FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006. Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç"

Transkript

1 FKMD BÜLTENÝ FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006 Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç S evgili Fatih'liler yýlýnda Fatih Draman daki unutulmaz kolej binamýzýn küçük bir odasýnda kurulan derneðimiz O günden bu yana mezun ve mensuplarýnýn katýlýmlarý ve destekleriyle hýzla büyüdü. Geçen zaman zarfýnda kurumsallaþma yönünde atýlan adýmlar son bir yýlda hýz kazandý. Bunun için öncelikle dernek yönetim ve organizasyonunda bir takým deðiþikliklere gidildi. Mevcut olan dar yapý, daha katýlýmcý, olabildiðince geniþ bir tabana yayýlmýþ ve daha fonksiyonel bir yapýya dönüþtürüldü. Bu amaçla; ilk olarak yönetim kurulumuzun 15 olan üye sayýsý 11'e düþürüldü ve her bir yönetim kurulu üyemizin görev daðýlýmlarý ve tanýmlarý yapýldý. Yapacaðýmýz çalýþmalarýmýzda, daha fazla etkinlik ve azami verimlilik saðlamak amacýyla, kurumsal yönetim ve organizasyon birimi kuruldu. Ayrýca, karar süreçlerimizde yönetim kurulu dýþýndan, profesyonel destek ve görüþler alýnarak, tüm iþ süreçlerinde etkinliðin arttýrýlmasýna odaklanýldý. Bütün bu çalýþmalarýmýzý yaparken temel amacýmýz, üyelerimizin ve Fatih Koleji ailesinin her bir ferdinin, motivasyonlarýnýn arttýrýlmasý ve kurumlarýmýza olan baðlýlýklarýnýn ve aidiyet duygularýnýn yükseltilmesiydi. Kurumsal yönetim ve organizasyon hususundaki temel ilkelerimizi sýralayacak olursak, üye odaklý çalýþmalar yapýlmasý birinci önceliðimiz olup, etkili ve süratli hizmet götürme, sonuç odaklý hareket etme, sürekli performans geliþimi, etkili bir deðiþim yönetimi, yenilikçi ve stratejik düþünme, daha katýlýmcý ve olabildiðince geniþ FERHAT AKTAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný bir tabana yayýlmýþ yönetim ve karar alma mekanizmasý tesis edilmesi olarak sayabiliriz. Derneðimizin 2004 yýlýndan itibaren baþlattýðý ve 2005 yýlýnda kararlýlýkla sürdürerek bugünlere getirdiði yeniden yapýlanma sürecinde, yönetim açýsýndan birtakým köklü yapýsal deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Yüksek istiþare kurulumuz, sosyal faaliyetler topluluðumuz, kulüplerimiz, dönem temsilcilerimiz, üniversite temsilcilerimiz, yönetim sürecimize katký yapan birimlerimizin baþýnda gelmektedir. Bu yapýlanma sürecinde genel merkezimizde de bir takým yenilikler yapýldý. Zamanla artan ihtiyaçlarýmýzý karþýlamak üzere 350 metrekare büyüklüðündeki halen faaliyette bulunduðumuz Yenibosna'daki yerimize taþýndýk. Birçok aktivitemizi bünyemizde yapabilmek ve üyelerimizin ihtiyaçlarýna azami cevap verebilmek için çok amaçlý bir merkez haline getirilen yeni dernek binamýzda; dönem toplantýlarý, konferanslar, kokteyller, kahvaltý programlarý, yemekler, söyleþiler, sergiler, kulüp çalýþmalarý, sinema günleri, süper lig maçlarýnýn izlenmesi gibi birçok etkinlik yapýlmaktadýr. Yine dernek merkezimizde, bir süredir faaliyet gösteren iki yeni birimimiz kurulmuþ ve çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Bu birimler, sizlere üyelikle ilgili idari konularda yardýmcý olacak olan idari iþler koordinatörlüðümüz ile sosyal etkinlikler ve kulüp faaliyetleri ile ilgili konularda hizmet verecek olan halkla iliþkiler koordinatörlüklerimizdir. Web sitemiz de artan ihtiyaçlarýmýza cevap verecek þekilde yeniden tasarlanmýþ ve siz üyelerinin hizmetine sunulmuþtur. Yine web sitemize baðlý olarak çalýþan forumumuzun da kayýtlý kullanýcý sayýsý 600'ü geçmiþtir. Elinizde tuttuðunuz FKMD bülteni de ilk sayýsýyla sizlerle buluþtu. Bundan sonra hem dernek çalýþmalarýndan, hem de mezunlarýmýzdan haberlerin yer alacaðý bu yayýn organýmýz da siz kýymetli üyeleriyle periyodik aralýklarla buluþacaktýr. Sizlerle paylaþtýðým bütün bu çalýþmalarýn ve yapýlanlarýn bir gönüllüler hareketinin sonucu olduðunu özellikle belirmek istiyorum. Bu çalýþmalarýn yürütülmesini ve bu aþamalara gelmesini saðlayan arkadaþlarýmýn tamamýnýn, kendilerini eðiten ve yol gösteren her büyüðü gibi, çalýþmada en önde, mükâfatta en arkada olmak, anlayýþýný ilke edinmiþ þekilde hareket ettiklerini ve bütün bu yaptýklarý karþýsýnda her fatihlinin olmasý gerektiði gibi, beklentisiz olduklarýný özellikle ve üstüne basa basa belirtmek isterim. Tam 1 yýl önce feshane'de gerçekleþen geleneksel pilav günümüzde hatýrlayacaðýnýz üzere, hedeflerimizi ve düþüncelerimizi paylaþmýþtýk. Kurmak istediðimiz ve kurulmasý gereken yapýyla ilgili olarak kanaatlerimizi sizlere anlatmýþtýk. Her bir fatih kolej'linin hem birer dernek yöneticisi, hem birer üyesi, hem de birer kontrolörü gibi düþünmesi ve o þekilde hareket etmesi gerektiðini ifade etmiþtik. Bugün geldiðimiz noktada Allah'a hamdolsun ki, çeþitli kulüplerin, komisyonlarýn, kurullarýn karar süreçlerinde ve çalýþmalarýnda etkin bir þekilde yetki ve sorumluluk alarak görev yapan 200'e yakýn arkadaþýmýz var. Son olarak, faaliyetlerimize katýlmanýzýn ve düþüncelerinizi bizlerle paylaþmanýzýn dilek ve temennisiyle, büyüklerime hürmetlerimi, küçüklerime de sevgilerimi sunarým. Saygýlarýmla...

2 Fatih Kolejlili olmanýn anlamý... H ayatýn her aþamasýnda insanlarýn gölgesi gibi taþýdýðý birçok kimliði vardýr. Bir Fatih Koleji mezunu olarak onurla, gururla taþýdýðýmýz ve hayatýn her aþamasýnda kuþatýcý sýcaklýðýný hissettiðimiz "Fatih Kolejlilik" kimliði, bizim ister farkýnda olalým ister olmayalým en belirgin tamamlayýcý vasfýmýzdýr.bir gönül dostu Fatih Kolejliliði þu paragrafta ne de güzel özetlemiþ: "Sevginin, muhabbetin ve birlikteliðin adý olmaktý, Fatihlilik " Dýrahþan çehrelerle hayata bakýp; dostlarýn sevincini coþkusunu kederini, derdini kucaklayabilmektir Gökten yere inen damlalar gibi, sýkýlan yýpranan ruhlara ferahlýk vermek ve toplumda denge unsuru olmaktýr Tebessüm tebessüm çiçek açmaktýr çehrelerde Yüreðin tam ortasýnda sevgiyi, aþký ve sevdayý koymaktýr. Çaðlarýn ötesini ve berisini görüp saðlam basmaktýr yere Bilgiyi ve muhabbeti rehber edinip, tüm insanlýða hizmet edebilmek aþkýyla yanmaktýr, kavrulmaktýr Daha nice güzelliði gözyaþý safiyetiyle hayatýn her merhalesinde yaþayýp yaþatabilmektir "Fatih Kolejli" olmak Fatih Koleji Mezunlarý Derneði, 5 Mart 1993 günü, 1986 yýlý mezunlarýndan Abdurrahman ÞEKER, Mustafa Sadýk MEMÝÞOÐLU ve 26 arkadaþý tarafýndan Fatih'te kurulmuþtur. Kýsa bir süre Fatih'teki okul binasý bünyesinde faaliyetlerini sürdürmüþ sonrasýnda Abdurrahman ÞEKER ( ) baþkanlýðýndaki yönetim kurulunun gayretli çalýþmalarý sonucu Fatih'te Akdeniz Caddesi üzerinde bir merkeze kuvuþmuþtur mezunu Nazým BÝRKENT ( ) baþkanlýðýndaki yönetim, bu yeni merkezdeki çalýþmalara hýz vermiþtir mezunu Murat ATAY ( ) baþkanlýðýndaki yönetim dernek merkezini Bahçelievler Fatih Koleji'ne taþýmýþ, 1994 mezunu Emre BÝÇKES ( ) ve 1997 mezunu Serdar KÜLÇÜR ( ) baþkanlýklarýndaki yönetim kurullarý çalýþmalarýný bu merkez üzerinden yürütmüþtür yýlýnda 1998 mezunu M. Ferhat Aktaþ ve ekibi müstakil bir merkez çalýþmalarýný yeniden baþlatmýþ ve FKMD, Þirinevler merkezine taþýnmýþtýr. Her geçen gün büyüyen derneðimiz bu süre içerisinde birçok organizasyonu geleneksel hale getirmiþ, geniþ katýlýmlý toplantýlar düzenlemiþ ve kurumsal anlamda çalýþmalarý ilerletmiþtir. Üyelik ve üyelik þartlarý Derneðimizin en önemli ve birincil hedefisi, yürüttüðü faaliyetler ile varlýðýný hissettiren ve üyelerinin mensubu olmaktan gurur duyacaðý "üyeye hizmet odaklý" bir dernek olmaktýr. Bu hedef, ancak ve ancak tüm mezun ve mensuplarýmýzýn derneðimize üye olmasý ile mümkündür. Üyelerimize "Üye Ýþyerleri"nden elde edilen indirim haklarýný/avantajlarý kullanma imkaný saðlanacaktýr. Dernekle ilgili geliþmelerin yer aldýðý ve periyodik olarak basýlacak "FKMDPost" tüm üyelerimize gönderilecektir. FKMD.ORG kurumsal sitemizin imkanlarýndan sadece üyelerimiz faydalanacaktýr. Üyelik þartlarýmýz þunlardýr: Üyelik baþvuru dilekçesi 2 adet fotoðraf Nüfus cüzdanýnýn fotokopisi Yýllýk aidatýn ödenmesi Veri tabaný, Ýnka ve arþiv Toplanan bilgi güncellemeler "dernek otomasyon programý" mýza girilmektedir. Fakat kiþisel bilgilerin çok sýk deðiþtiði günümüzde sizlere ulaþmak için bilgi güncelleme her sene yapýlmaktadýr ve bu güncellemelere gelecek yýllarda da devam edilecektir. Office ve SMS FKMD Genel Koordinatörü Mehmet Tuncay programlarý uyumlu dernek programýmýzla üyelerimize hem mail hem de kýsa mesaj atabilme imkanlarýna sahip bulunmaktayýz. Bilgi güncellemeleri sayesinde oluþturulan Ýnsan Kaynaklarý (ÝNKA) birimi mezunlarýmýza iþ, eleman, müþteri vb. bulma konusunda çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Bu baðlamda tüm üyelerimizden aþaðýdaki konularda yardýmcý olmalarý istenmektedir: Üye kayýtlarýnýn güncellenmesi Okul kütüklerinin temini Mensuplarýn bilgileri Veri tabaný programýnýn oluþturulmasý Üye portföyünün oluþturulmasý Mezun ve mensup portföyünün oluþturulmasý Ýþ analizlerinin yapýlmasý Fotoðraf, CD, video vb arþivin oluþmasý Yýllýk ve pul resim arþivinin oluþmasý FKMD kültür sanat dergisi FKMD ye ait kaliteli bir derginin çýkartýlmasý için çalýþmalarýmýz baþlamýþtýr. Bu çalýþmalar için bir komisyon oluþturulmaktadýr. Bu konuda tüm destek ve çalýþmalarýnýzý bekliyoruz. Derginin Muhtemel bölümleri: Dernek Hakkýnda Genel Yazýlar Dernek Faaliyetleri Nostalji Sayfalarý ÝNKA Sayfalarý Okullardan Haberler Mezun Yazýlarý Ýþ Dünya Yazýlarý Kültürel Yazýlar

3 Dernek merkezi 50 kiþilik konferans salonumuz, bilgisayarlý ve TV uyumlu projeksiyon ve sinema sistemi, 5+1 ses düzeni ve merkezi klimasý ile tüm sunumlara, seminerlere ve sinema programlarýna uygundur. 25 kiþilik toplantý odamýz tüm toplantýlara cevap verebilecek alt yapýya sahiptir. 30 kiþilik þark odamýz ve kütüphanemiz tüm mezunlarýmýza rahat bir imkan sunmaktadýr. ÝN-KA ve Arþiv Komisyonu, Halka Kiþiler Komisyonu, Sosyal Aktiveler Komisyonu ve Eðitim Koordinasyon Komisyonlarýnýn yer aldýðý ofislerimiz ADSL baðlantýsý ve çok yakýnda kablosuz baðlantý hizmeti ile 24 saat kesintisiz internet imkaný bulunmaktadýr. Dernek otomasyon programý, dernek arþivi ve SMS sistemimizin yöneltildiði bilgi iþlem merkezimiz Çay ve bilumum ikramlar için mutfaðýmýz. Dev ekranda maçlarý seyredebilme imkaný. En geç iki gün önceden haber verilmek kaydýyla her türlü organizasyonu yapabilecek altyapý, kolay ulaþým imkaný. MERHUM HACI KEMAL ERÝMEZ'Ý ANIYORUZ "Okul Ýnsan" Okulumuzun açýlmasýnda çok büyük emekleri geçen ve derneðimizin manevi destekçilerinden merhum Hacý Yusuf Kemal ERÝMEZ Bey'i vefat yýldönümü olan her 13 Mart'ta yönetim kurulu üyelerimizin iþtirakiyle kabri baþýnda anýyoruz. Erimez in dýþýnda okulumuzun kuruluþunda emeði geçen diðer deðerli büyüklerimizin de isimlerinin yaþatýlabilmesi için çalýþmalarýmýz sürmektedir. FKMD internet sitesi Uzman bir kadro tarafýndan, üyelerine yönelik güncellenen web sitemiz üyelerine sunduðu tüm hizmetleri sanal ortama taþýma amacýndadýr. "Üyelere Özel" bölümüne resmi üye olup üyelik numarasýný alan üyelerimiz, özel bir þifreyle bu bölüme girebilmektedir. Sitemizde ayrýca üyelerimize indirim yapacak firmalarýn adlarý düzenli olarak indirim oranlarýyla birlikte yayýnlanacaktýr. FAALÝYETLERÝMÝZ PÝLAV GÜNÜ, TURNUVA VE HACI KEMAL ERÝMEZ BAÞARI ÖDÜLLERÝ 29 Mayýs Ýstanbul'un fethini takibeden ilk Pazar günü olarak tespit edilen "Pilav Günü" müz üniversitede okuyan mezunlarýmýzýn katýlýmýný arttýrabilmek amacýyla yönetim kurulumuzda tekrardan incelenecek ve gerekli görüþmeler yapýldýktan sonra ilan edilecektir. Her yýl düzenlenen halý saha futbol turnuvasýnýn ödülleri de pilav günü sahiplerini bulmaktadýr. Pilav Günleri son yýllarda alanýnda baþarýlý olmuþ Fatih Koleji mezunlarýnýn ödüllendirildiði bir platform haline getirilmiþtir. Okulumuzun kurucusu Hacý Kemal Erimez in adýný taþýyan Baþarý Ödülleri" her yýl sahiplerini pilav gününde bulmaktadýr. BAHAR PÝKNÝKLERÝ Mezunlarýmýzýn yoðun bulunduðu Ýstanbul, Bursa ve Ankara'da bahar piknikleri organizasyonu gerçekleþtirilmektedir. Mayýs ayý içerisinde gerçekleþtirilmesi planlanan pikniklerin tarihleri mezunlarýmýzýn istekleri doðrultusunda açýklanacaktýr. GEZÝ VE ZÝYARETLER Dernek yönetiminin üyelerle kaynaþmasý ve Türkiye'nin tarihi, kültürel, sanatsal vb. yerlerinin gezilerek yerinde incelenmesi ve önemli kiþi, kuruluþ ve yerlerin ziyaret edilmesi amacýyla yurtiçi ve yurtdýþý gezi ve ziyaret programlarý düzenlenmektedir VEFA PROGRAMLARI Bizlere emeði geçmiþ, yýllarýný eðitime adamýþ kýymetli öðretmenlerimizi, danýþmanlarýmýzý ve iþadamlarýný hatýrlayýp onlara olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemeye çalýþýyoruz. DÖNEM KOORDÝNATÖRLERÝ VE DÖNEM TOPLANTILARI Her dönemin bir dönem koordinatörü bulunmaktadýr. Dönem koordinatör-

4 ÝFTAR YEMEKLERÝ Fatih Koleji mezunlarý ve mensuplarý derneðimiz tarafýndan düzenlenen geleneksel iftarlarda biraraya gelmektedir. Her yýl Ramazan ayýnda gerçekleþtirilen bu organizasyona katýlým her yýl giderek artmaktadýr. Uzun yýllar sadece Ýstanbul'da düzenlenen iftar programlarý üyelerimizden gelen yoðun talep üzerine Ankara, Bursa ve Sakarya illerinde de düzenlenmeye baþlandý. Böylece bu illerdeki mezunlarýmýzla da hasret giderme imkanýmýz oldu. leri ile periyodik olarak görüþülmekte ve planlamalar yapýlmaktadýr. Ayrýca dönem koordinatörleri tarafýndan belirlenen, her ayýn sadece o devreye tahsis edilen günlerinde, sabah kahvaltýsý, akþam yemeði veya çay toplantýlarýmýz olmaktadýr. Bu toplantýlarla her dönemin kendi arasýnda daha sýk görüþmesini saðlamak ve birlikteliklerini daha anlamlý hale getirmek amaçlanmaktadýr. Zaten FKMD'nin asýl kuruluþ nedeni bu birlikteliklerin devamýný saðlamaktýr. SEMÝNERLER, PANELLER VE EÐÝ- TÝM PROGRAMLARI Alanýnda uzman kiþilerle mezunlarýmýzýn buluþtuðu konferanslar, seminerler ve eðitim programlarý okullarýmýzýn konferans salonlarýnda, otel salonlarýnda ve dernek merkezimizde gerçekleþtirilmektedir. Böylece üyelerimizin kiþisel, toplumsal ve sektörel açýdan geliþimlerine olanak saðlanmaktadýr. KARÝYER GÜNLERÝ VE SON SINIF PROGRAMLARI Lisenin ilk sýnýflarýndan son sýnýflarýna kadar tüm lise öðrencilerimize yönelik meslekleri, fakülteleri ve üniversiteleri kendi mezunlarýmýzýn anlatýmlarýyla tanýtýma amaçlý kariyer günleri düzenlenmektedir. Ayrýca derneðimiz, son sýnýflar tanýþma ve kaynaþma programlarýnda, moral ve mezuniyet yemeklerinde, okul ve veli toplantýlarýnda vb programlarda temsil edilmekte, böylece velilerin ve genç Fatihlilerin FKMD'ye olan güveni tazelenmektedir FAALÝYETLERÝ Ankara iftarý: 30 Eylül 2006 (Ramazanýn Ýlk Haftasý - Cumartesi) Ýstanbul iftarý: 07 Ekim 2006 (Ramazanýn Ýkinci Haftasý - Cumartesi) Bursa iftarý: 14 Ekim 2006 (Ramazanýn Üçüncü Haftasý - Cumartesi) 13 Mart 1997 de vefat etmiþ olan merhum Hacý Kemal ERÝMEZ'i anma günü : 11 Mart Pazar 11.Geleneksel Halý Saha Futbol Turnuvasý: Mart Geleneksel Pilav Günü: 27 Mayýs 2007 WEB den DUYURULACAKLAR Seminerler, Paneller Kültür Günleri Sertifika Programlarý Bahar Piknikleri Lise öðrencilerine yönelik "Tanýtým" ve "Kariyer Günleri" Dönem Temsilciler Kurulu Toplantýlarý Dönemlere Ait Dönem Ýçi Toplantýlar SFT Programlarý Yurtiçi ve Yurtdýþý Geziler Vefa Programlarý.

5 Geleneksel Halý Saha Turnuvasý HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI Halý saha turnuvamýz her sene ilkbahar mevsiminde yapýlmaktadýr. Her yýl katýlýmýn giderek arttýðý turnuvaya bu yýl rekor sayýda katýlým gerçekleþti. Bu yýl 24 takýmýn iþtirak ettiði organizyonda 240 mezun ve mensubumuz keyifli dakikalar yaþadý. Maçlar sayesinde bir araya gelme fýrsatýný yakalayan mezunlarýmýz sohbet ortamlarýnda yorgunluklarýný attý. Futbolun dostluk ve kardeþlik olduðunu unutmadan yapýlan müsabakalarda eski ve yeni mezunlar da kaynaþma fýrsatý buldu. Dereceye giren takýmlarýn ödülleri "Pilav günü"nde sahiplerini bulmaktadýr.

6 Sosyal Faaliyetler Topluluðu (SFT) Gitar Kulübü Nisan ayýnda faaliyete geçen Gitar Kulübümüz ilk etapta temel gitar eðitimi üzerine çalýþmalarýna baþladý. Armoni, solo ve ritim derslerimiz her cumartesi devam etmektedir. Öncelikle gitarý arkadaþlarýmýza tanýtmak, daha sonra istedikleri branþtan onlarýn ilerlemesine yardýmcý olmayan hedefleyen kulübümüz çalýþmalarýný bu yönde sürdürmektedir. asýl hedefimizdir. Sinema ve Tiyatro Kulübümüzün çalýþmalarýna müzikal destek saðlamak, FKMD tarafýndan organize edilen özel gün ve organizasyonlarda Ney Kulübüyle beraber canlý performans sergilemek hedeflerimiz arasýndadýr. Kulübümüz bunun dýþýnda toplu olarak gitar dinletilerine gitmekte ve üyelerimizin sosyal yönlerinin geliþimine katkýda bulunmaktadýr. Altýn Yele Binicilik Kulübü "duygularýný dizginleme, býrak þahlansýn" Binicilik Kulübümüz, üyelerini kendine özgü bir sosyal faaliyet etrafýnda birleþtirerek biniciliði sevdirmeyi, binicilik sporunun yapýlmasýna imkan oluþturmayý ayný zamanda üyelerine farklý bir heyecan yaþatmayý amaçlamaktadýr.faaliyetlerimiz, yoðun okul temposunun, sosyal ve fiziki çevrenin insanýn duygu dünyasýnda meydana getirdiði yorgunluk ve yýlgýnlýðýn giderilmesine, yeni arkadaþlýklarýn kurulmasýna, yaþadýðýmýz yerkürede yalnýzca bizim olmadýðýmýz bilincinin geliþmesine zemin hazýrlamayý amaçlamaktadýr. Hedeflerimiz: Ata kültürümüz biniciliði yaþatmak ve yaygýnlaþtýrmak Üyelerimiz dýþýnda da mezunlarýmýza binicilik tecrübesi yaþatmak Atlarýn ve biniciliðin kültürümüzdeki yeri ve önemi hakkýnda mezunlarýmýzý bilgilendirmek için fasikül hazýrlamak. Fotoðrafçýlýk Kulübü Her cumartesi üyelerin birlikte kararlaþtýrdýðý bir yere fotoðraf gezisi Þu ana kadar yapýlan geziler Eyüp Piyerloti Gezisi Sultanahmet-Cankurtaran Gezisi Adalar Gezisi Üsküdar-Harem Gezisi Her Perþembe,gezide çekilmiþ fotoðraflarýn topluca dernekte kritiði Bir grupla tamamlanmýþ olan ve katýlým saðlandýðý takdirde tekrarlanacak teknik fotoðrafçýlýk eðitimi Gelecekte düþünülen programlar arasýnda lansman, pilav günü, mezuniyet ve diðer faaliyetlerde sergi,kulüp olarak fotoðraf sergisine gezi gibi projeler bulunuyor. Faaliyetler Üyelerimizin katkýlarýyla ve Fotoðrafçýlýk kulübüyle ortak olarak internet dergisi yayýnlandý. Sitemiz 15 Mayýsta yayýnda olacak. Dergimiz ayda bir yenilenecek.

7 Tiyatro ve sinema kulübü Faaliyetler: Farklý tarihlerde olmak üzere kulüp içi tanýþma toplantýsý ve genel gidiþat adlarýnda 2 farklý toplatý tertip edilip kulübün hedefleri ve planlarýyla ilgili fikir alýþveriþinde bulunulmuþtur. Verilecek olan diksiyon,fonetik ve etkili konuþma eðitimi için eðitmen araþtýrmasý yapýlmýþtýr. Kýsa film çekmek için kulüp üyeleriyle senaryo,kast ve kamera arkasý konularýnda görüþmeler yapýlmýþtýr. Verilecek olan tiyatro,sahne ve ses eðitimi için eðitmen araþtýrmasý yapýlmýþtýr. Ýlerideki diðer faaliyetlerimiz. Þu an senaryo aþamasýnda olan kýsa filmi çekip muhtelif sitelere ve festivallere,yarýþmalara göndermek. Alanýnda isim yapmýþ bir eðitmenden ''Diksiyon,fonetik ve etkili konuþma'' eðitimi almak. Þu an fikir aþamasýnda olan;kendi yazýp yöneteceðimiz bir tiyatro oyununu bu konuda bize yardýmcý olabilecek tiyatro gruplarýyla beraber gerek okullarýmýzda gerekse halka açýk sahnelerde seriglemek. Halen yayýnlanmakta olan muhtelif dizilerin senarist,oyuncu,tönetmenleriyle söyleþiler yapmak mümkün olduðu taktirde setlerde bulunmak. Alanýnda isim yapmý bir eðitmenden tiyatro,sahne,ses eðitimi almak. Ýþletme ve Ekonomi Topluluðu Topluluðumuz tanýtým toplantýsýnda tanýþtýðýmýz arkadaþlarýmýzýn katýlýmýyla hemen harekete geçti. Ekibimizi oluþturarak hazýrladýðýmýz hedefleri gözden geçirdik ve detaylandýrdýk. Ýlk adýmý da iþ hayatýndaki mezunlarýmýzýn iletiþimini kolaylaþtýracak bir araç olarak gördüðümüz ve çok önem verdiðimiz "Sektörler Rehberi" kitapçýðýnýn hazýrlanmasý için harekete geçtik.diðer yandan sonbahar döneminden itibaren eðitim faaliyetlerine ve sektörel toplantýlara baþlamak için ilgili arkadaþlarýmýz ve planlama birimimiz çalýþmalarýna devam ediyor. Son olarak her zaman söylediðimiz gibi "Unutmayýn siz olmadan bir kiþi eksiðiz." Gönüllü Hekimler Topluluðu GHT tüm týbbiyeli arkadaþlarý bir araya toplayýp aradaki uhuvveti arttýrmak amacýyla kurulan topluluðumuz genel kurulun ardýndan yapýlan görev daðýlýmýyla çalýþmalarýna baþladý. Hedeflerimiz Kan grubu bilgi bankasýný geniþletmek Doktor abilerimizin tamamýna ulaþmak Doktorlarýn bir araya toplanabileceði bir toplantý organize etmek(piknik,gezi) Bilgilendirme seminerleri düzenlemek. Ney Kulübü Hedeflerimiz Ney Kulübü olarak hedeflerimiz; Kulübümüze katýlan arkadaþlarýn bir yýl içinde ileri derecede ney üfleyebilmeleri. Kulübümüz üyelerinden oluþan bir ney grubunun kurulmasý ve toplu programlarda etkinliklerin düzenlenmesi Diðer müzik kulüpleriyle ortak çalýþmalarýn ve programlarýn yapýlmasý Faaliyetlerimiz Ney eðitimlerimiz profesyonel eðitimcimiz ile birlikte her hafta cumartesi dernekte sürmektedir. Üyeler birlikte 2 ney konserine katýlmýþlardýr Arama Kurtarma Kulübü Arama kurtarma kulübü olarak hedeflerimiz: Tüm üyelerimizin her türlü doðal afete karþý hazýrlýklý olmasý ve olay esnasýnda kendilerine ve yakýnlarýna faydalý olmasýný saðlamak, Ýkinci olarak tüm dünyada olan doðal afetlerde ülkemiz ve fkmd gönüllüleri olarak din-dil-ýrk ayrýmý yapmadan tüm insanlýða yardým elimizi uzatmak. Üyelerimizin insani duygularýný geliþtirmek,dünyada ki olaylara doðal afetlere,çevre kirliliðine..v.s.. duyarlý hale getirmek.

8 FKMD üyelik formu Sevgili Fatih'li Dostumuz... Derneðimize üye olmak istediðiniz takdirde aþaðýdaki formu açmanýz gerekmektedir. Formun en altýndaki "Üyelik Formu Yazdýr" linkine týklayýp yazdýrarak doldurmanýz ve aslýný imzalayarak dernek merkezimize, iki fotoðraf, kimlik fotokopisi ve aþaðýdaki banka hesap numaralarýna yatýrýlmýþ 100,00 YTL lik makbuz fotokopisi ile birlikte elden teslim edilmeniz yada posta ile göndermeniz gerekmektedir.(ödeme Mail Order Yöntemiyle yapmak isteyen üyelerimiz ekteki mail order talimatýnýda doldurmasý gerekmektedir.) Not: Dernekler kanununa göre müracaat formunun orijinal imzalý olmasý zorunludur. Size özel avantajlar Üyelik Avantajlarý; En önemli ve birincil hedefimiz üyelerine hizmet eden bir dernek olacaðýz. Bunun için tüm mezun ve mensuplarýmýzýn buraya gelip üye olmalýdýrlar. Üyelerimize üye iþyerlerinden elde edilen indirim haklarýný kullanma imkaný saðlanacaktýr. FKMDNews tüm üyelerimize yönelik olarak hazýrlanacaktýr ve bunlar üyelerimize senede 4 kez elinde olacak þekilde iletilecektir. FKMD.ORG sitesine üye olmak isteyenler derneðimize üye olmadan kayýtlarý kabul edilemeyecektir. Sosyal toplum olmanýn gerekliliklerinden olan tiyatro, sinema, Formula gibi organizasyonlara üyelerimizin katýlmasýný saðlayabilmek amaçlý bu organizasyonlarýn biletlerini sürpriz çekiliþlerle belli periyotlarla üyelerimize sunulacaktýr. Üyelerimize saðlanacak olan 3 büyük takýmýmýzýn kombine biletleri haftalýk olarak çekiliþle üyelerimize sunulacaktýr. Evlilik yýldönümlerinizde üye iþyerinlerimizden birisinde %50 indirim ile yemek yeme imkaný saðlanacaktýr. Derneðimiz tarafýndan organize edilen kiþisel geliþim ve kariyere yönelik eðitim ve sertifika programlarýndan sadece üyelerimiz istifade edebilecektir. Yine bu kapsamda düzenlenecem olan Baþarý Öyküleri toplantýlarýna da sadece üyeler katýlma hakkýna sahip olacaktýr. Sektörel Ýþ Toplantýlarý adýný verdiðimiz özel ihtisas toplantýlarýna sadece üyeler iþtirak edebilecektir. Üniversitede okuyan yeni mezunlarýmýz ile iþ deðiþtirmeyi düþünen profesyonellerin özgeçmiþlerinin toplanacaðý CV Bankasý da yine sadece üyelerimizin hizmetinde olacaktýr. Tüm bu hizmetlerden yararlanabilmeni z için yapmanýz gereken tek þey, Fatih Koleji Mezunlar Derneði (FKMD) ne üyeli paketlerinden size uygun olannýý seçmeniz. Yeni mezun olanlar yýlda sadece 20 YTL karþýlýðýnda FKMD nin birbirinden özel hizmetlerinden yararlanabilecekler. Profesyonel yaþamda kariyerini sürdüren üyelerimiz için yýllýk aidat bedeli ise 100 YTL. Ailesiyle üye olan mensuplarýmýz ise yýlda sadece 150 YTL ödeyerek üye maðazalarýmýzýn tamamýndan eþlerinin de yararlanmasýný saðlayacak. Ýlan edilen üye maðazalardan yapacaðýnýz alýþveriþler size hem fiyat indirimi hem de derneðimizden çok özel hediyeler kazandýracak. FKMD BÜLTENÝ FKMD Adýna sahibi: Ferhat Aktaþ Yayýn Koordinatörü: Ufuk Þanlý Yazý Ýþleri: Mehmet Ýlhan Yayýn merkezi: Fatih Koleji Mezunlar Derneði, Londra Asfaltý Yücel Ýþ Merkezi No: 34/7 Yenibosna-Ýstanbul Telefon: (90) Faks:(90) Üç aylýk bilgilendirme bülteni. Ücretsizdir.

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 DÖRTLÜ ÖZDENETÝM Düþündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz Gerçeðe uygun mu? Ýlgililerin tümü için adil mi? Ýyi niyet

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TOBB 2013 ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-ÜYE SAYIMIZ 2013 yılı sonu itibari ile 48% artış ile 372 üyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2010: 93 2011: 132 2012: 252 2013: 372 2014: 397(Haziran ayı itibari

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2016 Mart 2016 Temmuz

2016 Mart 2016 Temmuz 2016 Mart 2016 Temmuz 21.02.17 deuder.org.tr 1 Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü Temsilciler Toplantısı DEÜDER 3. Lansmanı 18 Mart 2016 21.02.17 deuder.org.tr 2 Kariyer Planlama

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý

Detaylı