EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM"

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2012

2 çindekiler 1

3 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan imzalama yetkisi verilmesi, yl hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bal irket Raporu, Denetçi Raporu ve Bamsz Denetim Raporu nun okunmasvemüzekkereedilmesi, ylhesapdönemineait;BilançoveGelirTablolarnnincelenerek onaylanmas, ylfaaliyetlerindendoandönemkarhakkndakararalnmas, 7 YönetimKuruluÜyelerininibraedilmesi, 8 DenetimKuruluÜyelerininibraedilmesi, 9 Yönetim Kurulu nca önerilen Genel Kurulun Çalma Esas ve Usulleri HakkndaçYönerge ningörüülüponaylanmas, 10 irketimizin 2013 yl Bamsz D Denetim firmasnn belirlenmesi konusunungörüülüpkararabalanmas, 11 KurucusuolduumuzYatrmFonlarnn2013ylBamszDDenetim firmasnnbelirlenmesikonusunungörüülüpkararabalanmas, ylnda yaplan yardm ve balar hakknda ortaklarmza bilgi verilmesi yliçinYönetimKuruluüyeleriücretlerinintespiti 14 Dilekvetemenniler 15 Kapan 2

4 GenelBilgiler RaporunDönemi:01/01/ /12/2012 KuruluTarihi :26/12/1996 FaaliyeteGeçi :01/01/1997 FaaliyetKonusu :SermayePiyasasAraclkFaaliyetleri irketsermayesi: ,00tl GenelMüdürlük Adres(*) :BüyükdereCad.No:171MetroCityABlok Kat: Esentepeili/stanbul Telefon :(0212) (pbx) Fax :(0212) Ankaraube Adres :AtatürkBulvarÇakmakApt.No:177/58 BakanlklarAnkara Telefon :(0312) (pbx) Fax :(0312) zmirube Adres :CumhuriyetBulvarNo:22Kat: Konakzmir Telefon :(0232) (pbx) Fax :(0232) (*)irketimizmerkezofisiömeravnimah.nönücad. No:36Gümüsuyu/Beyolustanbulolanadresinden tarihli Yönetim Kurulu karar ile yukarda belirtilen adrese tanma karar alnmtr. irket 25/02/2013 tarihinden itibaren yeni adresinde faaliyetlerinedevametmektedir. 3

5 SermayeYaps SermayeYapsvetirakler Ortak HissePay HisseTutar ekerbankt.a. 99, ,00 Dr.HasanBasriGöktan 0, ,00 ÇetinAydn 0, ,00 Dier 0, ,00 Toplam ,00 tirakler tirak SermayesitirakPaytirakTutar ekerfinansalkiralamaa %3, ,00 ekerfaktoringhizmetleria %0, ,20 ekermortgagefinansmana %0, ,30 4

6 Dr.HasanBasriGöktan YönetimKuruluBakan 5

7 YönetimKuruluBakan nnmesaj DeerliPaydalarmz, Avrupa dadevamedenborçkrizinin küresel ekonominin gündemini belirlemeyi sürdürdüü bir yl geride brakm bulunuyoruz. Gelimi ekonomilerin yavalamas, hatta büyümenin negatife dönmesi sonucunda piyasalarn canlanmas için artrlan likiditenin finansal piyasalardaoluturduuolumluetkidenülkemiz depaynalmtr.türkiye,küreselkrizsürecinde güçlü iç dinamikleriyle iyi bir direnç sergilemi, uluslararas konjonktürden olumlu yönde ayrarak dünyadaki likidite için güvenli liman özellii ile öne çkmtr. eker Yatrm Menkul DeerlerA..olarak,buolumluetkininyansra salklvesürdürülebilirbirbüyümestratejisiile 2012 yln baarl bir performans ile tamamlamolmannmemnuniyetiiçerisindeyiz ylnda Avrupa da derinleen borç krizi nedeniyle Euro ve Avrupa Birlii ne yönelik endielerin yükselmesi, küresel ekonomiye yönelik toparlanma beklentilerinin olumsuza dönmesine neden olmutur. Avrupa da borç krizinin çözümüne yönelik admlar atlmas, ABD de gündeme gelen vergi indirimleri, harcama limiti ve borç tavan gibi sorunlarn ötelenmesininyanndajaponya daseçimsonras hükümete gelen yeni yönetimin durgunluu amak için varlk alm program açklamas, globalpiyasalardakibollikiditeninbirsüredaha devamedeceininsinyaliolarakalglanmtr. Küresel ekonomide 2013 ylna biraz daha iyimser bakmak mümkün görünmektedir. Bu iyimserliin oran da, öncelikle 2012 ylnda alnan snrsz parasal genileme kararlarnn ne derece etkili olaca ve kalc iyilemenin salanmasiçinbuparasalgenilemelerinmaliye politikalaryla desteklenebilmesi ile ilgilidir. Dier taraftan, özellikle gelimi ekonomilerde büyüme ve finansal istikrara kar kayglar öneminikorumaktadr. Türkiye,yumuakiniinsorunsuzbaarlmas,cari açk sorununda düzelme salanmas, güçlü kamu maliyesi, bankaclk sektörünün güçlü yaps ve orta vadedeki büyüme potansiyeli sayesinde, zor küresel konjonktürde pozitif bir görüntü sergilemitir. Bu gelimeler sonrasnda uzun süredenberihakettiimizidüündüümüzyatrm yaplabilir not seviyesi, kredi derecelendirme kuruluu Fitch tarafndan Kasm 2012 de Türkiye yeverilmitir. Milli gelirimizin son 10 yllk dönemde 3 kat arttnvebuartsayesinde,türkiye ninküresel ekonomi liginde 4 basamak birden atlayarak dünyannenbüyük16.ekonomisihalinegeldiini görüyoruz ylnda ise dünyann ilk 10 ekonomisinden birine sahip olmamz hepimizin ortaktemennisidir.buhedefdorultusunda2013 ylnda ülkemiz büyüme hznn sürdürülebilir bir orana doru yükselie geçeceini düünüyoruz. Kalc iyilemelerle gelebilecek not artlar ile birlikte Türkiye ye yönelik ilginin orta ve uzun vade de artarak devam edecei beklentisi, finansal piyasalara olan ilgiyi artrrken Türkiye ekonomisinindinamizminedekatksalayacaktr ylna yönelik bu olumlu beklenti ve temennilerimizin nda, çalanlarmzdan müterilerimize ve i ortaklarmza tüm paydalarmza teekkür eder; eker Yatrm Menkul Deerler A.. olarak 2013 ylnn da hedeflerimiziaacamzbirylolmasndilerim. Sayglarmla, Dr.HasanBasriGöktan YönetimKuruluBakan 6

8 GenelMüdür ünmesaj 2012,sonyllardayakalananistikrarlbüyüme ve iyileen yatrm ortamnn meyvelerinin hakl olarak alnmaya baland, özellikle de Türkiye nin 1994 den sonra ilk kez yatrm yaplabilir ülke statüsüne yükseltilmesiyle tarihe geçen bir yl olarak geride kalmtr. Paravesermayepiyasalardaekonomidekibu istikrar ortamndan olumlu etkilenmi, bu ortamda ekeryatrm, gerek ikincil piyasalarda, gerekse de sermaye piyasas araçlarnn arznn gerçekletirildii biricil piyasalarda yatrmclarn para ve sermaye piyasalaryla bulumasndaki köprü görevini, baarlbirekildeyerinegetirmitir. Türkiyevarlklarnayabancyatrmclarnilgisi 2012 ylnda da devam ederken, Fitch tarafndanyatrmyaplabilirülkekatogorisine yükseltilen Türkiye de, halka arz edilen irket saysnnyineçifthanelereulat,düenfaiz ortamndanbatabankalarolmaküzeredier sanayi irketlerinin de borçlanma araçlar ihraçlaryla yararland gözlenmitir içerisindebirçokhalkaarzsürecindeyeralan ekeryatrm, ayn zamanda da borçlanma arac ihraçlarnda üzerine düen sorumluluklar yerine getirmi, müterilerine salad kaliteli hizmet ve yaygn acenta ayla, bu süreçlerin baarl bir ekilde sonuçlandrlmasiçintümpersoneliylebirlikte youngayretgöstermitir. Piyasalardaki gelimeleri ve yeni ürünleri yakndan izleyen, ihtiyaçlar paralelinde de hzla aksiyon alan ekeryatrm, 2012 yl içerisindedünyannenlikitpiyasasolanforex piyasasnda yatrmclarna hizmet vermek amac ile piyasa yapcs sfat ile ilemlere balamtr. Bununla birlikte, özellikle küçük montanl bireysel yatrmclarn sermaye piyasalarndan daha etkin faydalanmas, sermayenintabanayaylmasvebirikimitevik etmek için Türkiye de ilk kez Herkese Portföy Yönetimi ürününü modellemi ve hizmete sunmutur. Hem para hem de sermaye piyasasnda yerli yatrmclara olduu kadar yabanc yatrmclara da hizmet kalitesini götürmeyi amaçlayanekeryatrm,birçokyurtiçiveyurt d ziyaret etkinliinde bulunmutur. Bu ziyaretlerde, hem Türkiye nin hem de ekeryatrm nsunduufrsatlarifadeedilmi, ayn zamanda da potansiyel yatrmclarn bilgilendirilmesiiçinetkinliklerdüzenlenmitir ylnda, beklenen not artrmlarnn da gelmesiylebirlikte,gerekyurtiçigerekseyurt d yatrmclarn dikkatinin Türkiye para ve sermaye piyasalarnda olacan düünüyoruz. Donanml personel ve etkin hizmet birimlerimizle mevcut ve yeni gelecek yatrmclara, ekeryatrm hizmet anlaynn ulatrlmas için daha önceki yllarda göstermi olduumuz performans, 2013 ylndadayükselerekdevamedecektir. Sayglarmla, OsmanGöktan GenelMüdür 7

9 YönetimKurulu Dr.HasanBasriGÖKTANYÖNETMKURULUBAKANI ekerbank T.A.. Yönetim Kurulu Bakan; Mühendislik Ve ktisat örenimi gördü. Yüksek Lisans ve ktisat Doktoras yapt. Meslek yaamna 1973 ylnda T. eker Fabrikalarnda balad yllar arasnda Panko Birlik Yönetimi Kurulu Bakanl yapt yllar arasnda Panko birlik Genel Müdürlüü, ekerbank ve Konya eker Fabrikas Yönetim Kurulu Bakanl görevlerini birlikte yürüttü. Ve bu süreçtetürkiyeekersektöründebirilkolarakkonyaekerfabrikasnn özelletirilmesini baaryla gerçekletirdi ylnda ekerbank Genel Müdürlüü göreviyle birlikte bir süre Yüksel naat Yönetim Kurulu Bakanl yapt yllarnda ekerbank Genel Müdürlüünün yansrayönetimkurulubakanlnyapt.2008ylndaekerbankgenel Müdürlüü görevini devretmi olup Yönetim Kurulu Bakanl devam etmektedir ylndan buyana eker Yatrm Menkul Deerler A.. Yönetim Kurulu Bakanl görevi devam etmektedir. MeriçULUAHNBAKANYARDIMCISI ekerbank T.A.. Genel Müdür; Boaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra çeitli özel bankalarda görev yapt. ekerbank ta ki görevine 2002 ylnda Fon Yönetim Müdürlüünde Koordinatör olarak balad yllar arasnda Genel Müdür Yardmcs olarak sürdürdüü görevine 2008 ylndan itibaren Genel Müdür olarak devam etmektedir. Ayn zamanda 2004 ylndan itibaren irketimizyönetimkurulundagörevalmaktadr. RamazanKARADEMRÜYE ekerbank T.A.. Genel Md. Yrd.; Orta Dou Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. ekerbank ta ki görevine 1991 ylndamüfettiyardmcsolarakbalayankarademir,bankannçeitliube ve birimlerinde görev ald. Nisan 2006 dan itibaren ekerbank T.A.. Genel MüdürYardmcsolarakgörevyapmaktadr.Nisan2005tarihindenitibaren eker Yatrm Menkul Deerler A.. de ç Kontrolden sorumlu Yönetim Kuruluüyesidir. 8

10 HalitHaydarYILDIZÜYE ekerbankt.a.s.genelmdr.yrd.;marmaraüniversitesiktisadivedaribilimler Fakültesi letme mezunu H.Haydar Yldz, stanbul Üniversitesi nden letme vefinansyükseklisansderecesialmtr.çeitliözelbankalardagörevalanyldz ubat 2009 dan itibaren ekerbank T.A.. de Genel Müdür Yardmcs olarak görev yapmaktadr. irketimizdeki görevi, tarihli Olaan Genel Kurulu ndayönetimkuruluüyesiseçilmesiylebalamtr. RamazanÖZNACARÜYE OsmanGÖKTANÜYE ekeryatrmmenk.de.a..genelmd.;ktisatörenimiveletmemasterolan Osman Göktan, yllar arasnda ekerbank T.A. de yönetici olarak görev yapt ylndan itibaren eker Yatrm Menkul Deerler A.. de Genel MüdürveYönetimKuruluüyeliinisürdürmektedir. ekeryatrmmenk.de.a..genelmd.yrd.;marmaraüniversitesiktisadidari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Para ve Sermaye Piyasalar üzerine master bulunan Öznacar, yllar arasnda özel bir bankann MenkulDeerlerMüdürlüü nde, yllararasndaekerbank T.A.. Menkul Deerler Müdürlüün de çeitli görevlerde bulunmutur ylndan itibaren irketimizde Genel Müdür Yardmcs ve Yönetim Kurulu üyelii görevinisürdürmektedir DenetimKurulu Üye Üye HasanAlien Aybalaimek TeftiKuruluBakanYardmcs KurumsalletiimMüdürü YönetimveDenetimKuruluüyeleri tarih2011olaangenelkurulutoplantsndaalnankarargerei3yllk göreviçinseçilmilerdir. 9

11 GenelMüdürlük 10

12 OsmanGÖKTAN GenelMüdür(01/1997) RamazanÖZNACAR NazmiSARIKAYA GenelMüdürYardmcs(01/1997) GenelMüdürYardmcs(01/2004) 11

13 GrupBakanlar MehtapÖnay(01/1997) MalivedarilerGrupBakan A.NecatiSimer(03/2000) HazineGrupBakan ÖzlemSezen(02/2009) HisseSenedi&PazarlamaGrupBakan BanuYargl(11/1997) OperasyonGrupBakan 12

14 BirimMüdürleri HasanAydn(11/1999) çdenetimmüdürü FundaKulu(06/1997) MalivedarilerMüdürü AhmetNurdoan(09/1997) YatrmFonlarMüdürü MustafaBayram(06/1998) SabitGetiriliMenkulKymetlerMüdürü CemalElter(07/2000) BilgilemMüdürü AliÖcal(09/1997) AcenteKoordinasyonMüdürü KadirTezeller(01/2005) KurumsalFinansveAratrmaMüdürü M.BatuhanAlpman(05/2009) YurtdKurumsalSatMüdürü V.TayfunUlusoy(01/2012) PortföyYönetimMüdürü EbruBilgin(05/2012) HisseSenedilemleriMüdürü 13

15 ORGANZASYON 14

16 EMASI 15

17 FaaliyetBelgelerimiz 16

18 17

19 ekeryatrmmenkuldeerlera. YönetimKuruluFaaliyetRaporu 01/01/201231/12/ ylndafaaliyetinebalayanekerYatrm,Sermaye PiyasasKurulu nunmkbvevobiçinverdiitümyetki belgelerine sahiptir. Genel Müdürlük Merkezi stanbul da bulunan eker Yatrm n, biri Ankara ve dierizmir deolmaküzereikiubesibulunmaktadr. BunailavetenekerbankT.A..iletesisedilmibulunan acentelik sözlemesi ile ekerbank n bütün ubeleri eker Yatrm n acentesi statüsüne sahip olup; bu ubelerin71 indemevcut olanborsaseanssalonlarile yatrmclarahizmetsunulmaktadr. 30milyonTLödenmisermayesibulunanekerYatrm, ekerbank n dört kendisinin iki adet olmak üzere toplamaltadetyatrmfonunuyönetmektedir. irketimiz VOB un ilk üyelerinden olup, 2012 ylnda VOB lem Hacmi Pazar pay % 0,50 olarak gerçeklemitir. 2012ylnda,ylsonudeerlerinegöreyönetimiyaplan yatrmfonlartoplamportföybüyüklüündebirönceki yla göre % 22,58 art salanrken; Hisse Senedi lemleri MKB Pazar paymz % 1,09 seviyesinde gerçeklemitir. ekeryatrm ns.g.m.ktoplamilemhacmigeçen yln ayn dönemine göre % artarak 38.8 milyar TL seviyesine yükselmitir. Pazar Paymz %2.7olarakgerçekleerek7.sradayeralmtr. Yabanc yatrmclarn piyasadaki arln göz önünde bulundurularak, 2009 ylnda oluturulan YurtDKurumsalSatBölümündeyaratlanilem hacmi121.1milyontlolarakgerçeklemitir ylnda portföy yönetimi kapsamnda yatrm fonlar dnda kalan bireysel ve kurumsal portföylerin toplam büyüklüü 1.58 milyon TL olarakgerçeklemitir. eker Yatrm n Aratrma Bölümü tarafndan Para ve Sermaye piyasalarna ilikin Türkçe ve ngilizce olarak üretilen Aylk Bülten, bir ekonomi dergisinin ekiolarakyaynlanmayadevametmitir. ekeryatrm,ekim2012 desermayepiyasaskurulu KaldraçlAlmSatmlemleriSeri:VNo:125tebliin 11. Maddesi birinci fkrasnn (a) bendi uyarnca FX ilemlerinde piyasa yapcs olarak faaliyet göstermekiçinizinalarakfaaliyetlerinebalamtr. 18

20 2012 yebak 2012ylboyuncayurtdndadevamedenGlobalkriz veyurtiçindeiseözellikle2011ylsonundacariaçn milligelireorannn%10 aulamasylaoluanrisklerin elimine edilmesine yönelik alnan önlemler piyasalar tarafndanyakndantakipedildi yi geride brakrken dönüp baktmzda yl içinde Global piyasalar etkileyen en önemli gelimenin Avrupa Borç krizi olduu görülmektedir. ABD de subprime mortgage piyasasnda çöküle balayan 2010 ve 2011 yllarnda da devam eden Avrupa borç krizi, bata Yunanistan olmak üzere talya,spanya,portekizvezlandagibiülkelerdeartan d borçlar nedeniyle 1999 ylnda hayata geçen Euro nundalacaendielerininyükselmesineneden oldu yl sonlarna doru AB Liderleri nin Yunanistan borç takas konusunda anlamalar, AvrupaMerkezBankas nneuro nunsavunulmasiçin gereken her eyin yaplacan açklamas ve Avrupa stikrar Mekanizmas'nn devreye girmesiyle, Avrupa borçkrizineyönelikendielerazalsada,ortaveuzun vade de Euro ve Avrupa Birlii ne yönelik endieler hala piyasalar üzerinde bask oluturmaktadr. Avrupa da bu gelimeler yaanrken FED, aylk 40 milyar dolarlk konut kredileri teminatl tahvil almlarna,aylk45milyardolarlkuzunvadelihazine katlarn da ekleyerek düük faiz ortamnn, enflasyon %2.5 i amad sürece isizlik orann %6.5 inaltnadüenekadardevamedeceiniaçklad. BuaradaABDsenatosu1Ocak2013 tedevreyegiren vergi indirimlerinin konusunda anlarken harcama limit konusunu Mart 2013 e ve borçlanma tavan konusunu ise Mays 2013 e erteledi. Bunlara ek olarakjaponya dayenikurulanhükümetin,ekonomiyi canlandrmak için 2014 bandan itibaren aylk 145 milyar dolarlk varlk alm yapacan açklad. Bu gelimeler sonrasnda yaanan likidite bolluu gelimekte olan ülkelere yönelik risk itahnn artmasn salad. Ancak, önümüzdeki dönemde piyasalardakibubollikiditeninnezamanveneekilde piyasalardan çekilecei sorusunun gündemin üst sralarnayükseleceinidüünüyoruz. Türkiye de bu zorlu süreçte, olumlu borç dinamikleri ve güçlü bankaclk sektörünün desteiyle yüksek hzda büyümesini sürdürmeyi baard ylnda yaanan %8.5 büyümenin yannda cari açn milli gelire orannn %10 a ulamas sonrasnda ekonomi yönetimi ve politika yapclar tarafndan bu konuda önlemler alnd. Merkez Bankas yurtiçi kredi arzn, araclk maliyetlerini etkileyerek kontrol etmeye çalrken, Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu arz dorudan etkileyebilecek önlemleraldveennihayetindevergileryoluylaiç talebin kontrol edilmesine yönelik admlar atld. Alnan bu önlemler sonrasnda Türkiye nin büyüme hz yavalarken (2012 yl sonu büyüme tahminimiz %2.5) cari açn milli gelire oran makul seviyelere (2012 yl sonu cari açn milli gelire oran tahminimiz %6.5) doru geriledi. Alnan bu önlemler çerçevesinde Merkez Bankas 2012 ylnn ilk yarsnda sklatrc bir politika izlerken ikinci yarda, cari açk ve enflasyon konusunda belirli bir rahatlamann salanm olmasnn vermi olduu etki ile büyümeyi destekleyici politikalar dönü yapmtr. Uygulanan bu politikalar sayesinde cari açkta yaanan bu iyilemenin de destei ile derecelendirme kuruluu Fitch, 5 Kasm 2012 tarihinde Türkiye nin notunu artrarak yatrm yaplabilirülkestatüsüneyükseltmitir. Gelimi ülkelerde yaanan durgunluun alabilmesi için salanan bol likidite ortam Türkiye gibi gelimekte olan ülkelere yönelik risk itahnda bir arta neden olmutur. Türkiye nin makroekonomik anlamda benzer ülkelere görece göstermi olduu yüksek performansn hisse senetleri piyasasnda ise cari açk endieleri ile 2011 yl boyunca tam karlk bulamadn görmütük ylnda ise cari açk konusunda salanan iyileme ve buna bal olarak yükselen not art beklentisiyle durumun tersine döndüünü ve MKB nin getiri açsndan 2012 ylnda en üst sralarda yer aldn hep birlikte yaadk e yönelik ise bu yl yaanan soft landing yumuak iniin ardndan iç ve d talepte yaanmas beklenen dengelenme ile birlikte büyüme hznn orta vadeli planda yer alan %4 hedefine doru hzlanacan düünüyoruz. Bol likiditenin devam edecei varsaym altnda cari açk konusunda gerçekleen kazanmlarn devam etmesi beklentisiyle, ikinci bir derecelendirme kuruluundandanotartgeleceidüüncesiyle, 2012 de yaanan kadar hzl olmasa da hisse senedi piyasalarndaki olumlu seyrin devam etmesininmuhtemelolduunudüünüyoruz. 19

21 SabitGetiriliMenkulKymetPiyasasFaaliyetleri MKB nin açkladg verilere göre 2012 yl itibariyle kesinalmsatmpazarndayaklak1.764trilyontl lik iç borçlanma senedi (DBS) kesin almsatm ve repo tersrepopazarndayaklak7.962trilyontlrepoters repoislemhacmigerçekletirilirken; AracKurumlar96milyarTLDBSkesinalmsatm ilem hacmi ve trilyon TL repoters repo ilemhacmigerçekletirmitir. AracKurumveBankalarnSGMKlemHacmi(2012) MilyonTL KesinAlmSatmHacim Pay RepoTersRepoHacim Pay Bankalar 1,667, % 6,623, % AracKurumlar 96, % 1,339, % Toplam 1,764,038 7,962,239 Banka ve Arac Kurumlarn toplam SGMK ilem hacmi 2012 itibariyle yaklak trilyon TL seviyesinde gerçekleirken, geçen yla göre % 34.2 art göstermitir. Arac Kurumlarn SGMK ilem hacmi ise 2012 itibariyle yaklak trilyon TL AracKurumveBankalarnToplamSGMKlemHacimleri seviyesindegerçekleirken,geçenylagöre%21.7 art göstermitir. Ayn dönemler içerisinde eker Yatrm n toplam SGMK ilem hacmi ise % 22.7 artarak 38.8 milyar TL seviyesine yükselmitir. MilyonTL Deiim KesinAlmSatm 1,594,503 1,764, % RepoTersRepo 5,651,984 7,962, % Toplam 7,246,487 9,726, % AracKurumlarnToplamSGMKlemHacimleri MilyonTL Deiim KesinAlmSatm 126,974 96, % RepoTersRepo 1,052,111 1,339, % Toplam 1,179,085 1,435, % ekeryatrmtoplamsgmklemhacimleri MilyonTL Deiim KesinAlmSatm 2, % RepoTersRepo 29,128 37, % Toplam 31,625 38, % 20

22 2012ylitibariyleekerYatrm,toplam38.8milyarTLilemhacmiile, 103AracKurumarasnda%2,7pazarpayile7.sradayeralmtr. AracKurum SGMKlemHacmi (MilyonTL2012) PazarPay (%) 1 YapKrediYatrmA.. 568, % 2 VakfYatrmA.. 206, % 3 HSBCYatrmMenkulDeerlerA.. 137, % 4 FinansYatrmMenkulDeerlerA.. 118, % 5 ZiraatYatrmMenkulDeerlerA.. 57, % 6 YatrmMenkulDeerlerA.. 46, % 7 ekeryatrmmenkuldeerlera.. 38, % 21

23 HisseSenetleriPiyasasFaaliyetleri 2012ylndaMKB nintoplamilemhacmiyaklak 622milyarTLseviyesindegerçekleirken, geçenylnayndöneminegöre%10.4azalgöstermitir. lemhacmi(milyontl) MKB ekeryatrm Deiim Deiim Ocak % % ubat % % Mart % % Nisan % % Mays % % Haziran 50, % % Temmuz 41,883 44, % % Austos 53,026 38, % 1, % Eylül 55,941 43, % 1, % Ekim 50,299 44, % 1, % Kasm 39,596 68, % 866 1, % Aralk 36,746 64, % 936 1, % Toplam 694, , % 17,610 13, % AylkKümülatifPazarPay 1.70% 1.60% 1.50% 1.62% 1.57% 1.40% 1.30% 1.20% 1.45% 1.42% 1.37% 1.35% 1.33% 1.31% 1.29% 1.28% 1.27% 1.27% 1.10% 1.00% 0.90% 1.03% 1.15% 1.11% 1.14% 1.16% 1.15% 1.13% 1.11% 1.10% 1.09% 1.09% 1.09% 0.80% Ocak uba Mart Nisa May Hazi Tem Aus Eylül Ekim Kas Aral yln%1.27kümülatifpazarpayiletamamlayanekerYatrm n 2012ylsonuitibariylekümülatifpazarpay%1.09seviyesindegerçeklemitir. 22

24 ekeryatrm nhissesenetleripazarpaynsektördefaaliyetgösterenarackurumlarilekarlatrrsak; Sra AracKurum lemhacmi(2012mntl) Küm.PazarPay 1 YatrmMenkulDeerlerA.. 94, % 2 YapKrediYatrmMenkulDeerlerA.. 86, % 3 GarantiYatrmMenkulDeerlerA.. 86, % 4 FinansYatrmMenkulDeerlerA.. 55, % 5 MeksaYatrmMenkulDeerlerA.. 47, % 6 TeraMenkulDeerlerA.. 46, % 7 TEBYatrmMenkulDeerlerA.. 46, % 8 GedikYatrmMenkulDeerlerA.. 43, % 9 AkYatrmMenkulDeerlerA.. 42, % 10 DenizYatrmMenkulDeerlerA.. 41, %. 29 ekeryatrmmenkuldeerlera.. 13, % TOPLAM 1,246, ylndaekerYatrmMenkulDeerlerA..%1.09kümülatifPazarpayile 85arackurumarasnda29.sradayeralmtr. 23

25 VadelilemlerveOpsiyonBorsasFaaliyetleri VadeliilemveOpsiyonBorsas nnilemhacmi2012 ylnda2011 ylnagöre%8,16azalarak807,8milyar TL seviyesine gerilemitir. Ayn dönemler içerisinde Endeks sözlemeleri %6,46 azalarak 752,2 milyar TL seviyesine düerken, döviz ilem hacmi ise %32,40 lk azalla 46,5 milyar TL seviyesinde gerçeklemitir. Emtia sözlemelerinde bir önceki döneme göre %38,01 lik art görülmektedir. Faiz sözlemelerinde % 93,62 lik azal görülürken Enerji sözlemelerinde%287,19 lukartgörüldü. VOBlemHacmi(TL) % EndeksSözlemeleri 804,126,212, ,210,397, % DövizlemHacmi 68,905,095,867 46,582,493, % EmtialemHacmi 6,555,302,144 9,047,039, % Faizsözlemeleri 5,459, , % Enerjisözlemeleri 6,507,768 25,197, % Toplam 879,598,578, ,865,476, % ekeryatrmmenkuldeerlera % EndeksSözlemeleri 4,166,995,560 3,312,061, % DövizlemHacmi 338,312, ,316, % EmtialemHacmi 53,751,537 67,250, % Faizsözlemeleri 0 0 0% Enerjisözlemeleri 0 0 0% Toplam 4,559,059,461 4,016,629, % eker Yatrm n VOB ilem hacmi ise 2012 ylnda 2011 ylna göre %11,9 luk azalla 4 milyar TL seviyesinedütü.ekeryatrmvobilemhacminin, 3,312 milyon TL lik ksmn endeks sözlemelerinde, 637,3milyonTL likksmndövizsözlemelerindeve 67,2 milyon TL lik ksm ise emtia sözlemelerinde gerçeklemitir. ekeryatrmpazarpay EndeksSözlemeleri 0.52% 0.44% DövizlemHacmi 0.49% 1.37% EmtialemHacmi 0.82% 0.74% Toplam 0.52% 0.50% ekeryatrmnvobilemhacmipazarpay2012ylnda%0,50seviyesindengerçeklemitir. 24

26 Sra AracKurum VOBlemHacmi(2012) PazarPay 1 YATIRIMMENKULDEERLERA.. 119,452,133, % 2 SANKOMENKULDEERLERA.. 73,091,089, % 3 TÜRKYEGARANTBANKASIA.. 45,864,532, % 4 TURKISHYATIRIMA.. 42,256,060, % 5 TEBYATIRIMMENKULDEERLERA.. 34,747,525, % 6 YAPIKREDYATIRIMMENKULDEERLERA.. 33,419,664, % 7 DENZYATIRIMMENKULKIYMETLERA.. 32,728,250, % 8 TERAMENKULDEERLERA.. 31,202,410, % 9 AKBANKT.A.. 30,477,530, % 10 YATIRIMFNANSMANMENKULDEERLERA. 26,490,124, % EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 4,016,629, % Toplam 807,865,476,949 12bankave72arackurum(Toplam84kurum)arasndaVOBilemhacmibakmndaniseeker Yatrm%0,46pazarpayile36.sradayeralmtr. 25

27 KALDIRAÇLILEMLER ekeryatrm, Ekim 2012 de Sermaye Piyasas Kurulu Kaldraçl Alm Satm lemleri Seri: V No:125 tebliin 11. Maddesi birinci fkrasnn (a) bendi uyarnca FX Kuruluçalmalarçerçevesinde; PiyasayapcliçinSPK nngerçekletirdiiyoun denetimsüreciçerçevesindeistenendökümanve teknik yeterlilik unsurlar salanmtr. Yine KaldraçllemlerTeblikapsamndakibildirimler içinsistemleroluturulmutur. Teknikaltyapveilemaiçindünyannenbüyük bankalar ile network oluturulmu ve en etkin çözümortaklarileanlamalarsalanmtr. Müterilere sunulacak platform belirlenmi, fiyat süzme ilemi için altyap tamamlanm, ISDA ve CSA anlamalar sonlandrlarak network a oluturulmutur. SekerFX.com.trSitesiKuruldu Müterilerin bilinçli ilem yapmalarn salamak amacylawww.sekerfx.com.trsitesikurulmutur.özel bir anlama çerçevesinde hazrlanan sitede sadece bilgilendirmeye yönelik bir altyap kurulmam, ilem platformuyla entegre çalabilen bir site Anlk Oto Hesap: Dünyada bir ilk olarak müterilerin karmak FX hesaplama metotlarndan uzaklaarak daha salkl ilem yapmalar amaçlanmtr. Bu sistemle balangç, sürdürmevestopoutdüzeylerininyansraswap vepipgetirisinihesaplayabilenvecanlverilerile güncellenenbirsistemgelitirilmitir. Otomatik Ekonomik Takvim:Beklenti ve gerçeklemelerin anlk olarak otomatik olarak güncellendiiekonomiktakvimhizmetealnmtr. Sekerfx.com.tr sitesi destek hizmetlerinin yan sra DEMO yada gerçek hesap açan kiilere otomatik olarak bilgilendirme gönderme kabiliyeti ile donatlmtr. Bu çerçevede sekerfx.com.tr de DEMO hesap açan bir kiiye günlük pazarlama faaliyeti otomatik döngüsü sayesinde sistem tarafndan gerçekletirilmektedir. ilemlerinde piyasa yapcs olarak faaliyet göstermek içinizinalnmtr. MetaTrader4 tabanl ekerfx lem PlatformuTürkçeletirme çalmalar yürütülmütür. Türkçeletirme ilemi srasnda VOB diline yaknsama yaplarak yatrmcnn FX ilemlerine yabanclk çekmesinin önüne geçilmitir. Risk yönetim sistemi oluturulmu, dökümante edilmitir. oluturulmutur.yinesitekanalylamüteriyeyönelik birçok destek hizmeti salamaktadr. Bu çerçevede sekerfx.com.tr sitesinde aadaki hizmetler devreye girmitir. AnlkHaberler:Allmn dnda haberlerin anlk olarak siteye iletildii bir sistem oluturulmutur. Bilgininveöncedenhaberalmannönemliolduu FX piyasasnda bu adm ile birlikte müterilerin dünyadakitümekonomikgelimelerianndatakip edebilmeleriamaçlanmtr. Online Eitim:Site üzerinden online eitim için içerik hazrlanm, müteri girii yapan kullanclarneriimineaçlmtr. Bununla birlikte sitenin altyaps ngilizceye uygun olarakhazrlanmolup,buyliçindengilizcesininde yayna alnmas planlanmaktadr. Bunun yan sra otomatikanalizsistemleriileyarmadüzenlemekiçin sitede en iyi ilem yapan müteri sralamasnn yer aldbirçokekalandasistemedahiledilecektir. 26

28 EkHizmetlerDevreyeSokuldu Bunlara ek olarak Türkiye de bir ilk olarak Konuan Grafikler (AutoChartist) hizmeti müterilere sunulmutur. Konuan Grafikler hizmeti ile Fibonacci analizlerini ve grafiklerde oluan formasyonlar canl olarak yatrmclara ileterek, teknik analizin otomatik olarak gerçekletirilmesi salanmtr. Dünyada bir benzeri daha olmayan bu sistem için yatrmclardan olumlutepkileralnmtr. RiskYönetimiçinÜrünlerOluturuldu Genellikle riskli bir araç olarak görünen FX in bir risk yönetimaracolarakkullanlabilmesiiçinirketler, ekerfx Risk Manager: irketler için hazrlanm özelbirüründür.irketlerkurriskindenkorunmak için ellerindeki dövizin tamamn Kur Riskini Sfrlar sloganyla vadeden bamsz olarak bire birorandahedgeedebilmektedirler. ekerfx Kapalçar: Döviz bürolarnn, günlük döviz almsatm ilemlerini gerçekletirirken mevcuttlvedövizcinsindenportföydeerlerinin Ayakl Borsa Yan Banzda sloganyla korunmasnamaçlamaktadr. Destek Hizmetleri Kullanc htiyaçlarna Cevap VerecekekildeDevreyeAlnmtr Destek hizmetleri kapsamnda müteri taleplerinin online alnd ve telefonla hzl dönüün gerçekletirildii bir sistem kurulmutur. Yine günlük olarak 15 sayfalk rapor hazrlamaktadr. Piyasalar etkileyerek müteri pozisyonlarnda risk oluturabilecek olan kritik gelimeler hakknda uyar bilgilendirmelerigerçekletirilmektedir. AcentalaraYönelikTantmÇalmalarGerçekletirildi Acentalara yönelik ilk olarak merkezi eitim düzenlenmitir. Bunun yan sra telefon ve uzaktan balant ile FX piyasasnn riskleri alt çizilerek vurgulanm ve yatrmclara doru biçimle yaklalmas salanmtr. Ayrca Kaldraçl lemler Müdürlüü olarak her ube ve acentann FX ilemlerinden elde ettikleri gelirleri canl olarak izleyebilecekleri bir sistem gelitirilmitir. Komisyon Hesab olarak tanmlanan bu sistem ile, acenta çalanlar kuruma kazandrdklar müterilerin DierbirhizmetiseFXpiyasalarndadavransalfinans ile tespit edilen, yatrmcnn irrasyonel ilem yapma davrann minimize etmeye yönelik otomatik ilem kod hizmetidir. Bu hizmette yatrmcnn belirledii senaryolar ile algoritmik ilem hizmeti verilmektedir. Finans mühendislerimiz tarafndan yazlan kodlar ile müteriler, piyasay izlemeden stratejileri çerçevesindesistemtarafndanotomatikilemyapma imkannakavumaktadr. kuyumcular ve döviz bürolarna yönelik farkl ürünler gelitirilmitir. ekerfx Külçe: Kuyumcular ve altn tüccarlarnn ticarete konu olan altn aldklar andan sattklar anakadargeçenzamaniçerisindealtnfiyatlarnn dümesiriskiniminimizeetmekiçinkullanlanbir ürün olarak ortaya koyulmutur. Kuyumcular ve tüccarlaragramvekilogramileilemyapmafrsat sunan ekerfx Külçe Riskinize Altn Çözüm slogan ile korunma ilemi birebir gerçekletirilebilecektir. yarattklar hacimden elde edilen ube komisyon gelirini anlk olarak izleyebilir duruma gelmitir. Mevcut durumda borsa seans salonu bulunan tüm acentalarafxpiyasalarveplatformanlatlmtr. Ortakl Programlar çin Arac Kurumlarla Görüüldü ortakl program çerçevesinde B Tipi ve C Tipi lisans almaya aday arac kurulularla görüme gerçekletirilmitir. Bu çerçevede ilgili kurum yöneticilerine DEMO Server üzerinde yönetici hesab açlarakiortaklolumasdurumundakullanacaklar ortam konusunda gerçee yakn bilgilendirme yaplmtr. ÇalmaSonuçlar Yaplan DEMO, ube ve müteri potansiyeli arama çalmalar çerçevesinde 7 Aralk tarihinde müteri alnmaya balanan Kaldraçl lemler de müteri saysnn bu tarihten itibaren hzla artt görülmektedir. 27

29 DemoHesapSays AçlantümDEMOhesaplarnarandbudilim ksa bir dönemi yanstsa da ekerfx e olan ilgiyi ortaya koymas nedeniyle önemli bir göstergedir. 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Hacim 901,479 5,782,241 78,531,740 Ekim Kasm Aralk YinehacimdedeAralkayitibariyle müterilereaçlmannetkisigörülmektedir. BunagöreilemhacmiAralkitibariyleaylk bazda78milyondolargörülmütür MüteriSays(Kümülatif) Ekim Kasm Aralk DEMO hesap açmlarnda da bu ivme görülebilmektedir. Buna göre DEMO hesap says müterilere ilk sunulduu dilim olan Aralkdönemindehzlbirartyaamtr. 77 Ekim Kasm Aralk 28

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

l Çxà Å 9 büztç étáçéç

l Çxà Å 9 büztç étáçéç 2011 Faaliyet Raporu \ Çwx~ ÄxÜ Şeker Yatırım Menkul Değ.A.Ş 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı Genel Müdür Mesajı Yönetim ve Denetim Kurulu Genel Müdürlük 2011 e Genel Bakış Organizasyon

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Sayfa No: 1 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2008 31.12.2008 Sayfa No: 2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TARİH : 31.03.2009 Saat :

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.vakifyatirim.com.tr İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY 5 YÖNETİCİLERİ C)

Detaylı

31.03.2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

31.03.2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 31.03.2014 ARA DÖNEM FAALYET RAPORU 1 irketimizin, 2014 y ilk üç aylk faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarna ilikin hususlar ortaklarn bilgilerine sunulmaktadr. Dönem içinde Yönetim Kurulu nda

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2011 30.06.2011 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2010 30.09.2010 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı