Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar: Hacýbektaþlý Kadýnlar Platformu ve Hacý Bektaþ Kültür Turizm Sosyal Yardým ve Dayanýþma Derneði etkinliðinden 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü kapsamýnda Hacýbektaþlý kadýnlarýn gerçekleþtirmiþ olduðu bir dizi etkinlik gerçekleþti. Hacýbektaþlý kadýnlarýn birlik ve dayanýþma örneklerinin sergilendiði 8 Mart Hacýbektaþ ta yoðun katýlýmlý etkinliklere sahne oldu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar gününü kutlayan Hacýbektaþlý kadýnlar Hacýbektaþ ta; iki etkinlik gerçekleþtirdiler. Birinci etkinlik ;Hacý Bektaþ Kültür Turizm Sosyal Yardým ve Dayanýþma Derneði tarafýndan, 8 Mart 2008 Cumartesi günü saat Hasan Bayram DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 07 Mart 2008 günü bir toplantýda sayýn baþbakan haykýrýyor "En az üç çocuk doðurun!",ülkemde kadýnýn tüm sorunlarý halledildi, refah en üst seviyede,öyleyse kadýnlarýmýz durmadan doðursun ki, var olan bu refahtan faydalanacak nesiller dünyaya gelsin. Hem Türklük,hem Ýslam olabildiðine çoðalsýn,bunun aksini söyleyenler, her zaman olduðu gibi düþünen beyinler deðil, olsa olsa moda deyimle hainlerdir,hainlik de o kadar ucuzladý ki, herkes birbirini olur olmaz nedenlerle hain ilan eder hale geldi. 2 DE de Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde gerçekleþtirildi.. Ýkincisi ise;hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði,CHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü,SHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü,ÖDP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü,Erzurum Yoðurtçular Köyü Derneði,Eðitim-Sen, Halk Evi ve Sulucakarahöyük Gazetesi nin birlikte düzenlediði etkinlik olarak gerçekleþti. Hacýbektaþlý kadýnlar tarafýndan gerçekleþtirilen ikinci etkinlik Hacýbektaþlý Kadýnlar Platformu adý altýnda; 9 Mart Pazar günü, saat de Süha Savaþ Düðün Salonunda yapýldý. Ýki ayrý etkinliðin gerçekleþtiði 4 DE Hacýbektaþta her iki etkinliðin de amacý ayný idi. Dünyada ve Ülkemizde kadýn sorunlarýna yönelik sýkýntýlarý dile getiren ve buna karþýlýk bir araya gelerek birlikte mücadele etmenin önemine deðinen kadýnlar, her iki etkinliðede yoðun olarak katýlarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nü anlamlý bir þekilde kutladýlar. Haber: Aydýn þimþek, Fotoðraflar: Sertaç Danacý, Ercan Özçelik Konu ile ilgili haberler: sayfa 3 ve 7 Küreselleþme ve Siyasal Ýslam BARIÞ ÝNCE - ÖNDER ÝÞLEYEN (Birgün) (12) Ekonomist: Mustafa SÖNMEZ: AKP'nin bu týrmanýþý bal gibi sýnýfsaldýr Ýslami kökenden gelen bir partinin kapitalizmle kan uyuþmazlýðý yaþayacaðý þeklinde bir yasa yok. Kapitalizmin kendi oyun kurallarý var. Onun kurallarýna, din ve devleti bütünleþik yaþayan formasyonlar var. Malezya en bilinen örneði Neo-liberalizmi militanca uygulayan AKP iktidarýnýn, Amerika Birleþik Devletleri'nin ýlýmlý Ýslami ülke beklentisine cevap vermek için canla baþla çabaladýðý ve tüm kurumlarý bu proje doðrultusunda ele geçirmeye çalýþtýðý ortada... AÇIK BÝR DEMOKRASÝ VE HOÞGÖRÜ PLATFORMU SULUCAKARAHÖYÜK GAZETESÝ NE ULAÞMAK ÝÇÝN: www. hacibektaslilar.com www. hacibektasgazetesi.de GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN TEL: Abone bedelleri: Þehir dýþý için: 3 aylýk 35 YTL 6 aylýk 70 YTL Yýllýk 140 YTL Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çek Hacibektaþlýlar A.Þ adýna Mor balonlarla yürüdüler! BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: DE

2 2 10 Mart 2008 Pazartesi 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü Hasan Bayram DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 07 Mart 2008 günü bir toplantýda sayýn baþbakan haykýrýyor "En az üç çocuk doðurun!",ülkemde kadýnýn tüm sorunlarý halledildi, refah en üst seviyede,öyleyse kadýnlarýmýz durmadan doðursun ki, var olan bu refahtan faydalanacak nesiller dünyaya gelsin. Hem Türklük,hem Ýslam olabildiðine çoðalsýn,bunun aksini söyleyenler, her zaman olduðu gibi düþünen beyinler deðil, olsa olsa moda deyimle hainlerdir,hainlik de o kadar ucuzladý ki, herkes birbirini olur olmaz nedenlerle hain ilan eder hale geldi. Öncelikle doðum yapmadan araþtýrmalý,ülkedeki kadýnýn durumuna,eldeki verilerle bakarak karar verilmeli, kadýnlarýmýzýn %58'i þiddet görmekte,baba ile baþlayan aile içi þiddet, aðabey, koca, toplumsal çevre, okul, iþ...sürüp gitmekte, kadýn için kurulan korunma yerleri ihtiyacýn kýrkta biri, en geliþmiþ yerlerden sayýlan Ýstanbul'da nüfusuna oranla,otuz sýðýnma evi gerekirken var olanlarýn sayýsý dörttür. Diðer þehirleri ve ülkemizin doðusundaki durumu siz hayal edin. Ülkemizde kadýn kayýrýlýrken bile aþaðýlanmaktadýr, kendi yararýný bilmeyen kadýnlara erkekler meclisi, örtünme hakkýný zorunlu görmüþ,kadýný özgürlüðüne kavuþtururken kendisine danýþmayarak aþaðýlamalarýn en fenasýný gerçekleþtirmiþtir. Eðitim, çalýþma ve sosyal hayata katýlmada Dünya 105.'si olan kadýnýmýza türban hakkýný vererek önemli bir ilerleme kaydetmiþ oldular. Anne ve çocuk saðlýðý ile ilgili yapýlan bir çalýþmada; "AÇSAP Genel Müdürü Rýfat Köse, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de her yýl 2 milyona yakýn kadýnýn gebe kaldýðýný, yýlda 1 milyon 481 çocuðun dünyaya geldiðini, bunlardan 48 bin 280'inin 1 yaþýna gelmeden öldüðünü söyledi. Türkiye'de yine her yýl 700'den fazla annenin hayatýný kaybettiðini belirten Köse, anne ölüm nedenlerinde yüzde 33'lük oranla kanamalarýn, bebek ölümlerinde ise doðum öncesindeki (prenatal) nedenler, zatürree, ishal gibi önlenebilir hastalýklarýn ilk sýrayý aldýðýný belirtti.prenatal nedenlerin yüzde 44'ünün ölü doðum, yüzde 26'sýnýn erken doðum olduðunu bildiren Köse, Türkiye'de hergün yaklaþýk 133 bebeðin kaybedildiðini ifade etti." Eldeki verilerde hal böyle iken,yýlda 1.5 milyon çocuða okul yapmak,ayný sayýda gence iþ ortamý saðlamak, evlenmeleri gerçekleþtirmek, 1.5 milyonu sürekli doyurmak,yaþatmak ile ilgili hiç bir projesi olmayan,var olan nüfusu doyurmakta zorlanan,sadece mutlu bir azýnlýðý, Cumhuriyetin tüm kazanýmlarýný satarak,hiç bir yatýrým ve üretim alaný yaratmayan hükümetin baþý,gelecekleri hiç bir þekilde garanti olmayan nesilleri yaratmak için aileleri doðuma teþvik etmektedir.her zaman olduðu gibi,en söylenmeyecek sözü,en son söylemesi gereken,pat diye, hiç bir maddi dayanaðý olmadan,hem de Dünya Kadýnlar Günü' nden bir gün önce ortaya çýkýp söyleyerek,bilincimizi bulandýrmaya, aklýmýza zarar vermeye devam etmektedir. Siz Anadolu'mun Nene Hatunlarý, Kara Fatmalarý, Gördesli Makbuleleri; "Kadýn olarak var olmak için baþ kaldýrmalýsýnýz, erkek egemen korku kültürüne karþý"bu beden benim,hiç kimse bu beden hakkýnda benden önce söz sahibi olamaz" demelisiniz." Özgür kadýn;özgür çocuk, özgür çocuk; özgür gelecek demektir.kadýnýmýza, kadýnlýðýmýza, çocuðumuza, geleceðimize sahip çýkalým.baþkalarýnýn,bize ait olan bu deðerleri yok saymasýna,çiðnemesine izin vermeyelim. Dünya Kadýnlar Günü'nüz kutlu olsun. Bilimin ýþýðý yolumuzu aydýnlatsýn. Saygýlarýmla NEVÞEHÝR/Sulucakarahöyük 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü Nevþehir de gerçekleþtirilen bir dizi etkinlikle kutlandý. Nevþehir de kutlandý Nevþehir Belediyesi ve Kadýn Platformu nun ortaklaþa düzenlediði 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kutlamalarý, Nevþehir Paþa Konaðý önünde,kadýnlarýn yürüyüþü ile baþladý. Nevþehir Valiliði ne kadar yaklaþýk 1,5 km lik bir alanda yürüyen kadýnlar,burada Atatürk Anýtýna çelenk koyarak saygý duruþunda bulundu. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kutlamasý etkinliði daha sonra Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde devam etti. Saygý duruþunun yapýlmasý ve ardýndan Ýstiklal Marþý nýn söylenmesi ile baþlayan törende konuþan Nevþehir Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu Müdürü Nimet Karataþ, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nin tarihi geliþimi ile bilgiler aktardý. Karataþ,kadýnlarýn her alanda etkinliðinin ortaya konulmasý gerektiðini belirterek,toplum hayatýnýn her alanýnda var olmasýna karþýn kadýnýn genelde yok sayýldýðýný vurguladý.karataþ bugün gelinen noktada kadýnlarýn eðitim baþta olmak üzere sosyal yaþamda ve siyasette var olan potansiyel güçlerini ortaya koyamadýðýný da ifade ederek,bu tür anlamlý günlerde toplumsal bir bilinç oluþturulmasý için önemli bir çaba oluþturulmaya çalýþýldýðýný söyledi. SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver de,kadýn ve erkek arasýnda ortaya çýkan sorunun kökünde samimiyetsizliðin aranmasý gerektiðini belirtti. Ünver Bugün kadýn ve erkek eþitsizliði konusunda ciddi bir sorun var ise ve bu halen çözümlenmemiþ ise burada samimi olarak hareket edemediðimizi düþünüyorum. Bir hastalýðýn teþhisini güzel koyduðumuzda tedaviye yönelik çalýþmalarýn daha baþarýlý olacaðýna inanýyorum. Bugün halen toplumda kadýn haklarý, erkeklerin toplumda daha egemen görüntü vermeleri ve kadýnýn toplumda her yerde olduðu halde hiçbir yerde olmadýðý bir durumu yaþýyor isek bunda sadece erkekler mi suçlu acaba. Bazýlarýnýz bana kýzacaklar. Siz gelin ile kayýnbaba arasýnda yazýlmýþ bir tekerleme duydunuz mu bugüne kadar hiç. Bu satýlýktýr. Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite Otel Ýnþaatý Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 587m2 626m2 638m2 617m2 634m2 609m2 610m2 kavganýn bir yanýnda gelin, diðer yanýnda kaynana var. Bugüne kadar Anadolu da evlenme çaðýna gelmiþ genç kýzýmýzýn bir erkekle evlendirilmesi öncesinde hiçbir erkeðin bir diðer erkekle yan yana gelip, belirlenen gelin adayý ile ilgili konuþtuklarý bilinmez. Bunu yapan hep kadýndýr. Evlenme öncesinde Anadolu da bir gelenek vardýr. Gelin evde çalýþacak bir ýrgat olarak ele alýnýr. Halbuki genç kýz bir ýrgat kesinlikle deðildir ve olamaz da zaten. Bunu belirleyen annedir; nihayetinde kadýndýr. Önce o beðenir, o karar verir. Anadolu Toplumunda erkeðe hiç bakýlmaz, kýza bakýlýr. Bunu hep kadýnlarýmýz yapar. Erkeðin bu iþte olmasý oldukça küçük bir ihtimaldir.yani bugün yaþanýlan kavganýn iki yanýnda da kadýn var. Bu nedenle hastalýðý iyi teþhis etmemiz gerekir. dedi. Mor balonlarla yürüdüler! Nevþehir'de çeþitli etkinliklerle kutlandý. arka sýrada kadýnlara eþlik ederken, NEVÞEHÝR/Sulucakarahöyük Nevþehir'de gerçekleþtirilen Dünya Kadýnlar Günü kutlamalarýnda, kadýnlar mor balonlar ile yürüdü. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü, Ýlk olarak Nevþehir Belediyesi Paþa Konaðý önünde toplanan, çeþitli kadýn derneði ve vakfý temsilcileri, ellerinde mor balonlar ve yakalarýnda yine þiddeti temsil eden mor yaka gülleri ile birlikte Nevþehir Valiliði önüne yürüdü. Yürüyüþe Birleþmiþ Milletler Ortak Programý Temsilcisi Nilgün Salmaner ve Nevþehir Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Nimet Karataþ ile birlikte katýlan grupta tek erkek ise Nevþehir Vali Yardýmcýsý Ruhi Paker oldu. Paker yürüyüþ boyunca en kadýnlar ellerindeki "Þiddete Son", "Korunmaya Muhtaç Deðiliz", "Kadýnlar Meclise ve Yaþasýn Kadýn Dayanýþmasý" þeklindeki dövizler ile mesajlarýný iletmeye çalýþtýlar.yürüyüþe Üniversiteli kýz öðrenciler ise mor eþarp ve þalvar giyerek katýldý. Valilik önünde yürüyüþlerini tamamlayan kadýnlar burada Saygý Duruþunda bulunup Ýstiklal Marþý'ný okuduktan sonra Kadýn Dernekleri yöneticileri Atatürk Anýtý'na çelenk sundu. (kaynak: haberkent) Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi SATILIK ARSALAR Çep: Tel:

3 10 Mart 2008 Pazartesi Hacýbektaþlý kadýnlar 8 Mart ý kutladýlar Aycan Akyürek Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber: Aydýn Þimþek Fotoðraflar: Sertaç Danacý-Ercan Özçelik Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði,CHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü,SHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü,ÖDP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü,Erzurum Yoðurtçular Köyü Derneði,Eðitim-Sen, Halk Evi ve Sulucakarahöyük Gazetesi nin ortaklaþa gerçekleþtirdikleri 8 mart dünya emekçi kadýnlar günü etkinliði 9 Mart Pazar günü Süha savaþ Düðün Salonu nda yapýldý. Etkinlik Hacýbektaþ Kadýn Platformu adý altýnda faaaliyetlerini gerçekleþtirdi. Kadýn Platformu adýna Atatürk büstüne çelenk býraktý. Atatürk büstüne çelenk koyan Hacýbektaþ kadýn Platformu aktivisti bayanlar salon etkinliðine gelen Hacýbektaþlý bayanlarý karanfil çiçekleri ile karþýlandýlar. Yoðun katýlýmýn zaman zaman izdihama neden olduðu, bazý konuklarýn ise; yer yokluðu nedeni ile etkinlikten ayrýldýklarý görüldü. 8 Mart ýn tarihe geçmesine neden olan olayda ve tüm emek mücadelesinde yaþamýný kaybedenlerin anýsýna 1 dakikalýk saygý duruþunun ardýndan sýrasýyla Miyase Taþdemir, Aliye Okur katýlýmcýlara hitaben konuþmalarýný yaptýlar. Miyase Taþdemir yapmýþ olduðu konuþmasýnda Tarihte Türk kadýnlarý erkeklerin arkasýnda gölgesinde olmayýp, omuz, omuza yaþam mücadelesi vermiþ; Orta Asyada ata binip avlanan, tarlada çalýþan, iþgallerde elinde balta ile direnen,kurtuluþ Savaþýnda cephenin en önünde savaþan kadýnlarýmýz Büyük önder Atatürkle Cumhuriyeti kurdular. Konuklar karanfillerle karþýlandýðýnda Cumhuriyet bir kadýn devrimidir. Cumhuriyeti kuranlar tercihlerini büyük bir kararlýkla, cesaretle ortaya koymuþlardýr. Cumhuriyetle baþlayan büyük toplumsal dönüþümün temel ekseni kadýn erkek eþitliði olmuþtur. M.Kemal Atatürk'ün en büyük projesidir. Bugün kadýnlarýmýzý peçenin içine sokmaya, türbanla kapatmaya zorlayan düþünce ; kadýna evinde baský, iþyerinde taciz, bozuk düzende ise nema olarak görmektedir. Kýsacasý ülkemizde her geçen gün AKP iktidarý sayesnde kadýnlar 2. sýnýf vatandaþ konumunda kalmaktadýrlar. Ancak günümüzde haklarýný kendi elleriyle teslim etmeye razý kadýnlar bulunmakta. Cami avlusunda sloðan atanlar gibi. Kendisini karanlýða hapsedecek partinin peþinden gidenler Aliye Okur gibi. Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etmiþtir. O gençleri doðran büyüten, eðiten bizler deðilmiyiz? Gelin kadýnlar anneler, bacýlar güçlerimi birleþtirip karanlýða hayýr deyip, aydýnlýk bir Türkiye yaratalým. dedi. Taþdemirin konuþmasýnýn ardýndan konuþan Aliye Okur ise ; Yýl 2008 Türkiye kadýna uygulanan þiddet konusunda Ortadoðu ülkelerinde bile birinci sýrada yer alýyor. Yeni anayasa taslaðýnda kadýnlar, engelliler ile birlikte koruma altýna alýnýyor.. Yeni Sosyal Güvenlik Yasasý çerçevesinde, kadýnlarýnda bir çok haklarý budanýyor, yok ediliyor. Çalýþan kadýnlarýn 6 aylýk emzirme hakký 1 aya indiriliyor. Kadýn emeklilik yaþý 65 e çýkarýlýyor. diyerek kadýnlarýn AKP tarafýndan adeta köleliðe zorlandýðýna dikkat çekti. Dini, türbaný da çaldýklarý minarelere kýlýf yapmaya çalýþanlara seslenen Aliye Okur Sevgili analar, sevgili kadýnlar..alevi düþmanlýðý, Kürt düþmanlýðý, laiklik düþmanlýðý, emek ve demokrasi düþmanlýðý ile beslenen Kinle nefretle ve savaþla beslenen güçler, bizleri teslim almaya çalýþýyorlar, yüreklerimizi teslim almaya çalýþýyorlar, kadýnlýðýmýzý, ruhumuzu, onurumuzu teslim almaya çalýþýyorlar.. Sevgisizliðin, nefretin, ýrkçý ve gericiliðin kol gezdiði, vahþi sömürü düzeninin acýmasýzca hüküm sürdüðü bu günlerde, her zamankinden daha fazla birlik ve dayanýþmaya ihtiyacýmýz var. þeklinde konuþtu. Gülfidan ý okuduðu þirii takiben ABD-AKP Çarþafý isimli görsel ve sessiz doðaçlama katýlýmcýlarýn ilgisini topladý. Kadýn sorunlarýnýn anlatýldýðý slayt gösterisinin ardýndan Ayca Akyürek (Ortaöðretim öðrencisi) büyüdüðünde görmek istediklerini katýlýmcýlarla paylaþtý. Aþýk Yorguni,Yeliz Karataþ,Solmaz Akalýn,Ulaþ Kaim ve arkadaþlarý, Güner Kaçar ve Þahin Kavlak sýra ile sahne almalarýnýn ardýndan yapýlan ikram ile etkinlik son buldu. Solmaz Akalýn Miyase Taþdemir KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. BAÞSAÐLIÐI Çayýrbað Çiftliði nden Ümügülsüm Karabaçak Hak ka yürümüþtür. yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. BAÞSAÐLIÐI Hacýbektaþ MEDAÞ Ýþletmesi Þefi Rahmi Tekin in annesi Ayþe Tekin Hak ka yürümüþtür. Yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Birol Eranýl

4 10 Mart 2008 Pazartesi Ekonomist: Mustafa SÖNMEZ: AKP'nin bu týrmanýþý bal gibi sýnýfsaldýr Ýslami kökenden gelen bir partinin kapitalizmle kan uyuþmazlýðý yaþayacaðý þeklinde bir yasa yok. Kapitalizmin kendi oyun kurallarý var. Onun kurallarýna, din ve devleti bütünleþik yaþayan formasyonlar var. Malezya en bilinen örneði Neo-liberalizmi militanca uygulayan AKP iktidarýnýn, Amerika Birleþik Devletleri'nin ýlýmlý Ýslami ülke beklentisine cevap vermek için canla baþla çabaladýðý ve tüm kurumlarý bu proje doðrultusunda ele geçirmeye çalýþtýðý ortada... Yazý dizimizin dünkü bölümündetürkel Minibaþile küresel sermayenin siyasal Ýslam'ý nasýl kullandýðýný, aralarýnda nasýl karþýlýklý bir iliþki olduðunu irdelemeye çalýþtýk. Gerçekten de iç ve dýþ dinamiklerle solun emekçilerin gözünde inandýrýcý bir proje olmaktan çýkmasý ve yerine Ýslami kesimin bilinçli bir þekilde ikame edilmesi, küreselleþmenin oldukça iþine geldi. Ulus devlet örtüsünün kalkmasý ile dinsel ve ýrkçý örgütlenmeler topluma derinden nüfuz etti. Cemaat aðlarý ve sadaka dernekleri ile topluma bir biat kültürü yerleþtirildi. Belki bugünkü türban tartýþmasýna biraz da bu gözlüklerle bakmak gerekiyor. Sadece basit bir "hak ue özgürlük" perspektifi, bütünlüklü saldýrýnýn görülmesini engelliyor. Öte yandan AKP'ye cepheden karþý çýkmayan sol, haklý bazý kaygýlarýn þouen, otoriter, sözde solun mecrasýnda akmasýna göz yummuþ oluyor. Öte yandan yoksul kesimlerle buluþma adýna yapýlan sim! toplumcu çabalar, bir süre sonra düzenin kontrolüne giriyor. Dizimizin bugünkü bölümünde ise Ekonomist Musta-fa Sönmez ile AKP'nin hangi sýnýfsal temele oturduðunu, sosyal devletin nasýl tahrip edildiði, ýlýmlý Ýslam modelinin iktisadi boyutunu tartýþtýk. AKP iktidarýný þiþiren uluslararasý likidite balonunun nereye kadar süreceðini, olasý bir global krizin emekçi sýnýflarý nasýl etkileyeceðini ve solun burada nasýl bir pozisyon almasý gerektiðini konuþtuk. "Toplumsal dokuyu Ýslamlaþtýrma" sürecinin neo-liberalizme nasýl katký sunduðunu, hangi projeye hizmet ettiðini sorguladýk. Ülkede küresel sermayeyle eklemlenme süreci hýzla ilerliyor. AKP bu konuda baþat bir görev üstlenmiþ gözüküyor. Ýslamcý kökenden gelen bir partinin küresel sermaye ile kurduðu bu iliþkiyi nasýl deðerlendiriyorsunuz? Ýslami kökenden gelen bir partinin kapitalizmle kan uyuþmazlýðý yaþayacaðý þeklinde bir yasa yok. Kapitalizmin kendi oyun kurallarý var. O oyun kurallarýna din ve devleti bütünleþik yaþayan toplumsal formasyonlar da var. Malezya en bilinen örneklerden... Hem þeriatçý hem de küresel kapitalizmle bütünleþik, uyumlu. AKP de ayný modeli uygulama yolunda. Neoliberelleþmede hayli agresif ve iþtahlý olmasý onun dinci karakterinin fazla dert edilmemesini de getiriyor, ama þimdilik... Peki Türkiye'de bu neoliberallleþme hangi yöntemlerle tesis ediliyor? Türkiye'de neoliberalizm, 24 Ocak 1980'den bu yana geçerli kýlýnmaya çalýþýlan bir iklim ve yaklaþýk 30 yýldýr iniþli çýkýþlý bir seyir ile bir hayli yol aldý. Faiz, döviz Ayadan serbestleþti, dýþ ticaret liberal-leþti, sermaye harekeden serbestleþti..bugün dýþ ticaret hacmi 265 milyar dolarý, dýþ borç stoku 240 milyar dolarý, doðrudan sermaye ve portföy yatýrýmlarý yýllýk 45 milyar dolara ulaþmýþ durumda. Türkiye'nin dýþarýdaki yatýrým stoku 12 milyar dolar dolayýnda. Bütün bunlar neoliberal uygulamalarýn getirdiði, Türkiye'nin dünya kapitalizmi ile bütünleþmesinin boyutlarý.»türkiye, dünya kapitalizmi ile bütünleþirken AKP'nin uluslararasý sermaye tarafýndan desteklendiðini düþünüyor musunuz? Uluslararasý sermaye, kendi birikim serüvenine katkýda bulunan, oyun planýna uyan iktidar ne ise, hangisi ise onunla uyum içinde olur krizinin hükümeti, Kemal Derviþ'in katýlýmýyla Küreselleþme ve Siyasal Ýslam enkaz kaldýrma görevini yerine getirdikten sonra, miyadýný doldurmuþ oldu krizinde ölümü görmüþ seçmenlerin, krizi yaratan ve acý reçete uygulatan 57. Hükümet'i 2002 seçimlerinde cezalandýrmasý ve denenmemiþi deneme tercihi ile 2002 de iktidara geldi ve acý reçetelerle istikrar kavuþturulmuþ iktidarý kucaðýnda buldu. Bir þey daha yardýmcý oldu AKP iktidarýna: Dünyadaki likidite bolluðu...bu sayede AKP, IMF ve AB çapalarýna baðlý ekonomiyi, bol sermaye giriþi sayesinde büyümeden, büyümeye taþýdý. Likidite bolluðu sayesinde yaþanan sermaye giriþleri, döviz kurunu aþaðý doðru basarken, düþük kur, ucuz ithalatý, fiyat düþüþlerini, ucuz borçlanmayý mümkün kýldý, vb bir bahar havasýný da getirdi. Yani AKP politikalarý ile uluslararasý piyasalarýn istekleri denk düþtü... Bu süreçte AKP, özelleþtirmeler, AB ile uyum, ABD'nin BOP meselelerinde, piyasalaþma, devletin küçültülmesi, liberalleþme pratiklerinde hep uyumlu göründü ve baþta TÜSÝAD çevresi olmak üzere iç ve dýþ sermaye çevreleri ile frekans tutturdu. Bu geliþmelerin meyvesi, 2007 seçimlerinden yüzde 47'lik oya tahvil oldu. Son zamanlarda sosyal devletin yerini sadaka düzeninin aldýðý görülüyor. Ýslamcý bir parti belki de neoliberal düzeni tesis etmek için biçilmiþ kaftan. Çünkü yardým kuruluþlarý ile yoksullarýn aldýðý yara tamir ediliyor. Buna katýlýyor musunuz? Küreselleþme, liberalleþme, ekonomik darvinizm demektir. Yani güçlünün ayakta kalmasý, güçsüzün tasfiyesi, ayýklanmasý... Küreselleþme, dünya bloklarý arasýnda amansýz bir rekabeti ve rekabet gücü edinmek için, sosyal haklarýn budanmasýný da getiriyor. Sosyal devlet, neoliberalizm konseptine uymayan bir olgu. AB bile artýk bu rüzgâra karþý sosyal boyutunu koruyamýyor, sosyal devlet hizmetleri hýzla piyasalaþtýrýlýp meta-laþtýrýlýyor. Oradan ayrýlan kaynaklar sermayeye rekabet gücü saðlamasý için tahsis ediliyor. Bu, Türkiye için de geçerli. Türkiye'de de sosyal devlet hýzla Barýþ ÝNCE - Önder ÝÞLEYEN (Birgün) (12) devre dýþý... Gelir eþitsizliði hýzla büyüyor, iþsizlik artýyor, tarým çözülüyor, kent yoksullarý artýyor ama sosyal devlet harcamalarý mali disiplin adý altýndaki bütçe uygulamalarý ile azaltýlýyor. AKP; burada kendi "sosyal dayanýþma" sistemini ikame ediyor. Normalde sosyal devletin vatandaþla iliþkisinde hak ve sorumluluk iliþkisi içinde bütçeden ayýrýp vermesi gereken haklar (kaynaklar), bütçe dýþýndan AKP'nin bir ianesi þeklinde veriliyor. Bunun kaynaklarý da, baþta TOKÝ olmak üzere inþaat projelerini alan müteahhitlerden, belediyelerden vakýflar, dernekler yoluyla devþirilen kaynaklarýn islami motiflerle bezenip yoksula daðýtýlmasý ve onu minnettar býrakma esasýna dayanýyor. Bu minnettarlýk, taban olmaya, militanlýða, partizanlýða tahvil ediliyor. Son günlerde yeniden týrmanan laik, antilaik gerilimlerini nasýl deðerlendiriyorsunuz? Emekçiler bu saflaþmada nasýl bir pozisyon almalý? Neo-liberalizmi militanca uygulayan AKP iktidarýnýn, ABD'nin ýlýmlý islami ülke beklentisine cevap vermek için canla baþla çabaladýðý ve tüm kurumlarý bu proje doðrultusunda ele geçirmeye çalýþtýðý ortada. Bu, Çankaya'dan YÖK'e, yargýya, Türk-iþ'e medyaya kadar uzadý. Bütün bu çabalarýn antilaik çabalar olmanýn yaný sýra sýnýfsal olduðuna dikkat çekerim. AKP'nin, bu týrmanýþý bal gibi sýnýfsaldýr. Çünkü AKP'nin arkasýnda giderek palazlanan bir sermaye fraksiyonu olduðu gibi, AKP, iktidarýný pekiþtirerek arada, ortada duran sermayedarlara mahalle baskýsý uygulayarak da onlarý yanýna çekmenin peþindedir. Elindeki özelleþtirme projelerini, ihale sistemini kent rantlarýný bu yolda pervasýzca kullanabilmektedir. Toplumsal dokuyu Ýslamlaþtýrma, son tahlilde neoliberalizmin emrindeki AKP'nin yeniden ve yeniden üretmeye çalýþtýðý mevcut üretim iliþkilerine, bölüþüm iliþkilerine hizmet eder. Bu týrmanýþýn, zenginlerin daha zengin edildiði, toplumun inanýþý ne olursa olsun kalan kesimini de hýzla yoksullaþtýrdýðýný, sýnýfsal farklýlýklarý pekiþtirdiði, toplumu özgürleþtirmeyip köleleþtirdi-ðini, kadýnlarý tutsaklaþtýrdýðýný, toplumu hýzla kaderci teslimiyetçi, bir yörüngeye taþýdýðýný görmemiz gerekiyor. Son olarak küresel ekonomide bir krizin olduðu görülüyor. Bu durum, neo-libealizme eklemlenen Türkiye'ye nasýl yansýr? Hayret uyandýran þey, dünyanýn global bir köy haline geldiðini iþlerine geldiði zaman vurguyla söyleyenlerin, krizin bulaþýcýhðý söz konusu olduðunda, "Bize ulaþmaz, bizi etkilemez" türü yavan ve desteksiz reaksiyonlar vermeleriydi. Bunlarýn baþýnda tabii ki Türkiye'nin Baþbakaný ve bakanlarý geliyor. Bir tür global karanlýkta korkmadýðýný belirtmek için ýslýk çalma çocukluðuna benzeyen bu tavýr, derece derece birçok ülkede var. ABD'deki hapþýrmanýn kendilerini nezle etmeyeceðini sanan AB, anýnda resesyonun etkisi altýna girdi. Ýddia, yükselen Çin, Hindistan gibi pazarlarýn, bu dönemin ayakta kalan ve direnen ülkeleri olacaðý... Niye, neden? Dünya ekonomisinin üçte birini oluþturan ABD resesyona girmiþken, onunla iç içe olan AB 'de resesyonun ayak sesleri hýzla duyulurken, bu iki blokun "tedarikçisi" Çin ve Hindistan nasýl durgunluðun dýþýnda kalacak ki? Ham petrol, doðalgaz baþta olmak üzere hammadde üreten Rusya ve Orta Doðu ülkeleri nasýl sürecin dýþýnda kalacaklar ki? Gelelim Türkiye'ye... AKP iktidarý iþine gelince dünya ekonomisi ile ne kadar bütünleþildiðini böbürlenerek ifade edenlerden, ama konu kriz, dalgalanma, resesyon olunca bu kadar bütünleþik ekonominin bunun nasýl dýþýnda kalacaðý, "bize nasýl bir þey olmayacaðý " pek anlatýlamýyor. Oysa bize çok þey olur bu çalkantýda. Neden derseniz; Türkiye son 7 yýlda, Dünya ekonomisi ile dýþ ticaret hacmini 265 milyar dolarýn üstüne çýkardý. Dýþ borç stoku 250 milyar dolara yaklaþýyor. Yüzde 63'ü de özel kesimin. Doðrudan yabancý sermaye ve sýcak para giriþleri yýllýk 45 milyar dolarý bulmuþ ve ekonomi bu dýþ kaynak girerse büyüyor, girmezse küçülüyor. Borsada yabancýlar yüzde 70'e yakýn pay sahibi. Türk sermayedarlarýnýn dýþ yatýrýmlarý 12 milyar dolara ulaþmýþ durumda. Türkiye, dýþ ticaretinin yarýsýndan fazlasýný AB'ye odaklamýþ durumda. Bu kadar dünya ekonomisi ile bütünleþmiþ bir ekonominin, dünyadaki resesyondan etkilenmemesi mümkün deðil ve olmayacaktýr. Karanlýkta ýslýk çalmakla da korkulardan kurtulmak mümkün deðildir. Peki bundan sonra ne olacak? Olabilecekler, olmaya baþlamýþtýr zaten. Borsadaki yabancý yatýrýmcýlar, satýp çýkma eðilimlerini iyice belirtmiþlerdir. Bu, TL'den dövize geçiþleri hýzlandýrabilir ve kur ani çýkýþlar gösterebilir. Merkez Bankasý döviz rezervleri ani dalgalanmalarý düzenleye-mezse olabilecekleri düþünmek bile istemezsiniz. Dünyadaki resesyonla yaþanacak küçülme, haliyle ihracata talebi azaltýr, sýcak para çýkýþý ve gelmesi beklenen doðrudan yabancý sermayenin gelmemesi halinde Türkiye'de 2008 için umulan yüzde 5 büyüme hayal olur. Bu hem aile gelirlerinin azalmasýna yol açar hem iþsizliðe tüy diker. Kaderlerini IMF ve AB çýpalarýna baðlayanlar, bu çýpalarýn taramasý sonucu kendilerini bir anda global akýntýnýn önüne kapýlmýþ bulabilirler. Böylesi dönemlerde gerçek kaybý çalýþan, çalýþamayan kesimler verir. AKP iktidarýnýn olasý ciddi bir çalkantýda B planý olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Olasý resesyon, çalkantý, kriz -her ne olacaksa- durumunda, böylesi konjonktürlerden en olumsuz eüalenen kesimlerle ne tür dayanýþma mekanizmalarý geliþtirilmesi gerektiði, makro ekonomi politikalara ne tür alternatif çýkýþlar sunulabileceði üstüne hýzla kafa yormakta geç kalmamak gerekiyor. (Bitti)

5 10 Mart 2007 Pazartesi Ara Güler'den, Belediye'ye tepki "Serginin metroda açýlmasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?" sorusunu Güler, "Açýlmýþ artýk ne yapacaksýnýz, toplayalým mý? Sergi, sergi salonunda açýlýr" diye yanýtladý. Müdür çaldý, yaþlýlar oynadý Sulucakarahöyük Fotoðraf sanatçýsý Ara Güler'in 130 fotoðrafýndan oluþan ''Ýstanbul'da Alýn Teri'' adlý serginin, Taksim Metrosu'nda açýlmasý sanatçýyý kýzdýrdý. Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO) ile Büyükþehir Belediyesinin ortaklaþa düzenlediði serginin açýlýþýnda konuþan Ara Güler, bir fotoðraf makinesi ve gözleri olduðunu ifade ederek, "1950'lerden beri ve hatta daha öncesinden itibaren hep sizin için etrafa baktým, þimdi bu baktýðým ve çektiðim þeylerin sergisini burada göreceksiniz" dedi. Hayatýnda ilk kez bir metroda sergi açtýðýný belirten Güler, "Bütün mevzu þu ki benim bu görüþlerim seneler sonra sizlere ulaþýyor ve bunun için de çok mutluyum" diye konuþtu. Açýlýþtan önce tepkiliydi Açýlýþtan önce gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Ara Güler, "Ben yaþayan adamýn fotoðrafýný çekerim. Manzara çekmem, manzara fotoðraf deðildir. Manzara, bir þeyin yeniden kaydýdýr. Yenilik deðildir. Bir insanýn bir anýnýn yakalanmasý o zaman deðer taþýr benim için. Ben insanlý yaþayan fotoðraf çeken adamým. Boþluk beni ilgilendirmiyor" diye konuþtu. Güler, "Metroda açýlmasý, eserlerin daha çok kiþi tarafýndan görülmesi açýsýndan önemli deðil mi?" sorusuna da "Daha çok insanýn görmesi benim için mühim bir þey deðildir. Buradan insanlar iþine gücüne gidiyor, benim yaptýðým hiçbir þeyi de anlamýyor" yanýtýný verdi. Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ da sergideki fotoðraflarýn, Ara Güler'in yarým asrý aþkýn sanat serüveni içinde Ýstanbul'a bakýþýný yansýttýðýný söyledi. Ýstanbul'un birçok sanatçýya ilham kaynaðý olduðunu belirten Topbaþ, "Her alanda Ýstanbul, adeta kendisine dokunaný ve bakaný farklý bir noktaya taþýmýþtýr. Ara Güler de bir fotoðraf sanatçýsý olarak gerçekten deðiþik enstantaneleri günümüze taþýmýþ" dedi. Topbaþ, "Ýstanbul ve Ýstanbul'un bu objeleri olmasaydý, herhalde Ara Güler kendini fotoðrafa yönlendirmezdi. Bunun da kendisi için önemli bir nokta olduðunu ifade etmek istiyorum. Ara Güler'in, Ýstanbul'un gözü olduðuna inanýyorum" diye konuþtu. Kadir Topbaþ, 1960'lý yýllarýn baþýnda kendisinde de bir fotoðrafsevgisi baþladýðýný ama devam ettiremediðini anlatarak, yeni birfotoðraf makinesi aldýðýný, Ara Güler ile fotoðraf çekmeye baþlayacaðýný ve bir fotoðraf sergisi açmayý düþündüðünü söyledi. Sergi, 6 Nisana kadar açýk kalacak. (kaynak: kenthaber) Ortahisar Kalesi turizme açýlýyor Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ Hacýbektaþ Rifat Kartal Huzurevi'nde 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsý ile düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri doyasýya eðlendi. Hacýbektaþ Huzurevi sakinleri 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü eðlenerek kutladý. Huzurevi Müdürü Hüsamettin Ekim baðlama çalarken, huzurevinde barýnan nine ve dedeler de þarkýlar söyleyerek eþlik etti. Huzurevi sakinleri yaklaþýk 2 saat süren eðlence programýnda, eðlenerek stres atarken, Huzurevi Müdürü Hüsamettin Ekim'in Kýrþehir'e tayininin çýktýðý söylentisi üzüntüyle karþýlandý.tayin haberine tepki gösteren huzurevi sakinleri; "Müdürümüzü çok seviyoruz. O gelmeden önce tam anlamýyla huzurumuz yoktu.yapa yalnýz 4 duvar arasýnda yaþýyor ve pencerenin önünde sessizce dýþarýda olan biteni seyrediyorduk. Müdürümüz gelince huzurevimize huzur ve neþe geldi" þeklinde konuþtular. Baðlamasýyla birbirinden güzel türkü ve uzun havalar çalan Huzurevi Müdürü Ekim, Dünya Kadýnlar Günü'nde özellikle kimsesiz býrakýlmýþ ihtiyar nineleri yalnýz býrakmadýklarý ve onlarý sevindirdikleri için mutlu olduklarýný söyledi. Eðlence programýna, Huzurevi Müdürü Hüsamettin Ekim ile birlikte iþadamý Mehmet Zengin, daire müdürleri ve huzurevi personeli katýldý. TÜRKSAT 3A fýrlatýlmaya hazýr Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Kapadokya'da, bazý bölümleri tehlike oluþturduðu gerekçesiyle turistlerin ziyaretine kapatýlan tarihi Ortahisar Kalesi yeniden turizme açýlacak. Nevþehir'in Ürgüp ilçesine baðlý Ortahisar beldesinde bulunan ve tarihte hem stratejik hem de yerleþim amaçlý kullanýlan 80 metre yükseklikteki Ortahisar Kalesi, 2004 yýlýnda bazý bölümleri yýkýlma tehlikesi oluþturduðu için turistlerin ziyaretine kapatýlmýþtý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na ait olan tarihi kalenin yeniden turizme açýlabilmesi için bu yýl içerisinde onarým ve bakým çalýþmalarý yapýlacak. Ortahisar Belediye Baþkaný Yücel Yazýcý yaptýðý açýklamada, Ortahisar Kalesi'nin Kapadokya turizmi için büyük bir önem taþýdýðýný söyledi. Çevresinde bölgenin karakteristik sivil mimari örneklerinin bulunduðu kalenin, restorasyon çalýþmalarý için proje çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirten Yazýcý, çalýþmalarýn bu yýl içerisinde baþlamasýnýn hedeflendiðini kaydetti. Yazýcý, "Açýk olduðu dönemlerde her yýl binlerce yerli ve yabancý turistin ziyaret ettiði Ortahisar Kalesi maalesef 4 yýldýr turizme kapalý. Buranýn kapalý olmasý belde turizmini de olumsuz yönde etkiliyor. Bir an önce restorasyon çalýþmalarýnýn yapýlmasý için giriþimlerimiz sürüyor. Konuyla ilgili yapýlan ihalenin ardýndan hazýrlanan proje Mart ayý içerisinde Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu'na sunulacak. Kurulun kararý ile birlikte sanýrým bu yýl çalýþmalar yapýlýr ve 2009 yýlýnda kale yeniden turistlerin ziyaretine açýlýr" dedi. Kaynak:knthbr-iha Sulucakarahöyük TÜRKSAT 3A, testlerde saðlanan baþarýnýn ardýndan fýrlatýlmaya hazýr hale geldi. Uydu, Güney Amerika'daki Fransýz Guyanasý'ndaki fýrlatma rampasýna götürüldü. Fýrlatma programýnda herhangi bir gecikme olmamasý halinde uydu, Nisan ya da Mayýs ayýnda yörüngesine fýrlatýlacak. TÜRKSAT 3A'nýn özellikleri Türkiye'nin ihtiyaçlarý ve pazar alanlarý düþünülerek tasarlanan TÜRKSAT 3A, Asya, Avrupa ve Türkiye'den yayýn yapacak kuruluþlarýn taleplerine cevap verebilecek nitelikte. TÜRKSAT 3A, halen yörüngede bulunan Türksat 1C uydusunun mevcut kapasitesinin tamamýný karþýlayacaðý gibi TÜRKSAT 2A uydusunun yükünü de hafifletecek. TÜRKSAT 1C uydusu üzerindeki televizyon, radyo ve VSAT hizmetleri, 42 derecedeki yörüngesine girmesiyle birlikte TÜRKSAT 3A'ya aktarýlacak. Yeni uydu, yalnýzca televizyon yayýnlarý için deðil, coðrafi koþullar nedeniyle radyolink ve kablo iletiþim altyapýsý mevcut olmayan bölgelere uydu terminalleri aracýlýðýyla telefon, internet, faks gibi çok çeþitli hizmetlerin götürülmesi için de kullanýlacak. TÜRKSAT 3A, yaklaþýk 20 yýl süre ile hizmet verecek ve üzerinde 120 Wattlýk 24 adet Ku-band transponder bulunacak. Uydunun kapsama alaný, Avrupa'nýn tamamý ve Asya'nýn büyük bir kýsmý olarak planlandý. TÜRKSAT 3A'nýn, kapsama alaný konusunda diðer uydulara göre yüksek düzeyde anahtarlanabilir kapasiteye sahip olmasý, önemli bir avantaj olarak gösteriliyor. Yayýnlara yüksek kalite gelecek Mevcut uydulardaki doðu ve batý kapsama alanlarý arasýnda seçim sýnýrlamasý, TÜRKSAT 3A'da olmayacak. TÜRKSAT 3A üzerinden verilecek televizyon ve radyo yayýnlarý, Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'dan santimetre ölçeðindeki küçük çaplý antenlerle çok kolay ve yüksek kalitede alýnabilecek. TÜRKSAT 3A, yýldýz izler (Star Tracker) özelliði ile uzaydaki yýldýzlarýn konumlarýna göre kendi durumunu belirleme yeteneðine de sahip olacak. (knthbr)

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı