(Ankara Devlet Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Ankara Devlet Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)"

Transkript

1 HACETTEPE ÜN VERS TES Ö RET M ÜYEL NE YÜKSELT LME VE ATANMA KR TERLER (Ankara Devlet Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELT LME VE ATANMA BA VURUSU Ç N: Doçent unvan n ald ktan sonra 2547 say l yasan n gerekli gördü ü süre ve ko ullara ilaveten (doçentlik unvan için yay n dosyas na konan yay nlar hariçtir), 1. T p, Di, Eczac l k, Sa l k Bilimleri, Fen, Mühendislik, Sosyal, Be eri ve dari Bilimler Edebiyat Fakültesi, E itim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ve leti im Fakültesi alanlar nda Profesörlük ve Doçentlik Ba vurular nda Aranacak De erlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesi ndeki ilk alt madde kapsam ndaki faaliyetlerden en az 80 puan alm olmak. 2. Fen, Mühendislik, T p ve Sa l k Bilimleri temel alanlar nda Üniversiteler Aras Kurul (ÜAK) 2001 y l doçentlik ba vuru ko ullar nda (1) istenilen asgari yay n ko ullar ndan kendi bilim alanlar nda en az birer fazlas na sahip olmak (toplam say ). (1) Üniversiteleraras Kurul (ÜAK) 2001 y l Doçentlik Ba vuru Ko ullar Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alan Matematik statistik Ba vurulan doçentlik bilim alan ile ilgili ve aday n yapt lisansüstü tez(ler) den üretilmemi, SCI- Expanded kapsam ndaki dergilerde, tek yazarl veya ö rencisi ile birlikte yaz lm veya birden fazla ara t rmac taraf ndan yaz lm ise katk s n n a rl kl olarak kendisinde oldu unu beyan etmek ko uluyla bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap ele tirisi hariç) yay mlam olmak (sonuç toplam 2 özgün makale). Fizik Kimya - Biyoloji Ba vurulan doçentlik bilim alan ile ilgili ve aday n yapt lisansüstü tez(ler)den üretilmemi, SCI- Expanded kapsam ndaki dergilerde, en az biri tek yazarl veya ö rencisi ile birlikte yaz lm, veya birden fazla ara t rmac taraf ndan yaz lm ise katk s n n a rl kl olarak kendisinde oldu unu beyan etmek ko uluyla en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap ele tirisi hariç) yay mlam olmak (sonuç toplam 4 özgün makale). Mühendislik Temel Alan Ba vurulan doçentlik bilim alan ile ilgili SCI-Expanded veya SSCI kapsam ndaki dergilerde toplam en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kriti i hariç) yay nlam olmak. Bu makalelerden, aday n yapt lisansüstü tez(ler)den üretilmemi en az birini, SCI- Expanded kapsam ndaki dergilerde ba l ca yazar olarak yay mlam olmak (sonuç toplam 4 özgün makale). T p ve Sa l k Bilimleri Ba vurulan doçentlik bilim alan ile ilgili, SCI-Expanded, SSCI veya AHCIkapsam ndaki dergilerde, aday n yapt lisansüstü ve/veya uzmanl k tezlerinden (Yan dal uzmanl k tezleri bu kapsam d ndad r.) üretilmemi, en az biri aday n birinci isim oldu u özgün ara t rma makalesi niteli inde olmak ko uluyla, doktora veya t pta uzmanl k unvan ald ktan sonra yapt çal malardan en az üç özgün makale yay mlam olmak (sonuç toplam 4 özgün makale).

2 3. Sosyal ve Be eri Bilimler Alan nda (Edebiyat Fakültesi, E itim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, leti im Fakültesi ve ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi) ilk 6 madde kapsam ndaki faaliyetlerden en az 80 puan alm olmak ve A1 kapsam nda en az 3 makale yay mlam olmak (A-1 kapsam nda birinci isim olunan en az bir ara t rma makalesinin olmas artt r). veya A-1 kapsam ndaki eksik bir makale için A - 4 kapsam nda biri birinci isim olmak üzere en az 3 özgün ara t rma makalesi, eksik bir di er makale için kendi bilim alan nda 1 kitap yay mlam olmak. 4. Toplamda en az 150 puan alm olmak. 5. T p Fakültesi için profesör atamalar nda 01/05/2003 tarihinden sonra doçent unvan n alm olanlarda E iticilerin E itimini alm olmak.

3 DOÇENTL K KADROSUNA ATANMA BA VURUSU Ç N: Doktora ve T pta Uzmanl k Derecesini Ald ktan Sonra (Doktora, uzmanl k tezi d nda) 1. a) T p, Di, Eczac l k, Sa l k Bilimleri ve Mühendislik alan ndaki akademik birimlerde Profesörlük ve Doçentlik Ba vurular nda Aranacak De erlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesi ndeki ilk alt madde kapsam nda belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan alm olmak ve A-1 kapsam nda biri birinci isim ve özgün eser olmak üzere, en az üç adet ara t rma makalesi sahibi olmak. b) Fen bilimleri alan nda Matematik, statistik ve Aktüerya d ndaki akademik birimlerde; ilk alt madde kapsam nda belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan alm olmak ve A-1 kapsam nda en az 3 ara t rma makalesi (A-1 kapsam nda birinci isim oldu u en az 2 makalenin olmas artt r.) veya A-1 kapsam ndaki eksik bir makale için A-4 kapsam nda biri birinci isim olmak üzere, en az 3 özgün ara t rma makalesi, veya eksik bir makale için kendi bilim alan nda 1 kitap yay mlam olmak. Fen bilimleri - Matematik, statistik ve Aktüerya lk alt madde kapsam nda belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan alm olmak ve A-1 kapsam nda en az 2 ara t rma makalesi (A-1 kapsam nda birinci isim oldu u en az 1 makalenin olmas artt r.) veya A-1 kapsam ndaki eksik bir makale için A-4 kapsam nda biri birinci isim olmak üzere, en az 3 özgün ara t rma makalesi veya eksik bir makale için kendi bilim alan nda 1 kitap yay mlam olmak. c) Sosyal ve Be eri Bilimler Alan nda (Edebiyat Fakültesi, E itim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, leti im Fakültesi ve ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi) ilk 6 madde kapsam ndaki faaliyetlerden en az 50 puan alm olmak ve A-1 kapsam nda yay mlanm en az 3 makale (A-1 kapsam nda birinci isim olunan en az 1 makalenin olmas artt r.) veya A-1 kapsam ndaki eksik bir makale için A-4 kapsam nda biri birinci isim olmak üzere, en az 3 özgün ara t rma makalesi ve eksik bir di er makale için kendi bilim alan nda 1 kitap yay mlam olmak. d) En az 4 ay yurtd nda kendi fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulunun kabul etti i ve isimlendirdi i ve üniversite yönetim kurulunun onay verdi i kurumlarda (4 ay, iki y l içerisinde, en az bir ay olmak kayd yla ikiye bölünebilir) lisans sonras dönemde bilimsel çal ma yapm olmak ve bunu belgelemek (04 Ocak 2006 tarihine kadar Doçent unvan alm olanlar bu maddeden muaf olup, söz konusu muafiyet 31 Aral k 2010 tarihinde yürürlükten kalkacakt r.)

4 veya Doçentlik ba vurular nda gerekli asgari toplam puan n 2 kat n (ilk alt madde kapsam nda 100, genel toplamda 180 puan) elde etmi olmak 2. Toplamda en az 90 puan alm olmak. 3. A-1 kapsam nda istenilen yay nlar n, her bir akademik alan n Üniversiteleraras Kurul 2001 y l doçentlik ba vurusu asgari ko ullar nda istenenden az olmamas ko ulu esas ve de i mez artt r (YÖK Yürütme Kurulu karar , Say 18). 4. T p Fakültesi için doçent atanmas nda 01/ 05 /2003 tarihinden sonra doçent olanlar için E iticilerin E itimini alm olmak. 5. KPDS veya ÜDS den en az 80 ya da e de erlili i YÖK ce onaylanan yabanc dil puan alm olmak. (Edebiyat ile E itim Fakültelerinde yabanc dilde e itim yap lan programlarda ilgili anabilim dal na doçent olarak atanacak adaylar n kendi yabanc dil alan d nda bir dilden en az 80 puan almalar gerekir.) (7 Nisan 2004 tarih ve say l Senato Yard mc Doçent Atama Kararlar 'nda yabanc dil için konulmu olan kriterler daha önce aday taraf ndan yard mc doçent atanmas nda yerine getirilmemi ise, veya yard mc doçent atanmay p ara t rma görevlisi gibi yard mc ö retim eleman kadrosunda olanlar n doçent atanmas nda aynen uygulanacakt r tarihinden önce Hacettepe Üniversitesi'nde yard mc doçent atanm olanlar veya doçent unvan n alm olanlar bu madde kapsam d ndad r. Bu maddede belirtilen muafiyet, 31 Aral k 2010 tarihinde yürürlükten kalkacakt r.)

5 YARDIMCI DOÇENTL K KADROSUNA ATANMA BA VURUSU Ç N: 1. KPDS veya ÜDS den en az 80 ya da e de erlili i YÖK ce onaylanan yabanc dil puan alm olmak (Edebiyat ile E itim Fakültelerinde yabanc dilde e itim yap lan programlarda ilgili anabilim dal na yard mc doçent olarak atanacak adaylar n, yabanc dil s navlar na kendi dil alan ndan girerlerse en az 90 puan veya kendi yabanc dil alan d nda bir dilden girerlerse en az 80 puan almalar gerekir.) 2. Yabanc dilde e itim yapan birimlerde, (derslerinin %30'unu yabanc dilde e itim yapanlar dahil) aday e itimin yap ld yabanc dilde, yakla k 20 dk. süreli bir dersi üniversite yönetim kurulunca her bir birim (fakülte, yüksekokul,enstitü) için üniversitenin kadrolu ö retim üyeleri aras ndan kurulan be ki ilik bir jüri önünde anlat r ve ders sonunda sorular yan tlar. Jüri üyeleri adayla ilgili son kanaatlerini ayr ayr (geçer-geçmez) eklinde, içlerinden seçtikleri bir jüri ba kan arac l yla imzal olarak bir rapor halinde rektöre iletirler. Aday n ba ar l say lmas için be jüri üyesinin en az üçünün olumlu (geçer) oyunu almas gerekir. 3. Doktora veya t pta uzmanl k tezinden üretilmi olmak ko uluyla; tüm bilim alanlar nda en az bir adet SCI, SSCI veya Expanded index veya AHCI kapsam ndaki dergilerde yay nlanm bir makale gereklidir (vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik notlar vs. bu kapsamda say lmaz). Bu ko ul sa lanmad takdirde, ilgili bilim alan nda listesi ilgili yönetim kurulunca uygun bulunan ve Üniversite Senatosunca onaylanan hakemli bilimsel dergilerde yay nlanm, aday n 1. isim oldu u 3 makale gereklidir (vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik notlar vs. bu kapsamda say lmaz). Bu makalelerden biri doktora veya t pta uzmanl k tezinden üretilmi olmal d r. 4. Lisans sonras dönemde kendi bilim alan nda yurtd nda (kendi fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulunun kabul etti i ve isimlendirdi i ve üniversite yönetim kurulunun onay verdi i kurumlarda) en az 4 ay süre ile bilimsel çal ma yapm olmak (4 ay, iki y l içerisinde, en az bir ay olmak kayd yla ikiye bölünebilir) ve bunu belgelemek veya Yard mc Doçentlik ba vurular nda istenen yay nlar n 2 kat n yapm olmak (1) (1) Aday, a) SCI, SSCI veya Expanded index veya AHCI kapsam ndaki dergilerde yay nlanm 2 makale veya b) SCI, SSCI veya Expanded index veya AHCI kapsam ndaki dergilerde yay nlanm 1 makale ve ilgili bilim alan nda listesi ilgili yönetim kurulunca uygun bulunan ve Üniversite Senatosunca onaylanan hakemli bilimsel dergilerde yay nlanm, aday n birinci isim oldu u 3 makale veya c) ilgili bilim alan nda listesi ilgili yönetim kurulunca uygun bulunan ve Üniversite Senatosunca onaylanan hakemli bilimsel dergilerde yay nlanm, aday n birinci isim oldu u 6 makale sunabilir. (Yukar da a, b veya c maddelerinde sunulan makalelerden biri doktora veya t pta uzmanl k tezinden üretilmi olmal d r.)

6 DE ERLEND RME KR TERLER VE PUANLAMA YÖNERGES (1) A. YAYINLAR VE ATIFLAR 1. a) SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsam ndaki dergilerde yay nlanan makaleler (derleme dahildir; vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik notlar vs. bu kapsamda say lmaz) 1. b) Uluslar aras yabanc dilde ( ngilizce, Almanca, Frans zca, talyanca, spanyolca) yay nlanm uluslararas nitelikte kitap (2) veya kitap bölümü (2) 2. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsam ndaki dergilerde yay nlanan vaka raporu, teknik notlar ve benzeri yaz lar (Yay nlanm bir makale ile ilgili k sa yaz lar, makale ile ilgili veya müteakip say larda yay nlanan yaz lar bu kapsamda say l r). 3. Uluslararas kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsam ndaki dergi özel say lar nda veya ayn kapsamlardaki kongre kitab nda tam metni veya özeti yay nlanm bildiriler ve editöre mektuplar (3) 4. A. ISI (Institute for Scientific Information) taraf ndan taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsam d ndaki uluslararas indeksler kapsam ndaki dergilerde yay nlanan; a) Tam metin (derleme dahildir) b) Vaka raporu,özet, teknik not 4. B. Di er (ISI kapsam d ndaki) uluslararas indeksler kapsam ndaki dergilerde yay nlanan; a) Tam metin (derleme dahildir) b) Vaka raporu, özet, mektuplar 5. Uluslararas At flar (kendi makalesine at flar hariç): (a)uluslararas nitelikte al nan her bir at f için (A.1 maddesindeki indeksler) (b)yabanc dilde "textbook" ya da yabanc dilde referans kitaplardaki (2) at flar 6. Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun tayin etti i Hacettepe Üniversitesi Yay n Eti i ve Hacettepe Üniversitesi Dergileri nceleme Komisyonunun "Yeterlilik Belgesi" verdi i, Hacettepe Üniversitesinde yay nlanan dergilerde yer alan makaleler: a- Tam metin makale b- Vaka raporu, özet, teknik not, vb. 25 puan / makale* 75 puan / kitap* 30 puan / kitap bölümü* 10 puan / yay n * 10 puan / tam metin* 5 puan / özet*, mektup* 10 puan / makale* 6 puan / yay n* 7 puan / makale* 3 puan / yay n* 1 puan / at f 5 puan / at f 10 puan / makale* 5 puan / yay n* 7. Ulusal At flar (kendi makalesine at flar hariç):

7 (a) Ulusal dergilerde at flar (b) Ulusal kitaplarda at flar (maksimum toplam 20 puan al nabilir) 8. Dördüncü madde ve 6. madde d nda kalan (yurtiçi veya yurtd ) hakemli ve süreli dergilerde yay nlanan makaleler ve vaka takdimleri (Fakülte ve Yüksekokul Kurullar 'n n dergiler listesini her y l için Hacettepe Senatosundan onaylatmas gerekir). 9. Üçüncü madde d nda kalan uluslararas ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yay nlanm, sözlü veya poster bildiriler (bas l olmas gerekir) Uluslararas Ulusal Ulusal / uluslararas 10. Türkçe kitap (2) veya kitap bölümü yazarl (2) (Aday n kendi bilim alan ile ilgili olmal d r). Kitap de erlendirme yaz s Kitap bölümü de erlendirme yaz s Ansiklopedide bir bölüm, derleme dahil Ansiklopedide bir madde tan mlamas 11. Kitap (2) veya kitap bölümü (2) çevirmenli i (Aday n kendi bilim alan ile ilgili olmal d r). 12. Uluslararas kitaplar (2) ve ça r l derleme dergilerinde yer alm olan ve aday n ad ile an lan ki iye özgü denklem, ema, ekil, resim, sendrom ve tablolar 1 puan / at f 1 puan / at f 6 puan/makale* 3 puan/ vaka raporu* 5 puan / tam metin* 3 puan / tam metin* 2 puan / özet* 30 puan / kitap* 10 puan / bölüm* 5 puan / kitap* 2 puan / bölüm* 20 puan / bölüm* 5 puan / tan m* 15 puan / kitap** 5 puan / bölüm** 40 puan* Uluslararas kitap: Fakülte Yönetim Kurulu karar ve Üniversite Yay n Komisyonu onay gerekir. B. KONGRELER: (Sözlü sunulan özet vb. yay nlanmam olanlar, bas l kongre program nda yer alanlar) 13. a) Uluslar aras kongrelerde davetli konu mac 10 puan / seminer, olmak ve/veya yurtd nda ders, seminer, konferans konferans, ders vb. vermek ( belgelendirilmesi gerekir) 13. b) Uluslar aras kongrelerde sunulan sözel bildiri 2 puan / bildiri* (belgelendirilmesi gerekir) 14. a) Ulusal kongrelerde davetli konu mac olmak 5 puan / seminer, (belgelendirilmesi gerekir) 14. b) Ulusal kongrelerde sunulan sözel bildiri (belgelendirilmesi gerekir) konferans,ders vb. 1 puan / bildiri*

8 C. HAKEML K VE ED TÖRLÜK: 15. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsam ndaki dergilerde Editörlük Yay n Kurulu Üyeli i veya Editörler Listesinde yer almak Hakemlik 16. A. 4. madde kapsam ndaki uluslararas indekslere giren dergilerde editörlük veya yard mc l 16. B. 4. madde kapsam ndaki uluslararas indekslere giren dergilerde hakemlik 17. Ulusal hakemli dergilerde editörlük Ulusal hakemli dergilerde editör yard mc l veya yay n kurulu üyeli i Bu dergilerde hakemlik 18. Yabanc dilde yaz lm uluslararas kitaplarda (2) editörlük ki ya da daha fazla dilde yaz lm (karma) kitaplarda (2) editorlük 19. Türkiye'de yaz lm ve yay nlanm kitaplarda (2) editörlük ("proceeding", kongre derleme kitaplar hariç) 30 puan / dergi 20 puan / dergi 5 puan / dergi 10 puan / dergi 3 puan / dergi 5 puan / dergi 3 puan / dergi 2 puan / dergi 15 puan / kitap*** 10 puan / kitap*** 10 puan / kitap*** D. E T M VE ARA TIRMA FAAL YETLER : 20. Sonuçland r lm tez yönetim puan : Yüksek lisans tezi T pta uzmanl k tezi Doktora tezi 21. Sonuçland r lm bilimsel proje raporlar : Uluslararas kurulu larca desteklenmi projeler Ulusal kurulu larca desteklenmi projeler 22. Bir kurum ya da kurulu taraf ndan talep edilen bilimsel raporlar 23. Son be y lda önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme 10 puan / tez* 15 puan / tez* 20 puan / tez* 20 puan / proje** 15 puan / proje** 5 puan /rapor** 2 puan / yar y l E. ÖDÜLLER VE D ER H ZMETLER: 24. Ödül puanlar (yay n te vik ödülleri hariç): Uluslararas Ödüller Ulusal Ödüller Üniversite Ödülleri 25. Patent puan : Uluslararas Ulusal 30 puan / ödül**** 15 puan / ödül**** 15 puan / ödül**** 50 puan / patent**** 25 puan / patent****

9 26. Bir aydan uzun süreli bilimsel ara t rma için al nan uluslararas burslar (kongre destekleri vb. hariç) 27. Bildiri kitapl bilimsel kongre düzenleyenler listesinde bulunmak: Uluslararas kongre Ulusal Kongre 10 puan / 3 aydan uzun süreli burs 5 puan / 1-3 ay süreli burs 10 puan / kongre***** 5 puan / kongre***** ORTAK ÇALI MALARDA PUAN DA ILIMI : 1.YAYINLAR: (A) kapsam ndaki ortak çal malarda puanlar, yazar* say s na göre a a daki ekilde hesaplan r. lk Yazar Tek Ki i 1 birim --- ki Ki i 0,50 birim + 2 Üç Ki i 0,33 birim + 2 Dört Ki i 0,25 birim + 2 Be Ki i ve Üstü 0,20 birim Toplam puanlar çevirmen**, rapor**, proje**yapanlar, editör***, ödül**** alanlar, patent sahibi**** veya düzenleyici*** **say s na e it olarak bölünecektir. AÇIKLAMALAR: (1) Bu ko ullar minimum ko ullard r. Fakülte ve Yüksekokul Kurullar kendi özel durumuna göre ek ko ullar belirleyip Senato'nun karar ve YÖK onay yla uygulayabilirler. (2) Kitap, aday n ba vurdu u bilim / sanat alan ile ilgili ve aday n Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Yönetim Kurulunun uygun buldu u hacim ve içeri e sahip yap tt r. Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Yönetim Kurulu gerekli gördü ü hallerde nceleme Komisyonu kurabilir. Bir eserin kitap olarak kabulü için, Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Yönetim Kurulu Üyelerinin ço unlu unun "uygundur" imzal karar gereklidir. Atama nceleme Komisyonu gerekli gördü ü durumlarda alanla ilgili ki ilerden dan man görü ü alarak karar verir. Bir kitab n uluslararas niteli ine Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Yönetim Kurulu karar ve Üniversite Yay n Komisyonu onay gerekir. (3) Bir çal ma en yüksek puan ald maddeden de erlendirilir. (4) Makalelerin tarih de erlendirilmesinde yay nland klar tarih geçerlidir. (5) 1 A ustos 2004 tarihine kadar, yard mc doçent, doçent unvan n alm olanlar (doçent kadrosuna atanm veya atanmam olanlar) istedikleri takdirde halen yürürlükte olan (Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun tarih ve say l Ö retim Üyeli inde Yükseltme Kriterleri) yönerge hükümlerine tabi olabilirler. Bu ki ilere yard mc doçentlik yabanc dil kriterleri uygulanmaz (Bu madde 31 Aral k 2010 tarihinde yürürlükten kalkacakt r.)

10 HACETTEPE ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES Ö RET M ÜYEL NE YÜKSELT LME VE ATANMA KR TERLER PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELT LME VE ATANMA BA VURUSU Ç N: Doçent ünvan n ald ktan sonra; a) A bendi kapsam ndaki ilk 7 maddeden en az 100, B, C, D bentleri kapsam ndaki maddelerden en az 80 olmak üzere toplam 180 puan alm olmak. b) Sanatsal etkinlik olarak; en az 2 ki isel sergi, tasar m, proje vb. etkinlikleri, sanat dal özelli ine göre sergilemi, yay mlam ya da uygulam olmak. c) A1 veya A3 kapsam nda en az 1 uluslararas sanatsal etkinlik gerçekle tirmek. d) En az 1 kitap veya Fakülte Yönetim Kurulu nun önerdi i ve Üniversitemiz Senatosu nun kabul etti i yurt d nda yay nlanan bir dergide 1 makale veya yurt içi hakemli dergide 3 ara t rma makalesi yay nlam olmak. e) Bir çal ma sadece en yüksek puan ald maddeden de erlendirilir.

11 DOÇENTL K KADROSUNA ATANMA BA VURUSU Ç N: Doktora / Sanatta Yeterlik derecesini ald ktan sonra; a) A bendi kapsam ndaki ilk 7 maddeden en az 80, B, C, D bentleri kapsam ndaki maddelerden en az 50 olmak üzere toplam 130 puan alm olmak. b) Sanatsal etkinlik olarak; en az 2 ki isel sergi, tasar m, proje vb. etkinlikleri, sanat dal özelli ine göre sergilemi, yay mlam ya da uygulam olmak. c) En az 1 kitap veya Fakülte Yönetim Kurulu nun önerdi i ve Üniversitemiz Senatosu nun kabul etti i yurt d nda yay nlanan bir dergide 1 makale veya yurt içi hakemli dergide 3 ara t rma makalesi yay nlam olmak. d) Bir çal ma sadece en yüksek puan ald maddeden de erlendirilir. e) En az 4 ay yurtd nda kendi fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulunun kabul etti i ve isimlendirdi i ve Üniversite Yönetim Kurulu nun onay verdi i kurumlarda (4 ay, iki y l içerisinde, en az bir ay olmak kayd yla ikiye bölünebilir) lisans sonras dönemde bilimsel çal ma yapm olmak ve bunu belgelemek (04 Ocak 2006 tarihine kadar Doçent unvan alm olanlar bu maddeden muaf olup, söz konusu muafiyet 31 Aral k 2010 tarihinde yürürlükten kalkacakt r.) ya da Fakülte Yönetim Kurulunun onaylad uluslararas nitelikte, yurtd nda ve davete dayal özgün yap t, proje, ki isel ya da karma etkinliklere en az 2 kez bizzat kat lan ya da yurtd nda yap lan proje yar malar nda en az bir kez ödül alm olmak ya da Doçentlik için gereken asgari toplam puan n 2 kat n elde etmi olmak, f) KPDS veya ÜDS den en az 75 ya da e de erlili i YÖK ce onaylanan yabanc dil puan alm olmak

12 YARDIMCI DOÇENTL K KADROSUNA ATANMA BA VURUSU Ç N: Doktora / Sanatta Yeterlik derecesini ald ktan sonra; a) A bendi kapsam ndaki ilk 7 maddeden en az 60, B, C, D bentleri kapsam ndaki maddelerden en az 40 olmak üzere toplam 100 puan alm olmak. b) Sanatsal etkinlik olarak; en az 2 ki isel sergi, tasar m, proje vb. etkinlikleri, sanat dal özelli ine göre sergilemi, yay mlam ya da uygulam olmak. c) Fakülte Yönetim Kurulu nun önerdi i ve Üniversitemiz Senatosu nun kabul etti i yurt d nda yay nlanan bir dergide en az 1 makale veya yurt içi hakemli dergide en az 2 ara t rma makalesi yay nlam olmak. d) Bir çal ma sadece en yüksek puan ald maddeden de erlendirilir. e) En az 4 ay yurtd nda kendi fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulunun kabul etti i ve isimlendirdi i ve Üniversite Yönetim Kurulu nun onay verdi i kurumlarda (4 ay, iki y l içerisinde, en az bir ay olmak kayd yla ikiye bölünebilir) lisans sonras dönemde bilimsel çal ma yapm olmak ve bunu belgelemek ya da Fakülte Yönetim Kurulunun onaylad uluslararas nitelikte, yurtd nda ve davete dayal özgün yap t, proje, ki isel ya da karma etkinliklere en az 2 kez bizzat kat lan ya da yurtd nda yap lan proje yar malar nda en az bir kez ödül alm olmak ya da Yardimci Doçentlik için gereken asgari toplam puan n 2 kat n elde etmi olmak, f) KPDS veya ÜDS den en az 70 ya da e de erlili i YÖK ce onaylanan yabanc dil puan alm olmak

13 A. SANATSAL ETK NL KLER PUAN 1. Özgün yap t, proje ya da tasar mlarla ki isel etkinlikte bulunma.* (sergi, proje, uygulama, tasar m, gösteri, vb.) Ulusal 20 Uluslar aras 30 *Her etkinlik farkl çal malardan olu ur. Bir önceki çal malar n en fazla % 25 i bir sonraki etkinlikte yer alabilir. Belgelendirmek zorunludur. 2. Karma sanat etkinliklerine kat lma.* (sergi, proje, uygulama, tasar m, gösteri vb.) Ulusal 3 Uluslar aras 5 *Her etkinlik farkl çal malardan olu ur. Bir önceki çal malar n fazla % 25 i bir sonraki etkinlikte yer alabilir. Belgelendirmek zorunludur. 3. Seçimli veya davetli sergi, proje, uygulama, tasar m, gösteri, vb. sanatsal organizasyon etkinliklerine kat lma. Ulusal 15 Uluslar aras Seçimli veya davetli sergi, proje, uygulama, tasar m, gösteri, vb. sanatsal organizasyonlarda ödül alma. Ulusal 20 Uluslar aras Çal malar n; (sanat eseri, proje, telif haklar, uygulamalar) resmi ve özel kurum ve kurulu lar veya sanat müzeleri taraf ndan sat n al nmas. Ulusal 15 Uluslar aras Yap tlar n, projelerin,tasar mlar n,uygulamalar n yay nlarda yer almas (kitap, ansiklopedi, katalog, periyodik sanat dergileri, belgesel nitelikli tv yay nlar, film) (Duyuru niteli indeki yay nlar geçerli de ildir.) Ulusal 5 Uluslar aras Alan ile ilgili proje ve sanatsal etkinlik jürilerinde görev alma. (Tez ve Doçentlik jürileri hariç) Ulusal 5 Uluslar aras 10 B. YAYINLAR VE ATIFLAR

14 1.a. Kitap yazarl.* (Anasanat dal ya da plastik sanatlar alan ile ilgili olmal d r). Türkçe 30 Yabanc dil** 75 1.b. Ansiklopedide bir bölüm veya kitap bölümü yazarl (derleme dahil) Türkçe 20 Yabanc dil** 30 1.c. Kitap de erlendirme yaz s : Türkçe 5 Yabanc dil** 8 1.d. Kitap bölümü de erlendirme yaz s : Türkçe 2 Yabanc dil** 4 1.e. Ansiklopedide bir madde tan mlamas : Türkçe 5 Yabanc dil** 10 * Türkçe ve yabanc dilde yaz lan kitap: Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu karar ve Üniversite Yay n Komisyonu onay gerekir. ** Uluslararas yabanc dil ( ngilizce, Almanca, Frans zca, talyanca, spanyolca) 2. Fakülte Yönetim Kurulu nun önerdi i ve Üniversitemiz Senatosu nun kabul etti i hakemli dergilerde yay mlanan makaleler. Yurt içi 10 Yurt d Sanat ya da tasar m konusunda yay mlanm di er yaz lar (derleme, ele tiri, katalog, proje tan t m, biyografi de erlendirme, vb.) Yurt içi 5 Yurt d Kitap çevirisi (sanat-bilim-kültür alan ile ilgili olmal d r). Türkçeye çeviri 15 Türkçeden yabanc dile çeviri Makale çevirisi Türkçeye çeviri 5 Türkçeden yabanc dile çeviri 8

15 6.a. Sempozyum ve kongre kitab nda yay mlanm bildiriler Ulusal 5 Uluslar aras 10 6.b. Panel, seminer, konferans, vb. kitab nda yay mlanm bildiriler Ulusal 2 Uluslararas 5 7.a. Dergilerde editörlük; Ulusal 5 Uluslararas 10 7.b. Dergilerde hakemlik; Ulusal 2 Uluslararas 5 7.c. Dergilerde yay n kurulu üyeli i; Ulusal 2 Uluslararas 5 8. At flar; (Kendi makalesine at flar hariç.) Ulusal (Bu kapsamda al nan puan 18 i geçemez) 1 Uluslararas 5 C. SEMPOZYUM VE KONGRELER 1.a. Sempozyum ve kongrelerde davetli konu mac olma. (Belgelendirilmesi zorunludur.) Ulusal 5 Uluslararas 10 1.b. Sempozyum ve kongrede sözlü sunum Ulusal 5 Uluslararas 10 1.c. Sempozyum ve kongrede poster sunumu Ulusal 2 Uluslararas 5 1.d. Panel, seminer, söyle i, konferans Ulusal 5 Uluslararas 10

16 2.a. Kitapl bilimsel/sanatsal kongre, sempozyum düzenleme (tasar m, düzenleme, dan ma, yürütme ve her türlü organizasyon) Ulusal 5 Uluslararas 10 2.b. Bu etkinliklerde katk da bulunarak görev almak Ulusal 2 Uluslararas 5 D. E T M VE ARA TIRMA FAAL YETLER : 1. Sonuçland r lm tez yönetimi Yüksek lisans tezi 10 Sanatta yeterlik tezi Sonuçland r lm bilimsel/sanatsal ve ara t rma proje yönetimi (projede yer alanlar) Ulusal 15 Uluslararas Son be y lda önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme 2 puan / yar y l 4. Bir kurum ya da kurulu taraf ndan talep edilen bilirki i ve bilimsel raporlar 5. Bir aydan uzun süreli bilimsel ara t rma için al nan Uluslararas burslar (kongre destekleri vb. hariç) 2 5 puan /1-3 ay süreli burs ORTAK ÇALISMALARDA PUAN DA ILIMI : 1. Yay nlar (kitap, makale, bildiri sunumu) ve Ortak eser/proje çal malar nda puanlar, ara t rmac /sanatç /tasar mc /yazar say s na göre a a daki ekilde hesaplan r. Tek Ki i 1 birim --- ki Ki i 0,50 birim + 2 Puan Üç Ki i 0,33 birim + 2 Puan Dört Ki i 0,25 birim + 2 Puan Be Ki i ve Üstü 0,20 birim + 2 Puan lk ara t rmac /yazar/tasar mc /sanatç

17 HACETTEPE ÜN VERS TES ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI Ö RET M ÜYEL NE YÜKSELT LME VE ATANMA KR TERLER PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELT LME VE ATANMA BA VURUSU Ç N: ANASANAT/ANA B L M DALLARINA ÖZGÜ ÖZEL KO ULLAR Piyano Ana Sanat Dal, Yayl Çalg lar Ana Sanat Dal *, Üflemeli ve Vurmal Çalg lar Ana Sanat Dal *, Orkestra efli i Sanat Dal, Opera Ana Sanat Dal *, Oyunculuk Sanat Dal, Kompozisyon Sanat Dal : Doçentlik unvan n ald ktan sonra; 1. En az 120 toplam puan alm olmak, 2. Bu puan n en az 45 ini B, C, D, E, F ve G kapsam ndaki etkinliklerden elde etmi olmak, 3. Ba vurulan Ana Sanat/Sanat Dal itibar yla, a a da belirtilen asgari ko ullar sa lamak. Asgari Ko ullar: a. Piyano Ana Sanat Dal, Yayl Çalg lar Ana Sanat Dal, Üflemeli ve Vurmal Çalg lar Ana Sanat Dal : A.1.1 kapsam nda en az 1 etkinlik, A.1.2 kapsam nda, biri yurt d nda olmak üzere en az 2 etkinlik, A.1.3 kapsam nda en az 2 etkinlik gerçekle tirmek; C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, E kapsam ndaki etkinliklerden en az 8 puan alm olmak. b. Orkestra efli i Sanat Dal : A.2.1 ya da A.2.3 kapsam nda en az 1 etkinlik, A.2.2 kapsam nda, biri yurt d nda olmak üzere en az 3 etkinlik gerçekle tirmek; C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, E kapsam ndaki etkinliklerden en az 8 puan alm olmak. c. Opera Ana Sanat Dal : A.3.2 kapsam nda, biri yurt d nda olmak üzere en az 2 etkinlik, A.3.4 kapsam nda en az 1 etkinlik, A.3.5 kapsam nda en az 1 etkinlik, A.3.6 kapsam nda en az 1 etkinlik gerçekle tirmek; C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, E kapsam ndaki etkinliklerden en az 8 puan alm olmak. d. Oyunculuk Sanat Dal :

18 A.5.1 ya da A.5.2 kapsam nda, en az biri yurt d etkinli inden elde edilmi olmak üzere en az toplam 20 puan alm olmak, A.5.3 kapsam nda en az 1 etkinlik gerçekle tirmek, A.5.4 kapsam nda en az 1 etkinlik gerçekle tirmek, C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, E kapsam ndaki etkinliklerden en az 8 puan alm olmak. e. Kompozisyon Sanat Dal : A.6.1 kapsam nda en az 1 eser bestelemek veya A.6.2, A.6.3 ya da A.6.4 kapsam nda en az 1 ve buna ek olarak A.6.5, A.6.6, A.6.7 ya da A.6.8 kapsam nda en az 1 eser bestelemek, C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, E kapsam ndaki etkinliklerden en az 8 puan alm olmak. Bale Dansç l Sanat Dal, Modern Dans Sanat Dal *: 1. Lisans mezuniyetinden ba layarak Doktora/Sanatta Yeterlik Derecesinin al nmas na kadar geçen sürede, A.4.1 ve A.4.2 kapsam nda, en az biri yurt d etkinli inden elde edilmi olmak üzere en az toplam 20 puan alm olmak, 2. Doçentlik unvan n ald ktan sonra a. En az 100 puan alm olmak, b. Bu puan n en az 45 ini B, C, D, E, F ve G kapsam ndaki etkinliklerden elde etmi olmak, c. A.4.4 kapsam nda en az 1, A.4.5 kapsam nda en az 1 ve A.4.6 kapsam nda en az 2 olmak üzere toplam en az 4 etkinlik gerçekle tirmek, d. C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, e. E kapsam ndaki etkinliklerden en az 8 puan alm olmak. Koreoloji Sanat Dal : Doçentlik unvan n ald ktan sonra 1. En az 120 toplam puan alm olmak, 2. Bu puan n en az 45 ini B, C, D, E, F ve G kapsam ndaki etkinliklerden elde etmi olmak, 3. A.7.5 ya da A.7.6 kapsam nda en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, 4. C.1, C.2, C.3 ya da C.4 kapsam nda, birinci isim oldu u en az 2 etkinlik gerçekle tirmek, 5. E.1 kapsam nda, biri yurt d nda gerçekle tirilmek ko uluyla en az 2 etkinlikte bulunmak, Müzikoloji Bölümü, Tiyatro Ana Sanat Dal n n Oyunculuk d nda kalan alanlar, Müzik Teorisi alan :

19 Doçentlik unvan n ald ktan sonra, 1. En az 120 toplam puan alm olmak, 2. A a da belirtilen asgari ko ullar sa lamak. Asgari Ko ullar: C.1 kapsam nda birinci isim oldu u en az 1 etkinlik gerçekle tirmek, C.3 kapsam nda, yurt d hakemli dergilerde yay mlanm en az 1 ve yurt içi hakemli dergilerde yay mlanm en az 2 makalesi bulunmak, E.1 kapsam nda, biri yurt d nda gerçekle tirilmek ko uluyla en az 2 etkinlikte bulunmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Akademik yükseltme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ve Öğretim Üyeliği ne

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU RET M ÜYES YET RME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖ RET M KURULU BA KANLI I, Ankara 2013 1 Bu K lavuz uygulay lara ve ilgililere destek amac yla haz rlanm r. ÖYP'ye ba vuran adaylar ilgili mevzuatta yer

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ SUNUŞ Değerli Gazililer, Kurallar ve kriterlerin yönettiği, kurumsallaşmış bir

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES

YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES BA KENT ÜN VERS TES YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönerge, 2010-2011 E itim ve Ö retim y ndan itibaren, Yabanc Uyruklu Ö renci nav n kald lmas nedeniyle,

Detaylı

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i 18.07.2009

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve

Detaylı

BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015

BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015 BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015 çindekiler 1 GENEL 2 2 YAYIN DESTE 2 2.1 Genel Kurallar................................... 2 2.2 Makale Deste i...................................

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı