FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006. Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç"

Transkript

1 FKMD BÜLTENÝ FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006 Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç S evgili Fatih'liler yýlýnda Fatih Draman daki unutulmaz kolej binamýzýn küçük bir odasýnda kurulan derneðimiz O günden bu yana mezun ve mensuplarýnýn katýlýmlarý ve destekleriyle hýzla büyüdü. Geçen zaman zarfýnda kurumsallaþma yönünde atýlan adýmlar son bir yýlda hýz kazandý. Bunun için öncelikle dernek yönetim ve organizasyonunda bir takým deðiþikliklere gidildi. Mevcut olan dar yapý, daha katýlýmcý, olabildiðince geniþ bir tabana yayýlmýþ ve daha fonksiyonel bir yapýya dönüþtürüldü. Bu amaçla; ilk olarak yönetim kurulumuzun 15 olan üye sayýsý 11'e düþürüldü ve her bir yönetim kurulu üyemizin görev daðýlýmlarý ve tanýmlarý yapýldý. Yapacaðýmýz çalýþmalarýmýzda, daha fazla etkinlik ve azami verimlilik saðlamak amacýyla, kurumsal yönetim ve organizasyon birimi kuruldu. Ayrýca, karar süreçlerimizde yönetim kurulu dýþýndan, profesyonel destek ve görüþler alýnarak, tüm iþ süreçlerinde etkinliðin arttýrýlmasýna odaklanýldý. Bütün bu çalýþmalarýmýzý yaparken temel amacýmýz, üyelerimizin ve Fatih Koleji ailesinin her bir ferdinin, motivasyonlarýnýn arttýrýlmasý ve kurumlarýmýza olan baðlýlýklarýnýn ve aidiyet duygularýnýn yükseltilmesiydi. Kurumsal yönetim ve organizasyon hususundaki temel ilkelerimizi sýralayacak olursak, üye odaklý çalýþmalar yapýlmasý birinci önceliðimiz olup, etkili ve süratli hizmet götürme, sonuç odaklý hareket etme, sürekli performans geliþimi, etkili bir deðiþim yönetimi, yenilikçi ve stratejik düþünme, daha katýlýmcý ve olabildiðince geniþ FERHAT AKTAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný bir tabana yayýlmýþ yönetim ve karar alma mekanizmasý tesis edilmesi olarak sayabiliriz. Derneðimizin 2004 yýlýndan itibaren baþlattýðý ve 2005 yýlýnda kararlýlýkla sürdürerek bugünlere getirdiði yeniden yapýlanma sürecinde, yönetim açýsýndan birtakým köklü yapýsal deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Yüksek istiþare kurulumuz, sosyal faaliyetler topluluðumuz, kulüplerimiz, dönem temsilcilerimiz, üniversite temsilcilerimiz, yönetim sürecimize katký yapan birimlerimizin baþýnda gelmektedir. Bu yapýlanma sürecinde genel merkezimizde de bir takým yenilikler yapýldý. Zamanla artan ihtiyaçlarýmýzý karþýlamak üzere 350 metrekare büyüklüðündeki halen faaliyette bulunduðumuz Yenibosna'daki yerimize taþýndýk. Birçok aktivitemizi bünyemizde yapabilmek ve üyelerimizin ihtiyaçlarýna azami cevap verebilmek için çok amaçlý bir merkez haline getirilen yeni dernek binamýzda; dönem toplantýlarý, konferanslar, kokteyller, kahvaltý programlarý, yemekler, söyleþiler, sergiler, kulüp çalýþmalarý, sinema günleri, süper lig maçlarýnýn izlenmesi gibi birçok etkinlik yapýlmaktadýr. Yine dernek merkezimizde, bir süredir faaliyet gösteren iki yeni birimimiz kurulmuþ ve çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Bu birimler, sizlere üyelikle ilgili idari konularda yardýmcý olacak olan idari iþler koordinatörlüðümüz ile sosyal etkinlikler ve kulüp faaliyetleri ile ilgili konularda hizmet verecek olan halkla iliþkiler koordinatörlüklerimizdir. Web sitemiz de artan ihtiyaçlarýmýza cevap verecek þekilde yeniden tasarlanmýþ ve siz üyelerinin hizmetine sunulmuþtur. Yine web sitemize baðlý olarak çalýþan forumumuzun da kayýtlý kullanýcý sayýsý 600'ü geçmiþtir. Elinizde tuttuðunuz FKMD bülteni de ilk sayýsýyla sizlerle buluþtu. Bundan sonra hem dernek çalýþmalarýndan, hem de mezunlarýmýzdan haberlerin yer alacaðý bu yayýn organýmýz da siz kýymetli üyeleriyle periyodik aralýklarla buluþacaktýr. Sizlerle paylaþtýðým bütün bu çalýþmalarýn ve yapýlanlarýn bir gönüllüler hareketinin sonucu olduðunu özellikle belirmek istiyorum. Bu çalýþmalarýn yürütülmesini ve bu aþamalara gelmesini saðlayan arkadaþlarýmýn tamamýnýn, kendilerini eðiten ve yol gösteren her büyüðü gibi, çalýþmada en önde, mükâfatta en arkada olmak, anlayýþýný ilke edinmiþ þekilde hareket ettiklerini ve bütün bu yaptýklarý karþýsýnda her fatihlinin olmasý gerektiði gibi, beklentisiz olduklarýný özellikle ve üstüne basa basa belirtmek isterim. Tam 1 yýl önce feshane'de gerçekleþen geleneksel pilav günümüzde hatýrlayacaðýnýz üzere, hedeflerimizi ve düþüncelerimizi paylaþmýþtýk. Kurmak istediðimiz ve kurulmasý gereken yapýyla ilgili olarak kanaatlerimizi sizlere anlatmýþtýk. Her bir fatih kolej'linin hem birer dernek yöneticisi, hem birer üyesi, hem de birer kontrolörü gibi düþünmesi ve o þekilde hareket etmesi gerektiðini ifade etmiþtik. Bugün geldiðimiz noktada Allah'a hamdolsun ki, çeþitli kulüplerin, komisyonlarýn, kurullarýn karar süreçlerinde ve çalýþmalarýnda etkin bir þekilde yetki ve sorumluluk alarak görev yapan 200'e yakýn arkadaþýmýz var. Son olarak, faaliyetlerimize katýlmanýzýn ve düþüncelerinizi bizlerle paylaþmanýzýn dilek ve temennisiyle, büyüklerime hürmetlerimi, küçüklerime de sevgilerimi sunarým. Saygýlarýmla...

2 Fatih Kolejlili olmanýn anlamý... H ayatýn her aþamasýnda insanlarýn gölgesi gibi taþýdýðý birçok kimliði vardýr. Bir Fatih Koleji mezunu olarak onurla, gururla taþýdýðýmýz ve hayatýn her aþamasýnda kuþatýcý sýcaklýðýný hissettiðimiz "Fatih Kolejlilik" kimliði, bizim ister farkýnda olalým ister olmayalým en belirgin tamamlayýcý vasfýmýzdýr.bir gönül dostu Fatih Kolejliliði þu paragrafta ne de güzel özetlemiþ: "Sevginin, muhabbetin ve birlikteliðin adý olmaktý, Fatihlilik " Dýrahþan çehrelerle hayata bakýp; dostlarýn sevincini coþkusunu kederini, derdini kucaklayabilmektir Gökten yere inen damlalar gibi, sýkýlan yýpranan ruhlara ferahlýk vermek ve toplumda denge unsuru olmaktýr Tebessüm tebessüm çiçek açmaktýr çehrelerde Yüreðin tam ortasýnda sevgiyi, aþký ve sevdayý koymaktýr. Çaðlarýn ötesini ve berisini görüp saðlam basmaktýr yere Bilgiyi ve muhabbeti rehber edinip, tüm insanlýða hizmet edebilmek aþkýyla yanmaktýr, kavrulmaktýr Daha nice güzelliði gözyaþý safiyetiyle hayatýn her merhalesinde yaþayýp yaþatabilmektir "Fatih Kolejli" olmak Fatih Koleji Mezunlarý Derneði, 5 Mart 1993 günü, 1986 yýlý mezunlarýndan Abdurrahman ÞEKER, Mustafa Sadýk MEMÝÞOÐLU ve 26 arkadaþý tarafýndan Fatih'te kurulmuþtur. Kýsa bir süre Fatih'teki okul binasý bünyesinde faaliyetlerini sürdürmüþ sonrasýnda Abdurrahman ÞEKER ( ) baþkanlýðýndaki yönetim kurulunun gayretli çalýþmalarý sonucu Fatih'te Akdeniz Caddesi üzerinde bir merkeze kuvuþmuþtur mezunu Nazým BÝRKENT ( ) baþkanlýðýndaki yönetim, bu yeni merkezdeki çalýþmalara hýz vermiþtir mezunu Murat ATAY ( ) baþkanlýðýndaki yönetim dernek merkezini Bahçelievler Fatih Koleji'ne taþýmýþ, 1994 mezunu Emre BÝÇKES ( ) ve 1997 mezunu Serdar KÜLÇÜR ( ) baþkanlýklarýndaki yönetim kurullarý çalýþmalarýný bu merkez üzerinden yürütmüþtür yýlýnda 1998 mezunu M. Ferhat Aktaþ ve ekibi müstakil bir merkez çalýþmalarýný yeniden baþlatmýþ ve FKMD, Þirinevler merkezine taþýnmýþtýr. Her geçen gün büyüyen derneðimiz bu süre içerisinde birçok organizasyonu geleneksel hale getirmiþ, geniþ katýlýmlý toplantýlar düzenlemiþ ve kurumsal anlamda çalýþmalarý ilerletmiþtir. Üyelik ve üyelik þartlarý Derneðimizin en önemli ve birincil hedefisi, yürüttüðü faaliyetler ile varlýðýný hissettiren ve üyelerinin mensubu olmaktan gurur duyacaðý "üyeye hizmet odaklý" bir dernek olmaktýr. Bu hedef, ancak ve ancak tüm mezun ve mensuplarýmýzýn derneðimize üye olmasý ile mümkündür. Üyelerimize "Üye Ýþyerleri"nden elde edilen indirim haklarýný/avantajlarý kullanma imkaný saðlanacaktýr. Dernekle ilgili geliþmelerin yer aldýðý ve periyodik olarak basýlacak "FKMDPost" tüm üyelerimize gönderilecektir. FKMD.ORG kurumsal sitemizin imkanlarýndan sadece üyelerimiz faydalanacaktýr. Üyelik þartlarýmýz þunlardýr: Üyelik baþvuru dilekçesi 2 adet fotoðraf Nüfus cüzdanýnýn fotokopisi Yýllýk aidatýn ödenmesi Veri tabaný, Ýnka ve arþiv Toplanan bilgi güncellemeler "dernek otomasyon programý" mýza girilmektedir. Fakat kiþisel bilgilerin çok sýk deðiþtiði günümüzde sizlere ulaþmak için bilgi güncelleme her sene yapýlmaktadýr ve bu güncellemelere gelecek yýllarda da devam edilecektir. Office ve SMS FKMD Genel Koordinatörü Mehmet Tuncay programlarý uyumlu dernek programýmýzla üyelerimize hem mail hem de kýsa mesaj atabilme imkanlarýna sahip bulunmaktayýz. Bilgi güncellemeleri sayesinde oluþturulan Ýnsan Kaynaklarý (ÝNKA) birimi mezunlarýmýza iþ, eleman, müþteri vb. bulma konusunda çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Bu baðlamda tüm üyelerimizden aþaðýdaki konularda yardýmcý olmalarý istenmektedir: Üye kayýtlarýnýn güncellenmesi Okul kütüklerinin temini Mensuplarýn bilgileri Veri tabaný programýnýn oluþturulmasý Üye portföyünün oluþturulmasý Mezun ve mensup portföyünün oluþturulmasý Ýþ analizlerinin yapýlmasý Fotoðraf, CD, video vb arþivin oluþmasý Yýllýk ve pul resim arþivinin oluþmasý FKMD kültür sanat dergisi FKMD ye ait kaliteli bir derginin çýkartýlmasý için çalýþmalarýmýz baþlamýþtýr. Bu çalýþmalar için bir komisyon oluþturulmaktadýr. Bu konuda tüm destek ve çalýþmalarýnýzý bekliyoruz. Derginin Muhtemel bölümleri: Dernek Hakkýnda Genel Yazýlar Dernek Faaliyetleri Nostalji Sayfalarý ÝNKA Sayfalarý Okullardan Haberler Mezun Yazýlarý Ýþ Dünya Yazýlarý Kültürel Yazýlar

3 Dernek merkezi 50 kiþilik konferans salonumuz, bilgisayarlý ve TV uyumlu projeksiyon ve sinema sistemi, 5+1 ses düzeni ve merkezi klimasý ile tüm sunumlara, seminerlere ve sinema programlarýna uygundur. 25 kiþilik toplantý odamýz tüm toplantýlara cevap verebilecek alt yapýya sahiptir. 30 kiþilik þark odamýz ve kütüphanemiz tüm mezunlarýmýza rahat bir imkan sunmaktadýr. ÝN-KA ve Arþiv Komisyonu, Halka Kiþiler Komisyonu, Sosyal Aktiveler Komisyonu ve Eðitim Koordinasyon Komisyonlarýnýn yer aldýðý ofislerimiz ADSL baðlantýsý ve çok yakýnda kablosuz baðlantý hizmeti ile 24 saat kesintisiz internet imkaný bulunmaktadýr. Dernek otomasyon programý, dernek arþivi ve SMS sistemimizin yöneltildiði bilgi iþlem merkezimiz Çay ve bilumum ikramlar için mutfaðýmýz. Dev ekranda maçlarý seyredebilme imkaný. En geç iki gün önceden haber verilmek kaydýyla her türlü organizasyonu yapabilecek altyapý, kolay ulaþým imkaný. MERHUM HACI KEMAL ERÝMEZ'Ý ANIYORUZ "Okul Ýnsan" Okulumuzun açýlmasýnda çok büyük emekleri geçen ve derneðimizin manevi destekçilerinden merhum Hacý Yusuf Kemal ERÝMEZ Bey'i vefat yýldönümü olan her 13 Mart'ta yönetim kurulu üyelerimizin iþtirakiyle kabri baþýnda anýyoruz. Erimez in dýþýnda okulumuzun kuruluþunda emeði geçen diðer deðerli büyüklerimizin de isimlerinin yaþatýlabilmesi için çalýþmalarýmýz sürmektedir. FKMD internet sitesi Uzman bir kadro tarafýndan, üyelerine yönelik güncellenen web sitemiz üyelerine sunduðu tüm hizmetleri sanal ortama taþýma amacýndadýr. "Üyelere Özel" bölümüne resmi üye olup üyelik numarasýný alan üyelerimiz, özel bir þifreyle bu bölüme girebilmektedir. Sitemizde ayrýca üyelerimize indirim yapacak firmalarýn adlarý düzenli olarak indirim oranlarýyla birlikte yayýnlanacaktýr. FAALÝYETLERÝMÝZ PÝLAV GÜNÜ, TURNUVA VE HACI KEMAL ERÝMEZ BAÞARI ÖDÜLLERÝ 29 Mayýs Ýstanbul'un fethini takibeden ilk Pazar günü olarak tespit edilen "Pilav Günü" müz üniversitede okuyan mezunlarýmýzýn katýlýmýný arttýrabilmek amacýyla yönetim kurulumuzda tekrardan incelenecek ve gerekli görüþmeler yapýldýktan sonra ilan edilecektir. Her yýl düzenlenen halý saha futbol turnuvasýnýn ödülleri de pilav günü sahiplerini bulmaktadýr. Pilav Günleri son yýllarda alanýnda baþarýlý olmuþ Fatih Koleji mezunlarýnýn ödüllendirildiði bir platform haline getirilmiþtir. Okulumuzun kurucusu Hacý Kemal Erimez in adýný taþýyan Baþarý Ödülleri" her yýl sahiplerini pilav gününde bulmaktadýr. BAHAR PÝKNÝKLERÝ Mezunlarýmýzýn yoðun bulunduðu Ýstanbul, Bursa ve Ankara'da bahar piknikleri organizasyonu gerçekleþtirilmektedir. Mayýs ayý içerisinde gerçekleþtirilmesi planlanan pikniklerin tarihleri mezunlarýmýzýn istekleri doðrultusunda açýklanacaktýr. GEZÝ VE ZÝYARETLER Dernek yönetiminin üyelerle kaynaþmasý ve Türkiye'nin tarihi, kültürel, sanatsal vb. yerlerinin gezilerek yerinde incelenmesi ve önemli kiþi, kuruluþ ve yerlerin ziyaret edilmesi amacýyla yurtiçi ve yurtdýþý gezi ve ziyaret programlarý düzenlenmektedir VEFA PROGRAMLARI Bizlere emeði geçmiþ, yýllarýný eðitime adamýþ kýymetli öðretmenlerimizi, danýþmanlarýmýzý ve iþadamlarýný hatýrlayýp onlara olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemeye çalýþýyoruz. DÖNEM KOORDÝNATÖRLERÝ VE DÖNEM TOPLANTILARI Her dönemin bir dönem koordinatörü bulunmaktadýr. Dönem koordinatör-

4 ÝFTAR YEMEKLERÝ Fatih Koleji mezunlarý ve mensuplarý derneðimiz tarafýndan düzenlenen geleneksel iftarlarda biraraya gelmektedir. Her yýl Ramazan ayýnda gerçekleþtirilen bu organizasyona katýlým her yýl giderek artmaktadýr. Uzun yýllar sadece Ýstanbul'da düzenlenen iftar programlarý üyelerimizden gelen yoðun talep üzerine Ankara, Bursa ve Sakarya illerinde de düzenlenmeye baþlandý. Böylece bu illerdeki mezunlarýmýzla da hasret giderme imkanýmýz oldu. leri ile periyodik olarak görüþülmekte ve planlamalar yapýlmaktadýr. Ayrýca dönem koordinatörleri tarafýndan belirlenen, her ayýn sadece o devreye tahsis edilen günlerinde, sabah kahvaltýsý, akþam yemeði veya çay toplantýlarýmýz olmaktadýr. Bu toplantýlarla her dönemin kendi arasýnda daha sýk görüþmesini saðlamak ve birlikteliklerini daha anlamlý hale getirmek amaçlanmaktadýr. Zaten FKMD'nin asýl kuruluþ nedeni bu birlikteliklerin devamýný saðlamaktýr. SEMÝNERLER, PANELLER VE EÐÝ- TÝM PROGRAMLARI Alanýnda uzman kiþilerle mezunlarýmýzýn buluþtuðu konferanslar, seminerler ve eðitim programlarý okullarýmýzýn konferans salonlarýnda, otel salonlarýnda ve dernek merkezimizde gerçekleþtirilmektedir. Böylece üyelerimizin kiþisel, toplumsal ve sektörel açýdan geliþimlerine olanak saðlanmaktadýr. KARÝYER GÜNLERÝ VE SON SINIF PROGRAMLARI Lisenin ilk sýnýflarýndan son sýnýflarýna kadar tüm lise öðrencilerimize yönelik meslekleri, fakülteleri ve üniversiteleri kendi mezunlarýmýzýn anlatýmlarýyla tanýtýma amaçlý kariyer günleri düzenlenmektedir. Ayrýca derneðimiz, son sýnýflar tanýþma ve kaynaþma programlarýnda, moral ve mezuniyet yemeklerinde, okul ve veli toplantýlarýnda vb programlarda temsil edilmekte, böylece velilerin ve genç Fatihlilerin FKMD'ye olan güveni tazelenmektedir FAALÝYETLERÝ Ankara iftarý: 30 Eylül 2006 (Ramazanýn Ýlk Haftasý - Cumartesi) Ýstanbul iftarý: 07 Ekim 2006 (Ramazanýn Ýkinci Haftasý - Cumartesi) Bursa iftarý: 14 Ekim 2006 (Ramazanýn Üçüncü Haftasý - Cumartesi) 13 Mart 1997 de vefat etmiþ olan merhum Hacý Kemal ERÝMEZ'i anma günü : 11 Mart Pazar 11.Geleneksel Halý Saha Futbol Turnuvasý: Mart Geleneksel Pilav Günü: 27 Mayýs 2007 WEB den DUYURULACAKLAR Seminerler, Paneller Kültür Günleri Sertifika Programlarý Bahar Piknikleri Lise öðrencilerine yönelik "Tanýtým" ve "Kariyer Günleri" Dönem Temsilciler Kurulu Toplantýlarý Dönemlere Ait Dönem Ýçi Toplantýlar SFT Programlarý Yurtiçi ve Yurtdýþý Geziler Vefa Programlarý.

5 Geleneksel Halý Saha Turnuvasý HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI Halý saha turnuvamýz her sene ilkbahar mevsiminde yapýlmaktadýr. Her yýl katýlýmýn giderek arttýðý turnuvaya bu yýl rekor sayýda katýlým gerçekleþti. Bu yýl 24 takýmýn iþtirak ettiði organizyonda 240 mezun ve mensubumuz keyifli dakikalar yaþadý. Maçlar sayesinde bir araya gelme fýrsatýný yakalayan mezunlarýmýz sohbet ortamlarýnda yorgunluklarýný attý. Futbolun dostluk ve kardeþlik olduðunu unutmadan yapýlan müsabakalarda eski ve yeni mezunlar da kaynaþma fýrsatý buldu. Dereceye giren takýmlarýn ödülleri "Pilav günü"nde sahiplerini bulmaktadýr.

6 Sosyal Faaliyetler Topluluðu (SFT) Gitar Kulübü Nisan ayýnda faaliyete geçen Gitar Kulübümüz ilk etapta temel gitar eðitimi üzerine çalýþmalarýna baþladý. Armoni, solo ve ritim derslerimiz her cumartesi devam etmektedir. Öncelikle gitarý arkadaþlarýmýza tanýtmak, daha sonra istedikleri branþtan onlarýn ilerlemesine yardýmcý olmayan hedefleyen kulübümüz çalýþmalarýný bu yönde sürdürmektedir. asýl hedefimizdir. Sinema ve Tiyatro Kulübümüzün çalýþmalarýna müzikal destek saðlamak, FKMD tarafýndan organize edilen özel gün ve organizasyonlarda Ney Kulübüyle beraber canlý performans sergilemek hedeflerimiz arasýndadýr. Kulübümüz bunun dýþýnda toplu olarak gitar dinletilerine gitmekte ve üyelerimizin sosyal yönlerinin geliþimine katkýda bulunmaktadýr. Altýn Yele Binicilik Kulübü "duygularýný dizginleme, býrak þahlansýn" Binicilik Kulübümüz, üyelerini kendine özgü bir sosyal faaliyet etrafýnda birleþtirerek biniciliði sevdirmeyi, binicilik sporunun yapýlmasýna imkan oluþturmayý ayný zamanda üyelerine farklý bir heyecan yaþatmayý amaçlamaktadýr.faaliyetlerimiz, yoðun okul temposunun, sosyal ve fiziki çevrenin insanýn duygu dünyasýnda meydana getirdiði yorgunluk ve yýlgýnlýðýn giderilmesine, yeni arkadaþlýklarýn kurulmasýna, yaþadýðýmýz yerkürede yalnýzca bizim olmadýðýmýz bilincinin geliþmesine zemin hazýrlamayý amaçlamaktadýr. Hedeflerimiz: Ata kültürümüz biniciliði yaþatmak ve yaygýnlaþtýrmak Üyelerimiz dýþýnda da mezunlarýmýza binicilik tecrübesi yaþatmak Atlarýn ve biniciliðin kültürümüzdeki yeri ve önemi hakkýnda mezunlarýmýzý bilgilendirmek için fasikül hazýrlamak. Fotoðrafçýlýk Kulübü Her cumartesi üyelerin birlikte kararlaþtýrdýðý bir yere fotoðraf gezisi Þu ana kadar yapýlan geziler Eyüp Piyerloti Gezisi Sultanahmet-Cankurtaran Gezisi Adalar Gezisi Üsküdar-Harem Gezisi Her Perþembe,gezide çekilmiþ fotoðraflarýn topluca dernekte kritiði Bir grupla tamamlanmýþ olan ve katýlým saðlandýðý takdirde tekrarlanacak teknik fotoðrafçýlýk eðitimi Gelecekte düþünülen programlar arasýnda lansman, pilav günü, mezuniyet ve diðer faaliyetlerde sergi,kulüp olarak fotoðraf sergisine gezi gibi projeler bulunuyor. Faaliyetler Üyelerimizin katkýlarýyla ve Fotoðrafçýlýk kulübüyle ortak olarak internet dergisi yayýnlandý. Sitemiz 15 Mayýsta yayýnda olacak. Dergimiz ayda bir yenilenecek.

7 Tiyatro ve sinema kulübü Faaliyetler: Farklý tarihlerde olmak üzere kulüp içi tanýþma toplantýsý ve genel gidiþat adlarýnda 2 farklý toplatý tertip edilip kulübün hedefleri ve planlarýyla ilgili fikir alýþveriþinde bulunulmuþtur. Verilecek olan diksiyon,fonetik ve etkili konuþma eðitimi için eðitmen araþtýrmasý yapýlmýþtýr. Kýsa film çekmek için kulüp üyeleriyle senaryo,kast ve kamera arkasý konularýnda görüþmeler yapýlmýþtýr. Verilecek olan tiyatro,sahne ve ses eðitimi için eðitmen araþtýrmasý yapýlmýþtýr. Ýlerideki diðer faaliyetlerimiz. Þu an senaryo aþamasýnda olan kýsa filmi çekip muhtelif sitelere ve festivallere,yarýþmalara göndermek. Alanýnda isim yapmýþ bir eðitmenden ''Diksiyon,fonetik ve etkili konuþma'' eðitimi almak. Þu an fikir aþamasýnda olan;kendi yazýp yöneteceðimiz bir tiyatro oyununu bu konuda bize yardýmcý olabilecek tiyatro gruplarýyla beraber gerek okullarýmýzda gerekse halka açýk sahnelerde seriglemek. Halen yayýnlanmakta olan muhtelif dizilerin senarist,oyuncu,tönetmenleriyle söyleþiler yapmak mümkün olduðu taktirde setlerde bulunmak. Alanýnda isim yapmý bir eðitmenden tiyatro,sahne,ses eðitimi almak. Ýþletme ve Ekonomi Topluluðu Topluluðumuz tanýtým toplantýsýnda tanýþtýðýmýz arkadaþlarýmýzýn katýlýmýyla hemen harekete geçti. Ekibimizi oluþturarak hazýrladýðýmýz hedefleri gözden geçirdik ve detaylandýrdýk. Ýlk adýmý da iþ hayatýndaki mezunlarýmýzýn iletiþimini kolaylaþtýracak bir araç olarak gördüðümüz ve çok önem verdiðimiz "Sektörler Rehberi" kitapçýðýnýn hazýrlanmasý için harekete geçtik.diðer yandan sonbahar döneminden itibaren eðitim faaliyetlerine ve sektörel toplantýlara baþlamak için ilgili arkadaþlarýmýz ve planlama birimimiz çalýþmalarýna devam ediyor. Son olarak her zaman söylediðimiz gibi "Unutmayýn siz olmadan bir kiþi eksiðiz." Gönüllü Hekimler Topluluðu GHT tüm týbbiyeli arkadaþlarý bir araya toplayýp aradaki uhuvveti arttýrmak amacýyla kurulan topluluðumuz genel kurulun ardýndan yapýlan görev daðýlýmýyla çalýþmalarýna baþladý. Hedeflerimiz Kan grubu bilgi bankasýný geniþletmek Doktor abilerimizin tamamýna ulaþmak Doktorlarýn bir araya toplanabileceði bir toplantý organize etmek(piknik,gezi) Bilgilendirme seminerleri düzenlemek. Ney Kulübü Hedeflerimiz Ney Kulübü olarak hedeflerimiz; Kulübümüze katýlan arkadaþlarýn bir yýl içinde ileri derecede ney üfleyebilmeleri. Kulübümüz üyelerinden oluþan bir ney grubunun kurulmasý ve toplu programlarda etkinliklerin düzenlenmesi Diðer müzik kulüpleriyle ortak çalýþmalarýn ve programlarýn yapýlmasý Faaliyetlerimiz Ney eðitimlerimiz profesyonel eðitimcimiz ile birlikte her hafta cumartesi dernekte sürmektedir. Üyeler birlikte 2 ney konserine katýlmýþlardýr Arama Kurtarma Kulübü Arama kurtarma kulübü olarak hedeflerimiz: Tüm üyelerimizin her türlü doðal afete karþý hazýrlýklý olmasý ve olay esnasýnda kendilerine ve yakýnlarýna faydalý olmasýný saðlamak, Ýkinci olarak tüm dünyada olan doðal afetlerde ülkemiz ve fkmd gönüllüleri olarak din-dil-ýrk ayrýmý yapmadan tüm insanlýða yardým elimizi uzatmak. Üyelerimizin insani duygularýný geliþtirmek,dünyada ki olaylara doðal afetlere,çevre kirliliðine..v.s.. duyarlý hale getirmek.

8 FKMD üyelik formu Sevgili Fatih'li Dostumuz... Derneðimize üye olmak istediðiniz takdirde aþaðýdaki formu açmanýz gerekmektedir. Formun en altýndaki "Üyelik Formu Yazdýr" linkine týklayýp yazdýrarak doldurmanýz ve aslýný imzalayarak dernek merkezimize, iki fotoðraf, kimlik fotokopisi ve aþaðýdaki banka hesap numaralarýna yatýrýlmýþ 100,00 YTL lik makbuz fotokopisi ile birlikte elden teslim edilmeniz yada posta ile göndermeniz gerekmektedir.(ödeme Mail Order Yöntemiyle yapmak isteyen üyelerimiz ekteki mail order talimatýnýda doldurmasý gerekmektedir.) Not: Dernekler kanununa göre müracaat formunun orijinal imzalý olmasý zorunludur. Size özel avantajlar Üyelik Avantajlarý; En önemli ve birincil hedefimiz üyelerine hizmet eden bir dernek olacaðýz. Bunun için tüm mezun ve mensuplarýmýzýn buraya gelip üye olmalýdýrlar. Üyelerimize üye iþyerlerinden elde edilen indirim haklarýný kullanma imkaný saðlanacaktýr. FKMDNews tüm üyelerimize yönelik olarak hazýrlanacaktýr ve bunlar üyelerimize senede 4 kez elinde olacak þekilde iletilecektir. FKMD.ORG sitesine üye olmak isteyenler derneðimize üye olmadan kayýtlarý kabul edilemeyecektir. Sosyal toplum olmanýn gerekliliklerinden olan tiyatro, sinema, Formula gibi organizasyonlara üyelerimizin katýlmasýný saðlayabilmek amaçlý bu organizasyonlarýn biletlerini sürpriz çekiliþlerle belli periyotlarla üyelerimize sunulacaktýr. Üyelerimize saðlanacak olan 3 büyük takýmýmýzýn kombine biletleri haftalýk olarak çekiliþle üyelerimize sunulacaktýr. Evlilik yýldönümlerinizde üye iþyerinlerimizden birisinde %50 indirim ile yemek yeme imkaný saðlanacaktýr. Derneðimiz tarafýndan organize edilen kiþisel geliþim ve kariyere yönelik eðitim ve sertifika programlarýndan sadece üyelerimiz istifade edebilecektir. Yine bu kapsamda düzenlenecem olan Baþarý Öyküleri toplantýlarýna da sadece üyeler katýlma hakkýna sahip olacaktýr. Sektörel Ýþ Toplantýlarý adýný verdiðimiz özel ihtisas toplantýlarýna sadece üyeler iþtirak edebilecektir. Üniversitede okuyan yeni mezunlarýmýz ile iþ deðiþtirmeyi düþünen profesyonellerin özgeçmiþlerinin toplanacaðý CV Bankasý da yine sadece üyelerimizin hizmetinde olacaktýr. Tüm bu hizmetlerden yararlanabilmeni z için yapmanýz gereken tek þey, Fatih Koleji Mezunlar Derneði (FKMD) ne üyeli paketlerinden size uygun olannýý seçmeniz. Yeni mezun olanlar yýlda sadece 20 YTL karþýlýðýnda FKMD nin birbirinden özel hizmetlerinden yararlanabilecekler. Profesyonel yaþamda kariyerini sürdüren üyelerimiz için yýllýk aidat bedeli ise 100 YTL. Ailesiyle üye olan mensuplarýmýz ise yýlda sadece 150 YTL ödeyerek üye maðazalarýmýzýn tamamýndan eþlerinin de yararlanmasýný saðlayacak. Ýlan edilen üye maðazalardan yapacaðýnýz alýþveriþler size hem fiyat indirimi hem de derneðimizden çok özel hediyeler kazandýracak. FKMD BÜLTENÝ FKMD Adýna sahibi: Ferhat Aktaþ Yayýn Koordinatörü: Ufuk Þanlý Yazý Ýþleri: Mehmet Ýlhan Yayýn merkezi: Fatih Koleji Mezunlar Derneði, Londra Asfaltý Yücel Ýþ Merkezi No: 34/7 Yenibosna-Ýstanbul Telefon: (90) Faks:(90) Üç aylýk bilgilendirme bülteni. Ücretsizdir.

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN

TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN Subaþý, 246 delegeden 159 unun kayýt yaptýrdýðý Genel Kurulda tek aday olarak katýldýðý seçimde 157 geçerli oyun 144 ünü alarak (13 çeþitli nedenlerle geçersiz sayýlan

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı