UiJ ; -A » * SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ. RuhsarGÜRia.LİER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UiJ ; -A » * SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ. RuhsarGÜRia.LİER"

Transkript

1 ' i/, ; -A A '84 *T w 'V it" UiJ s-isi 3'i SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ RuhsarGÜRia.LİER Kimya An a hi I im Dalı Sııbal 2004» *

2

3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SULARDA DÜŞÜK DERİŞİMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ Rııhsar GÜRELLİER KİMYA ANABİLİM DALI ANKARA 2004 Her hakkı saklıdır

4 Prof. Dr. Yüksel SARJKAYA danışmanlığında, Ruhsar GÜRELLİER tarafından hazırlanan bu çalışma 10 / 02 / 2004 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Kimya Anabilim Dalında yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan : Prof. Dr. Baki ERDOĞAN Prof. Dr. Yüksel SARIKAYA Doç. Dr. Müşerref ÖNAL Yukarıdaki sonucu onaylarım 1 Jf/Jt I i \^&1,7 Prof. Dr. Metin OLGUN Enstitü Müdürü

5 ÖZET Yüksek Lisans Tezi SULARDA DÜŞÜK DERİŞİMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ Ruhsar GÜRELLİER Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Yüksel SARIKAYA Sulu ortamlardan uranyumun uzaklaştırılması amacıyla polietilen glikolun akrilonitril içindeki çözeltisinin 60 Co-y kaynağı ile ışınlanmasından iç içe geçmiş ağ yapıları (IPN) elde edilmiştir. IPN'ler 65 C de 3,5 saat amidoksimleştirildikteıı sonra I O" 2 M uranyum nitrat çözeltisinde 17, 25, 35 ve 45 C sıcaklıklarda adsorpsiyon dengesi kurulana dek bekletilmiştir. Adsorpsiyon ölçümleri, gama spektrometresi, gravimetri ve UV spektrofotometresi ile yapılmıştır. IPN'nin amidoksimleşme öncesi, sonrası ve uranyum tutunmasından sonraki yapı analizleri FTIR spektrometresi ile yorumlanmıştır. Sıcaklık yükseldikçe, uranyumun maksimum adsorplanma miktarının arttığı belirlenmiştir. 45 C sıcaklıkta IPN'nin maksimum adsorpsiyon kapasitesi 602 mg U/g dir. Ayrıca, titreşimli ortamda yapılan bir çalışmada uranyum adsorpsiyonunun biraz arttığı belirlenmiştir. Farklı sıcaklıklardaki adsorpsiyon kapasitesinin (Q) zamanla değişimi izlenerek adsorpsiyonun 240 dakikaya kadar 0. dereceden olduğu belirlenmiştir. Sıcaklık yükseldikçe adsorpsiyon hızının arttığı gözlenmiş ve aktivasyon enerjisi 34.6 kj/mol olarak hesaplanmıştır. Adsorpsiyon denge sabitinin sıcaklıkla değişiminden adsorpsiyon için AH, AS ve AG termodinamik nicelikleri hesaplanmıştır. Adsorpsiyon olayının endotermik olduğu belirlenmiştir. Olayın difûzyon kontrollü yani fiziksel adsorpsiyon olduğu kanısına varılmıştır. Çözeltinin derişimi SxlO^-lxlO" 2 M arasında değiştirilerek 20, 25, 35 ve 45 C sıcaklıklarda adsorpsiyon izotermleri bulunmuştur. İzotermlerin düşük sıcaklıkta Giles C tipi iken yükselen sıcaklıkla Freundlich tipine benzediği belirlenmiştir. 2004,64 sayfa ANAHTAR KELİMELER : uranyum adsorpsiyonu, adsorpsiyon kinetiği, IPN, adsorpsiyon izotermleri, adsorpsiyon termodinamiği, çözeltiden adsorpsiyon.

6 ABSTRACT Master Thesis ADSORPTION KINETIC INVESTIGATIONS OF LOW CONCENTRATED URANIUM IN AQUA MEDIA BY POLIMER1C ADSORBAN RuhsarGÜRELLIER Ankara University Institute of Science Department of Chemistry Supervisor: Prof. Dr. Yüksel SAR1KAYA In order to remove the uranium from aqueous media, the solution of polyethylene glycol in acrylonitrile was irradiated using 60 Co y-ray source and Interpenetrating Polymer Networks (IPNs) was formed. After IPNs were amidoximated at 65 C for 3.5 hours, they were kept in 10" 2 M of uranil nitrat solution at 17, 25, 35, 45 C temperatures until to establish the adsorption equilibrium. Adsorption analyses were measured by gamma spectrometer, gravimetry and UV spectrofotometer. Structure analysis of IPN, before and after amidoximation and after the adsorption of uranium, was interpreted by FTIR spectrometer. It was found that as the temperature increased the amount of max adsorption also increased. The amount of max adsorption capacity at 45 C was 602 mg U/g IPN. In addition to, it was determined that the uranium adsorption increased a little in shaking media. The reaction was determined as 'zeroth degree' until 240 minutes due to the changing of adsorption capacity by the time at different temperatures. It was observed that as the temperature increased, the adsorption rate also increased and the activation energy was calculated as 34.6 kj/mol. By using the changing of adsorption equilibrium coefficient by the temperature, thermodynamic quantities of AH, AS and AG were calculated consecutively. Adsorption reaction was determined as endothermic and it was interpreted that the adsorption was controlled by particule diffusion, namely it was a physical adsorption. Adsorption isotherms were found by changing the solution concentrations from 5x10"* to lxlo" 2 M at 20, 25, 35, 45 C temperatures. The obtained data from this study was applied to different adsorption isotherms. It was observed that at lower temperatures, the adsorption isotherms were fitted to Giles C type, at higher temperatures, they were fitted to Freundlich type. 2004, 64 pages Key Words: uranium adsorption, adsorption kinetics, 1PN, adsorption isotherms, adsorption termodinamics, adsorption from solution

7 TEŞEKKÜR "Sularda düşük, derişimlerde bulunan uranyumun polimerik adsorbanla tutulmasının kinetik, incelenmesi" konulu "TAEK-AP2.C.6" projesi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkez Müdürlüğü, Nükleer Kimya Bölümünde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, sınırsız bilgi birikimiyle bende hayranlık ve saygı uyandıran, her zaman ilgi ve desteğini esirgemeyen çok değerli hocam Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya'ya, çalışmanın her aşamasında ve her zaman engin tecrübesi ve bilgisinden istifade ettiğim, birlikte çalışmaktan gurur ve mutluluk duyduğum çok değerli arkadaşım Doç. Dr. Gül Asiye Ayçık'a, deneysel çalışmada ve her zaman beraber çalışmaktan mutluluk ve huzur duyduğum, sorumluluk bilinci yüksek çalışma arkadaşım Dr. Nuray Aksu Şan'a, deneysel çalışmanın başında engin bilgisi ve tecrübesi ile ışık tutan saygıdeğer Prof. Dr. Hülya Güler'e, tezin yazılması sırasında ve her zaman yardımlarını gördüğüm çalışma arkadaşım İsmail Avcı'ya, projeyi destekleyen ve bana çalışma olanağını sağlayan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkez Müdürlüğüne, yüksek lisans eğitimim ve deneysel çalışma sırasında her türlü kolaylığı ve anlayışı esirgemeyen Bölüm Başkanım Dr. Murat İlim'e, Yüksek Lisans eğitimim ve tezin yazılması sırasında bana gösterdikleri fedakarlık, anlayış ve sabırlarından dolayı eşim Fahri Gürellier'e, kızım ve oğlum Özlem ve Barış Efe Gürellier'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ruhsar GÜRELLİER Ankara, Şubat 2004

8 İÇİNDEKİLER ÖZET i ABSTRACT ii TEŞEKKÜR iii SİMGELER DİZİNİ vi ŞEKİLLER DİZİNİ vii ÇİZELGELER DİZİNİ iix l.giriş Genel Bilgiler Uranyum Hakkında Genel Bilgi Türkiye'deki Uranyum Yatakları Uranyum Kaynaklan Uranyum Cevherinin Zenginleştirilmesi Mekanik zenginleştirme Kimyasal zenginleştirme Uranyumun Kullanımı Polimerler Hidrojellerin sınıflandırılması İç içe geçmiş ağ yapılı polimerler (Interpenetrating Polymer Networks) Radyasyonun Polimer Üzerine Uygulamaları Radyasyon Birimleri Kimyasal Kinetik Derişimler ve tepkime hızları Tepkime hızı ve sıcaklık Adsorpsiyon Adsorpsiyon denge sabiti Adsorpsiyonun uygulamaları Adsorpsiyon izotermleri Adsorpsiyona etki eden faktörler KONUYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR DENEYSEL ÇALIŞMA Kullanılan Maddeler Kullanılan Cihazlar IPN (Interpenetrating Network) Oluşumu IPN'nin dönüşüm tayini IPN'nin amidoksimleştirmesi Optimum Kütle Tayini IPN'nin Uranil İyonu Adsorpsiyonu BULGULAR ve TARTIŞMA IPN Oluşumu IPN nin Dönüşüm Tayini IPN'nin Amidoksimleştirilmesi Optimum Kütle Tayini Amidoksimleştirilmiş IPN lerin Uranil İyonu Adsorpsiyonu Amidoksimleştirilmiş IPN lerin Uranyum Adsorpsiyon Kinetiği Farklı sıcaklıklarda adsorpsiyonun zamanla değişimi 43 IV

9 4.6.2 Adsorpsiyon hızı Aktivasyon enerjisi Termodinamik fonksiyonların hesaplanması Tepkimenin derişimle değişimi ve adsorpsiyon izotermlerinin bulunması SONUÇ 60 KAYNAKLAR 62 ÖZGEÇMİŞ 64

10 SİMGELER DİZİNİ AN DMF DPP FTIR IPN P(HEMA/MA) P(HEMA/IA) P(VP/AN) PEG UV Akrilonitril Dimetil formamid Diferensiyel pulse polarografısi Fourier transform infrared Interpenetrating Polymer Networks Poli (2-Hidroksilmetakrilat/maleik asit Poli (2-Hidroksietil metakrilat/itakonik asit) Poli (Vinil propilen/akrilonitril Polietilen glikol Ultraviyole VI

11 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1. A? ve B) molekülleri arasında yürüyen A2+B7 <-> A 2 B 2 <-> 2AB tepkimesinin potansiyel enerjisinin tepkime süresi ile değişimi 16 Sekil 1 ~> Giles'e göre adsorpsiyon izotermlerinin sınıflandırılması 24 Şekil 4.1. AmidoksimleştirilmemişIPN'ninFTIRspektrumu 37 Sekil 4.2. Amidoksimleştirilmiş IPN'nin FTIR spektrumu 38 Şekil 4 3. Farklı kütlelerdeki amidoksimleştirilmiş IPN'lerde adsorplanan uranyumun gama spektrometresi ile belirlenen Q değerlerinin değişimi Sekil 4.4. Farklı kütlelerdeki amidoksimleştirilmiş IPN'lerde adsorplanan uranyumun gravimetri ile belirlenen Q değerlerinin değişimi 39 Şekil 4.5. Farklı kütlelerdeki amidoksimleştirilmiş IPN'lerde adsorplanan uranyumun UV spektrofotometresi ile belirlenen Q değerlerinin değişimi. 40 Sekil 4.6. Uranyum adsorpsiyonu öncesi IPN adsorbanın FTIR spektrumu 42 Şekil 4.7. Uranyum adsorpsiyonu sonrası IPN adsorbanın FTIR spektrumu 42 Şekil 4.8. Farklı sıcaklıklarda gama spektrometresi ile elde edilen Q değerlerinin zamanla değişimi 44 Şekil 4.9. Farklı sıcaklıklarda gravimetri ile elde edilen Q değerlerinin zamanla değişimi 45 Şekil Farklı sıcaklıklarda UV spektrometresi ile elde edilen Q değerlerinin zamanla değişimi 46 Şekil Gama spektrometresi ile elde edilen Q değerlerinin farklı sıcaklıklarla değişimi 48 Şekil Ink değerlerinin l/t ile değişimi 50 Şekil Dengeye ulaşma süresi ve denge sabiti K=c /c'nin belirlenmesi 52 Şekil IPN polimerin uranyum adsorpsiyonunda 1x10" M başlangıç derişimi için farklı T sıcaklıklarda elde edilen dağılma katsayısı K'nın l/t ile değişimi 52 Şekil IPN polimerin uranyum adsorpsiyonunda 5x10"*, lxlo"\ 2,5x10' 3, 5x10" 3, lxl0" 2, 1,5x10" 2, 2x10' 2 M ve farklı T sıcaklıkları için elde edilen dağılma vu

12 katsayısı K'mn l/t ile değişimi 54 Sekil IPN polimerin uranyum adsorpsiyonunda 1x10" 3 M başlangıç derişimi için farklı T sıcaklıklarında elde edilen dağılma katsayısı K'nın l/t ile değişimi 55 Şekii K için elde edilen Freıındlich izotermi 56 Şekil Farklı sıcaklıklar için çizilen Freıındlich adsorpsiyon izotermleri 57 Şekil K için çizilen Giles adsorpsiyon izotermi 58 Sekil Farklı sıcaklıklar için elde edilen Giles adsorpsiyon izotermi 58 vııı

13 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1.1. Dünya uranyum kaynaklarının ülkelere göre dağılımı 5 Çizelge Değişik ara yüzeylerde oluşan adsorpsiyon tipleri 20 Çizelge 4.1. Farklı sıcaklıkta 3 ayrı yöntemle elde edilen maksimum adsorplanan (mg U/g IPN) değerleri 48 Çizelae4.2. PN polimerin uranyum adsorpsiyonunda 1x10' 2 M ve farklı sıcaklıklardaki çalışmalardan elde edilen termodinamik değerler 53 Çizelge4.3. IPN polimerin uranyum adsorpsiyonunda 5X10" 4, lxlo" 3, 2,5xl0" 3, 5x10' 3, 1x10" 2, 1,5x10' 2, 2x10" 2 M derişimlerdeki çalışmalardan farklı sıcaklıklar için elde edilen termodinamik değerler 53 Çizelge 4.4. Dört ayrı sıcaklık için Freundlich adsorpsiyon izotermi sabitleri 57 Çizelge 4.5. Dört ayrı sıcaklık için Q'nun c ile değişiminin bir doğru olduğunu kabul ederek bulunan Giles adsorpsiyon izotermi sabitleri 59 LX

14 l.giriş 1.1. Genel Bilgiler Uranyum stratejik ve ekonomik önemi olan bir elementtir. Karalardaki uranyum kaynaklarının yakın bir gelecekte tükenmesi beklenildiğinden son yıllarda yapılan araştırmalar uranyumun cevher dışındaki kaynaklardan kazanılmasına yöneliktir. Bu kaynaklar kömür, yeraltı suları (0,1-10 mg U/m 3 ) ve özellikle de deniz suyudur (2,8-3,3 m» U/m 3 ). Ayrıca, uranyum cevherlerinin az da olsa suda çözünmesiyle ortaya çıkan (0,1-1 5 m» U/m 3 ) uranyumun giderilmesi de önemli bir çevre sorunudur. Denizlerde 4 milyar ton çözünmüş halde uranil (UÛ2 + ~) iyonu olduğu talimin edilmektedir. Sulardaki uranyumun verimli bir şekilde tutulabilmesi için hızlı, seçici ve adsorpsiyon kapasitesinin yüksek olması yanında ortama karşı yüksek fiziksel ve kimvasal kararlılık gösteren adsorbanlara gereksinim vardır. Bunun için, amidoksim urubu içeren adsorbanlar üzerinde durulmaktadır (Sugasaka et al. 1981, Omichi et al. 1985). Titanyum oksit gibi inorganik adsorbanlara göre amidoksimlerin uranyumu çok miktarda adsorpladığı ve desorpsiyon işlemlerinde kullanılan asit gibi kimyasallara karşı yüksek kararlılıkda olduğu bilinmektedir (Omichi et al. 1986). Amidoksim grubu yanında hidrofilik grupları içeren adsorbanlann adsorplama kapasitesi daha da yükselmektedir. Amidoksim, amid, karboksil ve hidroksil grupları arasında amidoksim grubunun en az hidrofilik olması bu sonucu doğurmaktadır (Katoh et al. 1982, Omichi et al. 1986). Adsorpsiyonda hız belirleyen basamak olan sulu çözeltinin difüzyonu, daha hidrofilik olan polimerlerde daha hızlı olduğundan, su alımı ve buna bağlı olarak da uranyum tutunması hidrofilik grupların türüne ve miktarına göre artmaktadır (Okamoto et al. 1985). Bunun için, hem suda şişmeyi sağlayan hidrofilik grupları hem de uranyumla şelat yapabilen amidoksim grubunu içeren yeni polimerik adsorplayıcılara gereksinim duyulmaktadır. Adsorban olarak polietilen glikolun (PEG) akrilonitril (AN) içindeki çözeltisinin 14,1 kgy dozda 60 Co-y kaynağıyla ışınlanması ile hazırlanan IPN (Interpenetrating Polymer Networks)'lere amidoksimleştirme tepkimesi uygulanarak böyle bir adsorplayıcı elde edilebilmektedir. Bu adsorplayıcmın sulu çözeltiden max

15 uranyum adsorplama kapasitesi ve çözeltide bulunan anyon ve katyonların adsorplamaya etkisi araştırılmıştır (Güler vd 2001). Bu türden adsorpsiyonu kinetik ve termodinamik olarak incelemek üzere daha ayrıntılı çalışmalar gereği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada; süre, sıcaklık ve derişim parametreleri değiştirilerek uranyumun sulu çözeltiden IPN üzerindeki adsorpsiyonuna ilişkin adsorpsiyon izotermleri, adsorpsiyon aktivasyon enerjisi, adsorpsiyon entalpisi, adsorpsiyon entropisi ve adsorpsiyon serbest entalpisinin belirlenerek tartışılması amaçlanmıştır Uranyum Hakkında Genel Bilgi Uranyum 1789 yılında Alman kimyacı Martin Kaproth tarafından bulunmuş olup periyodik tabloda atom numarası 92, mol kütlesi 238 g mol" 1 ve yoğunluğu 19 g cm" 3 olan gümüş beyazlığında radyoaktif bir elementtir. Doğada hiçbir zaman serbest olarak bulunmaz. Çeşitli elementlerle birleşerek uranyum minerallerini meydana getirir. En kolay oksijenle birleşir. Hemen her tip kayaç içerisinde ve sularda eser miktarda da olsa bulunabilir. Uranyum +6 ve +4 değerlikli olarak bulunur. +4 değerlikli olan uranyum mineralleri primer uranyum mineralleri olup suda çözünmezler. Ancak uygun şartlarda +6 değerlikli uranyum içeren ve suda çözünen sekonder uranyum minerallerine dönüşürler. Yeraltı suyunun yüzeye yakın yerlerinde bulunan +6 değerlikli uranyum içeren sekonder uranyum mineralleri sudaki ph'ın artmasıyla kolayca çözünebilir ve uranil (UÛ2 +2 ) iyonları halinde çözeltiye geçerek yer altı suları ile uzaklara taşınabilir. Taşınma sırasında uygun koşullar oluştuğunda +4 değerlikli uranyuma indirgenerek uranitit ve pitchblende halinde çökelir ve böylece uranyum yatakları oluşur. Uranyum içeren mineraller; primer uranyum mineralleri: uranitit, pitchblende sekonder uranyum mineralleri: autonit, torbernite, carnotite, brennerit, coffinite şeklinde sıralanır.

16 1.3. Türkiye'deki Uranyum Yatakları Türkiye'de bu güne kadar bulunmuş uranyum yataklarının büyük çoğunluğu sedimanter tip yataklardır. Köprübaşı, Fakılı, Küçükçavdar ve Sorgun yatakları bu tipdir. Sadece Demirtepe yatağı damar tipi uranyum yatakları grubuna girmektedir. Türkiye'de aramalar sonucu 9129 ton uranyum bulunmuştur. Bulunan uranyum yataklarının tenor ve rezervleri şöyledir. Köprübaşı, Salihli, Manisa: %0,04-0,05 U3O8 ortalama tenörlü toplam 2582 ton görünür rezerv vardır. Fakılı, Aydın: %0,05 U3O8 ortalama tenörlü, 490 ton görünür rezerv vardır. Küçükçavdar, Söke, Aydın: %0,04 U3O8 ortalama tenörlü, 208 ton rezerv vardır. Sorgun, Yozgat: %0,l U3O8 ortalama tenörlü 3850 ton görünür rezerv vardır. Demirtepe, Söke, Aydın: %0,08 U3O8 ortalama tenörlü 1729 ton görünür rezerv vardır. (Anonim 2001) Yukarıda adı geçen sahaların; ortalama tenor ve rezervlerinin bulundukları yıllarda dünyaca kabul edilen ekonomik sınırlarda olmalarına rağmen bugün bu sınırların çok altında kalmaları, rezervlerinin oldukça küçük olmasının gerektirdiği küçük kapasiteli tesislerin ekonomik olarak çalıştırılamaması ve dünyadaki uranyum fiyatlarının düşüklüğü gibi nedenlerle teknik ve ekonomik olarak işletilmelerinin mümkün olmadığı görülmüştür (Anonim 1996).

17 1.4. Uranyum Kaynaklan Uranyum kaynaklan aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: Görünür kaynaklar: Bilinen mineral yataklarında bulunan ve günümüz teknolojisi ile belirlenen üretim maliyet sınırları içinde elde edilebilir uranyumu ifade eder. Muhtemel Kaynaklar (I): Görünür kaynaklara ilaveten jeolojik yapısı nedeniyle iyi araştırılmış bölgelerin uzantılarında ve jeolojik sürekliliği belirlenmiş yataklarda bulunması beklenen uranyumu ifade eder. Bilinen Kaynaklar: Görünür Kaynaklar ve Muhtemel Kaynaklar (l)'in toplamı olarak tanımlanır. Muhtemel Kaynaklar (II): Muhtemel Kaynaklar (l)'e ek olarak mineralleşmenin olduğu bilinen yatakların bulunduğu bölgelerdeki veya iyi bilinen jeolojik eğimlerde bulunması beklenen uranyumu ifade eder. Bu kaynakların güvenilirliği Muhtemel Kaynaklar (l)'den azdır. Mümkün Kaynaklar: Muhtemel Kaynaklar (Il)'ye ek olarak bulunduğu kabul edilen fak: keşfedilmemiş kaynaklardır. Diğer Bilinen Kaynaklar: Yukarıdaki tanımlara tam uymayan kaynaklardır. Dünya Uranyum Kaynaklan: OECD/NEA-IAEA kaynaklarına göre (Anonim çizelge 1.1. de verilmiştir.

18 Çizelge 1.1. Dünya uranyum kaynaklarının ülkelere göre dağılımı Ülkeler Avustralya Brezilya Kanada Kazakistan G.Afrika Rus Cum. ABD Türkiye Diğer Toplam Görünür Kaynaklar(ton) Muhtemel Kaynaklar(I)(ton) Uranyum Cevherinin Zenginleştirilmesi Mekanik zenginleştirme Uranyum çok hareketli bir element olduğundan genellikle büyük yataklar halinde bulunmaz. Halen dünyada kullanılan uranyum madenleri U 3 O 8 cinsinden %0.1 ile %1 oranında zengindir. Uranyum cevherinin mineral yapısında çok ince dağılması nedeniyle uranyumun elde edilmesi bir takım kimyasal metotları uygulamakla mümkün olur. Uranyum konsantresinin elde edilmesi prosesi, cevheri beraber olduğu kayaçtan veya diğer minerallerinden ayırmakla başlar. Bunun için cevher kırılarak ve öğütülerek mekanik zenginleştirilir. Mekanik zenginleştirme yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

19 Radyometrik zenginleştirme: Uranyum cevherinin radyoaktif özelliğinden yararlanarak yapılır. Bu şekilde yapılan zenginleştirmede düşük tenörlü cevherden %0,006-0,008, orta derecede uranyum içeren cevherden %0,6-0,8'lik uranyum konsantresi elde edilebilir. Gravite ile zenginleştirme: Uranyum cevheri ile diğer mineraller arasındaki yoğunluk farkına dayanır. Ağır uranyum mineralleri olan pitchblende ve uranititin yoğunluğu 6,5-10,6 g/cm 3 arasında olup birlikte bulunduğu minerallerden 3-4 defa daha ağırdır. Uranyum cevherinin tipine ve derişim derecesine bağlı olarak primer uranyum cevherlerinden ayırım %50-85 arasındadır. Yüzdürme (flotasyon) metodu ile zenginleştirme: Bu yöntem ile yapılacak zenginleştirme cevher ve diğer minerallerin yüzey özelliklerindeki farklılıklara dayanır. Bunların değişik ıslanabilme özelliklerine uygun olarak bazı mineral parçacıkları hava kabarcıklarına yapışarak çamur yüzeyine yükselir ve mineral içeren köpük oluşturur. Diğer mineral partikülleri ise bulamaç içinde kalır. Manyetik zenginleştirme: Uranyum cevherinin demir oksit içermesi halinde manyetik ayırma yöntemiyle zenginleştirme işlemi uygulanır. Bu tür zenginleştirme sonucunda %90'hk demirli uranyum konsantresi elde edilmiştir (Tümer 2002) Kimyasal zenginleştirme Uranyum cevheri çeşitli boyutlarda kırılıp öğütüldükten sonra H 2 SO 4 ile özütlenir. U 3 O 8 + 2H + -> UO H 2 O UO SO 4 " 2 -> UO 2 (SO 4 )3" t Uranyumun zenginleştirilmesi ve saflaştırılması için iyon değişimi ve çözücü ekstraksiyonu olmak üzere genelde iki yöntem kullanılır. Ancak daha çok solvent

20 ekstraksiyon yöntemi kullanılır. Bu amaçla tersiyer aminler ile H 2 SO 4 seyreltilerek ters akımlı fazlar halinde aşağıdaki şekilde tepkimeye sokulurlar: H 2 SO 4 ->(R3NH) 2 SO 4 2(R 3 NH) 2 SO 4 + UO 2 (SO4) 3 " 4 -> (R 3 NH) 4 UO 2 (SO 4 )3 + 2SCV 2 Çözücü daha sonra amonyum sülfat çözeltisi kullanarak ortamdan alınır. (R 3 NH) 2 UO 2 (SO 4 ) 3 + 2(NH 4 ) 2 SO 4 -> 4R 3 N + (NH 4 ) 4 UO 2 (SO 4 ) 3 + 2H 2 SO 4 Çözeltiyi nötralleştirmek için amonyak buharı eklenir ve amonyum diüranat çökeleği elde edilir. 2NH 3 + 2UO 2 (SO 4 ) 3 ' 4 -> (NH 4 ) 2 U 2 O 7 + 4SO 4 ' 2 Daha sonra diüranatın suyu alınır ve UjOs ürünü oluşturmak üzere kurutulur (\vww.world-nuclear.org 2003) Uranyumun Kullanımı Tabii uranyum doğada iki izotopunun karışımı halindedir. Bunlar U-238 (%99,3) ve U- 235 (%0.7)'dir. Uranyum büyük oranda nükleer reaktörlerde güç üretmek amacıyla yakıt olarak kullanılır yılı itibarıyla dünya elektrik ihtiyacının %16'sı nükleer reaktörlerde uranyum tarafından üretilir. Belçika, Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore, Litvanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Ukrayna elektrik enerjisi ihtiyaçlarının %30 dan fazlasını nükleer reaktörlerden karşılamaktadır (www. world-nuclear.org 2003).

21 Uranyum ayrıca silah sanayiinde, nükleer fisyondan oluşan ısı endüstriyel alanda ve araştırma reaktörlerinde radyoizotopların elde edilmesinde kullanılır. Bu radyoizotoplar ise sağlık, tarım ve sanayide çok yaygın ve yoğun olarak kullanılmaktadır Polimerler Polimerler, çok sayıda monomerin kovalent bağlarla birbirine bağlanması sonucu elde edilen uzun zincirli makromoleküllerdir. Polimerdeki fonksiyonel grupların uygun kimyasal düzenlenmesi ile farklı özelliğe ve kullanım alanına sahip yeni polimerler elde edilebilmektedir. Bu özellik polimerlerin kullanım alanını büyük ölçüde genişletmektedir. İçinde su bulunan hidrofilik polimerlerin üç boyutlu ağ yapılarına hidrojel denmektedir. Genel olarak, su içeriğinin, kütlenin en az %20'si kadar olması gerekmektedir. Eğer hidrojelin su içeriği kendi kütlesinin %100 kadarı veya daha fazlası ise hidrojel, süper absorplayıcı olarak isimlendirilir. Hidrojellerin en önemli karekteristik özelliği suyun varlığında şişmeleri ve yokluğunda büzülmeleridir. Şişmenin miktarı, polimer zincirlerinin doğasına (genellikle hidrofilikliğine) ve çapraz bağ yoğunluğuna bağlıdır (Park ve Park 1996). Hidrojellerin hazırlanmasında, çok değişik polimerizasyon teknikleri kullanılmaktadır. Kimyasal yöntemin yanısıra, yüksek enerjili ışınlar (y, elektron demetleri, x ışınları v.b) kullanılarak da hidrojeller elde edilebilmektedir Hidrojellerin sınıflandırılması Hidrojeller, hazırlama yöntemi, iyonik yük ve fiziksel yapılarına bağlı olarak sınıflandırılabilir. Hazırlama yöntemine göre 4 tür hidrojel bulunmaktadır. Bunlar sırayla aşağıdaki gibi adlandırılır: 1- Homopolimerik hidrojeller 2- Kopolimerk hidrojeller

22 3- Çoklu polimerik hidrojeller 4- IPN (Interpenetrating Polymer Networks) İç içe geçmiş ağ yapılı polimerler (Interpenetrating Polymer Networks) IPN'ler genel tanımı ile, iki veya daha fazla polimerin, ağ yapısı formunda en azından birinin sentezinin veya çapraz bağlanmasının diğeri varlığında yapılması ile gerçekleşir. İki çapraz bağlı yapı birbiriyle iç içe geçmiş bir görünüm sergilerler. Ağ yapı, polimer zincirlerinin kimyasal bağlanması ile (kovalent bağ) veya fiziksel bağlanma ile olur ki sonuçta çoklu polimer zincirleri içeren faz bölgeleri veya kristaller oluşur. Çoğu IPN yapıları moleküler seviyede iç içe geçmemiş olmasına rağmen düzenli tasarlanmış formları nanometre boyutunda faz bölgelerine ayrılır. Bu fazlar birbirleriyle iç içe geçerek sürekli iki faz oluştururlar ki iki veya daha fazla faz makroskopik ölçüde süreklidir. Bu iki sürekli faz davranışı, IPN'lerin eşsiz özelliklere sahip olmasına yol açar. IPN'ler komplekstirici ajan olarak ve ayrıca çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bugün ticari olarak IPN'ler, enerji absorplayan materyal, otomobil tamponu, diş dolgu malzemeleri, kontak lens, medikal uygulamalarda, yanık kaplama filmi, kontrollü salım cihazları, gürültü ve titreşimleri azaltıcı malzeme ve membran olarak kullanılmaktadır Radyasyonun Polimer Üzerine Uygulamaları Polimerler üzerine radyasyonun uygulamaları, sertleştirme, çapraz bağlama ve aşılama yapılarak kaplamada, kompozitlerde, lastiklerde ve hidrojeller gibi polimerlerin üretilmesinden işlenebilmesine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Radyasyon, polimerlerin modifikasyonunu sağlayarak, dayanıklılık, uzun ömür, istenilen mekanik özellikler kazandırmaktadır (Clough ve Shalaby 1991). En önemli uygulama alanlarından biri olan biyomedikal alanda tıbbi malzemelerin sterilizasyonu, toksik olan etilen oksit yerine radyasyonla yapılmaktadır. Bunun yanında, polimerlerin çapraz bağlanması ile

23 üstün kaliteli ürünler elde edilebilmektedir. Polimerlerin radyasyonla yüzey kaplama alanlarında kullanımı ise, manyetik bantlardan kompakt disklere ve medikal malzemelerin koruyucu bir polimerle kaplanmasına kadar çeşitlilik göstermektedir. Radyasyonla muamele edilen polimerik malzemelerin, elektronik ve uzay teknolojisinde kullanımının önemi gün geçtikçe artmaktadır (Reichmanis et al. 1993). Radyasyon uygulamalarında en çok y, X ışınları ve hızlandırılmış elektronlar kullanılır. Özellikle tek kullanımlık medikallerin (şırınga ve eldivenler) sterilizasyonunda 60 Co- y kaynakları kullanılmaktadır, y- ışınları, 3x10"' -3x10" " m arasında kısa dalga boyuna sahip radyoaktif izotop kaynaklı elektromanyetik radyasyonlar olup çok giricidir. Enerji aralığı 40 kev-4 MeV dir. En yaygın kullanılan gama kaynağı 60 Co'dan 1,17 ve 1,33 MeV enerjilerine sahip iki ayrı monokromatik ışın sağlanmaktadır. Dalga boyu, X~ 10" 12 m' dir. 60 Co'ın yarılanma ömrü 5,3 yıldır. Bu nedenle doz hızı devamlı ölçülmeli ve her seferinde hesaplanmalıdır. Kullanılan bir diğer y kaynağı ise l37 Cs'dir. Yarılanma ömrü 30 yıl olan bu y kaynağı, 0,662 MeV enerjiye sahiptir. Kullanımı gittikçe artmakta olan hızlandırılmış elektronlar da önemli bir radyasyon kaynağıdır. Bunun en önemli nedenleri arasında elektron demetinin gücü, enerjisi, geometrisi, yoğunluğu ve kontrollü olarak geniş bir aralıkta değiştirilebilmesi sayılabilir (Akkaş 1996) Radyasyon birimleri İyonlaştırıcı radyasyonlarla yapılan çalışmalarda sonuca ulaşılabilmek ve oluşabilecek zararlı biyolojik etkileri belirleyebilmek için radyasyon miktarının bilinmesi gereklidir. Bu amaçla geliştirilecek ölçüm yöntemleri için her şeyden önce radyasyonu ölçecek bazı birimlerin tanımlarının yapılması zorunludur. Uluslararası Radyasyon Birimleri Komitesi (ICRU) radyasyon çalışmalarında kullanılan kavramlar olan aktivite, ışınlama, absorplanmış doz (soğurulma dozu) ve doz eşdeğeri için özel birimler tanımlamıştır. Bunlar sırasıyla; Curie (Ci), Röntgen (R), rad ve rem'dir. Bu özel birimler 1986 yılından itibaren terk edilmeye başlanmış ve yerine bütün dünyada kullanılan birimlerin aynı olması düşüncesiyle M.K.S. sistemini esas alan 'Uluslararası 10

24 Birimler Sistemi (SI) kullanılmaktadır. Aynı kavramlar için SI birimleri sırasıyla Becquerel (Bq), Coulomb (C/kg), Gray (Gy) ve Sievert (Sv) dir. Aktiftik birimi: Özel birim olarak Curie (Ci), SI birimi olarak Becquerel (Bq) kullanılmaktadır. Uluslararası Standartlar ve Radyoaktivite Birimleri Komisyonu Curie'yi, bir saniyede 3.7xlO lü aktivitesi olarak tanımlar.yani, parçalanma gösteren radyoaktif madde miktarının dir. İ = 3,7X10'V SI birimlerinde aktivite birimi Becquerel (Bq) olup, saniyede 1 parçalanma gösteren radyoaktif maddenin aktivitesi olarak tanımlanır. Yani, lbq=l s" 1 Ci ve Bq arasındaki dönüşüm, 1 Ci = 3,7x Bq veya lbq = 2,703x10"" Ci şeklinde ifade edilebilir. Işınlama birimi: Özel birim olarak Röntgen (R), SI birimi olarak Coulomb/ kilogram (C/kg) kullanılmaktadır. Röntgen (R), normal hava koşullarında (0 C ve 760 mm Hg basıncı) havanın 1 g'ında 1,61x10 12 iyon çifti oluşturan X veya y radyasyon miktarıdır. SI birimlerinde ışınlama birimi Coulomb/kilogram (C/kg) olup özel bir isim verilmemiştir. C/kg, normal hava şartlarında havanın 1 kg'ında 1 Coulomb'luk elektrik 11

25 yükü değerinde pozitif ve negatif iyonlar oluşturan X ve y radyasyon miktarıdır. R ve C/kg arasındaki dönüşüm, İR = 2,58xlO' 4 şeklinde ifade edilir. C/kg veya lc/kg = 3,876xlO 3 R Soğurulma doz birimi: Özel birim olarak Rad, SI birimi olarak Gray (Gy) kullanılmaktadır. Röntgen, X ve y ışınlarından başka radyasyon türleri için kullanılamaz. Oysa a, P ve nötron gibi radyasyonlar da geçtikleri ortama, ortamın özelliğine bağlı olarak enerji verirler. Bu sebeple radyasyonun cinsinden, enerjisinden ve soğurucu (absorplayıcı) ortamın özelliğinden bağımsız yeni bir birime ihtiyaç duyulmuştur yılında Uluslararası Radyasyon Birimleri ve Ölçüleri Komisyonu tarafından, ışınlanan maddenin birim kütlesinde soğurulan enerji için, soğurulan (absorplanan) doz veya sadece doz birimi olarak ' rad ' tariflenmiştir. Bu tanıma göre 1 rad, ışınlanan maddenin 1 kg'ına 10" 2 joule'lük enerji veren radyasyon miktarıdır. Bu doz birimi hem parçacık hem de foton özellikli radyasyonların ortam içinde soğurulan enerji miktarını gösteren bir niceliktir. SI birimleri sisteminde absorplanmış doz birimi olarak Gray (Gy) tanımlanmıştır. Bu tanıma göre lgy, ışınlanan maddenin 1 kg'ına 1 joule'lük enerji veren radyasyon miktarıdır. Rad ve Gy arasındaki dönüşüm, 1 rad = 10" 2 Gy veya 1 Gy = 10 2 rad şeklinde ifade edilir. Doz eşdeğeri birimi: Özel birim olarak rem, SI birimi olarak Sievert (Sv) kullanılmaktadır. Radyasyonun bir sistemde oluşturacağı değişiklikler soğurulan enerjiye bağlıdır. Ancak biyolojik bir ortamda gözlenen değişimlerde başka faktörlerin de rolü vardır. Öyle ki, farklı tip radyasyonlardan soğurulan enerjiler eşit olsa bile bunlardan kaynaklanan biyolojik etki sadece soğurulan doza bağlı değildir. Bu gerçekler yeni biı birimin tanımlanmasını gerekli kılmıştır. Bu da 'rad' cinsinden hesaplanan soğurulan do:

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ Tezi Hazırlayan Esra ÖZÇITAK Tezi Yöneten Doç.Dr. Şeref

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ IAEA NIN TRS 277 VE TRS 398 PROTOKOLLERİNE GÖRE FARKLI ENERJİLER İÇİN SOĞRULAN DOZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hale AKKOR YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI BAKIR ÜZERĠNE NĠKEL-TUNGSTEN ALAġIMLARININ ELEKTROKĠMYASAL OLARAK KAPLANMASI VE ELEKTROKATALĠTĠK DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ YAVUZ SÜRME

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ Ayten ÇOBAN KİMYA ANABİLİM DALI ADIYAMAN 2011 Her hakkı saklıdır

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahar MERYEMOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ BUĞDAY SAMANININ FARKLI KATALİZÖRLER KULLANILARAK SULU FAZ REFORMLAMA YÖNTEMİ İLE GAZLAŞTIRILMASI KİMYA ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

ANKAA ÜNİVESİTESİ FEN BİLİMLEİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ OSİLATÖ SEL SİSTEMİNDE OPTİK KAVİTE YAPILAI VE LAZE KAZANÇ MEKANİZMALAI Sezen TEKİN FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKAA 008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ERHAN ŞENGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2013 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AKSU DERESİ SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı