8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in"

Transkript

1 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna cinayetin büyük abi si Erhan Tuncel in iddialarý damgasýný vurdu. Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde dün görülen davanýn ikinci duruþmasýnda cinayetin azmettirici tutuklu sanýk Erhan Tuncel el yazýsýyla yazdýðý 15 sayfalýk bir savunma yaptý. Tuncel suikastýn jandarmayla olan ilgisini bilmediðini öne sürerek suçu cinayetin iþlendiði dönemde Ýstihbarat Daire Baþkaný olarak görev yapan Ramazan Akyürek, Sabri Uzun ve Ali Fuat Yýlmazer e yükledi. Cinayetin iþleneceði bilgisini aldýktan sonra gerekli birimlere ilettiðini söyleyen Tuncel, Akyürek, Uzun ve Yýlmazel in cemaat ve hükümet arasýnda gerginlik varmýþ gibi bir algý yarattýklarýný da iddia ederek, Cinayeti Ergenekon üstü bir þebeke iþledi diye konuþtu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinin Hacýbektaþ ta da aday belirleme yöntemlerinden biri olan tüm üyelerin katýlýmý ile eðilim yoklamasý- yapma kararý almasý sonucu; 8 Aralýk 2013 Pazar günü Ýlçemizde merkez mahalle muhtarlýklarýna baðlý tüm üyelerin katýlýmý ile CHP Ýlçe Örgütü binasýnda gerçekleþtirilecek olan seçimin ayrýntýlarý açýklandý. Hacýbektaþ CHP Ýlçe Baþkaný Arif Yoldaþ ALTIOK tan alýnan bilgiye göre; Pazar günü yapýlacak olan eðilim yoklamasýna CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in gözlemci olarak katýlacaðý bildirildi. ALTIOK, ayrýca verdiði bilgiye göre Pazar günü ilçemizde CHP nin yapacaðý eðilim yoklamasýnda çýkacak sonuca göre tüm il ve ilçelerde olduðu gibi 1. gelen Aday Hacýbektaþ ilçe yönetimi ve Nevþehir il yönetimlerince parti genel merkezine önerileceði, CHP Genel merkezince de deðerlendirilerek 1. gelen adayýn atanacaðýný belirtti. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesinde Uluslararasý Seramik Çalýþtayý yapýldý. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesinde gerçekleþtirilen Uluslararasý Seramik Çalýþtayý kapsamýnda Koreli öðretim elemaný Kim Yong Moon, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi ve Avanos Meslek Yüksekokulu Seramik Bölümü öðrencileri ile öðretim elemanlarýna yönelik seminer verdi. Atölye uygulamalarý sýrasýnda torna çekme yöntemleri hakkýnda bilgi veren Koreli öðretim elemaný ve sanatçý Kim Yong Moon, öðrencilere de çeþitli tekniklerde uygulamalar yaptýrdý. Bugün herkesi kendini bir günlüðüne engelli vatandaþlarýmýzýn yerine koymaya davet ediyoruz. Tekerlekli sandalye ile dolaþmak zorunda kaldýðýnýzý düþünün. Ya da görme engelli olduðunuzu düþünün. Birkaç nesil büyütmüþ kent ozaný Cenk Taner, hala durmadan üretiyor. Aralýk ta yeni kitap, þimdiyse yeni albüm. Yoldan Çýkmýþ Þarkýlar adýný verdiði albümüyle sizi de yoldan çýkmaya davet eden sanatçý, birileri için her þeyin yolunda olmasýndan rahatsýz. Cenk Taner le yeni albümü konuþtuk; yolculuðunu, taraftarlýðýný, rahatsýzlýðýný ve ille de Kadýköy ü. Kesmeþeker in, Cenk Taner in yolculuðu 20. yýlýný bulmuþ. Dile kolay belki amsa, herhalde çok kolay olmamýþ olmamýþtýr? Uyar Madencilik te iþ cinayetleri sonucu yaþamlarýný yitiren iþçilerin aileleri ve iþten atýlan iþçiler, 3 Aralýk günü saat: 11:00 de, Manisa/Soma da, Türkiye Kömür Ýþletmeleri (TKÝ) Genel Müdürlüðüne baðlý...

2 Muhterem, geçenlerde Muðla da konuþuyordu ve yine havalanmýþtý. Güya dünyada Türkiye ekonomisi konuþuluyordu ve sýra, kredi kartý kullanýmýna geldi; þöyle seslendi vatandaþa; Kredi kartlarýný almada lütfen hassas olun. Kredi kartlarý da faiz lobisinin en büyük kaynaðýdýr. Paranýz, yorganýnýz kadar ayaðýnýzý uzatýn. Ondan sonra bunlara malzeme olmayýn. Evinizde ne var ne yok, alýp götürürler. 10 YILDA Bu uyarýyý yapan RTE nin iktidarýnda kredi kartlarý ile borçlanma 2004 te 14 milyar TL iken 2013 ün Ekim sonunda 82 milyar TL ye çýkmýþtý. Faiz lobisi dediði, ama vergi rekortmeni diye ödüller de verdiði bankalarýn kredi kartlarý ile vatandaþýn 2013 Ekim ayý sonu borç bakiyesi 82 milyar TL yi buluyordu. O kadar mý? Bu 10 yýlýn sonunda vatandaþýn tüketici kredisi borcu Ekim ayý sonu itibariyle 240 milyar TL ye ulaþmýþtý. Bunlarýn yüzde 45 i konut kredisiydi. Yani o faiz lobisi nin kullandýrdýðý kredilerle TOKÝ nin, yandaþlarýnýn yaptýðý konutlar peynir ekmek gibi satýlýyordu. Vatandaþýn bakiye otomobil kredisi borcu 8 milyar TL idi. Ama daha düþündürücü olan ihtiyaç kedisi bakiyesinin 124 milyar TL yi bulmasýydý. Yani tüketici kredilerinin yüzde 49 u ihtiyaç kredisiydi ve biliniyordu ki, bu tür krediler, daha çok borcu borçla kapatmak üzere alýnýyor. Böylece AKP rejiminde aileler, bireyler, þu an 321 milyar TL nin üstünde borçlu durumdalar. Bu borç stoku, bankalara hatýrý sayýlýr kâr saðlýyor, bu sayede iç talep canlanýyor, beyaz eþyadan, otomotive, elektronikten giyime, konuta bütün sektörlerin çarký dönüyor. ÝÇ TALEP-CARÝ AÇIK Ancak, tüketiciye dönük bu borçlandýrma, eninde sonunda iç talebi kamçýlýyor, ihracatý deðil. Ýç talebe dönük üretim ise aðýrlýkla ithalat ve/veya ithal girdi ile üretilen mallara dayanýyor. Sonuç? Ýç tüketimi canlandýran kredilendirme arttýkça, ithalat, ihracatýn çok üstüne çýkýyor, dýþ ticaret açýðý büyüyor, onu turizm vb. gelirleri telafi edemiyor, döviz açýðý yani cari açýk, büyüdükçe büyüyor. Hem de milli gelirin yüzde 7 ile yüzde 10 u arasýnda deðiþen rekor büyüklüklerde. RTE nin dünya bizi konuþuyor dediði aslýnda buydu; yani kýrýlganlýk, yani hýzla artan cari açýk IMF bile son knsültasyonunda, enflasyona ve cari açýða dikkat çekiyordu. Enflasyon Kasým ayý düþük gelse de yýllýk yüzde 7,3 ü bulmuþ ve yüzde 5 lik hedef enflasyonun yarýsý kadar sapmaya uðramýþtý. Bankalar, içerideki mevduat bir yana, dýþarýdaki kriz nedeniyle görece düþük faizli para buluyor ve bunu içeride aðýrlýkla tüketiciye pazarlýyorlardý. Bu durum, haliyle iç talebi hep canlý tutuyor ama cari açýðý da büyütüyordu. BÜZÜLME ZAMANI Sonunda Ekim baþýnda bir dizi düzenlemeye gidildi ve 2014 Programýnda þöyle ifade edildi bu önlemler; 08/10/2013 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan düzenlemelerle yurtiçi tasarruflarýn artýrýlmasý ve cari açýða olumsuz etki eden tüketici kredilerindeki artýþýn kontrol altýnda tutulmasý amacýyla makro-ihtiyati tedbirler alýnmýþtýr. Buna göre, kredi kartlarýnda asgari ödeme oranlarý artýrýlmýþ, kredi kartlarý limitinin gelirin 4 katýný aþamayacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr. Ayrýca, bir takvim yýlý içinde asgari ödeme tutarý; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarý nakit kullanýmýna, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartlarýnýn ise nakit kullanýmý ile mal ve hizmet alýmýna kapatýlmasý hükmü getirilmiþtir. Öte yandan, kredi kartý taksitlerine uygulanan risk aðýrlýklarý 1-6 ay arasý 25; diðerleri de vadelerine göre 50'þer puan artýrýlmýþtýr. Taþýt kredilerinde genel karþýlýk oraný ve risk aðýrlýðý artýrýlmýþtýr. Bunun yaný sýra, tüketici kredileri tanýmýnýn içerisine kredi kartlarý ve kredili mevduat hesaplarý da dâhil edilmiþ ve buna istinaden ilave genel karþýlýk ayýrma oranlarý yeniden düzenlenmiþtir. Bütün bunlar, iç talebi dizginlemek içindi. Yaný sýra cari açýða iyi gelecek ihracat için de güya önlemler düþünülmüþtü. Ýhracatýn ve reel sektörün desteklenmesi için genel karþýlýk oraný, ihracat kredileri için yüzde 1'den yüzde 0'a; KOBÝ kredileri için ise yüzde 1'den binde 5'e düþürülmüþtür. Bu önlemlerin ihracata ivme saðlamasý AB nin kriz hali sürdükçe zor ama iç talebi dizginlemek istediði açýk. Buna hem bankacýlýk kesiminden hem de mal ve hizmet satýcýlarýndan eleþtiriler geldi tabii. Özellikle dayanýklý tüketim malý satýcýlarýndan. Kimisi, o zaman biz de kendi kartýmýzý çýkarýr vatandaþa sunarýz, demeye baþladýlar. ABD de, FED in beklenen kararlarý uygulamaya geçince, herkes biilyor ki, dolarý zapt etmek iyice zorlaþacak ve Merkez, mecburen faizleri yükseltecek. O zaman da iç talep iyice daralacak ve piyasada yaprak dökümü baþlayacak, iþten çýkarmalar da bir yandan. O zaman bankalar kredilerini toplamada zorlanacaklar. Bunlarýn tam da seçim döneminde yaþanma olasýlýðý yüksek. Bakalým Tarzan bu zor durumdan yýrtacak mý, nasýl yýrtacak (Yurt) Ceren BÜYÜKTETÝK Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna cinayetin büyük abi si Erhan Tuncel in iddialarý damgasýný vurdu. Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde dün görülen davanýn ikinci duruþmasýnda cinayetin azmettirici tutuklu sanýk Erhan Tuncel el yazýsýyla yazdýðý 15 sayfalýk bir savunma yaptý. Tuncel suikastýn jandarmayla olan ilgisini bilmediðini öne sürerek suçu cinayetin iþlendiði dönemde Ýstihbarat Daire Baþkaný olarak görev yapan Ramazan Akyürek, Sabri Uzun ve Ali Fuat Yýlmazer e yükledi. Cinayetin iþleneceði bilgisini aldýktan sonra gerekli birimlere ilettiðini söyleyen Tuncel, Akyürek, Uzun ve Yýlmazel in cemaat ve hükümet arasýnda gerginlik varmýþ gibi bir algý yarattýklarýný da iddia ederek, Cinayeti Ergenekon üstü bir þebeke iþledi diye konuþtu. Duruþmaya tutuklu sanýklar Erhan Tuncel ve Yasin Hayal ile tutuksuz sanýklar Zeynel Abidin, Ersin Yolcu, Osman Hayal, Tuncay Uzundal ile Dink ailesinin avukatlarý katýldý. Duruþmada Yargýtay ýn bozma kararýna iliþkin sanýk beyanlarý alýndý. TANIK KORUMA PROGRAMINA ALINDIM Dosyada adý geçen kamu görevlileri hakkýnda konuþan Tuncel dönemin Ýstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve Ýstanbul Valisi Muammer Güler in böyle bir organizasyonu kurabilecek kabiliyette olmadýklarýný ve suçsuz olduklarýný iddia etti. Cinayete iliþkin savcýlýða verdiði ifadenin ardýndan tanýk koruma programýna alýndýðýný söyleyen Tuncel savunmasýnda þu ifadelere yer verdi: Karþýmýzda polis yok. Bir cinayet þebekesi var. Ben hepsine iyilik ettim. Hepsinin ortak özellikleri yalancý olduklarý ve adli mercileri yanýltmalarýdýr. Ali Fuat ve Sabri Uzun ölüm ihbarý yapmamýþ ve yanlýþ rapor düzenlenmiþtir. Ali Fuat ve Ramazan Akyürek çetenin üzerindedir. Beni bir numaralý sanýk yapýp kendilerini saklamýþtýr. Oslo görüþmelerini sýzdýranlar, KCK operasyonlarýyla PKK nýn siyasallaþmasýný engelleyenler, þike olayýný yapanlar bunlardýr. Cübbeli, Hanefi Avcý suçsuzdur. Bunlarý yapan cemaat deðil bu ikisidir. Ben bu þahýslara hiçbir kötülük yapmadým. Savcýlýk halen þahýslarýn kurduðu tuzakla karþý karþýyadýr. DUBLÖR OLARAK KULLANIYORLAR Ramazan Akyürek ve çetesinin kendisini mahkemede Dublör olarak kullandýklarýný iddia eden Tuncel, Baþbakan ýn cinayeti aydýnlatmak için Baþbakanlýk müfettiþlerini ve Devlet Denetleme Kurulu nu görevlendirdiðini, ancak Ramazan Akyürek in soruþturmayý etkisi altýna alarak araþtýrýlmasýný engellediðini söyledi. Tuncel savunmasýnýn sonunda kaçma ihtimalinin olmadýðýný ve istese þimdiye kadar kaçmýþ olacaðýný belirterek tutukluluk halinin kaldýrýlmasýný istedi. Tuncel Yargýtay ýn bozma kararýný ise doðru ama eksik bir karar olarak deðerlendirdi. MERHUM HRANT DÝNK Yasin Hayal ise savunmasýnda Erhan Tuncel gözaltýna alýndýðýnda bu olayý asker yaptý diye bir ifadesi var. Merhum Hrant Dink in fotoðraflarýný bilgisayardan çýkarýp bize gösteren Erhan Tuncel dir. Öldürülen bir insanýn fotoðraflarýný çýkarýp göstermek azmettirmektir. Bu da benim masumiyetimi kanýtlamýþtýr diyerek beraatini istedi. Davada avukatlarýn taleplerinin ardýndan Yasin Hayal tekrar söz almak isteyince mahkeme baþkaný Daha zamanýmýz var söz vereceðim biraz bekle dedi. Bu sýrada kendisini cezaevinden getiren komutana baðýran ve küfür eden Hayal salondan çýkarýldý. Jandarmalar tarafýndan zorla dýþarý çýkarýlan Hayal Baþkaným bana artistlik yapýyorlar diye baðýrdý. Yasin Hayal salondan çýkarýldýktan sonra tutuksuz sanýk olan kardeþi Osman Hayal söz alarak, Trabzon dan buraya kadar geldik biz de konuþalým dedi. Baþkanýn söz vermesinin ardýndan Ben burada yüzde yüz maðdurum. Erhan Tuncel in istihbarat elemaný olmasý meþru mudur? Simitçiden istihbarat elemaný olur mu? dedi. TUTUKLULUÐUN DEVAMINA Duruþmaya verilen aranýn ardýndan kararlarýný açýklayan Mahkeme Heyeti, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal in tutukluluk hallerinin devamýna karar verdi, duruþmalara gelmeyen sanýk Ahmet Ýskender hakkýnda yakalama kararý çýkarýldý. Jandarma görevlisi Gürhan Düngün e hakaret eden Yasin Hayal hakkýnda ise suç duyurusunda bulunulmasýna hükmetti. Duruþma 7 Ocak 2014 e ertelendi. *** Tuncel baþa döndü Tuncel in itiraf ve iddialarýný BirGün e deðerlendiren Nedim Þener: Tuncel in açýklamalarý bizi gerçeðe götürebilecek en önemli ipucu. Tuncel in anlattýklarý cinayetin hemen ardýndan, 22 Ocak 2007 de, Trabzon da gözaltýna alýnýp istanbul a getirildiðinde anlattýklarýna yakýn þeyler. Özetle ilk ifadesine döndü Tuncel. Orada da Akyürek in adýný vermiþti. Bu ifadeler Dink cinayeti davasýyla cinayette sorumluluðu olan kamu görevlileri hakkýnda açýlan soruþturmalarý bir dosyada birleþtirebilirse bu çok önemli olur. Tuncel ne derse desin önemli olan olgularla gerçeklerin örtüþmesidir. *** Hrant ýn arkadaþlarý: Biz bitti demeden bu dava bitmez Davanýn Yargýtay ýn bozma kararýndan sonraki 2. duruþmasý öncesi adliye önünde toplanan Hrant ýn Arkadaþlarý eylem yaptý. Hepimiz Hrant ýz hepimiz Ermeniyiz, Öldürün diyenler yargýlansýn, Faþizme inat kardeþimsin Hrant sloganlarý atan grup adýna Yönetmen-Oyuncu Sermiyan Midyat açýklama yaptý. Midyat Bu duruþma için çaðrý metnimizi hazýrlarken iktidara seslenerek, Her þeyi iyi bildiðiniz gibi, katilleri de zanlýlarý da iyi bilirsiniz dedik. Çoðunu tanýyorsunuz, devleti birlikte yönetiyorsunuz dedik. Neden böyle dedik? Çok açýk. Hrant Dink in ýrkçý, planlý ve resmi görevlilerin de içinde olduðu bir cinayete kurban gitmesinden sonra gördüklerimiz, bu cinayetten devletin farklý kanatlarýnýn bilgisi olduðunu, üst ya da alt düzey kimi devlet görevlilerinin katilleri yüreklendirdiðini ya da en hafif tabirlerle onlara yol verdiðini ortaya koyuyordu. Aradan geçen yaklaþýk 7 yýl boyunca hiçbir devlet görevlisi ciddi biçimde, gerektiði biçimde, yargýlanmalarý gereken suçtan yargýlanmadý. Yargýlanmadýklarý gibi, haklarýnda soruþturma talep edilen devlet görevlilerinin çoðu terfi etti. Biz bitti demeden bu dava bitmez. Kaynak:BirGün

3 Uzun zamandýr gereksinim duyduðumuz mekân sorunumuz, Serçeþme mizin misyonuna yakýþýr þekilde nihayet çözülüyor ve Hünkâr Hacý Bektaþ Veli Vakfý na baðlý olarak Alevi Yolu na hizmet verecek olan Serçeþme Cemevi, diðer bölümleriyle birlikte hizmete açýlýyor. Gönlümüz, yol aþkýyla doluyor, göz pýnarlarýmýz ýþýyor, umudumuz yeþeriyor. SEVÝNCÝMÝZ BÜYÜK, KIVANCIMIZ SONSUZDUR Devlet Aleviliði yok sayýyor. AKP hükümetleri daha da ileri giderek, Aleviliðin ve Alevilerin yaþamadýðý bir Türkiye kurgusu içinde; asimilasyon, çok yönlü imha, iftira, engel, fiþleme, dýþlama, ev iþaretleme, idari cezai ve Gezi Parký eylemlerinde olduðu gibi yargýsýz öldürümlere varan yaptýrýmlara yöneliyor Yargý, parlamento, siyaset, kurumlarýmýz çare üretemiyor. Alevi tarihinin en karanlýk, en baskýcý dönemlerinden biri yaþanýyor. Tam umutsuzluðun ve boþ vermiþliðin bünyemize hâkim olduðu bu süreçte Serçeþme nin carýmýza yetiþmesini, tarihi bir deðer olarak karþýlýyor, misyonuna ve sorumluluðuna sahip çýkma iradesini bütün içtenliðimizle selamlýyoruz. Bundan böyle Pirimize/ Mürþidimize daha yakýn olacaðýz, daha çok nasipleneceðiz. Daðlar kadar biriken ve yol un sitamýný bekleyen müþküllerimiz hal yoluna girecek, Yol yürüyecek, kervan yeniden dizilecek, hamlar has olacak, gönüller birlenecek, menzil kolaylaþacaktýr. Hoþ geldin Pirim Hürrem Hoþ geldin gönüllerimizin Padiþahý Kadem kelam getirdin Yüzler basa geldin Ýmam Hüseyin, Hünkâr Hacý Bektaþ, doksanbin Horasan, kýrkbin Anadolu Ereni seninle olsun. Gönlüne pas ayaðýna taþ dolanmasýn AÇILIÞ TARÝHÝ: 7 Aralýk 2013, Cumartesi Saat: Yenibatý Mah. Þehit Mehmet Kolcu Sk. (Uðrak Çarþýsý Yaný) Batýkent/ANKARA Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinin Hacýbektaþ ta da aday belirleme yöntemlerinden biri olan tüm üyelerin katýlýmý ile eðilim yoklamasýyapma kararý almasý sonucu; 8 Aralýk 2013 Pazar günü Ýlçemizde merkez mahalle muhtarlýklarýna baðlý tüm üyelerin katýlýmý ile CHP Ýlçe Örgütü binasýnda gerçekleþtirilecek olan seçimin ayrýntýlarý açýklandý. Hacýbektaþ CHP Ýlçe Baþkaný Arif Yoldaþ ALTIOK tan alýnan bilgiye göre; Pazar günü yapýlacak olan eðilim yoklamasýna CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in gözlemci Nevþehir de bugün saat sýralarýnda tüm þehir merkezinde bir patlama sesi duyuldu. Olayýn detaylarý henüz netleþmezken, polis, hastane ve itfaiye ye olayla ilgili herhangi bir olumsuz ihbar ulaþmadýðý belirtiliyor. 5 Aralýk Perþembe günü saat dolaylarýnda tüm il genelinde bir patlama sesi ve bu sese baðlý olarak ev ve iþyerlerinde de sallanma hissedildi. Konuyla ilgili olarak Nevþehir Gazete haber merkezine de çokça ihbar ulaþýrken, yaptýðýmýz araþtýrmada polis, hastane ve itfaiye ye herhangi bir ihbar ulaþmazken, olayýn 2000 Evler bölgesinde bir taþ ocaðýndan geldiði bilgileri iletildi. Ayrýca yakýn bir mevkii ye uçak ya da helikopter düþtüðü söylentileri de yer alýrken, Kapadokya Doðalgaz iþletme Müdürlüðü ile yaptýðýmýz görüþme dede, kendilerine Dedeman Otel civarýndan ihbar geldiði ve araþtýrmanýn devam ettiði bilgisine ulaþtýk. Ýþletme yetkilileri kendi yaptýklarý tespitlere göre doðal gazdan kaynaklý bir patlama olayýnýn olmadýðý ilettiler. Ayrýca olayla ilgili olarak sosyal paylaþým sitelerinde de çeþitli ihbarlar yayýlýyor. Ýþte onlardan bazýlarý: Bir F16 uçaðý alçak uçuþ yaptý. Havada oluþan basýnç, patlama sesi olarak bulunduðumuz bölgeye yansýdý Baþka bir ihbar: Öðretmenevi önünde belediye ekipleri yüksek gerilim zemin kablosuna olarak katýlacaðý bildirildi. ALTIOK, ayrýca verdiði bilgiye göre Pazar günü ilçemizde CHP nin yapacaðý eðilim yoklamasýnda çýkacak sonuca göre tüm il ve ilçelerde olduðu gibi 1. gelen Aday Hacýbektaþ ilçe yönetimi ve Nevþehir il yönetimlerince parti genel merkezine önerileceði, CHP Genel merkezince de deðerlendirilerek 1. gelen adayýn atanacaðýný belirtti. Önümüzdeki yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisinden Hacýbektaþ ta belediye baþkan aday adayý olarak açýklanan ve alfabetik sýraya göre aþaðýda isimlerini sýraladýðýmýz 8 aday eðilim yoklamasýnda 1. sýrayý almak için yoðun bir þekilde çalýþýyor. CHP Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Aday Adaylarý 1- Ali KAÝM 2- Ali KURNAZ 3-Ali Rýza SELMANPAKOÐLU 4-Bayram AYVAZOÐLU 5-Durur GÖK 6-Mustafa ÖZCÝVAN 7-Recai AKSU 8-Vedat KILIÇ kepçe ile takýlýnca su ve elektriðin birleþmesinden büyük bir patlama oldu Konuyla ilgili geliþmeleri, sizlere aktarmaya devam edeceðiz. ÝÞTE PATLAMANIN GERÇEK SEBEBÝ Sarsýntý ve patlama sesinin sebebinin deprem olmadýðý kesinleþti. Nevþehir'in birçok mahallesinde duyulan patlama sesi ve sarsýntý nedeniyle yaþanan panik ve akabindeki merak ilgilileri harekete geçirdi. Nevþehir öðle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nden 2000 Evler Mahallesi'ne kadar birçok mahallede duyulan patlama sesi ve sarsýntýyla alakalý inceleme ve araþtýrmanýn devam ettiðini, deprem ihtimali olduðu belirtilmiþti. Kapadokya TV Genel Yayýn Yönetmeni Behçet Alkan, Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Baþkanlýðý ile canlý telefon baðlantýsý yaptý. Kapadokya TV'de yayýnlanan haber bülteninde yetkililerin verdiði bilgiye göre, gün içerisinde ülke genelinde ufak çaplý sarsýntýlar yaþandýðýný, Nevþehir ve çevresinde deprem ve benzeri bir sarsýntý meydana gelmediðini belirttiler. Kapadokya TV'ye yapýlan bu resmi açýklamanýn ardýndan polis, yakýn çevreye düþen bir uçak veya çevredeki taþ ocaklarýnda patlatýlan büyük bir dinamitin patlamasýyla bu olayýn yaþanmýþ olabileceði ihtimali üzerinde duruldu Hacýbektaþ ilçe merkezindeki tüm CHP üyelerin katýlýmý ve özgür iradeleri ile yapýlacak olan seçim, parti üyeleri ve Ýlçe adýna önemli bir demokrasi sýnavý olacaktýr. Yaþamak istediðimiz Hacýbektaþ ý geliþtirmek, imar ve mamur hale getirmek için- Hacýbektaþlý olarak huzurlu, mutlu ve yüreði sevgi dolu ön yargýlardan uzak yüz yüze bakabilmek için- Bireyi, ailesi, sokaðý, mahallesi, köylüsü, beldesi, ilçesiyle el ele; derdi, tasayý, sorunlarý, zorluklarý aþabilmek için- Birlikte baþarmak, kültürüyle, insanýyla ismine yakýþýr bir Hacýbektaþ kurabilmek için; Cumhuriyet Halk Partili üyelerin Pazar günü göstereceði eðilimde 1. sýrada çýkacak aday ismi büyük önem taþýyor. Hacýbektaþ halký ile birlikte güzel yarýnlara açýlan kapý olmasý dileðimizle, Belediye Baþkaný olma yarýþýndaki adaylara baþarýlar dileriz. ÖZÜR: Gazetemizin yerelde daðýtýlan 4 Aralýk 2013 günkü baskýsýnda; Hacýbektaþ Belediye Baþkan Aday Adaylarýndan Sayýn Mustafa ÖZCÝVAN IN adý yazýlmamýþtýr. Sayýn Mustafa ÖZCÝVAN dan, CHP Ýlçe Örgütünden ve okuyucularýmýzdan özür dileriz. GÖKTAÞI DÜÞTÜ ÝDDÝASI 20 Temmuz Ýlköðretim Okulu'nda eðitim gören Ahmet Efe Dedeoðlu adlý öðrenci baþta olmak üzere okul bahçesinde bulunan öðretmen ve öðrenciler olayýn ardýndan Kapadokya TV'yi arayarak gördüklerini anlattýlar. "Gökyüzünde çok hýzlý bir þekilde þehrin batý tarafýnda doðru cisim düþtü. Havada ýþýk saçýyordu, düþünce büyük bir patlama sesi meydana geldi" dediler. Kapadokya TV muhabirleri bilgiyi polisle paylaþtý, ihbarýn olduðu geniþ alanda herhangi bir zarara neden olup olmadýðý veya büyüklüðüyle ilgili araþtýrma yapýlýyor. Kaynak:Nevþehir Gazete

4 Öncelikle yanlýþ anlamaya mahal vermemek için Gülen Cemaati ile Bektaþilik arasýndaki analojinin özsel deðil, tamamen biçimsel açýdan olduðunu söylememiz gerekir. Bu benzetme biraz da devlet ile toplum arasýndaki tarihsel iliþkide neden tarikat/cemaat gibi sosyal birimlerin ortaya çýkmakta olduðunu güncel geliþmeler ýþýðýnda anlamaya yöneliktir. Bektaþiliðin sosyal, ekonomik, eðitsel, askeri ve siyasal alandaki (Osmanlýda) tarihsel iþlevi ile Cemaatin bugünkü iþlevi arasýnda benzerlikleri ortaya çýkarmak, deðiþmeyen yapýsal özellikler ile deðiþmekte olan devingen özellikleri anlamamýzý da kolaylaþtýracaktýr. Bugüne geldiðimizde; AKP ile Cemaat arasýndaki kavga dershaneler üzerinden irtifa kazanarak devam ediyor. Gerilimin sadece dershaneden veya MÝT krizinden kaynaklý olmadýðýný artýk herkes farkýnda. Sorun aslýnda devlet-toplum-piyasa üçgeninde olgunlaþan çeliþkilerin vücuda gelmesinden ibaret. Üç eksenin güç çekiþmelerini izlediðimiz sahnede Cemaat ve AKP den baþka Kürt hareketi de üçüncü bir aktörse de þimdilik sahneye çýkmak yerine oyunun nereye varacaðýný izlemekle yetiniyor. Ancak sahnenin bölgesel tarafýnda Kürt hareketi de aktörlüðünü devreye sokuyor. Üç aktör de gerilim alanlarýnda diðer aktörlerle de iliþkilere girebiliyor, farklý güç kombinasyonlarýný devreye sokabiliyor. Barzani ve onun gölgesinde kurulacak parti bunun tipik örneði. Güç denklemleri arttýkça mevzi savaþlarýnýn strateji ve taktikleri de þekil deðiþtiriyor. Ýþte Bektaþilik, bu noktada, Osmanlý dan bugüne deðiþmeyen devlet stratejisinin tarihsel tipik bir sosyal birimi olduðu için bugüne de ýþýk tutuyor. Özellikle de AKP-Gülen gerilimini anlamak için önemli bir anahtar oluyor. Devlet gibi AKP, liberal gibi Cemaat AKP devletleþmek istedikçe iktidarýný paralel devlet örgütlenmeleriyle paylaþmak istemiyor. Devletin rengini aldýkça AKP, devlet gibi bakmaya baþlýyor. Devletin bu topraklarda kendini baba-oðul iliþkisi gibi topluma dayattýðý paternalist veya patrimonyal geleneðinden AKP de nasipleniyor. Demirel figürü gibi Erdoðan da millet ailesinin muhafazakâr demokrat babasý rolüyle egemenlik sahnesini doðallaþtýrmaya çalýþýyor. AKP sadece devletleþmiyor ve buna koþut olarak derin devlet kavgasý yürütmüyor, ayný zamanda bölgeselleþmek istedikçe de bölgenin karakterini almaya baþlýyor. Nitekim Suriye nin iç iþlerine karýþa karýþa Suriyeleþiyor AKP. Eski saðýn kalýntýlarýyla, taþra burjuvazisiyle, piyasaya uyumlu Milli Görüþçü lerle, liberallerle, Cemaat le vb ile kurulan ittifakýn bir koalisyonu olan AKP, liberallerden sonra Cemaat le de köprüleri attýkça koalisyonu daðýtýyor ve yeni bir koalisyona girmeye çalýþýyor. Yerel seçim ve Cumhurbaþkanlýðý seçimi bugünün siyasal belirlenimleri oluyor. Cemaat ise giderek liberalizme sarýlarak hür teþebbüslük üzerinden meþruluðunu bina etmek istiyor. Ancak ne devletleþmek isteyen AKP tam devlet olabiliyor, ne liberalleþmek isteyen Cemaat tam liberal olabiliyor. Ýkisi de gibi sýnýrýnda, idareli pozisyonlarda kalýyor. Bu sýnýr, devletin yapýsal bir sýnýrý oluyor. Bektaþilik ve Cemaat Bektaþilik baþka tarikatlar gibi sadece Osmanlý da deðil, diðer beyliklerde de toplumsal örgütlenmenin en önemli merkezlerinden biriydi. Bu noktada Alevilik/Kýzýlbaþlýk ile Bektaþiliðin farklýlýðýna da deðinelim. Ýlki soya dayanýrken Bektaþilik bir tarikat olarak açýk halde geliþmiþtir. Ýnanç referanslarý, ritüelleri ortaktýr ancak siyasal iþlevleri çok farklý olmuþtur. Her þeyden evvel Bektaþilik kýrsal deðil þehirli bir örgütlenmedir. Bulunduðu þehirlerin sýnýfsal ve sosyal kompozisyonunun denetiminde önemli rol oynamýþtýr. Osmanlý da her sýnýfýn kendine özgü mantýðýný üyelerine veren, yaþam biçimini öðreten bir pirlik bulunuyordu. Yeniçeriliðin önemli bir bölümünün pirliðini Bektaþiler yürütmekteydi. Keza Bektaþilik, esnaflýlýðýn felsefesi olan fütüvvet kültüründe de etkiliydi. Ama en önemlisi devþirme sistemindeki rolüydü. Fethedilen gayrimüslim yerlerin çocuklarýnýn yetiþtirildiði ocaðýn terbiyecisi iþlevleri vardý. Balkanlar daki Osmanlý yayýlmasý Bektaþiliðin esnek inanç felsefesi aracýlýðýyla daha rahat olmaktaydý. Tarihçi Ömer Lütfi Barkan bunlarýn öncelleri olan göçebe aþiretlerindeki derviþlerin iþlevini Ýstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Derviþleri olarak özetliyor. Selçuklu nun yýkýlmasýnda, Rum illerinin Ýslamlaþmasýnda rol oynayan derviþlerinin mirasýnýn bir yönü Osmanlý devlet sistemi içinde Bektaþiliði yaratmýþtý. Göçebeliðin savaþçý kiþiliðindeki Gaza kültürü Osmanlý nýn fetih motivasyonunda Bektaþi hýrkasýyla Yeniçeri Ocaðý nda hayat buluyordu. Zamanla ekonomik ve toplumsal sistem bozuldukça siyasal alanda çatýþmalar baþ gösterdi. Mültezimlik yaygýnlaþtýkça çözülme arttý. Devlet kendini yeniden organize etmek isteyip yönünü Batýlýlaþmaya çevirdi ve gücünü Yeniçeriler le paylaþmak istemedi. Vaka-i Hayriye (1826) ile hem Yeniçeriliði ortadan kaldýrdý hem de pirliðini yapan Bektaþiliði yasakladý. Osmanlý, Bektaþiliðin yerine yeni tarikatlar ikame ederken Bektaþilik kýlýk deðiþtirerek Jön Türkler in bir bölümünün örgütlenmesinde gizli itici güç rolü oynadý. Keza Cumhuriyet döneminde de bu rolü yeni birimlere devretti. Tarikatlar yasaklanýnca onlarýn rolünü ise masonlar üstlene geldi. Cemaat(ler) iþte masonlara kadar gelen örgütlenmenin çatýþmalý bir devamý oldu. Cemaat ile Bektaþiliðin biçimsel benzerliklerine gelirsek; týpký Bektaþiler gibi Cemaat de maksimalist/yayýlmacýdýr (yurt dýþýndaki okullar, iþadamlarýnýn yatýrýmlarý vb). Bektaþilik bunu o dönemin koþullarýnda Gaza ruhu na göre savaþarak yaparken Cemaat bugünün küresel kapitalizmine uyum açýsýndan yapmaktadýr. Ekonomi cihadý, eðitim cihadý bunun tipik göstergeleridir. Keza Bektaþilik nasýl Yeniçeri Ocaðý nýn pirliðine soyunduysa Cemaat de baþta Emniyet olmak üzere tüm güvenlik ve istihbarat sisteminin pirliðine soyunmak istemiþtir (Þamil Tayyar Emniyeti Cemaat e býraktýk diyerek bunu teyit etmiþtir). Cemaat in pirliði devletin sýnýrlarýný zorladýðý için tehlikeli görülmüþ, 2004 teki MGK de bitirme kararýna baðlanmýþsa da emperyalistlerin bölgesel politikalarýndan ötürü uygulanmasý ertelenmiþti. Cemaat in Alt-Hegemonyalarý Bektaþiliðin esnaflýktaki fütüvvet etkisi gibi Cemaat de taþra burjuvazisinin ve esnafýn sosyal örgütlenmesinde ve manevi yönünde etkili olmuþtur. Ýþ çevresinde TUSKON, sosyal dayanýþmada Kimse Yok Mu Derneði, sendikalaþmada Aktif Eðitm Sen gibi formel örgütlenmelerinin yanýnda ýþýk evleri gibi enformel insan devþirme sistemleriyle de örgütlenmeler derinleþtirilmiþtir. AKP ile girdiði kavgada bu tip örgütlenmelerin her alanda daha da artacaðýný söyleyebiliriz. Bütün bu alanlardaki eðitsel motivasyonunu ise Bektaþiliðin cem muhabbetleri gibi kah televizyondan Gülen i izleyerek kah ýþýk evlerinde Nurculuðun ve Gülen in öðretilerini kendi sosyal alanýna aðabeyler, ablalarýn tefsiri ile güncele uyarlayarak gerçekleþtirmiþtir. Aksiyon insaný tarafýndan maddi pratiðe döndürülen her davranýþýn deðerini cemaat toplumda örnek olabilecek veya kendi tabirleriyle temsil gösterilebilmesiyle ölçmüþtür. Cemaat in camia bilinci, burjuvazi ile iþçiyi ayný zeminde buluþtururken yardýmlaþma, dayanýþma aðlarý ve dini ideal saikler sayesinde tüm çeliþkilerin üzeri örtülmüþ, Gramsci nin ifadesiyle kültürel hegemonya böylelikle camia içerisinde althegemonyalara dönüþtürülmüþtür. Aslýnda bu örgütlenme, paternalist devlet geleneðinin sivil toplumdaki bir tezahürüdür de. Piyasalaþan toplumda, sosyal devletin azaltýlmasýyla güvencesiz ve güvenliksiz kalan bireylerin sivil alandaki bu tip paternalist aðlara kapýlmasý, hiyerarþik yapýda baðýmlýlaþtýrýlmasý kaçýnýlmazdýr. Cemaat bunu diðer alanlarla uyumlu yaptýðý için toplumda ve siyasal alanda da etki gücüne sahip olmaktadýr. AKP nin rahatsýzlýðýnýn bir nedeni bürokratik yapýdaki paylaþým kavgasý iken önemli bir nedeni de sivil alandaki Cemaat in bu althegemonyasýdýr. Bu yüzden AKP gittikçe Milli Görüþ kadrolarýný yeniden devþirmeye ve sivil toplumda örgütlenmeyi yaygýnlaþtýrmayý da gündemine almýþtýr. Cemaat, sivil alandaki burjuvazi, emek, gençlik örgütleniþi kavgasýný sadece AKP ile vermemekte, Kürt illerinde Kürt hareketi ile de vermektedir. KCK nin örgütleniþinden ve özerklik vurgusundan duyduðu rahatsýzlýk da buradan kaynaklýdýr. Bu topraklarda devlet maslahatý dinden, dinsel örgütlenmeden hep daha önce gelmiþtir. Devletleþtiðini zanneden AKP nin yaptýðý aslýnda taþeron bir devlet refleksidir. Despotik devlet geleneðinin yeni paternalizmlerle bütünleþmesinin son güncellemesi olan AKP kýsa vadede Cemaat i belli bir noktaya çekebilse de uzun vadede Cemaat in yaygýnlýðý daha etkili gözükmektedir. Zira üretken faal nüfustaki örgütlülüðü onu daima dinamik kýlmaktadýr. Bektaþi/Yeniçeri benzetmesinden devam edersek; MÝT krizi Cemaat in bir meydan okumasýydý, dershanelerin kapatýlmak istenmesi ise AKP nin Cemaat e yönelik Vaka-i Hayriyesi dir aslýnda. Cemaat ve cemaat tipi paternalist, hegemonyacý örgütlenmelerin de, AKP gibi kendini devlet gibi gören iktidarlarýn da tek alternatifi her alandaki özgürlükçü kolektivist örgütlenmelerdir. *Ankara Üniversitesi, DTCF Sosyoloji Kaynak:BirGün Pazar Eki

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı