8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in"

Transkript

1 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna cinayetin büyük abi si Erhan Tuncel in iddialarý damgasýný vurdu. Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde dün görülen davanýn ikinci duruþmasýnda cinayetin azmettirici tutuklu sanýk Erhan Tuncel el yazýsýyla yazdýðý 15 sayfalýk bir savunma yaptý. Tuncel suikastýn jandarmayla olan ilgisini bilmediðini öne sürerek suçu cinayetin iþlendiði dönemde Ýstihbarat Daire Baþkaný olarak görev yapan Ramazan Akyürek, Sabri Uzun ve Ali Fuat Yýlmazer e yükledi. Cinayetin iþleneceði bilgisini aldýktan sonra gerekli birimlere ilettiðini söyleyen Tuncel, Akyürek, Uzun ve Yýlmazel in cemaat ve hükümet arasýnda gerginlik varmýþ gibi bir algý yarattýklarýný da iddia ederek, Cinayeti Ergenekon üstü bir þebeke iþledi diye konuþtu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinin Hacýbektaþ ta da aday belirleme yöntemlerinden biri olan tüm üyelerin katýlýmý ile eðilim yoklamasý- yapma kararý almasý sonucu; 8 Aralýk 2013 Pazar günü Ýlçemizde merkez mahalle muhtarlýklarýna baðlý tüm üyelerin katýlýmý ile CHP Ýlçe Örgütü binasýnda gerçekleþtirilecek olan seçimin ayrýntýlarý açýklandý. Hacýbektaþ CHP Ýlçe Baþkaný Arif Yoldaþ ALTIOK tan alýnan bilgiye göre; Pazar günü yapýlacak olan eðilim yoklamasýna CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in gözlemci olarak katýlacaðý bildirildi. ALTIOK, ayrýca verdiði bilgiye göre Pazar günü ilçemizde CHP nin yapacaðý eðilim yoklamasýnda çýkacak sonuca göre tüm il ve ilçelerde olduðu gibi 1. gelen Aday Hacýbektaþ ilçe yönetimi ve Nevþehir il yönetimlerince parti genel merkezine önerileceði, CHP Genel merkezince de deðerlendirilerek 1. gelen adayýn atanacaðýný belirtti. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesinde Uluslararasý Seramik Çalýþtayý yapýldý. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesinde gerçekleþtirilen Uluslararasý Seramik Çalýþtayý kapsamýnda Koreli öðretim elemaný Kim Yong Moon, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi ve Avanos Meslek Yüksekokulu Seramik Bölümü öðrencileri ile öðretim elemanlarýna yönelik seminer verdi. Atölye uygulamalarý sýrasýnda torna çekme yöntemleri hakkýnda bilgi veren Koreli öðretim elemaný ve sanatçý Kim Yong Moon, öðrencilere de çeþitli tekniklerde uygulamalar yaptýrdý. Bugün herkesi kendini bir günlüðüne engelli vatandaþlarýmýzýn yerine koymaya davet ediyoruz. Tekerlekli sandalye ile dolaþmak zorunda kaldýðýnýzý düþünün. Ya da görme engelli olduðunuzu düþünün. Birkaç nesil büyütmüþ kent ozaný Cenk Taner, hala durmadan üretiyor. Aralýk ta yeni kitap, þimdiyse yeni albüm. Yoldan Çýkmýþ Þarkýlar adýný verdiði albümüyle sizi de yoldan çýkmaya davet eden sanatçý, birileri için her þeyin yolunda olmasýndan rahatsýz. Cenk Taner le yeni albümü konuþtuk; yolculuðunu, taraftarlýðýný, rahatsýzlýðýný ve ille de Kadýköy ü. Kesmeþeker in, Cenk Taner in yolculuðu 20. yýlýný bulmuþ. Dile kolay belki amsa, herhalde çok kolay olmamýþ olmamýþtýr? Uyar Madencilik te iþ cinayetleri sonucu yaþamlarýný yitiren iþçilerin aileleri ve iþten atýlan iþçiler, 3 Aralýk günü saat: 11:00 de, Manisa/Soma da, Türkiye Kömür Ýþletmeleri (TKÝ) Genel Müdürlüðüne baðlý...

2 Muhterem, geçenlerde Muðla da konuþuyordu ve yine havalanmýþtý. Güya dünyada Türkiye ekonomisi konuþuluyordu ve sýra, kredi kartý kullanýmýna geldi; þöyle seslendi vatandaþa; Kredi kartlarýný almada lütfen hassas olun. Kredi kartlarý da faiz lobisinin en büyük kaynaðýdýr. Paranýz, yorganýnýz kadar ayaðýnýzý uzatýn. Ondan sonra bunlara malzeme olmayýn. Evinizde ne var ne yok, alýp götürürler. 10 YILDA Bu uyarýyý yapan RTE nin iktidarýnda kredi kartlarý ile borçlanma 2004 te 14 milyar TL iken 2013 ün Ekim sonunda 82 milyar TL ye çýkmýþtý. Faiz lobisi dediði, ama vergi rekortmeni diye ödüller de verdiði bankalarýn kredi kartlarý ile vatandaþýn 2013 Ekim ayý sonu borç bakiyesi 82 milyar TL yi buluyordu. O kadar mý? Bu 10 yýlýn sonunda vatandaþýn tüketici kredisi borcu Ekim ayý sonu itibariyle 240 milyar TL ye ulaþmýþtý. Bunlarýn yüzde 45 i konut kredisiydi. Yani o faiz lobisi nin kullandýrdýðý kredilerle TOKÝ nin, yandaþlarýnýn yaptýðý konutlar peynir ekmek gibi satýlýyordu. Vatandaþýn bakiye otomobil kredisi borcu 8 milyar TL idi. Ama daha düþündürücü olan ihtiyaç kedisi bakiyesinin 124 milyar TL yi bulmasýydý. Yani tüketici kredilerinin yüzde 49 u ihtiyaç kredisiydi ve biliniyordu ki, bu tür krediler, daha çok borcu borçla kapatmak üzere alýnýyor. Böylece AKP rejiminde aileler, bireyler, þu an 321 milyar TL nin üstünde borçlu durumdalar. Bu borç stoku, bankalara hatýrý sayýlýr kâr saðlýyor, bu sayede iç talep canlanýyor, beyaz eþyadan, otomotive, elektronikten giyime, konuta bütün sektörlerin çarký dönüyor. ÝÇ TALEP-CARÝ AÇIK Ancak, tüketiciye dönük bu borçlandýrma, eninde sonunda iç talebi kamçýlýyor, ihracatý deðil. Ýç talebe dönük üretim ise aðýrlýkla ithalat ve/veya ithal girdi ile üretilen mallara dayanýyor. Sonuç? Ýç tüketimi canlandýran kredilendirme arttýkça, ithalat, ihracatýn çok üstüne çýkýyor, dýþ ticaret açýðý büyüyor, onu turizm vb. gelirleri telafi edemiyor, döviz açýðý yani cari açýk, büyüdükçe büyüyor. Hem de milli gelirin yüzde 7 ile yüzde 10 u arasýnda deðiþen rekor büyüklüklerde. RTE nin dünya bizi konuþuyor dediði aslýnda buydu; yani kýrýlganlýk, yani hýzla artan cari açýk IMF bile son knsültasyonunda, enflasyona ve cari açýða dikkat çekiyordu. Enflasyon Kasým ayý düþük gelse de yýllýk yüzde 7,3 ü bulmuþ ve yüzde 5 lik hedef enflasyonun yarýsý kadar sapmaya uðramýþtý. Bankalar, içerideki mevduat bir yana, dýþarýdaki kriz nedeniyle görece düþük faizli para buluyor ve bunu içeride aðýrlýkla tüketiciye pazarlýyorlardý. Bu durum, haliyle iç talebi hep canlý tutuyor ama cari açýðý da büyütüyordu. BÜZÜLME ZAMANI Sonunda Ekim baþýnda bir dizi düzenlemeye gidildi ve 2014 Programýnda þöyle ifade edildi bu önlemler; 08/10/2013 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan düzenlemelerle yurtiçi tasarruflarýn artýrýlmasý ve cari açýða olumsuz etki eden tüketici kredilerindeki artýþýn kontrol altýnda tutulmasý amacýyla makro-ihtiyati tedbirler alýnmýþtýr. Buna göre, kredi kartlarýnda asgari ödeme oranlarý artýrýlmýþ, kredi kartlarý limitinin gelirin 4 katýný aþamayacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr. Ayrýca, bir takvim yýlý içinde asgari ödeme tutarý; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarý nakit kullanýmýna, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartlarýnýn ise nakit kullanýmý ile mal ve hizmet alýmýna kapatýlmasý hükmü getirilmiþtir. Öte yandan, kredi kartý taksitlerine uygulanan risk aðýrlýklarý 1-6 ay arasý 25; diðerleri de vadelerine göre 50'þer puan artýrýlmýþtýr. Taþýt kredilerinde genel karþýlýk oraný ve risk aðýrlýðý artýrýlmýþtýr. Bunun yaný sýra, tüketici kredileri tanýmýnýn içerisine kredi kartlarý ve kredili mevduat hesaplarý da dâhil edilmiþ ve buna istinaden ilave genel karþýlýk ayýrma oranlarý yeniden düzenlenmiþtir. Bütün bunlar, iç talebi dizginlemek içindi. Yaný sýra cari açýða iyi gelecek ihracat için de güya önlemler düþünülmüþtü. Ýhracatýn ve reel sektörün desteklenmesi için genel karþýlýk oraný, ihracat kredileri için yüzde 1'den yüzde 0'a; KOBÝ kredileri için ise yüzde 1'den binde 5'e düþürülmüþtür. Bu önlemlerin ihracata ivme saðlamasý AB nin kriz hali sürdükçe zor ama iç talebi dizginlemek istediði açýk. Buna hem bankacýlýk kesiminden hem de mal ve hizmet satýcýlarýndan eleþtiriler geldi tabii. Özellikle dayanýklý tüketim malý satýcýlarýndan. Kimisi, o zaman biz de kendi kartýmýzý çýkarýr vatandaþa sunarýz, demeye baþladýlar. ABD de, FED in beklenen kararlarý uygulamaya geçince, herkes biilyor ki, dolarý zapt etmek iyice zorlaþacak ve Merkez, mecburen faizleri yükseltecek. O zaman da iç talep iyice daralacak ve piyasada yaprak dökümü baþlayacak, iþten çýkarmalar da bir yandan. O zaman bankalar kredilerini toplamada zorlanacaklar. Bunlarýn tam da seçim döneminde yaþanma olasýlýðý yüksek. Bakalým Tarzan bu zor durumdan yýrtacak mý, nasýl yýrtacak (Yurt) Ceren BÜYÜKTETÝK Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna cinayetin büyük abi si Erhan Tuncel in iddialarý damgasýný vurdu. Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde dün görülen davanýn ikinci duruþmasýnda cinayetin azmettirici tutuklu sanýk Erhan Tuncel el yazýsýyla yazdýðý 15 sayfalýk bir savunma yaptý. Tuncel suikastýn jandarmayla olan ilgisini bilmediðini öne sürerek suçu cinayetin iþlendiði dönemde Ýstihbarat Daire Baþkaný olarak görev yapan Ramazan Akyürek, Sabri Uzun ve Ali Fuat Yýlmazer e yükledi. Cinayetin iþleneceði bilgisini aldýktan sonra gerekli birimlere ilettiðini söyleyen Tuncel, Akyürek, Uzun ve Yýlmazel in cemaat ve hükümet arasýnda gerginlik varmýþ gibi bir algý yarattýklarýný da iddia ederek, Cinayeti Ergenekon üstü bir þebeke iþledi diye konuþtu. Duruþmaya tutuklu sanýklar Erhan Tuncel ve Yasin Hayal ile tutuksuz sanýklar Zeynel Abidin, Ersin Yolcu, Osman Hayal, Tuncay Uzundal ile Dink ailesinin avukatlarý katýldý. Duruþmada Yargýtay ýn bozma kararýna iliþkin sanýk beyanlarý alýndý. TANIK KORUMA PROGRAMINA ALINDIM Dosyada adý geçen kamu görevlileri hakkýnda konuþan Tuncel dönemin Ýstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve Ýstanbul Valisi Muammer Güler in böyle bir organizasyonu kurabilecek kabiliyette olmadýklarýný ve suçsuz olduklarýný iddia etti. Cinayete iliþkin savcýlýða verdiði ifadenin ardýndan tanýk koruma programýna alýndýðýný söyleyen Tuncel savunmasýnda þu ifadelere yer verdi: Karþýmýzda polis yok. Bir cinayet þebekesi var. Ben hepsine iyilik ettim. Hepsinin ortak özellikleri yalancý olduklarý ve adli mercileri yanýltmalarýdýr. Ali Fuat ve Sabri Uzun ölüm ihbarý yapmamýþ ve yanlýþ rapor düzenlenmiþtir. Ali Fuat ve Ramazan Akyürek çetenin üzerindedir. Beni bir numaralý sanýk yapýp kendilerini saklamýþtýr. Oslo görüþmelerini sýzdýranlar, KCK operasyonlarýyla PKK nýn siyasallaþmasýný engelleyenler, þike olayýný yapanlar bunlardýr. Cübbeli, Hanefi Avcý suçsuzdur. Bunlarý yapan cemaat deðil bu ikisidir. Ben bu þahýslara hiçbir kötülük yapmadým. Savcýlýk halen þahýslarýn kurduðu tuzakla karþý karþýyadýr. DUBLÖR OLARAK KULLANIYORLAR Ramazan Akyürek ve çetesinin kendisini mahkemede Dublör olarak kullandýklarýný iddia eden Tuncel, Baþbakan ýn cinayeti aydýnlatmak için Baþbakanlýk müfettiþlerini ve Devlet Denetleme Kurulu nu görevlendirdiðini, ancak Ramazan Akyürek in soruþturmayý etkisi altýna alarak araþtýrýlmasýný engellediðini söyledi. Tuncel savunmasýnýn sonunda kaçma ihtimalinin olmadýðýný ve istese þimdiye kadar kaçmýþ olacaðýný belirterek tutukluluk halinin kaldýrýlmasýný istedi. Tuncel Yargýtay ýn bozma kararýný ise doðru ama eksik bir karar olarak deðerlendirdi. MERHUM HRANT DÝNK Yasin Hayal ise savunmasýnda Erhan Tuncel gözaltýna alýndýðýnda bu olayý asker yaptý diye bir ifadesi var. Merhum Hrant Dink in fotoðraflarýný bilgisayardan çýkarýp bize gösteren Erhan Tuncel dir. Öldürülen bir insanýn fotoðraflarýný çýkarýp göstermek azmettirmektir. Bu da benim masumiyetimi kanýtlamýþtýr diyerek beraatini istedi. Davada avukatlarýn taleplerinin ardýndan Yasin Hayal tekrar söz almak isteyince mahkeme baþkaný Daha zamanýmýz var söz vereceðim biraz bekle dedi. Bu sýrada kendisini cezaevinden getiren komutana baðýran ve küfür eden Hayal salondan çýkarýldý. Jandarmalar tarafýndan zorla dýþarý çýkarýlan Hayal Baþkaným bana artistlik yapýyorlar diye baðýrdý. Yasin Hayal salondan çýkarýldýktan sonra tutuksuz sanýk olan kardeþi Osman Hayal söz alarak, Trabzon dan buraya kadar geldik biz de konuþalým dedi. Baþkanýn söz vermesinin ardýndan Ben burada yüzde yüz maðdurum. Erhan Tuncel in istihbarat elemaný olmasý meþru mudur? Simitçiden istihbarat elemaný olur mu? dedi. TUTUKLULUÐUN DEVAMINA Duruþmaya verilen aranýn ardýndan kararlarýný açýklayan Mahkeme Heyeti, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal in tutukluluk hallerinin devamýna karar verdi, duruþmalara gelmeyen sanýk Ahmet Ýskender hakkýnda yakalama kararý çýkarýldý. Jandarma görevlisi Gürhan Düngün e hakaret eden Yasin Hayal hakkýnda ise suç duyurusunda bulunulmasýna hükmetti. Duruþma 7 Ocak 2014 e ertelendi. *** Tuncel baþa döndü Tuncel in itiraf ve iddialarýný BirGün e deðerlendiren Nedim Þener: Tuncel in açýklamalarý bizi gerçeðe götürebilecek en önemli ipucu. Tuncel in anlattýklarý cinayetin hemen ardýndan, 22 Ocak 2007 de, Trabzon da gözaltýna alýnýp istanbul a getirildiðinde anlattýklarýna yakýn þeyler. Özetle ilk ifadesine döndü Tuncel. Orada da Akyürek in adýný vermiþti. Bu ifadeler Dink cinayeti davasýyla cinayette sorumluluðu olan kamu görevlileri hakkýnda açýlan soruþturmalarý bir dosyada birleþtirebilirse bu çok önemli olur. Tuncel ne derse desin önemli olan olgularla gerçeklerin örtüþmesidir. *** Hrant ýn arkadaþlarý: Biz bitti demeden bu dava bitmez Davanýn Yargýtay ýn bozma kararýndan sonraki 2. duruþmasý öncesi adliye önünde toplanan Hrant ýn Arkadaþlarý eylem yaptý. Hepimiz Hrant ýz hepimiz Ermeniyiz, Öldürün diyenler yargýlansýn, Faþizme inat kardeþimsin Hrant sloganlarý atan grup adýna Yönetmen-Oyuncu Sermiyan Midyat açýklama yaptý. Midyat Bu duruþma için çaðrý metnimizi hazýrlarken iktidara seslenerek, Her þeyi iyi bildiðiniz gibi, katilleri de zanlýlarý da iyi bilirsiniz dedik. Çoðunu tanýyorsunuz, devleti birlikte yönetiyorsunuz dedik. Neden böyle dedik? Çok açýk. Hrant Dink in ýrkçý, planlý ve resmi görevlilerin de içinde olduðu bir cinayete kurban gitmesinden sonra gördüklerimiz, bu cinayetten devletin farklý kanatlarýnýn bilgisi olduðunu, üst ya da alt düzey kimi devlet görevlilerinin katilleri yüreklendirdiðini ya da en hafif tabirlerle onlara yol verdiðini ortaya koyuyordu. Aradan geçen yaklaþýk 7 yýl boyunca hiçbir devlet görevlisi ciddi biçimde, gerektiði biçimde, yargýlanmalarý gereken suçtan yargýlanmadý. Yargýlanmadýklarý gibi, haklarýnda soruþturma talep edilen devlet görevlilerinin çoðu terfi etti. Biz bitti demeden bu dava bitmez. Kaynak:BirGün

3 Uzun zamandýr gereksinim duyduðumuz mekân sorunumuz, Serçeþme mizin misyonuna yakýþýr þekilde nihayet çözülüyor ve Hünkâr Hacý Bektaþ Veli Vakfý na baðlý olarak Alevi Yolu na hizmet verecek olan Serçeþme Cemevi, diðer bölümleriyle birlikte hizmete açýlýyor. Gönlümüz, yol aþkýyla doluyor, göz pýnarlarýmýz ýþýyor, umudumuz yeþeriyor. SEVÝNCÝMÝZ BÜYÜK, KIVANCIMIZ SONSUZDUR Devlet Aleviliði yok sayýyor. AKP hükümetleri daha da ileri giderek, Aleviliðin ve Alevilerin yaþamadýðý bir Türkiye kurgusu içinde; asimilasyon, çok yönlü imha, iftira, engel, fiþleme, dýþlama, ev iþaretleme, idari cezai ve Gezi Parký eylemlerinde olduðu gibi yargýsýz öldürümlere varan yaptýrýmlara yöneliyor Yargý, parlamento, siyaset, kurumlarýmýz çare üretemiyor. Alevi tarihinin en karanlýk, en baskýcý dönemlerinden biri yaþanýyor. Tam umutsuzluðun ve boþ vermiþliðin bünyemize hâkim olduðu bu süreçte Serçeþme nin carýmýza yetiþmesini, tarihi bir deðer olarak karþýlýyor, misyonuna ve sorumluluðuna sahip çýkma iradesini bütün içtenliðimizle selamlýyoruz. Bundan böyle Pirimize/ Mürþidimize daha yakýn olacaðýz, daha çok nasipleneceðiz. Daðlar kadar biriken ve yol un sitamýný bekleyen müþküllerimiz hal yoluna girecek, Yol yürüyecek, kervan yeniden dizilecek, hamlar has olacak, gönüller birlenecek, menzil kolaylaþacaktýr. Hoþ geldin Pirim Hürrem Hoþ geldin gönüllerimizin Padiþahý Kadem kelam getirdin Yüzler basa geldin Ýmam Hüseyin, Hünkâr Hacý Bektaþ, doksanbin Horasan, kýrkbin Anadolu Ereni seninle olsun. Gönlüne pas ayaðýna taþ dolanmasýn AÇILIÞ TARÝHÝ: 7 Aralýk 2013, Cumartesi Saat: Yenibatý Mah. Þehit Mehmet Kolcu Sk. (Uðrak Çarþýsý Yaný) Batýkent/ANKARA Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinin Hacýbektaþ ta da aday belirleme yöntemlerinden biri olan tüm üyelerin katýlýmý ile eðilim yoklamasýyapma kararý almasý sonucu; 8 Aralýk 2013 Pazar günü Ýlçemizde merkez mahalle muhtarlýklarýna baðlý tüm üyelerin katýlýmý ile CHP Ýlçe Örgütü binasýnda gerçekleþtirilecek olan seçimin ayrýntýlarý açýklandý. Hacýbektaþ CHP Ýlçe Baþkaný Arif Yoldaþ ALTIOK tan alýnan bilgiye göre; Pazar günü yapýlacak olan eðilim yoklamasýna CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in gözlemci Nevþehir de bugün saat sýralarýnda tüm þehir merkezinde bir patlama sesi duyuldu. Olayýn detaylarý henüz netleþmezken, polis, hastane ve itfaiye ye olayla ilgili herhangi bir olumsuz ihbar ulaþmadýðý belirtiliyor. 5 Aralýk Perþembe günü saat dolaylarýnda tüm il genelinde bir patlama sesi ve bu sese baðlý olarak ev ve iþyerlerinde de sallanma hissedildi. Konuyla ilgili olarak Nevþehir Gazete haber merkezine de çokça ihbar ulaþýrken, yaptýðýmýz araþtýrmada polis, hastane ve itfaiye ye herhangi bir ihbar ulaþmazken, olayýn 2000 Evler bölgesinde bir taþ ocaðýndan geldiði bilgileri iletildi. Ayrýca yakýn bir mevkii ye uçak ya da helikopter düþtüðü söylentileri de yer alýrken, Kapadokya Doðalgaz iþletme Müdürlüðü ile yaptýðýmýz görüþme dede, kendilerine Dedeman Otel civarýndan ihbar geldiði ve araþtýrmanýn devam ettiði bilgisine ulaþtýk. Ýþletme yetkilileri kendi yaptýklarý tespitlere göre doðal gazdan kaynaklý bir patlama olayýnýn olmadýðý ilettiler. Ayrýca olayla ilgili olarak sosyal paylaþým sitelerinde de çeþitli ihbarlar yayýlýyor. Ýþte onlardan bazýlarý: Bir F16 uçaðý alçak uçuþ yaptý. Havada oluþan basýnç, patlama sesi olarak bulunduðumuz bölgeye yansýdý Baþka bir ihbar: Öðretmenevi önünde belediye ekipleri yüksek gerilim zemin kablosuna olarak katýlacaðý bildirildi. ALTIOK, ayrýca verdiði bilgiye göre Pazar günü ilçemizde CHP nin yapacaðý eðilim yoklamasýnda çýkacak sonuca göre tüm il ve ilçelerde olduðu gibi 1. gelen Aday Hacýbektaþ ilçe yönetimi ve Nevþehir il yönetimlerince parti genel merkezine önerileceði, CHP Genel merkezince de deðerlendirilerek 1. gelen adayýn atanacaðýný belirtti. Önümüzdeki yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisinden Hacýbektaþ ta belediye baþkan aday adayý olarak açýklanan ve alfabetik sýraya göre aþaðýda isimlerini sýraladýðýmýz 8 aday eðilim yoklamasýnda 1. sýrayý almak için yoðun bir þekilde çalýþýyor. CHP Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Aday Adaylarý 1- Ali KAÝM 2- Ali KURNAZ 3-Ali Rýza SELMANPAKOÐLU 4-Bayram AYVAZOÐLU 5-Durur GÖK 6-Mustafa ÖZCÝVAN 7-Recai AKSU 8-Vedat KILIÇ kepçe ile takýlýnca su ve elektriðin birleþmesinden büyük bir patlama oldu Konuyla ilgili geliþmeleri, sizlere aktarmaya devam edeceðiz. ÝÞTE PATLAMANIN GERÇEK SEBEBÝ Sarsýntý ve patlama sesinin sebebinin deprem olmadýðý kesinleþti. Nevþehir'in birçok mahallesinde duyulan patlama sesi ve sarsýntý nedeniyle yaþanan panik ve akabindeki merak ilgilileri harekete geçirdi. Nevþehir öðle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nden 2000 Evler Mahallesi'ne kadar birçok mahallede duyulan patlama sesi ve sarsýntýyla alakalý inceleme ve araþtýrmanýn devam ettiðini, deprem ihtimali olduðu belirtilmiþti. Kapadokya TV Genel Yayýn Yönetmeni Behçet Alkan, Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Baþkanlýðý ile canlý telefon baðlantýsý yaptý. Kapadokya TV'de yayýnlanan haber bülteninde yetkililerin verdiði bilgiye göre, gün içerisinde ülke genelinde ufak çaplý sarsýntýlar yaþandýðýný, Nevþehir ve çevresinde deprem ve benzeri bir sarsýntý meydana gelmediðini belirttiler. Kapadokya TV'ye yapýlan bu resmi açýklamanýn ardýndan polis, yakýn çevreye düþen bir uçak veya çevredeki taþ ocaklarýnda patlatýlan büyük bir dinamitin patlamasýyla bu olayýn yaþanmýþ olabileceði ihtimali üzerinde duruldu Hacýbektaþ ilçe merkezindeki tüm CHP üyelerin katýlýmý ve özgür iradeleri ile yapýlacak olan seçim, parti üyeleri ve Ýlçe adýna önemli bir demokrasi sýnavý olacaktýr. Yaþamak istediðimiz Hacýbektaþ ý geliþtirmek, imar ve mamur hale getirmek için- Hacýbektaþlý olarak huzurlu, mutlu ve yüreði sevgi dolu ön yargýlardan uzak yüz yüze bakabilmek için- Bireyi, ailesi, sokaðý, mahallesi, köylüsü, beldesi, ilçesiyle el ele; derdi, tasayý, sorunlarý, zorluklarý aþabilmek için- Birlikte baþarmak, kültürüyle, insanýyla ismine yakýþýr bir Hacýbektaþ kurabilmek için; Cumhuriyet Halk Partili üyelerin Pazar günü göstereceði eðilimde 1. sýrada çýkacak aday ismi büyük önem taþýyor. Hacýbektaþ halký ile birlikte güzel yarýnlara açýlan kapý olmasý dileðimizle, Belediye Baþkaný olma yarýþýndaki adaylara baþarýlar dileriz. ÖZÜR: Gazetemizin yerelde daðýtýlan 4 Aralýk 2013 günkü baskýsýnda; Hacýbektaþ Belediye Baþkan Aday Adaylarýndan Sayýn Mustafa ÖZCÝVAN IN adý yazýlmamýþtýr. Sayýn Mustafa ÖZCÝVAN dan, CHP Ýlçe Örgütünden ve okuyucularýmýzdan özür dileriz. GÖKTAÞI DÜÞTÜ ÝDDÝASI 20 Temmuz Ýlköðretim Okulu'nda eðitim gören Ahmet Efe Dedeoðlu adlý öðrenci baþta olmak üzere okul bahçesinde bulunan öðretmen ve öðrenciler olayýn ardýndan Kapadokya TV'yi arayarak gördüklerini anlattýlar. "Gökyüzünde çok hýzlý bir þekilde þehrin batý tarafýnda doðru cisim düþtü. Havada ýþýk saçýyordu, düþünce büyük bir patlama sesi meydana geldi" dediler. Kapadokya TV muhabirleri bilgiyi polisle paylaþtý, ihbarýn olduðu geniþ alanda herhangi bir zarara neden olup olmadýðý veya büyüklüðüyle ilgili araþtýrma yapýlýyor. Kaynak:Nevþehir Gazete

4 Öncelikle yanlýþ anlamaya mahal vermemek için Gülen Cemaati ile Bektaþilik arasýndaki analojinin özsel deðil, tamamen biçimsel açýdan olduðunu söylememiz gerekir. Bu benzetme biraz da devlet ile toplum arasýndaki tarihsel iliþkide neden tarikat/cemaat gibi sosyal birimlerin ortaya çýkmakta olduðunu güncel geliþmeler ýþýðýnda anlamaya yöneliktir. Bektaþiliðin sosyal, ekonomik, eðitsel, askeri ve siyasal alandaki (Osmanlýda) tarihsel iþlevi ile Cemaatin bugünkü iþlevi arasýnda benzerlikleri ortaya çýkarmak, deðiþmeyen yapýsal özellikler ile deðiþmekte olan devingen özellikleri anlamamýzý da kolaylaþtýracaktýr. Bugüne geldiðimizde; AKP ile Cemaat arasýndaki kavga dershaneler üzerinden irtifa kazanarak devam ediyor. Gerilimin sadece dershaneden veya MÝT krizinden kaynaklý olmadýðýný artýk herkes farkýnda. Sorun aslýnda devlet-toplum-piyasa üçgeninde olgunlaþan çeliþkilerin vücuda gelmesinden ibaret. Üç eksenin güç çekiþmelerini izlediðimiz sahnede Cemaat ve AKP den baþka Kürt hareketi de üçüncü bir aktörse de þimdilik sahneye çýkmak yerine oyunun nereye varacaðýný izlemekle yetiniyor. Ancak sahnenin bölgesel tarafýnda Kürt hareketi de aktörlüðünü devreye sokuyor. Üç aktör de gerilim alanlarýnda diðer aktörlerle de iliþkilere girebiliyor, farklý güç kombinasyonlarýný devreye sokabiliyor. Barzani ve onun gölgesinde kurulacak parti bunun tipik örneði. Güç denklemleri arttýkça mevzi savaþlarýnýn strateji ve taktikleri de þekil deðiþtiriyor. Ýþte Bektaþilik, bu noktada, Osmanlý dan bugüne deðiþmeyen devlet stratejisinin tarihsel tipik bir sosyal birimi olduðu için bugüne de ýþýk tutuyor. Özellikle de AKP-Gülen gerilimini anlamak için önemli bir anahtar oluyor. Devlet gibi AKP, liberal gibi Cemaat AKP devletleþmek istedikçe iktidarýný paralel devlet örgütlenmeleriyle paylaþmak istemiyor. Devletin rengini aldýkça AKP, devlet gibi bakmaya baþlýyor. Devletin bu topraklarda kendini baba-oðul iliþkisi gibi topluma dayattýðý paternalist veya patrimonyal geleneðinden AKP de nasipleniyor. Demirel figürü gibi Erdoðan da millet ailesinin muhafazakâr demokrat babasý rolüyle egemenlik sahnesini doðallaþtýrmaya çalýþýyor. AKP sadece devletleþmiyor ve buna koþut olarak derin devlet kavgasý yürütmüyor, ayný zamanda bölgeselleþmek istedikçe de bölgenin karakterini almaya baþlýyor. Nitekim Suriye nin iç iþlerine karýþa karýþa Suriyeleþiyor AKP. Eski saðýn kalýntýlarýyla, taþra burjuvazisiyle, piyasaya uyumlu Milli Görüþçü lerle, liberallerle, Cemaat le vb ile kurulan ittifakýn bir koalisyonu olan AKP, liberallerden sonra Cemaat le de köprüleri attýkça koalisyonu daðýtýyor ve yeni bir koalisyona girmeye çalýþýyor. Yerel seçim ve Cumhurbaþkanlýðý seçimi bugünün siyasal belirlenimleri oluyor. Cemaat ise giderek liberalizme sarýlarak hür teþebbüslük üzerinden meþruluðunu bina etmek istiyor. Ancak ne devletleþmek isteyen AKP tam devlet olabiliyor, ne liberalleþmek isteyen Cemaat tam liberal olabiliyor. Ýkisi de gibi sýnýrýnda, idareli pozisyonlarda kalýyor. Bu sýnýr, devletin yapýsal bir sýnýrý oluyor. Bektaþilik ve Cemaat Bektaþilik baþka tarikatlar gibi sadece Osmanlý da deðil, diðer beyliklerde de toplumsal örgütlenmenin en önemli merkezlerinden biriydi. Bu noktada Alevilik/Kýzýlbaþlýk ile Bektaþiliðin farklýlýðýna da deðinelim. Ýlki soya dayanýrken Bektaþilik bir tarikat olarak açýk halde geliþmiþtir. Ýnanç referanslarý, ritüelleri ortaktýr ancak siyasal iþlevleri çok farklý olmuþtur. Her þeyden evvel Bektaþilik kýrsal deðil þehirli bir örgütlenmedir. Bulunduðu þehirlerin sýnýfsal ve sosyal kompozisyonunun denetiminde önemli rol oynamýþtýr. Osmanlý da her sýnýfýn kendine özgü mantýðýný üyelerine veren, yaþam biçimini öðreten bir pirlik bulunuyordu. Yeniçeriliðin önemli bir bölümünün pirliðini Bektaþiler yürütmekteydi. Keza Bektaþilik, esnaflýlýðýn felsefesi olan fütüvvet kültüründe de etkiliydi. Ama en önemlisi devþirme sistemindeki rolüydü. Fethedilen gayrimüslim yerlerin çocuklarýnýn yetiþtirildiði ocaðýn terbiyecisi iþlevleri vardý. Balkanlar daki Osmanlý yayýlmasý Bektaþiliðin esnek inanç felsefesi aracýlýðýyla daha rahat olmaktaydý. Tarihçi Ömer Lütfi Barkan bunlarýn öncelleri olan göçebe aþiretlerindeki derviþlerin iþlevini Ýstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Derviþleri olarak özetliyor. Selçuklu nun yýkýlmasýnda, Rum illerinin Ýslamlaþmasýnda rol oynayan derviþlerinin mirasýnýn bir yönü Osmanlý devlet sistemi içinde Bektaþiliði yaratmýþtý. Göçebeliðin savaþçý kiþiliðindeki Gaza kültürü Osmanlý nýn fetih motivasyonunda Bektaþi hýrkasýyla Yeniçeri Ocaðý nda hayat buluyordu. Zamanla ekonomik ve toplumsal sistem bozuldukça siyasal alanda çatýþmalar baþ gösterdi. Mültezimlik yaygýnlaþtýkça çözülme arttý. Devlet kendini yeniden organize etmek isteyip yönünü Batýlýlaþmaya çevirdi ve gücünü Yeniçeriler le paylaþmak istemedi. Vaka-i Hayriye (1826) ile hem Yeniçeriliði ortadan kaldýrdý hem de pirliðini yapan Bektaþiliði yasakladý. Osmanlý, Bektaþiliðin yerine yeni tarikatlar ikame ederken Bektaþilik kýlýk deðiþtirerek Jön Türkler in bir bölümünün örgütlenmesinde gizli itici güç rolü oynadý. Keza Cumhuriyet döneminde de bu rolü yeni birimlere devretti. Tarikatlar yasaklanýnca onlarýn rolünü ise masonlar üstlene geldi. Cemaat(ler) iþte masonlara kadar gelen örgütlenmenin çatýþmalý bir devamý oldu. Cemaat ile Bektaþiliðin biçimsel benzerliklerine gelirsek; týpký Bektaþiler gibi Cemaat de maksimalist/yayýlmacýdýr (yurt dýþýndaki okullar, iþadamlarýnýn yatýrýmlarý vb). Bektaþilik bunu o dönemin koþullarýnda Gaza ruhu na göre savaþarak yaparken Cemaat bugünün küresel kapitalizmine uyum açýsýndan yapmaktadýr. Ekonomi cihadý, eðitim cihadý bunun tipik göstergeleridir. Keza Bektaþilik nasýl Yeniçeri Ocaðý nýn pirliðine soyunduysa Cemaat de baþta Emniyet olmak üzere tüm güvenlik ve istihbarat sisteminin pirliðine soyunmak istemiþtir (Þamil Tayyar Emniyeti Cemaat e býraktýk diyerek bunu teyit etmiþtir). Cemaat in pirliði devletin sýnýrlarýný zorladýðý için tehlikeli görülmüþ, 2004 teki MGK de bitirme kararýna baðlanmýþsa da emperyalistlerin bölgesel politikalarýndan ötürü uygulanmasý ertelenmiþti. Cemaat in Alt-Hegemonyalarý Bektaþiliðin esnaflýktaki fütüvvet etkisi gibi Cemaat de taþra burjuvazisinin ve esnafýn sosyal örgütlenmesinde ve manevi yönünde etkili olmuþtur. Ýþ çevresinde TUSKON, sosyal dayanýþmada Kimse Yok Mu Derneði, sendikalaþmada Aktif Eðitm Sen gibi formel örgütlenmelerinin yanýnda ýþýk evleri gibi enformel insan devþirme sistemleriyle de örgütlenmeler derinleþtirilmiþtir. AKP ile girdiði kavgada bu tip örgütlenmelerin her alanda daha da artacaðýný söyleyebiliriz. Bütün bu alanlardaki eðitsel motivasyonunu ise Bektaþiliðin cem muhabbetleri gibi kah televizyondan Gülen i izleyerek kah ýþýk evlerinde Nurculuðun ve Gülen in öðretilerini kendi sosyal alanýna aðabeyler, ablalarýn tefsiri ile güncele uyarlayarak gerçekleþtirmiþtir. Aksiyon insaný tarafýndan maddi pratiðe döndürülen her davranýþýn deðerini cemaat toplumda örnek olabilecek veya kendi tabirleriyle temsil gösterilebilmesiyle ölçmüþtür. Cemaat in camia bilinci, burjuvazi ile iþçiyi ayný zeminde buluþtururken yardýmlaþma, dayanýþma aðlarý ve dini ideal saikler sayesinde tüm çeliþkilerin üzeri örtülmüþ, Gramsci nin ifadesiyle kültürel hegemonya böylelikle camia içerisinde althegemonyalara dönüþtürülmüþtür. Aslýnda bu örgütlenme, paternalist devlet geleneðinin sivil toplumdaki bir tezahürüdür de. Piyasalaþan toplumda, sosyal devletin azaltýlmasýyla güvencesiz ve güvenliksiz kalan bireylerin sivil alandaki bu tip paternalist aðlara kapýlmasý, hiyerarþik yapýda baðýmlýlaþtýrýlmasý kaçýnýlmazdýr. Cemaat bunu diðer alanlarla uyumlu yaptýðý için toplumda ve siyasal alanda da etki gücüne sahip olmaktadýr. AKP nin rahatsýzlýðýnýn bir nedeni bürokratik yapýdaki paylaþým kavgasý iken önemli bir nedeni de sivil alandaki Cemaat in bu althegemonyasýdýr. Bu yüzden AKP gittikçe Milli Görüþ kadrolarýný yeniden devþirmeye ve sivil toplumda örgütlenmeyi yaygýnlaþtýrmayý da gündemine almýþtýr. Cemaat, sivil alandaki burjuvazi, emek, gençlik örgütleniþi kavgasýný sadece AKP ile vermemekte, Kürt illerinde Kürt hareketi ile de vermektedir. KCK nin örgütleniþinden ve özerklik vurgusundan duyduðu rahatsýzlýk da buradan kaynaklýdýr. Bu topraklarda devlet maslahatý dinden, dinsel örgütlenmeden hep daha önce gelmiþtir. Devletleþtiðini zanneden AKP nin yaptýðý aslýnda taþeron bir devlet refleksidir. Despotik devlet geleneðinin yeni paternalizmlerle bütünleþmesinin son güncellemesi olan AKP kýsa vadede Cemaat i belli bir noktaya çekebilse de uzun vadede Cemaat in yaygýnlýðý daha etkili gözükmektedir. Zira üretken faal nüfustaki örgütlülüðü onu daima dinamik kýlmaktadýr. Bektaþi/Yeniçeri benzetmesinden devam edersek; MÝT krizi Cemaat in bir meydan okumasýydý, dershanelerin kapatýlmak istenmesi ise AKP nin Cemaat e yönelik Vaka-i Hayriyesi dir aslýnda. Cemaat ve cemaat tipi paternalist, hegemonyacý örgütlenmelerin de, AKP gibi kendini devlet gibi gören iktidarlarýn da tek alternatifi her alandaki özgürlükçü kolektivist örgütlenmelerdir. *Ankara Üniversitesi, DTCF Sosyoloji Kaynak:BirGün Pazar Eki

5 Birkaç nesil büyütmüþ kent ozaný Cenk Taner, hala durmadan üretiyor. Aralýk ta yeni kitap, þimdiyse yeni albüm. Yoldan Çýkmýþ Þarkýlar adýný verdiði albümüyle sizi de yoldan çýkmaya davet eden sanatçý, birileri için her þeyin yolunda olmasýndan rahatsýz. Cenk Taner le yeni albümü konuþtuk; yolculuðunu, taraftarlýðýný, rahatsýzlýðýný ve ille de Kadýköy ü. Kesmeþeker in, Cenk Taner in yolculuðu 20. yýlýný bulmuþ. Dile kolay belki amsa, herhalde çok kolay olmamýþ olmamýþtýr? Yeni çýkan bir albümümüz var. 20 dediniz, yýl oldu aslýnda Kesmeþeker le. Bu da 9. albüm. Bize tabi hala ilk albüm gibi geliyor. O amatör ruh hep baki kalýyor, neyseki. Þimdi ilk albümümü çýkarmýþ gibi hissediyorum. Albümün ismi Yoldan Çýkmýþ Þarkýlar. Biz yolculuða devam ediyoruz; mazeret üretmeden devam ediyoruz. Malum Türkiye de en çok üretilen þey mazeret ve biz onun dýþýnda kalarak, müzik yapmayý, albüm yapmayý, üretmeyi sürdürüyoruz. KESMEÞEKER ÞÝMDÝLÝK DÝNLENMEDE Peki neden bu defa solo albüm? Daha önce de solo albümüm vardý benim, 2000 de çýkmýþ. Solo albümler daha akustik aðýrlýklý oluyor bende. Bir de grup belli aralýklarla dinlenmesi gereken bir yapý bence. Þimdi daha iyiyiz yani. Rahat rahat gidiyoruz. Askeri liseden iletiþim fakültesine, oradan müziðe nasýl bir serüvendir bu? Ýlginç bir yolculuðunuz var. Bitirmedim askeri liseyi, askeri liseden ayrýldým. Ýletiþim fakültesi bitti mi? Ýletiþim fakültesi bitti. Yedi senede bitmiþti. Müzik iþleri olunca aðýrdan aldýk. Zorla bitirttiler, boþ kaðýtla geçtik. Orda baþlamýþtý zaten çalýþmalar. Ýlginç gözüküyor ama, aslýnda onu ben iyi bir hayat deneyimi olarak görüyorum. Yani her tarafý biraz ucundan, içinden tanýmýþýz oluyorsunuz aslýnda. Ýnsanlar bir Aaa, diyorlar, Nasýl, askeri liseden mi?, falan. Ama, evet iyi bir deneyim oldu. BÝZÝM ÞARKILAR O YOLDAN GÝTMESÝN ÝSTEDÝK Yoldan Çýkmýþ Þarkýlar duyunca aklýmýza geldi. Emrah Serbes in Erken Kaybedenler kitabýnýn tanýtým metninde kitap, Yoldan çýkmýþ bir neslin manifestosu olarak tanýmlanýyor. Oradan bir akrabalýk var mý? Yok. Ben onu ilk defa duyuyorum açýkçasý. Bizim belki derdimiz ayný olabilir. Ortak, paralel bir gidiþat vardýr aklýmýzda. Memlekette birileri için her þeyin yolunda gittiði, herkesin cebinin dolduðu bir ortam var. Bizim þarkýlar, o yoldan gitmesin istedik. Yoldan çýksýnlar. Bana göre yoldan çýkmak her zaman daha olumlu bir durum. Belki baþka bir yer keþfedersiniz, bir deniz kýyýsýna varýrsýnýz. Belki baþka bir þehre varýrsýnýz. Yani size denilen istikamette gitmeyin. Size söylenen yere gitmeyin, yoldan çýkýn. Çok iyi arkadaþlarla çalýþtýk; Mehmet Þenol Þiþli var, eski Kargo grubundan. Bas çaldý. Veysel Çolak la çalýþtýk mesela. Çok içimize sinen bir albüm oldu. Hep böyle derler ama hakikaten böyle oldu. HER ÞEY SERMAYE ÝÇÝN SEVGÝLÝM Kadýköy Sound meselesini biraz açalým istiyorum. Biraz, Kesmeþeker le ve özellikle de Cenk Taner le anýlýyor aslýnda. Müzikal anlamda nedir bu soundun özelliði? Daha çok bir tarz. Bizim sözlerimizde Kadýköy geçer. Biz Kadýköy deki yaþanmýþlýklar üzerinden dünyaya bakýyoruz sonuçta. O da bir samimiyet göstergesi. Dolayýsýyla hep Kadýköy-Cenk Taner, Cenk Taner-Kadýköy birbiriyle beraber anýlýr bir hale geldi. Öyle bir bayrak oldu yani. Fenerbahçe maçlarý olduðu günler Kadýköy de adým atacak yer olmaz. Bir çeþit hac merasimi gibidir deyim yerindeyse Kadýköy deki ortam. Siz takým tutar mýsýnýz? Ben Kadýköylüyüm ama, Galatasaraylý olarak biliniyorum. Ona da herkes, Abi sen Kadýköylüsün, Kadýköy Sound filan, nasýl Galatasaraylý olursun? diyor ama öyle olmuþ. Ailede dayýlar filan Fenerli. Onlara bir terso durum yapalým diye. Metin Kurt yalnýzlýðý diye bir parça yapmýþtýk biz. Metin Kurt aslýnda Türkiye ye gelmiþ geçmiþ en deðiþik futbolculardan bir tanesi. Sosyalist kimliði ve bu uðurdaki mücadelesiyle anýlýp ve yalnýz býrakýlmýþ. Sahalarda özellikle. Futbolla ilgilenmeyen birçok insanýn da tanýdýðý bir insan. Sendikasýný da kurmuþtu. Hala devam ettiriyorlar onu. Onunla da tanýþtýk tabi ki bu albümden, þarkýdan sonra. Baya da bir muhabbetimiz oldu. Onun anlattýklarýndan, bakýþ açýsýndan sonra ben de bir mesafe oldu açýkçasý. Bir soðuma oldu. Futbolcu kimdir, orada özellikle futbolcular üzerinden nasýl bir sömürü düzeni var, yani haklar nasýl alýnýp satýlýyor, her þey. Ama Beþiktaþ a tabi þu anda Bilic ten dolayý bir sempatimiz var. Kadýköy de orijinal, hatta steril bir ortam var. Mesela Kahrolsun faþizm! yazmýþlar duvara Kadýköy de. Altýna birileri gelip Aynen, yazýyor. Sizin müziðiniz oradan nasýl bir ilham alýyor? Bu son süreçteki duvar yazýlarýnda, bizim þarkýlardan da baya bir kullanmýþlar. Gurur verici bir þey bu. Her þey sermaye için sevgilim diye bir þarkýmýz vardý. Duvar yazýsý oldu. En meþhurlarýndan. Evet. Böyle baya duvarlara yazmýþlar. Diðer þarkýlardan da kullanmýþlardý. Çok gurur verici. Kadýköy ün kendi içinde bir yaratýcý durumu var. Üretkendir. Artýk havasýndan mý suyundan mý bilmem. Yani müzikal açýdan da üretimin çok olduðu bir yer. Orada bir müzik ruhu vardýr. Herkes der mesela Gençlerden olmuyor abi, gençler nerede filan. Hiç öyle bir durum yok. Pýrlanta gibi gençler de dinliyorum ben. 'ÖZGÜR OLDUÐUNDA MARMARA' ÇIKIYOR Kitabýnýz da yolda? Evet, evet te çýkmýþtý bir tane: Andýran Otu. Baskýsý bitti. Bulunamadýðý için de çok deðerli bir hale geldi. Þimdi hem onun yeni baskýsý çýkýyor hem de Özgür Olduðunda Marmara diye bir kitap. Ýkisi beraber çýkacaklar. Bu sene verimli bir yýl oldu. Albüm, kitaplar... Ýkisi beraber. Bakalým. Kitapta ne okuyacaðýz? Daha çok denemeler denilebilir. Deneme tarzý yazýlar. KADIKÖY EYLEMLERÝNÝN HAVASI SÝNDÝ ALBÜME Bu albümde ortak olan, þarkýlarýn buluþtuðu yer; siz nasýl anlatýyorsunuz orayý? Yani Kadýköy den baþka. Bizim dünyaya bakýþ noktamýz Kadýköy diyoruz ama, Türkiye nin her yerine konsere gidiyoruz. Yurtiçi-yurtdýþý. Biz zaten bizim dinleyicimize Uçsuz bucaksýz azýnlýk demiþtik zamanýnda. O öyle bir isim olarak kaldý. O tabi kendi içinde bir ikilem taþýyor. Yani uçsuz bucaksýz olsa azýnlýk olmaz. Azýnlýk olsa uçsuz bucaksýz olmaz gibi. Ama her yerde bir dinleyici kitlesi, hem de saðlam bir dinleyici kitlesi oluyor. Bunlar gene söz aðýrlýklý þarkýlar. Zaten bizde hep böyle. Hani müzik mi söz mü tartýþmalarý olur ya. Bizde söz çok önemli her zaman. Neden sözler bu kadar önemli? Öyle olmalý bizce. Yani aslýnda biz de kendi sözünü kendi müziðini yapanlarý dinleyerek müziðe baþladýk Türkiye de de dünyada da böyle bu. Bunca senedir albüm yapýyoruz. Ýlk defa Kadýköy de kaydettik albümü. Sonunda bir havasý sindi gibi oldu hakikaten. Boðaya bakarak kaydettik bizim orada, boðayý göre göre. Gezi eylemleri oluyordu biz stüdyoda kayýttayken. Oraya git, stüdyoya gel. Sindi albüme bir þekilde o yaþanmýþlýk havasý. Kaynak:Evrensel BÝR UZUN YOL Bir uzun yol iniþli yokuþlu nerelerden geliyor bir uzun yol dikenli taþlý zorluklarla uçurumlarla dolu uzaklardan geliyor bin yýllarýn bataklýklarý yüzyýllar ne canlar yuttu yaðmurlar döküle döküle sular kývrýla büküle sel yataklarý yarýntýlar gene de duruldu gökler günlük güneþlik oldu dünya ilkeldi ama kardeþlikti avý kuþu bol daðlar dallar yemiþ yüklü çok uzaklardan uzaklardan geliyor haramýn adý yoktu kondu avlandý alýndý satýldý insanlar gün 18 saat boyundurukta Spartaküs'le birlikte Roma'ya yürüdüler mevsimler boyu kollarda zincir atlarla birlikte kýrbaç altýnda beyler konakta çiftçiler yarýcý eski çaðlardan orta çaðlardan geliyor ne çýkmasý kolaydý ne inmesi daðlara yukarý dolana dolana günler aylardan uzun zindanda aklýn sürekli tutuklandýðý çaðlar güneþin önünde kara bulutlar haydin sefere sefere derdi buyurganlar uzayýp giden kulluk yýllarý düzen güçlülerin düzeni ne askerlikler seferberlikler biter ne sorgular iþkenceler baþ eðmeyen asýlýr çarþýlarý dar aðaçlarý doldurur birbiri ardýna ipte çarmýhta kurbanlar düþüneni konuþaný öldüren teraziler motorize polis örgütleri teli telsizli jandarmalar gün görmeyen hücrelerden ayazý bol koðuþlardan geliyor gidecek gidecek bu yol duruþu yok kimi zaman denizlere varacak yolcular kulaçlayýp aþacak dalgalarý varsýn kýyýlar bataklýk olsun daðlar kanlý dikenli olsun durmadan ulusun çakallar binbir tuzak kursun haramiler kim çýkarsa çýksýn önüne kim keserse kesin engellerle varacak insanlýk toplumuna sende bende orada olacaðýz herkesle bitmiþ senin benim kavgalarý bitmiþ sorgular iþkenceler acýlar yok ayrýlýklardan ne çalýþmanýn köleliði ne iþsizlik cehennemi ne beylik ne paþalýk bir büyük sofrada kurulmuþ insanlarýn kardeþliði tokluða özgürlüðe içeceðiz þaraplarýmýzý akþamlarý yüzyýllardan bin yýllardan nice yiðit canlarýn kurban gittiði bu büyük yol uzaklardan çok uzaklardan geliyor.

6 Araþtýrmacý-yazar Serdar Atabay, ünlü halk ozaný Neþet Ertaþ ýn dilinden teline, sazýndan sözüne yansýyan ve memleketi Kýrþehir ve çevresinde kullanýlan birçok yöresel kelime ve deyimi derleyerek dil ve edebiyat camiasýna kazandýrdý. Araþtýrmacý-yazar Atabay, neden böyle bir çalýþmaya ihtiyaç duyduðu hususunda þunlarý kaydetti: Hakk ve halk aþýðý Neþet Baba, milletimize mal olmuþ, bu yüzyýlýmýzýn en büyük ozanlarýndan birisidir. Bugüne kadar Neþet Ertaþ ý çeþitli yönlerden ele alan birçok çalýþma yapýlmýþ, büyük ozanýn hayatý, eserleri, sanatý, edebi kiþiliði farklý zamanlarda farklý yöntemlerle ve kiþilerce inceleme konusu olmuþtur. Ancak onun en önemli özelliði olarak gördüðüm yörede kullanýlan kelimeleri ve deyimleri; hatta sadece kelime ve deyimleri deðil, aksanýný Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesinde Uluslararasý Seramik Çalýþtayý yapýldý. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesinde gerçekleþtirilen Uluslararasý Seramik Çalýþtayý kapsamýnda Koreli öðretim elemaný Kim Yong Moon, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi ve Avanos Meslek Yüksekokulu Seramik Bölümü öðrencileri ile öðretim elemanlarýna yönelik seminer verdi. Atölye uygulamalarý sýrasýnda torna Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Futbol Takýmý, Üniversitelerarasý Futbol 2. Lig Grup Müsabakalarý ndan kupayla da eserlerine yansýtmýþ olmasýnýn göz ardý edilmesi, bu konuda bu zamana kadar hiçbir þey yapýlmamýþ olmasý dikkat çekmektedir. Bu baðlamda Ertaþ bu sözlerle ve o meþhur hançeresi ile þöhret olmuþ, yerelden evrensele ulaþmýþ bir sanat erbabýdýr." Atabay, yaptýðý açýklamada, medeniyet derecesinde belli seviyeye gelmiþ toplumlarda mutlak surette yazýlý (edebi) dilin zorunluluk teþkil ettiðini, bu dilin ayný zamanda ortak iletiþim dili olduðunu dile getirerek sözlerini þöyle sürdürdü: Toplumun bütün üyeleri bu dille yazar, bu dille okur; bu dille anlar ve anlatýr. Standart yazý dili olarak da bilinen edebi dil toplumlarýn ortak bir þuur ve kültür etrafýnda kümelenmesini, kimlik ve kiþilik kazanmasýný temin eder. Toplumlarýn bir de gayri resmi medeniyeti gibi gayri resmi dilleri vardýr. Bazen þive, bazen aðýz olarak çekme yöntemleri hakkýnda bilgi veren Koreli öðretim elemaný ve sanatçý Kim Yong Moon, öðrencilere de çeþitli tekniklerde uygulamalar yaptýrdý. Eðitim odaklý çalýþtay sonunda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Betül Aytepe, Seramik ve Cam Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Elif Eren Gültekin ve Avanos MYO El Sanatlarý Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Bahadýr Cem Erdem tarafýndan katýlýmcýlara katýlým belgeleri verdi. Sanatçý Kim Yong Moon a ise katkýlarýndan ve vermiþ olduðu desteklerinden dolayý teþekkür belgesi takdim edildi. döndü. Çorum Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde gerçekleþtirilen Üniversitelerarasý Futbol 2. Lig Grup Müsabakalarý ; Hitit Üniversitesi, Çankýrý Karatekin Üniversitesi, Bozok Üniversitesi ve Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi futbol takýmlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. 4 üniversite takýmýnýn mücadele ettiði müsabaka sonunda Üniversite futbol takýmý ikinci oldu. Takým ikincilik kupasýný Üniversite Sporlarý Federasyon Temsilcisi Öðr. Gör. Fedai Aksay dan aldý. adlandýrýlan bu dil, yazý dilinden farklý olarak kendi mecranda teþekkül eder, anlam bulur ve geliþir. Daha çok aðýz da denilen bu dil, her ne kadar standart dilden birtakým farklýlýklar arz etse de bünyesinde o toplumun arkaik inanç sistemini, düþünce dünyasýný, folklorik formlarýný ve eski dilin orijinal biçimlerini korumasý bakýmýndan standart dile göre çok daha ehemmiyeti haizdir. "Þifahi kültür olarak da bilinen sözlü kültür unsurlarýnýn, ana dilin en kýymetli sözlerinin nakil vasýtalarý aþýklardýr"diyen Atabay, "Aþýklar bu vasýta ile toplumda çok da kabul görmeyen yerel sözleri, aðýz unsurlarýný tellerindeki name ile gençlere kolayca kabul ettirebilmektedir. Bu bakýmdan en mahir ozanlarýmýzdan birisi de Neþet Ertaþ týr. Ünlü ozan sazýyla ve sözüyle Kýrþehir aðzý toplumun geneli tarafýndan sevilmiþ, öðrenilmiþ ve kabul edilmiþtir. Hatta model kiþilik olarak Neþet Ertaþ halkýn kendini bulduðu, dertlerini gördüðü, hasretlerini giderdiði kiþilik konumuna yükselmiþ; halk onu kendi varlýðýnda yok etmiþtir. Bu baðlamda Oðuz yerleþiminin merkezi konumunda olan Kýrþehir ve yöresi aðýz hususiyetleri mutlak surette incelenmeli ve üzerinde titizlikle durulmalýdýr" ifadelerini kullandý. Atabay ýn yöreden derlediði ve içerisinde fiil, isim, sýfat gibi kelime türlerini barýndýran bu çalýþmasý çok hýzla deðiþen teknik geliþmeler nedeniyle yok olmaya yüz tutmuþ eski, orijinal ve Türkçeye has yapýlarýn geleceðe aktarýlmasý bakýmýndan tarifi mümkün olmayan bir öneme haiz olduðu kaydedildi. Atabay, kendisini bu tip çalýþmalarda fikirleriyle destekleyen, yörenin halk edebiyatý ürünlerine karþý ilgisinin artmasýnda esas etken olan Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Türkiye Ýstatistik Kurumu, Nevþehir bölge müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre; Kasým ayýnda en fazla zam kadýn kabanýnda oldu. TUÝK, yani Türkiye Ýstatistik Kurumu bölge müdürü Üzeyir Karakuþ yaptýðý açýklamada; Nevþehir'in de aralarýnda bulunduðu TR71 bölgesinde Kasým 2013 ayýnda en fazla fiyat artýþýnýn yüzde 14,89 ile kadýn hýrkasýnda meydana geldiðini söyledi. En faz düþüþ ise yüzde 32,14 indirim ile portakalda gerçekleþti. Bir önceki aya göre; Ulusal bazda; % 0,01 artýþ meydana gelmiþ olup; en yüksek artýþ Fakültesi Öðretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Çeribaþ a çok þey borçlu olduðunu, bir kültür adamý olarak onun destek ve önerilerinin yaptýðý ve yapacaðý çalýþmalarýn yönünü tayin ettiðini belirtti. Araþtýrmacý yazar Atabay, Neþet Ertaþ a ve Kýrþehir yöresine ait ilginç ve bir o kadar orijinal kelimelerden örnekleri þöyle sýraladý: "Annacýna: Karþýsýna, Aþkar: Yüz, surat, Baþangý: Yaramaz, Burgacan: Bir tür hastalýk, Cengari: Gökyüzünün turkuaz rengi, Coruk: Ýnatçý, Çamsýtmak: Gizlice duyurmak 2.Dedikodu, Çýrahma: 1.Üzerine çýra, lamba konulan aðaç iskemle 2.Bir tür oyun, Duþgana: Surat, çene, Doluktu: Aðlamaya hazýr, duygulanmak, Evreaç: Yufka ekmek piþirirken kullanýlan çubuk, Elleam: Herhalde, galiba, sanýrým, Ferik: Genç tavuk 2.Kuma, Ganare: Aþýrý yemek yiyen, Hangýrdak: Yakýþýksýz gülmek, Ývitlemek:1. Seçmek, ayýrt etmek 2. Lafý tekrarlamak, Ýmbal: Ucu çivili hayvan sopasý, Kismiþ: Gizlenmiþ, saklanmýþ, Meset: Aksi, Muþamak: Pencere, Öþbe: Çokbilmiþ, ukala, Pelver: Salça, Sohranma: Ýçten kýzma, isteksiz davranma, Sülake: Yassý taþ 2. Bir çeþit oyun, Þemþamer: Ayçiçeði, Tengelbaþ: Takla, Udlanmak: Utanmak, Yalbýrdak: Ayaðý çýplak, Yalabýdý: Þimþek, güneþ ve ayýn parlamasý, Zaybak: Yaygaracý, Zobu: Ýri yarý" %14,89 ile Kaban (Kadýn için)'de ve en fazla düþüþ ise % -32,14 ile Portakal'da gerçekleþmiþtir. Nevþehir, Kýrþehir, Niðde, Aksaray ve Kýrýkkale illerini kapsayan TR71 Ýstatistikî Bölgesinde ise % -0,38 düþüþ meydana gelmiþ; en yüksek artýþ % 26,21 ile Hýrka(Kadýn için)'de ve en fazla düþüþ ise % -48,39 ile Portakal'da meydana gelmiþtir. Bir önceki yýlýn ayný ayýna göre; Ulusal bazda; % 7,32 artýþ olmuþtur Temel Yýllý Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE), Kasým 2013 Bir önceki aya göre; Ulusal bazda; % 0,62 artýþ meydana gelmiþ olup, sektörler itibariyle incelendiðinde Tarým sektöründe % 0,87; Madencilik ve Taþ Ocakçýlýðý sektöründe % -0,32; Ýmalat Sanayi sektöründe % 0,76 ve Elektrik, gaz ve su sektöründe ise % -0,86 olarak gerçekleþmiþtir. Bir önceki yýlýn ayný ayýna göre; Ulusal bazda; % 5,67 artýþ olmuþtur. Kaynak:Avanos Gazetesi

7 Kimler neyin peþinde bir türlü anlayamadýk. Aslýnda anladýk ama anlamamýþ gibi gözükmeye çalýþýyoruz. Nereye kadar sürecek bu anlayýþ bilemiyorum. Bir gün çýkýp yeter artýk diyenler olacak. Ne yapmaya çalýþýyorsunuz, kimin adýna yapýyorsunuz diyecekler. Yýllardýr Aleviler üzerinde oyunlar oynanýyor, senaryolar yazýlýyor çiziliyor bir türlü ne yapmak istediklerini bilemedikleri için baþaramýyorlar. Cumhuriyetin kuruluþundan öncesini konuþmuyoruz ama o günden bu yana sürekli Aleviler üzerinde oyunlar oynanýyor. Bunun en açýk örneðini 12 Eylül öncesinde yaþamýþtýk. Bir çok ilde Alevi evleri iþaretlendi, Aleviler fiþlendi, baskýlar oluþmaya baþladý. 12 Eylül sonrasý Alevi köylerine zorla Cami yapýlmaya baþlandý. Özellikle Alevi gençleri çeþitli gerekçelerle gözaltýna alýndýlar, iþkencelere maruz kaldýlar. Son birkaç yýldýr birçok ilde Alevi vatandaþlarýn evleri iþaretlendi. Adýyaman, Ýzmir, Malatya, Mersin.Son olarak Adýyaman da 13 Alevi evinin kapýlarý iþaretlendi. Ýzmir de polis bir okula giderek, okuldaki Alevi öðrencilerin isim listesini istemiþ Devlet bu konuda yetersiz kalýyor yada öyle olmasý mý gerekiyor bunun cevabýný Devlet yetkilileri açýklamalý. Bununla da sýnýrlý kalýnmadý ve basýndan öðrenilen bilgiler insaný ürpertmeye baþladý. Gezi olaylarý ile ilgili Güvenlik ve Ýstihbarat birimleri ilginç bir rapor hazýrlamýþ. Bu rapora göre þüphelilerin % 78 i Alevi imiþ. Bunlar bazý sendikalar/ sivil toplum örgütleri, taraftar gruplarý içinde yer alanlar, ulusalcý, laik kesimler. Yüzde 12'si siyasi partilerle iliþkili, yüzde 6'sý marjinal sol oluþumlar içinde, yüzde 4'ü ise terör örgütleri ve yasal uzantýlarý içinde yer alýyor. Bunun adý fiþleme deðil de nedir acaba? Güvenlik güçlerinin yaptýðý deðerlendirmelere göre 112 günde Gezi Parký olaylarý gerekçesiyle 80 ilde eylem gerçekleþmiþ ve kiþi katýlmýþ bu eylemlere kiþi gözaltýna alýnmýþ ve bunlarýn % 78 i alevi imiþ. Olaylarda ölen beþ kiþinin beþi de Alevi imiþ. Bu kadar detaylý bir çalýþmada her ne hikmetse sadece Aleviler sözü geçiyor ve Alevilerin hangi örgütler, sendikalar, dernekler içerisinde yer aldýklarý da kayýtlarda vardýr. Bu ülkede Aleviler dýþýndaki vatandaþlarýn inancý, milliyeti ve katýlanlarýn sayýsý yer almýyor. Görülen o ki Alevilerin tamamýna yakýný potansiyel suçlu. Hal böyle olunca elbette Alevi evleri iþaretlenir, insanlar fiþlenir. Alevilerden Vali, Emniyet Müdürü yada üst düzey Bürokrat olmaz ve olmamalý anlayýþý da geçerliliðini korur. Sanki bu ülkede Aleviler insan öldürüyor, kötülük yapýyor da bunlar reva görünüyor. Bu günlerde dersim 1938 olaylarýnýn tanýklarýnýn ifadeleri farklý bir mesaj vermeye baþladý. Dersim Katliamý sýrasýnda asker olan ve katliama bizzat katýlan dört tanýk mýdýr, sanýk mýdýr anlattýklarýný dinleyince yada okuyunca insanýn içi acýyor. Askerler katliamdan bir ay önce Elazýð da zehirli ve yakýcý gaz eðitimi kursuna tabi tutulmuþlar ve askerlerden birisi: Tunceli nin temizlenmesi gerekiyordu. Ordu, girdi çýktý. Yani sýcak çatýþma olmadý. Bizimkiler vardýlar, temizlediler. Karþýlýk veren yoktu. Ufak tefek çapulculuk oluyordu. Yoksa devletle alakalarý yok onlarýn. Bizimkilerin çok zaiyatý olmadý yani. Bu temizlik yapýlýrken haksýzlýk edildi tabii, özür dilenmeli. derken Askerlikten sonraki hayatýnda Hacca da giden bir baþka asker ise: Yüzbaþý geçti ortaya. Dedi, Arkadaþlar biliyor musunuz, biz nereye gidiyoruz. Ýçimizde bir çýban var. O çýbaný paylamaya gidiyoruz. Onlar da bütün Kýzýlbaþtýr dedi. Köylere çýktýk. Tüfeðini teslim etmemiþ, devlete teslim olmamýþ, onlarý evlerinden çýkartýyoruz; önümüze katýyoruz. 37 kiþi topladýk. Önümüze kattýk. Kutuderesi derler, büyük bir dere. Makineli tüfekler yerleþmiþ orada. Bizi geriye aldýlar, ateþ emir verdiler. 37 kiþi bir salavat çekti ki, dað taþ inledi Onlarý oturtuyorlardý birarada. Makine tüfekleri gýr gýr baþtan çýkýyor. Bütün kýrýyorlardý. Malatya nýn Arguvan ilçesinden bir baþka asker ise, Harbe gideceðiz dediler. Harbe gidiyoruz, ne için gidiyoruz? Adam vurmaya. Ne kadar adam vurduk biliyor musun? Adam kalmadý, öldü Dersim de. Çok öldü. Ölenin sayýsýný mý bileceðim? Ne üzüntü duyam ölenlerden dolayý. Öldürmeye gidiyoruz, üzüntü mü duyacaðýz? Bir baþka asker ise; Bir alay kumandanýmýz geldi, Konya dan. Dedi ki, Arkadaþlar dünyada dört hain var: Biri fare, biri kurt, biri domuz, biri Kürt. Bunun dördü de hain. O adamdan duydum kiþi aðýr makineli tüfeklerle öldürdüler, Harçik ýrmaðýna attýlar. Harçik Irmaðý nýn 500 metre aþaðýsý kýpkýrmýzý aktý. Bu olaylarý yaþayan Aleviler hiç kimsenin canýna, malýna zarar vermezlerken hala kapýlarý iþaretleniyor, fiþleniyorlar ve suçlanýyorlarsa bu yapýlan bir vahþettir. Ýnsanlýk dýþý uygulamalardýr. Bütün bunlara raðmen Aleviler saðduyu sahipleri olarak sükunetlerini koruyorlar. Çünkü onlarýn aldýklarý inançsal ve kültürel eðitim insanca hareket etmeyi emrediyor. Onlarýn yapacaklarý bir þey var, Hukuksal ve Siyasal anlamda herkese hak ettikleri cezayý mutlaka vereceklerdir yeter ki Alevilerin dostlarý birazcýk yürekli olsunlar ve onlarýn yanýnda yer alabilsinler. Sulucakarahöyük/ Yasemin ÖZTÜRK/ Yýlmaz KIZILIRMAK Uyar Madencilik te iþ cinayetleri sonucu yaþamlarýný yitiren iþçilerin aileleri ve iþten atýlan iþçiler, 3 Aralýk günü saat: 11:00 de, Manisa/Soma da, Türkiye Kömür Ýþletmeleri (TKÝ) Genel Müdürlüðüne baðlý Ege Linyitleri Ýþletme Müdürlüðü (ELÝ) önünde kitlesel basýn açýklamasý yaptýlar. Eylemde iþ cinayetleri protesto edilirken, Uyar Madencilik tarafýndan iþten atýlan iþçilere ödenmeyen aylýk ücretleri ile ihbar ve kýdem tazminatlarýnýn derhal ödenmesini talep ettiler. Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu na (DÝSK) baðlý Dev. Maden Sen Genel Baþkaný Tayfun GÖRGÜN, CHP Soma Ýlçe Baþkaný, EMEP Soma Ýlçe Baþkaný, Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Soma Temsilcisi, ÖDP Soma Ýlçe Baþkaný ve KESK e baðlý Eðitim Sen Soma Temsilcisi de katýlarak iþçiler ve ailelerine destek verdi. Maden iþçileri adýna konuþan yapan Yusuf SUVAY; Bizler uyar madencilikte çalýþan iþçileriz. En az çalýþan arkadaþýmýz 4 yýl olmak üzere yýllardan beri bu madende çalýþýyorduk. Kar kýþ demeden her türlü zor koþullarda çalýþtýðýmýz bu iþyeri birçok arkadaþýmýz için mezar olmuþtur. Ýþ yerinde iþveren yasalara uymadýðý iþ güvenliði önlemlerini almadýðý için bugüne kadar 10 arkadaþýmýzý iþ kazasý adý altýnda yaþamýný yitirdi dedi. Ýþverenin, Ekim ve Kasým ayý ücretlerini ödemeden, maden ocaðýnýn kapatýldýðýný söyleyerek ve ihbar ve kýdem tazminatlarýný da ödememek için yasadýþý þartlarý içeren bir sözleþme imzalamaya zorladýðýna dikkat çeken Yusuf SUVAY sözlerini þöyle sürdürdü: Ödenmeyen bu haklarýmýzýn tutarýný iþveren senet olarak Adýyaman - Yeni Mahalle - Karapýnar Mahallesi - Aleviler - Adýyaman Karapýnar Mahallesi nde Alevilerin ve Kürtlerin yaþadýðý evlerin iþaretlenmesine tepkiler sürüyor. Bugün mahalle halkýyla bir araya gelen sendikalar, dernekler ve siyasi partiler yaþanan bu olayýn bir an önce aydýnlatýlmasýný talep etti. Saðlýk Emek Caddesi nde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan BDP Ýlçe Baþkaný Aziz Akdað, Alevileri sisteme baðlama çabalarý boþa çýkýnca yeniden kirli operasyonlar devreye sokulmuþtur dedi. Bu zamana kadar tüm halklarýn özgürlüðünü savunduklarýný dile getiren Akdað, Bunun mücadelesini verdik ve vermeye de devam edeceðiz diye konuþtu. VALÝ NÝN TAYÝNÝ ÇIKTI HESAP VEREMEYÝZ Geçtiðimiz yýl da Adýyaman Karapýnar da Alevilerin evlerinin iþaretlendiðini söyleyen Karapýnar Muhtarý Barýþ Büyükþahin, Vali ve emniyet müdürü ile görüþtük. Geçen seneki olayý da sorduk. Bize onun hesabýný size veremeyeceðiz o zamanki valinin ve emniyet müdürünün yýllarýna yayarak vermeyi teklif etmiþtir. Ancak bu ileri tarihe ait senetleri vermek için yasa dýþý þart öne sürmüþtür. Senetleri icraya vermeyeceðimize baþka þahýslara devretmeyeceðimize iþverene hiçbir dava açýp hak iddia etmeyeceðimize baþka bir alacaðýmýzýn kalmadýðýný taahhüt eden sözleþme imzalamayý kabul ettiðimiz takdirde bu senetleri vermeyi þart koþmuþtur. Ýþveren, sözlü olarak ilan ettiði ve fiilen uyguladýðý iþ yerini kapatma durumunu ÝÞKUR a bildirmeyerek, iþsizlik sigortasý maaþý almamýzý ve yeni iþ bulan arkadaþlarýmýzýn iþe girmelerini de engellemektedir. SUVAY yaptýðý konuþmada, Uyar Madencilik Þirketi nin çalýþtýðý Darkale Maden Sahasýný TKÝ den kiraladýðý için iþçi alacaklarýndan ayný zaman da TKÝ nin de sorumlu olduðunu vurgulayarak; Hakediþlerini, içerdeki aylýklarýmýz ödenene kadar bloke edeceði sözünü tutmamýþtýr. Maðdur durumdayýz. Haklarýmýzýn peþini býrakmayacaðýz. Yasal haklarýmýzý kullanýrken alanlarda da sesimizi yükseltmeye devam edeceðiz diye konuþtu. Yusuf SUVAY, ihbar ve kýdem tazminatlarý baþta olmak üzere tüm alacaklarýnýn yasa dýþý þartlar öne sürülmeden hemen ödenmesi gerektiðini belirterek; Ýþverenin bizleri dize getirmek için öne sürdüðü söylem ve yasadýþý þartlarý kabul etmeyeceðimizi açýklarken TKÝ Müessese Müdürlüðü nü de sorumluluðunu yerine getirmeye çaðýrýyoruz. Ekmeðimizle ve onurumuzla oynanmayacaðýný göstermekte kararlýyýz. Susmayacaðýz, korkmayacaðýz, boyun eðmeyeceðiz dedi. Eylem sýrasýnda maden iþçileri sýk sýk, DÝRENE DÝRENE KAZANACAÐIZ SUSMA SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK KÖLE DEÐÝL ÝÞÇÝYÝZ KÖLE DEÐÝL MADENCÝYÝZ HÜKÜMET UYUMA ÝÞÇÝNE SAHÝP ÇIK sloganlarýný haykýrdýlar. Ýþçiler adýna Yusuf SUVAY tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan 5 kiþiden oluþan iþçi heyeti ELÝ Müessese Müdürü Hakký DURAN ile görüþtü. DURAN, iþçilerle yaptýðý görüþme sýrasýnda TKÝ Genel Müdürü nden iþçiler için randevu aldý. Sorunun çözümü için iþçilerden oluþan bir heyet önümüzdeki günlerde Ankara da TKÝ Genel Müdürü ile görüþecek. tayini çýktý dediler þeklinde konuþtu. HÂLÂ BÝR AÇIKLAMA YOK Ýnsan Haklarý Derneði Adýyaman Þube Baþkaný Osman Süzen de Yerel seçimler öncesi Alevilerden umut bekleyen derin bir gücün yaptýðýný düþünüyorum ifadesini kullandý. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Baþkaný Celal Demir ise ortada hâlâ mahalle halkýný tatmin eden bir açýklamanýn olmadýðýný dile getirdi. Alevi Kültür Dernekleri Adýyaman Þube Baþkaný Rýza Tanrýverdi ise Yapýlan tüm baskýlara hiçbir zaman boyun eðmedik, þimdi de eðmeyeceðiz dedi. Mahalle halký basýn açýklamasýndan sonra caddede oturma eylemi yaptý. (Adýyaman/EVRENSEL)

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ TMMOB Gýda Mühendisleri Odasý ve Peyzaj Mimarlarý Odasý, Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla 3 Aralýk 2013 tarihinde bir basýn açýklamasý yaptý. GIDAMO: KENDÝNÝZÝ BÝR GÜNLÜÐÜNE ENGELLÝ VATANDAÞLARIMIZIN YERÝNE KOYMANIZI ÝSTÝYORUZ Bugün herkesi kendini bir günlüðüne engelli vatandaþlarýmýzýn yerine koymaya davet ediyoruz. Tekerlekli sandalye ile dolaþmak zorunda kaldýðýnýzý düþünün. Ya da görme engelli olduðunuzu düþünün. Tüm gün yaptýðýnýz iþlerin ne kadarýný yapabilirdiniz? Profesyonel gelir saðladýðýnýz iþinizi bu koþullarda da yürütebilir miydiniz? Bu bakýþla iþ yerinizde en basit insani ihtiyaçlarýnýzý karþýlayacak koþullar mevcut mu? Toplu taþým araçlarýný kullanmanýz mümkün olur muydu? Ýdarecilerden kendilerini engelli vatandaþlar yerine koymalarýný talep ediyoruz, çünkü engellilerle ilgili eksikler onlarý hiç rahatsýz etmiyor. Çünkü onlar yaptýklarý iþlerde kendileri için hiç var olmayan engelleri göremiyorlar. Engelli olmayan vatandaþlardan kendilerini engelli vatandaþlar yerine koymalarýný talep ediyoruz, çünkü bizler bu eksikliði görür, algýlar ve idare üzerinde baský oluþtursak sorunlarýn çözülmesinde önemli bir yol kat edilir. Ülkemiz nüfusunun yaklaþýk % 12 si engellilerden oluþmaktadýr verilerine göre 74 milyon olan nüfusumuzun 9 milyona yakýný engelli... Hiç azýmsanmayacak sayýda olan vatandaþlarýmýzý sokaklarda, iþyerlerine, sosyal alanlarda neden göremiyoruz? Onlar çalýþmayý, yaþamayý sevmiyor olabilirler mi? 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu; özel sektörde 50 ve 50 nin üzerinde iþçi çalýþtýran iþ yerlerinde %3, kamu sektöründe ise 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu %3 oranýnda engelli çalýþan istihdamýný zorunlu kýlmaktadýr. Özel sektör ve kamu iþverenlerinde özürlü personel istihdam edilmediði durumlarda istihdam edilmeyen her bir kiþi için para cezasý uygulanmaktadýr. Bu cezai yaptýrým nedeni ile özel sektörde özürlüler için ayrýlan kadrolarda personel istihdamý çok önemli ölçülerde saðlanmýþtýr. Ancak, para cezasý devlet memurluðu kontenjaný için uygulanmamakta olduðundan kamu kurumlarý için ayný ifadeyi kullanmak mümkün deðildir. Ýlgili Kanun gereði kamu kurumlarýnda bu koþulun yerine getirilmesinden Devlet Personel Baþkanlýðý sorumludur. Devlet Personel Baþkanlýðý Haziran 2013 verilerine bakýldýðýnda toplam memur sayýsýnýn yüzde %3 ü olan kiþilik engelli kontenjanýnda kiþilik engelli açýðý bulunmaktadýr. Engelli vatandaþlarýmýz için iþ kotasýnýn yeterli olmayacaðý açýktýr. Onlarýn görevlerini sürdürürken ve tüm yaþamlarýnda hak ettikleri koþullarýn saðlanmasý gerekmektedir yýlýnda çýkarýlan 5378 sayýlý Özürlüler Yasasý, bu amaçla kamu kurum ve kuruluþlarýna ait mevcut resmî yapýlar, mevcut tüm yol, kaldýrým, yaya geçidi, açýk ve yeþil alanlar, spor alanlarý ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapý alanlarý ile gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan yapýlmýþ ve umuma açýk hizmet veren her türlü yapýlarýn ve içinde özürlülerin eriþebilirliðine uygun duruma getirilmesini ve büyükþehir belediyeleri ve belediyeler, þehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taþýma hizmetlerinin özürlülerin eriþilebilirliðine uygun olmasý için gereken tedbirlerin alýnmasý, mevcut özel ve kamu toplu taþýma araçlarýnýn özürlüler için eriþilebilir duruma zorunlu kýlmýþ, 7 yýl da süre vermiþtir. Sürenin bitiminde kamunun üzerine düþen sorumluluklarý yerine getirmediði anlaþýlmýþ ve yasanýn öngördüðü süre "gerekli tedbirlerin alýnabilmesi amacýyla" 3 yýl daha uzatýlmýþtýr. Görüldüðü gibi kaðýt üzerinde pek çok düzenleme yapýlmaktadýr ancak tüm bu koþullarýn hayata geçirilmesi her birimizin takibi ve sahiplenmesi ile mümkün olacaktýr. Engelli vatandaþlarýmýzýn her ortamda yaþamlarýný insanca sürdürebilmelerini saðlamak için düþünmek, çabalamak, mücadele etmek hepimizin borcudur. R. Petek ATAMAN TMMOB Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný PEYZAJMO: 3 ARALIK DÜNYA ENGELLÝLER GÜNÜNDE: ÝNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERÝ BAÐLAMINDA ENGELLÝLER Ýnsan haklarýný tanýmlayan ve teminat altýna almaya çalýþan belgelerin en geliþmiþ örneði, 1948 de kabul edilen BM Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi dir. Ýnsanlýðýn haklar ve özgürlükler uðruna verdiði mücadele boyutlandýkça, Bildirge de yer alan açýlýmlar yetersiz kalmaya baþlamýþ toplum içinde etnik köken, cinsiyet, renk, sýnýfsal farklýlýklar nedeniyle farklý konumda bulunanlarý tanýmlayan ve haklarýný biçimlendiren sözleþmeler gündeme gelmiþtir. Ancak bir kesim, toplumda fark edilmediði, fark edilemediði için yakýn zamana kadar haklar ve özgürlükler tanýmlamasýnýn içinde yer alamamýþtýr. Bu kesim fiziksel veya zihinsel yetersizliði olanlar, yeti kaybýna uðrayanlar, hastalýklarý süreklilik kazananlardan oluþan "engelli"lerdir. Engellilerin haklarýný, özgürlüklerini tanýmlarken ayrýmcýlýk önemli bir noktadýr. Yaþanýlan hemen her hak ihlalinde baþat konumda olan "ayrýmcýlýk" baþlýðý, sorunu yeni keþfetmeye baþlayan bir toplum için engellilerin gündeme taþýnmasý, haklar, örgütlenme ve mücadele düzleminde ele alýnmasý artýk kaçýnýlmaz bir zorunluluk halini almýþtýr. Ülkemizde engellilerin önemli bir kýsmý en temel hizmetleri alabilme olanaðýndan yoksun olduðu gerçeðinden hareketle engellilerimiz, baþta fiziki çevre koþullarýnýn yetersizliði ve uygunsuzluklar nedeniyle birçok temel haklarýndan yararlanamayarak yaþamla da mücadelede yalnýzdýr. -Ülke genelinde okur-yazarlýk oraný yüzde 95 e yaklaþýrken, engellilerde bu oran yüzde 60 lar düzeyinde kalmaktadýr. - Çalýþma hakkýnýn kullanýmý yönünden engellilerin durumu ise çoðunluðun istihdam dýþýnda kaldýðýný söylemek mümkündür. Özel sektörde %3, kamu sektöründe %4 ve devlet memurluðunda %3 oranýnda engelli çalýþan istihdam edilmesi zorunlu olmasýna raðmen engelli personel istihdam edilmediði durumlarda istihdam edilmeyen için para cezasý uygulanmakta, ancak para cezasý devlet memurluðu kontenjaný için uygulanmamaktadýr. -Devlet Personel Baþkanlýðý Haziran 2013 verilerine bakýldýðýnda toplam memur sayýsýnýn yüzde %3 ü olan kiþilik engelli kontenjanýnda kiþilik engelli açýðý bulunmaktadýr. -Türkiye genelinde iþgücüne katýlým oraný 2006 verilerine göre % 48 dir. Buna karþýlýk süreðen hastalýðý olan vatandaþlarýmýzýn iþgücüne katýlýmý % 22.8 düzeyindeyken, diðer engelli gruplarýnda bu oran % 21.7 ye düþmekte kadýnlarda ise % 7 dir. -Saðlýk hizmetlerinden yararlanabilen engellilerin oraný yüzde 55.7 dir. -Bakým ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanabilen engellilerin oraný yalnýzca yüzde 5.9 dür. - Engelli yurttaþlarýmýz için özel eðitim ve rehabilitasyon hizmetleri devletin asli yükümlülüðü olmasýna raðmen bu alan son yýllarda hýzla özel sektöre devredilmiþtir. -Ülkemizdeki iþsizlik, yoksulluk ve hayat pahalýlýðýnýn kýskacý altýnda engelli yurttaþlarýmýz bu hizmetlere ulaþamamaktadýr. -Sosyal devletin tasfiyesi ile daha fazla kar hýrsýnýn aðýr faturasý engelli yurttaþlarýmýza da ödetilmektedir. Engelli yurttaþlarýmýzýn piyasanýn acýmasýz koþullarýna teslim edilmesi kabul edilemez bir durumdur yýlýnda çýkarýlan 5378 sayýlý Özürlüler Yasasý, baþta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluþlarýna, engellilerin kentsel mekânlara eriþilebilirliðini saðlayacak düzenlemeleri 7 yýllýk süre içinde gerçekleþtirilmesi görevini vermiþti. Ne var ki, sürenin bitimi olan 7 Temmuz 2012 tarihine gelindiðinde, kamunun üzerine düþen sorumluluklarý yerine getirmediði anlaþýlmýþ ve yasanýn öngördüðü süre "gerekli tedbirlerin alýnabilmesi amacýyla" 3 yýl daha uzatýlmýþtýr. Bu durumun üzerinden bir yýllýk bir süre daha aþýlmýþ olmasýna raðmen kentlerin dönüþümü- dönüþümden rant yaratma telaþýna düþen merkezi ve yerel otoritede bir deðiþiklik olmamýþ, engelli yurttaþlarýmýzýn fiziki ve sosyal maðduriyetleri yine siyasilerin gündeminden düþmüþtür. TMMOB Peyzaj Mimarlarý Odasý olarak, 3 Aralýk Dünya Engelliler Gününde kamuoyu ile paylaþmak isteriz ki; sosyal devletin tasfiye edilmesi ve devletin üstlenmesi gereken sorumluluklarýn piyasa koþullarýna havale edilmesinin en çok vurduðu kesimlerden biri olan engelli yurttaþlarýmýzýn sözcüsü olmaya devam edeceðiz. Saygýlarýmýzla. TMMOB Peyzaj Mimarlarý Odasý 10. Dönem Yönetim Kurulu

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı