% nin romatizma! nedenli olduğunu iddia et- RHEUMATIC HEART DISEASES IN PREGNANCY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "% 75-95 nin romatizma! nedenli olduğunu iddia et- RHEUMATIC HEART DISEASES IN PREGNANCY"

Transkript

1 ı_., GEBELİKTE ROMATİZMAL KALP HASTALIKLARI RHEUMATIC HEART DISEASES IN PREGNANCY Dr. Derin KÖSEBAY (*) Dr. Bahriye ŞEN (0 ) Gebelik, dolaşım ve kalp üzerine fonksiyonel yük getiren fizyolojik bir olaydır. Yedek kuvveti yerinde olan normal bir kalp fetüsün artan ihtiyaçlarına, annenin dolaşım sistemindeki değişikliklere kolaylıkla uyar. Kalp hastalıklarında ise durum biraz daha değişiktir. Kompanse bir kalpte genellikle gebeliğin artan ihtiyaçlarına ayak uydurabilir. Yedek kuvveti azalmış bir kalp veya yetmezlik içinde bulunan bir kalp sık olarak tahammülsüzlük belirtileri gösterebilir. Daha önceleri bir kalp hastalığı gebelik ve doğumun önemli bir kômplikasyonlarından sayılmakta idi. Çeşitli araştırıcılar, gebelikteki kalp hastalıklarının % nin romatizma! nedenli olduğunu iddia et- miştfr (3, 10, 11, 15, 19, 28, 36). Geri kalan guruptakiler konjenital kalp hastalıkları, hipertansif kalp hasta~ lıkları, sifilitik kalp hastalıkları ve isketnik kalp hastalıklarıdır. Günümüzde modem tıbbın getirdiği romatizma! nedenli ~alp hastalıklarının görülme oranını azaltmıştır.. Görülen hastalıklarında tıbbi ve cerrahi tedavi yöntemlerinde önemli aşamalar romatizmal kalp hastalarının gebeliklerinin takibi ve doğum eylemi önemli bir sorun olmaktan çıkarmıştır ( 4, 22, 24, 32). Bugün U.S.A. da gebelik ve kalp hastalıklarının görülme oranı % 1,2-3,7, İskandinavya'da % 0,9, Avrupa'da %0,4 olarak saptanmıştır (16, 18, 26, 31). Romatizma! kalp hastalıklarında (*) Zeynep-Klmil Hastanesi Başasistaru. (**) Zeynep-Kimi! Hastanesi Asistanı. -38~

2 KÖSEBAY - ŞEN en önemli bozukluk mitral kapakta görülmektedir. METCALFE'e göre %75 vakada yalnız mitral kapak veya mitral ve aort kapaklarında beraberce bozulması söz konusudur (28). GEBELİK SÜRESİNCE KARDİOVASKÜLER BELİRTİLER Hamile bir kadında kalp tamamen normal bulunsa da bazı kardiovasküler değişikliler olmaktadır (14, 16, 34)., Dispne: Özellikle gebeliğin ikinci yarısinda görülür. Akciğerlerin da-.ha iyi havalandırılması iç çekme veya derin nefes alma şeklinde kendini,gösterir. Palpitasyon. Taşikardi: Dispne ile beraber veya yanlız : olarak bulunabilir. ~ece gelen. çarpıntı, tıkan ma veya nefes darlıkları sol kalp yetmezliğini taklit edebilir. Fakat bunlarda kanlı balgam, akciğerlerde staz ralleri. bulunmaz. Bazen işitilen raller. ise, akciğerlerin alt bölümlerinin öksürtmek ve derin ne O zam'an bu ralle görülecektir. iyf havalanamamasından için hastayı fes aldırtmalıdır. rin kaybolduğu olabileceği Bacaklarda ödem: Kalp hastası olmıyan gebe kadınlarda da son iki ayda bacaklarda % 25 oranında hafif ödem görüle bilir.... Toksemi konu dışı olduğuna gö- re, bu ödem uterusun V. Cava!nf. üzerine baskı yaparak alt akstiremi- tele;rde venöz basıncı arttırarak meydana gelmektedir, Boyun venlerinde dolgunluğun olmaması. ve kol venöz basıncının normal olması kardiak ödemlerden bizi uzaklaştıran önemli kriterdir. Kalp büyümesi : Kalp apeksinin dışa doğru yer değiştirmiş olması sol ventriküler hipertrofisinden şüphelendirirse de bu diafragmalann yük selmesine bağlıdır. Sistolik üfürüm: Gebeliğin devamı süresince pulmoner odakta ve apeksde sistolik üfürüm işitilebilir. Bunlar artmış kan hızına ve kalp dışı nedenlere bağlıdır. Normal bir üçüncü ses galo ritmini taklit edebilir. Sistolik üfürümlerin değerlendirilmesinde daha önceden bir kapak bozukluğunun bulunup bulunmadığının büinmesi önemlidir. t Diastolik üfürümler : Bunlar çok nadiren fonksiyonel olabilirler. Bu nedenle diastolik üfürümler arkasında yatan bir kapak bozulduğu dikkatle araştırılmalıdır. Tansiyon: Arter basıncı gebelik esnasında pek değişmez. Yanlız diastolik basınç biraz değişerek nabız basıncı büyüyebilir (1, 10, 13, 14). GEBELİKTE KALP HASTALlGININ TEŞHİSİ Gebelikte en çok görülen kalp hastalığının romatizma! nedenli olması mitral ve aort kapaklarına ait lezyonların dikkatli şekilde araştırıl- -39-

3 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ masını gerektirir. Bu kalp odaklarına ait diastolik üfürümlerini veya thril'in bulunması teşhis bakımından önemlidir (9, 10, 16). Fizik muayene, E.K.G. radyolojik metodlarla kalp boşluklarına ait genişlemeler araştırılarak bir teşhise varı11ak mümkündür. (Radyolojik muayenenin fetus üzerine olan kötü tesirleri düşünülerek çok mecbur kalınmadıkça bu yola başvurulmamalıdır.) Kalp yetmezliğinin teşhisi: Gebelikte kalp hastalığı tesbit edildikten sonra kalbin fonksiyonel kapasitesinin incelenmesi gerekir. Pratikte hastanın günlük hayatındaki çeşitli aktivitelere verdiği cevap kalbin fonksiyonel kapasitesini gösterebilmektedir. Daha evvelki bir gebelik ve doğuma mukavemet derecesi yi- 1 ne kaibin kapasitesini gösteren çok iyi birer testtir. Daha evvel anlatıldığı gibi nefes darlığı ve çarpıntı normal gebelerde de görülebildiği için bunun tanımlanmasını ıyı yapılmalıdır. Efordan sonra öksürük ve kanlı balgam çıkarma, devamlı duyulan bronşial veya yaş raller kaln yetmezliğinin birer belirtisidir. Sol kalp yetmezlfğine bağlı pulmuner koniestiyonda vital kapasitede biraz azalma görülür. Fizik Muayenede : - Akciğerde raller duyulur. - Dolaşım zamanı uzar. - Boyunda venöz dolgunluk ve üst ekstiremitelerde venoz basınç yükselmesi. - Karaciğer büyümesi. - Bacaklarda ödem. - Hidrotoraks görülebilir (2, 6, 12, 18, 20, 25, 33). GEBELİK VE KALP HASTALIGININ PROGNOZU Hamilelik tabiidir ki normal gebelere oranla kalp hastalarına bir risk yükler. Fakat son senelerde kalp hastalıklarının daha iyi anlaşılmış olması, bu tip gebelerin takip ve tedavi yöntemlerindeki yeni gelişmeler gebelik ve kalp hastalğıının korkulacak bir olay olmaktan çıkaı ınıştır. Yirminci asrın başında % 50 olan matemal mortalite %1-5 civarına kadar düşmüştür (4, 5, 9, 17, 19, 22, 23). Bugün çeşitli araştırıcılar kalbin fonksiyonel kapasitesinin tesbitinde «American Heart Association» nın yaptığı sınıflandırn1ayı kabul etmişlerdir. Bu sınıflandırmaya göre kalp hastaları dört gruba sokulmuştur. (8, 16, 26, 27, 28, 30). 1 - Bu gruptaki hastalar dekonpansasyon belirtisi göstermezler. Fiziksel akhviteleri tamamen normaldir. 2 - Orta derecedeki fiziksel akti vi te ile fazla yorgunluk, anjinö ağrı çarpıntı, dispne gösterirler. 3 ~ İkinci gruptaki bulgular bu gruptaki hastaların hafif derecedeki fiziksel aktivitesi ile ortaya çıkmaktadır. 4 - Bu gruptaki hastalarda en ufak eforla bile anjinö ağrı, yorgun

4 KÖSEBAY --- ŞEN luk, dispne, çarpıntı meydana gelir. Semptomlar dinlenme anırida bile görülebilir. Maternal mortalite bu sınıflandırmanın 1. ve 2. gruplarında çok çok nadirdir. 3. ve 4. gruptakilerde. ise mortalite artmaktadır. CHESLEY'in takip ettiği 1500 hastada üçüncü ve dördüncü gruba giren iki hastası eksi tus olmuştur (9). ZOLTAN'ın yaptığı bir çalışmada klinikte takip edilmiş hastalarda mortalite % 0,65 takip edilmemiş hastalarda ise % 9,4 olarak bulunmuştur (36). MARTİUS 1. v e 2 _. g. rup - t a k ı h as t a l ar ın k-o nt ro_ 1 a 1 - tında hiç düşünmeden doğum yapabileceklerini söy leınektedir. Ayrıca 3. ve 4. gruptaki hastaların prognozununda bugünkü modern tıbbi ve cerrahi tedavi yöntemleri ile düzeltildiğini ilave etmektedir (26). Hamilelik veya doğum esnasında mey4ana çıkan kalp yetmezliklerini hariç tutacak olursak HOL-. TORFF hamileliğin kalp hastalığı prognozu üzerine zararlı tesir yaptığını kabul etmemektedir. Araştırıcı yazısında tıbbi imkanlara sahip olanlarla olmıyanlar arasında prognozun f ar kl ı o l acagını v d _ a ı 'l" ave e t me kt e d' ır. Aritmilerin özellikle romatizma! kalp h-as -t an 1 kl _arın -- d a ı 1 e_ rlemi ş de _ v re - lerin işaretçisi olsa atrial fibrilasyonun mevcudiyeti matemal mortt teyi arttıran çok önemli faktördür (18). H-mil _a e likt e - roma - - t'- IJma 1- a kt ıvasyonun sıklığı gereğinden fazla büyütülmüştür.. Aslında romatizma! rea_ktivasyona gebeliğin neden oldu- ğuna dair inandırıcı bulgu hemen hemen yoktur. Ancak çok genç 1-2 hastada reaktivasyon kati olarak gös terilebilmiştir. (7, 8, 9, 28, 29, 36). FÖTAL MORTALİTE Normal gebelere oranla kalp hastalarında fötal mortalite daha yük- sektir. Bunda rol oynıyan faktörler çoğu kere gebeliğin gereksiz olarak provoke edilerek sonlandırılmasıdır (26, 27). BURWELL ve METCALFE 4. gruptaki hastaları takip etmişler ve bunlarda % 20 fötal mortalite tesbit etmişlerdir. Bu gruptaki tıbbi tahliye yapılan vakalarıda istatistiğe dahil edince fötal mortalitenin % 50 civarında olduğu görülmü tür (6). EHRENFEL ve arkadaşları ise _ 355 organik kalp hastalığı olan gebeyi takip etmişler ve % 3,33 fötal mortalite tesbit etmişlerdir (12). BURWELL ve VERNON'un 61 vakasında ise fötal mortalite % O olarak rapor edilmiştir (7). MARTİUS'da fetusda hipoksemi olabileceğini bu nedenle düşük ve erken doğum olabileceğini iddia etmiştir (26). KALP HASTALARINDA GEBELİGİN TAKİBİ Burdaki tedavinin en önemli noktası hastada kalp yetmezliğinin ortaya çıkmadan önlenebilmesidir. Hamileliğin başından itibaren hasta jinekolog ve kardiologun kontrolu -41-

5 ZEYNEP KAMi~ TIP BÜLTENİ altına girmeli ve gerekirse kontrollere haftada bir veya daha kısa aratetrik bir endikasyon olmadıkça seğum daima tercih edilmelidir. Obslarla gelmelidir. Kalp yetmezliği or-. zeryan yapılmamalıdır. Doğumda İ. taya çıkarsa mutlaka hasta klinikte V. mai kullanmamaya gayret etmeli ve mutlaka kullanacaksa içinde Na tedavi edilmeli kalp yetmezliğini provoke eden faktörler - Enfeksiyon, "anemi, fazla yorulma, fazla tuzdır. bulunan solüsyonlardan kaçınmalılu diyet, nadiren aritmiler - önle,nmelidir. Hastanın kilosu kontrol edi " Nabzın 110 nun, teneffüsün 24 -,... ün üzerine çıkması yetmezliğin habercisi olabilir. Bunun için oksijen lerek diyet ona göre ayarlanmalıdır. 1. ve 2. gruptaki hastalar için çoğu ve dijitalizasyon gerektiği zaman kere önemli yasaklar koymaya gerek tatbik edilmelidir. Hastanın başi duyulmaz. 3. ve 4. gruptakiler içinse durum böyle değildir. Bunlarda mümkün olduğu kadar yüksek tutulmalıdır. fizik aktivite sınırlandınlır. 24 saatte 500 mg. dan fazla Na alınmasına Doğumun 3. devresinde özellikle oksitoksikleri mecbur kalmadıkça müsaade edilmez. - l gr tuz - Daha evvel ba.şlan~ı~sa Digital'e devam. kullanmamalıdır. Travayın. bu devresinde oksitosiklerin rutin kullanılma edilmeli. D~g.~ tal almayan hastalar ise digitalize ecliltnelidir. Diüretik verilmeli kalp yetmezliğini provoke eden dığı ve dolayısı ile de kalp yükünü sı kan hacmini, venöz dönüşü arttır- enfeksiyon, anemi, vitamiri. eksiklik.. arttıracağı için tavsiye edilmemektedir. Pelvis.. çıkımında förceps veya leri - özellikle thiamine'. -. ve. hipoproteinemi gibi durumlar varsa düzeltilmelidir. Gebeliğin: ilk 3 ayında Cl tarafından kullanılmaktadır. Ikın vakum.. ekstraktörü bir çok araştlfikalp yetmezliğinin mevcudiyeti halinde tıbbi tahliye tavsiye edilebilir. biraz daha yorulmasına engel olan ma per~odunu kısaltacağı için kalbin Gebelik.a. ayı aşmışsa yukarda anla-1 iyi bir tedbirdir. Doğumda anestezi maya çalıştığimız. gibi takip edilerek kullanilabilir. Verilecek inhilasyon miada ;kadar gelinir. Kalb hastaların. anestezisi olabileceği gibi lokal, pu.. da doğum yükünün maksimal seviyesinden inmeğe başladığı 7-8 ay.. bilir. Travay esnasında hasta barbji.. dental, kaudal veya epidural'de ola.. dan önce provoke edilmemelidir. Miadında doğum 7. ay hamileliğinden la sakinleştiı'ilmelidit.. Bu da trava turat, morphin, dolantin gibi ilaçlar daha az stresdir (14, 16, 18, 20, 21). yın yükünü biraz olsun azaltacaktır (5). Doğumun 3. devrinde ortaya çıkabilecek pulmoner ödem ve şok KALP HASTl?LARINDA DoGUMUN YÖNETİMİ için hazırlıklı olmalı. ve imkan varsa bir kardiolog ile beraber travayı ta.. Kalp hastalarında vagina! do- kip etmelidir. ( " -42~

6 KALP HASTALlGI VE GEBELİKTE TIBBİ TAHLİYE SORUNU Taın olarak kompanse bulunan kalp hastalarında hamileliğe rahatlıkla müsaade edilir. Küçük yaş romatizma reaktivasyonu ihtimali bakımından, ileri yaş kalbin yedek kuv-. vetinin azalmış olması bakımından daha dikkatli ka.rar vermeyi gerektirmektedir. 3. ve 4. gruptaki hastalara hamileliğin tavsiye edilmemesi genel bir uygalamadır. Kalp yetmezliği bulunan hastalarda ilk üç ay içerisinde diğer faktörlerde göz önüne alınarak tıbbi tahliye tavsiye edilmelidir. Kalp yetmezliği kısa zaınanda ve kolaylıkla kontrol altına alınanlarda ise çocuk arzusu fazla ise hamileliğin devamına müsaade edilebilinir. 5. ayı geçmiş 4. gruptaki kalp hastaları ise yakın bir takiple gebeliğin yükü azaltılmaya çalışılarak miada getirhme Y~, çalışılmalıdır. Son senelerde gelişen tıbbi tedavi yöntemleri han1ilelik endikasyonunu genişletmiş tıbbi tahliye endidikasyonunu azaltmışdır (8, 9, 12, 15, 18, 21, 25, 26, 27, 29, 35). CHESLEY 20 yıldır Margaret ijaue Hospital de kalp hastalığı nedeni ile bir tek tıbbi tahliye yapmadığını (9), ADAMS City of Memphis Hospital da 15 sene içinde gebelikte ancak 3 kere kalp hastalı~ ğı nedeni ile tıbbi tahliyeye gerek duyulduğunu bildirmişlerdir (1). Adaıns tahliye yapılan hastaları da anlatmaktadır. Bu 3 vakadan ikisinde ileri derecede pulmoner arter ba~ KÖSEBAY ~ ŞEN sıncı yükselmesi tesbit edilıniş üçüncü vakada ise mitral protez tatbik edilmesine rağmen hastanın hala 3. grupta bulunması tıbbi tahliyeyi gerektirmiştir. BARNES iss takip ettiği 308. gebelik ve kalp hastalığı vakasında tıbbi tahliyeye hiç gerek duymamış, gebelerin hiç biri doğumda ve doğumdan sonraki 3 ay içinde exitus olmamıştır (3). Tıbbi tahliye için BAR NES aşağıdaki nedenlerden en az ikisinin hastada, bulunmasını şart koşmaktadır (3). Yaş ne kadar ileri ise kalbin yetersizlik gösterme olasılığı o kadar fazla olacaktır. 35 yaşının,. üzerindeki gebelerde romati.zn1al komplikasyonlar daha çok görihmektedir..b:u nedenle 35 yaşını aşmış romatizma! kalp hastalığı olan gebeler. ~ Hastanın bir kere kalp yetersizliği geçirıniş olması. Özellikle son gebelikte kalp yetersi~liği geçirmişse, ~. Gebelikten evvelki son 6' ay içinde hasta aktif bir romatizma! hastalık geçirmişse. Bu durumda genellikle romatizma aktivitesini muhafaza ediyor demektir ve myokardın vital kapasitesi ile yedek gücü zayıftır, - Kalp aşırı derecede genişleınışse, - Atrium fibrilasyonu varsa.. bu tip aritmi çok defa yaygın myo... kard lezyonla:rı ile beraber bulunur. Özelikle romatizma! kalp hastalığı için spesifiktir. ~43-

7 ZEYNEP KAMİL. TIP BÜLTENİ HUBER ve THALER Romatizmal kalp hastalarında anne mortalitesini incelemişler ve aşağıdaki değerleri elde etmişlerdir (15). 1 derece kalp hastalarında anne mortalitesi % O 2 derecedeki hastalarda anne mortalitesi % 0,55 3 derecedeki hastalarda anne mortali tesi % 4, 7 4 derecedeki hastalarda anne mortali tesi % 44 Bu çalışmadan da anlaşıldığı gibi günümüzde özellikle 1. ve 2. gruptaki gebe kalp hastalarında anne mortali tesi hemen hemen normal gebelerden farksızdır ve bu nedenle de kalp hastaları için gebelik korkulu bir olay değildir. Yaptığımız bu kısa literatür taramasından sonra gebelik ve kalp hastalarında tıbbi tahliye endikasyonunun geniş tutulmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır. Günümüzdeki bütün çalışmalar da hep JU yöndedir. ÖZET Gebelik ve kalp hastalıkları son yirmi yıl içinde gelişen teşhis ve tedavi yöntemleri. ile değişik bir görünüm kazanmıştır. Yazımızda özellikle romatizma! nedenli kalp hastalığınm gebeliğe v gebeliğin hasta kalp üzerine olan ı ri incelenmiş, tıbbi tahliye sorunu..:ıe alınmış ve bu vesile ile konuyla ilgili literatür gözden geçirilmiştir. SUMMARY The diagnosis and the treatment of pregnant women with heart disease has greatly changed during the last 20 years. In this article the effects of rheumatic heart to pregnancy, the effects of pregnancy to rheumatic heart disease are discuned. Also the problem of therapeutic abortion in stages of pregnancy is recosed. LİTERATUR 1 ~ Adams,.J. O.: Manageınent of the pregnant cardiac patient. Clinical Obstet. and Gynec. 4, 910, ~ Bader, M. E., Bader, R. Aı: Cardiovascular Hemodynamics in Pregnancy and La bor. Clinical Obstet. and Gynec. 4, 924, Barnes, A. O.: Discussion of paper of Cannel. n. E. and Veronon, C. P. Heart disease and Pregnancy. Am. J. Obstet. Gynec. 85, 7 44, Beınill.er,_ O. R., Forker, A. D., Morgan, J. R.: Complete heart block, prosthetic aortic valve and successful pregnancy, JAMA 217, 915, Bonica, J. J.: Anesthesia in the pregnant cardiac patient. Clinical Obstet. and Gynec. 4, 924, ~ Burwell, C. S., Metcalfe, J.: Heart disease and Pregnancy. Baston, Little Brown Co ~ Burwell, D. E., Vernon, C. P.: -44-

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Hastalıkları-Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Klinik Şefi: Doç.Dr.Ahmet Gülkılık TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL

Detaylı

DAHA GÜZEL OLACAKSINIZ

DAHA GÜZEL OLACAKSINIZ Medicine Hospital da, 10 yıl sonra sağlığına kavuştu 15 HAMİLELER DİKKAT Her hamile kadının farkında olması gereken risk faktörleri 04 SAÇ EKİMİnin sağlığınıza etkileri 15 SORULARLA BY-PASS 100 bebekten

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

GEBELERDEKİ ANEMİNİN TÜRKİYE DEKİ YÖRESEL DAĞILIMI

GEBELERDEKİ ANEMİNİN TÜRKİYE DEKİ YÖRESEL DAĞILIMI T.C.Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü Doç. Dr. Mustafa Yenigün Tez Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Kendir GEBELERDEKİ ANEMİNİN TÜRKİYE DEKİ YÖRESEL DAĞILIMI

Detaylı

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN ANNELERİN POSTPARTUM DÖNEMDE KENDİLERİNİN VE BEBEKLERİNİN BAKIMINDA YAŞADIKLARI

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÖZEL SAYISI

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Nisan - Mayıs - Haziran 2012 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır. ISSN 2146-8214 ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÖZEL SAYISI ÇOCUKLARDA ÜFÜRÜMLER DOĞUMSAL

Detaylı

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok KISIM KANAMA VE ŞOK Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok Kanama Kontrolü KANAMANIN ÖNEMİ GİRİŞ Kanama tartışmasız belli başlı acil sorunlardan biridir. ATT kanama olduğunu mutlaka belirleyebilmeli -dış

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE SADECE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI

MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE SADECE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALP ve DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ İSTANBUL MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE

Detaylı

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 sa lık Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet Kış Aylarında KOAH Yenidoğan Sarılığı Bademcik ve Geniz Eti İçindekiler 2 içindekiler 05

Detaylı

Hamilelik. www.ibhd.org.tr. Hamilelik. s k sorulan sorular ve yan tlar. nflamatuvar. Barsak Hastal. nflamatuvar. Barsak Hastal klar Derne i

Hamilelik. www.ibhd.org.tr. Hamilelik. s k sorulan sorular ve yan tlar. nflamatuvar. Barsak Hastal. nflamatuvar. Barsak Hastal klar Derne i ve s k sorulan sorular ve yan tlar Barsak Hastal klar Derne i www.ibhd.org.tr ÖNSÖZ Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı sıklıkla genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Aile kurmayı planlayan bu genç hastalar,

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı