Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak"

Transkript

1 ISSN Ocak 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo u mallar na olan ilginin azald, yöresel el sanatlar, tekstil ve deri ürünleri ile tak lar n ön plana ç kt ifade edildi. HABER 7. SAYFADA Alaeddin Kaya, Canl Gaste de Can Dündar a konuflurken, Herfleyi say n Gülen'e ba lamak do ru de il dedi ve ekledi; Yumusama olacak Alaeddin Kaya n n Bugün TV deki mektup ile ilgili aç klamalar n dün yay nlam flt k. Gözümüz-kula m z TÜRKSAT 4A y Erdo an teslim ald Türk ve Japon mühendislerin ortaklafla üretti i TÜRKSAT 4A uydusu, Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an' n kat l m yla düzenlenen törenle teslim edildi. Baflbakan Erdo an, TÜRKSAT 4A uydusu sayesinde televizyon yay nlar m z ve uydu haberleflme sinyallerimiz, Afrika k tas n n da tamam - na ulaflm fl olacak dedi. Erdo an, TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B uydular m z n üretim faaliyetlerinin her aflamas, Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl - m z n bir kuruluflu olan Türksat Baflkan ve mühendislerinin denetiminde yürütüldü diye konufltu. TÜRKSAT 4A uydusunun teslim törenine Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z kat ld. Fehmi Koru Ne mutlu bize: Herkes bildi ini okuyor Bugün 12 de Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da smail Kara Sabah Keyfi Bugün 4 de Mehmet Nuri Parmaks z Edebi Sohbet Bugün 8 de Gazetemizin mtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya, +1 TV de Can Dündar n haz rlay p sundu u Canl Gaste program nda sorular cevaplarken önemli de erlendirmelerde bulundu. LK KEZ BELDE YAYIMLADI Programa, Türkiye'nin konufltu u o mektupu Çankaya Köflkü'ne 2 isim getirdi. O isimlerden biri Alaeddin Kaya idi diye giren ve Mektup ilk kez BELDE Gazetesi'nde yay nland vurgusunu yapan Dündar, sözü Alaeddin Kaya ya b rakt.. GÖRÜfiMEDEK HOCAEFEND KAZ anc n z iyi de ilse YEMEY N! Her fleyi say n Gülen'e ba lamak do ru de il diyen Kaya, Hocaefendi yi anlat rken, Orada fevkalade üzüntülü, s k nt l ülkesinin gelece iyle ilgili rahats zl klar olan bir insanla karfl karfl ya kald k dedi. YUMAfiAMA OLACAK TAHM N Dündar n, Siz yumuflama olaca ndan yanas n z sözü üzerine ise flunlar söyledi: Ben tabiat m gere i sertlikten yana de ilim, ülkemin feraha ç kmas n istiyorum. Ayn fleyi Hocaefendi de gördüm, say n Gül de de gördüm, say n baflbakan da da gördüm. Dursun ERKILIÇ n haberi 5. SAYFADA Emniyet te 40 de ifliklik 16 emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlü ü emrine al nd, 24 ile ise emniyet müdürü atand. Resmi Gazete'nin dünkü say s nda yer alan karara göre, Emniyet Genel Müdür Yard mc s Muammer Bucak, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay, Antalya Emniyet Müdürü Mustafa Sa lam, Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Diyarbak r Emniyet Müdürü Recep Güven, Erzurum Emniyet Müdürü Halit Turgut Y ld z, Gaziantep Emniyet Müdürü Ömer Ayd n, Hatay Emniyet Müdürü Rag p K l ç, zmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Kocaeli Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, Malatya Emniyet Müdürü Mustafa Aygün, Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, Sakarya Emniyet Müdürü Mustafa Aktafl, Samsun Emniyet Müdürü smail Türkmenli, Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavafl baflka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlü ü emrine al nd. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i HRACAT AB zirve yapt HABER 7 DE REKOR Do u dan ihracat HABER 7 DE BDDK haz rlanan ve Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan itibaren yürürlü e girecek yönetmelik de iflikli- iyle kredi kart kullanarak taksitle alt n alma döneminin sona erecek olmas, kuyumcular endiflelendiriyor. 12 DE BURSA Çin'e ayakkab satt HABER 6 DA Karara göre, Adana Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Cengiz Zeybek, Aksaray Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Mehmet Aslan, Ankara Emniyet Müdürlü üne K r kkale Emniyet Müdürü Kadri Kartal, Antalya Emniyet Müdürlü üne Özel Harekat Dairesi Baflkan Cemil Tonbul, Bayburt Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli sa Bülent Kaya, Bolu Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Mustafa K z lkaya, Bursa Emniyet Müdürlü üne Bolu Emniyet Müdürü Sabri Durmufllar, Diyarbak r Emniyet Müdürlü üne Aksaray Emniyet Müdürü Halis Bö ürcü, Düzce Emniyet Müdürlü üne Elaz Emniyet Müdürü Ayhan Buran, Elaz Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Nihat fllek, Erzurum Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Kamil Karabörk, Eskiflehir Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Mustafa fiahin, Gaziantep Emniyet Müdürlü üne Düzce Emniyet Müdürü Ali Gezer, Hatay Emniyet Müdürlü üne Ni de Emniyet Müdürü Ali Do an Uluda, zmir Emniyet Müdürlü- üne Kastamonu Emniyet Müdürü Sami Uslu, Kastamonu Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Mustafa Yoldan, K - r kkale Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Hasan Onar, Kocaeli Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Levent Yar mel, Malatya Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Nuri Uluayak, Mersin Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Hasan Hüseyin Bahar, Ni de Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Ali Kemal Kurt, Sakarya Emniyet Müdürlü- üne Polis Baflmüfettifli Osman Babada, Samsun Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Vedat Yavuz, Trabzon Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Murat Köksal atand. www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii Kars ve Ardahan' n yöresel lezzetlerinden "kaz eti" alt nla yar fl yor. Bölgeye özgü k fl besin maddeleri aras nda yer alan kaz, 100 liradan sat fla sunuluyor. Gram 80 liradan al c bulan alt nla yar flan kaz eti, fiyat na ra men büyük talep görüyor. G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Hüseyin Düzgün, Kars ve Ardahan bölgesindeki kaz yetifltiricilerinin bu y l ortalama 200 bin civar nda kaz yetifltirdi ini söyledi. 12 DE AVM'lerin tahmini 2014 cirosu 75 milyar Al flverifl Merkezi Yat r mc lar Derne i (AYD) Baflkan Hulusi Belgü, 2013'te AVM'lerin 60 milyar liral k ciro yapt n n tahmin edildi ini belirterek, "Bu rakam n 2014'te 75 milyar lira civar nda gerçekleflece ini öngörüyoruz" dedi. 6 DA 8 Ocak 2014 Resmi Gazete Ekonomi, çiflleri, Kültür ve Turizm, Maliye ile Millî E itim Bakanl klar na Ait Atama Kararlar Bitlis Eren Üniversitesi Yabanc Dil Haz rl k S n f E itim-ö retim ve S nav Yönetmeli i Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Alaeddin Kaya, +1 TV de Can Dündar n haz rlay p sundu u Canl Gaste program na konuk oldu.

2 29 Ocak 2014 Perflembe Meltem EK Z Lady Gaga Versace için model oldu DIfi HABERLER - S ra d fl kelimesinin yetersiz kald k yafetleri ile ünlü flark c Lady Gaga, ünlü marka Versace'nin yüzü oldu. Daha önce genç yafllar nda ruh sa l ile ilgili problemler yaflad n ve kokaine yöneldi ini itiraf eden flark c Lady Gaga, flafl rtmaya devam ediyor. Abart l sahne k yafetleri ve makyaj içinde görmeye al flt m z Lady Gaga, bir kez daha tüm bak fllar üzerine çekmeyi baflard. ngiliz bas n ndan The Daily Mail'in sitesinde yer alan habere göre; ünlü talyan markas Versace ile anlaflan Lady Gaga 2014 Bahar kreasyonunun yeni yüzü oldu. Versace'nin bahar kreasyonu için çekimlere kat lan Lady Gaga, objektiflere üstsüz pozlarda verdi. Vücudunu sergilemesi konusundaki rahatl ile bilinen Lady Gaga uçuk tarz n n d fl nda vamp bir görüntü sergiledi. talyan as ll varl kl Katolik bir ailenin k z olan ve as l ad Stefani Germanotta olan Lady Gaga ailesinin tutuculu u ile ilgili de s k nt l günler geçirdi ini söylemiflti S NEM: DENEY S NEMA: KADIN fiovalye Tür: Dram, Gerilim, Macera, Suç, Psikolojik Yönetmen: Paul Scheuring Orijinal smi: THE EXPERIMENT Yap m: ABD Oyuncular: Adrien Brody, Cam Gigandet, Maggie Grace, Forest Whitaker, Clifton Collins Jr., Travis Fimmel, Fisher Stevens, Matt Harwell, Damien Leake Para için ne denirse yapmaya raz olmufl bir grup dene in sadece 2 hafta için gardiyanlar ve mahkumlar olarak ikiye ayr lmas ve bir hapishanede buna uygun yaflamas yla kurgulanan deney s ras nda yaflananlar konu ediliyor. Orijinal Ad : The Woman Knight Of Mirror Lake Yönetmen : Herman Yau Oyuncular : Rose Chan, Kevin Cheng, Teri Doty. Yap m : 2011 Tür : Dram 19. yüzy l n sonlar na do ru Qing hükümetinin iyice yozlaflmas yla birlikte protestolar da ço- almaya bafllar. Bu kar - fl kl klar döneminde do an Qiu Jin h zla toplum içerisindeki yerini almaya bafllar. Onaylamad her fleyi protesto etmektedir. Sizin için seçtiklerimiz Kate'in hayat belgesel oldu DIfi HABERLER - Art k bir moda ikonu olan model Kate Moss'un hayat Frans z Paris Première kanal taraf ndan Looking For Kate' (Kate'i Ararken) ismiyle belgesel yap ld. Ünlü modelin 40' nc yafl flerefine çekilen belgeselde Moss'un 14 yafl nda bafllad modellik kariyerinden Johnny Depp'le yaflad aflka kadar hakk nda bilinmeyen birçok gerçek su yüzüne ç kacak.

3 Elmada a modern pazar alan HABER MERKEZ Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin Cumartesi Pazar n ziyaret ederek, esnaflar ve vatandafllar ile sohbet etti. Vatandafllar taraf ndan yo un ilgi gören Baflkan Gazi fiahin, Pazar yerinin üzerinin kapat laca-, çok modern bir Pazar yeri yap laca n n müjdesini verdi. Vatandafllar n isteklerini ve sorunlar n tek tek dinleyerek not tutan Belediye Baflkan fiahin, sorunlar n çözümü için ilgili kurum ve kurulufllar ile görüflece ini söyledi. stek ve flikâyetlerini ileten vatandafllar, Baflkan fiahin e yapt hizmetlerden dolay da teflekkür etmeyi ihmal etmediler. Özellikle alt yap çal flmalar ndan dolay büyük takdir toplayan Elmada 3 9 Ocak 2014 Perflembe Belediye Baflkan fiahin e çal flmalar devam eden üst yap çal flmalar ndan dolay da teflekkür ettiler. Pazar alan nda vatandafllar dinleyerek, sorun ve istekleri için çözüm yollar üreten Baflkan fiahin; Sizlere verdi im seçim vaatlerimin hepsini yerine getirdim, vaatlerimden de daha fazlas n yapt m için sizlerin karfl s na aln m ak bir flekilde ç kabiliyorum dedi. Yeni pazaryeri, küçük sanayi bölgesi ve Elmada çin tasarlad m z Kentsel dönüflüm ve geliflim projelerimizin tek tek hayata geçiyor olmas bizlere ayr bir güven ve güç vermektedir. dedi. TAKV M Hicri y l: 1435 (8 Rebiu l - Evvel ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Büyükflehir evsizlere KUCAK AÇIYOR HABER MERKEZ - Büyükflehir Belediyesi, Baflkent te dondurucu so uklara karfl yaflam mücadelesi veren evsizlere y llard r s cak bir yuva imkan sa l yor. Bir otel konforunda bar nma imkan verilen evsizler de Büyükflehir Belediyesi ne minnettar olduklar n dile getiriyorlar. Ankara Büyükflehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Baflkanl Yafll Hizmetler ve fiefkatevleri fiube Müdürlü ü nün 2008 y l ndan bu tarafa hizmet veren Ulus taki Bar nma Evi sayesinde dondurucu so uklarda sokakta kalan kronik evsizler adeta hayata yeniden tutunuyor. Bar nma Evi ne gelen veya getirilen evsizlerin önce kay tlar yap l yor ve Büyükflehir Belediyesi ne ait Giysi Merkezi ne götürülüyor. Giysi ihtiyaçlar karfl lanan evsizler, aylard r hasret kald klar s cak bir banyo yapt ktan sonra yeni k yafetlerini giyiyor ve kar nlar n doyuruyor. Evsizler, so uk k fl aylar nda sokakta geçirdikleri günlerin yorgunlu unu da ya yataklar nda uyuyarak ya da s cac k kalorifer peteklerinin s tt televizyon odas nda film izleyerek at yorlar. Büyükflehir Belediyesi nin Bar nma Evi nde sa l klar na yeniden kavuflan evsizler, birbirleri ile tan fl p yeni dostluklar kuruyorlar. Bar nma Evi ne ba ml lar ile psikolojik rahats zl olanlar kabul edilmiyor. Yetkililer k fl aylar nda Bar nma Evi nde kalanlar n say s n n artt n bazen ek yatak üniteleri oluflturduklar n belirterek hastanelerde, AfiT de bar nmaya izin verilmemesinin de Bar nma Evi ne olan talebi art rd na dikkat çekiyorlar. Yetkililer, Evsizler bir otelde bulamayacaklar hizmet ve huzuru burada buluyorlar. 24 saat güvenli imiz var, sabah kahvalt s ve akflam yeme i olmak üzere günde iki kez yemek veriyoruz, ancak evsizlere para yard m yapm yoruz, ifl imkan olanlara ifl bulmaya çal fl yoruz diye konufltular. Hayat n zorluklar ile bafl edemeyerek sokaklarda yaflamak zorunda kalan evsizler öncelikle Ankara Büyükflehir Belediyesi nin kendilerine sa lad bu imkana minnettar olduklar n dile getiriyorlar. Haydar Gedik (44): Zonguldak ta evimizi kaybettik, annem babam yoktu zaten, bir ablam bir de kardeflim vard. Çal flmak için Ankara ya geldim, iki sene AfiT de yat p kalkt m, ancak flimdi k fl aylar nda da Büyükflehir Belediyesi Bar nma Evi nde kal yorum, bu imkanlar nedeniyle Büyükflehir Belediyesi nden çok memnunuz, burada çamafl rlar m z y kan yor, banyomuzu yapabiliyoruz, yataklar tertemiz, her gün nevresimler de ifliyor, yemekhane çok güzel, personel çok iyi, hepsinden Allah raz olsun. Oktay Yi it (50): Büyükflehir Belediyesi nden ve Devletimizden Allah raz olsun, 4-5 seneden beri Büyükflehir Belediyesi nin bu imkanlar ndan yararlan yorum, 15 gün kalma imkan m z var, daha sonra ç k fl m z veriliyor ama 1 hafta sonra tekrar gelebiliyorum ve tekrar geldi imde iyi karfl l yorlar. S cak bir ortam, s cak yemek, s cak su, kalorifer, kahvalt, televizyon her fley çok güzel. Yöneticilerimizden de çok memnunuz. Büyükflehir Belediyesi nin bu imkan çok güzel, bizleri hayata ba l yor. Süleyman Güler (52): 25 y ld r sokaklarda yafl yorum, kuruldu undan beri de k fl aylar nda Büyükflehir Belediyesi Bar nma Evi ne geliyorum. K fl bittikten sonra yine sokaklara dönüyorum. Yaz n Küçükesat ta parklarda yat yorum. Y llarca bu semtte dönemin ünlü sinemalar nda makinistlik yapt m, ancak hiç birinde sigortam olmad için sosyal güvencem de olmad. Sinemalar kapand ktan sonra iflsiz kald m. Büyükflehir Belediyesi nin Bar nma Evi nde s cac k yata m z, s cac k yeme imiz var, sa l k sorunlar m z n tedavisi için de yöneticilerimiz yard mc oluyorlar. Kendilerinden çok memnunuz, d flar da so ukta yaflam mücadelesi veren insanlar için dua ediyorum. Alt nda da Bayat Ekmek Yemek Yar flmas düzenlendi HABER MERKEZ - Alt nda Belediyesi, ekmek israf n önlemek için önemli bir ad m daha att. Alt nda l kad nlar, bayat ekme i en iyi flekilde de erlendirerek duyarl davran fllar n bir kez daha gösterdi. Alt nda Belediyesi nin düzenledi i 1. Bayat Ekmek Yemek Yar flmas na birbirinden lezzetli yemekler damga vurdu. 64 kiflinin kat ld ve Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi nde düzenlenen yar flma çorba, yemek ve tatl kategorilerinde gerçekleflti. Y ld ztepe Kad n E itim Kültür Merkezi, yemek ve tatl kategorisinde birincilik elde ederken Plevne Kad n E itim Kültür Merkezi ise çorba kategorisinde birinci oldu. Profesyonel aflç lardan oluflan jüri üyeleri, yemeklere puan verirken oldukça zorland. Bayat ekmek oran, lezzet, özgünlük, zorluk düzeyi ve görsel etki gibi unsurlar yemeklerin de erlendirilmesinde önemli rol oynad. Yemek kategorisinde birinci olan Y ld ztepe Kad n E itim Kültür Merkezi üyesi Kübra Irmak, bu yar flman n Alt nda da ekmek israf na daha fazla dikkat çekmesini umdu u söyledi. Irmak, birincilik kazanan yeme inden de bahsetti. Bayat ekmekleri suland r p küçük parçalara ay rd n ifade eden Irmak, merdane yard m yla bu ekmekleri hamur haline getirdi ini belirtti. Irmak, yeme in tarifine flöyle devam etti: Di er tarafta haz rlad m köfte hamurunu, bayat ekmekten yapt m hamurun üzerine kapatt m. Aralar na sebze sote ekleyerek hamuru rulo haline getirdim. Daha sonra piflirme aflamas na geçtim ve avokado sosuyla servisi sundum. Tatl kategorisinde kestaneli cheese kek yaparak birinci olan Y ld ztepe Kad n E itim Kültür Merkezi üyesi Suna fiahin ise a rl kl olarak bayat ekmek kulland na dikkat çekti. fiahin, labne peyniri ve limonlarla tatl kremas n a rlaflt rd n n alt n çizdi. Tatl zeminine bayat ekmek yerlefltiren fiahin, tereya yla tatl flekerini kremalize etti ini sözlerine ekledi. Dereceye giren tatl, süslemeleriyle de be eni toplad. fiahin: Alt nda l kad nlar hayat n her alan n söz sahibi olmaya bafllad. Özgüven kazan yoruz. Bir fleyler ispatlamak önemli. Bu durumun ortaya ç kmas nda Baflkan m z Veysel Tiryaki nin pay çok büyük. Hakk n ödeyemeyiz dedi.

4 4 9 Ocak 2014 Perflembe YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Midesinden 2 kilogram saç ç kt KOCAEL - Kar n a r s flikayetiyle Kocaeli Derince E itim ve Araflt rma Hastanesine baflvuran 15 yafl ndaki k z n midesinden ameliyatla 2 kilograml k saç ç kar ld. Çocuk Cerrahisi Uzman Opr. Dr. Hayrünisa Kahraman Esen, AA muhabirine yapt aç klamada, ad n n aç klanmas n istemeyen A.K'nin kar n a r s, bulant ve yemek yiyememe flikayetiyle baflvurdu unu belirterek, 3 ayda yaklafl k 10 kilogram zay flad n söyledi. Hastan n yaklafl k bir y ld r ayn belirtileri yaflad n anlatan Esen, endoskopide hastan n midesinde büyük bir kitle tespit edildi ini kaydetti. Esen, bu nedenle hastaya cerrahi operasyon yapt klar n dile getirerek, "Midedeki saç yuma n gerçeklefltirdi imiz operasyonla ald k. Ameliyat sonras nda kitleyi tartt m zda a rl n n yaklafl k 2 kilogram oldu unu gördük. Boyutu da midenin tamamen fleklini alm fl durumdayd, ç kart rken biraz zorland k. lk kez bu kadar büyü üyle karfl laflt k. Böyle kar n bofllu unda ve içi bofl organlarda, çocuklarda kitleler görmekteyiz. Bunlar saç yeme al flkanl na ba l veya besin art klar yla oluflmaktad r" fleklinde konufltu. Çocuklarda en çok saç yemeye ba l kitleler tespit ettiklerini aktaran Esen, bu durumun genellikle psikolojik sorunlardan kaynakland n vurgulad. Esen, çocuklar n aile içi veya okuldaki huzursuzluklardan etkilenerek saç yeme al flkanl edindi ine dikkati çekerek, "Psikiyatri bölümündeki arkadafllar m z konuyla ilgileniyor. Onlar n yard m yla bu hastal klar tedavi ediyoruz. Amac m z bu tip rahats zl klar n tekrarlanmamas. Ameliyat olduktan sonra bu tarz hastal klar n tekrarland klar görülebiliyor" ifadesini kulland. (AA) SABAH KEYF smail KARA Ar lar, sahile vurdu MU LA - Do al güzellikleriyle ünlü "sakin flehir" unvan na sahip Akyaka beldesindeki sahilde yürüyüfl yapan vatandafllar, al fl k olmad klar bir manzarayla karfl laflt. Sahilde çok say da ölü veya ölmek üzere ar y görenler flaflk nl k yaflad. Baz vatandafllar dalgalar alt nda kalan ar lar ölmemeleri için kurtarmaya çal flt. Mu la Ar Yetifltiricileri Birli i (MAYB R) Baflkan Ziya fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, sahildeki ar lardan kendilerinin de haberlerinin oldu unu söyledi. Olay n çok fazla dikkate al nacak bir ISSN BELDE TÜRK YE N N GAZETES Y l: 44 9 Ocak 2014 Perflembe Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK S YAS GAZETE Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ stanbul Temsilcili i Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir durum olmad n ifade eden fiahin, "Ar lar bazen uçufl mesafelerini ayarlayamad klar için denize düflüyor. Bu ar lar da ayn flekilde denize düflerek sahile vurmufl olabilir" dedi. Söz konusu olay n havan n so uklu- undan da kaynaklanabilece ine iflaret eden fiahin, ayr ca ar lar n su içmek için indikleri sahilde dalgalar n alt nda kalm fl olabilece ini belirtti. Marmaris Çevre ve Turizm Gönüllüleri Grubu Baflkan Filiz Ersan ise ar lar n denize düflerek sahile vurmas n n baz istasyonlar ndan kaynakland n iddia etti. KONYA - MET N BOLAT - Konya'da, o ullar vücudunun birçok k sm n etkileyen ve a r sakatl a neden olan hastal kla mücadele eden, do acak di er çocuklar n n da ayn rahats zl tafl ma ihtimali bulunan çift, genetik analizi yap lan sa l kl ikiz bebeklerini kucaklar na alman n mutlulu unu yafl yor. Teyze çocuklar Arzu (29) ile Sedat Avc (36), 10 y l önce evlendi. Çiftin, ad n Abdurrahman verdikleri 9 yafl ndaki o ullar na "ataksi telenjiektazi" teflhisi konuldu. Hastal k nedeniyle ba fl kl k sistemi güçsüz olan Abdurrahman'da solunum bozuklu u bafllad. Kansere yakalanma riski de oldukça fazla olan çocukta k sa süre sonra dengesizlik ve konuflma bozuklu u görüldü. Yürüyemeyen, konufltuklar n annesinden baflkas n n anlayamad Abdurrahman'a, gün geçtikçe daha çok zay flayan ba fl kl k sistemini kuvvetlendirmek için ilaç verilmeye baflland. Vücudun birçok k sm n etkileyen ve a r sakatl a neden olan hastal n genetik geçiflli oldu u belirlendi. Kendileri tafl y c olduklar için dünyaya gelecek di er çocuklar n n da Baz istasyonlar n n insanlar kadar çevre ve do al yaflam olumsuz etkiledi- ini savunan Ersan, flöyle konufltu: "Çevreciler olarak daha önce baz istasyonlar n n zararlar konusunda bir çal flma yapt k. Çal flma kapsam nda Bo aziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Selim fieker, ilçemize gelerek konferans verdi. fieker, istasyonlar n yayd elektromanyetik dalgalar n kufllar gibi ar lar n da yön bulma duygusuna zarar verdi ini aç klad. Ar lar n baz istasyonlar nedeniyle yön duygular n kaybederek dengelerinin bozulmas sonucu denize düfltüklerine inan yoruz." (AA) "Genetik ikizler", a abey için do du ayn hastal tafl ma riski bulunan çift, o ullar Abdurrahman, kardefli olmas n çok isteyince çocuk sahibi olmay düflündü. Bugüne kadar tüm sevgilerini çocuklar na veren Avc çifti, genetik tüp bebek tedavisiyle riskin ortadan kalkaca n ö renince Novafertil Tüp Bebek Merkezi'ne baflvurdu. Önce hasta olan Abdurrahman' n genetik çözümlemesi yap ld. Sonras nda geneti i ay klanm fl iki embriyo rahmine yerlefltirilen Arzu Avc, ikizlere hamile kald. Çiftin, 11 gün önce ad n "Emir Ka an" ve "Eymen Taha" koyduklar sa l kl bebekleri dünyaya geldi. kizlerin do umuna en çok "hep yan nda olmalar n " isteyen a abey Abdurrahman sevindi. (AA) Ula ilçesinin Akyaka beldesinde sahile vurmufl çok say da ar görüldü. Bu gün de da arc m zda birfleyler var. Okuyal m m? Seçme özlü sözler : -K zarmaya ihtiyac olan veya k zaran biricik mahluk insand r. (Mark Twain) -Çabuk yükselenler, çabuk ç ld r r. (Lamartin) -Köle bir kimseye köle olur; muhteris ise faydalaca n umdu u herkesin kölesi olur. (La Bruyer) -Kanunun yasak etmedi ini, haya kontrol alt na al r. (Seneca) -Her sandalye bir taht olmal ve üzerinde bir krala yer vermelidir. (Emerson) -Gözlerinizi kaparsan z elbette, karanl kta kal rs n z. ( ng.a.s.) -Adalet kadar büyük ve güzel bir fazilet yoktur. (Addison) * Büyük bafllar-küçük bafllar E ilip kalka kalka, bafl lar bafl olur derler; Ne baflalt, ne de bafl olabildik bir türlü. Nice büyük bafllar n bofllu unu gördük de, Kim büyüktür, kim küçük bilemedik bir türlü. (Faz l Bayraktar) * Ç narl dan a aca : Yollarda a açlar baflka ruh tafl r, Baltadan, ateflten çekmifller çile. Besbelli yan klar çabuk anlafl l r; Dost oldum ben onlarla gide gide. (Mehmet Ç narl ) * B çak B çak Taflta bilenir Ne var ki Tafl kesmez. (Nadir fiener) * Ya ma Hasan n Böre i Bizim gelir bir ad m Zamlarsa üç befl ad m Do rusu anlamad m Koflunun gere ini Biz kald k eller yedi Hasan n böre ini Yol uzun, bacak k sa Fakirdim kald m s ska fiu rakipler olmasa S kmazd m yüre imi Biz kald k eller yedi Hasan n böre ini Ne yapsam da bofl ama Ümitden ald m hava Sandal m girdi kuma Kaybettim küre ini Biz kald k eller yedi Hasan n böre ini ( smail Kara) *Birkaç f kra : Temel ölmüfl ve cehenneme girmifl. Zebaniler önce bir güzel dövmüfller, atefle at lacakken Temel; -Ha durun, siz böyle yaparsanuz; buraya kimse gelmez. * Çocuk babas na sorar; -Baba devlet nedir? -Ben im o lum. -Peki hükümet? -Annendir çocu um. -Ya istikbal? -O da beflikteki kardeflin Gece çocuk babas na koflarak gider; -Devlet, hükümeti uyand r. -Neden, ne var o lum! - stikbal pislik içinde baba! * Co rafya ö retmeni s n fa girer girmez Hasan tahtaya kald rd ve haritada Amerika y bulmas n istedi. Hasan parma yla Amerika y gösteriyordu. Bu kez s n fa dönen ö retmen; -Söyleyin bakal m arkadafllar, Amerika y kim buldu? Ö renciler hep bir a zdan cevap cerdi; -Hasan buldu ö retmenim! * Özelefltiri Ac çekerken bir can E er ac m yorsa can m Hemen sormal y m kendime Ben nas l bir insan m? (Erol Özden) * Yalaka Onur gurur namus fleref arama, Ölçüp biçsen s maz hiçbir kurama, Adam olmak onun için zor ama, Ömür boyu öküz kal r yalaka. (Mehmet Nacar) * GÜNDEM Kara para aklar m Kutulara saklar m E er polis gelirse K zar r yanaklar m Zil'e bas p çald lar çeriye dald lar mdat baba dedikçe Gözalt na ald lar. Euro, dolar say ld Ebru düflüp bay ld Güzel ülkemin ad Yolsuzlukla yay ld ddaname dürüldü Dava çabuk görüldü H rs z ya z olunca Onca müdür sürüldü Allah Allah dediler Türkiye'yi yediler fl hesaba gelince Süt dökmüfl ak kediler Sadi ACARO LU * Haftaya görüflürüz umar m. yi günler!

5 HABER 9 Ocak 2014 Perflembe 5 Alaeddin Kaya, Canl Gaste de Can Dündar a konuflurken, Herfleyi say n Gülen'e ba lamak do ru de il dedi ve ekledi; YUMUfiAMA OLACAK Dursun ERKILIÇ Gazetemizin mtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya n n, Fethullah Gülen Hocaefendi nin gazeteciyazar Fehmi Koru ile Cumhurbaflkan Abdullah Gül e gönderdi i ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da görmesini arzu etti i mektubun nas l ortaya ç kt ve neyi amaçlad na dönük konuflmalar ndan birini dün yay mlam flt k. Dünkü haberimizde, Bugün TV de Erkam Tufan Aytav n haz rlay p sundu u Erkam Tufan la Analiz Özel program n n canl yay n nda söyledikleri vard. Bugün de, Alaeddin Kaya n n, +1 TV de Can Dündar n haz rlay p sundu u Canl Gaste program ndaki de erlendirmelerini aktarmak istiyoruz. LK KEZ BELDE DEYD Program n aç l fl nda, Türkiye'nin konufltu u o mektupu Çankaya Köflkü'ne 2 isim getirdi. O isimlerden biri Alaeddin Kaya idi diye giren ve Mektup ilk kez BELDE Gazetesi'nde yay nland vurgusunu yapan Dündar, Mektubun tarihi konusunda bir kar fl kl k var, isterseniz ayd nl a kavufltural m diyerek. Sözü Alaeddin Kaya ya b rakt.. Ordan da bafllayabiliriz ama önce bir fleyi tashih edelim. Mektubun getirilme meselesi tamamen Fehmi Koru ile endeskli. Orda beraberdik ama Fehmi Koru Say n Cumhurbaflkan na getirdi. Ben orada yanlar ndayd m; her iki taraf nda arzusu dahilinde dedi. Fehmi Bey her fleyi izah etti diyen Alaeddin Kaya, Pazar günü görüfltük, pazartesi mektup al nd ama Fehmi Bey sal günü gelebildi. Baflbakan Pakistan'dayd, cumhurbaflkan ile görüfltü. Mektup cumhurbaflkan na ithafen yaz lm flt ama Baflbakan' n da okumas n istiyordu diye konufltu. PROGRAMDA SORU VE CEVAPLAR fiöyle GEL fit DÜNDAR: O arada operasyon sürüyordu. KAYA: Operasyonla ba n kuranlar için anlatmaya çal flt m. Her fleyi say n Gülen'e ba lamak do ru de il. Yaz s nda Fehmi Bey her fleyi güzelce izah ediyor. Oradaki samimiyetle ba daflmayacak bir itham o. Orada fevkalade üzüntülü, s k nt l ülkesinin gelece iyle ilgili rahats zl klar olan bir insanla karfl karfl ya kald k. DÜNDAR: Siz de anlat n, neydi as l özü. Mesaj daha farkl alg lan yor. KAYA: Mektubun asl n n ve orjinaliyle yeni tabiriyle slak imzal olarak yay nlanmas n, temin etmelerini arkadafllar mdan rica ettim. Fehmi Bey de ifade ediyor, biz mektubun içeri ini bilmiyorduk. Ordaki konuflmalar m zda buydu iflte. Yani orada yap lan sohbette özellikle Fehmi Bey'in bir çerçeve koymaya çal flt ki, Hocaefendinin de çok s cak bakt, beraberlik sa lanabilece i yönünde bir umut yeflerdi. Fehmi Bey de sevinçle döndü. Dönüflünden sonra cumhurbaflkan yla görüfltükten sonra da mutlulu unu ifade etti. DÜNDAR: Niye olmad Alaeddin bey. KAYA: Bir kelimeyi daha izah edeyim. Fehmi Bey Baflabakan ile görüfltü, Baflkakan Pakistan'dan döndü. Giderken de dönünce de görüfltü. Orda da çok iyi intibalar oldu unu ifade etti. Fehmi Koru için fevkalede flaflk nl a çeviren bir hadise yafland. DÜNDAR: Niye do rudan baflbakan de il de Cumhurbaflkan na. KAYA: Olay n gelifl flekli ve Fehmi Bey'in aktar m say n Cumhurbaflkan n n öne ç kan bir ifadesi oldu u için böyle oldu. Zaten mektup diye bir fley yoktu. Ama Fehmi bey 'bunu yaz l hale getirsek' dedi. Hocaefendi bunu makul karfl lad. Zaten zaman zaman de iflik insanlara yazd mektuplar söz konusu de iflik insanlara. Bu kritik konuda da bunun bizzat kaleme dökülmesinde o da fayda gördü. DÜNDAR: fiikayetçi oldu u konular aç kça söylüyor. KAYA: Ama bunu söylememek ay p olurdu. Bir hareket var 50 y l n vermifl, bi fleyler yapm fl. Bunu taban na, nas l siyasiler diyor 'taban ma izah edemem'. Hocaefendi de izah edemez. Kendisine bel ba lam fl insanlara izah edemez. Bu bir gerçe in aç klanmas. Yeri gelmiflken, Çevik Bir'e okullar devrediyoruz laf. Bu çok yanl fl bir hareketti. O günkü gidifl gazeteme akreditasyonun isyan yd. O gün de Hürriyet'in bafll 'okullar devrediliyor'du. O da beni karfl lad ilk anda Çevik Bir, 'okullar kaça devreder?' dedi. Ben de ceketlerini al p gidecekler, ne paras demifltim. Onun böyle alg lanmas çok yanl flt. Onlara lay k görülenler bunlara niye lay k görülmüyordu. E er kendilerini askeri otoriteyle bir gören insanlar varsa o da onlar n yanl fl. DÜNDAR: ktidar anlam nda söylüyordu. KAYA: ktidar kuvveti de, dayand noktalar n güçlü olmas laz m. Bu noktada say n baflbakana dayand 'bir inek olay ' var. Han mefendi, yafll anam z n çocu unu dersaneye göndermek için verdi i inek. Onun samimiyetidir, inkar edemem. Kendi arkadafllar n n söyledi i gibi o inek sat lmasayd, üçü beraber ömürlerini bitirecekti. nek sat ld flimdi yüzlerce belki inekleri var o arkadafl m z n. DÜNDAR: Mektup iyi niyetle yaz ld diyorsunuz, baflbakan n reaksiyonu beklenen reaksiyon olmad. KAYA: Say n Fehmi Koru'nun baflbakan ile dönüflünde yapt görüflme çok müspet ve güzel geçiyor. Say n baflbakan da gazetecilere yapt aç klamada bu netlikte aç klamalar yap yor, bi yumuflama iflaretidir. Yay nlarda da gördüm diyor. DÜNDAR: Ama KAYA: Bu amay ben ifade edemem. Say n baflbakan n k zg nl klar var. Fevkalade k zg n operasyondan dolay. DÜNDAR: Bunu cemaate malediyor. KAYA: fiimdi bir de sizde kabul edersiniz, operasyonu yürüten Zekeriya Öz, halen piyasaya dökülen laflardan anlafl l yor ki bu hareketle ba olabilecek türde bi arkadafl gibi gözükmüyor. Bana göre gözükmüyor. DÜNDAR: Siz öyle olmad n m söylüyorsunuz? KAYA: Hay r, ben öyle demiyorum. Baflbakan aç klad. DÜNDAR: Sizin aç klaman z daha özel bir durum da onun için.. KAYA: Bir ad alt nda söyleyemem. Ben de sizin gibi gözlemlerimi söyleyebilirim sadece. Say n baflbakan n savc ile ilgili ilk sözleri 'biz onu terfi ettirdik, bölge savc l istedi vermedik ondan bunlar yap yor.' Hareketle ne ilgisi var, suçlasa o zaman suçlard. Baflbakan n kafas nda ondand r, bundand r vard r, yoktur bilemem ama insanlar n yazd bir kayd n n oldu u bir hadise yok. Kim ne zaman giriyor, ç k yor belli de il. DÜNDAR: Cemaate mal edilen bir fley oldu. KAYA: Hocaefendi 'ben neymiflim' dedi. DÜNDAR: Efsane mi yaz l yor diyorsunuz? KAYA: Operasyonun yap ld zaman afla yukar beraberdik. Bir insan n böyle bir operasyonu yapabilecek olarak görülmesi çok tuhaf bir fley. DÜNDAR: Haberdar de il miydi? KAYA: Bas ndan oldu u kadar, teknik olarak mümkün de il zaten. Zekeriya Öz, üstlerine bile söylememifl. Öz ile ilgili durum böyleyken, camiaya yak n gazetelerin olaylar ele al fl tarz. Zekeriya Öz seni adam n m ; yok, tan yor musun; yok, kefil olur musun; yok. Peki kardeflim haberi biraz daha mazbut verebilir misin; evet. Hürriyet gibi verebilirsin. Bahsediyorsunuz, biraz daha az verin, küçük verin. Herkes gibi verin. Ergenekon dönemi için de Birand bana sormufltu, can yanan insanlar yok. Halkbank olay n da cemaate ba lamak gariplik olur. Bu kadar güçlü bir olay, meseleyi. IMF'nin takdirle karfl lad metodu, yetkililer uygulanan metodun do ru oldu unu söylüyor. Sonras nda olanlar problem ç k yor. DÜNDAR: Ama baflbakan n paralel yap diye neyi kastetti ini herkes biliyor. KAYA: Ben de baflbakandaki bilgiler yok, gözlemlerimi söylüyorum. Baflbakan da tümden bunu bi hareketin ifli olarak görmüyor. Bugün Yeni fiafak'taki Selvi'nin yaz s gibi kifliye ba layorlar. DÜNDAR: Öyle bir operasyon geldi ini söylüyor. KAYA: Öyle bir grup oldu unu söylüyorlar. Ne kadar do ru yanl fl bilmiyorum. 'O tür bir adam görsem de iflin do rusunu ö rensem' diyecek kadar samimiyim. Devlet idaresi kolay de il. Üzücü taraflar fazla olan bir fley. Türkiye'nin mal varl gidiyor, Fetullah Gülen Hoca'n n buna raz olaca na ben asla inanmam. Bi taraftan yolsuzlu a karfl, ben 2 senedir bunlar dinliyorum, bunlar son gün sohbeti olarak göremezsiniz. DÜNDAR: Biz baflbakan n ç k fl ndan flunu gördük, bi mektup geldi ama operasyon sürecek, çeteyi devletin içinden temizleyecek. Siz bi operasyon bekliyor musunuz? KAYA: Ben say n baflbakan ve cumhurbaflkan n n beraber hareket ettiklerini görüyorum Amerika olay nda. Fehmi Koru onlar n r zas n alarak gidiyor. Gitmeden ikisiyle de görüflüyor. Herkesin arzusu bu. DÜNDAR: Niye sonuç vermedi? KAYA: Son dakikaya kadar böyle geldi, ama yine Koru'nun ifadelerine dayanarak söylüyorum, k zg nl var ama kime; Zekeriya Öz'e DÜNDAR: Onunla s n rl de il, ne istedilerse verdik.. KAYA: Ne istedilerse verdik nedir, ben bu hareketin hak etmedi i 5 liray ald na inanmam. DÜNDAR: Ama baflbakan n zihninde cemaatin oldu u belli. KAYA: Verdik, ald k nedir biliyor musunuz? Üniversite kurulacak ona izin vermifltir. O üniversite cemaate yak n insanlardan oldu u için onu verdik diyor. DÜNDAR: Tamam.. KAYA: Bir yerde tahsis verilmifltir, onlar bile almad lar. Ben onlar da biliyorum. Küçük çapta fleyler de olmufltur. Bunlar ne için veriliyor, e itim için veriliyor. DÜNDAR: Peki nereye gider? Hüseyin Gülerce bir f rt na bekliyor, cad av, tutuklama.. KAYA: Ben onu gergin görüyorum. Ülkede gergin olmak için her fley var aç kcas. Gülerce'nin bahsetti i gibi bi afet beklemiyorum. Biz gazetemizde de bahsettik, baflbakan mektuba s cak bak yor, bizim kanaatimiz bu. Mektup ifllevini gördü. Baflbakan diyor ki, yay nlardan Hocaefendi, cumhurbaflkan ve baflbakan rahats z. Cumhurbaflkan da baflbakan n kendi ifadesiyle biraz daha yumuflam fl gördüm diyor. Onun görmesi önemli. DÜNDAR: Siz görüyor musunuz hükümet yanl s medyada. Gazetelerde k yamet kopuyor, cemaat medyas geri çekildi, hükümet yanl s medyada iyice t rmand. Ateflkes ayn anda olmaz m? KAYA: S rayla bu ifller, onlara da gelecek s ra. Notlar n al nd n, onlara da iletilmek üzere oldu unu Fehmi Koru'dan bilgisini ald m. DÜNDAR: Hükümet yanl s medyaya iletilecek ki bu kadar t rmand rmay n. KAYA: Aynen öyle Ahmet Taflgetiren'in yaz s ndaki o bölümü okuyorum sadece "Pensilvanya'dan cumhurbaflkan na ithafen ama baflbakan n da okuyabilece i notuyla bir mekup gönderildi. Okudu baflbakan. Gazetecilere mektubun slak imza oldu unu paylaflt. Dersanelerle medyadaki dil ve tasfiye yap lmamas yla ilgili baz de erlendirmeler oldu unu bildirdi. Mektubun gelmesinden sonra, medya dilinde farkl laflmalar oldu unu önem vererek not etti" diyor. Bunu söyleyen Ahmet Taflgetiren. DÜNDAR: Tasfiye laf var orda, tasfiye de olmayacak. KAYA: Hay r tasfiye de olmas n diyor. DÜNDAR: Bürokrasideki tasfiyeyi söylüyor. KAYA: fiunu söyledi Hocaefendi yani, bu olay stanbul'da olmufl, sen Van'daki adam da al yorsun. Bu haks zl k, filancaya yak nl var. stanbul'daki adam al yorsun, be enmiyorsun. Oradakinin suçu ne anlam nda. Yoksa bu tasfiyeleri durdur, ald n adamlar geri ver. Bu anlamda de il. Ayn fleyi Yusuf Ziya Cömert de yazm fl, o da çok enteresan. Medya üzerinden sald r lar n devam etmesinden yak nd, baflbakan için söylüyor. Ama birkaç gündür bir yumuflama var diye de flerh düfltü. DÜNDAR: Siz yumuflama olaca ndan yanas n z. KAYA: Ben tabiat m gere i sertlikten yana de ilim, ülkemin feraha ç kmas n istiyorum. Ayn fleyi Hocaefendi de gördüm, say n Gül de de gördüm, say n baflbakan da da gördüm. Yaz lara intikal etti i flekilde. nsan bir fley yazar, k zar bi taraftan da zaiyatlar olur. DÜNDAR: O zaiyatta da kifliyi geçmez diyorsunuz. KAYA: O nas l olur ben bilmem, al nlar nda yazm yor bu insanlar n fludur, budur diye, iyimserli imi devam ettiriyorum.

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KOLDAN ANJIYO YÖNTEMI YAYGINLASIYOR

KOLDAN ANJIYO YÖNTEMI YAYGINLASIYOR KOLDAN ANJIYO YÖNTEMI YAYGINLASIYOR Portal : www.haberahval.com İçeriği : Gündem Tarih : 15.03.2016 Adres : http://www.haberahval.com/koldan-anjiyo-yontemi-yayginlasiyor-16384/ Koldan anjiyo yöntemi yaygınlaşıyor

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı