EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM"

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2012

2 çindekiler 1

3 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan imzalama yetkisi verilmesi, yl hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bal irket Raporu, Denetçi Raporu ve Bamsz Denetim Raporu nun okunmasvemüzekkereedilmesi, ylhesapdönemineait;BilançoveGelirTablolarnnincelenerek onaylanmas, ylfaaliyetlerindendoandönemkarhakkndakararalnmas, 7 YönetimKuruluÜyelerininibraedilmesi, 8 DenetimKuruluÜyelerininibraedilmesi, 9 Yönetim Kurulu nca önerilen Genel Kurulun Çalma Esas ve Usulleri HakkndaçYönerge ningörüülüponaylanmas, 10 irketimizin 2013 yl Bamsz D Denetim firmasnn belirlenmesi konusunungörüülüpkararabalanmas, 11 KurucusuolduumuzYatrmFonlarnn2013ylBamszDDenetim firmasnnbelirlenmesikonusunungörüülüpkararabalanmas, ylnda yaplan yardm ve balar hakknda ortaklarmza bilgi verilmesi yliçinYönetimKuruluüyeleriücretlerinintespiti 14 Dilekvetemenniler 15 Kapan 2

4 GenelBilgiler RaporunDönemi:01/01/ /12/2012 KuruluTarihi :26/12/1996 FaaliyeteGeçi :01/01/1997 FaaliyetKonusu :SermayePiyasasAraclkFaaliyetleri irketsermayesi: ,00tl GenelMüdürlük Adres(*) :BüyükdereCad.No:171MetroCityABlok Kat: Esentepeili/stanbul Telefon :(0212) (pbx) Fax :(0212) Ankaraube Adres :AtatürkBulvarÇakmakApt.No:177/58 BakanlklarAnkara Telefon :(0312) (pbx) Fax :(0312) zmirube Adres :CumhuriyetBulvarNo:22Kat: Konakzmir Telefon :(0232) (pbx) Fax :(0232) (*)irketimizmerkezofisiömeravnimah.nönücad. No:36Gümüsuyu/Beyolustanbulolanadresinden tarihli Yönetim Kurulu karar ile yukarda belirtilen adrese tanma karar alnmtr. irket 25/02/2013 tarihinden itibaren yeni adresinde faaliyetlerinedevametmektedir. 3

5 SermayeYaps SermayeYapsvetirakler Ortak HissePay HisseTutar ekerbankt.a. 99, ,00 Dr.HasanBasriGöktan 0, ,00 ÇetinAydn 0, ,00 Dier 0, ,00 Toplam ,00 tirakler tirak SermayesitirakPaytirakTutar ekerfinansalkiralamaa %3, ,00 ekerfaktoringhizmetleria %0, ,20 ekermortgagefinansmana %0, ,30 4

6 Dr.HasanBasriGöktan YönetimKuruluBakan 5

7 YönetimKuruluBakan nnmesaj DeerliPaydalarmz, Avrupa dadevamedenborçkrizinin küresel ekonominin gündemini belirlemeyi sürdürdüü bir yl geride brakm bulunuyoruz. Gelimi ekonomilerin yavalamas, hatta büyümenin negatife dönmesi sonucunda piyasalarn canlanmas için artrlan likiditenin finansal piyasalardaoluturduuolumluetkidenülkemiz depaynalmtr.türkiye,küreselkrizsürecinde güçlü iç dinamikleriyle iyi bir direnç sergilemi, uluslararas konjonktürden olumlu yönde ayrarak dünyadaki likidite için güvenli liman özellii ile öne çkmtr. eker Yatrm Menkul DeerlerA..olarak,buolumluetkininyansra salklvesürdürülebilirbirbüyümestratejisiile 2012 yln baarl bir performans ile tamamlamolmannmemnuniyetiiçerisindeyiz ylnda Avrupa da derinleen borç krizi nedeniyle Euro ve Avrupa Birlii ne yönelik endielerin yükselmesi, küresel ekonomiye yönelik toparlanma beklentilerinin olumsuza dönmesine neden olmutur. Avrupa da borç krizinin çözümüne yönelik admlar atlmas, ABD de gündeme gelen vergi indirimleri, harcama limiti ve borç tavan gibi sorunlarn ötelenmesininyanndajaponya daseçimsonras hükümete gelen yeni yönetimin durgunluu amak için varlk alm program açklamas, globalpiyasalardakibollikiditeninbirsüredaha devamedeceininsinyaliolarakalglanmtr. Küresel ekonomide 2013 ylna biraz daha iyimser bakmak mümkün görünmektedir. Bu iyimserliin oran da, öncelikle 2012 ylnda alnan snrsz parasal genileme kararlarnn ne derece etkili olaca ve kalc iyilemenin salanmasiçinbuparasalgenilemelerinmaliye politikalaryla desteklenebilmesi ile ilgilidir. Dier taraftan, özellikle gelimi ekonomilerde büyüme ve finansal istikrara kar kayglar öneminikorumaktadr. Türkiye,yumuakiniinsorunsuzbaarlmas,cari açk sorununda düzelme salanmas, güçlü kamu maliyesi, bankaclk sektörünün güçlü yaps ve orta vadedeki büyüme potansiyeli sayesinde, zor küresel konjonktürde pozitif bir görüntü sergilemitir. Bu gelimeler sonrasnda uzun süredenberihakettiimizidüündüümüzyatrm yaplabilir not seviyesi, kredi derecelendirme kuruluu Fitch tarafndan Kasm 2012 de Türkiye yeverilmitir. Milli gelirimizin son 10 yllk dönemde 3 kat arttnvebuartsayesinde,türkiye ninküresel ekonomi liginde 4 basamak birden atlayarak dünyannenbüyük16.ekonomisihalinegeldiini görüyoruz ylnda ise dünyann ilk 10 ekonomisinden birine sahip olmamz hepimizin ortaktemennisidir.buhedefdorultusunda2013 ylnda ülkemiz büyüme hznn sürdürülebilir bir orana doru yükselie geçeceini düünüyoruz. Kalc iyilemelerle gelebilecek not artlar ile birlikte Türkiye ye yönelik ilginin orta ve uzun vade de artarak devam edecei beklentisi, finansal piyasalara olan ilgiyi artrrken Türkiye ekonomisinindinamizminedekatksalayacaktr ylna yönelik bu olumlu beklenti ve temennilerimizin nda, çalanlarmzdan müterilerimize ve i ortaklarmza tüm paydalarmza teekkür eder; eker Yatrm Menkul Deerler A.. olarak 2013 ylnn da hedeflerimiziaacamzbirylolmasndilerim. Sayglarmla, Dr.HasanBasriGöktan YönetimKuruluBakan 6

8 GenelMüdür ünmesaj 2012,sonyllardayakalananistikrarlbüyüme ve iyileen yatrm ortamnn meyvelerinin hakl olarak alnmaya baland, özellikle de Türkiye nin 1994 den sonra ilk kez yatrm yaplabilir ülke statüsüne yükseltilmesiyle tarihe geçen bir yl olarak geride kalmtr. Paravesermayepiyasalardaekonomidekibu istikrar ortamndan olumlu etkilenmi, bu ortamda ekeryatrm, gerek ikincil piyasalarda, gerekse de sermaye piyasas araçlarnn arznn gerçekletirildii biricil piyasalarda yatrmclarn para ve sermaye piyasalaryla bulumasndaki köprü görevini, baarlbirekildeyerinegetirmitir. Türkiyevarlklarnayabancyatrmclarnilgisi 2012 ylnda da devam ederken, Fitch tarafndanyatrmyaplabilirülkekatogorisine yükseltilen Türkiye de, halka arz edilen irket saysnnyineçifthanelereulat,düenfaiz ortamndanbatabankalarolmaküzeredier sanayi irketlerinin de borçlanma araçlar ihraçlaryla yararland gözlenmitir içerisindebirçokhalkaarzsürecindeyeralan ekeryatrm, ayn zamanda da borçlanma arac ihraçlarnda üzerine düen sorumluluklar yerine getirmi, müterilerine salad kaliteli hizmet ve yaygn acenta ayla, bu süreçlerin baarl bir ekilde sonuçlandrlmasiçintümpersoneliylebirlikte youngayretgöstermitir. Piyasalardaki gelimeleri ve yeni ürünleri yakndan izleyen, ihtiyaçlar paralelinde de hzla aksiyon alan ekeryatrm, 2012 yl içerisindedünyannenlikitpiyasasolanforex piyasasnda yatrmclarna hizmet vermek amac ile piyasa yapcs sfat ile ilemlere balamtr. Bununla birlikte, özellikle küçük montanl bireysel yatrmclarn sermaye piyasalarndan daha etkin faydalanmas, sermayenintabanayaylmasvebirikimitevik etmek için Türkiye de ilk kez Herkese Portföy Yönetimi ürününü modellemi ve hizmete sunmutur. Hem para hem de sermaye piyasasnda yerli yatrmclara olduu kadar yabanc yatrmclara da hizmet kalitesini götürmeyi amaçlayanekeryatrm,birçokyurtiçiveyurt d ziyaret etkinliinde bulunmutur. Bu ziyaretlerde, hem Türkiye nin hem de ekeryatrm nsunduufrsatlarifadeedilmi, ayn zamanda da potansiyel yatrmclarn bilgilendirilmesiiçinetkinliklerdüzenlenmitir ylnda, beklenen not artrmlarnn da gelmesiylebirlikte,gerekyurtiçigerekseyurt d yatrmclarn dikkatinin Türkiye para ve sermaye piyasalarnda olacan düünüyoruz. Donanml personel ve etkin hizmet birimlerimizle mevcut ve yeni gelecek yatrmclara, ekeryatrm hizmet anlaynn ulatrlmas için daha önceki yllarda göstermi olduumuz performans, 2013 ylndadayükselerekdevamedecektir. Sayglarmla, OsmanGöktan GenelMüdür 7

9 YönetimKurulu Dr.HasanBasriGÖKTANYÖNETMKURULUBAKANI ekerbank T.A.. Yönetim Kurulu Bakan; Mühendislik Ve ktisat örenimi gördü. Yüksek Lisans ve ktisat Doktoras yapt. Meslek yaamna 1973 ylnda T. eker Fabrikalarnda balad yllar arasnda Panko Birlik Yönetimi Kurulu Bakanl yapt yllar arasnda Panko birlik Genel Müdürlüü, ekerbank ve Konya eker Fabrikas Yönetim Kurulu Bakanl görevlerini birlikte yürüttü. Ve bu süreçtetürkiyeekersektöründebirilkolarakkonyaekerfabrikasnn özelletirilmesini baaryla gerçekletirdi ylnda ekerbank Genel Müdürlüü göreviyle birlikte bir süre Yüksel naat Yönetim Kurulu Bakanl yapt yllarnda ekerbank Genel Müdürlüünün yansrayönetimkurulubakanlnyapt.2008ylndaekerbankgenel Müdürlüü görevini devretmi olup Yönetim Kurulu Bakanl devam etmektedir ylndan buyana eker Yatrm Menkul Deerler A.. Yönetim Kurulu Bakanl görevi devam etmektedir. MeriçULUAHNBAKANYARDIMCISI ekerbank T.A.. Genel Müdür; Boaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra çeitli özel bankalarda görev yapt. ekerbank ta ki görevine 2002 ylnda Fon Yönetim Müdürlüünde Koordinatör olarak balad yllar arasnda Genel Müdür Yardmcs olarak sürdürdüü görevine 2008 ylndan itibaren Genel Müdür olarak devam etmektedir. Ayn zamanda 2004 ylndan itibaren irketimizyönetimkurulundagörevalmaktadr. RamazanKARADEMRÜYE ekerbank T.A.. Genel Md. Yrd.; Orta Dou Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. ekerbank ta ki görevine 1991 ylndamüfettiyardmcsolarakbalayankarademir,bankannçeitliube ve birimlerinde görev ald. Nisan 2006 dan itibaren ekerbank T.A.. Genel MüdürYardmcsolarakgörevyapmaktadr.Nisan2005tarihindenitibaren eker Yatrm Menkul Deerler A.. de ç Kontrolden sorumlu Yönetim Kuruluüyesidir. 8

10 HalitHaydarYILDIZÜYE ekerbankt.a.s.genelmdr.yrd.;marmaraüniversitesiktisadivedaribilimler Fakültesi letme mezunu H.Haydar Yldz, stanbul Üniversitesi nden letme vefinansyükseklisansderecesialmtr.çeitliözelbankalardagörevalanyldz ubat 2009 dan itibaren ekerbank T.A.. de Genel Müdür Yardmcs olarak görev yapmaktadr. irketimizdeki görevi, tarihli Olaan Genel Kurulu ndayönetimkuruluüyesiseçilmesiylebalamtr. RamazanÖZNACARÜYE OsmanGÖKTANÜYE ekeryatrmmenk.de.a..genelmd.;ktisatörenimiveletmemasterolan Osman Göktan, yllar arasnda ekerbank T.A. de yönetici olarak görev yapt ylndan itibaren eker Yatrm Menkul Deerler A.. de Genel MüdürveYönetimKuruluüyeliinisürdürmektedir. ekeryatrmmenk.de.a..genelmd.yrd.;marmaraüniversitesiktisadidari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Para ve Sermaye Piyasalar üzerine master bulunan Öznacar, yllar arasnda özel bir bankann MenkulDeerlerMüdürlüü nde, yllararasndaekerbank T.A.. Menkul Deerler Müdürlüün de çeitli görevlerde bulunmutur ylndan itibaren irketimizde Genel Müdür Yardmcs ve Yönetim Kurulu üyelii görevinisürdürmektedir DenetimKurulu Üye Üye HasanAlien Aybalaimek TeftiKuruluBakanYardmcs KurumsalletiimMüdürü YönetimveDenetimKuruluüyeleri tarih2011olaangenelkurulutoplantsndaalnankarargerei3yllk göreviçinseçilmilerdir. 9

11 GenelMüdürlük 10

12 OsmanGÖKTAN GenelMüdür(01/1997) RamazanÖZNACAR NazmiSARIKAYA GenelMüdürYardmcs(01/1997) GenelMüdürYardmcs(01/2004) 11

13 GrupBakanlar MehtapÖnay(01/1997) MalivedarilerGrupBakan A.NecatiSimer(03/2000) HazineGrupBakan ÖzlemSezen(02/2009) HisseSenedi&PazarlamaGrupBakan BanuYargl(11/1997) OperasyonGrupBakan 12

14 BirimMüdürleri HasanAydn(11/1999) çdenetimmüdürü FundaKulu(06/1997) MalivedarilerMüdürü AhmetNurdoan(09/1997) YatrmFonlarMüdürü MustafaBayram(06/1998) SabitGetiriliMenkulKymetlerMüdürü CemalElter(07/2000) BilgilemMüdürü AliÖcal(09/1997) AcenteKoordinasyonMüdürü KadirTezeller(01/2005) KurumsalFinansveAratrmaMüdürü M.BatuhanAlpman(05/2009) YurtdKurumsalSatMüdürü V.TayfunUlusoy(01/2012) PortföyYönetimMüdürü EbruBilgin(05/2012) HisseSenedilemleriMüdürü 13

15 ORGANZASYON 14

16 EMASI 15

17 FaaliyetBelgelerimiz 16

18 17

19 ekeryatrmmenkuldeerlera. YönetimKuruluFaaliyetRaporu 01/01/201231/12/ ylndafaaliyetinebalayanekerYatrm,Sermaye PiyasasKurulu nunmkbvevobiçinverdiitümyetki belgelerine sahiptir. Genel Müdürlük Merkezi stanbul da bulunan eker Yatrm n, biri Ankara ve dierizmir deolmaküzereikiubesibulunmaktadr. BunailavetenekerbankT.A..iletesisedilmibulunan acentelik sözlemesi ile ekerbank n bütün ubeleri eker Yatrm n acentesi statüsüne sahip olup; bu ubelerin71 indemevcut olanborsaseanssalonlarile yatrmclarahizmetsunulmaktadr. 30milyonTLödenmisermayesibulunanekerYatrm, ekerbank n dört kendisinin iki adet olmak üzere toplamaltadetyatrmfonunuyönetmektedir. irketimiz VOB un ilk üyelerinden olup, 2012 ylnda VOB lem Hacmi Pazar pay % 0,50 olarak gerçeklemitir. 2012ylnda,ylsonudeerlerinegöreyönetimiyaplan yatrmfonlartoplamportföybüyüklüündebirönceki yla göre % 22,58 art salanrken; Hisse Senedi lemleri MKB Pazar paymz % 1,09 seviyesinde gerçeklemitir. ekeryatrm ns.g.m.ktoplamilemhacmigeçen yln ayn dönemine göre % artarak 38.8 milyar TL seviyesine yükselmitir. Pazar Paymz %2.7olarakgerçekleerek7.sradayeralmtr. Yabanc yatrmclarn piyasadaki arln göz önünde bulundurularak, 2009 ylnda oluturulan YurtDKurumsalSatBölümündeyaratlanilem hacmi121.1milyontlolarakgerçeklemitir ylnda portföy yönetimi kapsamnda yatrm fonlar dnda kalan bireysel ve kurumsal portföylerin toplam büyüklüü 1.58 milyon TL olarakgerçeklemitir. eker Yatrm n Aratrma Bölümü tarafndan Para ve Sermaye piyasalarna ilikin Türkçe ve ngilizce olarak üretilen Aylk Bülten, bir ekonomi dergisinin ekiolarakyaynlanmayadevametmitir. ekeryatrm,ekim2012 desermayepiyasaskurulu KaldraçlAlmSatmlemleriSeri:VNo:125tebliin 11. Maddesi birinci fkrasnn (a) bendi uyarnca FX ilemlerinde piyasa yapcs olarak faaliyet göstermekiçinizinalarakfaaliyetlerinebalamtr. 18

20 2012 yebak 2012ylboyuncayurtdndadevamedenGlobalkriz veyurtiçindeiseözellikle2011ylsonundacariaçn milligelireorannn%10 aulamasylaoluanrisklerin elimine edilmesine yönelik alnan önlemler piyasalar tarafndanyakndantakipedildi yi geride brakrken dönüp baktmzda yl içinde Global piyasalar etkileyen en önemli gelimenin Avrupa Borç krizi olduu görülmektedir. ABD de subprime mortgage piyasasnda çöküle balayan 2010 ve 2011 yllarnda da devam eden Avrupa borç krizi, bata Yunanistan olmak üzere talya,spanya,portekizvezlandagibiülkelerdeartan d borçlar nedeniyle 1999 ylnda hayata geçen Euro nundalacaendielerininyükselmesineneden oldu yl sonlarna doru AB Liderleri nin Yunanistan borç takas konusunda anlamalar, AvrupaMerkezBankas nneuro nunsavunulmasiçin gereken her eyin yaplacan açklamas ve Avrupa stikrar Mekanizmas'nn devreye girmesiyle, Avrupa borçkrizineyönelikendielerazalsada,ortaveuzun vade de Euro ve Avrupa Birlii ne yönelik endieler hala piyasalar üzerinde bask oluturmaktadr. Avrupa da bu gelimeler yaanrken FED, aylk 40 milyar dolarlk konut kredileri teminatl tahvil almlarna,aylk45milyardolarlkuzunvadelihazine katlarn da ekleyerek düük faiz ortamnn, enflasyon %2.5 i amad sürece isizlik orann %6.5 inaltnadüenekadardevamedeceiniaçklad. BuaradaABDsenatosu1Ocak2013 tedevreyegiren vergi indirimlerinin konusunda anlarken harcama limit konusunu Mart 2013 e ve borçlanma tavan konusunu ise Mays 2013 e erteledi. Bunlara ek olarakjaponya dayenikurulanhükümetin,ekonomiyi canlandrmak için 2014 bandan itibaren aylk 145 milyar dolarlk varlk alm yapacan açklad. Bu gelimeler sonrasnda yaanan likidite bolluu gelimekte olan ülkelere yönelik risk itahnn artmasn salad. Ancak, önümüzdeki dönemde piyasalardakibubollikiditeninnezamanveneekilde piyasalardan çekilecei sorusunun gündemin üst sralarnayükseleceinidüünüyoruz. Türkiye de bu zorlu süreçte, olumlu borç dinamikleri ve güçlü bankaclk sektörünün desteiyle yüksek hzda büyümesini sürdürmeyi baard ylnda yaanan %8.5 büyümenin yannda cari açn milli gelire orannn %10 a ulamas sonrasnda ekonomi yönetimi ve politika yapclar tarafndan bu konuda önlemler alnd. Merkez Bankas yurtiçi kredi arzn, araclk maliyetlerini etkileyerek kontrol etmeye çalrken, Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu arz dorudan etkileyebilecek önlemleraldveennihayetindevergileryoluylaiç talebin kontrol edilmesine yönelik admlar atld. Alnan bu önlemler sonrasnda Türkiye nin büyüme hz yavalarken (2012 yl sonu büyüme tahminimiz %2.5) cari açn milli gelire oran makul seviyelere (2012 yl sonu cari açn milli gelire oran tahminimiz %6.5) doru geriledi. Alnan bu önlemler çerçevesinde Merkez Bankas 2012 ylnn ilk yarsnda sklatrc bir politika izlerken ikinci yarda, cari açk ve enflasyon konusunda belirli bir rahatlamann salanm olmasnn vermi olduu etki ile büyümeyi destekleyici politikalar dönü yapmtr. Uygulanan bu politikalar sayesinde cari açkta yaanan bu iyilemenin de destei ile derecelendirme kuruluu Fitch, 5 Kasm 2012 tarihinde Türkiye nin notunu artrarak yatrm yaplabilirülkestatüsüneyükseltmitir. Gelimi ülkelerde yaanan durgunluun alabilmesi için salanan bol likidite ortam Türkiye gibi gelimekte olan ülkelere yönelik risk itahnda bir arta neden olmutur. Türkiye nin makroekonomik anlamda benzer ülkelere görece göstermi olduu yüksek performansn hisse senetleri piyasasnda ise cari açk endieleri ile 2011 yl boyunca tam karlk bulamadn görmütük ylnda ise cari açk konusunda salanan iyileme ve buna bal olarak yükselen not art beklentisiyle durumun tersine döndüünü ve MKB nin getiri açsndan 2012 ylnda en üst sralarda yer aldn hep birlikte yaadk e yönelik ise bu yl yaanan soft landing yumuak iniin ardndan iç ve d talepte yaanmas beklenen dengelenme ile birlikte büyüme hznn orta vadeli planda yer alan %4 hedefine doru hzlanacan düünüyoruz. Bol likiditenin devam edecei varsaym altnda cari açk konusunda gerçekleen kazanmlarn devam etmesi beklentisiyle, ikinci bir derecelendirme kuruluundandanotartgeleceidüüncesiyle, 2012 de yaanan kadar hzl olmasa da hisse senedi piyasalarndaki olumlu seyrin devam etmesininmuhtemelolduunudüünüyoruz. 19

21 SabitGetiriliMenkulKymetPiyasasFaaliyetleri MKB nin açkladg verilere göre 2012 yl itibariyle kesinalmsatmpazarndayaklak1.764trilyontl lik iç borçlanma senedi (DBS) kesin almsatm ve repo tersrepopazarndayaklak7.962trilyontlrepoters repoislemhacmigerçekletirilirken; AracKurumlar96milyarTLDBSkesinalmsatm ilem hacmi ve trilyon TL repoters repo ilemhacmigerçekletirmitir. AracKurumveBankalarnSGMKlemHacmi(2012) MilyonTL KesinAlmSatmHacim Pay RepoTersRepoHacim Pay Bankalar 1,667, % 6,623, % AracKurumlar 96, % 1,339, % Toplam 1,764,038 7,962,239 Banka ve Arac Kurumlarn toplam SGMK ilem hacmi 2012 itibariyle yaklak trilyon TL seviyesinde gerçekleirken, geçen yla göre % 34.2 art göstermitir. Arac Kurumlarn SGMK ilem hacmi ise 2012 itibariyle yaklak trilyon TL AracKurumveBankalarnToplamSGMKlemHacimleri seviyesindegerçekleirken,geçenylagöre%21.7 art göstermitir. Ayn dönemler içerisinde eker Yatrm n toplam SGMK ilem hacmi ise % 22.7 artarak 38.8 milyar TL seviyesine yükselmitir. MilyonTL Deiim KesinAlmSatm 1,594,503 1,764, % RepoTersRepo 5,651,984 7,962, % Toplam 7,246,487 9,726, % AracKurumlarnToplamSGMKlemHacimleri MilyonTL Deiim KesinAlmSatm 126,974 96, % RepoTersRepo 1,052,111 1,339, % Toplam 1,179,085 1,435, % ekeryatrmtoplamsgmklemhacimleri MilyonTL Deiim KesinAlmSatm 2, % RepoTersRepo 29,128 37, % Toplam 31,625 38, % 20

22 2012ylitibariyleekerYatrm,toplam38.8milyarTLilemhacmiile, 103AracKurumarasnda%2,7pazarpayile7.sradayeralmtr. AracKurum SGMKlemHacmi (MilyonTL2012) PazarPay (%) 1 YapKrediYatrmA.. 568, % 2 VakfYatrmA.. 206, % 3 HSBCYatrmMenkulDeerlerA.. 137, % 4 FinansYatrmMenkulDeerlerA.. 118, % 5 ZiraatYatrmMenkulDeerlerA.. 57, % 6 YatrmMenkulDeerlerA.. 46, % 7 ekeryatrmmenkuldeerlera.. 38, % 21

23 HisseSenetleriPiyasasFaaliyetleri 2012ylndaMKB nintoplamilemhacmiyaklak 622milyarTLseviyesindegerçekleirken, geçenylnayndöneminegöre%10.4azalgöstermitir. lemhacmi(milyontl) MKB ekeryatrm Deiim Deiim Ocak % % ubat % % Mart % % Nisan % % Mays % % Haziran 50, % % Temmuz 41,883 44, % % Austos 53,026 38, % 1, % Eylül 55,941 43, % 1, % Ekim 50,299 44, % 1, % Kasm 39,596 68, % 866 1, % Aralk 36,746 64, % 936 1, % Toplam 694, , % 17,610 13, % AylkKümülatifPazarPay 1.70% 1.60% 1.50% 1.62% 1.57% 1.40% 1.30% 1.20% 1.45% 1.42% 1.37% 1.35% 1.33% 1.31% 1.29% 1.28% 1.27% 1.27% 1.10% 1.00% 0.90% 1.03% 1.15% 1.11% 1.14% 1.16% 1.15% 1.13% 1.11% 1.10% 1.09% 1.09% 1.09% 0.80% Ocak uba Mart Nisa May Hazi Tem Aus Eylül Ekim Kas Aral yln%1.27kümülatifpazarpayiletamamlayanekerYatrm n 2012ylsonuitibariylekümülatifpazarpay%1.09seviyesindegerçeklemitir. 22

24 ekeryatrm nhissesenetleripazarpaynsektördefaaliyetgösterenarackurumlarilekarlatrrsak; Sra AracKurum lemhacmi(2012mntl) Küm.PazarPay 1 YatrmMenkulDeerlerA.. 94, % 2 YapKrediYatrmMenkulDeerlerA.. 86, % 3 GarantiYatrmMenkulDeerlerA.. 86, % 4 FinansYatrmMenkulDeerlerA.. 55, % 5 MeksaYatrmMenkulDeerlerA.. 47, % 6 TeraMenkulDeerlerA.. 46, % 7 TEBYatrmMenkulDeerlerA.. 46, % 8 GedikYatrmMenkulDeerlerA.. 43, % 9 AkYatrmMenkulDeerlerA.. 42, % 10 DenizYatrmMenkulDeerlerA.. 41, %. 29 ekeryatrmmenkuldeerlera.. 13, % TOPLAM 1,246, ylndaekerYatrmMenkulDeerlerA..%1.09kümülatifPazarpayile 85arackurumarasnda29.sradayeralmtr. 23

25 VadelilemlerveOpsiyonBorsasFaaliyetleri VadeliilemveOpsiyonBorsas nnilemhacmi2012 ylnda2011 ylnagöre%8,16azalarak807,8milyar TL seviyesine gerilemitir. Ayn dönemler içerisinde Endeks sözlemeleri %6,46 azalarak 752,2 milyar TL seviyesine düerken, döviz ilem hacmi ise %32,40 lk azalla 46,5 milyar TL seviyesinde gerçeklemitir. Emtia sözlemelerinde bir önceki döneme göre %38,01 lik art görülmektedir. Faiz sözlemelerinde % 93,62 lik azal görülürken Enerji sözlemelerinde%287,19 lukartgörüldü. VOBlemHacmi(TL) % EndeksSözlemeleri 804,126,212, ,210,397, % DövizlemHacmi 68,905,095,867 46,582,493, % EmtialemHacmi 6,555,302,144 9,047,039, % Faizsözlemeleri 5,459, , % Enerjisözlemeleri 6,507,768 25,197, % Toplam 879,598,578, ,865,476, % ekeryatrmmenkuldeerlera % EndeksSözlemeleri 4,166,995,560 3,312,061, % DövizlemHacmi 338,312, ,316, % EmtialemHacmi 53,751,537 67,250, % Faizsözlemeleri 0 0 0% Enerjisözlemeleri 0 0 0% Toplam 4,559,059,461 4,016,629, % eker Yatrm n VOB ilem hacmi ise 2012 ylnda 2011 ylna göre %11,9 luk azalla 4 milyar TL seviyesinedütü.ekeryatrmvobilemhacminin, 3,312 milyon TL lik ksmn endeks sözlemelerinde, 637,3milyonTL likksmndövizsözlemelerindeve 67,2 milyon TL lik ksm ise emtia sözlemelerinde gerçeklemitir. ekeryatrmpazarpay EndeksSözlemeleri 0.52% 0.44% DövizlemHacmi 0.49% 1.37% EmtialemHacmi 0.82% 0.74% Toplam 0.52% 0.50% ekeryatrmnvobilemhacmipazarpay2012ylnda%0,50seviyesindengerçeklemitir. 24

26 Sra AracKurum VOBlemHacmi(2012) PazarPay 1 YATIRIMMENKULDEERLERA.. 119,452,133, % 2 SANKOMENKULDEERLERA.. 73,091,089, % 3 TÜRKYEGARANTBANKASIA.. 45,864,532, % 4 TURKISHYATIRIMA.. 42,256,060, % 5 TEBYATIRIMMENKULDEERLERA.. 34,747,525, % 6 YAPIKREDYATIRIMMENKULDEERLERA.. 33,419,664, % 7 DENZYATIRIMMENKULKIYMETLERA.. 32,728,250, % 8 TERAMENKULDEERLERA.. 31,202,410, % 9 AKBANKT.A.. 30,477,530, % 10 YATIRIMFNANSMANMENKULDEERLERA. 26,490,124, % EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 4,016,629, % Toplam 807,865,476,949 12bankave72arackurum(Toplam84kurum)arasndaVOBilemhacmibakmndaniseeker Yatrm%0,46pazarpayile36.sradayeralmtr. 25

27 KALDIRAÇLILEMLER ekeryatrm, Ekim 2012 de Sermaye Piyasas Kurulu Kaldraçl Alm Satm lemleri Seri: V No:125 tebliin 11. Maddesi birinci fkrasnn (a) bendi uyarnca FX Kuruluçalmalarçerçevesinde; PiyasayapcliçinSPK nngerçekletirdiiyoun denetimsüreciçerçevesindeistenendökümanve teknik yeterlilik unsurlar salanmtr. Yine KaldraçllemlerTeblikapsamndakibildirimler içinsistemleroluturulmutur. Teknikaltyapveilemaiçindünyannenbüyük bankalar ile network oluturulmu ve en etkin çözümortaklarileanlamalarsalanmtr. Müterilere sunulacak platform belirlenmi, fiyat süzme ilemi için altyap tamamlanm, ISDA ve CSA anlamalar sonlandrlarak network a oluturulmutur. SekerFX.com.trSitesiKuruldu Müterilerin bilinçli ilem yapmalarn salamak amacylawww.sekerfx.com.trsitesikurulmutur.özel bir anlama çerçevesinde hazrlanan sitede sadece bilgilendirmeye yönelik bir altyap kurulmam, ilem platformuyla entegre çalabilen bir site Anlk Oto Hesap: Dünyada bir ilk olarak müterilerin karmak FX hesaplama metotlarndan uzaklaarak daha salkl ilem yapmalar amaçlanmtr. Bu sistemle balangç, sürdürmevestopoutdüzeylerininyansraswap vepipgetirisinihesaplayabilenvecanlverilerile güncellenenbirsistemgelitirilmitir. Otomatik Ekonomik Takvim:Beklenti ve gerçeklemelerin anlk olarak otomatik olarak güncellendiiekonomiktakvimhizmetealnmtr. Sekerfx.com.tr sitesi destek hizmetlerinin yan sra DEMO yada gerçek hesap açan kiilere otomatik olarak bilgilendirme gönderme kabiliyeti ile donatlmtr. Bu çerçevede sekerfx.com.tr de DEMO hesap açan bir kiiye günlük pazarlama faaliyeti otomatik döngüsü sayesinde sistem tarafndan gerçekletirilmektedir. ilemlerinde piyasa yapcs olarak faaliyet göstermek içinizinalnmtr. MetaTrader4 tabanl ekerfx lem PlatformuTürkçeletirme çalmalar yürütülmütür. Türkçeletirme ilemi srasnda VOB diline yaknsama yaplarak yatrmcnn FX ilemlerine yabanclk çekmesinin önüne geçilmitir. Risk yönetim sistemi oluturulmu, dökümante edilmitir. oluturulmutur.yinesitekanalylamüteriyeyönelik birçok destek hizmeti salamaktadr. Bu çerçevede sekerfx.com.tr sitesinde aadaki hizmetler devreye girmitir. AnlkHaberler:Allmn dnda haberlerin anlk olarak siteye iletildii bir sistem oluturulmutur. Bilgininveöncedenhaberalmannönemliolduu FX piyasasnda bu adm ile birlikte müterilerin dünyadakitümekonomikgelimelerianndatakip edebilmeleriamaçlanmtr. Online Eitim:Site üzerinden online eitim için içerik hazrlanm, müteri girii yapan kullanclarneriimineaçlmtr. Bununla birlikte sitenin altyaps ngilizceye uygun olarakhazrlanmolup,buyliçindengilizcesininde yayna alnmas planlanmaktadr. Bunun yan sra otomatikanalizsistemleriileyarmadüzenlemekiçin sitede en iyi ilem yapan müteri sralamasnn yer aldbirçokekalandasistemedahiledilecektir. 26

28 EkHizmetlerDevreyeSokuldu Bunlara ek olarak Türkiye de bir ilk olarak Konuan Grafikler (AutoChartist) hizmeti müterilere sunulmutur. Konuan Grafikler hizmeti ile Fibonacci analizlerini ve grafiklerde oluan formasyonlar canl olarak yatrmclara ileterek, teknik analizin otomatik olarak gerçekletirilmesi salanmtr. Dünyada bir benzeri daha olmayan bu sistem için yatrmclardan olumlutepkileralnmtr. RiskYönetimiçinÜrünlerOluturuldu Genellikle riskli bir araç olarak görünen FX in bir risk yönetimaracolarakkullanlabilmesiiçinirketler, ekerfx Risk Manager: irketler için hazrlanm özelbirüründür.irketlerkurriskindenkorunmak için ellerindeki dövizin tamamn Kur Riskini Sfrlar sloganyla vadeden bamsz olarak bire birorandahedgeedebilmektedirler. ekerfx Kapalçar: Döviz bürolarnn, günlük döviz almsatm ilemlerini gerçekletirirken mevcuttlvedövizcinsindenportföydeerlerinin Ayakl Borsa Yan Banzda sloganyla korunmasnamaçlamaktadr. Destek Hizmetleri Kullanc htiyaçlarna Cevap VerecekekildeDevreyeAlnmtr Destek hizmetleri kapsamnda müteri taleplerinin online alnd ve telefonla hzl dönüün gerçekletirildii bir sistem kurulmutur. Yine günlük olarak 15 sayfalk rapor hazrlamaktadr. Piyasalar etkileyerek müteri pozisyonlarnda risk oluturabilecek olan kritik gelimeler hakknda uyar bilgilendirmelerigerçekletirilmektedir. AcentalaraYönelikTantmÇalmalarGerçekletirildi Acentalara yönelik ilk olarak merkezi eitim düzenlenmitir. Bunun yan sra telefon ve uzaktan balant ile FX piyasasnn riskleri alt çizilerek vurgulanm ve yatrmclara doru biçimle yaklalmas salanmtr. Ayrca Kaldraçl lemler Müdürlüü olarak her ube ve acentann FX ilemlerinden elde ettikleri gelirleri canl olarak izleyebilecekleri bir sistem gelitirilmitir. Komisyon Hesab olarak tanmlanan bu sistem ile, acenta çalanlar kuruma kazandrdklar müterilerin DierbirhizmetiseFXpiyasalarndadavransalfinans ile tespit edilen, yatrmcnn irrasyonel ilem yapma davrann minimize etmeye yönelik otomatik ilem kod hizmetidir. Bu hizmette yatrmcnn belirledii senaryolar ile algoritmik ilem hizmeti verilmektedir. Finans mühendislerimiz tarafndan yazlan kodlar ile müteriler, piyasay izlemeden stratejileri çerçevesindesistemtarafndanotomatikilemyapma imkannakavumaktadr. kuyumcular ve döviz bürolarna yönelik farkl ürünler gelitirilmitir. ekerfx Külçe: Kuyumcular ve altn tüccarlarnn ticarete konu olan altn aldklar andan sattklar anakadargeçenzamaniçerisindealtnfiyatlarnn dümesiriskiniminimizeetmekiçinkullanlanbir ürün olarak ortaya koyulmutur. Kuyumcular ve tüccarlaragramvekilogramileilemyapmafrsat sunan ekerfx Külçe Riskinize Altn Çözüm slogan ile korunma ilemi birebir gerçekletirilebilecektir. yarattklar hacimden elde edilen ube komisyon gelirini anlk olarak izleyebilir duruma gelmitir. Mevcut durumda borsa seans salonu bulunan tüm acentalarafxpiyasalarveplatformanlatlmtr. Ortakl Programlar çin Arac Kurumlarla Görüüldü ortakl program çerçevesinde B Tipi ve C Tipi lisans almaya aday arac kurulularla görüme gerçekletirilmitir. Bu çerçevede ilgili kurum yöneticilerine DEMO Server üzerinde yönetici hesab açlarakiortaklolumasdurumundakullanacaklar ortam konusunda gerçee yakn bilgilendirme yaplmtr. ÇalmaSonuçlar Yaplan DEMO, ube ve müteri potansiyeli arama çalmalar çerçevesinde 7 Aralk tarihinde müteri alnmaya balanan Kaldraçl lemler de müteri saysnn bu tarihten itibaren hzla artt görülmektedir. 27

29 DemoHesapSays AçlantümDEMOhesaplarnarandbudilim ksa bir dönemi yanstsa da ekerfx e olan ilgiyi ortaya koymas nedeniyle önemli bir göstergedir. 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Hacim 901,479 5,782,241 78,531,740 Ekim Kasm Aralk YinehacimdedeAralkayitibariyle müterilereaçlmannetkisigörülmektedir. BunagöreilemhacmiAralkitibariyleaylk bazda78milyondolargörülmütür MüteriSays(Kümülatif) Ekim Kasm Aralk DEMO hesap açmlarnda da bu ivme görülebilmektedir. Buna göre DEMO hesap says müterilere ilk sunulduu dilim olan Aralkdönemindehzlbirartyaamtr. 77 Ekim Kasm Aralk 28

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 31.12.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 30.06.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 30.09.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Fon Bülteni Kasım Önce Sen

Fon Bülteni Kasım Önce Sen Fon Bülteni Kasım 216 Önce Sen Fon Bülteni Kasım 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/1/21-31/1/216 2 2 1 1-9,96 9,38 9,7 1,1 7,96 7,96 7,96 7,33 7,8

Detaylı

Fon Bülteni Temmuz Önce Sen

Fon Bülteni Temmuz Önce Sen Fon Bülteni Temmuz 217 Önce Sen Fon Bülteni Temmuz 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Son 1 Yıl - 3/6/216-3/6/217 Yüksek Getiri! 6 5 4 3 25 2 15 1 5 33,74 29,77 22,34 2,32 18,73

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2010 OCAK-EYLÜL ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2010 OCAK-EYLÜL ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU Sayfa No: 1 TANITICI BLGLER 02.09.1997 tarihinde kurulan Halk Yatm Menkul Deerler A.., Sermaye Piyasas Mevzuat ve ilgili mevzuat kapsamnda, Ana Sözlemesi nde belirlenen faaliyetlerini sürdürmektedir. YETK

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVY)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVY) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVY) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-31/12/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVE)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVE) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVE) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Fon Bülteni Ekim Önce Sen

Fon Bülteni Ekim Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/9/21-3/9/216 2 2 1 1-11,6 13,74 9,7 12,3 14,74 12,44 8,72 9,7 9,3

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU ( Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ) I.GENEL BİLGİ Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin kurucu,

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON FAALİYET RAPORU 01.01.2015 30.06.

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON FAALİYET RAPORU 01.01.2015 30.06. BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON FAALİYET RAPORU 01.01.2015 30.06.2015 1. GENEL BİLGİLER : Fon un Unvanı Fon un Türü Fon Tutarı ve Pay Sayısı

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE2)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE2) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE2) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVB)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVB) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVB) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVG)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVG) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVG) Bu rapor AvivaSA Emeklilik e Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Haziran 1 Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir.

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011 yılını bir önceki yıldan devraldığı Euro

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

2010 Y l Faaliyet Raporu

2010 Y l Faaliyet Raporu 2010Yl FaaliyetRaporu 56. Olaan GenelKurulToplants 30Mays2011 2010YILIFAALYETRAPORU irketmerkezi:stanbul Sermayesi:189.000.000.TL Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. K:9-10 urkey x08291 www.ey.com 31Aralk2010TarihitibariyleHazrlananYlSonuFaaliyetRaporuUygunluk

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi

Detaylı

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Hisse Senedi / Sektör Görünümü 08/02/2011 Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Bilançolar zorlu bir yıla hazırlanıyor Bankacılık sektörü Aralık ayında 1.564 milyon TL net kar elde etti. BDDK nın yayımladıı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU I.GENEL BİLGİ FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ) Allianz Hayat

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Temmuz 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 443.189 Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Temmuz 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 443.189 Milyon TL* Fon Bülteni Temmuz Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-.

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-. 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

Fon Bülteni Nisan Önce Sen

Fon Bülteni Nisan Önce Sen Fon Bülteni Nisan 217 Önce Sen Fon Bülteni Nisan 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Son 1 Yıl - 31/3/216-31/3/217 Yüksek Getiri! 4 3 25 2 15 1 5 22,18 12,23 12,23 11,86 12,23 12,23

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni ŞUBAT 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL* Fon Bülteni ŞUBAT Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Genel Görünüm. Uluslararası piyasalarda 3.çeyrek bilanço rakamlarının açıklanması Ekim ayının hareketli geçmesine sebep olmuştur.

Genel Görünüm. Uluslararası piyasalarda 3.çeyrek bilanço rakamlarının açıklanması Ekim ayının hareketli geçmesine sebep olmuştur. Genel Görünüm Ekim ayında İstanbul da gerçekleştirilen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları krizden çıkış için merkez bankalarının piyasaya verdikleri likiditeyi çekebilecekleri, bunun ne zaman ve ne

Detaylı