ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN"

Transkript

1 yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü

2 GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası olan organik kimya alanı göz önüne alınırsa, anorganik kimya sözü edilen bileşikler dışında kalanların kimyası olarak düşünülebilir. Başka bir ifadeyle karbon dışındaki elementlerin ve bileşiklerin yapılarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini, tepkime verme eğilimlerini inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Yapılan tanımlar iyi analiz edildiğinde anorganik bileşik olarak değerlendirilebilecek çok sayıda maddenin var olduğu anlaşılacaktır. En basit anlamıyla ışık-madde etkileşimi olarak ifade edilebilecek spektroskopi; elektromanyetik ışımanın ve bazı parçacıkların bir cisim (bir miktar madde) tarafından saçılması, yansıtılması, soğrulması veya salınması ile ilgilenen fen bilimi dalıdır. Organometalik bileşikler, koordinasyon bileşikleri, katalizör sistemleri, nanomalzemeler, ftalosiyanin bileşikleri gibi sayısı çok geniş bir yelpazede değerlendirilebilecek anorganik molekül ve bileşiklerin yapılarını ortaya koymak amacıyla mevcut spektral metotlar kullanılmış, bunun yanısıra son dönemlerde yeni spektral ve analitik metotlar geliştirilmiş ve anorganik kimya alanındaki çalışmalara uygulanmaya başlanmıştır. Tüm bu spektral ve analitik metotlar anorganik maddelerin yapılarını karakterize etmek amacıyla kullanılır. Anorganik bir maddenin yapısının belirlenmesinde yöntemin uygulanabilmesi için önce bir dizi işlemden geçirilerek analize hazırlanması sağlanır. Bu basamaklar şu şekilde sıralanabilir: Örneğin katı, sıvı veya gaz olması dikkate alınarak uygun yöntem seçilir veya yönteme uygun hale getirilir. Anorganik bileşikler, hal bakımından genelde katı halde bulunurlar. Daha az olmakla birlikte sıvı halde de bulunabilirler. Analiz edilecek örneğin bazı önemli özellikleri, tahmini madde grubu tespit edilir. Doğal bir örnek; tarihi eser, kil, toprak, yapı malzemesi, kompleks bir ürün gibi. Yeni elde edilen bir bileşik ise yıkama, destilasyon, süblimleştirme, ekstraksiyon, kristallendirme ve kromatografi gibi teknikler kullanılarak saflaştırılır. Maddenin saf olup olmadığını kontrol etmek için erime ve kaynama noktasının tespitiyle kabaca bilgi sahibi olunabilir. Ancak madde sıcaklıkla bozunabilen türden bir madde ise bu yöntemler kullanılmaz. Bunun için ince tabaka kromatografisi kullanılır. 1

3 1. SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Reaksiyon sonucu oluşan ürün yeterince saf değildir. Saflaştırılmamış ürünün yapısının aydınlatılması da mümkün değildir. Tam olarak saflaştırılmadan yapısı aydınlatılmaya çalışılan maddelerden sonuç alınamamakta zaman, madde, emek ve ekonomik kayba neden olmaktadır. Bunun için saflaştırma işlemi karakterizasyonun en önemli alt basamağını teşkil etmektedir. Saflaştırma, oluşan ürünlerin özelliğine bağlı olarak oldukça basit olabileceği gibi çok daha karmaşık da olabilir. Yaygın olarak kullanılan saflaştırma yöntemleri şunlardır: 1. Yıkama (Olgunlaştırma) 2. Destilasyon 3. Ekstraksiyon 4. Süblimleşme 5. Kristallendirme Sıcaklık değişimi Çözünürlük farkı 6. Kromatografi Gaz kromatografisi Sıvı kromatografisi İnce tabaka-kağıt kromatografisi Kristallendirme ve kromatografi teknikleri inorganik ve organik bileşiklerin saflaştırılmasında yaygın olarak kullanıldıklarından üzerinde durulmasında fayda vardır Kristallendirme Katı anorganik bileşiklerin saflaştırılması için en çok kullanılan yöntemdir. Maddenin çözünürlüğü genellikle değişik ortam ve sıcaklıklarda farklıdır. Bu nedenle kristallendirme işlemi genellikle sıcaklık değişimi ve çözünürlük farkı ile olmak üzere iki şekilde yapılır. Sıcaklık değişimiyle; maddeyi soğukta çözmeyen fakat ısıtıldığı zaman çözen ve safsızlıkları çözmeyen bir çözücü seçilir. Maddenin sıcakta çözünmesi sağlanır. Süzülerek safsızlıklardan ayrılan çözelti soğumaya bırakılınca madde saf olarak kristallenir. İşlemin tekrarlanması gerekebilir. Çok saf madde elde etmek için çoğunlukla birkaç defa kristallendirme yapılır. 2

4 Çözünürlük farkıyla; safsızlıkları çözmeyen, maddeyi çözen veya maddeyi çözmeyip safsızlıkları çözen bir çözücü seçilir ve muamele edilir. Süzme ile safsızlıklar ve madde birbirinden ayrılmış olur. Safsızlıkları çözen, maddeyi çözmeyen bir çözücü olması durumunda süzgeç kağıdında kalan saf maddedir. Maddeyi çözen safsızlıkları çözmeyen bir çözücüde ise madde çözeltidedir. Maddenin saf olarak elde edilebilmesi için süzme işleminden sonra bir çöktürücüye ihtiyaç vardır. Çöktürücü olarak saf bir sıvı kullanılabileceği gibi sıvı karışımları da kullanılabilir. Kristallendirme işlemi için gerekli olan çözücü, sıcaklık, soğutma ve kristallere ayırma gibi işlemler saflaştırılacak maddenin özelliğine göre seçilmelidir. Bu işlem çöktürücü olmadan da yapılabilir. Bunun için çözeltinin buharlaştırılması ve maddenin çökmesi beklenir. Başka bir işlemde çözücü ve maddeden oluşan çözelti üzerine çöktürücü ilave edilir. Sonra tekrar çözücü ilave edilir ve çözücünün buharlaşması beklenir. Çöktürücünün de bulunduğu ortamda çökme işlemi daha kolay olur Kromatografi Kromatografi, çeşitli maddelerin, hareketli bir faz yardımıyla, sabit bir faz üzerinde, değişik hızlarda hareket etmeleri veya sürüklenmeleri esasına dayanır. Kromatografi yardımıyla başka metotlarla birbirinden ayrılmaları çok zor hatta imkansız olan maddeleri saf olarak ayırmak mümkündür. Kromatografi metotları cam veya metal borular içinde gerçekleştirilirler. Cam veya metal borular, bu amaçla ince veya gözenekli bir katıyla iyice doldurulurlar. Böyle bir dolguya sabit faz veya kolon denir. Sistem ya bu haliyle kullanılır veya bu katıya bir sıvı emdirilir ve bu sıvı sabit sıvı faz gibi kullanılır. Yukarıda adı geçen gözenekli sabit fazın yerini, özel olarak yapılmış kalın süzgeç kağıtları veya cam levha üzerine tutturulmuş toz halinde maddelerden meydana gelmiş ince bir tabaka da alabilir. Bu fazların içinden bir hareketli faz geçirilerek veya yürütülerek maddeler ayrılır. Kromatografi günümüzde: Elde var olan karışımın kaç bileşenden oluştuğunu bulmak, Bu bileşenlerden her birinin ne olduğunu ve hangi oranda bulunduğunu saptamak, Herhangi bir maddenin bir karışımda var olup olmadığını anlamak, Devam etmekte olan bir reaksiyonun bitip bitmediğini anlamak, Karışımı oluşturan bileşenlerin her birini saf olarak elde etmek için kullanılır. Farklı bileşiklerin kromatografik sistemde birbirinden ayrılması bileşiklerin polarite farkı, çözünürlük farkı, uçuculuk farkı, molekül büyüklüğü farkı nedeniyle olur. 3

5 Kromatografi çeşitleri başlıca şunlardır: Adsorpsiyon Kromatografisi Dağılma Kromatografisi Kağıt Kromatografisi İnce Tabaka Kromatografisi İyon Değiştirme Kromatografisi Gaz Kromatografisi Adsorpsiyon Kromatografisi; adsorpsiyon olayı üzerine kurulmuş olup ilk keşfedilen kromatografi çeşididir. Günümüzde bu metotla çalışmalarda sabit faz olarak ince ezilmiş kalsiyum karbonat, alüminyum oksit, talk, silikajel gibi maddeler, hareketli faz olarak da su, alkol, aseton, kloroform, nitrobenzen, toluen, benzen gibi çözücüler kullanılmaktadır. Gerek hareketli gerekse sabit fazların seçimi oldukça ampriktir. Seçilen sabit faz, bir büretin alt kısmına pamuk veya cam pamuğu konduktan sonra sıkıca doldurulur. Ondan sonra kromatogramı yapılacak maddelerin çözüldüğü çözücüyle iyice ıslatılır ve bir kere daha sabit fazın iyice yerleşmesi sağlanır. Daha sonra ayrılması istenen maddeleri içeren çözelti kolonun üstüne konur. Maddelerin yerleri kolonda ayrı ayrı görülünceye kadar daha önceki çözücüden ilave edilir. Sıvı-sıvı Dağılma Kromatografisi; Martin ve Synge tarafından geliştirilmiştir. Dağılma kromatografisinde kullanılan sabit faz başlıca slikajeldir. Bunun nedeni; silikajelin suyu şiddetle adsorbe etmesi ve yüzeyinde sabit bir sıvı faz meydana getirmesidir. Slikajel üzerinde sudan başka sıvı faz olarak alkoller, glikoller ve nitrometan gibi sıvı fazlar da tutturulabilir. Silikajelden başka, diatomeli topraklar, toz halinde cam, selüloz ve nişasta gibi maddeler de sabit faz olarak kullanılabilirler. Bunların üzerine de yine su veya bir organik madde adsorbe ettirilir. Hareketli faz olarak denemeyle seçilmiş tek halde veya karışım halindeki çözücüler kullanılır. Dağılma kromatografisi en kuvvetli ayırma yöntemlerinden birisidir. Bu metotla özellikleri birbirine çok yakın maddeler bile ayrılabilirler. Örneğin; bir protein hidrolizinden meydana gelen amino asitler,asitler, şeker türevleri, alkoller vs bu metotla ayrılabilir. Kağıt Kromatografisi; uygulaması en basit olan bir kromatografi çeşididir. Dağılma kromatografisindeki sabit fazın yerini burada özel olarak yapılmış kaba bir süzgeç kağıdı almaktadır. Süzgeç kağıdı da suyu çok kolay ve kuvvetle adsorbladığından sabit sıvı faz rolünü oynar. Bu kromatografide hareketli faz, suyla doyurulup öyle kullanılır, yalnız hareketli fazın suyla çok az karışan bir faz olması gerekir. Kağıt kromatografisinde birbirinde 4

6 çözünmeyen iki sıvı kullanılır. Bunlardan birisi genellikle sudur. Analizi yapılacak sulu maddeden mikro bir büretle alınan bir kısım, süzgeç kağıdının belirli bir kısmına emdirilir ve orada kurutulur. Bu leke suyla doyurulmuş bir organik çözücü(fenol, bütanol gibi) içine daldırılır. Suyla doyurulmuş çözelti yükselirken beraberinde bu leke içindeki maddeleri de yükseltir ve çeşitli lekeler meydana getirir. Bu lekelerden her biri bir maddeyi gösterir. Maddeler renkliyse lekeler kolaylıkla görülür. Renkli değilse bir ayrıçla renklendirilir. Her maddenin hareketli fazla sürüklenmesi farklıdır. Buna sürüklenme derecesi veya alıkonma faktörü denir, R f ile gösterilir. R f = Maddenin cm olarak sürüklenmesi / Çözücünün cm olarak sürüklenmesi R f, aynı bir madde ve çözücü çifti için sabittir. Birçok defa, önceden tespit edilen R f değerleri yardımıyla bilinmeyen çözelti içinde ne gibi maddelerin bulunduğu teşhis edilir. Şekillerin kapladığı alan ve şiddetinden de maddelerin kantitatif miktarları hesaplanabilir. İnce Tabaka Kromatografisi; yapılış tekniğine göre kağıt ve adsorbsiyon kromatografilerine benzer. Bu kromatografi çeşidinde, sabit faz olarak, slikajel, talk, alüminyum oksit, toz selüloz, diatomeli topraklar gibi maddeler kullanılır. Bunlar suyla bulamaç haline getirilerek özel olarak hazırlanmış cam levhalar üzerine ince bir tabaka halinde yayılıp kurutulurlar. İnce tabaka kromatografisinde miktarca daha az maddelerin ayrılması mümkündür. Neticeler daha kısa zamanda alınır. Ayrılma daha iyi, lekeler daha keskindir. İyon Değiştirme Kromatogafisi; bir katı maddenin yapısında bulunan iyonları, temasta bulunduğu çözelti içindeki aynı cinsten yüklü başka iyonlarla bir dengeye göre değiştirmesi özelliğine dayanır. Bu amaçla kullanılan katı maddeler, çözelti ortamında hiç çözünmeyen büyük moleküllü doğal ve yapma maddelerdir. Bunlar inorganik ve organik olarak ikiye ayrılırlar. İnorganik olanlar killer ve zeolitler( Na 2 Al 2 Si 4 O 12 ) dir. Kolon Kromatografisi; Kolon kromatografisi bir karışımdaki maddeleri ayrı ayrı elde etmek için kullanılan yöntemlerden birisidir. Ayrılacak olan karışım, kolon içine doldurulmuş sabit bir faz (adsorban) üzerinden hareketli faz (elüent) aracılığıyla geçirilerek ayrılmaya çalışılır. En çok karşılaşılan uygulama şekli katı-sıvı kromatografisi şeklindedir. Sabit faz olarak silikajel, alümina, kiselgur, florisil, aktif kömür gibi adsorban malzemeler kullanılabilir. Hareketli faz olarak ise uygun bir çözücü ya da çözücü karışımı kullanılabilir. 5

7 Şekil. Kolon kromatografisi için genel gösterim Kolon kromatografisine geçmeden önce, uygun koşul bulmak için TLC yapılır. Uygun hareketli faz-sabit faz sistemi bulunduktan sonra kolon kromatografisi uygulanır. Ayrılması istenen karışım sabit faz üzerinden hareketli faz yardımıyla sürüklenir (elüe edilir) ve her bir madde farklı özelliklerine göre ayrılarak kolonu farklı zamanlarda terk eder. Kolon kromatografisinin maddeleri ayırma gücü pek çok parametreye bağlıdır. Öncelikle uygun koşulların seçilmiş olması ve uygulamanın doğru yapılması gerekmektedir. Kolon kromatografisinde ayırma kalitesini etkileyen faktörler: Sabit fazın seçimi Hareketli fazın seçimi Kolon boyu ve çapı Hareketli fazın akış hızı Sabit faz seçiminde dikkat edilmesi gerekenler: Ayrılması istenen bileşiklerin sabit faz ile reaksiyon vermemesi gerekmektedir. Sabit fazın ayrılması istenen bileşenlere karşı yüksek seçiciliği olmalıdır. Bu sayede etkin ayırım gerçekleştirilebilir. 6

8 Sabit fazın tanecik boyutu etkin ayırım için yeterince küçük ancak çözücü akışına izin verecek kadar da büyük olmalı ve tanecikler aynı boyda olmalıdır. Sabit faz kullanılan çözücü içerisinde çözünmemelidir. Toksik olmamalı ve ucuz olmalıdır. Kolon kromatografisi için en sık kullanılan dolgu maddeleri silikajel ve alüminadır. Her ikisi de polar dolgu maddeleridir ve polar olmayan bileşenlerin öncelikle kolondan ayrılmalarını sağlarlar. Silikajel, alümina kadar güçlü değildir fakat çok çeşitli polaritelere sahip maddelerin ayrılmasını sağlar. Ayrıca alüminaya oranla kimyasal reaksiyon verme olasılığı daha azdır. Silikajel ile genel olarak alkol, keton, ester, azo bileşikleri, aminler, karboksilli asitler ayrılabilir. Alümina, kuvvetli adsorblayıcı özelliğe sahiptir. Polar olmayan ve orta derecede polar maddelerin ayrılmasında kullanılır. Alümina bazik, asidik ve nötral olarak satılmaktadır. Bazik alümina aminlerin ve aside duyarlı maddelerin, asidik alümina karboksilli asitler, amino asitler ve baza duyarlı maddelerin ayrılmasında, nötral alümina ise nötral maddeler ile asit ve baza duyarlı maddelerin ayrılmasında kullanılır Hareketli Faz (Çözücü) Seçimi Çözücü seçimi de ayrılacak bileşenlerin polaritesine göre yapılmalıdır. Polar maddeler için polar, apolar maddeler için apolar çözücüler uygundur. Maddelerin kolondan ayrılma hızı adsorbanın tutucu aktivitesi ile çözücünün polaritesi arasındaki dengeye bağlıdır. Çözücünün polaritesi az olursa ayrılması beklenen polar madde kolonu yavaş terk eder. Bu durumda çözücünün polaritesi arttırılmalıdır. Eğer çözücünün polaritesi fazla gelirse bileşikler kolonda hızlı ilerler ve ayrılma kötü olabilir. Bu durumda da çözücünün polaritesi azaltılmalıdır. Genellikle uygun adsorban ve çözücü seçimi için uygulanan pratik yöntemlerden biri TLC dir. TLC de uygun ayırım sağlayan bir sistemi kolon kromatografisi için de kullanmak mümkündür ancak yöntemler birebir aynı olmadığından TLC de uygulanan koşulun polaritesi biraz azaltılarak kolonda uygulamak ayırım kalitesini arttırır Kolon Seçimi Etkin bir ayırım için adsorban miktarı, ayrılacak madde miktarının katı kadar olmalıdır. Bu miktar 200 katına kadar arttırılabilir. Ancak adsorban miktarı çok fazla olursa ayırım süresi uzayacaktır. Kullanılacak kolonun boyu ve çapı da kullanılacak adsorban miktarı ile orantılı olarak artacaktır. Kolonun boyu uzun, çapı küçük olduğu takdirde ayırım 7

9 süresi uzadığı halde daha etkin bir ayırım gerçekleştirmek mümkün olabilir. Özellikle R f değerleri birbirine çok yakın olan maddelerin ayırımı için dar ve uzun bir kolon tercih edilir Kolon Kromatografisinin Uygulanması Kolon kromatografisinde kullanılan kolon, altı musluklu silindirik bir borudan oluşmaktadır. Ayrılacak karışımı kolona vermeden önce; Kolonun en alt kısmına küçük bir miktar cam pamuğu yerleştirilir. Böylece kolon içindeki adsorbanın aşağıdan kaçması engellenir. Kullanılan adsorbanın düzgün bir şekilde (yere paralel) durması, ayırım kalitesi için önemli olduğundan pamuğun üzerine yaklaşık 1 cm yüksekliğinde kuartz kumu konur. Kullanılacak adsorban, hareketli faz olarak belirlenmiş çözücü ya da çözücü karışımının bir kısmıyla karıştırılarak bulamaç haline getirilir. Hava kabarcığı kalmaması için iyice çalkalanır. Kolonun musluğu kapatılır ve ilk olarak bir miktar çözücü konur. Sonrasında adsorban bulamacı dikkatli bir şekilde kolona doldurulur. Adsorban kolona iyice yerleştikten sonra musluk açılarak fazla çözücünün akması sağlanır. Adsorbanın üst yüzeyinin düzgün ve yere paralel olması, üst yüzeyinin ıslak kalması önemlidir. Üst yüzeyin düzgünlüğünü korumak için tekrar kuartz kum kullanılarak kolon kullanıma hazır hale getirilir. 8

10 Şekil. Kromatografik Ayırma Basamakları Ayırımın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için karışımın kolona çok dikkatli ve düzgün bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Karışımı mümkün olduğunca dar bir zon halinde vermek en idealidir. Sıvı maddeler çok viskoz değilse çözücüsüz verilebilir, katı maddeler çok seyreltik olmayan çözelti halinde verilmelidir. Çözelti hacmi çok fazla olmamalıdır. Çünkü öyle olduğu takdirde karışımdaki maddeler kolona farklı zamanda gireceğinden ayrılmada sorunlar olabilir. Ayrılacak karışım kolona verilirken; Kolon çözücüsü üstteki kum yüzeyine kadar boşaltılır. Musluk kapatılarak karışım çözeltisi bir damlalık yardımıyla yavaşça kolona verilir. Kum yüzeyinde çökmelerin önlenmesi için çözelti doğrudan kum üzerine damlatılmaz; kolon çeperlerinden yavaşça uygulanır. Kolon kenarlarında kalan maddeler az miktarda çözücü ile yıkanır, musluk tekrar açılarak çözeltinin kum yüzeyine gelmesi sağlanır. Kolon yürütücü çözücü ile doldurulur. 9

11 Kolona madde uygulanıp yürütücü çözücü eklendikten sonra, çözücü etkisiyle karışımdaki maddeler yavaş yavaş bantlar şeklinde birbirinden ayrılır. Bantlar halinde ayrılan maddelerin toplanması ve çözücülerin uçurulmasıyla kromatografi sonlandırılır Gaz kromatografisi Gaz kromatografisi mol kütlesi g/mol arasında olan organik ve anorganik gazların, kolayca buharlaşabilen sıvı ve katıların uçucu bir çözücü içinde çözünmüş haldeki örneklerini analiz etmek için kullanılır. Gaz kromatografisinin; giriş bölümünde bahsedilen avantajlarının yanısıra ppm ve ppb seviyesinde duyarlı ve kolay ölçüm yapabilme, kütle spektrometresi ile birlikte kullanılabilme, yüksek doğrulukla nicel analiz yapabilme, mikrolitre seviyesinde az miktarda örnek ile çalışabilme ve güvenilir olma gibi avantajları da vardır. Bu avantajlarının yanı sıra; uçucu örneklerle çalışma zorunluluğu, ısıl olarak kararsız örnekler için pek uygun olmaması, preparatif örneklerle çalışmanın oldukça zor olması, kromatografik olarak ayrılan maddenin karakterizasyonu için genellikle kütle spektrometrisi başta olmak üzere başka spektroskopi yöntemleri gerektirmesi gibi dezavantajları vardır. GC cihazı ile analiz edilecek örneklerin, oldukça yüksek buhar basıncına sahip olması gerektiği için, GC cihazı için kullanışlı üst sıcaklık limiti genellikle C'dir. Bu sıcaklık limitini de sabit faz olarak kullanılan maddenin (uçucu olmayan sıvının filmin) kararlılığı belirler. Kaynama noktası aşağı-yukarı 500 C yi, mol kütlesi de 1000 g/mol ü aşmayan maddeler GC cihazı ile analize uygun olup, bu kriterlere uygun yüz binlerce hatta milyonlarca maddenin GC cihazı ile nitel ve nicel analizi yapılabilmektedir. Bu nedenle gaz kromatografisi cihazının olmadığı bir kimya analiz laboratuvarı düşünmek zordur. 10

12 Şekil. Gaz Kromatografi cihazının şematik gösterimi Çözelti halinde örneklerin GC ile analizi şu şekilde gerçekleştirilir. Önce uçucu bir çözücü içinde çözünmüş örnek, mikrolitre kapasiteli bir enjektör yardımıyla cihazın enjeksiyon ünitesine enjekte edilir. Enjeksiyon ünitesi, cihaz tarafından sıcaklığı kontrol edilen bir bölmedir ve mümkün olduğunca, örnekteki en yüksek kaynama noktasına sahip bileşenin kaynama noktasından daha yüksek bir sıcaklığa ayarlanır. Böylece enjekte edilen örnek bileşenlerinin kolayca buharlaşması sağlanır. Hareketli faz olarak kullanılan taşıyıcı gaz ile enjeksiyon ünitesinde buharlaşan örnek bileşenlerinin kolona taşınması sağlanır. Bileşenler kolonda sabit faz ile etkileşimleri sonucu farklı hızlarda hareket ederek kolon boyunca ilerler ve böylece birbirlerinden ayrılarak farklı zamanlarda kolonu terk ederler. Örnekteki bir maddenin enjeksiyon anından kolonu terk etmesine kadar geçen süreye alıkonma zamanı denir. Kolon ucunda bulunan bir dedektör sayesinde her bileşenin miktarıyla orantılı sinyali elde edilir. Bu sinyaller bir bilgisayar programı yardımıyla örneğe ait kromatograma dönüştürülür ve böylece bir gaz kromatografisi analiz süreci tamamlanmış olur Gaz Kromatografisinin Uygulamaları Gaz kromatografisi, kolayca buharlaştırılabilen maddelerin kalitatif ve kantitatif analizinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bugün için kaynama noktası

13 450 C ye kadar olan maddelerin analizi gaz kromatografisi cihazı ile gerçekleştirilebilmektedir Kalitatif Analiz Gaz kromatografisinde bir maddenin enjeksiyon anından kolonu terk etmesine kadar geçen süreye alıkonma zamanı dendiği daha önce tanımlanmıştı. Aynı kolonda, aynı sıcaklık programında ve aynı taşıyıcı gaz akış hızında yapılan analizler sonucu bir bileşenin alıkonma zamanı için aynı değer elde edilir. Bir gaz kromatografisi analiz sonucu elde edilen kromatogramdaki bileşenlerin alıkonma zamanlarına bakılarak kalitatif analiz yapılabilmektedir. Kalitatif analiz amacıyla önce karışımın gaz kromatografisi cihazı ile analizi yapılarak karışıma ait kromatogram elde edilir. Sonra karışımdaki bir bileşenin ne olduğunu belirlemek için, o bileşenin hangi bileşen olduğu düşünülüyorsa, o maddenin saf bir örneğinin aynı şartlarda analizi yapılır ve elde edilen kromatogramlardaki alıkonma zamanları karşılaştırılır. Eğer alıkonma zamanları aynı ise bu iki madde kesin olmasa da büyük olasılıkla aynı maddedir. Bu amaçla kullanılan başka bir yöntem de; kromatogramı alınmış analiz karışımına, bileşenlerden biri olduğu düşünülen madde ilave edilir ve aynı şartlarda analizi yapılır. Bu şekilde elde edilen yeni kromatogramda, herhangi bir yeni pik gözlenmiyorsa ve ilk kromatograma göre madde ilavesinden sonra elde edilen kromatogramdaki piklerden birinin pik alanında (veya pik yüksekliğinde) bir artış gözleniyorsa, bu durumda pik alanında artış gözlenen bileşenin, ilave edilen madde olduğu düşünülür. Bu yöntemlerin herhangi biri kullanılarak gaz kromatografisi ile kalitatif analiz yapılabilmektedir. Ancak her iki yöntem de bir maddenin %100 ne olduğunu belirlemede yeterli değildir. Çünkü alıkonma zamanı her madde için spesifik bir değer değildir. Bu amaçla başka kanıtlara da ihtiyaç vardır. Kalitatif tayinde en yaygın kullanılan yöntem gaz kromatografisinde dedektör olarak kütle spektrometresini (GC-MS) kullanmaktır. Kalitatif analiz amacıyla GC-MS in yanı sıra gaz kromatografisi ile Fourier Transform Infrared in (FTIR) birleşik kullanıldığı sistemler de vardır. Hatta gaz kromatografisi kolonunun ardına bu iki sistemin ardı ardına konulduğu sistemlerde mevcuttur Kantitatif Analiz Gaz kromatografisi ile kantitatif analiz, elde edilen kromatogramdaki piklerin altında kalan alan veya pik yüksekliğinden yararlanılarak yapılır. Ancak gaz kromatografisinde 12

14 kullanılan dedektörlerin, her tür maddeye aynı derecede cevap vermediği unutulmamalıdır. En yaygın kullanılan alev iyonlaştırma dedektöründe de aynı sorunla karşılaşılır. Bu nedenle gaz kromatografisi ile kantitatif analizdeki hatayı en aza indirmek için dedektör cevap verme faktörünü (DCVF) belirlemek oldukça yararlı olur. DCVF nü belirlemek için maddenin saf halinin elde olması gerekmektedir. DCVF ü belirlenirken önce bir madde standart madde olarak belirlenir ve bu maddenin DCVF ü 1 olarak alınır. Daha sonra kantitatif analizi yapılacak madde veya maddelerin saf hallerinin ve standart maddenin belirli miktarları ile hazırlanan karışımın analizi yapılır ve kromatogram elde edilir. İstenirse bu işlem her madde ile standart madde için tek tek de yapılabilir. Kantitatif analizi yapılacak bileşenin ve standart maddenin kütleleri ve elde edilen kromatogramdaki pik alanları aşağıdaki denklemde yerine konarak bileşenin DCVF nün değeri belirlenir. Karışımda kantitatif analizi yapılacak her bileşen için bu hesaplama yapılır. Analiz edilecek örnek için enjeksiyondan gelebilecek hataları da engellemek adına, örnek karışımın içine DCVF ünü belirlemede kullanılan standart maddeden belirli bir miktarda eklenerek örneğin analizi yapılır. Örnek karışımının elde edilen kromatogramındaki bir bileşenin pik alanı, bir önceki aşamada o bileşen için hesaplanan DCVF ü ve örneğe eklenen standart maddenin kütlesinin değeri aşağıdaki denklemde yerine konarak bileşenin kütle değeri belirlenir. Örnekte kantitatif analizi yapılmak istenen her bileşen için bu hesaplama yapılır. Şimdi yukarıda verilen formülleri kullanarak aşağıda verilen kromatogramlardaki B maddesinin önce DCVF nü ardından gram olarak miktarını bulalım. 13

15 14

16 2. SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Ultraviyole ve Görünür Alan Spektroskopisi Floresans ve Fosforesans Spektroskopisi Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi Titreşim(İnfrared + Raman) Spektroskopisi Nükleer Mağnetik Rezonans( NMR) Spektroskopisi Kütle Spektroskopisi Elementel Analiz X-ışınları Spektroskopisi Yüzey Analiz Metotları Mağnetik Süsseptibilite Termal Analiz Metotları 15

17 2.1. ULTRAVİYOLE ve GÖRÜNÜR ALAN SPEKTROSKOPİSİ (UV-vis) Dalga boyları nm arası olan ışınların kullanıldığı spektroskopidir nm arası ultraviyole (morötesi), nm arası görünür bölgedir. Bu bölgeye düşen ışınların enerjileri kkal/mol arasındadır. Bu büyüklükteki enerji molekülün temel hal orbitallerindeki elektronların uyarılmasına yani uyarılmış hal orbitallerine geçmesine neden olur. Bu olaya Elektronik Geçiş denir UV-Görünür Bölge Spektroskopisi UV-Görünür bölge ışınlarının bir molekül veya çok atomlu iyonlar tarafından absorbsiyonu ile molekülün bağ elektronları veya değerlik elektronları temel düzeyden daha yüksek enerji düzeyli bir orbitale geçer ve uyarılmış molekül (M*) oluşur. M + hv M* Uyarılmış molekül s gibi kısa bir sürede tekrar temel hale döner ve bu duruma durulma adı verilir. Temel duruma dönüş ışımasız yolla (çarpışma vb.) veya ışımalı yolla (floresans veya fosforesans) olabilir. Durulmaya uğrayan tür, çevresinde hafif bir sıcaklık artışına neden olur. M* M + ısı Bir molekülün elektronlarının yüksek enerjili düzeylere uyarılmasında absorplanan veya uyarılmış molekülün temel düzeye dönüşü sırasında yayılan ışıma enerjileri, elektromağnetik spektrumun ultraviyole veya görünür bölgesi sınırları içindedir. Moleküler 16

18 spektrum, elektronik düzeyler arasındaki geçişlere ek olarak dönme ve titreşim düzeylerinde de geçişleri içerir. Çünkü elektronik düzeyler arasında titreşim, titreşim düzeyleri arasında da dönme düzeyleri bulunur. Bunun sonucunda şekilde görüldüğü gibi bir elektron E 0 elektronik düzeyinden E 1 elektronik düzeyine geçtiğinde titreşim düzeyleri ve dönme düzeylerinde geçişler olur. Bir molekülün toplam enerjisi, E, aşağıda verildiği gibi ifade edilir. E = E elektronik + E titreşim + E dönme Burada E elektronik molekülün dış orbitallerindeki elektronlara ilişkin enerji, E titreşim atomlar arası titreşimlere ilişkin enerji ve E dönme molekülün ağırlık merkezi etrafında dönmesine ilişkin enerjidir. Bu nedenle moleküllerin spektrumları, çok sayıda yakın dalga boylu, fakat ayrı ayrı çizgilerden oluşan bir bant spektrumu olarak gözlenir ve atom spektrumlarına oranla daha karmaşıktır. UV-Görünür alanda absorpsiyon, genellikle bağ elektronlarının uyarılmasından kaynaklanır. Bu nedenle, absorpsiyon piklerinin dalga boyları, incelenen molekülün bağları hakkında bilgi verir ve bir moleküldeki fonksiyonel grupları tanımak için kullanılır Absorplayıcı Türler UV-Görünür bölge ışınları hem organik hem de anorganik moleküller tarafından absorplanabilir. Anorganik moleküllerde metalin d ve f elektronlarının uyarılması söz konusu 17

19 iken organik moleküllerde moleküler orbitaller arası geçiş söz konusudur. Moleküler orbital bağ teorisine göre bir molekülde σ, π bağ orbitalleri, σ*, π* antibağ orbitalleri ve n ile gösterilen bağlanmaya katılmayan serbest elektronların yerleştiği orbitalleri vardır. İki atomik orbital birleştiğinde, ya düşük enerjili bir bağ molekül orbitali veya yüksek enerjili bir antibağ molekül orbitali oluşur. Molekülün değerlik elektronları temel durumda bu orbitallerden herhangi birinde bulunabilir ve ışın absorplayarak daha üst enerjili orbitale geçebilir. Kararlı halde bir molekülün elektronları, bağ orbitallerini işgal eder. Bağ yapmayan bir elektronun enerji seviyesi, bağ ve anti bağ orbitallerinin enerji düzeyleri arasında yer alır. Şekil'de moleküler orbitallerin enerji farklılıklar gösterilmiştir ve görüldüğü gibi dört tür elektronik geçiş olasıdır. Bir molekülde sadece tek bağlar varsa, tek bağ daima σ bağıdır ve o molekül için σ σ* geçişi olabilir. Çift ve üçlü bağlarda ise biri σ diğerleri daima π bağıdır. Oksijen, kükürt ve azot gibi bazı atomları içeren moleküllerde σ ve π orbitallerine ilaveten n orbitali de vardır. σ, π, n, σ*, π* orbitallerini içeren bir molekülde teorik olarak σ-σ*, π-π*, n-σ*, n-π*, σ-π*, π-σ* geçişleri olabilir. Bu geçişlerden ilk dördü daha önemlidir. Son ikisi çok zayıf geçişlerdir. UV-Görünür bölge ışınlarının absorpsiyonu sonucunda bir elektronun temel düzeyden uyarılmış düzeye çıkmasında, absorplanan ışımanın dalga boyunu atomların bağlanma türleri belirler. Yani tekli bağlardan oluşan moleküller ile çiftli ve üçlü bağlardan oluşan moleküllerin absopladıkları ışının enerjisi farklılık gösterir. Çünkü şekilde görüldüğü gibi bu bağlanmalara ait elektronların geçişleri için gerekli enerji miktarları farklıdır. Uyarılmış ve temel düzeyler arasındaki enerji farkı ΔE ile gösterilirse, ΔE σ-σ* > ΔE n-σ* ΔE π-π* > ΔE 18

20 n-π*'dır. Moleküllerde, ışın absorplanmasından sorumlu olan fonksiyonel gruplara kromofor denir. Kromofor üzerinde absorpsiyonun dalga boyunu ve şiddetini değiştiren gruplara ise oksokrom denir. Oksokromlar ışın absorplayan kromofor grubunun elektron yoğunluğunu değiştirirler. Örneğin benzenin 256 nm dalga boyundaki absorpsiyonu, yapısına sübstitüe hidroksil (-OH) grubunun takılması ile (fenol molekülü) 270 nm ye, amin (-NH 2 ) grubunun takılması ile de (anilin molekülü) 280 nm ye kayar. Bir molekülün absorpsiyon bandının daha uzun dalga boylarına kaymasına kırmızıya kayma (batokromik etki), daha kısa dalga boylarına kaymasına maviye kayma (hipsokromik etki), absorpsiyon bandının şiddetinin azalmasına hipokromik etki ve artmasına ise hiperkromik etki adı verilir. Molekül orbitallerinin enerjileri, çözücü, sübstitüent ve konjugasyon gibi birçok faktör tarafından etkilenir. Örneğin bütadien türevlerinde, konjugasyonun dalga boyuna etkisi aşağıda verilmiştir ve görüldüğü gibi konjugasyon sayısının artması ile dalga boyu kırmızıya kaymıştır. 19

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC) DEDEKTÖRLERİ

GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC) DEDEKTÖRLERİ 1 KROMATOGRAFİ DEDEKTÖRLERİ Işın Dedektörleri, İyon Dedektörleri Kromatografi, kompleks karışımlardaki çeşitli maddeleri birbirinden ayırmaya ve tanımlamaya olanak veren ve bilim adamlarının çalışmalarını

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler

Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler 1 OPTİK SPEKTROSKOPİSİ CİHAZLARI IŞIN KAYNAKLARI Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler Spektroskopik çalışmalara uygun olması için, bir kaynağın kolay algılanabilecek ve ölçülebilecek

Detaylı

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün İsttanbu ul Ka alkın nma Ajan nsı Fiiberiist Projes si F roptik Ka Fibe ablo Derrs No otları Bo olum m1 Bu do oküman, İsstanbul Kalkınma Ajansı nın des steklediği Fiberist F Pro ojesi kapsa amında hazzırlanmıştır.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Kromatografi Nedir? HPLC

Kromatografi Nedir? HPLC Kromatografi Nedir? Kromatografi, bir karışımda bulunan bileşenlerin birbirinden ayrılmasını gerçekleştiren ve bu sayede kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapıldığı yöntemlerin genel adıdır. Bu yöntemlerde

Detaylı

1 AYDINLATMA BÖLÜM -1. 1.1 Aydınlatmanın Niceliği. 1.2 Aydınlatmanın Niteliği

1 AYDINLATMA BÖLÜM -1. 1.1 Aydınlatmanın Niceliği. 1.2 Aydınlatmanın Niteliği BÖLÜM -1 1 AYDINLATMA Bir ortamı ve içerisindeki nesneleri istenilen ölçütlerde görsel algılamaya uygun kılacak şekilde tasarlanmış ışık uygulamaları aydınlatma olarak tanımlanır. Bir hacmin tamamında

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKLERİ

LABORATUVAR TEKNİKLERİ Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu LABORATUVAR TEKNİKLERİ Öğr.Gör.Dr.Haydar GÖKSU Şubat 2014 1 Değerli öğrenciler, Genel kimya laboratuarı, genel kimya dersinde görmüş olduğunuz teorik bilgi

Detaylı

ELEKTROTEKNİK MALZEMELERİ VE ELEMANLARI

ELEKTROTEKNİK MALZEMELERİ VE ELEMANLARI JANETA SERVİNİ VLADİMİR ROME Y ANİ SERVİNİ ELEKTROTEKNİK MALZEMELERİ VE ELEMANLARI I (birinci) SINIF ELEKTROTEKNİK MESLEĞİ tüm eğitim profilleri için Üsküp, 2014 yılı. Yazarlar: Mr. Janeta Servini, Elek.

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ II DERS 11 ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI, BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA GİRİŞ 1 KURŞUN KALAY ALAŞIMLARI

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı