Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak"

Transkript

1 ISSN Ocak 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo u mallar na olan ilginin azald, yöresel el sanatlar, tekstil ve deri ürünleri ile tak lar n ön plana ç kt ifade edildi. HABER 7. SAYFADA Alaeddin Kaya, Canl Gaste de Can Dündar a konuflurken, Herfleyi say n Gülen'e ba lamak do ru de il dedi ve ekledi; Yumusama olacak Alaeddin Kaya n n Bugün TV deki mektup ile ilgili aç klamalar n dün yay nlam flt k. Gözümüz-kula m z TÜRKSAT 4A y Erdo an teslim ald Türk ve Japon mühendislerin ortaklafla üretti i TÜRKSAT 4A uydusu, Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an' n kat l m yla düzenlenen törenle teslim edildi. Baflbakan Erdo an, TÜRKSAT 4A uydusu sayesinde televizyon yay nlar m z ve uydu haberleflme sinyallerimiz, Afrika k tas n n da tamam - na ulaflm fl olacak dedi. Erdo an, TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B uydular m z n üretim faaliyetlerinin her aflamas, Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl - m z n bir kuruluflu olan Türksat Baflkan ve mühendislerinin denetiminde yürütüldü diye konufltu. TÜRKSAT 4A uydusunun teslim törenine Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z kat ld. Fehmi Koru Ne mutlu bize: Herkes bildi ini okuyor Bugün 12 de Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da smail Kara Sabah Keyfi Bugün 4 de Mehmet Nuri Parmaks z Edebi Sohbet Bugün 8 de Gazetemizin mtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya, +1 TV de Can Dündar n haz rlay p sundu u Canl Gaste program nda sorular cevaplarken önemli de erlendirmelerde bulundu. LK KEZ BELDE YAYIMLADI Programa, Türkiye'nin konufltu u o mektupu Çankaya Köflkü'ne 2 isim getirdi. O isimlerden biri Alaeddin Kaya idi diye giren ve Mektup ilk kez BELDE Gazetesi'nde yay nland vurgusunu yapan Dündar, sözü Alaeddin Kaya ya b rakt.. GÖRÜfiMEDEK HOCAEFEND KAZ anc n z iyi de ilse YEMEY N! Her fleyi say n Gülen'e ba lamak do ru de il diyen Kaya, Hocaefendi yi anlat rken, Orada fevkalade üzüntülü, s k nt l ülkesinin gelece iyle ilgili rahats zl klar olan bir insanla karfl karfl ya kald k dedi. YUMAfiAMA OLACAK TAHM N Dündar n, Siz yumuflama olaca ndan yanas n z sözü üzerine ise flunlar söyledi: Ben tabiat m gere i sertlikten yana de ilim, ülkemin feraha ç kmas n istiyorum. Ayn fleyi Hocaefendi de gördüm, say n Gül de de gördüm, say n baflbakan da da gördüm. Dursun ERKILIÇ n haberi 5. SAYFADA Emniyet te 40 de ifliklik 16 emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlü ü emrine al nd, 24 ile ise emniyet müdürü atand. Resmi Gazete'nin dünkü say s nda yer alan karara göre, Emniyet Genel Müdür Yard mc s Muammer Bucak, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay, Antalya Emniyet Müdürü Mustafa Sa lam, Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Diyarbak r Emniyet Müdürü Recep Güven, Erzurum Emniyet Müdürü Halit Turgut Y ld z, Gaziantep Emniyet Müdürü Ömer Ayd n, Hatay Emniyet Müdürü Rag p K l ç, zmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Kocaeli Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, Malatya Emniyet Müdürü Mustafa Aygün, Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, Sakarya Emniyet Müdürü Mustafa Aktafl, Samsun Emniyet Müdürü smail Türkmenli, Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavafl baflka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlü ü emrine al nd. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i HRACAT AB zirve yapt HABER 7 DE REKOR Do u dan ihracat HABER 7 DE BDDK haz rlanan ve Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan itibaren yürürlü e girecek yönetmelik de iflikli- iyle kredi kart kullanarak taksitle alt n alma döneminin sona erecek olmas, kuyumcular endiflelendiriyor. 12 DE BURSA Çin'e ayakkab satt HABER 6 DA Karara göre, Adana Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Cengiz Zeybek, Aksaray Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Mehmet Aslan, Ankara Emniyet Müdürlü üne K r kkale Emniyet Müdürü Kadri Kartal, Antalya Emniyet Müdürlü üne Özel Harekat Dairesi Baflkan Cemil Tonbul, Bayburt Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli sa Bülent Kaya, Bolu Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Mustafa K z lkaya, Bursa Emniyet Müdürlü üne Bolu Emniyet Müdürü Sabri Durmufllar, Diyarbak r Emniyet Müdürlü üne Aksaray Emniyet Müdürü Halis Bö ürcü, Düzce Emniyet Müdürlü üne Elaz Emniyet Müdürü Ayhan Buran, Elaz Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Nihat fllek, Erzurum Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Kamil Karabörk, Eskiflehir Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Mustafa fiahin, Gaziantep Emniyet Müdürlü üne Düzce Emniyet Müdürü Ali Gezer, Hatay Emniyet Müdürlü üne Ni de Emniyet Müdürü Ali Do an Uluda, zmir Emniyet Müdürlü- üne Kastamonu Emniyet Müdürü Sami Uslu, Kastamonu Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Mustafa Yoldan, K - r kkale Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Hasan Onar, Kocaeli Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Levent Yar mel, Malatya Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Nuri Uluayak, Mersin Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Hasan Hüseyin Bahar, Ni de Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Ali Kemal Kurt, Sakarya Emniyet Müdürlü- üne Polis Baflmüfettifli Osman Babada, Samsun Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Vedat Yavuz, Trabzon Emniyet Müdürlü üne Polis Baflmüfettifli Murat Köksal atand. www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii Kars ve Ardahan' n yöresel lezzetlerinden "kaz eti" alt nla yar fl yor. Bölgeye özgü k fl besin maddeleri aras nda yer alan kaz, 100 liradan sat fla sunuluyor. Gram 80 liradan al c bulan alt nla yar flan kaz eti, fiyat na ra men büyük talep görüyor. G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Hüseyin Düzgün, Kars ve Ardahan bölgesindeki kaz yetifltiricilerinin bu y l ortalama 200 bin civar nda kaz yetifltirdi ini söyledi. 12 DE AVM'lerin tahmini 2014 cirosu 75 milyar Al flverifl Merkezi Yat r mc lar Derne i (AYD) Baflkan Hulusi Belgü, 2013'te AVM'lerin 60 milyar liral k ciro yapt n n tahmin edildi ini belirterek, "Bu rakam n 2014'te 75 milyar lira civar nda gerçekleflece ini öngörüyoruz" dedi. 6 DA 8 Ocak 2014 Resmi Gazete Ekonomi, çiflleri, Kültür ve Turizm, Maliye ile Millî E itim Bakanl klar na Ait Atama Kararlar Bitlis Eren Üniversitesi Yabanc Dil Haz rl k S n f E itim-ö retim ve S nav Yönetmeli i Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Alaeddin Kaya, +1 TV de Can Dündar n haz rlay p sundu u Canl Gaste program na konuk oldu.

2 29 Ocak 2014 Perflembe Meltem EK Z Lady Gaga Versace için model oldu DIfi HABERLER - S ra d fl kelimesinin yetersiz kald k yafetleri ile ünlü flark c Lady Gaga, ünlü marka Versace'nin yüzü oldu. Daha önce genç yafllar nda ruh sa l ile ilgili problemler yaflad n ve kokaine yöneldi ini itiraf eden flark c Lady Gaga, flafl rtmaya devam ediyor. Abart l sahne k yafetleri ve makyaj içinde görmeye al flt m z Lady Gaga, bir kez daha tüm bak fllar üzerine çekmeyi baflard. ngiliz bas n ndan The Daily Mail'in sitesinde yer alan habere göre; ünlü talyan markas Versace ile anlaflan Lady Gaga 2014 Bahar kreasyonunun yeni yüzü oldu. Versace'nin bahar kreasyonu için çekimlere kat lan Lady Gaga, objektiflere üstsüz pozlarda verdi. Vücudunu sergilemesi konusundaki rahatl ile bilinen Lady Gaga uçuk tarz n n d fl nda vamp bir görüntü sergiledi. talyan as ll varl kl Katolik bir ailenin k z olan ve as l ad Stefani Germanotta olan Lady Gaga ailesinin tutuculu u ile ilgili de s k nt l günler geçirdi ini söylemiflti S NEM: DENEY S NEMA: KADIN fiovalye Tür: Dram, Gerilim, Macera, Suç, Psikolojik Yönetmen: Paul Scheuring Orijinal smi: THE EXPERIMENT Yap m: ABD Oyuncular: Adrien Brody, Cam Gigandet, Maggie Grace, Forest Whitaker, Clifton Collins Jr., Travis Fimmel, Fisher Stevens, Matt Harwell, Damien Leake Para için ne denirse yapmaya raz olmufl bir grup dene in sadece 2 hafta için gardiyanlar ve mahkumlar olarak ikiye ayr lmas ve bir hapishanede buna uygun yaflamas yla kurgulanan deney s ras nda yaflananlar konu ediliyor. Orijinal Ad : The Woman Knight Of Mirror Lake Yönetmen : Herman Yau Oyuncular : Rose Chan, Kevin Cheng, Teri Doty. Yap m : 2011 Tür : Dram 19. yüzy l n sonlar na do ru Qing hükümetinin iyice yozlaflmas yla birlikte protestolar da ço- almaya bafllar. Bu kar - fl kl klar döneminde do an Qiu Jin h zla toplum içerisindeki yerini almaya bafllar. Onaylamad her fleyi protesto etmektedir. Sizin için seçtiklerimiz Kate'in hayat belgesel oldu DIfi HABERLER - Art k bir moda ikonu olan model Kate Moss'un hayat Frans z Paris Première kanal taraf ndan Looking For Kate' (Kate'i Ararken) ismiyle belgesel yap ld. Ünlü modelin 40' nc yafl flerefine çekilen belgeselde Moss'un 14 yafl nda bafllad modellik kariyerinden Johnny Depp'le yaflad aflka kadar hakk nda bilinmeyen birçok gerçek su yüzüne ç kacak.

3 Elmada a modern pazar alan HABER MERKEZ Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin Cumartesi Pazar n ziyaret ederek, esnaflar ve vatandafllar ile sohbet etti. Vatandafllar taraf ndan yo un ilgi gören Baflkan Gazi fiahin, Pazar yerinin üzerinin kapat laca-, çok modern bir Pazar yeri yap laca n n müjdesini verdi. Vatandafllar n isteklerini ve sorunlar n tek tek dinleyerek not tutan Belediye Baflkan fiahin, sorunlar n çözümü için ilgili kurum ve kurulufllar ile görüflece ini söyledi. stek ve flikâyetlerini ileten vatandafllar, Baflkan fiahin e yapt hizmetlerden dolay da teflekkür etmeyi ihmal etmediler. Özellikle alt yap çal flmalar ndan dolay büyük takdir toplayan Elmada 3 9 Ocak 2014 Perflembe Belediye Baflkan fiahin e çal flmalar devam eden üst yap çal flmalar ndan dolay da teflekkür ettiler. Pazar alan nda vatandafllar dinleyerek, sorun ve istekleri için çözüm yollar üreten Baflkan fiahin; Sizlere verdi im seçim vaatlerimin hepsini yerine getirdim, vaatlerimden de daha fazlas n yapt m için sizlerin karfl s na aln m ak bir flekilde ç kabiliyorum dedi. Yeni pazaryeri, küçük sanayi bölgesi ve Elmada çin tasarlad m z Kentsel dönüflüm ve geliflim projelerimizin tek tek hayata geçiyor olmas bizlere ayr bir güven ve güç vermektedir. dedi. TAKV M Hicri y l: 1435 (8 Rebiu l - Evvel ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Büyükflehir evsizlere KUCAK AÇIYOR HABER MERKEZ - Büyükflehir Belediyesi, Baflkent te dondurucu so uklara karfl yaflam mücadelesi veren evsizlere y llard r s cak bir yuva imkan sa l yor. Bir otel konforunda bar nma imkan verilen evsizler de Büyükflehir Belediyesi ne minnettar olduklar n dile getiriyorlar. Ankara Büyükflehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Baflkanl Yafll Hizmetler ve fiefkatevleri fiube Müdürlü ü nün 2008 y l ndan bu tarafa hizmet veren Ulus taki Bar nma Evi sayesinde dondurucu so uklarda sokakta kalan kronik evsizler adeta hayata yeniden tutunuyor. Bar nma Evi ne gelen veya getirilen evsizlerin önce kay tlar yap l yor ve Büyükflehir Belediyesi ne ait Giysi Merkezi ne götürülüyor. Giysi ihtiyaçlar karfl lanan evsizler, aylard r hasret kald klar s cak bir banyo yapt ktan sonra yeni k yafetlerini giyiyor ve kar nlar n doyuruyor. Evsizler, so uk k fl aylar nda sokakta geçirdikleri günlerin yorgunlu unu da ya yataklar nda uyuyarak ya da s cac k kalorifer peteklerinin s tt televizyon odas nda film izleyerek at yorlar. Büyükflehir Belediyesi nin Bar nma Evi nde sa l klar na yeniden kavuflan evsizler, birbirleri ile tan fl p yeni dostluklar kuruyorlar. Bar nma Evi ne ba ml lar ile psikolojik rahats zl olanlar kabul edilmiyor. Yetkililer k fl aylar nda Bar nma Evi nde kalanlar n say s n n artt n bazen ek yatak üniteleri oluflturduklar n belirterek hastanelerde, AfiT de bar nmaya izin verilmemesinin de Bar nma Evi ne olan talebi art rd na dikkat çekiyorlar. Yetkililer, Evsizler bir otelde bulamayacaklar hizmet ve huzuru burada buluyorlar. 24 saat güvenli imiz var, sabah kahvalt s ve akflam yeme i olmak üzere günde iki kez yemek veriyoruz, ancak evsizlere para yard m yapm yoruz, ifl imkan olanlara ifl bulmaya çal fl yoruz diye konufltular. Hayat n zorluklar ile bafl edemeyerek sokaklarda yaflamak zorunda kalan evsizler öncelikle Ankara Büyükflehir Belediyesi nin kendilerine sa lad bu imkana minnettar olduklar n dile getiriyorlar. Haydar Gedik (44): Zonguldak ta evimizi kaybettik, annem babam yoktu zaten, bir ablam bir de kardeflim vard. Çal flmak için Ankara ya geldim, iki sene AfiT de yat p kalkt m, ancak flimdi k fl aylar nda da Büyükflehir Belediyesi Bar nma Evi nde kal yorum, bu imkanlar nedeniyle Büyükflehir Belediyesi nden çok memnunuz, burada çamafl rlar m z y kan yor, banyomuzu yapabiliyoruz, yataklar tertemiz, her gün nevresimler de ifliyor, yemekhane çok güzel, personel çok iyi, hepsinden Allah raz olsun. Oktay Yi it (50): Büyükflehir Belediyesi nden ve Devletimizden Allah raz olsun, 4-5 seneden beri Büyükflehir Belediyesi nin bu imkanlar ndan yararlan yorum, 15 gün kalma imkan m z var, daha sonra ç k fl m z veriliyor ama 1 hafta sonra tekrar gelebiliyorum ve tekrar geldi imde iyi karfl l yorlar. S cak bir ortam, s cak yemek, s cak su, kalorifer, kahvalt, televizyon her fley çok güzel. Yöneticilerimizden de çok memnunuz. Büyükflehir Belediyesi nin bu imkan çok güzel, bizleri hayata ba l yor. Süleyman Güler (52): 25 y ld r sokaklarda yafl yorum, kuruldu undan beri de k fl aylar nda Büyükflehir Belediyesi Bar nma Evi ne geliyorum. K fl bittikten sonra yine sokaklara dönüyorum. Yaz n Küçükesat ta parklarda yat yorum. Y llarca bu semtte dönemin ünlü sinemalar nda makinistlik yapt m, ancak hiç birinde sigortam olmad için sosyal güvencem de olmad. Sinemalar kapand ktan sonra iflsiz kald m. Büyükflehir Belediyesi nin Bar nma Evi nde s cac k yata m z, s cac k yeme imiz var, sa l k sorunlar m z n tedavisi için de yöneticilerimiz yard mc oluyorlar. Kendilerinden çok memnunuz, d flar da so ukta yaflam mücadelesi veren insanlar için dua ediyorum. Alt nda da Bayat Ekmek Yemek Yar flmas düzenlendi HABER MERKEZ - Alt nda Belediyesi, ekmek israf n önlemek için önemli bir ad m daha att. Alt nda l kad nlar, bayat ekme i en iyi flekilde de erlendirerek duyarl davran fllar n bir kez daha gösterdi. Alt nda Belediyesi nin düzenledi i 1. Bayat Ekmek Yemek Yar flmas na birbirinden lezzetli yemekler damga vurdu. 64 kiflinin kat ld ve Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi nde düzenlenen yar flma çorba, yemek ve tatl kategorilerinde gerçekleflti. Y ld ztepe Kad n E itim Kültür Merkezi, yemek ve tatl kategorisinde birincilik elde ederken Plevne Kad n E itim Kültür Merkezi ise çorba kategorisinde birinci oldu. Profesyonel aflç lardan oluflan jüri üyeleri, yemeklere puan verirken oldukça zorland. Bayat ekmek oran, lezzet, özgünlük, zorluk düzeyi ve görsel etki gibi unsurlar yemeklerin de erlendirilmesinde önemli rol oynad. Yemek kategorisinde birinci olan Y ld ztepe Kad n E itim Kültür Merkezi üyesi Kübra Irmak, bu yar flman n Alt nda da ekmek israf na daha fazla dikkat çekmesini umdu u söyledi. Irmak, birincilik kazanan yeme inden de bahsetti. Bayat ekmekleri suland r p küçük parçalara ay rd n ifade eden Irmak, merdane yard m yla bu ekmekleri hamur haline getirdi ini belirtti. Irmak, yeme in tarifine flöyle devam etti: Di er tarafta haz rlad m köfte hamurunu, bayat ekmekten yapt m hamurun üzerine kapatt m. Aralar na sebze sote ekleyerek hamuru rulo haline getirdim. Daha sonra piflirme aflamas na geçtim ve avokado sosuyla servisi sundum. Tatl kategorisinde kestaneli cheese kek yaparak birinci olan Y ld ztepe Kad n E itim Kültür Merkezi üyesi Suna fiahin ise a rl kl olarak bayat ekmek kulland na dikkat çekti. fiahin, labne peyniri ve limonlarla tatl kremas n a rlaflt rd n n alt n çizdi. Tatl zeminine bayat ekmek yerlefltiren fiahin, tereya yla tatl flekerini kremalize etti ini sözlerine ekledi. Dereceye giren tatl, süslemeleriyle de be eni toplad. fiahin: Alt nda l kad nlar hayat n her alan n söz sahibi olmaya bafllad. Özgüven kazan yoruz. Bir fleyler ispatlamak önemli. Bu durumun ortaya ç kmas nda Baflkan m z Veysel Tiryaki nin pay çok büyük. Hakk n ödeyemeyiz dedi.

4 4 9 Ocak 2014 Perflembe YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Midesinden 2 kilogram saç ç kt KOCAEL - Kar n a r s flikayetiyle Kocaeli Derince E itim ve Araflt rma Hastanesine baflvuran 15 yafl ndaki k z n midesinden ameliyatla 2 kilograml k saç ç kar ld. Çocuk Cerrahisi Uzman Opr. Dr. Hayrünisa Kahraman Esen, AA muhabirine yapt aç klamada, ad n n aç klanmas n istemeyen A.K'nin kar n a r s, bulant ve yemek yiyememe flikayetiyle baflvurdu unu belirterek, 3 ayda yaklafl k 10 kilogram zay flad n söyledi. Hastan n yaklafl k bir y ld r ayn belirtileri yaflad n anlatan Esen, endoskopide hastan n midesinde büyük bir kitle tespit edildi ini kaydetti. Esen, bu nedenle hastaya cerrahi operasyon yapt klar n dile getirerek, "Midedeki saç yuma n gerçeklefltirdi imiz operasyonla ald k. Ameliyat sonras nda kitleyi tartt m zda a rl n n yaklafl k 2 kilogram oldu unu gördük. Boyutu da midenin tamamen fleklini alm fl durumdayd, ç kart rken biraz zorland k. lk kez bu kadar büyü üyle karfl laflt k. Böyle kar n bofllu unda ve içi bofl organlarda, çocuklarda kitleler görmekteyiz. Bunlar saç yeme al flkanl na ba l veya besin art klar yla oluflmaktad r" fleklinde konufltu. Çocuklarda en çok saç yemeye ba l kitleler tespit ettiklerini aktaran Esen, bu durumun genellikle psikolojik sorunlardan kaynakland n vurgulad. Esen, çocuklar n aile içi veya okuldaki huzursuzluklardan etkilenerek saç yeme al flkanl edindi ine dikkati çekerek, "Psikiyatri bölümündeki arkadafllar m z konuyla ilgileniyor. Onlar n yard m yla bu hastal klar tedavi ediyoruz. Amac m z bu tip rahats zl klar n tekrarlanmamas. Ameliyat olduktan sonra bu tarz hastal klar n tekrarland klar görülebiliyor" ifadesini kulland. (AA) SABAH KEYF smail KARA Ar lar, sahile vurdu MU LA - Do al güzellikleriyle ünlü "sakin flehir" unvan na sahip Akyaka beldesindeki sahilde yürüyüfl yapan vatandafllar, al fl k olmad klar bir manzarayla karfl laflt. Sahilde çok say da ölü veya ölmek üzere ar y görenler flaflk nl k yaflad. Baz vatandafllar dalgalar alt nda kalan ar lar ölmemeleri için kurtarmaya çal flt. Mu la Ar Yetifltiricileri Birli i (MAYB R) Baflkan Ziya fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, sahildeki ar lardan kendilerinin de haberlerinin oldu unu söyledi. Olay n çok fazla dikkate al nacak bir ISSN BELDE TÜRK YE N N GAZETES Y l: 44 9 Ocak 2014 Perflembe Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK S YAS GAZETE Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ stanbul Temsilcili i Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir durum olmad n ifade eden fiahin, "Ar lar bazen uçufl mesafelerini ayarlayamad klar için denize düflüyor. Bu ar lar da ayn flekilde denize düflerek sahile vurmufl olabilir" dedi. Söz konusu olay n havan n so uklu- undan da kaynaklanabilece ine iflaret eden fiahin, ayr ca ar lar n su içmek için indikleri sahilde dalgalar n alt nda kalm fl olabilece ini belirtti. Marmaris Çevre ve Turizm Gönüllüleri Grubu Baflkan Filiz Ersan ise ar lar n denize düflerek sahile vurmas n n baz istasyonlar ndan kaynakland n iddia etti. KONYA - MET N BOLAT - Konya'da, o ullar vücudunun birçok k sm n etkileyen ve a r sakatl a neden olan hastal kla mücadele eden, do acak di er çocuklar n n da ayn rahats zl tafl ma ihtimali bulunan çift, genetik analizi yap lan sa l kl ikiz bebeklerini kucaklar na alman n mutlulu unu yafl yor. Teyze çocuklar Arzu (29) ile Sedat Avc (36), 10 y l önce evlendi. Çiftin, ad n Abdurrahman verdikleri 9 yafl ndaki o ullar na "ataksi telenjiektazi" teflhisi konuldu. Hastal k nedeniyle ba fl kl k sistemi güçsüz olan Abdurrahman'da solunum bozuklu u bafllad. Kansere yakalanma riski de oldukça fazla olan çocukta k sa süre sonra dengesizlik ve konuflma bozuklu u görüldü. Yürüyemeyen, konufltuklar n annesinden baflkas n n anlayamad Abdurrahman'a, gün geçtikçe daha çok zay flayan ba fl kl k sistemini kuvvetlendirmek için ilaç verilmeye baflland. Vücudun birçok k sm n etkileyen ve a r sakatl a neden olan hastal n genetik geçiflli oldu u belirlendi. Kendileri tafl y c olduklar için dünyaya gelecek di er çocuklar n n da Baz istasyonlar n n insanlar kadar çevre ve do al yaflam olumsuz etkiledi- ini savunan Ersan, flöyle konufltu: "Çevreciler olarak daha önce baz istasyonlar n n zararlar konusunda bir çal flma yapt k. Çal flma kapsam nda Bo aziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Selim fieker, ilçemize gelerek konferans verdi. fieker, istasyonlar n yayd elektromanyetik dalgalar n kufllar gibi ar lar n da yön bulma duygusuna zarar verdi ini aç klad. Ar lar n baz istasyonlar nedeniyle yön duygular n kaybederek dengelerinin bozulmas sonucu denize düfltüklerine inan yoruz." (AA) "Genetik ikizler", a abey için do du ayn hastal tafl ma riski bulunan çift, o ullar Abdurrahman, kardefli olmas n çok isteyince çocuk sahibi olmay düflündü. Bugüne kadar tüm sevgilerini çocuklar na veren Avc çifti, genetik tüp bebek tedavisiyle riskin ortadan kalkaca n ö renince Novafertil Tüp Bebek Merkezi'ne baflvurdu. Önce hasta olan Abdurrahman' n genetik çözümlemesi yap ld. Sonras nda geneti i ay klanm fl iki embriyo rahmine yerlefltirilen Arzu Avc, ikizlere hamile kald. Çiftin, 11 gün önce ad n "Emir Ka an" ve "Eymen Taha" koyduklar sa l kl bebekleri dünyaya geldi. kizlerin do umuna en çok "hep yan nda olmalar n " isteyen a abey Abdurrahman sevindi. (AA) Ula ilçesinin Akyaka beldesinde sahile vurmufl çok say da ar görüldü. Bu gün de da arc m zda birfleyler var. Okuyal m m? Seçme özlü sözler : -K zarmaya ihtiyac olan veya k zaran biricik mahluk insand r. (Mark Twain) -Çabuk yükselenler, çabuk ç ld r r. (Lamartin) -Köle bir kimseye köle olur; muhteris ise faydalaca n umdu u herkesin kölesi olur. (La Bruyer) -Kanunun yasak etmedi ini, haya kontrol alt na al r. (Seneca) -Her sandalye bir taht olmal ve üzerinde bir krala yer vermelidir. (Emerson) -Gözlerinizi kaparsan z elbette, karanl kta kal rs n z. ( ng.a.s.) -Adalet kadar büyük ve güzel bir fazilet yoktur. (Addison) * Büyük bafllar-küçük bafllar E ilip kalka kalka, bafl lar bafl olur derler; Ne baflalt, ne de bafl olabildik bir türlü. Nice büyük bafllar n bofllu unu gördük de, Kim büyüktür, kim küçük bilemedik bir türlü. (Faz l Bayraktar) * Ç narl dan a aca : Yollarda a açlar baflka ruh tafl r, Baltadan, ateflten çekmifller çile. Besbelli yan klar çabuk anlafl l r; Dost oldum ben onlarla gide gide. (Mehmet Ç narl ) * B çak B çak Taflta bilenir Ne var ki Tafl kesmez. (Nadir fiener) * Ya ma Hasan n Böre i Bizim gelir bir ad m Zamlarsa üç befl ad m Do rusu anlamad m Koflunun gere ini Biz kald k eller yedi Hasan n böre ini Yol uzun, bacak k sa Fakirdim kald m s ska fiu rakipler olmasa S kmazd m yüre imi Biz kald k eller yedi Hasan n böre ini Ne yapsam da bofl ama Ümitden ald m hava Sandal m girdi kuma Kaybettim küre ini Biz kald k eller yedi Hasan n böre ini ( smail Kara) *Birkaç f kra : Temel ölmüfl ve cehenneme girmifl. Zebaniler önce bir güzel dövmüfller, atefle at lacakken Temel; -Ha durun, siz böyle yaparsanuz; buraya kimse gelmez. * Çocuk babas na sorar; -Baba devlet nedir? -Ben im o lum. -Peki hükümet? -Annendir çocu um. -Ya istikbal? -O da beflikteki kardeflin Gece çocuk babas na koflarak gider; -Devlet, hükümeti uyand r. -Neden, ne var o lum! - stikbal pislik içinde baba! * Co rafya ö retmeni s n fa girer girmez Hasan tahtaya kald rd ve haritada Amerika y bulmas n istedi. Hasan parma yla Amerika y gösteriyordu. Bu kez s n fa dönen ö retmen; -Söyleyin bakal m arkadafllar, Amerika y kim buldu? Ö renciler hep bir a zdan cevap cerdi; -Hasan buldu ö retmenim! * Özelefltiri Ac çekerken bir can E er ac m yorsa can m Hemen sormal y m kendime Ben nas l bir insan m? (Erol Özden) * Yalaka Onur gurur namus fleref arama, Ölçüp biçsen s maz hiçbir kurama, Adam olmak onun için zor ama, Ömür boyu öküz kal r yalaka. (Mehmet Nacar) * GÜNDEM Kara para aklar m Kutulara saklar m E er polis gelirse K zar r yanaklar m Zil'e bas p çald lar çeriye dald lar mdat baba dedikçe Gözalt na ald lar. Euro, dolar say ld Ebru düflüp bay ld Güzel ülkemin ad Yolsuzlukla yay ld ddaname dürüldü Dava çabuk görüldü H rs z ya z olunca Onca müdür sürüldü Allah Allah dediler Türkiye'yi yediler fl hesaba gelince Süt dökmüfl ak kediler Sadi ACARO LU * Haftaya görüflürüz umar m. yi günler!

5 HABER 9 Ocak 2014 Perflembe 5 Alaeddin Kaya, Canl Gaste de Can Dündar a konuflurken, Herfleyi say n Gülen'e ba lamak do ru de il dedi ve ekledi; YUMUfiAMA OLACAK Dursun ERKILIÇ Gazetemizin mtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya n n, Fethullah Gülen Hocaefendi nin gazeteciyazar Fehmi Koru ile Cumhurbaflkan Abdullah Gül e gönderdi i ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da görmesini arzu etti i mektubun nas l ortaya ç kt ve neyi amaçlad na dönük konuflmalar ndan birini dün yay mlam flt k. Dünkü haberimizde, Bugün TV de Erkam Tufan Aytav n haz rlay p sundu u Erkam Tufan la Analiz Özel program n n canl yay n nda söyledikleri vard. Bugün de, Alaeddin Kaya n n, +1 TV de Can Dündar n haz rlay p sundu u Canl Gaste program ndaki de erlendirmelerini aktarmak istiyoruz. LK KEZ BELDE DEYD Program n aç l fl nda, Türkiye'nin konufltu u o mektupu Çankaya Köflkü'ne 2 isim getirdi. O isimlerden biri Alaeddin Kaya idi diye giren ve Mektup ilk kez BELDE Gazetesi'nde yay nland vurgusunu yapan Dündar, Mektubun tarihi konusunda bir kar fl kl k var, isterseniz ayd nl a kavufltural m diyerek. Sözü Alaeddin Kaya ya b rakt.. Ordan da bafllayabiliriz ama önce bir fleyi tashih edelim. Mektubun getirilme meselesi tamamen Fehmi Koru ile endeskli. Orda beraberdik ama Fehmi Koru Say n Cumhurbaflkan na getirdi. Ben orada yanlar ndayd m; her iki taraf nda arzusu dahilinde dedi. Fehmi Bey her fleyi izah etti diyen Alaeddin Kaya, Pazar günü görüfltük, pazartesi mektup al nd ama Fehmi Bey sal günü gelebildi. Baflbakan Pakistan'dayd, cumhurbaflkan ile görüfltü. Mektup cumhurbaflkan na ithafen yaz lm flt ama Baflbakan' n da okumas n istiyordu diye konufltu. PROGRAMDA SORU VE CEVAPLAR fiöyle GEL fit DÜNDAR: O arada operasyon sürüyordu. KAYA: Operasyonla ba n kuranlar için anlatmaya çal flt m. Her fleyi say n Gülen'e ba lamak do ru de il. Yaz s nda Fehmi Bey her fleyi güzelce izah ediyor. Oradaki samimiyetle ba daflmayacak bir itham o. Orada fevkalade üzüntülü, s k nt l ülkesinin gelece iyle ilgili rahats zl klar olan bir insanla karfl karfl ya kald k. DÜNDAR: Siz de anlat n, neydi as l özü. Mesaj daha farkl alg lan yor. KAYA: Mektubun asl n n ve orjinaliyle yeni tabiriyle slak imzal olarak yay nlanmas n, temin etmelerini arkadafllar mdan rica ettim. Fehmi Bey de ifade ediyor, biz mektubun içeri ini bilmiyorduk. Ordaki konuflmalar m zda buydu iflte. Yani orada yap lan sohbette özellikle Fehmi Bey'in bir çerçeve koymaya çal flt ki, Hocaefendinin de çok s cak bakt, beraberlik sa lanabilece i yönünde bir umut yeflerdi. Fehmi Bey de sevinçle döndü. Dönüflünden sonra cumhurbaflkan yla görüfltükten sonra da mutlulu unu ifade etti. DÜNDAR: Niye olmad Alaeddin bey. KAYA: Bir kelimeyi daha izah edeyim. Fehmi Bey Baflabakan ile görüfltü, Baflkakan Pakistan'dan döndü. Giderken de dönünce de görüfltü. Orda da çok iyi intibalar oldu unu ifade etti. Fehmi Koru için fevkalede flaflk nl a çeviren bir hadise yafland. DÜNDAR: Niye do rudan baflbakan de il de Cumhurbaflkan na. KAYA: Olay n gelifl flekli ve Fehmi Bey'in aktar m say n Cumhurbaflkan n n öne ç kan bir ifadesi oldu u için böyle oldu. Zaten mektup diye bir fley yoktu. Ama Fehmi bey 'bunu yaz l hale getirsek' dedi. Hocaefendi bunu makul karfl lad. Zaten zaman zaman de iflik insanlara yazd mektuplar söz konusu de iflik insanlara. Bu kritik konuda da bunun bizzat kaleme dökülmesinde o da fayda gördü. DÜNDAR: fiikayetçi oldu u konular aç kça söylüyor. KAYA: Ama bunu söylememek ay p olurdu. Bir hareket var 50 y l n vermifl, bi fleyler yapm fl. Bunu taban na, nas l siyasiler diyor 'taban ma izah edemem'. Hocaefendi de izah edemez. Kendisine bel ba lam fl insanlara izah edemez. Bu bir gerçe in aç klanmas. Yeri gelmiflken, Çevik Bir'e okullar devrediyoruz laf. Bu çok yanl fl bir hareketti. O günkü gidifl gazeteme akreditasyonun isyan yd. O gün de Hürriyet'in bafll 'okullar devrediliyor'du. O da beni karfl lad ilk anda Çevik Bir, 'okullar kaça devreder?' dedi. Ben de ceketlerini al p gidecekler, ne paras demifltim. Onun böyle alg lanmas çok yanl flt. Onlara lay k görülenler bunlara niye lay k görülmüyordu. E er kendilerini askeri otoriteyle bir gören insanlar varsa o da onlar n yanl fl. DÜNDAR: ktidar anlam nda söylüyordu. KAYA: ktidar kuvveti de, dayand noktalar n güçlü olmas laz m. Bu noktada say n baflbakana dayand 'bir inek olay ' var. Han mefendi, yafll anam z n çocu unu dersaneye göndermek için verdi i inek. Onun samimiyetidir, inkar edemem. Kendi arkadafllar n n söyledi i gibi o inek sat lmasayd, üçü beraber ömürlerini bitirecekti. nek sat ld flimdi yüzlerce belki inekleri var o arkadafl m z n. DÜNDAR: Mektup iyi niyetle yaz ld diyorsunuz, baflbakan n reaksiyonu beklenen reaksiyon olmad. KAYA: Say n Fehmi Koru'nun baflbakan ile dönüflünde yapt görüflme çok müspet ve güzel geçiyor. Say n baflbakan da gazetecilere yapt aç klamada bu netlikte aç klamalar yap yor, bi yumuflama iflaretidir. Yay nlarda da gördüm diyor. DÜNDAR: Ama KAYA: Bu amay ben ifade edemem. Say n baflbakan n k zg nl klar var. Fevkalade k zg n operasyondan dolay. DÜNDAR: Bunu cemaate malediyor. KAYA: fiimdi bir de sizde kabul edersiniz, operasyonu yürüten Zekeriya Öz, halen piyasaya dökülen laflardan anlafl l yor ki bu hareketle ba olabilecek türde bi arkadafl gibi gözükmüyor. Bana göre gözükmüyor. DÜNDAR: Siz öyle olmad n m söylüyorsunuz? KAYA: Hay r, ben öyle demiyorum. Baflbakan aç klad. DÜNDAR: Sizin aç klaman z daha özel bir durum da onun için.. KAYA: Bir ad alt nda söyleyemem. Ben de sizin gibi gözlemlerimi söyleyebilirim sadece. Say n baflbakan n savc ile ilgili ilk sözleri 'biz onu terfi ettirdik, bölge savc l istedi vermedik ondan bunlar yap yor.' Hareketle ne ilgisi var, suçlasa o zaman suçlard. Baflbakan n kafas nda ondand r, bundand r vard r, yoktur bilemem ama insanlar n yazd bir kayd n n oldu u bir hadise yok. Kim ne zaman giriyor, ç k yor belli de il. DÜNDAR: Cemaate mal edilen bir fley oldu. KAYA: Hocaefendi 'ben neymiflim' dedi. DÜNDAR: Efsane mi yaz l yor diyorsunuz? KAYA: Operasyonun yap ld zaman afla yukar beraberdik. Bir insan n böyle bir operasyonu yapabilecek olarak görülmesi çok tuhaf bir fley. DÜNDAR: Haberdar de il miydi? KAYA: Bas ndan oldu u kadar, teknik olarak mümkün de il zaten. Zekeriya Öz, üstlerine bile söylememifl. Öz ile ilgili durum böyleyken, camiaya yak n gazetelerin olaylar ele al fl tarz. Zekeriya Öz seni adam n m ; yok, tan yor musun; yok, kefil olur musun; yok. Peki kardeflim haberi biraz daha mazbut verebilir misin; evet. Hürriyet gibi verebilirsin. Bahsediyorsunuz, biraz daha az verin, küçük verin. Herkes gibi verin. Ergenekon dönemi için de Birand bana sormufltu, can yanan insanlar yok. Halkbank olay n da cemaate ba lamak gariplik olur. Bu kadar güçlü bir olay, meseleyi. IMF'nin takdirle karfl lad metodu, yetkililer uygulanan metodun do ru oldu unu söylüyor. Sonras nda olanlar problem ç k yor. DÜNDAR: Ama baflbakan n paralel yap diye neyi kastetti ini herkes biliyor. KAYA: Ben de baflbakandaki bilgiler yok, gözlemlerimi söylüyorum. Baflbakan da tümden bunu bi hareketin ifli olarak görmüyor. Bugün Yeni fiafak'taki Selvi'nin yaz s gibi kifliye ba layorlar. DÜNDAR: Öyle bir operasyon geldi ini söylüyor. KAYA: Öyle bir grup oldu unu söylüyorlar. Ne kadar do ru yanl fl bilmiyorum. 'O tür bir adam görsem de iflin do rusunu ö rensem' diyecek kadar samimiyim. Devlet idaresi kolay de il. Üzücü taraflar fazla olan bir fley. Türkiye'nin mal varl gidiyor, Fetullah Gülen Hoca'n n buna raz olaca na ben asla inanmam. Bi taraftan yolsuzlu a karfl, ben 2 senedir bunlar dinliyorum, bunlar son gün sohbeti olarak göremezsiniz. DÜNDAR: Biz baflbakan n ç k fl ndan flunu gördük, bi mektup geldi ama operasyon sürecek, çeteyi devletin içinden temizleyecek. Siz bi operasyon bekliyor musunuz? KAYA: Ben say n baflbakan ve cumhurbaflkan n n beraber hareket ettiklerini görüyorum Amerika olay nda. Fehmi Koru onlar n r zas n alarak gidiyor. Gitmeden ikisiyle de görüflüyor. Herkesin arzusu bu. DÜNDAR: Niye sonuç vermedi? KAYA: Son dakikaya kadar böyle geldi, ama yine Koru'nun ifadelerine dayanarak söylüyorum, k zg nl var ama kime; Zekeriya Öz'e DÜNDAR: Onunla s n rl de il, ne istedilerse verdik.. KAYA: Ne istedilerse verdik nedir, ben bu hareketin hak etmedi i 5 liray ald na inanmam. DÜNDAR: Ama baflbakan n zihninde cemaatin oldu u belli. KAYA: Verdik, ald k nedir biliyor musunuz? Üniversite kurulacak ona izin vermifltir. O üniversite cemaate yak n insanlardan oldu u için onu verdik diyor. DÜNDAR: Tamam.. KAYA: Bir yerde tahsis verilmifltir, onlar bile almad lar. Ben onlar da biliyorum. Küçük çapta fleyler de olmufltur. Bunlar ne için veriliyor, e itim için veriliyor. DÜNDAR: Peki nereye gider? Hüseyin Gülerce bir f rt na bekliyor, cad av, tutuklama.. KAYA: Ben onu gergin görüyorum. Ülkede gergin olmak için her fley var aç kcas. Gülerce'nin bahsetti i gibi bi afet beklemiyorum. Biz gazetemizde de bahsettik, baflbakan mektuba s cak bak yor, bizim kanaatimiz bu. Mektup ifllevini gördü. Baflbakan diyor ki, yay nlardan Hocaefendi, cumhurbaflkan ve baflbakan rahats z. Cumhurbaflkan da baflbakan n kendi ifadesiyle biraz daha yumuflam fl gördüm diyor. Onun görmesi önemli. DÜNDAR: Siz görüyor musunuz hükümet yanl s medyada. Gazetelerde k yamet kopuyor, cemaat medyas geri çekildi, hükümet yanl s medyada iyice t rmand. Ateflkes ayn anda olmaz m? KAYA: S rayla bu ifller, onlara da gelecek s ra. Notlar n al nd n, onlara da iletilmek üzere oldu unu Fehmi Koru'dan bilgisini ald m. DÜNDAR: Hükümet yanl s medyaya iletilecek ki bu kadar t rmand rmay n. KAYA: Aynen öyle Ahmet Taflgetiren'in yaz s ndaki o bölümü okuyorum sadece "Pensilvanya'dan cumhurbaflkan na ithafen ama baflbakan n da okuyabilece i notuyla bir mekup gönderildi. Okudu baflbakan. Gazetecilere mektubun slak imza oldu unu paylaflt. Dersanelerle medyadaki dil ve tasfiye yap lmamas yla ilgili baz de erlendirmeler oldu unu bildirdi. Mektubun gelmesinden sonra, medya dilinde farkl laflmalar oldu unu önem vererek not etti" diyor. Bunu söyleyen Ahmet Taflgetiren. DÜNDAR: Tasfiye laf var orda, tasfiye de olmayacak. KAYA: Hay r tasfiye de olmas n diyor. DÜNDAR: Bürokrasideki tasfiyeyi söylüyor. KAYA: fiunu söyledi Hocaefendi yani, bu olay stanbul'da olmufl, sen Van'daki adam da al yorsun. Bu haks zl k, filancaya yak nl var. stanbul'daki adam al yorsun, be enmiyorsun. Oradakinin suçu ne anlam nda. Yoksa bu tasfiyeleri durdur, ald n adamlar geri ver. Bu anlamda de il. Ayn fleyi Yusuf Ziya Cömert de yazm fl, o da çok enteresan. Medya üzerinden sald r lar n devam etmesinden yak nd, baflbakan için söylüyor. Ama birkaç gündür bir yumuflama var diye de flerh düfltü. DÜNDAR: Siz yumuflama olaca ndan yanas n z. KAYA: Ben tabiat m gere i sertlikten yana de ilim, ülkemin feraha ç kmas n istiyorum. Ayn fleyi Hocaefendi de gördüm, say n Gül de de gördüm, say n baflbakan da da gördüm. Yaz lara intikal etti i flekilde. nsan bir fley yazar, k zar bi taraftan da zaiyatlar olur. DÜNDAR: O zaiyatta da kifliyi geçmez diyorsunuz. KAYA: O nas l olur ben bilmem, al nlar nda yazm yor bu insanlar n fludur, budur diye, iyimserli imi devam ettiriyorum.

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr ISSN 1308-7622 Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE ISSN 1308-7622 29 Ocak 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta ISSN 1308-7622 ç-d fl savafl n efli indeki Ukrayna da ölümler art yor 5 May s 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Bas n özgürlü ü Türkiye yi morart rken Taha, flundan K vanç duymaz! Dünya

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı