ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ UZMANLIK EÐÝTÝMÝNDE PERFORMANSA DAYALI DEÐERLENDÝRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ UZMANLIK EÐÝTÝMÝNDE PERFORMANSA DAYALI DEÐERLENDÝRME"

Transkript

1 ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ UZMANLIK EÐÝTÝMÝNDE PERFORMANSA DAYALI DEÐERLENDÝRME Þahbal ARAS*, Burak BAYKARA** ÖZET Amaç: Bu yazýda çocuk psikiyatrisi uzmanlýk eðitiminde uygulanan Nesnel Örgün Klinik Sýnav (NÖKS) sürecinin ve sýnava dair geri bildirimlerin, ilgili literatürle birlikte tartýþýlmasý amaçlanmýþtýr. Yöntem: NÖKS hazýrlýk aþamasýnda sýnav uygulama gereçleri oluþturulmuþ, sýnav akýþý planlamýþ ve standardizasyon saðlanmaya çalýþýlmýþtýr eðitim yýlýnda kliniðimizde bulunan iki farklý kýdemdeki toplam sekiz uzmanlýk öðrencisi (UÖ) için NÖKS uygulamasý gerçekleþtirilmiþtir. UÖ'lerin NÖKS notu, standardize hasta deðerlendirme puanýna ve 3 kiþilik jüriden aldýklarý puanlarýn ortalamalarýna dayanarak hesaplanmýþtýr. Öðretim üyeleri ve UÖ'lerin sýnav sonrasýnda verdikleri sýnavla ilgili geri bildirimler istatistiksel yöntemlerle karþýlaþtýrýlmýþtýr. Sonuçlar:Sýnav sürecine iliþkin geri bildirimler karþýlaþtýrýldýðýnda UÖ'lerin NÖKS uygulamasýný; sýnav öncesinde sürece iliþkin açýklamalarýn yeterliliði, standardize hasta ile görüþme için ayrýlan süre' ve 'sýnavýn uygulama becerilerini deðerlendirme düzeyi alanlarýnda öðretim üyelerine göre anlamlý düzeyde yetersiz bulduðu saptanmýþtýr. Tartýþma: NÖKS'ün mezuniyet sonrasý çocuk psikiyatrisi eðitiminde kullanýmý konusunda bir ilk deneyim oluþturan uygulamamýz, az sayýda UÖ ile gerçekleþtirilmesine karþýn, hem bireysel, hem de kurumsal anlamda eðitim gereksinimlerini saptama olanaðý saðlamýþtýr. Anahtar sözcükler: Çocuk psikiyatrisi, asistan eðitimi, performansa dayalý deðerlendirme SUMMARY: PERFORMANCE-BASED EVALUATION IN CHILD PSYCHIATRY RESIDENCY TRAINING Objective: This aim of this paper was to present and discuss the Objective Structured Clinical Examination (OSCE) procedure applied during the child psychiatry residency training along with the feedbacks regarding the examination in the light of the relevant literature. Method: At the preparation phase of OSCE, procedure application instruments were developed, progress of the examination was planned and standardization was conducted. OSCE was applied to eight child psychiatry residency trainees (RT) at two different seniorities during education year. Grades obtained from OSCE were calculated based on the average of scores given by the three different academic staff participating in the evaluation jury and the standardized patient assessment scores. The feedbacks from the academic staff and the RT were compared by using statistical methods. Results: The comparison of the feedbacks from the academic staff and the RT regarding the OSCE procedure was significantly different. RT rated OSCE as incapable in the areas of 'sufficiency of the instructions prior to the examination', 'adequacy of time for the interview with the standardized patient' and 'the competency of the exam to evaluate performance skills'. Conclusion: The OSCE procedure presented constituted the initial experience in child psychiatry residency training. Despite the limited number of RT participated into the study, OSCE enabled to assess individual and institutional educational needs. Key words: Child psychiatry, residency training, performance-based assessment GÝRÝÞ 71 Son dönemde, usta çýrak iliþkisine dayanan eðitim modelleri yerlerini, temel yeterlik alanlarýnda önceden planlanmýþ öðrenme hedeflerine düzenli kuramsal ve uygulamalý etkinliklerle ulaþmaya çalýþan psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi uzmanlýk eðitim programlarýna býrakmaktadýr (Martin ve ark. 2003, Sexson ve ark. 2001, Loschen 2002). Bu programlarla birlikte, önceden daha çok kuramsal veya sözlü sýnavlar þeklinde uygulanmakta olan deðerlendirme yaklaþýmlarý da yeniden gözden geçirilmektedir (Loschen 2002) ve performansa dayalý deðerlendirme gibi uygulamalar gündeme gelmektedir (Hodges 2002). Performansa dayalý deðerlendirme sýnavlarý arasýnda yer alan Nesnel Örgün Klinik Sýnav (NÖKS-Objective Structured Clinical Examination) uygulamasýnda, öðrencilerin belli etkinlikleri yönergesine uygun olarak gerçekleþtirmeleri gereken istasyonlar vardýr. Her bir istasyon kýsa sürelidir ve belli bir beceriye veya etkinliðe odaklanmýþtýr. Uygulamayý gözleyen deðerlendirmeci, öðrencinin verilen görevi * Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniv. Týp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, Ýzmir. ** Uzm. Dr., Dokuz Eylül Üniv. Týp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, Ýzmir. Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi : 14 (2) 2007

2 ARAS VE BAYKARA (task) yerine getirme düzeyini deðerlendirme ölçeklerine kaydeder (Loschen 2002). NÖKS'te standardize hasta uygulanmasýyla, problemin özellikleri ve zorluk düzeyi tüm öðrenciler için standart hale getirilmeye çalýþýlmaktadýr (Hodges 2002, Sadeghi ve ark. 2007). NÖKS baþarý düzeyi; standardize hastanýn ve deðerlendirmecinin doldurduðu ölçeklere göre belirlenir (Loschen 2002). Ýçerik ve zorluk açýsýndan standart bir deðerlendirme olan, birçok gözlem olanaðý saðlayan ve týpta geçerli ve güvenilir bir deðerlendirme yöntemi olduðu gösterilen NÖKS'ün (Hodges 2002) mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrasý eðitimde kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýna karþýn, psikiyatrik becerilerin deðerlendirilmesindeki kullanýmý görece yenidir (Hanson ve ark. 1998, Loschen 2002, Walters ve ark. 2005, Sadeghi ve ark. 2007). Psikiyatrideki NÖKS uygulama örneklerinde, öðrencilerin standardize hastayla karþýlaþtýklarý zaman sýnýrlý istasyonlarda öykü alma, fiziksel muayene, rehberlik ya da farklý durumlara yaklaþým gibi görevleri baþarma düzeyleri deðerlendirme ölçeklerine kaydedilmektedir (Hodges 2002). Psikiyatri eðitiminde mezuniyet öncesi (Famuyiwa ve ark. 1991, Hodges 2002, McLay ve ark. 2002, Walters ve ark. 2005) ve sonrasý (Loschen 2002) eðitimde NÖKS uygulamasý örnekleri bulunmakla birlikte, çocuk psikiyatrisi alanýnda sadece mezuniyet öncesi eðitimde NÖKS kullanýmýna iliþkin bir makaleye ulaþýlabilmiþtir (Hanson ve ark. 1998). Ülkemizde, 17 üniversitenin týp fakültelerinde yaklaþýk 90 uzmanlýk öðrencisi (UÖ) beþ yýllýk çocuk ve ergen psikiyatrisi (ÇEP) uzmanlýk eðitimine devam etmektedir. Yakýn zamana kadar, çoðunlukla standart olmayan eðitim uygulamalarý içeren uzmanlýk eðitim sürecinin sonunda tamamlanan tez çalýþmasý ve uygulanan sözlü ve yazýlý sýnavlardaki yeterlik deðerlendirmesiyle uzman yetiþtirilmekteydi. Son dönemde, uzmanlýk eðitimi konusundaki yeni yasal düzenleme giriþimleriyle birlikte, Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Derneði öncülüðünde, eðitim sürecinin ve deðerlendirme uygulamalarýnýn standart hale getirilmesi konusunda çalýþmalar baþlatýlmýþtýr (Karabekiroðlu ve ark. 2004). Bu kapsamda, ÇEP uzmanlýk eðitimi veren Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý'ndaki (DEÜTF-ÇERSHAD) eðitim süreci, bir hazýrlýk dönemi sonrasýnda eðitim yýlýndan itibaren standart hale getirilmiþtir. Beþ yýllýk eðitim sürecinde, UÖ karnesinde açýklanan ve kodlanan etkinliklerin gözetim altýnda tamamlanmasý planlanmýþtýr. UÖ'ler üç kýdeme ayrýlmýþ ve bu kýdemlere göre kuramsal ve uygulamalý eðitim öðrenme hedefleri ve deðerlendirme ölçütleri düzenlenmiþtir. UÖ kýdemleri: yeni baþlamýþ (A3), orta kýdem (A2), kýdemli (A1) olarak belirlenmiþtir. UÖ deðerlendirmesinin yýl boyunca yapýlan etkinliklere dayanan "süreç içi deðerlendirme" ve eðitim yýlýnýn sonundaki sýnavlarýndan oluþan "süreç sonu deðerlendirme" bileþenleri vardýr. En az 60 olmasý gereken yýl sonu baþarý puanýnýn %30'u süreç içi deðerlendirme, %70'i süreç sonu deðerlendirme puanlarýndan elde edilmektedir. Süreç içi ve süreç sonu deðerlendirme puanlarýnýn en az 50 olmasý gerekmektedir. UÖ karnesinde standart olarak belirlenmiþ etkinliklerle (2/3) birlikte, gözetmen öðretim üyesi tarafýndan UÖ'nün "beceri ve tutum deðerlendirme formu" ile deðerlendirilmesine (1/3) göre süreç içi deðerlendirme puaný hesaplanmaktadýr. Süreç sonu deðerlendirme ise kuramsal (4/7) ve uygulama (3/7) sýnavlarýndan oluþmaktadýr. Baþlangýçta sadece kuramsal sýnav þeklinde uygulanan süreç sonu deðerlendirme, eðitim yýlý sonunda kuramsal ve uygulama sýnavý þeklinde uygulanmýþtýr. Kuramsal sýnav, eðitimin kýdeme göre farklý olan öðrenme hedeflerine uygun olarak hazýrlanmýþ çoktan seçmeli sorularý içermektedir. Uygulama sýnavý ise NÖKS þeklinde gerçekleþtirilmiþtir. Bu yazýda mezuniyet sonrasý çocuk psikiyatrisi eðitiminde ilk kez uygulanmýþ olan NÖKS sürecinin, NÖKS'ün uygulamada dikkati çeken özelliklerinin ve sýnav sürecine dair geri bildirimlerin, ilgili literatürle birlikte tartýþýlmasý amaçlanmýþtýr. YÖNTEM NÖKS hazýrlýk aþamasýnda UÖ deðerlendirme kurulu, kuramsal bilgilere ve ilgili bilimsel literatüre dayanarak sýnav uygulama gereçlerinin taslaklarýný oluþturmuþ ve uygulamanýn akýþýný planlamýþtýr. Deðerlendirme jürisindeki öðretim üyelerinin ve Týp Eðitimi Anabilim Dalý'nýn da katkýlarýyla bu düzenlemelere son þekli verilmiþ ve standardizasyonun saðlanmasý için çalýþýlmýþtýr. NÖKS sýnavý birimimizde eðitim gör- 72

3 Uzmanlýk eðitiminde NÖKS mekte olan UÖ kýdemlerine uygun þekilde düzenlenmiþtir. Her bir kýdem için üçer öðretim üyesinden oluþan sýnav jürileri oluþturulmuþtur. NÖKS uygulama gereçleri 1. Standardize hasta senaryosu: Her bir kýdem için ayrý standardize hasta senaryosu hazýrlanmýþtýr. Senaryo, hastanýn öyküsünü ve ruhsal baký için ön planda sunulacak özelliklerini (örneðin, distraktibilite veya depresif affekt vb.) içermektedir. 2. Standardize hasta dosyasý: Kýdeme göre hazýrlanmýþ olan standardize hasta senaryolarýna uygun þekilde özgeçmiþ ve soygeçmiþ bölümleri kýsmen doldurulmuþ olan hasta dosyalarýdýr. 3. Standardize hastalar: Standardize hastalar, uygulama öncesinde senaryo ile ilgili olarak eðitilmiþ olan anabilim dalý ekibinden iki uzman çocuk psikiyatristidir. Deðerlendirme jürisiyle standardize hastalarýn önceden uygulamayý canlandýrmasý yoluyla senaryonun, hastanýn tepkilerinin ve deðerlendirme ölçütlerinin standardizasyonu saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. 4. Sýnav açýklamasý: Sýnavdan önceki toplantýda sýnav süreci ile ilgili UÖ'leri bilgilendirmeyi hedefleyen notlarý içermektedir. 5. Sýnav yönergesi: UÖ'lerden sýnavda yapmalarý beklenen uygulamalarý içeren kýdeme göre ayrý ayrý hazýrlanmýþ yönergedir. 6. Sýnav süreç deðerlendirme formu: UÖ'ler ve öðretim üyelerinin sýnav sürecini deðerlendirdiði maddeler içeren 5 dereceli likert tipi deðerlendirme ölçeðidir. 7. Standardize hasta deðerlendirme formu: Standardize hastanýn UÖ'leri deðerlendirdiði 5 dereceli likert tipi deðerlendirme ölçeðidir. 8. Uzmanlýk öðrencisi deðerlendirme formu: Deðerlendirme jüri üyelerinin sýnavda UÖ'leri deðerlendirdikleri, kýdeme göre farklýlaþan bölümleri olan standart deðerlendirme ölçekleridir. Görüþmenin yönetimi, ruhsal baký ve hastanýn öyküsünün sunumu tüm kýdemlerdeki ortak deðerlendirme bölümünü oluþtururken; A3 kýdeminde standardize hasta senaryosuna uygun olarak beklenen ön taný listesi, A2 kýdeminde ayýrýcý taný tartýþmasý ve A1 kýdeminde ise formülasyon ve tedavi seçenekleri bölümleri yer almaktadýr. Görüþmenin yönetimi, ruhsal baký ve ayýrýcý taný tartýþmasý 5 dereceli likert tipi deðerlendirmeye göre iþaretlenmektedir. Hastanýn sunumu ise evet/hayýr þeklinde ikili (binary) deðerlendirilmektedir. NÖKS notunun hesaplanmasý UÖ'nün NÖKS notu standardize hasta deðerlendirme puaný ve 3 kiþilik jüriden farklý deðerlendirme bölümlerinde alýnan puanlarýn ortalamalarýna dayanarak hesaplanmaktadýr. Her bir deðerlendirme bölümünden alýnan puan, kýdeme göre deðiþen oranlarda NÖKS notuna katýlmaktadýr. Ruhsal baký ve hastanýn öyküsünün sunumu ve standardize hasta deðerlendirmesinin nota katýlýmý tüm kýdemlerde ayný iken, görüþmenin yönetiminin katkýsý kýdem arttýkça düþmektedir. A3 kýdeminden bulgulara göre ön taný listesini vermesi, A2 kýdeminden ayýrýcý taný tartýþmasý yapmasý ve A1 kýdeminden ise formülasyon ve tedavi seçeneklerini sunmasý beklenmektedir (Tablo 1). Tablo 1 : NÖKS deðerlendirme bölümlerinin kýdeme göre NÖKS puanýna katýlým oranlarý Deðerlendirme Bölümleri A3 A2 A1 Görüþmenin yönetimi %60 %50 %40 Ruhsal baký ve hastanýn öyküsünün sunumu %10 %10 %10 Standardize hasta deðerlendirmesi %20 %20 %20 Ön taný listesi %10 Ayýrýcý taný tartýþmasý %20 Formülasyon ve tedavi %30 73

4 ARAS VE BAYKARA NÖKS uygulamasý eðitim yýlýnda kliniðimizde A3 ve A2 kýdemlerinde dörder kiþi olmak üzere toplam 8 uzmanlýk öðrencisi bulunmaktaydý. Buna göre, iki ayrý sýnav jürisi oluþturulmuþ ve ayný gün iki kýdemin NÖKS uygulamalarý paralel olarak gerçekleþtirilmiþtir. Her iki kýdemde de standardize hasta senaryosunda derslerle ilgili sorunlarý olan birer çocuk canlandýrýlmýþtýr. A3 kýdeminin senaryosunda ders sorunlarý DEHB ile iliþkili iken, A2 kýdeminde depresyon ile iliþkili olarak verilmiþtir. Sýnavdan bir gün önce UÖ'ler ve sýnav ekibinin katýlýmýyla bir toplantý düzenlenmiþ ve sýnav uygulamasýna dair "sýnav açýklama formu" UÖ'lere verilmiþtir. Sýnav süreci üzerinde tartýþýlmýþ ve sorular yanýtlanmýþtýr. Sýnavdan bir gün önce sýnav mekâný hazýrlanmýþ, sýnavda gerekli olan (saat vb.) veya standardize hasta ile görüþmede kullanýlabilecek malzemeler yerleþtirilmiþtir. Sýnav öncesinde UÖ'ler bir odada sýnav için bekletilmiþ ve kura ile belirlenen sýraya göre sýnava alýnmýþlardýr. Sýnav uygulamasýndan önce her bir UÖ'e kýdemine uyan "sýnav yönergesi" verilmiþtir. Sýnav uygulamasýnýn ilk 20 dakikalýk bölümünde kapalý devre ses sistemi olan aynalý odada UÖ standardize hastayý muayene ederken, jüri üyeleri dýþarýdan izleyerek görüþmenin yönetimini deðerlendirmiþtir. Üç jüri üyesi sýnavýn farklý aþamalarýnda "uzmanlýk öðrencisi deðerlendirme formunun" ilgili bölümlerini iþaretlemiþlerdir. Sonraki 10 dakikada UÖ hasta dosyasýyla birlikte muayene bulgularýný deðerlendirmiþ ve kýdemine uyan deðerlendirme bölümünü sunmak üzere hazýrlanmýþtýr. En son 20 dakikada UÖ jüri üyelerine hastanýn ruhsal bakýsýný (5 dakika) ve öyküsünü sunmuþ (10 dakika) ve daha sonra kýdemine göre; A3 kýdemindeyse ön taný listesini (5 dakika), A2 kýdemindeyse ayýrýcý taný tartýþmasýný (5 dakika) sunmuþtur. Jüri üyeleri birbirlerinin UÖ deðerlendirme puanlarýný görmeden ve her bir UÖ'den sonra uygulamayý tartýþmaksýzýn tüm sýnavý tamamlamýþlardýr. Uygulamasý biten UÖ hemen sýnav yerinden ayrýlmýþtýr. NÖKS sýnav notlarý ve sýnavla ilgili geri bildirimler sýnavýn ertesi günü ilgili jüriler tarafýndan bireysel olarak UÖ'lere açýklanmýþtýr. NÖKS uygulama sürecinde Týp Eðitimi Anabilim Dalý'ndan öðretim üyeleri uygulamalarý gözlemiþ ve sýnav sonrasýnda sözlü geri bildirim vermiþlerdir. Öðretim üyeleri ve UÖ'ler sýnav sonrasýnda "sýnav süreç deðerlendirme formunu" doldurarak sýnavla ilgili geri bildirim vermiþlerdir. Ýstatistiksel deðerlendirme UÖ'lerin ve öðretim üyelerinin verdikleri geri bildirimler Mann-Whitney U testi kullanýlarak karþýlaþtýrýlmýþtýr. SONUÇLAR Uzmanlýk öðrencilerinin iki ayrý sýnav uygulamasýndan A3 kýdeminde ortalama NÖKS puaný 70.6±6.3 ve kuramsal sýnav puaný 58.7±7.2 ve A2 kýdeminde ortalama NÖKS puaný 71.4±7.8 ve kuramsal sýnav puaný 72.5±3.9 olarak bulunmuþtur. Jüri üyesi öðretim üyelerinin ve UÖ'lerin, 5 dereceli likert tipi (1:yetersiz, 2:ortanýn altý, 3:orta, 4:ortanýn üstü, 5:pekiyi) deðerlendirme ile sýnav sürecine iliþkin verdikleri geri bildirimlerin ortalamalarý Tablo 2'de yer almaktadýr. TARTIÞMA Ýletiþim becerilerinin oldukça önemli olduðu psikiyatri alanýnda (Martin ve ark. 2003) mezuniyet sonrasý eðitimde, standardize hastalarla etkileþime dayanan öðrenme etkinliklerinin ve performans deðerlendirmelerinin kullanýlmasý özellikle önerilmektedir (McLay ve ark. 2002, Lewis 2002). Performansa dayalý deðerlendirmeler arasýnda son dönemde NÖKS uygulamalarý öne çýkmaktadýr. NÖKS hazýrlýk aþamasýnda; eðitim programýnýn öðrenme hedeflerine uygun sýnav içeriði, hedeflenen bilgi, beceri ve tutumlarý deðerlendirebilecek görevleri içeren istasyon sayýlarý ve süreleri belirlenmektedir. Buna göre sýnav akýþýnýn, sýnav yerinin, sýnavda kullanýlacak malzeme ve gereçlerin planlanmasý, deðerlendirmecilerin ve standardize hastalarýn bulunmasý gerekmektedir (Hodges 2002). DEÜTF-ÇERSHAD'da mezuniyet sonrasý çocuk psikiyatrisi eðitimindeki NÖKS uygulamamýzda, yeni baþlayan uzmanlýk öðrencileri için hiperaktif çocukla, daha kýdemliler için 74

5 Uzmanlýk eðitiminde NÖKS Tablo 2 : UÖ lerin ve Öðretim üyelerinin geri bildirimlerinin ortanca deðerleri Geri Bildirim Verilen Maddeler depresif çocukla görüþme görevleri içeren istasyonlar hazýrlanmýþtýr. Sýnav öncesinde yapýlan standardize hastalarla canlandýrma uygulamasý ile sýnav akýþý gözden geçirilmiþ, deðerlendirme ölçütleri tartýþýlmýþ ve deðerlendirmenin güvenilirliði arttýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Sýnavda kullanýlacak malzemeler ve deðerlendirme gereçleri ayrýntýlý þekilde planlanmýþtýr. Sýnav yerinin ve malzemelerin yeterliliðine iliþkin hem UÖ'lerden, hem de öðretim üyelerinden alýnan geri bildirimlerin olumlu olduðu saptanmýþtýr. Psikiyatri uzmanlýk eðitiminde NÖKS içeren ABD'den bir uygulamada 5-6 istasyon tanýmlanmýþtýr (Loschen 2002): Standardize hastadan öykü alma, ruhsal baký, hastaya öneriler verilmesinin (30 dakika) ardýndan bulgularýn ve tedavi planýnýn kaydedilmesini (30 dakika) kýsa bir klinik uygulama (5-20 dakika) izlemektedir. Aslýnda standardize hastaya dayanan sýnavlarda deðerlendirmeciler arasý güvenilirliðin yüksek olmasýna karþýn, yararlý geribildirimler elde edilebildiðinden dolayý bu sýnavýn iki deðerlendirmeciyle gerçekleþtirildiði belirtilmiþtir. Sýnav notunun iki deðerlendirmeci, standardize hastalar ve yazýlý kayýtlardan gelen puanlara göre hesaplandýðý bildirilmiþtir (Broquet 2002). Anabilim dalýmýzda uygulanan NÖKS'te de benzer þekilde, standardize hasta ile görüþmenin yönetimi, hastanýn öyküsü ve ruhsal bakýnýn sunumu, ön taný listesi veya ayýrýcý taný tartýþmasý gibi adýmlarýn deðerlendirilmesi yer almaktadýr. Standardize hastanýn ve üç jüri üyesinin deðerlendirmesi ile güvenilirlik arttýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Mezuniyet öncesi psikiyatri eðitiminde 5-15 dakikalýk 8-10 istasyondan oluþan NÖKS uygulamalarý önerilmekle birlikte (Hodges 2002), mezuniyet sonrasý döneme yönelik ABD'deki (Broquet 2002) ve kliniðimizdeki uygulamada görevlerin sayý ve çeþitliliðinin daha az ve sürelerinin daha uzun olduðu dikkati çekmektedir. Bu durum, bu alandaki deneyim azlýðýndan kaynaklanabileceði gibi, deðerlendirilen beceri alanlarýnýn mezuniyet sonrasý dönemde farklýlaþmasýna da baðlanabilir. Mezuniyet öncesi dönemdeki sýnavlarda; belirtiler ve risk deðerlendirmesi gibi temel becerilerin deðerlendirilmesi yeterli iken, mezuniyet sonrasý dönemde komorbidite, iliþkiler, savunma düzenekleri ve iþlev alanlarýnýn sorgulanmasý gibi daha ileri düzey becerilerin de deðerlendirilmesi gerekmektedir (Broquet 2002). Ayrýca az sayýda uzmanlýk öðrencisi için, fazla sayýda istasyon hazýrlamadaki güçlükler de görev sayýsýnýn arttýrýlmasýný engelleyebilmektedir. Görevler oluþturulurken karþýlaþýlan baþlýca güçlükler arasýnda; her bir 75

6 ARAS VE BAYKARA olgunun hazýrlanmasý için 20 kiþi-saati bulan bir zaman harcanmasý (Broquet 2002) ve yeterli sayýda standardize hastayý bulma, eðitme ve çalýþma ücretlerini karþýlama konusundaki zorluklar sayýlabilir (Hodges 2002). Kliniðimizdeki NÖKS uygulamasýnda da sýnav yerinin, sýnavda kullanýlacak malzemelerin ve uygulama gereçlerinin hazýrlanmasýnýn, sýnav akýþýnýn planlanmasýnýn, standardize hastalarýn ve deðerlendirmecilerin eðitiminin zaman alýcý süreçler olduðu görülmüþtür. NÖKS uygulamasý bir ekip çalýþmasý gerektirmektedir. Bu ekibin baþka eðitim birimlerinde bu uygulamayý tekrarlamasýnýn hem sýnav hazýrlýk sürecindeki zaman-masraf açýsýndan ortaya çýkan maliyeti düþürebileceði, hem de uygulamanýn yaygýnlaþmasýyla birlikte deneyimin artabileceði düþünülmüþtür. Mezuniyet öncesi dönemde çocuk psikiyatrisi görevlerini içeren bir NÖKS uygulamasýnda çocuklarla deðil, ebeveynlerle görüþme içeren senaryolar kullanýldýðý bildirilmiþtir. Pediatrideki NÖKS uygulamalarýnda hasta rolü canlandýrmanýn, çocuk ve ergenlere etkileri açýsýndan etik sakýncalarý olduðu ve standardizasyonda güçlükler olduðu belirtilmektedir. Duygusal sorunlarý canlandýrma güç olabileceðinden dolayý, standardize hasta olarak ancak daha olgun ergenlerin, çok dikkatli deðerlendirmeler sonucunda seçilebileceði bildirilmektedir (Hanson ve ark. 1998, Hanson ve ark. 2002). Standardize hastalar tarafýndan psikiyatrik belirtileri canlandýrmanýn, sýk rastlanan fiziksel belirtilere göre daha güç olduðu ve senaryoda vurgulanan bulgularý tam olarak canlandýrabilmek için eðitimin önemli olduðu belirtilmektedir. Psikiyatride canlandýrýlacak rolün karmaþýklýðýndan dolayý, özellikle profesyonel standardize hastalardan (hatta sanatçýlardan) yararlanýlmasý önerilmektedir (Broquet 2002). Bununla birlikte, uygulamada bazý güçlükler yaþanabilse bile, bizim uygulamamýzda olduðu gibi, uzmanlarýn, ekip elemanlarýnýn, öðrencilerin veya gönüllülerin de standardize hasta olarak kullanýlabileceði bildirilmektedir (Hodges 2002). Çocuk psikiyatrisi eðitiminde uyguladýðýmýz NÖKS'te profesyonel olmayan eriþkin standardize hastalar tarafýndan hasta çocuk canlandýrýlmasýndan kaynaklanan sakýncalarýn, anabilim dalýmýzýn uzmanlýk eðitim programýnda psikodrama yönteminin kullanýldýðý eðitim etkinliklerine yer verilmesi sayesinde bir dereceye kadar önlenebildiði düþünülmüþtür. Uygulamada hem UÖ'lerin hem de öðretim üyelerinin standardize hastanýn doðallýðýna iliþkin olumlu geri bildirim verdiði saptanmýþtýr. Kanada'da yapýlan bir araþtýrmada, mezuniyet öncesi NÖKS uygulamasýna öðrenciler gibi katýlan 15 psikiyatri uzmanlýk öðrencisinin mezuniyet sonrasý eðitimde NÖKS kullanýmý konusundaki görüþleri araþtýrýlmýþtýr. Uzmanlýk öðrencileri, NÖKS'ün daha çok týp öðrencileri ve kýdemsiz uzmanlýk öðrencilerinin deðerlendirilmesinde yararlý olabileceðini, geçme-kalma veya diploma deðerlendirmesinden çok, çeþitli alanlardaki eksikliklerin fark edilerek geri bildirim verilmesinde kullanýmýnýn uygun olduðunu belirtmiþlerdir. Kýdemli uzmanlýk öðrencilerinin daha ileri becerilerinin deðerlendirilmesinde, temel becerileri deðerlendiren bu tür bir sýnav yerine, sözlü sýnavlarý tercih ettiklerini bildirmiþlerdir. Olumsuz algýlarýnýn sýnavdaki senaryonun veya canlandýrmanýn gerçek dýþýlýðýndan deðil, kýsa sürede baþarmak zorunda olduklarý görevden kaynaklanan stres ve anksiyete ile iliþkili olduðunu belirtmiþlerdir (Hodges ve ark. 1999). Anabilim dalýmýz NÖKS uygulamasýnda sýnav sürecine iliþkin geri bildirimler deðerlendirildiðinde genel olarak asistanlarýn öðretim üyelerine göre daha düþük puanlar verdikleri; "sýnava iliþkin önceden yapýlan açýklamalar", "hasta ile görüþme için ayrýlan süre" ve "sýnavýn uygulama becerilerini deðerlendirme düzeyi" alanlarýnda bu farklýlýðýn anlamlý düzeyde olduðu saptanmýþtýr. UÖ'lerin sýnava iliþkin önceden yapýlan açýklamalarý öðretim üyelerine göre yetersiz bulmalarý birimizde uzmanlýk eðitimi deðerlendirmesinde performansa dayanan bir sýnavýn ilk kez uygulanmasýyla ilgili belirsizlik ve endiþe ile iliþkili olabilir. UÖ'ler tarafýndan hastanýn bulgularýnýn deðerlendirilmesi ve sunumu için ayrýlan süreler yeterli olarak algýlanýr iken, görüþme için ayrýlan süre yetersiz bulunmuþtur. Bu durum deðerlendirmecilerin önünde aileden bilgi almaksýzýn sadece hasta ile görüþerek, sýnýrlý zamanda yeterli bilgi toplamanýn zorluðundan kaynaklanýyor olabilir. UÖ, NÖKS'ü deðerlendirirken en düþük puaný "sýnavýn uygulama becerilerini deðerlendirme düzeyine" verdikleri görülmüþtür. Tüm yýl boyunca kazanýlan uygulama becerilerinin tek bir olgu ile, sýnýrlý zamanda gerçekleþen karþýlaþmaya bakýlarak deðerlendirilmesindeki güçlükler bu durumu etkilemiþ olabilir. Ayrýca, önceden uzmanlýk eðiti- 76

7 Uzmanlýk eðitiminde NÖKS minde performansa dayalý baþka yöntemlerle sýnav uygulamalarýnýn olmamasý da hem UÖ'lerin karþýlaþtýrma yapmalarýný güçleþtirmiþ, hem de uygulamada deneyim eksikliðinden kaynaklanan sorunlara yol açmýþ olabilir. UÖ'lerin kuramsal ve uygulama puanlarýna bakýldýðýnda, her iki kýdemdeki uygulama puanlarýnýn yakýn olduðu görülmüþtür. Daha kýdemli UÖ'lerin kuramsal ve uygulama puanlarý yakýn iken, kýdemsiz UÖ'lerin kuramsal puanlarýnýn daha düþük olmasý kuramsal bilgi birikiminin henüz yeterli olmamasý ile iliþkili olabilir. NÖKS'ün mezuniyet sonrasý çocuk psikiyatrisi eðitiminde kullanýmý konusunda bir ilk deneyim oluþturan anabilim dalýmýzdaki uygulama, az sayýda UÖ ile gerçekleþtirilmesine karþýn, hem bireysel, hem de kurumsal anlamda eðitim gereksinimlerini saptama olanaðý saðlamýþtýr. Farklý beceri alanlarýnýn nesnel bir þekilde deðerlendirilmesi sayesinde, UÖ'lerin hekim-hasta iliþkisi ve deðerlendirme süreci ile ilgili geliþtirilmesi gereken yönleri daha iyi fark edilebilmiþ ve eðitim uygulamalarýnda bu alanlara aðýrlýk verilmesi planlanmýþtýr. Bireysel olarak verilen geri bildirimler sayesinde, UÖ'lerin geliþtirilmesi gereken yönlerine dikkatleri çekilmiþtir. NÖKS süreci ile ilgili alýnan geri bildirimler ve uygulama gözden geçirildiðinde fark edilen aksaklýklar dikkate alýnarak, sýnav uygulamasýnýn ve eðitim sürecinin iyileþtirilmesine yönelik düzenlemeler planlanmýþtýr. Bu þekilde uygulanan NÖKS'ün, düzey belirleyici (summative) deðerlendirmenin yaný sýra biçimlendirici (formative) deðerlendirmede de önemli bir iþlevi olabileceði düþünülmüþtür. KAYNAKLAR Broquet K (2002) Using an objective structured clinical examination in a psychiatry residency. Acad Psychiatry 26(3): Famuyiwa OO, Zachariah MP, Ilechukwu ST (1991) The objective structured clinical examination in undergraduate psychiatry. Med Educ 25(1): Hanson M, Hodges B, McNaughton N ve ark. (1998) The integration of child psychiatry into a psychiatry clerkship OSCE. Can J Psychiatry 43: Hanson M, Tiberius R, Hodges B ve ark. (2002) Adolescent standardized patients: Method of selection and assessment of benefits and risks. Teach Learn Med 14(2): Hodges B, Hanson M, McNaughton M ve ark. (1999) What to psychiatry residents think of an objective structured clinical examination. Acad Psychiatry 23(4): Hodges B (2002) Creating, monitoring, and improving a psychiatry OSCE. A guide for faculty. Acad Psychiatry 26(3): Karabekiroðlu K, Erdoðan A, Hergüner S ve ark. (2004) Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de çocuk ve ergen psikiyatrisi eðitimi. Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi 11(2): Lewis JM (2002) On the use of standardized patients. Acad Psychiatry 26(3): Loschen EL (1993) Using the objective structured clinical examination in a psychiatry residency. Acad Psychiatry 17: Loschen EL (2002) The OSCE revisited: Use of performance based evaluation in psychiatric education. Acad Psychiatry 26(3): Martin L, Saperson K, Maddigan B (2003) Residency training: Challenges and opportunities in preparing trainees for the 21st Century. Can J Psychiatry 48: McLay RN, Rodenhauser P, Anderson DS ve ark. (2002) Simulating a full-length psychiatric interview with a complex patient: An OSCE for medical students. Acad Psychiatry 26(3): Sadeghi M, Taghva A, Mirsepassi G ve ark. (2007) How do examiners and examinees think about role-playing of standardized patients in an OSCE setting? Acad Psychiatry 31(5): Sexson S, Sargent J, Zima B ve ark. (2001) Sample core competencies in child and adolescent psychiatry training: A starting point. Acad Psychiatry 25(4):201. Walters K, Osborn D, Raven P (2005) The development, validity and reliability of a multimodality objective structured clinical examination in psychiatry. Med Educ 39:

8 TÜRKÝYE SÝNÝR VE RUH SAÐLIÐI DERNEÐÝ Prof. Dr. MUALLA ÖZTÜRK ÇOCUK RUH SAÐLIÐI ÖDÜLÜ dan beri her yýl çocuk ruh saðlýðý alanýnda en baþarýlý çalýþmaya verilme te olan Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Saðlýðý Ödülü 2008 için aþaðýdaki koþullarý belirlenmiþtir ödülü olarak YTL. ve ödül belgesi verilecektir. 3. Çalýþma: a. Yayýnlanmamýþ ya da yýllarýnda yayýmlanmýþ, yabancý dilde hazýrlanmýþ ise Türkçe çevirisi de bulunan özgün bir araþtýrma ya da kuramsal inceleme olabilir. b. Çalýþma yayýnlanmamýþ ise, Türk Psikiyatri Dergisi yazým koþullarýna uygun bir makale biçiminde hazýrlanmýþ olmalýdýr. Çalýþmalar yazarlarýn ad, soyad, ünvan, görev ve çalýþma adresleri, telefon faks numaralarý, çalýþmanýn yapýldýðý yer ayrý bir kapak yazýsý ile birlikte verilmelidir. Asýl araþtýrmacý Türk vatandaþý olmalýdýr. c. Çalýþma 6 kopya olarak en geç 31 Aralýk 2007 tarihine kadar aþaðýda bildirilen adrese postalanmýþ ya da elden verilmiþ olmalýdýr. d. Çalýþmalar, aþaðýda belirlenen seçici kurul tarafýndan deðerlendirilecek ve ödül her yýl Ankara da Prof. Dr. Mualla Öztürk anýsýna düzenlenmekte olan Çocuk Ruh Saðlýðý Sempozyumu nda verilecektir. Seçici Kurul Prof. Dr. Ayhan Çavdar Doç. Dr. Ýlgi Ertem Prof. Dr. Efser Kerimoðlu Dr. Birsen Sonuvar Prof. Dr. Ayþe Yalýn Prof. Dr. Yanký Yazgan Baþvuru Adresi Türkiye Sinir ve Ruh Saðlýðý Derneði Büklüm Sokak 89/3 Kavaklýdere, Ankara 78

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Dr. Sarp Üner*, Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ**, Sevgi Turan***, Umut Arýöz***, Dr. Orhan Odabaþý****, Dr. Melih Elçin****, Dr. Ýskender Sayek***** Giriþ

Dr. Sarp Üner*, Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ**, Sevgi Turan***, Umut Arýöz***, Dr. Orhan Odabaþý****, Dr. Melih Elçin****, Dr. Ýskender Sayek***** Giriþ Ankara'da Birinci Basamak Saðlýk Kurumlarýnda Çalýþan Hekimlerin Sunulan Hizmetlere Ýliþkin Öz Deðerlendirmeleri The Self -Evaluation of Health Services by Physicians Working in Primary Health Care Units

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE. Semra ERPEK, Çiðdem DEREBOY, Mustafa ALTINIÞIK

ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE. Semra ERPEK, Çiðdem DEREBOY, Mustafa ALTINIÞIK ADÜ Tý Fakültesi Dergisi 00; 3(3) : - 0 Klinik Araþtýrma ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE ÖÐRENCÝLERÝNÝN UYGULANAN TIP EÐÝTÝMÝNE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ* 1 3 Semra ERPEK, Çiðdem

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

2008 Yönlendirme Sýnavý Sonuçlarý Raporu. Report of 2008 Placement Test Results. Salih SARPTEN

2008 Yönlendirme Sýnavý Sonuçlarý Raporu. Report of 2008 Placement Test Results. Salih SARPTEN TEKNÝK NOT KKTC - Milli Eðitim Dergisi 2008 Yönlendirme Sýnavý Sonuçlarý Raporu Report of 2008 Placement Test Results Salih SARPTEN M.A.; Talim Terbiye Kurulu Üyesi, Program Geliþtirme Uzmaný, Lefkoþa,

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi The Evaluation of a Groningen Model of Pharmacotherapy Training

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 2

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 2 Özgün Araştırma / Original Article Akdeniz Tıp Dergisi / Akdeniz Medical Journal Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı nda Modifiye Mini Klinik Değerlendirmenin Sınav

Detaylı

Birinci Basamakta Sürekli Eðitimin Geliþtirilmesi: Deneyim Paylaþýmý

Birinci Basamakta Sürekli Eðitimin Geliþtirilmesi: Deneyim Paylaþýmý Birinci Basamakta Sürekli Eðitimin Geliþtirilmesi: Deneyim Paylaþýmý Dr. Sema Akalýn* Sürekli týp eðitimi genel pratisyenlerin bilgi, beceri ve tutumlarýný ve en sonunda da pratiklerini artýrma amaçlý,

Detaylı

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler ARAÞTIRMA Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler Test Anxiety and Related Psychiatric Symptoms Önder Kavakcý 1, Ayþegül Selcen Güler 2, Selma Çetinkaya 3 1 Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar 2017 Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Sýnýf Öðretmenliði Öðrencilerinin Geliþim Dosyasý, Baþarý Testi Ve Tutum Puanlarý Arasýndaki Ýliþki

Sýnýf Öðretmenliði Öðrencilerinin Geliþim Dosyasý, Baþarý Testi Ve Tutum Puanlarý Arasýndaki Ýliþki Sýnýf Öðretmenliði Öðrencilerinin Geliþim Dosyasý, Baþarý Testi Ve Tutum Puanlarý Arasýndaki Ýliþki * Aytunga OÐUZ Özet: Araþtýrmanýn amacý; sýnýf öðretmenliði öðrencilerinin Eðitimde ölçme ve deðerlendirme

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar

Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar Týbbi Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Akreditasyon; Laboratuvarların, Muayene, Belgelendirme kuruluşlarının ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ARAÞTIRMA Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik Müge Oðuzberk 1, Arzu Aydýn 2 1 Psk., Lodos Özel Eðitim Okulu, 2 Yrd.Doç.Dr., Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mersin ÖZET Amaç:

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

Pediatrik Liyezon Psikiyatrisi Alan Saptamasýna Yönelik Bir Önçalýþma #

Pediatrik Liyezon Psikiyatrisi Alan Saptamasýna Yönelik Bir Önçalýþma # Pediatrik Liyezon Psikiyatrisi Alan Saptamasýna Yönelik Bir Önçalýþma # Þahnur ÞENER*, Yýldýz Dilek ERTÜRK**, Selahattin ÞENOL*** ÖZET Konsültasyon liyezon psikiyatrisi týbbýn diðer branþlarý ile iþbirliði

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı

OKÖSYS Baþarýsý ve Fen Lisesi

OKÖSYS Baþarýsý ve Fen Lisesi OKÖSYS Baþarýsý ve Fen Lisesi 1. Sýnýftaki Akademik Baþarýya Ýliþkin Bir Yordama Geçerliliði Çalýþmasý Emine ÖNEN *, Nükhet ÇIKRIKÇI DEMÝRTAÞLI ** Özet Bu araþtýrmada, 2002 Ortaöðretim Kurumlarý Öðrenci

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma Reliability Study of Turkish Version of Children s Behavior Questionnaire Short Form and

Detaylı

Ýntihar Olasýlýðý Ölçeðinin (ÝOÖ) Klinik Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliði

Ýntihar Olasýlýðý Ölçeðinin (ÝOÖ) Klinik Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliði ARAÞTIRMA Ýntihar Olasýlýðý Ölçeðinin (ÝOÖ) Klinik Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliði Zehra Atlý 1, Mehmet Eskin 2, Çiðdem Dereboy 2 1 Uz.Psk., Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Kliniði,

Detaylı

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce***

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce*** ARAÞTIRMA 11 Hemþirelik - ebelik eðitiminde Süleyman Demirel Üniversitesi örneði: Isparta Saðlýk Yüksekokulu intörn öðrencilerinin klinik sahada entegre uygulamasý ile ilgili bilgi ve tutumlarý Sýtký Orak*,

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ERGENLER ÝÇÝN SOSYAL KAYGI ÖLÇEÐÝNÝN (ESKÖ) GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝNÝN ÝNCELENMESÝ

ERGENLER ÝÇÝN SOSYAL KAYGI ÖLÇEÐÝNÝN (ESKÖ) GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝNÝN ÝNCELENMESÝ ERGENLER ÝÇÝN SOSYAL KAYGI ÖLÇEÐÝNÝN (ESKÖ) GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝNÝN ÝNCELENMESÝ Arzu AYDIN*, Serap TEKÝNSAV SÜTCÜ** ÖZET Amaç: Bu çalýþmanýn amacý Ergenler için Sosyal Kaygý Ölçeði'nin (ESKÖ) Türk ergenler

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

DOÐA KOLEJÝ 2019 BURSLULUK SINAVI VELÝ BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI

DOÐA KOLEJÝ 2019 BURSLULUK SINAVI VELÝ BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI 13 OCAK 2019 4, 5,, 7,, 9, ve 11. sınıflar için %0 e varan burs imkânı DOÐA KOLEJÝ 2019 BURSLULUK SINAVI VELÝ BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI Değerli Anneler ve Babalar, Doða Koleji olarak ve 13 Ocak 2019 tarihlerinde

Detaylı

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi TTB-GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Modülü Eðitici Ekibi* Bu yazýda; TTB-GPE tarafýndan yürütülen Birinci

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma*

DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma* ARAÞTIRMA DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma* Koray Karabekiroðlu 1, Nursu Cakin-Memik 2, Ozlem Ozcan-Ozel 3, Fevziye Toros

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAÐLIÐINDA YATAKLI TEDAVÝNÝN YERÝ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAÐLIÐINDA YATAKLI TEDAVÝNÝN YERÝ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAÐLIÐINDA YATAKLI TEDAVÝNÝN YERÝ Taner GÜVENÝR*, Fatma VAROL TAÞ** ÖZET Amaç: Ayaktan ya da gündüz kliniði koþullarýnda tedavi edilemeyecek düzeyde aðýr ruhsal sorunlar yaþayan çocuk

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

TPD Yeterlik Sınavı Açık Eğitim Modülleri Tecrübe Aktarımı DR GAMZE GÜRCAN

TPD Yeterlik Sınavı Açık Eğitim Modülleri Tecrübe Aktarımı DR GAMZE GÜRCAN TPD Yeterlik Sınavı Açık Eğitim Modülleri Tecrübe Aktarımı DR GAMZE GÜRCAN Eğitim- Şimdi ne yapıyoruz? Formal Eğitim İnformal Eğitim Non-formal Eğitim* Tıp Eğitimi -1910 (Flexner öncesi dönem): Usta-çırak

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri İntörn Hekim Karnesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri İntörn Hekim Karnesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri İntörn Hekim Karnesi KİŞİSEL BİLGİLER Fotoğraf Adı-Soyadı:......................... Öğrenci No:......................... Eğitim-Öğretim Yılı: 0-0

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliði bilim dalýnýn Ýþletme, Endüstri, Makine, Ýnþaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde eðitim veren, Kara

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II . ISBN: 975-19-3837-6 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Kasým 2005 Poliklinik Hizmetlerinde

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

0-0 Eðitim Öðretim Yýlý ANKARA ÝLÝ LÝSELER ARASI "8. AKIL OYUNLARI YARIÞMASI" Ankara Ýli Liseler Arasý 8.. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý, Mayýs 0 tarihinde Özel Sýnav Koleji ev sahipliðinde, Sýnav Eðitim Kurumlarý,

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat***

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat*** Birinci Basamaktaki Hemþire/Ebelerin Eðitiminde Akran Eðiticilerin Kullanýlmasý; Meme Kanseri Erken Tanýsý Eðitim Programý Geliþtirme Deneyimi Use of Peer-Educators in the Education of Nurses/Midwifes

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý Tuðrul Erbaydar*, Özen Aþut*, Hüseyin Demirdizen*, Adile Öniz*, Hakan Þen*, Derya Karakaya*, Nevruz Gürceðiz*, Nilgün Arpacý*, Birgün Uz*, Perihan Etiz*, Sürel

Detaylı

ORJÝNAL ARAÞTIRMA Türkiyedeki psikiyatristlerin aydýnlatýlmýþ onam hakkýnda görüþ ve tutumlarý Views and attitudes of Turkish psychiatrists about informed consent Haluk A. Savaþ 1, Ahmet Coþkun 2, Osman

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. þaðýdaki þekilde kenar uzunluklarý 4 ve 6 olan iki eþkenar üçgen ve iç teðet çemberleri görülmektedir. ir uðurböceði üçgenlerin kenarlarý ve çemberlerin üzerinde yürüyebilmektedir.

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Koruma ve Bakým Altýndaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Deðerlendirme Formu'nun (BÝRDEF) Geliþtirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliði

Koruma ve Bakým Altýndaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Deðerlendirme Formu'nun (BÝRDEF) Geliþtirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliði ARAÞTIRMA Koruma ve Bakým Altýndaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Deðerlendirme Formu'nun (BÝRDEF) Geliþtirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliði Reliability and Validity of Individualized Risk Assessment Form

Detaylı