Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar: Hacýbektaþlý Kadýnlar Platformu ve Hacý Bektaþ Kültür Turizm Sosyal Yardým ve Dayanýþma Derneði etkinliðinden 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü kapsamýnda Hacýbektaþlý kadýnlarýn gerçekleþtirmiþ olduðu bir dizi etkinlik gerçekleþti. Hacýbektaþlý kadýnlarýn birlik ve dayanýþma örneklerinin sergilendiði 8 Mart Hacýbektaþ ta yoðun katýlýmlý etkinliklere sahne oldu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar gününü kutlayan Hacýbektaþlý kadýnlar Hacýbektaþ ta; iki etkinlik gerçekleþtirdiler. Birinci etkinlik ;Hacý Bektaþ Kültür Turizm Sosyal Yardým ve Dayanýþma Derneði tarafýndan, 8 Mart 2008 Cumartesi günü saat Hasan Bayram DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 07 Mart 2008 günü bir toplantýda sayýn baþbakan haykýrýyor "En az üç çocuk doðurun!",ülkemde kadýnýn tüm sorunlarý halledildi, refah en üst seviyede,öyleyse kadýnlarýmýz durmadan doðursun ki, var olan bu refahtan faydalanacak nesiller dünyaya gelsin. Hem Türklük,hem Ýslam olabildiðine çoðalsýn,bunun aksini söyleyenler, her zaman olduðu gibi düþünen beyinler deðil, olsa olsa moda deyimle hainlerdir,hainlik de o kadar ucuzladý ki, herkes birbirini olur olmaz nedenlerle hain ilan eder hale geldi. 2 DE de Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde gerçekleþtirildi.. Ýkincisi ise;hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði,CHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü,SHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü,ÖDP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü,Erzurum Yoðurtçular Köyü Derneði,Eðitim-Sen, Halk Evi ve Sulucakarahöyük Gazetesi nin birlikte düzenlediði etkinlik olarak gerçekleþti. Hacýbektaþlý kadýnlar tarafýndan gerçekleþtirilen ikinci etkinlik Hacýbektaþlý Kadýnlar Platformu adý altýnda; 9 Mart Pazar günü, saat de Süha Savaþ Düðün Salonunda yapýldý. Ýki ayrý etkinliðin gerçekleþtiði 4 DE Hacýbektaþta her iki etkinliðin de amacý ayný idi. Dünyada ve Ülkemizde kadýn sorunlarýna yönelik sýkýntýlarý dile getiren ve buna karþýlýk bir araya gelerek birlikte mücadele etmenin önemine deðinen kadýnlar, her iki etkinliðede yoðun olarak katýlarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nü anlamlý bir þekilde kutladýlar. Haber: Aydýn þimþek, Fotoðraflar: Sertaç Danacý, Ercan Özçelik Konu ile ilgili haberler: sayfa 3 ve 7 Küreselleþme ve Siyasal Ýslam BARIÞ ÝNCE - ÖNDER ÝÞLEYEN (Birgün) (12) Ekonomist: Mustafa SÖNMEZ: AKP'nin bu týrmanýþý bal gibi sýnýfsaldýr Ýslami kökenden gelen bir partinin kapitalizmle kan uyuþmazlýðý yaþayacaðý þeklinde bir yasa yok. Kapitalizmin kendi oyun kurallarý var. Onun kurallarýna, din ve devleti bütünleþik yaþayan formasyonlar var. Malezya en bilinen örneði Neo-liberalizmi militanca uygulayan AKP iktidarýnýn, Amerika Birleþik Devletleri'nin ýlýmlý Ýslami ülke beklentisine cevap vermek için canla baþla çabaladýðý ve tüm kurumlarý bu proje doðrultusunda ele geçirmeye çalýþtýðý ortada... AÇIK BÝR DEMOKRASÝ VE HOÞGÖRÜ PLATFORMU SULUCAKARAHÖYÜK GAZETESÝ NE ULAÞMAK ÝÇÝN: www. hacibektaslilar.com www. hacibektasgazetesi.de GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN TEL: Abone bedelleri: Þehir dýþý için: 3 aylýk 35 YTL 6 aylýk 70 YTL Yýllýk 140 YTL Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çek Hacibektaþlýlar A.Þ adýna Mor balonlarla yürüdüler! BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: DE

2 2 10 Mart 2008 Pazartesi 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü Hasan Bayram DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 07 Mart 2008 günü bir toplantýda sayýn baþbakan haykýrýyor "En az üç çocuk doðurun!",ülkemde kadýnýn tüm sorunlarý halledildi, refah en üst seviyede,öyleyse kadýnlarýmýz durmadan doðursun ki, var olan bu refahtan faydalanacak nesiller dünyaya gelsin. Hem Türklük,hem Ýslam olabildiðine çoðalsýn,bunun aksini söyleyenler, her zaman olduðu gibi düþünen beyinler deðil, olsa olsa moda deyimle hainlerdir,hainlik de o kadar ucuzladý ki, herkes birbirini olur olmaz nedenlerle hain ilan eder hale geldi. Öncelikle doðum yapmadan araþtýrmalý,ülkedeki kadýnýn durumuna,eldeki verilerle bakarak karar verilmeli, kadýnlarýmýzýn %58'i þiddet görmekte,baba ile baþlayan aile içi þiddet, aðabey, koca, toplumsal çevre, okul, iþ...sürüp gitmekte, kadýn için kurulan korunma yerleri ihtiyacýn kýrkta biri, en geliþmiþ yerlerden sayýlan Ýstanbul'da nüfusuna oranla,otuz sýðýnma evi gerekirken var olanlarýn sayýsý dörttür. Diðer þehirleri ve ülkemizin doðusundaki durumu siz hayal edin. Ülkemizde kadýn kayýrýlýrken bile aþaðýlanmaktadýr, kendi yararýný bilmeyen kadýnlara erkekler meclisi, örtünme hakkýný zorunlu görmüþ,kadýný özgürlüðüne kavuþtururken kendisine danýþmayarak aþaðýlamalarýn en fenasýný gerçekleþtirmiþtir. Eðitim, çalýþma ve sosyal hayata katýlmada Dünya 105.'si olan kadýnýmýza türban hakkýný vererek önemli bir ilerleme kaydetmiþ oldular. Anne ve çocuk saðlýðý ile ilgili yapýlan bir çalýþmada; "AÇSAP Genel Müdürü Rýfat Köse, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de her yýl 2 milyona yakýn kadýnýn gebe kaldýðýný, yýlda 1 milyon 481 çocuðun dünyaya geldiðini, bunlardan 48 bin 280'inin 1 yaþýna gelmeden öldüðünü söyledi. Türkiye'de yine her yýl 700'den fazla annenin hayatýný kaybettiðini belirten Köse, anne ölüm nedenlerinde yüzde 33'lük oranla kanamalarýn, bebek ölümlerinde ise doðum öncesindeki (prenatal) nedenler, zatürree, ishal gibi önlenebilir hastalýklarýn ilk sýrayý aldýðýný belirtti.prenatal nedenlerin yüzde 44'ünün ölü doðum, yüzde 26'sýnýn erken doðum olduðunu bildiren Köse, Türkiye'de hergün yaklaþýk 133 bebeðin kaybedildiðini ifade etti." Eldeki verilerde hal böyle iken,yýlda 1.5 milyon çocuða okul yapmak,ayný sayýda gence iþ ortamý saðlamak, evlenmeleri gerçekleþtirmek, 1.5 milyonu sürekli doyurmak,yaþatmak ile ilgili hiç bir projesi olmayan,var olan nüfusu doyurmakta zorlanan,sadece mutlu bir azýnlýðý, Cumhuriyetin tüm kazanýmlarýný satarak,hiç bir yatýrým ve üretim alaný yaratmayan hükümetin baþý,gelecekleri hiç bir þekilde garanti olmayan nesilleri yaratmak için aileleri doðuma teþvik etmektedir.her zaman olduðu gibi,en söylenmeyecek sözü,en son söylemesi gereken,pat diye, hiç bir maddi dayanaðý olmadan,hem de Dünya Kadýnlar Günü' nden bir gün önce ortaya çýkýp söyleyerek,bilincimizi bulandýrmaya, aklýmýza zarar vermeye devam etmektedir. Siz Anadolu'mun Nene Hatunlarý, Kara Fatmalarý, Gördesli Makbuleleri; "Kadýn olarak var olmak için baþ kaldýrmalýsýnýz, erkek egemen korku kültürüne karþý"bu beden benim,hiç kimse bu beden hakkýnda benden önce söz sahibi olamaz" demelisiniz." Özgür kadýn;özgür çocuk, özgür çocuk; özgür gelecek demektir.kadýnýmýza, kadýnlýðýmýza, çocuðumuza, geleceðimize sahip çýkalým.baþkalarýnýn,bize ait olan bu deðerleri yok saymasýna,çiðnemesine izin vermeyelim. Dünya Kadýnlar Günü'nüz kutlu olsun. Bilimin ýþýðý yolumuzu aydýnlatsýn. Saygýlarýmla NEVÞEHÝR/Sulucakarahöyük 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü Nevþehir de gerçekleþtirilen bir dizi etkinlikle kutlandý. Nevþehir de kutlandý Nevþehir Belediyesi ve Kadýn Platformu nun ortaklaþa düzenlediði 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kutlamalarý, Nevþehir Paþa Konaðý önünde,kadýnlarýn yürüyüþü ile baþladý. Nevþehir Valiliði ne kadar yaklaþýk 1,5 km lik bir alanda yürüyen kadýnlar,burada Atatürk Anýtýna çelenk koyarak saygý duruþunda bulundu. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kutlamasý etkinliði daha sonra Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde devam etti. Saygý duruþunun yapýlmasý ve ardýndan Ýstiklal Marþý nýn söylenmesi ile baþlayan törende konuþan Nevþehir Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu Müdürü Nimet Karataþ, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nin tarihi geliþimi ile bilgiler aktardý. Karataþ,kadýnlarýn her alanda etkinliðinin ortaya konulmasý gerektiðini belirterek,toplum hayatýnýn her alanýnda var olmasýna karþýn kadýnýn genelde yok sayýldýðýný vurguladý.karataþ bugün gelinen noktada kadýnlarýn eðitim baþta olmak üzere sosyal yaþamda ve siyasette var olan potansiyel güçlerini ortaya koyamadýðýný da ifade ederek,bu tür anlamlý günlerde toplumsal bir bilinç oluþturulmasý için önemli bir çaba oluþturulmaya çalýþýldýðýný söyledi. SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver de,kadýn ve erkek arasýnda ortaya çýkan sorunun kökünde samimiyetsizliðin aranmasý gerektiðini belirtti. Ünver Bugün kadýn ve erkek eþitsizliði konusunda ciddi bir sorun var ise ve bu halen çözümlenmemiþ ise burada samimi olarak hareket edemediðimizi düþünüyorum. Bir hastalýðýn teþhisini güzel koyduðumuzda tedaviye yönelik çalýþmalarýn daha baþarýlý olacaðýna inanýyorum. Bugün halen toplumda kadýn haklarý, erkeklerin toplumda daha egemen görüntü vermeleri ve kadýnýn toplumda her yerde olduðu halde hiçbir yerde olmadýðý bir durumu yaþýyor isek bunda sadece erkekler mi suçlu acaba. Bazýlarýnýz bana kýzacaklar. Siz gelin ile kayýnbaba arasýnda yazýlmýþ bir tekerleme duydunuz mu bugüne kadar hiç. Bu satýlýktýr. Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite Otel Ýnþaatý Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 587m2 626m2 638m2 617m2 634m2 609m2 610m2 kavganýn bir yanýnda gelin, diðer yanýnda kaynana var. Bugüne kadar Anadolu da evlenme çaðýna gelmiþ genç kýzýmýzýn bir erkekle evlendirilmesi öncesinde hiçbir erkeðin bir diðer erkekle yan yana gelip, belirlenen gelin adayý ile ilgili konuþtuklarý bilinmez. Bunu yapan hep kadýndýr. Evlenme öncesinde Anadolu da bir gelenek vardýr. Gelin evde çalýþacak bir ýrgat olarak ele alýnýr. Halbuki genç kýz bir ýrgat kesinlikle deðildir ve olamaz da zaten. Bunu belirleyen annedir; nihayetinde kadýndýr. Önce o beðenir, o karar verir. Anadolu Toplumunda erkeðe hiç bakýlmaz, kýza bakýlýr. Bunu hep kadýnlarýmýz yapar. Erkeðin bu iþte olmasý oldukça küçük bir ihtimaldir.yani bugün yaþanýlan kavganýn iki yanýnda da kadýn var. Bu nedenle hastalýðý iyi teþhis etmemiz gerekir. dedi. Mor balonlarla yürüdüler! Nevþehir'de çeþitli etkinliklerle kutlandý. arka sýrada kadýnlara eþlik ederken, NEVÞEHÝR/Sulucakarahöyük Nevþehir'de gerçekleþtirilen Dünya Kadýnlar Günü kutlamalarýnda, kadýnlar mor balonlar ile yürüdü. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü, Ýlk olarak Nevþehir Belediyesi Paþa Konaðý önünde toplanan, çeþitli kadýn derneði ve vakfý temsilcileri, ellerinde mor balonlar ve yakalarýnda yine þiddeti temsil eden mor yaka gülleri ile birlikte Nevþehir Valiliði önüne yürüdü. Yürüyüþe Birleþmiþ Milletler Ortak Programý Temsilcisi Nilgün Salmaner ve Nevþehir Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Nimet Karataþ ile birlikte katýlan grupta tek erkek ise Nevþehir Vali Yardýmcýsý Ruhi Paker oldu. Paker yürüyüþ boyunca en kadýnlar ellerindeki "Þiddete Son", "Korunmaya Muhtaç Deðiliz", "Kadýnlar Meclise ve Yaþasýn Kadýn Dayanýþmasý" þeklindeki dövizler ile mesajlarýný iletmeye çalýþtýlar.yürüyüþe Üniversiteli kýz öðrenciler ise mor eþarp ve þalvar giyerek katýldý. Valilik önünde yürüyüþlerini tamamlayan kadýnlar burada Saygý Duruþunda bulunup Ýstiklal Marþý'ný okuduktan sonra Kadýn Dernekleri yöneticileri Atatürk Anýtý'na çelenk sundu. (kaynak: haberkent) Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi SATILIK ARSALAR Çep: Tel:

3 10 Mart 2008 Pazartesi Hacýbektaþlý kadýnlar 8 Mart ý kutladýlar Aycan Akyürek Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber: Aydýn Þimþek Fotoðraflar: Sertaç Danacý-Ercan Özçelik Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði,CHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü,SHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü,ÖDP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü,Erzurum Yoðurtçular Köyü Derneði,Eðitim-Sen, Halk Evi ve Sulucakarahöyük Gazetesi nin ortaklaþa gerçekleþtirdikleri 8 mart dünya emekçi kadýnlar günü etkinliði 9 Mart Pazar günü Süha savaþ Düðün Salonu nda yapýldý. Etkinlik Hacýbektaþ Kadýn Platformu adý altýnda faaaliyetlerini gerçekleþtirdi. Kadýn Platformu adýna Atatürk büstüne çelenk býraktý. Atatürk büstüne çelenk koyan Hacýbektaþ kadýn Platformu aktivisti bayanlar salon etkinliðine gelen Hacýbektaþlý bayanlarý karanfil çiçekleri ile karþýlandýlar. Yoðun katýlýmýn zaman zaman izdihama neden olduðu, bazý konuklarýn ise; yer yokluðu nedeni ile etkinlikten ayrýldýklarý görüldü. 8 Mart ýn tarihe geçmesine neden olan olayda ve tüm emek mücadelesinde yaþamýný kaybedenlerin anýsýna 1 dakikalýk saygý duruþunun ardýndan sýrasýyla Miyase Taþdemir, Aliye Okur katýlýmcýlara hitaben konuþmalarýný yaptýlar. Miyase Taþdemir yapmýþ olduðu konuþmasýnda Tarihte Türk kadýnlarý erkeklerin arkasýnda gölgesinde olmayýp, omuz, omuza yaþam mücadelesi vermiþ; Orta Asyada ata binip avlanan, tarlada çalýþan, iþgallerde elinde balta ile direnen,kurtuluþ Savaþýnda cephenin en önünde savaþan kadýnlarýmýz Büyük önder Atatürkle Cumhuriyeti kurdular. Konuklar karanfillerle karþýlandýðýnda Cumhuriyet bir kadýn devrimidir. Cumhuriyeti kuranlar tercihlerini büyük bir kararlýkla, cesaretle ortaya koymuþlardýr. Cumhuriyetle baþlayan büyük toplumsal dönüþümün temel ekseni kadýn erkek eþitliði olmuþtur. M.Kemal Atatürk'ün en büyük projesidir. Bugün kadýnlarýmýzý peçenin içine sokmaya, türbanla kapatmaya zorlayan düþünce ; kadýna evinde baský, iþyerinde taciz, bozuk düzende ise nema olarak görmektedir. Kýsacasý ülkemizde her geçen gün AKP iktidarý sayesnde kadýnlar 2. sýnýf vatandaþ konumunda kalmaktadýrlar. Ancak günümüzde haklarýný kendi elleriyle teslim etmeye razý kadýnlar bulunmakta. Cami avlusunda sloðan atanlar gibi. Kendisini karanlýða hapsedecek partinin peþinden gidenler Aliye Okur gibi. Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etmiþtir. O gençleri doðran büyüten, eðiten bizler deðilmiyiz? Gelin kadýnlar anneler, bacýlar güçlerimi birleþtirip karanlýða hayýr deyip, aydýnlýk bir Türkiye yaratalým. dedi. Taþdemirin konuþmasýnýn ardýndan konuþan Aliye Okur ise ; Yýl 2008 Türkiye kadýna uygulanan þiddet konusunda Ortadoðu ülkelerinde bile birinci sýrada yer alýyor. Yeni anayasa taslaðýnda kadýnlar, engelliler ile birlikte koruma altýna alýnýyor.. Yeni Sosyal Güvenlik Yasasý çerçevesinde, kadýnlarýnda bir çok haklarý budanýyor, yok ediliyor. Çalýþan kadýnlarýn 6 aylýk emzirme hakký 1 aya indiriliyor. Kadýn emeklilik yaþý 65 e çýkarýlýyor. diyerek kadýnlarýn AKP tarafýndan adeta köleliðe zorlandýðýna dikkat çekti. Dini, türbaný da çaldýklarý minarelere kýlýf yapmaya çalýþanlara seslenen Aliye Okur Sevgili analar, sevgili kadýnlar..alevi düþmanlýðý, Kürt düþmanlýðý, laiklik düþmanlýðý, emek ve demokrasi düþmanlýðý ile beslenen Kinle nefretle ve savaþla beslenen güçler, bizleri teslim almaya çalýþýyorlar, yüreklerimizi teslim almaya çalýþýyorlar, kadýnlýðýmýzý, ruhumuzu, onurumuzu teslim almaya çalýþýyorlar.. Sevgisizliðin, nefretin, ýrkçý ve gericiliðin kol gezdiði, vahþi sömürü düzeninin acýmasýzca hüküm sürdüðü bu günlerde, her zamankinden daha fazla birlik ve dayanýþmaya ihtiyacýmýz var. þeklinde konuþtu. Gülfidan ý okuduðu þirii takiben ABD-AKP Çarþafý isimli görsel ve sessiz doðaçlama katýlýmcýlarýn ilgisini topladý. Kadýn sorunlarýnýn anlatýldýðý slayt gösterisinin ardýndan Ayca Akyürek (Ortaöðretim öðrencisi) büyüdüðünde görmek istediklerini katýlýmcýlarla paylaþtý. Aþýk Yorguni,Yeliz Karataþ,Solmaz Akalýn,Ulaþ Kaim ve arkadaþlarý, Güner Kaçar ve Þahin Kavlak sýra ile sahne almalarýnýn ardýndan yapýlan ikram ile etkinlik son buldu. Solmaz Akalýn Miyase Taþdemir KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. BAÞSAÐLIÐI Çayýrbað Çiftliði nden Ümügülsüm Karabaçak Hak ka yürümüþtür. yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. BAÞSAÐLIÐI Hacýbektaþ MEDAÞ Ýþletmesi Þefi Rahmi Tekin in annesi Ayþe Tekin Hak ka yürümüþtür. Yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Birol Eranýl

4 10 Mart 2008 Pazartesi Ekonomist: Mustafa SÖNMEZ: AKP'nin bu týrmanýþý bal gibi sýnýfsaldýr Ýslami kökenden gelen bir partinin kapitalizmle kan uyuþmazlýðý yaþayacaðý þeklinde bir yasa yok. Kapitalizmin kendi oyun kurallarý var. Onun kurallarýna, din ve devleti bütünleþik yaþayan formasyonlar var. Malezya en bilinen örneði Neo-liberalizmi militanca uygulayan AKP iktidarýnýn, Amerika Birleþik Devletleri'nin ýlýmlý Ýslami ülke beklentisine cevap vermek için canla baþla çabaladýðý ve tüm kurumlarý bu proje doðrultusunda ele geçirmeye çalýþtýðý ortada... Yazý dizimizin dünkü bölümündetürkel Minibaþile küresel sermayenin siyasal Ýslam'ý nasýl kullandýðýný, aralarýnda nasýl karþýlýklý bir iliþki olduðunu irdelemeye çalýþtýk. Gerçekten de iç ve dýþ dinamiklerle solun emekçilerin gözünde inandýrýcý bir proje olmaktan çýkmasý ve yerine Ýslami kesimin bilinçli bir þekilde ikame edilmesi, küreselleþmenin oldukça iþine geldi. Ulus devlet örtüsünün kalkmasý ile dinsel ve ýrkçý örgütlenmeler topluma derinden nüfuz etti. Cemaat aðlarý ve sadaka dernekleri ile topluma bir biat kültürü yerleþtirildi. Belki bugünkü türban tartýþmasýna biraz da bu gözlüklerle bakmak gerekiyor. Sadece basit bir "hak ue özgürlük" perspektifi, bütünlüklü saldýrýnýn görülmesini engelliyor. Öte yandan AKP'ye cepheden karþý çýkmayan sol, haklý bazý kaygýlarýn þouen, otoriter, sözde solun mecrasýnda akmasýna göz yummuþ oluyor. Öte yandan yoksul kesimlerle buluþma adýna yapýlan sim! toplumcu çabalar, bir süre sonra düzenin kontrolüne giriyor. Dizimizin bugünkü bölümünde ise Ekonomist Musta-fa Sönmez ile AKP'nin hangi sýnýfsal temele oturduðunu, sosyal devletin nasýl tahrip edildiði, ýlýmlý Ýslam modelinin iktisadi boyutunu tartýþtýk. AKP iktidarýný þiþiren uluslararasý likidite balonunun nereye kadar süreceðini, olasý bir global krizin emekçi sýnýflarý nasýl etkileyeceðini ve solun burada nasýl bir pozisyon almasý gerektiðini konuþtuk. "Toplumsal dokuyu Ýslamlaþtýrma" sürecinin neo-liberalizme nasýl katký sunduðunu, hangi projeye hizmet ettiðini sorguladýk. Ülkede küresel sermayeyle eklemlenme süreci hýzla ilerliyor. AKP bu konuda baþat bir görev üstlenmiþ gözüküyor. Ýslamcý kökenden gelen bir partinin küresel sermaye ile kurduðu bu iliþkiyi nasýl deðerlendiriyorsunuz? Ýslami kökenden gelen bir partinin kapitalizmle kan uyuþmazlýðý yaþayacaðý þeklinde bir yasa yok. Kapitalizmin kendi oyun kurallarý var. O oyun kurallarýna din ve devleti bütünleþik yaþayan toplumsal formasyonlar da var. Malezya en bilinen örneklerden... Hem þeriatçý hem de küresel kapitalizmle bütünleþik, uyumlu. AKP de ayný modeli uygulama yolunda. Neoliberelleþmede hayli agresif ve iþtahlý olmasý onun dinci karakterinin fazla dert edilmemesini de getiriyor, ama þimdilik... Peki Türkiye'de bu neoliberallleþme hangi yöntemlerle tesis ediliyor? Türkiye'de neoliberalizm, 24 Ocak 1980'den bu yana geçerli kýlýnmaya çalýþýlan bir iklim ve yaklaþýk 30 yýldýr iniþli çýkýþlý bir seyir ile bir hayli yol aldý. Faiz, döviz Ayadan serbestleþti, dýþ ticaret liberal-leþti, sermaye harekeden serbestleþti..bugün dýþ ticaret hacmi 265 milyar dolarý, dýþ borç stoku 240 milyar dolarý, doðrudan sermaye ve portföy yatýrýmlarý yýllýk 45 milyar dolara ulaþmýþ durumda. Türkiye'nin dýþarýdaki yatýrým stoku 12 milyar dolar dolayýnda. Bütün bunlar neoliberal uygulamalarýn getirdiði, Türkiye'nin dünya kapitalizmi ile bütünleþmesinin boyutlarý.»türkiye, dünya kapitalizmi ile bütünleþirken AKP'nin uluslararasý sermaye tarafýndan desteklendiðini düþünüyor musunuz? Uluslararasý sermaye, kendi birikim serüvenine katkýda bulunan, oyun planýna uyan iktidar ne ise, hangisi ise onunla uyum içinde olur krizinin hükümeti, Kemal Derviþ'in katýlýmýyla Küreselleþme ve Siyasal Ýslam enkaz kaldýrma görevini yerine getirdikten sonra, miyadýný doldurmuþ oldu krizinde ölümü görmüþ seçmenlerin, krizi yaratan ve acý reçete uygulatan 57. Hükümet'i 2002 seçimlerinde cezalandýrmasý ve denenmemiþi deneme tercihi ile 2002 de iktidara geldi ve acý reçetelerle istikrar kavuþturulmuþ iktidarý kucaðýnda buldu. Bir þey daha yardýmcý oldu AKP iktidarýna: Dünyadaki likidite bolluðu...bu sayede AKP, IMF ve AB çapalarýna baðlý ekonomiyi, bol sermaye giriþi sayesinde büyümeden, büyümeye taþýdý. Likidite bolluðu sayesinde yaþanan sermaye giriþleri, döviz kurunu aþaðý doðru basarken, düþük kur, ucuz ithalatý, fiyat düþüþlerini, ucuz borçlanmayý mümkün kýldý, vb bir bahar havasýný da getirdi. Yani AKP politikalarý ile uluslararasý piyasalarýn istekleri denk düþtü... Bu süreçte AKP, özelleþtirmeler, AB ile uyum, ABD'nin BOP meselelerinde, piyasalaþma, devletin küçültülmesi, liberalleþme pratiklerinde hep uyumlu göründü ve baþta TÜSÝAD çevresi olmak üzere iç ve dýþ sermaye çevreleri ile frekans tutturdu. Bu geliþmelerin meyvesi, 2007 seçimlerinden yüzde 47'lik oya tahvil oldu. Son zamanlarda sosyal devletin yerini sadaka düzeninin aldýðý görülüyor. Ýslamcý bir parti belki de neoliberal düzeni tesis etmek için biçilmiþ kaftan. Çünkü yardým kuruluþlarý ile yoksullarýn aldýðý yara tamir ediliyor. Buna katýlýyor musunuz? Küreselleþme, liberalleþme, ekonomik darvinizm demektir. Yani güçlünün ayakta kalmasý, güçsüzün tasfiyesi, ayýklanmasý... Küreselleþme, dünya bloklarý arasýnda amansýz bir rekabeti ve rekabet gücü edinmek için, sosyal haklarýn budanmasýný da getiriyor. Sosyal devlet, neoliberalizm konseptine uymayan bir olgu. AB bile artýk bu rüzgâra karþý sosyal boyutunu koruyamýyor, sosyal devlet hizmetleri hýzla piyasalaþtýrýlýp meta-laþtýrýlýyor. Oradan ayrýlan kaynaklar sermayeye rekabet gücü saðlamasý için tahsis ediliyor. Bu, Türkiye için de geçerli. Türkiye'de de sosyal devlet hýzla Barýþ ÝNCE - Önder ÝÞLEYEN (Birgün) (12) devre dýþý... Gelir eþitsizliði hýzla büyüyor, iþsizlik artýyor, tarým çözülüyor, kent yoksullarý artýyor ama sosyal devlet harcamalarý mali disiplin adý altýndaki bütçe uygulamalarý ile azaltýlýyor. AKP; burada kendi "sosyal dayanýþma" sistemini ikame ediyor. Normalde sosyal devletin vatandaþla iliþkisinde hak ve sorumluluk iliþkisi içinde bütçeden ayýrýp vermesi gereken haklar (kaynaklar), bütçe dýþýndan AKP'nin bir ianesi þeklinde veriliyor. Bunun kaynaklarý da, baþta TOKÝ olmak üzere inþaat projelerini alan müteahhitlerden, belediyelerden vakýflar, dernekler yoluyla devþirilen kaynaklarýn islami motiflerle bezenip yoksula daðýtýlmasý ve onu minnettar býrakma esasýna dayanýyor. Bu minnettarlýk, taban olmaya, militanlýða, partizanlýða tahvil ediliyor. Son günlerde yeniden týrmanan laik, antilaik gerilimlerini nasýl deðerlendiriyorsunuz? Emekçiler bu saflaþmada nasýl bir pozisyon almalý? Neo-liberalizmi militanca uygulayan AKP iktidarýnýn, ABD'nin ýlýmlý islami ülke beklentisine cevap vermek için canla baþla çabaladýðý ve tüm kurumlarý bu proje doðrultusunda ele geçirmeye çalýþtýðý ortada. Bu, Çankaya'dan YÖK'e, yargýya, Türk-iþ'e medyaya kadar uzadý. Bütün bu çabalarýn antilaik çabalar olmanýn yaný sýra sýnýfsal olduðuna dikkat çekerim. AKP'nin, bu týrmanýþý bal gibi sýnýfsaldýr. Çünkü AKP'nin arkasýnda giderek palazlanan bir sermaye fraksiyonu olduðu gibi, AKP, iktidarýný pekiþtirerek arada, ortada duran sermayedarlara mahalle baskýsý uygulayarak da onlarý yanýna çekmenin peþindedir. Elindeki özelleþtirme projelerini, ihale sistemini kent rantlarýný bu yolda pervasýzca kullanabilmektedir. Toplumsal dokuyu Ýslamlaþtýrma, son tahlilde neoliberalizmin emrindeki AKP'nin yeniden ve yeniden üretmeye çalýþtýðý mevcut üretim iliþkilerine, bölüþüm iliþkilerine hizmet eder. Bu týrmanýþýn, zenginlerin daha zengin edildiði, toplumun inanýþý ne olursa olsun kalan kesimini de hýzla yoksullaþtýrdýðýný, sýnýfsal farklýlýklarý pekiþtirdiði, toplumu özgürleþtirmeyip köleleþtirdi-ðini, kadýnlarý tutsaklaþtýrdýðýný, toplumu hýzla kaderci teslimiyetçi, bir yörüngeye taþýdýðýný görmemiz gerekiyor. Son olarak küresel ekonomide bir krizin olduðu görülüyor. Bu durum, neo-libealizme eklemlenen Türkiye'ye nasýl yansýr? Hayret uyandýran þey, dünyanýn global bir köy haline geldiðini iþlerine geldiði zaman vurguyla söyleyenlerin, krizin bulaþýcýhðý söz konusu olduðunda, "Bize ulaþmaz, bizi etkilemez" türü yavan ve desteksiz reaksiyonlar vermeleriydi. Bunlarýn baþýnda tabii ki Türkiye'nin Baþbakaný ve bakanlarý geliyor. Bir tür global karanlýkta korkmadýðýný belirtmek için ýslýk çalma çocukluðuna benzeyen bu tavýr, derece derece birçok ülkede var. ABD'deki hapþýrmanýn kendilerini nezle etmeyeceðini sanan AB, anýnda resesyonun etkisi altýna girdi. Ýddia, yükselen Çin, Hindistan gibi pazarlarýn, bu dönemin ayakta kalan ve direnen ülkeleri olacaðý... Niye, neden? Dünya ekonomisinin üçte birini oluþturan ABD resesyona girmiþken, onunla iç içe olan AB 'de resesyonun ayak sesleri hýzla duyulurken, bu iki blokun "tedarikçisi" Çin ve Hindistan nasýl durgunluðun dýþýnda kalacak ki? Ham petrol, doðalgaz baþta olmak üzere hammadde üreten Rusya ve Orta Doðu ülkeleri nasýl sürecin dýþýnda kalacaklar ki? Gelelim Türkiye'ye... AKP iktidarý iþine gelince dünya ekonomisi ile ne kadar bütünleþildiðini böbürlenerek ifade edenlerden, ama konu kriz, dalgalanma, resesyon olunca bu kadar bütünleþik ekonominin bunun nasýl dýþýnda kalacaðý, "bize nasýl bir þey olmayacaðý " pek anlatýlamýyor. Oysa bize çok þey olur bu çalkantýda. Neden derseniz; Türkiye son 7 yýlda, Dünya ekonomisi ile dýþ ticaret hacmini 265 milyar dolarýn üstüne çýkardý. Dýþ borç stoku 250 milyar dolara yaklaþýyor. Yüzde 63'ü de özel kesimin. Doðrudan yabancý sermaye ve sýcak para giriþleri yýllýk 45 milyar dolarý bulmuþ ve ekonomi bu dýþ kaynak girerse büyüyor, girmezse küçülüyor. Borsada yabancýlar yüzde 70'e yakýn pay sahibi. Türk sermayedarlarýnýn dýþ yatýrýmlarý 12 milyar dolara ulaþmýþ durumda. Türkiye, dýþ ticaretinin yarýsýndan fazlasýný AB'ye odaklamýþ durumda. Bu kadar dünya ekonomisi ile bütünleþmiþ bir ekonominin, dünyadaki resesyondan etkilenmemesi mümkün deðil ve olmayacaktýr. Karanlýkta ýslýk çalmakla da korkulardan kurtulmak mümkün deðildir. Peki bundan sonra ne olacak? Olabilecekler, olmaya baþlamýþtýr zaten. Borsadaki yabancý yatýrýmcýlar, satýp çýkma eðilimlerini iyice belirtmiþlerdir. Bu, TL'den dövize geçiþleri hýzlandýrabilir ve kur ani çýkýþlar gösterebilir. Merkez Bankasý döviz rezervleri ani dalgalanmalarý düzenleye-mezse olabilecekleri düþünmek bile istemezsiniz. Dünyadaki resesyonla yaþanacak küçülme, haliyle ihracata talebi azaltýr, sýcak para çýkýþý ve gelmesi beklenen doðrudan yabancý sermayenin gelmemesi halinde Türkiye'de 2008 için umulan yüzde 5 büyüme hayal olur. Bu hem aile gelirlerinin azalmasýna yol açar hem iþsizliðe tüy diker. Kaderlerini IMF ve AB çýpalarýna baðlayanlar, bu çýpalarýn taramasý sonucu kendilerini bir anda global akýntýnýn önüne kapýlmýþ bulabilirler. Böylesi dönemlerde gerçek kaybý çalýþan, çalýþamayan kesimler verir. AKP iktidarýnýn olasý ciddi bir çalkantýda B planý olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Olasý resesyon, çalkantý, kriz -her ne olacaksa- durumunda, böylesi konjonktürlerden en olumsuz eüalenen kesimlerle ne tür dayanýþma mekanizmalarý geliþtirilmesi gerektiði, makro ekonomi politikalara ne tür alternatif çýkýþlar sunulabileceði üstüne hýzla kafa yormakta geç kalmamak gerekiyor. (Bitti)

5 10 Mart 2007 Pazartesi Ara Güler'den, Belediye'ye tepki "Serginin metroda açýlmasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?" sorusunu Güler, "Açýlmýþ artýk ne yapacaksýnýz, toplayalým mý? Sergi, sergi salonunda açýlýr" diye yanýtladý. Müdür çaldý, yaþlýlar oynadý Sulucakarahöyük Fotoðraf sanatçýsý Ara Güler'in 130 fotoðrafýndan oluþan ''Ýstanbul'da Alýn Teri'' adlý serginin, Taksim Metrosu'nda açýlmasý sanatçýyý kýzdýrdý. Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO) ile Büyükþehir Belediyesinin ortaklaþa düzenlediði serginin açýlýþýnda konuþan Ara Güler, bir fotoðraf makinesi ve gözleri olduðunu ifade ederek, "1950'lerden beri ve hatta daha öncesinden itibaren hep sizin için etrafa baktým, þimdi bu baktýðým ve çektiðim þeylerin sergisini burada göreceksiniz" dedi. Hayatýnda ilk kez bir metroda sergi açtýðýný belirten Güler, "Bütün mevzu þu ki benim bu görüþlerim seneler sonra sizlere ulaþýyor ve bunun için de çok mutluyum" diye konuþtu. Açýlýþtan önce tepkiliydi Açýlýþtan önce gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Ara Güler, "Ben yaþayan adamýn fotoðrafýný çekerim. Manzara çekmem, manzara fotoðraf deðildir. Manzara, bir þeyin yeniden kaydýdýr. Yenilik deðildir. Bir insanýn bir anýnýn yakalanmasý o zaman deðer taþýr benim için. Ben insanlý yaþayan fotoðraf çeken adamým. Boþluk beni ilgilendirmiyor" diye konuþtu. Güler, "Metroda açýlmasý, eserlerin daha çok kiþi tarafýndan görülmesi açýsýndan önemli deðil mi?" sorusuna da "Daha çok insanýn görmesi benim için mühim bir þey deðildir. Buradan insanlar iþine gücüne gidiyor, benim yaptýðým hiçbir þeyi de anlamýyor" yanýtýný verdi. Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ da sergideki fotoðraflarýn, Ara Güler'in yarým asrý aþkýn sanat serüveni içinde Ýstanbul'a bakýþýný yansýttýðýný söyledi. Ýstanbul'un birçok sanatçýya ilham kaynaðý olduðunu belirten Topbaþ, "Her alanda Ýstanbul, adeta kendisine dokunaný ve bakaný farklý bir noktaya taþýmýþtýr. Ara Güler de bir fotoðraf sanatçýsý olarak gerçekten deðiþik enstantaneleri günümüze taþýmýþ" dedi. Topbaþ, "Ýstanbul ve Ýstanbul'un bu objeleri olmasaydý, herhalde Ara Güler kendini fotoðrafa yönlendirmezdi. Bunun da kendisi için önemli bir nokta olduðunu ifade etmek istiyorum. Ara Güler'in, Ýstanbul'un gözü olduðuna inanýyorum" diye konuþtu. Kadir Topbaþ, 1960'lý yýllarýn baþýnda kendisinde de bir fotoðrafsevgisi baþladýðýný ama devam ettiremediðini anlatarak, yeni birfotoðraf makinesi aldýðýný, Ara Güler ile fotoðraf çekmeye baþlayacaðýný ve bir fotoðraf sergisi açmayý düþündüðünü söyledi. Sergi, 6 Nisana kadar açýk kalacak. (kaynak: kenthaber) Ortahisar Kalesi turizme açýlýyor Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ Hacýbektaþ Rifat Kartal Huzurevi'nde 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsý ile düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri doyasýya eðlendi. Hacýbektaþ Huzurevi sakinleri 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü eðlenerek kutladý. Huzurevi Müdürü Hüsamettin Ekim baðlama çalarken, huzurevinde barýnan nine ve dedeler de þarkýlar söyleyerek eþlik etti. Huzurevi sakinleri yaklaþýk 2 saat süren eðlence programýnda, eðlenerek stres atarken, Huzurevi Müdürü Hüsamettin Ekim'in Kýrþehir'e tayininin çýktýðý söylentisi üzüntüyle karþýlandý.tayin haberine tepki gösteren huzurevi sakinleri; "Müdürümüzü çok seviyoruz. O gelmeden önce tam anlamýyla huzurumuz yoktu.yapa yalnýz 4 duvar arasýnda yaþýyor ve pencerenin önünde sessizce dýþarýda olan biteni seyrediyorduk. Müdürümüz gelince huzurevimize huzur ve neþe geldi" þeklinde konuþtular. Baðlamasýyla birbirinden güzel türkü ve uzun havalar çalan Huzurevi Müdürü Ekim, Dünya Kadýnlar Günü'nde özellikle kimsesiz býrakýlmýþ ihtiyar nineleri yalnýz býrakmadýklarý ve onlarý sevindirdikleri için mutlu olduklarýný söyledi. Eðlence programýna, Huzurevi Müdürü Hüsamettin Ekim ile birlikte iþadamý Mehmet Zengin, daire müdürleri ve huzurevi personeli katýldý. TÜRKSAT 3A fýrlatýlmaya hazýr Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Kapadokya'da, bazý bölümleri tehlike oluþturduðu gerekçesiyle turistlerin ziyaretine kapatýlan tarihi Ortahisar Kalesi yeniden turizme açýlacak. Nevþehir'in Ürgüp ilçesine baðlý Ortahisar beldesinde bulunan ve tarihte hem stratejik hem de yerleþim amaçlý kullanýlan 80 metre yükseklikteki Ortahisar Kalesi, 2004 yýlýnda bazý bölümleri yýkýlma tehlikesi oluþturduðu için turistlerin ziyaretine kapatýlmýþtý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na ait olan tarihi kalenin yeniden turizme açýlabilmesi için bu yýl içerisinde onarým ve bakým çalýþmalarý yapýlacak. Ortahisar Belediye Baþkaný Yücel Yazýcý yaptýðý açýklamada, Ortahisar Kalesi'nin Kapadokya turizmi için büyük bir önem taþýdýðýný söyledi. Çevresinde bölgenin karakteristik sivil mimari örneklerinin bulunduðu kalenin, restorasyon çalýþmalarý için proje çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirten Yazýcý, çalýþmalarýn bu yýl içerisinde baþlamasýnýn hedeflendiðini kaydetti. Yazýcý, "Açýk olduðu dönemlerde her yýl binlerce yerli ve yabancý turistin ziyaret ettiði Ortahisar Kalesi maalesef 4 yýldýr turizme kapalý. Buranýn kapalý olmasý belde turizmini de olumsuz yönde etkiliyor. Bir an önce restorasyon çalýþmalarýnýn yapýlmasý için giriþimlerimiz sürüyor. Konuyla ilgili yapýlan ihalenin ardýndan hazýrlanan proje Mart ayý içerisinde Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu'na sunulacak. Kurulun kararý ile birlikte sanýrým bu yýl çalýþmalar yapýlýr ve 2009 yýlýnda kale yeniden turistlerin ziyaretine açýlýr" dedi. Kaynak:knthbr-iha Sulucakarahöyük TÜRKSAT 3A, testlerde saðlanan baþarýnýn ardýndan fýrlatýlmaya hazýr hale geldi. Uydu, Güney Amerika'daki Fransýz Guyanasý'ndaki fýrlatma rampasýna götürüldü. Fýrlatma programýnda herhangi bir gecikme olmamasý halinde uydu, Nisan ya da Mayýs ayýnda yörüngesine fýrlatýlacak. TÜRKSAT 3A'nýn özellikleri Türkiye'nin ihtiyaçlarý ve pazar alanlarý düþünülerek tasarlanan TÜRKSAT 3A, Asya, Avrupa ve Türkiye'den yayýn yapacak kuruluþlarýn taleplerine cevap verebilecek nitelikte. TÜRKSAT 3A, halen yörüngede bulunan Türksat 1C uydusunun mevcut kapasitesinin tamamýný karþýlayacaðý gibi TÜRKSAT 2A uydusunun yükünü de hafifletecek. TÜRKSAT 1C uydusu üzerindeki televizyon, radyo ve VSAT hizmetleri, 42 derecedeki yörüngesine girmesiyle birlikte TÜRKSAT 3A'ya aktarýlacak. Yeni uydu, yalnýzca televizyon yayýnlarý için deðil, coðrafi koþullar nedeniyle radyolink ve kablo iletiþim altyapýsý mevcut olmayan bölgelere uydu terminalleri aracýlýðýyla telefon, internet, faks gibi çok çeþitli hizmetlerin götürülmesi için de kullanýlacak. TÜRKSAT 3A, yaklaþýk 20 yýl süre ile hizmet verecek ve üzerinde 120 Wattlýk 24 adet Ku-band transponder bulunacak. Uydunun kapsama alaný, Avrupa'nýn tamamý ve Asya'nýn büyük bir kýsmý olarak planlandý. TÜRKSAT 3A'nýn, kapsama alaný konusunda diðer uydulara göre yüksek düzeyde anahtarlanabilir kapasiteye sahip olmasý, önemli bir avantaj olarak gösteriliyor. Yayýnlara yüksek kalite gelecek Mevcut uydulardaki doðu ve batý kapsama alanlarý arasýnda seçim sýnýrlamasý, TÜRKSAT 3A'da olmayacak. TÜRKSAT 3A üzerinden verilecek televizyon ve radyo yayýnlarý, Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'dan santimetre ölçeðindeki küçük çaplý antenlerle çok kolay ve yüksek kalitede alýnabilecek. TÜRKSAT 3A, yýldýz izler (Star Tracker) özelliði ile uzaydaki yýldýzlarýn konumlarýna göre kendi durumunu belirleme yeteneðine de sahip olacak. (knthbr)

6 10 Mart 2008 Pazartesi Kapadokya kültürü müzeye girdi Kuduz aþýlama kampanyasý baþladý Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Kapadokya'da açýlan Yaþam Müzesi bölge halkýnýn kültür ve geleneklerini cansýz mankenler ile anlatýyor. Müzeyi kurulduðu 2004 yýlýndan bu yana 20 bin kiþi ziyaret etti. Nevþehir'in Ortahisar Beldesi nde, Kapadokya'da yaþayan halkýn günlük yaþamý ve geleneklerinin cansýz mankenler ile anlatýldýðý Yaþam Müzesi yerli ve yabancý turistler tarafýndan büyük ilgi görüyor yýlýnda bölgeye turist olarak gelen ve daha sonra ortaðý Murat Sarýkaya ile böyle bir müze kurma kararý alarak hayata geçiren Berrin Yýldýz, 12 odadan oluþan müzenin her odasýnda, birbirinden farklý yöresel kýyafetli cansýz mankenlerin bulunduðunu söyledi. Bölge halkýnýn evlilik törenlerinde uyguladýklarý örf ve adetleri, yemek yeme alýþkanlýklarý, hamamý, gelin odasý, hatýra odasý, kýz isteme odasý, pekmez kaynatma odasý ve maden odasý gibi bölümlerin müzenin temelini oluþturduðunu belirten Berrin Yýldýz, "Bu gibi kültürel yatýrýmlar sadece devletten beklenmemeli. Biz müzeyi bölgeye kültürel anlamda hizmette bulunabilmek için kurduk. Gayemiz, buradan gelir elde etmek deðil. Müzenin Kapadokya turizmine önemli faydalar saðladýðý inancýndayým" dedi. Müzeyi bugüne kadar yaklaþýk 20 bin kiþinin gezdiðini ifade eden Berrin Yýldýz, müzeye en çok ilgiyi ise yabancý turistlerin gösterdiðini de sözlerine ekledi. Nevþehir e M.O. B.E.S.E Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir Vali Yardýmcýsý Mustafa Kemal Keskin, Nevþehir e Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu, Kent Güvenlik Sistemi (M.O. B.E.S.E) kurulmasý için ön çalýþma yapýldýðýný ve çalýþmalarýn devam etmekte olduðunu bildirdi. Nevþehir e Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu, Kent Güvenlik Sistemi kurulmasý çalýþmalarý için oluþturulan komisyon, Vali Yardýmcýsý Mustafa Kemal Keskin baþkanlýðýnda toplandý. Valilik salonunda yapýlan toplantýda Nevþehir e Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu, Kent Güvenlik Sistemi için yürütülmekte olan çalýþmalar deðerlendirildi, görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Vali Yardýmcýsý Mustafa Kemal Keskin, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu, Kent Güvenlik Sisteminin oluþturulmasýna iliþkin bir alt komite oluþturulup, bu komite aracýlýðý ile ön çalýþma yaptýklarýný söyledi. Yapýlan ön çalýþmada Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu, Kent Güvenlik Sisteminin kuruluþu için neler yapýlmasý gerektiðini tespit ettiklerini ifade eden Keskin, söz konusu sistemin Nevþehir e kazandýrýlmasý için hangi kurumun ne gibi çalýþma yürüteceði hususunda bir dizi kararlar alacaklarýný kaydetti. Keskin, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu, Kent Güvenlik Sistemi nin Nevþehir e de kurulmasý için çalýþmalarýn hýzla devam etmekte olduðunu da sözlerine ekledi. Sulucakarahöyük Avrupa Birliði mali yardýmlarý çerçevesinde Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnca yürütülen Türkiye de Kuduz Hastalýðýnýn Kontrolü Projesi kapsamýnda aþýlamalarýn, ülke genelinde kampanya tarzýnda yapýlacaðý bildirildi. aþýlama kampanyasýnýn ise; 24 Þubat 30 Nisan tarihleri arasýnda uygulanacaðý açýklandý. Projenin amacý ise ; kuduzun yaban hayvanlarý ile evcil hayvanlarda kontrolü; insanlarýn, kuduz ve evcil hayvanlardan bulaþabilecek diðer zoonozlar ile enfekte olmalarýna neden olabilecek risk faktörlerinin azaltýlmasý; kuduz hastalýðý ile ilgili Avrupa Birliði kontrol önlemlerinin Türkiye de alýnmasý ve uygulanma olakak belirtildi. Proje kapsamýnda ülke genelinde sahipli ve sahipsiz tüm köpek ve kedi popülâsyonunun aþýlanmasýnýn hedeflendiðine dikkat çekildi. Nevþehir ve baðlý ilçelerinde kuduz aþýlamalarýna baþlandýðý belirtildi. Sahipli ve sahipsiz tüm köpek ve kedilerin Tarým ve Köyiþleri Ýl Müdürlüðü ve Ýlçe Müdürlükleri Veteriner Hekimlerince yapýlaçak aþýlamanýn ise üçretsiz olaçaðý belirtildi..(uygulama bedeli olarak 1,5YTL ücret alýnacak.) Sahipsiz köpek ve kedilerin Belediye ve Muhtarlýklarýn yardýmýyla aþýlanacaðý açýklandý. Aþýlanan sahipsiz hayvanlarýn boyunlarýna ise kýrmýzý bant takýlacaðý, il genelinde aþýlanacak köpek ve kedi sayýsýnýn 3000 olarak hedeflendiði belirtildi. Aaþýlama çalýþmalarýnýn ise 30 Nisan 2008 tarihinde sona ereceði bildirildi. Kuduz aþýlama kampanyasý ile ilgili ayrýntýlý bilgi ve irtibat için Ýl Müdürlüðü ve Ýlçe Müdürlüklerine ait telefon numaralarý. Tarým Ýl Müdürlüðü 0 (384) Acýgöl Ýlçe Tarým Müdürlüðü 0 (384) Avanos Ýlçe Tarým Müdürlüðü 0 (384) Derinkuyu Ýlçe Tarým Müdürlüðü 0 (384) Gülþehir Ýlçe Tarým Müdürlüðü 0 (384) Hacýbektaþ Ýlçe Tarým Müdürlüðü 0 (384) Kozaklý Ýlçe Tarým Müdürlüðü 0 (384) Ürgüp Ýlçe Tarým Müdürlüðü 0 (384) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

7 10 Mart 2008 Pazartesi 7 HAKSOYDER den 8 Mart etkinliði Hacýbektaþ Kültür Turizm Sosyal Yardým ve Dayanýþma Derneði nin gerçekleþtirmiþ olduðu 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde geçtiðimiz Cumartesi günü saat 13: 00 de gerçekleþti. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber: Aydýn Þimþek Fotoðraf: Sertaç Danacý 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü kapsamýnda Hacýbektaþlý kadýnlarýn gerçekleþtirmiþ olduðu bir dizi etkinlik gerçekleþti. Hacýbektaþlý kadýnlarýn birlik ve dayanýþma örneklerinin sergilendiði 8 Mart Hacýbektaþ ta yoðun katýlýmlý etkinliklere sahne oldu. Hacýbektaþ Kültür Turizm Sosyal Yardým ve Dayanýþma Derneði nin gerçekleþtirmiþ olduðu 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde geçtiðimiz Cumartesi günü saat 13: 00 de gerçekleþti. Hacýbektaþlý kadýnlarýn yoðun katýlýmýnýn yýllar yapabilmek. Dedi. Kadýn erkek eþitliði zaman içerisinde, bu görmeleri mümkünmü? gözlendiði etkinlik saygý duruþu ile baþladý. Selmanpakoðlu 8 Mart dünya Emekçi anlayýþ yok olma noktasýna gelmiþtir. Dünya iþlerinin %66 sý kadýnlar tarafýndan Ýstiklal Marþýnýn okunmasýndan sonra; Kadýnlar Günü nün tarihe nasýl geçtiðini þu Ancak Ulu önder ATATÜRK ÜN görülürken, dünya toplam gelirinin %10 nu sunuculuðunu Þevket Gülcan ve Derya ifadeler ile belirtti Kýsaca 8 Mart sürecine devrimleri ile kadýnlarýmýz, Ýnsan anne kýz alan kadýnlarýn haklarýný aldýðý söylenebilir. Önder in yapmýþ olduðu etkinlikte Hacýbektaþ baktýðýmýzda ilk kez, 8 Mart 1908 günü ABD kardeþ ve eþ olma onuruna kavuþtu. Bu örnekleri daha da artýrabiliriz. Kültür Turizm Sosyal Yardým ve Dayanýþma de New York KOTON fabrikasýnda kadýn Dört kadýnla imam nikahlý evlilik son buldu. Görülüyor ki Dünyada ve yurdumuzda Derneði Genel Baþkaný Ýsmihan iþçiler grev e gittiler. Patronlarý grevin Medeni kanunla NÝKAH ve tek kadýnla evlilik kadýn haklarýnýn alýnmasý için, kat edilebilecek Selmanpakoðlu günün anlam ve önemini yayýlmamasý için kadýn iþçileri fabrikaya getirildi. Yasalar önünde her konuda kadýn çok yolumuz var. Ama umutluyuz. belirten konuþmasýný yaptý. kilitlediler. Fabrikada yangýn çýktý pek az kadýn erkeðe eþit olarak! TANIKLIKTA, MÝRASDA, Dünya Kadýnlar gününüzü bu duygularla Ýsmihan Selmanpakoðlu yapmýþ olduðu kurtulurken 129 kadýn yanarak can verdi. Hak ÝÞ HAYATINDA ayný koþullara kavuþturuldu. kutluyorum. konuþmasýnda laik demokratik cumhuriyetin alma giriþimi facia ile sonuçlandý. Bir çok Avrupa ülkesinde kadýnlarýn seçme önemine dikkat çekerek Dünya kadýnlar Bu olay dikkate alýnarak çeþitli yýllarda bir hakký yokken 1930 yýlýnda mahalli seçimlerde Ýsmihan Selmanpakoðlu nun gününü, Hacýbektaþ kadýnlarý olarak bir kez çok ülkede kutlama yapýlýrken, Türkiye de ilk 1934 yýlýnda Millet Vekili seçimlerinde Seçme konuþmasýndan sonra sahne alan Hacýbektaþlý daha kutlarken mutluyuz ancak hüzünlüyüz kez 1921 yýlýnda kutlandý yýlýnda ve Seçilme haklarý olarak verildi. çocuklarýn sergilemiþ olduklarý skeçler ise de. Tüm dileðimiz önümüzdeki yýllarda daha Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu 8 Mart Dünya Ancak Atatürk Devrimleri ile kadýnlarýmýz katýlýmcýlarýn beðenisini kazandý. LAÝK DEMOKRATÝK, birlik beraberlik kadýnlar günü olarak kutlama kararý aldý. bir çok haklarýda elde etmiþse de, bazý Bayanlar korosu, solo türküler ve oyun içerisinde, ATATÜRK ÜN izinde Ulusal Kadýnlarýn her alanda ve ortamda, erkeklere erkeklerimizin beyinlerindeki üstünlük havalarý takiben Semah ekibinin sahne almasýn Cumhuriyetin aydýn kadýnlarý olarak mutlu göre eþit koþullarý elde edebilmek çabalarýna saplantýsý devam etmiþtir, bu anlayýþý ardýndan etkinlik verilen kokteyl ile son buldu. kadýn haklarý diyoruz. örneklersek; Hacýbektaþ Veli nin kadýn ve erkek Yurdumuzda hala þehirlerimizde kadýnlarýn eþitliðine verdiði öneme de deðinen %18 i Köylerimizde %76 sý kocalarýndan dayak Selmanpakoðlu bu alanda Atatürk ün yiyorsa eþitlikten söz edilebilirmi? gerçekleþtirmiþ olduðu devrimlerde kadýnýn Kadýnlarýmýzýn %57 si evliliklerinin ilk gerçek yerini bulduðuna dikkatleri çekerek yýllarýnda þiddetle karþýlaþýyorsa mutluluktan konuþmasýný þu þekilde bitirdi: Kadýnlarýnýzý söz edilebilirmi? okutunuz diyen HACI BEKTAÞ VELÝ, Erkek Töre cinayetleri ile öz kýzýný, öz kardeþini diþi sorulmaz muhabbetin yerinde, Hakkýn öldürenlerin sýzlanmayan vicdanlar kadýn yarattýðý her þey yerli yerinde, Kadýn erkek haklarýný ne kadar kabullenebilir. farký yok bizim nazarýmýzda, Eksiklik noksanlýk Din istismarcýlýðý yaparak, kadýný ikinci senin görüþlerinde. Dörtlük sesleniþi ile sýnýf insan konumuna getirenlerin, 90 cm lik Derneðin Genel Baþkaný Ýsmihan Selmanpakoðlu kadýnlarýn toplum içerisinde önem ve yerini vurgulamýþtýr. tesettür örtüsünün, çemberine, kaosuna sýnýrlayanlarýn kadýnlarý kendileri ile eþit

8 Kadýnlarýn andý... Bizler yeni bir binyýlýn eþiðindeki kadýn insan varlýklarýyýz. Bizler türümüzün çoðunluðunu oluþturuyoruz; buna karþýn hep gölgelerde yaþadýk. Bizler görünmeyenleriz; okur yazar olmayanlarýz, emekçileriz, göçmenleriz, yoksullarýz. Ve diyoruz ki artýk böyle olmayacaðýz! KADINLARIMIZ* Haydi kadýnlar el ele tutuþalým Mutluluk yaðýyor ona doðru koþalým Güçlü kollar tatlý dillerde buluþalým Özgürlük bizim olsun kadýnlar. Kadýnýmýz çalýþýr bostanda baðda Hayvan otlatýr köyün tepesinde daðýnda Bal akar sütünün yoðurdunun yaðýnda Haydi kadýnlar özgürlüðe saðlýða koþalým. Atmýþ baþýna boncuklu pullu yazmasýný Açmýþ rüzgara ipek saçlarýný Okul budur tarla þudur koþar gider kadýnýmýz Haydi kadýnlar yarýnlara mutlu yýllara. Kadýnlarýmýz ekmek olur aþ olur Ahu gözlerde yaþ olur Acýsý büyük olsa da Sabýr olur taþ olur. Aðaç olur dal olur Eþine nazlý yar olur Meyvesini karnýnda taþýr Doðduðunda þeker olur bal olur Ailesini çoðaltýr kadýnlarýmýz. *Kimya SALMAN Gazetemizin 72 yaþýnda üretken yazarý ve þairi. Katkýlarýndan ötürü kendisine teþekkür ediyoruz. Bizler, açlýk çeken kadýnlarýz - pirincin, sýðýnacak bir evin, özgürlüðün, birbirimizin, kendimizin açlýðýný çeken kadýnlarýz. Bizler, susuzluk çeken kadýnlarýz temiz suyun ve kahkahanýn, okur yazarlýðýn, aþkýn susuzluðunu çeken kadýnlar... Bizler, her toplumda, her zamanda varolduk. Katliamlar yaþadýk, ama varolmaya devam ettik. Ýsyan ettik, baþkaldýrdýk ve isyanýmýzýn izlerini býraktýk. Bizler, sürekliliðiz; geleceði geçmiþle, mantýðý duyguyla dokuyoruz. Bizler, aklý baþýnda kadýnlarýz ve EVET diye haykýrýyoruz! Bizler, kemikleri kýrýlmýþ; sesleri, akýllarý, yürekleri kýrýlmýþ kadýnlarýz ama gene de HAYIR diye fýsýldamaya devam ediyoruz. Bizler, ruhunu hiçbir köktendinci kafesin hapsedemeyeceði kadýnlarýz. Bizler, bahçelerimize, soluduðumuz havaya, ýrmaklarýmýza, denizlerimize ölüm tohumlarý saçýlmasýna izin vermeyi reddeden kadýnlarýz. Bizler, her birimiz deðerli, benzersiz, gerekliyiz. Birbirimizin aynýsý olmak zorunda deðiliz ve bunun için kendimizi güçlü, gönençli ve rahat hissediyoruz. Bizler, özlemin kýzlarýyýz. Bizler, 21. yüzyýlýn politikalarýný dünyaya getirecek olan gebe kadýnlarýz. Bizler, erkeklerin 'kendinizi onlardan sakýnýn' diye uyardýðý kadýnlarýz. Bütün sorunlarýn bizim sorunlarýmýz olduðunu bilen kadýnlarýz; bilgeliðimize yeniden sahip çýkýyor, yarýnlarýmýzý yeniden icat ediyor, iktidar da dahil olmak üzere her þeyi sorguluyor ve her þeyi yeniden tanýmlýyoruz. Bizler, Neye ihtiyacýmýz olduðunu, öfkemizi, umudumuzu, geleceðe iliþkin hayallerimizi ayrýntýlarýyla belirledik son birkaç on yýlda. Sessizliðimizi kýrdýk, sabrýmýzý tükettik. Acýlarýmýza aðýt yakmaktan býktýk. Belirsiz sözlerden ve beklemekten býktýk. Eyleme, onura, sevince susadýk. Artýk yalnýzca sabretmek ve varlýðýmýzý sürdürmekle yetinmek istemiyoruz. Bizleri, inkar etmeye, tanýmlar içine hapsetmeye, eritip yok etmeye, mahkum etmeye çalýþtýlar; köleleþtirildik, özgürlüðümüz kýsýtlandý, sürgünlere ve gaz odalarýna yollandýk, tecavüze uðradýk, dayak yedik, yakýldýk, gömüldük. Ama hiçbir þeyle, kendi baþarýsýz sistemlerini kurtarma teklifiyle bile teslim alýnmadýk. Binlerce yýldýr kadýnlar, iktidara sahip olmaksýzýn sorumluluk taþýdýlar; erkekler ise sorumluluk taþýmadan iktidara sahip oldular. Þimdi, bizlere dost olma cesaretini gösteren erkeklere bir denge olanaðý, bir gelecek sunuyor, bir yardým eli uzatýyoruz. Ama onlar olsun ya da olmasýn, biz yolumuza devam edeceðiz. Çünkü bizler kocakarýlarýz, yeni yetmeleriz, ilk gelen ama sonuna dek direnen yerlileriz, tümüyle farklý bir boyutun yerlileri... Biz Zambia'da kýz çocuðu, Burma'da büyükanne, El Salvador ve Afganistan'da, Finlandiya ve Fiji'de kadýnýz. Balinanýn türküsü ve yaðmur ormanýyýz. Kýyýda patlayacak olan dip dalgasýyýz; yitik ve aþaðýlanmýþ ve gözyaþlarý içinde bile olsa, ýþýða doðru sendeleyerek koþanlarýz. Bunlarýn tümü de biziz. Biz yoðunluk, enerji, kabýndan taþmýþ varlýklarýz artýk daha fazla beklemeye tahammülü kalmamýþ, durdurulamaz varlýklar... Ýþte yeni binyýlýn eþiðinde duruyoruz, ardýmýzda yýkýntýlar, bize yön gösterecek bir haritadan bile yoksun, dilimizde korkunun keskin tadý. Gene de zýplayacaðýz! Tahayyül etmek, bir yaratýcýlýk eylemidir. Yaratýcý olmak ise, iradenin uygulanmasý. Bunlarýn tümü politiktir ve mümkündür. "b>ekmek. Tertemiz bir gökyüzü. Barýþýn egemenliði. Bir yerlerde þarký söyleyen bir kadýn sesi, piþen yemeklerden tüten duman gibi her yeri saran bir melodi. Silahlarý býrakmýþ askerler, bereketli hasatlar, iyileþmiþ yara, istenen çocuk, özgürlüðüne kavuþmuþ tutsak, bütünselliðine saygý gösterilen beden, geri dönen sevgili. Ýþaretleri anlamlý ve okunur kýlan o büyülü yetenek. Eþit ve hakça paylaþýlan, deðeri verilen emek. Sorunlarý çözmek için varýlan anlaþmadan duyulan sevinç. Yalnýzca selamlamak için kaldýrýlan eller. Güvenli yerler yürekler, evler, ülkeler öylesine güvenli ki en sonunda artýk güvenli sýnýrlara gerek kalmamýþ. Ve her yerde kahkahalar, dayanýþma, sevinç, dans, doygunluk. Mütevazi bir cennet þimdi'de. Biz bunu gerçek kýlacaðýz; kendimizin yapacaðýz; politikayý, tarihi, barýþý yaratacaðýz; bunlarý ulaþýlabilir kýlacaðýz; yaramazlýk yapacaðýz; farklýlýk yapacaðýz; aþk yapacaðýz; baðlar kuracaðýz; mucize yaratacaðýz. Ýnanýn bize. Biz dünyayý deðiþtireceðiz! [ Kadýnlarýn Küresel Stratejileri Toplantýsý Bildirgesi, Beijing 1995 ] TÜRKÇEYE ÇEVÝREN: Fatmagül Berktay

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Kadin Dostu. Birleþmiþ Milletler Ortak. Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan. Bu Sayýda. Sayý:6 Haziran 2007

Kadin Dostu. Birleþmiþ Milletler Ortak. Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan. Bu Sayýda. Sayý:6 Haziran 2007 Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Kompozisyon Yarýþmasý Sonuçlandý Birleþmiþ Milletler in Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı