zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek."

Transkript

1 ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli hibeprojelerihakkndabilgilendiriciraporlarsunmak,projelerinhazrlanmasn salamak. zmir'in kardekentleri ile ilikilerini düzenlemek, kardekent olma taleplerini deerlendirmek ve onaya sunmak, onaylanmas halinde ilikinin kurulmas için bürokratiksürecitakipetmek. Diplomatik ülke temsilcileriyle zmir Büyükehir Belediyesi arasndaki ilikileri düzenlemekveilikilerinsürekliliinisalamak. Dier ülkelerin resmi temsilcileriyle temaslarda bulunarak ve uluslararas organizasyonlardayeralarakikiliilikilerigelitirmekveuluslararasplatformda zmir'insosyalkültürelvecorafiözelliklerinitantmak. UluslararasgelimelerveziyaretlerleilgiliBakanlkMakam'nabilginotlarve raporlarhazrlamak. zmir Büyükehir Belediyesi Bakanlk Makamnn yurtd görevlendirmeleri çerçevesinde yurtd ziyaretleri ile ilgili organizasyonu ve koordinasyonu yapmak. zmir Büyükehir Belediyesi'nin üye olduu uluslararas kurum ve kurulularla ilikilerininsürdürülmesinisalamakveyenikurumvekurulularaüyeolunmas konusundaçalmalaryapmak. zmirbüyükehirbelediyesibakanlkmakamnagelenyabancdildekibelgelerin çevirisiniyapmak. zmirbüyükehirbelediyesibakanlkmakamnavebelediyemiziziyaretegelen yabancülketemsilcilerinegerektiindetercümanlkhizmetivermek. YasalDayanak 5393s.K.m.18/1p 5393s.K.m.18/1p 5393s.K.m s.K.m.18/1p 5393s.K.m.18/1p 5393s.K.m.18/1p 5393s.K.m.18/1p 5393s.K.m.18/1p 5393s.K.m.18/1p 5393s.K.m.18/1p Müdürlüümüz,yukardayeralanTablo.. dekigörevleriyürütmeküzeregenelsekreter ebalbirbirimolarak faaliyetleriniyürütmektedir.zmirbüyükehirbelediyesianahizmetbinasndabulunanmüdürlükofislerimizharici Kültürpark yerlekesinde bulunan BB Kalknma Ajans, Proje ve AB likileri Ofisi nde de faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 2009ylkapsamnda,öncekiyllardansüregelentoplamda15proje/faaliyeteilikindeerlendirmeleryaplmtr. AyrcaKurumumuzun,dilikilerodandaetkinliininartrlmastemelligerçekletirilenbirçokrutinfaaliyetde deerlendirilmitir. SÜREKLLKARZEDENFAALYETLER:2009DEERLENDRMES UluslararasGüvenliSuÜretimiKongresi Birimimiz,2123Ocak2009tarihleriarasndazmirBüyükehirBelediyesi,IZSUve Ege Üniversitesi ibirliinde düzenlenen Uluslararas Güvenli Su Üretimi Kongresi düzenleme komitesi ve sekretaryasnda yer alm, kongre ile ilgili uluslararas yazmalarveorganizasyonlardüzenlemitir. Bulgaristan nkrcaalikentilekardekentolunmas tarihinde Bulgaristan n Krcaali kentiyle karde kent protokolü imzalanmtr. Protokol öncesinde; Ocak 2009 tarihlerinde Bulgaristan n

2 KrcaalikentiBelediyeBakanSn.HasanAzisbakanlndakiheyetin;zmir dekalsüresiboyuncakentimizinve belediye hizmetlerinin tantm yaplm, farkl sivil toplum kurulular ile görümeleri salanm ve konser organizasyonugerçekletirilmitir. Ukrayna nnharkovkentilekardekentolunmas Ukrayna nn Harkov kentinden gelen karde kent olma talebi birimimizce incelenmi, olumlu görüümüz ile birlikte çileri BakanlveDleriBakanlilegerekliyazmalaryaplm,zmir BüyükehirBelediyemeclisimiz tarihve539saylkarar gereince kardekent ilikisi tesis edilmesine karar verilmitir. Kardekent Protokolü nün imzalanmas ile ilgili yazmalar birimimizcedevamettirilmektedir. Kentlerinaretleri LifelongLearning Projesi BirAvrupaBirliiprojesiolan Kentlerinaretleri Projesi yllararasndabalatlmtr.Projegördüü talep sebebiyle 2009 ylnda Kentlerin Ötesinde ismi ile tekrar yürürlüe alnm, Türkiye den de zmir kenti projekapsamndaincelenmitir.projenintemelamac;kentivedilitantmaktr.bukapsamda;birtantmkitapç ilekentivedilitantcksabirfilmhazrlanmaktadr.zmirkentini,kentinsimgeveiaretlerini(levhalar)vetürk dilini tanma ve tantmak amacyla, Avrupa Birlii likiler Uzmanlar ile görümelerde bulunulmutur. Projenin zmir dekiortaklar;zmirbüyükehirbelediyesi,zmirekonomiüniversitesivezmirticaretodas dr.birimimiz, projekapsamndakitapçkvefilmoluturmasürecinekatlm,yaplançalmalarnorganizasyonundabizzatyer almtr. HareketliKentlerA na(citiesformobility)üyelik Kentsel Hareketlilik ile ilgili Hareketli Kentler A na 2009ylndaüyeolunmutur.MerkeziStuttgartolan Hareketli Kentler A nn amac; üye kentlerde sürdürülebilir ve etkin bir ulam sistemi için yerel hükümetler, ulam firmalar, iletmeler, sivil toplum kurulular arasnda ibirlii salamaktr. Bu amaçla birçok uluslararas aktivite organize edilmektedir. Birimimiz Hareketli Kentler A ndan ve dier üye olduu kurululardan (Avrupa Kentler Birlii, Akdeniz KentlerBirlii,BalkanÜlkeleriBüyükKentlerA,BirlemiKentlerveYerelYönetimlerBirlii,slamiBakentlerve KentlerTekilat)gelenresmiyazlarnçevirilerinivetakipleriniyaparak,buyazlarilgilibirimlereaktarmaktadrve ilgilibirimlerinorganizasyonlarakatlmnsalamaktadr. BelçikaGentFuar naonurkonuukentolarakkatlmas Belçika nngentehri,douflandersbölgesi ninbakentidir.kentteönemlimiktardatürknüfusuyaamaktadr. 1946ylndanbuyanagerçekletirilenUluslararasFlandersFuar,yeniadylaAccentaUluslararasTicaretFuar na 2009ylndaOnurKonuuKentolarakzmirseçilmitir. BelçikaGentFuar

3 Birimimiz ZFA ile birlikte Gent Fuar nda temaslarda bulunacak resmi heyet ile birlikte tantm faaliyetlerinde bulunacak kültürel heyetin (zmir Büyükehir Belediyesi Armoni Orkestras ve Ege Üniversitesi Halk Danslar Topluluu)fuarakatlmylailgiliorganizasyonugerçekletirmitir.FuarboyuncaBakanlkMakam natercümanlk vemihmandarlkhizmetivermitir. zmirekonomikkalknmakoordinasyonkurulu zmirbüyükehirbakansaynazizkocaolu nundavetiyleoluturulanzmirekonomikkalknmakoordinasyon Kurulu nun sekretarya ileri Müdürlüümüz bünyesinde Kalknma Ajans Proje ve AB likileri Ofisi tarafndan yürütülmektedir.kentinekonomisindebelirleyiciroloynayan81kurumvekuruluuntemsilcilerindenoluanzmir EkonomikKalknmaKoordinasyonKurulu;altkurultoplants,birbasntoplantsvezmir inönceliklikonularnda çalmalaryapmvekamuoyuolumutur.kurultoplantlarna2010ylndadadevamedilecektir. zmirekonomikkalknmakoordinasyonkurulutoplantlar KatkdaBulunduumuzOrganizasyonlar 5.BalkanllarHalkDanslarFestivali:0207Ekim2009tarihleriarasndazmirBüyükehirBelediyesitarafndan 5.kez düzenlenen 5. Balkanllar Halk Danslar Festivali süresince Bakanlk Makam na tercümanlk ve mihmandarlkhizmetleriverilmitir. TravelTurkey:10 14Aralk2009tarihleriarasndagerçekletirilen TravelTurkey Fuar ndabirimimizyapt çalmalarlazmirbüyükehirbelediyestand nakatkdabulunmutur. 5.BalkanllarHalkDanslarFestivali TravelTurkey 2009YlndaKalknmaAjans,ProjeveABlikileriOfisiTarafndanYaplanÖdülBavurular 2009ÖdülBavurularKonuBalklar - EUROCITIIESÖdülleriBavurularOrganikTarm - HalklalikilerDerneiÖdülleriZELMANÇalanlarSevgiZinciri

4 KardeKent Ziyaretleri MedyaTantm Gruplar Uluslararas Organizasyonlar YabancDevletErkan YabancMisyon Temsilcileri YatrmcGruplar 11% 28% 39% 11% 6% 5% 2009Ylnda Bakanlk MakamnnD likilerodakl Faaliyetlere KatlmDalm 2009YlndaKatlmSalananEitimveKonferanslar 1. zmirkalknmaajansmalidestekprogrameitimleri 2. zmiryg21engellilerçalmagrubu KentçiUlamveEngelliler KonuluToplant 3. KadnGözüyleKent KonuluKentKonseyiToplants 4. RISzmir:BölgeselnovasyonStratejisiPilotUygulamasKapanKonferans 5. zmiryg21ykktoplants 6. AvrupaBirliiProjeDöngüsüYönetimiEitimi 7. AvrupaBirliiveTürkiyeArasndakiSivilToplumDiyalogununGelitirilmesi IIHibeProgramTantm Toplants/ABGS 8. PatronKadnlarveGiriimciliksimliFarkndalkToplants 9. YaamdaKaliteProjeFikirYarmasnTantmBasnToplants 10. zmiryg21haziranaykentkonseyitoplants 11. BüyükGöçAlanehirlerOlarakstanbul,zmir,AnkaraveBursa daekonomikvesosyalentegrasyon SorunlarnnÇözümüneDestek(GEP) isimliprojenintantmveyönlendirmetoplants 12. AB yegençbak:avrupabirliigençlikveletiimpaneli 13. GEP in ProjeYönetimiveMSProject Eitimi 14. AvrupaBirlii,GençlikveletiimPaneli 15. KadnDanmaMerkeziEitimi 16. zmirkalknmaajanskümelenmetoplants 17. zmir degdasanayiyerelyönetimlervetarmbakanlbirlii 18. IGEPProjesiTantmveYönlendirmeToplants 19. BirlemiMilletlerKadnlarnveKzÇocuklarnnnsanHaklarnnKorunmasveGelitirilmesiOrtak ProgramzmirToplants 20. zmirkalknmaajansgüdümlüprojelertoplants 21. BölgelerKomitesiToplants 22. zmirkalknmaajans,zmirtantmstratejisikomisyontoplantlar SüreklilikArzedenFaaliyetlerinin2009YlGenelDeerlendirmesi 1. BakanlkMakam ndangelenyabancdildetoplam1636sayfaevrakntercümesiyaplmtr. 2. BakanlkMakam nauluslararasgelimelervebelediye ninbavurabileceiprojelerhakkndatoplam 227raporvebilginotuhazrlanmtr. 3. Birimimiz; yabanc misyon temsilciliklerinin Bakanlk Makam na gerçekletirecekleri resmi ziyaretlerinöncesindebakanlkmakam nziyaretveziyaretçihakkndabilgilendirmekte,görümenin organizasyonunuyapmaktavegörümesonrasndailikilerinsürekliliinisalamaktadr.uluslararas görümelerkapsamnda796kiibelediyemiziziyaretetmitir. 4. FahriKonsolosluklaraveyabancmisyontemsilciliklerinetoplamda60adettebrikyazsyazlmtr. 5. BakanlkMakam nnkatlduluslararaspaneller,organizasyonlar,festivaller,natoresepsiyonlar ve karde kent ziyaretleri kapsamnda toplam 26 organizasyonda mihmandarlk ve tercümanlk hizmetleriverilmitir. 6. anghayexpo2010kapsamndakurulacakolanzmirstandnnveexposüresinceyaplacakkültürel etkinliklerinhazrlamakomitesindeyeralnmtr. 7. Filipinler incebuveçin inwuhankenti ndengelenkardekentilikisitesisetmetaleplerineyönelik çalmalaryaplmtr Kasm2009tarihindetalyaCumhurbakanGiorgioNapolitano nnzmir egerçekletirdiiresmi ziyaretsrasndabakanlkmakam namihmandarlkvetercümanlkhizmetiverilmitir.

5 StratejikAmaç:zmir'insosyal,kültürel,turizmvedieralanlardadünyanngözdeehirleriarasnagirmesini salamak Stratejik Hedef: zmir'in turizm, eitim, spor, salk, kültür gibi alanlarda dünya çapndaki etkinliinin artrlmasvecazibemerkeziolmasnnsalanmasamaciletantmayönelikçalmalaryaplmas zmirturistikrehberi Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Uluslararas platformda zmir'in ve Büyükehir Belediyesi projelerinin tantmn salamak için farkl dillerde zmir tantm rehberininhazrlanmas,basmvedatlmas. zmir'in tantm kitapç Türkçe, ngilizce ve Felemenkçe dillerindehazrlanmtr. Kitapçngelitirilerektekrarhazrlanmas,Franszca,Almancave Çincegibifarkldillerdetercümeedilerektekrardanbaslmasnn salanmas, gerekli hallerde datmnn yaplmas öngörülmektedir. Çin'inTianjinKentilelikilerininGelitirilmesi KardeKentBannKurulmasveMevcutKardeKentlerlelikilerinGelitmesineYönelikÇalmalarYaplmas Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar zmir in karde kenti Çin in Tianjin kenti ile ekonomik ve sosyo kültürelilikileringelitirilmesinisalamak. Karlklheyetziyaretleriningerçekletirilmesi. Çinileilikileringelierekdevamnnsalanmasöngörülmektedir ylndan itibaren AB ve D likiler Hizmetlerinin Gelitirilmesifaaliyetikapsamndaçalmalardevamedecektir. KardeKentlerKitabOluturulmas Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Karde kentlerimizi tantc bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek amacylakardekentlerleilgilikitapçkoluturulmas. Belediyemiz internet sitesinde karde kentler bal altnda karde kentler ile ilgili gerekli tüm bilgiler Türkçe ve ngilizce olaraksunulmaktadr. Günümüzdetümdünyanntakipettiiwebyaynclbazalnarak proje basl doküman yerine kurumumuz web sitesi üzerinden yaynlanmtr ylndan itibaren AB ve D likiler Hizmetlerinin Gelitirilmesi kapsamnda aama faaliyeti olarak çalmalarmzdevamedecektir. ngiltere'denbirkentlekardekentbannkurulmas KardeKentBannKurulmasveMevcutKardeKentlerlelikilerinGelitirmesineYönelikÇalmalarYaplmas Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar ngiltere gibi dünya konjonktüründe önemli bir konuma sahip ülkedenbirkentilekardekentilikisininkurularak,builikiden tümkentinsosyokültürelekonomikvb.alanlardafaydalanmasn salamak ylnda var olan karde kentlerimiz ile ilikilerin gelitirilmesine yönelik çalmalarda bulunulmu ve 3 kent ile karde kent olma çalmalar yaplmtr. Bu nedenle ngiltere denbirkentilekardekentilikisikurulamamtr. zmir'in hâlihazrdaki karde kentlerle youn olan ilikileri nedeniyleprojeertelenmitir.bufaaliyeteilikinçalmalarabve D likiler Hizmetlerinin Gelitirilmesi faaliyeti kapsamnda deerlendirilecektir.

6 zmir dekiyabancmisyontemsilciliklerileperiyodiktoplantlarndüzenlenmesi Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar zmir deki bakonsolosluklar, konsolosluklarla iletiim kurularak ortakprojelerinhazrlanmasnsalamak;kültürel,sosyal,eitim ve ticari alanlarda fikir alverii ile zmir in pek çok alanda geliiminihzlandrmaktr yl içerisinde 796 yabanc misyon ve kurulu temsilcisi ile uluslararas görümelerde bulunulmutur. Buna ek olarak temsilciliklerle kentin ekonomik ve sosyokültürel geliimini hzlandrmakamacylaprojeçalmalaryaplmaktadr. Misyon temsilcilikleriyle ilgili toplantlarn daha sistematik hale getirilmesi,yaplacakgörümelerdentümkentinfaydalanmasnn salanmas öngörülmektedir. Bu faaliyetimiz, 2010 ylndan itibaren AB ve D likiler Hizmetlerinin Gelitirilmesi faaliyeti kapsamndaçalmalardevamedecektir. ÖrenciDeiimProjeleriKapsamndaÇalmalarYaplmas Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Örencideiimprojeleriilebelediyemizcebelirlenenörencilere karde kent ilikileri çerçevesinde yurt dndaki eitim kurumlarnda eitim alma frsat tanyarak, farkl kültürlerin etkileimine ve bilgi alveriine olanak salamak ve bu hususta uluslararas alanda sosyal kültürel ilikilerin gelitirilmesi kapsamnda ülkeler aras örenci deiim projeleri gerçekletirmek. Karde kentimiz olan Krcaali (Bulgaristan)'den gelen davet üzerine10örencimiz ve2öretmenimizburgazkentindekiyaz kampnagönderilmitir. Uygun projelerin aratrlarak örenci deiim programnn sürekliliinin salanmas öngörülmütür ylndan itibaren ABveDlikilerHizmetlerininGelitirilmesifaaliyetikapsamnda çalmalardevamedecektir. YurtdTantmKapsamndaUluslararasHeyetZiyaretleriDüzenlemek Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar zmir in uluslararas tantmnn salanmas, belediye hizmetlerinin gelitirilmesinin salanmak ve yurt d inceleme faaliyetlerinindüzenlenmesi 'da YunanistanVolos kentinde "Güneydou AvrupaÜlkeleriUluslararasForumu'nakatlm 'da Cumhurbakanl Makam'nn Çin inceleme programna bakanmz Sn. Aziz Kocaolu'nun davetli olarak itiraketmesi. 9Ekm2009Yunanistan daincelemeprogramnabakanmzsn. AzizKocaolukatlmtr Mays 2009 zmir in, Belçika/Gent Accenta 2009 fuar onurkonuuilolmassebebiyleönincelemeprogram 1418Eylül2009Düsseldorfkatatktesisleriincelemeprogram 13Kasm2009Lizbonkörfezulamincelemeprogram 1120 Eylül 2009 Bakanlk Makam'nn Belçika nn Gent KentindekiAccentaFuar nnresmiaçltöreninekatlm Bufaaliyetlerinsürekliliininsalanmashususunda2010ylndan itibaren çalmalar AB ve D likiler Hizmetlerinin Gelitirilmesi faaliyetikapsamndadevamedecektir.

7 AkdenizKentlerBirliiMEDCITIESÜyeliineGirmekçinGerekliÇalmalarnYaplmas Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar zmir'in Akdeniz'deki kentlerle ibirliinin arttrlmas, Akdeniz çananda zmir'in sosyopolitik konumunun güçlendirilmesi hususunda MEDCTES (Akdeniz Kentler Birlii)'ne bir Akdeniz kentiolanzmir inüyeliininsalanmas. DileriBakanlkiliKültürellerGenelMüdürYardmcl30 Aralk 2005 tarih ve B.06.0.kgy /543458/I sayl yazsyla onaylanm olup gerekli çalmalar yaplm ve üye olunmutur.likileretkinbirekildeyürütülmektedir. Üyeliimiz Gerçeklemitir. Söz konusu üyeliimizin devamna yönelik çalmalar 2010 Ylndan tibaren AB ve D likiler Hizmetlerinin Gelitirilmesi faaliyeti kapsamnda devam edecektir. KurumHizmetlerininGelitirilmesiniSalamakAmacylaPersonelinYurtdndaGerekliEitimiAlmasnn Salanmas Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Kurumiçi hizmetlerin gelitirilmesi, belediyemiz hizmetleri konusunda personelimizin eitilmesi, yurt dndaki tecrübelerdenyararlanmasnnsalanmas ylnda yurt d görevlendirmeleri ile ilgi zmir Büyükehir Belediye Meclisi nin ald kararlar dorultusunda: Ulam konusunda çalmalar için Japonya ya, banliyö konusunda çalmalar için spanya ya, salk konusunda çalmalar için sviçre ye, biliim çalmalar için Almanya ya, Accenta Fuar çalmalar için Belçika ya, kentsel yenileme çalmalar için Hindistan a, kentsel atk yönetimi çalmalar için Japonya ya, ulam konusunda çalmalar için Çin Halk Cumhuriyeti ne, patolojisalk çalmalar için talya ya, hayvanat bahçeleri konusunda çalmalar için Danimarka ya, ulam konusunda çalmalar için Portekiz e, ekonomik ve sosyal entegrasyon çalmalariçinalmanya ya,ngiltereveskoçya yabelediyemizin ilgilibirimlerindenpersonelgönderilmitir. Projenin ilerleyen yllarda devamll konjonktürel koullar ve eitimihtiyaçlargözönündebulundurularakdeerlendirilecektir. Bufaaliyetimizeilikinçalmalar2010ylndanitibarenABVeD likiler Hizmetlerinin Gelitirilmesi faaliyeti kapsamnda deerlendirilecektir.

8 Stratejik Amaç: Ülkemizin ekonomik, eitimsel ve kültürel anlamdaki geri kalmlna zmir kenti özelinde çarelerüretmek,bilimde,sanatta,dünyaölçeindesözsahibiolanülkelerileyarabilirhalegelebilmekiçin katkkoymak.buçevrevedezmir dekentlilikbilincininolumasvekentlininyaamkalitesininyükseltilmesini salamak StratejikHedef:ABProjeBürosuoluturulmas ABProjeBürosu Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Türkiye nin AB'ye giri sürecinde zmir Büyükehir Belediyesi nin sorumluluklarnn gerçekletirilmesine katk salamak, Bölgede kurulan kalknma ajansna destek vermek, Sivil Toplum Kurulular, kamu kurumlar ve i dünyas ile gerçekletirilecek ortak çalmalara ivme kazandrmak, zmir Büyükehir Belediyesi nin uygun her türlü projede yer almasn salamak, zmir Büyükehir Belediyesi nin projelerinin yürütülmesi için uygun her türlü hibe programndan faydalanmak, ortaklaa projelerinüretilmesiylezmir deyenisinerjileryaratmak. 6anafaaliyeticraedilmitir: 1 "Sosyoekonomik kalknmada sürdürülebilir bir örnek : yarmada'daorganiktarm"isimliprojeteklifi(zka) 2'Cennetçemekentilebütünleiyor'isimliprojeteklifi.(ZKA) 3 "Bayndr'n çiçekleri" isimli proje teklifi (Sabanc Vakf toplumsalgelimehibeprogramçerçevesinde) 4 "Bizde okullu olduk" isimli projede ortak olarakyer alnmas (merkezi finans ihale birimi okul öncesi eitimin güçlendirilmesi hibefonu) 5Akdenizkentselhareketlilikuzmanlka(Ramud)isimliproje teklifineasosiyeortakolarakkatlnmasteklifi. 6ZKAgüdümlüprojedesteibavurusu 1Uygunfonaratrlr,literatüraratrmasyaplr,ihtiyacagöre projefaaliyetlerikurgulanrveuygunfonabavuruyaplr,proje sözlemesi imzalandktan sonra ilgili birime yürütülmesi için devredilecektir. 2 Avrupa Birlii Mevzuat takip edilip, taramas yaplacak ve raporlanacaktr. 3 Kalknma ajans raporlar, planlar ve yönetmelikleri takip edilecektir. 4KapasitegelitirmeyeyönelikArGeprojeleritakipedilecektir. Bu faaliyetimize yönelik çalmalar 2010 ylndan itibaren AB ve D likiler Hizmetlerinin Gelitirilmesi kapsamnda deerlendirilecektir. ABProjeleri(EitimÇalmalar) Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Proje yazma konusunda personelin bilgilendirilmesi ve kurumumuzun uluslararas hibe programlarndan faydalanmasnn salanmas amacyla AB ve dier hibe projeleri ileilgiliolarakpersoneleeitimverilmesi. KalknmaAjansProjeveABlikileriOfisi15ubat2007tarihinde kurulmu,2009ylkapsamndadaabprojelerininaratrlmasve hibebavurularnayönelikçalmalargerçekletirilmitir ylndan itibaren AB ve D likiler Hizmetlerinin Gelitirilmesi Faaliyeti kapsamnda sürekli faaliyet olarak çalmalardevamedecektir.

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r. 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYETLERİ

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYETLERİ TARİHÇE ORGANİZASYON ŞEMASI PERSONEL DURUMU GÖREVLER 2009 YILI FAALİYETLERİ ARTI YÖNLER EKSİ YÖNLER

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE KARDEŞ KENTLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE KARDEŞ KENTLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE KARDEŞ KENTLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV TANIMI: Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda belediyemizin dış ülkelerle temaslarını ve kardeş kentlerle ilişkilerini yürütmekle yükümlü birimdir.

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ GÖREV TANIMI 2. FAALİYET RAPORU 2.1. ARŞİV DÜZENLEMESİ VE EVRAK TASNİFİ 2.2. OLAĞAN GÖREVLER 2.2.1. Uluslararası Yazışmalar

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Birinci Bölüm

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Birinci Bölüm T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Odunpazarı Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı