MİKROELYAFIN BOYANMASINDA ULTRASONİK ENERJİNİN ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİKROELYAFIN BOYANMASINDA ULTRASONİK ENERJİNİN ETKİSİ"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s MİKROELYAFIN BOYANMASINDA ULTRASONİK ENERJİNİN ETKİSİ Nigar MERDAN *, Yusuf İNANICI** Geliş: 04/06/2010 Kabul: 04/08/2010 ÖZET Tekstil endüstrisindeki kullanımı ve fonksiyonel özellikleri nedeni ile son yıllarda önem kazanan poliamid mikroelyaf malzemenin, Color Index Reactive Black 5 (Remazol Black B HOE) ile boyanmasında, boyama kinetikleri incelenerek klasik boyama yöntemi ile ultrasonik enerjinin kullanıldığı yöntem; % çekim, yıkamada uzaklaşan boyarmadde, % fiksaj değerleri, signifikant hız, yarı boyama süresi, standart afinite ve difüzyon katsayısı değerleri açısından karşılaştırılmıştır. Ayrıca konvansiyonel ve ultrasonik yöntemler ile boyanmış örnekler; yıkama, ışık, sürtünme ve ter haslık değerleri ve kolorimetrik ölçümlerden elde edilen ΔE*, ΔL*, Δa* ve Δb* değerleri açısından da karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler Ultrasonik yöntem, konvansiyonel yöntem, boyama kinetiği, poliamid mikrolif, reaktif boyarmadde THE EFFECTS of ULTRASONIC ENERGY IN DYEING of MICROFIBER ABSTRACT Dyeing of Polyamide microfiber material, which has become more important in recent years due to its use in textile industry and its functional features, with Color Index Reactive Black 5 (Remazol Black B Hoe), dyeing kinetics was studied and conventional dyeing method and the method in which ultrasonic energy is used were compared from the point of view; dye uptake%, dyestuff amount, which moves away during washing, fixation:%, significant rate, half dyeing time, standart affinity and diffusion coefficient. Also, the samples, which had been dyed by using conventional and ultrasonic methods, were compared from the point of view washing, light, perspiration and rubbing fastness as well as the values ΔE*, ΔL*, Δa* and Δb*, which were obtained from colorimetric measurements. Keywords Ultrasonic method, conventional method, dyeing kinetics, polyamide microfiber, reactive dyestuff. * *İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, **Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim

2 Nigar MERDAN, Yusuf İNANICI 1.GİRİŞ Ultrasonik ses dalgaları, insanın işitemeyeceği frekanslara sahiptir ve insan kulağı 16 Hz-16kHz arasındaki ses dalgalarını işitebilirken ultrasonik ses dalgaları 20kHz- 20MHz arasındaki frekanslara sahiptir. Ultrasonik enerjinin gücü, kimyasal etkisini kavitasyon olayı yoluyla ortaya çıkarır. Herhangi bir ses dalgası gibi ultrasonik enerji de dalgalar yolu ile iletilmektedir. Bu dalgalar içinden geçmekte olduğu ortamın molekül yapısında sıkışma ve gevşemeler oluşturmaktadır. Sıvıya yeterli miktarda negatif basınç uygulandığında sıvıda parçalanma gözlenir ve kavitasyon baloncukları oluşur. Birbirini takip eden sıkıştırma periyodlarında bu baloncuklar birbirine çarparak büyük miktarda enerjinin açığa çıkmasına neden olur [1]. Tekstil yaş işlemlerinde ultrasonik enerjinin kullanımı, işlem süresi, enerji ve kimyasal maddelerin tasarrufu ve ürün kalitesinin arttırılması açısından yarar sağlamaktadır. Katı/sıvı ara yüzünde oluşan kavitasyon neticesinde sıvıdan katıya doğru kütle transferinde artış olmaktadır [2 ]. Ultrasonik enerjinin endüstriyel boyutta kullanılabilirliği için makine dizaynında; banyodaki homojenite ve ultrasonik basınç dağılımı, transduserlerin pozisyonu, kumaşın makineden geçiş şekli, banyo sıcaklığı gibi konulara dikkat çekilmektedir[3]. Reaktif boyamaların son yıkamalarında ultrasonik probun kullanıldığı yöntemde yıkama haslıklarının daha iyi olduğu, [4] selülozik liflerin reaktif boyalarla boyanmasında boyama ve haslık özellikleri açısından sonikasyonun olumlu etkisinin olduğu, [5,6] dispers boya ile PES boyamada sonikasyonun lifin Tg değeri ve boyama hızı ve boya çekimi üzerinde etkisinin olmadığı [7 ], reaktif boyarmaddelerle PA ve PA/lycra karışımı malzemenin boyanmasında ultrasonik yöntemde daha fazla boya adsorbsiyonu olduğu ancak, boyamaların haslık özelliklerinde etkili olmadığı [8-9], reaktif boyarmaddelerle Nylon 6 boyanmasında boyamaların renk kuvvetinin daha iyi olduğu, boyarmadde moleküllerindeki de-aggregation dan dolayı difuzyonun daha iyi olduğu ve ultrasonik enerjinin boyarmadde - lif kovalent bağ fiksasyonunda etkili olabileceği belirtilmektedir [10]. Mikrolifler su geçirmezlik ve hava geçirgenlik özellikleri nedeni ile son yıllarda özellikle spor, moda ve fonksiyonel giysiler için üretilmektedir [11]. Poliamid mikrolif ve bu lifin doğal liflerle karışımları da gelecekte belirli bir öneme sahip olacaktır. Reaktif boyarmaddeler, taşıdıkları reaktif gruplar nedeni ile farklı reaktivite özelliklerine sahiptir. Boyarmaddenin kromofor grubuna bağlı olarak substantivite özelikleri de farklı olmaktadır. Triazin halkası içeren reaktif boyarmaddeler, selülozdaki OH gruplarıyla substitüsyon yoluyla kovalent bağ oluşturur. Bu araştırmada kullanılan, reaktif grubu sulfatoetilsulfon olan reaktif boyarmaddeler, bazik ortamda yüksek reaktiviteye sahip olan vinilsulfon grubuna dönüşmekte ve elyafla eter bağı oluşturmaktadır. Vinilsülfon-monoklorotriazin yapısı içeren bifonksiyonel reaktif boyarmaddeler ise selülozik elyafın fonksiyonel grupları ile 32

3 İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Güz 2010 hem nükleofil sübstitüsyon hem de adisyon mekanizmalarına göre kovalent bağ oluşturmak üzere bağlanır. Boyarmadde moleküllerindeki bu reaktif gruplar, boyama reaksiyon hızında elyaf - boyarmadde arasındaki bağın kararlılığında ve boyamaların haslıklarında etkili olmaktadır[12-13]. 2.MATERYAL VE YÖNTEM 2.1.Materyal Boyarmadde Bu çalışmada Color Index Reactive Black 5 (Remazol Black B - HOE - kromofor grubu disazo, reaktif grubu vinilsülfon/vinilsülfon yapısında olan ticari reaktif boyarmadde) saflaştırılmadan kullanılmıştır. Materyal Çalışmada, numarası 184/195 dtex olan poliamid mikroliften üretilmiş (Tactel ICI) hava jetli tekstüre iplik kullanılmıştır. İplik çapı 162 μm ve lif çapı ise μm dir. İpliğin kopma dayanımı 25 cn/tex ve kopma anında uzama oranı da %46 dır. Cihazlar - Schimadzu UV-1200 UV-görünür alan spektrofotometresi - Sonifier 250 (Branson) ultrasonik prob - Colorgen renk ölçüm cihazı 2.2.Yöntem - Spektrofotometrik ölçümler Boyarmadde çözeltileri ile yapılan spektrofotometrik ölçümler, Schimadzu UV-1200 UV-görünür alan spektrofotometresi kullanılarak yapılmıştır. Ölçümlerde tungsten flamanlı lamba ışık kaynağı olarak kullanılmış ve ölçümler 1cm lik cam küvetlerde (Hellma) gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada öncelikle, kullanılan boyarmaddenin maksimum absorbans değeri (λmax) tespit edilmiştir. Daha sonra boyarmaddenin çok seyreltik konsantrasyonlardaki çözeltilerinin, boyarmaddenin maksimum absorbsiyonunda (λ max) yaptıkları absorbans değerleri ölçülmüştür. Elde edilen değerlerden en küçük kareler metodu kullanılarak boyarmaddenin λmax daki kalibrasyon (konsantrasyon-absorbans) doğrusu elde edilmiştir[14]. Boyarmaddenin λmax değerlerini belirlemek için önce 1 g/l lik stok boyarmadde çözeltisi hazırlanmış ve bu stok çözelti 100 ml lik balonjojelerde seyreltilmek sureti ile g/l, g/l ve g/l lik boyarmadde çözeltileri hassas olarak elde edilmiştir. Çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan destile su kör banyo olarak kabul edilerek nm arasında spektrofotometrik ölçümler yapılmıştır. Bu ölçümlerden elde edilen dalgaboyu-absorbans grafiklerinden de 33

4 Nigar MERDAN, Yusuf İNANICI boyarmaddeye ait λmax değeri belirlenmiştir. Çalışmada boyama kinetiği incelenen boyarmadde için λ max = 505 nm dir (Şekil 1). CI Reactive Black 5 dalgaboyu - absorbans eğrileri 0,1 0,08 absorbans 0,06 0,04 0, dalgaboyu, nm g/l g/l g/l Şekil 1. Dalgaboyu - absorbans eğrileri Boyarmaddenin kalibrasyon doğrusunu elde etmek için 1 g/l stok boyarmadde çözeltisinden , 0.001, 0.002, 0.004, 0.008, 0.01, 0.015, 0.02 ve 0.04 g/l lik daha seyreltik boyarmadde çözeltileri hazırlanmış ve bu çözeltilerin 505 nm deki spektrofotometrik ölçümlerinden absorbans değerleri elde edilmiştir. Bu değerler yardımı ile oluşturulan kalibrasyon doğrusu Şekil 2 de gösterilmektedir. Kalibrasyon doğrusu y = x ( r = ) 0,4 absorbans 0,3 0,2 0,1 0 0,0005 0,0105 0,0205 0,0305 konsantrasyon, g/l Şekil 2. Kalibrasyon doğrusu 34

5 İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Güz Boyama Ultrasonik enerji kullanılarak yapılan boyama işlemlerinde sonikasyon kaynağı olarak Sonifier 250 (Branson) ultrasonik prob kullanılmıştır. Cihazın output control ayarı 4 e ayarlanmış ve 1/ 4 lik prob ucu kulanılmıştır. Boyama işlemleri sırasında cihazın duty cycle ayarı hold da tutulmuş ve prob ucu boyama flottesi içerisine 1cm daldırılarak işlem gerçekleştirilmiştir. Ultrasonik prob ile 80 C nin üzerindeki sıcaklıklarda çalışıldığında sonikasyon gücü azalmaktadır[15]. Yapılan ön denemelerde boyamaların tekrarlanabilirliğinin ancak uzun flotte oranlarında sağlanabildiği belirlenmiştir. Bu nedenle çalışmada maksimum boyama sıcaklığı 70 C, flotte oranı ise 1:600 olarak alınmıştır. Bütün boyama işlemlerinde materyal ağırlığı 1.5 g olarak alınmıştır. Çalışmada kullanılan reaktif boyarmadde ile Tablo 1 de verilen boyama koşuluna göre hem konvansiyonel hem de ultrasonik yönteme göre mikroelyaf malzeme boyanmıştır. Boyamaya 40 C de başlanmış ve 40 C de 10 dakika çalışıldıktan sonra flottenin sıcaklığı 20 dakikada 70 C ye yükseltilmiştir. Bu sıcaklıkta 20 dakika daha çalışıldıktan sonra flottenin ph değeri asetik asit ile 5.5 a getirilmiş ve aynı sıcaklıkta 20 dakika daha çalışılmıştır. Boyamadan sonra uygulanan yıkama koşulları Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 1. Boyama Koşulu Flotte oranı: 1:600 Sodyum sülfat kalsine: 40 g/l Renk Şiddeti: %1 ph: 5.5 (asetik asit ile) Süre: 70 dakika ph ayarının dışında tüm maddeler boyamanın başlangıcında ilave edilmiştir. Tablo 2 Yıkama Koşulu C t(dak) Yıkama flottesi Flotte miktarı 1.yıkama Destile su 75 ml 2. yıkama g/l Foryl 100 (Türk - Henkel) - noniyonik yapıda yıkama maddesi - 75 ml -% Çekim değerlerinin ve yıkama işlemlerinde uzaklaşan boyarmadde miktarının bulunması Süre - % çekim eğrileri belirlenirken boyamanın başlangıcından itibaren 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ve 70. dakikalarda boyama flottesinden 5 er ml örnek alınmış 35

6 Nigar MERDAN, Yusuf İNANICI ve bu örneklerin spektrofotometrik ölçümleri gerçekleştirilerek absorbans değerleri bulunmuştur. Absorbans değerlerini kalibrasyon denkleminde kullanarak, boyamanın yukarıda belirtilmiş dakikalarda flottedeki boyarmadde konsantrasyonları bulunmuş, bu veriler yardımı ile % çekim değerleri hesaplanmıştır (Formül 1). % çekim değerleri kullanılmak sureti ile süreye bağlı % çekim eğrileri oluşturulmuştur (Şekil 3). % Çekim = [(c 1 c 2 ) / c 1 ] x 100 ( 1 ) c 1 = Başlangıç konsantrasyonu, g/l c 2 = Boyamanın x. dakikasındaki konsantrasyon, g/l Boyamalardan sonraki yıkama işlemleri ile yıkama flottelerine transfer edilen boyarmadde miktarı da Formül 2 ye göre hesaplanmıştır. Yıkama flottesindeki boyarmadde miktarı (g) = (c x V) / 1000 ( 2 ) - % fiksaj V: boyama flottesi hacmi, ml c: yıkama flottesindeki boyarmadde konsantrasyonu, g/l Materyale fikse olan boyarmadde miktarı, boyarmaddenin maksimum % çekim değerinde lifteki boyarmadde miktarından yıkama ile uzaklaştırılan toplam boyarmadde miktarının farkı alınmak sureti ile hesaplanmış ve bu değer yardımı ile çalışmada kullanılan üç boyarmadde için % fiksaj oranları bulunmuştur. -Signifikant hız Boyamanın düzgünlüğü hakkında yorum yapılabilmesi için boyarmaddenin lif tarafından alınma hızının belirlenmesi gereklidir. Hesaplanan signifikant hız, boyarmaddenin lifler tarafından düzgün alınıp alınmadığını ifade etmek için yeterli değildir. Fakat yine de boyamaların birbiri ile karşılaştırılmasında signifikant hızı düşük olan boyamanın diğerine göre daha düzgün olduğu ifade edilebilir. Signifikant hızın hesaplanmasında ordinata lif tarafından alınan boyarmadde % si, apsise de boyama süresi yerleştirilerek boyarmadde alınma eğrisi çıkartılır. Ancak boyarmaddenin % çekim değeri kaç olursa olsun bu değer 100 kabul edilip, diğer değerler de bu değere göre düzeltilerek relatif boyarmadde % değerleri bulunur. Bu şekilde elde edilen çekim eğrisi, doğru poligonu ile bölümlere ayrılır ve Formül 3 te verilmiş olan bağıntıya göre hesaplanır[16]. Vsig = V böl x ΔCR / 100 ( 3 ) Vsig : Signifikant hız (%/dak) 36

7 İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Güz 2010 V böl : Çekim eğrisinin bir doğru bölümü için ortalama boyama hızı (%/dak) ΔCR : Çekim eğrisinin bir doğru bölümü için, bu bölümün başı ve sonu arasındaki relatif boyarmadde % si farkı -Yarı boyama süresi Boyamada life alınan maksimum boyarmadde miktarının yarısının life çektirilmesi için geçen süreye yarı boyama süresi denir. Bu değer signifikant hız gibi boyarmaddenin lif tarafından düzgün alınabilmesi için önemlidir. Yarı boyama süresi kısaldıkça boyamalarda düzgünsüzlük riski artmaktadır. Yarı boyama süresi boyarmaddeye ait % çekim eğrileri yardımı ile belirlenebilmektedir. -Standart Afinite Standart afinite değerleri birbirine yakın olan boyarmaddeler kombinasyon boyamalar için uygundur[17]. Daha sonra yapılacak çalışmalara ışık tutabilmesi açısından bu boyarmaddenin bu lif için standart afinite değeri Formül 4 e göre hesaplanmıştır[18]. -Δμ = R x T x [ ln [D] ф / [D] σ ] ( 4 ) -Δμ : Standart afinite (kj/mol) R : Gaz sabiti (8.315 J/mol.K) T : Mutlak Sıcaklık K [D] ф : Lif üzerindeki boyarmadde (g/kg) [D] σ : Boyama flottesindeki boyarmadde (g/l) -Difüzyon katsayısı Kombinasyon boyamalardaki boyarmadde seçiminde boyarmaddelerin difüzyon hızlarının birbirine yakın değerlerde olması gereklidir[17]. Yarı boyama süresindeki difüzyon katsayıları Formül 5 e göre hesaplanmıştır[18]. D = x (l 2 / t 1/2 ) (5) D : Difüzyon katsayısı (cm 2 / s) l : Lif çapı (cm) t 1/2 : Yarı boyama süresi (s) 37

8 Nigar MERDAN, Yusuf İNANICI -Boyamaların haslıkları Boyamaların ışık haslık testlerinde TS 1008, yıkama haslıklarında TS 716, sürtünme haslıklarında TS 717 ve ter haslıklarında TS 398 standartları kullanılmıştır. Işık haslıklarının değerlendirilmesinde mavi skala, diğer haslıklarda ise gri skala kullanılmıştır[ ]. -Kolorimetrik ölçümler Boyanan örneklerin % reflektans değerlerinin ölçümleri Colorgen renk ölçüm cihazı ile Dyematch bilgisayar programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçümlerde konvansiyonel yöntemle elde edilmiş örnekler standart olarak kabul edilmiş ve 10 açı altında D/65 ışık kaynağı kullanılmıştır. CIELab sistemine göre renk değerlerinin hesaplanmasında Formül 6 kullanılmıştır[23]. ΔE* = [(ΔL*) 2 + (Δa*) 2 + (Δb*) 2 ] 1/2 ( 6 ) Rengi tanımlamak için tristimulus değerlerinden hesaplanabilen L*, a* ve b* şeklinde üç koordinat kullanılmakta ve birbirine dik açı yapan ve nötral noktada kesişen a* ve b* eksenleri ile bu eksenlerinin oluşturduğu düzleme dik olan L* ekseni esas alınmaktadır. Aynı rengin farklı tonları, a* ve b* eksenleri tarafından oluşturulan düzlem içerisinde nötral noktadan dışarıya doğru uzanan bir hat üzerinde yer almaktadır. L* örnek - L* standard değerinin pozitif olması numunenin standarttan daha açık olduğunu, negatif olması ise daha koyu olduğunu gösterir. a* değerinin negatif olması standarda göre rengin yeşile doğru, pozitif olması ise kırmızıya doğru kaydığını gösterir. b* değerinin negatif olması rengin standart örnekten daha mavi, pozitif olması da sarı nüanslı olduğunu gösterir. 3.Sonuçlar -% Çekim ve Fiksaj Konvansiyonel ve ultrasonik yöntem ile yapılan boyamaların süre - %çekim eğrileri Şekil 3 te gösterilmektedir. Ultrasonik yöntemde konvansiyonel yönteme oranla %34.2 daha fazla boyarmaddenin life transfer olduğu belirlenmiştir. Boyama sonrası yıkamalarda yıkama flottesine geçen boyarmadde miktarı ultrasonik yöntemde %60.6 daha azdır ( Şekil 4 ). 38

9 İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Güz 2010 Çekim eğrileri % çekim konvansiyonel ultrasonik süre, dak. Şekil 3 Boyarmaddenin çekim eğrileri Yıkamalarda uzaklaştırılan boyarmadde boyarmadde, mg 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,668 0,458 0,263 0,263 0, yıkama 2. yıkama toplam konvansiyonel ultrasonik Şekil 4. Yıkamalarda uzaklaştırılan boyarmadde Yıkama işlemlerinde uzaklaştırılan boyarmadde miktarları dikkate alındığında, life fikse olan boyarmadde konvansiyonel yöntemde %39.1, ultrasonik yöntemde ise %64.5 olmaktadır. Ultrasonik yönteme göre boyanmış örnekte boyarmadde fiksajı %39 daha fazladır. - Signifikant Hız - Yarı Boyama Süresi - Standart Afinite ve Difüzyon Katsayısı Konvansiyonel yönteme göre boyamanın signifikant hızı % /dakika, ultrasonik yöntemde ise bulunmuştur. Konvansiyonel yöntemde yarı boyama süresi (t 1/2 ) dakika olarak hesaplanmışken bu değer ultrasonik yöntemde 43.9 dakikadır. Boyamaların % çekim değerleri yardımı ile elde edilen standart afinite değerleri (-Δμ ), konvansiyonel yöntem için kj/mol, ultrasonik yöntemde ise 39

10 Nigar MERDAN, Yusuf İNANICI kj/mol dür. Aynı şekilde boyamaların % çekim değerleri yardımı ile elde edilen difüzyon katsayısı (D) değerleri de konvansiyonel yöntem için 2.49 x10-11 cm 2 /s, ultrasonik yöntemde ise 1.96 x10-11 cm 2 /s dir. - Haslıklar Konvansiyonel yöntemle karşılaştırıldığında ultrasonik enerjinin, Color Index Reactive Black 5 boyarmaddesi ile boyamanın haslıklarında fazla etkili olmadığı belirlenmiştir (Tablo 3). Tablo 3. Boyamaların haslık değerleri Yıkama Işık Sürtünme k u k u k u r s r s y k y k Ter k u ra sa rb sb ra sa rb sb k: konvansiyonel u: ultrasonik r: renk değişimi s: solma y: yaş k: kuru ra: renk değişimi asidik rb: renk değişimi bazik sa: solma asidik sb: solma bazik -Renk CI Reactive Black 5 boyarmaddesi ile yapılan boyamalarda, ultrasonik yöntemle boyanan örnek ile konvansiyonel yöntemle boyanan örnek arasında renk farklığı oluşmuştur (ΔE*= 3.54). Ultrasonik yöntemde boyanan örnek daha koyudur. (ΔL*= -3.36). Burada rengin koyulaşması renk nüansındaki farklılıkların iyileşmesini sağlamıştır. Ultrasonik yöntemde örneğin rengi yeşile doğru kaymış (Δa*= -0.53) ve konvansiyonel yönteme göre mavi nüans artmıştır (Δb*= -0.99) ( Şekil 5). 40

11 İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Güz 2010 Renk değerleri std:konvansiyonel yöntem ΔE*, 3,54 ΔL*, -3,36 Δa*, -0,53 Δb*, -0,99 Şekil 5. Boyamaların renk değerleri C.I. Reactive Yellow 39, C.I. Reactive Red 84 ve C.I.Reactive Blue 69 ile poliamid mikrolifin boyanmasında, boyama kinetiklerinin incelendiği bu araştırmada ultrasonik enerjinin kullanıldığı yöntemin boyarmaddelerin % fiksaj değerine olumlu etkisi ile daha az boyarmadde ve kimyasal madde tüketimini sağlaması sonucu, daha ekonomik boyamalar elde edilebilir. Ultrasonik enerjinin kullanılması ile daha az madde ile daha iyi koruma sağlanabildiğinden hem ekonomi hem de çevre açısından alternatif bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Kaynaklar Mason,T.J, Lormier,J.P., (1988), Sonochemistry: Theory, Applications and Uses of Ultrasound in Chemistry, Ellis Horwood Limited. Duran K.,Bahtiyari M.İ vd., (2006), Ultrasound Technology, Tekstil ve Konfeksiyon, 3, p 155. Perincek S vd., (2009), Design parameter investigation of industrial size ultrasound textile teratment bath, Ultrasonics Sonochemistry, 16, Akalın,M., Merdan,N vd.,(2004), Effects of ultrasonic energy on the wash fastness of reactive dyes,ultrasonics, Volume 42, Issues 1-9, April, p Öner, E., Başer, İ vd., (1995), Use of ultrasonic energy in reactive dyeing cellulosic fabrics, JSDC. Vol111.Sept,p Sun,D.,, Guo, O vd.,(2010), Investigation into dyeing acceleration efficiency 41

12 Nigar MERDAN, Yusuf İNANICI of ultrasound energy, Ultrasonics, Volume 50, Issues 4-5,, p Lee, K.W., Chung, Y.S vd., (2003), Characteristics of Ultrasonic Dyeing on Poly(ethylene Terephthalate) Textile Research Journal, Vol. 73, No. 9, Bayduz,N., İnanıcı,Y.,(1994), Ultrasonik Enerji Kullanılarak Mikroelyafın Boyanması, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul. Merdan,N., Akalın, M vd.,(2004), Effects of ultrasonic energy on dyeing of polyamide (microfibre)/lycra blends, Ultrasonics, Volume 42, Issues 1-9, p Kamel M.M.; El-Shishtawy R.M vd.,(2003), Ultrasonic-assisted dyeing: I. Nylon dyeability with reactive dyes, Polymer International, Volume 52, Number 3, p (8). Hongu, Tatsuya., Phillips, G.O (1990), New Fibres, Ellis Horwood, p: Shore,J (1995), Cellulosic Dyeing, Society Dyers and Colorists. Lewis,D (ed), (1992) Wool Dyeing, Society of Dyers and Colorists. Giles, C.H., (1974) A Laboratory Course of Dyeing, The Society of Dyers and Colourists. Thakore, K.A., Smith, C.B.,(1990), Application of Ultrasound to Textile Wet Processing, American Dyestuff Reporter 1990 p Tekstil ve Konfeksiyon,(anon), (1991) Yıl 1, Sayı 1, s Sumitomo Chemical, (1992), Reaktif Boyarmaddelerle Boyanmış Ürünlerin Problemleri ve Sumifix Supra Boyarmaddelerinin Avantajları, Sumitomo Technical Data. Bird, C.L. (Ed.), Boston, W.S (Ed.).,(1975), The Theory of Coloration of The Textile The Dyers Comp. Pub. Trust. TS 1008; Tekstil Mamullerinin Renk Haslığı, Ksenon Ark Lambası Deneyi. TS 716; Boyalı ve Baskılı Tekstil Mamulleri için Renk Haslığı Deney Yöntemleri Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini. TS 717; Boyalı ya da Baskılı Tekstil Mamulleri için Renk Haslığı Deney Metodları- Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Tayini. 42

13 İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Güz 2010 TS 398; Boyalı ve Baskılı Tekstil Mamulleri için Renk Haslığı Deney Yöntemleri Tere Karşı Renk Haslığı Tayini. Fairchild, M.D., (1997), Color Appearance Models, ISBN , Addision Westley Longman, Inc. 43

TEKSTİLDE UV ABSORBAN MADDE UYGULAMALARI

TEKSTİLDE UV ABSORBAN MADDE UYGULAMALARI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 1-12 TEKSTİLDE UV ABSORBAN MADDE UYGULAMALARI Nigar MERDAN*, Kamil ACAR ** Geliş: 18.03.2009 Kabul: 23.12.2009 ÖZET Tekstiller

Detaylı

Organik Yünün Boyanmasında Alternatif Yöntem Olarak Pamuk Baskı Boyalarının Kullanılması

Organik Yünün Boyanmasında Alternatif Yöntem Olarak Pamuk Baskı Boyalarının Kullanılması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (24-29) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (24-29) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

REAKTİF SİYAH 5 BOYASININ PAMUKLU KUMAŞI BOYAMA DAVRANIŞI: K/S RENK VERİMİ, FİKSAJ VE HASLIKLAR

REAKTİF SİYAH 5 BOYASININ PAMUKLU KUMAŞI BOYAMA DAVRANIŞI: K/S RENK VERİMİ, FİKSAJ VE HASLIKLAR NĞÜ Müh. Bilim. Derg. / NGU J. Eng. Sci. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, (216), 83-88 Nigde University Journal of Engineering Sciences, Volume 5, Number 1, (216), 83-88

Detaylı

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması 1 TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Proje Adı Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması Grup Adı EBRULÎ Hazırlayanlar Meral BENLİ Hayrunnisa KALENDER Haziran-2008 2 Projenin Adı

Detaylı

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 5 Sayı 1 (2017), 35-39 Journal of Bartin University Engineering and Technological Sciences Vol. 5 Issue 1 (2017), 35-39 Bartın Üniversitesi

Detaylı

Dispergatör: Dispers boyar maddenin flotte içinde disperge hâlinde kalmasını sağlar.

Dispergatör: Dispers boyar maddenin flotte içinde disperge hâlinde kalmasını sağlar. 1. Dispersiyon Boyar Maddeleriyle Polyesterin Boyanması Dispers boyar maddenin polyester liflerine karşı afinitesi oldukça yüksektir. Fakat elyaf içine difüzyonu oldukça yavaştır. Dispers boyar maddelerin

Detaylı

GELĠNCĠK (Papaver rhoeas L.)BĠTKĠ ÇĠÇEKLERĠ ĠLE BOYANMIġ YÜNLÜ KUMAġLARIN RENK VE HASLIK ÖZELLĠKLERĠNĠN ARAġTIRILMASI

GELĠNCĠK (Papaver rhoeas L.)BĠTKĠ ÇĠÇEKLERĠ ĠLE BOYANMIġ YÜNLÜ KUMAġLARIN RENK VE HASLIK ÖZELLĠKLERĠNĠN ARAġTIRILMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:10 Sayı 19 Bahar 2011 s.89-99 GELĠNCĠK (Papaver rhoeas L.)BĠTKĠ ÇĠÇEKLERĠ ĠLE BOYANMIġ YÜNLÜ KUMAġLARIN RENK VE HASLIK ÖZELLĠKLERĠNĠN ARAġTIRILMASI

Detaylı

Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi

Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 53-59 Aralık 2008 Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi Mustafa TUTAK 1, * Hüseyin BENLİ 2 1 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

TESTLER. Haslık Testleri. Fiziksel Testler. Boyutsal Değişim Testleri. Ekolojik Testler. Elyaf Analizi Testleri

TESTLER. Haslık Testleri. Fiziksel Testler. Boyutsal Değişim Testleri. Ekolojik Testler. Elyaf Analizi Testleri TESTLER Haslık Testleri Fiziksel Testler Boyutsal Değişim Testleri Ekolojik Testler Elyaf Analizi Testleri Laboratuvar Eğitimi Zafer Güngör 2011 1 Haslık Testleri Laboratuvar Eğitimi Zafer Güngör 2011

Detaylı

SAMBUCUS EBULUS L. (ŞAHMELİK) BİTKİSİNDEN EKSTRAKTE EDİLMİŞ DOĞAL BOYARMADDE ile İPEKLİ MATERYALLERİN BOYANMASI

SAMBUCUS EBULUS L. (ŞAHMELİK) BİTKİSİNDEN EKSTRAKTE EDİLMİŞ DOĞAL BOYARMADDE ile İPEKLİ MATERYALLERİN BOYANMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 12 Sayı: 23 Bahar 2013 s. 103-114 SAMBUCUS EBULUS L. (ŞAHMELİK) BİTKİSİNDEN EKSTRAKTE EDİLMİŞ DOĞAL BOYARMADDE ile İPEKLİ MATERYALLERİN BOYANMASI

Detaylı

REAKTİF BOYARMADDELERDE ALIM VE FİKSAJ SORUNLARI ÖZET

REAKTİF BOYARMADDELERDE ALIM VE FİKSAJ SORUNLARI ÖZET REAKTİF BOYARMADDELERDE ALIM VE FİKSAJ SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Meliha Oktav BULUT Ezgi AKAR ÖZET Selüloz liflerini boyayan boyarmadde grupları içinde geniş renk paleti, parlaklığı, iyi yaş haslıkları,

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL DUYGU ŞENOL ÖĞRENİM DURUMU Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüTekstil Mühendisliği Bölümü (2003-2009) Yüksek Lisans: K. S. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü (1999-2002) Lisans: Hacettepe

Detaylı

Pamuklu Kumaş Üzerinde CI Reaktif Kırmızı 194 Boyasının Relatif Fiksaj, Haslık ve K/S Renk Verimi

Pamuklu Kumaş Üzerinde CI Reaktif Kırmızı 194 Boyasının Relatif Fiksaj, Haslık ve K/S Renk Verimi Erzincan Üniversitesi Erzincan University Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Journal of Science and Technology 2016, 9(1), 19-28 2016, 9(1), 19-28 Araştırma Makalesi Research Article ÖZET Pamuklu Kumaş Üzerinde

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (2017) 50-55 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Pamuklu Bezayağı Kumaşlarda Aşınma Etkisi İle Sürtme Haslığı Değişimi Yahya

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

TKS 4021 Boya teknolojisi

TKS 4021 Boya teknolojisi TKS 4021 Boya teknolojisi RENK VE KİMYASAL YAPI gdgd 3 RENK VE RENKLENDİRME Renkten söz edebilmek için ışığa gerek duyulmaktadır. Işık ise belirli dalga boyu ve frekanstaki elektromanyetik dalgalar olarak

Detaylı

PAMUK LİFLERİNİN FLUORESAN BOYARMADDELER İLE BOYANMASI VE IŞIK HASLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

PAMUK LİFLERİNİN FLUORESAN BOYARMADDELER İLE BOYANMASI VE IŞIK HASLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (REFEREED RESEARCH) PAMUK LİFLERİNİN FLUORESAN BOYARMADDELER İLE BOYANMASI VE IŞIK HASLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A RESEARCH ABOUT DYEING OF COTTON FIBERS WITH FLUORESCENT DYESTUFFS AND

Detaylı

BOYAMA VE BİTİM İŞLEMLERİ TEKNOLOJİSİ

BOYAMA VE BİTİM İŞLEMLERİ TEKNOLOJİSİ BOYAMA VE BİTİM İŞLEMLERİ TEKNOLOJİSİ Ders Notlarına İlave Konular / 30.03.2015 Prof.Dr. Erhan Öner erhan.oner@gmail.com, Oda No: B409 http://www.uzaktanegitimplatformu.com REAKTİF BOYARMADDELER İLE BOYAMA

Detaylı

Fonksiyonel Pamuklu Kumaş Geliştirmek İçin Kullanılan Kimyasalların Reaktif Boyama Özelliklerine Etkisi

Fonksiyonel Pamuklu Kumaş Geliştirmek İçin Kullanılan Kimyasalların Reaktif Boyama Özelliklerine Etkisi ISSN: 2146-8168 Sayı: 11, Yıl: 2015, Sayfa: 83-89 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 12.10.2015 Yayına Kabul Tarihi: 30.11.2015 Baş Editör: Bilge Hilal ÇADIRCI Alan Editörü: Yakup BUDAK Fonksiyonel

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

POLİESTER ESASLI ÖRME KUMAŞLARIN REDÜKTİF YIKANMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR

POLİESTER ESASLI ÖRME KUMAŞLARIN REDÜKTİF YIKANMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR (REFEREED RESEARCH) POLİESTER ESASLI ÖRME KUMAŞLARIN REDÜKTİF YIKANMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR NEW APPROACHES FOR REDUCTIVE WASHING OF POLYESTER KNITTED FABRICS Onur BALCI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

REAKTİF BOYARMADDE İLE BOYANMIŞ-BASILMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE YUMUŞATMA İŞLEMİ SONRASI MEYDANA GELEN RENK DEĞİŞİMİ PROBLEMLERİ

REAKTİF BOYARMADDE İLE BOYANMIŞ-BASILMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE YUMUŞATMA İŞLEMİ SONRASI MEYDANA GELEN RENK DEĞİŞİMİ PROBLEMLERİ REAKTİF BOYARMADDE İLE BOYANMIŞ-BASILMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE YUMUŞATMA İŞLEMİ SONRASI MEYDANA GELEN RENK DEĞİŞİMİ PROBLEMLERİ COLOR CHANGE PROBLEMS AFTER THE USE OF SOFTENERS IN DYED AND PRINTED COTTON

Detaylı

Mahonia aquifolium Nutt. (Berberidaceae, mahonya) Meyvesi ile Boyanmış Yün İpliklerinin Kolorimetrik Özellikleri

Mahonia aquifolium Nutt. (Berberidaceae, mahonya) Meyvesi ile Boyanmış Yün İpliklerinin Kolorimetrik Özellikleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2008, 18(1): 27-33 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 12.06.2007 Kabul Tarihi: 04.02.2008 Mahonia aquifolium

Detaylı

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar 1 TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar TENCEL A100 çeşitleri Lif inceliği Lif uzunluğu Iplik çekim sistemi TENCEL A100 1.25 dtex 38 mm Kısa lif çekim sistemi TENCEL

Detaylı

DİKLOROTRİAZİN REAKTİF BOYARMADDESİ SENTEZİ VE SELÜLOZİK ELYAFA UYGULANMASI

DİKLOROTRİAZİN REAKTİF BOYARMADDESİ SENTEZİ VE SELÜLOZİK ELYAFA UYGULANMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, o 2, 285-291, 2009 Vol 24, o 2, 285-291, 2009 DİKLOROTRİAZİ REAKTİF BOYARMADDESİ SETEZİ VE SELÜLOZİK ELYAFA UYGULAMASI Ayşe MURATHA

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

TEKQUEST P 129. Kuvvetli bir iyon tutucu ve yıkama malzemesi

TEKQUEST P 129. Kuvvetli bir iyon tutucu ve yıkama malzemesi Kuvvetli bir iyon tutucu ve yıkama malzemesi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kimyasal Yapısı Kopolimer karışımı Đyonik

Detaylı

REAKTİF BOYALI ÖRGÜ KUMAŞLARIN PARÇA BASKIDAKİ ISIL İŞLEM SONRASINDA RENK DEĞİŞTİRME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

REAKTİF BOYALI ÖRGÜ KUMAŞLARIN PARÇA BASKIDAKİ ISIL İŞLEM SONRASINDA RENK DEĞİŞTİRME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) REAKTİF BOYALI ÖRGÜ KUMAŞLARIN PARÇA BASKIDAKİ ISIL İŞLEM SONRASINDA RENK DEĞİŞTİRME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF COLOUR CHANGE TENDENCY OF REACTIVE DYED KNITTED FABRICS

Detaylı

% 100 YÜNLÜ DOKUMA KUMAŞIN BAZI DOĞAL BOYARMADDELER İLE BOYANMASI DYEİNG %100 WOOL WOVEN FABRİC WİTH SOME NATURAL DYES

% 100 YÜNLÜ DOKUMA KUMAŞIN BAZI DOĞAL BOYARMADDELER İLE BOYANMASI DYEİNG %100 WOOL WOVEN FABRİC WİTH SOME NATURAL DYES Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 449-455 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 % 100 YÜNLÜ DOKUMA KUMAŞIN BAZI DOĞAL BOYARMADDELER İLE BOYANMASI Mustafa TUTAK 1,

Detaylı

ÇEKTİRMEDE REAKTİF BOYAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ÇEKTİRMEDE REAKTİF BOYAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÇEKTİRMEDE REAKTİ BOYAMAYI ETKİLEYEN AKTÖRLER REAKTİ BOYAMAYI ETKİLEYEN AKTÖRLER Reaktivite? Migrasyon? Difizyon? Washing- Off? Substantivite? Afinite? iksasyon? Hidroliz? Absorbsiyion BOYA MEKANİZMASI

Detaylı

Yıkama İşleminin Bezayağı Kumaşların Sürtme Haslığına Etkileri. Effects of Laundering Process on Rubbing Fastness of Plain Fabric

Yıkama İşleminin Bezayağı Kumaşların Sürtme Haslığına Etkileri. Effects of Laundering Process on Rubbing Fastness of Plain Fabric KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(), 6 KSU. Journal of Engineering Sciences, 7(), Yıkama İşleminin Bezayağı Kumaşların Sürtme Haslığına Etkileri Yahya CAN *, Muhammet AKAYDIN Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi: 08.07.2011 Sayfa: 1 / 1 KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi:

Detaylı

Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması

Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması Büyükakıncı BY1, Özkenar T, Yücel D, Ortaç R 1 Özet Son yıllarda tekstil ürünlerine uygulanan tutum ve görünüm geliştiren

Detaylı

Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması *

Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması * Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması * Dyeing Of Natural And Synthetic Fibres İn Supercritical Carbon Dioxide Media* Kübra KAYA Kimya Anabilim Dalı Bilgehan GÜZEL

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI Ali EKRİKAYA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi KAYSERİ Ömer

Detaylı

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ GRUP İNDİGO GAMZE ÖZEN İHSANİYE YURTTAŞ Danışman: YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN ÖZET: Bu çalışmada piyasada satılan kumaş boyalarının

Detaylı

ERIONYL A dyes POLYAMID BOYAMA

ERIONYL A dyes POLYAMID BOYAMA ERIONYL A dyes POLYAMID BOYAMA The Polyamide Concept PA boyamadaki boya seçimini aşağıdaki şekilde anlatmak istersek; Characteristics / benefits TECTILON dyes monosulphonated acid dyes Açık ve Orta renklerde

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ

DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ Pınar GANİ 1, Selvi DALĞIÇ 2, Cihan İMRE 3, Özlem Esen KARTAL 4* 1,2,3,4 Kimya Mühendisliği Bölümü, İnönü Üniversitesi,

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ RESEARCHING OF EFFECT OF DYESTUFF DISCOLORING MADE BY

Detaylı

TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL MÜKEMMELİYET MERKEZİNDE UYGULANAN TESTLER VE STANDARTLARI (Test Listesi)

TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL MÜKEMMELİYET MERKEZİNDE UYGULANAN TESTLER VE STANDARTLARI (Test Listesi) LİF TEST/ANALİZLERİ STANDARTLAR Numune Miktarı 1 TEK LİF UZUNLUĞU TS 715 ISO 6989 10 g 2 TEK LİF MUKAVEMETİ TS EN ISO 5079 10 g 3 ELYAF İNCELİĞİ(GRAVİMETRİK) TS 2874 EN ISO 1973 10 g 4 PAMUK LİFİNDE OLGUNLUK

Detaylı

Tekstil Boyama Proseslerinde Ultrasonik Teknolojinin Kullanımı. Using Ultrasonic Techonology in Textile Dyeing Process

Tekstil Boyama Proseslerinde Ultrasonik Teknolojinin Kullanımı. Using Ultrasonic Techonology in Textile Dyeing Process Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2014 (62-73) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 1, 2014 (62-73) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

www.salina.com.tr kumaşınızdaki boyanın her zerresi,bizim için önemlidir. tekstilde de salina süper rafine tuz

www.salina.com.tr kumaşınızdaki boyanın her zerresi,bizim için önemlidir. tekstilde de salina süper rafine tuz kumaşınızdaki boyanın her zerresi,bizim için önemlidir. salina tekstilde de www.salina.com.tr süper rafine tuz TEKSTİL CILIĞINA ÖZEL SALİNA SUPER RAFİNE TUZ Salina tekstil tuzu,içerisinde bulunan alkali

Detaylı

Yeşil Üretim için Polyester Kumaşların Kök Boya ile Renklendirilmesi. Coloration of Polyester Fabrics with Madder to Ensure Green Production

Yeşil Üretim için Polyester Kumaşların Kök Boya ile Renklendirilmesi. Coloration of Polyester Fabrics with Madder to Ensure Green Production 07 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 9-30 September 07 (ISITES07 Baku - Azerbaijan) Yeşil Üretim için Polyester Kumaşların Kök Boya ile Renklendirilmesi

Detaylı

4-Yaman N., Oktem T. ve N. Seventekin, Karbon Liflerinin Özellikleri ve Kullanım Olanakları, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, (2007).

4-Yaman N., Oktem T. ve N. Seventekin, Karbon Liflerinin Özellikleri ve Kullanım Olanakları, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, (2007). Doç. Dr. Necala YAMAN TURAN Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Bir Eylül Kampüsü UŞAK Telefon: 0276 221 21 21-2735 Faks: E-Posta: yaman.necla@mail.com A) Kısa Özgeçmiş

Detaylı

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Klor, ph 8 de veya daha düşük bir ph da potasyum iyodür çözeltisinden iyotu serbest bırakacaktır. Serbest iyot, indikatör olarak nişasta

Detaylı

Sıvılardan ekstraksiyon:

Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvı haldeki bir karışımdan bir maddenin, bu maddenin içinde bulunduğu çözücü ile karışmayan ve bu maddeyi çözen bir başka çözücü ile çalkalanarak ilgili maddenin ikinci çözücüye

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME MÜŞTERİ BİLGİLERİ Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Vergi Dairesi: Vergi No: Başvuru Tarihi: İlgili kişi adı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: e-posta : Raporun İngilizce hazırlanmasını

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

Fenton ve Fenton-Benzeri İleri Oksidasyon Yöntemleri i le Acid Yellow 36 Boyar Maddesinin Giderimi

Fenton ve Fenton-Benzeri İleri Oksidasyon Yöntemleri i le Acid Yellow 36 Boyar Maddesinin Giderimi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 41-48, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (1) 33-39 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Dispers boyarmaddeler ile poliester liflerinin boyanma mekanizması Şule S. UĞUR

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROTEİNİ BOYAMA 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROTEİNİ BOYAMA 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROTEİNİ BOYAMA 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi SES FĠZĠĞĠ SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymazlar ve boşlukta da

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ UV-Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç.Dr. Gökçe MEREY GENEL BİLGİ Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından

Detaylı

GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ

GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ GİRİŞ Kumaş boyası Su bazlı ve toz şeklinde bulunabilen tekstil boyalarıdır. Su bazlı olanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Onur BALCI Doğum Tarihi: 05 Nisan 1980 / SAMSUN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Bölümü Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BOYARMADDELERLE BOYANMASI VE UYGULAMA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BOYARMADDELERLE BOYANMASI VE UYGULAMA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Halil İbrahim İÇOĞLU PAMUKLU DOKUNMUŞ KUMAŞLARIN REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMASI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN ÖZGEÇMİŞ YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN Doğum Yeri ve Yılı : Denizli/1982 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı :Tekstil Terbiyesi Mail Adresi : candanakca@yahoo.com, candan.can@cbu.edu.tr

Detaylı

YUMUŞATICI VE SİLİKON VARLIĞINDA PAMUKLU KUMAŞLARIN HASLIK DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

YUMUŞATICI VE SİLİKON VARLIĞINDA PAMUKLU KUMAŞLARIN HASLIK DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 55-69 YUMUŞATICI VE SİLİKON VARLIĞINDA PAMUKLU KUMAŞLARIN HASLIK DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Aylin YILDIZ, Merve ÖZTAŞ 1, Sevgi

Detaylı

Katyonize ve normal pamuğun çeşitli boyarmaddeler ile boyama sonuçlarının karşılaştırılması

Katyonize ve normal pamuğun çeşitli boyarmaddeler ile boyama sonuçlarının karşılaştırılması Araştırma Makalesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (2014) 1 (1) 14-22 Katyonize ve normal pamuğun çeşitli boyarmaddeler ile boyama sonuçlarının karşılaştırılması Hüseyin Özdemir * Gaziantep Üniversitesi,

Detaylı

DENİM EFEKTLENDİRME YÖNTEMLERİ

DENİM EFEKTLENDİRME YÖNTEMLERİ DENİM EFEKTLENDİRME YÖNTEMLERİ HAZIRLAYAN: DEMET KÜÇÜK-17320906156 DERS: SEM 770-SEMİNER DERSİ DANIŞMAN: DOÇ. DR. ONUR BALCI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği

Detaylı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı 1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı MURAT EVYAPAN *, RİFAT ÇAPAN *, HİLMİ NAMLI **, ONUR TURHAN **,GEORGE STANCİU *** * Balıkesir

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup)

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 5.YARIYIL TEK3405 Bilgisayarlı Kumaş Tasarımı (2-0-0) AKTS:4 1-2 Bilgisayarlı örme desen programının tanıtılması 3-4 Bilgisayarda desen

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Yalçın YEŞİL MELANJ ELYAF KARIŞIMLARINDA RENK DEĞERLERİNİN YENİ BİR ALGORİTMA GELİŞTİRİLEREK TAHMİN EDİLMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

BAZI BOYA BİTKİLERİNDEN KARIŞIK BOYAMA YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN RENKLER ve BU RENKLERİN IŞIK, SÜRTÜNME ve SU DAMLASI HASLIK DEĞERLERİ

BAZI BOYA BİTKİLERİNDEN KARIŞIK BOYAMA YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN RENKLER ve BU RENKLERİN IŞIK, SÜRTÜNME ve SU DAMLASI HASLIK DEĞERLERİ 1 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11, S.13, s.1-11 ÖZET BAZI BOYA BİTKİLERİNDEN KARIŞIK BOYAMA YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN RENKLER ve BU RENKLERİN IŞIK, SÜRTÜNME ve SU

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

EAG 04. KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

EAG 04. KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ EAG 04 KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ A.A.Ceyhan, A.N.Bulutcu İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

TEKWHITE EBM 330% 1-8g/lt

TEKWHITE EBM 330% 1-8g/lt Polyester Elyaf İçin Optik Beyazlatıcı ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ İyonik Yapısı Nonyonik

Detaylı

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI Dr. Yasemin Sezgin yasemin sezgin HÜRESEL BOYAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ Hem fiziksel hem kimyasal faktörler hücresel boyamayı etkilemektedir BOYAMA MEKANIZMASı Temelde boyanın

Detaylı

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON COMPARISON OF TEARING STRENGTH TEST METHODS OF FABRICS Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

TEKSOAP NOT 50. Kimyasal Yapısı. Dispersant ve kopolimer yüzey aktif maddelerinin özel karışımı. Đyonik Yapısı. Anyonik.

TEKSOAP NOT 50. Kimyasal Yapısı. Dispersant ve kopolimer yüzey aktif maddelerinin özel karışımı. Đyonik Yapısı. Anyonik. Reaktif boyalar için boyama işlemlerinden sonra nötralizasyon işlemini kaldıran ve geleneksel yıkamalara göre proses kısaltan özel bir sabundur. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz 1 AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz Bir taneciğin, aktivitesi, a M ile molar konsantrasyonu [M] arasındaki bağıntı, a M = f M [M] (1) ifadesiyle verilir. f M aktivite katsayısıdır ve birimsizdir.

Detaylı

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 38 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Ve ne Etkisi Kübra ÇETİNASLAN 1, Serin MEZARCIÖZ 2, Suat ÇETİNER 1 *

Detaylı

DENEY 8 POLİPROTİK ASİTLER: ph TİTRASYON EĞRİLERİ KULLANILARAK pka DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

DENEY 8 POLİPROTİK ASİTLER: ph TİTRASYON EĞRİLERİ KULLANILARAK pka DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ DENEY 8 POLİPROTİK ASİTLER: ph TİTRASYON EĞRİLERİ KULLANILARAK pka DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 8.1. AMAÇ Bir asidin titrasyonunu yapmak. Poliprotik bir asidin gücünü belirlemek. Bir asidin pka değerlerini

Detaylı

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop Deneyin Amacı: DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop Osiloskop kullanarak alternatif gerilimlerin incelenmesi Deney Malzemeleri: 5 Adet 1kΩ, 5 adet 10kΩ, 5 Adet 2k2Ω, 1 Adet potansiyometre(1kω), 4

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN Şube Müdürü Ekim 2010 Kastamonu 1 PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ Tanım:

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi www.teknolojikarastirmalar.com Electronic Journal of Textile Technologies 08 (1) 11-17 TECHNOLOGICAL RESEARCHES Makale Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi Gülcan

Detaylı

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET PROSES PARAMETRELERİNİN VE CAM FİBER ORANININ GERİ KAZANILMIŞ PET/CAM FİBER KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ İLE MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİ Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Poliester-Viskon-Elastan Kumaşlarda Boyarmadde Molekül Büyüklüğünün Performans Özelliklerine Etkisi

Poliester-Viskon-Elastan Kumaşlarda Boyarmadde Molekül Büyüklüğünün Performans Özelliklerine Etkisi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9(), 6 7 KSU. Journal of Engineering Sciences, 9(), 6 Poliester-Viskon-Elastan Kumaşlarda Boyarmadde Molekül Büyüklüğünün Performans Özelliklerine Etkisi Mehmet Reşat

Detaylı

Spektroskopi ve Spektrofotometri. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry

Spektroskopi ve Spektrofotometri. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry Spektroskopi ve Spektrofotometri Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry Spektroskopi Nedir? Maddeyle ışığın (elektromagneek radyasyon) etkileşimini

Detaylı

Keten ve Jüt Liflerinin Boyanması ve Bu Konudaki Yenilikler. Dyeing of Linen And Jute Fibers And Innovations in This Subject

Keten ve Jüt Liflerinin Boyanması ve Bu Konudaki Yenilikler. Dyeing of Linen And Jute Fibers And Innovations in This Subject Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (65-69) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (65-69) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

ALKALİ ÖN-İŞLEMİNİN FARKLI DOKU TİPİNDEKİ LYOCELL KUMAŞLARIN NEM ÇEKME KAPASİTESİ ve HİDROFİLİTE ÖZELLKİKLERİNE ETKİSİ

ALKALİ ÖN-İŞLEMİNİN FARKLI DOKU TİPİNDEKİ LYOCELL KUMAŞLARIN NEM ÇEKME KAPASİTESİ ve HİDROFİLİTE ÖZELLKİKLERİNE ETKİSİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI- GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ORTAK PROĞRAM ALKALİ ÖN-İŞLEMİNİN FARKLI DOKU TİPİNDEKİ LYOCELL KUMAŞLARIN

Detaylı

Ultrason Teknolojisinden Faydalanılarak Yün Lifinin Boyanabilirliği Üzerine Yapılan Çalışmalar

Ultrason Teknolojisinden Faydalanılarak Yün Lifinin Boyanabilirliği Üzerine Yapılan Çalışmalar Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2012 (40-46) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 6, No: 1, 2012 (40-46) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1339-3991

Detaylı