Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır."

Transkript

1 TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2000/ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 6 Temmuz Sayı: BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, turizm yatırım ve işletmelerinin geliştirilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin asgari niteliklerini belirleyerek bu tesisleri arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesine, bu tesislerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları asgari fiziki şartlara, işletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin hükümleri kapsar. Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelik te geçen terimlerden; a) Bakanlık: Turizm Bakanlığını, b) Kanun: 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nu, c) Turizm İşletmeleri: Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri, d) Turizm tesisi: Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisleri ve bunların

2 ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarını, e) Belgeli yatırım ve işletmeler: Bakanlık ça bu Yönetmelik hükümlerine göre belgelendirilmiş turizm yatırım ve işletmelerini, f) Turizm belgesi: Turizm yatırımı belgesi, turizm deneme işletmesi belgesi, turizm işletmesi belgesi, kısmi turizm deneme işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesini, g) Turizm yatırımı belgesi: Turizm sektöründe bu Yönetmelik te nitelikleri belirtilen yatırımı yapana verilen belgeyi, h) Turizm deneme işletmesi belgesi: Müşteri kullanımına hazır hale getirilmiş olan turizm tesisinin Yönetmelik hükümlerine ve varsa projesine uygunluğunu belgeleyen, tesisin deneme işletmesine açılması iznini içeren belgeyi, ı) Turizm işletmesi belgesi: Turizm sektöründe bu Yönetmelik te nitelikleri belirtilen turizm işletmelerine verilen belgeyi, j) Kısmi turizm deneme işletmesi belgesi; Yapılacak olan üniteler yatırım kapsamında tutularak tür ve/veya sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapılmış ve müşteri kullanımına hazır hale getirilmiş olan turizm tesisinin bu Yönetmelik hükümlerine ve varsa projesine uygunluğunu belgeleyen, tesisin deneme işletmesine açılması iznini içeren belgeyi, k) Kısmi turizm işletmesi belgesi; Kısmi turizm deneme işletmesi belgeli tesislerde yapılan sınıflandırma çalışması sonucu düzenlenen veya sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapılmış ve müşteri kullanımına hazır hale getirilmiş olan turizm işletmesi belgeli tesislerde yapılacak diğer kısımların yatırım kapsamında tutularak verilen belgeyi, l) Geçici işletme belgesi: Bu Yönetmeliğin geçici üçüncü maddesine göre verilen belgeyi, ifade eder. İKİNCİ KISIM Genel Hükümler Turizm yatırımı belgesi talebi Madde 5- Turizm yatırımı belgesi taleplerinde, aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış örnekleri ile Bakanlığa başvurulur. a) Başvuru dilekçesi, b) Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, finansmanı ve pazarlaması gibi bilgileri içeren rapor, c) Yatırımın Bakanlık ça uygun görülerek belgelendirildiği şekilde yapılacağına ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususa ilişkin noter onaylı taahhütname, d) Tapu ve/veya kiralama, izin, irtifak hakları gibi ayni hakları gösterir belge ve/veya belgeler ile ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı ve/veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar

3 arasında düzenlenen sözleşmeye dayalı muvafakatname, e) Talebin şirket adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza sirküleri, isim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge, f) Türü, yöresi, büyüklüğü veya konumu gibi nedenlerle, özellik arzeden yatırımların, Bakanlık ça gerekli görüldüğü durumlarda bu özelliklerini genel olarak yansıtan uygun ölçekte fikir projesi, fikir maketi ve/veya referans kişi veya kuruluşlardan alınan görüş yazısı. Turizm yatırımı belgesinin turizm deneme işletmesi belgesine çevrilmesi talebi Madde 6- Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda, belge sahibi tarafından aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış örnekleri ile birlikte yazılı olarak Bakanlığa başvurulur. a) İlgili idaresinden alınmış yapı kullanma izin belgesi veya tesisin kullanım amacını ve bu amaca uygun olarak fen ve sağlık kuralları yönünden uygunluğunu belirten belge, b) Atık su sisteminin çözümüne ilişkin ilgili kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak uygun görüş yazısı, c) Tesiste yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin İtfaiye Müdürlüğü veya ilgili kuruluş yazısı, d) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, konaklama tesisleri, yeme-içme ve eğlence tesisleri için genel güvenlik, asayiş ve ahlak yönünden ilgili Mülki İdareden alınmış uygun görüş yazısı, Doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi talebi Madde 7- Turizm yatırımı belgesi almadan doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi taleplerinde 5 inci maddenin (c) bendi hariç olmak üzere, 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen belgelerle birlikte yazılı olarak Bakanlığa başvurulur. Turizm belgesi başvurularının incelenmesi Madde 8- Turizm belgesinin verilmesi, bu belgenin diğer bir belgeye çevrilmesi, kapsamının değiştirilmesi, belge devri, süre uzatımı ve sınıflandırma konularına ilişkin talepler Bakanlıkça incelenir. Yatırımın İmar Kanunu, yürürlükteki imar planı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi girişimcinin kendi sorumluluğundadır. Belge talebinde bulunanlar bu hususlara uyacaklarını taahhüt ederler. Bu husus turizm belgesine şerh edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına karşı yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi Kanunla yetkili kılınan kurumlarca izlenir. Bakanlık ça uygun görülen başvurular en geç altı ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetmelik hükümlerine aykırı talepler reddedilir. Turizm belgesi başvuruların değerlendirilmesi

4 Madde 9- Turizm yatırımı belgesi taleplerinde başvurular değerlendirilerek uygun görülenler belgelendirilir. Turizm deneme işletmesi veya kısmi turizm deneme işletmesi belgesi taleplerinde; tesisin tür ve/veya sınıfının asgari nitelikleri, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (f) bendi kapsamında değerlendirilen tesislere ait fikir projelerinin uygunluğu, kapasitesi, fiziki özellikleri ve kullanılan malzemelerin standardı denetlenerek uygun görülenler belgelendirilir. Turizm deneme işletmesi veya kısmi turizm deneme işletmesi belgeli tesislerde altı ay içerisinde yapılacak sınıflandırma çalışması sonucunda; tesisin tür ve sınıfı için belirlenen puan barajını aşması halinde turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi verilir. Üstün hizmet düzeyindeki işletmelere, üst sınıf için belirlenen puan barajını aşması durumunda yeni sınıfın gerektirdiği asgari fiziksel niteliklere bakılmaksızın bir üst sınıf verilebileceği gibi nitelikleri düşük olanlara da alt sınıf verilebilir. Sınıflandırma Komisyonunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda tesisin kendi türüne ilişkin belirlenen asgari puanın tutmaması halinde ise tesise ait belge iptal edilir. Sınıflandırma çalışmaları için tesisin tür ve/veya sınıfının asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan malzemenin standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer aldığı, puanlama sistemine dayalı değerlendirme formları Bakanlık ça hazırlanır ve bu formlar tesiste Sınıflandırma Komisyonu nca uygulanır. Sınıflandırma Komisyonu; üç Bakanlık Kontrolöründen veya iki Bakanlık Kontrolörü ile turizm belgeli konaklama tesisleri işletmecilerinin oluşturdukları derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur. Kıdemli olan Kontrolör Komisyon a başkanlık eder. Sınıflandırma kararlarına belge sahibi veya ilgili Genel Müdürlük, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Değerlendirme Kurulu nezdinde itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İşletmecinin talebi veya Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde sınıflandırma çalışması yenilenebilir. Değerlendirme Kurulunun oluşumu Madde 10- Değerlendirme Kurulu: Müsteşar ın başkanlığında, İşletmeler Genel Müdürlüğü nün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı, Birinci Hukuk Müşaviri, İşletmeler Genel Müdürü, Yatırımlar Genel Müdürü, Tanıtma Genel Müdürü ve turizm belgeli konaklama tesisleri işletmecilerinin oluşturdukları derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur. Müsteşar ın bulunmadığı hallerde Kurula Müsteşar Yardımcısı başkanlık eder. Kurulun raportörlük ve sekreterya hizmetleri İşletmeler Genel Müdürlüğü nce yürütülür. Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü hallerde görüş almak üzere uzman çağırabilir. Değerlendirme Kurulunun görev ve çalışma esasları Madde 11- Bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinde belirtilen tesislere turizm yatırımı veya işletmesi belgesi verilmesi, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen fen ve sağlık kurallarına uygunluk belgesinin hangi durumlarda kabul edileceğinin esasları, Yönetmelik te belirtilen metrik limitlere uyulmadığının denetimde tespiti halinde tesisin işlevi ve yöre özelliği gözönünde bulundurularak limitlerin en fazla %10 oranında değiştirilmesi, Sınıflandırma Komisyonu kararlarına itirazlar, uygulamalardaki görüş farklılıkları ve Kurula sevk edilmesi İşletmeler Genel Müdürlüğü nce gerekli görülen diğer konular Değerlendirme Kurulunca karara bağlanır. Değerlendirme Kurulu, başkanın çağrısı üzerine ayda en az iki defa ve en az beş üye ile toplanır. Kurul kararlarını oy çoğunluğu ile alır, oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Farklı görüşler ayrıntılı gerekçelerle belirlenir. Kurul kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

5 Değerlendirme Kurulu na sevk edilen konular iki ay içerisinde sonuçlandırılır. ÜÇÜNCÜ KISIM Turizm Tesislerinin Genel Nitelikleri BİRİNCİ BÖLÜM Turizm Yatırımlarının Genel Nitelikleri Yerleşme özellikleri ile mahallerin düzenlenmesi Madde 12- Tesisler; yapı ve dekorasyon olarak yöre, çevre ve doğa ile uyumlu, pazarlama ve işletmenin gereklerini sağlayabilecek şekilde Yönetmelik te öngörülen fonksiyonlara ve ölçülere uygun mekanlarda gerçekleştirilir. Yapının tamamı belge kapsamında değil ise belge kapsamı dışındaki kısımların müşteriyi rahatsız etmeyen bir kullanımda olması, görünüşü bozmaması veya belgeli kısımlardan tümüyle ayrılması, kullanış biçimiyle amacının belirtilmesi ve ayrı bir girişinin olması gerekir. Yönetmelik te asgari nitelikleri belirlenmiş olan tesis türlerinin, diğer bir tesis bünyesinde bulunması halinde, Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bahçesi olan tesislerde, bahçeler özenle ve çevrenin doğal yapısıyla uyumlu olarak düzenlenir, yeterince aydınlatılır ve sürekli bakımları sağlanır. Genel mahallerde, kadın ve erkek için ihtiyacı karşılayacak sayıda tuvalet ve lavabo bulundurulur. Tesisin bütün mekanlarında yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlanır. Yıl boyu açık tesislerde, kış aylarında açık tutulan tesisler merkezi sistemle ısıtılır. Yazlık işletmeler, geçici ve kısmi ihtiyaçlar için elektrikli sistemlerle ısıtılabilir. Tesislerde, devamlı ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su bulunur. Su kesilmesi ihtimaline karşılık yeterli kapasitede su deposu ile hidrofor veya pompa bulundurulur. Şehir şebekesi haricinde temin edilen sular için otomatik klorlama ve arıtma tesisatı yapılır. Dış ve çevre aydınlatmaları, müşterileri rahatsız etmeyecek ve doğal yaşamın etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenir. Toplam kapasitesi 100 yatağın veya 100 kuverin üzerinde olan tesislerde kapasiteye uygun jeneratör bulundurulur. Genel güvenlik önlemleri

6 Madde 13- Kazan dairesi, soğutucu üniteleri, havalandırma ve santral, transformatör ve alçak gerilim dağıtım tablo mahalleri, jeneratör, telefon santralı yerleri, yakıt depoları gibi yerlerde müşterilerin ve tesisin güvenliği için gerekli önlemler alınır. Asansörlerde alarm tertibatı ile havalandırma düzeni oluşturulur. Tesislerde yangın ihbar, söndürme tesisat ve donanımı bulunur. Doğal zemine ulaşmak için inilip çıkılan kat merdiveni sayısı ikiden fazla ise yangın anında boşaltmayı kolaylaştırmak için her kat ile bağlantısı olan ayrıca bir yangın merdiveni yapılır. Yangın merdivenine yatak odalarının içinden veya merdiven sahanlığından çıkış verilemez. Yangın merdiveni bina dışında, açıkta ya da gerekli tecridin sağlanması kaydıyla bina içerisinde olabilir. Bina dışına irtibatı sağlanmış, ihbar-söndürme tesisat ve donanımı bulunan iki veya daha fazla merdiven varsa, ayrıca yangın merdiveni aranmaz. Doğal zeminle doğrudan bağlantısı olmayan katlarda yer alan ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan diskotek, eğlence yeri, çok amaçlı salon gibi kullanımı yoğun olan genel mahallerde acil durumlarda kullanılmak üzere ikinci bir çıkış imkanı sağlanır. Tesislerin uygun yerlerinde, uluslararası normlara uygun olarak hazırlanan, elektrik yokluğunda da çıkış yollarını gösteren yeterli işaretler ve alarm tesisatı bulundurulur. Kapalı yangın merdiveni kovalarının aydınlatılmasında kesintisiz güç veya şarjlı aydınlatmalar kullanılır. Tatil merkezleri, tatil köyleri, kampingler, günübirlik tesisler, temalı parklar gibi yaygın yerleşim düzenindeki tesislerin açık alanlarında kolayca ulaşılabilecek konumda yangın ihbar sistemi ve uluslararası standartlarda yangın söndürme vanası ve hortumu bulunur. Çevre korunmasına yönelik önlemler Madde 14- Tesisler, atıklarının çevreye zarar vermesini önleyecek gerekli önlemleri alırlar. Atık sular ilgili mevzuatta belirtilen parametre ve standartlara uygun olarak artırılmadan hiçbir şekilde açığa, akarsulara, göllere veya denize akıtılamaz. Katı atıklar; akarsular, göller, denizler ve benzeri alıcı ortamlar ile çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacak yerlere bırakılamaz. İKİNCİ BÖLÜM Turizm İşletmelerinin Genel Nitelikleri Personel nitelikleri Madde 15- Turizm tesislerinde görevli personelin hizmet standardını yükseltmek amacıyla eğitim için gerekli önlemler, mesleki teşekküller ile işveren tarafından alınır ve uygulanır. Bu uygulamalara ilişkin hususlar Bakanlık ça düzenlenir, izlenir ve koordine edilir. Turizm işletmeleri personeli, çalışmaları sırasında işlerine ve görev mahallerine uygun özel ve temiz kıyafet giyerler.

7 Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri Madde 16- Tesis tanıtımı Bakanlık tan alınan belgeye uygun olarak yapılır. Tesis tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir, ülke turizmini zedeleyecek ya da yanıltıcı olabilecek tanıtımlarda bulunulamaz. Yanıltıcı tanıtımda bulunulduğunun tespiti halinde tesisin durumu değerlendirilerek belge iptali yoluna gidilebilir. Belgeli tesisler, Bakanlık ça istenen her tür bilgiyi zamanında sağlamakla yükümlüdür. Belgeli turizm işletmelerinin, takip edecek takvim yılı içerisinde uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler, her yıl en geç Haziran ayının sonuna kadar Bakanlık ça belirlenir ve belgeli işletmelere duyurulur. İşletmeler, en geç Temmuz ayı sonuna kadar bir sonraki takvim yılında uygulayacakları fiyat tarifelerini Bakanlığa ulaştırmak zorundadırlar. Tarifelerini öngörülen zaman içerisinde Bakanlığa göndermeyen işletmeler, Bakanlık ça onaylı bir önceki fiyat tarifelerini uygularlar. Turizm işletmeleri, Bakanlık ça onaylanmış tarifelerde yer alan fiyatların üzerinde uygulama yapamazlar. Onaylı tarifelerin İngilizce, Fransızca ve Almanca tercümeleri, gereğinde müşteriye verilmek üzere hazır bulundurulur. Bakanlık, gerekli gördüğü yörelerde diğer lisanslarda da tarife bulundurulmasını isteyebilir. Konaklama tesisleri, uygulanan oda ve yatak fiyatlarını müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde teşhir ederler. Yeme-içme ve eğlence tesislerinde uygulanan fiyatlar liste halinde müşteriye sunulur. Bu hal, onaylı tarifelerin istendiği takdirde müşteriye verilmesi gereğini ortadan kaldırmaz. Tüm fiyat listelerinde şikayetlerin yapılacağı mercilerin adres ve telefon numaraları belirtilir. Sağlık, temizlik ve çevre korunmasına yönelik önlemler Madde 17- Turizm tesislerinde, her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı malzemelerinin seçiminde, suyun temizliğinde ve klorlanmasında, yiyecek-içecek maddelerinin hazırlanmasında, depolanmasında ve saklanmasında hijyen ve sağlık kurallarına uyulur. Turist sağlığını tehdit eden hastalıkların oluşmasını önleyecek gerekli önlemler alınır. Kapasitesi 500 yatak ve üzerinde olan konaklama tesislerinde sürekli doktor ve hemşire bulundurulur. Tesislerin temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılır. Elektrik, kullanma suyu ve atık su sistemlerinde meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda giderilmesi için gerekli önlemler alınır. Turizm tesisleri; doğal varlıklar, biyolojik çeşitlilik, sosyal, kültürel ve tarihi değerler ile yöresel değerlerin koruma, kullanma dengeleri ve turizm kaynaklarının sürdürülebilirliği gözetilerek işletilir. Katı atıklarla ilgili yönetmeliklere uygun olarak; belediye sınırları içerisinde bulunan tesisler çöplerin belediyece toplanmasına kadar geçecek süre içinde bunların muhafazası için, belediye sınırları dışında yer alan tesisler ise çöplerin koku, pislik ve haşarat yapmayacak biçimde muhafazası ve sağlıklı yöntemlerle yok edilmesi için gerekli önlemleri alırlar. Yiyecek ve içecekler, bozulmalarını önleyecek biçimde, uygun ısıda muhafaza edilir. Bu amaçla düzenlenen soğuk saklama depolarında kapılar içeriden anahtarsız açılabilecek ve bir alarm düzeni olacak şekilde düzenlenir. DÖRDÜNCÜ KISIM

8 Tesis Türleri BİRİNCİ BÖLÜM Konaklama Tesisleri Konaklama tesislerinin genel nitelikleri Madde 18-a) Konaklama tesislerinde yatak odaları: Yatak odaları tefriş ve dekorasyonu sağlandıktan sonra, rahat sirkülasyon imkanı verebilecek büyüklük ve ölçülerde banyolu olarak düzenlenir. Tek veya iki kişilik olarak düzenlenebilen odalara sadece müşterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir. Odalar teknik normlara uygun olarak; yatak, gece lambası, tuvalet masası ve aynası, bagaj ve elbise dolabı, oturma yeri veya grubu, perde ve halı gibi tesisin tür ve sınıfına uygun malzemelerle tefriş ve dekore edilir. Güvenlik için kapıların dışarıdan açılmasını engelleyecek önlemler alınır. Dört ve beş yıldızlı oteller ile tatil köyleri hariç diğer konaklama tesislerinde apart üniteler dışındaki oda sayısının %25 inden fazla yapılamayan suit odalar, bir adedi oturma olmak üzere en az iki bölümden oluşur. 40 metrekareye kadar olan suitler üç yataklı, 40 metrekareden büyük suitler dört yataklı olarak kabul edilir. Suitlerde içecek ve basit yeme ihtiyacını karşılayabilecek, kapsamlı olmayan mutfak nişi düzenlemesi yapılabilir. Bodrum katlarda yatak odası yapılamaz. Ancak, eğim dolayısıyla taban döşemesi mevcut arazi seviyesinden aşağı olmayan ve yeterli doğal ışık alan katlar bu hükmün dışındadır. Yatak odalarının pencereleri, mutfak, tuvalet gibi müşteriyi rahatsız edebilecek mahallerin bulunduğu aydınlığa açılamaz. Aydınlığın dar kenarı 2,5 metreden az olmamak kaydı ile toplam oda kapasitesinin %20 sini aşmayacak sayıda aydınlığa bakan oda yapılabilir. b) Personel ve mahalleri: Konaklama tesislerinde kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri, dolapları, duş, tuvalet ve ortak oturma, dinlenme ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan bir mahal bulunur. Ancak pansiyon ve müstakil apart otellerde personel ünitesi yapılması zorunlu değildir. Turizm tesislerinde eğitimli personel ile hizmet verilmesine özen gösterilir. Personelin nitelikleri ile eğitimli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar gerektiğinde sektörün de görüşü alınarak Bakanlık ça ayrıca belirlenir. c) Bedensel engelliler için düzenlemeler: Toplam kapasitesi 80 oda ve üzerinde olan konaklama tesisleri ile eğlence merkezleri, günübirlik tesisler ve temalı parklarda, müşteriler tarafından kullanılan tüm genel mahaller ile açık alanların bedensel engelli müşteriler tarafından da kullanılabilmesini sağlayıcı fiziki düzenlemeler yapılır. Bu düzenlemeler, özel işaretlerle belirtilir.

9 Tesis başına en az bir oda olmak üzere, oda sayısının %1 i oranındaki yatak odası ve banyosu, bedensel engellilerin kullanımına uygun olarak inşa ve tefriş edilir. d) Kış sporları yapılan tesislerde gerekli düzenlemeler: Kış sporları yapılan tesislerde kayak pisti kayak sporuna hizmet verecek şekilde hazırlanır ve pistin güvenliği için gerekli önlemler alınır. Tesislerde acil durumlarda hizmet vermek üzere gerekli yardım ekibi ve donanımı bulundurulur. Tesise hizmet verebilecek konumda helikopter pisti bulunmaması halinde; tesis bünyesinde uygun yer ya da yakın çevresinde arsa temin edilebildiği takdirde helikopter pisti oluşturulur. Oteller> Madde 19- Oteller, asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Oteller, Yönetmeliğin bu bölümü ile üçüncü ve dördüncü kısımlarda belirlenen genel nitelikleri taşırlar. Oteller, bir yıldızlı oteller, iki yıldızlı oteller, üç yıldızlı oteller, dört yıldızlı oteller ve beş yıldızlı oteller olarak sınıflandırılırlar. a) Bir yıldızlı oteller; aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan en az 10 oda kapasiteli otellerdir. 1) Girişte rüzgarlık, otel kapasitesine uygun düzenlenmiş resepsiyon, bekleme yerini kapsayan, telefon hizmetinin de verildiği lobi ve vestiyerden oluşan bir kabul holü (sadece yaz sezonu boyunca açık tutulan tesislerde rüzgarlık ve vestiyer şartı aranmaz), 2) Kahvaltı ofisi ve bağlantılı kahvaltı salonu (yeterli büyüklükteki oturma salonu veya varsa lokanta bu amaçla kullanılabilir, yazlık tesislerde bu amaçla kullanılan salonun bir kısmı açık olabilir), 3) Kent içinde oda sayısının %30 u, kent dışında %50 si oranında oturma imkanı sağlayan oturma salonu (yazlık tesislerde bir kısmı açık olabilir), 4) Ayrıca; - Yönetim odası, - Müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının üçten fazla olması halinde otel kapasitesi ile orantılı müşteri asansörü, - Genel mahaller ve yatak odaları döşemelerini tamamen kaplayan nitelikli malzeme (halı, seramik gibi), - Lokanta yok ise büfe hizmeti, - İlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap, - Odalarda telefon hizmeti,

10 - Oda sayısının %25 ine hizmet verebilecek sayıda, şifreli veya çift anahtarlı kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme. b) İki yıldızlı oteller; bir yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan en az 20 oda kapasiteli otellerdir. 1) İlave bir yönetim odası, 2) Oturma salonu veya bağımsız bölümlerde bar düzenlemesi, 3) İklim koşullarına göre genel mahallerde klima sistemi, 4) Yatak katlarında kat hizmetleri için ofis veya dolap. c) Üç yıldızlı oteller; iki yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan en az 40 odalı otellerdir. 1) İkinci sınıf lokanta veya kafeterya, 2) İklim koşullarına göre odalarda klima, 3) Yatak odalarında TV, 4) Banyolarda saç kurutma makinesi, 5) Kişi başına 1.2 metrekare olmak üzere en az 50 kişilik çok amaçlı salon, 6) Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti. d) Dört yıldızlı oteller; üç yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan en az 80 odalı otellerdir. 1) Otel kapasitesine uygun servis girişi, servis asansörü veya merdiveniyle bağlantılı bagaj odası, telefon kabinleri yerlerinden oluşan kabul holü, 2) Müşterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının ikiden fazla olması halinde otelin kapasitesiyle orantılı müşteri asansörleri ile servis merdiveni veya asansörü,

11 3) Her katta kat ofisi düzenlemesi (servis merdiveni veya asansörü bulunması durumunda bu mahaller kat ofisleri ile bağlantılı düzenlenir, ayrık yerleşim düzenlerinde hizmetin aksamaması kaydıyla kat ofisinin her katta bulunması zorunlu değildir), 4) Kuru temizleme hizmeti ile terzi mahalli, 5) Odalarda kıymetli eşya kasası, 6) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilkyardım araç ve gereçleri bulunan revir, 7) Odalarda minibar. 8) Turizm amaçlı satış ünitesi, 9) Lokantanın, özel yemek ve kokteyl salonu bulundurma zorunluluğu olmaksızın, kapasitenin %50 sine hizmet veren birinci sınıf olarak düzenlenmesi, 10) Yerleşim merkezlerinde 06:00-24:00 saatleri arasında oda servisi, 11) Personel sayısının en az %15 i oranında konusunda eğitim almış personel, 12) Ayrıca; - Kişi başına en az 1.2 metrekare düşecek şekilde en az 100 kişilik ikinci bir çok amaçlı salon ve fuayesi, - Kapalı veya açık yüzme havuzu, - En az 100 kişi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema etkinliklerinin yapılabileceği kapalı salon, - Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşen, en az 100 kişilik konferans salonu, fuayesi, salon ile bağlantılı en az iki çalışma odası, sekreterlik ve simültane tercüme hizmetlerinin verildiği mahaller, - Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az 100 kişilik gece kulübü, diskotek veya benzeri eğlence imkanı veren ayrı bir salon, - En az 40 metrekare büyüklükte aletli jimnastik, aerobik veya bilardo salonu, alarm sistemi bulunan sauna, türk hamamı, mini golf, tenis veya voleybol sahası, bowling salonu, go-kart pisti, kayak ve deniz sporları, squash salonu veya benzeri imkanlar sağlayan ünitelerden en az üç adedi, - Pasta ve içki servisi verilen en az 100 kişilik salon,

12 - En az beş çeşit türk yemeğinden oluşan bir menünün de sunulduğu ikinci bir lokanta, - Telefon, faks, bilgisayar vb. büro hizmetlerine yönelik çalışma salonu, - Kafeterya ve snack bar, ünitelerinden en az üç adedi. e) Beş yıldızlı oteller; yerleşme durumu, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve hizmet standardı olarak üstün özellikler gösteren, dört yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan en az 120 odalı otellerdir. 1) Yukarıda (d) bendinin 12 numaralı alt bendinde belirtilen ünitelerden ilave olarak en az üç adedi, 2) Müşterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının birden fazla olması halinde otelin kapasitesiyle orantılı müşteri asansörleri ile servis merdiveni veya asansörü, 3) Oda sayısının en az %20 si kadar park yeri imkanı olan garaj veya üzeri kapalı otopark, 4) Uydu veya video yayınları imkanı, 5) Bay ve bayan kuaförü, 6) Banyolarda küvet, resepsiyonla bağlantılı telefon, 7) 24 saat oda servisi, 8) Turizm amaçlı satış üniteleri. Moteller Madde 20- Moteller, yerleşim merkezleri dışında, karayolları güzergahı veya yakın çevrelerinde inşa edilen, motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların konaklama, yeme-içme ve araçlarının park ihtiyaçlarını karşılayan en az 10 odalı konaklama tesisleridir. Moteller aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar. a) Tesisin kolayca bulunmasını ve görülmesini sağlayan yol ve yön işaretleri, otopark ile diğer hizmet tesislerini gösteren işaretler, yeterli aydınlatma ile iyi bir çevre düzenlemesi, b) Trafik gürültüsüne karşı gerekli önlemler, c) Girişte rüzgarlık (sıcak iklim bölgelerinde zorunlu değildir),

13 d) Giriş holünde resepsiyon ve bekleme yeri, e) Oda sayısının %25 ine hizmet verebilecek sayıda, şifreli veya çift anahtarlı kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme, telefon ve faks hizmetleri, f) Yönetim odası, g) Kahvaltı hizmetini de verecek şekilde düzenlenmiş oturma salonu ve kahvaltı ofisi, h) Lokanta yok ise büfe servisi, ı) İlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap, j) 24 saat hizmet veren satış ünitesi, k) Oda sayısının %80 i oranında otopark. Tatil köyleri Madde 21- Tatil köyleri; doğal güzellikler içerisinde, rahat bir konaklama yanında çeşitli spor, eğlence ve satış hizmetlerinin de sağlandığı yaygın yerleşim düzenindeki en fazla iki katlı yapılardan oluşan, en az 60 odalı konaklama tesisleridir. Eğimli arazilerde, eğimden kazanılmış üçüncü bir kat yapılabilir. Bu kat, taban döşemesi mevcut arazi seviyesinden aşağı olmamak ve yeterli doğal ışık almak kaydıyla müşteriye yönelik kullanılabilir. Tatil köylerinde, doğal varlıklar ile yöresel değerlerin korunmasına özen gösterilerek çevre düzenlemesi yapılır. a) Giriş ve park üniteleri: Tatil köyü hudutları emniyet altına alınır, girişte kontrol ünitesi ile tesis bünyesinde oda sayısının en az %25 i oranında park yeri olan otopark yapılır. b) Yönetim tesisleri: Yönetim tesisleri aşağıdaki nitelikleri taşır. 1) Resepsiyon, danışma, bagaj, telefon kabini ve bekleme yerinden oluşan bir kabul alanı, 2) En az iki adet yönetim odası, 3) Oda sayısının %25 ine hizmet verebilecek sayıda, şifreli veya çift anahtarlı kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme, 4) Bagaj taşıma hizmeti, 5) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilkyardım araç ve gereçleri bulunan revir,

14 6) Açık alanlara müzik ve ses yayını yapabilen sistem. c) Geceleme birimleri: Geceleme birimlerinde aşağıda belirtilen nitelikler sağlanır. 1) Bu birimlerin; tatil köyünün diğer ünitelerinin gürültü ve rahatsız edici etkilerinden korunacak biçimde düzenlenmesi, 2) Odaların yer döşemelerinin nitelikli malzeme ile kaplanması, 3) Telefon hizmeti, 4) Kat hizmetinin verilmesini sağlayacak sayıda kat ofisleri. d) Spor, eğlence, yeme-içme, dinlenme tesisleri ve çevre düzenlemesi: Bu ünitelerde aşağıda belirtilen nitelikler sağlanır. 1) Tesiste tatil köyünün yapı ve işletme nitelikleri ile uyumlu ve yatak sayısının en az %30 u oranında kapalı, yatak kapasitesinin en az %70 i oranında açık oturma yeri sağlayacak şekilde ikinci sınıf lokanta, kapalı kısımda klima, açık kısımda güneş ve yağmurdan koruyucu gerekli önlemler, mutfak için servis avlusu ve servis girişi, 2) Aletli jimnastik, aerobik, bilardo, bowling, golf, tenis, voleybol, squash, su oyunları, kayak ve deniz sporları gibi tesisin kuruluş yerine uygun nitelikteki çeşitli spor imkanlarından en az dört adedi, 3) Serbest zamanların değerlendirilmesi amacıyla dinlenme terasları, oturma ve okuma salonu, açık veya kapalı bar, açık hava tiyatrosu, açık dans yeri gibi yardımcı tesisler, 4) Oyun ve TV salonu, 5) Kapalı ya da açık yüzme havuzu, 6) Genel mahallerde iklim koşullarına göre klima sistemi, 7) Genel mahallerin fonksiyonuna uygun ve nitelikli döşeme malzemesi ile kaplanması, 8) Çocuk oyun parkı ve bu yerlerde çocuklar için özel tuvaletler, 9) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler, 10) Satış yerleri, 11) Arazinin muhtelif yerlerinde yardım çağrılabilecek resepsiyon irtibatlı tesisat,

15 e) Servis ve bakım tesisleri: Tesis kapasitesi ile uyumlu bakım ve onarım atölyeleri, çamaşırhane hizmetlerinin dışarıdan sağlanamaması halinde çamaşırhane ile çamaşırhaneye bağlı kurutma, ütüleme, dikiş ve temiz çamaşır depolama tesisleri bulunur. f) Sınıflandırma: Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan tesisler dört yıldızlı tatil köyü, yerleşme özellikleri, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve servis yönünden üstün özellikler gösteren ve ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan tesisler beş yıldızlı tatil köyü olarak sınıflandırılır. 1) Yatak odalarında uydu veya video yayınları imkanı olan TV, minibar, kıymetli eşya kasası ve iklim koşullarına göre klima, banyolarda küvet ve saç kurutma makinesi, 2) Lokantanın birinci sınıf olarak düzenlenmesi (Tesis bünyesinde ayrıca kafeterya veya ikinci sınıf lokanta bulunması halinde birinci sınıf lokantanın kapasitesi en az 100 kişilik olacak şekilde ve özel yemek salonu olmaksızın düzenlenebilir. Toplam kapasitenin en fazla %70 i açık alanlarda olabilir), 3) Diskotek veya gece kulübü veya benzeri eğlence imkanı veren ayrı bir salon, 4) Kreş, 5) Türk hamamı veya sauna, 6) Bay ve bayan kuaförü, 7) Kuru temizleme hizmeti. Pansiyonlar Madde 22- Pansiyonlar; konaklama tesisi olarak planlanıp inşa edilen, yönetimi basit, müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı bulunan, en az 5 odalı tesisler olup aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar. a) Giriş holü, idare ünitesi ve emanet hizmeti, b) Oturma, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karşılayabilecek yeterli kapasitede bir salon (Yazlık tesislerde kısmen açık olabilir.), c) Pansiyon mutfaklarında ihtiyaca yeterli sayıda buzdolapları, pişirme ve ızgara donanımı, bulaşık yıkama, hazırlık ve malzeme istif yerleri, servis malzemesi dolapları ve kapalı çöp kutusu, Kampingler Madde 23- Kampingler; karayolları güzergahları ve yakın çevrelerinde, kent girişlerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi imkanlarıyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor

16 ihtiyaçlarını karşıladıkları en az 30 ünitelik tesislerdir. a) Çevre düzenlemesi: Kamping alanı, kamping iç ve dış güvenliklerinin sağlanabileceği biçimde çevre özelliklerine göre çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilir. Kamping alanı drene edilerek ağaçlandırılır. Boş alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerinin uzağında gerekli spor ve eğlence alanı ve tesisler düzenlenir. Araç yolları, arazi ve iklim şartlarına uygun olarak toz kaldırmayacak şekilde düzenlenir. b) Kapasite ve kampçı birimleri: Kampinglerde, kampçı ve bungalov üniteleri başına hesaplanacak alan 100 metrekaredir. Kampçı ünitesi; çadır, çadır-araba veya otokaravandan oluşur, her ünite ortalama üçer kişiliktir. Yerli ve yabancılara ait karavan veya otokaravanların bakım, onarım ve kışlaması için gerekli düzenlemeler yapılabilir. c) Giriş tesisleri: Girişte otopark, resepsiyon, danışma, emanet, ünite sayısının %25 ine hizmet verebilecek sayıda, şifreli veya çift anahtarlı kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme, posta hizmetlerinin yapıldığı tesisler ile bekçi yatak odaları ve personel tesisleri bulunur. d) Araba yıkama yerleri: Kampinglerde, beton zeminli ve akan suları drene edilmiş araba yıkama yerleri düzenlenir. e) Müşterek kullanım tesisleri: Kampinglerde müşterek kullanım tesisleri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenir. 1) Konaklamaya ayrılan alanın zemininin kullanım amacına uygun biçimde düzenlenmesi, 2) Her otuz kampçı için en az bir kadın ve bir erkek tuvaleti, duş ve lavabosu, lavaboların yanında priz, erkek tuvaletlerinde en az otuz kampçı için bir pisuvar, 3) Kampçı sayısının %5 ine hizmet verebilecek çamaşır yıkama ve ütüleme yerleri, 4) Kampçı ünitelerinin %20 sine hizmet verebilecek yemek hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama imkanı sağlayan üstü kapalı bir mahal, 5) Kampçıların yemek yeme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üstü kapalı açık teraslar ve spor ihtiyaçlarını karşılayıcı tesisler. f) Kampçılara sağlanan hizmetler: Kampinglerde aşağıda belirtilen tesis ve hizmetler gerçekleştirilir. 1) Kampçıların ihtiyaçlarını karşılayan satış yeri, 2) Kampingin ünite kapasitesinin en az %50 sine hizmet verecek sayıda kampçıların gıda maddelerini muhafaza edebilecekleri soğutucu kilitli dolaplar, 3) Sağlık ve ilk yardım hizmetleri,

17 4) Deniz ve göl kıyılarındaki kampinglerde cankurtaran simidi, cankurtaran sandal ve motoru, 5) Kampinglerde, telefondan kampçıların da yararlanmalarını sağlayıcı düzenlemeler, 6) Karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boşaltılıp temizleneceği mahaller, 7) Kamp çevresi ile tuvalet, duş ve genel kullanım ünitelerini aydınlatma tesisatı, 8) Kampçı ünitelerine elektrik hizmeti, 9) Kampçılara sıcak-soğuk kullanma suyu ve sağlıklı içme suyu hizmeti. g) Diğer tesisler: Diğer tesisler; kampçıların emniyetini, rahatını ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak tesislerdir. Kamp sahası içerisinde kampçı ünitesi sayısının %20 sini geçmemek üzere bungalov ünitesi yapılabilir. Bungalov üniteleri en fazla üç yatak kapasiteli düzenlenir. Bungalov ünitelerinde mutfak düzenlenemez. Kamp sahası içerisinde, kuruluş yerine uygun, çeşitli spor sahaları düzenlenir. Apart oteller Madde 24- Apart oteller; mesken olarak kullanılmaya elverişli bağımsız apartman ya da villa tipinde inşa ve tefriş edilen, müşterinin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmesi için gerekli teçhizat ile donatılan ve otel olarak işletilen konaklama tesisleridir. Apart oteller; belgeli bir otel veya tatil köyü veya turizm kompleksi yatırım ve/veya işletmesi bütünü içinde yer alabildiği gibi imar planlarında konut ya da ticaret kullanımına ayrılmış yerlerde imar planı ve plan hükümlerine uygun olarak inşaatı tamamlanmış, en az 10 üniteden oluşacak şekilde, bir tesis bünyesinde bulunma zorunluluğu olmadan "müstakil apart otel" adı altında müstakillen de düzenlenebilir. Müstakil apart otellere turizm yatırım belgesi verilemez. a) Asgari nitelikler: 1) Resepsiyon, bekleme ve idare birimi, 2) Apart ünitelerde; - Tefriş ve dekorasyonda standart beraberliği, - Yatak odalarında; yatak, komodin, gece lambası, elbise dolabı ile yataklarda; çarşaf ve kılıflı yastıklar, iklim şartlarına göre pike ve battaniye, - Oturma-yemek odasında; kapasiteye uygun koltuk, yemek masası, sandalyeler ve sehpalar, - Mutfakta; kullanılmaya hazır fırın veya ocak, buzdolabı, yeterince tabak, bardak, fincan, çatal, bıçak, kaşık, dolaplar ve

18 kapalı çöp kutusu, - Banyo, çamaşır yıkama hizmeti verilmemesi halinde otomatik çamaşır makinesi, 3) Yerleşim merkezleri dışındaki apart otellerde, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan satış ünitesi. Tesis bünyesindeki apart otellerde yukarıda 1 ve 3 numaralı alt bentlerde belirtilen nitelikler, apart ünitelere de hizmet verecek şekilde düzenlenmişse ayrıca aranmaz. b) Kapasite: Apart otellerin toplam yatak kapasitesi, içinde yer aldıkları ve beraber işletildikleri konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesinin %25 ini, 4 ve 5 yıldızlı otellerde %40 ını aşamaz. Apart otellerin kapasitesinin hesabında oturma alanı dışındaki odalar iki yataklı kabul edilir. 7-9 metrekare arası büyüklükte odalar tek yataklı sayılır. Hosteller Madde 25- Hostel; gençlik turizmine cevap verebilecek en az 10 odalı konaklama ve yeme-içme hizmeti veren veya müşterinin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan ve aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşıyan tesislerdir: a) Resepsiyon, vestiyer, emanet kasa, telefon kabini, idari üniteler, bagaj yeri ve bekleme yerinden oluşan bir giriş holü, b) Kapasiteye uygun oturma salonu, c) Yatak odaları ile bağlantılı sorumlu kişi odası, d) Yönetici odası, e) En az üçüncü sınıf lokanta veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan yeterli teçhizatlı mutfak, yemek salonu, f) Müşterilerin kendi imkanlarıyla eğlenmelerini sağlayabilecek düzenleme, g) Kız ve erkekler için ayrı bölümler halinde kişi başına en az 4 metrekare alan sağlanmış en fazla 8 kişilik odalar ve en fazla 8 yatağa bir banyo, h) İlkyardım, emanet ve telefon hizmetleri, ı) Çamaşır yıkama, ütüleme ve kurutma imkanı sağlayan mahaller,

19 j) Genel depo ve spor malzemeleri odası, k) İşletme aşamasında Ulusal Federasyonun Tüzük, Yönetmelik ve Statüsünde belirtilen kurallara uygun olarak işletme faaliyeti göstermek ve Uluslararası Hostel Federasyonuna üye olmak. İKİNCİ BÖLÜM Yeme-İçme ve Eğlence Tesisleri Lokantalar Madde 26- Lokantalar tabldot, alakart veya özel yemek ve bu yemeklere uygun servisler ile yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayan tesislerdir. Lokantalar üçüncü sınıf, ikinci sınıf ve birinci sınıf olarak sınıflandırılırlar. Lokantaların sınıflandırılmalarında Yönetmelik te belirlenen nitelikler kadar işletmenin dekorasyonu, hizmet standardı, yemeklerin nefaset, kalite ve sunuş özellikleri de dikkate alınır. Üçüncü sınıf lokantalar ile zincir tesisler kapsamı dışında kalan ikinci sınıf lokantalar müstakillen belgelendirilemezler. Birinci sınıf lokantalar lokanta adı altında müstakillen de belgelendirilebilir. Lokantalarda canlı yemek müziği, çevreyi ve müşterisini rahatsız etmeksizin yapılabilir. Bu durumda, ayrıca bir konsomasyon veya fiks menü ücreti uygulanmaz. a) Asgari nitelikler: Lokantalar aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar. 1) Tüm hacimlerin, fonksiyon ve sınıfına uygun malzeme kullanılarak uyum içinde dekore ve tefriş edilerek aydınlatılması, 2) Tesis kapasitesine uygun malzeme dolabı, 3) Alarm düzeni olan ve içeriden açılabilen soğuk saklama deposu veya dolabı, 4) İhtiyaca uygun pişirme donanımı, 5) Tesiste verilecek yemek türlerine uygun yeterli hazırlık yerleri, 6) Yıkama, kurutma, istif yerleri, raflar, dolaplar ve servis takımları için tesis kapasitesine uygun bulaşık makinesi, 7) İyi düzenlenmiş yemek salonu, 8) İlk yardım, yangın ve iş güvenliği için gerekli önlemler.

20 b) Kapasite ve alan ölçüleri: İkinci sınıf lokantaların kapalı salon kapasitesi en az 50 kişiliktir. Birinci sınıf lokantalarda en az 100 kişilik yemek salonu ve ayrıca 50 kişilik özel yemek ve kokteyl salonu bulunur. Kapasite, müşteri yerleşiminin rahat bir şekilde sağlanması koşuluyla, müşteriye hizmet verilen alanların kişi başına en az 1.2 metrekareye bölünmesiyle hesaplanır. Mutfak için ayrılan alan, kapasiteye yeterli hizmet verilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi kaydıyla; birinci sınıf lokantalarda 50 metrekarenin altında, ikinci sınıf lokantalarda ise müşteriye yemek hizmeti verilen salonun %25 inden daha küçük olamaz. Hazırlama, pişirme, servis ofisi, servis bankosu, bulaşık bölümleri ve mutfak fonksiyonlarını yerine getiren diğer alanlar bu alana dahildir. c) Üçüncü sınıf lokantalar: Üçüncü sınıf lokantalar; bu maddenin (a) bendinde belirtilen asgari nitelikleri taşıyan, bir ve iki yıldızlı oteller, moteller, pansiyon, kamping, dağ evi, hostel, müstakil apart otel, kırsal turizm tesisleri ile spor ve avcılık tesisleri bünyesinde yer alabilen, (b) bendinde belirtilen hükümleri sağlama zorunluluğu bulunmayan tesislerdir. d) İkinci sınıf lokantalar: İkinci sınıf lokantalar, lokantalar için aranılan asgari şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan tesislerdir. 1) Giriş holü, müşterilere telefon hizmeti, 2) İdare odası, 3) Kapasiteye uygun malzeme deposu, 4) Salon ve servis birimleri ayrı katlarda ise servis merdiveni veya monşarj, 5) Ayrı servis girişi, 6) Kadın ve erkek için ayrı müşteri tuvaletleri, tezgahlı lavabo, 7) Yemek salonu ile mutfak servisi arasında bir ofis, 8) Personel için soyunma yerleri ile lavabo, duş ve tuvalet, Yukarıda belirtilen mahaller, bünyesinde yer aldığı tesiste lokantanın işleyişine de hizmet verecek şekilde bulunuyorsa ayrıca aranmaz. e) Birinci sınıf lokantalar: Birinci sınıf lokantalar; ikinci sınıf lokantalar için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan tesislerdir. 1) Mutfakla doğrudan bağlantı veya servis mutfağı bulunan özel yemek ve kokteyl verme imkanı sağlayan ayrı bir salon, 2) Havalandırma ve klima sistemi, 3) Mutfakta fırın ve kuzine, 4) Yemekleri ve tabakları sıcak saklama teçhizatı,

21 5) Tatlı ve pasta hazırlık yerleri, 6) Müzik yayını, 7) Bankolu vestiyer. Kafeteryalar Madde 27- Kafeteryalar; süratli, temiz ve kaliteli yeme-içme hizmetinin garson servisi olmadan müşteriye sunulduğu en az 50 kişilik tesislerdir. Müstakillen belgelendirilemeyen kafeteryalar, lokantalar için aranılan asgari şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar. a) Servis bankosu, b) Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde düzenlenmiş yemek salonu, c) Personel için soyunma yerleri, lavabo, duş ve tuvalet, d) Tesis kapasitesine uygun malzeme deposu, e) Ayrı servis girişi, f) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler, tezgahlı lavabo. Yukarıda belirtilen mahaller, bünyesinde yer aldığı tesiste kafeteryanın işleyişine de hizmet verecek şekilde bulunuyorsa ayrıca aranmaz. Eğlence yerleri Madde 28- Eğlence yerleri; dört ve beş yıldızlı oteller, tatil köyleri ile tatil merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren, müşterinin öncelikle eğlence ihtiyacını karşılamak yanında, yiyecek-içecek servisi de yapılabilen işletmelerdir. Eğlence yerleri aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar. 1) Salondan ayrı giriş holü, 2) Salon kapasitesiyle orantılı kadın ve erkekler için girişleri ayrı tuvaletler ve tezgahlı lavabo, 3) İyi dekore edilmiş, döşenmiş, dekorasyona uygun aydınlatılmış, konaklama ünitelerinin gürültüden rahatsız olmamaları için gerekli önlemler alınmış, havalandırma ve klima sistemi bulunan salon, salonda bar, canlı müzik yapılması halinde orkestra yeri ve dans pisti, 4) Diskotek olarak işletilmeyen eğlence yerlerinde sanatçıların sahneye çıkışı için ayrı bir kapı, kadın ve erkek sanatçılar için

22 hazırlık odaları, tuvalet, duş ve lavabolar, 5) Diskoteklerde disk-jokey yeri, 6) Yiyecek ve içeceklerin konulacağı depoyu, içki ve meze hazırlık yerlerini, bulaşık yıkama mahallini, çay-kahve pişirme yerini kapsayan yiyecek-içecek hazırlama yeri, 7) Salona girişin dışında acil durumlar için ikinci bir çıkış imkanı. Bu mahallerde, yemek servisinin yapılması halinde, bu Yönetmeliğin ikinci sınıf lokantalar için öngörülen hükümlerine ve işletmenin hizmet standardının gereklerine uygun bir mutfak düzenlenir. Konaklama tesisinin lokantasının eğlence yeri ile fonksiyonel bağlantısının bulunması halinde lokanta mutfağı eğlence yerine de hizmet verecek şekilde teçhiz edilir ve düzenlenir. İçeceğin ve yiyeceğin servise hazırlanabilmesi için yeterli ofis oluşturulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sağlık ve Spor Tesisleri Termal turizmi tesisleri Madde 29- Termal turizmi tesisleri; mineralize termal sular, içme suyu, deniz suyu, çamur gibi maddeler veya salonun yolu ile veya mekanik ve elektrikli araçlarla masaj ve beden eğitimi gibi yöntemlerle insan sağlığını koruma ve tedavi amacı taşıyan uygulamalardan birinin veya birkaçının, hekim gözetiminde yapıldığı tesislerdir. Bu tesisler konaklama tesisleri ile ilişkili olarak yapılabilir, işletilebilir ve birlikte belgelendirilebilir. Sağlık ve tedavi ünitelerinin Sağlık Bakanlığı nca belirlenen yapı ihtiyaç programı çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin belge ile Bakanlığa başvurulur. Sağlık ve tedavi ünitelerinin konaklama tesislerinden ayrı binalarda ve kapalı geçitlerle bağlantılı olarak düzenlenmesi esastır. Ancak girişleri ve kullanımı ayrı olmak üzere aynı binalarda yapılabilir ve işletilebilir. Sağlık, rehabilitasyon ve bakım tesisleri Madde 30- Yönetmelik te belirlenmiş bir konaklama tesisi bünyesinde bulunan, doğal çevre içerisinde düzenlenen, müşterilere sağlıklı yaşam hizmeti sunmaya yönelik, çeşitli yaş grupları için sağlık ve bakım hizmetleri, rehabilitasyon, gıdabeslenme gibi belirli bir konuda uzmanlaşılarak tümüyle bu amaca yönelik hizmet verilen ve bu hizmetin gerektirdiği ünitelerde uzman personel ile işletilen tesislerdir. Bu tesisler aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar. a) Tesis bünyesinde bulunmaması halinde ikinci sınıf lokanta, b) Çeşitli spor aktivitelerine imkan verecek düzenlemeler, c) Açık alanlarda özenli çevre düzenlemesi, d) Verilen uzman hizmeti belgeleyen bir kuruluş bulunması halinde üyelik. Taleplerde sağlık ve tedavi ünitelerinin Sağlık Bakanlığı nca belirlenen yapı ihtiyaç programına uygun olarak hazırlanarak bu kurum tarafından onaylandığına ilişkin belge ile Bakanlığa başvurulur.

23 Havuzlar Madde 31- Havuzlar; belgeli bir tesis bünyesinde yer alabilen ve müstakilen belgelendirilemeyen tesislerdir. a) Havuzlar aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar. 1) Havuzun çevresinde taşma oluğu veya aynı fonksiyonu yapan benzer sistem, 2) Havuzun değişik derinliklerde yapılması halinde, derinliğin tedrici azaltmalarla sağlanması, derinliklerin belirtilmesi, 3) Havuzun zemin ve duvarlarında, su berraklığını arttırıcı, güzel görünüm sağlayıcı ve kolay temizlenebilir nitelikte malzeme ile kaplama, 4) Havuz suyunun devamlı temizliğini sağlayan filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemi, 5) Havuz çevresi ile güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin kaplaması ve düzenlemesi, 6) Havuz suyunun boşaltıldığı ağızlarda güvenlik önlemlerinin alındığı tesisat, 7) Havuz içinde ve çevresinde, yapısal köşelerin ovalleştirilmesi ve emniyet basamaklarının yapılması, derinliğin değiştiği her kademede ölçü belirtilmesi, 8) Kapalı havuzlarda su için ısıtma sistemi. b) Kapasitesi 40 odanın üzerindeki konaklama tesisi veya konaklama tesisi dışında belge verilen diğer bir tesis türü bünyesinde bulunan yüzme havuzları ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar. 1) En az 80 metrekare yüzey alanı, 2) Büfe veya büfe hizmetini de kapsayan bar, 3) Yeterli sayıda soyunma kabini ve dolap, 4) Kadın ve erkek için yeterli sayıda ayrı duşlar ve tuvaletler, 5) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilk yardım araç ve gereçleri bulunan revir, 6) Tatil köyleri, dört ve beş yıldızlı oteller, günübirlik tesisler, eğlence merkezleri ve temalı parkların havuzlarında bedensel

24 engelliler için düzenlemeler, 7) Çocuklar için en fazla 50 cm. derinlikte ayrı bir oyun havuzu, c) Havuzların işletilmelerinde aşağıda belirtilen hususlar sağlanır. 1) Havuz suyunun devamlı temizliğini sağlayıcı mekanik ve kimyasal önlemler, 2) Havuzda düzeni ve can güvenliğini sağlayıcı bir görevli, 3) Kapalı havuzlarda ısıtma ve havalandırma sistemi, 4) Güvenlik önlemlerinin en az üç yabancı dilde belirtildiği levhalar. Golf tesisleri Madde 32- Golf tesisleri; golf sporunun uluslararası normlarına uygun alanlarda, golf sporuna yönelik parkur, ısınma ve pratik yapma alanıyla birlikte, kulüp binası ve bu aktiviteyi destekleyici diğer bölümlerden oluşan tesislerdir. Golf tesisleri aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar. a) Çevre özelliğine göre doğal veya yapay çit, duvar, yeşillik gibi tecrit elemanlarıyla emniyet altına alınmış golf sahası, b) En az 60 hektar alana sahip yaklaşık 25 hektarı çimlendirilmiş, en az bir adet 18 delikli golf parkuru, c) Golf oyuncularının eğitimi ve ısınması için kullanılmak üzere ayrı bir ısınma ve pratik yapma alanı, d) Kulüp binası; 1) Resepsiyon, haberleşme olanağı, emanet hizmetleri ve bekleme yerini kapsayan giriş bölümü, 2) Lokanta veya büfe ve bar mahalli, 3) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler, 4) Golf oyuncuları için elbise değiştirme yerleri, kilitli elbise dolapları, duş, tuvalet, bekleme yeri ile gerekli malzeme ve teçhizatın muhafaza edileceği depoların da bulunduğu salon, 5) Satış yerleri,

25 6) İlkyardım odası, 7) Yönetim odaları, 8) Personel için soyunma yeri, duş ve tuvaletler, e) Arazi bakım üniteleri ve depolar, f) Golf arabaları ve diğer araçlar için ihtiyaca yeterli sayıda otopark. Golf tesislerinde; konaklama, yeme-içme, spor ve eğlence tesislerine golf alanlarını daraltmamak ve golf oyuncuları kapasitesiyle uyumlu olmak koşullarıyla yer verilebilir. Dağ evi, spor ve avcılık tesisleri Madde 33- Dağ evi, spor ve avcılık tesisleri; spor ve avcılık turizmine cevap verebilecek en az bir yıldızlı otel niteliklerini taşıyan konaklama tesisleridir. Bu tesisler amacına uygun yerlerde yapılması ve en az bir yıldızlı otel niteliklerini taşıması koşuluyla aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar: a) Girişte saçak, b) Karavan, römork gibi araçlar için park ve koruma yerleri, c) Spor gereçleri yerleri, d) Bazı spor dalları için öğretmenler, gerekiyorsa öğretmen oda veya odaları, e) En az üçüncü sınıf lokanta, f) Mekanik havalandırması sağlanmış en fazla altı kişilik odalar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kongre ve Sergi Merkezleri Kongre ve sergi merkezlerinin asgari nitelikleri Madde 34- Kongre ve sergi merkezlerinde aşağıdaki nitelikler aranır. a) Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde aynı anda asgari kişiye hizmet verebilecek büyüklükte bölünebilir bir kongre salonu,

DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ

DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: Kültür ve Turizm Bakanlığı Raporun Verildiği Kurum: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları 2013 Ek 4 DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum

Detaylı

TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ

TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Raporun Verildiği Kurum: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahiler

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948-10.5.

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948-10.5. TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948-10.5.2005 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 Amaç BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Turizm Yatırımları İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Turizm Yatırımları İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Turizm Yatırımları İşlem Basamakları 2013 Ek 4 TURİZM YATIRILARI İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum : T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

Asli konaklama tesislerinin Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Turizm Yatırım Belgesi genel nitelikleri

Asli konaklama tesislerinin Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Turizm Yatırım Belgesi genel nitelikleri TURİZM İŞLETME BELGESİ Asli Konaklama Tesisleri Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Asli konaklama tesislerinin Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Turizm Yatırım Belgesi genel nitelikleri Asli konaklama

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ANKARA DA KONYA KARAYOLU ÜZERİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPISI Amaç Ankara Yerleşiminin

Detaylı

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI 0 TURİZM YATIRIMLARI İŞLEM BASAMAKLARI Yatırım Türünü Belirlediniz Mi? Yatırım Yerini Belirlediniz Mi? Turizm Yatırımı Belgesi Başvurusunu Yaptınız Mı? AHİLER

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4519 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm yatırımı belgesi talebi 5 (Değişik: 05/03/2011 tarih, 27865 Sayılı R.G) Turizm yatırımı belgesi başvurularında, aşağıda

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ

RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası,

Detaylı

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :...

Detaylı

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ Sayılarla Türk Turizmi Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliği SAYILARLA TÜRK TURİZMİ TÜRK

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek:16 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :...

Detaylı

Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011

Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011 Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011 Değerli Üyemiz, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:8 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

-YENİ maddelerde önemine göre SİYAH ve KIRMIZI renkle, ESKİ maddelerde MAVİ renkle işaretlenmiştir.

-YENİ maddelerde önemine göre SİYAH ve KIRMIZI renkle, ESKİ maddelerde MAVİ renkle işaretlenmiştir. TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 05.03.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Değişiklikler metin üzerinde; -YENİ

Detaylı

TATİL KÖYÜ SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ. Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme. Formlarinin Hazirlanmasina Ve. Uygulanmasina İlişkin Tebliğ

TATİL KÖYÜ SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ. Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme. Formlarinin Hazirlanmasina Ve. Uygulanmasina İlişkin Tebliğ TATİL KÖYÜ SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme Formlarinin Hazirlanmasina Ve Uygulanmasina İlişkin Tebliğ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:4 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAVUZLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAVUZLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAVUZLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:21 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜNÜBİRLİK TESİSLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜNÜBİRLİK TESİSLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜNÜBİRLİK TESİSLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:19 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:13 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği R.G. Tarihi:14.10.1993 R.G. Sayısı:21728 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/10/1993 No: 21728 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu

Detaylı

T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

T.C. Ek: 17 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EĞLENCE MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 17 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EĞLENCE MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 17 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EĞLENCE MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMALI PARKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMALI PARKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMALI PARKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:15 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. MUĞLA, Nisan 2013

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. MUĞLA, Nisan 2013 BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI MUĞLA, Nisan 2013 Kontrolörler Kurulu Başkanlığı Denetim Faaliyetleri Sınıflandırma Yeşil Yıldız İdari Yaptırımlar Kontrolörler Kurulu Başkanlığı KONTROLÖRLER KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KONAKLAMA İŞLETMELERİ VE KONUK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TATİL SİTELERİ (A Tipi Tatil Siteleri - B Tipi Tatil Siteleri )VE VİLLARI (Butik Tatil Villaları) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TATİL SİTELERİ (A Tipi Tatil Siteleri - B Tipi Tatil Siteleri )VE VİLLARI (Butik Tatil Villaları) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU T.C. Ek:12 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TATİL SİTELERİ (A Tipi Tatil Siteleri - B Tipi Tatil Siteleri )VE VİLLARI (Butik Tatil Villaları) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON

Detaylı

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Bu modern aile oteli, 2 ayrı bölümden ve 4 bloktan oluşuyor. Otelin özel plajı ve 2 aquaparkı var. Modern bir dekorasyona

Detaylı

T.C. Ek: 11 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DAĞ EVLERİ (OBERJLER) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 11 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DAĞ EVLERİ (OBERJLER) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 11 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DAĞ EVLERİ (OBERJLER) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde Maya World Belek AKINLAR MAHALLESI DINLER MERKEZI KARSISI, - - KADRIYE-BELEK / ANTALYA, Belek, Belek Bu club resort, çam ormanları ve çok sayıda doğa gösterileri ile bir turist cenneti ve popüler golf

Detaylı

T.C. Ek: 7 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI APART OTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 7 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI APART OTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 7 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI APART OTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :...

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin Tebliğ

tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin Tebliğ 12.09.2008/145 KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞINCA BELGELĐ OTELLERĐN FĐYAT TARĐFELERĐNE ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ ÖZET : Turizm teşvik belgeli otellerde uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin

Detaylı

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel Otel Bilgisi Büyük Abant Oteli Büyük Abant Oteli Abant Gölü Milli Parkı mevkiinde, tertemiz havası ve büyüleyici güzelliği ile misafirlerinin memnuniyetini sağlamaktadır. A'la carte restoranı ve barıyla

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:3 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir.

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir. KATEGORİ: 5 Yıldızlı bir oteldir.( ULTRA ALL INCLUSIVE ) ADRES: Bahçelievler Cad.No 119 Turgutreis / TELEFON : +90 252 /3820000 FAX:+90 252/3820101 WEB SİTESİ:www.lablanchehotel.com E.MAİL: info@lablanchehotel.com

Detaylı

TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKI

TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKI TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKI KİRA TÜZÜĞÜ ( Sayı 518 9 Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA Sayı: 518 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 11(1) ve 12(1) maddeler altında

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor...

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... 0392 444 4000 www.northernlandcyprus.com www.facebook.com/northernlandcyprus info@northernlandcyprus.com

Detaylı

c) Turizm Yatırımı Belgesi: Turizm sektöründe Yönetmelik te nitelikleri belirtilen yatırımı yapana Bakanlıkça verilen belgeyi,

c) Turizm Yatırımı Belgesi: Turizm sektöründe Yönetmelik te nitelikleri belirtilen yatırımı yapana Bakanlıkça verilen belgeyi, KISMI TURİZM İŞLETME BELGESİ AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, turizm yatırım ve işletmelerini geliştirilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin asgari

Detaylı

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü.

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü. İkebana Evleri FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ Farklı bloklarda, 63 m2 ile 197 m2 arasında, 1+1 den 4+1 e farklı konut seçenekleri Daha geniş konut tercih edenler için 245 m2 ile 313 m2 arasında değişen özel

Detaylı

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017 İç / Doğu / 1. KONAKLAMA TESİSLERİ ODA BAŞINA A. Turizm Belgeli Tesisler 1) 5 Yıldızlı Oteller 36,91 29,53 25,84 18,45 (Tatil Köyleri,Turizm Kompleksleri, Özel Sınıf Oteller / Özel Belgeli Tesisler) 2)

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Grand Yazıcı Uludağ. Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Grand Yazıcı Uludağ. Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ Otel Bilgisi Grand Yazıcı Uludağ Grand Yazıcı Uludağ; Bursa Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde 235 odası ile hizmet vermektedir. Açık büfe olarak hizmet veren restoranında dilediğiniz

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ 29.9.1993 tarih ve 21173 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Otopark Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca

Detaylı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı TÜRK RİVİERASI ANTALYA Bergama Kralı II. Attalos akıncılara Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun der. Akıncılar kralın bu emriyle

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2005/1

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2005/1 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2005/1 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/03/1983-83/6181 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI Edirne Yatırım Destek Ofisi Kasım 2012 İçindekiler Turizm Yatırımları ve Yeni Teşvik Sistemi Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamına Giren Turizm Tesisleri Özellikleri

Detaylı

Mevkii. Odalar Oda Sayısı

Mevkii. Odalar Oda Sayısı 2015 Yaz Sezonu Genel Adres Club Alantur Dimçayı Mevkii 07450 Kestel/Alanya Kategori 5 yıldızlı tesis Telefon 0242 518 17 40 Fax 0242 518 17 56 Genel Müdür E-Mail Otel E-mail Erdinç İbrahim Savul eisavul@alantur.com.tr

Detaylı

Kartalkaya Mevkii P.K BOLU, TÜRKİYE

Kartalkaya Mevkii P.K BOLU, TÜRKİYE Otel Adı Adres Grand Kartal Otel Kartalkaya Mevkii P.K. 50 14200 BOLU, TÜRKİYE Telefon +90 374 234 50 50 Faks +90 374 234 50 47 Web Sitesi E-posta www.grandkartal.com info@grandkartal.com Açılış Tarihi

Detaylı

T.C ARDEŞEN KAYMAKAMLIĞI Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI

T.C ARDEŞEN KAYMAKAMLIĞI Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI T.C ARDEŞEN KAYMAKAMLIĞI Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI Güncelleme Tarihi: 01/03/2013 Kurum Adı Kurum Türü Kurum Müdür Yardımcıları K KURUMUN BİNA ve DONANIM BİLGİLERİ KURUM

Detaylı

ÇALIŞMA SÜRESİ : Devamlı... Sezonluk...

ÇALIŞMA SÜRESİ : Devamlı... Sezonluk... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI OTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:1 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Katagori : 5 Yıldız Yapım Yılı : 2011 Mesafeler : Şehir merkezi 5km., İzmir 140km., Bodrum 80km. Adres : Altınkum Mah. İnonu Bulvarı

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

Club Hotel Falcon SIRINYALI MAHALLESI, 1512 SOKAK, 3-07400 - LARA, Antalya City, Antalya

Club Hotel Falcon SIRINYALI MAHALLESI, 1512 SOKAK, 3-07400 - LARA, Antalya City, Antalya Club Hotel Falcon SIRINYALI MAHALLESI, 1512 SOKAK, 3-07400 - LARA, Antalya City, Antalya Antalya falezlerinde kurulu bu şehir oteli muhteşem Akdeniz ve Antalya körfezi manzarasına sahip. Merkezden 5 km

Detaylı

Sayı : 2010/215 Konu: Sınıflandırma Formları. 20 Eylül 2010. Değerli Üyemiz,

Sayı : 2010/215 Konu: Sınıflandırma Formları. 20 Eylül 2010. Değerli Üyemiz, Sayı : 2010/215 Konu: Sınıflandırma Formları 20 Eylül 2010 Değerli Üyemiz, Derneğimiz ve TÜROFED in girişimleriyle Otel, Motel ve Lokantaların sınıflandırmasında uygulanan değerlendirme puanları 18 Eylül

Detaylı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMIR - TÜRKİYE Fiziki Tarif Söz konusu Gayrimenkul 125.000 m² lik bir arsa üzerinde 20.922,75 m² lik bir kapalı alana sahiptir. Gayrimenkul,

Detaylı

FACT SHEET - KONSEPT

FACT SHEET - KONSEPT FACT SHEET - KONSEPT GENEL BİLGİLER Kategori :3* Toplam Alan :3.000 m2 Plaj Uzunluğu :30 m. Kapasite :86 ODA Kat Sayısı :5 kat Kredi Kartı :Visa - Mastercard Hizmet dönemi :6 AY Konsept :Herşey Dahil Adres

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BUTİK OTELLER-YÜZER TESİSLER(KONAKLAMA) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BUTİK OTELLER-YÜZER TESİSLER(KONAKLAMA) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BUTİK OTELLER-YÜZER TESİSLER(KONAKLAMA) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:5 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

A-KADIN SIĞINMA EVİ (toplam 980m 2 )

A-KADIN SIĞINMA EVİ (toplam 980m 2 ) İHTİYAÇ PROGRAMI Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi projesinin, ihtiyaç programı aşağıda alt bileşenler ve açılımları ile birlikte verilmiştir. Bununla birlikte yarışmacılar ilgili yönetmeliklere bağlı

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi

Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi Kusadasi şehrinde bulunan bu tesis, hem iş hem de tatil seyahati için mükemmel bir yerdir. Otel, 1994 yılında

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 6 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR Mustafa TÜRKARSLAN Edirne YDO Şubat 2014

Detaylı

G R U P F İ Y A T T E K L İ F İ. Termalle gelen sağlık, huzur, mutluluk ve keyifli toplantıların adresi

G R U P F İ Y A T T E K L İ F İ. Termalle gelen sağlık, huzur, mutluluk ve keyifli toplantıların adresi G R U P F İ Y A T T E K L İ F İ Termalle gelen sağlık, huzur, mutluluk ve keyifli toplantıların adresi Kime : Mahmut AKÜLKE Acente / Şirket : TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU Tel : 0 542 278 04 99 E-mail

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Marigold Thermal & Spa Otel

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Marigold Thermal & Spa Otel Otel Bilgisi Marigold Thermal & Spa Otel Marigold Thermal & SPA Hotel; Çekirge mevkiinde 120 oda ve 246 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Tesiste verilen açık büfe sabah kahvaltısı ile güne güzel

Detaylı

İlan No:f-245886-184 Referans No:E-121

İlan No:f-245886-184 Referans No:E-121 Antalya / Alanya Kargıcak Beldesi Denize 50 Metre Mesafede Residence Site İçinde Satılık +1,3+1 Ve +1 ile 3+1 Bahçe Çatı Dublex Daireler Antalya / Alanya Satılık - Residans 190,000 105 m Antalya / Alanya

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Limak Lara De Luxe Otel Resort

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Limak Lara De Luxe Otel Resort Otel Bilgisi Limak Lara De Luxe Otel Resort Şehrin merkezine yakın ve denize sıfır şekilde konumlanmış olan Limak Lara De Luxe Hotel & Resort, bölgenin en özel tesislerinden biridir. Uzak Doğu konseptiyle

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ 2014 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ Yasal Dayanak:

Detaylı

Dubrovnik Palace MASARYKOV PUT, 20-20000 - DUBROVNIK, Dubrovnik, Dubrovnik-Güney Dalmaçya

Dubrovnik Palace MASARYKOV PUT, 20-20000 - DUBROVNIK, Dubrovnik, Dubrovnik-Güney Dalmaçya Dubrovnik Palace MASARYKOV PUT, 20-20000 - DUBROVNIK, Dubrovnik, Dubrovnik-Güney Dalmaçya Tesis Dubrovnik şehrinde yer almaktadır. Otel, 1972 yılında inşa edildi. Otel, 2014 yılında baştan aşağıya yenilendi.

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı