~~~. ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE A.ND TECHNOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "~~~. ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE A.ND TECHNOLOGY"

Transkript

1 lo"iiiu.~ ANADOLU ÜNIvERSITESI BILIM VE TEKNOLOJi DERGiSI 00 ~~~. ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE A.ND TECHNOLOGY \~i CiltlVoL.: 5 - SayılNo: 1 : (2004) O ~...,\ ARAŞTIRMAMAKALESiiRESEARCH ARTıeLE OLiGOSALisiLiK AsiTiN SENTEZi, KARAKTERiZASYONU VE TERMAL ÖZELLiKLERi ismet KAYA 1, Dilek BAGANA öz Bu çalışmada, salisil aldehitin H ve NaOCl yardımı ile oksidatifpolikondenzasyon reaksiyonunun şartları ve ürünlerin özellikleri incelenmiştir. Bazik ortamda 80 C ile 100 C arasında salisil aldehitin H ve NaOCI ile oksidatif polikondenzasyonundan oligosalisilik asit (OSA) sentezlenmiştir. Optimum reaksiyon şartlarında NaOCI'nin, H 2 0 2'den daha aktif olduğu gözlenmiştir. Ürünlerin yapıları FT-IR, IH-NMR, UV-Vis, DTA-TG ve elementel analiz ile karakterize edilmiştir. NaOCI ve H ortamında sentezlenmiş OSA'nın sayıca ortalama molekül ağırlığı, (M~) ağırlıkça ortalama molekül ağırlığı (M w ) ve polidispersiti indeksi (PDI) değerleri sırasıyla, 1600 g mol-l, 5460 g mol-l, 3,41 ve 2780 g mol-l, 6870 g mol-l, 2,47 olarak hesaplanmıştır. Reaksiyon ürünlerinin verimi optimum şartlarda %40,72 (H ) ve %54,00 (NaOCI) olarak bulunmuştur. TG analizine göre, oligosalisilik asitin ıo20 C'deki kütle kaybı ise %73,36 olarak bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Oligosalisilik asit, Oksidatif polikondenzasyon, Terrnal bozunma. SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND THERMAL PROPERTIES OF OLlGOSALlCYLlC ACID ABSTRACT In this study, the oxidative polycondenzation reaction conditions ofsalicylaldehyde with sodium hypochloride and hydrogen peroxide were studied and the properties of the produet were investigated. Oligosalicylic acid (OSA) was synthesized from the oxidative polycondenzation reaction ofsalicylaldehyde with NaOCI and H in aqueous alkaline medium between 80 C and 1OO C. NaOCI was observed to be more active than H at the optimum reaction conditions. The product was characterized by \H-NMR, FT-IR, UV-Vis, DTA-TG and elemental analysis. The number-average molecular weight, ( M n - ) weight- average molecular weight ( M~ ) and polydispersity index (PDI) values ofosa synthesized at medium ofnaoci and H was found to be 1600 g mol-l, 5460 g mol-l, 3.41 and; 2780 g mol-l, 6870 g mol-l, 2.47, respectively, At the optimum reaction conditions, the yield of the products was found to be % (H ) and % (NaOC\). According to TG analysis, the mass loss of oligosalicylic acid was found to be % at ıo20 0C. Key Words: Oligosalicylic acid, Oxidative polycondenzation, Thermal degradation. 1. GiRiş Günümüzde çok az sayıda polifenol sentezlenebilmiştir. Yapısında OH grubunun yanısıra HC=N-, -CHO, -COOH vb. diğer reaktif gruplar içeren polifenol\er bilinmemektedir (Aly vd., 2000; Diaz vd., 1999; Feast, 1985; Ragimov vd., 1997; Kaya vd., 2001; Kaya vd., 2002a). Bu sebepten reaktif gruplar içeren Schiff-bazı sübstitüentli oligofenollerin oksidatif polikondenzasyon reaksiyon özellikleri ve ürünlerinin araştırılması güncel bir konudur. Bu araştırmalar çeşitli reaktif gruplar içeren yeni polifenollerin sentezine imkan sağlamaktadır (Kaya vd., 2002b; Kaya vd., 2004; Kaya vd., 2003; Mamedov vd., 1997; Suh vd., 2000). Polifenoller, oligofenoller ve bunların Schiff bazı sübstitüentli ürünlerinin birçok sanayi dalında geniş kullanım alanları bulunmaktadır. Polifenoller başlıca uzay ve uçak sanayinde, makine yapımı ve roket tekniklerinde, elektroteknik ve radyoteknik alanlarında kullanılabildikleri gibi; bağlayıcı, tutkal, boya, cam, Yazışma Adresi: Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, i 7020, Çanakkale. Fax: E posta: Geliş: 27 Şubat 2003; Düzeltrne: 27 Ekim 2003; Düzeltrne: 18 Mart 2004; Kabul: 05 Mayıs 2004

2 138 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (1) grafit ve plastiklere karşı da kullanımları mümkündür. Oligosalisil aldehit, Schiff bazı oligomerleri ve oligosalisilik asit ilk defa bizim tarafımızdan sentezlenerek bunların terrnal ve anti-mikrobial özellikleri de incelenmiştir (Kaya vd., 2001; Kaya vd., 2002a). Bu çalışmanın birinci aşamasında, oligosalisilik asitin eldesine sıcaklığın etkisi ve salisil aldehit NaOCI ve H 2 0 2'nin başlangıç konsantrasyonlarınınetkisi incelenmiştir. İkinci aşamada ise oluşan oligomerin FT-IR, VV-Vis, lh-nmr, büyüklükçe ayırma kromatografisi (SEC), DTA-TG ve elementel analiz sonuçlarına göre yapısı aydınlatılmıştır. 2. DENEYSEL BÖLÜM 2.1. Materyal Salisil aldehit, hidrojen peroksit (%35), HCl (%37), n-hekzan, n-heptan, etil alkol, etil asetat, kloroform, toluen, THF, CCI 4, 1, 4-dioksan ve dimetilsülfoksit (DMSO) Merck firmasından ve NaOCI (%34) ise Paksoy firmasından temin edilmiştir Yöntem Salisil Aldehitin Polimerizasyonu NaOCI Oksidatif 50 ml'lik üç boyunlu reaksiyon balonuna salisil aldehit (6,4 x 10-3mol) ve 3.75 ml distile su içinde çözünmüş KOH (6,3 x 10-3mol) ilave edilmiştir. Başlatıcı olarak %34'lük NaOCI çözeltisi reaksiyon karışımına dakika süresince damla damla eklenmiştir. Daha sonra reaksiyon karışımı 80- i OO C arasındaki sıcaklıkta karıştırılmış ve oda sıcaklığına soğutulduktan sonra 0,2 ml HCl (%37) ile nötralleştirilmiştir (Şekil I). Reaksiyona girmeyen salisil aldehit su buharı distilasyonu ile damıtılmıştır. Daha sonra karışım süzülüp, distile su ile yıkanmış ve 105 C'de etüvde kurutularak tartılmıştır (Kaya vd., 2001). Salisil aldehit'in oksidatif polikondenzasyonu sonucu oluşan oligosalisilik asit'in elementel analiz sonuçlarına bakıldığında; %59,00 C ve %3,20 H içerdiği bulunmuştur. Teorik değerler ise %61,00 C ve %2,90 H olarak hesaplanmıştır. Salisil Aldehitin H202 ile Oksidatif Polimerizasyonu 50 mi'lik üç boyunlu reaksiyon balonuna salisil aldehit (6,4 x 10-4mol) ve 3,75 ml distile su içinde çözünmüş KOH (6,3 x 10-4mol) ilave edilmiştir. Başlatıcı olarak % 35'Iik H reaksiyon karışımına dakika süresince damla damla eklenmiştir. Reaksiyon karışımı 80 C, 85 C, 90 C, 95 C ve i OO C sıcaklıklarda karıştırılmış ve daha sonra oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra 0,2 ml HCl (%37) ile ile nötralleştirilmiştir (Şekil I). Reaksiyona girmeyen salisil aldehit su buharı distilasyonu ile damıtılmıştır. Daha sonra karışım süzülüp, distile su ile yıkanmış ve 105 C'de etüvde kurutularak tartılmıştır (Kaya vd., 2001). ioh n(~-~->-cho 2.3. Karakterizasyon Naoeı veya ilıc>::..._..._...~..._..._..._..._..._...~ "\:\ KOH(suhı) 1/"---- COOB ii Şekil ı. Oligosalisilik Asitin Oluşum Reaksiyonu Elementel analiz için; LECO-932 mikroelementel analiz cihazı; FT-IR spektrumları için MATTSON 1000 FT-IR Spektrofotometresi (Fırat Üniversitesi, Elazığ); DTA ve TG analizleri için STA 409C NET ZSCH-Geratebau GmbH cihazı (Çanakkale Seramik Fabrikası, Çanakkale); lhnmr spektrumları için (400 MHz DMSO, SiMe4 iç standart) Bruker DPX FT NMR spektrometresi (TÜBİTAK Araştırma Merkezi, Ankara); VV-Vis spektrumları için Shimadzu 160A Spektrofotometresi (Tarım ve Köy İşleri İl Müdürlüğü, Çanakkale) kullanılmıştır. Sentezlenmiş maddelerin VV-Vis spektrumları THF'de, FT-IR spektrumları ise KBr peleti hazırlanarak alınmıştır. Sentezlenen maddeler toz haline getirilerek (20-30 mg) hava ortamında C arasında DT ve TG (lo C/dak) analizleri gerçekleştirilmiştir. Büyüklükçe ayırma kromatografisi (SEC) ile elde edilen oligomerin, sayıca-ortalama molekül ağırlığı (Mn)' ağırlıkça-ortalamamolekül ağırlığı (M w ) ve polidispersiti indeksi (PDI) değerleri belirlenmiştir. Molekül ağırlıklarını belirlemek için polistiren standartları kullanılmıştır. SEC analizlerinde, SGX (100 A, 7 nm gözenek boyutlu ve 3,3 mm iç çaplı 150 mm uzunluğunda dolgulu kolon ve hareketli faz olarak DMF (0,2 ml/dak) kullanılmıştır. 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 3.1. Salisil Aldehitin Sodyum Hipoklorit ile Oksidatif Polikondenzasyonu Salisil aldehit, bazik sulu çözelti ortamında NaOCI ile aktifbir şekilde etkileşir, NaOCI, salisil aldehiti uzun sürede oksidatif polikondenzasyona uğratabilir. Bazik SA o ve NaOCI o (0,95: 1,84 mol/l) oranında 95 C'de monomer 10 saat süresince uygun reaksiyon ürünlerine %8,70; 25 saatte %30,65 ve 50 saatte ise %42,30 oranında çevrilebilmiştir (Tablo I). Salisil aldehitin oksidatif polikondenzasyon reaksiyonunda başlatıcı olan NaOCl'nin konsantrasyonu azaldıkça, salisil aldehitin oligosalisilik asite dönüşümü de azalmaktadır.

3 Anadolu University Journal of Science and Technology, 5 (1) Tablo ı. Salisil Aldehitin Bazik Ortamda NaOCI ile Oksidatif Polikondenzasyon Reaksiyonunun Şartları Salisil aldehit bazik sulu çözelti ortamında HıOı ile de aktifbir şekilde etkileşir. Bazik ortamda SA o ve HıO ı o (0,95 : 3,90 molll) oranında 80 C'de monomer 5 saat süresince uygun reaksiyon ürünlerine %30 çevrilirken, i OO C'de bu oran % 15'e düşmektedir. 95 C'den daha yüksek sıcaklıklar ise salisil aldehitin oligosalisilik asite dönüşümünü yavaşlatmaktadır (Tablo 2). Yüksek sıcaklıklarda ortamda meydana gelen oligomerler tekrar parçalanarak başlangıç birimine (monomere) dönüşmektedir. Tablo 1 ve 2'deki ı. fraksiyonlar salisil aldehitin suda çözünmeyen fraksiyonu olup, oligosalisil aldehit olarak karakterize edilmiştir (Kaya vd., 2001). Tablo 2. Salisil Aldehitin H 202 ile Bazik Ortamdaki Oksidatif Polikondenzasyon Reaksiyonunun Şartları Tablo 2'den de görüldüğü gibi, salisil aldehitin oksidatif polikondenzasyonunda HıOı konsantrasyonunun azalması verimi de azaltmaktadır. Bazik ortamda SA Ove HıO ı O(0,95 : 3,90 mol/l) oranında, sıcaklığın 95 C'ye kadar artması veya sürenin 5 saatten 15 saate çıkarılmasıyla verim artmaktadır. Salisil aldehitin oksidatif polikondenzasyon reaksiyonunun araştırılması sonucu bu reaksiyonun optimum şartları belirlenmiştir. Buna göre; salisil aldehit bazik sulu çözelti ortamında NaOCl ve HıO ı ile oligomerine dönüşmekte ve başlatıcıların radikaloluşturma güçleri ise NaOCl>HıO ı şeklinde değişmektedir. Ayrıca salisil aldehit, oksidatif polikondenzasyon reaksiyonunda CHO grubunun etkisiyle düşük aktiflik göstermektedir çözünürtük 139 Salisil aldehitin oksidatif polikondenzasyon reaksiyonu bazik ortamda gerçekleştiğinden oligomeri çök- türrnek için eşdeğer miktarda asit kullanıldıktan sonra reaksiyona girmeyen monomer damıtılarak süzülmüştür. Daha sonra distile su ile yıkanıp kurutulduktan sonra koyu kahve renkli erime noktası 250 C'nin üzerinde olan toz şeklinde katı bir madde elde edilmiştir. Elde edilen bu oligomer; n-heptan, n hekzan, toluen, kloroform ve CCl4'de hiç çözünmezken, etil alkol ve etil asetatda kısmen; DMF, THF ve DMSO gibi polar çözücülerde ise tamamen çözünmüştür UV Vis Spektrumları Salisil aldehit ve oksidatif polikondenzasyon ürününün VV-Vis spektrumları THF çözücüsünde alınmıştır. Salisil aldehit'in VV-Vis spektrumunda 213 nm'de şiddetli K bandı, 255 nm'de orta kuvvette B bandı ve 326 nm'de ise zayıf R bandı gözlenmiştir. Salisil aldehit'in NaOCl (0,95 : 1,84 mol/l) oranında oksidatif polikondenzasyonundan oluşmuş oligosalisilik asitin UV-Vis spektrumunda 210 nm'de kuvvetli K bandı, 254 nm'de orta kuvvetli B bandı ve 331 nm'de ise zayıf R bandı elde edilmiştir. Bu bandlardan birinci olan 210 nm'deki band, fenolik OH grubunun benzen halkası ile konjugasyonundan kaynaklanmaktadır. B bandı oligomer biriminin benzen halkasından dolayı oluşmakta, R bandı ise oligomerin yapısındaki Cs-O grubundan kaynaklanmaktadır. B bandının kayması ve salisil aldehitten farklı olarak spektrumun görünür bölgesinde ( nm) ışının absorbe edilmesinin nedeni oligomer moleküllerinde aromatik halkaların birbiri ile bağlanıp fazla uzun poliarornatik konjuge sistemi meydana getirmesidir (Hevitt Kuralı). Bilindiği gibi çok fazla sayıda konjuge çift bağ, elektronlarının küçük değerli aktivasyon enerjileri ile uyarıimış duruma geçmesine neden olmaktadır FT IR Spektrumu Salisil aldehit ve NaOCl'nin (0,95:1,84 mol/l) oranında oksidatif polikondenzasyonu sonucu oluşan ürün ve salisil aldehitin FT-IR spektrumları kıyaslandığında ikisinin de genellikle benzer bantlara sahip oldukları gözlenmiştir. Fenolün hidroksil gruplarına ait kuvvetli gerilim titreşimi gibi bazı bantlar ve polimerik birleşmeler sonucunda 3444 cm- i de gözlenmesi gereken bant, salisil aldehit makromoleküllerinde meydana gelen moleküller arası H bağlarından dolayı geniş bir bant halinde cm-i bölgesinde yer almıştır. CH gruplarının zayıf gerilim titreşim bantları OH bandının ornuzunda 2854 ve 2925 cm..1'de gözlenmiştir. Oligosalisil aldehitin karbonil gruplarının kuvvetli gerilim titreşimleri, salisil aldehitin spektrumunda olduğu gibi yine aynı bölgede 1653 cm-i de oluşmuştur. Fenol'ün -OH bükülme ve C-O gerilme titreşimleri oligosalisilik asitin FT-IR spektrumunda 1220 cm-1 de meydana gelmiştir. Oligosalisilik asitin spektruınunda gözlenen aromatik halka ve C=C

4 140 bağlarına ait 1614, 1556, 1483 ve 1458 cm-i bantları salisil aldehitin oksidatif polikondenzasyon prosesinde aromatik yapının korunduğunu göstermiştir. Salisil aldehit ve oligosalisilik asit'in FT-IR spektrumlarında başlıca fark aromatik CH gruplarının bükülme titreşimleri bölgesinde ( cm-i) gözlenmiştir (Şekil 2). Bu fark oksidatif polikonderızasyon süresince salisil aldehitin benzen halkasına substitüye ardışrklığınm değişmesinden ileri gelmektedir. Salisil aldehit'in NaOCI ile (0,81 : 2,40 mol/l) oranında karıştırılmasıyla sentezlenen oligosalisilik asitin FT-IR spektrumunda salisil aldehit spektrumuna benzer pikler gözlendi cm-i bölgesinde fenol hidroksil grubuna ait geniş bir bant, 2852 cm-i 2909 cm-l de CH gruplarının zayıf gerilim titreşim bantları, 1659 cm-i de salisil aldehitte olduğu gibi oligosalisilik asitte de, asit karborıil grubuna ait gerilme titreşimleri gözlenmiştir. 1454, 1477, 1545 ve 1659 cm-i deki zayıf bantlar, oligosalisilik asitin elde edilişinde aromatik halkanın bozulmadığını göstermektedir. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (i) Oligosalisilik asit, başlatıcıların etkisi sonucu aldehit birimlerinin aside yükseltgenmesi sonucu oluşmaktadır. Eğer radikal başlatıcı miktarı az ise ana ürün aldehit birimleri olan oligomerdir. Başlatıcının miktarının fazla olması suda çözünen asit birimlerinin olduğu ürünün artmasına neden olmaktadır. Bu da aynı ortamda iki farklı birime sahip ürünün oluşmasına neden olmaktadır SEe Analizi Şekil 4'de görüldüğü gibi, NaOCI (5 Nolu Deney) ve H (3 Nolu Deney) başlatıcıları kullanılarakelde edilen oligomer iki fraksiyondan oluşmaktadır. NaOCI ve H ortamında sentezlenen oligosalisilik asitin, toplam, birinci ve ikinci fraksiyonlarının sayıca ortalama, ( Mn ), ağırlıkça ortalama, ( M w ), ve polidispersiti indeksi (PDJ), değerleri sırasıyla, 1600 g mol- i, 5460 g mol-l, 3,41; 6490 g mol-l, 7650 g mol-l, 1,12 (%80); 200 g mol-l, 240 g mol-i, 1,20 (%20) ve 2780 g mol 1, 6870 g mol-l, 2,47; 5840 g mol-l, 7260 g mol-l, 1,24 (%94); 280 g mol-l, 300 g mol-l, 1,07 (%6) olarak hesaplanmıştır. «JOO 3J1lO :mo :LJILO LOOO mo lj1lo mo 1000 no Dalga Sayısı (em") Şekil 2. Salisil Aldehit (1) ve Oligosalisilik Asitin (2) FT-IR Spektrumları H NMR Spektrumu Vrı (Alikonrne lıacna) V'P. (AhkonmAhacmi) Oligosalisilik asit'in alınan i H-NMR spektrumlarında; 7,20 ppm'de (tekli, Ha), 7,96 ppm'de (tekli, Hb) aramatik protonların; 9,35 ppm'de (tekli, OH) grubunun; 10,29 ppm'de (tekli, COOH) protonunun ve i O, 12 ppm'de (tekli, CHO) ise grubunun pikleri gözlenmiştir (Şekil 3). Aromatik bölgede gözlenen küçük çiftli ve çoklu sinyaller oligomerin son birimindeki dört protona ait olduğu düşünülmektedir (Kaya vd., 2001). O ii C-OH H~~Ç H b Şekil 3. Oligosalisilik Asitin OIigomer Yapısı Şekil 4. Oligosalisilik Asitin MoleküI Ağırlığı Dağılım Eğrileri [(Başlatıcı Olarak (a) NaOCI (b) "ıoı)] 3.7. Salisil Aldehitin Oksidatif Polikondenzasyon Reaksiyonunun Mekanizması Fenollerin oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları ve ürünleri ile ilgili literatür verileri (Ragimov vd. 1997; Kaya vd. 2001) ve salisil aldehitin NaOCI ve H ile oksidatif polikondenzasyon reaksiyonunun gidişi, ürünlerinin yapı ve özellikleri ile ilgili bizim elde ettiğimiz sonuçlar ve bilgiler bu reaksiyon için aşağıdaki mekanizmanın sunulmasına imkan vermiştir. Birinci aşamada salisil aldehitin alkolatı sulu ortamda oksitlenerek uygun fenoksi radikallerine dönüşür (Şekil 5).

5 Anadolu University Journal of Science and Technology, 5 (1) 141 O 4Q-CHO O + 2 HıOı Q-'CHO Şekil 5. Salisil Aldehitin Radikalinin Oluşumu O' H o C}-CHO -~Ö-CHO - o /j VCHO H o H (.-fl 2 <L;;-CHO-~t%{ ~-~d"q o CHO HO CHO o HOC CHO HOC CHO 2ç}-CHO --0=t>:O=0 --H0-o--b-0H H H O \\.-.J; + l{)-cho HOC OH \ -{ r=- {")--<\ >-.OH \..=.1 '\...!( \ CHO Şekil 6. Salisil Aldehitin Radikal Birimlerinin Birbirine Bağlanışı Şekil 7. Oligosalisil Aldehitin OIigomer Yapısı

6 142 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (1) İkinci aşamada ortamda bulunan fenoksi radikallerinin mezomerik formları birleşerek difenolleri oluşturur(şekil 6) Oligosalisilik asitin terrnal analizi Yukarıdaki reaksiyonlarda da görüldüğü gibi, bu aşamalarda ortamdaki difenoller oksitlenerek uygun difenoksi radikallere ve di, tri, tetra ve oligomerlere dönüşürler. Bu sebepten salisil aldehitin oksidatif polikondenzasyonu sonucu suda çözünmeyen ürün olarak oluşan oligomerin yapısı birimlerin birbirine 0 ve p- pozisyonunda bağlanmasından dolayı aşağıdaki gibi yazılabilir (Şekil 7). Oligosalisilik asit, salisil aldehit ile başlatıcıların miktarı (i:1) alındığı zaman yok denecek kadar az meydana gelirken, başlatıcıların miktarı arttırıldığı zaman onun oluşumu da artmaktadır. Çünkü oligosalisilik asit aldehit birimlerinin yükseltgenmesi sonucu meydana gelmektedir (Kaya vd., 2001). Termogravimetrik analiz (TGA) eğrisine göre (Şekil 8), oligosalisilik asit 200 C'de bozunmaya başlayıp kütlesinin %50'sini 450 C'a kadar hızlı bir bozunmayla kaybetmiştir C'de kütlesi %73,36 azalmış ve %26,64'lük bir kalıntı bırakmıştır. Bu sonuçlar, oligosalisilik asitin termo-oksidatif bozunmaya karşı 200 C'ye kadar kararlı olduğunu göstermektedir. Şekil 8'deki DTA eğrisinde 411,5 C'de bir ekzotermik pik, 647 C ve 984 C'lerde ise iki endotermik pik gözlenmiştir. DTA (mw/mg) o.s Şekil ~ B D ~ ~ ~ ~ ~ ~ Sıcaklık (OC) TO(%) Oligosalisilik Asitin TGA ve DTA Eğrisi Oligosalisil aldehitin bazik ortamda oksidatif polikondenzasyonu sonucu elde edilen oligosalisilik asitin terrnal kararı ıl ığı çok fazla olup, 1000 C'de oldukça fazla miktarda kalıntı bırakmıştır. Terrnal kararlılığının yüksek olması bu maddenin kullanım alanlarını daha da arttırmakta ve elde edilen ürünün suda çözünür olması boyarmadde olarak da kullanılmasına imkan sağlamaktadır. Salisil aldehit bazik sulu çözelti ortamında C'de NaOCI ve H gibi başlatıcıların etkisi ile oksidatif polikondenzasyon reaksiyonuna girer. Belirlenmiş optimum şartlarda NaOCI varlığında salisil aldehitin oligosalisilik asite dönüşümü % 54,00' lük bir maksimum verimle gerçekleşmiştir. H salisil aldehitin oksidatif polikonden sasyon reaksiyonunda NaOCl'den daha düşük aktiflik göstermiştir. H ile olan reaksiyonda optimum reaksiyon şartları gözönüne alındığında, dönüşüm %40,nılik bir verimle gerçekleşmiştir. Kimyasal dönüşümlerve spektroskopik analizler (UV-Vis, FT-IR, IH-NMR), salisil aldehitin oksidatif polikondenzasyon reaksiyonunda oluşan oligomerlerin birbiriyle benzen halkasının 0- ve p- konumlarından birleşmiş, yapı birimlerinden meydana geldiğini göstermektedir. Elde edilen oligosalisilik asitin görünür bölgede ışını absarbe etmesi ise, oligomerin aromatik zincirinin ışının etkisi ile biradikal rezonans formuna geçmesi ile açıklanabilir. KAYNAKÇA Aly, K.I. and Khalaf, A.A., (2000). New polymer syntheses. ix. Synthesis and properties of new conducting polyazomethine polymers containing main chain cycloalkanone and pyridine moieties. J. Appl. Polym. Sci. 77 (6), Diaz, ER., Moreno, J., Tagle, L.H., East, G.A., Radic, D., (1999). Synthesis, characterization and electrical properties of polyimines derived from selenophene. Synthetic Metals 100 (2), Feast, W..1., (1985). Synthesis and properties of some conjugated polymers, potentially conductive. Chemistry and Industry 15, Kaya, İ., Vilayetoğlu, A.R., and Mart, H. (2001). The synthesis and properties of oligosalicylaldehyde and its Schiff base oligomers. Polymer 42 (i i), Kaya, İ., Demir, H.Ö. and Vilayetoğlu, A.R. (2002a), The synthesis and characterisation of planar oligophenol with Schiffbase substitute. Synthetic Metals 126 (2, 3), Kaya, İ., Vilayetoğlu, A.R. and Topak, H. (2002b). The synthesis of oligo-ortho- azomethinephenol and its some oligomer-metal complexes, their characterization and application as anti-rnicrobial agents. J. Appl. Polym. Sci. 85 (9), Kaya, İ., Gülel, R. and Şenol, D. (2004). Synthesis, characterization and optimum reaction conditions of oligo-svaminopyridine and its Schiff base oligomer. International Journal of Polymer Analysis and Characterization 289B, (in press). Kaya, İ., and Şenol, D. (2003). The synthesis and characterization of oligo-z-hydroxy- i -rıaphthaldehyde and some of its Schiff-base oligomers, J. Appl. Polym. Sci. 90 (2), Mamedov, RA., Vidadi. Yu.A., Alieva, D.N. and

7 Anadolu University Journal of Science and Technology, 5 (1) 143 Ragimov, A.V. (1997). Paramagnetism and electrical conductivity centre relation in semiconductor oligoresorcino1. Polymer International 43 (2), Ragimov, A.Y., Mamedov, RA. and Gasanova, S.G. (1997). New efficient dielectric and antistatic materials based on oligoaminopheno1. Polymer International 43 (4), Suh, S.c. and Shim, S.c. (2000). Synthesis and properties of a novel polyazomethine, the 'polyrnerwith high photoconductivity and second-order optical nonlinearity. Synthetic Metals 114 (I), İsmet KAYA 1965 yılında Sivas-Gürün ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini 1988 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans İnönü Üniversitesi Doktorasını ise Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde Doç. Dr. olarak çalışmaktadır. Dilek BAGANA 1976 yılında İzmitte doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çanakkalede tamamladı yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünü kazandı ve aynı fakülteden 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans programına kayıt oldu yılında master eğitimini tamamladı. Halen Çanakkalede özel bir dershanede kimya öğretmenliği yapmaktadır.

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU

KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU A. DURMUŞ, H. KAŞGÖZ, A. KAŞGÖZ İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar, İSTANBUL durmus@istanbul.edu.tr

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİN RAPRU MANGAN(III) ASETAT ARACILIĞI İLE ASİMETRİK 2-TRİFLURMETİL DİHİDRFURAN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ Prof. Dr. A. Tarık PEKEL Dr. Mehmet YILMAZ Araş.

Detaylı

YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU M. Şölener 1, E. Uğuzdoğan 2, Ş.T. Çamlı 3, S. Patır 4, M. Nurbaş 1, O. S. Kabasakal 1, E. B. Denkbaş

Detaylı

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 2 Araştırma Makalesi / Research Article INVESTIGATION OF EFFECT OF POLYMERS ON CALCIUM OXALATE CRYSTALLIZATION

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 2 Araştırma Makalesi / Research Article INVESTIGATION OF EFFECT OF POLYMERS ON CALCIUM OXALATE CRYSTALLIZATION Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 2 Araştırma Makalesi / Research Article INVESTIGATION OF EFFECT OF POLYMERS ON CALCIUM OXALATE

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İÇİN UNİFORM PARTİKÜL BAZLI POLAR KOLON ÜRETİMİ VE KROMATOGRAFİK KARAKTERİZASYONU

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İÇİN UNİFORM PARTİKÜL BAZLI POLAR KOLON ÜRETİMİ VE KROMATOGRAFİK KARAKTERİZASYONU YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İÇİN UNİFORM PARTİKÜL BAZLI POLAR KOLON ÜRETİMİ VE KROMATOGRAFİK KARAKTERİZASYONU E. ÜNSAL, T. ÇAMLI, 2 B. ELMAS 2, T. IRMAK, B. ÇAĞLAYAN, A. TUNCEL Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

GRUP MARMARA. PROJE DANIŞMANI Doç. Dr. Fatih ALGI. Doç Dr. Murat KAHVECİ. PROJE TEKNİSYENİ Ferah Cömert ÖNDER. Kolonyada Metanol Tespiti

GRUP MARMARA. PROJE DANIŞMANI Doç. Dr. Fatih ALGI. Doç Dr. Murat KAHVECİ. PROJE TEKNİSYENİ Ferah Cömert ÖNDER. Kolonyada Metanol Tespiti GRUP MARMARA PROJE DANIŞMANI Doç. Dr. Fatih ALGI Doç Dr. Murat KAHVECİ TÜBİTAK BİDEB ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) Kolonyada

Detaylı

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr ÜÇLÜ POLİ(VİNİL KLORÜR) KARIŞIMLARININ TERMOMEKANİK ÖZELLİKLERİNE MALEİK ANHİDRİT İÇEREN TERPOLİMERLERİN ETKİSİ SATILMIŞ BASAN, ÖZLEM AYDIN, FATMA ŞAHİN Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06532, Beytepe, ANKARA

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06532, Beytepe, ANKARA EŞBOYUTLU, GÖZENEKLİ VİNİLASETAT-DİVİNİLBENZEN BAZLI KOLON DOLGU MATERYALİ SENTEZ KOŞULLARININ TERS FAZ SIVI KROMATOGRAFİSİNDE KOLON PERFORMANSINA ETKİSİ MONOMER/ÇAPRAZ BAĞLAYICI ORANI B. ÇAĞLAYAN, E.

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR. Terim Açıklama Örnek

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR. Terim Açıklama Örnek PLİMER KİMYASI ARA SINAVI 31.07.2015 SRU N 1 2 3 4 5 PUAN Yalnızca 4 soruyu yanıtlayınız. Yanıtlamadığınız sorunun PUAN kısmına çarpı koyunuz. Aksi taktirde 5. Soru değerlendirme dışı kalacaktır. N : AD

Detaylı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı 1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı MURAT EVYAPAN *, RİFAT ÇAPAN *, HİLMİ NAMLI **, ONUR TURHAN **,GEORGE STANCİU *** * Balıkesir

Detaylı

PİRİNANIN PİROLİZİNİN TG-MS KULLANILARAK İNCELENMESİ VE FTIR İLE KARAKTERİZASYONU

PİRİNANIN PİROLİZİNİN TG-MS KULLANILARAK İNCELENMESİ VE FTIR İLE KARAKTERİZASYONU PİRİNANIN PİROLİZİNİN TG-MS KULLANILARAK İNCELENMESİ VE FTIR İLE KARAKTERİZASYONU Uğur ÖZVEREN, Aylin BOZTEPE, Hülya BİLAKAYA, G. Ezgi CİĞER, G. Özden ÖZBAKIR, Z. Sibel ÖZDOĞAN Marmara Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Sıvılardan ekstraksiyon:

Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvı haldeki bir karışımdan bir maddenin, bu maddenin içinde bulunduğu çözücü ile karışmayan ve bu maddeyi çözen bir başka çözücü ile çalkalanarak ilgili maddenin ikinci çözücüye

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

Dalga boyu aralığı Bölge. Dalga sayısı aralığı (cm. ) Yakın 0.78-2.5 12800-4000 Orta 2.5-50 4000-200 Uzak 50-1000 200-10

Dalga boyu aralığı Bölge. Dalga sayısı aralığı (cm. ) Yakın 0.78-2.5 12800-4000 Orta 2.5-50 4000-200 Uzak 50-1000 200-10 IR spektroskopisi Dalga boyu aralığı Bölge Dalga sayısı aralığı (cm (mm) ) Yakın 0.78-2.5 12800-4000 Orta 2.5-50 4000-200 Uzak 50-1000 200-10 Kızıl ötesi bölgesinde soğurma, moleküllerin titreşme ve dönme

Detaylı

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Yeliz Koca a, *, A. Binnaz Hazar b, Deniz Uzunsoy b, Sinem Benlioğlu b Özet a Marmara

Detaylı

YENİ PİGMENT AZO BOYARMADDELERİNİN VE BAKIR, KOBALT VE NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ

YENİ PİGMENT AZO BOYARMADDELERİNİN VE BAKIR, KOBALT VE NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ YENİ PİGMENT AZO BOYARMADDELERİNİN VE BAKIR, KOBALT VE NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ Synthesis Of New Pigment Azo Dyestuffs And Cobalt, Copper And Nickel Complexes Dilek ÇANAKÇI Kimya Anabilim Dalı Selahattin

Detaylı

(2,3-Difenil-1,3-oksazolidin-5-il)metil Metakrilat ın Metil Metakrilat ile Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri

(2,3-Difenil-1,3-oksazolidin-5-il)metil Metakrilat ın Metil Metakrilat ile Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 75-85 (2,3-Difenil-1,3-oksazolidin-5-il)metil Metakrilat ın Metil Metakrilat ile Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri

Detaylı

2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fırat Üniv Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv Journal of Science 26(2), 125-1, 20 26(2), 125-1, 20 Özet 2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff

Detaylı

PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ. Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a

PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ. Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a a İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maslak 34469 İstanbul,

Detaylı

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin dış ortamdan ısı absorblama kabiliyetinin bir göstergesi

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

GRUP ORGANİK BUĞDAY NİŞASTASINDAN ÜRETİLEN BİYOPOLİMERİN UYGULAMALARI

GRUP ORGANİK BUĞDAY NİŞASTASINDAN ÜRETİLEN BİYOPOLİMERİN UYGULAMALARI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA 3 (Çalıştay 2012) GRUP ORGANİK BUĞDAY NİŞASTASINDAN

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ NMR organik bilesiklerin yapılarının belirlenmesinde kullanılan en güçlü tekniktir. Çok çesitli çekirdeklerin

Detaylı

Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer

Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 3 (2) (2013) 71-78 Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer Fırat Üniversitesi,

Detaylı

POLİANİLİN/KLİNOPTİLOLİT KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

POLİANİLİN/KLİNOPTİLOLİT KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU POLİANİLİN/KLİNOPTİLOLİT KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Merve DENİZ, Satılmış BASAN Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Çorum,19030 merveokutandeniz@gmail.com,

Detaylı

POLİMER KİMYASI -4. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -4. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -4 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu Fiziksel Etkenlerle Başlama Diğer başlama tipleri Plazma polimerizasyonu: Bir gaz halindeki monomer; plazma oluşum şartlarında düşük basınçta bir elektrik

Detaylı

Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu

Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu 1. Ebru KARAÇAY a, 2. Erdem ALP b, 3. Canan CABBAR b,* a Eti Maden İşletmeleri Genel Müd., Ankara, 06430 b Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği, Ankara, 06570 *Gazi

Detaylı

NANO-TİO 2 KATALİZÖRLER İLE UV-IŞINI ALTINDA FENOL ÜN FOTOKATALİTİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ

NANO-TİO 2 KATALİZÖRLER İLE UV-IŞINI ALTINDA FENOL ÜN FOTOKATALİTİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ NNO-TİO 2 KTLİZÖLE İLE UV-IŞINI LTIND FENOL ÜN FOTOKTLİTİK KTİVİTESİNİN İNCELENMESİ yça KMBU, G. Selda POZN SOYLU* İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 3432, İstanbul,

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

Spektroskopi. Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir.

Spektroskopi. Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Bu etkileşim absorbsiyon (soğurma) ya da emisyon (yayınma) şeklinde olabilir. Elektromanyetik ışımanın

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI

NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI Sibel KELEŞ, Gamze GÜÇLÜ İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Burçin PİŞKİN, Emek Möröydor DERUN, Sabriye PİŞKİN YILDIZ TEKNİK

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN

Detaylı

DOĞAL ZEOLİT TAŞIYICILI TiO 2 FOTOKATALİZÖRLERİNİN ÜRETİLMESİ VE TEREFTALİK ASİT ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DOĞAL ZEOLİT TAŞIYICILI TiO 2 FOTOKATALİZÖRLERİNİN ÜRETİLMESİ VE TEREFTALİK ASİT ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DOĞAL ZEOLİT TAŞIYICILI TiO 2 FOTOKATALİZÖRLERİNİN ÜRETİLMESİ VE TEREFTALİK ASİT ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgün Deliismail a,*, Banu Yener b, Fehime Çakıcıoğlu-Özkan a, Şerife Şeref Helvacı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONU -1 DENEY 4 : S N 1 REAKSİYONU : T- BÜTİL KLORÜRÜN SENTEZİ TEORİ

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI

NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI NEGATİF BİR İYON VEYA PAYLAŞILMAMIŞ ELEKTRON ÇİFTİ BULUNAN NÖTRAL BİR MOLEKÜL OLARAK BİLİNEN NÜKLEOFİL, ORGANİK BİR SUBSTRATTAN AYRILAN GRUBUN YERİNİ ALIR. NÜKLEOFİLİK

Detaylı

METİL METAKRİLATIN İZO-BÜTİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ

METİL METAKRİLATIN İZO-BÜTİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 3A0005 NATURE SCIENCES Received: December 2008 Accepted: March 2009 Series : 3A ISSN : 1308-7304 2009

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 128-134 (2007) DİBENZO VE DİBENZODİAZA CROWN ETER PREKÖRSÖRLERiNDEN N,N'-BiS-(2-KARBOKSi-4,6- DiNiTROFENİL)- 1,2-DİAMİNOETANIN SENTEZLENMESİ Synthesis of Some

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/3 SYNTESIS AND CARACTERIZATIN F PLY(URETANE-b- ACRYLATE) BLCK CPLYMERS BY USING MACRAZINITIATRS Sennur DENİZ

Detaylı

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar.

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar. Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar 3 temel tip bağ vardır: İyonik İyonlar arası elektrostatik etkileşim

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ Şeyda ALTAŞ, İlknur KAYACAN, Özkan Murat DOĞAN Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maltepe 657 Ankara ÖZET Yapılan

Detaylı

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar 1.10.2015. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KAYISI PULP ININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KAYISI PULP ININ DEĞERLENDİRİLMESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KAYISI PULP ININ DEĞERLENDİRİLMESİ Nurgül Özbay* Başak Burcu Uzun** Esin Apaydın** Ayşe Eren Pütün** *Anadolu Üniversitesi Bozuyük Meslek Yüksekokulu Bozuyük.BİLECİK

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ TOA17 ( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ B. Başlıoğlu, A. Şenol İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adnan KURT Doğum Tarihi: 11/04/1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya İnönü Üniversitesi 2001 Y. Lisans Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

ATIK PET İN ETİLEN GLİKOL İLE GLİKOLİZ ÜRÜNLERİNİN KARAKTERİZASYONU

ATIK PET İN ETİLEN GLİKOL İLE GLİKOLİZ ÜRÜNLERİNİN KARAKTERİZASYONU ATIK PET İN ETİLEN GLİKOL İLE GLİKOLİZ ÜRÜNLERİNİN KARAKTERİZASYONU Kamile ERTAŞ, Gamze GÜÇLÜ İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320 Avcılar, İstanbul ÖZET Atık

Detaylı

POLİETİLEN ATIKLARIN PİROLİZİ

POLİETİLEN ATIKLARIN PİROLİZİ POLİETİLEN ATIKLARIN PİROLİZİ İlknur KAYACAN, Özkan Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maltepe 657 Ankara ÖZET Yapılan bu çalışmada, evsel ve endüstriyel plastiklerden

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU T. GÜNGÖREN 1, H. MADENOĞLU 1, M. SERT 1, İ.H. METECAN 2, S. ERDEM 1, L. BALLİCE 1, M. YÜKSEL 1, M. SAĞLAM 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

- II. Prof.Dr. Erhan Öner. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E. - İstanbul

- II. Prof.Dr. Erhan Öner. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E. - İstanbul Enstürmantal Yöntemler Y - II Prof.Dr. Erhan Öner Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E Fakültesi, Tekstil Eğitimi E BölümüB - İstanbul İçerik Spektrofotometrik Metodlar Infrared Spektroskopisi Nükleer

Detaylı

POLİMER KİMYASI -2. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -2. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -2 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu Polimerize Olabilirlik Nedir? Bir monomerin polimerize olabilirliği termodinamik ve kinetik düşüncelere bağlıdır. Termodinamikçe uygun olan her monomer,

Detaylı

PLASTİK ATIKLARI PİROLİZ KİNETİĞİ PARAMETRELERİNİN İZOTERMAL OLMAYAN KOŞULLARDA BELİRLENMESİ

PLASTİK ATIKLARI PİROLİZ KİNETİĞİ PARAMETRELERİNİN İZOTERMAL OLMAYAN KOŞULLARDA BELİRLENMESİ PLASTİK ATIKLARI PİROLİZ KİNETİĞİ PARAMETRELERİNİN İZOTERMAL OLMAYAN KOŞULLARDA BELİRLENMESİ Murat Kılıç a, Özge Çepelioğullar b, Ayşe E. Pütün a, * a Anadolu Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Eskişehir,

Detaylı

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ DÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTEİ FEN DERGİİ (E-DERGİ). 2008, 3(2), 205-210. BAZI DİTİYOFOFONAT -O-ALKİL ETERLERİNİN PARAMAGNETİK PRAEODİMYUM(III) KOMPLEKLERİNİN PEKTROKOPİK İNCELENMEİ Ahmet AYDIN *, Nurcan ACAR

Detaylı

Polipirol ve Poliakrilonitril / Kil Kompozitlerin Hazırlanması ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi

Polipirol ve Poliakrilonitril / Kil Kompozitlerin Hazırlanması ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi Marmara Üniversitesi http://dx.doi.org/10.7240/201332503 Polipirol ve Poliakrilonitril / Kil Kompozitlerin Hazırlanması ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi Seyfullah Madakbaş 1*, Memet Vezir KAHRAMAN

Detaylı

Pınar Seven Accepted: March 2010. Mehmet Coşkun Series : 3A

Pınar Seven Accepted: March 2010. Mehmet Coşkun Series : 3A ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 3A0021 PHYSICAL SCIENCES Received: May 2009 Pınar Seven Accepted: March 2010 Mehmet Coşkun Series : 3A

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

YMN39 POLİELEKTROLİTLERİN KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

YMN39 POLİELEKTROLİTLERİN KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ YMN39 POLİELEKTROLİTLERİN KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ M.B. Akın 1, E. Akyol 1, Ö. Doğan 1, S. Kırboğa 1, A. Bozkurt 2, M. Öner 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI ÇALIŞTAY 2009-1 TÜSSİDE-GEBZE 15-22 HAZİRAN 2009 GRUP KATALİZÖR ERDOĞAN DURDU

Detaylı

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir.

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 1. DENEYİN AMACI ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Bir kimyasal bileşikte veya karışımda

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı

YAĞ KOMPONENTLİ MAKROMER VE YARI İLETKEN POLİMER SENTEZİ

YAĞ KOMPONENTLİ MAKROMER VE YARI İLETKEN POLİMER SENTEZİ YMN69 YAĞ KOMPONENTLİ MAKROMER VE YARI İLETKEN POLİMER SENTEZİ A.Ömerli 1, E. Gözüküçük 1, O.Eksik 1, A.T. Erciyes 1, Y. Yağcı 2 1 İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maslak, 34469,

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

KARBON AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

KARBON AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU KARBON AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Derya BALKABAK a, Burak ÖZTÜRK a,*, Aylin AYTAÇ b, H. Canan CABBAR a a Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, 06570 b Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü,

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w)

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w) ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İki veya daha çok maddenin çıplak gözle veya optik araçlarla yan yana fark edilememesi ve mekanik yollarla ayrılamaması sonucu oluşturdukları karışıma çözelti adı verilir. Anorganik kimyada,

Detaylı

Oktakis-[4-(1,2,4-triazol-1-il) fenoksi] Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı *, Ayşe Avcı

Oktakis-[4-(1,2,4-triazol-1-il) fenoksi] Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı *, Ayşe Avcı Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 3 (1) (2013) 28-37 ktakis-[4-(1,2,4-triazol-1-il) fenoksi] Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Ayşegül Yazıcı *, Ayşe Avcı * Fırat

Detaylı

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Musa KAMACI Yüksek Lisans Tezi KİMYA Anabilim Dalı POLİMER KİMYASI Programı Danışman: Prof. Dr. İsmet

Detaylı

ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI

ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI Denizhan YILMAZ, Saliha YILMAZ, Eda HOŞGÖR, Devrim B. KAYMAK *

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK153 Organik Eserlerde Önleyici Koruma Ders Notu DERS 6 4. ÇÖZÜCÜLER. Resim 1. Ciriş bitkisi.

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK153 Organik Eserlerde Önleyici Koruma Ders Notu DERS 6 4. ÇÖZÜCÜLER. Resim 1. Ciriş bitkisi. DERS 6 4. ÇÖZÜCÜLER Resim 1. Ciriş bitkisi. 1 4. ÇÖZÜCÜLER Çözücüler normal sıcaklık ve basınçta sıvı halde bulunan organik maddelerdir. Organik olmayan fakat herkes tarafından bilinen su da bir çözücüdür.

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Özet POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Gülşah Yaşar a, Selva Çavuş*, İsmail Aydın a a Reoloji Laboratuvarı *İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ Gülden EROĞLU 1, Güngör GÜNDÜZ 1,2, Üner ÇOLAK 3, Bora MAVİŞ 4 1 ODTÜ, Polimer Bilim ve Teknolojisi Bölümü,

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı