Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn Tanýtýmý Fonksiyon Tanýtýmý Kullaným Fanýn Açýlmasý...13 Güç Kademesi Seçimi...13 Fan Süresini Uzatma...14 Fanýn Kapatýlmasý...14 Lambalarýn Açýlmasý...15 Ocak Lambalarýnýn Kýsýlmasý...15 Lambalarýn Kapatýlmasý...15 Çalýþma Saati Sayacý...15 Temizlik ve Bakým Davlumbaz Gövdesi...19 Yað Filtreleri...20 Koku Filtresinin Takýlmasý/Deðiþtirilmesi...22 Halojen-Lambanýn Deðiþtirilmesi...23 Cihaz ÖLçüleri Ocak ile Davlumbaz Arasýndaki Mesafe (S) Montaj Montaj Malzemesi...26 Montaj Talimatý Koruyucu Folyo...28 Cihazýn Sökülmesi...28 Hava Tahliyesi Kondense Su Musluðu Ses Ýzolasyonu...31 Elektrik Baðlantýsý DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma Serbest Baðlantý...33 Lamba Þalterinin Baðlanmasý...33 Müþteri Hizmetleri Teknik Bilgiler

3 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj parçalarý (folyo ve styropor) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Bu cins ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde saklayýnýz ve mümkün olduðu kadar çabuk evden çýkartýnýz. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 3

4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu davlumbaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Kullaným kurallarý dikkate alýnmadan kullanýldýðýnda kiþi ve eþya zarar görebilir. Davlumbazý kullanmadan önce kullaným kýlavuzunu okuyunuz. Burada davlumbazýn montajý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi korumuþ ve cihazýnýzýn da zarar görmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý Davlumbaz evde ve ev benzeri teþhir salonlarýnda kullanýlabilir, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve benzeri iþyerlerinde çiftlik evlerinde otel, motel, kahvaltýlý pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda müþteriler tarafýndan kullanýlabilir. Bu davlumbaz sadece ev benzeri ortamlarda yemek piþirme sýrasýnda oluþan yaðlý yemek buharlarýnýn çekilmesi ve havanýn temizlenmesi için üretilmiþtir. Bu davlumbaz dýþ alanda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Bunun dýþýndaki tüm kullanýmlar tehlikeli ve yasaktýr. Miele firmasý yanlýþ kullanýmdan doðabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Davlumbazýn çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna izin vermeyiniz. 8 Yaþýn altýndaki çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile davlumbazdan uzak tutulmalýdýr. Sekiz yaþýndan itibaren cihazýn nasýl güvenle çalýþacaðý anlatýldýktan sonra çocuklar davlumbazý yanlarýnda bir büyük olmadan kullanabilirler. Çocuklar yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri anlayabilecek durumda olmalýdýr. Halojen lambalý davlumbazlarda lambalarýn açýkken çok ýsýndýðýný ve hatta kapatýldýktan sonra da bir süre sýcak kaldýðýný unutmayýnýz. Yanýklarý önlemek için lambalar soðuyuncaya kadar çocuklarý lambalardan uzak tutunuz. 4

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Davlumbazýn montajýný gerçekleþtirmeden önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý bir cihaz güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! Davlumbazýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce mutlaka tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans ve akým) þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn zarar görmemesi için bu verilerin mutlaka uyuþmasý gerekir. Bu konuda emin olmak için uzman bir elektrikçiye danýþýnýz. Davlumbazýn elektrik emniyeti ancak yasalara uygun olarak döþenmiþ koruyucu bir sistemin (topraklý hat) mevcut olmasý lazýmdýr. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu sistemin var olup olmadýðýný bir uzman elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Üretici firma hasarlý veya eksik hat nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz (örneðin: elektrik çarpmasý). Montaj ve bakým iþleri veya tamirler ancak üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ personel tarafýndan yapýlabilir. Hatalý montaj- ve bakým iþleri veya tamirler cihazý kullanan kiþi için önemli tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. Bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele parçalarý ile yenilenebilir. Üretici firma sadece bu parçalarla cihazýn emniyetle çalýþmasýný saðlamaktadýr. Montaj- ve bakým iþleri veya tamir sýrasýnda davlumbazýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmalýdýr. Bu baðlantý aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde kesilmiþ olur: evdeki sigorta kapatýlmalýdýr. telli sigorta yuvasýndan dýþarý alýnmalýdýr. cihazýn fiþi prizden çýkarýlmalýdýr. Fiþli baðlantýda: Fiþi prizden çýkartmak için kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutup prizden çekiniz. Davlumbazýn doðru çalýþabilmesi için cihazý ancak monte edildikten sonra kullanabilirisiniz. Cihazýn gövdesini montaj talimatýnda ve temizlik bölümlerinde yazýldýðý kadar açabilirsiniz. Hiçbir þekilde cihazýn diðer gövde parçalarýný açmayý denemeyiniz. Elektrik ileten parçalara temas veya cihazýn elektrikli ve mekanik yapýsýnda yapýlan deðiþiklikler sizin için tehlikeli olabilir ve davlumbazýn fonksiyon arýzalarýna sebep olabilir. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Davlumbazýn þebekeye baðlantýsý çoklu bir priz veya bir uzatma kablosu yardýmýyla yapýlmamalýdýr, bunlar gerekli emniyeti saðlayamaz (aþýrý ýsýnma tehlikesi gibi). Davlumbazla Ayný Anda Çalýþan Ocak ve Benzerleri Dikkat Zehirlenme Tehlikesi! Bu davlumbaz ev dýþýnda bir yerde (tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Davlumbazýn mutfaktaki havayý kullanarak yanan diðer bir ýsýtma cihazý ile birlikte ayný zamanda çalýþmasý çok özel dikkat isteyen bir durumdur. Davlumbaz ve herhangi bir ýsýtma cihazý (gazlý, mazotlu, kömürlü ýsýtýcýlar, su ýsýtýcýlarý, gazlý ocaklar, gazlý fýrýnlar gibi) ayný anda çalýþýyorsa çok dikkatli olunmalýdýr, çünkü davlumbaz bu cihazlarýn yanmalarý için gerekli olan havayý emecektir. Ayrýca davlumbazýn havayý emmesi neticesinde bacadaki veya þöminedeki gazlý hava tekrar geri üflenecek ve bacaya baðlý diðer soba ve ýsýtýcýlarýn çalýþmalarý engellenecektir. Yanan maddelerin zehirli gazlarý davlumbaz tarafýndan odalara ve mutfaða çekilir. Ölüm tehlikesi! 6

7 Davlumbaz ve havaya gereksinimi olan diðer bir cihazýn tehlikesizce ayný anda çalýþmasý ancak en fazla 4 Pa'lýk (0,04 mbar) bir düþük basýnca eriþildiðinde ve bununla gazýn geri emilmesinin önlenmesi sonucunda mümkün olabilir. Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu da ancak kapatýlamayan deliklerden (kapý, pencere, havalandýrma delikleri veya diðer teknik önlemler gibi) gelen hava sayesinde olabilir. Burada yeterli hava akýmý saðlamaya çok dikkat ediniz. Hava giriþ çýkýþýný saðlayan bir baca bu iþlem için yeterli deðildir. Böyle bir durumda evin tüm havalandýrma sistemini gözden geçirmek lazýmdýr. Tereddüt edilen noktalarda bir baca ustasýna danýþýnýz. Davlumbaz havalandýrma sisteminde çalýþtýrýlacaksa, o zaman havaya gereksinimi olan baþka bir ýsýtma cihazýnýn ayný zamanda çalýþmasý sakýncalý deðildir. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Davlumbazýn altýnda asla alevli gril veya flambe gibi yüksek alevli yiyecekler hazýrlamayýnýz. Çalýþmakta olan davlumbaz alevleri filtresine doðru çeker. Davlumbaz tarafýndan emilmiþ olan yaðlar nedeniyle yangýn tehlikesi vardýr! Gazlý ocaklarý üzerinde bir tencere olmadan açýk býrakmayýnýz. Tencereyi kýsa bir süre için ocaktan aldýðýnýz zaman bile gazlý ocaðýnýzý kapatýnýz. Alev ayarý yaparken tencere tabanýndan dýþarý taþmamasýna dikkat ediniz. Ocak üzerindeki kabýn aþýrý ýsýnmamasýna özen gösteriniz (örneðin Wok tavasýnda yemek yaparken). Davlumbaz aþýrý ýsý nedeniyle zarar görebilir. Davlumbazý yað filtresini takmadan çalýþtýrmayýnýz. Bu sayede cihazýn çalýþmasýný olumsuz etkileyecek olan yað ve kirlerin birikmesini önlemiþ olursunuz. Davlumbazýn filtresini muntazam aralýklarla temizleyiniz veya filtreyi deðiþtiriniz. Fazla yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Davlumbaz yemek piþirilmesi sýrasýnda oldukça ýsýnýr. Davlumbaz ve yað filtresini ancak cihaz soðuduktan sonra tutunuz. Davlumbazýn temizlenmesinde asla buhar basýnçlý aletler kullanmayýnýz. Buhar davlumbazýn elektrik ileten bölümlerine sýzabilir ve kýsa devreye neden olabilir. Davlumbazý ancak ocaðýnýzý kullandýðýnýz zaman açýnýz. Ocak yanarken davlumbaz açýlmazsa, kondanse su birikimi olur. Bu birikim cihazda korozyona sebep olabilir. Ocakta kýzgýn yað ile bir yemek hazýrladýðýnýzda tencere, tava ve fritözünüzü kontrol altýnda tutunuz. Elektrikli grilinizi de kullanýrken dikkatiniz devamlý üzerinde olmalýdýr. Kýzgýn yað alev alabilir ve davlumbazý yakabilir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Montaj Kullanýlan ocak üzerinde bir davlumbazýn bulunmasýna izin verilip verilmediðini üreticisinin verdiði bilgilerden öðrenebilirsiniz. Ocak üreticisi daha büyük bir güvenlik mesafesi önermediði takdirde, ocakla davlumbaz alt kenarý arasýnda "Cihaz Ölçüleri" bölümünde öngörülen mesafeleri uygulayýnýz. Davlumbazýn altýnda farklý ocaklar çalýþýyorsa, o zaman verilen en büyük güvenlik mesafesini seçiniz. Aksesuar Aksesuar olarak ancak Miele firmasýnýn izin verdiði parçalar takýlabilir ve kullanýlabilir. Baþka parçalarýn takýlmasý halinde cihazýn garanti hakký kaybolur ve sorumluluk kabul edilmez. Üretici firma güvenlikle ilgili olarak yapýlan uyarýlarýn dikkate alýnmamasý durumunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. Katý yakýtla yanan ocaklarýn üzerine davlumbaz kurulamaz. Hava tahliye kanalýnda ancak yanmayan maddeden boru veya hortum kullanýlabilir. Bunlarý Miele maðazalarýndan veya yetkili servislerden elde edebilirsiniz. Davlumbazýn hava tahliyesi bir soba veya þömine bacasý kanalý ile yapýlamaz ve odalarýn havalandýrmasý için kullanýlan kanala verilemez. Bu hava çýkýþý halen kullanýlmayan bir bacaya verilecekse, ilgili makamlarýn yönetmeliklerini dikkate almak gerekir. 9

10 Cihazýn Tanýtýmý 10

11 Cihazýn Tanýtýmý Teleskop Baca Buhar Siperi Ocak Lambalarý Havalandýrma Çýkýþý sadece havalandýrma sisteminde) Kumanda Üniteleri Davlumbazýn her iki tarafý da birbirinden baðýmsýz olarak çalýþýr. Bütün fonksiyonlar saðda ve solda ayrý kumanda edilebilir. Koku Filtresi Havalandýrma sistemi için satýn alýnabilen aksesuar Yað Filtresi Dekor Üniteleri Miele DDW 53x0 (sonra alýnabilen aksesuar) Bütün yað filtreleri için 5 adet dekor ünitesine ihtiyaç vardýr. Ocak Lambasý Tuþu Bu tuþ ile ocak lambalarýný açabilir ve kapatabilir veya ýþýk gücünü kýsabilirsiniz. Fan Açma/Kapama Tuþu Fan Gücü Ayar Tuþlarý Fan Süresini Uzatma Tuþu Bu tuþ ile fanýn çalýþma süresini uzatabilirsiniz. Yapýlan seçime göre fan 5 veya 15 dakika sonra otomatik olarak kapnýr. Yað Filtresi Tuþu Yað filtresinin temizlenmesi gerektiði zaman yað filtresi tuþunun ýþýðý yanar. Bu tuþ ile yað filtresi temizlendikten sonra her zaman çalýþma saati sayacýný geri alabilirsiniz ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Ayrýca bu tuþ ile çalýþma saatlerini kontrol edebilir ve deðiþtirebilirsiniz. Koku Filtresi Tuþu Havalandýrma sistemine yerleþtirilen koku filtresini deðiþtirme vakti geldiðinde tuþun ýþýðý yanar. Bunun için cihazýn ilk çalýþtýrýlmasýnda çalýþtýrma sayacý devreye alýnmalýdýr. Bu tuþ ile koku filtresi deðiþtirildikten sonra her zaman çalýþma saati sayacý geri alýnabilir ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Ayrýca bununla çalýþma saatlerini kontrol edebilir ve deðiþtirebilirsiniz. Fonksiyonlarla ilgili daha geniþ bilgi için "Kullaným" bölümünü okuyunuz. 11

12 Fonksiyon Tanýtýmý Davlumbaz þu sistemlerle çalýþýr:... Hava tahliyesi:... Havalandýrma sistemi: (Havalandýrma parçasý aksesuar olarak verilir) Mutfakta emilen hava yað filtresinden geçirilerek temizlenir ve dýþarýya tahliye edilir. Hava tahliye sisteminizde bir klepenin mevcut olmamasý durumunda cihazla birlikte verilen iki adet klepe kullanýlabilir. Bu klepe motor biriminde üfleme borusunun içine yerleþtirilir. Hava tahliye sistemindeki klepeler sayesinde davlumbazýn çalýþmadýðý süre içinde dýþarýsý ile içerisi arasýnda gereksiz bir hava dolaþýmý meydana gelemez. Davlumbaz kapalý ise klepe de kapalýdýr. Davlumbazýn açýlmasý ile birlikte klepe de açýlýr ve mutfaktaki buhar engellenmeden dýþarý atýlýr. Emilen hava yað filtresi ve buna ilaveten iki adet koku filtresi sayesinde temizlenir. Hava daha sonra mutfaðýn içine geri üflenir. Koku filtresini aksesuar olarak satýn alabilirsiniz ("Teknik Bilgiler" bölümüne bakýnýz). Davlumbazýn havalandýrma sistemi ile çalýþmasý sýrasýnda koku filtresinin yerinde olup olmadýðýný kontrol ediniz, "Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz. 12

13 Kullaným Davlumbazýn her iki tarafý da birbirinden baðýmsýz olarak çalýþýr. Tüm fonksiyonlar saðda ve solda birbirinden ayrý olarak kumanda edilebilir. Fanýn Açýlmasý Yoðun Kademe Kýzartma veya çok koku yayan bir yemek piþirme durumunda kýsa bir süre için yoðun kademe olarak "IV". Kademeyi seçebilirsiniz. Yoðun Kademenin Otomatik Kapanmasý Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Fan "II". kademeden çalýþmaya baþlar. Kontrol lambasý yanar. Güç Kademesi Seçimi " / +" tuþlarý ile istediðiniz güç kademesini seçiniz. "+" Tuþu = daha yüksek güç " " Tuþu = daha düþük güç Normal bir yemek piþirme ortamýnda buhar yoðunluðuna göre "I" ile "III" cü kademe arasý bir seçim yapabilirsiniz. Yoðun kademe ayarýnda fan çalýþmasýný daima 10 dakika sonra otomatik olarak "III". kademeye geri döndürme olanaðý vardýr. Fan ve ocak lambalarý bu arada kapalý olmalýdýr. Fan süresini uzatma tuþuna basarak faný yaklaþýk 10 saniye daha çalýþtýrýnýz. Fan kademe göstergesinin birinci lambasý yanar. Daha sonra arka arkaya: Ocak lambalarý tuþuna, "-" tuþuna ve tekrar ocak lambalarý tuþuna basýnýz. 13

14 Kullaným Otomatik kapatma fonksiyonu devrede deðilse "I". ve "IV". fan kademesi kontrol lambalarý yanýp söner. Otomatik kapatma fonksiyonunu devreye almak için "+" tuþuna basýnýz. "I". ve "IV". Fan kademesi kontrol lambalarý devamlý yanar. Bu fonksiyonu devreden çýkarmak için " " tuþuna basýnýz. Bu iþlemi fan süresini uzatma tuþuna basarak onaylayýnýz. Bu onay 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak "eski" ayarlarý esas alýr. Fan Süresini Uzatma Yemek piþtikten sonra fanýn birkaç dakika daha çalýþtýrýlmasý tavsiye edilir. Böylece mutfak havasý kalan buhar ve kokulardan arýndýrýlmýþ olur. Fan süresini uzatma sisteminde daha önce belirlenen sürenin sonunda fan otomatik olarak kapatýlýr. Yemek piþtikten sonra fan açýk durumda iken fan süresini uzatma tuþuna: 1-defa bastýðýnýzda: Fan 5 dakika sonra kapanýr (sol kontrol lambasý). 2-defa bastýðýnýzda: Fan 15 dakika sonra kapanýr (sað kontrol lambasý). Fan süresini uzatma sistemini devreden çýkarmak için tuþa yeniden basýnýz. Fan otomatik olarak kapanmaz. Fanýn Kapatýlmasý Faný Açma-/Kapama tuþu ile kapatýnýz. Kontrol lambasý söner. 14

15 Kullaným Lambalarýn Açýlmasý Ocak lambalarýný fandan baðýmsýz olarak açabilir veya kapatabilirsiniz. Güvenlik Kapatmasý Açýlmýþ olan davlumbaz 10 saat süresince çalýþtýrýlmadýðý takdirde, fan otomatik olarak kapanýr. Lambalar açýk kalýr. Lambalarýn açýlmasý için tuþa kýsaca basýnýz. Kontrol lambasý yanar. Lamba en yüksek ýþýk gücü ile yanar. Ocak Lambalarýnýn Kýsýlmasý Lambalarýn ýþýk gücünü kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun için ýþýk açýkken ocak lambasý tuþunu basýlý tutunuz. Tuþu býrakýncaya kadar ýþýðýn gücü kademesiz olarak düþürülecektir. Tuþa yeniden bastýðýnýzda, tuþu býrakýncaya kadar ýþýk gücü yükselecektir. Tuþ basýlý tutulduðunda ise ýþýk gücü devamlý yükselecek ve düþecektir. Lambalarýn Kapatýlmasý Tuþa kýsaca basarak ýþýðý kapatabilirsiniz. Faný tekrar açmak için Açma/Kapama tuþuna basýnýz. Çalýþma Saati Sayacý Davlumbazýn çalýþtýðý saatler cihaz tarafýndan hafýzaya alýnýr. Yað filtresi veya koku filtresinin temizlenmesi veya deðiþtirilmesi gerektiðinde, çalýþma saati sayacý sinyal verir. Yað Filtresi Sayacýnýn Geri Alýnmasý 30 saatlik bir çalýþmadan veya daha önce belirlenmiþ bir süreden sonra iki yað filtresi tuþundan birinin kontrol lambasý yanar. Bu durumda bütün yað filtrelerinin temizlenmesi gerekir. Temizlik iþleminden sonra çalýþma saati sayaçlarý geri alýnmalýdýr. Fanýn çalýþmasý devam ederken " / +" tuþlarýnýn ilk kontrol lambasý yanýp sönünceye kadar yað filtresi tuþunu birkaç saniye basýlý tutunuz. 15

16 Kullaným Çalýþma saati sona ermediði halde diðer taraftaki çalýþma saati sayacýný da ayný þekilde geri alýnýz. Yað Filtresi Sayacýnýn Kontrolü Çalýþma saati sona ermeden sürenin yüzde kaçýnýn geçtiðini kontrol edebilirsiniz. Faný Açma/Kapama tuþu ile açýnýz. Yað Filtresi Sayacýnýn Deðiþtirilmesi Çalýþma saati sayacýný kendi piþirme alýþkanlýklarýnýza göre ayarlayabilirsiniz. Çok fazla kýzartma ve fritöz yapýyorsanýz, kýsa çalýþma saati seçiniz. Çok az yaðlý yemekler yapýyorsanýz uzun çalýþma saati seçebilirsiniz. Arada bir yemek yapýyorsanýz, kýsa çalýþma saati ayarý yapabilirsiniz. Toplanan yaðlar uzun süre bekletildiði takdirde katýlaþýr ve yað filtresinin temizliði çok zor olur. Yað filtresi çalýþma saati sayacý fabrika çýkýþýnda 30 saate ayarlanmýþtýr. Bu saati 20, 30, 40 veya 50 saat olarak deðiþtirebilirsiniz. Yað filtresi tuþunu basýlý tutunuz. " / +" tuþlarýnýn bir veya birkaç kontrol lambasý yanýp söner. Yanýp sönen kontrol lambalarýnýn sayýsý geçen süreyi yüzde olarak gösterir. 1 Kontrol lambasý = % 25 2 Kontrol lambasý = % 50 3 Kontrol lambasý = % 75 4 Kontrol lambasý = %100 Davlumbaz kapatýldýðýnda veya elektrik kesintisi sýrasýnda geçen çalýþma saatleri hafýzada kayýtlý kalýr. Faný Açma/Kapama tuþu ile kapatýnýz. 16

17 Kullaným Fan süresini uzatma ve yað filtresi tuþlarýna ayný anda basýnýz. Yað filtresi tuþu ve " / +" tuþlarýnýn kontrol lambalarýndan biri yanýp söner. " / +" tuþlarýnýn kontrol lambalarý ayarlanan süreyi gösterir: Soldan 1. Lamba = 20 Saat Soldan 2. Lamba = 30 Saat Soldan 3. Lamba = 40 Saat Soldan 4. Lamba = 50 Saat Ýstediðiniz süreyi " / +" tuþlarý ile seçiniz. Yað filtresi tuþu ile iþlemi onaylayýnýz. Tüm kontrol lambalarý söner. Eðer vereceðiniz onay 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak "eski" ayarlarý esas alýr. Koku Filtresi Çalýþma Saatlerinin Ayarý/Deðiþtirilmesi (Havalandýrma sisteminde) Koku filtresi havalandýrma sistemi için gereklidir. Koku filtresi çalýþma saati sayacý cihaz fabrikadan çýkarken devrede deðildir. Havalandýrma sisteminde çalýþma süresini yemek piþirme alýþkanlýklarýna göre ayarlayýnýz: Faný Açma/Kapama tuþu ile kapatýnýz. Fan süresini uzatma ve koku filtresi tuþuna ayný anda basýnýz. Koku filtresi tuþunun kontrol lambasý ve " / +" tuþlarýndan birinin kontrol lambasý yanýp söner. " / +" tuþlarýnýn kontrol lambalarý ayarlanan süreyi gösterir: Soldan 1. Lamba = 120 Saat Soldan 2. Lamba = 180 Saat Soldan 3. Lamba = 240 Saat Soldan 4. Lamba = devrede deðil 17

18 Kullaným Ýstediðiniz süreyi " / +" tuþlarý ile seçiniz. Koku Filtresi Sayacýnýn Kontrolü Çalýþma süresi bitmeden geçen süreyi yüzde olarak göstergede görebilirsiniz. Ýþlemi koku filtresi tuþu ile onaylayýnýz. Bütün kontrol lambalarý söner. Vereceðiniz onay 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak "eski" bilgileri esas alýr. Faný Açma/Kapama tuþu ile açýnýz. Koku Filtresi Sayacýnýn Geri alýnmasý Önceden seçilmiþ olan çalýþma süresi sona erdiðinde koku filtresi tuþunun kontrol lambasý yanar. Buna göre koku filtresinin deðiþtirilme zamaný gelmiþtir. Deðiþtirme iþleminden sonra çalýþma saati sayacý geri alýnmalýdýr. Bunun için fan açýkken koku filtresi tuþunu yaklaþýk 3 saniye kadar basýlý tutunuz. Tuþun kontrol lambasý söner. Koku filtresi tuþuna basýnýz ve onu basýlý tutunuz. " / +" tuþlarýndan biri veya birkaçý yanýp söner. Yanýp sönen kontrol lambalarýnýn sayýsý geçen süreyi yüzde miktarý olarak gösterir. 1 Kontrol lambasý = % 25 2 Kontrol lambasý = % 50 3 Kontrol lambasý = % 75 4 Kontrol lambasý = %100 Davlumbaz kapandýðýnda veya elektrik kesintisinde geçmiþ olan süreler hafýzada kayýtlý kalýr. 18

19 Temizlik ve Bakým Her temizlik ve bakým iþleminden önce davlumbazýn elektrikle olan baðlantýlarýný ayýrýnýz. Bunun için: cihazýn fiþini prizden çekiniz veya evdeki sigortayý kapatýnýz veya vidalý sigortayý tamamen yuvasýndan çýkartýnýz. Halojen lamba yanarken çok ýsýnýr. Hatta kapandýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr! Ayrýca sýcak lamba ýslak temizlikte zarar görebilir. Temizliðe baþlamadan önce birkaç dakika bekleyiniz. Davlumbaz Gövdesi Genel Bilgiler Davlumbazýn gövdesi ve kumanda elemanlarý çizik ve kesiklere karþý hassastýr. Bunun için aþaðýdaki temizlik önerilerini dikkate alýnýz. Davlumbazýn tüm yüzeyini ve kumanda elemanlarýný yumuþak süngerli bir bez ve deterjanlý sýcak bir suyla siliniz. Daha sonra yüzeyleri yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Temizlikte þunlar kullanýlmamalýdýr: soda-, asit-, klorid- veya çözücü maddeleri içeren temizlik maddeleri, aþýndýrma özelliði olan toz ve likit deterjanlar, eski bulaþýk süngerleri gibi malzemeler. Çelik Gövdeli Cihazlar Ýçin Özel Bilgiler (kumanda üniteleri için geçerli deðildir!) Bu konuda genel temizlik kurallarýnýn dýþýnda çelik yüzeyler için aþýndýrma özelliði olmayan çelik temizleme maddesi kullanýlmalýdýr. Çelik yüzeylerin kýsa bir sürede tekrar kirlenmesini önlemek için özel çelik bakým maddeleri tavsiye edilmektedir. Bu maddeyi yumuþak bir bezin üzerine çok az miktarda koyarak çelik yüzeyleri silebilirsiniz. Kasasý Renkli Cihazlar Ýçin Özel Bilgiler (özel üretim) Temizlik sýrasýnda yüzeylerde küçük çizikler meydana gelebilir. Bu çizikler koyu renklerde ve halojen lambalý mutfaklarda optik görünümü zedeleyebilir. Elektronik bölüme su kaçmamasý için kumanda elemanlarýný çok ýslak bir bezle silmeyiniz. 19

20 Temizlik ve Bakým Kumanda Üniteleri için Özel Bilgiler Kumanda üniteleri uzun süre temizlenmediði takdirde renkleri deðiþebilir. O nedenle kirlenen kumanda ünitelerini hemen temizleyiniz. Aksesuar olarak satýn alýnabilen dekor üniteler takýlmýþsa, önce bunlarý yerlerinden çýkartýnýz. Temizlik için bu bölümde açýklanan bilgileri dikkate alýnýz. Kumanda ünitelerinin temizliðinde çelik temizleme maddesi kullanmayýnýz. Yað Filtreleri Temizlendikten sonra tekrar kullanýlabilen metal yað filtresi mutfaktaki yaðlý buharlarý tutar (yað, toz gibi) ve davlumbazýn kirlenmesini önler. Dekor üniteleri aþaðý doðru eðerek yuvalarýndan çekip alýnýz. Bu ünitelerin temizlenmesi için "Cihaz Gövdesi" bölümündeki uyarýlarý dikkate alýnýz. Dekor plakalarý yað filtresi gibi bulaþýk makinesinde yýkanabilir. Yað filtrelerini en geç iki yað filtresi tuþundan birinin kontrol lambasý yandýktan sonra temizleyiniz. Bu durumda daima her iki yað filtresi de temizlenmelidir. Yaðlarýn yapýþýp kalmamasý için yað filtrelerinin 3-4 haftada bir temizlenmeleri tavsiye edilir. Yað filtresinin mandalýný açýnýz, yað filtresini yaklaþýk 45 aþaðý doðru eðerek arkadaki askýsýndan çýkartýnýz ve dýþarý alýnýz. Filtre ve ocaklarýn zarar görmemesi için yað filtresini sýký tutunuz. Aþýrý yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! 20

21 Temizlik ve Bakým Yað Filtrelerinin Elde Yýkanmasý Yað filtresini hafif deterjanlý sýcak suda bulaþýk fýrçasý ile yýkayýnýz. Konsantre bulaþýk deterjaný kullanmayýnýz. Þu maddeler kullanmayýnýz: kireç çözücü temizlik maddeleri, deterjanlar veya aþýndýrma özelliði olan genel deterjanlar bunlarýn içindedir. fýrýn spreyleri Yað Filtrelerinin Makinede Yýkanmasý Yað filtresini bulaþýk makinesine dikey olarak alt sepete yerleþtiriniz. Bu arada fýskiye kolunun serbest hareket etmesine dikkat ediniz. Yað filtresini en fazla 65 C derecede yýkayýnýz. Bunun için Miele bulaþýk makinesinde otomatik-programý seçiniz. Hafif bir deterjan kullanýnýz. Bulaþýk makinesinde yýkanýrken yað filtresi üzerinde deterjana baðlý olarak bir takým kalýcý renklenmeler meydana gelebilir. Bu durum yað filtresinin fonksiyonunu olumsuz olarak etkilemez. Yýkama iþleminden sonra yað filtrelerini sularýnýn süzülmesi için su emici bir zemin üzerine býrakýnýz. Dýþarý çýkarýlan yað filtrelerinin takýldýðý yuvalarý da birikmiþ yaðlardan temizleyiniz. Böylece bir yangýn tehlikesini önlemiþ olursunuz. Yað filtresini yuvasýna takarken kilit kýsmýnýn aþaðý doðru durmasýna dikkat ediniz. Eðer yað filtresi yuvasýna yanlýþ takýlmýþsa: Yað filtresini bir küçük tornavidayý çentiklere takarak yerinden çýkartýnýz. Çalýþma saati sayaçlarý temizlik iþleminden sonra geri alýnmalýdýr. Bunun için fan henüz çalýþýrken " / + " tuþlarýnýn ilk kontrol lambasý yanýp sönünceye kadar yað filtresi tuþunu birkaç saniye basýlý tutunuz. Diðer taraftaki çalýþma saati sayacýný da ayný þekilde çalýþma süresi sona ermemiþ olsa bile geri alýnýz. 21

22 Temizlik ve Bakým Koku Filtresinin Takýlmasý/Deðiþtirilmesi Havalandýrma sisteminde yað filtrelerine iki adet koku filtresi takýlmasý lazýmdýr. Bu filtreler yemek piþirme sýrasýnda mutfakta oluþan kokularý çeker. Koku filtreleri buhar siperinin saðýna ve soluna yað filtresinin üstündeki çekiþ çerçevelerine takýlýr. Koku filtrelerini yetkili servislerde bulabilirsiniz. Koku filtrelerinin detaylý tanýmýný "Teknik Bilgiler" bölümünde bulabilirsiniz. Koku filtrelerinin deðiþimi veya takýlmasý için yað filtreleri daha önce yazýldýðý gibi yerlerinden çýkarýlmalýdýr. Filtrenin ilk takýlmasý sýrasýnda: Her iki taraftaki çalýþma saati sayaçlarýný çalýþtýrýnýz ( "Kullaným" bölümüne bakýnýz). Koku filtrelerini þu durumlarda deðiþtiriniz: koku filtresi tuþlarýnýn ýþýðý yanýyorsa veya mutfaktaki yermek kokularý tam olarak emilemiyorsa. En geç 6 ayda bir koku filtreleri deðiþtirilmelidir. Kullanýlmýþ eski filtreleri evdeki çöp kutusuna atabilirsiniz. Çalýþma saati sayacýný tekrar geri alabilmek için koku filtresini deðiþtirdikten sonra filtre tuþuna yaklaþýk 3 saniye kadar basýnýz. Koku filtresi kontrol lambasý söner. Koku filtresini çalýþma saati süreci sona ermeden deðiþtirmek isterseniz, çalýþma saati sayacýný geri almak için koku filtresi tuþuna yaklaþýk 6 saniye kadar basýnýz. Koku filtresini ambalajýndan çýkartýnýz. Koku filtrelerini arka taraftaki çerçeveye oturtunuz ve yukarý doðru eðerek bastýrýnýz. 22

23 Temizlik ve Bakým Halojen-Lambanýn Deðiþtirilmesi Davlumbazý elektrik baðlantýsýndan ayýrmak için: fiþi prizden çýkartýnýz veya evdeki sigortayý kapatýnýz veya vidalý sigortayý yuvasýndan çýkartýnýz. Cihazýn iki þebeke baðlantýsý olduðunu, ve her ikisinin de þebekeden kapatýlmasý gerektiðini unutmayýnýz. Halojen lambalar çalýþýrken çok ýsýnýr. Hatta lamba kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr ve elinizi yakabilir. Halojen lambayý deðiþtirmek için birkaç dakika bekleyiniz. Yeni halojen lambayý takarken doðrudan cam boruyu ellemeyiniz, kýrýlabilir. Üreticinin önerilerini dikkat alýnýz. Halojen lambayý deðiþtirmek için lamba kapaðýný hafifçe yukarý doðru kaldýrýnýz. Kapak açýlýr ve aþaðý katlanýr. Halojen lambayý yuvasýndan çýkartýnýz. Yeni halojen lambayý (12 V, 20 W, Socket G4) bir bez veya eldivenle tutarak yuvasýna yerleþtiriniz ve dikkatle bastýrýnýz. Üreticisinin önerlilerine dikkat ediniz. Lambanýn kapaðýný tekrar kapatýnýz ve hafifçe bastýrýnýz. 23

24 Cihaz ÖLçüleri 1) Hava tahliye 2) Havalandýrma 3) Havalandýrma sisteminde hava çýkýþý yukarýya monte edilir 4) ve 5) montaj alaný; havalandýrmada sadece 4) duvar ve tavan hava tahliye geçiþleri ve priz montajý için hazýrlanýr. Havalandýrma sisteminde sadece prizler için yer hazýrlanýr. Hava tahliye baðlantýsý 2x 150 mm, ve 125 mm redüksiyon borusu. 24

25 Cihaz ÖLçüleri Ocak ile Davlumbaz Arasýndaki Mesafe (S) Ocak üreticisi tarafýndan baþka bir emniyet mesafesi verilmediði takdirde montaj yüksekliði hesaplamasýnda ocak ile davlumbaz alt kenarý arasýnda en az aþaðýdaki mesafeler korunmalýdýr: Elektrikli Ocak üzerinde: 550 mm Gazlý Ocak üzerinde: 650 mm Elektrikli-Gril, Fritöz üzerinde: 650 mm Bunun için "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü dikkate alýnýz. Davlumbazýn altýnda rahat ve sorunsuz çalýþabilmek için elektrikli ocaklar üzerinde de en az 700mm'lik bir mesafe býrakýlmasý tavsiye edilir. Montaj yüksekliðinin belirlenmesinde davlumbazý kullanacak kiþinin boy ölçüsü de hesaba katýlmalýdýr. Bu sayede davlumbaz altýnda rahat çalýþabilmek ve davlumbazý daha iyi kullanabilmek mümkün olacaktýr. Ocak ile davlumbaz arasýnýn çok büyük olmasý durumunda ise yemek kokularýný yok etmek daha zorlaþacaktýr. Teleskop baca tavana monte edilecekse, montaj yüksekliðinde cihazýn yüksekliði de göz önüne alýnmalýdýr. 25

26 Montaj Montaj Malzemesi 26

27 Montaj 6 adet montaj koruma kaðýdý Baca montajýnda kullanýlýr. 2 ad. Hava tahliye borusu 150 mm lik hava tahliyesinde kullanýlýr. 2 ad. Redüksiyon borusu 125 mm lik hava tahliyesinde kullanýlýr. 2 ad. Klepe Motorun üfleme borusu içine montajýnda kullanýlýr (sadece hava taliye sisteminde). Teleskop boru için duvar sacý Teleskop borunun sabitlenmesi için kullanýlýr. Havalandýrma sistemi için gerekli parçalar Dirsek ve aluminyum -hortum (cihazla birlikte verilmez, sonradan satýn alýnabilen aksesuar, "Teknik Bilgiler" bölümüne bakýnýz). 2 adet parçaya gerek vardýr. 12adet5x40mm lik vida ve 12 ad. S 8 dübele ihtiyaç vardýr. Duvar sacý takýlýrken kullanýlýr. Vida ve dübeller masif duvar için uygundur. Baþka tür duvar yapýlarýnda onlara uygun sabitleme malzemeleri kullanýnýz. Duvarýn taþýma kapasitesinin yeterli olmasýna dikkat ediniz. 4 ad. Çentikli Somun M 6 Cihaz gövdesinin montajýnda kullanýlýr. 4 ad. 3,9 x 7,5 mm lik vida Bacanýn takýlmasý için gereklidir. Manivela Bacanýn sökülmesinde kullanýlýr. Montaj Talimatý 27

28 Montaj Montajdan önce "Cihaz Ölçüleri" ve "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümlerini dikkatle okuyunuz. Özellikle davlumbazla ayný zamanda çalýþan ve mutfaktaki havayý kullanarak yanan ocaklara çok dikkat edilmelidir. Zehirlenme tehlikesi olabilir! Cihazýn Sökülmesi Cihazýn yerinden sökülmesi gerektiðinde montaj talimatýnda yazýlý iþlemleri tersten uygulayýnýz. Baca ünitelerinin sökülmesinde manivelayý kullanýnýz. Montaj Talimatý Her montaj adýmý ekteki montaj sayfasýnda yazýlýdýr. Koruyucu Folyo (Çelik cihazlarda) Nakliye sýrasýnda cihazýn çizilmemesi için üstü koruyucu folyo ile kaplanýr. Lütfen montajdan önce koruyucu folyoyu çekip alýnýz. Folyo kolayca çýkarýlýr. Bacanýn her iki sabitleme vidasýný çýkardýktan sonra manivelayý baca ile teleskop boru arasýna sokunuz ve üstüne bastýrarak yerinden kaldýrýnýz. 28

29 Hava Tahliyesi Lütfen mutlaka Güvenlik tavsiyeleri ve Uyarýlar bölümünü okuyunuz. Özellikle davlumbaz ve onunla birlikte havadan yararlanarak yanan bir cihaz ayný zamanda çalýþýyorsa zehirlenme tehlikesinin mevcut olduðunu unutmayýnýz. Her olasýlýðý düþünerek hava tahliye kanalýný bir baca ustasýna kontrol ettiriniz. Hava tahliye kanalý olarak düz borular veya yanmayan maddeden yapýlan esnek hava tahliye hortumlarý kullanýnýz. Mümkün olan en yüksek hava tahliyesini saðlarken gürültünün az olmasý için þunlara dikkat edilmelidir: Hava tahliye borularýnýn çapý 150 mm'den küçük olmamalýdýr. Yassý hava kanalýnýn kesiti hava tahliye borusundan daha küçük olmamalýdýr. Hava tahliye kanalý mümkün olduðunca kýsa ve düz olmalýdýr. Geniþ çaplý dirsekler kullanýnýz. Hava tahliye borularý eðri ve ezilmiþ olmamalýdýr. Bütün baðlantýlarýn saðlam ve sýzdýrmaz olduðundan emin olunuz. Hava tahliye borusu yatay olarak döþenecekse, her metre için 1 cm'lik bir eðim öngörülmelidir. Bununla kondense olmuþ suyun davlumbazýn içine kaçmasý önlenmiþ olur. Tahliye edilecek hava dýþarýya atýlacaksa, bir teleskop duvar veya çatý geçiþi tavsiye edilir (sonradan alýnabilen aksesuar). Eðer tahliye olacak hava bir bacaya verilecekse, borular havanýn akýþ yönüne göre yerleþtirilmelidir. Önemli! Hava tahliye borusu soðuk odalardan, çatý altýndan v.s. geçecekse, alanlar arasýnda belli ýsý farklýlýklarý oluþacaðýndan, terleme veya kondense suyu hesap etmek gerekir ve hava tahliye borularýnýn ona göre izole edilmeleri lazýmdýr. 29

30 Hava Tahliyesi Kondense Su Musluðu (sonradan alýnabilen aksesuar) Hava tahliye borularýnýn izolasyonu yanýnda kondense su musluðu da takmak lazýmdýr.bu sistem kondense olan suyu tutar ve buharlaþýr. Bunu 125 mm veya 150 mm borular için bulabilirsiniz. Kondense su valfýný takarken dik ve üfleme borusunun hemen üzerinde olmasýna dikkat ediniz. Kasanýn üzerindeki ok üfleme yönünü gösterir. 30

31 Hava Tahliyesi Ses Ýzolasyonu (sonradan alýnabilir) Hava tahliye borusunun içinde bir ses izolasyonu yerleþtirilebilir. Bu ilave bir izolasyon demektir hava tahliyesinde: Ses izolasyonu fan sesini dýþarýya olduðu kadar ve hava tahliyesi sýrasýnda dýþarýdaki gürültüyü de azaltýr. Bunun için izolasyon hava tahliyesine yakýn bir yere konumlandýrýlýr.... havalandýrmada: Bu izolasyon sistemi hava tahliye borusu ile dirsek arasýna yerleþtirilebilir. Bu sistem arada bir kontrol edilmelidir. Bütün programlarda çift izolasyon kullanýldýðýnda mükemmel sonuç alýnacaktýr. 31

32 Elektrik Baðlantýsý Bu cihazýn elektrik baðlantýsý o ülkenin yönetmelik ve kurallarýný iyi bilen ve özenle uygulayan uzman bir elektrikçi tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý baðlantý ve bakým iþleri cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bu konuda sorumluluk kabul etmez. Davlumbaz sadece yasalara uygun döþenmiþ bir koruyucu prize (toprak hattý) AC 230 V~50Hzbaðlanabilir. Elektrik tesisatý VDE 0100 normlarýna uygun olmalýdýr! Güvenliði arttýrmak için cihaza bir adet FI-Koruyucu þalter ve sigorta 30 ma (DIN VDE 0664) takýlmalýdýr. Cihazýn bir prize baðlanmasý yetkili servis için bir kolaylýk olacaktýr. Cihazý monte edildikten sonra prizin ulaþýlabilir bir yerde olmasýna dikkat ediniz. Eðer priz cihazýn yakýnýnda deðilse ve doðrudan tesisata sabit bir baðlanma yapýlmasý gerekiyorsa, o zaman tesisatta her kutup için bir ayraç olmasý lazýmdýr. Ayraç olarak en az 3mm açýklýðý olan bir þalter kullanýnýz. Bu baðlantý için LS-þalteri, sigortalar ve koruyucular (EN 60335) lazýmdýr. Gerekli baðlantý bilgilerini tip etiketinde bulabilirsiniz. Bu etiketi yað filtresini çýkardýðýnýzda göreceksiniz. Bu bilgilerin evdeki tesisat verilerine uyup uymadýðýný kontrol ediniz. 32

33 DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma Davlumbazý baþka cihazlarla birlikte çalýþtýrmak için aksesuar olarak DSM 400 kumanda modülünü satýn alabilirsiniz. Davlumbazýn sað ve sol tarafý birbirinden baðýmsýz olarak çalýþtýðýndan aþaðýdaki fonksiyonlardan faydalanmak için iki kumanda modülü gereklidir. Montaj Serbest Baðlantý Davlumbaz Açma/Kapama tuþu ile bir baþka cihazýn kumandasý için kullanýlýr. Her durumda yetkili bir baca ustasýna danýþýnýz. Lamba Þalterinin Baðlanmasý Kumanda modülü sayesinde davlumbaz lambasýný evdeki tesisata baðlanan bir þalter ile açýp kapatabilirsiniz. Kumanda modülü baca demonte edildikten sonra fan birimine takýlýr. Ünitelerin kumanda modülüne yapýlan elektrik baðlantýsý uzman ve yetkili bir personel tarafýndan uygulanmalýdýr. 33

34 Müþteri Hizmetleri Kendinizin gideremediði arýzalar için lütfen, Miele bayiini veya Miele merkez servisini arayýnýz. Merkez servis telefon numarasý kullanma kýlavuzunun arka sayfasýnda yazýlýdýr. Müþteri hizmetlerine cihazýnýzýn tip ve seri numarasýný belirtiniz. Her iki bilgiyi de yað filtresi çýkarýldýktan sonra göreceðiniz tip etiketinde bulacaksýnýz. Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý Cihazýn garanti süresi 2 yýldýr. Daha fazla bilgi için cihazla birlikte verilen garanti þartlarýna bakýnýz. 34

35 Teknik Bilgiler Toplam Baðlantý Deðeri W - Fan Motorlarý...2x200W - Ocak Lambalarý...6x20W Akým.... AC230V Frekans... 50Hz Sigorta...10A Kablo Uzunluðu...1,5m Aðýrlýk...52,2 kg Fan Gücü Sayýlý Avrupa Normuna Göre Hava Tahliyesi 150 mm Hava Tahliye Sistemi: Kademe I m 3 /h Kademe II...600m 3 /h Kademe III m 3 /h Yoðun Kademe m 3 /h Koku Filtreli Havalandýrma Sistemi: Kademe I m 3 /h Kademe II...420m 3 /h Kademe III m 3 /h Yoðun Kademe...980m 3 /h Havalandýrma Sistemi için Aksesuar: 2 adet Ara parça: DUW 20 2 adet Miele Koku Filtresi: DKF

36 Deðiþiklik haklarý saklýdýr. / 3511 M.-Nr / 00

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 289-4, DA 289-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5495 W DA 5495 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65TK/HBM95TK/HVM65TK HVM95TK/HVM65BTK/HGM65TK HGM95TK/HGM65BTK/HGM95BTK 500 1 2 3 4 5 6 400 80 25 20 20 262 250 400 80 20 ÜRÜNÜN TANTIMI Min 635 Max 1015

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 270 280 3 4 5 6 Min 510 Max 970 475 20 80 475 50 450 650 56 500 650 900 1) Ýç Baca 2) Dýþ Baca 3) Ocak Aydýnlatma 4) Alüminyum

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3460 DA 3480 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 3 270 280 475 475 20 79,3 Min 560 Max 1020 80 50 659,6 898 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli 2 *Bu ürün evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. UYARI VE EMNÝYET TEDBÝRLERÝ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI Deðerli Müþterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen firmamýz en son teknolojik yenilikleri içeren ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Aspiratörünüzü kullanmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı