Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve."

Transkript

1 Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý sonuçlandý Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý nýn sonuçlarýný evinde ziyaret ettiðimiz merhum Mahmut Tunaboylu nun babasý Emekli Eðitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu açýkladý yýlýnýn son gününde kaybettiðimiz Gazeteci-Yazar merhum Mahmut Tunaboylu anýsýna orum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý sonuçlandý. * HABERÝ 6 DA ORUM Mahmut Tunaboylu 17 EYLÜL 2014 ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Þiddetli yaðýþ nedeniyle þehrin muhtelif yerlerinde su baskýnlarý yaþandý. Yarým saatte 29 kg yaðýþ Kuvvetli yaðýþ baskýnlara neden oldu orum a dün yarým saatte 29 kilogram yaðýþ düþtü. Dün saat sýralarýnda baþlayan þiddetli yaðýþ nedeniyle þehrin muhtelif yerlerinde su baskýnlarý yaþandý. * HABERÝ 11 DE Akþemsettin Caddesi esnafý çözüm istiyor Aþaðý Sanayi Akþemsettin Caddesi esnafý, altyapý sorununa çözüm istiyor. * HABERÝ 11 DE Baþköy merkeze, Kara orum a Valiler Kararnamesi yayýnlandý. Bugün Resmi Gazete'de yayýmlanan kararnameye göre, orum Valisi Sabri Baþköy, merkeze alýndý. Merkez Valisi Ahmet Kara orum Valisi oldu. * HABERÝ 2 DE Hemþehrimiz Balýkesir Valisi oldu Valiler Kararnamesi ile birlikte iki hemþehrimizin görev yeri deðiþti. Kararnrameye göre, Kýrklareli Valisi Hemþehrimiz Mustafa Vali Mustafa Yaman Yaman ise Balikesir Valisi olarak atandý. * HABERÝ 2 DE ÝHL den Necmi Þamlý ya vefa orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) Eðitim Öðretim Yýlý ný Necmi Þamlý Yýlý ilan etti. Okulun kurucu Necmi Þamlý müdürlüðü görevini üstlenen ve 1991 yýlýnda vefat eden Necmi Þamlý ya vefa amacýyla bir dizi etkinlik planlandý. * HABERÝ 10 DA Hýdýrlýk-Ulumezarlýk Osmanlý Dönemi orum Mezar Taþlarý kitaplaþtý orum Belediyesi "Hýdýrlýk- Ulumezarlýk Osmanlý Dönemi orum Mezar Taþlarý" isimli kitabý kültür hayatýna kazandýrdý. * HABERÝ 14 DE Vali Sabri Baþköy orum Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Vali Ahmet Kara Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor Küçük Sanayi Sitesi(KSS) Yapý Kooperatifi istiþare toplantýsý dün gerçekleþtirildi. * HABERÝ 7 DE orum Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek taleplerini dile getirdi. * HABERÝ 7 DE Esnaf sorunlarýný tartýþtý Küçük Sanayi Sitesi(KSS) Yapý Kooperatifi istiþare toplantýsý dün gerçekleþtirildi. orum da inþaat iþçileri güvenlik önlemi almadan çalýþmalarýný sürdürüyor. Ölüme meydan okuyan iþçiler Türkiye genelinde son günlerde yaþanan iþ kazalarýnýn ardýndan gözler inþaatlara çevrilirken, metrelerce yüksekte ölüme meydan okuyan bazý inþaat iþçileri güvenlik önlemi almadan çalýþmalarýný sürdürüyor. * HABERÝ 14 DE Rektör Alkan a tablo hediye edildi. Rektör den altýn öðütler Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Bayat ý ziyaret etti. * HABERÝ 4 DE Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü nde atama Türcay Aksoy a yeni görev Engelsiz Yaþam, Bakým, Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi Müdürü Türcay Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar Türcay Aksoy Müdür Yardýmcýsý oldu. * HABERÝ 10 DA

2 2 ARÞAMBA 17 EYLÜL 2014 Baþköy merkeze, Kara orum a Vali Sabri Baþköy Hemþehrimiz Balýkesir Valisi oldu GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER aliler Kararnamesi ile birlikte iki hemþehrimizin Vgörev yeri deðiþti. Kararnamede 9 vali merkeze alýndý. Merkeze Vali Mustafa Yaman Engelliler için aþçý çýraðý kursu açýlacak E ngellilerin mesleki eðitimi çerçevesinde alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü, orum Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve orum Özel Eðitime Muhtaç Spastik, Zihinsel Engelli ocuklarý Koruma Derneði iþbirliðinde orum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde Aþçý ýraðý mesleðinde Zihinsel Engellilere yönelik 1 grup halinde toplam 20 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. 1 Ekim-22 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda orum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi nde verilecek eðitimler, haftada 5 gün saatleri arasýnda yapýlacak. Kursa katýlým þartlarý: ÝÞKUR'a kayýtlý Zihinsel Engelli iþsiz olmak, yaþ arasýnda bay-bayan olmak, en az okuryazar olmak, açýk öðretim ve ikinci öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak. Söz konusu kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekecek. Mülakatlar; 24 Eylül arþamba günü saat da orum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi nde yapýlacak. (Haber Merkezi) Vali Ahmet Kara alýnan valiler arasýnda Erzincan Valisi hemþehrimiz Abdurrahman Akdemir de yer aldý. Kýrklareli Valisi Hemþehrimiz Mustafa Yaman ise Balikesir Valisi olarak atandý. Vali Abdurrahman Akdemir V aliler Kararnamesi yayýnlandý. Bugün Resmi Gazete'de yayýmlanan kararnameye göre, orum Valisi Sabri Baþköy, merkeze alýndý. Merkez Valisi Ahmet Kara orum Valisi oldu. Kararnamede 9 vali merkeze alýndý. Merkeze alýnan valiler arasýnda Erzincan Valisi hemþehrimiz Abdurrahman Akdemir de yer aldý. Kýrklareli Valisi Hemþehrimiz Mustafa Yaman ise Balikesir Valisi olarak atandý. Buna göre, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Balýkesir Valisi Ahmet Turhan, Osmaniye Valisi Mehmet Oduncu, orum Valisi Sabri Baþköy, Denizli Valisi Abdülkadir Demir, zerzincan Valisi Abdurrahman Akdemir, Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Bayburt Valisi Mükerrem Ünlüer ve Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþari Vali Mehmet Ulvi Saran merkeze çekildi. Malatya Valisi Vasip Þahin, Ýstanbul Valisi olurken, Emniyet Genel Müdürlüðü'ne, Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarlýðýna atandý. TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahin, Samsun Valisi oldu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar, Ankara Valiliðine atandý. Kararnameye göre, 9 ilin valisi yer deðiþtirdi. Buna göre, Kýrklareli Valisi Mustafa Yaman Balýkesir Valisi, Kahramanmaraþ Valisi Þükrü Kocatepe Denizli, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy Diyarbakýr, Kocaeli Valisi Ercan Topaca Hatay, Muðla Valisi Mustafa Hakan Güvençer Kahramanmaraþ, Yalova Valisi Esengül Civelek Kýrklareli, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloðlu Kocaeli, Kýrþehir Valisi Özdemir akacak Mersin valisi oldu. Kararname uyarýnca 8 merkez valisi de illere atandý. Haber Merkezi AHMET KARA Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ýktisat ve Maliye Bölümünden 1977 yýlýnda mezun oldu. Edirne Ýl Maiyet memurluðu, Sarýgöl, Uludere, Kurucaþile kaymakam vekillikleri, Akdaðmadeni kaymakamlýðý ve belediye baþkanlýðý, Adýyaman Ýl Hukuk Ýþleri Müdürlüðü, Hýnýs, al kaymakamlýklarý, Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye Müfettiþliði, Mülkiye Baþmüfettiþliði, Baþbakanlýk Baþmüþavirliði, vekaleten Müsteþar Yardýmcýlýðý, Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýlýðý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðý yaptý. 11 Haziran 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararý ile Kars Ýline Vali olarak atanmýþtýr. 3 Aðustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan valiler kararnamesi ile merkeze atandý. Yeni kararname ile orum Valisi oldu. Kara, evli ve 2 çocuk babasý 18 Eylül de Tüm Uydu Frekanslarý deðiþiyor Türksat 4A yeni Uydu Frekanslarý Firmamýz tarafýndan her marka uydu cihazýna ayarlanmaktadýr. Ev ve Ýþ yerlerine servisimiz vardýr. Adres: Leblebicioðlu Ýþ Merkezi 3/6 (PTT Arkasý) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

3 ARÞAMBA 17 EYLÜL ORUM KAMUOYUNA * orum un yaþanabilir, modern bir kent olabilmesi için otopark ve PARKMATÝK uygulamasýný bizler gündeme taþýdýk. * orum Belediyesi nin otopark ihalesini Belediyespor a vermesine KARÞI DEÐÝLÝZ. * Otoparkýn, Belediyespor un PARKMATÝK yöntemiyle kendisinin iþletmesinden ve daha fazla gelir elde etmesinden yanayýz. * Biz, ihale yöntemine ve gelirlerin Belediyespor adý altýnda baþkalarýna aktarýlmasýna KARÞIYIZ. ORUM BELEDÝYESPOR tüm orum un ortak paydasýdýr. BAÞARISI GURURUMUZDUR ORUM CHP BELEDÝYE MECLÝS GRUBU (.HAK:2669) Ayhan ÞAMLI H. Levent ÖPHÜSEYÝNOÐLU Semrin KALELÝ Özgür KILI Ogün MEROÐLU Sezer YALINKAYA Mehmet TAHTASIZ Serda UYSAL KARLIDAÐ Ertuðrul DEMÝRAN Necdet BÝER

4 4 ARÞAMBA 17 EYLÜL 2014 Rektör den altýn öðütler H Rektör Alkan a tablo hediye edildi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Bayat ý ziyaret etti. Bayat Kaymakamý ve Belediye Baþkanlýðý ziyaret edildi. TEGV de yeni yýl baþlýyor T ürkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV), on binlerce çocuða okuldan arta kalan zamanlarda özgün eðitim desteði vermek üzere 29 Eylül Pazartesi günü tüm etkinlik noktalarýnýn kapýlarýný açýyor. TEGV orum Öðrenim Birimi nde de kayýtlar 1 Eylül itibariyle baþladý. 20. yaþýný kutlamaya hazýrlanan TEGV, ilköðretim çaðýndaki çocuklarýn güzel bir çocukluk geçirmeleri ve geleceðe donanýmlý hazýrlanmalarý için yaþam becerilerini geliþtirecek ve temel eðitimlerine destek verecek çaðdaþ eðitim olanaklarý sunuyor. TEGV'in Etkinlik Yýlý 29 Eylül Pazartesi günü baþlýyor. TEGV'in Türkiye geneline yayýlmýþ 80 Etkinlik Noktasý, bütün çocuklarý kucaklayan, güler yüzlü, sýcak, donanýmlý ve aktif öðrenme ortamlarý sunuyor. Kurulduðu günden bu yana geçen 20 yýl içinde TEGV, 2 milyona yakýn çocuða ulaþtý. Her biri alanýnda uzman danýþmanlar tarafýndan geliþtirilmiþ, TEGV orum Öðrenim Birimi nde de kayýtlar 1 Eylül itibariyle baþladý. çocuklarýn eðitim ve geliþim ihtiyaçlarýný azami seviyede karþýlamak üzere hazýrlanan, aktif öðrenmeye dayalý, zengin eðitim malzemeleriyle desteklenen TEGV eðitim programlarýnda çocuklar eðlenerek öðreniyor. TEGV'in spordan sanata birçok farklý alaný kapsayan eðitim içerikleri, çocuklarýn yaratýcýlýk, eleþtirel düþünme, iletiþim gibi temel beceri ve deðerlerini destekler nitelikte. Tüm ilköðretim çaðýndaki çocuklarýn ücretsiz olarak eðitimlere katýlabildiði TEGV etkinlik noktalarýnda kayýtlar 1 Eylül itibariyle baþladý. TEGV'in ORUM Öðrenim Birimi ilköðretim çaðýndaki tüm çocuklarý 29 Eylül'de yeniliklerle dolu etkinliklere bekliyor. (Haber Merkezi) itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Bayat ý ziyaret etti. Alkan a ziyaretlerinde Bayat Belediye Baþkan Vekili Ýsmail Kurt, Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Bahadýr Ünlü ve AK Parti Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Adem Okumuþ eþlik etti. RektörAlkan ilk olarak Bayat Kaymakamý Hakan Þeker i ziyaret etti. Daha sonra Bayat Anadolu Lisesi öðretmenleri ve öðrencileri ile bir araya geldi. Etkinlik öncesinde selamlama konuþmasý yapan Bayat Kaymakamý Hakan Þeker, Eðitim Öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasýný dileyerek katkýlarýndan dolayý Alkan a teþekkür etti Eðitim Öðretim yýlýnýn bu anlamlý gününde, sizlerle bir arada olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyor, hepinizi en içten duygularýmla selamlýyorum diyerek konuþmasýna baþlayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, çok yoðun programým olmasýna raðmen davete duyarsýz kalmayýp Bayat a ziyaret ettiðini ifade etti. Tüm zamanlarda olduðu gibi günümüzde de bilgili insanýn öneminin her geçen gün daha da arttýðýna dikkat çeken Rektör, dünya ölçeðinde aranan insan olmak için bilgi birikimine ihtiyaç Rektör, Bayat Anadolu Lisesi öðretmenleri ve öðrencileri ile bir araya geldi. olduðunu belirterek, Þu an dünyada en deðerli olan insan gücü. Eðer gayret edip koþturursanýz elde edilemeyecek, baþarýlamayacak hiçbir þey yoktur. Hayat kimseye altýn tepside sunulmuyor. alýþarak, çabalayarak hayatý kazanmalýyýz. Bu en güzeli, bunun kýymeti de daha güzel oluyor. Hayatýn anlamý ona verilen mücadelede gizli. dedi. Öðrencilerden kendilerine uzun vadeli hedefler belirlemelerini isteyen Rektör, Sýradan bir yaþantýyý tercih ediyorsanýz kendinizi hiç yormayýn. Kimse açlýktan ölmüyor. Hedefiniz insanlýða fayda saðlayacak iþlerse, çok ama çok çalýþmalýsýnýz. Nerede okursanýz okuyun, sonrasýnda ilinize, ilçenize hizmet edin. Öncelikle Bayat, orum hatta dünyanýn size ihtiyacý var. Hiçbir zaman bir elimyaðda bir elim balda olmadý. Kýsýtlý imkanlarla orum da eðitime baþladým ve þu an 500 bin nüfuslu bir þehre hizmet etmenin mutluluðunu ve gururunu yaþýyorum. diye konuþtu. Günrümüzde teknolojinin önemine deðinen Alkan, Teknolojinin geliþmesiyle fiziksel sýnýrlarýn her geçen daha da ortadan kalktýðý, sürekli deðiþim ve geliþimin yaþandýðý günümüz dünyasýnda, bizler de çalýþmalarýmýzý dünya ölçeðinde yapmalýyýz. Ar-Ge çalýþmalarýna önem verin. Sürekli araþtýrmalar yaparak TÜBÝTAK gibi kamu kurum ve kuruluþlarýnýn öðrencilere yönelik destek ve imkanlarýný takip edin. þeklinde konuþtu. Öðrencilerden dünya ölçeðinde büyük düþünmelerini ve üniversite tercihlerinde öðrencilere sunulan imkanlarý göz önünde bulundurmalarýný öneren Rektör, Reel hayattan da uzaklaþmadan, gücünüzün yettiði oranda hedefiniz büyük olsun ve ne olmak istiyorsanýz, o mesleðin en iyisi olun, siz mesleðinizde iyi iseniz, ülkemizde çalýþacak her alanda iþ var, her mesleðe istihdam var. Geleceðin istihdam garantili, gözde mesleklerine yönelin. Hedefiniz ilk önce faydalý insan olmak olsun, sonrasý Allah ýn izniyle gelir. Size söylediklerimi bir rektör olarak deðil, orumlu bir aðabeyiniz olarak algýlayýn dedi. Soru-cevap kýsmý ile devam eden program sonrasýnda Bayat Kaymakamý Hakan Þeker, Bayat Belediye Baþkan Vekili Ýsmail Kurt ve Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý tarafýndan Rektör Alkan a teþekkür plaketi verildi. Rektör Alkan etkinlik sonrasý Bayat Belediyesi ni ziyaret etti. Bayat Belediye Baþkan Vekili Ýsmail Kurt, üniversite ile bir- likte ortak projeler yapmak istediklerini ifade ederek kurumlar arasýndaki iþbirliðinin artarak devam edeceðine inandýklarýný kaydetti. Kurt, üniversitede yapýlan baþarýlý çalýþmalardan bahsederek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Alkan ise, üniversitenin tüm kurumlarla yakýn bir diyalog halinde hareket ettiðini belirterek, Hitit Üniversitesi nin sadece orum merkezde deðil, tüm ilçelerle yakýn bir diyalog halinde olmasýndan büyük bir mutluluk duyduðunu ifade etti. Yakýn iþ birliði sonucu artýk üniversitenin önemli çalýþma ve baþarýlara imza attýðýný belirten Rektör Alkan, her zaman ve her türlü iþ birliðine hazýr olduklarý mesajýný verdi. Alkan, kurumlarýn birlikte yapacaklarý çalýþmalarla daha güçlenerek bulunduðu coðrafyaya daha fazla katma deðer saðlayacaðýný kaydetti. Haber Merkezi TED orum Koleji eðitime baþladý D algýçlar Þirketler Grubu bünyesindeki Özel DESA Eðitim Danýþmanlýk ve Yay. Ticaret Ltd. Þti. ve Türk Eðitim Derneði (TED) iþbirliði ile kurulan TED orum Koleji eðitimöðretim yýlýna baþladý. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde, branþýnda deneyimli Türk ve yabancý öðretmenleriyle eðitim verecek olan TED orum Koleji, eðitim öðretim dönemi öncesi tüm altyapý hazýrlýklarýný tamamlayarak yeni döneme merhaba dedi. orum'da eðitime bu yýl baþlayan TED orum Koleji'nde tören düzenlendi. Törene TED orum Koleji Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kenan Dalgýç, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Erkan iftçi, Kolej Kurucu Müdürü Sevgin Kurtuluþ, Kurumsal Ýletiþim Uzmaný Gönül Ekinci, branþ öðretmenleri, ebeveynler ile öðrenciler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan törende TED orum Koleji Kurucu Müdürü Sevgin Kurtuluþ açýlýþ konuþmasý yaptý. Kurtuluþ, Atatürk ilke ve devrimleri ýþýðýnda eðitimöðretim vereceklerini belirterek, bilimsel düþünen, akýlcý ve çaðdaþ kuþaklar yetiþtirmeyi hedeflediklerini söyledi. Miniklerin ilk gün heyecaný yaþadýðý 21 bin metrekare alandaki okulda 886 öðrencinin eðitim göreceði, lise bölümünün ise eðitim-öðretim döneminde hizmete gireceði vurgulandý. (Haber Merkezi) TED orum Koleji eðitim-öðretim yýlýna baþladý. orum Koleji, eðitim öðretim dönemi öncesi tüm altyapý hazýrlýklarýný tamamlayarak yeni döneme merhaba dedi. TED orum Koleji Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde, branþýnda deneyimli Türk ve yabancý öðretmenlerle eðitim veriyor. orum'da eðitime bu yýl baþlayan TED orum Koleji'nde tören düzenlendi.

5 ARÞAMBA 17 EYLÜL

6 6 ARÞAMBA 17 EYLÜL 2014 Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý sonuçlandý Mahmut Tunaboylu Murat arboða Emrah Kanlýkama Yusuf Turan Zeynep Sati Yalçýn Ferhat Kara Hüseyin Üsame Koz Sormaz dan iade-i ziyaret l Defterdarý Ali Sormaz, orum ÝSerbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) na iade-i ziyarette bulundu. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Oda Sekreteri Hakký Koþar, Sayman Mehmet etinkaya ve Üye Murat Metin in hazýr bulunduðu ziyarette, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Torba Yasa ile getirilen yapýlandýrmalar hakkýnda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Bundan sonraki çalýþmalarda Defterdarlýkla iþbirliði içerisinde olacaklarýný ve üzerlerine düþen görevleri yapacaklarýný belirten Baþkan Yýldýrým, ziyaretinden dolayý Defterdar Sormaz a teþekkür etti. (Haber Merkezi) GÜLESÝN DEMÝRER yýlýnýn son gününde kaybettiðimiz Gazeteci-Yazar merhum Mahmut Tunaboylu anýsýna orum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý sonuçlandý. Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý nýn sonuçlarýný evinde ziyaret ettiðimiz merhum Mahmut Tunaboylu nun babasý Emekli Eðitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu açýkladý. Müslüm Tunaboylu, oðlu Mahmut Tunaboylu anýsýna hikâye yarýþmasý düzenleyen orum Gazeteciler Cemiyeti ve yarýþmaya sponsorluk yapan orum Belediyesi ne çok teþekkür ederek, Hayatýný yazmaya adan oðlumun adýna bir yarýþma düzenlenmesi fikri Cemiyet ten ortaya atýlýnca merhum eþim de çok sevinmiþ, duygulanmýþtý. Öykü yarýþmasý ile birlikte adýnýn yaþadýðýmýz sokaða verilmesi ve bu sokakta isminin yaþatýlmasý ailece bizi çok sevindirmiþti. Bugün de Öykü Yarýþmasý nýn sonuçlarýný açýklýyor olmak beni çok duygulandýrýyor. dedi. Yarýþmada görev alan jüri üyelerine de ayrýca teþekkür eden Tunaboylu, Türkiye nin her yerinden katýlýmýn olduðu yarýþmada görev almak ve Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý nýn sonuçlarýný evinde ziyaret ettiðimiz merhum Mahmut Tunaboylu nun babasý Emekli Eðitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu açýkladý. deðerlendirme yapmanýn zorluðuna dikkat çekti. BÝRÝNCÝ ANTAKYA DAN Tunaboylu, daha sonra Yrd. Doç. Dr. Elif Ayan Nizam, Yrd. Doç. Dr. Hiclal Demir, Turhan Candan, Þahin Ertürk, Kenan Yaþar, Hasan Hüseyin Hastaoðlu ve Halit Yýldýrým jüri üyeliðini yaptýðý ve 54 öykünün deðerlendirmeye alýndýðý Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý nýn sonuçlarýný açýkladý. Buna göre, 'Meddah' rumuzlu 'Mutluluklar Anlýk, Acýlar Uzun Metrajlý' isimli hikâyesi ile Antakya-Hatay'dan katýlan Murathan arboða birinci, 'Meczup' rumuzlu 'Beþinci Basamak' isimli hikâyesi ile orum'dan Emrah Kanlýkama ikinci, 'Ece' rumuzlu 'Yalnýzlýk Bize Kaldý' isimli hikâyesi ile Aydýn'dan Yusuf Turan üçüncü oldu. Yarýþmada mansiyon ödüllerini ise, 'Hoþsada' rumuzuyla 'Ses' isimli hikayenin yazarý Ankara'dan Zeynep Sati Yalçýn, 'Ademi' rumuzlu 'Yarým Adam' isimli hikâye ile Ýstanbul'dan Ferhat Kara, 'Asumânî' rumuzuyla 'Mâziye Uçan Dalgalar' isimli hikâye ile Ýstanbul'da Hüseyin Üsame Koz aldý. Birinci olan eser sahibine 2 bin TL., ikinci eser sahibine bin 500 TL., üçüncü eser sahibine bin TL., 3 adet de 500 TL. mansiyon ödülü verilecek. Ödül tarihi önümüzdeki günlerde açýklanacak. Ýl Defterdarý Ali Sormaz, orum SMMM ya iade-i ziyarette bulundu. Kýrým Tatar Meclisi'ne baskýn! ýrým Tatar Milli Meclisi (KTMM) Kbinasýna Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalýþanlarý ve silahlý kiþiler baskýn düzenledi. Yüzleri maskeli elleri silahlý kiþiler, KTMM binasýnýn çevresini kuþattý, silahlý gurubun diðer üyeleri de binada arama yapmaya baþladý. Ayrýca KTMM binasý önünde cezaevi aracý bekletiliyor. Sabah saatlerinde de KTMM üyesi Ýskender Bariyev'in evinin basýldýðý öðrenildi. Bariyev, FSB görevlilerinin sabah erken saatte evinde arama yaptýðýný, kitaplarýný, bilgisayarlarýný aldýðýný söyledi. KTMM üyesi Ali Hamzin, Kýrým Haber Ajansý'na yaptýðý açýklamada, Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlilerinin, ilgili eylemlerin soruþturma çerçevesinde yapýldýðýný bildirdi. Fakat Hamzin, söz konusu baskýnýn sýradaki provokasyon olarak deðerlendirdi. Olay yerinde bulunan ajans muhabiri, KTMM binasýnýn içinde bir güvenlik görevlisinin bulunduðunu ve içine sivil giyinen birkaç Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalýþanýnýn girdiðini bildirdi. KTMM'ye gelen tüm medya mensuplarýnýn kiþisel bilgileri FSB tarafýndan kaydedildi. Ondan sonra medya mensuplarýna, olay yerinden 5 dakika içinde ayrýlmamalarý durumunda gözaltýna alýnacaklarýna dair tehditler yapýldý. FSB çalýþanlarýndan birisinin de tüm geliþmeleri kameraya çektiði bildirildi. Silahlý kiþilerin çok sayýda olduðu, agresif davranarak binaya yaklaþmaya çalýþan herkesi silahla tehdit ettiði ve bina çevresini kontrol ettiði kaydedildi. Kýrým Tatar Milli Meclisi Baþkaný Refat ubarov da sosyal medya üzerinden yaptýðý açýklamada Kýrým'da Tatarlara yönelik yeni aramalar konusunda bilgi verdi. ebarov bugün sabah saatlerinde KTMM üyesi Ýskender Bariyev'in evine silahlý FSB elemanlarý tarafýndan baskýn yapýldýðýný bildirdi. KTMM Baþkaný, Bariyev'in eþi ve iki küçük çocuðunun da baskýn sýrasýnda evde bulunduðunu, evin her tarafýnda "yasak edebiyat" arayan FSB'cilerin Bariyev'e ait bilgisayar ve dizüstü bilgisayara el koyduðunu duyurdu. ubarov, ayný saatlerde KTMM Karasupazar temsilcisi Mustafa Asab'ýn evine de baskýn yapýldýðýný ve evden kitaplarýn alýndýðýný bildirdi. KTMM Baþkaný, Kýrým Tatarlarýnýn ve Kýrým'daki tüm özgürlüksever insanlarýn ciddi tehditle karþý-karþýya olduðunu söyledi. Rusya Trafik Polisi ise KTMM binasýný önünde yolu trafiðe kapattý. Binanýn yanýna ayrýca cezaevi aracý getirildi. Kýrým'ýn baðýmsýzlýðýný öngören referanduma katýlmayan, Rusya'ya ilhak anlaþmasýný tanýmadýðýný duyuran KTMM, pazar günü yapýlan yerel seçimlere de katýlmamýþtý. Dünya Bülteni Kýrým Tatar Milli Meclisi (KTMM) binasýna Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalýþanlarý ve silahlý kiþiler baskýn düzenledi. Ceylan Baþköy ün atamasýný yorumladý: Atamalar olaðan hallerdir EROL TAÞKAN K Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami ACeylan, Vali Sabri Baþköy'ün atama kararýný deðerlendirdi. "Bürokrasilerde atamalar olaðan hallerdir." diyen Ceylan, Vali Sabri Baþköy'e orum'daki hizmetlerinden dolayý teþekkür etti. Bunun bir bayrak yarýþý olduðuna dikkat çeken Ceylan, Vali Sabri Baþköy'ün iki yýllýk görev yaptýðý süreç içerisinde uyumlu bir çalýþma ortamý yaþadýklarýný anlatarak, "Devlette bu gibi deðiþiklikler olabilir, Ailesine ve kendisine bundan sonraki hayatýnda baþarýlar diliyorum. Ebedi olan kazanýlan dostluklardýr. Yeni gelecek valimiz de tecrübeli, devleti bilen bir valimiz. Gelen valimizle de uyum içinde çalýþacaðýz." dedi. Defterdar a hayýrlý olsun ziyareti EROL TAÞKAN K Parti Ýl Baþkaný AAhmet Sami Ceylan, yaklaþýk bir ay önce orum Defterdarý olarak göreve baþlayan Ali Sormaz'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Bazý parti yöneticilerinin de yer aldýðý ziyarette Ali Sormaz'a görevinde baþarý dilediklerini aktaran Ahmet Sami Ceylan, Sormaz'ýn sahip olduðu tecrübeleriyle orum'a çok þey katacaðýna inandýðýný söyledi. Vergilendirilmiþ kazanç kutsaldýr sözünün AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Vali Sabri Baþköy'ün atama kararýný deðerlendirdi. altýnýn doldurulmasý ve toplanan vergilerin mille- te yatýrým olarak dönüyor olmasýnýn önemine vurgu yapan Ceylan, AK Parti iktidarý döneminde milletin vergisini gönül rahatlýðý ile verdiðini ifade etti. 10 Aðustos tarihiyle birlikte Yeni Türkiye'nin temellerinin atýldýðýný bildiren Ceylan, AK Parti Ýl baþkanlýðý olarak kendilerini tüm orum'dan sorumlu saydýklarýný ve herkese ayný hizmeti taþýmak için çalýþtýklarýný bildirdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti aktaran Defterdar Ali Sormaz da AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, hizmetlerin en iyisini

7 ARÞAMBA 17 EYLÜL 2014 Otobüs iþletmecilerinin talepleri TSO da orum Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. TSO Meclis Üyesi Haluk Aþkýn öncülüðünde gerçekleþtirilen ziyarette, orum Belediyesi tarafýndan inþa ettirilmekte olan yeni orum Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nin geleceði masaya yatýrýlmýþtýr. Dernek yöneticileri ziyarette, yeni terminal ile ilgili taleplerini orum Belediyesi'ne iletmek üzere Yönetim Kurulu Baþkaný etin Baþaranhýncal'a teslim etti. Dernek 2. Baþkaný Tümer eker de, yerel acentelerin yeni terminalde yer almasýnýn hem Belediye, hem de halkýn daha kolay muhatap bulmasýna zemin hazýrlayacaðýný, bu sayede problemlerin daha kolay çözüme kavuþturulabileceðini aktardý. Gerek mevcut terminalde hizmet veren, gerekse inþasý devam eden yeni terminalde hizmet verecek olan firmalarýn yerel olmamasýna karþýn, buradaki acentelerin orumlu müteþebbislerden, orum esnafýndan oluþtuðunu belirten TSO Baþkaný etin Baþaranhýncal, "Ýþletmecilerimiz, ayný zamanda Odamýzýn üyelerdir. Tamamen yerel esnafýmýzdan oluþan terminal esnafýnýn taleplerine sayýn Belediye Baþkanýmýzýn da kayýtsýz kalmayacaðýndan þüphemiz yoktur. orum Belediyesi ve orum Ticaret ve Sanayi Odasý, yerel esnafýn korunmasýný, desteklenmesini bir görev olarak görmektedir" dedi. Söz konusu talepleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ileteceðini belirten Baþaranhýncal, "Burada önceliðimiz, esnafýmýzýn mevcut yerini korumasýdýr" diye konuþtu. (Haber Merkezi) orum Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Ýþkolu Sözleþmesine ihtiyaç var AK Parti orum Milletveçilmesi gerekiyor. Bugüne kakili ve TBMM Ýdare Amiri Sadar Avrupa'da uygulandýðý gibi lim Uslu, son günlerde yaþanan bir Ýþkolu sözleþmesinin Türiþçi kazalarý, alýnan ve alýnmasý kiye'de uygulanmamýþ olmasý gereken tedbirlerle ilgili çok büyük eksiklik olarak detvnet haber bülteninde deðerlendiriyorum. Fransa'da ðerlendirmelerde bulundu. sendikalý iþçi %10'dur. Toplu Ýþ Sözleþmesinden yararlanma alýþma yaþamý çok dioraný ise %95'tir. Oysa Türkinamik bir süreç, bu dinamik süye'de sendikalý iþçi sayýsý da rece uyum saðlamak üzere yatoplu Sözleþme oraný da salarýn zaman zaman deðiþtiril%10'dur. Toplu sözleþme demesine ihtiyaç duyulmaktadýr. mek sadece ücret zamlarý dediyen Uslu, Geliþen teknoloji mek deðildir. alýþma yaþamýve duyulan ihtiyaçlar dikkate nýn, çalýþma hayatýna iliþkin alýnarak alýþma yasalarý deðidüzenlemelerin ayrýntýlý bir biþebilir. Genel prensipler deðiþçimde sektörlerin özellikleri mez hukuk devleti, sosyal devhatta iþletmeler dikkate alýnalet konusunda çalýþma, hak ve Salim Uslu rak bir sözleþme metninde yer özgürleri konusunda genel almasýný saðlamak, düzen kurmak demektir. Bu düzen prensipler deðiþmez. ünkü burada referans uluslararasý kamu düzenidir ve devletle, hükümetle çok yakýndan ilsözleþmelerdir. Daha çokta ILO konversiyonlarýdýr. Begilidir. Kamu düzeninin saðlanmasý için Toplu Sözleþme nim kanaatim alýþma hayatý kayýt altýna alýnmalýdýr. de Ýþkolu Sözleþmesi Düzeninin getirilmesi gerekir" digenel olarak çalýþma yaþamýnýn iyileþtirilmesi, Ýþ Saðlýye konuþtu. ðý Güvenliðinin korunmasý, Ýþçi Hak ve Özgürlüklerinin geniþletilmesi konusunda hükümetimizin öteden beri Sektörün genel olarak uymasý gereken kurallarýn olumlu bir yaklaþýmý var. Bu yaklaþým devam edecektir belirleneceði bir Ýþkolu Sözleþmesine þiddetle ihtiyaç olve etmelidir de. aðdaþ - Modern Türkiye açýsýndan son duðunu belirten Uslu, þunlarý söyledi; Son 14 yýldýr aderece gereklidir. Burada bir anýmý paylaþmak istiyolýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarý döneminde Ýþçi - Ýþrum. 80'li yýllarda (Dönemin Türk Tabipleri Birliði Baþveren Sendikalarý olarak bilim adamlarýna hazýrlattýðýkaný) rahmetli Nusret Fiþek bir sempozyum sýrasýnda mýz raporlar orta yerde durmaktadýr. Ne yazýk ki bugün 'Bundan Yüzyýllar sonra antropologlar incelediklerinde bazý Ýþçi-Ýþveren Konfederasyonlarý birlikte Ýþkolu Sözbizim atalarýmýz Ýþçi Saðlýðý, Ýþ Güvenliði sorununu naleþmesine karþý çýkmaktadýrlar. Baþka karþý çýktýklarý husýlda güzel çözmüþler. Nasýlda baþarýlý çözmüþler diye susta iþyeri iþçi temsilciliðidir. Örgütsüz iþyerlerinde iþdüþünürler" demiþti. Elbette yenilenmesi gereken hususçi temsilciliðinin oluþmasý mevzuatýn uygulanmasýný larla olmakla beraber zengin bir mevzuatýmýz var. Bu "takip, denetim" bakýmýndan daha olumlu sonuçlar veremevzuata uyum saðlamak ve uygulama konusunda çýbilir. Bütün bu yanlýþlarý, retleri görmezden gelerek sakan sorunlar var. Ben inanýyorum ki, kamunun denetim dece devleti ve hükümeti suçlayan bir yaklaþým içerisizaaflarý, özel kuruluþlarýn, iþveren örgütlerinin, iþverenne girersek yanlýþ olur. En son yaþanan olay sonrasýnda lerin sosyal kabul sorunlarýndan kaynaklanmakta ya da Müteahhitler Birliði, Yapý Denetim Kurumlarý, Ýnþaat meslek örgütleri bu konuda öz denetim görevlerini yerimühendisleri Odasý, Makine Mühendisleri Odasý üyelene getirmemektedirler. Söz gelimi meslekten ihraca, ri ile ilgili ne tür bir iþlem yaptý doðrusu bunu merak ediuzaklaþtýrmaya kadar varan bir kýsým caydýrýcý tedbirler yorum. Bu kuruluþlarýnda önlem alma mecburiyetleri almalarý gerekiyor. Bunlarý almak yerine sadece ve sadevar. Þunu hiç unutmamalýyýz "Önlem almak sonradan ce sorunun her çözümünü hükümetten beklemek, hükütelafi etmekten daha ucuz ve kolaydýr. (Haber Merkezi) met karþýtý bir pozisyon üretmek kolaycýlýðýndan vazge- * Yaprak Döner * Tavuk Döner * Lahmacun * Kiremitte Köfte * Kiremitte Güveç * Kiremitte Kavurma * Kiremitte Et Söte * orba * Kahvaltý Sabah Gece e kadar açýðýz. Tüm ürünlerimiz kýrmýzý ve beyaz et iþletmemize aittir. ÖZKAYA LAHMACUN YAPRAK DÖNER Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: KSS esnafý istiþare yaptý Küçük Sanayi Sitesi(KSS) Yapý Kooperatifi istiþare toplantýsý dün gerçekleþtirildi. EMRE KUT K üçük Sanayi Sitesi(KSS) Yapý Kooperatifi istiþare toplantýsý dün gerçekleþtirildi. Kooperatifi binasýnda düzenlenen toplantýya KSS Yapý Kooperatifi Baþkaný Hýdýr Balaman, 2. Baþkan Turan alýkuþu ile sanayi esnafý katýldý. KSS Yapý Kooperatifi Baþkaný Hýdýr Balaman orum Sanayi Sitesinin sorunlarýný aktarmak ve birlikte çaresini bulmak için istiþare toplantýsý düzenlediklerini belirterek, yarým kalan çalýþmalar ve yaþanan sorunlarla ilgili esnafa bilgi verdi. Balaman, konuþmasýnda yapýlanlardan da bahsederek, sanayi sitesinin cadde ve sokaklarýna levha takýldýðýný, giriþ ve çýkýþlara sitenin tanýtýmýný kapýlar yapýldýðýný, buralara reklam verenlerin reklamlarý yapýþtýrýlarak görüntü kirliliðine son verildiðini söyledi. Cadde ve sokak baþlarýna takýlan levhalarla da o sokak ve caddede kimlerin iþyerlerinin olduðunun yazdýðýný hatýrlatan Balaman, "Levhalarýn eksik olduðu cadde ve sokaklara da en kýsa zamanda levhalar takýlacaktýr. Ýlgili firmanýn iþlerinin yazýn çok olmasý nedeniyle biraz gecikme olmuþtur. Bunun da esnanýnýz tarafýndan anlayýþla karþýlanacaðýný umuyoruz yýlýndan beri genel kurul toplantýsýný yapamadýk. Sanayi Sitesi Camimizin Türkiye Diyanet Vakfýna (TDV) devri için genel kuruldan yetki alamadýðýmýzdan devrini gerçekleþtiremedik. Ama bu seneki genel kuruldan aldýðýmýz yetki çerçevesinde Camimizi Türkiye Diyanet Vakfý'na devrettik. Sanayi Sitemiz içerisinde araçlarýn hýz yapmalarý ile oluþan kazalarý önlemek için orum Belediyemiz yetkilileri ile görüþerek caddeler üzerine kalýn hýz kesiciler koydurduk. Kooperatifimiz hizmet binasý altýnda bulunan boþ odalarý ve alt katý deðerlendirmek için kiralýk iþyerleri ilaný vermek Fiyatlarýmýz: Bütün Tavuk: 5.25 TL, Tavuk But: 6.00 TL, Tavuk Baget: 6.50 TL, Tavuk Kanat: 9.50 TL Dana Kýyma: TL, Dana Köftelik Kýyma: TL, Dana Lop Et: TL, Dana Týranç: TL, Kuzu But: TL, Kuzu Kol: TL, Kuzu Gerdan: TL, Kuzu Pirzola: TL, Dana Ciðer: TL, Dana Böbrek: 6.50 TL, Dana Yürek: 7.00 TL ÖZKAYA ETCÝ Hürriyet 4. Sok. No: 3 (Kadifeler Elektrik Karþýsý) Tel: Toplantýya KSS Yapý Kooperatifi Baþkaný Hýdýr Balaman, 2. Baþkan Turan alýkuþu ile sanayi esnafý katýldý. suretiyle kiraya verdik. Küçük dik. Cevabi yazýyý bekliyoruz. Veodalarýn bulunduðu tarafa özel recekleri bu arsa bize iþyeri arsasý saðlýk ocaðý, salon kýsmýnda iþyeolarak verilecektir. ri açmak þartýyla kiralandý. Sanayi Sitemizin etrafýna tel Kooperatifimizin alt katýnda örgü çektirmek istiyoruz. Bu alan bodrumda bulunan atýl durumdaki yaklaþýk olarak metrekalorifer kazaný ve depo ile içeriyi bulmaktadýr. Bu da yaklaþýk deki hurdalarýn satýþý yapýlmýþtýr. olarak Kooperatifimize m2 maliboþaltýlan alanlar yine Kooperatiyeti TL. ile TL'yi fimize gelir getirmesi amaç ile debulmaktadýr. Firmanýn birisi de po veya iþyeri olarak kullanýlmak TL.'ye çýkarmýþtýr. Ölçüleüzere ilanla kiraya verilecektir." ri 2,5 m. yükseldiði, 3mm. tel kadiye konuþtu. lýnlýðý, direkler arasýndaki mesafe 3 m. olacaktýr. Bunun bize toplam Balaman, KSS için yapýlamaliyeti de yaklaþýk olarak cak olan yenilikler hakkýnda da þu TL. ile TL olmaktadýr. Sibilgiyi verdi: "Kooperatifimizin temizin giriþ çýkýþlarýna yapýlacak Belediyeye vermek istediði 400 nizamiyeler için 4 adet bekçi alým2 itfaiye için yetersiz geliyornacaktýr. Bu bekçilerin maliyeti muþ, Hem de burasý Belediye bize yýllýk TL. olmaktadýr. imar iþleri tarafýndan heyelan alaayrýca giriþ çýkýþlara otomatik banýna giriyor diye yeþil alana ayrýlriyerler yapýlacaktýr. Sanayi Sitemýþ. Biz de o zaman yerimize karmize Kooperatifimiz adýna ayrýca þýlýk ne vereceksiniz dedik. Beleanons sistemi kurdurmak istiyodiye ister size TL. verelim, ruz. Esnaf için gerekli ilanlarýn, istemezseniz Sanayi sitesi alt tarabilgilerin duyurularý Kooperatififýnda parçacýlarýn bulunduðu alanmizden yaptýrmak düþüncesindeda Belediyenin 247 m2'lik arsasý yiz. Sanayi Sitemizdeki cadde ve var, isterseniz size orasýný takas sokaklara, oto park yerlerine býrayoluyla arsanýza karþýlýk verelim kýlmýþ ve býrakýlan araç ve hurda dediler. Biz de mecburen bu arsayýðýnlarýnýn kaldýrýlmasýnda sizlarýn karþýlýklý takasýna razý olduk. lerden ayrýca rica edeceðim. Hiçünkü bu arsa verilen arsa bedebir arkadaþýmýzýn bu sebepten zalinden daha iyiydi. Esnafýn hakký rar görmesini istemeyiz." zayi olmaz dedik, inþallah en kýsa zamanda bu takasý da yapacaðýz. Toplantý esnafýn sorunlarýnýn Belediyeye resmi yazýyý göndertartýþýlmasý ile devam etti. KSS Ýdare Binasý ndaki sorunlar dile getirildi. 7

8 8 ARÞAMBA 17 EYLÜL cadde ve sokakta asfalt çalýþmasý O smancýk'ta alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasý sonrasýnda 150 cadde ve sokakta baþlatýlan sýcak asfalt çalýþmalarýnýn devam ettiði bildirildi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, alt yapý çalýþmalarý tamamlanan 7 mahallede asfalt çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirterek toplam 35 bin ton sýcak asfalt döküldüðünü söyledi. ASFALTIN MAALÝYETÝ 7 MÝLYON TL Ýlçe tarihindeki en kapsamlý asfalt çalýþmasýný gerçekleþtirdiklerini belirten Karataþ "Kýzýlýrmak ile D100 Karayolu arasýnda 7 mahalleyi kapsayan geniþ bir alanda yeni alt yapý projesi hayata geçirildi. Bu nedenle 150 cadde ve sokakta kazý çalýþmasý yapýldý. Kazýlan yollarýn tekrar asfaltlanmasý için 45 bin ton sýcak asfalt malzemesi içeren maliyeti yaklaþýk 7 milyon TL'lik bir proje hazýrlandý. Bu proje kapsamýnda ana caddelerden baþladýðýmýz asfalt çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor. Þu anda 7 mahallede ana caddelerin büyük bir bölümü tamamlanmýþ durumda. Toplamda 35 bin ton sýcak asfalt malzemesi kullandýk" dedi. PAZAR GÜNLERÝNDE DAHÝ ALIÞIYORUZ Hafta sonu Yeþilçatma Mahallesinde devam eden asfalt çalýþmalarýný inceleyen Baþkan Karataþ, çalýþmalarla ilgili Fen Ýþleri Müdürü Hakan ýplak'tan bilgi aldý. Karataþ, asfalt çalýþmalarýna hafta sonu dahi ara vermeden devam ettiklerini belirterek "Yeþilçatma Mahallesinde yaðmur suyu hattý çalýþmalarýmýz vardý. Yaðmur suyu hatlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan buradaki asfalt çalýþmalarýna baþladýk. D100 Karayolundan ilçe merkezine baðlanan bir ana caddemiz var. Trafik yoðunluðu nedeniyle önem taþýyan bir cadde. alýþmalar bu caddede ve baðlantýlý sokaklarda yoðunlaþtýrýldý. Vatandaþlarýmýza sýcak asfalt hizmetini daha hýzlý ulaþtýrabilmek için hafta sonu dahi, gece gündüz demeden, mesai saati gözetmeden çalýþýyoruz. Hedefimiz halkýmýzýn en iyi hizmeti en kýsa sürede almasýdýr." ifadelerini kullandý. ASFALT YAPILAMAYAN SOKAKLAR PARKE TAÞI YAPILACAK Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, yol çalýþmalarýný inceledi. Alt yapý çalýþmasý yapýlan hiçbir sokaðýn býrakýlmayacaðýný kaydeden Karataþ "D100 Karayolu ile Kýzýlýrmak arasýnda alt yapý çalýþmasý yapýlmýþ hiçbir sokak býrakýlmayacaktýr. Bazý sokaklar asfalta uygun deðil. Bu nedenle asfalt yapýlýrken o sokaklarda çalýþma yapýlmýyor. Vatandaþlarýmýz 'Buralar böyle kalacak mý?' diye soruyorlar. Asfalt yapýlamayan sokaklar da kilitli parke taþý yapýlacaktýr. Hiçbir sokak olduðu gibi býrakýlmayacaktýr" diye konuþtu. (Haber Merkezi) 150 cadde ve sokakta baþlatýlan sýcak asfalt çalýþmalarýnýn devam ettiði bildirildi. Ý ÝNDER den üyelerine anakkale gezisi stanbul da yaþayan orumlularý tek çatý altýnda bir araya getirmek amacýyla kurulan Ýnal Köyü Derneði, üyelerine yönelik anakkale gezisi düzenledi. Sancaktepe Belediyesi nin tahsis ettiði araçla anakkale deki tarihi yerleri gezen dernek üyeleri unutulmaz birgün yaþadý. Üyeler, kendilerine bu fýrsatý veren dernek üyelerine teþekkür etti. Ýnal Köye Derneði Baþkaný Recep Kaya, anakkale de yaþanan o kanlý savaþlarda ecdadýmýzýn açlýk, susuzluk ve imkansýzlýklar içinde vermiþ olduklarý mücadele ile bu vataný kurtarmak uðruna, acýlarýn yaþanmýþ olduðu topraklarý gezdirerek köylülerimize bu yaþananlarýn izlerini yerinde göstermek istedik. Ecdadýmýzýn anakkale de yaþadýklarýnýn izlerini yerinde göstererek o duygu ve hisleri yaþatmak suretiyle, birlik ve beraberliðin önemini vurgulayarak birlikte hareket ederek imkansýzlýklar içinde zorluklarýn üstesinden nasýl gelinebileceðini, nelerin yapýlabileceðini anlatarak üyelerimizi bu konuda bilinçlendirmek istedik. Böyle bir fýrsatý deðerlendirerek gezimize katýlan üyelerimize ve bizlere ulaþým imkaný saðlayan Sancaktepe Belediyesine çok teþekkür ederiz dedi.(ýha) Ýnal Köyü Derneði, üyelerine yönelik anakkale gezisi düzenledi. anakkale turu Sancaktepe Belediyesi nin tahsis ettiði araçla yapýldý. En güzel Osmancýk fotoðraflarý sergilenecek Ý stanbul Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoðraf Derneði tarafýndan düzenlenen Büyükçekmece de Türkiye Buluþmasý adlý fotoðraf sergisine Osmancýk Fotoðraf Derneði de (OFKAD) davet edildi. Türkiye genelinden 56 fotoðraf derneðinin katýlýmý ile gerçekleþecek olan ve 560 fotoðrafýn görücüye çýkacaðý sergide, katýlým saðlayan dernekler bulunduklarý þehri anlatan fotoðraflarla sergideki yerlerini alacaklar Eylül 2014 tarihinde ziyaretçilerin beðenilerine sunulacak olan Türkiye nin çeþitli þehirlerini anlatan fotoðraflarýn yer alacaðý sergide OFKAD Baþkaný Ýsmail Kabakdere tarafýndan görüntülenen Osmancýk ýn en güzel 10 fotoðrafý da yerini alacak. Osmancýk ý anlatan fotoðraflarla sergiye katýlým saðlayacak olan Dernek baþkaný Ýsmail Kabakdere yaptýðý açýklamada: Ýstanbul, Büyükçekmece Belediyesi tarafýndan ikincisi organize edilen Türkiye Buluþmasý adlý sergi, 2030 Eylül 2014 tarihleri arasýnda daha birçok etkinlikle birlikte Ýstanbul Büyükçekmece de sanatseverlerin beðenisine sunulacaktýr. Sergide ilçemizin kültürünü, tarihini ve doðasýný anlatan fotoðraflarla, OFKAD olarak ilçemiz adýna üstlenmiþ olduðumuz misyon gereði temsil etmek bizler için mutluluk verici dedi. Amaçlarýnýn Osmancýk'ýn sahip olduðu tarihi ve kültürel deðerleri ile ilçede yetiþtirilen pirincin ülke genelinde fotoðrafýn gücünü kullanarak tanýtmak olduðunu belirten Kabakdere, Ýstanbul Büyükçekmece Fotoðraf Kulübü Derneði nin Büyükçekmece Belediyesi ile ortaklaþa düzenlenecek olan 56 derneðin katýldýðý karma fotoðraf sergisine dernek olarak davet edildik. Toplamda 560 fotoðrafýn sergileneceði etkinlikte ilçemizin kültürünü, tarihini, coðrafyasýný yansýtan 10 fotoðraf yer alacak. Daha önce Türkiye genelinde yapýlan birçok fotoðraf etkinliðine ve sergisine dernek olarak katýldýk ilçemizi fotoðraflarla en iyi þekilde taný- tarak ilçemize yüzlerce yerli ve yabancý fotoðraf sanatçýlarýnýn gelmesini vesile olarak tanýmalarýný saðladýk. Ýlçemizin konu edildiði fotoðraflarla katýlým saðladýðýmýz bu sergide de hedefimiz Türkiye nin önemli fotoðraf sanatçýlarýnýn da katýlacaðý Büyükçekmece de Türkiye Buluþmasý Fotoðraf Sergisinde bir araya gelipbirebir anlatarak yýlýn dört mevsimi en güzel fotoðraflarý veren ilçemize insanlarýn gelmelerini saðlamak. Bizim dernek olarak kuruluþ amacýmýz ve üstlendiðimiz misyon gereði Osmancýk dýþýna geziler düzenleyen deðil, dýþarýdan Osman- cýk'a insanlarýn gelmesini saðlayacak çalýþmalar yaparak turizm açýsýndan geliþmesine ve ilçe ekonomisine katkýda bulunmak. Ayrýca Ofkad yönetimi olarak ilçemizin tanýtýmýna yönelik yaptýðýmýz bu çalýþmalarýmýza inanarak destek veren ilçemiz iþ adamlarýna da çok teþekkür ederiz dedi.(ýha)

9 ARÞAMBA 17 EYLÜL Öðrenci kaç saat uyumalý? lkokul çaðýndaki çocuklarýn günde en az 8 saat uyuma- gerektiði, aksi halde uyku yoksunluðu çeken çocuk- bir þey deðil. Uykusuzluðu bu da tetikleyebilir. Uyku süre- "ocuklarý çok erken saatte yataða yollamak da iyi Ýlarý larýn fiziksel geliþim ve okula konsantre olmakta güçlük sini genellikle 8 saat tutacak þekilde bir uyku ritmi oluþturmak lazým. Özellikle ilköðretim çaðýndaki çocuklarýn uy- çekebileceði belirtildi. Türk Uyku Týbbý Derneði (TUTD) Yönetim Kurulu ku süresi 8 saatin üzerindedir. Bu 8-12 saat arasýnda deðiþir. ocuktan çocuða fark vardýr. 'Her çocuk 12 saat uyu- Üyesi Prof. Dr. Derya Karadeniz yaptýðý açýklamada, yaz döneminde okul olmamasý nedeniyle çocuklarýn genelde malý' diye bir kural yok. Ýlkokul çaðýnda bu süreyi azaltýrsak veya buna yol açacak faktörleri ortadan kaldýrmazsak geç yatýp geç kalkmayý alýþkanlýk haline getirdiklerini ifade etti. Okullarýn açýldýðý bu dönemde mecburen sabahlarý çocuk uyku yoksunu haline gelecektir. ocuk her gece 6- kalkma saatinin sabitlendiðini ifade eden Karadeniz, gece 7 saat uyuyorsa zaman içinde uyku yoksunluðuna baðlý geç saatlere kadar çocuklarý uyanýk tutmamak gerektiðini olarak olumsuzluklar ortaya çýkacaktýr. Büyüme dönemindeki hormonun yüzde 70-80'i uyku ve derin uyku esnasýn- söyledi. da salgýlanýyor. Uyku süresi azalýr ve uyku hormonu bozulursa bu hormonun salgýlanmasý da azalýyor, dolayýsýyla Geç saatte yatan çocuðun mecburen sabah erkenden uykusunu almadan yataktan kalkacaðýna iþaret eden Karadeniz, þunlarý büyüme ve geliþme sýkýntýsý oluyor." kaydetti: Ek yerleþtirmeler yarýn baþlýyor niversite ek yerleþtirme tarihleri belli oldu ÜÖSYM, üniversitelere yapýlacak ek yerleþtirmeler için tercihlerin 18 Eylül'de alýnmaya baþlanacaðý, 25 Eylül'de sona ereceði bildirildi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, öðretim yýlý için merkezi yerleþtirmede boþ kalan ve yerleþtirilen adaylarýn kayýt yaptýrmamasý nedeniyle boþalan yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarýna, 2014 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarýna göre Merkez tarafýndan ek yerleþtirme yapýlacak. Adaylar, 2014-ÖSYS ek yerleþtirme tercihlerini, Eylül"de internet üzerinden bireysel olarak kendileri yapacak. Baþvuru merkezlerinden veya ÖSYM sýnav koordinatörlüklerinden tercih iþlemi yapýlmayacak. Sadece elektronik ortamda yapýlan tercihler iþleme alýnacak. Postayla ÖSYM'ye gönderilen veya elden verilmek istenen tercih formlarý iþleme alýnmayacak. TERCÝH ÜCRETÝ 10 LÝRA Ek yerleþtirme kurallarýna iliþkin bilgiler, 2014-ÖSYS Yükseköðretim Programlarýna Ek Yerleþtirme Kýlavuzu'nda yer alacak. Adaylar, 2014-ÖSYS Ek Yerleþtirme Kýlavuzu'na 18 Eylül'den itibaren ÖSYM'nin internet adresinden ulaþabilecek. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacak. Ek yerleþtirme için baþvuracak adaylarýn bu kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Kýlavuz basýlý olarak daðýtýlmayacaðýndan adaylarýn ÖSYM'den yapýlan duyurularý takip etmeleri yararlarýna olacak. Ek yerleþtirme iþlemleri, 2014 ÖSYS Kýlavuzu, 2014-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ile 2014-ÖSYS Yükseköðretim Programlarýna Ek Yerleþtirme Kýlavuzu'nda belirtilen esaslara göre yapýlacak.(aa) Kýþýn doðanlar daha çabuk emekliyor srailli bilim adamlarýnýn araþtýrmasý, kýþýn doðan Ýbebeklerin yazýn ya da sonbaharda doðanlardan ortalama 5 hafta önce emeklemeye baþladýðýný ortaya koydu. Bilim adamlarý 47 saðlýklý bebeði iki gruba ayýrdý. Ýlk gruptaki 16 bebek haziran-kasým, ikinci gruptakiler aralýk-mayýs doðumluydu. Bebekler evde gözlemlenirken, ebeveynlerden de bebeklerinin geliþimiyle ilgili sorulara yanýt vermeleri istendi. Kýþýn doðan bebeklerin 30. yazýn doðanlarýn ise 35. haftadan itibaren emeklemeye baþladýðý görüldü. Bilim adamlarý, kýþ aylarýnda doðanlarýn emekleme döneminin yaza rastladýðýný, günlerin uzun olduðu yaz aylarýnda bebeklerin daha hareketli olduðunu, daha hafif giysiler giydiðini ve karýnlarý üzerinde daha fazla zaman geçirdiðini, bunun da emeklemeyi kolaylaþtýrdýðýný vurguladý. Ancak bilim adamlarý, araþtýrmanýn Ýsrail'de yapýldýðýna dikkati çekerek sonuçlarýn ülkenin bulunduðu coðrafi konuma ve iklimine göre deðerlendirilmesi gerektiðini ifade etti. Öte yandan Viyana Üniversitesi'nden psikologlarýn bir araþtýrmasý, kýþýn doðan erkeklerin solak olma ihtimalinin daha fazla olduðunu gösterdi. 13 bin yetiþkinin katýldýðý araþtýrma, genel olarak kadýnlarýn yüzde 7,5'inin ve erkeklerin yüzde 8,8'inin solak olduðunu, ekim-þubat döneminde doðan erkeklerin yüzde 8,2, kasýmocak döneminde doðanlarýn ise yüzde 10,5'inin sol elini kullandýðýný ortaya koydu. Solaklýðýn anne karnýnda testosteron hormonuna daha fazla maruz kalmakla baðlantýlý olduðunu belirten uzmanlar, yaz gebeliklerinde kadýnlarýn gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmasýnýn bu hormonun seviyesini yükseltebildiðini vurguladý.(aa) Virüs hýzla yayýlýyor bola virüsü hýzla yayýlýyorvaka sayýsýnýn 4 bin E366'ya, ölümlerin ise 2 bin 218'e ulaþtýðý bildirildi. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürü Hüsem Hatipoðlu, Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre, ebola salgýnýnda vaka sayýsýnýn 4 bin 366'ya, ölümlerin ise 2 bin 218'e ulaþtýðýný, virüs yayýlma hýzý artarken alýnan önlemlerin salgýný önlemeye yetmediðini bildirdi. Hatipoðlu, yaptýðý açýklamada, Saðlýk Bakanlýðý olarak Gine, Liberya, Sierra Leone ve Nijerya'daki ebola salgýnýný yakýndan takip ettiklerini söyledi. Sadece salgýný deðil, bölgenin ekonomik ve siyasi yapýsýný da gözlemlediklerini ifade eden Hatipoðlu, bu parametrelerdeki bozulmalar neticesinde, baþta temel gýda maddeleri olmak üzere fiyatlarýn yükseltmesinden ve halkýn kýsýtlý olan gelirlerinin daha da düþmesi sonucu beslenme bozukluklarýnýn artmasýndan endiþe ettiklerini dile getirdi. Hatipoðlu, Türkiye'de ebola virüs vakasýnýn görülmediðini bildirerek, "Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre ebola salgýnýnda vaka sayýsý 4 bin 366 'ya, ölümler ise 2 bin 218'e ulaþmýþtýr. Virüs yayýlma hýzý artarken alýnan önlemlerin salgýný önlemeye yetmediði görülmektedir. Buna karþýlýk bugün itibarýyla Türkiye de ebola virüs vakasý yoktur" diye konuþtu. Ebola virüsünün özgün bir tedavisinin bulunmadýðýný, önemli olanýn kiþinin virüse karþý vücut savunma sisteminin geliþtirilmesi gerekliliðine deðinen Hatipoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Ebola virüsü enfekte þempanze, goril, maymun, yarasa gibi vahþi hayvanlardan insanlara bulaþýr. Ýnsandan insana geçiþ, bütünlüðü bozulmuþ deri veya mukozanýn enfekte insanlarýn kan ve vücut sývýlarýyla direkt temasýyla olur. Ayrýca hastanýn vücut sekrasyonlarýyla kontamine çevresel materyalle de bulaþma olabilir günlük kuluçka süresinin ardýndan yüksek ateþ, baþ aðrýsý, eklem ve kas aðrýsý, halsizlik, ishal, kusma, karýn aðrýsý, iþtahsýzlýk belirtileriyle ortaya çýkar. Aðýr vakalarda vücutta yaygýn döküntü, gözlerde kýzarýklýk, öksürük, nefes almakta güçlük, boðaz aðrýsý, yutkunma zorluðu, hýçkýrýk, vücut içinde ve dýþýnda kanamalar, karaciðer ve böbrek yetmezliði görülür. Bilindiði gibi ebola virüsünün özgün bir tedavisi yoktur. Burada önemli olan 'immun sistem' dediðimiz kiþinin virüse karþý savunma sistemidir. Vücudun savunma sistemini artýran faktörlerin baþýnda iyi ve doðru bir beslenme gelmektedir." SALGIN EKONOMÝYÝ VURDU Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nün yaptýðý açýklamaya göre, bölgedeki ebola salgýnýnýn tarým sektöründeki rekolteyi etkilediðini, kiþilerin sektörden uzak kalmasýyla üretimin azalmasýna ve gýda fiyatlarýnýn artmasýna sebep olduðunu aktaran Hatipoðlu, bölgedeki halkýn hareketlerinin kýsýtlanmasýyla gýda maddelerinin pazarlanmasýný da etkilediðini anlattý. Hatipoðlu, paniðin gýda ürünlerinin stoklanmasýna, gýda kýtlýðýna ve bazý ürünlerin fiyatlarýnýn aþýrý yükselmesine yol açtýðý belirterek, þöyle devam etti: "Salgýn ekonomiyi vurmaya baþlamýþtýr. Yatýrýmcýlar virüs korkusundan bölgeyi terk etmeye ve Batý Afrika'daki ülkelerin gelirlerinde düþme oluþmaya baþlamýþtýr. Halkýn açlýkla burun buruna kalabilme riski vardýr. Dolayýsýyla bölgenin saðlýk personeli ve týbbý malzeme yanýnda artan bir hýzla temel gýda maddelerine de acil ihtiyacý olduðu görülmektedir. Uluslararasý toplumun ve yardým kuruluþlarýnýn bu gözle de bölgeye bakmalarýn- Tükürük kalitesi çürüðü önlüyor ükürüðün akýþ hýzý ve miktarýndaki Tazalmanýn diþlerde çürük oluþumunu etkilediði öðrenildi. Ege Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Aðýz, Diþ ve ene Radyolojisi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Esin Alpöz, tükürüðün diþlerin çürüðe karþý korunmasý, aðýz içerisindeki bakterilerin oluþturduðu asidin tamponlamasý ve enfeksiyonlarýn önlenmesi gibi önemli fonksiyonlarý bulunduðunu söyledi. Saðlýklý bir bireyin günde ortalama mililitre tükürük salgýladýðýný dile getiren Alpöz, "Tükürük mikroorganizmalarýn diþ yüzeylerinden uzaklaþtýrýlmasý ve mekanik temizlemenin oluþmasýný saðlar. Salgýlanan tükürüðün belirli bir akýþ hýzý vardýr ancak bu miktar gün içerisinde deðiþkenlik göstermektedir" dedi. Doç. Dr. Alpöz, tükürüðün salgýlanmasý veya akýþ hýzýndaki azalmanýn aðýz kuruluðu olarak isimlendirildiðini, böyle durumlarda da yaygýn diþ çürükleri ve dilde çatlaklar görüldüðünü anlattý. TÜKÜRÜK BAKTERÝ BÝRÝKÝMÝNÝ ÖNLÜYOR Tükürüðün diþler üzerinde oluþan bakteri birikimini önleyerek aðýz florasýný dengede tuttuðuna dikkati çeken Alpöz, þöyle konuþtu: "Bakteri plaðý, diþ yüzeyinde oluþan yapýþkan, renksiz bir birikintidir. Aðýzdaki bakterilerden oluþan bu plak, þekerli ve unlu yiyeceklerin aðýzda kalan artýklarýndan asit oluþturabilmektedir. Bu asitler, diþlerin mineral dokusunu çözerek diþin mine tabakasýnýn bozulmasýna ve diþ çürüðünün baþlamasýna neden olmaktadýr. Tükürüðün akýþ hýzý ve miktarýndaki azalma, yetersiz aðýz hijyeniyle birleþtiðinde hýzlý ilerleyen diþ çürüklerine ve erken diþ kayýplarýna yol açar. Tükürük ile diþ arasýnda sürekli bir iyon alýþveriþi vardýr." Doç. Dr. Alpöz, tükürüðün aðýz, diþler ve çevre dokular için vazgeçilmez olduðuna iþaret ederek, tükürük miktarý ve içeriðinde deðiþikliklere neden olan hastalýklarda ve kronik ilaç kullanýmýnda düzenli diþ hekimi muayenesinin yapýlmasýnýn potansiyel diþ çürüðü riskini en aza indireceðini kaydetti.(aa)

10 10 ARÞAMBA 17 EYLÜL 2014 orum Ýmam Hatip ten Necmi Þamlý ya vefa ÝHL Kurucu Müdürü Necmi Þamlý RECEP MEBET orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) Eðitim Öðretim Yýlý ný Necmi Þamlý Yýlý ilan etti. Okulun kurucu müdürlüðü görevini üstlenen ve 1991 yýlýnda vefat eden Necmi Þamlý ya vefa amacýyla bir dizi etkinlik planlandý. orum ÝHL nin kuruluþ yýl dönümü olan 3 Ekim de Necmi Þamlý nýn kabri baþýnda yapýlacak dua ile baþlayacak etkinlikler kapsamýnda, merhum Okul Müdürü nün fotoðraflarýndan oluþan özel bir sergi açýlacak. Þamlý nýn ailesi ile ileti- Necmi Þamlý, ÝHL nin kuruluþ yýl dönümünde dualarla anýlacak. Merhumun Hýdýrlýk Mezarlýðý ndaki kabri yeniden düzenlendi. Necmi Þamlý nýn mezar taþýndaki imla hatasý, 23 sonra düzeltildi. þime geçen orum ÝHL idaresi, Ýngiltere den özel olarak getirtilen fotoðraflardan oluþan sergiyi 10 Ekim 2014 Cuma günü okul bahçesinde ziyarete açacak. Serginin yaný sýra Necmi Þamlý Özel Albümü adlý bir de kitap bastýrýlacak. Necmi Þamlý nýn hayattaki öðrencilerini bir araya getirmeyi planlayan ÝHL idaresi, 1970 yýlýna kadar olan dönemde mezun olan isimleri de sergi açýlýþýnda buluþturacak. orum Anadolu ÝHL nin yayýn organý olan Ýdrak Dergisi de Necmi Þamlý Özel Sayýsý çýkaracak. Söz konusu çalýþmalara katký saðlamak isteyen ÝHL camiasý mensuplarýnýn ellerindeki bilgi, belge ve düþüncelerini okul idaresi ile paylaþabilecekleri belirtildi. 23 YIL SONRA DÜZELTÝLEN HATA orum Ýmam Hatip Lisesi Kurucu Müdürü Necmi Þamlý nýn mezar taþýndaki imla hatasý, 23 sonra düzeltildi. Edinilen bilgilere göre, hocasý Necmi Þamlý nýn isminin mezar taþýnda Nejmi þeklinde yazýldýðýný farkeden emekli Vali Fikret Güven, orum Valisi Sabri Baþköy ü telefonla arayarak hatanýn düzeltilmesini rica etmiþ. Güven in ricasý üzerine harekete geçen Vali Baþköy, ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr a konuyla ilgili talimat vermiþ. Þamlý Ailesi yle irtibata geçerek rýzasýný alan Okul Müdürü Hüseyin Kýr ise kabirde yeniden düzenleme çalýþmasý baþlatmýþ. Hýdýrlýk Mezarlýðý nda bulunan Þamlý nýn kabri aslýna uygun olarak düzenlenirken mezar taþýndaki Nejmi ismi de Necmi olarak düzeltilmiþ. Hizmet-Ýþ Sendikasý yönetimi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer i ziyaret etti. Hizmet-Ýþ ten Dinçer e ziyaret RECEP MEBET izmet-ýþ Sendi- yönetimi Hkasý dün Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer i makamýnda ziyaret etti. Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný ve Hak-Ýþ Ýl Temsilcisi Mustafa Köroðlu öncülüðündeki ziyarete, Hizmet-Ýþ Ýl Sekreteri Adem Yalçýnkaya ve Ýl Muhasibi Radi Solak katýldý. Ziyarette konuþan Mustafa Köroðlu, sosyal hizmetler alanýnda görev yapan taþeron iþçilerin Hiz- Ziyarette taþeron iþçilerin sendika üyeliði konusu ele alýndý. met-ýþ Sendikasý na layan Ali Dinçer, taþeron iþçilerin sendika üyesi olmalarýnýn önünde herhangi bir engel bulunmadýðýný kay- üye olmaya baþladýðýný açýkladý. Taþeron iþçilerin e-devlet þifreleriyle birlikte müracaatlarýný aldýklarýný anlatan Köroðlu, temsilci se- Özlük haklarý açýsýndan sendikalýlaþmanýn çalýdettiçimlerinin ardýndan iþyerleri ile sözleþme aþamasýna þanlara önemli katkýlar saðladýðýna iþaret eden Dinçer, geçileceðini kaydetti. Emeðin karþýlýðýnýn alýnmasý noktasýnda iþveren ve 9 BÝRÝMDE 250 TAÞERON ÝÞÝ iþçi temsilcilerinin el ele vermesiyle pek çok sorunun üstesinden gelinebileceðine inanýyorum diye konuþtu. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, kurumlarýna baðlý 9 birimde hizmet alýmý yöntemiyle 250 ye yakýn personelin istihdam edildiðini söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Dinçer, Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu ve beraberindeki heyete teþekkür Tüm sendikalara eþit mesafede olduklarýný vurgu- etti. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü nde atama Türcay Aksoy a yeni görev RECEP MEBET ngelsiz Yaþam, Ba- Rehabilitas- Ekým, yon ve Aile Danýþma Merkezi Müdürü Türcay Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan atamasý yapýlan Türcay Aksoy, geçtiðimiz günlerde yeni görevine baþladý. TÜRCAY AK- SOY KÝMDÝR? Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý Türcay Aksoy, 1976 yýlýnda Artvin in Þavþat ilçesinde doðdu. Türcay Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý oldu. Ýlk ve ortaöðrenimini orum un Alaca ilçesinde tamamlayan Türcay Aksoy, 2000 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü nden mezun oldu. Meslek hayatýna Erzincan da adým atan Aksoy, Sosyal Hizmet Uzmaný olarak kurum çatýsý altýnda 14 yýl görev yapýyor. Aksoy, evli ve 2 çocuk babasý. HAKÝMÝYET, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý Türcay Aksoy u kutlar, yeni görevinde 18 EYLÜL Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 63 kalem týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Bakým hizmet alýmý (ocuk evleri) hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü/Gazi Cad. Valilik Ek binasý Kat:8 / orum Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Zabýtaya destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: EYLÜL orum Belediye Baþkanlýðý 25 adet semt parký aydýnlatýlmasý yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: Spor Genel Müdürlüðü- Tesisler Dairesi Baþkanlýðý orum Merkez Atletizm Pisti yapým iþi. Yer: Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No: 13 Kat: 8 Altýndað/Ankara Saat: EYLÜL Atýl Uzelgün Huzurevi Müdürlüðü 2015 mali yýlý 12 aylýk 14+1 kiþilik þoförlü araç ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü / orum Saat: EKÝM T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman avuþ Cad. No: 30 adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM Atýl Uzelgün Huzurevi Müdürlüðü Bakým hizmeti alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü / orum Saat: EKÝM T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü Temizlik ve kalorifer yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü / orum Saat: EKÝM T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez epni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: orum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat:

11 ARÞAMBA 17 EYLÜL Beþir Derneði, veren el ile alan eli buluþturuyor RECEP MEBET B Recep Kapucu (saðda), veren el ile alan eli buluþturduklarýný dile getirdi. eþir Derneði, 2014 yýlý için kurban baðýþý hisse bedelini 500 TL olarak belirledi. Kurban Bayramý'nýn yaklaþmasý sebebiyle yurt içi ve yurt dýþý için ortak bir bedel belirlediklerini belirten Beþir Derneði Ýl Sekreteri Recep Kapucu, yapýlacak baðýþlarýn kredi kartýyla 3 taksitte de ödenebildiðini söyledi. Veren el ile alan eli buluþturduklarýný dile getiren Kapucu, gýda, giyim ve temizlik maddelerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýrdýklarýnýn altýný çizerek hayýrseverleri Beþir Derneði'ne destek vermeye davet etti. Beþir Derneðinden yardým almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, durumlarýný anlatan bir dilekçe, nüfus kayýt örneði ve kimlik fotokopisiyle birlikte baþvurularýný kabul ettiklerini anlatan Kapucu, "Baðýþ yapmak ya da yardýmlarýmýzdan yararlanmak isteyen herkesi Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi'ndeki derneðimize bekliyoruz" dedi. Yarým saatte 29 kg yaðýþ Þiddetli yaðýþ nedeniyle þehrin muhtelif yerlerinde su baskýnlarý yaþandý. Kuvvetli yaðýþ baskýnlara neden oldu RECEP MEBET orum a dün yarým saatte 29 kilogram yaðýþ düþtü. Dün saat sýralarýnda baþlayan þiddetli yaðýþ nedeniyle þehrin muhtelif yerlerinde su baskýnlarý yaþandý. Haber Merkezimize gelen ihbarlara göre Akþemsettin Caddesi Terminal civarý, Kapaklý Sokaklar, Cemilbey Caddesi, Ýnönü Caddesi ve Milönü Caddesi nde bazý ev ve iþyerlerini su bastý. Göðüs Hastalýklarý Hastanesi acil servisi giriþinde yaþanan su baskýnýnýn ise kum torbalarýyla önlenmeye Yaðmur, dolu dolu yaðmur GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER B eklenen yaðmurlar dün baþladý. Öðleden sonra aniden bastýran saðanak yaðmur, bir anda cadde ve sokaklarý kapladý. Yaðmur nedeniyle boþalan cadde ve sokaklarda sadece araçlarýn trafikte seyrettiði görüldü. Saðanak yaðmur yaklaþýk yarým saat sürdü. Meteoroloji Müdürlüðü nden edinilen bilgiye göre gök gürültülü saðanak yaðmur, bu hafta boyunca ara ara etkili olacak. Sýcaklýk da buna baðlý olarak azalacak. iftçinin Borsa dan dileði RECEP MEBET M ahsulünü satmak üzere orum Ticaret Borsasý Kompleksi ne gelen çiftçiler, analiz ücretine yapýlan artýþtan þikayetçi. Konuyla ilgili þikayetini dile getiren Ömer Öncel, daha önce 10 TL olarak alýnan analiz ücretinin yüzde 50 li artýþla 15 TL ye çýkarýldýðýný söyledi. Yapýlan artýþýn çiftçilerin tepkisini topladýðýný belirten Öncel, Üretici zaten 10 kilograma yakýn ürünü numune olarak Borsa ya bedelsiz býrakýyor. Nakliye iftçiler, Ticaret Borsasý ndan bazý taleplerde bulundular. için onca mazot harcýyor. Gece sýraya girip saatlerce bekliyor. Üstelik ürününü hak ettiði deðerin altýna satmak zorunda kalýyor. Bir de üstüne bu tür fiyat artýþlarý eklenince çiftçinin maðduriyeti artýyor dedi. Analiz bedelindeki artýþa gerekçe olarak daha önce ayrýca tahsil edilen 5 TL lik kantar ücretinin de ayný kalemde birleþtirilmesinin gösterildiðini anlatan Öncel, Ürününü fabrikalara satan ve bu iþletmelerin kantarýndan ücretsiz olarak yararlanan çiftçilerden de zoraki kantar ücreti alýnmýþ oluyor diye konuþtu. iftçilerin söz konusu ücretlerin analiz için 5, kantar için de 5 TL olmasýný, Borsa nýn açýlýþ saatinin de yeniden e alýnmasýný istediðini dile getiren Öncel, yetkililerden çözüm beklediklerini sözlerine ekledi. Iraklý kýz çocuðu yaðmur sevinci yaþadý. (Fotoðraf: Uður Bilan) Akþemsettin Caddesi esnafý çözüm istiyor RECEP MEBET A þaðý Sanayi Akþemsettin Caddesi esnafý, altyapý sorununa çözüm istiyor. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikayetlerini dile getiren Mustafa Ulus, Her yaðmur sonrasý Akþemsettin Caddesi göle dönüþüyor ve iþyerlerimizi su basýyor dedi. Yaðmur baþladýðýnda elimiz yüreðimizde bekliyoruz diyen Ulus, özellikle Terminal civarýndaki sanayi dükkanlarýnýn bu durumdan muzdarip olduðunu söyledi. Ulus ayrýca Akþemsettin Caddesi nden sanayiye giriþteki yolda çok sayýda trafik kazasý yaþandýðýna dikkat çekerek Ankara Yolu ile baðlantýyý saðlayacak yeni yol ve kavþaklarýn bir an önce yapýlmasý gerektiðine iþaret etti. Aþaðý Sanayi Akþemsettin Caddesi esnafý, altyapý sorununa çözüm istiyor.

12 12 ARÞAMBA 17 EYLÜL 2014 Davutoðlu ndan Torba Yasa kararý akanlar Kurulu sonrasý açýklama yapan Toplantý sonrasý açýklama yapan Arýnç, alýnan yeni Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükûmet Sözcüsü kararý açýkladý. B Bülent Arýnç, Meclis e artýk torba yasa sevk Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent edilmeyeceðini duyurdu. Talimat, Baþbakan'dan geldi. Arýnç, Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun Meclis e artýk Baþbakan Ahmet Davutoðlu baþkanlýðýnda 7 saat torba yasa sevkedilmemesi talimatýný verdiðini açýkladý. süren Bakanlar Kurulu toplantýsýnda Davutoðlu nun Arýnç ok maddeli yasa yerine o iþ ile ilgili yasalarý talimatý ile dikkat çeken bir karar alýndý. getirmeye gayret edeceðiz dedi.(haber7.com) Göreve geldikten sonra birçok yeniliðe imza atan Davutoðlu, artýk torba yasa hazýrlanmamasýný istedi. Þehit ve gazi yakýnlarýna iþ müjdesi bin 500 Þehit ve Gazi yakýný 2kamuya alýnacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, þehit yakýný ve gaziler için ikinci dönem atamanýn Kurban Bayramý'ndan birkaç gün önce yapýlacaðýný bildirdi. Artýk parklarda da yasak olacak aðlýk Bakaný Müezzinoðlu, sigara ile Smücadelede için yeni adýmlar atacaklarýný söyledi. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Anadolu Ajansý Editör Masasý'nda önemli açýklamalarda bulundu. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu: "ocuk parklarýnda sigara içilmeyecek. Yetiþkin parklarýnda da yine parkýn bir köþesinde sigara içme Ýslam, yaptýðý açýklamada, kamuya atanan þehit yakýný ve gaziler için atamanýn Kurban Bayramý'ndan birkaç gün önce yapýlacaðýný kaydetti. Bakanlýk yetkilileri, atama sayýsýnýn 2 bin 500 kiþi olacaðý bildirdi.(haber7.com) alaný olacak. Hastane bahçelerinde, cami avlularýnda, AVM, hastane giriþlerinde, dýþarýda giriþ kapýsýnda belirli mesafe çizgiler çizilecek. O mesafe dýþýnda sigara içme alanlarý yapýlacak.'' Saðlýk Bakaný Müezzinoðlu, uyuþturucuyla mücadelede kiþinin danýþma hizmeti almasýna imkan saðlayan ancak kimliðin bilinmeyeceði özel bir telefon hattý kurulacaðýný bildirdi.(aa) Beslenme çantasýnda bunlar olmalý! masya Üniversitesi Saðlýk Meslek AYüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Örs, yaptýðý açýklamada, çocuklarýn saðlýklý olarak okula devam etmeleri için dengeli ve yeterli beslenmelerin için büyük önem taþýdýðýný belirtti. Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalýþmasý için gerekli enerji ve besin öðelerinin her birinin yeterli miktarlarda alýnmasý ve vücutta uygun þekilde kullanýlmasýnýn yeterli ve dengeli beslenme olarak tanýmlandýðýný ifade eden Örs, bu konuya ailelerin özellikle dikkat etmeleri gerektiðini dile getirdi. ocuðun bu dönemdeki beslenme alýþkanlýðýnýn yetiþkinlikteki beslenme alýþkanlýklarýnýn belirlenmesinde aktif rol alacaðýný anlatan Örs, þunlarý kaydetti: "Okula devam eden çocuklara neyi ne kadar yemesi gerektiði açýkça anlatýlmalýdýr. Bu konuda öncelikle çocuða anne ve babalar iyi örnek olmalý. Televizyon karþýsýnda cips yiyen ya da sebzeyi görünce yüzünü buruþturan annenin olduðu ortamda bir çocuktan aksi davranýþlarý beklemek mümkün deðildir. Yetersiz ve dengesiz beslenme insanýn çalýþma, planlama ve üretme yeteneðini de düþürür. Böylece zihnen ve bedenen iyi geliþmemiþ, yorgun, isteksiz ve hasta bireyler toplum için bir güç ve kuvvet olmamakla birlikte yük olmaya baþlar." "Demir bakýmýndan zengin ürünler zihni açýyor" Örs, özellikle ilkokul yaþ grubu çocuklarýn oldukça aktif olduklarý ve geliþimlerinin en yüksek düzeyde seyrettiði düþünülerek beslenme çantalarýna hem besleyici deðeri yüksek hem de çocuklarýn severek tüketeceði ürünlerin konulmasý gerektiðini söyledi. antada yer alacak ürünlerin mutlaka yeterli miktarda protein, karbonhidrat ve yað içermesi gerektiðine dikkati çeken Örs, þöyle konuþtu: "Beslenme çantasýna kek, kurabiye, börek, hazýr meyve suyu gibi besinler yerine peynir, ekmek, zeytin, yumurta, reçelden oluþan kahvaltý, süt, meyve, taze sýkýlmýþ meyve suyu, peynirli ton balýklý besinlerden oluþmuþ sandviç, ceviz ve fýndýk gibi kuru yemiþler yer alabilir. Evde ise mutlaka çocuklarýmýza içerisinde mutlaka demir vitamini barýndýran yiyecekler hazýrlamalýyýz. Demir bakýmýndan zengin olan kýrmýzý et, yumurta, kuru baklagilller, pekmez, kuru kayýsý, koyu yeþil yapraklý sebzeler yeterince sofrada olmalý. Böylece gün içinde yorgunluk, uyuklama ve zihinsel potansiyelin düþmesi engellenmiþ olur."(aa) Frekanslar bu gece deðiþiyor ürksat 4A'ya kanal geçiþleri yarýn Frekans deðiþiklikleri, 17 Eylül'ü 18 Eylül'e Tbaðlayan gece gerçekleþtirilecek. Türksat 4A haberleþme uydusuna geçiþ yapacak televizyon ve radyo yayýnlarýnýn frekans deðiþiklikleri, 17 Eylül'ü 18 Eylül'e baðlayan gece yarýsý gerçekleþtirilecek. Türksat 2A haberleþme uydusunun ömrü 2016'nýn baþýnda tamamlanacaðýndan, söz konusu uydu üzerindeki yayýnlar, Türksat 4A'ya aktarýlacak. Yeni kanallarla Türksat uydularý üzerindeki televizyon kanal sayýsý 500'ün üzerine çýkacak. NASIL AYARLANACAK? Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alýcýlarý yeni frekanslarý otomatik olarak güncelleyecek. Yeni uydu alýcýsý alacak kullanýcýlarýn TKGS ile uyumlu uydu alýcýlarýný tercih etmeleri tavsiye ediliyor. TKGS uyumlu uydu alýcýlarýnýn listesine, kurumun internet sitesi "www.turksat.com.tr/tr/turksat-kanal-guncelleme-sistemi" üzerinden ulaþýlabilecek. Diðer uydu alýcýlarý için ise MHz frekansý, Dikey V-polarizasyon, 2222 sembol oraný, FEC ¾ veya MHz frekansý, Yatay H-polarizasyon, sembol oraný ve FEC 5/6 deðerleri girilerek "þebeke taramasý" yapýlacak. Türksat 4A haberleþme uydusu, 42 derece doðu yörüngesinde (Türksat 2A ve Türksat 3A uydularýyla) hizmet vereceðinden, uydu üzerindeki yayýnlarý izlemek için ek bir antene ihtiyaç olmadýðý gibi mevcut anten ayarlarýnda da herhangi bir deðiþiklik yapýlmasýna gerek bulunmuyor. Yeni uydularýyla bölgesindeki liderliðini güçlendiren Türksat, 42 derece yörüngesinde kullanýcýlara daha fazla televizyon ve radyo kanalý izleme imkaný sunuyor.(aa)

13 ARÞAMBA 17 EYLÜL :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:22 ZÝL-KA DE: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:4 Eylül 1430 Hýzýr: EYLÜL Ölmek felâket deðildir. Asýl felâket, öldükten sonra baþa gelecekleri bilmemektir Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh" ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Sýcaklarýn azalmaya baþlamasý - Eski Baþbakan Adnan Menderes'in idâmý (1961) ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol ocuk Saðlýk Merkezi NÖBETÝ ECZANELER ÖZTÜRK BUHARA EVLER 2.CAD. ÖZEL HAS- TANE YANI SÖNMEZ ORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI VEFAT EDENLER 1-Dodurga' dan gelme, Zahireci Esnafýndan Kemal SAYAR' ýn babasý; Ömer SAYAR. 2-Gökköy Köyü' nden gelme, Hatice ALPER' in eþi, Ercan, Meliha, Mediha ve Asiye ALPER' in babasý, Devlet Hastanesi' nden emekli; Cemal ALPER. 3-orum Belediyesi' nden emekli Nihat ÖPLÜ' nün ablasý, Ýhsan ve Bülent ÖPLÜ' nün halasý; Ümran ÖPLÜ. 4-Turgut Köyü' nden, Mehmet Ali, Muharrem ve Mustafa ASLAN ile Aynur AKYOL' un annesi; Yeter ASLAN. 5-Mecitözü' nden gelme, Merhum Hasan I- NAR' ýn eþi, Orhan, Þeref ve Serpil INAR' ýn annesi; Müzeyyen INAR. 6-Mecitözü, Danun Köyü' nden gelme, Merhum Celal ÖZCAN' ýn eþi, Merhum Abdullah ve Muttalip ARÝSLÝ' nin kýz kardeþi, Emekli Zabýta Memuru Ali Rýza ÖZCAN ve Salih ÖZCAN' ýn annesi, Ahmet DE- MÝR' in kayýnvalidesi; Memduha ÖZCAN. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Öðrenciler için en önemli öðün kahvaltýdýr! lk olarak Saðlýk Bakanlýðýnýn bu yýlki temasý Ý"Kahvaltýmý yaptým, meyvem çantamda!" sloganýný hatýrlatýyor tüm öðrencilerimize bedensel ve zihinsel geliþimleri için saðlýklý bir kahvaltýyla güne baþlamalarýný öneriyoruz. Okullar açýldý! Hem okula yeni baþlayan olan çocuklarý; hem de bu çocuklarýn velilerini tatlý bir telaþ sardý. Okula yeni baþlayan çocuklarýn karþýlaþabileceði bazý sorunlar hakkýnda sahip olacaðýmýz bilgilerle bu heyecanlý süreci sorunsuz atlatmak veya en az sorunla atlatmak mümkün. Mini mini birler Okullarýn açýlma sürecinde bir takým güçlükler yaþanabileceðinden bahsetmiþtik. Bu zorluklarýn baþýnda "Okul fobisi" gelmektedir. Okul fobisi kuvvetli bir endiþe nedeniyle çocuðun okula gitmeyi reddetmesi ya da okula gitmede isteksiz görünmesidir. Genellikle 5-8 yaþlarý arasýndaki çocuklarda görülmektedir. Okul fobisi olan çocuklar, okula olan isteksizliklerini bedensel yakýnmalarla dile getirir ve anne babalarýný ikna etmeye çalýþýrlar. Bu bedensel yakýnmalar çoðu zaman gerçekten olmaktadýr ve okula gitme bahsi kapandýðý zaman etkisi kaybolmaktadýr. Annesine ve anne yerine baðlandýðý baba, anneanne, babaanne, bakýcýya baðlý olan çocuk sevdiði ve alýþtýðý bir ortamdan, sevdiklerinden ayrýlmak istemez. ocuðun alýþma süreci içinde gösterdiði direnç, tepkiler zamanla ortadan kaybolmadýðýnda bu durum kaygýya dönüþebilir. Anneden ilk ayrýlýk "okul fobisi süreci"ni baþlatýr. Bu süreci yaþýyor iseniz öncelikle farkýnda olun ve uzman desteði alýn. ocuklarýnýzý baþka çocuklarla kýyaslamayýn ocuklarýn okul baþarýsýný artýrmak için yapýlan kýyaslamalar çocuklarý olumsuz etkiler. Bazý çocuklar hýrslanmak gibi olumsuz bir duyguya kapýlýr, normal yollarla geçemediði arkadaþýný hileyle geçmeye çalýþýr. Bazý çocuklar ise kýyaslanma neticesinde ailesine ceza vermek amacýyla derslerini tamamýyla boþlar. ocuklarýmýzý yarýþ atýna çevirmeyelim Engelli bireylerle kaynaþmasýný saðlayýn ocuðunuza engelli bireyleri sevmeyi ve onlara sýnýf ortamýnda yardýmcý olmayý öðretin. Duyarlý bir kiþilik geliþtirmesini saðlayýn. Ona vereceðiniz en anlamlý ders budur inanýn Nitelikli zaman geçirin Veliler olarak çocuklarýnýzla sadece ders odaklý iletiþime geçmeyin, onlarýn sýkýntýlarýný anlayýn, yaþlarýna uygun sorumluluklar verin ve beklentinizde onun "o küçük bedenine" uygun olsun. Ona vakit ayýrýn ve en önemlisi onu dinleyin! Sizinle iletiþime geçmek istediðinde elinizdeki bütün iþi býrakýn ve o aný çocuðunuza hediye edin. ünkü deðerli olan onunla geçirdiðiniz uzun zamanlar deðil nitelikli zamanlardýr Kendisine de zaman ayýrmasýna izin verin ocuðunuza sürekli okulu ve dersleri hatýrlatacak konuþmalar yapmaktan kaçýnýn. Ders harici zamanlarda dinlenmesine izin verin. Ödevlerini yapmasý kýsa sürdü diye bir süre daha masa baþýnda kalmasýna zorlamayýn, ona güvenin Okula SAÐLIKLI baþlayalým Günün önemli bir bölümünü sýrada hareket olanaðý kýsýtlý bir þekilde geçiren okul çaðýndaki çocuklar, eve geldiklerinde de hemen televizyon veya bilgisayar karþýsýna geçip ayný durumda oturmaya devam ediyorlar. Okul dýþýndaki zamanlarda; çocuklarda arkadaþlýk ve paylaþým duygularýnýn geliþmesi, hareketsizliðe baðlý sorunlarýn engellenmesi için arkadaþlarýyla birlikte açýk havada oynayabilecekleri oyunlara ve spor yapmaya teþvik edilmelidir. Okul çaðýndaki çocuklarýn evde televizyon veya bilgisayar karþýsýnda geçirecekleri süre bir saat olarak sýnýrlandýrýlmalýdýr. Bu nedenle çocuklarda bel ve sýrt aðrýlarýna sebep olabilecek faktörleri bilmek, bunlarý takip etmek ve en kýsa zamanda önlem almak gerekir. Anne ve babalarýn belirli aralýklarla çocuðun belini ve sýrtýný muayene ederek, duruþ bozukluðu olup olmadýðýna bakmalýdýr. ocuðun üst tarafýný soyarak yandan ve arkadan duruþu incelenmelidir. Yan duruþta, çocuðun sýrtýnýn öne doðru fazla eðik olup olmadýðýna, yani kamburluða bakýlýr. Arkadan incelemede ise omurgada yana doðru eðrilikler kontrol edilmelidir. Omurgada 'S' veya 'C' þeklinde eðrilikler olabilir ve buna 'skolyoz' adý verilir. Okul çaðýndaki çocuklarýn yaklaþýk % 2 kadarýnda skolyoz görülebilir ve küçük yaþta fark edip tedaviye baþlanmasý son derece önemlidir. Sýrt ve bel muayenesi sýrasýnda omuzlar ve kürek kemikleri arasýndaki yükseklik farkýna, göðüs kafesindeki eðikliðe ve bel hizasýndaki kývrýmlarda asimetrik durum olup olmadýðýna bakýlmalýdýr. Öne eðilme sýrasýnda göðüs kafesindeki ve sýrttaki eðriliklerle beraber simetri bozukluklarý daha iyi fark edilebilir. Böyle bir bulguya rastlanýrsa zaman geçirmeden bir uzman doktora baþvurup gerekli incelemeler yapýlmalýdýr Diðer bir önemli konu da okul çantalarýnýn aðýrlýðýdýr. Okul çantalarýnýn ideal aðýrlýðý, vücut aðýrlýðýnýn % 10'unu geçmemelidir. Örneðin, 5-6 yaþlarýndaki bir çocuðun vücut aðýrlýðýný 20 kg kabul edersek, çantanýn aðýrlýðý en fazla 2 kg olmalý ve sýrta tam temas etmelidir. ocuklar okulda bulunan dolaplarda, kullanýlmayan kitaplarý býrakmalý, sadece gerekli defter ve kitaplarý taþýmalarý gerekmektedir. Aðýrlýk azaltýlamýyorsa, çanta mutlaka çift askýlý olmalý ve sýrtta taþýnmalýdýr. Aðýr çantalarýn tek taraflý elde veya omuzda taþýnmasý omurga sorunlarýnýn ortaya çýkmasýna neden olabilir. ocuklarýn ayaklarý uzun süre ayakkabý içinde olacaðý için ayakkabýnýn ergonomik olmasý ve ayak yükünü azaltmasý gerekmektedir. Yeni eðitim-öðretim yýlýnda tüm öðrencilere baþarýlar, velilere de kolaylýklar diliyoruz. orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Kadir Yüktaþýr com Kör Noktalar 3 Vaktiyle yeni Asya da uzun yýllar yazý iþlerinde çalýþan bir kardeþimiz ile bir vesile ile bir Anadolu ilinde namazda camide karþýlaþtýk. Namaz dan sonra, Dünyamýz Tefekkür Israr ile : "Abi bir görüþelim" dedi. Sonra bir çayhaneye oturduk sohbet ve hal hatýrdan sonra þöyle dedi: "Abi biz içeriden Yeni Asya ya darbe vurmaya çalýþýrken, dýþarýda ona muhalif olan ne kadar düþmaný varsa onu yýkmaða ve yýpratmaða çalýþýrken, hala yeni Asya Raþit Yücel ayakta ise demek ki bir hakikate dayanýyor." demiþti. corumhakimiyet. net Ben de: "Aziz kardeþim Yeni Asya sende biliyorsun yýllarca hakkýn müdafaasýný yaptý. Dünyaya Nurlarýn neþrini yapan yegane ve tek gazetedir. Yayýnladýðý yüzlerce kitap, dergi, makale ve konferans ve seminerleri, yurdun muhtelif illerindeki mabedlerde yaptýðý mevlidler ile halka yanlýþ aksettirilen yasaklýk psikolojisini silmiþtir. Bunu hem de imkansýzlýklar ve mahrumiyetler için de yapmýþtýr. Ýnþallah bu çizgi kýyamete kadar devam edecektir." dedim. Yani bir taþýn adýný ve mahiyetini inkar eden bir insan, o taþýn taþ olduðunu inkarýnda hiçbir kuvvet yoktur. Ýstikamet önemlidir. Sadakat çok gereklidir. Daimi damlayan bir su damlacýðý metali dahi deler. Zamana göre, Þartlara öre, Ýmkanlara göre, Baskýlara göre hayatýný devam ettirenlerin bu umdelere ayak uydurmasý zordur. (Sürecek) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: EYLÜL 2014 ARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 87, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, orum Tel: Faks: orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ARÞAMBA 17 EYLÜL 2014 Altýnbaþ Köyü'nde Tarla Günü HURÞÝT BOZKURT D EKALB firmasýnýn DKC 7221 slajlýk mýsýr ürünün hasadýna dün 'Tarla günü' düzenlenerek baþlandý. Merkeze baðlý Altýnbaþ köyünde bir mýsýr tarlasýnda gerçekleþtirilen tarla günü etkinliðine Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Bitkisel Üretim Þube Müdürü Süleyman Toðrul, DEKALB Bölge Sorumlusu Muammer Yýldýz, KutSan Tarýmsal Pazarlama Bölge Distribitörü Teknik Bölge Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf DEKALB firmasýnýn DKC 7221 slajlýk mýsýr ürünün hasadýna dün 'Tarla günü' düzenlenerek baþlandý Toksöz, Satýþ Temsilcisi Ziraat Mühendisi Osman Bilgin, Ziraat Mühendisi Yusuf Gamzeli, DEKALB orum bayisi Toprak Su Dünyasý Tarým Market sahibi Halil Olukçu, tarla sahibi Selahattin Þengil ve tarým danýþmanlarý katýldý. DEKALB Bölge Sorumlusu Muammer Yýldýz, tarla gününde öncelikle ürün hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Yýldýz, slaj hasat süresinin 105 gün olduðunu belirterek, "Mükemmel yapraklanma özelliðine sahip bir ürün. Saðlam kök ve gövde yapýsýna sahiptir. Koçan çevre sýra sayýsý arasýnda deðiþmektedir. Hasat olgunluðuna geldiðinde bitki alt yapraklarý yeþil kalmakta bu da hasat ve sýkýþtýrma kolaylýðý saðlamaktadýr. Toprak seçiciliði yoktur. Beyaz koçanlýdýr." dedi. Tarla Günü etkinliði, programa katýlanlara ikramda bulunulmasýnýn ardýndan sona erdi. Tarla Günü etkinliði, programa katýlanlara ikramda bulunulmasýnýn ardýndan sona erdi. ORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI KATKILARIYLA KONU: Sosyal Medya aðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný YARIÞMA ÞARTLARI: * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * izim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný orum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * alýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz ÖDÜLLER: SEÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði orum Temsilcisi) ERDOÐAN ORU (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN EVÝK (orum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) Birincilik Ýkincilik Üçüncülük 1. Mansiyon 2. Mansiyon 3. Mansiyon : : : : : : TL TL TL 500 TL 500 TL 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler orum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði orum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. SON KATILIM TARÝHÝ: ADRES: orum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ORUM Ýletiþim: Web: orum da inþaat iþçileri güvenlik önlemi almadan çalýþmalarýný sürdürüyor. Ölüme meydan okuyan iþçiler T ürkiye genelinde son günlerde yaþanan iþ kazalarýnýn ardýndan gözler inþaatlara çevrilirken, metrelerce yüksekte ölüme meydan okuyan bazý inþaat iþçileri güvenlik önlemi almadan çalýþmalarýný sürdürüyor. orum da bir apartmanýn dýþ cephesinde mantolamasýný yapan inþaat iþçilerinin, ölüm ve yaþam arasýnda dokuduklarý ince mekik objektiflere yansýdý. Metrelerce yükseklikte evine ekmek götürmenin derdinde olan iþçilerin, baret takmadýklarý, yelek giymedikleri ve emniyet kemeri kullanmadýklarý görüldü. Ýþçiler, can güvenliklerini hiçe sayarak ölümcül bir ortamda çalýþmaya devam ediyor. ders alýnmadýðýný gözler önüne seriyor. OLASI BÝR ÝÞ KAZASINDA SORUMLU KÝM? Ölümle-yaþam arasýnda ince ve þeffaf çizgide ekmek mücadelesi veren iþçilerin olasý bir iþ kazasý geçirdiðinde ise sorumlu, sözleþmeye göre belirleniyor. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý 170 iletiþim hattýndan alýnan bilgide, olasý bir kazada iþi yapan firma ile apartman yönetimi arasýnda anlaþma saðlandý ise iþçinin SSK sý ve çalýþma güvenliði ile alýnacak tedbirler firmaya ait oluyor. Apartman yönetimi herhangi bir firma ile anlaþma yapmadan bireysel anlaþma yaptýysa sorumluluk apartman yönetimine ait oluyor.(ýha) ÖLÜME MEYDAN OKUYORLAR Paslanmýþ demirlerden, alelacele kurulmuþ görünümü veren iskelede çalýþan iþçiler adeta ölüme meydan okuyor. Ýþçiler, kurulan iskele üzerine konan kalaslarý da ilkel yöntemlerle bulunduklarý yerlere çýkarýyor. Ortaya çýkan manzara, yaþanan kazalardan Ýþçiler paslanmýþ demirlerden, alelacele kurulmuþ görünümü veren iskelede çalýþan iþçiler Belediyeden bir kültür eseri daha orum'un kültürüne önemli katkýlar sunan orum Belediyesi, Hýdýrlýk ve Ulumezarlýk'ta bulunan taþlarýn incelenerek eser haline getirildiði "Hýdýrlýk-Ulumezarlýk Osmanlý Dönemi orum Mezar Taþlarý" isimli kitabý kültür hayatýna kazandýrdý. orum Belediyesi kültür yayýnlarý arasýnda çýkan yayýnlarýn orum'un kültür-sanat hayatýna önemli katkýlar sunduðunu ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2009 yýlýndan beri 70 kitap bastýrdýklarýný kaydetti. Külcü, orum'un kültür hayatýna ýþýk tutacak eserleri kitap haline getirmeye devam edeceklerini dile getirdi. orum Belediyesi "Hýdýrlýk-Ulumezarlýk Osmanlý Dönemi orum Mezar Taþlarý" isimli kitabý kültür hayatýna kazandýrdý.

15 ARÞAMBA 17 EYLÜL 2014 Estetik te yeni yýl kokteyli E gösterdi. Kurum sahibi Esra Estetik ve Levent Estetiki programýn ilerleyen saatlerinde Eðitim Merkezleri hakkýnda bilgi verdiler. Ýlköðretim Etüt programlarýnda; sýnýf stetik Eðitim Merkezi, yeni sezonu Bahçelievler Ýlköðretim öðretmenlerine özel kokteyl ile açtý. Geçtiðimiz hafta Perþembe günü düzenlenen kokteyle öðretmenler yoðun ilgi öðretmenleri Tuncay Taþkýrdý ile her gün ödev ders takibinin yapýldýðýný, Ali Kelam ile Ýngilizce dersinin mecburi olduðunu, her yaþ grubuna özel Ýngilizce grup derslerine Murat Sakýnmaz ve Gülþah Sakýnmaz ýn Kurum sahibi Esra Estetik ve Levent Estetik Eðitim Merkezleri hakkýnda bilgi verdiler. Estetik Eðitim Merkezi, yeni sezonu Bahçelievler Ýlköðretim öðretmenlerine özel kokteyl ile açtý. katýldýðýný, Sevim Boduç ile bilim-çevre proje dersleriyle destekleyip sanatsal aktivitelerde satranç, drama, jimnastik, resim, ritm off dersleriyle kaliteli zamanýn önemini vurguladýlar. Yýlsonu etkinliklerinde sürpriz çalýþmalara yer vereceklerini belirttiler. Esra Estetik, hafta sonlarýndaki programlarýnda Ankara'dan gelen Baþ korografçý Julide Sevüktekin ile Bilge Özgültekin eþliðinde bale dersleri, artistik jimnastik uzmaný federasyona baðlý Gözde ifçi ile jimnastik dersleri, Anadolu Ünv. Drama Uzmaný Esin Ergin ile drama dersleri, Erdinç Tompuþ ile satranç dersleri, piyano derslerinde Erhan Gürhan ile Gamze Tozkoparan, yan flütte Erhan Gürhan, kemanda Hasret Soylu, gitarda Ahmet Bahri Dilekçi, ud derslerinin vazgeçilmezi Bengül Kestek, Yaþam Clup Uzmaný Fatma Topaktaþ ile trambolin, jump- plates dersleri, Hitit Ünv. Öðretim Üyesi Özlem Sarýoðlu ile zumba - modern - latin dans derslerinin tüm hýzýyla devam ettiðini kaydetti. Estetik, Geleceðin güvencesi saðlam temellere dayalý bir eðitime, eðitim ise öðretmene dayalýdýr. O nedenle Estetik Eðitim ailesi olarak siz eðitimcilerin ýþýðýnda çocuklarýmýz için elimizden gelen her þeyi yapmaya hazýrýz. dedi. 45 eðitimcinin katýldýðý kokteyl, Estetik Cafe de hazýrlanan yiyeceklerin ikramýyla devam etti. Atlas köy ziyaretlerini sürdürüyor Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, köy ziyaretlerine baþladý. C umhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve ekibi olaðanüstü parti kongresi sonrasýnda yeniden ilçe ve köy ziyaretlerine baþladý. Geçtiðimiz cumartesi günü il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ýskilip Ýlçesi Velet Köyü nü ziyaret eden Atlas ve Ýl Yönetim kurulu üyeleri pazar günü de çalýþma programý çerçevesinde Laçin Ýlçe Baþkaný Uður Türkmen ile birlikte Laçin, Gökgözler ve Harmancýk Köylerine gitti. Bu ziyaretlerinde ülkenin siyasi ve ekonomik görüntüsü ve diðer güncel konular ile ilgili konuþan CHP Ýl Baþkaný Atlas, tarýmsal üretimin bilinçli olarak yok edilmek istendiðini savunarak, AKP nýn iktidara geldiði 2002 yýlýnda mazotun 97 kuruþ ortamala fiyatýnýn olduðunu, 2014 te ise 4,5 liraya dayandýðýný, gübrenin 2002 de 12,5 lira iken bugün lira arasýnda fiyatlandýðýný, tarýmsal girdilerin sürekli arttýðýný dile getirdi. Atlas, köylünün maksatlý olarak þehre göçe zorlandýðýný vurgulayarak, Dünyanýn gýda açýsýndan kendi kendine yetebilen 6-7 ülkesinden biri olan Türkiye geçtiðimiz yýllarda dýþarýdan canlý hayvan ve saman satýn alýr hale getirildi. diye konuþtu. Ziyaretler sýrasýnda köylü vatandaþlarla tek tek tokalaþan Atlas, sorunlarýný dinleyip, sohbet etti. (Haber Merkezi) (Haber Merkezi) ORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI orum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel orum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel orum Fotoðrafý" yarýþmasýyla orum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve orum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan orum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný YARIÞMA ÞARTLARI: KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar orum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan orum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler orum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL ÝLETÝÞÝM : Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ORUM Tel : Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler orum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve orum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝRER : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý ekildiði Yer Adý Soyadý E-Posta :... : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. 15 CHP de olaðanüstü parti kongresi çalýþmalar tekrar baþladý. Atlas, ülkenin siyasi ve ekonomik görüntüsü ve diðer güncel konular ile ilgili konuþtu. Atlas, köylünün maksatlý olarak þehre göçe zorlandýðýný savundu. Okullarda ibadethaneye eleþtiri E ðitim-ýþ orum Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, Okullarýmýzýn medreseye çevrilmesine izin vermeyeceðiz. dedi. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn, Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliði'nde yaptýðý deðiþiklikle, tüm ortaöðretim kurumlarýnda ibadethane açýlmasýný zorunlu hale getirmesini eleþtiren Yaþar, Daha önce okul binalarýnda ibadethane açýlmasý, talep olmasý þartýna baðlanýrken yeni yönetmelikte, ortaöðretim kurumlarýnda ibadet ihtiyacý için doðal aydýnlatmalý uygun mekan ayrýlýr hükmü getirilmiþ, böylelikle liselerde ibadethane zorunlu kýlýnmýþtýr. MA AMA DÝNDAR VE KÝNDAR NESÝL YARAT- Okullarda "tek din, tek mezhep" anlayýþýna uygun olarak ibadethane açýlmasýnýn zorunlu hale getirilmesi, düzenlemesi ile amaçlanan "dindar ve kindar nesil" yaratma hedefinin son uygulamasýdýr. Kindar nesil projesini her türlü hukuki, vicdani ve etik kuralý ayaklar altýna alarak yaþama geçirmeye çalýþan siyasal iktidar, çaðdaþlaþmanýn temeli olan eðitimi, kendi ideolojik amaçlarý doðrultusunda biçimlendirmeye çalýþmaktadýr. Geçtiðimiz yýl, seçmeli Kuran-ý Kerim ve Hz Muhammed'in Hayatý dersleri fiilen zorunlu hale getirilmiþ, bu dersleri seçmeyen öðrenciler psikolojik baský altýna alýnmýþtý. Eðitim kurumlarý içinde ibadethane açýlmasý durumunda, her ne kadar Bakan Avcý tersini söylese de ibadet yapmayan öðrenciler üzerinde baský oluþturula- caktýr. Özellikle farklý din ve mezheplere sahip öðrenciler arasýnda kutuplaþma olacak okullardaki iç barýþ bozulacaktýr. Öte yandan okullarý eðitim kurumu olmaktan çýkararak tek bir mezhebin inancý doðrultusunda ibadethane açmayý planlayan Bakanlýðýn, farklý inançlara sahip olanlarýn ibadethane taleplerini nasýl karþýlayacaðýný düþünmesi gerekmektedir. Devlet uygulamasýnda "dini referansý" kesin bir dille yasaklayan, aksine anayasal suç olan bu tür uygulamalarý, laik, demokratik cumhuriyeti ortadan kaldýrma giriþimi olarak belirleyen mevcut Anayasa'nýn özünü çarpýtan bu giriþim kabul edilemez. Bakanlýðýn, eðitim nedeniyle devlete emanet edilen çocuklarý devlet gücü suistimali ile istismar etme hakký yoktur. Türkiye Cumhuriyeti yurttaþlarýnýn dini ve vicdani özgürlükleri Anayasal güvence altýnda olup bu güvencelere keyfi idari uygulamalarla müdahale edilemez. Yurttaþýn aidiyet hissettiði inanç türlerini çocuklarýna öðretme konusunda kamu otoritesinden meþru kurallar ýþýðýnda destek almasý olaðanken bu kamusal hizmet hiçbir þekilde, talepten baðýmsýz bütünüyle bir devlet dayatmasýna dönüþtürülemez. Bakanlýktan, Tevhid-i Tedrisat'a aykýrý, okullarda iç barýþý olumsuz etkileme potansiyeline sahip, keyfi uygulamaya derhal son vermesini talep ediyoruz. Dayatmanýn sürmesi halinde sendikamýz tarafýndan konuyla ilgili olarak sorumlular hakkýnda kapsamlý hukuki giriþimler baþlatýlacaktýr. þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)

16 16 ARÞAMBA 17 EYLÜL 2014 eltiði orum a satýyorlar aþova ilçesine baðlý Mülkbükü köyü T Muhtarý Mustafa Özcan, 2014 yýlý çeltik hasadýna baþladýklarýný söyledi. Özcan, bu yýl üç bin 500 dönüm çeltik ektiklerini ve dönüm baþýna bin kilo pirinç elde ederek rekor seviyeye ulaþtýklarýný belirtti. "Havalarýn sýcak gitmesi neticesinde üretim yüksek olmuþtur bu da bizi memnun etmiþtir" diyen Özcan, ürettikleri çeltikleri Taþova ve orum da Taþova ilçesine baðlý Mülkbükü köyü Muhtarý Mustafa Özcan, 2014 yýlý çeltik hasadýna baþladýklarýný söyledi. bulunan pirinç fabrikalarýna sattýklarýný burada iþlenen çeltiðin pirinç olarak vatandaþýn sofrasýna geldiðini anlattý. Özcan, "Yazýn ayaðý çamur olmayan köylünün kýþýn parasý olmaz diyerek köylülerimizin yetiþtirdiði ürünlerinin bol ve bereketli olmasýný diliyorum" diye konuþtu. eltik üreticisi Mustafa Þahin de bu yýl çeltik üretiminden çok iyi verim aldýklarýný ifade ederek, "Ancak fiyat konusunda endiþelerimiz var. eltik üretimi masraflý ve maliyeti yüksek bir iþ. Bu yüzden fiyatlar düþük olduðunda üretim sezonunda yaptýðýmýz borçlarýmýzý ödeyemiyoruz. Bu nedenle fiyatlarýn bizi kurtaracak seviyede yüksek olmasýný istiyoruz" dedi. (A.A.) eltik Taþova ve orum da bulunan pirinç fabrikalarýna satýlýyor. ORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI orum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel orum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel orum Fotoðrafý" yarýþmasýyla orum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: Þevket ERZEN orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný YARIÞMA ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar orum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan orum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler orum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve orum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þener BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Ýsmail EKER Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler orum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve orum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan orum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ORUM Tel : Fotoðrafýn Adý ekildiði Yer Adý Soyadý E-Posta :... : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. Maðazanýn açýlýþýný Ýhlas Holding Bölge Temsilcisi Ahmet Aþýk yaptý. Ýhlas tan orum a 3. maðaza orum da maðazalar zinciri kurmak için harekete geçen Ýhlas Maðazalarý üçüncü þubesini hizmete açtý. Uður Mumcu Caddesinde hizmet verecek olan ve küçük ev aletlerinden, elektronik eþyadan ev gereçlerine geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan maðazanýn açýlýþ kurdelesini Ýhlas Holding Bölge Temsilcisi Ahmet Aþýk tarafýndan yapýldý. Açýlýþta Türkiye Gazetesi temsilcisi Þerif Bilgin, Ýhlas maðazalarý ve Aura firmalarýnýn müdürleri de hazýr bulundu. Ýhlas Holding Bölge Temsilcisi Ahmet Aþýk, maðazalar zinciri kurmak için çalýþmalarýn devam ettiðini ettiðini söyledi. Ýhlas Maðazalarý nýn 4. þubesini Yazý arþý ya, beþinci þubesini Buharaevler mahallesine, altýncý þubesini ise Mimar Sinan mahallesine açacaðýný belirtti. Aþýk, yeni maðazanýn hayýrlý olmasý için temenni de bulundu.(ýha) Ýhlas orum da maðazalar zinciri kurmak için harekete geçti. Ýhlas Maðazalarý üçüncü þubesini hizmete açtý. Okullar eðitim sistemi sorunlarýyla açýldý H alklarýn Demokratik Partisi Merkez yon, bir ötekileþtirme odaðý olarak iþýlçe Baþkaný Ümit Küçük Bayatlý, lev görüyor. Bu eðitim sistemi, bu topokullarýn, eðitim sisteminin sorunlarýyla raklarýn dillerini, kimliklerini, inanç birlikte açýldýðýný söyledi. gruplarýný, cinsiyetlerini, yoksul çocuklarýný, engellilerini, halklarýný, azýnlýk Milyonlarca öðrenci, anne babalarý, okullarýný, coðrafyanýn tüm farklýlýklayüzbinlerce eðitim emekçisi, çok sorunlu rýný görmüyor. Yeryüzünün, tüm canlýbir eðitim sistemi ile karþý karþýya olduðularýn haklarýna, ekolojiye duyarsýz. Irkmuzun farkýnda diyen Küçük Bayatlý, çý, cinsiyetçi, erkek-egemen, neoliberal Ýnsan zekâsýný yok sayan ders kitaplarý bir içerikle gerçekleþtiriliyor. Özgür ve müfredatla, anadilinde eðitimin engeldüþünce deðil, ayaklar baþ olmaz anlenmesiyle; Kürtçe baþta olmak üzere layýþý ve itaat belletiliyor. Arapça, Lazca, erkesçe ve bu coðrafyanýn bütün dillerinin, seçmeli derslere ocuklarýmýzýn özgür bireyler olümit Küçük Bayatlý mahkûm edilmesiyle, zorunlu din dersleri malarý hepimizin elinde. HDP olarak, ve orta öðretim okullarýna mescit dayatmasýyla, çocuklarýn ruhlarýný yaralayan bir eðitim düzeniyle özellikle yoksul çocuklarý ve öðrencilerin büyük çoyüz yüze olduðumuzu bir kez daha hatýrlatarak, buðunluðunu meslek liseleri ve imam hatiplere nun bir kader olmadýðýnýn altýný çiziyoruz. mahkûm eden TEOG sistemiyle, okul ve bilginin Halklarýmýzý; mümkün olan her fýrsatta ve seviyede piyasalaþtýrýlülkeyi dil yarasýyla büyüyen çocuklar ülkesi masýyla, 100 binden fazla öðretmen açýðý ve atanaolmaktan kurtarmak, Kürt halkýnýn ve talep eden mayan öðretmenleriyle, Ermeni, Rum, Musevi tüm halklarýn anadilinde bilim ve eðitim yapma, okullarýnýn yapayalnýz býrakýlmasýyla, engellileri anadilini ve kültürünü geliþtirme hakkýný, bu adalet görmezden gelen binalarý ve kalabalýk sýnýflarýyla, ve eþitlik talebini birlikte savunmaya; ders kitaplarýnda farklý halklarý ve inançlarý aþaðýlayan nefret dilinin kullanýlmasýyla, okul kurumunun Her yerelin ihtiyaçlarýna göre, eðitim alanýnda ataerkil, homofobik zihniyetiyle ve disiplin kurullayaþanan sorunlara sahip çýkarak halklarýn demokrýyla birçok temel meselesini halledememiþ olan bu ratik eðitim meclislerini, eðitimin tüm taraflarýyla eðitim sistemi, her bir bileþeni için ayrý bir prangaya beraber kurmaya; eþit, özgür, cinsiyet özgürlükçü, dönüþmüþ durumda. dedi. laik, anadilinde, çoðulcu eðitimi esas alan bir yaklabu eðitim sisteminin, tekçi anlayýþ üzerine þýmla ortak mücadeleye; kurulu dayatmacý yapýsýyla çocuklarýn bedeninde, Okullarý, eþit, özgür ve kardeþçe bir yaþamýn kalbinde, dilinde, aklýnda ve geleceðinde yaralar açnüvesi haline getirmek ve yeni yaþamýn içinde yeþemaya devam ettiðini belirten Küçük Bayatlý, açýklareceði halklarýn demokratik okullarýna dönüþtürmasýnýn devamýnda þunlarý söyledi; Eðitim progmek amacýyla, her türlü bilimsel ve siyasal çalýþmaramlarýnýn içerik ve yöntem bakýmýndan eleþtirel bayý gerçekleþtirmeye; kýþtan, hakikat ve estetikten uzaklýðý; manipülasyon, AKP iktidarýnýn, çocuklarýmýzýn kaderiyle perasimilasyon ve endoktrinasyon aracý olmasý gibi vasýzca oynayan, her tür yöntemle tek dil ve tek meseleleri gündeme almak yerine, hâlâ çok temel mezhep dayatan uygulamalarýna karþý mücadeleye haklara dair can yakan sorunlarla uðraþýyoruz. çaðýrýyoruz. (Haber Merkezi) Okullar, adeta bir etnik ve mezhepsel asimilas-

17 Fen Lisesi yeni yýla törenle girdi orum Fen Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Mustafa Kaleycik ise, Öðrencilerimizi bu üstün baþarýlarýndan dolayý tebrik ederek, baþarýlarýnýn devam etmesi temen- nisiyle emeði geçen okul idaresine, öðretmen ve velilerimize teþekkür ederim. 9. sýnýflara yeni baþlayan öðrencilerimize hoþ geldiniz diyor, 12. sýnýflara geçen tüm öðrencilerimize LYS'de baþarýlý olmalarý diliyorum. Her zaman idare, öðretmen, öðrenci ve velilerin yardýmýnda olacaðýmýzý da belirtmek istiyorum. diye konuþtu. ELEMAN ARANIYOR BAYAN ELEMANLAR (.HAK:2644) Adres: Üçtutlar Mah. Alaybey Sok. No: 6 ORUM Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK * 1200 m2 tam inþaat alanlý * 4 kata ruhsatlý * Saat Kulesine 400 m * Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m * Milönü Caddesine 29 m * Arka yola 18 m cepheli * 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek eski ev yerleri T.C. ORUM 2014/26 SATIÞ Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No: 106 Tel: ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ORUM TEL: CEP: TARLA * Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam 47 dönüm * Yol cephesi 61 m * Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda * Ankara Yoluna 1700 m * Cemilbey Caddesine 1800 m * Saat Kulesine 5 km. mesafede (.HAK:2607) TARLA Ýrtibat Tel: orum Fen Lisesi eðitim öðretim yýlýna törenle baþladý. Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere BOYACI ve KAYNAKI eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. alýnacaktýr. Ücret dolgundur. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (.HAK:2648) ATCIOÐLU VEDA ETTÝ Okul idaresi, öðrenciler ve velilerle birlikte ilk ders zilini çaldý. Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu satýþ tecrübesi olan * Yaydiðin 161 ada 3 parselde * 40 dönüm * 245 metre yol cepheli * Cemilbey Caddesine 500 metre * Ankara Yoluna 5 km * Saat Kulesine 5 km mesafede * KAYNAKI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ (.HAK:2374) NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) KÝRALIK DÜKKAN (.HAK:2645) Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1 de bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: (.HAK:2654) 17 Törene katýlanlar arasýnda orum Fen Lisesi Müdürlüðünden, Sungurlu Milli Eðitim Müdürlüðüne atanan Süleyman Atcýoðlu da vardý. Atcýoðlu nun veda konuþmasýnda hüzünlü anlar yaþandý. 9. sýnýflarýn kura çekimi ile eðitim öðretim sezonu açýldý. (Haber Merkezi) (.HAK:2311) orum Fen Lisesi eðitim öðretim yýlýnda tercih edilen Fen Liseleri arasýnda üst seviyede koruduðu yeri ile yeni yýla girdi. Okul idaresi, öðrenciler ve velilerle birlikte ilk ders zilini çaldý. Okulda düzenlenen tören, Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþladý. Okul Müdür Vekili Mustafa Yeþil, kýsa bir konuþma yaparak yeni eðitim ve öðretim yýlýnda baþarýlar diledi. ARÞAMBA 17 EYLÜL 2014 (.HAK:1740) 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU TAÞINMAZIN AIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : orum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah Ada No, l Parsel No, 714,99 m2, arsa niteliðinde olup taþýnmaz üzerinde 71,00 ve 77,00 m2 alanlý iki adet mesken, 6,00 ve 16,00 m2 alanlý iki adet kömürlük, 7,00 m2 alanlý kuruluk ile 2 adet asma ve 5 adet meyve aðacý mevcuttur. Adresi : Gülabibey Mah. orum Yüzölçümü : 714,99 m2 Arsa Payý : Ýmar Durumu : Ýnþaat tarzý TAKS=0.35, KAKS=1.75 olan ayrýk nizam 5 kat konut alanýnda kalmaktadýr. Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydmdaki Þerhler : orum l.sulh Hukuk Mah. 2010/439 esas sayýlý dosyasýndan ortaklýðýn giderilmesi davasý nedeniyle ihtiyati tedbir þerhi bulunmaktadýr. 1. Satýþ Günü : 12/11/2014 günü 11:00-11:05 arasý 2. Satýþ Günü : 08/12/2014 günü 11:00-11:05 arasý Satýþ Yeri : orum Adliye Sarayý Müzayede Salonu - Satýþ þartlarý : 1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýn özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsüen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/26 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 13/09/2014 (ÝÝKm.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 907)

18 18 ARÞAMBA 17 EYLÜL 2014 Þampiyon Yasin den ömürlük imza orum lu milli güreþçi Yasin Bolat bekarlýða veda etti. Sivas dan Songül-Saadettin Tekmen in kýzlarý Zeynep ile Fadime-Ýlhan Bolat ýn oðullarý halen orum Eskiekin Köyü Ortaokulu nda Beden Eðitimi Öðretmeni olarak görev yapan Yasin Bolat geçtiðimiz hafta sonu düzenlenen dünya evine girdiler. 11 Eylül perþembe günü Sivas ta yapýlan kýna gecesi ile baþlayan düðün töreni 13 Eylül de ev önünde verilen yemekle devam etti. Genç çiftin 14 Eylül pazar günü Sivas dan ge- lin alma ile devam eden düðün törenleri ayný gün akþam Taç Düðün Salonu nda düzenlenen nikah ile sona erdi. Düðün törenine Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile çok sayýda davetli ile Kýrkpýnar Baþpehlivaný Ali Gürbüz, orum- Yasin Bolat ve eþi Zeynep eniþtesi Ömer Faruk Kalender ve kýz kardeþiyle birlikte lu pehlivanlardan Ahmet Selbest, Avrupa ve Dünya Þampiyonu güreþçi Serhat Balcý, Avrupa Þampiyonu Ahmet Gülhan, orumlu þampiyon güreþçi Ahmet Peker, Dünya Þampiyonu Rýza Yýldýrým, Kýrkpýnar pehlivanlarý Abdullah Güngör, Salih Erinç, Hamza Köseoðlu ile birlikte orum Belediyespor futbol takýmýndan Nedim Köseoðlu, Mehmet Akif Tatlý, A. Buðra Erdoðan ve Osman Bodur ile birlikte çok sayýda davetli katýldý. Belediye Evlendirme Memuru Erden Sakýnmaz ýn kýydýðý nikah töreninde Yasin Bolat ýn þahitliðini Kýrkpýnar Baþpehlivaný Ali Gürbüz, gelinin þahitliðini ise Yasin Bolat ýn kardeþi ayný zamanda orumlu milli güreþçi Ömer Faruk Kalender in eþi Ülkü Kalender yaptý. orum HAKÝMÝYET Zeynep-Yasin çiftini tebrik eder ömür boyu huzurlu, saðlýklý ömürler Türkiye Kamu Sen Halý Saha turnuvasýna baþvurular baþladý 15 Eylü de turnuvaya baþvurular baþladý 1 Ekim de sona erecek. Müsa.bakalar 11 Ekim de baþlayacak. T ürkiye Kamu Sen tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Halý Saha futbol turnuvasýna baþvurular baþladý. Türk Eðitim Sen Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri ve Organizasyon Komitesi Baþkaný Serkan Kaymaz ýn verdiði bilgiye göre turnuvayla ilgili Valilik e resmi yazýnýn ya- (.HAK:959) ÝRTÝBAT zýldýðýný ve 15 Eylül de baþlayan baþvurularýn 1 Ekim tarihine kadar süreceðini söyledi. Turnuvanýn tüzüðünün Türk Eðitim Sen orum Þubesi internetinden yayýnlandýðýný belirten Kaymaz, katýlmak isteyen kurumlarýn bilgilerini burdan alabileceklerini söyledi. Turnuvaya baþvurularýn 1 Ekim de sona ereceðini belirten Kaymaz, turnuva fikstürünün ise 8 Ekim çarþamba günü saat de Türkiye Kamu Sen hizmet binasýnda yapýlacaðýný söyledi. Sendika olarak ekonomik sosyal ve mesleki hak ve menfaatleri korumanýn yanýnda sosyal faaliyetlerde de bulunmaya devam edeceklerini belirten Serkan Kaymaz turnuvada tertip komitesinde kendisi ile birlikte Kemal Þanlý ve Vahit Kolcu dan oluþacaðýný söyledi. Kaymaz, turnuvada ilk maçýn 11 Ekim cumartesi günü oynanacaðýný söyledi. Açýklamanýn sonunda Serkan Kaymaz geçtiðimiz yýllarda turnuvayý organize eden Ahmet Sözüdoðru na plaket verdi ve teþekkür etti. Zonguldak havaya girdi orum Belediyespor un cumartesi günü deplasmanda karþýlaþacaðý Zonguldak Kömürspor ligde ilk iki maçýnýn verdiði moralle havaya girdi. Kýrmýzý Bizimle Kimse Baþa ýkamaz tezahüratlarýyla tribünleri inletiyor. Sezonun açýlýþ maçýnda Batman Petrolspor u 1-0 skorla geçen ekibimiz ardýndan Türkiye Kupasý nda 9 kaldýðý mücadelede Bartýnspor u 3-2 skorla Futboluyla büyüledi sakatlýðý yürekleri aðza getirdi Dört yýldýr Trabzonspor alt yapýsýnda forma giyen orumlu futbolcu Recep Uður Öztürk futbolu ile büyük beðeni topladý ancak geçirdiði sakatlýk sýrasýnda kelimenin tam anlamýyla ipten döndü. orum Amatör kulüplerinden Kültürspor da futbola baþlayan ve 2011 yýlýnda Trabzonspor alt yapýsýna transfer olan Recep Uður Öztürk, geçtiðimiz hafta sonu U 21 liginde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasýndaki derbide doksan dakika oyunda kalan orumlu futbolcu Recep Uður Öztürk baþarýlý futbolu ile dikkat çekti. Bizimle kimse baþa çýkamaz yenerek gönülleri fethetti. Kupayla birlikle yoðun bir maç maratonuna giren ekibimiz, geçtiðimiz Pazar günü Ligde ikinci sýnavýný Ýstanbul da baþarýyla verdi. Rýdvan Okuþ un tek golüyle Gaizosmanpaþa yý deviren Zonguldak Kömürspor ekibi, gurbette taraftarýna sevince boðdu. Ýstanbul Bahçelievler Ýl Özel Ýdare Stadyumu nda maç Genç futbolcu gösterdiði performansýn yaný sýra maçýn ilk yarýsýnda geçirdiði sakatlýk nedeniyle yürekleri aðza getirdi. Ýkili mücadele sýrasýnda yerde kalan Recep Uður Öztürk ün dilenin boðazýna kaçtýðý anlaþýldý. O anda sahada bulunan Fenerbahçe masörü Eren Akkaya ile birlikte Trabzonspor saðlýk ekibi genç futbolcuya hemen ilk müdaheleyi yaparak dilini düzelttiler ve bir anlamda genç futbolcuyu ölümden dörderdiler. Recep Uður Öztürk bu müdahelinin ardýndan oyuna kaldýðý yerden devam etti. Dört yýldýr Trabzonspor alt yapýsýnda forma giyen orum Ýskilipli Recep Uður Öztürk bu sezon devre arasýnda profesyonel imzayý atmak için görüþmelerini sürdürdüðü öðre- boyunca susmayan taraftarlar, son düdükle birlikte Bizimle Kimse Baþa ýkamaz, Ýstanbul sustu bizi dinliyor þarkýlarýyla tribünleri inletti. Zonguldak ekibi, Spor Toto 3. Lig in üçüncü haftasýnda orum Belediyespor u konuk edecek. Geride kalan iki haftada 6 puan toplayan Kömürspor, ligde 4. basamakta yer alýyor. Þahinci ve Yallým a görev Zonguldakspor taraftarlarýnýn alýnan galibiyetlerden son derece mutlular ve orum Belediye maçýný bekliyor orumlu Ulusal Atýcýlý hakemleri Erdoðan Þahinci ve Osman Yallým a Türkiye Þampiyonasý nda görev. Atýcýlýk Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Eylül tarihleri arasýnda Kahramanmaraþ ta yapýlacak olan Türkiye Trap ve Duble Trap Þampiyonasý nda orum un Ulusal hakemleri Erdoðan Þahinci ve Osman Yallým görev yapacak. Þampiyonada orum dan da sporcularýn mücadele edeceði öðrenildi. orum FB geleneksel kahvaltýda buluþtu Erdoðan Þahinci Osman Yallým orum Fenerbahçe Basketbol Okulu dönem sonu geleneksel kahvaltýsýyla yaza veda etti kýþ dönemi çalýþmalarýna merhaba dedi. Kahvaltýda sporcu velileri kaynaþmý fýrsatý bulurken kýþ dönemi çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verildi. orum Fenerbahçe Basketbol Okulu yaz dönemi çalýþmalarýný geleneksel kahvaltý ile tamamladý. Pazar sabahý Turizm Otelcilik Uygulama Oteli nde düzenlenen kahvaltýya yaz dönemi çalýþmalarýna katýlan sporcular veliler ve antrenörler katýldýlar. Kahvaltýya katýlan veliler ve sporcular yaz dönemi çalýþmalarýný deðerlendirdiler ve Kýþ dönemi ile ilgili olarak çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulundular. Kahvaltý sonunda bir konuþma yapan antrenörler 15 Eylül de baþlayan kýþ dönemi çalýþma programý hakkýnda bilgiler verdiler. Ayrýca yeni eðitim öðretim yýlýnda tüm sporculara baþarýlar dilediler. Kýþ dönemi çalýþmalarýna kayýtlarýn devam ettiðini belirten antrenörler alacaklarý katýlým formonu dolduran tüm sporcularýn bu çalýþmalara katýlabileceklerini söylediler. Kýþ döneminde Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu nda cu- martesi ve pazar günleri yapýlacak çalýþmalarda saat de ve 2008 doðumlular, saat da doðumlular, saat de doðumlular saat da ise doðumlu sporcular çalýþma yapacaklar. Ayn günlerde 23 Nisan Ortaokulu Spor Salonu nda yapýlacak çalýþmalarda da ayný doðumlu sporcular ayný saatlerdeki çalýþmalara katýlabilecekler. alýþmalarla ilgili olarak facebok sayfasýndan orum Fenerbahçe Basketbol Okulu adresinden detaylý bilgi alabilecekleri açýklandý.

19 YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY- BAYAN ÖN MUHASEBE ve OPERASYON ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere, * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda en az bir yýl tecrübeli, * Bay eleman için Askerlikle iliþiði olmayan, * Bay eleman için B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay - Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: epni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Emniyet Sarayý Yaný) Tel : (Pbx) (.HAK:2639) (.HAK:2666) (.HAK:2674) (.HAK:2643) SAHÝBÝNDEN KÝRALIK ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ 3 kat toplam 840 m2 epni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý) (.HAK:2675) Bayan Eleman Aranýyor Diþ kliniðinde görevlendirilmek üzere yaþlarý arasýnda yemek ve temizlik yapacak bayan eleman alýnacaktýr. Ýlgi Diþ Polikliniði (.HAK:2676) Kiralýk Ýþyeri Buharaevler Caddesi nde ana cadde üzerinde Evlat Apt. 180 m2+iþyeri ayrýca 83 m2 depolu iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Songül BALKANLIOÐLU Abdurrahman kýzý Sungurlu Doðumlu (.HAK:2670) YÝTÝK Hitit Üniversitesi orum MYO Ýnþaat Teknolojisi Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Cavit ELEMEÐÝ Ali oðlu 08/03/1989 Ýstanbul Kartal Doðumlu (.HAK:2661) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan CELT Dursun oðlu 1959 Zile Doðumlu (.HAK:2662) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Lütfiye KILI Nurettin kýzý 1974 Mecitözü Elmalýpýnar Köyü Doðumlu (.HAK:2660) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçý, Boyacý Ustasý, Kalfa ve ýraklar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý Mür. Tel: Gazi Cad. Uysal Ýþ Merkezi 1. kat ORUM ELEMAN ALINACAKTIR DR. KLÝNÝK OTOMOTÝV DE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE KAPORTA USTALARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KÜÜK SANAYÝ SÝTESÝ 101.SK NO:3 ORUM Tel: HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. (.HAK:2542) (.HAK:2459) (.HAK:2600) (.HAK:2589) (.HAK:2629) (.HAK:2668) (.HAK:2673) (.HAK:2504) Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) DOLGUN ÜCRETLE ALIÞACAK Devren Satýlýk Oto ve Halý Yýkama Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. 1. Anýtevler No: 3 de (Ticaret Meslek Lisesi Karþýsý) hizmet veren Vip Class Oto ve Halý Yýkama yeri devren satýlýktýr. Not: Firmamýz 10 yýldýr hizmet vermektedir. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çay, temizlik ve satýþ iþlerine bakacak bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Neksan Karasör Ekipmanlarý Küçük Sanayi Sitesi 89. Sok. No: 8 Satýlýk Dubleks Daire Karakeçili Mah. Bayýndýr 3. Sokak ta 155 m2 dubleks parka cepheli daire satýlýktýr alýþma Arkadaþlarý Arýyoruz orum Teknik elik Döküm de çalýþtýrýlmak üzere, * Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30 ORUM Mür. Tel: ÝÞ ARIYORUM E sýnýfý ehliyetim mevcut. (SRC Psikoteknik) þoförüm iþ arýyorum ELEMAN ARANIYOR Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ORUM ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda kalite kontrol ve iþyeri sorumlusu yönetici uzmaný ile laboratuarda görevlendirilmek üzere, TSE ÝSO gýda güvenliði konularýnda çalýþmýþ tecrübe sahibi, Gýda mühendisi, kimya mühendisi, kimyager gibi konusu ile ilgili okuldan mezun eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. YÜKSEL UN U.Þ. (.HAK:2667) Bayan Satýþ Danýþmanlarý Alýnacaktýr Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý tecrübeli bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:2634) (.HAK:2625) Kiralýk Dükkan Bahçelievler Mah. Þenyurt Cad. 1. Sok. No:3-A Yalçýn Tekel Bayi Yaný (.HAK:2593) (.HAK:2601) Mür. Tel: SATILIK KURBANLIKLAR Ücretsiz kesim-parçalama ÞAHÝN KASABI Tel: Seydim Köyü ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar bilen muhasebe ve sevkiyat sorumlusu alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr. (.HAK:2647) Adres: Ankara Yolu 4. Km. ORUM Tel: (364) Müracaat Adres: (Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad. No: 30 ORUM Tel: ift Katlý m2 Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR * CNC operatörleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Kaynakçýlar. Gerekli þartlar; * Askerliðini yapmýþ olmak * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. AÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ORUM (.HAK:2576) ARÞAMBA 17 EYLÜL Fatih Caddesi nde Kiralýk Ýþyeri Fatih Caddesi BÝM Maðazasý yaný 336 m2 yola cephesi 20 metre olan dükkan sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: SATILIK BÜYÜKBAÞ ve KÜÜKBAÞ KURBANLIKLAR Veteriner kontrolünde kesim ve parçalama bize aittir. Adres: iftliðimiz orum Hayvan Pazarý yanýndadýr. YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK FATÝH YILMAZ (.HAK:2642) (.HAK:2658) (.HAK:2646) ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýz Zirvem Plastik Egepen Decanikte imalat ve montajda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. 68/A Tel: (.HAK:2641) (.HAK:2664) (.HAK:2655) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere KAYNAKILAR alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr. Adres: K.S.S. 33. Sok. No: 5 Tel: Sahibinden Satýlýk Müstakil Evler * Nadýk da 325 m2 bahçe içerisinde müstakil ev, * Ýskilip Yolu 2. km. Gürcü Köy de 440 m2 içerisinde su, basmaný atýlmýþ, köþe baþý (.HAK:2663) müstakil yer. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Savaþ Oto Cam Aþaðý Sanayi Tarým Cad. ESOB Karþýsý Tel: SATILIK TARLA Ankara Yolu Yaydiðin Köyü sýnýrlarý içerisinde 20 dönüm tarla sahibinden satýlýktýr. Parsel: 86/111 Mür. Tel: SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m mesafeli 4000 m m2 kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Kupa da rakip Manisaspor Türkiye Kupasý 2. turunda orum Belediyespor Manisaspor ile eþleþti. Kýrmýzý Siyahlý takým 2. tur maçýnda 24 Eylül çarþamba günü PTT 1. Lig takýmladýndan Manisaspor ile orum Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda üçüncü tura yükselmek için mücadele edecek. ürkiye Kupasý 2. Tur kuralarý Riva'da Tbulunan Hasan Doðan Milli Takýmlar Kamp ve Eðitim Merkezi Orhan Saka Salonu'nda çekildi. Kura çekimine TFF Yönetim Kurulu Ýcra Kurulu Üyesi ve Profesyonel Kurul Baþkaný Arif Korþar'ýn yaný sýra 2. Tur'da mücadele edecek 98 kulübün temsilcisi katýldý. 1. Tur'u geçen 35, Spor Toto 2. Lig'den 37, PTT 1. Lig'den 18 ve Spor Toto Süper Lig'den 8 takýmýn katýldýðý kura çekimi sonunda oluþan 2. Turda orum Belediyespor PTT 1. lig takýmlarýndan Manisaspor ile eþleþti. Futbol Federasyonu kupa maçlarý takvimini açýklamamakla birlkte karþýlaþmanýn 24 Eylül arþamba günü saat de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda oynanmasý bekleniyor. Turu geçen takýmlar üçüncü turda mücadele edece. Belediyespor PFDK da orum Belediyespor sahasýnda oynadýðý sezonun ilk maçýnda PFDK ya teslim edildi. Pazar günü sezonun sahasýnda oynadýðý ilk maçýnda Sebot Proje Trabzon Akçaabat takýmý ile karþýlaþan orum Belediyespor zorlu maçta rakibini 1-0 yenmiþti. Futbol Federasyonu ndan dün yapýlan açýklamaya göre orum Belediyespor Disiplin Kurulu na sevk edilen kulüpler arasýnda yer aldý. Maçýn temsilcilerinin raporlar doðrultusunda orum Belediyespor Disiplin Talimatýnýn 49. maddesi gereðince usüzsüz seyirci alýnmasýndan dolayý ceza kuruluna sevk edildi. Bu maddeden sevke anlam verildi ancak yine ayný talimatýn 52. maddesi gereðince saha olaylarý nedeniyle PFDK ya sevke anlam verilemedi. Maç içinde ve bitiminde hiç bir taþkýnlýk ve saha içi olmayan maçta temsilcinin yazdýðý raporla ceza kuruluna sevk edilen orum Belediyespor gerekli savunmasýný yaparak itirazda bulunacaðý öðrenildi. Iþýk Ýç saha avantajýyla turu geçmek istiyoruz orum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, Türkiye Kupasý 2. tur maçýnda Manisaspor ile iç sahada oynayacak olmalarýnýn avantajýný kullanarak turu geçmek orum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, Tür- Kupasý 2. turunda eþleþtikleri Manisaspor u iç kiye sahada oynamanýn verdiði avantajý kullanarak turu geçmek istediklerini söyledi. Iþýk, Türkiye Kupasý nýn hem þehre hemde kulübe ekonomik olarak katký saðlayamasýnýn yanýnda kadrodaki tüm futbolcularýn forma þansý bulmasý adýna önemli olduðunu belirterek Manisaspor þu anda her ne kadar PTT 1. ligde son sýrada olsada sonuçta PTT 1. ligde mücadele eden bir takým. Süper Lig tecrübesi bulunan rakibimizle iç sahada oynayacak olmamýzý bir avantaj olarak görüyorum. Maçýn deplasmanda oynayacak olmasý nedeniyle hafta sonu oynayacaklarý lig maçýný düþünerek Manisaspor un forma veremediði isimleri görmek adýna bu maçta onlara þans vermesini bekliyoruz. Biz kendi sahamýzda oynayacak olmamýz nedeniyle ideala yakýn bir kadro ile maça çýkabileceðiz. Sonucunda tek maçlýk eleme turunda kazanan ve 3. tura yükselen taraf olmak istiyoruz. Tabiki bizim asýl hedefimiz ligde sezon sonunda hedefe ulaþmak. Ancak Türkiye Kupasý nda da gidebileceðimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bizim þu anda önceliðimiz cumartesi günü deplasmanda oynayacaðýmýz Zonguldak Kömürspor maçý. Bu maçtan istediðimiz sonucu alarak ayrýlýp moralli bir þekilde hafta içinde sahamýzda oynayacaðýmýz Manisaspor kupa maçýný düþüneceðiz dedi. ARÞAMBA 17 EYLÜL 2014 Zonguldak hazýrlýðý yaðmurda baþladý Primler (.HAK:2665) Ýçeri ve dýþarý primleri ayný! orum Belediyespor da prim sistemi açýklandý. Kýr- SÝyahlý kulüp yönetimi iç saha ve dýþ saha ga- mýzý libiyet primini ayný tutarak büyük bir hata yaptý. Kýrmýzý Siyahlý yönetim iç saha ve dýþ sahada alýnacak galibiyete biner lira primvermiyi kararlaþtýrdý. orum Belediyespor Yönetimi iç sahada alýnacak maðlubiyete 1500 lira ceza belirlerken deplasmanda alýnacak beraberliðe ise 500 lira prim vereceðini açýkladý. orum Belediyespor da futbolcular açýklanan bu prim miktarýna göre Türkiye Kupasý nda kazandýklarý Tutap Þekerspor maçý ve ardýndan ligde sahasýýnda oynadýklarý Sebatspor maçlarýný kazanarak ikiþer bin lira prim almaya hak kazandýlar. Yönetim tarafýndan belirlenen prim miktarý hedefe giden bir takýmda açýsýndan oldukça yanlýþ olarak deðelendirildi. Ýç sahada ve dýþ sahada alýnacak galibiyetlere ayný miktarda prim vermek þampiyonluk iddiasýndan vazgeçmek anlamýna gelmek olarak deðerlendirildi. Bu sahada kýþýn nasýl top oynayacaksýnýz? orum Belediyespor haftanýn ilk antrenmanýný dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yaptý. Antrenmandan hemen önce son yýllarýn en þiddetli yaðýþýnýn ardýndan Teknik Heyet Nazmi Avluca sahasýndaki antrenmaný rüzgar ve yaðmur nedeniyle Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na aldý. Haftanýn ilk antrenmaný ve bir anlamda futbolculara yenileme eksiði olanlarý güçlendirme çalýþmasý yapýlýyor. Yaðmur sonrasýnda rüzgar yoktu Nazmi Avluca da yapýlabilirdi. Olmadý antrenmaný sentetik çim sahada alarak burada topsuz bir çalýþma yaptýrýlabilirdi. Zaten bitmiþ durumdaki Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu zemini su golüne dönmüþ bir halde iken bu sahada antrenman yapmak kýþýn balçýðý býrakýn toprak sahada maç oynamayý kabul etmek demektir. Geçen sezonu yaþayanlar bunu iyi bilirler. Maç oynanan sahanýn korunmasý hele hele yaklaþýk 28 yýldýr geçici bakýmlarla ayakta kalan sahanýn çok daha korumaya ihtiyacý var. Teknik Heyetin bu konuda daha duyarlý olmasý gerekiyor. Bizden söyleme- Acý Kaybýmýz orum Fenerbahçe Basketbol Okulu olarak her zaman yakýn ilgi ve desteðini gördüðümüz çok kýymetli sporcu velimiz Suphi Ýlker Yurtsever i 13 Eylül cumartesi günü geçirdiði kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþýyoruz. Merhuma Allah tan rahmet saygýdeðer eþi Ferda hanýmefendi, çocuklarý Buðra-Barýþ ve tüm sevenlerine yüce Allah tan sabýrlar ve baþsaðlýðý diliyoruz. orum Fenerbahçe Basketbol Okulu Antrenörleri ýldýzlar Güreþ Ligi Klasman ve Final Grubunda Ymücadele edecek orum Gençlikspor ile orum Belediyespor un ilk turdaki rakipleri belli oldu. Cuma günü Ankara da baþlayacak klasman grubu maçlarýnda orum Gençlikspor, Kocaeli Büyükþehir Belediyespor ile cumartesi günü yapýlacak final grubu maçlarýnda ise Bursa Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Ankara Yaþar Doðu Spor Salonu nda yarýn akþam yapýlacak tartý ile baþlayacak Klasman grubu mücadelesinde müsabakalar cuma günü saat da baþlayacak. 1. Lig Klasman Grubunda ilk turda orum Gençlikspor Kocaeli Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak. Bu orum Belediyespor cumartesi günü deplasmanda oynayacaðý Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Yoðun yaðmur yaðýþýnýn ardýndan Dr.. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapýlan haftanýn ilk antrenmanýna sakatlýðý süren Emre dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Sað arka adelesinde aðrý olan Buðra ile sað ayak tarak kemiðinde darbeye baðlý ezilma olan Murathan takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Isýnma hareketleri ve ardýndan 25 dakikalýk süresi koþu yaptýran Teknik Direktör Yavuz Ýncedal daha sonra 45 dakika süren çift kale maç yaptýrdý. Sebatspor maçýnda alýnan galibiyetin verdiði moralle kýrmýzý siyahlý takým futbolcularýn hayli neþeli olduðu çift kale su gölüne dönen sahada oldukça ilginç görüntüler ortaya çýkmasýna neden oldu. orum Belediyespor, Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek. Yýldýzlar 1. Güreþ Ligi nde Klasman orum Belediye Bursa, Gençlikspor ise Kocaeli Büyükþehir ile karþýlaþacak maçý kazanan takým Þahinbeyspor ile Kayseri Þekerspor maçýnýn galibi karþýlaþacak. Bu maçlar sonunda Klasman grubunda son iki sýrayý alan takýmlar 2. lige düþecek diðer takýmlar önümüzdeki yýlda 1. ligde mücadeleye devam edecekler. Yýldýzlar 1. Güreþ Ligi nde ise müsabakalar cuma akþamý yapýlacak tartý ile baþlayacak. Müsabakalar Yaþar Doðu Spor Salonu nda saat da baþlayacak ilk turda orum Belediyespor Bursa Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak. Bu maçý kazanan takým ikinci turda Uluþtýrmaspor ile Mersin GEMspor takýmlarý yarý finalde karþýlaþacak. Bu maçý kazanan takýmda Türkiye finalinde mücadele edecek. orum Belediyespor yýldýz güreþ takýmý cumartesi günü final grubunda þampiyonluk için mücadele edecek

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı