(Ankara Devlet Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Ankara Devlet Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)"

Transkript

1 HACETTEPE ÜN VERS TES Ö RET M ÜYEL NE YÜKSELT LME VE ATANMA KR TERLER (Ankara Devlet Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELT LME VE ATANMA BA VURUSU Ç N: Doçent unvan n ald ktan sonra 2547 say l yasan n gerekli gördü ü süre ve ko ullara ilaveten (doçentlik unvan için yay n dosyas na konan yay nlar hariçtir), 1. T p, Di, Eczac l k, Sa l k Bilimleri, Fen, Mühendislik, Sosyal, Be eri ve dari Bilimler Edebiyat Fakültesi, E itim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ve leti im Fakültesi alanlar nda Profesörlük ve Doçentlik Ba vurular nda Aranacak De erlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesi ndeki ilk alt madde kapsam ndaki faaliyetlerden en az 80 puan alm olmak. 2. Fen, Mühendislik, T p ve Sa l k Bilimleri temel alanlar nda Üniversiteler Aras Kurul (ÜAK) 2001 y l doçentlik ba vuru ko ullar nda (1) istenilen asgari yay n ko ullar ndan kendi bilim alanlar nda en az birer fazlas na sahip olmak (toplam say ). (1) Üniversiteleraras Kurul (ÜAK) 2001 y l Doçentlik Ba vuru Ko ullar Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alan Matematik statistik Ba vurulan doçentlik bilim alan ile ilgili ve aday n yapt lisansüstü tez(ler) den üretilmemi, SCI- Expanded kapsam ndaki dergilerde, tek yazarl veya ö rencisi ile birlikte yaz lm veya birden fazla ara t rmac taraf ndan yaz lm ise katk s n n a rl kl olarak kendisinde oldu unu beyan etmek ko uluyla bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap ele tirisi hariç) yay mlam olmak (sonuç toplam 2 özgün makale). Fizik Kimya - Biyoloji Ba vurulan doçentlik bilim alan ile ilgili ve aday n yapt lisansüstü tez(ler)den üretilmemi, SCI- Expanded kapsam ndaki dergilerde, en az biri tek yazarl veya ö rencisi ile birlikte yaz lm, veya birden fazla ara t rmac taraf ndan yaz lm ise katk s n n a rl kl olarak kendisinde oldu unu beyan etmek ko uluyla en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap ele tirisi hariç) yay mlam olmak (sonuç toplam 4 özgün makale). Mühendislik Temel Alan Ba vurulan doçentlik bilim alan ile ilgili SCI-Expanded veya SSCI kapsam ndaki dergilerde toplam en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kriti i hariç) yay nlam olmak. Bu makalelerden, aday n yapt lisansüstü tez(ler)den üretilmemi en az birini, SCI- Expanded kapsam ndaki dergilerde ba l ca yazar olarak yay mlam olmak (sonuç toplam 4 özgün makale). T p ve Sa l k Bilimleri Ba vurulan doçentlik bilim alan ile ilgili, SCI-Expanded, SSCI veya AHCIkapsam ndaki dergilerde, aday n yapt lisansüstü ve/veya uzmanl k tezlerinden (Yan dal uzmanl k tezleri bu kapsam d ndad r.) üretilmemi, en az biri aday n birinci isim oldu u özgün ara t rma makalesi niteli inde olmak ko uluyla, doktora veya t pta uzmanl k unvan ald ktan sonra yapt çal malardan en az üç özgün makale yay mlam olmak (sonuç toplam 4 özgün makale).

2 3. Sosyal ve Be eri Bilimler Alan nda (Edebiyat Fakültesi, E itim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, leti im Fakültesi ve ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi) ilk 6 madde kapsam ndaki faaliyetlerden en az 80 puan alm olmak ve A1 kapsam nda en az 3 makale yay mlam olmak (A-1 kapsam nda birinci isim olunan en az bir ara t rma makalesinin olmas artt r). veya A-1 kapsam ndaki eksik bir makale için A - 4 kapsam nda biri birinci isim olmak üzere en az 3 özgün ara t rma makalesi, eksik bir di er makale için kendi bilim alan nda 1 kitap yay mlam olmak. 4. Toplamda en az 150 puan alm olmak. 5. T p Fakültesi için profesör atamalar nda 01/05/2003 tarihinden sonra doçent unvan n alm olanlarda E iticilerin E itimini alm olmak.

3 DOÇENTL K KADROSUNA ATANMA BA VURUSU Ç N: Doktora ve T pta Uzmanl k Derecesini Ald ktan Sonra (Doktora, uzmanl k tezi d nda) 1. a) T p, Di, Eczac l k, Sa l k Bilimleri ve Mühendislik alan ndaki akademik birimlerde Profesörlük ve Doçentlik Ba vurular nda Aranacak De erlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesi ndeki ilk alt madde kapsam nda belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan alm olmak ve A-1 kapsam nda biri birinci isim ve özgün eser olmak üzere, en az üç adet ara t rma makalesi sahibi olmak. b) Fen bilimleri alan nda Matematik, statistik ve Aktüerya d ndaki akademik birimlerde; ilk alt madde kapsam nda belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan alm olmak ve A-1 kapsam nda en az 3 ara t rma makalesi (A-1 kapsam nda birinci isim oldu u en az 2 makalenin olmas artt r.) veya A-1 kapsam ndaki eksik bir makale için A-4 kapsam nda biri birinci isim olmak üzere, en az 3 özgün ara t rma makalesi, veya eksik bir makale için kendi bilim alan nda 1 kitap yay mlam olmak. Fen bilimleri - Matematik, statistik ve Aktüerya lk alt madde kapsam nda belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan alm olmak ve A-1 kapsam nda en az 2 ara t rma makalesi (A-1 kapsam nda birinci isim oldu u en az 1 makalenin olmas artt r.) veya A-1 kapsam ndaki eksik bir makale için A-4 kapsam nda biri birinci isim olmak üzere, en az 3 özgün ara t rma makalesi veya eksik bir makale için kendi bilim alan nda 1 kitap yay mlam olmak. c) Sosyal ve Be eri Bilimler Alan nda (Edebiyat Fakültesi, E itim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, leti im Fakültesi ve ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi) ilk 6 madde kapsam ndaki faaliyetlerden en az 50 puan alm olmak ve A-1 kapsam nda yay mlanm en az 3 makale (A-1 kapsam nda birinci isim olunan en az 1 makalenin olmas artt r.) veya A-1 kapsam ndaki eksik bir makale için A-4 kapsam nda biri birinci isim olmak üzere, en az 3 özgün ara t rma makalesi ve eksik bir di er makale için kendi bilim alan nda 1 kitap yay mlam olmak. d) En az 4 ay yurtd nda kendi fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulunun kabul etti i ve isimlendirdi i ve üniversite yönetim kurulunun onay verdi i kurumlarda (4 ay, iki y l içerisinde, en az bir ay olmak kayd yla ikiye bölünebilir) lisans sonras dönemde bilimsel çal ma yapm olmak ve bunu belgelemek (04 Ocak 2006 tarihine kadar Doçent unvan alm olanlar bu maddeden muaf olup, söz konusu muafiyet 31 Aral k 2010 tarihinde yürürlükten kalkacakt r.)

4 veya Doçentlik ba vurular nda gerekli asgari toplam puan n 2 kat n (ilk alt madde kapsam nda 100, genel toplamda 180 puan) elde etmi olmak 2. Toplamda en az 90 puan alm olmak. 3. A-1 kapsam nda istenilen yay nlar n, her bir akademik alan n Üniversiteleraras Kurul 2001 y l doçentlik ba vurusu asgari ko ullar nda istenenden az olmamas ko ulu esas ve de i mez artt r (YÖK Yürütme Kurulu karar , Say 18). 4. T p Fakültesi için doçent atanmas nda 01/ 05 /2003 tarihinden sonra doçent olanlar için E iticilerin E itimini alm olmak. 5. KPDS veya ÜDS den en az 80 ya da e de erlili i YÖK ce onaylanan yabanc dil puan alm olmak. (Edebiyat ile E itim Fakültelerinde yabanc dilde e itim yap lan programlarda ilgili anabilim dal na doçent olarak atanacak adaylar n kendi yabanc dil alan d nda bir dilden en az 80 puan almalar gerekir.) (7 Nisan 2004 tarih ve say l Senato Yard mc Doçent Atama Kararlar 'nda yabanc dil için konulmu olan kriterler daha önce aday taraf ndan yard mc doçent atanmas nda yerine getirilmemi ise, veya yard mc doçent atanmay p ara t rma görevlisi gibi yard mc ö retim eleman kadrosunda olanlar n doçent atanmas nda aynen uygulanacakt r tarihinden önce Hacettepe Üniversitesi'nde yard mc doçent atanm olanlar veya doçent unvan n alm olanlar bu madde kapsam d ndad r. Bu maddede belirtilen muafiyet, 31 Aral k 2010 tarihinde yürürlükten kalkacakt r.)

5 YARDIMCI DOÇENTL K KADROSUNA ATANMA BA VURUSU Ç N: 1. KPDS veya ÜDS den en az 80 ya da e de erlili i YÖK ce onaylanan yabanc dil puan alm olmak (Edebiyat ile E itim Fakültelerinde yabanc dilde e itim yap lan programlarda ilgili anabilim dal na yard mc doçent olarak atanacak adaylar n, yabanc dil s navlar na kendi dil alan ndan girerlerse en az 90 puan veya kendi yabanc dil alan d nda bir dilden girerlerse en az 80 puan almalar gerekir.) 2. Yabanc dilde e itim yapan birimlerde, (derslerinin %30'unu yabanc dilde e itim yapanlar dahil) aday e itimin yap ld yabanc dilde, yakla k 20 dk. süreli bir dersi üniversite yönetim kurulunca her bir birim (fakülte, yüksekokul,enstitü) için üniversitenin kadrolu ö retim üyeleri aras ndan kurulan be ki ilik bir jüri önünde anlat r ve ders sonunda sorular yan tlar. Jüri üyeleri adayla ilgili son kanaatlerini ayr ayr (geçer-geçmez) eklinde, içlerinden seçtikleri bir jüri ba kan arac l yla imzal olarak bir rapor halinde rektöre iletirler. Aday n ba ar l say lmas için be jüri üyesinin en az üçünün olumlu (geçer) oyunu almas gerekir. 3. Doktora veya t pta uzmanl k tezinden üretilmi olmak ko uluyla; tüm bilim alanlar nda en az bir adet SCI, SSCI veya Expanded index veya AHCI kapsam ndaki dergilerde yay nlanm bir makale gereklidir (vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik notlar vs. bu kapsamda say lmaz). Bu ko ul sa lanmad takdirde, ilgili bilim alan nda listesi ilgili yönetim kurulunca uygun bulunan ve Üniversite Senatosunca onaylanan hakemli bilimsel dergilerde yay nlanm, aday n 1. isim oldu u 3 makale gereklidir (vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik notlar vs. bu kapsamda say lmaz). Bu makalelerden biri doktora veya t pta uzmanl k tezinden üretilmi olmal d r. 4. Lisans sonras dönemde kendi bilim alan nda yurtd nda (kendi fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulunun kabul etti i ve isimlendirdi i ve üniversite yönetim kurulunun onay verdi i kurumlarda) en az 4 ay süre ile bilimsel çal ma yapm olmak (4 ay, iki y l içerisinde, en az bir ay olmak kayd yla ikiye bölünebilir) ve bunu belgelemek veya Yard mc Doçentlik ba vurular nda istenen yay nlar n 2 kat n yapm olmak (1) (1) Aday, a) SCI, SSCI veya Expanded index veya AHCI kapsam ndaki dergilerde yay nlanm 2 makale veya b) SCI, SSCI veya Expanded index veya AHCI kapsam ndaki dergilerde yay nlanm 1 makale ve ilgili bilim alan nda listesi ilgili yönetim kurulunca uygun bulunan ve Üniversite Senatosunca onaylanan hakemli bilimsel dergilerde yay nlanm, aday n birinci isim oldu u 3 makale veya c) ilgili bilim alan nda listesi ilgili yönetim kurulunca uygun bulunan ve Üniversite Senatosunca onaylanan hakemli bilimsel dergilerde yay nlanm, aday n birinci isim oldu u 6 makale sunabilir. (Yukar da a, b veya c maddelerinde sunulan makalelerden biri doktora veya t pta uzmanl k tezinden üretilmi olmal d r.)

6 DE ERLEND RME KR TERLER VE PUANLAMA YÖNERGES (1) A. YAYINLAR VE ATIFLAR 1. a) SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsam ndaki dergilerde yay nlanan makaleler (derleme dahildir; vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik notlar vs. bu kapsamda say lmaz) 1. b) Uluslar aras yabanc dilde ( ngilizce, Almanca, Frans zca, talyanca, spanyolca) yay nlanm uluslararas nitelikte kitap (2) veya kitap bölümü (2) 2. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsam ndaki dergilerde yay nlanan vaka raporu, teknik notlar ve benzeri yaz lar (Yay nlanm bir makale ile ilgili k sa yaz lar, makale ile ilgili veya müteakip say larda yay nlanan yaz lar bu kapsamda say l r). 3. Uluslararas kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsam ndaki dergi özel say lar nda veya ayn kapsamlardaki kongre kitab nda tam metni veya özeti yay nlanm bildiriler ve editöre mektuplar (3) 4. A. ISI (Institute for Scientific Information) taraf ndan taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsam d ndaki uluslararas indeksler kapsam ndaki dergilerde yay nlanan; a) Tam metin (derleme dahildir) b) Vaka raporu,özet, teknik not 4. B. Di er (ISI kapsam d ndaki) uluslararas indeksler kapsam ndaki dergilerde yay nlanan; a) Tam metin (derleme dahildir) b) Vaka raporu, özet, mektuplar 5. Uluslararas At flar (kendi makalesine at flar hariç): (a)uluslararas nitelikte al nan her bir at f için (A.1 maddesindeki indeksler) (b)yabanc dilde "textbook" ya da yabanc dilde referans kitaplardaki (2) at flar 6. Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun tayin etti i Hacettepe Üniversitesi Yay n Eti i ve Hacettepe Üniversitesi Dergileri nceleme Komisyonunun "Yeterlilik Belgesi" verdi i, Hacettepe Üniversitesinde yay nlanan dergilerde yer alan makaleler: a- Tam metin makale b- Vaka raporu, özet, teknik not, vb. 25 puan / makale* 75 puan / kitap* 30 puan / kitap bölümü* 10 puan / yay n * 10 puan / tam metin* 5 puan / özet*, mektup* 10 puan / makale* 6 puan / yay n* 7 puan / makale* 3 puan / yay n* 1 puan / at f 5 puan / at f 10 puan / makale* 5 puan / yay n* 7. Ulusal At flar (kendi makalesine at flar hariç):

7 (a) Ulusal dergilerde at flar (b) Ulusal kitaplarda at flar (maksimum toplam 20 puan al nabilir) 8. Dördüncü madde ve 6. madde d nda kalan (yurtiçi veya yurtd ) hakemli ve süreli dergilerde yay nlanan makaleler ve vaka takdimleri (Fakülte ve Yüksekokul Kurullar 'n n dergiler listesini her y l için Hacettepe Senatosundan onaylatmas gerekir). 9. Üçüncü madde d nda kalan uluslararas ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yay nlanm, sözlü veya poster bildiriler (bas l olmas gerekir) Uluslararas Ulusal Ulusal / uluslararas 10. Türkçe kitap (2) veya kitap bölümü yazarl (2) (Aday n kendi bilim alan ile ilgili olmal d r). Kitap de erlendirme yaz s Kitap bölümü de erlendirme yaz s Ansiklopedide bir bölüm, derleme dahil Ansiklopedide bir madde tan mlamas 11. Kitap (2) veya kitap bölümü (2) çevirmenli i (Aday n kendi bilim alan ile ilgili olmal d r). 12. Uluslararas kitaplar (2) ve ça r l derleme dergilerinde yer alm olan ve aday n ad ile an lan ki iye özgü denklem, ema, ekil, resim, sendrom ve tablolar 1 puan / at f 1 puan / at f 6 puan/makale* 3 puan/ vaka raporu* 5 puan / tam metin* 3 puan / tam metin* 2 puan / özet* 30 puan / kitap* 10 puan / bölüm* 5 puan / kitap* 2 puan / bölüm* 20 puan / bölüm* 5 puan / tan m* 15 puan / kitap** 5 puan / bölüm** 40 puan* Uluslararas kitap: Fakülte Yönetim Kurulu karar ve Üniversite Yay n Komisyonu onay gerekir. B. KONGRELER: (Sözlü sunulan özet vb. yay nlanmam olanlar, bas l kongre program nda yer alanlar) 13. a) Uluslar aras kongrelerde davetli konu mac 10 puan / seminer, olmak ve/veya yurtd nda ders, seminer, konferans konferans, ders vb. vermek ( belgelendirilmesi gerekir) 13. b) Uluslar aras kongrelerde sunulan sözel bildiri 2 puan / bildiri* (belgelendirilmesi gerekir) 14. a) Ulusal kongrelerde davetli konu mac olmak 5 puan / seminer, (belgelendirilmesi gerekir) 14. b) Ulusal kongrelerde sunulan sözel bildiri (belgelendirilmesi gerekir) konferans,ders vb. 1 puan / bildiri*

8 C. HAKEML K VE ED TÖRLÜK: 15. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsam ndaki dergilerde Editörlük Yay n Kurulu Üyeli i veya Editörler Listesinde yer almak Hakemlik 16. A. 4. madde kapsam ndaki uluslararas indekslere giren dergilerde editörlük veya yard mc l 16. B. 4. madde kapsam ndaki uluslararas indekslere giren dergilerde hakemlik 17. Ulusal hakemli dergilerde editörlük Ulusal hakemli dergilerde editör yard mc l veya yay n kurulu üyeli i Bu dergilerde hakemlik 18. Yabanc dilde yaz lm uluslararas kitaplarda (2) editörlük ki ya da daha fazla dilde yaz lm (karma) kitaplarda (2) editorlük 19. Türkiye'de yaz lm ve yay nlanm kitaplarda (2) editörlük ("proceeding", kongre derleme kitaplar hariç) 30 puan / dergi 20 puan / dergi 5 puan / dergi 10 puan / dergi 3 puan / dergi 5 puan / dergi 3 puan / dergi 2 puan / dergi 15 puan / kitap*** 10 puan / kitap*** 10 puan / kitap*** D. E T M VE ARA TIRMA FAAL YETLER : 20. Sonuçland r lm tez yönetim puan : Yüksek lisans tezi T pta uzmanl k tezi Doktora tezi 21. Sonuçland r lm bilimsel proje raporlar : Uluslararas kurulu larca desteklenmi projeler Ulusal kurulu larca desteklenmi projeler 22. Bir kurum ya da kurulu taraf ndan talep edilen bilimsel raporlar 23. Son be y lda önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme 10 puan / tez* 15 puan / tez* 20 puan / tez* 20 puan / proje** 15 puan / proje** 5 puan /rapor** 2 puan / yar y l E. ÖDÜLLER VE D ER H ZMETLER: 24. Ödül puanlar (yay n te vik ödülleri hariç): Uluslararas Ödüller Ulusal Ödüller Üniversite Ödülleri 25. Patent puan : Uluslararas Ulusal 30 puan / ödül**** 15 puan / ödül**** 15 puan / ödül**** 50 puan / patent**** 25 puan / patent****

9 26. Bir aydan uzun süreli bilimsel ara t rma için al nan uluslararas burslar (kongre destekleri vb. hariç) 27. Bildiri kitapl bilimsel kongre düzenleyenler listesinde bulunmak: Uluslararas kongre Ulusal Kongre 10 puan / 3 aydan uzun süreli burs 5 puan / 1-3 ay süreli burs 10 puan / kongre***** 5 puan / kongre***** ORTAK ÇALI MALARDA PUAN DA ILIMI : 1.YAYINLAR: (A) kapsam ndaki ortak çal malarda puanlar, yazar* say s na göre a a daki ekilde hesaplan r. lk Yazar Tek Ki i 1 birim --- ki Ki i 0,50 birim + 2 Üç Ki i 0,33 birim + 2 Dört Ki i 0,25 birim + 2 Be Ki i ve Üstü 0,20 birim Toplam puanlar çevirmen**, rapor**, proje**yapanlar, editör***, ödül**** alanlar, patent sahibi**** veya düzenleyici*** **say s na e it olarak bölünecektir. AÇIKLAMALAR: (1) Bu ko ullar minimum ko ullard r. Fakülte ve Yüksekokul Kurullar kendi özel durumuna göre ek ko ullar belirleyip Senato'nun karar ve YÖK onay yla uygulayabilirler. (2) Kitap, aday n ba vurdu u bilim / sanat alan ile ilgili ve aday n Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Yönetim Kurulunun uygun buldu u hacim ve içeri e sahip yap tt r. Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Yönetim Kurulu gerekli gördü ü hallerde nceleme Komisyonu kurabilir. Bir eserin kitap olarak kabulü için, Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Yönetim Kurulu Üyelerinin ço unlu unun "uygundur" imzal karar gereklidir. Atama nceleme Komisyonu gerekli gördü ü durumlarda alanla ilgili ki ilerden dan man görü ü alarak karar verir. Bir kitab n uluslararas niteli ine Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Yönetim Kurulu karar ve Üniversite Yay n Komisyonu onay gerekir. (3) Bir çal ma en yüksek puan ald maddeden de erlendirilir. (4) Makalelerin tarih de erlendirilmesinde yay nland klar tarih geçerlidir. (5) 1 A ustos 2004 tarihine kadar, yard mc doçent, doçent unvan n alm olanlar (doçent kadrosuna atanm veya atanmam olanlar) istedikleri takdirde halen yürürlükte olan (Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun tarih ve say l Ö retim Üyeli inde Yükseltme Kriterleri) yönerge hükümlerine tabi olabilirler. Bu ki ilere yard mc doçentlik yabanc dil kriterleri uygulanmaz (Bu madde 31 Aral k 2010 tarihinde yürürlükten kalkacakt r.)

10 HACETTEPE ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES Ö RET M ÜYEL NE YÜKSELT LME VE ATANMA KR TERLER PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELT LME VE ATANMA BA VURUSU Ç N: Doçent ünvan n ald ktan sonra; a) A bendi kapsam ndaki ilk 7 maddeden en az 100, B, C, D bentleri kapsam ndaki maddelerden en az 80 olmak üzere toplam 180 puan alm olmak. b) Sanatsal etkinlik olarak; en az 2 ki isel sergi, tasar m, proje vb. etkinlikleri, sanat dal özelli ine göre sergilemi, yay mlam ya da uygulam olmak. c) A1 veya A3 kapsam nda en az 1 uluslararas sanatsal etkinlik gerçekle tirmek. d) En az 1 kitap veya Fakülte Yönetim Kurulu nun önerdi i ve Üniversitemiz Senatosu nun kabul etti i yurt d nda yay nlanan bir dergide 1 makale veya yurt içi hakemli dergide 3 ara t rma makalesi yay nlam olmak. e) Bir çal ma sadece en yüksek puan ald maddeden de erlendirilir.

11 DOÇENTL K KADROSUNA ATANMA BA VURUSU Ç N: Doktora / Sanatta Yeterlik derecesini ald ktan sonra; a) A bendi kapsam ndaki ilk 7 maddeden en az 80, B, C, D bentleri kapsam ndaki maddelerden en az 50 olmak üzere toplam 130 puan alm olmak. b) Sanatsal etkinlik olarak; en az 2 ki isel sergi, tasar m, proje vb. etkinlikleri, sanat dal özelli ine göre sergilemi, yay mlam ya da uygulam olmak. c) En az 1 kitap veya Fakülte Yönetim Kurulu nun önerdi i ve Üniversitemiz Senatosu nun kabul etti i yurt d nda yay nlanan bir dergide 1 makale veya yurt içi hakemli dergide 3 ara t rma makalesi yay nlam olmak. d) Bir çal ma sadece en yüksek puan ald maddeden de erlendirilir. e) En az 4 ay yurtd nda kendi fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulunun kabul etti i ve isimlendirdi i ve Üniversite Yönetim Kurulu nun onay verdi i kurumlarda (4 ay, iki y l içerisinde, en az bir ay olmak kayd yla ikiye bölünebilir) lisans sonras dönemde bilimsel çal ma yapm olmak ve bunu belgelemek (04 Ocak 2006 tarihine kadar Doçent unvan alm olanlar bu maddeden muaf olup, söz konusu muafiyet 31 Aral k 2010 tarihinde yürürlükten kalkacakt r.) ya da Fakülte Yönetim Kurulunun onaylad uluslararas nitelikte, yurtd nda ve davete dayal özgün yap t, proje, ki isel ya da karma etkinliklere en az 2 kez bizzat kat lan ya da yurtd nda yap lan proje yar malar nda en az bir kez ödül alm olmak ya da Doçentlik için gereken asgari toplam puan n 2 kat n elde etmi olmak, f) KPDS veya ÜDS den en az 75 ya da e de erlili i YÖK ce onaylanan yabanc dil puan alm olmak

12 YARDIMCI DOÇENTL K KADROSUNA ATANMA BA VURUSU Ç N: Doktora / Sanatta Yeterlik derecesini ald ktan sonra; a) A bendi kapsam ndaki ilk 7 maddeden en az 60, B, C, D bentleri kapsam ndaki maddelerden en az 40 olmak üzere toplam 100 puan alm olmak. b) Sanatsal etkinlik olarak; en az 2 ki isel sergi, tasar m, proje vb. etkinlikleri, sanat dal özelli ine göre sergilemi, yay mlam ya da uygulam olmak. c) Fakülte Yönetim Kurulu nun önerdi i ve Üniversitemiz Senatosu nun kabul etti i yurt d nda yay nlanan bir dergide en az 1 makale veya yurt içi hakemli dergide en az 2 ara t rma makalesi yay nlam olmak. d) Bir çal ma sadece en yüksek puan ald maddeden de erlendirilir. e) En az 4 ay yurtd nda kendi fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulunun kabul etti i ve isimlendirdi i ve Üniversite Yönetim Kurulu nun onay verdi i kurumlarda (4 ay, iki y l içerisinde, en az bir ay olmak kayd yla ikiye bölünebilir) lisans sonras dönemde bilimsel çal ma yapm olmak ve bunu belgelemek ya da Fakülte Yönetim Kurulunun onaylad uluslararas nitelikte, yurtd nda ve davete dayal özgün yap t, proje, ki isel ya da karma etkinliklere en az 2 kez bizzat kat lan ya da yurtd nda yap lan proje yar malar nda en az bir kez ödül alm olmak ya da Yardimci Doçentlik için gereken asgari toplam puan n 2 kat n elde etmi olmak, f) KPDS veya ÜDS den en az 70 ya da e de erlili i YÖK ce onaylanan yabanc dil puan alm olmak

13 A. SANATSAL ETK NL KLER PUAN 1. Özgün yap t, proje ya da tasar mlarla ki isel etkinlikte bulunma.* (sergi, proje, uygulama, tasar m, gösteri, vb.) Ulusal 20 Uluslar aras 30 *Her etkinlik farkl çal malardan olu ur. Bir önceki çal malar n en fazla % 25 i bir sonraki etkinlikte yer alabilir. Belgelendirmek zorunludur. 2. Karma sanat etkinliklerine kat lma.* (sergi, proje, uygulama, tasar m, gösteri vb.) Ulusal 3 Uluslar aras 5 *Her etkinlik farkl çal malardan olu ur. Bir önceki çal malar n fazla % 25 i bir sonraki etkinlikte yer alabilir. Belgelendirmek zorunludur. 3. Seçimli veya davetli sergi, proje, uygulama, tasar m, gösteri, vb. sanatsal organizasyon etkinliklerine kat lma. Ulusal 15 Uluslar aras Seçimli veya davetli sergi, proje, uygulama, tasar m, gösteri, vb. sanatsal organizasyonlarda ödül alma. Ulusal 20 Uluslar aras Çal malar n; (sanat eseri, proje, telif haklar, uygulamalar) resmi ve özel kurum ve kurulu lar veya sanat müzeleri taraf ndan sat n al nmas. Ulusal 15 Uluslar aras Yap tlar n, projelerin,tasar mlar n,uygulamalar n yay nlarda yer almas (kitap, ansiklopedi, katalog, periyodik sanat dergileri, belgesel nitelikli tv yay nlar, film) (Duyuru niteli indeki yay nlar geçerli de ildir.) Ulusal 5 Uluslar aras Alan ile ilgili proje ve sanatsal etkinlik jürilerinde görev alma. (Tez ve Doçentlik jürileri hariç) Ulusal 5 Uluslar aras 10 B. YAYINLAR VE ATIFLAR

14 1.a. Kitap yazarl.* (Anasanat dal ya da plastik sanatlar alan ile ilgili olmal d r). Türkçe 30 Yabanc dil** 75 1.b. Ansiklopedide bir bölüm veya kitap bölümü yazarl (derleme dahil) Türkçe 20 Yabanc dil** 30 1.c. Kitap de erlendirme yaz s : Türkçe 5 Yabanc dil** 8 1.d. Kitap bölümü de erlendirme yaz s : Türkçe 2 Yabanc dil** 4 1.e. Ansiklopedide bir madde tan mlamas : Türkçe 5 Yabanc dil** 10 * Türkçe ve yabanc dilde yaz lan kitap: Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu karar ve Üniversite Yay n Komisyonu onay gerekir. ** Uluslararas yabanc dil ( ngilizce, Almanca, Frans zca, talyanca, spanyolca) 2. Fakülte Yönetim Kurulu nun önerdi i ve Üniversitemiz Senatosu nun kabul etti i hakemli dergilerde yay mlanan makaleler. Yurt içi 10 Yurt d Sanat ya da tasar m konusunda yay mlanm di er yaz lar (derleme, ele tiri, katalog, proje tan t m, biyografi de erlendirme, vb.) Yurt içi 5 Yurt d Kitap çevirisi (sanat-bilim-kültür alan ile ilgili olmal d r). Türkçeye çeviri 15 Türkçeden yabanc dile çeviri Makale çevirisi Türkçeye çeviri 5 Türkçeden yabanc dile çeviri 8

15 6.a. Sempozyum ve kongre kitab nda yay mlanm bildiriler Ulusal 5 Uluslar aras 10 6.b. Panel, seminer, konferans, vb. kitab nda yay mlanm bildiriler Ulusal 2 Uluslararas 5 7.a. Dergilerde editörlük; Ulusal 5 Uluslararas 10 7.b. Dergilerde hakemlik; Ulusal 2 Uluslararas 5 7.c. Dergilerde yay n kurulu üyeli i; Ulusal 2 Uluslararas 5 8. At flar; (Kendi makalesine at flar hariç.) Ulusal (Bu kapsamda al nan puan 18 i geçemez) 1 Uluslararas 5 C. SEMPOZYUM VE KONGRELER 1.a. Sempozyum ve kongrelerde davetli konu mac olma. (Belgelendirilmesi zorunludur.) Ulusal 5 Uluslararas 10 1.b. Sempozyum ve kongrede sözlü sunum Ulusal 5 Uluslararas 10 1.c. Sempozyum ve kongrede poster sunumu Ulusal 2 Uluslararas 5 1.d. Panel, seminer, söyle i, konferans Ulusal 5 Uluslararas 10

16 2.a. Kitapl bilimsel/sanatsal kongre, sempozyum düzenleme (tasar m, düzenleme, dan ma, yürütme ve her türlü organizasyon) Ulusal 5 Uluslararas 10 2.b. Bu etkinliklerde katk da bulunarak görev almak Ulusal 2 Uluslararas 5 D. E T M VE ARA TIRMA FAAL YETLER : 1. Sonuçland r lm tez yönetimi Yüksek lisans tezi 10 Sanatta yeterlik tezi Sonuçland r lm bilimsel/sanatsal ve ara t rma proje yönetimi (projede yer alanlar) Ulusal 15 Uluslararas Son be y lda önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme 2 puan / yar y l 4. Bir kurum ya da kurulu taraf ndan talep edilen bilirki i ve bilimsel raporlar 5. Bir aydan uzun süreli bilimsel ara t rma için al nan Uluslararas burslar (kongre destekleri vb. hariç) 2 5 puan /1-3 ay süreli burs ORTAK ÇALISMALARDA PUAN DA ILIMI : 1. Yay nlar (kitap, makale, bildiri sunumu) ve Ortak eser/proje çal malar nda puanlar, ara t rmac /sanatç /tasar mc /yazar say s na göre a a daki ekilde hesaplan r. Tek Ki i 1 birim --- ki Ki i 0,50 birim + 2 Puan Üç Ki i 0,33 birim + 2 Puan Dört Ki i 0,25 birim + 2 Puan Be Ki i ve Üstü 0,20 birim + 2 Puan lk ara t rmac /yazar/tasar mc /sanatç

17 HACETTEPE ÜN VERS TES ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI Ö RET M ÜYEL NE YÜKSELT LME VE ATANMA KR TERLER PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELT LME VE ATANMA BA VURUSU Ç N: ANASANAT/ANA B L M DALLARINA ÖZGÜ ÖZEL KO ULLAR Piyano Ana Sanat Dal, Yayl Çalg lar Ana Sanat Dal *, Üflemeli ve Vurmal Çalg lar Ana Sanat Dal *, Orkestra efli i Sanat Dal, Opera Ana Sanat Dal *, Oyunculuk Sanat Dal, Kompozisyon Sanat Dal : Doçentlik unvan n ald ktan sonra; 1. En az 120 toplam puan alm olmak, 2. Bu puan n en az 45 ini B, C, D, E, F ve G kapsam ndaki etkinliklerden elde etmi olmak, 3. Ba vurulan Ana Sanat/Sanat Dal itibar yla, a a da belirtilen asgari ko ullar sa lamak. Asgari Ko ullar: a. Piyano Ana Sanat Dal, Yayl Çalg lar Ana Sanat Dal, Üflemeli ve Vurmal Çalg lar Ana Sanat Dal : A.1.1 kapsam nda en az 1 etkinlik, A.1.2 kapsam nda, biri yurt d nda olmak üzere en az 2 etkinlik, A.1.3 kapsam nda en az 2 etkinlik gerçekle tirmek; C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, E kapsam ndaki etkinliklerden en az 8 puan alm olmak. b. Orkestra efli i Sanat Dal : A.2.1 ya da A.2.3 kapsam nda en az 1 etkinlik, A.2.2 kapsam nda, biri yurt d nda olmak üzere en az 3 etkinlik gerçekle tirmek; C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, E kapsam ndaki etkinliklerden en az 8 puan alm olmak. c. Opera Ana Sanat Dal : A.3.2 kapsam nda, biri yurt d nda olmak üzere en az 2 etkinlik, A.3.4 kapsam nda en az 1 etkinlik, A.3.5 kapsam nda en az 1 etkinlik, A.3.6 kapsam nda en az 1 etkinlik gerçekle tirmek; C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, E kapsam ndaki etkinliklerden en az 8 puan alm olmak. d. Oyunculuk Sanat Dal :

18 A.5.1 ya da A.5.2 kapsam nda, en az biri yurt d etkinli inden elde edilmi olmak üzere en az toplam 20 puan alm olmak, A.5.3 kapsam nda en az 1 etkinlik gerçekle tirmek, A.5.4 kapsam nda en az 1 etkinlik gerçekle tirmek, C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, E kapsam ndaki etkinliklerden en az 8 puan alm olmak. e. Kompozisyon Sanat Dal : A.6.1 kapsam nda en az 1 eser bestelemek veya A.6.2, A.6.3 ya da A.6.4 kapsam nda en az 1 ve buna ek olarak A.6.5, A.6.6, A.6.7 ya da A.6.8 kapsam nda en az 1 eser bestelemek, C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, E kapsam ndaki etkinliklerden en az 8 puan alm olmak. Bale Dansç l Sanat Dal, Modern Dans Sanat Dal *: 1. Lisans mezuniyetinden ba layarak Doktora/Sanatta Yeterlik Derecesinin al nmas na kadar geçen sürede, A.4.1 ve A.4.2 kapsam nda, en az biri yurt d etkinli inden elde edilmi olmak üzere en az toplam 20 puan alm olmak, 2. Doçentlik unvan n ald ktan sonra a. En az 100 puan alm olmak, b. Bu puan n en az 45 ini B, C, D, E, F ve G kapsam ndaki etkinliklerden elde etmi olmak, c. A.4.4 kapsam nda en az 1, A.4.5 kapsam nda en az 1 ve A.4.6 kapsam nda en az 2 olmak üzere toplam en az 4 etkinlik gerçekle tirmek, d. C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, e. E kapsam ndaki etkinliklerden en az 8 puan alm olmak. Koreoloji Sanat Dal : Doçentlik unvan n ald ktan sonra 1. En az 120 toplam puan alm olmak, 2. Bu puan n en az 45 ini B, C, D, E, F ve G kapsam ndaki etkinliklerden elde etmi olmak, 3. A.7.5 ya da A.7.6 kapsam nda en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, 4. C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, 5. E.1 kapsam nda, biri yurt d nda gerçekle tirilmek ko uluyla en az 2 etkinlikte bulunmak, Müzikoloji Bölümü, Tiyatro Ana Sanat Dal n n Oyunculuk d nda kalan alanlar, Müzik Teorisi alan :

19 Doçentlik unvan n ald ktan sonra, 1. En az 120 toplam puan alm olmak, 2. A a da belirtilen asgari ko ullar sa lamak. Asgari Ko ullar: C.1 kapsam nda birinci isim oldu u en az 1 etkinlik gerçekle tirmek, C.3 kapsam nda, yurt d hakemli dergilerde yay mlanm en az 1 ve yurt içi hakemli dergilerde yay mlanm en az 2 makalesi bulunmak, E.1 kapsam nda, biri yurt d nda gerçekle tirilmek ko uluyla en az 2 etkinlikte bulunmak.

20 DOÇENTL K KADROSUNA ATANMA BA VURUSU Ç N: GENEL KO ULLAR 1. KPDS veya ÜDS den en az 75 ya da e de erlili i YÖK ce onaylanan yabanc dil puan alm olmak. 2. En az 4 ay yurtd nda kendi fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulunun kabul etti i ve isimlendirdi i ve Üniversite Yönetim Kurulu nun onay verdi i kurumlarda (4 ay, iki y l içerisinde, en az bir ay olmak kayd yla ikiye bölünebilir) lisans sonras dönemde bilimsel çal ma yapm olmak ve bunu belgelemek (04 Ocak 2006 tarihine kadar Doçent unvan alm olanlar bu maddeden muaf olup, söz konusu muafiyet 31 Aral k 2010 tarihinde yürürlükten kalkacakt r.) ya da Doçentlik için gereken asgari toplam puan n 2 kat n elde etmi olmak, ANASANAT/ANA B L M DALLARINA ÖZGÜ ÖZEL KO ULLAR Piyano Ana Sanat Dal, Yayl Çalg lar Ana Sanat Dal *, Üflemeli ve Vurmal Çalg lar Ana Sanat Dal *, Orkestra efli i Sanat Dal, Opera Ana Sanat Dal *, Oyunculuk Sanat Dal, Kompozisyon Sanat Dal : Yüksek Lisans derecesini ald ktan sonra gerçekle tirdi i etkinliklerden; 1. En az 90 toplam puan alm olmak, 2. Bu puan n en az 30 unu B, C, D, E, F ve G kapsam ndaki etkinliklerden elde etmi olmak, 3. Ba vurulan Ana Sanat/Sanat Dal itibar yla, a a da belirtilen asgari ko ullar sa lamak. Asgari Ko ullar: a. Piyano Ana Sanat Dal, Yayl Çalg lar Ana Sanat Dal, Üflemeli ve Vurmal Çalg lar Ana Sanat Dal : A.1.1 kapsam nda en az 1 etkinlik, A.1.2 kapsam nda, biri yurt d nda olmak üzere en az 2 etkinlik, A.1.3 kapsam nda en az 1 etkinlik gerçekle tirmek; C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, E kapsam ndaki etkinliklerden en az 8 puan alm olmak. b. Orkestra efli i Sanat Dal : A.2.1 ya da A.2.3 kapsam nda en az 1 etkinlik, A.2.2 kapsam nda, biri yurt d nda olmak üzere en az 2 etkinlik gerçekle tirmek; C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, E kapsam ndaki etkinliklerden en az 8 puan alm olmak. c. Opera Ana Sanat Dal : A.3.1, A.3.3 ya da A.3.4 kapsam nda en az 1 etkinlik, A.3.2 kapsam nda, biri yurt d nda olmak üzere en az 2 etkinlik,

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI Hacettepe Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atama, yeniden atama

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Akademik yükseltme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ve Öğretim Üyeliği ne

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Ömer Halisdemir

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ A.ULUSLARARASI YAYINLAR PUAN 1. İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Piku Bilişim Ltd. Şti [ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ KLAVUZU] Piku Bilişim LTD. ŞTİ

Piku Bilişim Ltd. Şti [ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ KLAVUZU] Piku Bilişim LTD. ŞTİ 2015 Piku Bilişim Ltd. Şti [ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ KLAVUZU] Piku Bilişim LTD. ŞTİ A. EĞİTİM - ÖĞRETİM Dersler Verilen derslere ilişkin puanlandırma üç alt kategoriyi

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ 4.04.01 SENATO 01 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ .0.0 SENATO 0 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE - () Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için aranacak

Detaylı

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 247 SAYILI KANUN UN /D MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ANILAN KANUN UN 33/A MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA GEÇİŞLERİ İÇİN ARANACAK KRİTERLER

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Kodu A Puan Grubu ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ A1. Makaleler A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU NUN 50/D MADDESİNDEN 33/A MADDESİNE GEÇİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ VE PUANLAMA YÖNERGESĠ

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ VE PUANLAMA YÖNERGESĠ ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ VE PUANLAMA YÖNERGESĠ Yardımcı Doçentlik ve Doçentlik kadrolarına başvurma ve atanma ile Profesörlüğe yükseltme ve

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA ARANACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ (Aşağıda değerlendirilecek tüm çalışmalar için adayın kendi bilim alanı kapsamında olması

Detaylı

Tablo 2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

Tablo 2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 20 Biyoloji 21 202 Fizik 21 205 İstatistik 21 201 Kimya 21 204 Matematik 21 206 Moleküler Biyoloji ve Genetik 21 Koşul No Başvuru Şartları Puan 21 Fen Bilimleri ve Matematik temel

Detaylı

PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROFESÖRLÜK BAŞVURULARINDA ARANACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ( AĞUSTOS 2012) (Aşağıda değerlendirilecek tüm çalışmalar için adayın kendi bilim alanı

Detaylı

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER:

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER: ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE GÜZEL SANATLAR ALANLARINDA YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA, YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA, DOÇENTLİĞE ATANMA İLE PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA

Detaylı

Tablo 5 Hukuk Temel Alanı

Tablo 5 Hukuk Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 502 Anayasa Hukuku 51 503 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 51 504 Genel Kamu Hukuku 51 505 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 51 506 Hukuk Tarihi 51 507 İdare Hukuku 51 50 İş ve Sosyal

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SAYISI :05 KARAR 2012/66 SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ:24.05.2012 Üniversitemiz Senatosu nun 15.06.2009 tarih ve 2009/50 sayı ile almış olduğu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde yapılacak akademik yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Osmaniye, 2014 AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla; a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde yardımcı doçent olarak ilk kez atanmak üzere başvuracak adaylarda, 2547

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ 2016 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1)

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla;

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kafkas Üniversitesine bağlı birimlerde akademik kadrolara

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı; Aksaray Üniversitesi nde yapılacak yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari koşulları

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve kriterler ile Dumlupınar Üniversitesi öğretim

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi *

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * A. MAKALELER A1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 40 kapsamında

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNI VERSIṪESI AKADEMI K YÜKSELTI LME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESI

ONDOKUZ MAYIS ÜNI VERSIṪESI AKADEMI K YÜKSELTI LME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESI ONDOKUZ MAYIS ÜNI VERSIṪESI AKADEMI K YÜKSELTI LME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESI Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin kurumsal geçmişini de dikkate alarak günümüzde

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyelerinin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ PUAN TABLOSU JÜRİ ÜYESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ PUAN TABLOSU JÜRİ ÜYESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ PUAN TABLOSU ADAY JÜRİ ÜYESİ A-YAYINLAR VE ATIFLAR A.1. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlar

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU Adayın Adı : Soyadı : Son Atanma Tarihi : T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU SON ATANDIĞI TARĠNTEN SONRAKĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA, YAYIN VE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar KARAR NO: 2015/156 Üniversitemiz Senatosunun 25.06.2015 tarihli ve 16 sayılı toplantısının 2015/117 sayılı kararı ile kabul edilen Niğde Üniversitesi Araştırma Görevlilerinin 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin arttırılmasına

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I-AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi tarafından 1997 yılında uygulamaya konan Atama ve Yükseltme Ölçütlerinde günümüz

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANAN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeliğine

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK-1. Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİMİ ALANLARI İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİMİ ALANLARI İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU 1- Atanma /Yükseltilme Đçin Başvurulan Unvan: Profesör Doçent Doktor Yardımcı Doçent Doktor Đlk Atanma Yeniden Atanma

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME, ATAMA, KRİTERLERİ VE PUANLAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME, ATAMA, KRİTERLERİ VE PUANLAMA İLKELERİ YÖNERGESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME, ATAMA İLKELERİ YÖNERGESİ (Senatonun 30.04.2014 tarih ve 2014/04-01 sayılı kararıyla kabul edilmiştir) I. BÖLÜM GENEL ESASLAR A. AMAÇ Madde 1. Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER EK-1 T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER 1. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI 1.1 Yardımcı Doçentlik 1.2 Doçentlik

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ ÜYK Toplantı Tarihi: 03/03/2010 Senato Toplantı Tarihi: 08/12/2010 Toplantı Sayısı:3: Karar:1 Toplantı Sayısı: 21 Karar:_3 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Konu, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1. (1) Bu yönergenin amacı; Kastamonu Üniversitesinde

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Makamı ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Makamı ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve : 03/01/17-E.236 T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Makamı *BENUVS8U* Sayı : 334209-0- Konu : Akademik Personel ve Akademik Kariyer İşleri ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM: Genel Hükümler... 1 Madde 1: Amaç. 1 Madde 2: Temel Đlkeler. 1 Madde 3: Kadro Đlanı. 2 Madde 4: Başvuru. 2

BĐRĐNCĐ BÖLÜM: Genel Hükümler... 1 Madde 1: Amaç. 1 Madde 2: Temel Đlkeler. 1 Madde 3: Kadro Đlanı. 2 Madde 4: Başvuru. 2 KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ AKADEMĐK YÜKSELTME VE ATAMA ĐLKE VE ÖLÇÜTLERĐ ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐRĐNCĐ BÖLÜM: Genel Hükümler.... 1 Madde 1: Amaç. 1 Madde 2: Temel Đlkeler. 1 Madde 3: Kadro Đlanı. 2 Madde 4: Başvuru.

Detaylı

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ I. Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu uygulama yönergesinin amacı Bezmialem Vakıf Üniversitesinde (BVÜ) görevli öğretim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

T. C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ

T. C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ T. C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ 1 OCAK 16 T. C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1.

Detaylı

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI Hacettepe Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atama, yeniden atama

Detaylı

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ Hacettepe Üniversitesi nde 2547 Sayılı Kanun un 50/d Maddesi ne göre istihdam edilen Araştırma Görevlileri kadrolarının 33/a Maddesi ne geçirilmesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 247 Sayılı Kanun un 23,2 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve

Detaylı

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Eğitim Bilimleri doçentlik temel alanı ile ilgili olarak ÜAK tarafından yayınlanan çalışmalara verilen

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Eğitim Bilimleri doçentlik temel alanı ile ilgili olarak ÜAK tarafından yayınlanan çalışmalara verilen ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA BAŞVURU KOŞULLARI YARDIMCI DOÇENT ATANMA KOŞULLARI 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yardımcı Doçentlik kadrolarına ilk atamada adayların;

Detaylı

18 Mart 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:85

18 Mart 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:85 T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- a) Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nde öğretim üyeliğine yükseltilmek

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi akademik personelinin öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterlerini

Detaylı

Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Yükseltilme ve Atamalarda

Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Yükseltilme ve Atamalarda ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Yükseltilme ve Atamalarda Dikkate Alınacak İlkeler ve Puanlama Tabloları Profesörlüğe Yükseltilme ve Atama Konusunda Senato

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi Prof.Dr. Uğurcan Akyüz Müdür İLK SUNUM: 9 EKİM 2013, Lefkoşa Merkezin misyonu; Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ (Üniversite Senatosunun 30.01.2017 tarih ve 2017/02-1 sayılı kararı ile kabul edilen bu kriterler Yükseköğretim Genel Kurul

Detaylı

III- Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma 1. ÜAK tarafından verilen doçentlik unvanını almış olmak.

III- Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma 1. ÜAK tarafından verilen doçentlik unvanını almış olmak. T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARI (Senato Karar Tarihi: 19.07.2017 - Karar No: 2017-25-01) (YÖK Genel Kurul Tarihi: 03.08.2017) Ankara Yıldırım

Detaylı

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ 1.1. 1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ a. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ (Akdeniz Üniversitesi Senatosunun 20.11.2009 tarih ve 17/139 sayılı kararı ile kabul

Detaylı

Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan (

Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan ( Tablo 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşullar (41, 42, 43, 44, 45, 46), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Sanat - Bilim Alanı Koşul No 401 Müzik 42 402

Detaylı

Süre Kurum Ünvan / Görev

Süre Kurum Ünvan / Görev İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından 20.03.2012 tarihinde 07(1) sayılı kararla kabul edilen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

3. Aşağıdaki şartlardan en az birini gerçekleştirmiş olmak: puanları yeniden almış olmak. I- Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma:

3. Aşağıdaki şartlardan en az birini gerçekleştirmiş olmak: puanları yeniden almış olmak. I- Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma: T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARI (Senato Karar Tarihi: 4.01.017 - Karar No: 017-03-01) (YÖK Genel Kurul Tarihi: 8.0.017) Ankara Yıldırım Beyazıt

Detaylı

2014 EKĐM DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 1 -

2014 EKĐM DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 1 - 2014 EKĐM DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ĐÇĐNDEKĐLER GENEL BĐLGĐLER BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER ĐLE ĐLGĐLĐ AÇIKLAMALAR GENEL BĐLGĐLER Doçentlik sınavları 2547 Sayılı Kanunun

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ATANMA VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AĞRI-2014

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ATANMA VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AĞRI-2014 1 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ATANMA VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AĞRI-2014 33 EK 8 AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA UYGULANACAK AKADEMİK FAALİYET PUANLAMA TABLOSU Bilimsel yayın, kitap

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin amacı, Üniversitenin kadro gereksinimlerinin karşılanmasında,

Detaylı

Ç U K U R O V A Ü NİVERSİTESİ ÖĞRETİM Ü Y E LİĞİNE A T A M A İ L K E L E Rİ

Ç U K U R O V A Ü NİVERSİTESİ ÖĞRETİM Ü Y E LİĞİNE A T A M A İ L K E L E Rİ Ç U K U R O V A Ü NİVERSİTESİ ÖĞRETİM Ü Y E LİĞİNE A T A M A İ L K E L E Rİ Öğretim üyelerini akademik kadrolara atama işlemleri 2547 Sayılı yasanın ilgili maddelerinde tanımlanmıştır. Aşağıda yalnızca

Detaylı

K. K. T. C. KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ

K. K. T. C. KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ K. K. T. C. KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ 1 OCAK 16 K. K. T. C. KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı