lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei"

Transkript

1 lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve aırlık kavramlarının birimleri ile ilgili kavram yanılgılarını belirlemek amacı ile yapılmıtır. Ayrıca çalımada; örencilerin bu kavram yanılgılarını 6., 7. ve 8. sınıf düzeylerine göre oluturma ekilleri incelenmitir. Aratırmada çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluan bir kavram testi hazırlanmı ve testten elde edilen veriler, örencilerin sınıf düzeyleri de göz önünde bulundurularak deerlendirilmitir. Aratırmanın sonuçları ; ilköretim örencilerinin kütle ve aırlık kavramlarının birimleri ile ilgili olarak çok sayıda kavram yanılgısına sahip olduklarını ortaya koymutur. Anahtar Sözcükler: Fen eitimi, kavram, kavram yanılgısı(yanlı kavram), kütle, aırlık, birim. Primary School Student's Misconceptions About "Units": Example of Mass and Weight ABSTRACT: The purpose of this study is to assign the misconceptions concerning the mass and weight units. The study also aims to investigate how the students form these concepts according to their grade (6.,7.and 8.class).A conceptual test containing multiple choice and open ended questions was prepared and data which was obtained from this test was evaluated according to student's grade. The results of this study revealed that the students in primary level have some misconceptions about the units of mass and weight concepts. Key Words: Science education, concept, misconception, mass, weight, unit 1. GR nsanolu ticaret yapmaya baladıı andan itibaren "ölçme" en çok ihtiyaç duyduu gereksinimler arasında yer almıtır. Bu ihtiyacını karılamak için, tohumlar gibi etrafında kolayca bulabilecei nesneleri ya da ba parmak genilii, karı, ayak, adım, avuç gibi kendi bedeni ile ilgili özellikleri kullanma yoluna gitmitir. Ancak bu ölçü birimlerinin herkes tarafından anlaılır olmasına karın, kiiden kiiye deimesi, ticarette problemlere yol açmı ve yetersiz kalmıtır. On dokuzuncu yüzyılda, sanayileme ile birlikte tüm dünyada ekonomik, bilimsel ve teknik gelimelerin olması, ölçme birimlerinin yeniden ve tüm insanların her zaman kullanabilecei bir standartta belirlenmesi için uluslararası bir koordinasyonu zorunlu kılmıtır. Bu nedenle, Uluslararası Birim Sistemi (SI), 1960 yılında "Ölçüler ve Aırlıklar" konferansında kabul edilmi ve "ölçme" resmi bir statü kazanmıtır. Çou ülke tarafından kabul edilen bu birim sistemi ile birlikte, ticaret, bilim ve teknolojideki gelimeler büyük bir ivme kazanmı ve bu ortak dil, iletiimi kolaylatırmıtır (Toygar, 2001; Yalçıner, 2001). Kabul edildii tarihten bu yana, SI birim sistemi, metrik sistemin en modern eklidir ve tüm dünyada ölçme birimlerinin en yaygın olarak kullanıldıı sistemdir. SI birim sistemi, yedi temel fiziksel nicelii ifade etmek için yedi temel birim tanımlamıtır. Bu yedi temel nicelik ve birimleri; uzunluk (metre), zaman (saniye), kütle (kilogram), elektrik akımı (Amper), sıcaklık (Kelvin), ıık * Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, lköretim Bölümü, Kdz. Ereli/ZONGULDAK ** Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, lköretim Bölümü, Kdz. Ereli/ZONGULDAK *** Gazi Üniversitesi lköretim Bölümü, Fen Bilgisi Et. ABD. ANKARA

2 25 iddeti (Kandil) ve madde miktarı (mol) olarak ifade edilebilir (Bartlett, 1996). Temel birimlerin bileimi olan çok sayıda fiziksel nicelik, türetilmi SI birimleri ile belirlenir ve bunların pek çou kendilerine has özel isimler alırlar. Türetilmi birimlere örnek olarak, Joule (enerji birimi) ve Newton (kuvvet birimi) verilebilir (Bueche and Jerde, 2000, 4-5). SI birim sisteminin pek çok yerde kullanılıyor olması ve ortak bir dil ifade etmesi, bu birim sistemi ile ilgili olarak bilinmesi gerekenlerin ve uygulamalarının, ilköretim düzeyinden balamak üzere örgün eitimin bütün kademelerinde etkili olarak öretilmesi sonucunu dourmaktadır. Özellikle fen ve mühendislik bilimlerinde, üst düzey bilgi için temel oluturma nitelii taıyan fiziksel nicelik ve birimlerin erken yalarda örencilere kazandırılması son derece önemlidir. Böylece, gelecein bilim adamı ve mühendisi olacak olan genç beyinlerin, bilimsel kavramlar arasındaki baıntıları doru ekilde anlayabilmeleri ve tutarlı yargılara ulamaları salanabilir. Bu çalımanın amacı; ilköretim 6.,7. ve 8. sınıf örencilerinin "birimler" hakkında yaadıkları kavram kargaası için bir örnek sunmaktır. Aratırmada, örencilerin, "kütle ve aırlık" kavramlarının birimleri hakkında edindikleri kavram yanılgıları belirlenmeye çalıılmıtır. Fen örenimi, kitaplar dolusu bir takım bilimsel gerçekleri ezberleme eklinde deil, önceden yapılandırılmı bilgi sistemini kullanarak daha fazla bilgiye ulama, böylece bilim ve teknolojinin gelimesine katkıda bulunma olarak deerlendirilmelidir. Bu noktada; bilimsel bilginin, kavramlar düzeyinde ele alınarak yapılandırılması, etkili fen öreniminin ilk artıdır. Kavramlar bilginin yapı talarıdır ve insanların örendiklerini, sınıflandırmalarını ve organize etmelerini salar. Ayrıca kavramlar, bireyin düünmesini salayan zihinsel bir araçtır ve çok kapsamlı bilgileri kullanılabilir birimler haline getirirler (Senemolu, 2001, 513). Kavramların örenilmesi için örencilerin, geçmi yaantılarından getirdikleri bilgi, tutum, beceri ve deneyimlerini, yeni örendikleri bilgilerle birlikte zihinlerinde yapılandırmaları gerekmektedir (Yürük, Çakır ve Geban, 2000). Örencilerin önceden sahip olduu ilk bilgi ya da kavramlar, bilimsel olarak kabul edilmi kavramlarla uyumadıı zaman hatalı ya da yanlı olarak nitelendirilirler (Yılmaz, 1998). Baka bir ifade ile; yanlı kavramlar ya da kavram yanılgıları, kiisel deneyimler sonucu olumu, bilimsel gerçeklere aykırı olan, bilim tarafından gerçeklii kanıtlanmı kavramların öretilmesini ve örenilmesini engelleyici bilgiler olarak tanımlanabilir (Yürük ve dier., 2000). Örgün eitim sürecinde de kavram yanılgılarının oluması söz konusudur. Örnein; okulda verilen bilimsel kavramların örenciler tarafından hatalı olarak örenilmesi ya da öretmenler tarafından hatalı olarak öretilmesi ile kavram yanılgıları ortaya çıkabilir. Ayrıca örencilerin, yeni örenme durumlarında kendi ön bilgilerini kullanmalarında yetersizlik yaadıkları, örenme süresince zihinlerinde kavramsal deiimi salamada baarısızlıa uradıkları ve kavramları örenirken belirli durumlarda anlam bütünlüü kuramadıkları durumlarda da kavram yanılgıları oluabilir (Koray ve Bal, 2002). Örencilerin, çou fen konusunda kavram yanılgıları oluturdukları çok sayıda aratırma tarafından belirlenmitir. Bu aratırmalardan bazılarının belirledii kavram yanılgıları u ekilde özetlenebilir: Örnein ıık kavramı, örenciler tarafından, uzayda yer kaplayan ve ilerleyebilen bir varlık olarak düünülmek yerine ancak bir yüzeydeki ıık lekeleri gibi algılanabilir etkiler ürettiinde varolabilen bir nesne olarak tanımlanır (Guesne, 1985, 23). Aynı ekilde; örenciler, ekerin çözündüünde tamamı ile yok olduu fikrine sahiptirler ve aslında ekerin küçük parçacıklar halinde varlıını sürdürüyor olmasını düünemezler. Dünyanın gökyüzüyle beraber düz bir gezegen olarak algılanması, örencilerin oluturduu dier bir kavram yanılgısıdır (Driver, Guesne and Tiberghien, 1985, 198). Bu çalımada, birimleri ile ilgili yanılgıların incelenecei "kütle ve aırlık" kavramları hakkında, ilköretim örencilerinin sahip olduu bazı yanlı inanılar ise, Koray ve Tatar (2003) tarafından u ekilde ortaya konmutur: "Kütle, cismin aırlıına denir","cismin aırlıına kütle denir","kütle,

3 26 cismin uzayda kapladıı yerdir", "Uzayda yer kaplayan, hacmi ve biçimi olan her eye kütle denir","hacmi ve kütlesi olan uzayda yer kaplayan varlıklara aırlık denir". Örenciler, genellikle sahip oldukları bu kavram yanılgılarını deitirme konusunda çok tutucudurlar ve deiiklie direnç gösterirler (Benson, Wittrock and Baur, 1993; Fellows, 1994; Schmidt, 1997). Böylece, bilimsel kavramları doru bir ekilde örenmeleri engellenmi olur. Örencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını terk edip, bilimsel kavramlara yönelmeleri için, öncelikle bu yanılgılara dikkat çekilmesi gerekmektedir (Eisen and Stavy, 1992). 2. YÖNTEM 2.1.Örneklem Bu aratırma, eitim-öretim yılının I. Döneminde, Zonguldak ilinin Ereli ilçesinde yer alan okullardan rastgele olarak seçilen yedi ilköretim okulunda yapılmıtır. Bu okulların 6., 7. ve 8. sınıf örencilerinden toplam 298 örenci aratırmaya katılmıtır Veri Toplama Aracı Bu çalımada, birimlerle ilgili kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak amacı ile uzman kiilerin onayı alınarak ve literatürden yararlanılarak çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluan bir kavram testi hazırlanmıtır. 2.3.Verilerin Analizi Örencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar, sınıf seviyelerine ve cevap tiplerine göre deerlendirilmi, frekans ve yüzdeleri bulunmutur. Çoktan seçmeli soruların deerlendirilmesinde SPSS paket programı kullanılmı, çapraz tablo analiz yöntemi ile örencilerin cevapları sınıf seviyelerine göre tespit edilmitir. Elde edilen bulgulara göre örencilerin, kütle ve aırlık birimleri ile ilgili kavram yanılgıları ortaya konmaya çalıılmıtır. 3. BULGULAR ve YORUMLAR Bu bölümde, kavram testinde yer alan sorulara ve örencilerin verdikleri cevaplardan elde edilen bulgulara yer verilmitir. Bulgular ııında gelitirilen yorumlara, her soru için deinilmitir. Soru 1: Kütle birimi olarak kullanılan birimlere örnekler veriniz. Soru 2: Aırlık birimi olarak kullanılan birimlere örnekler veriniz. Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3 de görüldüü gibi; 6. sınıf örencilerinin %17'si, 7. sınıf örencilerinin %22'si ve 8. sınıf örencilerinin %23,8'i "kg"(kilogram)'ı ve 6. sınıf örencilerinin %6,'sı, 7. sınıf örencilerinin %29'u ve 8. sınıf örencilerinin %12,9'u "gr"(gram)'ı kütle birimi olarak kullanmaktadırlar. Bu sınıf düzeylerindeki örencilerin, %26,2 (6. sınıf), %29 (7.sınıf) ve %28,9 (8. sınıf) 'luk oranlarla aırlık birimi olarak yine "kg"'ı ve %14,5 (6. sınıf), %19 (7. sınıf) ve %17,9 (8.sınıf) 'luk oranlarla "gr"'ı ifade etmektedirler. Buna göre; örencilerin kütle birimi olarak doru bir ekilde kullandıkları bu iki birimi (kg, g), aırlık birimi olarak kullanmaları bu konudaki yanılgılarını ortaya koymaktadır. Tablo 2 ye göre 7.sınıf örencilerinin %28 inin, 8. sınıf örencilerinin ise,%23,1 inin kütle birimi olarak Newton u belirtmeleri, kütle ve aırlık kavramlarını birimler düzeyinde karıtırdıklarının baka bir açıdan ifadesi olarak deerlendirilebilir. Tablo 3 incelendiinde; sadece 8. sınıf örencilerinin dikkate deer bir oranda (%13,8) aırlık birimi olarak N (Newton) birimini kullanmaları doru cevap vermeleri bakımından göze çarpmaktadır.

4 27 Tablo ve 2. Soruya Verilen Gruplandırılmı Cevaplar ve Yüzdeleri (6. Sınıf) C.S % Kütle birimleri C.S % Aırlık birimleri Terazi 56 26,2 kg Kantar 31 14,5 gr kg 20 9 Tartı Baskül 17 8 Kantar 9 6 gr 16 7,5 Litre 3 2 Newton 13 6 Baskül 3 2 Litre 13 6 Santigram 2 1,3 Miligram 6 2,8 Desigram 2 1,3 Ton 6 2,8 Ton 1 0,7 Santigram 6 2,8 Miligram 1 0,7 Desigram 5 2,3 Okka 1 0,7 Mililitre 3 1,4 Mililitre 1 0,7 Metre 2 0,9 Santilitre 2 0,9 Desilitre Bilmiyorum 17 8 Bilmiyorum Toplam Toplam Tablo ve 2.Soruya Verilen Gruplandırılmı Cevaplar ve Yüzdeleri (7. Sınıf) C.S % Kütle birimleri C.S % Aırlık birimleri Newton kg kg gr gr Terazi 10 6 Ton 19 8,3 Kantar 10 6 Terazi 18 7,8 Newton 6 3,6 Desigram 13 5,6 Miligram 4 2,4 Dinamometre 10 4,3 Baskül 3 1,8 Kantar 10 4,3 Ton 2 1,2 Tartı 5 2,1 Litre 2 1,2 Baskül 5 2,1 Tartı 2 1,2 m 3 1,3 Santigram 1 0,6 Santigram 1 0,4 Desigram 1 0,6 Aırlık 1 0,4 hgr 1 0,6 Litre 1 0,4 Hacim 1 0,6 Miligram 1 0,4 Kütle 1 0,6 hgr 1 0,4 çeki Bilmiyorum 7 3 Bilmiyorum Toplam Toplam Tablo ve 2. Soruya Verilen Gruplandırılmı Cevaplar ve Yüzdeleri (8. Sınıf) C.S % Kütle birimleri C.S % Aırlık birimleri 36 23,8 kg 50 28,9 kg 35 23,1 Newton 31 17,9 gr 21 12,9 gr 24 13,8 Newton 9 5,9 Terazi 13 7,5 Kantar 9 5,9 Dinamometre 11 6,3 Terazi 8 5,2 Ton 10 5,7 Tartı 4 2,6 Kantar 8 4,6 Miligram 2 1,3 km Baskül 2 1,3 Baskül 6 3,4 Ton 2 1,3 m 3 1 0,5 kütle 2 1,3 cm 3 1 0,5 kilo 2 1,3 Hacim 1 0,5 hgr 19 12,5 Bilmiyorum 10 5,7 Bilmiyorum Toplam Toplam C.S. Cevap sayısı

5 28 Ayrıca 6,7 ve 8. sınıf örencilerinin, (Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3) litre, mililitre, kilometre vb. gibi farklı nicelikler için kullanılan birimleri, gerek kütle gerekse aırlık birimleri için kullanmaları, onların, temel ve türetilmi fiziksel nicelikler ve birimleri konusunda kavram kargaası yaadıkları anlamına gelebilir. Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3'e göre; her üç sınıf düzeyinde bulunan örencilerin, yüksek oranlarla "bilmiyorum" cevabını vermeleri, daha karmaık bilimsel bilgi için temel oluturma özellii taıyan bu iki kavramı ve özelliklerini tam olarak örenemedikleri sonucunu ortaya koyabilir. Soru 3: ekilde görüldüü gibi eit kollu terazide portakal tartılmaktadır. ekildeki durum için aaıdaki ifadelerden hangisi dorudur? a)portakalın kütlesi 1 kg (kilogram) dır. b)portakalın kütlesi 1N (Newton ) dur. c)portakalın aırlıı 1 kg (kilogram) dır. d)portakalın aırlıı 1 N (Newton) dur. Tablo 4' te, 3. soruya verilen cevaplar ve yüzdeleri göz önünde bulundurulduunda, her üç sınıf düzeyinde bulunan örencilerin, bu soruya belirli oranlarda doru cevap verdikleri görülmektedir (6.sınıf %42, 7.sınıf %26 ve 8.sınıf %46). Tablo 2 ye göre; 6.sınıf örencilerinin %49 u, 7.sınıf örencilerinin %63 ü ve 8. sınıf örencilerinin %42'si, "Portakalın aırlıı 1 kg (kilogram) dır" ifadesini doru olarak kabul etmilerdir. Buna göre bu örencilerin, kütle ve aırlık kavramlarını gerek kavramlar gerekse birimler düzeyinde karıtırdıkları söylenebilir. Kavram yanılgısını bulundurma düzeyi sınıf seviyesi açısından incelendiinde en çok 7. sınıf örencileri belirtilen konuyla ilgili kavram yanılgısına sahiptir. Tablo 4. 3.Soruya Verilen Gruplandırılmı Cevaplar ve Yüzdeleri ık 6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf T. f % f % f % f a* b c d T T.:Toplam örenci sayısı "*" : Doru cevap seçenei Soru 4: ekildeki adam kantar (bir çeit tartı aleti) ile bir çuval unu tartmaktadır. ekildeki durum için aaıdaki ifadelerden hangisi dorudur? a)çuvalın kütlesi 10 kg (kilogram) dır. b)çuvalın kütlesi 10 N (Newton) dur. c)çuvalın aırlıı 10 kg (kilogram) dır. d)çuvalın aırlıı 10 N (Newton) dur.

6 29 Tablo 5 incelendiinde; 6. sınıf örencilerinin %5, 7.sınıf örencilerinin %9 ve 8. sınıf örencilerinin %20 sinin soruya doru cevap verdikleri tespit edilmitir. Tablo 5'e göre; a,b ve c seçeneklerinin yüzdelerine dikkat edilirse; her üç sınıf düzeyinde bulunan örencilerin, doru cevap seçenei yerine yanlı seçenekler üzerinde younlamaları ilgi çekicidir. Özellikle, çok büyük oranlarla, 6.sınıf örencilerinin %47'si, 7.sınıf örencilerinin %48'i ve 8.sınıf örencilerinin %45'i "Çuvalın aırlıı 10 kg (kilogram) dır."seçeneinin doruluunu ifade ederek; kantarla çuvalın aırlıının ölçüldüünü doru ifade etmiler ancak aırlıın birimi konusunda yanılgıya dümülerdir. Aynı ekilde "a ve b" seçeneklerini iaretleyen örenciler, gerek ölçülen nitelik gerekse birimi hakkında kavram yanılgısına sahip olduklarını ortaya koymulardır. Tablo 5. 4.Soruya Verilen Gruplandırılmı Cevaplar ve Yüzdeleri ık 6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf T. f % f % f % f a b c d* T "*" : Doru cevap seçenei Soru 5: ekilde baskül (bir tür tartı aleti) üzerinde bir çocuk bulunmaktadır. ekildeki durum için aaıdaki önermelerden hangisi dorudur? a)çocuun kütlesi 40 kg (kilogram)dır. b)çocuun kütlesi 40 N (Newton)dur. c)çocuun aırlıı 40 kg (kilogram) dır. d)çocuun aırlıı 40 N (Newton) dur. Tablo 6 incelendiinde, 6.,7. ve 8. sınıf örencilerinin çok yüksek oranlarla (sırasıyla %72, %57 ve %60) sorunun yanıtı olarak "c" ıkkını görmeleri, baskülde ölçülen niceliin "aırlık" olarak doru ekilde tahmin edildii, ancak yine, niceliin birimi hakkında bir yanılgı yaandıı anlamına gelebilir. Tablo 6' da "a ve b" seçeneklerinin iaretlenme oranları da dikkate alındıında; örencilerin büyük çounluunun, aırlık ve kütle kavramlarını, nasıl ölçüldüklerini ve birimlerini karıtırdıkları ortaya çıkmaktadır. Bu soruya 6 sınıf örencilerinin ancak %4'ü, 7.sınıf örencilerinin %3 ü ve 8. sınıf örencilerinin % 6 sı doru cevap vermilerdir. Tablo Soruya Verilen Gruplandırılmı Cevaplar ve Yüzdeleri ık 6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf T. f % f % f % f a b c d* T "*" : Doru cevap seçenei 4. SONUÇ ve ÖNERLER Bu aratırmadan elde edilen bulgulara göre; ilköretim düzeyinin son üç basamaında örenim gören 6., 7. ve 8. sınıf örencilerinin, kütle ve aırlık kavramlarının birimleri ile ilgili olarak kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmitir. leri düzeydeki bilimsel bilgi için temel tekil

7 30 eden bu iki kavramın birimlerinin birbirleriyle ve hatta dier fiziksel niceliklerin birimleri ile de karıtırılması, örencilerin bilimsel kavramların tanımları ile ilgili olarak kavram kargaası yaadıkları anlamına gelebilir. Buna ilaveten, örencilerin, 6., 7. ve 8. sınıf seviyelerinde, birbirine yakın oranlarda bu kavram yanılgılarını bulundurmaları, sınıf ve ya seviyesi artmasına ramen, yanılgıların halen tespit edilmedii dolayısıyla yok olmadıı sonucunu dourur. Kütle ve aırlık kavramları fen müfredatında 4. sınıf düzeyinde gösterilmektedir (Güleryüz, 2002). Buna ramen; 6, 7 ve 8 sınıf düzeylerinde, kütle va aırlık kavramları ve birimleriyle ilgili olarak halen kavram yanılgısı bulunduran örencilerin, dier bilimsel kavramları ve birimlerini anlamlı bir ekilde yapılandırmaları zor görünmektedir. Özellikle kavramlar düzeyinde fen eitiminin ön planda tutulduu günümüzde, örencilerin en temel kavramların birimlerini kullanmada sahip oldukları yetersizlik, onların ileride iyi bir fen okur yazarı olmalarına engel olabilir. Bilimsel kavramların tam olarak ne anlam ifade ettiini anlama ve bu kavramlar arasındaki baıntıları salıklı bir ekilde kurmayı salama yönlerinden son derece gerekli olan birimler in doru bir ekilde kullanılması etkili ve anlamlı fen örenimi için gerekli bir ön kouldur. Aratırmadan elde edilen sonuçlar deerlendirildiinde; yerine getirilebilecek öneriler u ekilde ifade edilebilir: Bilimsel kavramların birimleri kavramlar arası ilikilerin örenilmesi ve bilimsel bilginin yapılanması açısından çok önemlidir. Bu nedenle ilköretim düzeyinde dier dersler ve günlük yaamla da iliki kurulacak ekilde derslerin planlanması ve birimler üzerinde daha fazla durulması yararlı olacaktır. Eitimciler özellikle "kavramlar" düzeyinde fen eitimine ve örenimine önem vermelidirler. Çünkü kavramlar bilginin yapıtalarıdır ve karmaık yapılı bilginin örenilmesinde çok büyük bir etkene sahiptirler. Yapılan bir aratırmanın ulatıı önemli sonuçlardan birisi; örenmenin, büyük ve pasif bir örenci kitlesi için, bilginin gittikçe artan yıılımı olarak görülmesinin aksine, kavramların üretimi ve yapılandırılmasında örencinin çalıtırıldıı aktif bir uygulama olarak deerlendirilmesi eklinde ifade edilmitir (Cleminson, 1990). Bu noktada, öncelikle kavramların tek tek ele alındıı öretim yöntem ve stratejilerinin sınıf ortamlarında kullanılması ve böylece örencilerin önceki tecrübelerinden edindii kavram yanılgılarının tespit edilip deitirilmesi, fen örenimi için son derece gereklidir. KAYNAKLAR Bartlett, D.(1996). Bartlett's Guide to SI Units.Retrieved December 24, 2003 (de indirildi) from the World Wide Web: Benson, D. L., Wittrock, M. C. & Baur, M. E. (1993). Student s Preconceptions of the Nature of Gases. Journal of Research in Science Teaching, 30(6), Bueche, F.J., Jerde, D.A. (2000). (Çeviri Editörü: Kemal Çolakolu) Fizik lkeler. Ankara:Palme Yayıncılık. Cleminson, A. (1990). Establishing and epistemological base for science teaching in the light of contemporary notions of the nature of science and of how children learn science. Journal of Researchin Science Teaching 27(5), Driver, R., Guesne, E., & Tiberghien, A.(1985). Some Features of Children s Ideas and Their Implications for Teaching, In R. Driver et al. (Eds.) Children s Ideas in Science. Milton Keynes: Open University Press. Eisen, Y., & Stavy, R. (1992). Material cycles in nature:a new approach to teaching photosynthesis in junior high school. The American Biology Teacher, 54.(6), Fellows, N. J. (1994). A window into thinking: Using student writing to understand conceptual change in science learning. Journal of Research in Science Teaching, 31(9), Guesne, E. (1985). Light,In R. Driver et al. (Eds.) Children s Ideas in Science. Milton Keynes, UK: Open University Press. Güleryüz, H. (2002). lköretim Okulu Programı. Ankara:PegamA Yayıncılık. Koray, Ö. ve Bal,.(2002). Fen Öretiminde Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Deiim Stratejisi. G.Ü. Kastamonu Eitim Fakültesi Dergisi, 10(1),

8 31 Koray, Ö. Tatar, N. (2003). lköretim Örencilerinin Kütle ve Aırlık ile ilgili Kavram Yanılgıları ve Bu Yanılgıların 6.,7. Ve 8. Sınıf Düzeylerine Göre Daılımı. Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakülktesi Dergisi Fen ve Matematik Eitimi Özel Sayısı (1) 13. Schmidt, H. J. (1997).Students misconceptions looking for a pattern. Science Education, 81, Senemolu,N.(2001). Kuramdan Uygulamaya Geliim ve Örenme. Ankara: Gazi Kitabevi. Toygar, E. (2001). Metroloji ve Kalibrasyon, Retrieved December 24, 2003 (de indirildi) from the World Wide Web:http://www.mmo.org.tr/muhendismakina/arsiv/2001/temmuz/metroloji.htm. Yalçıner, A.(2001).Birim Sistemleri. Bilim ve Teknik, Temmuz, Yılmaz, Ö. (1998). Kavramsal deiim metinleri ile verilen kavram haritalarının hücre bölünmesi ünitesini anlamadaki etkisi. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara: ODTÜ Fen Bilimleri Eitimi Bölümü. Yürük, N. Çakır, Ö. S. ve Geban, Ö. (2000). Kavramsal Deiim Yaklaımının hücresel solunum konusunda lise örencilerinin biyoloji dersine karı tutumlarına etkisi. IV. Fen Bilimleri Eitimi Kongresi 2000, Hacettepe Üniversitesi 6-8 Eylül Ankara.

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Mümkün müdür? Elektrokimyasal Piller Örneği Is it Possible to Eliminate Alternative Conceptions

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI Nursen AZİZOĞLU 1, Mahir ALKAN 2 1 ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, ANKARA 2 BAÜ, Necatibey Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 5, Bahar Spring 2010, 81-90 KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 () 23. Sayı 85 Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-107, ANKARA-TURKEY DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA Ömer GEMİCİ 1, Hüseyin KÜÇÜKÖZER 1, Aysel MERGEN KOCAKÜLAH

Detaylı

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI Gonca Harman Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı gonca.harman@omu.edu.tr Dilek Çelikler Ondokuz

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı