BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar"

Transkript

1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, bir temel hak olarak Anayasanın güvence altına aldığı sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin, çağdaş eğitiminin sanat düzeyi ve bilincinin yükseltilmesine katkıda bulunmak; bu katkıyı gerçekleştirmek için yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini seyircisine ulaştırmak, Türk Tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Tiyatro Şube Müdürlüğünün amaç, kuruluş, görev alma ve çalışma esaslarını düzenler. Yasal Dayanak MADDE 3 - (1) İşbu yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; a) ABT: Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosunu, b) Belediye: Antalya Büyükşehir Belediyesini, c) Daire Başkanı: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanını ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Yönetim ve Hizmet Birimleri, Görev ve Sorumluluklar Kuruluş MADDE 5 (1) ABT nin, amacına ulaşmak için yararlandığı Yönetim Basamakları aşağıdaki gibidir: a) Genel Sanat Yönetmeni, b) Organlar, 1) Tiyatro Şube Müdürlüğü, 2) Yönetim Kurulu, 3) Disiplin Kurulu. c) Hizmet Bölümleri 1) Sanat Çalışanları Bölümü (Genel Sanat Yönetmeni, Yönetmenler, Oyuncular, Sahne Direktörü, Dekoratörler ve Kostüm Kreatörleri, Dramaturglar, Müzikçiler ve Dansçılar), 2) Sahne Direktörlüğü, 3) Teknik Kurul, 4) Dramaturgi Kurulu, 5) Halkla İlişkiler, Kitaplık, Arşiv ve Müze Birimi. Genel Sanat Yönetmeni MADDE 6 (1) ABT sanatsal açıdan Genel Sanat Yönetmeni tarafından yönetilir. ABT nin tüm sanatsal faaliyetlerinden ve işleyişinden Daire Başkanlığına karşı sorumludur. (2) Genel Sanat Yönetmeni, tiyatro alanında eğitim görmüş veya çalışmış, rejisör, oyuncu, yazar, eleştirmen veya öğretim üyesi olabileceği gibi, bu alandaki kültür ve tecrübesi ile ülke YM.31/R.00/1.8

2 düzeyinde ün yapmış sanatçılar arasından ABT nin tüm sanat çalışanları tarafından gizli oyla belirlenen en çok oy almış 3 aday arasından Büyükşehir Belediye Başkanınca atanır. Bu göreve vekaleten atanacak olanlarda da aynı vasıflar aranır. Genel Sanat Yönetmeni seçimi Yönetim Kurulu üye seçimleri ve Disiplin Kurulu üye seçimleri ile birlikte yapılır. Görev süresi 3 yıldır. (3) Genel Sanat Yönetmeni, ABT nin bütün sanatsal üretim çalışmalarını düzenlemek, sanat disiplinini sağlamak ve sanatçıların hizmet sicillerini tutmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulunun doğal başkanıdır. Gerekli görürse, tiyatronun sanatçıları arasından yeteri kadar yardımcı seçebilir. Genel Sanat Yönetmeni, ABT Yayın Organının Antalya Büyükşehir Belediyesi adına sahibidir. (4) Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosunu, Genel Sanat Yönetmeni temsil eder. Protokolün gerektirdiği durumlarda yerine sanatçıları görevlendirebilir. (5) Yönetim kurulunca oynanmasına karar verilen oyunların Rejisörlerine ve oyunların başlama tarihlerine karar verir. Rol ve görev dağılımlarını onaylar. Tiyatro Şube Müdürlüğü MADDE 7 (1) ABT nin idari hizmetleri, ilgili yasalar uyarınca atanan bir müdür, yeterli sayıda personel eliyle yürütülür. Tiyatro Şube Müdürü MADDE 8 (1) Müdür, idarecilik görevlerinde olumlu sicil almış olanlar arasından Belediye Başkanınca atanır; yasaların verdiği görevler yanında tiyatro ile belediye arasındaki ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülmesinden de sorumludur. İdarenin bütçesini hazırlar. İdare bünyesindeki Personelin sicillerini tutar. Kurumun ita amiri, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. (2) Tiyatro Şube Müdürü, Genel Sanat Yönetmenliğinde aranan koşullara uygun ise Genel Sanat Yönetmeni adayı olabilir, seçilmesi halinde Tiyatro Şube Müdürlüğü ve Genel Sanat Yönetmenliği görevlerini birlikte yürütür. Yönetim Kurulu MADDE 9 (1) Yönetim Kurulu; Genel Sanat Yönetmeni, Tiyatro Şube Müdürü, Oyuncuların gizli oy ile kendi aralarından seçtikleri sanatçı 2 üye, Teknik Kurul Sorumlusu 1 üye ve Genel Sanat Yönetmeninin seçeceği 1 üye olmak üzere 6 kişiden oluşur. (2 ) Tiyatro Şube Müdürü dışındaki üyeler 3 yıl için seçilirler. (3) Seçilmiş üyeler yeniden seçilebilirler. Yeni atamalar yapılıncaya kadar eski üyelerin görevi devam eder. Boşalan üyeliğe gelen öncekinin süresini tamamlar. (4) Tiyatro Şube Müdürü, Genel Sanat Yönetmeni olarak seçildiği takdirde Yönetim Kurulu üye sayısı 5 kişiden oluşur. Toplantı ve karar alma MADDE 10 - (1) Genel Sanat Yönetmeni Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Genel Sanat Yönetmeninin mazereti nedeniyle Kurul toplantısına katılmaması halinde Belediye Tiyatrosundaki hizmeti bakımından kıdemli olan sanatçı üye başkanlık görevini yüklenir. Her üyenin tek oyu vardır. Eşitlik halinde başkanın oyu çift sayılır. Yönetim Kurulu kararları dijital ortamda karar defteri olarak kayıt altına alınır, bir nüshası üyelerce imzalanır ve karar defteri dosyasına kaldırılır. 3 yıllık dönem sonunda bu dosya zimmet ile arşive teslim edilir. Anılan bu dosya arşive teslim edilinceye kadar Genel Sanat Yönetmeninin zimmetinde bulunur. (2) Yönetim Kurulu sezon içinde ayda en az 1 kez toplanır ve bu toplantılar gizli yapılır. Toplantı gün ve saatleri Yönetim Kurulunca saptanır. Genel Sanat Yönetmeni, Tiyatro Şube Müdürü veya Sanatçı üyelerden ikisi her zaman olağanüstü toplantı çağrısı yapabilir. Yaz aylarının toplantı düzeni kapanış toplantısında özel takvime bağlanır. Özel durumlarda bilgi almak üzere ilgililer toplantılara çağrılabilirler YM.31/R.00/2.8

3 (3) Yönetim Kurulu 4 kişiden az üye ile toplanamaz. Kurul gündemini üyelerin teklifleri oluşturur. Gündemdeki her konu görüşüldükten sonra oylanıp karara bağlanmadıkça diğer bir konuya geçilmez. (4) Özürsüz ve kesintisiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer. Bu üye Genel Sanat Yönetmeni ise istifa etmiş sayılır. Katılmama durumu son toplantıda bir tutanak ile saptanıp, Daire Başkanının onayına sunulur. (5) Dramaturgi Kurulunca önerilen oyunlardan hangilerinin repertuara alınacağına ve o sezon sahneye konulacak oyunlara Yönetim Kurulu karar verir. Oyunların Rejisörleri ise Genel Sanat Yönetmenince belirlenir. (6) Belediye Tiyatrosunun Ulusal ve Uluslararası düzeydeki şenlik, şölen, festival gibi sanat gösterilerine katılmasına, turneler düzenlemesine karar verir. Disiplin Kurulu MADDE 11 - (1) Disiplin Kurulu, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Sanat Yönetmeni, Tiyatro Şube Müdürü, Genel Sanat Yönetmeninin en az 5 yıl deneyimli sanatçılar arasından seçeceği 1 sanatçı, Tiyatro Şube Müdürü ile Genel Sanat Yönetmeni aynı kişi olduğu takdirde 2 sanatçı üye ve oyuncuların kendi aralarından seçeceği 1 sanatçı üye olmak üzere 5 kişiden oluşur. Disiplin Kurulunda bulunan sanatçı üyeler 3 yılda bir yenilenir. (2) Disiplin Kurulunun Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanıdır. Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanının olmadığı toplantılarda, Genel Sanat Yönetmeni Disiplin Kuruluna Başkanlık yapar. Disiplin Kurulu toplantıları gerektiğinde, Kurul Başkanının saptayacağı bir günde yapılır ve üyelere duyurulur. Genel Sanat Yönetmeni yazılı istemi ile olağanüstü toplantı talebinde bulunabilir. Disiplin Kurulu 4 kişiden az üye ile toplanamaz. (3) Disiplin Kurulu kararları çoğunlukla alınır. Eşitlik durumunda Kurul Başkanının oyu 2 oy sayılır. (4) Uyarı ve kınama cezaları, savunma alındıktan sonra Daire Başkanı veya Genel Sanat Yönetmeni tarafından verilebilir. Temelli çıkarma hakkında Disiplin Kurulu görüş bildirir, bu cezaya karar verme yetkisi Belediyenin tabi olduğu üst Disiplin Kuruluna aittir. Hizmet bölümleri MADDE 12 - (1) Sanat çalışanları bölümünde görevli kişiler (Genel Sanat Yönetmeni, Yönetmenler, Oyuncular, Sahne Direktörü, Dekoratörler ve Kostüm Kreatörleri, Dramaturglar, Müzikçiler ve Dansçılar) aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdırlar: a) Yönetmenler: Aşağıdaki niteliklere sahip olan sanatçılar Belediye Tiyatrosu sahnelerinde oyun yönetebilirler. 1) Belediye Tiyatrosunun sanatçı kadrosunda en az on yıl sürekli çalışmış olanlar, 2) Üniversite veya konservatuarların tiyatro bölümlerini bitirenlerden, Türkiye de en az üç ayrı oyunu başarı ile yönetmiş olanlar, 3) Sahnelenecek oyunun yönetmenine Genel Sanat Yönetmeni karar verir, 4) Genel Sanat Yönetmeni yasalara ve yönetmeliğe uygun şartlarla dışarıdan yönetmen çağırabilir, 5) Yönetmen sahneleyeceği oyunun reji defterini düzenler ve provaların bitiminde kitaplık ve arşiv sorumlusuna teslim eder. b) Oyuncular: Aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdırlar: 1) Üniversitelerin, konservatuarların tiyatro bölümlerini bitirenler, 2) Belediye Tiyatrosunun dışındaki tiyatrolarda, oyuncu olarak başarılarını kanıtlamış olanlar, 3) Tiyatro mesleğinde amatör çalışmalarda yetenekleriyle dikkati çekenler Yardımcı Oyuncu olarak 1 yıllık süre içinde denenebilirler YM.31/R.00/3.8

4 4) Deneme süresinde başarılı görülen Yardımcı Oyuncular Yönetim Kurulu tarafından asli oyuncu kadrosuna alınmak üzere önerilebilirler. 5) Deneme süresi içinde ABT ye faydalı olamayacakların süre dolmadan da ilişikleri kesilebilir. c) Sahne Direktörü: Sahne Direktörü, Genel Sanat Yönetmeninin, göstereceği adaylar içinden Yönetim Kurulunca atanır. ç) Dekoratörler ve kostüm kreatörleri: Üniversiteler, Fakülteler, Sanat Akademileri ve Yüksek Okulların Tiyatro konuları ile ilgili bölümünü bitirenler ile sonradan tiyatro dekoru kostümcülüğünü seçmiş olan ressam, mimar gibi sanatçılar Belediye Tiyatrosunun dekoratör ve kostüm kreatörü kadrolarında görev alabilirler. d) Dramaturglar: Dramaturglar Konservatuar veya Üniversitelerde Tiyatro bölümünü bitirmiş veya tiyatro dalında yazar, oyuncu, araştırmacı, eleştirmen, çevirmen olarak ün yapmış kişilerden oluşur. e) Müzikçiler ve dansçılar: Aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdırlar: 1) Oyunların müzik, şarkı ve dans çalışmalarını gerçekleştirecek sanatçılar, tiyatronun asli kadrosuna alınabilecekleri gibi, geçici olarak da görevlendirilebilirler. 2) Sürekli kadroya alınacakların konuları ile ilgili bir yüksek okulu ya da Konservatuarı bitirmiş veya bu alandaki kültür ve tecrübesi ile ülke düzeyinde ün yapmış sanatçılar arasından olmaları şarttır. (2) Sahne direktörlüğü: Sahne Direktörünün görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: a) Sahne Direktörlüğü Tiyatro hizmetinin sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için, sahneye ve öteki teknik bölümlere ilişkin ihtiyaçların sağlanmasından, sanatçı, memur ve işçilerin üretimlerindeki verimin arttırılması için gereken önlemlerin alınmasından; istatistiki bilgilerin toplanmasından ve yapım işlerinin koordinasyonundan Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. b) Direktör, Tiyatronun bütün bölümleri arasındaki bağlantıyı sağlamak ve Teknik Kurul ile prova edilmekte ya da oynanmakta olan oyunlardan gelen raporları bizzat toplamak, gecikmesinde sakınca bulunan önlemleri aldıktan sonra kendi görüşünü de ekleyerek sıra numarası altında Yönetim Kuruluna sunmakla yükümlüdür. (3) Teknik Kurul: Sorumluluk alanı ve görevleri aşağıdaki gibidir: a) Teknik Kurul; Sahne teknisyenleri, ışık teknisyenleri, ses teknisyenleri, Aksesuarcılar, Kostümcüler, Peruka-Kuaför, dekor yapım elemanları ve teknik diğer birim (Marangoz, Demirci, Boyacı vb.) sorumlularından oluşur. Teknik Kurul Genel Sanat Yönetmenine bağlı olarak görev yapar. Bu sorumluları Yönetim Kurulu saptar. b) Teknik Kurul, Genel Sanat Yönetmeninin çağrısı ile toplanır. Oyunun bütün teknik ihtiyaç ve sorunlarının görüşüleceği bu Kurul aldığı kararları rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar. Sonuca Yönetim Kurulu Karar verir. (4) Dramaturgi Kurulu: Görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: a) Dramaturgi Kurulu, Genel Sanat Yönetmeninin önereceği adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenen en az 2 üyeden oluşur. ABT na gönderilen oyunları, tiyatronun amaçları doğrultusunda inceleyip, sanatsal ve teknik açıdan ön değerlendirmesini yaparlar. Dünya Tiyatrolarını izler dilimize çevrilmesini uygun buldukları oyunları Yönetim Kurulu na önerirler ve inceledikleri oyunlar hakkında raporlar hazırlarlar. b) Dramaturgi kurulunda görev alan sanatçılar, gerek yazarlarla işbirliği yaparak oyun metinleri üzerinde, gerekse oyunların sahnelenmesinde lüzumlu Dramaturgi çalışmalarını ve Genel Sanat Yönetmeninin sanatla ilgili konularda kendilerinden isteyeceği diğer işleri yaparlar. (5) Halkla İlişkiler, Kitaplık, Arşiv ve Müze Birimi: Görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: a) Genel Sanat Yönetmeninin atayacağı uzman başkanlığında Yönetim Kurulunun onayı ile Müdürlüğün vereceği yeteri kadar personelden oluşur. Genel Sanat Yönetmenine bağlı olarak çalışır. Belediye Tiyatrosunun Kültür ve Sanat faaliyetlerinin halka ulaştırılması için gerekli afiş, ilan, reklam işlerini yürütür, özel galalar düzenler, tiyatro yayın organının hazırlanmasını sağlar YM.31/R.00/4.8

5 b) Belediye Tiyatrosunda oynanan bütün oyunların, Video, CD DVD ve film arşivini oluşturur. Oynanmış, oynanmamış teksir ya da el yazısı oyunlarla, yazılı ve basılı bütün belgelerin, reji defterlerinin, oyun resim ve fotoğraflarının, ses bantları ve gazete kupürlerinin sınıflandırılmasını yapmak, korumak ve bunlara isteyenlerin yararına Genel Sanat Yönetmeninden izin almak ve kütüphane dışına çıkartmamak şartı ile sunmakla görevlidir. Kitaplıktan eser alanlar en çok 15 gün içinde geri vermek zorundadır. c) Türk tiyatro tarihinin ve ABT nin ana arşivini karşılayacak bir müzenin oluşturulmasına yarayacak eşya ve belgelerin toplanması için ABT ye bağlı bir Tiyatro Müzesi oluşturulur. MADDE 13 - (1) Oyuncu, rejisör, dekoratör, kostümcü, müzikçi, dansçı olarak Belediye Tiyatrosu sanatçıları, görev aldıkları bütün sanat çalışmalarını Belediye Tiyatrosu adına yaparlar. Tiyatronun tanıtımı için kullanılmak üzere hazırlanan, basın resimleri, kısa metrajlı film, radyo, televizyon ve sinema çekimi çalışmalarından dolayı yukarıda belirtilen kişiler aylıklarından ayrı bir telif ücreti isteyemezler. Mali yılı bütçe hazırlığı MADDE 14 - (1) ABT nin yıllık sanat çalışmaları ile ilgili bütçe önerisinin hazırlanması Yönetim Kurulunun görevidir. Tiyatro Şube Müdürü Yönetim Kurulunun hazırlayacağı bu bütçe ile kendisinin hazırlayacağı idari kısma ait bütçeyi, Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerine göre düzenleyerek Daire Başkanlığına sunar. Bütçenin uygulanması aşamasında da yasaların ön gördüğü bütün aktarma işlemleri Yönetim Kurulunun bilgisi altında yapılır. Geçici görevlendirmeler MADDE 15 - (1) ABT, yasal mevzuat ve yönetmeliklere uygun biçimde yerli veya yabancı sanatçı, yönetmen ve eğitmen gibi tiyatro adamlarını Misafir Sanatçı olarak davet edebilir. Bu karar Yönetim Kurulunda alınır. Yönetim Kurulu bu kişilerin ücretlerinin, yolluklarının, konaklama, ulaşım ve iaşe giderlerinin belirlenmesi için önerisini Daire Başkanına sunar, Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ve gerekli yasal izinler alındıktan sonra uygulamaya koyar. (2) Yurtiçi ve yurtdışına geçici görevle veya kurs, seminer, görgü ve bilgilerini arttırmak üzere gideceklerin kalış sürelerini ve gidecek olanları Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ile Yönetim Kurulu belirler. Daire Başkanının görüşü, Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ve gerekli yasal izinler alındıktan sonra uygulanır. Yurtiçinde görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilmeler halinde, gündelik ve yol giderleri 6245 Sayılı Harcırah Yasası Hükümlerinde saptanan süreyi aşamaz. Yurtdışı görevlendirmelerinde de 6245 Sayılı Harcırah Yasasının ilgili hükümleri uygulanır. Turne ve sanatsal olarak geçici görevlendirmelerde de gündelik ve yol giderleri 6245 sayılı Harcırah Yasasının ilgili hükümlerine göre uygulanır. Aynı hükümler Misafir Sanatçılar içinde geçerlidir. Yıllık çalışma düzeni ve turneler MADDE 16 (1) ABT her yıl Ekim ayı içinde perdelerini açar. Sanat yılının sonunu Yönetim Kurulu belirler, ancak bu tarih olağanüstü bir neden olmadıkça 30 Nisan dan önceye rastlatılamaz. Yaz dönemi çalışmaları; izinler, prova başlama tarihleri, yaz turneleri ve diğer çalışmalar sezon sonu toplantılarında Yönetim Kurulunca belirlenir. (2) Sezona başlama tarihini Yönetim Kurulu gerekli görürse değiştirebilir. Tiyatro mesleğinin özelliği gereği olarak Sanatsal üretim yapan personelin çalışma saat ve düzeni Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. (3) Sanatsal üretim yapan personel, ABT nin iş ve işleyişiyle ilgili Genel Sanat Yönetmenince verilen diğer görevleri de yapmakla yükümlüdür. (4) ABT, personele ve halka yönelik eğitim çalışmaları yapabilir. Ancak bu çalışmalarını Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Sanat Yönetmeninin denetimi altında yapılması zorunludur. ABT, YM.31/R.00/5.8

6 Yönetim Kurulu kararı, Daire Başkanlığı görüşü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı onayı ile mevzuat hükümlerine uygun olması ve yasal hakların yerine getirilmesi koşulu ile yurtiçi, yurtdışı turnelere, festivallere, şenlik ve etkinliklere katılabilir ve bunları kendi ilinde düzenleyip, organize edebilir. Telif hakları MADDE 17 (1) ABT tarafından sahnelenecek eserlerin yazarları, çevirmenleri ve bestecilerin telif hakları, yürürlükteki yasalar ve Türkiye nin bağlı olduğu uluslararası anlaşma hükümleri uyarınca ödenir. ABT ye ait eşya ve malzemelerin tiyatro dışına çıkarılması MADDE 18 - (1) Tiyatroya ait eşya ve malzemeler, Belediye Tiyatrosu dışındaki etkinliklerde, Genel Sanat Yönetmeninin onayı ile kullanılabilir. Tiyatro dışı çalışmalar MADDE 19 - (1) ABT sanatçıları, mesleklerinin onuruna uygun olmak, tiyatrodaki faaliyetlerini aksatmamak ve Yönetim Kurulundan her defasında izin almak şartıyla, kendi tiyatroları dışında film, tiyatro, dublaj, radyo, televizyon ve reklam çalışmalarına katılabilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Disiplin Hükümleri Disipline aykırı davranışlar ve cezalar MADDE 20 (1) Hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile bu yönetmeliğin ve sözleşme hükümlerinin emrettiği görevleri yerine getirmeyenlere, Devlet Memurları Yasası ve İş Kanununun disipline ilişkin hükümleri saklı tutularak, ABT Yönetmeliğinin Disipline Aykırı Davranışlar ve Cezalar Maddesi gereğince ve tiyatro mesleğinin özelliği nedeniyle; a) Uyarı, b) Kınama, c) 1 günden 5 güne kadar ücret kesmek, ç) 5 günden 15 güne kadar ücret kesmek, d) 15 günden 3 aya kadar geçici çıkarma, e) Temelli çıkarılma, disiplin cezaları uygulanır. Uyarı cezası MADDE 21 - (1) Aşağıdaki durumlarda uyarı cezası verilir: a) Mazeretsiz olarak provaya geç gelmek ya da hiç gelmemek, b) Yönetim Kurulu Kararı olmadan oyunun başlamasından en az bir saat önce tiyatroda bulunmamak, c) Oyunda antre kaçırmak, ç) Oyuna eksik aksesuarla çıkmak. Kınama cezası MADDE 22 - (1) Aşağıdaki durumlarda kınama cezası verilir: a) Rejisörden izin almadan oyun metni dışına çıkmak ve mizansen değiştirmek, b) Perdenin erken açılmasına, geç ya da erken kapanmasına neden olmak, c) Işıkları-ses düzenini, zamanından erken açmak ya da geç kapamak, ç) Sahne gereçlerini gereği gibi kullanmamak ve bunlara zarar vermek, d) Raporları gerçeğe uygun olmayan biçimde düzenlemek, YM.31/R.00/6.8

7 e) Görevli bulunduğu oyunda, oyundan önce ya da oyun süresince seyirci arasında dolaşmak, sahne gerisine tiyatro ile ilişkisi olmayan kişileri getirmek, f) Kendisine görev verilmek üzere arandığında tiyatroca bilinen adresinde bulunmamak ve bırakılan sözlü ya da yazılı bildirime rağmen ertesi sabah tiyatroya gelerek ilgililerle bağlantı kurmamak, g) Tiyatrodan aldığı eser ya da malzemeyi süresi içinde geri vermemek. 1-5 gün ücret kesme cezası MADDE 23 - (1) Aşağıdaki durumlarda 1 günden 5 güne kadar ücret kesme cezası uygulanır: a) 21.Maddedeki suçları bir tiyatro sezonu içinde iki defa işlemek, b) Oyunun geç başlamasına neden olmak, c) Görevlilerin çalışmasını engellemek gün ücret kesme cezası MADDE 24 - (1) Aşağıdaki durumlarda 5 günden 15 güne kadar ücret kesme cezası uygulanır: a) 22. Maddedeki suçları bir tiyatro dönemi içinde iki defa işlemek, b) Verilen sanatsal görevleri ret etmek, c) İzin almadan sanat ile ilgili bile olsa, tiyatro dışında başka iş yapmak. 15 gün-3 ay geçici çıkarılma cezası MADDE 25 - (1) Aşağıdaki durumlarda 15 günden 3 aya kadar geçici çıkarılma cezası uygulanır. Çıkarılma süresince ücret ödenmez ve süre hizmetten sayılmaz. a) Bir tiyatro dönemi içinde 23. ve 24. Maddelerde sayılan suçları iki defa işlemek, b) Tiyatro içinde ve dışında kurumun onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunmak, yayın yaptırmak, televizyon, sinema, dergi, afiş ve reklamlarda bu yönetmeliğin 19. Maddesinde sayılan ikinci görev yasağına tabi olmayan işlerde Belediye Tiyatrosu Sanatçısına ve Mensubuna yakışmayacak tutumlarda bulunmak, c) Tiyatro içinde sürekli geçimsizlik yaratmak ve huzuru bozmak, ç) Temsilin verilmesini önlemeye teşebbüs etmek ya da sebebiyet vermek, d) Gerçeğe aykırı mazeretlerle oyuna gelmemek ya da görevini terk etmek, e) Tiyatroya içkili gelmek, f) Temsil ve provalarda görevli olsun ya da olmasın İl hudutları dışına çıkmak, g) Yönetim Kurulundan izin almadan tiyatroda yayın dağıtmak ve satmak. Temelli çıkartılma MADDE 26 - (1) Aşağıdaki durumlarda tiyatrodan temelli çıkartılma cezası uygulanır: a) 25 inci maddedeki suçları bir tiyatro dönemi içerisinde iki defa işlemek, b) Kumar oynatmak, içki içmeyi itiyat edinmek, uyuşturucu madde kullanmak, c) Tiyatrodaki görevine mazeretsiz ve kesintisiz on gün gelmemek. Uygulama alanı MADDE 27 - (1) Cezayı icap ettiren hareketler, Belediye Tiyatrosu binaları içinde, tatil devresinde oyun içinde ve dışında, turnelerde de olsa Yönetmelik aynen uygulanır. Ceza erteleme hakkı MADDE 28 - (1) Yönetim Kurulunun Disiplin cezalarını uygulanmasını, bir tiyatro sezonu erteleme hakkı saklıdır YM.31/R.00/7.8

8 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Seçimler MADDE 29 (1) Yönetmeliğin, Büyükşehir Belediye Meclisince onaylandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Genel Sanat Yönetmeni, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimleri yapılır. Yürürlükten kalkan yönetmelik MADDE 30 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile tarih ve 268 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Yönetmeliği yürürlükten kalkar. girer. Yürürlük MADDE 31 - (1) Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayından sonra yürürlüğe Yürütme MADDE 32 (1) Bu yönetmelik hükümlerini, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Prof.Dr.Mustafa AKAYDIN Deniz FİLİZ Kadir ALKIŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Divan Katibi Divan Katibi YM.31/R.00/8.8

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-7 I. BÖLÜM Genel hükümler Amaç Madde 1- Bursa Su ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ 4323 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2004 No : 2004/7355 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20/5/1946 No

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU AÇIK SU (OPEN WATER) HAKEM TALİMATI AMAÇ 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu talimatın amacı, Açık Su Yüzme (Open Water) Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nın

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr.

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr. ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ Derleyen: Dr.Mustafa Altun http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK İÇİNDEKİLER 1. KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ'NİN

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Kısa İsim Tefsir Amaç Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar İKİNCİ KISIM Yükseköğretimin

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı