Spektroskopi. Madde ile ışın arasındaki etkileşmeyi inceleyen bilim dalıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Spektroskopi. Madde ile ışın arasındaki etkileşmeyi inceleyen bilim dalıdır."

Transkript

1 Spektroskopi Madde ile ışın arasındaki etkileşmeyi inceleyen bilim dalıdır. Bu yöntemde bir örnekteki atom, molekül veya iyonların, bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışıma ölçülür ve yorumlanır. 1/55

2 Işın n veya elektromanyetik dalga uzayda çok büyük k hızla h hareket eden bir enerji şeklidir. Işının, n, * ısı * ışık * ışınım * radyo dalgaları * X ışınlar nları vb birçok şekli olup gözle g görülen g kısmk smına IŞIKIK denir. 2/55

3 Elektromanyetik dalga; * elektrik alan vektörü (E) * manyetik alan vektörü (H) 3/55

4 Işının elektriksel alanı ile maddenin bağ elektronları etkileşir. Bundan dolayı ışın sadece elektrik vektörü olarak da gösterilir. 4/55

5 Işının, n, * Dalga karakteri * Tanecik karakteri 5/55

6 Işının n Dalga Özellikleri Dalga boyu (λ; cm, nm) Frekans (υ;1 / sn, Hertz ) Periyot (τ; sn) Hız (c; 3 x cm / sn) Dalga sayısı (υ;1 / λ, cm -1 ) 6/55

7 Işının Tanecik Özellikleri Bir fotonun enerjisi; E = hυ = h c / λ Plank sabiti (h) = 6.63x10-27 erg.sn h = j.sn E = h c / λ E α 1/ λ 7/55

8 Işın - Madde Etkileşmesi Işının geçmesi - kırılması Işının yansıması Işının dağılması Işının saçılması Işının absorpsiyonu ve emisyonu, I 0 : Giren ışın şiddeti, I: Çıkan ışın şiddeti, I a : Absorplanan ışın şiddeti, I d : Dağılan ışın şiddeti, I y : Yansıyan ışın şiddeti. 8/55

9 Işığın Geçmesi - Kırılması Işın saydam maddelerden geçer. Bu geçme sırasında hızında değişme olur. Işın maddenin bağ elektronları tarafından tutulur ve tekrar salınır.işının frekansı değişmez hızı değişir. 9/55

10 α 1 n 1 n 2 V 1 sin α 1 n = = V 2 sin α 2 n 1 α 2 (Snell Kanunu) 10/55

11 Işığın Yansımas ması Iy (n 2 -n 1 ) = I o (n 2 + n 1 ) 2 1. Gelen ışığın normalle yaptığı açı 2. Kırılma indisleri arasındaki fark 11/55

12 Işığın n Dağı ğılması Bir madenin kırma indisi, içinden geçen ışının dalga boyu veya frekansına göre değişir. Buna dispersiyon denir. 12/55

13 Işığın n Saçılmas lması Işın n bir ortamda bulunan partiküllere çarparak yön n değiştirebilir. Gelen ışığın n dalga boyu ile madde içindeki i indeki tanecik çapı önemlidir. Tanecik çapı < gelen ışığın dalga boyu çok az kısmı dağı ğılır (Rayleigh saçılmas lması) Tanecik çapı kolloidal büyüklüğe e gelip, ışın saçılmas lması gözle görülebilir g çok saçılma olur (Tyndall olayı) 13/55

14 Işığın Absorpsiyonu *Absorpsiyon * Elektronik Geçiş 14/55

15 Bir maddenin, temel haliyle uyarılm lmış halleri arasındaki enerji farkları diğer maddelerden farklı olduğundan undan her maddenin kendine özgü bir absorbsiyon spektrumu vardır. r. Spektrum,, dalga boyuna karşı şılık absorpsiyonun ölçülmesidir. 15/55

16 Spektrumlar; 1. Atomik absorpsiyon spektrumları 2. Moleküler ler absorpsiyon spektrumları E = Ee + Et + Ed Ee = Elektronik enerji seviyesi Et = Titreşim im enerji seviyesi Ed = Dönme D enerji seviyesi 16/55

17 17/55

18 18/55

19 Absorpsiyon Kanunları (monokromatik ışın) Io = Ia + Iy + Id + I 19/55

20 Absorpsiyon Kanunları (monokromatik ışın) Lambert Kanunu (ışın şiddeti - çözelti derinliği) i) Beer Kanunu (ışın şiddeti - çözeltinin derişimi) imi) 20/55

21 Lambert Beer Kanunu (ışın şiddeti - çözelti derinliği i ve çözeltinin derişimi) imi) log (I o / I) I = Σ.b.c c = A Σ : molar absorptivite katsayısı (L/mol mol.cm) a : absorptivite katsayısı b : ışık k yolu c : çözeltinin derişim imi T = I / I o A = - log T (T = Geçirgenlik) 21/55

22 Absorpsiyon Kanunları (monokromatik ışın) Io = Ia + Iy + Id + I 22/55

23 Kör Çözeltisi Distile Su Parasetamol Distile Su Metanol % 5 NaCl Parasetamol Metanol % 5 NaCl 23/55

24 Absorpsiyon Spektrofotometresi Işık Kaynağı Dalga Boyu Seçici Numune Kabı Dedektör Yazıcı 24/55

25 UV-GB Spektroskopisi Görünür bölgede cam küvet, UV bölgede kuartz küvet kullanılır. 25/55

26 UV - GB Spektroskopisi Uygulamaları 1. Nitel Analiz 2. Nicel Analiz 3. Fotometrik Titrasyonlar 4. Molekül l AğıA ğırlığı Tayini 5. Asit - Baz Denge Sabitlerinin Bulunması 6. Kompleks Formüllerinin ve Kompleks Oluşum um Sabitlerinin Bulunması 26/55

27 Nitel Analiz A λ 1 λ 2 λ 27/55

28 28/55

29 Nicel Analiz Tayini yapılacak maddenin spektrumu λmax Absorptivite katsayısı (her madde için i in ve dalga boyuna göre g değişen en sabit) Beer eğrisi çizilir A tan α = Σ b = A /C Cx C 29/55

30 Beer Eğrisi Derişim (M) Absorbans S S S S A 1 0,75 0,5 0,25 0 Derişime karşı A grafiği y = 2,11x + 0,01 R 2 = 0,9979 C = 0.26 M 0 0,1 0,2 0,3 0,4 Derişim (M) Σ = 2.11 M -1 cm -1 A n = 0.55 A = Σ.b.C C = 0.26 M 30/55

31 A A A λ 2 λ 31/55

32 Karışı ışımların n Analizi A K A B λ 1 λ 2 C (λ 1 ) A T = ε A b C A + ε B b C B (λ 2 ) A T = ε A b C A + ε B b C B 32/55

33 Spektrofotometrik Titrasyonlar Eşdeğerlik erlik noktasını bulmak için i in kullanılır. Asit-baz Kompleksometrik Çöktürme İndirgenme-yükseltgenme Numunenin, titrantın yada ürünün absorpsiyon yaptığı dalga boyu seçilir. Titrasyon grafiğinin inin şekli, ölçümlerin yapıld ldığı dalga boyunda çözeltide bulunan türlerin t hangisinin ışığı absorpladığı ığına bağlıdır. 33/55

34 R(reaktant reaktant) ) + T(titrant titrant) ) = Ü(ürün) A ε ürün > 0 A ε reaktant > 0 ml titrant ml titrant A ε titrant > 0 A ε titrant = ε reaktant > 0 ml titrant ml titrant 34/55

35 Fotometrik titrasyonla ikili karışı ışımlar da tayin edilebilir. A Cu + EDTA Cu(EDTA) Bi + EDTA Bi(EDTA) K Bi > K Cu 1. E.N. 2. E.N. ml titrant 35/55

36 Kompleks Formüllerinin Bulunması Kompleks (Koordinasyon bileşiği) i) Merkez atom (çekirdek( atom) Ligand K ol M + L ML K boz 36/55

37 Kompleks Formüllerinin Bulunması 1. Mol Oranı Yöntemi 2. Sürekli S Değişme Yöntemi Y (Job( Yöntemi) 3. Eğim E Oranı Yöntemi 37/55

38 Mol Oranı Yöntemi Metalin spektrumu Ligandın spektrumu ML kompleksinin spektrumu λ max L / M = 1,2, çözeltiler hazırlanır ve absorbanslar ölçülür. ML 3 A ML L / M 38/55

39 Job Yöntemi Ligand derişimi imi (C( L ) ile metal iyonu derişiminin iminin (C M ) toplamının n sabit tutulup bunların n yalnız z oranlarının değiştirildi tirildiği i kompleks çözeltiler hazırlan rlanır r ve absorpsiyonları ölçülür. Mol kesrine karşı absorbanslar grafiğe e geçirilir. A 0.5 = n m /(n m + n L ) X m ya da X L 39/55

40 Eğim Oranı Yöntemi Oluşan kompleks zayıf ve bir tane olduğunda uygulanır. xm + yl M x L y λ max 1. L / M oranı büyük tutulur ve C M nin hepsi komplekse dönüştürülür. Absorbansı ölçülür. 2. M / L oranı büyük tutulur ve C L nin hepsi komplekse dönüştürülür. Absorbansı ölçülür. [M x L y ]= C M / x A = a b [M x L y ] = a b C M / x [M x L y ]= C L / y A = a b [M x L y ] = a b C L / y y / x oranı bulunur. 40/55

41 TÜREV SPEKTROSKOPİSİ Orijinal spektrum veya 0. derece spektrum A= f(λ) fonksiyonudur. Bir fonksiyonu gösteren eğrinin herhangi bir noktasındaki teğetin eğimi, fonksiyonun bu noktadaki türevidir. Bu fonksiyonun her noktasındaki türevi (da/dλ) hesaplanabilir. Eğer bu türev değerleri grafiğe geçirilecek olursa türev spektrumu elde edilir ve 1 den n e kadar derece de olabilir. 41/55

42 1. derece türev spektrumunda pik dönümlerinde λ nın bir birim değişimine karşılık A sıfır değişim göstereceğinden bu noktadaki teğetin eğimi sıfır olur yani apsise paralel olur. Sonuçta türev eğrisi sıfırdan geçer ve apsisi keser. 42/55

43 Absorbans Absorbans 1.derece türev 2.derece türev 3.derece türev 4.derece türev Türev spektrokopisi Absorbsiyon spektrumun matematiksel işlemlerle (da/dλ) türevinin alınmasıdır 43/55

44 TÜREV SPEKTROSKOPİSİ AVANTAJLARI Türev çalışması orijinal spektrumun eğimleri hakkında bilgi verir ve bunun omuz noktaları ile dönüm noktalarının daha belirgin hale gelmesine neden olur.böylece bir bileşik daha kolay ve kesin olarak tanınabilir. 44/55

45 Çoğunlukla orjinal spektrumda elde edilen eğriler bir çok pikin üst üste gelmesi ile meydana gelmiştir.türev alma ile bu absorpsiyon eğrileri daha şekle girer ve böylece birarada bulunan piklerin tek tek görülmesi sağlanır. Bulanık çözeltiler ile çalışılabilir. Karışımlarda ayırma işlemine gerek kalmadan tek tek miktar tayinleri yapılabilir. Reaksiyon ortamından kaynaklanan gürültü piklerinin yok edilmesini sağlar. 45/55

46 Dezavantajları Kullanımı kolay fakat pahalı cihaz Çok sayıda uydu pikleri görülebilir. 46/55

47 ATOMİK K ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ Bir elementin gaz halindeki serbest atomları tarafından o elementle ilgili karakteristik dalga boyundaki ışının absorplanan miktarının ölçülmesi ilkesine dayanan bir yöntemdir. 47/55

48 -Atomik Absorpsiyon Spektrometresinin şematik görünümü- 48/55

49 Işık Kaynağı Atomik absorpsiyon spektrometrelerinde en çok kullanılan ışık kaynakları oyuk katot lambalarıdır (OKL). Anot Kuvartz Pencere Ar Katot İnert Gaz 49/55

50 Atomlaştırıcı 1. Alevli Atomlaştırıcılar, 2. Alevsiz (Elektrotermal) Atomlaştırıcılar 3. Diğer Atomlaştırma Teknikleri. 50/55

51 Alevde Meydana Gelen Olaylar a) Aerosol oluşumu [MeCl 2 (s)], b) Çözünün buharlaşarak numunenin kuruması c) Kurumuş numunedeki tuzların gaz moleküllerine dönüşümü [MeCl 2 (s)] [MeCl 2 (k)], [MeCl 2 (k)] [MeCl 2 (g)], d) Gaz halindeki tuz moleküllerinin serbest element atomlarını vermesi [MeCl 2 (g)], (g) Me (g) + 2Cl e) Atomların bir kısmının uyarılma sıcaklığına kadar ısınması [Me Me*], f) Atomların birkısmının iyonlaşması [Me Me e], g) Uyarılmış atomların temel hale dönmesi [Me* Me + h ν], 51/55

52 Girişimler Sürekli ışık kaynağı Zeeman geri zemin düzelticiler 52/55

53 Distile su Numune Standart Ekleme Derişime Karşı A Grafiği Distile su A Distile su 0,6 Distile su 3 ml 2 ml Standart 0,4 Standart 1 ml y = 0,97x + 0,156 0,2 Standart R 2 = 0,9988 Numune Numune Numune 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 4 ml Standart Numune A = 0.15 A = 0.26 A = 0.37 A = 0.45 A = 0.54 Derişim (M) C = 0 M C = 0.1 M C = 0.2 M C = 0.3 M C = 0.4 M C N = 0,156 / 0,97 = 0.16 M 53/55

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

gelen ışın gelme açısı

gelen ışın gelme açısı 1 REFRAKTOMETRİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz gelen ışın gelme açısı normal 1 M 1, az yoğun ortam 2 kırılma açısı kırılan ışın M 2, çok yoğun ortam n 2 > n 1 varsayılıyor 1 > 2 Şeffaf bir ortamdan

Detaylı

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı

Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler

Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler 1 OPTİK SPEKTROSKOPİSİ CİHAZLARI IŞIN KAYNAKLARI Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler Spektroskopik çalışmalara uygun olması için, bir kaynağın kolay algılanabilecek ve ölçülebilecek

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... x Atomik ve Moleküler Spektroskopide Temel Kavramlar ve Prensipler... 2 G R fi... 3 SPEKTROSKOP K YÖNTEMLER... 5 ELEKTROMANYET K SPEKTRUM... 12 Spektroskopide Temel Nicelikler

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC) DEDEKTÖRLERİ

GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC) DEDEKTÖRLERİ 1 KROMATOGRAFİ DEDEKTÖRLERİ Işın Dedektörleri, İyon Dedektörleri Kromatografi, kompleks karışımlardaki çeşitli maddeleri birbirinden ayırmaya ve tanımlamaya olanak veren ve bilim adamlarının çalışmalarını

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün İsttanbu ul Ka alkın nma Ajan nsı Fiiberiist Projes si F roptik Ka Fibe ablo Derrs No otları Bo olum m1 Bu do oküman, İsstanbul Kalkınma Ajansı nın des steklediği Fiberist F Pro ojesi kapsa amında hazzırlanmıştır.

Detaylı

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ÜRETİM LABORATUVARI- I TEMEL KAVRAMLAR. TİTRASYON DENEYİ (volumetrik analiz)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ÜRETİM LABORATUVARI- I TEMEL KAVRAMLAR. TİTRASYON DENEYİ (volumetrik analiz) T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ÜRETİM LABORATUVARI- I TEMEL KAVRAMLAR TİTRASYON DENEYİ (volumetrik analiz) DENEY FÖYÜ Harun ARKAZ Kayseri,2012 Deneyin Adı: Asit

Detaylı

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi 1 I ABSOBSİYON SPEKTOSKOPİSİ UYGULAMALA I teorisi, ihazlar, FTI Organik fonksiyonel grupların ( O,, gibi) I ışını absorbladıkları yaklaşık frekanslar, atomların kütleleri ve aralarındaki bağın sabiti ile

Detaylı

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi FİBER OPTİK Bilgi iletişiminin tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk çağlar da insanlar ateş yakarak iletmek istedikleri bilgiyi bir tepeden bir başka tepeye aktardılar.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ Tezi Hazırlayan Esra ÖZÇITAK Tezi Yöneten Doç.Dr. Şeref

Detaylı

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 1 H NMR SPEKTRAYA ÇEVRESEL ETKİLER Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Çekirdeklerin bulunduğu kimyasal çevre enstrümanın responsunu etkiler. Bir NMR spektrumdan sinyallerin sayısı, şiddeti, konumu

Detaylı

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi MADDE BİLGİSİ 2 Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Değersiz maddeleri altın veya gümüşe çevirebilme (felsefe taşını bulma), tüm hastalıkları iyi edecek ve insanı ölümsüz yapacak hayat iksirini bulma

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

LLAZERİİN YAPPIISII VE İİŞLLEVLLERİİ Tek renkli, oldukça düz, yoğun ve aynı fazlı paralel dalgalar halinde genliği yüksek güçlü bir ışık demeti üreten alet. Laser İngilizce; Light Amplification by Stimulated

Detaylı

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI BAKIR ÜZERĠNE NĠKEL-TUNGSTEN ALAġIMLARININ ELEKTROKĠMYASAL OLARAK KAPLANMASI VE ELEKTROKATALĠTĠK DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ YAVUZ SÜRME

Detaylı

Fiber Optik Kablonun Çalismasi:

Fiber Optik Kablonun Çalismasi: Fiber Optik Kablonun Çalismasi: Fiberin çalışma prensibi temel optik kurallarına dayanır. Bir ışın demeti az yoğun bir ortamdan daha yoğun bir ortama geçerken geliş açısına bağlı olarak yansıması ( tam

Detaylı

KOZMETİK ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:İEG-2005/5

KOZMETİK ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:İEG-2005/5 Bakanlık Adı : Sağlık Bakanlığından: Tebliğin Adı : Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:İEG-2005/5) Tebliğ No : İEG-2005/5 R. Gazete Tarihi :

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

KARBON- 13 C NMR. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini, 1 H NMR ile Yapı Tayini

KARBON- 13 C NMR. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini, 1 H NMR ile Yapı Tayini 1 KARBN- 13 NMR Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini, 1 H NMR ile Yapı Tayini Konvensiyonal NMR spektroskopisi çok hassas değildir. Bunlarla mikrogram seviyelerinde madde

Detaylı