Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları"

Transkript

1

2 T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

3 Yerel ve Bölgesel Kalkınma:Küresel ve Yerel Bakış Açıları Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Dizgi: Araş. Gör. Coşkun GÜLLÜ - Can ŞEN Kapak: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Basım Yeri ve Tarihi: Celal Bayar Üniversitesi Matbaa Birimi Mart 2013 İletişim: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muradiye Yerleşkesi, Manisa

4 İÇİNDEKİLER Önsöz 5 Seyida ERKEK UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Tarafından Yürütülen Yerel ve Bölgesel Kalkınma Çalışmaları ve Bu Kapsamda Ön Plana Çıkan Demokratik Yönetişim İlkeleri... 9 Prof. Dr. Süreyya SAKINÇ Yerel Kalkınma Politikalarında Yerellik ve Katılımcılık Araş. Gör. Elvettin AKMAN - Yrd. Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ - Araş. Gör. Çiğdem AKMAN Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Yavaşça Acele Et (Festina Lente) 37 Dr. Gökhan ZENGİN - Araş. Gör. M. Busem ÖZTEKİN Köydes Projesinin Trakya Bölgesi Köylerinin Altyapısı Üzerindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Öğr. Gör. Tahsin GÜLER - Öğr. Gör. Hasan ŞAHİN Yerel Yönetimlerin Yer Altı Kaynaklarını Değerlendirmedeki Etkinliği Üzerine Bir Araştırma: Simav Belediyesi ve Jeotermal Kaynakları Araş. Gör. Gözde KESTELLİOĞLU - Carolina la TORRE Bir Çevre Sorunu Olarak Hava Kirliliği ve Yerel Çevre Politikaları: Milan ve Kahramanmaraş Örnekleri Doç. Dr. F. Neval GENÇ - Araş. Gör. Murat YILMAZ Yerel Yönetimlerin Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Mali Yardım Kullanımı: Aydın İli Örneği Yrd. Doç. Dr. Mahmut BOZAN Yerelleşme Sürecinde Valilerin Rol Tanımları Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR - Yrd. Doç. Dr. Serkan ÇINARLI Valilerin Belediye Meclis Kararlarına Karşı Yargı Yoluna Gitmesini Düzenleyen Hükmün Anayasa Mahkemesi nce İptalinin İrdelenmesi 163 Doç. Dr. Yücel SAYILAR - Araş. Gör. Ömer DÜLEK - Öğr. Gör. Osman EROĞLU Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim Süreçlerinin Etkinliği: GAP Eylem Planı Çerçevesinde Bir Araştırma

5 Yrd. Doç. Dr. Murat AKTAŞ Küreselleşme Sürecinde Yerel Kalkınma Devlet ve Demokrasi Yrd. Doç. Dr. Şafak KAYPAK Yerel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış: Kentlerin Markalaşması (Hatay Marka Kent Örneği) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZKİRAZ - Yrd. Doç. Dr. M. Nazan ARSLANEL - Araş. Gör. Yavuz ACUNGİL Yerel Kalkınma Saiki Olarak Kentlilik Bilinci Doç. Dr. F. Neval GENÇ - Öğr. Gör. Ümran ERDOĞAN Yerel Demokrasi ve Kalkınma Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Aydın Örneği

6 Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları ÖNSÖZ Dr. Buğra ÖZER Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Güven ŞEKER Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü Yaşadığımız zaman ve mekan, farklı anlam ve süreçlerin yüklendiği ulusal uluslararası beklentiler ile yoğrulduğu zeminler haline gelmiştir. Kent, kentin çevresi, bölge bölgenin çevresi, ülke, ülke çevresi ve dünya farklı kavram ve içerikleri yapılarında taşıyan olgular olsa da akademisyenler tarafından bazen yerel gözlükle bazen de küresel gözlükle değerlendirilen sonuçta konunun ilgililerine okuma zevki içinde bilgiler sunan çalışmalara ihtiyaç vardır. Sürdürülebilir kalkınma için, yerel ve bölgesel kalkınma konularına farklı çalışmalarda farklı değerlendirmeler yolu ile ele alındığı görülmüşse de, elinizde bulunan çalışma konuyu yerel ve küresel, bazen de küresel ve yerel boyutları ile ele alacaktır. Konusunda birbirinden değerli akademisyen ve yazarların hazırlamış olduğu bilimsel çalışmalar alanda bulunan profesyoneller, akademisyenler ve öğrencilere farklı projeksiyonlar sunma fırsatını tanıyacağını düşünüyoruz. Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları isimli bu kitabın amacı, yukarıda vurgusu yapılan küresel ve yerel bakış açılarını ortaya koyan akademisyenler tarafından yerel ve bölgesel kalkınma konusuna farklı bakış açıları sunmaktır. Kitapta yer alan makaleler Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Yerel - Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi konulu Mayıs 2012 tarihlerinde Manisa da yapılan Kamu Yönetimi Sempozyumu nda (KAYSEM 7) sunulan bildiriler arasından seçilmiştir. Ancak kitap sadece bir bildiri kitabından farklı tematik bir kitap olma mantığı ile hazırlanmıştır. Özellikle kitabın ana temasına katkı yapacak makaleler tespit edilerek, derleme kitap olarak organize edilmiştir. Kitabımıza alanda çalışan çok değerli akademisyenler katkı sağlayarak, Yerel ve Bölgesel Kalkınma konusunu Küresel ve Yerel Bakış Açıları ile ele almayı sağlayabilecek kuramsal ve alan araştırmaları ile katkı sağlamışlardır. Bu doğrultuda konunun tüm yönleri farklı bakış açısı ve yaklaşımları ile ele alınmıştır. İlk olarak Doktora Öğrencisi, Seyida ERKEK, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Tarafından Yürütülen Yerel ve Bölgesel Kalkınma Çalışmaları ve Bu Kapsamda Ön Plana Çıkan Demokratik Yönetişim İlkeleri başlıklı çalışmasında; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nın ülkemizde yürüttüğü demokratik yönetişim program ve projeleri yoluyla yerel 5

7 Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve bölgesel kalkınmaya ne tür katkılar sağladığı ve bu kapsamda ön plana çıkan demokratik yönetişim ilkelerinin neler olduğuna yer verilerek kamu yönetiminde kabul gören temel ilkelerin bölgesel kalkınmadaki etkilerini ortaya koymuştur. Prof. Dr. Süreyya SAKINÇ, Yerel Kalkınma Politikalarında Yerellik ve Katılımcılık başlıklı çalışmasında; Türkiye de yerellik anlayışına uygun olarak belediye iktisadi teşebbüsleri, yerel kalkınma ajansları, üniversiteler, mahalli idare birlikleri, bölgesel düzeyde örgütlenen belediyeler birlikleri yerel kalkınmadaki rolleri ve etkinlikleri üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları, yerel hizmetlerde gönüllülük gibi uygulamalarla yerel kalkınmada katılımcı süreçler ve ülkemizde katılımcı belediyelerden uygulama örnekleri ile değerlendirilmiştir. Arş. Gör. Elvettin AKMAN, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ, Öğr. Gör. Çiğdem AKMAN, Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Yavaşça Acele Et (FestinaLente) çalışmalarında, yavaş kent hareketi kalkınma ve marka kent kavramları üzerinden teorik olarak tartışılarak, bu hareketin sürdürülebilir bir kalkınma fırsatı olup olmadığı/yaratıp yaratmadığı yavaş kentleşmiş kentler üzerinden ele alınmıştır. Yavaş Kent konusunda ülkemizde bu hareketin başlangıcı ve şu an geldiği aşama ile Seferihisar örneği üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Dr. Gökhan ZENGİN, Arş.Gör. M. Busem ÖZTEKİN, Köydes Projesinin Trakya Bölgesi Köylerinin Altyapısı Üzerindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma isimli çalışmalarında, Trakya Bölgesi ndeki üç ilin kırsal altyapısı KÖYDES Projesi öncesi ve sonrası ile karşılaştırılmıştır. Trakya Bölgesinde yer alan üç ilin KÖYDES uygulama verileri derlenerek kırsal altyapı üzerindeki etkileri belirtilmiştir. Öğr.Gör.Tahsin GÜLER, Öğr.Gör.Hasan ŞAHİN, Yerel Yönetimlerin Yer Altı Kaynaklarını Değerlendirmedeki Etkinliği Üzerine Bir Araştırma; Simav Belediyesi ve Jeotermal Kaynakları başlıklı çalışmalarında Simav ilçesinin sahip olduğu en önemli yer altı kaynağı jeotermal kaynakların işleticisi olan Simav Belediyesi tarafından yörenin kalkınmasında etkin şekilde değerlendirilip değerlendirilmediği konusu ele alınmıştır. Yrd. Doç.Dr. Şafak KAYPAK, Yerel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış; Kentlerin Markalaşması(Hatay Marka Kent Örneği) başlıklı çalışmada yerel kalkınma olgusunun kente yansıması ele alınarak kentlerin kalkınmaya katkıları markalaşma süreci içinde değerlendirilmiştir. Kentsel markalaşma ile ilgili örnek çalışma alanı olarak Hatay Marka Kent uygulaması konu alınmıştır. Çalışmada kalkınma ve yerel kalkınma kavramları ele alınarak, marka kavramı ve niteliği üzerinde durulmuş, yerel kalkınma ve kentlerin markalaşması arasındaki ilişkiler ayrıca var olan yapı içinde yaşanan sorunlar ortaya konulmuştur. Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÖZKİRAZ, Yrd.Doç.Dr.M. Nazan ARSLANEL, Arş.Gör. Yavuz ACUNGİL, Yerel Kalkınma Saiki Olarak Kentlilik Bilinci, isimli çalışmalarındatokat ta yaşayan insanların kentlileşme düzeyleri ve kentlilik bilinçleri kavramsal çerçevede ele alınarak, aynı ildeki bireylere 6

8 Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları yönelik anket tekniği ile anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler ışığında bireylerin kentlileşmesi ve kentlilik bilinçleri betimlenmiştir. Doç.Dr. F. Neval GENÇ, Öğr.Gör.Ümran Erdoğan, Yerel Demokrasi ve Kalkınma Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Aydın Örneği başlıklı çalışmada, sivil toplum kuruluşları kavramsal boyutuyla ele alınmış, kavram yerel demokrasi ve kalkınma ile ilişkileri çerçevesinde irdelenmiştir. Ayrıca Aydın ili kapsamında gerçekleştirilen alan araştırması sonuçları doğrultusunda Sivil Toplum Kuruluşlarının yerel demokrasi ve kalkınmaya etki etme kapasiteleri incelenmiştir. Arş. Gör. Gözde KESTELLİOĞLU, Carolina la TORRE, Bir Çevre Sorunu Olarak Hava Kirliliği ve Yerel Çevre Politikaları: Milan ve Kahramanmaraş Örnekleri isimli çalışma, çevre konusu bağlamında hava kirliğini ele alınmıştır. Küresel düşünüp yerel hareket etmek fikrinden yola çıkarak hava kirliliği için de Avrupa Birliği ekseninde, İtalya ve Türkiye nin takip ettiği yollara göre Milan ve Kahramanmaraş kent ölçeklerinde karşılaştırmalı yerel nitelikteki durumunun tespiti ve yerel politika uygulamaları ortaya konulmuştur. Doç. Dr. F. Neval GENÇ, Arş. Gör. Murat YILMAZ, Yerel Yönetimlerin Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Mali Yardım Kullanımı: Aydın İli Örneği,çalışma yerel yönetimlerin mali kaynak sıkıntılarına alternatif olarak görülebilecek, aynı zamanda yerel kalkınmayı teşvik eder niteliğe sahip mali yardım yöntemlerinin kullanımı konusunu ele almaktadır. Yerel yönetimlerin demokratik bir anlayışla yapılandırılmaları ve özellikle mali özerkliğe sahip olmaları yönünde bir eğilim olduğu, yerel aktörlerle ortaklıklar ve bu ortaklıkların sürekliliğinin de önemli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca önemi artan yerel ve bölgesel yönetim olguları üzerinde durularak ekonomik kalkınma ve yerel yönetimler konusu, Türkiye de yerel yönetimlerin mali yardım kullanımı konularına yer verilmiş ve Aydın da yerel yönetimlerin mali yardım kullanımı konusunda yapılan anket bağlamında kavramlar değerlendirilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Mahmut BOZAN, Yerelleşme Sürecinde Valilerin Rol Tanımları isimli çalışmalarında yerel ve bölgesel kalkınmanın kamu yönetimi ile iç içe geçtiği nokta olarak gösterilen valilik kurumu ve Valilerin yetkileri, rolleri, yerel ve küresel ölçekte İl İdaresi Kanunun çıkmasının üzerinden 63 yıl geçmesine rağmen yeni bir rol tanımına sahip olamayışı konuları üzerinde durulmuştur. Ancak iyileştirmeye yönelik öneriler yanında endişelerin de bulunduğu, yerel kalkınmada stratejik bir yönelim takip edilerek, zayıf noktaların demokratikleşme ile takviye edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR, Yrd.Doç. Dr. Serkan ÇINARLI, Valilerin Belediye Meclis Kararlarına Karşı Yargı Yoluna Gitmesini Düzenleyen Hükmün Anayasa Mahkemesi nce İptalinin İrdelenmesi isimli başlıklı çalışmalarındaidari vesayet konusunu ele alarak, mülki amirce yerel idari işlemin idari denetimi sonucunda asıl sahibi olan idareye gerekiyorsa işlemin iadesi söz konusu olduğunu, oysaki yargısal denetimde yerel idarenin işleminin yargı yoluna götürülmesi durumunda işlem, asıl sahibi olan ve 7

9 Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü yaratıcısı olan yerel idareye gönderilmemekte, bağımsız ve tarafsız yargı organınca denetlenmesi istenmektedir. Hem işlemi denetleyen makam hem de işlemin onaylanmaması üzerine gönderildiği merci yönüyle burada klasik idari vesayet denetiminden farklı bir yaklaşım oluşturulduğu anlaşıldığını ortaya koymuştur. Sonuç olarak belediye meclisi kararlarına karşı menfaat ihlali koşuluna göre menfaati ihlal edilen herkes yargı yoluna başvurabilirken İl in menfaati söz konusu olduğunda Valinin yargı yoluna başvuramaması kamu yönetimi açısından kamu zararına neden olabilecek hukuk devleti ilkesini zayıflatan bir sonuç doğurduğu belirtilmiştir. Doç. Dr. Yücel SAYILAR, Arş. Gör. Ömer DÜLEK, Öğr. Gör. Osman EROĞLU, Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim Süreçlerinin Etkinliği: GAP Eylem Planı Çerçevesinde Bir Araştırma isimli çalışma, GAP Eylem Planı çerçevesinde stratejik yönetimin temel süreçlerinin etkinliğini ölçmeyi amaçlamış,bir makro stratejik plan olarak GAP Eylem Planı nın temel süreçlerini incelemek ve bu süreçlerdeki iyileştirmeye açık alanları tespit edip, toplanan veriler ışığında kamu kesiminde stratejik planlama, uygulama ve denetim süreçlerinin mevcut durumunu incelemiştir. GAP Eylem Planı nın uygulayıcısı konumundaki kamu kurum ve kuruluşlarının iç süreçlerini örgütsel etkinlik açısından değerlendirmiştir. Ayrıca mevcut stratejik yönetim pratiğinin kamu kesiminde örgütsel etkinliğin sağlanmasına yönelik olarak hangi katkıları yapabileceğini veya sınırlılıklarının ne olduğu ortaya konulmuştur. Son olarak Yrd. Doç. Dr. Murat AKTAŞ, Küreselleşme Sürecinde Yerel KalkınmaDevlet ve Demokrasi başlıklı çalışması ile teknoloji, iletişim ve ulaşım araçlarının sağladığı olanaklarla bireylerin uluslararası dolaşım ve iletişimlerinin kolaylaşması ve yaygınlaşması ile birlikte yerel kalkınma ve ekonomi nasıl etkilenmiştir? Bazı teorisyenlerin iddia ettiği gibi küreselleşme gerçekten herkese refah ve demokrasi mi getirdi, yoksa gelir dağılımındaki eşitsizlik ve adaletsizliği daha da büyüttü mü? Farklı sorulara cevap aramak suretiyle küreselleşme sürecinde devlet, demokrasi, siyasal katılım ve yerel kalkınma konuları ele alınmıştır. Alanında uzman birbirinden değerli yazarlar tarafından ortaya konulan 14 çalışma kitabımızda ortaya konularak alanın ihtiyacı olan farklı bakış açılarında yerel ve küresel yaklaşımlar ile yerel ve bölgesel kalkınma konusu ele alınmıştır. Kitap çalışması yakın zamanlarda Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi iken elim bir trafik kazasında aramızdan ayrılan Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK ın anısına atfedilmiştir. Çalışmanın okunurken ve akademik amaçlı çalışmalarda kullanırken merhum hocamızın da hatırlanması ve alandaki tüm kullanıcılara faydalı olması dilekleri ile Çalışmanın hazırlanmasında bizlerden katkılarını esirgemeyen ve cansiperane çalışan Celal Bayar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü araştırma görevlileri Coşkun GÜLLÜ, Orkun SÜRÜCÜOĞLU ve Harun ARAS a teşekkürü bir borç biliriz. 8

10 Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları UNDP (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YEREL VE BÖLGESEL KALKINMA ÇALIŞMALARI VE BU KAPSAMDA ÖN PLANA ÇIKAN DEMOKRATİK YÖNETİŞİM İLKELERİ Seyida ERKEK Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi I. GİRİŞ Küreselleşen dünyada birbirleri ile sürekli etkileşim halinde olan ülkeler karşılaştıkları küresel sorunlara çözüm bulma noktasında birlikte hareket etmek durumunda kalmaktadır. Yarım asırdan fazla süredir dünya liderleri kurdukları uluslararası organizasyonlar yoluyla özellikle gelişmekte olan ülkelerin küreselleşmenin getirdiği yeni düzene ayak uydurmasını kolaylaştırmak üzere çalışmaktadır. Çalışmamızın konusunu oluşturan Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP), Birleşmiş Milletler in çatısı altında yer alan ve 166 ülkede 7 bin kişilik kadrosu ile ülkelerin küresel ve ulusal kalkınma sorunlarına kendi bulacakları çözümler üzerinde işbirliği yaparak destek sunma ve bu ülkelere yerel kapasitelerini geliştirme fırsatı verme gayretiyle hareket eden bir örgüttür. Sürdürülebilir kalkınmanın ancak insani kalkınmanın sağlanması yoluyla gerçekleşeceğini savunan UNDP, insani kalkınma için belirleyici olan demokratik yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesine destek olmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada UNDP nin ülkemizde yürüttüğü demokratik yönetişim program ve projeleri yoluyla yerel ve bölgesel kalkınmaya ne tür katkılar sağladığı ve bu kapsamda ön plana çıkan demokratik yönetişim ilkelerinin neler olduğuna yer verilecektir. Hesap verebilirlik, saydamlık, şeffaflık, katılım gibi ilkelerin yerel ve bölgesel düzeyde yerleşmesinde yürütülen projelerin katkısının ne ölçüde olduğu gözler önüne serilecektir. Çalışmanın birinci bölümünde UNDP nin bölgesel kalkınma açısından tanıtımı yapılarak, odak çalışma alanları ele alınacak, ikinci bölümünde ise örgütün Türkiye deki özellikle yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği faaliyet ve projeleri detaylı bir analize tabi tutulacaktır. Çalışmanın sonunda UNDP nin ülkemizde yürüttüğü projelerde 9

11 Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü özellikle demokratik yönetişimin ilkelerine ne ölçüde katkı yaptığı tartışılacaktır. Böylece kamu yönetiminde kabul gören temel ilkelerin bölgesel kalkınmadaki etkileri ortaya konulacaktır. II. UNDP VE ODAK ÇALIŞMA ALANLARI Esas itibariyle barışı korumak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler örgütü, yoksulluğun en az güvenlik kadar önemli bir sorun olduğu gerçeğinden yola çıkarak insanların ekonomik ve sosyal refahının sağlanması konusuna daha fazla önem vermektedir. Bu amaçla bünyesinde oluşturduğu UNDP gibi kalkınma kuruluşları kanalıyla bir dizi kalkınma faaliyeti yürütmekte ve bu yolla barışı sağlamayı, çatışmanın sebebi olarak gördüğü yoksulluğu, insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kurulmuş olan UNDP, kalkınma ile ekonomik ve toplumsal gelişmeyi teşvik etmeyi temel görev edinmiş olan bir kalkınma örgütüdür. Genel merkezi New York ta olup kalkınmakta olan 135 ülkede daimi ofisi vardır (http://www.undp.org.tr/publicationsdocuments/undpyitaniyalim.pdf, Erişim Tarihi: ). İnsanların daha iyi bir hayat kurabilmelerine yardımcı olmak için ülkeleri bilgi, deneyim ve kaynaklarla buluşturan UNDP, insani gelişme ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla ulusal kapasitelerin inşası ve kalkınma sorununun ulusal ve küresel gündemde yerini alması için çalışmaktadır (Altan, 2008: ) UNDP, yürüttüğü etkinlikleri belli bir kalkınma sorununa yönelik, belli bir zaman dilimiyle sınırlı projeler yoluyla gerçekleştirmektedir. (http://www.undp.org.tr/publicationsdocuments/undpyitaniyalim.pdf, ) Kalkınma ile ilgili teknik yardım desteği sunan UNDP, 1990 ların sonundan itibaren beş temel etkinlik alanına odaklanmıştır. (Altan, 2008: 189) Bu alanlar aşağıdaki gibidir: Demokratik yönetişim: Bu kapsamda siyasal katılım ve hesap verebilirlik, başarılı bir insani gelişme ile sıradan vatandaşların ihtiyaçlarına duyarlı devlet kurumları ve süreçleri hedefleyen çabalar yer almaktadır. Bu çabalar ülkelerin hem ulusal hem de yerel ve bölgesel kalkınmasını teşvik edici faaliyetleri kapsamaktadır. Yoksulluğun azaltılması: Kalkınmakta olan ülkelerin, yerel ihtiyaç ve önceliklerine dayanarak kendi ulusal yoksullukla mücadele stratejileri oluşturmalarına yenilikçi pilot projeler yoluyla destek sunmaya çalışmaktadır. UNDP, bu noktada ülkelerin dünyadaki en iyi uygulamalar ve kaynaklarla bağlantısını sağlamakta, kadınların kalkınmadaki rolünün arttırılması için 10

12 Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları çalışmakta ve kalkınma çabalarının koordinasyonu için hükümetler, sivil toplum ve projelere yatırım yapabilecek diğer ülke ve kuruluşları bir araya getirmektedir. Kriz önleme ve atlatma: UNDP Krizleri Önleme ve Atlatma Bürosu aracılığıyla krizleri önleme ve atlatma süreçlerine destek sağlamaktadır. Enerji ve çevre: UNDP kalkınmakta olan ülkelerin, küresel çevre korumayı ve yerel topluluklar için çevreyle barışık yaşam biçimlerini destekleyen projelerine destek olmaktadır. HIV/AIDS: Kalkınma konusunda sağlanan ilerlemeyi tehdit eden bu sağlık sorunlarıyla uyguladığı çeşitli programlar yoluyla mücadele etmektedir. III. UNDP NİN TÜRKİYE DE YÜRÜTTÜĞÜ YEREL VE BÖLGESEL KALKINMA ÇALIŞMALARI Günümüz dünyasının önemli sorunlarından birini oluşturan kalkınma sorunu, küreselleşmenin artan etkisiyle birlikte, ekonomik büyümenin yanında, insani, sosyal, kültürel, siyasal, çevresel ve mekânsal boyutları da içeren disiplinler arası bir kavrama dönüşmüştür. Özellikle 1990 lardan sonra kalkınmanın sosyal, kültürel ve siyasal yönlerinin geçmişte ihmal edildiği fark edilerek, kurumların güçlendirilmesi ve katılım gibi konulara öncelik verilmeye başlanmıştır. İnsan merkezli olan bu yeni anlayışa göre kalkınma, ekonomik büyümenin ötesinde insanların yaşam kalitesi ve koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili bir kavramdır. Kalkınmanın tam anlamıyla sağlanabilmesi, ekonomik büyümenin yanında, ulusal gelirin dengeli dağılımı, bölgelerin dengeli gelişimi, kamu hizmetlerinin vatandaşa tatmin edici derecede sunulması, bilgi ve iletişim teknolojisinin yaygınlaştırılması, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımının arttırılması gibi unsurların gelişimine bağlıdır. UNDP, faaliyet gösterdiği ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de, 1950 yılından bu yana, kalkınma yolunda karşılaşılan ulusal ve küresel düzeydeki zorlukların yerel yöntemlerle aşılmasına ve Eylül 2000 deki Binyıl Zirvesi nde kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri nin ulusal politikalarla bütünleştirilmesine katkıda bulunmak için çalışmaktadır. (http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=253, Erişim Tarihi: ). UNDP nin Ankara daki merkez ofisinin yanı sıra İstanbul, Erzurum, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi 26 ilde proje ofisleri yer almaktadır. Bu bölgelerdeki kalkınma sorunlarıyla doğrudan ilgili olan projeler, bölgedeki sivil toplum kuruluşları, kadınlar, gençler, iş dünyası, üniversiteler, bölgesel ve yerel yönetimlerle birlikte yürütülmektedir 11

13 Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (http://www.undp.org.tr/publicationsdocuments/secenekyaratmak.pdf, Erişim Tarihi: ) UNDP, Türkiye deki tüm programlarında demokratik yönetişim, yoksulluğu azaltma, çevre ve enerji alanlarına odaklanırken, insan hakları, kadınların güçlendirilmesi, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğinin azaltılmasını da teşvik etmektedir. Türkiye deki temsilciliğin hedefi, yoksulluk olmaksızın büyüme ve demokratik yönetişimin sağlanmasıdır (http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=253, ). Temsilcilik teknik yardım ve kapasite geliştirme stratejileri sağlamak suretiyle ulusal kalkınma önceliklerini hayata geçirebilmek için çalışmaktadır. UNDP, ayrıca Türkiye'nin kalkınma düzeyini iller bazında gösteren İnsani Gelişim Endeksini her yıl düzenli olarak yayınlamakta ve bölgesel insani gelişme stratejilerini teşvik eden bölgesel raporların hazırlanmasını da teşvik etmektedir (Altan, 2008: 112). - Demokratik Yönetişim Alanında Yürütülen Faaliyet ve Projeler Son yıllarda, ekonomik krizlerin yol açtığı yapısal reform gereksinimlerinin ve Avrupa Birliği ne üyelik yolunda AB müktesebatına uyum sürecinin gerektirdiği reformların bir sonucu olarak, Türkiye deki merkeziyetçi yönetim yapısı, önemli ölçüde değişime uğramıştır. Özellikle yerelleşme, kamu yönetimi reformu, yolsuzlukla mücadele, cinsiyet eşitliği ve kadınların yerel/ulusal düzeylerde siyasi sürece katılımı konularında giderek artan bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Çoğulcu örgütsel katılım, etkinlik, açıklık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve yerindenlik gibi ilkelerin yasal mevzuatta yerini bulsa da uygulamada tam anlamıyla işler hale geldiğini söylemek oldukça zordur. Bu nedenle UNDP nin demokratik yönetişim alanında yürüttüğü çalışmalar yerel ve bölgesel ve yerel kalkınmanın sağlanması açısından büyük öneme sahiptir. UNDP, Yerel Gündem 21 Programı, Kent Konseylerinin güçlendirilmesine yönelik yürüttüğü projeleriyle, ülkemizde özellikle hesap verebilirliğin ve ihtiyaçlara yanıt verebilen kurumların güçlendirilmesi yoluyla, insani kalkınma için demokratik yönetişimi güçlendirmeyi hedeflemektedir. UNDP ye göre demokratik yönetişim, insani kalkınma için belirleyicidir: kurumlar, kurallar ve standartlar, katılımcı kapsayıcı siyasal süreçler, ülkelerin ekonomik büyümesinde, yönetim yapılarının ihtiyaçlara yanıt verebilirliğinde ve kadınların güçlendirilmelerinde önemli bir rol oynar. UNDP, yönetişim ve sürdürülebilir insani gelişmenin birbirinden ayrılamaz olduğu ve iyi yönetişim kapasitesinin geliştirilmesinin yoksulluğu 12

14 Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları gidermenin birincil aracı olduğu varsayımından hareketle aşağıdaki beş alanda demokratik yönetişim programını yürütmektedir: Adalete Erişim ve Hukukun Üstünlüğü İnsan Hakları ve Güvenlik Sektörü Yönetişimi Yerel Yönetim ve Sivil Katılım Kamu Yönetimi Reformu ve Yolsuzlukla Mücadele Kadının Güçlendirilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği A. Adalete Erişim ve Hukukun Üstünlüğü Sürdürülebilir insani kalkınmanın sağlanabilmesi için demokratik yönetişimin tesis edilmesi, yani insan haklarının güvence altına alınması ve herkesin adalete erişiminin sağlanması ön koşuldur. Hukukun üstünlüğü, kurumların adil biçimde oluşturulan yasal çerçeveler içinde hareket etmeleri ve kişilerin kendilerine kanun hükümlerinin uygulanmasın razı olmalarını ifade eder (Çukurçayır ve Sipahi, 2003: s.54). UNDP ülkemizde yargı reformunun hızlandırılması çalışmaları kapsamında adalet ve diğer ilgili sistemlerin, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere, herkes için işler hale getirilmesi amacıyla destekleyici projeler yürütmüştür. Bu süreçte yürütülen çalışmalarda ağırlıklı olarak dünya ülkelerinde uygulanan yapı ve deneyim aktarılmış, bu konuda UNDP ilgili kuruluşlara teknik uzmanlık ve kurumsal kapasite geliştirme desteği sağlamıştır. UNDP Türkiye, ülkemizdeki yargı reformunu desteklemek üzere: Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi Projesi, Ceza Adalet Sistemi nde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi, Yargıtay Başkanlığı nın Kurumsal Yönetim Sisteminin Uluslararası Standartlar Doğrultusunda Desteklenmesi Başlangıç Planı gibi çalışmaları uygulamaya koymuştur. B. İnsan Hakları ve Güvenlik Sektörü Yönetişimi UNDP nin adalete erişimin kısıtlı olması hususunu yoksulluğa neden olan bir sorun olarak kabul etmekte ve bu sorunla mücadele etmek amacıyla; ulusal insan hakları eylem planlarının geliştirilmesine desteğin sağlamaktadır. Bu kapsamda sivil eğitimler, farkındalık yaratma kampanyaları, ombudsman ofislerinin oluşturulması ve güçlendirilmesi ve yerel düzeyde insan hakları kuruluşlarının yaygınlaştırılması gibi çalışmaları yürütmektedir. UNDP, ülkemizde özellikle kurumsal ve bireysel kapasitenin geliştirilmesi, savunuculuk, iletişimin sağlanması ve kamuoyunun 13

15 Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bilgilendirilmesi, diyalogun teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması ve iyi uygulamalar üzerine bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayacak iletişim ağlarının oluşturulması gibi faaliyetler yürütmektedir (http://www.undp.org.tr/gozlem2.aspx?websayfano=3309, Erişim Tarihi: ) Bu kapsamda tamamlanmış olan projeler aşağıdaki gibidir: İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi Sivil Gözetim Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişiler Programına Destek İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin İnsan Hakları Eğitimi Konusunda Destek Ayrıca Türkiye de Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilere (ÜİYEK ler) Yönelik Programın Geliştirilmesine Destek Projesi ile Van İlinde Yürütülen Pilot Çalışmanın Sürdürülebilirliği ve Yaygınlaştırılması İçin Ek Bileşen halen uygulaması devam eden projeler arasındadır. C. Yerel Yönetim ve Sivil Katılım UNDP, Türkiye de yerel yönetim ve sivil katılımı sağlamak üzere özellikle yerel demokratik kurum ve kuruluşların kapasitelerinin güçlendirilmesi, ulusal ve yerel düzeyde elverişli ortamın oluşturulması, kent konseyleri, gençlik konseyleri ve kadın konseyleri gibi toplum katılım yapılarının güçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Demokratik yönetişimin yerel düzeye indirgenerek ademi merkeziyetçi yapıya kavuşturulması, yoksulların temel hizmetlere erişiminin hızlandırılmasını sağlamak üzere bir dizi proje yürütülmüş ve halen yürütülmektedir. Bu projelerden bazıları aşağıdaki gibidir: Türkiye'de Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılımı Projesi LA21 - Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Türkiye'deki Yerel Yönetim Reform Programına Destek Türkiye de Yerel Yönetim Reformunun Uygulamasının Devamına Destek Projesi Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Yönetimi Mekanizmalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Kent Konseylerinin, Yerel Yönetim Platformları olarak İşlevselliğinin Geliştirilmesi için Güçlendirilmesi UNDP, parlamentoların, temel fonksiyonlarını etkili bir biçimde yerine getirmelerini ve adil ve dışlayıcı olmayan bir demokratik katılımı 14

16 Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları sağlayacak kapasite, kaynak ve gerekli özerkliğe sahip olmalarını temin etmek için, parlamentoların güçlendirilmesine destek vermektedir. UNDP, ayrıca kadınların ve gençlerin demokratik sürece katılımlarının sağlanmasına büyük önem vermektedir. UNDP, Türkiye de demokratik yönetişim ve yerel demokrasinin teşvikinde Yerel Gündem 21 Programı aracılığıyla, 1997 yılından bu yana, sivil toplumun karar mekanizmalarına katılmasını ve yerel yatırımlarda söz sahibi olmasını sağlayarak yerel yönetişimi güçlendirmek amacıyla çalışmaktadır. Türkiye'deki Yerel Yönetim Reform Programına Destek Projesi, demokrasinin çoğulculuğa yönelmesi ve yönetim erkinin paylaşılmasını amaçlayan bir projedir (Oktik ve diğerleri, 2008: s.143). Yerel Yönetim Reform Programının dört ana bileşeni olan reform kapasitelerinin güçlendirilmesi (İçişleri Bakanlığında ve Mahalli idare Birliklerinde), belediyelerde bütçe usullerinin ve hizmet performansının iyileştirilmesi, insan kaynaklarının etkinliğinin ve verimliliğinin güçlendirilmesi ve programın genel idaresi ve yönetilmesi çalışmalarına destek sağlamaktadır dönemini kapsayan Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Yönetimi Mekanizmalarının Geliştirilmesine Destek isimli projesi ile ulusal plan ve stratejilerle uyum içinde, bölgesel plan ve stratejilerin katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmasını destekleyecek olan Kalkınma Ajanslarının daha esnek yapıya kavuşturulması ve uygulama-değerlendirme geri bildirim mekanizmalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. UNDP bu projede katılıma yönelik bir El Kitabı hazırlayacak, ayrıca bu süreçte DPT ve Kalkınma Ajansı personeline katılımcılık ve paydaş katılımı konulu eğitim seminerleri düzenleyecektir. D. Kamu Yönetimi Reformu ve Yolsuzlukla Mücadele Kamu yönetimi reformu ve yolsuzlukla mücadeleyi destekleme, özellikle adil büyüme, yoksulluğun azaltılması, barış ve istikrarın sağlanması gibi üst düzey kalkınma hedeflerine ulaşmaya yönelik bir araçtır. UNDP, faaliyet gösterdiği ülkelere maliyet etkin, sonuç odaklı, şeffaf ve vatandaşların ihtiyaçlarına duyarlı kamu hizmetlerini oluşturmalarına yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda halen devam eden projeler aşağıdaki gibidir: Türkiye de Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Stratejisinin Etkin bir Şekilde Uygulanmasına Destek Projesi Dışişleri Bakanlığının Hizmet Sunumunun Etkinliğinin Artırılması Amacıyla E-Konsolosluk Sisteminin Kurumsallaştırılması ve Yaygın Kullanımı Projesi 15

17 Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü E. Kadının Güçlendirilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kadın ve erkek arasında eşitliğin sağlanamaması gelişimin ve insani kalkınmanın önünde bir engeldir. Yoksulluğun, dengesiz ve düşük ekonomik büyümenin, yetersiz yönetişimin temel sebeplerinden biri de cinsiyet ayırımıdır. Cinsiyet eşitliği ise insani gelişmenin temel bir boyutu ve Binyıl Kalkınma Hedeflerini yakalamanın ön şartıdır (Altan, 2008: 111) Kadınların güçlendirilmesi, kalkınma çabalarının başarısı ve sürdürülebilirliği üzerinde önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde kadınlar resmi karar alma mekanizmalarında, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerdeki kamu pozisyonlarında yetersiz düzeyde temsil edilmektedir. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksine göre, üreme sağlığı, güçlendirme ve işgücü piyasasına katılım alanlarında cinsiyete dayalı farklılıkların olduğu bir ülke olarak Türkiye 138 ülke arasında 77. Sıradadır (http://www.undp.org.tr/gozlem2.aspx?websayfano=3312, Erişim Tarihi: ) Yönetişimin gerçek anlamda demokratik olması için kadınların tam olarak katılımı bir ön şart niteliğindedir. UNDP nin kadınların yerel siyaset ve karar verme süreçlerine katılımına yönelik yürüttüğü projelerden bazıları aşağıdaki gibidir: Projesi Yerel Politika ve Karar Alma Süreçlerine Kadının Katılımı Kadının Siyaset ve Karar Almaya Katılımının Güçlendirilmesi Türkiye'de Gelişmiş E-Yönetişim için Gençliğin Yetkilendirilmesi Kadınların Kalkınma Sürecine Katılması (CEDAW) Kadınların Politik Yaşama Katılımı Türkiye de Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Güçlendirilmesi BM Ortak Programı Yasa Yapma Süreçlerine Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Dahil Edilmesi Başlangıç Planı UNDP, siyasi partilerin kadın üyelerinin ve siyasete girmeye hazırlanan bağımsız adayların kapasite gelişimini desteklemektedir Türkiye Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH leri) Raporuna göre Türkiye ilköğretim düzeyinde cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması 16

18 Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları hedefine ulaşmasına rağmen orta öğretimde eğitime devam etmeyen kız çocuklarının oranı henüz yüksektir. IV. DEMOKRATİK YÖNETİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA UYGULANAN FAALİYETLERDE ÖN PLANA ÇIKAN BAZI İLKELER Yönetişim, yeni dönemdeki çoğulculuk anlayışı doğrultusunda yönetimlerin tek başlarına hareket etmeleri yerine birlikte düzenleme, birlikte yönetim, birlikte üretim ve kamu-özel sektör ortaklığını anlatır (Göymen, 2000: s.6). Sürdürülebilir kalkınma, yönetişimin aktörleri (devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları) arasında doğru dengenin kurulması yoluyla sağlanabilir. Kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için iyi yönetişimin kapasitesinin artırılması gerekmektedir. Bunun için ise demokratik yönetişimin ilkelerinin gündelik hayatta işler hale getirilmesi gerekir. Bu ilkeler arasında; saydamlık, açıklık, katılımcılık, hesap verebilirlik, esneklik, kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik başta gelmektedir. (http://ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/öik674.pdf, 1 Dokuzuncu Kalkınma Planı Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, S.16). UNDP, ulusal paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki temel kurumların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi yoluyla onların demokratik yönetişim hedeflerini desteklemektedir. Bu destek örgütün faaliyet gösterdiği ülkelerde yerel ve bölgesel kalkınmaya yaptığı en büyük katkısıdır. Bu bölümde UNDP nin önceki bölümde bahsettiğimiz çalışma alanları kapsamında yürüttüğü projeler ile gelişmesine destek olduğu demokratik yönetişim ilkeleri incelenecektir. A. Hesap Verebilirlik İnsani kalkınma için demokratik yönetişimin önemli bir unsuru da hesap verebilirliğin ve ihtiyaçlara yanıt verebilen kurumların güçlendirilmesidir. Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerleme, performans yönetimine geçiş, vatandaşların kamusal bilgi ve belgelere erişiminin kolaylaşması yönünde atılan adımlar katılımcılığı ve hesap verebilirliğin önemini artırmıştır. Hesap verebilirlik, yöneticilere belirli bazı görev ve yetkilerini yerine getirmeleri ve vazifeleriyle ilgili kural ve standartlara uymaları konusunda bir takım sorumluluklar yüklemek anlamına gelmektedir (Samsun, 2003: s.18). Kamusal politikaların kabul edilip uygulanması süreçlerine çok sayıda kurum ve aktörün katılması iyi olmakla birlikte katılımcı bir yaklaşımla uygulamaya konulan bu politikaların sonuçlarından kimin hangi ölçüde sorumlu tutulacağının da açık ve net olması gereklidir 17

19 Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (http://ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/öik674.pdf, 1 Dokuzuncu Kalkınma Planı Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, S.1-2) yılında yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile kamuda şeffaf bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gayreti, 5137 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerinin belirlenmesi ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulması bu yönde yapılan olumlu düzenlemelerdir. Yapılan düzenlemeler ile hayata geçirilmeye çalışılan yönetişim anlayışının uygulamada tam olarak işler hale gelmesini sağlamak üzere UNDP, bölgesel ve yerel düzeyde yürüttüğü projeler ile sürece destek olmaktadır. Türkiye de Yerel Gündem 21 sürecinde gelişen ve ardından 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesinde yer bulan bir yönetişim modeli olan kent konseyleri; kentin stratejik yöneliminin belirlenmesi, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının sürece ilgisinin sürdürülmesi ve süreç içinde alınan yatırım ve hizmet kararlarının izlenmesi için ideal bir yapı olarak görünmektedir yılında yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği, yönetişimi ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tüm bu uygulamaların tam anlamıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Etkili bir hesap verme sorumluluğunun yerine getirilebilmesi için stratejik planlara, performans programlarına ve bütçe süreçlerine yansıyan, karşılıklı olarak üzerinde anlaşılmış beklentilerin raporlanması esasına dayanan bir sürecin oluşturulması ve yasalaşması gerekmektedir. Henüz Belediyelerde stratejik yönetim anlayışının oldukça yeni olduğu ve bir takım eksiklikleri bulunduğu bilinmektedir. Ayrıca 1982 Anayasasının 83 üncü maddesi ile düzenlenen yasama dokunulmazlığı hesap verebilirliğin önünde ciddi bir engel olarak durmaktadır. Bu nedenle, dokunulmazlık kurumunun dünyadaki genel eğilimler de dikkate alınarak sınırlandırılması ve ortaya çıkış amacına uygun olarak yeniden düzenlenmesini içeren bir Anayasa değişikliği ihtiyacı bulunmaktadır. B. Katılım Sürdürülebilir yoksullukla mücadele, yoksulların, ekonomik iyileşmeleri kadar siyasi süreçte kendilerini ifade etmelerine dayanmaktadır. Bu yüzden, insani kalkınmanın mümkün olması insanların kapsayıcı katılımı gerektirmektedir. Bir toplumu şekillendiren kararlara, kurallara ve kurumlara katılmanın temel bir insan hakkı ve insani kalkınmanın bir parçası olduğuna inanan UNDP, 18

20 Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları demokratik yönetişim programı kapsamında yürüttüğü pek çok proje ile katılımcılığın geliştirilmesi için çalışmaktadır. Türkiye de sürdürülebilir kalkınmanın geliştirilmesine yönelik katılımcı bir sürecin başlatılması ve paydaşlara teknik yardım sağlanması amacıyla Mart 2006 Kasım 2007 yılları arasında Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu isimli bir proje uygulanmıştır. Proje süresince sürdürülebilir kalkınma için ulusal kapasite geliştirilmesi, politika belgesinin geliştirilmesi alanlarında bir dizi faaliyet yürütülmüştür. Sürdürülebilir Kalkınmanın yerelleştirilmesine ilişkin politika ve mekanizmalara projede yer verilmiştir (http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=375, Erişim Tarihi: ). Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sivil toplum örgütleri, özel sektör kurumları ve yerel yönetimler arasındaki diyaloğun geliştirilmesi; projenin gerçekleştirilmesi sürecinde benimsenen katılımcı yaklaşımın devamlılığının sağlanması; yerel koşullarda sürdürülebilir kalkınmanın ölçülmesi; yerel kaynak seferberliğinin teşvik edilmesi gibi faydalar sağlanmıştır. Türkiye de günümüzde artık pek çok kamu kurum ve kuruluşu bir web sayfasına sahiptir. Ancak, elektronik devlet uygulamalarının Türkiye de sorunsuz işlediği söylenemez. Kamu kurum ve kuruluşları düzenleme taslaklarını kendi internet sitelerinde yayımlayarak halkın görüş ve önerilerine sunmaktadır. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları görüş ve önerileri dikkate almak ve düzenlemelere yansıtmak zorunda değildir. Türkiye de politika oluşturma sürecine politikadan etkilenmesi muhtemel olan kişi ve grupların katılmalarını zorunlu tutan bir hukuki usul mevcut değildir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının web sitelerine girmekte yaşanan zorluklar, vatandaşların İnternet e ulaşmasının her zaman mümkün olmaması ve bilgisayar okuryazarlığının düşüklüğü bu alandaki gelişmeleri sınırlandırmaktadır. UNDP nin, Türkiye de uyguladığı bilgisayar okuryazarlığını artırıcı projeleri katılımın ve saydam yönetimin sağlanmasına katkıda bulunmaya hedefleyen çalışmalarından biridir. Kasım Kasım 2009 döneminde uygulanan Dijital Dünyana Beni Dahil Et isimli proje sosyal medya aracılığıyla kırsal alandaki ve dar gelirli gençlere ve yerel gençlik meclislerine ulaşmayı hedefleyen bir dijital katılım programıdır. Proje Türkiye nin kırsal kesiminde evden bilgisayar erişimi olmayan ve buna mali gücü yetmeyen gençler arasındaki dijital uçurumu kapatmayı ve bilenlerin bilmeyenlere bilgisayar öğretmesini hedeflemektedir (http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=1781, Erişim Tarihi: ). 19

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı Kamu Yönetiminde Y Reform: Mevcut Durum ve Beklentiler bağlam lamında Türkiye Yerel Gündem G 21 Programı Anayasa daki yerinden y önetim netim ilkesi, yerel öz- y önetim netim ilkesini ya şama geçirmek

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

Yerelleşme ve İyi Yönetişim

Yerelleşme ve İyi Yönetişim economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Yerelleşme ve İyi Yönetişim Emre Koyuncu 7.Yönetim ve Mühendislik Günleri 10 Mart 2007, Ankara Yurttaş ve Yönetim Hizmet İlişkisi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın Bu çalışma, 1. Yılını tamamlayan Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği ni tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Grafik Tasarım / Emel Karadeniz, Craft

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Türkiye de Yerel Düzeyde Kalkınma Hedefi ve Belediyeler

Türkiye de Yerel Düzeyde Kalkınma Hedefi ve Belediyeler Türkiye de Yerel Düzeyde Kalkınma Hedefi ve Belediyeler Gülsüm GÜRLER HAZMAN TÜRKİYE DE YEREL DÜZEYDE KALKINMA HEDEFİ VE BELEDİYELER Türkiye de Belediyeler ve Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkıları Ankara

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Ahmet Yatkın Doç.Dr.Mehmet Göküş Yrd.Doç.Dr.Ayşe Yıldız Özsalmanlı Yrd.Doç.Dr.Demokaan Demirel Yrd.Doç.Dr.Fulya

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM ANKARA - 2012 D E M O K R A S İ B İ L İ N C İ V E K A T I L I M GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri -19 Kasım 2009- Kalkınma Politikalarındaki Değişim Yönetimden Yönetişime Merkeziyetçi yaklaşımdan

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 Dünya ciddi sorunlarla uğraşmakta Küresel sorunların giderek karmaşık hale gelmekte (göç, eşitsizlikler,

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı