenen iyileflmede, Türkiye'nin ana ihracat orta olan Avrupa Birli i (AB) ekonomisindeki toparlanma ve TL'nin artan rekabet gücünün etkili oldu unu kaydetti. AB-28 bölgesinin toplam ihracattaki pay kas m ay nda yüzde 44,1 (Kas m 2012'de yüzde 42 idi), Ocak-Kas m döneminde ise yüzde 41,7 (Ocak- Kas m 2012'de yüzde 38,9 idi) düzeylerine yükselmifl göründü ünü ifade eden Tokal, "AB borç krizi s ras nda ihracatta bölgesel çeflitlendirme politikas kapsam nda a rl artan MENA bölgesinin ise, ana ihracat orta na dönüfl sinyalleriyle Kas m'da yüzde 28,9'a (Kas m 2012'de yüzde 30,6 idi), 11 ayl k dönemde ise yüzde 29,9'a (Ocak-Kas m 2012'de yüzde 34,2 idi) geriledi i izleniyor" dedi. (AA) Türkiye'den kas m ay nda gerçeklefltirilen ihracat içerisinde AB'ye yap lan ihracat n pay yüzde 44,1 ile son 23 ay n en yüksek seviyesine ulaflt y l ndan itibaren y ll k bazda Türkiye'nin ihracat yapt bölgeler incelendi inde, AB'ye yap lan ihracat n pay yüzde 58'lerden 2012 y l na kadar kademeli olarak yüzde 38,9'a kadar geriledi. Kas m 2013 itibariyle AB'nin ihracattaki pay yüzde 40' n üzerine ç karak yüzde 41,68 oldu. Tomarza Kabak Çekirde i koruma alt na al n yor ANKARA - Türk Patent Enstitüsü (TPE) Baflkanl na, Tomarza Kabak Çekirde i'nin co rafi iflaret almas amac yla 2011'de yap lan ve Resmi Gazete'de ilana ç kar lan baflvuruya 6 ay içinde itiraz gelmezse Tomarza Kabak Çekirde i tescillenecek. TPE'nin co rafi iflaretlerin korunmas na iliflkin tescil talep ilan, Resmi Gazete'de yay mland. Buna göre, Tomarza Kaymakaml Köylerine Hizmet Birli i, "Tomarza Kabak Çekirde i"ne co rafi iflaret verilmesi için 11 Temmuz 2011'de TPE Baflkanl na baflvurdu. Yap lan baflvuruda, Tomarza Kabak Çekirde i ile ilgili flunlar kaydedildi: "Tomarza Kabak Çekirde i hasat sonras nda meyveden uzaklaflt r ld ve günefl fl nda do al olarak kurutuldu u için, nem almayan depolarda uzun süre (1-2 y l) saklanabilme özelli ine sahiptir. lçede çiftçiler kendi tohumluklar n kendileri üreterek kullanmaktad rlar. Tohum üretiminde tarlalardaki en sa l kl kabaklardan al nan çekirdekler kullan lmaktad r." Resmi Gazete'de yay mlanan ilana, 6 ay içinde itiraz edilmezse Tomarza Kabak Çekirde i co rafi iflaret alacak. Co rafi iflaret korumas, tescilin temel amac belirli bir co rafyadan kaynaklanarak belirgin nitelikleriyle ün kazanm fl ürünlerin ''gerçek üreticileri'' ad na kay t alt na al nmas olarak tan mlan yor. Böylelikle bölgesel ya da ulusal kalk nman n desteklenmesi sa lan yor. Ayr ca ürünlerin niteliklerini kaybetmeden sürdürülebilirli inin sa lanmas, ürünlerin tan t m n n yap lmas, ürünün beraberinde getirdi i ünden üreticilerinin ekonomik anlamda faydalanmas, tüketici baz nda beklenen ve istenen kalitenin garanti edilmesi de tescil sisteminin amaçlar aras nda bulunuyor. (AA) Güneydo u, 2013'te ihracat rekoru k rd

8 8 9 Ocak 2014 Perflembe Aylin DEM RHAN Ad yaman'a Bilim Sanat Merkezi kuruluyor ADIYAMAN - Ad yaman da e itim alan nda yap lan at l mlarda önemli bir eksik daha gideriliyor. Vali Mahmut Demirtafl, Esentepe Mahallesi'nde üstün zekal ve üstün yetene e sahip çocuklar için 16 dersikli Bilim Sanat Merkezi yap laca n aç klad. Merkez Esentepe Mahallesi'nde yap lacak 16 derslikli Bilim Sanat Merkezi'nin 6 bin metre karelik bir alana sahip oldu unu ve uygulanacak projenin ihalesinin yap larak temelinin at ld n belirten Vali Mahmut Demirtafl, Bu merkezde üstün zekal ve üstün yetene e sahip çocuklar e itim alacak. Ad yaman'da böyle üstün zekal çocuklar m z n e itim alacaklar bir alan yoktu. Bu eksikli i de gideriyoruz. Temeli at lan bu merkezimizi 350 günde tamamlayarak 2014 y l nda bitirmeyi hedefliyoruz. Bu okulumuzun bitirilmesi ile ilimizde yaklafl k 500 üstün zekal ço umuz burada e itim ve ö renimine devam edecektir. Üstün zekal çocuklar m z n yeteneklerinin en iyi flekilde gelifltirilmesi ve ülkemize faydal bireyler olmalar n n önünü açmak için temelini att m z bilim ve sanat merkezi Ad yaman için önemli bir kazan md r. Burada yetiflecek çocuklar n ülkemizin ve ilimizin kalk nmas nda bir çok baflar lara imza atacaklar na inan yorum. Ad yaman'da e itimin niteli ini ve kalitesini art rma noktas nda her geçen gün çal flmalar m z daha da art r yoruz. dedi. (CHA) Sergiledikleri el sanatlar nda okullar na destek sa l yorlar ZONGULDAK - Zonguldak n Ere li lçesi ndeki, K z Teknik ve Meslek Lisesi, El Sanatlar ve Tekstil Bölümü sergisi yo un ilgi görüyor. Ö rencilerin el eme i göz nuru çal flmalardan elde edilen gelir okul aile birli i vas tas yla okulun ihtiyaçlar nda kullan lacak. K z Teknik ve Meslek Lisesi, El Sanatlar ve Tekstil Bölümünde ö renim gören 50 ö renci, yaklafl k 250 parça el eme i göz nurunu Abdi ipekçi sergi salonunda sergiliyor. Sergide örtüler, hurçlar, seccadeler, ayakkab torbalar, mutfak tak mlar, yatak örtüleri, pikeler ve nevresimler, baflörtüleri, tel k rma baflta olmak üzere gibi Atatürk Posteri ve Arapça yaz l Besmele tablolar n n sat fl gerçeklefltiriliyor. Okulun El Sanatlar Ö retmeni Ayflegül Çak rlar yapt aç klamada, el sanatlar bölümü ö rencileri ile ö retmenlerinin y l içinde yapt klar ürünleri sergilediklerini söyledi. Sergide, çeflitli ürünler bulundu unu anlatan Çak rlar, "Karadeniz Ere li K z Meslek Lisesi ö rencileriyle birlikte el sanatlar ö rencileriyle birlikte burada sergi çal flmas nda bulunuyoruz. Ayn zamanda da yapt m z ürünleri hem sat fl amaçl burada halka sunuyoruz. Mezun olduktan sonra diplomalar yla birlikte yanlar nda ifl yeri açma belgeleri de al yorlar. Üniversiteye u urlad m z ö rencilerimiz üniversiteye. U urlayamad m z ö rencilerimizi de herhangi bir atölye ortam açabilmeleri için ifl yeri açma belgesiyle mezun oluyorlar. (CHA) "Ayd n Gün Teflvik Ödülü", viyolonsel sanatç s Cans n Kara'ya verildi STANBUL - Vak ftan yap lan yaz l aç klamaya göre; Cans n Kara, 41. stanbul Müzik Festivali'nin "Festival Genç Solistini Ar yor" projesi kapsam nda, Türkiye çap nda seçmelere kat lan genç viyolonselciler aras ndan jürinin tercihi oldu ve Haziran 2013'te festivalde bir konser verdi. Düzenlenen törende Cans n Kara'ya 15 bin lira de erindeki "Ayd n Gün Teflvik Ödülü"nü, KSV Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczac bafl sundu. Cans n Kara, 2002'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Müzik Haz rl k lkö retim Okulu'na kabul edilerek önce Marina Rahmatullayeva ve ard ndan Gara Aliyev ile viyolonsel çal flt. Bilkent Müzik Haz rl k lkö retim Okulu'ndan 2010'da dönem birincisi olarak mezun olan Kara, Eylül 2010'dan bu yana e itimini ngiltere'deki Yehudi Menuhin School'da, Thomas Carroll ile sürdürüyor. Ayval k Uluslararas Müzik Akademisi, Akademi Datça, ABD Marshall Üniversitesi Müzik Okulu, ABD Meadowmount Müzik Okulu ve Viyana'da e itimlere, Peter Bruns, fiölen Dikener, Frieder Lenz, Umberto Clerici, Hans Jorgen Jensen, Miklos Perenyi ve Heinrich Schiff'in ustal k s n flar na kat lan Kara'n n ödülleri aras nda, Mersin I. Ulusal Viyolonsel Yar flmas birincili i (2008), H rvatistan VII. Uluslararas Antonio Janigro Viyolonsel Yar flmas üçüncülü ü (2008) ve X. Avusturya-Liezen Uluslararas Viyolonsel Yar flmas ikincili i (2010) bulunuyor. Orkestra eflli indeki ilk konserini, 13 yafl ndayken Mersin Üniversitesi Akademik Senfoni Orkestras ile veren Cans n, 2010'da Gürer Aykal yönetimindeki Bilkent Gençlik Senfoni stanbul Kültür Sanat Vakf n n ( KSV), "gelece in sanatç lar - n n yetiflmesine katk da bulunmak" amac yla 40. y l nda bafllatt ve her y l klasik müzik alan nda gelecek vadeden bir genç müzisyene verilen "Ayd n Gün Teflvik Ödülü"nün bu y lki sahibi, genç viyolonsel sanatç s Cans n Kara oldu. Orkestras eflli inde çald. Cans n, 41. stanbul Müzik Festivali'nin "Festival Genç Solistini Ar yor" projesi kapsam nda yap lan ulusal seçmeleri kazanarak 10 Haziran 2013'te Ramiz Malik Aslanov yönetimindeki stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar Senfoni Orkestras eflli inde bir konser verdi. KSV taraf ndan her y l 29 yafl n alt ndaki bir sanatç ya verilen "Ayd n Gün Teflvik Ödülü", çalg, flan, bestecilik ve fleflik branfllar ndan gelen baflvurular aras ndan seçici kurul taraf ndan belirleniyor. Seçici kurul, KSV Genel Müdürü Görgün Taner baflkanl nda, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü fief Rengim Gökmen, Devlet Opera ve Balesi Baflrejisörü ve KSV Yönetim Kurulu Üyesi Yekta Kara, keman sanatç s Cihat Aflk n, Borusan Kültür Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ile stanbul Müzik Festivali Direktörü Yeflim Gürer Oymak'tan olufluyor. Vakf n kurucular aras nda yer alan ve Türkiye'de operan n geliflmesine katk da bulunan Ayd n Gün an s na bafllat lan ödülün ilki, geçen y l genç keman sanatç s Hande Küden'e verildi. Türkiye'de operan n geliflmesine büyük katk da bulunan Ayd n Gün, 1917 y l nda Adana'da do du. stanbul ve Ankara operalar n n kurucular aras nda yer alan Gün, iki kurumda da genel müdürlük yapt. Gün, "Avrupa Konseyi Kültür Ödülü"nün yan s ra 1988 y l nda "Devlet Sanatç s " unvan na lay k görüldü y llar aras nda KSV'nin genel müdürlü ünü yapan Gün, 20 y l Uluslararas stanbul Festivali'nin sanat yönetmenli ini üstlendi. (A.A) SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Melahat Ecevit den: Yar yoldan dön Melahat Ecevit fliirleriyle olgunlaflm fl, ar - lafl p durulaflm fl kalem ve imza sahiplerimizin bafl nda geliyor. O, Isparta ilimiz merkezinden, net, anlafl l r sesler getiriyor, yans t yor. Yar yoldan dön bafll kl bir fliiri var Melahat hocan m n masamda. Bu fliir alt dörtlükten meydana geliyor. Gitme, kalmas n gözün arkada, uzatma yolunu yar yoldan dön uyar s yla söze bafllan l yor. Olmad k duan n fark na varmak gerekti i hat rlatmas da ekleniyor. Sonra bu fliiri iki dörtlü ünde flöyle sesleniliyor: Hasrete firiftar ettin bafl m, Oyuk oyuk oydun sab r tafl m, Beraber yiyelim lokma afl m, Beni seviyorsan yar yoldan dön! Dualar m sana avuç açarken, Sen baflkas n diye ayr seçerken, Niye u ramad n gelip geçerken, Beni seviyorsan yar yoldan dön! Ve bir baflka dörtlü ünde bu fliirin Melahat Ecevit hocan m; Biliyorsun sensin benim bafl tac m/mal mülk, paraya yok hiç ihtiyac m/yaln z sana mecbur, sana muhtac m fleklindeki duygu samimiyetiyle seslendikten sonra, kalan iki dörtlü ündeki duygular n flöyle ortaya koyuyor: Seninle ikimiz ne günler gördük, fiimdi perdelerin hepsi örtük, Öyle sarhoflum ki, hemde kör kütük, Beni seviyorsan, yar yoldan dön Bütün eflyalarda birbir an var, Maziyi anlatan söyler yan var, Az kald sevenin ç kar can var, Beni seviyorsan yar yoldan dön!.....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Feyzi Hal c le fiiir ve fiair Kavram Üzerine-2 Yani fliir bu kadar önemli, bir o kadar da insanlar bir araya getiren önemli bir sanat. Feyzi Hocam, biliyorum ki siz Türk Edebiyat n n en büyük, en ünlü flairleriyle arkadafll k ettiniz, dostluk kurdunuz. Biraz onlardan bahseder misiniz? Bildi im kadar yla, Yusuf Ziya Ortaç la da çok yak n dostlu unuz vard. Bana özel sohbetinizde söylemifltiniz ama bütün Türkiye, bütün dünya buradan duysun. Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Veli konusu aç - l nca, Orhan Veli nin Yaz k oldu Süleyman Efendiye m sra n hat rlayarak, Yaz k oldu Türk fiiirine dermifl. Hocam bunu biraz açar m s n z? Neden Yusuf Ziya Ortaç yaz k oldu Türk fliirine derdi? Evet, böyle derdi. Orhan Veli nin, dolay s yla Garip Ak - m n n Türk fliirine zarar verdi ine inan rd. Biliyor musunuz, 1943 te stanbul u Gördüm diye bir fliir yazd m. Gördüm güzel stanbul u gördüm Tarihteki alt n yolu gördüm Gezdim on as rl k ulu flehri Bofl gönlümü birden dolu gördüm Girmifl gibi mazideki harbe Hiç dinmedi kalbimdeki darbe Gezdim o çetin surlar garbe Heybetle uzanm fl kolu gördüm Bu fliiri okuyan Yahya Kemal bir gün Yusuf Ziya Bey e: Ya, bu stanbul u Gördüm fliirini yazan kim? demifl. Ben o zamanlar, on sekiz, on dokuz yafl nday m. O zamanlar Yahya Kemal Bey ile Yusuf Ziya Ortaç beraber ayn binada otururlard vilayetin hemen karfl s nda. Yusuf Ziya Bey, benim hakk mda Yahya Kemal e, Efendim, stanbul u Gördüm fliirini yazan kimya mühendis talebesi Konyal bir genç demifl. Yahya Kemal de, Gelsin, bir tan flal m demifl; ama o zamanlar nerde bende o cesaret. Sonra hiç unutmuyorum, o zamanlar Konyal bir arkadafl m Fikret fiaho lu. O anlat rd, bir gün Yahya Kemal le bir mekânda otururlarken birden bofl bulunup üstada, üstad m, Biz veda etmek üzereyiz kedere/getir ahbaba bir kavakl dere m sralar n nas l söylediniz demifl. Sen misin bunu söyleyen? Aman Allah m Yahya Kemal onu ordan öyle bir kovalam fl ki. Bunlar arkadafl mdan dinledi im için mi bilmem Yahya Kemal Bey e hiç yanaflamad m. Hayat m bu flekilde geçti, bütün arkadafllar m sevdim iflte. Gültekin Samano- ullar n, Mustafa Necati Karaer i, Orhan fiaik Bey i ve Zeki Ömer Defne yi çok severdim; fakat ben serbest tarz fliire hiç yanaflmad m. Neden? fiundan yanaflmad m, aruzu da, heceyi de yaz yordum. Hecenin befl flairi beni seviyorlar ve takdir ediyorlard. Ben fliirlerimi Orhan Seyfi ve Yusuf Ziya Bey e verirdim. Onlar, Yahu bir çay iç falan derlerdi. Ben hiçbir fley içmeden, müsaadenizle dersim var derdim. Böyle hareket ediflim herhalde Anadolulu oldu umuzdan dolay yd. stanbul da büyümüfl olsayd m biraz daha farkl davran r, daha fazla fley yapard m diye düflünüyorum. Ama biliyorum ki, birkaç tane de olsa, sizinde serbest vezinde yazd n z fliirler var. Evet var. Bu defa yazmasam derler ki Bu serbest vezni kullanam yor da o yüzden aruza ve heceye devam ediyor. fiimdi önümde, Hz. Mevlânâ n n Mesnevi sinin birinci cildini dört bin befl yüz beyte çevirdim. Benden daha güzel yazan flairler de var elbet; ölmüfl olanlar da var, ama Mevlânâ müzesine benim on sekiz beytimi koydular. Onlara, koymay n, etmeyin dediysem de, dediler ki senin fliirin hepsinden güzel. Kim söylüyor bunu, Konya ya gelen Ahmet Muhip D ranas ve Cahit S tk Taranc. Onlar Konya ya geldikleri zaman onlar hal ve mobilya ma azam zda a arlard m. Konya ya gelen her flaire hürmet ederdim. Ben hiç Orhan Veli ile görüflmedim. Serbest tarz fliire gidenlerle görüflmedim, bizim zaman m zda Otuz Befl Yafl flairi vard, halk evi dergilerinde de yazard k ve biz hep birbirimizi tan rd k. Ama onlar birden parlad lar; fakat Orhan Veli iyi bir flair. Yüzlerde nur ak nlarda bereket At üstünde mor kâküllü flehzade Unutmaya bafllad m memleket. Ben bunu m sralar nas l inkâr ederim? GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Aynas n nazl yârim billurdan bir aynas n. Raz y m gönlüm senle aflkla her dem kaynas n. Piflmek demek aflk demek yanman n sonu var m? Senle olay m vars n; felek benle oynas n.

9 9 Ocak 2014 Perflembe 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof. Dr. Nurullah ÇET N ST KLÂL MARfiI NIN TAHL L VE KAYNAKLARI-2 YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Fransa'dan Dönüfl 3 Bir haftad r Ankara'dayd m, Fransa'dan dönmüfltüm. çim ad mlar n ve seslerin olmad bir çöl gibiydi; su yoktu, vaha yoktu, serap bile yoktu, göz p narlar ma kadar kuruydum, kupkuru... Nicolas Sarkozy'nin benim için atad n düflündü üm Fransa'n n Türkiye'deki ilk hukuk müflaviri telefonlar ma dönmemiflti. Oysa ki Paris'te 29 Ekim Cumhuriyet Balosunda beraberdik Türk Elçili inde, Fransa'da telefonlaflm flt k bir kaç kez, heyecanla dönüflümü bekledi inden söz etmiflti ve karfl l kl yard mlaflacakt k kad nla, ve o ifl sözde bitmiflti, bafllayamam flt ki... Ailem de tedirgin etmiflti döner dönmez beni; yanan çemberin içinden atlayan bir kaplan kadar gösteriflli ve kuvvetliydi avukat babam. O bulundu u yere t rnaklar yla parçalayarak gelmiflti ve en yüksek noktaya ç kt ktan sonra yapt ilk ifl, kulaklar sa r edecek bir flekilde kükremek, etraf ndaki herkesi titreterek bast rmak, engellemek için bizlerden gelecek en ufak yükselmeyi, yukar ç karken kulland merdiveni tekmeleyerek; üstümüze y kmak olmufltu... Merdiven büyük bir gürültüyle üstümüze çöküp, bizi sakatlam fl ve O'na tamamen ba ml hale getirmiflti. Çok ihtirasl bir adamd, O; yüksekte, kan ndan da olsa bir baflkas na tahammül edemeyecek kadar kendine kap lm fl biri... Benim Fransa'da avukatl k yapmam, bir bafl kald r yd, bata ç ka da olsa O'na fark ettirmeden baflka bir köfleden merdiven kurup, Sevr anlaflmas, I. Dünya Savafl sonunda Osmanl Devleti ile tilaf devletleri aras nda Paris in Sevr banliyösünde 10 A ustos 1920 de imzalanan bir anlaflmad r. Buna göre ülke paramparça ediliyor, ngiltere, Fransa, talya, Yunanistan, Ermenistan, ülkeyi bölge bölge parselliyorlar, Kürdistan diye bir devlet kurduruyorlar, Türklere de Orta Anadolu da küçücük bir bölge b rak l yor. flte Millî Mücadelemizi bu Sevr anlay fl na karfl, Sevr e mahkum olmamak, Sevr ma aras nda s k fl p kalmamak için verdik. Burada ilginç bir benzerlik var. Peygamberimizi kuflatan, hapseden, k st ran, dar bir mekâna mahkûm eden ma aran n ad n n Sevr olmas yla, Türk milletini Orta Anadolu da ma araya benzeyen küçük bir alana hapsetmeyi ve orada yok olup gitmesini amaçlayan, k sk vrak kuflatan, hapseden Sevr anlaflmas n n adlar n n da ayn olmas n nas l izah etmeli? Sevr banliyösü, Paris in d fl nda küçük bir yerleflim yeridir. Sevr ma aras da Mekke nin d fl nda Sevr da nda küçücük bir yerleflim yeri olarak kabul edebilece imiz bir ma arad r. lginç bir tevafuk! Kureyflli kâfirler, baflta Hz. Muhammed olmak üzere Müslümanlar yok etmek, öldürmek için pefllerine düfltüler. Haçl kalabal klar olan kâfir tilaf Devletleri de Müslüman Türkleri öldürüp yok etmek için üstümüze çulland lar. Kureyflli kâfirler, de iflik kabilelerden seçtikleri en kuvvetli bir çete ile Müslümanlar n pefline düfltüler. Bat l kâfir devletler de ngiliz, Frans z, talyan ve Yunan kabilelerinden seçtikleri kuvvetli bir orduyla üzerimize sald rd lar. Kureyflli kâfirler, Hz. Muhammed i bir gece evinde basarak imha etmek istediler. Hz. Muhammed, bunu Allah tan haber al nca Medine ye hicret için gizlice yola ç kt ama kâfirler peflinden geldiler. Avrupal kâfirler de Müslüman Türk ü yok etmek için evini, yurdunu, vatan n bast lar. Müslüman Türk de stanbul dan Anadolu ya gizlice; mesela Özbekler Tekkesi arac l yla oldu u gibi Kuva-y Milliyye hicretine ç kt ama kâfir Avrupal lar, Anadolu içlerine kadar peflimizden geldiler. Kureyflli kâfirler, Hz. Muhammed i ölü veya diri olarak getiren kiral k katil çetesine ödül olarak 100 deve vereceklerini vaad ettiler. Avrupal kâfir devletler de kiral k katil olarak tuttuklar Yunan ordusuna Türkleri yok etmeleri karfl l nda ödül olarak Bat Anadolu bölgesini Yunanistan a vereceklerini vaad ettiler. Hicret s ras nda Hz. Ebubekir korktu ama Hz. Muhammed peygamber olarak ona korkma dedi. Millî Mücadele sürecimizde Hz. Ebubekir in karfl l Türk milletidir. Türk milleti de en az ndan bir k sm düflmanlardan korkmufltur ama peygamberin varisi bir âlim olarak Mehmet Âkif, bu millete korkma! demifltir. Daha bunlar gibi pek çok benzerlikler vard r. Âkif iflte bu kültürden geldi i için Millî Mücadele sürecimizi slam tarihinden benzer olaylarla irtibatland rma yoluna gitmifltir. Âkif, millî Mücadele sürecinde verdi i vaazlarda ve yapt konuflmalarda Türk milletine Sevr anlaflmas n n felaketlerini uzun uzun anlatm flt r. Nitekim 24 Aral k 1920 de Kastamonu dan Ankara ya dönüfllerinde Âkif, Eflref Edip le birlikte Mustafa Kemal Pafla n n daveti üzerine istasyonda bir saat kadar görüflmüfller ve Mustafa Kemal Pafla, Âkif e hitaben flöyle demifltir: Kastamonu daki vatanperverane mesainizden (çal flmalar n zdan) çok memnun oldum. Sevr Muahedesinin (anlaflmas n n) memleket için ne kadar feci bir idam hükmü oldu unu Sebilürreflat kadar hiçbir gazete memlekete neflredemedi (yayamad ). Manevî cephemizin kuvvetlenmesinde Sebilürreflad n büyük hizmeti oldu. kinize de bilhassa teflekkür ederim. Mustafa Kemal Pafla n n daha sonra görüfltü ümüze çok memnun oldum, inflallah beraber çal fl r z demesi üzerine Âkif ve Eflref Edip, Tabii beraber çal flmak için geldik demifllerdir. Marfl n ilk kelimesi olan korkma! sözü, Denizli müftüsü Ahmet Hulusi Efendi nin, zmir in 15 May s 1919 günü Yunanl lar taraf ndan iflgal edilince ayn gün verdi i bir fetvada da geçer. Hulusi Efendi fetvas nda flöyle der: Korkmay n z! Meyus (ümitsiz) olmay n z!... Bu livâ-y hamd (Hz. Muhammed in bayra ) alt nda toplan n z ve mücadeleye haz rlan n z. Müftünüz olarak cihâd- mukaddes (kutsal cihat) fetvas n ilan ve tebli ediyorum. Mehmet Âkif, stiklal Marfl n yazmadan önce muhakkak ki bu fetvadan da haberdard ve ondan da etkilendi. Yine bu korkma! sözü, o dönemde kuvvetli bir slam iman na sahip olan bütün Türklerin içlerinde besledikleri ve kardefllerine söyledikleri ortak bir söz gibiydi. Düflman ne kadar güçlü olursa olsun korkmamalar gerekti ini söylüyorlard. Nitekim Hasan Basri Çantay da bir yaz s nda ayn flekilde korkma! demiflti: Ey imanl kardefl! Çok flükür ufk- slâm'da (Müslümanlar n ufkunda) rehâ ve halâs (kurtulufl) günefli do maya bafllad. Dünyan n her taraf nda esarete düflen müslümanlar harekete geldi. Ehl-i Salib'in (Haçl lar n) yaman kast art k anlafl ld. Bütün slam âlemi hakk- hayat n (yaflama hakk n ) müdafaaya, kelimetullah i'lâya (Allah n davas n yüceltmeye) karar ver di. Bugün her vakitten fazla ümitlisin, fakat sabr u sebat et, y lma, usanma, korkma, haydi hamaset (kahramanl k, yi itlik) meydan na. Allahuekber! (Allah en büyüktür) "Ey Rabbimiz! Üzerimize sab r ya d r, bize cesaret ver ki tutunal m. Kâfir kavme karfl bize yard m et, dediler." yukar ya ç kmaya teflebbüs etmifltim ve O; öfkeliydi. Yabanc dil bilmedi i için; O'nun giremedi i bir aland benim ki, bu nedenle merdiveni kurmam engelleyememiflti... ktidar ; ezmek, parçalamak, da tmak ve oyunlar üzerine kurulu her zalim diktatör gibi, O da; sürekli düflürülme kayg s tafl yordu ve ben baflar ya t rman yordum, hemen indirilmeliydim, aya mdan çekilmeliydi hemen, daha yükselemeden... Baraj ve vadiler kurmam gerekiyordu acilen; Fransa Elçili inden ve ailemden gelen tepkileri karfl lamak ve y k m engellemek için. Ak l, yoktan düflünce yaratmakt ve ben d flar dan imkan içinde bo uluyor gibi gözükürken, hep yokluk içinde yüzer ve çaresizlikten üretilmifl çözümler yarat rd m... Adam-kad n yerine konulmamakt beni kiflilik sahibi yapan, irade ve inat delinmez bir z rh gibi vücudumu çevrelemiflti. Yaflam m süslemek gibi bir lüksüm yoktu; istedi im gibi kullanamad m bir fleydi yaflam, onun henüz tamamen sahibi olamam flt m ki... Çözümü gene yurt d fl ndan üretmem gerekiyordu. Savafl yapabilecek düzenli orduya sahip de ildim, ancak vur kaç yap p milis sald r larla hayat m tek bafl ma kazanacak kadard gücüm. Ama bu durumu flimdilik ne Frans z Elçili i ne de ailem biliyordu ve ö renmemeleri için ortal hemen buland rmam gerekiyordu ve stil önemliydi ve ben içerik öyle olmasa da çok güçlü görünmeliydim... DEVAMI VAR GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Önemli bir ruh hastal. 2. spanya ya ait Balear tak madalar nda bir ada. Gereksinim maddelerine devletçe verilen fiyat. 3. Mirasta hak sahibi olma. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 4. Rütbesiz asker. Yerel, mevzi, mahalli. 5. Cerahat. Güzel, hofl. 6. Mukavele, sözleflme. ki yüzü beyaz kaps z yorgan. 7. Radyumun simgesi. Bir ifli yapma, yerine getirme. 8. Yemekten önce ifltah açmak için içilen hafif içki. 9. Ukala. laç, merhem. 10. Piflirilerek haz rlanan yemek. fiaman din adam. Verme, ödeme 11. Türk müzi inde bir makam. Üzüm veren bitki. 12. Bir elektrotta eksi uç. Kar fl k renkli. 13. Ad, nam, unvan. Atmosferde bir alçak bas nç alan çevresinde h zla dönen rüzgârlar n oluflturdu u fliddetli f rt na. 14. ridyumun simgesi. Karadeniz yelkenlisi. Japon lirik dram. 15. Tibet öküzü. Kuzu sesi. 16. Bir tür etli ve büyük zeytin. 17. kinci derecede olan, ikincil. ri yaprakl bir palmiye türü. 18. Erbiyumun simgesi. Bir cins iri at. 19. Gazete ya da dergi yaz s. Satrançta bir de erlendirme ve klasman sistemi. 20. Ç plak, özgür, hür. Tembih sözü. Güzel sanat. Yukar dan afla ya: 1. Söyleyifl özelli i. Türk müzi inde bir makam. Gümüfl. Bir besteyi oluflturan temel motif. 2. Avrupa da bir yar mada. Orta oyununda Kavuklu ile konuflarak oyunu açan kimse. Kesin yarg. 3. Saz n en ince teli. Bir makyaj malzemesi. Bir ilimiz. Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle haz rlanan yiyecek. lgi eki. 4. Ifl a duyarl bir yüzey üzerine çekilen ofset kopyas. Namaz n bölümlerinden her biri. Üstü kapal, yayl ve dört tekerlekli bir at arabas. 5. Kesim. Dileyifl, dileme, dilek. Japonya da bir kent. A açl kl yol. 6. lave. Riyaziye. Yas. 7. Genellikle tek parçadan yap lm fl kad n giysisi. ndiyumun simgesi. Gemilerde oda. 8. Olumsuzluk anlatan önek. Hofl, hofla giden. Yap m. Meflime, son, plasenta. 9. Kal t m, soya çekim. zmir ilinin Kemalpafla ilçesine eskiden verilen ad. A rl k ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmifl kanuni ölçü modeli. Bir pamuk türü. 10. Be enilmeyen davran fllarda bulunma. Bir elektrotta art uç. Müstahkem mevki. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 9 Ocak 2014 Perflembe SAGLIK K fl mevsimiyle birlikte havalar n iyice so umas grip, so uk alg nl, akci er enfeksiyonu gibi birçok hastal n ortaya ç kmas na yol aç yor. K fl mevsimini sa l kl geçirebilmek için ba - fl kl k sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. KAYSER - Özellikle fleker hastalar, kalp yetmezli i, böbrek yetmezli i, kronik bronflit ve ast ml hastalar gibi kronik hastal - olan hastalar k fl mevsimi girmeden grip ve zatürre gibi afl lar yapt rmalar nda büyük yarar var. So uk havalarda kronik hastal olanlar n ba fl kl k sistemini kuvvetlendirmek için neler yapmas gerekti i ile ilgili aç klama yapan Ac badem Kayseri Hastanesi ç Hastal klar Uzman Dr. Yalç n Ünlü, flunlar söyledi: Vücut direncini art rmak için en önemlisi yeterli ve dengeli beslenmektir. So uk havalarda ba- fl kl k sistemini güçlendirmek için A, B, C, D, E vitaminlerinin yeterli miktarda al nmas önemlidir. A ve C vitaminlerinden zengin olan portakal, mandalina, greyfurt, maydanoz, spanak, lahana gibi besinler hastal klara karfl korur. Yaz n güneflten ald - m z D vitaminini k fl n haftada 2-3 kez bal k tüketerek telafi edebiliriz. Yine ba fl kl k sistemini güçlendirmek için A vitamini, havuç, spanak, süt, yo- Sa l kl yaflam ikokulda ö renilecek ANKARA - Mutlu Çocuklar Derne i, çocukluk ça nda fliflmanl n önlenmesi, dengeli beslenme, fiziksel aktivite konular nda çocuklar n bilinçlendirilmesi gibi konularda okullar n önemli bir yeri oldu unu araflt rmak için Sa l kl Yaflam Projesi ni hayata geçirdi. Okullarda uygulanacak sa l kl yaflam program n n etkinli ini de erlendirmek amac yla yürütülen projeyle, olumsuz beden imaj ve sa l ks z beslenme al flkanl klar - n n daha büyük yafllarda de- ifliminin zor olmas, buna karfl n çocuklarda beden imaj na yönelik tutumlar n bu dönemde yeni geliflmeye bafllamas ndan hareket edildi. lkö retim düzeyindeki çocuklara çeflitli testler uygulanarak yap lan araflt rmada, boy, kilo ve vücut indeksi, kan bas nc, a z, difl, iflitme, skolyoz ve görme taramalar uyguland. Çocuklara sa l kl yaflam ilkelerinin de anlat ld - derslerde, sa l kl ve dengeli beslenme, egzersizin faydalar, difl f rçalama yöntemi üzerinde de duruldu. Konularla ilgili çocuklar için çeflitli projeler haz rland. Ön taramalar n ve verilen e itimler sonucunda çocuklara yeniden testler uyguland ve projenin raporu oluflturuldu. Çal flman n raporuna göre, e itim öncesi günlük bir saat spor yapanlar n oran yüzde 58 den 67.8 e yükseldi. E itim sonras nda, günde 2 kez ve üstü difl f rçalayan yüzde 65 olan çocuklar n oran, yüzde 72.9 a; haftada 2 ve üstü banyo yapan çocuklar n oran ise yüzde 49 dan yüzde 68 e ç kt. Beden kitle indeksi, skolyoz, kan bas nc, duyma, görme, difl alanlar ndaki taramalarda da olumlu geliflme elde edilirken, bu konularda risk alt nda olan çocuklar n say - s nda da azalma oldu u tespit edildi. Verilen e itimlerle okullardaki fliflman çocuklar n oran nda, çürük difl say s nda azalma yaflan rken, çocuklar n dolgu say s nda art fl belirlendi. Çocuklar n ekran bafl nda ne kadar vakit geçirdiklerinin de araflt r ld çal flma sonucunda, ekran karfl s nda 2 saat ve üzeri zaman harcayanlar n oran nda verilen e itimlerle bir de ifliklik tespit edilmedi. E itim öncesinde ve sonras nda ekran karfl s nda çocuklar n geçirdi i süre 2 saate kadar yüzde 75 üstünde, 2 saat ve üzerinde ise yüzde 20 nin üstünde belirlendi. Araflt rmayla çocuklar n ekran karfl s nda yemek yeme al flkanl klar da incelendi. E itim sonucunda bu oranlarda da de ifliklik yaflanmad görüldü. E itim öncesi ve sonras nda televizyon karfl - s nda yemek yiyen çocuklar n oran n yaklafl k yüzde 65 in üstünde oldu u tespit edildi. E itimlerin çocuklar n günlük ö ün say lar nda ve kahvalt yapma durumlar nda da de ifliklik yaratmad, günde 3 ö ün yiyenlerin oran yüzde 60 a yak n iken, kahvalt yapanlar n oran ise yüzde 80 nin üstünde oldu u belirlendi. Rapor sonucunda, çocuklar n yaflam biçimi, beslenme al flkanl klar, fiziksel aktivite düzeyleri, hijyen durumlar - n n sa l kl yaflam aktivitelerini etkileyen önemli faktörler oldu u belirtildi. lkö retim döneminde konuya iliflkin verilen e itimlerin, yetiflkinlik döneminde sa l kl yaflam davran fllar n n sürdürülmesinde son derece önemli oldu u ifade edilerek, Okul ça çocuklar nda olumsuz sa l k yaflam davran fllar - n n önlenmesi ya da azalt lmas na iliflkin okula dayal araflt rmalarda, çocuklar n beslenme, fiziksel aktivite, televizyon seyretme, hijyen gibi al flkanl klar n n hedeflenen sa l kl davran fllara çevrilmesi amaçlanmal d r önerisinde bulunuldu.(aa) urttan; E vitaminini bitkisel s v ya lar, yeflil yaprakl sebzeler ve m s rdan elde edebiliriz. Günde litre su al nmas vücuttaki toksinlerin at lmas n sa lar. Grip ve so uk alg nl ndan korunmak için eller s k s k y kanmal d r. Grip mikrobu tafl yan kiflilerin kalabal k ortamlardan uzak durarak di er insanlara bulaflt rmamalar gerekir. Hastal k süresince bol s v, yeflillik ve meyve alarak istirahat etmeleri gerekir. Yayg n görülen k fl hastal klar nda, kuflburnu, hlamur, lkö retim çocuklar üzerinde uygulanan Sa l kl Yaflam Projesi, okullarda verilen e itimlerle çocuklarda beden imaj alg s n n olumlu yönde de iflti ini ortaya ç kard. Burcu KER M Kronik hastalar grip afl s n yapt rmal SOSYAL H ZMETLER E T M VE YARDIM VAKFI OLA AN GENEL KURUL LANI Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf m z n 2013 y l ola an genel kurul toplant s 24/01/2014 Cuma günü saat: 14:00 da Kocatepe Kültür Merkezi Çankaya/ANKARA adresinde yap lacakt r. Ço unluk sa lanamad takdirde 31/01/2014 Cuma günü ayn yer ve saatte afla daki gündem ile toplanacakt r. Gere i için bilgilerinize rica olunur. GÜNDEM 1- Aç l fl ve yoklama 2- Sayg duruflu ve stiklal Marfl 3- Divan teflekkülü y l yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlar n n okunmas ve ibras y l na ait tahmini bütçenin görüflülmesi 6- Vakfa ba l iktisadi iflletmenin bütçesinin görüflülmesi 7- Sosyal hizmet alan nda yap lacak projelerin görüflülmesi 8- Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi 9- Dilek ve temenniler 10- Kapan fl Not: Bir üye sadece di er bir üyenin oyunu kullanmak üzere vekaletname verebilece inden tüm üyelerimizin genel kurula kat lma konusunda duyarl olmalar rica olunur. Bas na-216(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES LAN 2104 ada 30 parselde bulunan 1 no lu ,69 m2 alan n imar plan nda belirlenen amaca uygun olarak (Sosyal ve Kültürel Tesis Alan n : Kütüphane, Sergi Salonu, Müze, Sinema ve Tiyatro, Krefl, Anaokulu, Kurs, Yurt, Çocuk Yuvas, Yetifltirme Yurdu, Yafll ve Engelli Bak mevi, Rehabilitasyon Merkezi, Kad n ve Çocuk S nma Evi, fiefkat Evleri) ve A.O.Ç Müdürlü ü ile Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl nca uygun görülerek onaylanan Tabiat ve Çocuk Kampüsü Vaziyet Plan nda belirtilen Tesisler (Vak f, Dernek) yapt - r larak iflletilmesi, afla da belirtilen muhammen bedel ve geçici teminat üzerinden 2886 say l yasan n 36. Maddesi do rultusunda kapal zarf usulüyle 10 (On) y l süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye ç kart lacakt r. 1- hale için verilen Teklif Mektuplar ENCÜMEN Baflkanl na ihale günü (23/01/2014) saat 12:00 ye kadar verilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektuplar de erlendirmeye al nmayacakt r. 2- hale afla da belirtilen tarihlerde Yenimahalle Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18 adresindeki Belediye Hizmet Binas Toplant Salonunda toplanan ENCÜMEN huzurunda saat 14:00 de yap lacakt r. 3- hale edilecek iflyerine ait, genifl ve teferruatl bilgiyi içeren flartname ve kira sözleflmesi her gün çal flma saatleri içerisinde Büyükflehir Belediye Baflkanl Destek Hizmetleri Dairesi Baflkanl ndan (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 13 Yenimahalle/ANKARA) görülebilir veya TL karfl l temin edilebilir. 4- haleye, Tüzü ünde E itim, Kültür, Kütüphane, Sergi Salonu, Müze, Sinema ve Tiyatro, Krefl, Anaokulu, Kurs, Yurt, Çocuk Yuvas, Yetifltirme Yurdu, Yafll ve Engelli Bak mevi, Rehabilitasyon Merkezi, Kad n ve Çocuk S nma Evi, fiefkat Evleri gibi konulardan bir veya birkaç bulunan Vak f/dernekler kat labilecektir. 5- haleye kat lacak olan Vak f/derneklerden istenilen belgeler; Dernek/Vak f Tüzü ü asl veya Noter onayl sureti, Yetki Belgesi asl veya Noter onayl sureti, Geçici teminata belgesi ve fiartname bedeli 6- hale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koflulu ile ihaleyi fesh etmeye veya aç k pazarl a çevirmekte serbesttir. ENCÜMEN ce görüflülerek karara ba lanan ihaleler ta Amirinin Onay n takiben geçerlilik kazanaca gibi ta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde ifltirakçi idareye karfl herhangi bir hak iddias nda bulunamaz. S.NO fi YER N N ADRES SÜRE M2 1 YILLIK MUH. BEDEL GEÇ C TEM NAT %3 HALE TAR H 1 A.O.Ç 2104 ada 30 parsel 10 Y l , ,23-TL+KDV 1.897,63-TL 23/01/2014 Bas n-184(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar zencefil, adaçay, ekinezya, rezene, kekikotu gibi bitkisel çaylar n rahatlat c ve tedavi edici etkileri vard r. Dr. Yalç n Ünlü, grip viral bir hastal k oldu u için bafllang ç döneminde kesinlikle antibiyotik kullan lmamas n önererek, Ancak komplike olmufl enfeksiyonlarda doktor kontrolünde antibiyotik bafllanabilir. Al nan bu tedbirlerle kronik hastal olanlar vücut direncini art rarak hastalanma riskini en aza indirebilirler. dedi. (CHA) Damla Haz rlayan: Fatma Betül Kaya Damla ALLAH 'I ARAYAN ÇOCUK. Y l sonu gelmifl, okullar tatil edilmiflti.bütün bir y l n yorgunlu unu atmak istercesine köyüne dönen çocuk birkaç gün amaçs z, plans z,programs z biçimde köyün e ri bü rü sokaklar nda dolaflt, kofluflturup durdu.herkes çiftinde çubu unda çal fl rken çocuk s n f n baflar yla geçti i için ailesi taraf ndan çal flmaya götürülmedi.do rusu dinlenmeyi hakketmiflti.ancak bu tekdüze monoton hayat birkaç gün içinde can n s kmaya yetti de artt bile.bofl oturmaya al flmam flt. Ç k p gezmeli ve bir fleylerle meflgul olmal yd.okuldan eve dönerken s n f arkadafllar ndan güzel zaman geçirmek için birkaç ödünç kitap alm flt..onlar bitirmeliydi bir an önce.yüklük denen evin eflya konulan bölümüne b rakt okul çantas n açt.kalem, silgi, defter ve ders kitab dolu çantas ndan ödünç kitaplar ç kard.bunlar birkaç hikaye, k sa roman ve bilimsel kitaptan olufluyordu.kapaklar na ve isimlerine bir göz att. Kitaplar iyi arkadafllard. Ne kadar çok kitap okursa bir insan o kadar kültürlü, bilgili ve baflar l olurdu. Çevresinden, ö retmenlerinden hep bunu duyard. Do rusu okumay seviyordu.okul kütüphanesinden s k s k kitap al p okurdu. Okudu u her kitap bir baflka aleme götürürdü kendisini. lginç olan fley, baz kitaplar sanki bir baflka kitab n tam tersini anlat rd.birinin ak dedi ine di eri kara diyebiliyordu.birinin de er verdi i alana di eri de er vermek flöyle dursun hakaret bile ediyor,varl n yok say yordu.kafas kar fl rd kimi zaman, hangisi do ru söylüyor diye. Okullar n kapanmas na yak n bir zamanda en son okudu u bir kitapta Allah' n var olmad, insanlar taraf ndan uyduruldu u yaz l yd. Yazar, kitab nda Allah, fleytan, melek, cin, ahiret, cennet ve cehennem gibi kavramlar n birer öcü oldu unu, hepsinin cahil insanlar taraf ndan türlü yalanlarla minik beyinlere yutturulmaya çal fl ld n yaz yordu..ve bir paragrafta "Allah varsa O'nu niçin göremiyoruz?"sorusunu soruyordu. Bu cümleler zihnini allak bullak etmeye yetmiflti. nsanlar çevrelerinde var olan her fleyi görüyor ve inceleyebiliyorlard. Ama ifl Allah'a gelince do rusu O'nu flimdiye dek tan d hiçbir yak n, ne gösterebilmiflti ne de gördü ünü söylemiflti..kendisi de flöyle böyle Allah'a inand halde hep merak ederdi, niçin görünmüyor diye. Varsa görünmesi gerekmez miydi? Veya görünmemesi nedendi acaba? Veyahut O'nu görmek, niçin mümkün olmuyordu? Kafas ndaki soru çengellerini gidermek için Din kültürü ve Ahlâk bilgisi ö retmenine yönelmiflti bir kofluda. Sorusunu sormufl, ö retmenin ne diyece ini nefesini tutarak merakla beklemiflti.ö retmeni gülümseyerek, tereddüt etmeden cevap vermiflti :" Bir fleyi görmemek, onun olmad anlam na gelmez..çevremizdeki maddi varl klardan e er bir milyon tane varsa gördüklerimiz milyonda alt oran ndad r.geriye kalan Dokuyüzdoksandört adet varl inkar edebilir miyiz? " Sonra bafl n okflayarak "Çocu um sen gerçekten Allah' görmek istersen önce O'nun eserlerini gör. Sonra O'nu ak l gözüyle göreceksin."ve devam nda kendisi bir soru sormufltu :"Sen gerçekten Allah' merak ediyor ve ar yor musun?" At l r gibi cevaplad "Elbette ö retmenim!" Ö retmeni tekrar sakin bir tav rla flu sözleri söylemiflti:"aramayan bulamaz.bulmak için aramal s n.e er Allah' ar yor ve bulmak istiyorsan O'nun eserlerini iyice okuman, incelemen lâz m.bir kitab okumadan onun yazar hakk nda bir fleyler söylemek nas l yanl fl olursa Allah n eserlerini incelemeden O'nun hakk nda birtak m önyarg larda bulunmak da bizi yanl fllara götürür." Çocuk heyecanla "Ama ö retmenim kütüphanede okudu um bir kitapta Allah yok diyordu.ne yapmam laz m.?" diye sordu.ö retmen yine sakindi ve yine gülümsüyordu.dudaklar ndan flu cümleler döküldü: "B rak o kitab da sen Allah n kitab olan evren / kainat kitab n oku.onlar sana Allah' gösterecekler.yeter ki sen arad n onlara sor.!"öylece kalakalm flt çocuk oldu u yerde.koridorda gelip geçen arkadafllar n omzuna çarpt n bile o an fark etmiyordu.ö retmeni yürürken bir an durup kendisine döndü ve uzaktan seslendi : " Unutma aramayan bulamaz.! brahim peygamber de senin gibi çocuktu. Ama bulmak istedi ini arad ve buldu! " Etraf nda kümelenmifl ö renci kalabal ndan neredeyse kaybolacak ö retmenine bu defa kendisi seslendi heyecan ve merak dolu sedayla :"Kainat kitab ne demek?" Ö retmenin bu karfl l kl ba rmalarla dolu diyaloga son noktay koyan cevab önce okulun koridorunda sonra kulaklar nda sonra da beyninde yank land."a açlar, da lar, denizler, çiçekler, böcekler, y ld zlar..her fley!" O günden itibaren kafas nda kainat kitab kavram, bir sinyal lambas gibi yan p sönüyor, mütemadiyen kendisini uyaran ikaz iflaretleri gönderiyordu. Kapaklar na bakt kitaplar okumaktan vazgeçti.ö retmeniyle konufltu u konuyu çözmeden, kainat kitab n okumadan ve anlamadan baflka bir kitaba el sürmek istemiyordu.önce sakin bir zihin laz md. Sorular n n cevab n bulup beyni rahatlad ktan sonra ödünç ald kitaplara yönelmesi,verimli okuma aç s ndan daha isabetli olacakt.

11 9 Ocak 2014 Perflembe DIS HABERLER 11 Yücel TANOL Almanya da Rote Flora gerilimi art yor HAMBURG - Almanya n n Hamburg kentinde, afl r sol ve otonom gruplar n 25 y ld r iflgal eylemini sürdürdükleri Rote Flora Kültür Merkezi binas n n boflalt lmak istenmesi nedeniyle bafllayan protestolar aral klarla devam ediyor. Hamburg polisinin, protestolar engellemek amac yla baz semtleri tehlikeli bölge ilan etmesi ve ola anüstü önlemler almas tepkilere neden oluyor. Çeflitli afl r sol gruplar n 1989 dan bu yana iflgal eylemini sürdürdükleri kültür merkezi binas n 2001 y l nda Hamburg kent yönetiminden sat n alan giriflimci Klausmartin Kretschmer in binan n 20 Aral k a kadar Gazze'deki akaryak t krizi büyüyor GAZZE (AA) - Gazze de, srail in uygulad ambargo ve M s r da yönetimin tünelleri y kmas nedeniyle yaflanan akaryak t krizi, benzin bulamayan toplu tafl ma araçlar n n seferlerinin aksamas na ve taksilerin kontak kapatmas na yol aç yor. Gazze deki Filistin Hükümeti Ulaflt rma Bakanl Sözcüsü Halil ez- Zeyna, AA muhabirine yapt aç klamada, Gazze de akaryak t s k nt s n n ulafl m n aksamas na, bazen de durmas na yol açt n belirtti. Akaryak t krizi nedeniyle çok say da toplu tafl ma arac seferlerini durdurdu unu, binlerce arac n da kontak kapatt n aktararak, Akaryak t krizinin devam etmesi, ulafl m sektörü de dahil LONDRA - M s r Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) ve fiura Meclisi üyeleri taraf ndan atanan hukuk ekibi, M s r'da askeri darbenin devam nda yaflanan durumun sorumlular n n cezaland r lmas için Uluslararas Ceza Mahkemesi'ne (UCM) resmi olarak suç duyurusunda bulunduklar n duyurdu. ngiltere'nin baflkenti Londra'da bas n toplant s düzenleyen uluslararas hukuk ekibi, 3 Temmuz'da M s r ordusunun yönetime el koymas ve ülkenin seçilmifl ilk Cumhurbaflkan Muhammed Mursi'nin görevinden uzaklaflt r lmas ile ordu rejiminin iflledi i insanl k suçu iddialar n n incelenmesi için UCM savc l na beyanname sunduklar n kaydetti. Avukat ve insan haklar hukuk firmas ITN Solicitors ortaklar ndan Tayab Ali önderli inde çal flmalar n yürüten ekip, UCM'ye sunulan beyannemenin içeri i hakk nda bildi verdi. UCM'ye yap lan baflvurunun, M s r'daki katliamlara dair birçok kan t içerdi ini vurgulayan Ali, ekibin çal flmalar s ras nda görgü tan klar taraf ndan kendilerine ulaflt r lan video ve foto raflarda M s r'daki ordunun, polisin ve askeri rejimin üyelerinin darbeyi protesto eden sivil M s r halk na karfl insanl k suçu iflledi inin görüldü ünü belirtti. Ali, M s r'daki darbeyi takiben ülkede yaflanan katliamlarla ilgili "kahredici" kan tlara ulafl ld n, olaylar s ras nda neler yafland n birinci a zdan görgü tan klar ndan ald n belirtti. Tan klar n verdi i ifadelerin video veya foto raflarla desteklendi ini kaydeden Ali, "M s r' n demokratik sürece tekrardan dönebilmesi için darbeyi takiben silahs z sivil halka karfl fliddet uygulayanlar n iflledikleri suçlar için sorumlu tutulmas gerekli. Uluslararas hukuk merciileri görevlerini yerine getirmedi i sürece M s r'da hukukun hakimiyeti ve demokrasi umudu olmayacakt r" dedi. 20 Aral k 2013'te UCM'ye teslim edilen suç duyurusunun içerisinde yer alan delilleri detayland ran Ali, görgü tan klar n n ordu rejimi taraf ndan ifllendi i iddia edilen ve suç teflkil eden eylemler aras nda vücuda ya da zihne kas tl zarar verme, usulsüz tutuklama, iflkence ve kasten adam öldürme oldu unu boflalt lmas n istemesi üzerine 21 Aral k ta protestolar bafllad. Binlerce kiflinin kat ld protestolarda çok say da polis ve gösterici yaraland, onlarca araç yak ld, yüzlerce ifl yeri hasar gördü. Radikal gruplar n ayn hafta Davidwache Karakolu nda 3 polisi a r yaralamas da gerilimi daha fazla t rmand rd. Hamburg polisi de Rote Flora protestolar n kontrol alt na alamay nca kentin baz bölgelerini tehlikeli bölge ilan ederek ola anüstü önlemleri devreye soktu. Altona, Sankt Pauli ve Sternschanze ilçelerinin baz k s mlar nda kimlik kontrolleri yapan, onlarca sol görüfllü ve otonom tüm sektörlerde büyük felaketlere yol açabilir diye konufltu. Gazze Benzin stasyonu Sahipleri Birli i Sözcüsü Muhammed el-ubadele de srail den akaryak t sat n al nmas için Gazze den Bat fieria ya gönderilen paralar, Bat fieria daki istasyonlara yak t olarak giriyor. Bat fieria daki Filistin Hükümeti nin bu uygulamas, Kerm Ebu Salim S n r Kap s ndan ihraç edilen benzin ve mazotun azalmas na sebep oluyor ifadelerini kulland. Ubadele, Gazze nin günlük 500 bin litre akaryak ta ihtiyac oldu unu ancak aral k ay ndan bu yana Gazze ye 60 bin litreden fazla yak t girmedi ini dile getirdi. TAKS ÜCRETLER NE ZAM Taksi Dura sahibi Muhammed el- Ega, yaflanan s k nt ya de inerek, Akaryak t krizinin bu aflamaya varaca n beklemiyordum. Elimizdeki benzin v mazot gibi tüm yak tlar tükendi. Duraktaki 15 arac n 10 u kontak kapatt. Bu nedenlede taksi ücretine yüzde 20 oran nda zam yapmak zorunda kald k dedi. Taksici Muhammed el-gaferi de Zor günler için saklad m mazot da bitince taksim yaklafl k bir haftad r ifle ç km yor. Akaryak t krizinin sona ermesini temenni ediyorum yoksa gerçek bir felaket ortaya ç kacak fleklinde konufltu. M s r daki olaylar UCM ye tafl nd söyledi. Hukuk ekibinde yer alan isimlerden Birleflmifl Milletler (BM) eski insan haklar özel raportörü Profesör John Dugard ise suç duyurusunun ülkenin seçilmifl ilk Cumhurbaflkan Mursi hükümeti ad na UCM'ye teslim edildi i söylerek, UCM'nin kurulufl amac n n "insanl a karfl ifllenen suçlar n cezas z kalmamas ndan emin olmak" oldu unu hat rlatt. Mahkemenin soruflturma bafllat p, M s r'da ifllenen suçlar n sorumlular n n dava edilmesinin gerekti ini söyleyen Dugard, "UCM savc s bu beyannameyi ciddiye almal d r" dedi. HAP taraf ndan atanan hukuk ekibinde çal flmalar yürüten Uluslararas Ceza Mahkemesi hukuk dan flman ve avukat Rodney Dixon, UCM'ye sunulan suç duyurusunun beyanneme ve deliller olarak iki bölümden olufltu unu anlatt. Dixon, "Deliller aylar öncesinden flimdiye dayan yor. Görgü tan klar n n ifadeleri ve deliller, M s r'da ifllenen suç iddialar n n sistematik ve genifl çapl sekilde uyguland n gösteriyor" diye ifade etti. UCM savc l n n yürüttü ü sürece iliflkin bilgi veren Dixon, "UCM'ye sunulan beyanname ve delillerin savc l k taraf ndan incelendikten sonra resmi bir soruflturma aç l p aç lmayaca na karar verilecek. Suçlular hakk nda tutuklama karar bu soruflturmay takiben ç kacak" dedi. Hukuk ekibinin üyelerinin UCM savc s yla önümüzdeki günlerde biraraya geleceklerini belirten Dixon, "Savc n n flimdi açaca bir soruflturmayla M s r'da yaflanan katliamlar ve suistimallerin cezas z kalmayaca n, son bulaca n n sinyallerini veren bir iflaret göndermifl olacak. M s r' n gelece inde ne olursa olsun, bu suçlar örtbas edilemez, incelenmesi gerekli. gruplara mensup kifliyi gözalt na alan polis, 62 kifliye bu bölgeye girifl yasa getirdi. Polisin ola anüstü önlemleri, yasalara ve temel özgürlüklere ayk r oldu u gerekçesiyle muhalefet partileri taraf ndan sert bir dille elefltiriliyor. Hamburg Eyalet Meclisi Sol Parti Grubu, polis taraf ndan uygulanan ola anüstü önlemlerin yasalara ayk r oldu unu bildirerek, buna karfl yarg yoluna gidebileceklerini aç klad. Sol Parti çiflleri Sözcüsü Christiane Schneider, Bize göre bu önlemler hukuk devleti aç s ndan sorunludur. Çünkü polis bu önlemlerin süresi ve tehlikeli bölgenin oluflturulmas konusunda tek bafl na karar veriyor ve bu konuda Almanya n n ald net göç 2013 y l nda 400 bine yükselerek, son 20 y l n en yüksek düzeyine ulaflt BULMACANIN ÇÖZÜMÜ hiçbir flekilde kontrol edilmiyor dedi. Yefliller Partisi Eyalet ç Politika Sözcüsü Antje Möller de uygulamayla binlerce kiflinin flüpheli konumuna düfltü ünü belirterek, Yurttafllar n hareket özgürlü ü çok ciddi flekilde k s tlan yor ifadesini kulland. Möller, polisin önlemleri uygularken, yaln zca ilgili gruplar izledi ini söyledi ini ancak bu tan m n son derece mu lak oldu unu, polise genifl bir hareket alan sa lad n kaydetti. Hür Demokrat Parti (FDP) Sözcüsü Carl- Edgar Jarchow ise polisin ölçülü olmak zorunda oldu unu vurgulayarak, al nan ola anüstü önlemlerin sonland r lmas na talep etti. (AA) Orta Afrika Cumhuriyeti nde nüfusun yar s yard ma muhtaç B RLEfiM fi M LLETLER - Orta Afrika Cumhuriyeti nde yaflanan etnik çat flmalar dolay s yla yaklafl k bir milyon kiflinin evlerini terk etti i, 4,5 milyonluk ülke nüfusunun yar s n n yard ma muhtaç oldu u bildirildi. BM Güvenlik Konseyi, son dönemde kanl çat flmalara sahne olan Orta Afrika Cumhuriyeti ndeki son durumu ve al nmas gereken tedbirleri görüfltü. Konseye sunum yapan BM Genel Sekreteri nin siyasi ifllerden sorumlu yard mc s Jeffrey Feltman, ülke nüfusunun yar s olan 2,2 milyon kiflinin insani yard ma ihtiyac oldu unu söyledi. Baflkent Bangui de yaflanan çat flmalarda yaklafl k 750 kiflinin hayat n kaybetti ini dile getiren Feltman, baflkent d fl ndaki bölgelerde can kayb say s n n çok daha fazla oldu unu vurgulad. Hristiyan ve Müslümanlar aras ndaki çat flmalar n artarak devam etti ini ve her geçen gün hayat n kaybedenlerin say s n n artt n kaydeden Feltman, ülkede din temelli bölünmenin derinleflti ini dile getirdi. Çat flmalar n ve güvenlik sorunlar n n yard m ulaflt r lmas n sekteye u ratt n da ifade eden Feltman, BMGK dan ülkedeki çat flmalar n sona erdirilmesi ve insanl k suçu iflleyenlerin yarg önüne ç kar lmas n n sa lanmas n istedi. Orta Afrika Cumhuriyeti nde aral k ay nda çat flmalar n artmas nedeniyle BMGK ülkedeki bar flgücü askeri say s n 2 bin 500 den 3 bin 500 e ç karmay kararlaflt rm fl, Fransa da ülkeye bin 600 asker göndermiflti. (AA) S A Ç K I R A N B E L A R E T N A K A R K A S T A R T K A M N E T O Ö N Y A T A L A K R A C A A L E M R K A L A M A R F E N Z N E M A A K A N A K K M K E R A T N D A A A Ç T A K O Z T A A T A A M A K A R A B A S A N L A L T E K E L A M A N A M A N M E T E L K N E T E R B A R H L N O T A A S A N N E R T E L F A L R E Ç E T E

12 12 9 Ocak 2014 Perflembe HABER BRAH M ARKLAN stanbul'da konutlar n fiyat yüzde 17 artt STANBUL - Kas m 2012 ile Kas m 2013 aras ndaki bir y ll k sürede Türkiye genelindeki fiyat art fl yüzde 13,32 olurken, en yüksek art fl yüzde 17,06 ile stanbul'da, en düflük art fl yüzde 5,08 ile Kocaeli'de gerçekleflti. AA muhabirinin REIDIN'in"Gayrimenkul Sektörü 2013 De erlendirmesi" raporundan derledi i bilgiye göre, Türkiye'de y llard r yaflanan h zl nüfus art fl, kültürel de iflimler sonucu bölünen aileler, kentleflme, gelir düzeyinin artmas ve yaflam standartlar n n yükselmesi nedeniyle gayrimenkullere olan talep sürekli art fl gösterdi. Arsa piyasas, yap malzemesi, araç gereç, dayan kl tüketim ve ifl gücü piyasalar yla olan ba lant lar nedeniyle gayrimenkul piyasas ve bu piyasan n önemli bir k sm n kapsayan konut, ülke ekonomisinin canlanmas aç s ndan büyük önem tafl yor. REIDIN taraf ndan mevcut konut stoklar ndan üretilen "Emlak Endeks"ine göre, Kas m 2012'den Kas m 2013'e geçen bir y ll k sürede Türkiye genelindeki fiyat art fl yüzde 13,32 olurken, en yüksek art fl yüzde 17,06 ile stanbul'da, en düflük art fl yüzde 5,08 ile Kocaeli'de gerçekleflti. En yüksek fiyat art fl s ralamas nda stanbul'un ard ndan yüzde 12,06 ile Adana ikinci ve yüzde 10,51 ile zmir üçüncü s rada yer ald. Yine REIDIN taraf ndan üretilen markal konutlara iliflkin "Yeni Konut Fiyat Endeksi"ne göre, Kas m 2012'den Kas m 2013'e geçen bir y ll k sürede Türkiye genelinde fiyatlar yüzde 14,75 artt. En yüksek fiyat art fl yüzde 10,78 ile stanbul Avrupa Yakas 'nda gerçekleflirken, stanbul Asya Yakas 'ndaki art fl yüzde 9,01 oldu y l de erlendirmesinde bir di er önemli husus, özellikle mütekabiliyet yasas çerçevesinde yabanc lar n ülkedeki konut yat r m yönelimlerini art rd ve konut tipi, lokasyon tercihi noktalar baz nda seçimlerini belirginlefltirdi i göze çarpt. Bu çerçevede 2013 y l ndaki geliflmelere bak ld nda özellikle ilk yar y lda konut kredisi faiz oranlar n n tarihinin en düflük seviyelerinde olmas konut talebinde art fl sa layarak, arztalep dengesinde baflabafl noktas na ulafl lmas n sa lad. Bu durum inflaat firmalar için de önemli yat r m f rsatlar n beraberinde getirdi. Konut kredileri bankac l k kesimi aç s ndan önem tafl maya devam ederken, y lsonu itibariyle mevduat bankalar taraf ndan kulland r lan konut kredisi hacminin 105 milyar liray aflmas bekleniyor. Buna karfl l k takibe dönüflüm oran n n yüzde 1'in alt nda olmas kredi taraf nda sa l kl bir büyümeyi iflaret ediyor. Konut kredisi faiz oranlar aç s ndan yaklafl ld nda ise y l n ilk yar s nda tarihin en düflük faiz oranlar gözlendi. Y l n ikinci yar s nda ise özellikle ABD'nin parasal politikalar ndan kaynaklanan unsurlar n etkisiyle bir miktar artmas bekleniyor. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i ADANA- Bankac l k Düzenleme Ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) haz rlanan ve Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan itibaren yürürlü e girecek yönetmelik de iflikli iyle kredi kart kullanarak taksitle alt n alma döneminin sona erecek olmas, kuyumcular endiflelendiriyor. Adana Kuyumcular Odas Baflkan O uz Baflman, AA muhabirine yapt aç klamada, düzenlemeye neden gidildi i konusunda bir fikirleri olmad n ancak olaya olumlu bakmak istediklerini söyledi. Taksitlendirmenin, gerek alt n gerekse di er sektörler için ciddi motivasyon oldu unu ifade eden Baflman, "Ekonomiye bakt m zda piyasadaki emisyon hacmi yani s cak para kullan m sabit kal rken, kredi kart yla al flverifllerde ciddi art fl yaflan yor. E er kredi kart kullan m na k s tlama getirilirse baflta bizim sektörümüz olmak üzere di er sektörlerde de ciddi piyasa daralmas görülebilir. Kredi kart na taksit biterse alt n sektörü ciddi sekteye u rayabilir" diye konufltu. Sat lan alt n n yüzde 50'si kredi kart na taksitle Hediye alt n alman n, Türkiye'de kültür haline geldi ini vurgulayan Baflman, flunlar kaydetti: "Do umda, sünnette, dü ünde sevdiklerimize alt n hediye etmeyi tercih ederiz. Alt n al flveriflinin yüzde 50'si kredi kart na taksitle yap l yor. E er bu düzenleme hayata geçerse vatandafl m z alt n alma karar n yeniden gözden geçirecek ve baflka yollar aramaya bafllayacak. KARS (AA) - Kars ve Ardahan' n yöresel lezzetlerinden "kaz eti" alt nla yar fl yor. Bölgeye özgü k fl besin maddeleri aras nda yer alan kaz, 100 liradan sat fla sunuluyor. Gram 80 liradan al c bulan alt nla yar flan kaz eti, fiyat na ra men büyük talep görüyor. G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine yapt aç klamada, Kars ve Ardahan bölgesindeki kaz yetifltiricilerinin bu y l ortalama 200 bin civar nda kaz yetifltirdi ini söyledi. Kaz n sadece Kars için de il Türkiye için önemli bir besin maddesi oldu una de inen Düzgün, geçen y l 70 liradan al c buldu una dikkati çerek, "Bu y l arz az, talep ise çok fazla oldu. Bu yüzden kaz n fiyat biraz artt. Kaz ihtiyac n n karfl lanmas için aile iflletmecili inin desteklenmesi BALIKES R - Band rma ilçesine ba l Edincik beldesinde yap m süren ve mart ay nda hizmete girmesi planlanan biyogaz tesisinde 2,5 milyon tavu un gübresinden enerji elde edilecek. Edincik Belediye Baflkan Mehmet Ya c, AA muhabirine yapt aç klamada, beldedeki 132 tavukhanede 2,5 milyon civar nda tavuktan günde yaklafl k 252 ton gübre ç kt n söyledi. Gübrenin y llard r tarlalara Vatandafl m z, 'Bin liraya bir bilezik alsam 10 taksitte öderim' diye düflünüyor. fiu an 100 liral k alt n al rken bile 'Taksit yap yor musunuz?' diye soruluyor. Taksit olay, kötü niyetli insanlarca tefecilik amac yla da kullan labiliyor ama birkaç kötü niyetli insan için sektör zan alt nda b rak lamaz. E er taksit olay bitirilmek isteniyorsa alt n sektörünün bu durumdan zarar görmeden nas l ç kaca konusunda da düzenleme Kaz alt nla yar fl yor gerekiyor" dedi. Bu konuda Tar m ve K rsal Kalk nmay Destekleme Kurumu ile il müdürlü ü olarak bakanl n da destekleriyle çal flma halinde olduklar n anlatan Düzgün, "Kaz fiyatlar bu y l lira aras nda de ifliyor. Özellikle flehir d fl nda çok fazla Karsl yafl yor. Kazlar n ço u bu flekilde di er illere de gidiyor. Kaz daha çok stanbul, Ankara, zmir ve Bursa gibi büyük illere sevk ediliyor" diye konufltu. Kentte 30 y ld r kaz sat c l yapan esnaflardan Yasin Adeflo lu da kaz etine talebin çok fazla oldu unu belirtti. Alt n n gram n n 80, 3 kiloluk bir kaz n da 100 lira oldu unu vurgulayan Adeflo lu, "Sat fllar m z çok iyi. Günlük ortalama aras nda kaz sat fl m z oluyor. Derneklere falan da kaz gönderdi imiz oluyor" ifadelerini kulland. b rak ld n ya da çevreye at ld n belirten Ya c, bunun da kötü koku ve çevre kirlili ine yol açt n vurgulad. Ya c, bu tür olumsuzluklar n önüne geçilmesi ve gübrelerin enerjiye dönüfltürülmesi amac yla yürütülen çal flmalar n ard ndan bir özel firma taraf ndan beldede biyogaz tesisi kurulmaya baflland n dile getirerek, flöyle konufltu: "Yaklafl k 9 milyon avro maliyetle kurulacak biyogaz tesisinin hizmete girmesiyle gübrelerden kaynaklanan yap lmal." "Taksitle alt n alacaklar acele etmeli" Yönetmelik de iflikli inin 1 fiubat'ta yürürlü e girece ini an msatan Baflman, "Taksitle alt n almay planlayanlar n 1 fiubat'tan önce almalar kendi yarar na olur. fiu an alt n normal de erlerinde seyrediyor. Gerek hediye gerekse yat r m amaçl kredi kart na taksitle alt n almak isteyenler 1 fiubat'tan önce bunu gerçeklefltirmeli" diye konufltu. (AA) 2,5 milyon tavu un gübresi enerji olacak kötü koku ortadan kalkacak. As l önemlisi gübreler enerjiye dönüflecek. Tesiste günde 175 ton tavuk ve 45 ton büyükbafl hayvan gübresi ile 5 ton m s r silaj ifllenecek. Tesiste y lda 17 milyon kilovat saat elektrik ile bu efl de erde s üretilecek. Ayr ca y lda 12 milyon ton karbon emisyonu önlenecek. Tesisin mart ay nda hizmete girmesi planlan yor. 15 Ocak'tan itibaren beldedeki üreticilerden hayvan d flk s al nmaya bafllanacak." Fehmi KORU Ne mutlu bize: Herkes bildi ini okuyor... Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Baflbakan Tayyip Erdo an ve Fethullah Gülen Hocaefendi her biriyle de iflik düzeyde yak nl m bulunan isimler: Cumhurbaflkan Gül ü neredeyse ilkokul ça ndan, Tayyip Erdo an Refah Partisi il baflkanl döneminden, Fethullah Gülen i de vâiz kimli iyle zmir e ayak bast - ilk günden bu yana tan yorum... Adlar n n önem tafl d flu günlerde taraf olduklar konuyla ilgili ilk elden görüfllerini almak için yollara düflmemden daha do al ne olabilir Her gün yaz s ve televizyon yorumlar yla konuya iliflkin görüfller serdeden biri olarak soruyorum bu soruyu... Ayr ayr görüfltü üm Cumhurbaflkan Gül ile Baflbakan Erdo an dan, görüflmemiz sona yaklafl rken, üçüncü dura m n Pensilvanya olaca n söyledi imde, yüreklendirici tepkiler ald m. kisi de yi olur dediler... Fethullah Gülen e ulaflt rmam için herhangi bir mesaj vermediler. Ne ben istedim bunu, ne de onlar fiunlar iletirseniz iyi olur diye bafllayan cümleler kurdular... ki düzeltme: Görüflebilir miyiz sorumun iletildi i Fethullah Gülen Hocaefendi nin, bana, Bir de baflbakanla görüflseniz dedi i bilgisi do ru de il; randevu talep etti imde Baflbakan Erdo an la görüflmüfl bulunuyordum zaten... Kimseye ulaflt rmam için kitap da verilmedi bana... Pensilvanya ya gitti imde, Hocaefendi, öncesinde Gül ve Erdo an ile görüfltü ümü biliyordu; onlar n konuya iliflkin görüfllerini aktard mda, merakla dinledi. Günlerden beri yaz lar mda ve yorumlar mda ifade etti im savafl-karfl t tavr m fl nda, geliflmelerin yaln zca siyaset ve hizmet alanlar n kirletmekle kalmad n, ülkenin gelece ini de karartmaya bafllad - n söyledim. Arabuluculuk görevi üstlenmifl kifliler, her görüfltüklerine, hofllar na gidecek yönleri ön planda tutarak konuflur, sinirlendirecek konular te et geçerler; ben ise muhataplar ma hofllanmayacaklar yönleri daha bir vurgulayarak yaklaflt m, en ileri senaryolar kendileriyle paylaflt m. Temaslar m n bir arabuluculuk misyonu oldu unu hiç düflünmedi im için... Mektup yaz m, Bu konufltuklar m z bir metin haline getirsek teklifim üzerine kendili inden oluflan bir geliflmeydi. O zaman Say n Cumhurbaflkan na hitaben bir mektup yazay m denildi inde, bunun reddetmem gereken bir teklif oldu unu akl m n ucundan bile geçirmedim. Bu yoldaki elefltirileri bugün de akl m alm yor... ABD de geçen 72 saat da dahil olmak üzere gazete yaz lar m hiç aksatmad m; her üç görüflmede edindi im izlenimlerden okurlar m yararland. Kimilerinin beni Polyannac l k ile suçlamas n da göze alarak, herkesin savaflkan nârâlar att bir ortamda, gerilimi azaltmay amaçlayan yorumlar m n çok kifliyi flafl rtt - n n fark ndayd m. Kapal zarf içerisinde emanet edilmifl mektubun içeri ini merak etmedim bile; gurbetteki Hocaefendi nin benimle paylaflt hissiyat n n yaz ya dökülmüfl hali olaca n biliyordum çünkü... Hissiyat n kendine özel dil kullan m yla aktarmak istemesinden daha do al ne olabilirdi ki... Döndü ümde okurlar n yaz lar m okuyarak ö renmekte oldu u genel havay, Cumhurbaflkan Gül ve Baflbakan Erdo an a, gerilimi düflürmeyi amaçlayan görüfllerimin hakl l na iflaret etti i vurgusuyla aktard m. Onlar n sevindi ini görmek hakl l m n tescili gibiydi. Sürecin bütününü gazetecilik faaliyeti içerisinde gördü üm ve Cumhurbaflkan ile görüfltüm, bana dedi ki... tarz bir gazetecilik anlay fl m da olmad için, ayr nt lar ileride kaleme alaca m an lar ma saklamay düflünüyordum. Kaç gündür yaz p söylediklerime kulak veren yok; ne güzel memleket bu, herkes bildi ini okuyor. Bir son not: ABD gezimin uçak biletini kimin ödedi ini soranlar ç k yor. Biletin al nd acenta Faturay kim ödeyecek diye sordu unda akl mdan geçen muzipli i sizlerden saklayacak de ilim: Acaba O göndermifltir keskinli inde yazanlar yalanc ç - kartmamak için Çankaya ya m, görüflmeleri günlerdir televizyon ekranlar ndan aktaran eski patronum ve yol arkadafl m Alaeddin Kaya ya m, yoksa mektup ifflaat ile yolculu umu esrarengiz bir misyona dönüfltürdükleri için Baflbakanl a m ödettirsem diye düflündüm. Beni economy s n f nda göndermifl olmalar üçünün flân na da pek yak flmayacakt ; sonunda kendim ödedim. 8 Ocak2014 Star

13 Ani Ören Yeri kar alt nda KARS - SONER KILINÇ/ÇA LAR SEFERTAfi - Kars-Ermenistan s n r nda tarihi pek Yolu üzerinde kurulu ve pek çok medeniyete ev sahipli i yapan tarihi Ani Ören Yeri, k fl n kar alt nda beyaza bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerden ilgi görüyor. Kars'a 42 kilometre uzakl ktaki Ermenistan s n r nda tarihi pek Yolu üzerinde MÖ 600'lü y llarda bin 750 metre yüksekli indeki platoda bar nd rd medeniyetlere ait eserleriyle Ani Ören Yeri, k fl aylar nda adeta beyaz örtüye bürünüyor. "Dünya fiehri" olarak adland r lan ve içerisinde halen yirminin üzerinde tarihi yap ya ev sahipli i yapan antik kent, 8 metre yüksekli inde, 4 bin 500 metre uzunlu undaki surlarla kapl. Aras Nehri'nin bat yakas nda yaklafl k 78 hektar alan üzerinde kurulan ve bugüne kadar Urartu, skit, Pers, Makedon, Part, Ermeni, Sasani, ran, Roma, Bizans, Emevi, Abbai, Selçuklu, Mo ol, lhanl, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Osmanl, Gürcü ve Rus egemenli ine giren ve bu medeniyetlerin izlerini tafl yan, zaman zaman yüz binin üzerindeki nüfusa ulaflan ancak yaflad büyük depremler sonras 1600'lü y llarda terk edilen Ani Ören Yeri, özellikle k fl aylar nda dondurucu so u a ra men ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Kars'a gelen turistlerin Kars Kalesi'nden sonra ziyaret etti i en önemli bölge olarak dikkati çeken Ani Ören Yeri'ni özellikle foto raf tutkunlar tercih ederken, surlar içerisindeki cami, kilise, katedral, manast r, hamam, külliye, flapel ve çeflitli yerleflim kal nt lar adeta görsel bir flölene ev sahipli i yap yor. (AA) 13 9 Ocak 2014 Perflembe Sevgi ACAR Kapadokya yemekleri turizmin hizmetinde NEVfiEH R - YAS N TEMEL- Yer alt flehirleri ve peri bacalar ile ünlü Kapadokya bölgesinin, 12 y ld r ev han mlar n n tarifleriyle kay t alt na al nan geleneksel yemekleri, turizme kazand r l yor. Göreme Belediye Baflkan Nuri Cingil, AA muhabirine yapt aç klamada, Kapadokya bölgesinin yer alt ve yer üstündeki tarihi zenginliklerinin yan s ra yüzlerce y ll k mutfa ile de çok önemli bir turizm potansiyelini bar nd rd n söyledi. Kapadokya yemek kültürünün korunmas ve kay t alt na al nmas için çal flmalar yapt klar n ifade eden Cingil, 12 y ld r düzenledikleri Kapadokya Geleneksel Yemek Festivali nin bu anlamda önemli bir ifllevi oldu unu kaydetti. Cingil, Festival de ev han mlar n n yapt klar yöreye özgü yemeklerle yar flt klar n, 12 y l boyunca yar flmalarla kay t alt na ald klar bu yemeklerin son olarak kitab n haz rlad klar n ifade etti. Kapadokya insan n n geçmiflte elinde bulunan malzemelerden israf önlemek için en küçük ayr nt y yarak, Kapadokya yemeklerinin dünya düflünerek, farkl damak tatlar ülkelerinde tan t m n yapmay hedeflediklerini vurgulad. MENÜLER NE G RD TUR ST K TES SLER N oluflturdu unu vurgulayan Cingil, Bu tatlar unutulmas n diye Göreme deki Kapadokya mutfa n n yemek yar flmas n Yemek Festivali ne YEMEK TAR FELER canland r lmas n n bölge turizmine dönüfltürdük. Nevflehir Hac bektafl Veli EV HANIMLARINDAN ciddi katk lar sa layaca n anlatan Üniversitesi, Kapadokya Meslek Kapadokya Aflç lar Derne i Baflkan Özata, flöyle devam etti: Yüksek Okulu Aflç l k bölümü ve en Arif Özata ise bölgenin tarihi, do as Art k Kapadokya yemekleri daha önemlisi bu iflin mutfa nda çal flan kadar yemek kültürünün de çok zengin çok ilgi ve talep görüyor. Birçok Kapadokya Aflç lar Derne i ile birlikte oldu unu ifade etti. restoran m zda yöre yemekleri servis çal flt k. Yapt m z ortak çal flmayla Kapadokya n n çömlekçilikteki edilmeye baflland. En fazla tercih kitab m z ç kard k. Kay tlar m zdaki gelifliminin mutfa na da yans n dile edilen yeme imiz ise çömlek kebab. 62 yemek, çorba ve tatl y getiren Özata, Güveç ve çömleklerde Bu yemek bütün restoranlar m zda var. kitaplaflt rd k. Bu sayede unutulan piflen yemeklerimizin lezzeti çok Mesela dolaz isimli tatl m z da ço u Kapadokya lezzetlerini belgelemifl özeldir. 12 y ld r devam eden restoran n menüsüne girdi. Yine kay s olduk. Hepsi birbirinden özgün bu çal flmalarla Kapadokya mutfa n n yahnisi gibi çeflitler var. Kapadokya yemekleri Kapadokya turizmine de yemekleri yok olmaktan kurtar ld. Bu bölgesinin yemeklerinin en büyük kazand rd k. fiu an bölgemizdeki yemeklerin hepsi özellikle belirtiyorum özelli i toprak kaplarda piflirilmesidir. birçok restoran bu yemekleri menülerinde bulundurmak için gayret için- ev han mlar n n tarifleriyle, Yemekler tad n, özelli ini o topraktan reçeteleriyle yap lm fl yemeklerdir. Ev al yor. K z l rmak n bölgemizden deler diye konufltu. han mlar gelip kendileri yapt lar, geçmesi nedeniyle topra m z da çok Cingil, Türkçe ve ngilizce olarak bizler de bunlar derleyip kayda meflhurdur. Toprak kaplarda piflen her bast r lan yemek kitab n n kay tlar n geçirdik dedi. yemek bizim için çok özeldir. (AA) gelifltirip, di er dillerde de yay mla- Mevlana Müzesi ziyaretçi rekoru k rd KONYA - R fat YERL KAYA - Her y l Mevlana n n Ne olursan ol yine gel ça r s na uyarak dünyan n dört bir yan ndan gelen turistlerin ziyaret etti i Mevlana Müzesi, geçen y l 2 milyon 93 bin ziyaretçi ile yeni bir rekor k rd. AA muhabirinin Mevlana Müzesi yetkililerinden ald bilgiye göre, Ne olursan ol yine gel sözleriyle tüm insanlar kucaklayan Mevlana n n türbesinin bulundu u Mevlana Müzesi, geçen y l da yüzbinlerce yerli ve yabanc turisti a rlad. Tarih, kültür ve inanç turizmi aç s ndan önemli bir potansiyeli bar nd ran Mevlana Müzesi, Türkiye genelinde de en çok gezilen müzeler aras nda yer al yor. Eserlerinde verdi i sevgi, bar fl ve kardefllik mesajlar yla tüm insanl kucaklayan Mevlana n n türbesini ziyaret etmek isteyen yüzbinlerce turist, Konya ya adeta ak n ediyor. Ziyaretçi say s her y l artan Mevlana Müzesi ni 2012 y l nda 1 milyon 565 bin kifli gezerken, bu rakam 2013 y l nda yaklafl k yüzde 33 art flla 2 milyon 93 bine yükseldi. Bu rakamla Mevlana Müzesi, yeni bir rekor k rm fl oldu. Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli, yapt aç klamada, Mevlana n n hayata gözlerini yummas yla birlikte müzenin bulundu u yerde türbenin yap lmaya baflland n söyledi. Zaman içinde yap lan eklentilerle türbenin bugünkü halini ald n ifade eden Benli, 1926 y l nda da müze haline getirildi ini belirtti. Benli, Mevlana Müzesi ne her y l yüzbinlerce kiflinin geldi ini vurgulayarak, Geçen y l 2 milyon 93 bin yerli ve yabanc turist müzeyi ziyaret etti. Bu da güzel bir ziyaretçi çizgisi. Gelen ziyaretçilerin alt kategorileri var. Normal biletle girenlerin yan s ra, bakanl n açt kampanyalarla veya müze kartla, kurumsal kartla da müze ziyareti yap l yor. Genel olarak ifade edecek olursak; yabanc ziyaretçimiz 450 binin üzerinde, di erleri ise iç turizme ait olanlar diye konufltu. Ziyaretçi say s ndaki bu art fl n, insanlar n Mevlana ya olan sevgi ve ilgisinden kaynakland n anlatan Benli, gelen turist say s n n her geçen gün artt n, kendilerinin de gelen ziyaretçilere daha rahat bir sunum yapabilmenin çabas içerisinde olduklar n aktard. Mevlana Müzesi ne Uzak Do u dan Avrupa ya kadar birçok ülkeden turistin geldi ini dile getiren Benli, gelen ziyaretçi profilinin aylara göre farkl l k gösterdi ini bildirdi. (AA) Kültürel geziler 300 milyon lira kazand rd ANKARA - fienay ÜNAL - Türkiye deki müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir, Kültür ve Turizm Bakanl n n yo un çabalar n n sonucunda alt y lda 70 milyon liradan, 301 milyon liraya yükseldi. AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye flletmeleri Merkez Müdürlü ünün (DÖS MM) müze ve ören yeri istatistiklerinden edindi i bilgiye göre, 2013 te müze ve ören yerlerini toplamda 29 milyon 750 bin kifli gezdi de 28 milyon 781 bin 308 kiflinin misafir oldu u bu mekanlarda ziyaretçi say s nda geçen y la göre yüzde 3 art fl sa land. Geçen y l yerli ve yabanc turistlerin ilgisini en çok çeken ve en fazla gelir getiren müze ve ören yerleri ise Osmanl sultanlar n n ikametgah, yönetim ve e itim merkezi olan Topkap Saray Müzesi, stanbul Ayasofya Müzesi, zmir Efes Ören Yeri, Denizli Hierapolis Ören Yeri, Nevflehir Göreme Aç khava Müzesi oldu. Fatih Sultan Mehmet taraf ndan de yapt r lan ve Mustafa Kemal Atatürk ün emriyle 1924 te müzeye dönüfltürülen, saltanat hazinesi, mukaddes emanetler ve imparatorluk arflivlerinin yer ald Topkap y geçen y lki gibi dünyan n en önemli yap lar ndan birisi olarak gösterilen Ayasofya Müzesi takip etti de elde edilen gelir 280 milyon 206 bin 955 lira iken, rakam 2013 te yüzde 9 artarak yaklafl k 301 milyon liraya ulaflt. MÜZEKART GEL R NDE YÜZDE 36 ARTIfi 2012 de Müzekart sat fllar ndan elde edilen gelir de 20 milyon 671 bin 808 iken, yüzde 36 yükseliflle 28 milyon 20 liraya ulafl ld. 793 bin 200 müze kart sat ld 2013 te, 3 milyon 754 bin geçifl bu kartlarla sa land. 45 M LYON L RA ÖDENEK AKTARILDI Öte yandan 46 ildeki 106 müze ve ören yeri, Müze ve Ören Yerleri Giflelerinin flletimi, Girifl Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi fli, 62 müze ve ören yeri ise Müze Ve Ören Yerleri Sat fl Alanlar Ve Ticari Faaliyetlerinin Yönetimi, Yürütülmesi, Gelifltirilmesi, Ürün Ve Hizmet Tedariki fli kapsam na dahil edildi. Bakanl a ba l müze ve ören yerleri ile kültür merkezlerinin temizlik ve güvenlik hizmetlerini sa lamak üzere il özel idarelerine 2012 de 38 milyon 618 bin 867 bin lira, 2013 te ise yaklafl k 45 milyon lira ödenek aktar ld. Böylece müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir, yine bu tarihi mekanlar için kullan ld. (AA)

14 14 9 Ocak 2014 Perflembe fienol GÜNÜÇ Es-Es te Veysel Sar, kadro d fl b rak ld ESK fieh R - Eskiflehirspor Kulübü Bas n Sözcüsü Bekir S tk Saraç, futbolcular Veysel Sar 'n n kadro d fl b rak ld n bildirdi. Saraç, AA muhabirine yapt aç klamada, siyah-k rm z l ekibin, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yar s ile Ziraat Türkiye Kupas grup maçlar haz rl klar n, Antalya Belek kamp nda sürdürdü ünü belirtti. Tak m n birlik beraberlik içerisinde oldu unu anlatan Saraç, flöyle konufltu: "Devre aras nday z ve birçok futbolcumuza birçok kulüp talip. Befliktafl'ta forma giymek isteyen, sezon sonunda kulübümüzle sözleflmesi bitecek Veysel Sar ile anlaflma sa layamad k. Futbolcumuz Veysel Sar 'y kadro d fl b rakt k." Eskiflehirspor Kulübü'nde daha önce de anlaflma sa lanamayan Tar k Çamdal, süresiz kadro d fl b rak lm flt. (AA) Akhisar, nokta transfer yapacak Fener den Cavcav'a sert tepki Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Akhisar Belediyespor'un kulüp baflkan Hüseyin Eryüksel, "Devre aras transferleri zordur. nflallah nokta transferler yap p yolumuza devam edece iz" dedi. MAN SA - Eryüksel, AA muhabirine yapt aç klamada, nokta transfer yapmak istediklerini bildirdi. Kadrolar ndaki futbolcular n hiç birisinden ayr lmak istemediklerini vurgulayan Eryüksel, flöyle konufltu: "Tak m m zda iyi bir hava ve iyi bir Pellegrini'den Lescott'un transferine flartl onay ngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Manuel Pellegrini, Joleon Lescott'un transferi için henüz resmi teklif almad klar n ve defans oyuncusunun gelece inin, gelecek tekliflere göre netleflece- ini bildirdi. arkadafll k var, uyum içinde çal fl yoruz. Hocam zla görüflüce iz, kalmak isteyenlerle yolumuza devam edece iz, gitmek isteyen varsa göndermek taraftar y z. ki kulvarda yürüyebilmemiz için bir ya da iki yeni oyuncuyu bünyemize kataca z. Devre aras transferleri zordur. nflallah nokta transferler yap p yolumuza devam edece iz. Pazar günü yönetici arkadafllar ile Antalya'ya giderek Hamza Hamzao lu ile toplant yapaca z. Alaca m z futbolcu bir çok mevkide oynayabilecek futbolcu olacak." ANKARA - Bas n toplant s düzenleyen Pellegrini, Lescott'un transfer durumuna iliflkin aç klamalarda bulundu. Savunma oyuncular na herhangi bir resmi teklif gelmedi ini belirten Pellegrini, oyuncular n ara transfer döneminde kadroda tutmak istedi ini söyledi. fiilili teknik adam, "Joleon Lescott bizim için çok önemli bir oyuncu. Kontrat haziranda sonlanacak. Durumu o zaman netleflir" dedi. Lescott'u kiral k yollamay düflünmediklerini belirten Pellegrini, 31 yafl ndaki oyuncunun gelece inin, ara transfer döneminde alacaklar tekliflere göre netleflece ini de vurgulad. Ada bas n, Befliktafl' n yan s ra Newcastle United ve Tottenham Hotspur'un da 31 yafl ndaki oyuncuyu kadrosuna katmak için çabalayaca n öne sürüyor. Pellegrini, tak m n 21 yafl ndaki sveçli golcüsü John Guidetti'nin baflka kulübe kiralanmas na izin vereceklerini de ifade etti. (AA) STANBUL - Fenerbahçe Kulübü, baflkan Aziz Y ld r m'a yönelik aç klamalar yla gündeme gelen Gençlerbirli i ve Spor Toto Süper Lig Kulüpler Birli i Vakf Baflkan lhan Cavcav'a sert tepki gösterdi. Sar -lacivertli kulüpten yap lan aç klamada, ilerleyen yafl yla birlikte sa l k sorunlar yaflayan lhan Cavcav' n Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld r m'a yönelik aç klamalar n n tüm kamuoyunun malumu oldu u belirtilerek, "Kulübümüz ve baflkan m zla ilgili konularda ön yarg l, tarafkar bir bak fl aç s tafl yan kiflilerle ilgili aç klama yapmay bir tarz edinmemekle birlikte, bir süredir baflkan m zla ilgili seviyesiz yorumlarla gündemde kalma savafl veren Cavcav' n son aç klamalar, terbiye s n rlar n aflmas n n yan nda, suç unsurlar da tafl d ndan bu aç klamay yapma zorunlulu u do mufltur" denildi. Fenerbahçe Kulübü'nün, Spor Toto Süper Lig'deki yabanc oyuncu say s düzenlemesiyle ilgili duruflunun, sezon öncesinde ne ise sezon ortas nda da ayn oldu u, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ald karara ve kurumlara sayg çerçevesinde günlük olarak de iflkenlik göstermedi i aktar lan aç klamada, "Ancak üzülerek görmekteyiz ki Gençlerbirli i Baflkan, di er Kulüpler Birli i Vakf üyeleriyle birlikte ayn duruflu ve kararl l göstermemekte, TFF'nin ciddiyetine ayk r bir flekilde birtak m manipülasyonlara alet olmaktad rlar" ifadeleri kullan ld. Aziz Y ld r m'la ilgili konuflabilecek kiflilerin, öncelikle Y ld r m' n Türk sporuna yapt katk lar göz önünde bulundurma, geride kalan 15 y lda Türk sporuna ve Anadolu kulüplerine neler kazand rd n gözden geçirme zorunluluklar bulundu u kaydedilen aç klamada, flu görüfllere yer verildi: "Gençlerbirli i Baflkan 'na tavsiyemiz, kendisinin baflkanl k görevini yürüttü ü Kulüpler Birli i Vakf 'n n geldi i noktay iyi analiz etmesi, Anadolu kulüplerinin bugün yay n gelirlerinden ald pay n nas l bu noktalara geldi ini araflt rmas, baflkan m z Say n Aziz Y ld r m' n, Türk sporuna hem tesisleflme hem de sportif anlamda nas l katk lar oldu unu gözden geçirdikten sonra Aziz Y ld r m ismi üzerinden aç klama yapmaya kalk flmas d r. Kald ki, seviyesiz aç klamalar ile kamuoyunu maniple etmeye çal flan bu zihniyetin sarf etti i sözlere bak ld nda, durdu u yer sürekli de iflkenlik gösteren, k vrak, görsel bütünlük içerisinde zamana, koflullara göre de iflen prensip ve ilkelere sahip bir baflkan taraf ndan temsil edilen Kulüpler Birli i Vakf 'na kulübümüzün kat lmama yolundaki karar n n yerindeli i bir kez daha ortaya ç km flt r. Önemle belirtmek isteriz ki, istediklerini ve kendisinden istenenleri hayata geçiremeyenlerin, hakaret ile suç içeren aç klamalar yla ilgili olarak taraf m zdan ivedilikle yasal yollara baflvurulacakt r." (AA)

15 SPOR 9 Ocak 2014 Perflembe 15 ADANA - PTT 1. Lig'de sezonun ilk yar s n 15 puanla 16'nc s rada tamamlayan Adanaspor, ikinci yar ç k fl yakalamak istiyor. AA muhabirinin derledi i bilgiye göre, sezona teknik direktör Ekrem Al ile bafllayan turuncu beyazl tak m, ilk maçta Orduspor'a 4-0 yenilince teknik adam Al ile yollar n ay rd. Ercan Albay ile yola devam karar alan "Toros kaplanlar ", istedi i sonucu Albay ile de alamay nca Levent Erifl ile anlaflt. Ligde istedi i baflar y yakalayamayan turuncu beyazl tak m Erifl ile sezonun ilk yar s n tamamlarken, ligi 15 puanla "Toros kaplanlar " ç k fl ar yor 16'nc s rada kapatt. "Toros kaplanlar ", sezonun ilk yar s nda oynad 18 karfl laflmada sadece 3 galibiyet al rken, 6 beraberlik elde etti, 9 karfl laflmadan da sahadan ma lup ayr ld. Turuncu beyazl lar ayr ca 8 k rm z kartla ligde en fazla k rm z kartla cezaland r lan tak m oldu. Bal kesirspor yenilgisiyle bafllayan ma lubiyet serisi Samsunspor, Bucaspor, Ankaraspor, fianl urfaspor ve Mersin dmanyurdu ile süren turuncu beyazl lar, ikinci yar ç k fl yakalayarak düflme potas ndan kurtulmak istiyor. Son 6 haftada galip gelemeyen Adanaspor, ikinci yar ya iyi bir bafllang ç yapma peflinde. Teknik direktör Levent Erifl, AA muhabirine yapt aç klamada, sezonun ilk yar s n Adanaspor'a hiç de yak flmayacak bir s ralamada bitirdiklerini söyledi. Tak m n ilk yar da yar da 18 karfl laflmada sadece 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 ma lubiyet ald n hat rlatan Erifl, "Sezonun ilk yar s n Adanaspor'a yak flan bir yerde tamamlamad k ama ikinci yar tabii ki böyle olmayaca na herkesin inanmas n rica ediyorum" dedi. Befliktafl potada gelecekten umutlu Befliktafl Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse, erkek basketbol tak m n n havas ndan memnun olduklar n ve bu havan n kendilerini baflar ya götürece ini söyledi. STANBUL - Özköse, AA muhabirine yapt aç klamada, tak m n performans ndan memnun oldu unu belirterek, "Zaman içinde daha yukar ç kaca z. Sakatlar var ve geri dönmeleri bize güç katacak. Özellikle Perkins'in dönmesiyle daha da iyi olaca z. Tak m n flu anki havas ndan ve ivmesinden çok memnunum. Bu bizi daha yukar lara tafl yacak" dedi. Befliktafl' n hedefinin her zaman en üst nokta olaca n vurgulayan Hakan Özköse, flunlar söyledi: "fianss zl klar oldu. Hakem hatalar oldu. Birkaç maç m z hakem hatalar ndan dolay kaybedildi. Bunlar n bize çok rastlad sezonda futbolda da ayn fleyler yafland. Kamuoyu da bu hatalar n oldu u konusunda hemfikir. Bunlardan dolay istedi imiz yerde de iliz. Tak m n kötü oynad maçlar da oldu. Sporda hedef, her zaman flampiyonluktur. Biz de flampiyonlu u istiyoruz. Rakipler çok para harcad ama baflar sadece parayla olmuyor. nanc m z var ve oyuncular m z çok fedakar." Siyah-beyazl kulübün yöneticisi, herkesin k sa vadede baflar bekledi ini ancak kendilerinin uzun vadeli planlamayla baflar ya gideceklerini dile getirdi. Bu sezon büyük yenilikler yapt klar n kaydeden Özköse, flunlar kaydetti: "Altyap y yeniden organize ettik. Kaliteli antrenörler getirdik. Y ld z ve genç tak mlara transferler yapt k. Bunun sonuçlar n ilerki y llarda görece iz. Türkiye'de her fley k sa vadede bekleniyor, hemen flampiyonluk isteniyor. Biz yap lanmay uzun vadeli planlad k. Önümüzdeki üç y l içinde altyap dan A tak ma en az iki yerli oyuncu vermek istiyoruz. Sonras nda her sezon bir oyuncuyu A tak m na ç karmay amaçl yoruz. Avrupa'dan basketbolcu getirmek yerine yetenekli oyuncular ç kar p oynatmak istiyoruz. Önümüzdeki y llarda Befliktafl' n çok önemli at l mlar yapt n görece iz." "Art k hiçbir fley eskisi olmayacak" diyen Hakan Özköse, baflantrenör Ahmet Kandemir'e de taraftarlar n güvenmesini istedi. Kulübe yeni kan ve can geldi ini anlatan yönetim kurulu üyesi, "Her fley farkl olacak. Hem antrenörde hem kadroda istikrar yakalayaca z. Ahmet Kandemir'e güveniyoruz. Taraftarlar n da ona güvenmesini istiyoruz. S k nt lar olabilir ama taraftarlardan Ahmet hocam z desteklemelerini istiyorum. Biz her zaman onun yan nday z. Onlar da yan nda olsunlar. Taraftarlar n deste iyle Befliktafl daha ileriye gidecektir" ifadelerini kulland. Hedeflerinden birinin de Avrupa'da kupa kald rmak oldu unu anlatan Özköse, geçmifl dönemlerden kalan s k nt lar da yavafl yavafl aflt klar n söyledi. Geçmiflten gelen s k nt lar yüzünden flu anda istedikleri noktada olmad klar na dikkati çeken Hakan Özköse, "Geçmiflten gelen borçlar var. Onlar ödemek zorunday z. fiu anda s k nt yok. Borçlardan kurtulduktan sonra daha güzel tak mlar kurmaya gayret edece iz. Eski borçlar nedeniyle bütçemiz büyük de il" diye konufltu. Tak m n eski oyuncular ndan Allen Iverson'dan dolay FIBA'n n transfer yasa n yak n zamanda kald racaklar n kaydeden siyah-beyazl kulübün yöneticisi, "Bu cezay kald raca z. Ard ndan transfer yapaca z. Hem say atacak hem ribaunt alacak, y rt c ve boyal alan kapatacak bir oyuncu istiyoruz. Bu yönde araflt rmalar m z sürüyor" ifadelerini kulland. Hakan Özköse, Befliktafl ntegral Arena'n n kapasitesini art rmay düflündüklerini dile getirdi. Yönetim kurulu olarak projeler gelifltirdiklerini anlatan Özköse, "Salonun kapasitesini art rmay düflünüyoruz. Çevrede arazi olarak s k nt lar var, onlar aflmaya çal fl yoruz. Aflabilirsek salonu Befliktafl'a daha yak fl r flekle getirmek istiyoruz. 10 bin kiflilik salon planl yoruz. Seyirci salonu doldursun, 15 bin kifli gelsin, 15 bin kiflilik salon planlayal m" fleklinde konufltu. Ya l güreflte dopinge "neflter" vuruldu KOCAEL - Gürefl Federasyonu Ya l Gürefl Yürütme Kurulu Baflkan Yard mc s Metin Bafldemir, 18'i yasakl madde kullanmaktan, ikisi de numune vermekten kaçmak suçundan 20 sporcuya 15'er ay ceza verilmesiyle ilgili, "Baflpehlivanlar m z bu iflten maddi anlamda çok zarar gördü. Bu saatten sonra özellikle baflpehlivanlar dopinge tevessül edemez" dedi. Bafldemir, AA muhabirine yapt aç klamada, Gürefl Federasyonu Baflkan Hamza Yerlikaya'n n dopinge s f r tolerans gösterdi ini hat rlatarak, ya l güreflte doping konusunun uzun zamand r gündemde oldu unu belirtti. Verilen cezalar n, ya l gürefle olumlu yans malar olaca n ifade eden Bafldemir, "Cezalar dolay s yla dopinge tevessül edenlerin tamamen yok olaca n zannetmiyorum ama en az seviyeye inece ine inan yorum. Ya l güreflte doping, yafllara kadar düflmeye bafllam flt. Bu bir hastal kt, cezalarla bu duruma bir neflter vuruldu" de erlendirmesinde bulundu. Bafldemir, ya l güreflte dopinge bundan sonra pehlivanlar n teflebbüs edemeyece ini dile getirerek, 2014 y l nda doping takibinin daha s k yap laca n kaydetti. Son y llarda ya l güreflteki doping kontrollerinin s klaflt n anlatan Bafldemir, sözlerini flöyle tamamlad : "Geçmiflte, bu tip uygulamalar çok azd. Numuneler sadece Edirne'de al n yordu. fiimdi bu testler yap l yor. Sporcu art k bunu bildi i için dopinge tevessül edemeyecek. Eskiden testlerimiz az oldu u için olay buralara geldi. Belki sporcu eskiden de doping yap yordu ama bu durum gündeme gelmiyordu. Hamza Yerlikaya'n n bu konuda büyük hassasiyeti var. Bundan sonra baflpehlivanlar m z bilgilendirmeye öncelik verilecek. Bu ifle tevessül edenler teflhir ediliyor. Bundan sonra el uzatacak baflpehlivanlar, ikinci defa bunu yapt takdirde spor hayat bitiyor. Baflpehlivanlar m z bu iflten çok zarar gördü. Y ll k kay plar çok fazla, bana göre Ali Gürbüz'ün yaklafl k 200 bin lira y ll k kayb var, di er baflpehlivanlar m z n da 50 bin liran n alt nda de ildir. Dolay s yla dopinge art k kimsenin tevessül edece ini düflünmüyorum. Bu saatten sonra özellikle baflpehlivanlar dopinge tevessül edemez." (AA)

16 TÜRK YE N N GAZETES ELDE 9 Ocak 2014 Perflembe Yasemin AYDO DU BELDE Bebekler Türkçe deki ünlü uyumuna duyarl Sert zeminli yeni bir gezegen keflfedildi ANKARA - Uluslararas bir bilim ekibi, ilk kez, ba l bulundu u y ld z n önünden geçifli gözlenebilen, sert zeminli bir gezegen keflfetti. Yo unlu u son derece düflük olmas na karfl n kat bir zemini bulunan, gazlarla kapl gezegene KOI-314c ad verildi. Gezegen, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi nden (CfA) David Kipping baflkanl ndaki bilim ekibince, NASA ya ait Kepler uzay arac ndan elde edilen verilerin, Transit Zamanlama Varyasyonlar (TTV) ad verilen yeni bir teknikle incelenmesi sonucu keflfedildi. Smithsonian Astrofizik Gözlemevi ve Harvard Koleji Gözlemevi nin iflbirli iyle oluflturulan bir kurum olan CfA n n internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Dünya dan 200 fl k uzakl kta yer alan KOI-314c, kütlesi ve ölçülen fiziki büyüklü ü gözönüne al nd nda flimdiye kadar keflfedilen en hafif gezegen. KOI-314c nin çap n n, Dünya dan yüzde 60 daha büyük olmas na karfl n, Dünya ile ayn a rl kta oldu una dikkati çeken araflt rmac lar, bunun, gezegenin son derece kal n gazlarla kapl bir atmosferi oldu u anlam na geldi ine iflaret ediyor. Gezegenlerin a rl, kütlesinin etraf ndaki cisimler üzerindeki çekim gücüne dayal olarak hesaplan yor. Söz konusu hesaplamalara göre Dünya n n a rl ysa 6x10 üzeri 24 kilogram. Gezegen, Günefl ten daha küçük kütleli k rm z cüce ad verilen, Dünya dan 200 fl k y l uzakl ktaki donuk bir y ld z n etraf nda dönüyor. Ba l bulundu u y ld z etraf ndaki dönüflünü 23 günde tamamlayan gezegenin yüzey s cakl ise 104,4 santigrat derece. Bu nedenle gezegenin bilinen bir yaflam biçimini bar nd rmas mümkün görülmüyor. Yap lan hesaplamalara göre, gezegenin yo unlu u suyunkinden sadece yüzde 30 daha fazla. Bu, gezegenin atmosferinin büyük bir k sm n n hidrojen ve yüzlerce kilometre kal nl nda helyum gaz yla kapl oldu u anlam na geliyor. Gezegenin, Günefl sisteminin kütlesi en büyük 3. gezegeni olan, gazlardan oluflmufl Neptün ün mini bir modeli olarak ortaya ç km fl olabilece ini belirten araflt rmac lar, KOI-314c nin sahip oldu u atmosferik gazlar n bir k sm n, ba l bulundu u y ld zdan gelen yo un radyasyonun etkisiyle buharlaflmas sonucu kaybetmifl olabilece ine iflaret ediyor. (AA) ANKARA - Bebekler üzerinde yap lan bilimsel bir araflt rma, bir yafl ndan küçük bebeklerin bile Türkçe nin ünlü uyumu ve sözcük vurgusu özelliklerine duyarl l k gösterdi ini ortaya ç kard. ODTÜ Biliflsel Bebek Araflt rmalar Merkezince, Türkçe konuflan bebeklerin, ana dilleri olan Türkçe ye özgü ses özelliklerini ne zaman ay rt etmeye bafllad klar n belirlemeye yönelik 6 ve 10 ayl k bebekler üzerinde araflt rma yap ld. Projenin yöneticisi Doç. Dr. Annette Hohenberger, AA muhabirine yapt aç klamada, bebeklerin henüz konuflmad klar dönemde dile olan duyarl l klar n göstermek amac yla böyle bir projeye bafllad klar n söyledi. Hohenberger, Bir yafl ndan küçük bebeklerin bile Türkçe nin sesbilimsel özelliklerinden olan ünlü uyumu ve sözcük vurgusu gibi özelliklerine duyarl l klar n bilimsel yöntemlerle göstermek istedik dedi. Çal flma süreci hakk nda bilgi veren Hohenberger, flöyle konufltu: Bebek ve annesini deney odas na al yoruz, bebe e çeflitli sesler dinletip ve görseller izlettirerek, kamera arac l yla teknik odadan izliyoruz. Bebe in göz hareketlerini takip ediyoruz. Küçük bebekler bir fleyi dinlediklerinde o yöne do ru bafllar yla ya da gözleriyle dönerler. Biz de yan odadan bir bilgisayar program arac l yla bebeklerin hangi tarafa kaç saniye bakt klar n yani dinlediklerini ölçüyoruz. 300 B L M BEBE M Z VAR Araflt rma için kendilerine baflvuran bebekleri bir 6 ayl kken, bir de 10 ayl kken test ettiklerini belirten Hohenberger, Bunun sebebi, geliflimsel bir çal flma oldu undan ayn bebe in iki farkl geliflim noktas nda ayn uyaranlara farkl tepki verip vermedi ini araflt r yor olmam z dedi. Bebeklerle çal flman n zorluklar göz önüne al nd nda, oldukça yüksek bir kat l mc say s na ulaflt klar n ifade eden Hohenberger, fiimdiye kadar 300 bebek çal flmaya kat ld. Onlara bilim bebe i diyoruz, o kadar küçük bir yaflta bir bilimsel çal flman n en önemli parças oluyorlar. Kendilerine ODTÜ Bilim Bebe i diplomas da hediye ediyoruz diye konufltu. Gelen ailelerin çal flmaya kat lmaktan çok memnun olduklar n anlatan Hohenberger, Gelmiflken bebe in göbek ba n ODTÜ yerleflkesine gömen, hatta belirli bölümleri seçip oraya yönlendirmemizi isteyen bir çok aile de oldu dedi. Bebeklerle çal flman n zevkli ancak zor oldu unu ifade eden Hohenberger, ailelerden bebeklerin uyku ve mama saatleri d fl nda araflt rmaya kat lmalar n istediklerini belirtti. Çal flman n yap ld 1.5 y ll k süreçte komik ve tatl anlar da yaflad klar n söyleyen Hohenberger, Gündüzleri hiç uyumayan bir bebe i oldu unu söyleyen bir annemizin bebe i, merkezimize gelir gelmez uykuya dald ve 2 saat uyanmas n bekledik diye konufltu. LG Y UZUN SÜRE YÜKSEK TUTMAK ZORDU Bebeklere dinletilen sözcüklerin Türkçe oldu unu, baz lar n n ünlü uyumuna uydu unu, baz lar n n ise uymad n anlatan Hohenberger, sözcükleri bebek dilinde s kça kullan lmayanlardan seçmeye çal flt klar n söyledi. Bunun d fl nda bebeklerin ünlü uyumuyla beraber sözcük vurgusuna olan duyarl l klar n da incelediklerini söyleyen Hohenberger, araflt rman n sonuçlar na iliflkin flu bilgilere yer verdi: Araflt rma 6 ayl k bebeklerin ünlü uyumu olan sözcükleri daha uzun süre dinlediklerini, ancak 10 ayl k bebeklerin ise ünlü uyumu özelli i olmayan sözcükleri daha uzun süre dinlediklerini ortaya ç karm flt r. Ayn durum bebe in ilgisinin yüksek oldu u bölümlerin analizinde de ortaya ç km flt r. Ancak bu bulgu bebeklerin ilgisinin yüksek oldu u deneyin bafllar nda aç kça gözükmekte, daha sonra etkisi azalmaktad r. Bu kadar küçük bebeklerin ilgisini uzun süre yüksek tutmak gerçekten de zordu. Sesli uyaran d fl nda fl klar da kullanmam za ra men bebeklerin ilgisinin çal flma süresince bir düflüfl yaflad n aç kça gözlemledik. 6 ayl k bebeklerin aflinal k tercihi, duyduklar dilde bask n bir özellik olan ünlü uyumunu edinim sürecinde olduklar fleklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte, 10 ayl k bebeklerin yenilik tercihi ise zaten edinmifl olduklar kural n d fl nda bir uyaran duyman n beklentilerinin d fl nda olmas fleklinde aç klanabilir. (AA) Foto raf n Dili

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı