ZEYTĠNYAĞI KARAR AĞACI UYGULAMALARI. Ümmühan TĠBET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEYTĠNYAĞI KARAR AĞACI UYGULAMALARI. Ümmühan TĠBET"

Transkript

1 ZEYTĠNYAĞI VE KARAR AĞACI UYGULAMALARI Ümmühan TĠBET

2 ZEYTĠNYAĞI NEDĠR? ZEYTĠNYAĞI SABUNLAġMAMIġ MADDELER %1 TRĠGLĠSERĠDLER %99

3 KARAR AĞACI Karar ağacı ile; Bir zeytinyağı numunesinin Laboratuvarda analizlerinin yapılması sırasında, Türk Gıda Kodeksi, Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği nde belirtilen kalite ve saflık kriterlerine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla izlenmesi gereken yol gösterilmektedir. Karar ağacında belirtilen analizler, karar ağacında yer alan kararlardan birine varılana kadar uygulanmak suretiyle gösterilen sırayla gerçekleştirilmelidir.

4 ZEYTĠNYAĞININ YAĞ ASĠTLERĠ KOMPOZĠSYONU OLEĠK C 18:1 LĠNOLEĠK C 18:2 LĠNOLENĠK C 18:3 ARAġĠDĠK C 20:0 STEARĠK C 18:0 GADOLEĠK C 20:1 PALMĠTOLEĠK C 16:1 BEHENĠK C 22:0 PALMĠTĠK C 16:0 YAĞ ASĠDĠ KOMPOZĠSYONU LĠGNOSERĠK C 24:0

5 ZEYTĠNYAĞINDA SABUNLAġMIYAN MADDELER FENOLĠK BĠLEġENLER a- TOKOFEROL AROMATĠK BĠLEġENLER b-karoten SQUALEN FOSFOLĠPĠDLER STEROLLER SABUNLAġMAMIġ MADDELER TRĠTERPENĠK ALKOLLER

6 ZEYTĠNYAĞININ KALĠTESĠ ZEYTĠN ZEYTĠNYAĞI NATUREL SIZMA Z.YAĞI NATUREL BĠRĠNCĠ Z.YAĞI HAM ZEYTĠNYAĞI PRĠNA RAFĠNE Z.YAĞI HAM PRĠNA YAĞI RĠVĠERA Z.YAĞI RAFĠNE PRĠNA YAĞI PRĠNA YAĞI

7 ZEYTĠNYAĞININ KALĠTE KRĠTERLERĠ Serbest Yağ Asitleri (FFA, % Oleik asit cinsinden) Peroksit Sayısı( meqvalan gr O/kg yağ) Ultraviolet IĢığında Özgül Soğurma(E 232, E 270, DE) Duyusal Özellikler(meyvemsilik, acılık, yakıcılık) Yağ Asitleri Etil Esteri ve Yağ Asitleri Metil Esterleri(FAME+FAEE, FAEE/FAME)

8 SERBEST YAĞ ASĠTLERĠ Zeytinyağı, %98-99 oranında gliseridlerden oluşmuştur. Bu oran yağın naturel ya da rafine olmasına göre değişiklikler gösterir. Gliseridler, üç hidroksil grubunu ihtiva eden gliserol ile uzun zincirli (C16 C18) yağ asitlerinin esterleşmesi ile meydana gelir. Biyolojik olarak sentezlenen yağ nötrdür. Ancak meyvanın kötü durumda oluşundan (bilhassa kurtlu, sinek vuruklu) veya hatalı işleme ya da işlenmeden önce uzun süre bekletilmesi gibi nedenlerle serbest yağ asitleri meydana gelir.

9 Bazı spesifik enzimlerin etkisi ile zeytinde bulunan lipaz enzimi meyvede lipolitik faaliyete başlar ve özellikle meyve zarları deforme olur. Lipaz aktivitesi aşağıdaki şekilde etkiler: CH2 - COOR CH2 - OH CH COOR + Lipaz + H2O CH COOR + CH - COOH CH2COOR CH2COOR Trigliserid Digliserid Serbest Asit Serbest yağ asitleri tayini; sodyum hidroksit çözeltisinin titrasyonu ile tayin edilirler. 10 gram yağ yaklaģık üç misli nötrleģtirilmiģ fenolftalein li dietil eter + etanol çözeltisi ile çözüldükten sonra bazla titrasyon yapılır ve sonuçlar oleik asit cinsinden ifade edilmek için çözeltinin konsantrasyonuyla birlikte oleik asitin molekül ağırlığı da hesaba dahil edilir.

10 PEROKSĠT Tanımlanan analiz şartlarında potasyum iyodürü okside eden bir kilogram yağdaki aktif oksijenin milieşdeğer ağırlığıdır. Yağ biyosentezlendiğinden itibaren oksidasyona maruz kalır. Perosit; sedece yağdaki peroksidasyon bileşiklerinin konsantrasyonunu belirtir, tek başına oksidasyonun seviyesini göstermez. Oksidasyon reaksiyonu genellikle stabil olmayan 2 ve 3 bağlı karbon atomları arasında, metal bulaşığı veya buna benzer bir enerji yardımıyla serbest radikal oluşması ile başlar. Oksidasyonun birinci kademesinde hidroperoksitler oluşur.

11 RH + O2 R* + HO2* R* + O2 RO2* R*: Aktif serbest radikalperoksit sayısı, 1000 gram yağdaki aktif oksijen sayısı olup, milieqivalen gr. oksijen olarak ifade edilir. 5 gr. Yağ örneği 30 ml. glacial asetik asit + kloroform (3/2) çözeltisi ile çözüldükten sonra 0,50 ml. doymuş KI ilave edilir ve 30 ml. saf su ile seyreltildikten sonra nişasta indikatörü yanında ayarlı sodyum tiyosülfat çözeltisi ile titrasyon yapılır. Naturel Yemeklik Zeytinyağlarında peroksit sayısı en fazla 20 olabilir, rafine zeytinyağında bu değer maksimum 5, rivierada ise en fazla 15 tir.

12 ÖZGÜL ABSORBANS: Zeytinyağında, yağın oksidasyon seviyesini gösteren bir parametre olup, spektrofotometre cihazı kullanılarak UV ışığında değişik dalga boylarında yağın ışığı absorbe etmesi prensibi ile çalışılan analiz yöntemidir. Yağın oksidasyon reaksiyonu; bir veya daha fazla çift bağ içeren bileşiklerde meydana gelir. Yağların rafinasyon sırasında yüksek sıcaklığa maruz kalması ile konjuge dien sistemleri oluşacak yönde oksidasyon gelişir. 232 nm. dalga boyu ölçümleri yağın konjuge dien çift bağlarının göstergesidir. Oksidasyonun ikincil ürünleri yani keton grubu iki çift bağ ile konjuge olmuş karbonilik bileşikler 270 nm. de maksimum absorbsiyon verirler.

13 ÖZGÜL ABSORBANS: Konjuge trienler, 260, 268 ve 280 nm. de maksimum band spektrumu verirler.zeytinyağında özgül absorbans tayini için; naturel zeytinyağında yaklaşık 0.1 gram, rafine ve riviera zeytinyağında ise gram numune tartılır, spekroskopik cyclohexane ile 25 ml.lik balon jojede tamamlanır ve kuvars cell kullanılarak 232, 266, 270 ve 274 nm. deki değerleri okunur. Her bir değerin madde miktarına bölünmesi ile o dalga boylarına ait E özgül soğurma değerleri tespit edilir.r=k232 /K270 değeri; iyi kalitedeki naturel yağlar için 10-15, rafine yağ için 3 tür. E270 değerinin ölçümü kendi başına kötü kaliteli bir yağ ile naturel-rafine yağ karışımı arasındaki farkı göstermeye yeterli gelmez. K değeri, bu bakımdan önemlidir. K= K270 (K266+K274 /2)

14 YAĞ ASĠTLERĠ ETĠL ESTERLERĠ VE METĠL ESTERLERĠ(FAME+ FAEE) Bu metot, zeytinyağının kalitesini görmek açısından tavsiye edilecek en iyi yöntemlerden birisidir.bu metod ile natürel sızma zeytinyağına hile amacı ile karıştırılan deodorize yağ (kolon yağı), rafine zeytinyağı ve natürel birinci zeytinyağı gibi yağların tespit etmek mümkündür. Numuneye belirli bir iç standart ilave edilir, sonra aktifsulandırılmış silikajelli kolondan geçirilerek fraksiyonlarına ayrılır. Test koşulları altında trigliseritlerden daha az polaritede olan uygun fraksiyon toplanır, sonra doğrudan, kapiler kolonlu gaz kromotografisi cihazıyla analiz edilir. GC Çalışma şartları genellikle aşağıdaki şekildedir: Fırın sıcaklığı:programlı çalışma yapılır. Detektör sıcaklığı: 350 ºC, Enjektör Sıcaklığı:on-column Kolon:15 m uzunluğunda SPB 5

15 Natürel Sızma Zeytinyağı ve aynı yağa %20 deodorize yağ karışımına ait kromatogram Burada: 1-Metil miristat I.S. 6- Metil oleat 2-Metil palmitat 7- Metil stearat 3-Etil palmitat 8- Etil linoleat 4-Metil heptadekanoat 9- Etil oleat 5-Metil linoleat 10- Etil stearat

16 NATUREL ZEYTĠNYAĞLARININ DUYUSAL ÖZELLĠKLERĠNĠN TESBĠTĠ Bu metot; bir panelde seçilen bir tadımcı grubuna natürel zeytinyağının sınıflandırılması ve zeytinyağının kusurlarının şiddetine, aromasına (meyvemsilik) ve diğer pozitif özelliklerine göre derecelendirilmesinin belirlenmesinde ne tür uygulamalar yapılacağını tarif eder. Tadım panelistlerinin seçimi ve eğitimi ile tadım odaları ve tadım bardaklarının seçiminde uluslar arası standartlar kullanılmalıdır. Bir panel, panel başkanı ve 8-12 tadımcıdan oluşur.panel başkanı; yağ türleri konusunda uygun eğitim almış bir uzman olmalıdır ve panelin organizasyonundan ve işleyişinden (numunelerin hazırlanması, kodlanması, tadımcılara sunulması, verilerin toplanması ve işlenmesi) sorumludur.

17 NATUREL ZEYTİNYAĞININ DUYUSAL OLARAK SINIFLANDIRILMASI Naturel Sızma Zeytinyağı: Kusurların medyanı 0 dır ve meyvemsiliğin medyanı 0 ın üstündedir. Naturel Birinci Zeytinyağı: Kusurların medyanı 0-3,5 arasındadır ve meyvemsiliğin medyanı 0 ın üzerindedir. Ham (Rafinajlık) Zeytinyağı: Kusurların medyanı 3,5 in üzerindedir.

18 DUYUSAL ÖZELLĠKLERĠN ETĠKETLEMEDE KULLANILMASI Panel başkanı, talep edildiğinde yoğunluk ve hissedilen özelliklere göre aşağıdaki sıfatlara karşılık gelen tanım ve aralıklara uyan yağları sertifikalandırabilir. -Her bir pozitif özellik (meyvemsi-yeşil veya olgun-yakıcı veya acı): Yoğun: medyan değeri 6 dan büyük olduğunda, Orta: medyan değeri 3-6 olduğunda, Hafif: medyan değeri 3 ten az olduğunda kullanılabilir. -Dengeli: Yağın verdiği koku, tat ve his özellikleri bakımından acı ve/veya yakıcı özelliği medyanı, meyvemsi özelliği medyanının 2 puan üstünde olduğu durumda kullanılabilir. -Yumuşak yağ: Acı ve yakıcılık özellikleri medyanlarının 2 veya daha az olması durumunda kullanılır.

19 DUYUSAL ANALĠZ STANDARTLARI(IOC) Zeytinyağının Duyusal Analiz Standartı; Temel Terminoloji COI/T.20/Doc.no.4 Rev ) Zeytinyağının Duyusal Analiz Standartı; Zeytinyağı Tadım Bardağı COI/T.20/Doc.no.5 Rev ) Zeytinyağının Duyusal Analiz Standartı; Tadım Laboratuvarı Kurulum Rehberi COI/T.20/Doc.no.6 Rev ) Zeytinyağının Duyusal Analiz Standartı; Naturel Zeytinyağı Tadımcısı Seçim, Eğitim ve Takip Rehberi COI/T.20/ Doc. no. 14/ Rev ) Zeytinyağının Duyusal Analiz Standartı; Naturel Zeytinyağının Organeloptik Değerlendirme Metodu COI/T.20/Doc. no. 15/ Rev )

20 NATUREL ZEYTİNYAĞININ ORGANOLEPTİK DEĞERLENDİRMESİ PROFİL TABLOSU KUSURLARIN ALGILANMA YOĞUNLUĞU: KızıĢma/Çamurlu tortu Küflü-rutubetli ġarabımsı-sirkemsi/asidik-ekģimsi Metalik Ransid Diğerleri (belirtiniz) POZĠTĠF ÖZELLĠKLERĠN ALGILANMA YOĞUNLUĞU: Meyvemsi yeģil olgun Acılık Yakıcılık Tadımcının adı: Numune kodu Tarih: Yorumlar:

21 NATUREL SIZMA ZEYTĠNYAĞI KALĠTE KRĠTERLERĠNDE KARAR AĞACI Serbest asitlik, (100 g da oleik asit cinsinden) 0,8 > 0,8 Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil. (a) Peroksit değeri, (meq aktif oksijen/kg yağ ) 20 > 20 Ultraviyole ışığında özgül soğurma E 270 0,22 E 270 >0,22 Ultraviyole ışığında özgül soğurma Delta E 0,01 Delta E >0,01 Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil (b) Ultraviyole ışığında özgül soğurma E 232 2,5 E 232 >2,5 Yağ asidi metil etil esterleri (mg/kg) ΣFAME+ΣFAEE 75 ΣFAME+ΣFAEE>75 ve 150 ise ΣFAEE/ΣFAME 1,5 ΣFAME+ΣFAEE >150 ΣFAEE/ΣFAME >1,5 (a) Natürel birinci veya ham zeytinyağına bakınız (Kalite kriteri- Tablo 2 veya Saflık kriteri-tablo 3) (b) Ham zeytinyağına bakınız (Kalite ve saflık kriterleri-tablo 4) Duyusal analiz Meyvemsilik medyanı (Mf) > 0 ve Kusur medyanı (Md) = 0 Meyvemsilik medyanı Mf = 0 Meyvemsilik medyanı (Mf) > 0 ve kusur medyanı (Md) >0 Yağ kategorisi kalite kriterleri açısından beyan edilen şekildedir. Tablo 3 e gidiniz (saflık kriterleri)

22 NATUREL BĠRĠNCĠ ZEYTĠNYAĞI KALĠTE KRĠTERLERĠNDE KARAR AĞACI Serbest asitlik (100 g da oleik asit cinsinden) 2,0 > 2,0 Peroksit değeri (meq aktif oksijen/kg yağ ) 20 > 20 Ultraviyole ışığında özgül soğurma E 270 0,25 E 270 >0,25 Ultraviyole ışığında özgül soğurma Delta E 0,01 Delta E >0,01 Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil. (a) Meyvemsilik medyanı (Mf) > 0 ve Kusur medyanı (Md) 3,5 Ultraviyole ışığında özgül soğurma E 232 2,6 E 232 >2,6 Duyusal analiz Meyvemsilik medyanı (Mf)=0 veya Meyvemsilik medyanı (Mf) > 0 ve Kusur medyanı (Md) > 3,5 (a) Natürel birinci veya ham zeytinyağına bakınız (Kalite kriteri- Tablo 2 veya Saflık kriteri-tablo 3) (b) Ham zeytinyağına bakınız (Kalite ve saflık kriterleri-tablo 4) Yukarıdaki parametrelerin değerleri natürel sızma zeytinyağı kalite kriterlerini karşılıyor mu? (Tablo 1) Hayır Evet Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil. (b) Yağ kategorisi kalite kriterleri açısından beyan edilen şekildedir. Tablo 3 e gidiniz (saflık kriterleri)

23 RAFĠNE ZEYTĠNYAĞI KALĠTE KRĠTERLERĠNDE KARAR AĞACI Serbest asitlik (100 g da oleik asit cinsinden) 0,3 > 0,3 Peroksit değeri (meq aktif oksijen/kg yağ ) 5 > 5 Ultraviyole ışığında özgül soğurma E 270 1,10 E 270 >1,10 Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil. Ultraviyole ışığında özgül soğurma Delta E 0,16 Delta E > 0,16 Yağ kategorisi kalite kriterleri açısından beyan edilen şekildedir. Tablo 7 ye gidiniz (Saflık kriterleri).

24 RĠVĠERA ZEYTĠNYAĞI KALĠTE KRĠTERLERĠNDE KARAR AĞACI Serbest asitlik (100 g da oleik asit cinsinden) 1,0 > 1,0 Peroksit değeri (meq aktif oksijen/kg yağ) 15 > 15 Ultraviyole ışığında özgül soğurma Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil. E 270 0,90 E 270 > 0,90 Ultraviyole ışığında özgül soğurma DeltaE 0,15 DeltaE> 0,15 Yağ kategorisi kalite kriterleri açısından beyan edilen şekildedir. Tablo 7 ye gidiniz (Saflık kriterleri).

25 ZEYTĠNYAĞININ SAFLIK KRĠTERLERĠ Yağ Asitleri Kompozisyonu ve trans yağ asitleri (%m/m) ECN 42 Farkı Sterol Kompozisyonu, toplam sterol miktarı ve triterpenik alkoller Mumsu Maddeler(C40+C42+C44+C46) 2-Gliseril Monopalmitat Yüzde Miktarı Stigmastadien

26 ECN 42 FARKI Trigliseridlerin tayini için yaygın olarak HPLC, yüksek performanslı sıvı kromatografisi kullanılmaktadır. Bu yöntem zeytinyağına karıştırılmış tohum yağlarını tespit etmekte kullanılan en kolay ve etkili yöntemdir. Bunun için bir pompa, reaktif index dedektör ve kolon olarak RP 18 superspher 25 cm. lik kolon kullanılır. Aseton-asetonitril veya propionitril, sıvı faz akışı ml. olmalı ve 0.5 gram numune asetonla 10 ml. ye tamamlanarak enjekte edilmelidir. Yağlarda bilhassa 42 karbonlu trigliserid miktarı (trilinolein) karakteristiktir. HPLC cihazı ile tesbit edilen 42 karbonlu trigliseridler ile yağ asitleri kompozisyonu verileri PC programında yerlerine konularak zeytinyağı ECN 42 farkı limitine uygun olup olmadığı kontrol edilir.

27 mau ZEYTİNYAĞININ TRİGLİSERİD KOMPOZİSYONU ADC1 A, ADC1 CHANNEL A (Y:\COI2004\ D) Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: min

28 ECN 42 FARKI Trigliseridlerin tayini için yaygın olarak HPLC, yüksek performanslı sıvı kromatografisi kullanılmaktadır. Bu yöntem zeytinyağına karıştırılmış tohum yağlarını tespit etmekte kullanılan en kolay ve etkili yöntemdir. Bunun için bir pompa, reaktif index dedektör ve kolon olarak RP 18 superspher 25 cm. lik kolon kullanılır. Aseton-asetonitril veya propionitril, sıvı faz akışı ml. olmalı ve 0.5 gram numune asetonla 10 ml. ye tamamlanarak enjekte edilmelidir. Yağlarda bilhassa 42 karbonlu trigliserid miktarı (trilinolein) karakteristiktir. HPLC cihazı ile tesbit edilen 42 karbonlu trigliseridler ile yağ asitleri kompozisyonu verileri PC programında yerlerine konularak zeytinyağı ECN 42 farkı limitine uygun olup olmadığı kontrol edilir.

29 ECN 42 FARKI Trigliseridlerin tayini için yaygın olarak HPLC, yüksek performanslı sıvı kromatografisi kullanılmaktadır. Bu yöntem zeytinyağına karıştırılmış tohum yağlarını tespit etmekte kullanılan en kolay ve etkili yöntemdir. Bunun için bir pompa, reaktif index dedektör ve kolon olarak RP 18 superspher 25 cm. lik kolon kullanılır. Aseton-asetonitril veya propionitril, sıvı faz akışı ml. olmalı ve 0.5 gram numune asetonla 10 ml. ye tamamlanarak enjekte edilmelidir. Yağlarda bilhassa 42 karbonlu trigliserid miktarı (trilinolein) karakteristiktir. HPLC cihazı ile tesbit edilen 42 karbonlu trigliseridler ile yağ asitleri kompozisyonu verileri PC programında yerlerine konularak zeytinyağı ECN 42 farkı limitine uygun olup olmadığı kontrol edilir.

30 YAĞ ASĠTLERĠ KOMPOZĠSYONU VE TRANS YAĞ ASĠTLERĠ Zeytinyağındaki yağ kompozisyonu,ulusal ve Uluslar arası standartlarda belirtilmektedir. Buradaki linoleik asit limitlerindeki sapma zeytinyağına katılan bir tohum yağı (örneğin ayçiçek yağı) tağşişinin göstergesidir. Yaptığımız çalışmalarda linoleik asit dikkate alınarak %5 lik ayçiçek yağı karışımının tespit edilebileceği görülmüştür. Yüksek miktarda oleik asit içeren genetik ayçiçek yağı karışımlarında ise bu yöntem başarısız kalmakta ancak behenik asit seviyesinin yükselmesi ile %10-20 oranındaki karışım tespit edilmektedir.

31 YAĞ ASĠTLERĠ KOMPOZĠSYONU VE TRANS YAĞ ASĠTLERĠ Konik dipli santrifüj tübüne 0,5 ml yağ ve 2 N metanollü KOH çözeltisinden 1 ml konur. Üzerine 7 ml n- heptan ilave edilip kuvvetlice çalkalanır.10 dk santrifüjlenir. Üst fazdan GC ne enjeksiyon yapılır. Çalışma Şartları: Kolon sıcaklığı : C ( Fırın 10 dk. bu sıcaklıkta kalır. Dakikada 10 0 C artacak şekilde C ye gelir. Burada da 10 dk bekler. ) Enjeksiyon Sıcaklığı : C Dedektör Sıcaklığı : C Hidrojen gazı akışı : 1,0 ml/dk Cam ya da fusedsilika kapiler kolon, iç çapı mm, 60 m-100 boyunda, mikrometre film kalınlığı olacak şekilde cynopropylsilicone ile kaplanmış(hp 23, DB 23, HP 88...)

32 ulation of theoretical triglyceride composition (1,3-R-2-R) V3 F i l l i n t h e y e l l o w f i e l d s! 256,4 284,5 254,4 282,5 280,4 278,4 MW % (GLC) P S Po O L Ln Sum t FA-Composition 11,9 2,8 0,9 73,1 9,4 0,8 98,9. FA-Composition 13,1 2,7 0,9 73,0 9,5 0,8 100,0 Theoretical Composisiton of Triglycerides with ECN42: LLL 0,08352 PoLL 0,02487 nd: PoPoL 0,00247 itic acid P PoPoPo 0,00008 ric acid S OLnL 0,30832 itoleic acid Po PoOLn 0,03060 ulation of theoretical triglyceride composition (1,3-R-2-R) V3 F i l l i n t h e y e l l o w f i e l d s! 256,4 284,5 254,4 282,5 280,4 278,4 MW % (GLC) P S Po O L Ln Sum t FA-Composition 11,9 2,8 0,9 73,1 9,4 0,8 98,9. FA-Composition 13,1 2,7 0,9 73,0 9,5 0,8 100,0

33 ZEYTİNYAĞININ YAĞ ASİTLERİ KOMPOZİSYONU FID1 A, (Z:\HPCHEM\1\DATA\COITRANS\31054C24.D) Area: Area: Area: Area: Area: C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 Area: C14:0 C16:0 Area: C16:1 C17:0 C17:1 Area: Area: Area: TC18:1 Area: TC18:2 Area: Area: C20:1 C20:0 Area: TC18:3 Area: Area: C22:0 Area: C24:0 Area:

34 YAĞ ASĠTLERĠ KOMPOZĠSYONU VE TRANS YAĞ ASĠTLERĠ Konik dipli santrifüj tübüne 0,5 ml yağ ve 2 N metanollü KOH çözeltisinden 1 ml konur. Üzerine 7 ml n- heptan ilave edilip kuvvetlice çalkalanır.10 dk santrifüjlenir. Üst fazdan GC ne enjeksiyon yapılır. Çalışma Şartları: Kolon sıcaklığı : C ( Fırın 10 dk. bu sıcaklıkta kalır. Dakikada 10 0 C artacak şekilde C ye gelir. Burada da 10 dk bekler. ) Enjeksiyon Sıcaklığı : C Dedektör Sıcaklığı : C Hidrojen gazı akışı : 1,0 ml/dk Cam ya da fusedsilika kapiler kolon, iç çapı mm, 60 m-100 boyunda, mikrometre film kalınlığı olacak şekilde cynopropylsilicone ile kaplanmış(hp 23, DB 23, HP 88...)

35 YAĞ ASĠTLERĠ KOMPOZĠSYONU VE TRANS YAĞ ASĠTLERĠ Konik dipli santrifüj tübüne 0,5 ml yağ ve 2 N metanollü KOH çözeltisinden 1 ml konur. Üzerine 7 ml n- heptan ilave edilip kuvvetlice çalkalanır.10 dk santrifüjlenir. Üst fazdan GC ne enjeksiyon yapılır. Çalışma Şartları: Kolon sıcaklığı : C ( Fırın 10 dk. bu sıcaklıkta kalır. Dakikada 10 0 C artacak şekilde C ye gelir. Burada da 10 dk bekler. ) Enjeksiyon Sıcaklığı : C Dedektör Sıcaklığı : C Hidrojen gazı akışı : 1,0 ml/dk Cam ya da fusedsilika kapiler kolon, iç çapı mm, 60 m-100 boyunda, mikrometre film kalınlığı olacak şekilde cynopropylsilicone ile kaplanmış(hp 23, DB 23, HP 88...)

36 ZEYTĠNYAĞINDA STEROL KOMPOZĠSYONU Sterol kompozisyonu, zeytinyağı tağşişini tespit için kullanılan en önemli kriterlerden birisidir. Steroller zeytinyağında %1 civarında bulunan sabunlaşmayan maddelerin en önemli bileşenlerindendir. Zeytinyağında bulunan en önemli sterol; β-sitosterol (%70-90), kampesterol (%max. 4.5) ve stigmasterol (<kampesterol) dür. Kampesterol ve stigmasterol diğer tohum yağlarında yüksek seviyede bulunduğundan bu yağların karışımında kolaylıkla tespit yapılmaktadır. Bu bileşiklerin yanı sıra Brassikastreol en fazla %0.1 bulunması gerektiğinden kolza yağının en etkili tespit yöntemi sterol tayinidir.

37 ZEYTĠNYAĞINDA STEROL KOMPOZĠSYONU Zeytinyağında ayçiçek tağşişi yapıdığında 7- kampesterol, 7-stigmastenol ve sitgmasterol miktarı artar. 7-stigmastenol ise zeytinyağındaki en önemli steroldür. (max. %0.5). Zira fındık yağı gibi zeytinyağına büyük benzerlik gösteren bir yağın karışımı ancak bu bileşenle tespit edilebilmektedir. Sterol kompozisyonu tayininde triterpenik alkollerden zeytinyağında ve bilhassa prina yağında karakteristik olan eritrodiol ve uvaol de tespit edilmektedir. Bu bileşikler de zeytinyağında yapılan prina yağı tağşişlerinin tespitinde etkilidir. Sterol bileşimi tayininde 5.23 stigmastadienol bileşeni de naturel bir zeytinyağı içine rafine zeytinyağı konulup konulmadığının bir göstergesidir.

38 ZEYTĠNYAĞINDA STEROL KOMPOZĠSYONU Sterol tayini için önce yağın sabunlaşmamış maddeleri ayrılır. 20x20 cm. silika jel kaplanmış ve aktifleştirilmiş cam plakaya ince bir bant halinde uygulanır. Uygun bir develop çözeltisi konulmuş ve sıvı-buhar dengesi oluşmuş bir develop tankına bu plaka yerleştirilerek sabunlaşmamış maddelerin bileşenlerine ayrılması sağlanır. Taşınma işlemi tamamlandığında cam plaka kurutularak bir indikatörle renklendirilir ve ilk bant sterol bandı olduğundan kazınarak alınır. Kloroform ve dietil eterle çözülerek elde edilen steroller düşük sıcaklıkta buharlaştırılır, uygun bir silillendirme reaktifi kullanılarak silillendirilir ve cihaza enjekte edilir. Bu işlemler yaklaşık 3-5 saat gibi bir sürede tamamlanır. GC çalışma şartları: Kolon sıcaklığı : 260 0C Enjeksiyon Sıcaklığı : 280 0C Dedektör Sıcaklığı : 290 0C Cam ya da fused-silica kapiler kolon;20-30 m boy, mm iççap, mikrometre kalınlığında SE-52 ya da SE- 54 sabit fazı ile ya da ona eşdeğer bir fazla kaplanmış

39 KOLESTEROL BRASSIKASTRL D7-STIGMASTRL B-SITOSTEROL ZEYTĠNYAĞINDA STEROL KOMPOZĠSYONU FID1 A, (Z:\HPCHEM\2\DATA\COISTROL\0106C243.D) Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area: Area:

40 MUMSU MADDELER Son yıllarda zeytinyağına karışımı yapılabilecek prina yağı ya da daha önemlisi ikinci ekstraksiyon zeytinyağların tespiti için uygulanan en etkili yöntem mumsu maddeler tayinidir. Mumusu maddeler. uzun karbon zinciri ihtiva eden büyük moleküllü yağ asidi bileşenleridir. C40, C42, C44, C46 karbon içeren wax bileşenleri tespit edilir ve toplam miktarı yine iç standart yöntemi uygulanarak belirlenir. Zeytinyağında maksimum wax oranı ppm. arasındadır. Halbuki prina yağında bu oran ppm civarındadır.

41 MUMSU MADDELER Bunun için kolon kromatografi yöntemi kullanılır C fırında 4 saat aktifleştirilen silikajel, cam kolona belirli bir miktar tartılarak doldurulur gr. yağ örneği 3 ml. n- hexanda çözülerek daha önceden hazırlanmış kolondan eluet edilir. Toplanan çözelti, düşük sıcaklık ve basınç altında buharlaştırılarak cihaza enjekte edilir ve lauril araşidat iç standardın miktarına göre hesaplanır. Cihazın çalışma koşulları; -Enjektör, on-column soğuk enjeksiyon, -Dedektör sıcaklığı C, -Fırın sıcaklığı 80 0 C den C ye çıkan programlı çalışma, -Kolon ise 15 metre uzunluğunda 0.32 mm iç çapında SE52-54 veya SPB 5 fused silika kolon olmalı ve taşıyıcı gaz olarak hidrojen kullanılmalıdır.

42 MUMSU MADDELER pa 80 FID1 A, (WAX\07015EK2.D) Area: Area: Area: Area: Area: İÇ STANDARD:29,88(15ppm) X0,5ml C40 :16,47 C42 :20,33 C44 :24,79 C46 : 8,54 NUMUNE :0,4871 WAX MİKTARI :277ppm min

43 STĠGMASTADĠEN MĠKTARI Steroidal hidrokarbonlar, kolesta 3,5 dien, kampesta 3,5 dien ve stigmastatrien, küçük miktardaki izomerleri ile birlikte sterol (ki bunlar kolesterol, kampesterol, stigmasterol) orijinlidir. Rafinasyon sırasında ağartma toprağının, uygulanan sıcaklığın ve sürenin etkisiyle desterolize bileşenler oluşur. Zeytinyağına ilave edilen rafine edilmiş tohum yağlarının tespitinin bilinen en etkili yolu stigmastadienlerin tayinidir. Bu yolla zeytinyağına ilave edilen rafine edilmiş %1 yüksek oleik asit ayçiçek yağı, %1 kanola yağı, %1 den daha düşük soya yağı tespit edilebilmektedir

44 STĠGMASTADĠEN MĠKTARI

45 STĠGMASTADĠEN MĠKTARI Bunun için yine önce kolon kromatografisi kullanılarak stigmastadienler ayrılır daha sonra gaz kromatografi cihazında elde edilen kromatogram değerlendirilerek iç standart yöntemi ile ppm cinsinden stigma 3,5 dien, stigma 3,5,22 trien ve kampesta 3,5 dien pikleri toplamı bulunur. Aktive edilmiş silikajelden yağ örneği geçirilir. Gaz kromatografi cihazında ise enjeksiyon sıcaklığı C, dedektör sıcaklığı C, fırın sıcaklığı programlı olarak C, kullanılan kolon ise sterol tayinindeki özelliklerde SPB 5 (HP 5) kolon olmalıdır

46 ALĠFATĠK ALKOLLERĠN TAYĠNĠ Bu metod ile ham yağları içine karıştırılan prina yağı ya da ikinci ekstraksiyon zeytinyağının tesbiti yapılır.iç standart olarak 1-eikosanol ilave edilmiş yağ numunesi etanollü potasyum hidroksit çözeltisi ile sabunlaştırılır ve bunu takiben sabunlaşmayan maddeler dietil eterle ekstrakte edilir. Alkol fraksiyonu diğer sabunlaşmayan maddelerden bazik silikajel plaka üzerinde ince tabaka kromotografisi kullanılarak ayrılır. Silikajel üzerinden alkol bandı kazınır ve trimetil-silil esterlerine dönüştürülerek GC ile analiz edilir. Çalışma şartları aşağıdaki şekildedir: Fırın sıcaklığı: 180 C 8 dk 5 C/dk 260 C enjeksiyon sıcaklığı: 280 ºC, detektör sıcaklığı: 290 ºC,

47 ALĠFATĠK ALKOLLERĠN TAYĠNĠ 1 = Eikosanol 4 = Tetrakosanol 2 = Dekosanol 5 = Pentakosanol 3 = Trikosanol 6 = Heksakosanol 7 = Heptakosanol 8 = Oktakosanol

48 ALĠFATĠK ALKOLLERĠN TAYĠNĠ Bu metod ile ham yağları içine karıştırılan prina yağı ya da ikinci ekstraksiyon zeytinyağının tesbiti yapılır.iç standart olarak 1-eikosanol ilave edilmiş yağ numunesi etanollü potasyum hidroksit çözeltisi ile sabunlaştırılır ve bunu takiben sabunlaşmayan maddeler dietil eterle ekstrakte edilir. Alkol fraksiyonu diğer sabunlaşmayan maddelerden bazik silikajel plaka üzerinde ince tabaka kromotografisi kullanılarak ayrılır. Silikajel üzerinden alkol bandı kazınır ve trimetil-silil esterlerine dönüştürülerek GC ile analiz edilir. Çalışma şartları aşağıdaki şekildedir: Fırın sıcaklığı: 180 C 8 dk 5 C/dk 260 C enjeksiyon sıcaklığı: 280 ºC, detektör sıcaklığı: 290 ºC,

49 ALĠFATĠK ALKOLLERĠN TAYĠNĠ Bu metod ile ham yağları içine karıştırılan prina yağı ya da ikinci ekstraksiyon zeytinyağının tesbiti yapılır.iç standart olarak 1-eikosanol ilave edilmiş yağ numunesi etanollü potasyum hidroksit çözeltisi ile sabunlaştırılır ve bunu takiben sabunlaşmayan maddeler dietil eterle ekstrakte edilir. Alkol fraksiyonu diğer sabunlaşmayan maddelerden bazik silikajel plaka üzerinde ince tabaka kromotografisi kullanılarak ayrılır. Silikajel üzerinden alkol bandı kazınır ve trimetil-silil esterlerine dönüştürülerek GC ile analiz edilir. Çalışma şartları aşağıdaki şekildedir: Fırın sıcaklığı: 180 C 8 dk 5 C/dk 260 C enjeksiyon sıcaklığı: 280 ºC, detektör sıcaklığı: 290 ºC,

50 ALĠFATĠK ALKOLLERĠN TAYĠNĠ Bu metod ile ham yağları içine karıştırılan prina yağı ya da ikinci ekstraksiyon zeytinyağının tesbiti yapılır.iç standart olarak 1-eikosanol ilave edilmiş yağ numunesi etanollü potasyum hidroksit çözeltisi ile sabunlaştırılır ve bunu takiben sabunlaşmayan maddeler dietil eterle ekstrakte edilir. Alkol fraksiyonu diğer sabunlaşmayan maddelerden bazik silikajel plaka üzerinde ince tabaka kromotografisi kullanılarak ayrılır. Silikajel üzerinden alkol bandı kazınır ve trimetil-silil esterlerine dönüştürülerek GC ile analiz edilir. Çalışma şartları aşağıdaki şekildedir: Fırın sıcaklığı: 180 C 8 dk 5 C/dk 260 C enjeksiyon sıcaklığı: 280 ºC, detektör sıcaklığı: 290 ºC,

51 2-GLĠSERĠL MONOPALMĠTAT Bu analiz yöntemi ile zeytinyağında olabilecek esterifiye yağ tağşişi saptanır. Yağ numunesi hazırlandıktan sonra, pankreatik lipaz etkisiyle gerçekleşen 1- ve 3- pozisyonundaki trigliserit moleküllerinin kısmi ve spesifik hidrolizlenmesi sonucu görünür durumdaki 2 pozisyonlu mono gliseritler ayrılır. 2- gliserit monopalmitat elde edildikten sonra kapiller kolonlu gaz kromatografi ile monogliserit fraksiyonu içindeki 2- gliseril monopalmitat % sinin silillendirilmesi sonucunda tayin edilir. GC Çalışma şartları: On-Column Enjektör Dedektör sıcaklığı: 350 ºC Fırın Sıcaklığı: 60 ºC

52 2-GLĠSERĠL MONOPALMĠTAT % 20 esterifiye yağ eklenmiş rafine zeytinyağının (%100) lipaz ile parçalanmasından sonra silil reaktifi ile reaksiyonundan sonraki kromotogramı

53 RAFĠNE VE RĠVĠERA ZEYTĠNYAĞI SAFLIK KRĠTERLERĠ ĠÇĠN KARAR AĞACI Serbest asitlik (100 g da oleik asit cinsinden) 1,0 > 1,0 Peroksit değeri (meq aktif oksijen/kg yağ) 15 > 15 Ultraviyole ışığında özgül soğurma Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil. E 270 0,90 E 270 > 0,90 Ultraviyole ışığında özgül soğurma DeltaE 0,15 DeltaE> 0,15 Yağ kategorisi kalite kriterleri açısından beyan edilen şekildedir. Tablo 7 ye gidiniz (Saflık kriterleri).

54 NATUREL SIZMA VE ZEYTĠNYAĞI SAFLIK KRĠTERLERĠ ĠÇĠN KARAR AĞACI Kalite kriterleri (Tablo 1,2 ve 3) Uygun Uygun Değil Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil. Stigmastadienler (ppm) 0,10 > 0,10 tc18:1 0,05 t(c18:2+c18:3) 0,05 Trans yağ asitleri (% ) tc18:1 > 0,05 t(c18:2+c18:3) > 0,05 Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil. (a) Yağ asitleri kompozisyonu % m/m metil esterleri Uygun Uygun Değil Gerçek ve teorik ECN 42 trigliserid içeriği arasındaki maksimum fark Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil. 0,2 > 0,2 Sterol kompozisyonu ve toplam sterol içeriği Uygun Uygun Değil Eritrodiol ve uvaol içeriği (toplam steroller içinde) (% ) 2,0 2,0 < E + U 4,5 > 4,5 Mumsu maddeler ( mg/kg) Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil. (b) 250 > 250 Yağ kategorisi kalite ve saflık kriterleri açısından beyan edilen şekildedir. (a) Rafine yağın mevcudiyeti (zeytin veya diğerleri) (b) Pirina yağının mevcudiyeti

55 HAM ZEYTĠNYAĞININ KALĠTE VE SAFLIK KRĠTERLERĠ ĠÇĠN KARAR AĞACI Serbest asitlik ( 100 g da oleik asit cinsinden) > 2,0 2,0 Kalite kriterleri (Tablo 1, 2 ve 3) Uygun Değil Uygun Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil. (a) Stigmastadienler ( ppm) 3.5-Stigmastadienlermg./kg. 0,50 > 0,50 Trans yağ asitleri ( % ) Yağ asitlerinin trans izomer % leri tc18:1 0,10 t(c18:2+c18:3) 0,10 tc18:1 > 0,10 t(c18:2+c18:3) > 0,10 Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil. (b) Yağ asitleri kompozisyonu % m/m metil esterleri Uygun Uygun Değil Gerçek ve teorik ECN 42 trigliserid içeriği arasındaki maksimum fark ECN42 Farkı 0,3 > 0,3 Sterol kompozisyonu ve toplam sterol içeriği Sterol kompozisyonu ve toplam steroller Uygun Uygun Değil Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil. Eritrodiol ve uvaol içeriği (toplam steroller içinde), (% ) 1,5 1,5 < E + U 4,5 > 4,5 Mumsu maddeler (mg/kg) 300 tc18:1 0,05 t(c18:2+c18:3) 0,05 Uygun Uygun Değil 300<mumsu maddeler 350 Uygun > 350 E+U % 3,5 veya alkol 350mg/kg Uygun Değil Toplam palmitik asit(%) 14 ise 0,9 Toplam palmitik asit(%) > 14 ise 1,1 2 gliseril monopalmitat (% ) Toplam palmitik asit(%) 14 ise > 0,9 Toplam palmitik asit(%) > 14 ise > 1,1 Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil. (c) Yağ beyan edilen kategori ile tutarlı değil. (d) Yağ kategorisi kalite kriterleri açısından beyan edilen şekildedir. (a) Natürel sızma zeytinyağı, natürel birinci ve natürel ikinci zeytinyağına bakınız (Kalite kriteri Tablo 1 ve 2 )

Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete 1 Aralık 2000 - Sayı: 24247

Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete 1 Aralık 2000 - Sayı: 24247 Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete 1 Aralık 2000 - Sayı: 24247 Resmi Gazete 25 Nisan 1998 - Sayı: 23323 Tarım ve Köyişleri

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ (Tebliğ No:.)

TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ (Tebliğ No:.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ (Tebliğ No:.) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

ZEYTİNYAĞI KALİTE KONTROLÜ

ZEYTİNYAĞI KALİTE KONTROLÜ ZEYTİNYAĞINDA KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ ZEYTİNYAĞI KALİTE KONTROLÜ çeşitli özelliklerine göre sınıflandırıldıktan sonra; sağlık ve beslenme açısından, hile açısından ve duyusal açıdan kalite kontrolü

Detaylı

Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği

Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği TÜRK GIDA KODEKSİ Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği TEBLİĞ NO:21/35 TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 21/35) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının

Detaylı

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/35) Amaç

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/35) Amaç 7 Ağustos 21 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27665 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 21/35) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSĐ ZEYTĐNYAĞI VE PĐRĐNA YAĞI NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METOTLARI TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2010/36)

TÜRK GIDA KODEKSĐ ZEYTĐNYAĞI VE PĐRĐNA YAĞI NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METOTLARI TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2010/36) TÜRK GIDA KODEKSĐ ZEYTĐNYAĞI VE PĐRĐNA YAĞI NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METOTLARI TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2010/36) 7 Ağustos 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27665 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağı

Detaylı

TGK-ZEYTĐNYAĞI VE PĐRĐNA YAĞI TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2010/35)

TGK-ZEYTĐNYAĞI VE PĐRĐNA YAĞI TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2010/35) TGK-ZEYTĐNYAĞI VE PĐRĐNA YAĞI TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2010/35) 7 Ağustos 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27665 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

Zeytinyağı Ve Pirina Yağı Tebliği Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: Tebliğ No: 2007/36 Amaç MADDE 1

Zeytinyağı Ve Pirina Yağı Tebliği Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: Tebliğ No: 2007/36 Amaç MADDE 1 Zeytinyağı Ve Pirina Yağı Tebliği Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 03.08.200726602 Tebliğ No: 2007/36 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, gıda olarak tüketime uygun olan

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2014/Taslak) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağı ve pirina

Detaylı

ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ

ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yayımlandığı R.Gazete: 07.08.2010-27665 Tebliğ No: 2010/35 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine

Detaylı

Tablo 1. Natürel Sızma Zeytinyağı (Kalite kriterleri)

Tablo 1. Natürel Sızma Zeytinyağı (Kalite kriterleri) EK-1 Karar Ağacı a) Türk Gıda Kodeksi-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği nin Ek-1 inde belirtilen kriterlere uyum gösterildiğinin teyit edilmesi amacıyla uygulanır. b) Karar ağacında belirtilen analizler,

Detaylı

ZEYTİNYAĞI NYAĞI I KALİTESİ EGE ANALİZ Z GIDA LABORATUVARI

ZEYTİNYAĞI NYAĞI I KALİTESİ EGE ANALİZ Z GIDA LABORATUVARI ZEYTİNYAĞI NYAĞI I KALİTESİ ÜMMÜHAN TİBETT EGE ANALİZ Z GIDA LABORATUVARI İZMİR ZEYTİNYAĞI Zeytin ağacının meyvesi olan zeytin danesinin normal iriliğini aldığı ve yağ oluşumunun en yüksek seviyeye ulaştığı

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 1. Genel Bilgiler 100 g örnekte bulunan serbest asitleri nötrleştirmek için harcanan ayarlı baz (sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit) çözeltisinin hacminin bulunmasıdır. 2. Asitlik Cinsi Örneklerin

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

ICS 67.200.10 TÜRK STANDARDI TS 341/Nisan 2004. Yemeklik zeytinyağı

ICS 67.200.10 TÜRK STANDARDI TS 341/Nisan 2004. Yemeklik zeytinyağı Yemeklik zeytinyağı 0 Konu, tarif, kapsam 0.1 Konu Bu standard, yemeklik zeytinyağının tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleriyle piyasaya arz şekline dairdir. 0.2 Tarifler

Detaylı

Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini

Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları

Detaylı

Ek-1/B TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bitkisel Yemeklik Yağlar

Ek-1/B TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bitkisel Yemeklik Yağlar Ek-1/B TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bitkisel Yemeklik Yağlar No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 1 107.90.90.00.00 Diğerleri (Soya

Detaylı

Duyusal algılarına etki eden faktörler hakkında bilgilendirilme çalışması yapıldı,

Duyusal algılarına etki eden faktörler hakkında bilgilendirilme çalışması yapıldı, Zeytinyağında kalitenin artmasıyla birlikte duyusal kriterler AB Mevzuatında yer almış ülkemizde de 2010 yılında yürürlüğe giren 2010/35 ve 2010 /36 sayılı Zeytinyağının tebliğ uygulamaları ile Mart 2011

Detaylı

Zeytinyağı ve bitkisel yağlarla

Zeytinyağı ve bitkisel yağlarla Zeytinyağı ve Bitkisel Yağ Analizlerinde Gaz Kromatografisi Tekniğinin Önemi Yüksek Kimya Müh. Hacer Kaptanoğlu Ankara Bölge Aplikasyon Şefi Ant Teknik Cihazlar Zeytinyağı ve bitkisel yağlarla ilgili yasal

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağı ve pirina yağının resmi kontrolleri için analiz metotlarını belirlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağı ve pirina yağının resmi kontrolleri için analiz metotlarını belirlemektir. 20 Kasım 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29181 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ ZEYTĠNYAĞI VE PĠRĠNA YAĞI ANALĠZ METOTLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2014/53) Amaç MADDE 1

Detaylı

Lipidler. Lipidlerin sınıflandırılması. Yağ asitleri

Lipidler. Lipidlerin sınıflandırılması. Yağ asitleri Lipidler Suda çözünmeyen ve organik çözücülerde iyi çözünen bileşiklere verilen genel isimdir Çoğunlukla hidrokarbon yapısındadırlar Canlılarda depo maddesi olarak yaygın bulunurlar Metabolize edilmeleriyle

Detaylı

ZEYTĠNYAĞI KALĠTE KONTROL KRĠTERLERĠ

ZEYTĠNYAĞI KALĠTE KONTROL KRĠTERLERĠ ZEYTĠNYAĞI KALĠTE KONTROL KRĠTERLERĠ Zeytinyağı çeģitli özelliklerine göre sınıflandırıldıktan soma; sağlık ve beslenme açısından, hile açısından ve duyusal açıdan kalite kontrolü yapılmaktadır, Zeytinyağının

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ NaOH-Na2CO3 Tayini Alkali ve toprak alkali metallerin hidroksitleri kuvvetli nem çekici özelliğe sahiptirler. Bu nedenle katı haldeki bu hidroksitlerin dış yüzeyleri

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

Sıvılardan ekstraksiyon:

Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvı haldeki bir karışımdan bir maddenin, bu maddenin içinde bulunduğu çözücü ile karışmayan ve bu maddeyi çözen bir başka çözücü ile çalkalanarak ilgili maddenin ikinci çözücüye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ZEYTİNYAĞLARININ SAFLIK DERECELERİNİN BELİRLENMESİ.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ZEYTİNYAĞLARININ SAFLIK DERECELERİNİN BELİRLENMESİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ZEYTİNYAĞLARININ SAFLIK DERECELERİNİN BELİRLENMESİ Kadir BIYIKLI GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her hakkı saklıdır ÖZET

Detaylı

Tebliğ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Tebliğ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Tebliğ TÜRK GIDA KODEKSĠ BĠTKĠ ADI ĠLE ANILAN YAĞLAR TEBLĠĞĠ (Tebliğ No: 2011/Taslak) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğ kapsamında yer alan bitki adı

Detaylı

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu)

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) KİMYA-IV Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) Alkoller Bir alkil grubuna (R-) bir hidroksil (-OH) grubunun bağlanmasıyla oluşan yapılardır. Genel formülleri R-OH şeklindedir. Alkollerin

Detaylı

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ Nezihe AZCAN 1, Ayşegül DANIŞMAN 1 1 Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusü 264

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

UYGULAMALI KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR EĞİTİMİ BAHAR OKULU

UYGULAMALI KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR EĞİTİMİ BAHAR OKULU UYGULAMALI KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR EĞİTİMİ BAHAR OKULU EĞİTİM PROGRAMI GC-GC/MS EĞİTİMİ 2 Eylül 20 () EĞİTMEN: DOÇ.DR. ÖMÜR ÇELİKBIÇAK EĞİTMEN2: SHIMADZU Firma Eğitmeni (9.00-0.00) (0.00-2.00)

Detaylı

AOAC AOAC

AOAC AOAC Faaliyet İzni Veriliş Tarihi: 27.12.2004 Sicil No: 004 Faaliyet İzin No: 00155 Sıra No Analiz Adı DÜZEN NORWEST ÇEVRE, GIDA VE VETERİNER SAĞLIK HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş Adres: Büyükesat Mh. Kaptanpaşa

Detaylı

KROMATOGRAFİ. Bir parça kağıt şeridin aşağı hizasından 1 cm kadar yukarısına bir damla siyah mürekkep damlatınız.

KROMATOGRAFİ. Bir parça kağıt şeridin aşağı hizasından 1 cm kadar yukarısına bir damla siyah mürekkep damlatınız. KROMATOGRAFİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması yöntemidir. KROMATOGRAFİ

Detaylı

BT 10 DALINDAN VE YERDEN TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI

BT 10 DALINDAN VE YERDEN TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI BT 10 DALINDAN VE YERDEN TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI Edma Perini, Dilek Turan, Mehmet Gönen, Evren Altıok Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, İzmir

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SIVI KROMATOGRAFİSİ Hareketli fazın sıvı olduğu bu kromatografi türünde sabit faz bir dolgu maddesi üzerine

Detaylı

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ TOA17 ( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ B. Başlıoğlu, A. Şenol İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KİMYASAL

Detaylı

UZK MARIO SOLINAS TÜRKİYE KALİTE ÖDÜLÜ NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI YARIŞMASI KURALLARI

UZK MARIO SOLINAS TÜRKİYE KALİTE ÖDÜLÜ NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI YARIŞMASI KURALLARI UZK MARIO SOLINAS TÜRKİYE KALİTE ÖDÜLÜ NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI YARIŞMASI KURALLARI UZK Mario Solinas Türkiye Kalite Ödülü Natürel Sızma Zeytinyağı Yarışması; Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi nin 26

Detaylı

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ Doğada yeterli ve dengeli beslenmenin gerektirdiği ögelerin tümünü amaca uygun biçimde içeren ve her yaştaki insanın beslenme kaynağı olarak kullanılabilecek

Detaylı

Zeytinyağın y ğ Kalitesine Etki Eden Faktörler ve TAĞŞİŞ

Zeytinyağın y ğ Kalitesine Etki Eden Faktörler ve TAĞŞİŞ T.C. ADANA VALİLİĞİ DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ, ZEYTİN & ZEYTİNYAĞI ZİRVESİ Zeytinyağın y ğ Kalitesine Etki Eden Faktörler ve TAĞŞİŞ Dr. Yahya Laleli Düzen-Norwest Gıda Laboratuvarı ve Taylıeli Zeytin ve Zeytinyağı

Detaylı

ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01.2015. 1 % Dolum Oranı 25,00. 2 Acılık (Kreiss) 32,00

ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01.2015. 1 % Dolum Oranı 25,00. 2 Acılık (Kreiss) 32,00 ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01. 1 % Dolum Oranı 25,00 2 Acılık (Kreiss) 32,00 3 Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni Sayısı) 55,00 5,50 4 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin

Detaylı

BİTKİSEL YAĞLAR İLE İLGİLİ MEVZUAT ve DENETİM

BİTKİSEL YAĞLAR İLE İLGİLİ MEVZUAT ve DENETİM Atık k Bitkisel Yağlar ların İnsan Sağlığı ve Çevreye Etkileri Biyodizelin Önemi Sempozyumu BİTKİSEL YAĞLAR İLE İLGİLİ MEVZUAT ve DENETİM Dr. NİHAT PAKDİL TKB Müsteşar Yrd Prof. Dr.Nevzat ARTIK KKGM Genel

Detaylı

HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini

HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L001 HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini HAZIRLAYAN Yük. Kimyager Ozan HALİSÇELİK Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Gübre Numunelerinde

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

2017 ANALİZ ÜCRETLERİ

2017 ANALİZ ÜCRETLERİ BENZİN (TS EN 228) Yoğunluk TS EN ISO 12185 50 Görünüş İç Metot (TY-AY-046) Mevcut Gom TS EN ISO 6246 Oksidasyon Kararlılığı TS 2646 EN ISO 7536 Damıtma TS EN ISO 3405 Buhar Basıncı TS EN 13016-1 Buhar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

ZEYTİNYAĞI ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ. Oil Production Dünya zeytinyağı üretimi (2008/09) Olive Oil Per Capita Consumption. Zeytinyağının Özellikleri

ZEYTİNYAĞI ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ. Oil Production Dünya zeytinyağı üretimi (2008/09) Olive Oil Per Capita Consumption. Zeytinyağının Özellikleri ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ ZEYTİNYAĞI Tanımı: (Olea europa L) nın olgun meyvelerinden presyon, santrifüj ve süzme ile elde edilen, oda sıcaklığında (20-25 C) sıvı olan yemeklik yağ Oil Production Dünya zeytinyağı

Detaylı

LİPİTLER. Lipitler, suda çözünmeyen eter, benzen, kloroform gibi organik çözücülerde çözünen

LİPİTLER. Lipitler, suda çözünmeyen eter, benzen, kloroform gibi organik çözücülerde çözünen LİPİTLER Lipitler, suda çözünmeyen eter, benzen, kloroform gibi organik çözücülerde çözünen biyomoleküllerdir. En önemli görevleri; (1) Hücre zarlarının yapısında yer alırlar. Zarlarda yapısal ve işlevsel

Detaylı

1.GİRİŞ Oleaceae familyasından Olea europea L. türüne ait olan zeytinin, orijininin Anadolu olduğu, Anadolu dan Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerine iki

1.GİRİŞ Oleaceae familyasından Olea europea L. türüne ait olan zeytinin, orijininin Anadolu olduğu, Anadolu dan Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerine iki ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI ZEYTİN ÇEŞİTLERİNDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN OKSİDASYON STABİLİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Muhammet KARAKUŞ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ 2014 DENEY VEYA HİZMET ADI FİYAT (TL) 1000

Detaylı

Zeytinyağı ve bitkisel yağlarla ilgili yasal

Zeytinyağı ve bitkisel yağlarla ilgili yasal Yağ Sektörü Zeytinyağı ve bitkisel yağ analizlerinde gaz kromatografisi tekniğinin önemi YÜK. KIMYA MÜH. HACER TANACI Ant Teknik Cihazlar Ankara Bölge Aplikasyon Şefi Zeytinyağı ve bitkisel yağlarla ilgili

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (YPSK) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC)

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (YPSK) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (YPSK) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) 1 Kromatografi nedir? Kromatografi, karışımlardaki çeşitli maddeleri birbirinden ayırmaya ve böylece kalitatif

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi No:105/B Gebze 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 751 04 51 Faks : 0 262 751 38 34

Detaylı

Prof. Dr. Artemis Karaali 1 YEMEKLİK YAĞLAR. teknolojiye bağlı olarak 4grupta incelenebilir: 2. Margarinler. 3. Tereyağı

Prof. Dr. Artemis Karaali 1 YEMEKLİK YAĞLAR. teknolojiye bağlı olarak 4grupta incelenebilir: 2. Margarinler. 3. Tereyağı YEMEKLİK YAĞLAR Yemeklik Yağlar, hammadeleri ve uygulanan teknolojiye bağlı olarak 4grupta incelenebilir: 1. Bitkisel sıvı yağlar: (Ayçiçek Ayçiçek, zeytin, soya vb. salata yağları) 2. Margarinler 3. Tereyağı

Detaylı

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı

TÜRK LİNYİTLERİNİN İZOTERMAL ŞARTLARDA PİROLİZİ VE ÜRÜNLERİN KARAKTERİZASYONU

TÜRK LİNYİTLERİNİN İZOTERMAL ŞARTLARDA PİROLİZİ VE ÜRÜNLERİN KARAKTERİZASYONU TÜRK LİNYİTLERİNİN İZOTERMAL ŞARTLARDA PİROLİZİ VE ÜRÜNLERİN KARAKTERİZASYONU B.B. MERT, D. TEKİN, L. BALLİCE, M. SAĞLAM, M.YÜKSEL, M. SERT, S. ERDEM Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

ANALİZ TALEP FORMU FUEL OİL ÖZELLİK KOD DENEY YÖNTEMİ. TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Görünüş 120 İç Metot (TY-AY-046) Toplam Tortu 140

ANALİZ TALEP FORMU FUEL OİL ÖZELLİK KOD DENEY YÖNTEMİ. TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Görünüş 120 İç Metot (TY-AY-046) Toplam Tortu 140 FUEL OİL Yoğunluk 100 TS EN ISO 12185 TS 1013 EN ISO 3675 Viskozite (Akmazlık) 100ºC 110 TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Toplam Tortu 140 TS ISO 10307-1 TS ISO 10307-2 Akma Noktası 220 TS 1233 ISO 3016 ASTM

Detaylı

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK Sunum İçeriği Fermantasyon tanımlar Spontan & Saf Kültür Fermantasyonu

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

Tarih: 13.10.2001 Sayı: 24552

Tarih: 13.10.2001 Sayı: 24552 Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği (Tebliğ No: 2001/29) Tarih: 13.10.2001 Sayı: 24552 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan ve bu Tebliğin 3 üncü maddesinde

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır!

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! KONU Yağ Asidi Profillerinin Hayvan Beslemedeki Önemi ve Analizleri İLGİ ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini,

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

Abidin Tatlı ile Pazar Resitali

Abidin Tatlı ile Pazar Resitali Abidin Tatlı ile Pazar Resitali ZEYTİNYAĞININ BİLEŞENLERİ HAFIZALARINIZI TAZALEMEYE NE DERSİNİZ Researcher Writer Degustation, Instructor And Degustator ZEYTİNYAĞI Zeytinyağı, zeytin (Olea europeae L.)

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır. TGK- TURUNÇGĐL MEYVELERĐNDE YÜZEYDE KULLANILAN KORUYUCU MADDELER VE BU KORUYUCULARIN KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ no 2002/19) Yayımlandığı R.Gazete 05.03.2002-24686 Amaç Madde

Detaylı

YÜZEY AKTİF MADDE TAYİNİ

YÜZEY AKTİF MADDE TAYİNİ YÜZEY AKTİF MADDE TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Deterjan terimi, çeşitli malzemelerin temizlenmesinde kullanılan kimyasal maddelerin genel adıdır. Deterjanlar yüzey aktif özelliklere sahip organik maddeler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Bakırçay Sanayi Sitesi 1253. Sokak No:5/A Aliağa 35800 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 90 232 618 02 04 Faks : 90 232 618 01 25 E-Posta : umit.ozkarahan@intertekturkey.co

Detaylı

BİTKİSEL YAĞLAR. Kimyasal olarak yağ asitlerinin trigliseridleri olarak bilinen yağlar; (3 yağ asidi+gliserin=yağ) ;

BİTKİSEL YAĞLAR. Kimyasal olarak yağ asitlerinin trigliseridleri olarak bilinen yağlar; (3 yağ asidi+gliserin=yağ) ; BİTKİSEL YAĞLAR Temel besin maddelerinden olan ve insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan yağlar insan organizması için gerekli olan ve insanların yaşamsal faaliyetlerinin sürdürülebilmesinde beslenme

Detaylı

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan,

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan, Distile Alkollü İçkiler Tebliği R.G. Tarihi:21.10.1995 R.G. Sayısı:22440 1. KAPSAM Bu bölüm distile alkollü içkilerin tanımını ve özelliklerini kapsar. 2- TANIMLAR 2.1. Distile Alkollü İçki: a) Kendine

Detaylı

Lipidler. Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Lipidler. Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Lipidler Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Lipidler Suda çözünmeyen fakat kloroform gibi polar olmayan organik çözücülerde çözünebilen bileşiklerin heterojen

Detaylı

YEŞİL ÇAYDAN L-TEANİN EKSTRAKSİYON OPTİMİZASYONU VE SAFLAŞTIRILMASI

YEŞİL ÇAYDAN L-TEANİN EKSTRAKSİYON OPTİMİZASYONU VE SAFLAŞTIRILMASI YEŞİL ÇAYDAN L-TEANİN EKSTRAKSİYON OPTİMİZASYONU VE SAFLAŞTIRILMASI MSc. Nihan SAĞCAN Dr. Sena SAKLAR AYYILDIZ Dr. Bülent KARADENİZ Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne 6 Ekim 2016

Detaylı

HPLC. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi

HPLC. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi HPLC Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi HPLC Nedir? HPLC nin Kısımları: Hareketli Faz Rezervuarı Pompa Sistemi Numune enjeksiyon Sistemi Kolon Dedektör HPLC Çeşitleri HPLC Uygulamaları HPLC Yüksek

Detaylı

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi ELEKTROLİTİK PARLATMA VE DAĞLAMA DENEYİN ADI: Elektrolitik Parlatma ve Dağlama DENEYİN AMACI: Elektrolit banyosu içinde bir metalde anodik çözünme yolu ile düzgün ve parlatılmış bir yüzey oluşturmak ve

Detaylı

ULUSAL YAKIT : BİYODB

ULUSAL YAKIT : BİYODB ULUSAL YAKIT : BİYODB YODİZEL 10 AĞUSTOS A 2005 Prof. Dr. Hüseyin H ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, KONYA Dr. Yahya ULUSOY Uludağ Üniversitesi Teknik Bil. MYO, BURSA Yrd. Doç.. Dr. Hidayet OĞUZO

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ Sayfa 1 / 5 1. Adı Ürün Sınıfı Yöntem Birim Amonyak (Nessler) 2. Asitlik Ölçüm Limiti Süresi İçin En Az Miktar Ücret (TL) TS 5874;1988 var/yok 0,0 1 250 ml 28 TURŞU (TOPLAM ASİTLİK) BAL (SERBEST ASİTLİK)

Detaylı

EGE-PAL ANALİZ FİYAT LİSTESİ

EGE-PAL ANALİZ FİYAT LİSTESİ EGE-PAL ANALİZ FİYAT LİSTESİ FUELOİL İÇİN ANALiZ FİYAT LİSTESİ FİYAT(TL) (KDV Viskozite (Akmazlık) TS 1451 EN ISO 3104 Görünüş (LS. AY.050) TS ISO 10307-1 Toplam Tortu TS ISO 10307-2 Parlama Noktası TS

Detaylı

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Klor, ph 8 de veya daha düşük bir ph da potasyum iyodür çözeltisinden iyotu serbest bırakacaktır. Serbest iyot, indikatör olarak nişasta

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELER KİMYASAL TEPKİMELER YAĞLARIN VE YAĞ ASİTLERİNİN KİMYASAL TEPKİMELERİ. Hidrolizasyon. Esterleşme (Esterifikasyon)

KİMYASAL TEPKİMELER KİMYASAL TEPKİMELER YAĞLARIN VE YAĞ ASİTLERİNİN KİMYASAL TEPKİMELERİ. Hidrolizasyon. Esterleşme (Esterifikasyon) KİMYASAL TEPKİMELER 1. Yağların ve Yağ asitlerinin Kimyasal Tepkimeleri a) idrolizasyon b) Esterleşme (Esterifikasyon) c) Karşılıklı Esterleşme (İnteresterifikasyon d) e) 2. Reaksiyonlar a) Metal sabunları

Detaylı

HAM PETROL ANALİZLERİ

HAM PETROL ANALİZLERİ HAM PETROL ANALİZLERİ Servis Numarası FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZLER Ücret (TL) Petrol Analizleri (PT) PT 01 01 00 Yoğunluk,(ASTM D 4052,TS EN ISO12185) 30 PT 01 02 00 API gravitesi, 60 of da (ASTM D 4052)

Detaylı

Toprakta Kireç Tayini

Toprakta Kireç Tayini Toprakta Kireç Tayini Toprakta kireç tayininde genellikle kalsimetre düzeneği kullanılır ve % kireç miktarı CaCO 3 cinsinden ifade edilir. Elde edilen veriler doğrultusunda toprakların kireç içeriğine

Detaylı

BĐTKĐ ADI ĐLE ANILAN YEMEKLĐK YAĞLAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/29) (Yayımlandığı R.G.13.10.2001/24552)

BĐTKĐ ADI ĐLE ANILAN YEMEKLĐK YAĞLAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/29) (Yayımlandığı R.G.13.10.2001/24552) BĐTKĐ ADI ĐLE ANILAN YEMEKLĐK YAĞLAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/29) (Yayımlandığı R.G.13.10.2001/24552) 1- Değişiklik : 26.06.2003-25150 R.G. 2-Değişiklik : 12.05.2010-27579 R.G. Amaç Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

min

min UYGULAMA NOTU Gaz Kromatografi G001 GC-FID Baca Gazında VOC (Uçucu Organik Karbon) Tayini HAZIRLAYAN Yük. Kim. Müh. Hacer Kaptanoğlu Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Baca gazında uçucu organik karbon

Detaylı

BİTKİSEL YAĞLAR. Rafine Vinterize Yemeklik Ayçiçek Yağı

BİTKİSEL YAĞLAR. Rafine Vinterize Yemeklik Ayçiçek Yağı BİTKİSEL YAĞLAR Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu nun 31 inci maddesinin 6

Detaylı

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI Doküman No: T.LAB.5.4.08 Rev.No/Tarih : 00/- Yayım Tarihi: 01.07.2011 Sayfa: 1 / 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu belge, KASKİ Çevre Analizleri Laboratuarı nda kullanılmak üzere su ve atıksu numunelerinde Kjeldahl

Detaylı

ZEYTİNYAĞI STEROLLERİ. Balıkesir * e-mail: k_sahin0@mynet.com

ZEYTİNYAĞI STEROLLERİ. Balıkesir * e-mail: k_sahin0@mynet.com ZEYTİNYAĞI STEOLLEİ Kübra Şahin 1*, Aslı Yorulmaz 2, Aziz Tekin 1 1 Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara 2 Balıkesir Üniversitesi, Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin

Detaylı

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862.

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862. Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/7 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 2-fenoksietanol, 1-fenoksipropan-2-ol,

Detaylı

Lipidler, ya gerçekten ya da potansiyel olarak yağ asitleri ile ilişkileri olan heterojen bir grup bileşiktir

Lipidler, ya gerçekten ya da potansiyel olarak yağ asitleri ile ilişkileri olan heterojen bir grup bileşiktir LİPİDLER Lipidler, ya gerçekten ya da potansiyel olarak yağ asitleri ile ilişkileri olan heterojen bir grup bileşiktir Lipidlerin ortak özellikleri Lipidler, biyolojik kaynaklı organik bileşiklerdir Lipidlerin

Detaylı

EDĠRNE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KĠMYASAL LABORATUVARI ANALĠZ LĠSTESĠ

EDĠRNE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KĠMYASAL LABORATUVARI ANALĠZ LĠSTESĠ Adı Matriks Yöntem/Cihaz Metod Kaynağı Numune Miktarı 1 Alkol % (Hacmen) Distile Alkollü İçecekler düzeneği, Alkolmetre, piknometre Consleg:2000R2870 2 Asitlik Tarhana TS 2282,2004 3 Asitlik Zeytin TS

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

ZEYTİNYAĞININ SINIFLANDIRILMASI 19

ZEYTİNYAĞININ SINIFLANDIRILMASI 19 ZEYTİNYAĞININ SINIFLANDIRILMASI 127 ZEYTİNYAĞININ SINIFLANDIRILMASI 19 19.1 Zeytinyağı Tipleri Zeytin ağacının meyvelerinin sıkılması ile elde edilen, kendine özgü bir tat ve kokuya sahip olan, oda sıcaklığında

Detaylı

TÜBİTAK- BİDEB FEN VE TEKNOLOJİ FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI KİMYA BÖLÜMÜ YAĞCILAR GRUBU MARGARİNLERİN DEĞERLERLENDİRİLMESİ 1 PROJE DANIŞMANLARI : Prof. Dr. Ulvi AVCIATA, Doç Dr. Yusuf

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : KTÜ Kanuni Kampüsü Prof. Dr. Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ-YUAM) 61080 TRABZON/TÜRKİYE Tel : 90 462 377 42

Detaylı