KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU"

Transkript

1 KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU A. DURMUŞ, H. KAŞGÖZ, A. KAŞGÖZ İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar, İSTANBUL ÖZET Çalışmada, klorlu polietilen ve klorlu parafinin heksametilendiamin ve polietileglikol varlığında dehidrolorinasyon reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon süresi, sıcaklık, kullanılan amin ve polietilenglikol miktarlarının reaksiyon ürünleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen ürünler, FTIR ve UV spektroskopisi ile karakterize edilmiş ve ısıl analizleri gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon parametrelerinin ürünlerin yapılarında farklanmalara yol açtığı, reaksiyonun kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiği ve çözünür yapıdaki ürünlerin elde edildiği tesbit edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Klorlu polietilen; klorlu parafin; dehidroklorinasyon; hekzametilendiamin (HMDA); polietilenglikol (PEG 400). GİRİŞ Ana zincir üzerinde halojen grupları bulunan polimerlerin dehidrohalojenizasyonu, polienik yapıda doymamış bileşiklerin eldesi amacı ile yapılmaktadır. Fakat reaksiyon şartlarına ve kullanılan reaktiflere bağlı olarak, dehidrohalojenizasyon reaksiyonunun mekanizması ve elde edilen ürünlerin yapısı oldukça karmaşıktır. Örneğin; Polivinil klorür (PVC) gibi klorlu bir polimerin dehidroklorinasyonu sonucunda çok farklı yapıda ürünlerin oluşumu söz konusudur. PVC nin alkali ortamda, yüksek sıcaklıktaki dehidroklorinasyonunda önemli miktarda aromatik ve okside ürünlerin oluştuğu tespit edilmiştir. [1]. Ayrıca dehidroklorinasyon sonucu açığa çıkan hidroklorik asit in (HCl) polimerin kimyasal bozunmasını hızlandırıcı, otokatalitik etkisi olduğundan, oluşan çifte bağlar üzerinden hızla karşıt bağlanan, kararsız ürünlerin oluşumu da söz konusudur. Literatürde PVC nin sodyum hidroksit (NaOH), potasyum hidroksit (KOH), potasyum ter-bütoksit (t-buok) gibi bazik katalizörlerle homojen ve heterojen faz dehidroklorinasyonlarına ait çalışmalar mevcuttur [2-6]. Heterojen faz dehidroklorinasyon çalışmalarında, organik fazdaki polimer çözeltisi ile sulu fazdaki katalizör arayüzeyinde dehidroklorinasyonu sağlayan polioller, amonyum ve fosfor halojenürler gibi faz transfer vasıtaları, yardımcı katalizör olarak kullanılmıştır. Bu çalışmalarda kullanılan poliollerin, homojen faz reaksiyonlarında klorlu polimerin çözünürlüğünü arttırdığı ve dehidroklorinasyon reaksiyonu üzerinde etkinliği olduğu tesbit edilmiştir. Dehidroklorinasyon reaksiyonlarının mümkün olduğunca kontrollü şartlarda gerçekleştirilmesiyle uzun zincirli polienlerin elde edilebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada klorlu polietilen ve klorlu parafinin, farklı bir bazik katalizörle (diamin) ve polietilen glikol (PEG) varlığında dehidroklorinasyon reaksiyonları incelenmiştir. Fourier Transform Infrared Spektroskopi (FT IR), Ultraviole Spektroskopi (UV) ve Termogravimetrik Analiz (TGA) ile reaksiyon hızı ve ürün yapısı aydınlatılmaya çalışılmıştır.

2 DENEYSEL Kimyasal Maddeler Denemelerde kullanılan, FINEWAX isimli ticari klorlu polietilen (Cl PE), ağırlıkça %36 Cl içermekte ve beyaz toz halde, CERECLOR S-52 ticari isimli klorlu parafin (Cl Pr) ise orta zincir uzunluğunda (C ), ağırlıkça %52 Cl içeren ve renksiz, viskoz sıvı haldedir. Diamin bileşiği olarak Aldrich ürünü hekzametilendiamin (HMDA) kullanılmıştır ve denemelerde kullanılan diğer organik çözücüler MERCK ürünü olup saf haldedir. Cihazlar Ürünlerin FTIR spektroskopi analizleri KBr tabletler ile (1:200), DIGILAB, Excalibur FTS 300 MX model spektrofotometre ile gerçekleştirilmiştir. Cl PE ve dehidroklorinasyon ürünlerinin ısıl analizleri SHIMADZU TGA 50 Termogravimetri cihazında gerçekleştirilmiştir ve 50 ml/dak. hava akımı altında, oda sıcaklığından 600 o C ye kadar 10 o C/dak. lık ısıtma hızıyla termogramlar kaydedilmiştir. Cl-Pr ve dehidroklorinasyon ürünlerinin UV spektrumları, Variant Cary 1E UV/Vis spektrofotometresi kullanılarak belirlenmiştir. Klorlu polietilenin dehidroklorinasyonu Reaksiyonlarda in karbon tetraklorür (CCl 4 ) deki çözeltisine, 60 o C de, farklı miktarlarda HMDA ve PEG 400 ilavesiyle homojen ortamda, farklı sürelerde dehidroklorinasyon gerçekleştirilmiştir. Denemelerde kullanılan HMDA ve PEG 400 oranları ile reaksiyon şartları Tablo.1 de verilmiştir. Reaksiyon süresi sonunda, ortama %12 lik HCl çözeltisi ilave edilerek reaksiyon durdurulmuş, elde edilen koyu renkli çökeltiler süzülerek amin ve PEG 400 tamamen uzaklaşana kadar su ve aseton ile yıkanmıştır. Yıkanan çökeltiler vakum etüvünde 50 o C de kurutularak sarı-koyu kahve rengi toz ürünler elde edilmiştir. Ürünlerin CCl 4 deki çözünürlükleri test edilmiş, FT-IR spektroskopi analizleri gerçekleştirilmiş ve termal analiz yöntemi ile dehidroklorine ürünlerin ısıl bozunma davranışları Cl PE ve düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ile karşılaştırılarak, reaksiyon şartlarına bağlı olarak dehidroklorinasyon derecesi incelenmiştir. Klorlu parafinin dehidroklorinasyonu Cl-Parafin, CCl 4 de çözülerek farklı miktarlarda HMDA ve PEG 400 ilavesiyle, oda sıcaklığında ve homojen ortamda reaksiyonlar gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon sonunda ortama %12 lik HCl çözeltisi ilave edilerek reaksiyon durdurulmuş ve ürünün bulunduğu CCl 4 fazı, destile su ile ekstrakte edilerek saflandırılmış, çözücü rotary-evaporatörde buharlaştırılarak viskoz ürün elde edilmiştir. Ürünlerin FTIR spektroskopisi ve ağırlıkça %2.5luk THF deki çözeltilerinin UV spektroskopisi analizleri gerçekleştirilmiştir. Denemelerde kullanılan HMDA ve PEG 400 oranları ile reaksiyon şartları Tablo.1 de verilmiştir. SONUÇLAR Tablo.1 de görüldüğü gibi, Cl PE in dehidroklorinasyonunda öncelikle Cl PE/HMDA/PEG400 mol oranı 1/2/0.5 (D1-D3) olacak şekilde, 60 o C de farklı sürelerde reaksiyonlar gerçekleştirilmiştir. Ürünlerin CCl 4 de çözündüğü sıcaklık o C arasında değişmekte ve çözünürlük sıcaklığı reaksiyon süresinin artması ile artış göstermektedir. FT-IR analizlerinde de (Şekil 2) ancak 120 dak. gerçekleştirilen üründe C=C çifte bağına ait pikin (1639 cm 1 )

3 belirgin olarak gözlenmesi nedeniyle, diğer dehidroklorinasyon reaksiyonları da 120 dakika gerçekleştirilmiştir. Ortamda PEG olmaksızın farklı HMDA miktarları ile (2 ve 4 mol) gerçekleştirilen reaksiyonlarda (D4 ve D5) reaksiyonun oldukça yavaş olduğu ve çok açık sarı renkli ürünler elde edildiği gözlenmiştir. Amin miktarının arttırılması FT-IR spektrumlarından da görüleceği gibi (Şekil 3), çifte bağ oluşumunu arttırmış ancak çözünmeyen karşıt bağlı ürünler elde edilmiştir. 1:2 amin mol oranıyla gerçekleştirilen ürün 64 o C de çözünürken, 1:4 mol oranıyla gerçekleştirilen ürün, çözücünün kaynama noktası olan 72 o C de çözünmemiştir. Tablo 1. Dehidroklorinasyon reaksiyonları Mol Oranları Deneme No Cl-Bileşik Cl-Bileşik HMDA PEG 400 Sıcaklık ( o C) Süre (dk) D D D D D D D oda sıc. 120 D D D D11 Cl-Pr oda sıc. 120 D12 Cl-Pr oda sıc. 30 D13 Cl-Pr oda sıc. 60 D14 Cl-Pr oda sıc. 120 D15 Cl-Pr oda sıc. 30 D16 Cl-Pr oda sıc. 60 D17 Cl-Pr oda sıc. 120 Farklı amin miktarlarının etkisinin incelendiği reaksiyonlarda, (D8 D10) ortama Cl PE:PEG 400 mol oranı 1:2 olacak şekilde PEG 400 ilave edilerek denemeler gerçekleştirilmiştir. Amin mol oranı ise 1, 2 ve 4 olacak şekilde farklandırılmıştır. Ortama PEG 400 ilavesi ile dehidroklorinasyon reaksiyonunun hızlandığı ve PEG 400 kullanılmayan reaksiyonlara (D4, D5) oranla daha düşük sıcaklıklarda çözünebilen ürünler elde edildiği tespit edilmiştir. PEG 400 miktarının reaksiyon ürünlerinin yapısı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla da sabit amin miktarında (Cl PE : HMDA, 1 : 2 mol) farklı mol oranlarında PEG 400 kullanılarak reaksiyonlar (D3, D6 ve D9) gerçekleştirilmiştir. Bu reaksiyonlarda da PEG 400 miktarının artmasıyla reaksiyon hızının ve dönüşümün arttığı tesbit edilmiştir. Ancak 4 mol PEG 400 kullanılarak gerçekleştirilen reaksiyonda reaksiyonun çok hızlı gerçekleştiği ve elde edilen ürünün CCl 4 de kısmen çözündüğü gözlenmiştir. Buna karşın, 4 mol PEG 400 ve 2 mol HMDA kullanılarak, oda sıcaklığında 120 dakika süreyle gerçekleştirilen reaksiyondan (D7) elde edilen ürünün yaklaşık 50 o C de çözündüğü görülmüştür. Ürünlerin FT IR spektrumları Şekil.1 de Cl PE e ait FT IR spektrumu görülmektedir. Cl PE nin spektrumunda, bu polimerin karakteristik absorbsiyon tepeleri olan, 1465 ve cm 1 C H dönme, 720 cm 1 civarında CH 2 grubuna ait C H titreşim ve 660 cm 1 civarında C Cl gerilmesine ait tepeler görülmektedir.

4 e nter text here Şekil 2 de sabit HMDA ve PEG 400 oranlarında farklı sürelerde gerçekleştirilen reaksiyonlardan (D1 D3) elde edilen ürünlere ait FT IR spektrumları verilmiştir. Deneme 1, 2 ve 3 ün FT IR spektrumunda ise 1636 cm 1 de C=C çifte bağından kaynaklanan absorbsiyon tepesi gözlenmekte ve 120 dk. lık reaksiyon ürününde daha da belirginleşmektedir. Şekil 3 de sabit PEG 400 miktarı ve farklı HMDA mol oranlarında 60 o C de gerçekleştirilen reaksiyon ürünlerinin FT IR spektrumları görülmektedir. Amin miktarının artması ile 1636 cm 1 deki izole C=C bağına ait absorbsiyon tepesinin şiddetinde artış görülmektedir. Bunun yanısıra 1557 cm 1 civarında da konjuge C=C bağına ait absorbsiyon tepesinin ancak 2 mol amin ile gerçekleştirilen reaksiyon ürününde görülebildiği ve amin miktarının artması ile şiddetinin arttığı görülmektedir. Bu sonuç, dehidroklorinasyon katalizörü olarak kullanılan amin bileşiği miktarının yalnızca reaksiyon hızı ve süresini değil, elde edilen ürünlerin yapısını da etkilediğini göstermektedir. PEG kullanılmadan 2 ve 4 mol amin oranları ile gerçekleştirilen reaksiyon ürünlerine ait FT IR pektrumlarında (Şekil 4), amin miktarının artışı ile C=C bağına ait absorbsiyon tepesinin şiddetinin arttığı görülmüş ve 4 mol amin kullanılarak gerçekleştirilen reaksiyonda konjuge C=C bağına ait absorbsiyon tepesi tespit edilmiştir t-30 t-60 t Şekil 1. nin FTIR spektrumu. Şekil 2.,D1,D2 ve D3 ürünlerine ait FTIR spektrumu. (a.u.) HMDA : 1 HMDA : 2 HMDA : 4 (a.u.) HMDA : 2 HMDA : 4 Dalga sayıs ı (cm -1 ) Şekil 3. D8, D9 ve D10 ürünlerine ait FTIR spektrumları. Dalga sayıs ı (cm -1 ) Şekil 4. D4 ve D5 ürünlerine ait FTIR spektrumları. Reaksiyonlarda yardımcı katalizör olarak kullanılan PEG 400 miktarının dehidroklorinasyon ürünlerinin yapısına etkisinin incelendiği denemelerden elde edilen ürünlere ait FT IR spektrumlarında da (Şekil 5) benzer durum gözlenmekte ve PEG 400 miktarının artması ile ürünlerin C=C bağı içeriği artmaktadır. Bununla birlikte konjuge C=C bağına ait 1557 cm 1 civarındaki absorbsiyon tepesinin ancak 4 mol PEG 400 kullanıldığında görülmesi, reaksiyonun kuvvetli şartlarda gerçekleştiğini ve ürün yapısının yardımcı katalizörün miktarından da etkilendiğini ortaya koymaktadır.

5 Şekil 6 da, Cl parafinlerle sabit HMDA ve farklı PEG 400 mol oranlarında oda sıcaklığında 120 dak. gerçekleştirilen dehidroklorinasyon reaksiyonlarından elde edilen ürünlere ait FT IR spektrumları görülmektedir. Cl Pr lerle yapılan reaksiyonlarda da, amin ve PEG 400 miktarının artmasıyla dehidroklorinasyon reaksiyonun ilerlediği ve daha koyu renkli ürünlerin elde edildiği görülmüştür. Ayrıca poliol miktarının reaksiyon hızı üzerinde Cl PE e benzer şekilde daha etkili olduğu tesbit edilmiştir. Poliol miktarı arttıkça, üründe C=C bağına ait absorbsiyon tepesi gözlenmektedir PEG-400 : 0 PEG-400 : 0.5 PEG-400 : 2 PEG-400 : 4 Şekil 5. D3, D4, D6 ve D9 ürünlerine ait FTIR spektrumları. nin Dehidroklorinasyon Ürünlerinin TGA Analizleri Şekil 7 de sabit PEG 400, farklı amin mol oranlarında gerçekleştirilen dehidroklorinasyon reaksiyonu ürünlerine ait TGA grafikleri, Cl PE ve LDPE in TGA grafikleriyle karşılaştırılarak verilmektedir. Cl PE nin ısıl bozunması, şekilde görüldüğü gibi iki kademeli bir ağırlık kaybıyla gerçekleşmektedir. Literatürde ilk kademe dehidroklorinasyon reaksiyonlarıyla gerçekleşen ağırlık azalması olarak yorumlanmaktadır [7]. LDPE ise tek kademede bozunmakta ve ye göre bozunma daha yüksek sıcaklıklarda başlamaktadır. Polimerin Cl içeriği azaldıkça ısıl bozunmanın başlangıcının daha yüksek sıcaklıklara kayması ve dehidroklorinasyon kademesinin ağırlıkça daha dar bölgede gerçekleşmesi beklenmektedir. TGA sonuçlarından, amin miktarının artmasıyla ürünlerin Cl içeriklerindeki azalma ve buna bağlı olarak bozunmanın daha geç başladığı açıkça görülmektedir. Cl-Pr nin Dehidroklorinasyon Ürünlerinin UV Spektroskopisi Analizleri: Şekil 8 de Cl-Pr dehidroklorinasyon ürünlerine ait (D12, D13 ve D14) UV spektrumları görülmektedir. Tüm ürünlerde nm civarında bir absorpsiyon tepesi gözlenmiştir ve bu tepenin şiddeti reaksiyon süresi ve reaksiyonda kullanılan poliol oranı arttıkça artmakta ve FTIR spektrumlarından elde edilen verilerle uyumluluk göstermektedir Cl-Pr PEG-400 : Şekil 6. Cl-Pr, D11, D14 ve D17 ürünlerine ait FTIR spektrumları. PEG-400 : 2 PEG-400 : 4

6 d c 120 dk. % Ağırlık a - b - (1 : 1 : 2) c - (1 : 4 : 2) d - LDPE b a Abs. 60 dk. 30 dk Sıcaklık ( o C) Şekil 7., LDPE ve bazı dehidroklorinasyon ürünlerine ait TGA eğrileri Dalga boyu (nm) Şekil 8. Cl-Pr dehidroklorinasyon ürünlerine ait UV spektrumları. KAYNAKLAR: 1. Guo, L., Shi, G., Liang, Y., Poly(ethylene glycol)s Catalyzed Homogeneous Dehydrochlorination of Poly(vinyl chloride) with Potassium Hydroxide, Polymer, 42, , Guo, L., Shi, G., Du, X., Li, C., Liang, Y., Poly(ethylene glycol)s Catalyzed Two-Phase Dehydrochlorination of Poly(vinyl chloride) with Potassium Hydroxide, J. Appl. Polym. Sci., 70, , Cataldo, F., Synthesis of Polyenes(and ene-ynes) Segment by Dehydrochlorination Reactions of Chlorinated Polyethylene Wax and Chlorinated Docosane, J. of Mater. Sci., 35, , Kise, H., Dehydrochlorination of Poly(vinyl chloride) by Aqueous Sodium Hydroxide Solution under Two-Phase Conditions, J. Polym Sci., Polym. Chem. Ed., 20, , Bowley, H.J., Gerrard, D.L., Maddams, W.F., Paton, M.R., The Chemical Dehydrochlorination of Poly(vinyl chloride). I. Studies on Tetrahydrofuran Solutions, Die Makromol. Chem., 186, , Guo, L., Shi, G., Liang, Y., Polyene Films Prepared by Poly(ethylene glycol)s-catalyzed Dehydrochlorination of Poly(vinyl chloride) : Chemical and Electrochemical Properties, Synth. Metals, 104, , Varma, A.J., Deshpande, S.V., Kondapalli, P., A Comparative Study of the Thermal Behavior of PVC, A Series of Synthesized Chlorinated Polyethylenes and HDPE, Polym. Deg. Stabl., 63, 1-3, 1999.

METİL METAKRİLATIN İZO-BÜTİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ

METİL METAKRİLATIN İZO-BÜTİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 3A0005 NATURE SCIENCES Received: December 2008 Accepted: March 2009 Series : 3A ISSN : 1308-7304 2009

Detaylı

PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL İŞLEM ETKİSİ

PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL İŞLEM ETKİSİ PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL İŞLEM ETKİSİ Göksenin Kurt Çömlekçi*, Pınar Tüzüm Demir, Sevgi Ulutan EGE Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova, İZMİR 35100

Detaylı

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ Nil Sırımoğlu, Aysun Talay, Ali Öziş, Dr. Rahim İşler Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa 1. PETKİM KALİTE KONTROL VE TEKNİK SERVİS

Detaylı

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Özet POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Gülşah Yaşar a, Selva Çavuş*, İsmail Aydın a a Reoloji Laboratuvarı *İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

POLİ(PİROL-KO-O-ANİSİDİN) KAPLI PASLANMAZ ÇELİĞİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI

POLİ(PİROL-KO-O-ANİSİDİN) KAPLI PASLANMAZ ÇELİĞİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI POLİ(PİROL-KO-O-ANİSİDİN) KAPLI PASLANMAZ ÇELİĞİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI Süleyman YALÇINKAYA, Tunç TÜKEN, Birgül YAZICI, Mehmet ERBİL Özet: Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

KALSİT KAPLAMASININ PVC KAPI VE PENCERE PROFİLLERİNİN BEYAZLIĞINA VE PARLAKLIĞINA ETKİSİ

KALSİT KAPLAMASININ PVC KAPI VE PENCERE PROFİLLERİNİN BEYAZLIĞINA VE PARLAKLIĞINA ETKİSİ KALSİT KAPLAMASININ PVC KAPI VE PENCERE PROFİLLERİNİN BEYAZLIĞINA VE PARLAKLIĞINA ETKİSİ Fethi KAMIŞLI *, Cem TURAN + ÖZET Gerek estetik açıdan gerekse degradasyonun geçiktirilmesi açısından profillerin

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI * yazışma yapılacak yazar Gülistan Deniz TURHAN 1, Özlem Esen KARTAL 2* 1

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahar MERYEMOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ BUĞDAY SAMANININ FARKLI KATALİZÖRLER KULLANILARAK SULU FAZ REFORMLAMA YÖNTEMİ İLE GAZLAŞTIRILMASI KİMYA ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 59-69 Kasım 2010 İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi Kadir ÖZDEMİR *, İsmail TORÖZ İTÜ

Detaylı

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Banu Esra AKSOY, Mine AYDIN, Salih Zeki YILDIZ* Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, SAKARYA szy@sakarya.edu.tr

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Poli(Metil Metakrilat-ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması

Poli(Metil Metakrilat-ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2013 (52-61) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 3, 2013 (52-61) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DKTRA TEZİ Serhan URUŞ VİTAMİN K 3 (2-METİL-1,4-NAFTKİNN) ÜN KATALİTİK SENTEZİ KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

POLİKATYONİK NANOPARTİKÜLLER KULLANILARAK PRİMER DÜZ KAS HÜCRELERİNİN TRANSFEKSİYONU

POLİKATYONİK NANOPARTİKÜLLER KULLANILARAK PRİMER DÜZ KAS HÜCRELERİNİN TRANSFEKSİYONU YMN40 POLİKATYONİK NANOPARTİKÜLLER KULLANILARAK PRİMER DÜZ KAS HÜRELERİNİN TRANSFEKSİYONU N. Türkoğlu, G. Güven, T. Kutsal, E. Bişkin Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

INVESTIGATION OF CaSO 4.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION

INVESTIGATION OF CaSO 4.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION 6. Sayı Eylül 28 INVESTIGATION OF CaSO.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION Veli UZ * & Hüseyin ÖZDAĞ ** & Eda HOCAOĞLU * *Dumlupinar University The Department of Ceramic Engineering,

Detaylı

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi 35 Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi Mahmut Güneş ÖZTÜRK (1), Kemal BİLEN (2) (1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Teknik İşler Müdürlüğü,

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu

İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu Atiye ATGÜDEN a, Feridun DEMİR b a Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa, 63000 atiyeatguden@gmail.com b Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı