İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Şaban İNAM, Tayfun ÇAY Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kampüs KONYA Özet:Türkiye de, Cumhuriyetli yõllarda kentsel mekanlardaki uygulamalara yasal mevzuat teşkil eden ve kronolojik olarak; 1883 Tarihli Ebniye Kanunu, 1956 Tarih 6785 sayõlõ İmar Kanunu, 1983 Tarih 2805 Sayõlõ ve 1984 tarih 2981 sayõlõ imar ve gecekondu mevzuatõna aykõrõ olarak yapõlan yapõlara uygulanacak işlemlerle, 6785 sayõlõ İmar Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi hakkõnda kanun, 1985 tarih 3194 sayõlõ İmar Kanunu, 1989 tarih 3542 sayõlõ, 3194 sayõlõ İmar Kanunu nda değişiklik yapõlmasõna dair kanun, şeklinde sõralanan kanunlar (ki yukarõda imar ve şehirleşme hareketlerinin geneline hitap edenler alõnmõştõr), çõkarõldõklarõ tarihlerde ülkemizin imar problemlerini çözmeyi ve yaşanabilir en iyi mekanlarõ sunmayõ amaç edinmiş ve kapsamõnõ bu gerekler üzerine oturtmuştur. Ancak toplumsal gelişim çizgisinde sürekli değişim gösteren ülkemizde imar içerikli bu kanunlarõmõz kõsa zaman aralõklarõnda beklentilerin gerisinde kalmõş ve değişiklik/yenilenme ihtiyacõ hissettirmiştir. Ülkemizde Cumhuriyet döneminin, konusunda en kapsamlõ mevzuat çalõşmasõ olarak kabul edilmiş olan 1956 tarih ve 6785 sayõlõ İmar Kanunu daha 1960 lõ yõllarda yetersiz kalmõş, 1974 de 1605 Sayõlõ Kanun ile desteklenmiştir. Bu destekleme ile yerel yönetimlerin etkinliği artõrõlmõş olmasõna karşõn, kentlerimizde oluşan çarpõk gelişme ve gecekondulaşma engellenememiştir.1985 yõlõnda yürürlüğe giren 3194 sayõlõ İmar Kanunu başlangõçta ümit veriyor iken günümüz toplumsal ihtiyaçlarõna ve devamõnda gelen Turizmi Teşvik Kanunu, Özelleştirme Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, gibi gelişmeler yumağõnda beklentilere cevap veremez hale gelmiştir. Günümüzde ise ömrünü doldurmuş görünmektedir. 1. İMAR KANUNUNUN İÇERİĞİ NE OLMALIDIR Bu güne kadar ki uygulamalarda ortaya çõkan sorunlar ve kanunun bu sorunlarõ aşmadaki yetersizlikleri mesleki ve akademik çevrelerde yõllarca işlenip, dile getirilmiştir. Ne yazõktõr ki, yöneticilerimizin bu uyarõlara kulak vermeleri için Marmara Depremi gibi bir felaketin yaşanmasõ beklenmiştir. Zira depremin ilk aylarõnda yönetmeliklerde yapõlan acil düzenlemelerle sorunlarõn bir bölümüne çözüm amaçlõ yasal bazõ girişimlerde bulunulmuştur. Ancak böylesi yüzeysel düzenlemelerin yetersiz kalmasõ ve yürürlükteki imar kanununda kapsamlõ değişikliklere gidilmesi 174

2 İnam, Çay gereğinin hükümet tarafõndan da dikkate alõnmasõ ile yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bunda, yasama organlarõnõn, imar kanunlarõnõ yapõlaşma ağõrlõklõ ele alõp, çoklu amaçlara altlõk oluşturacak planlama çalõşmalarõna yeterince yer vermeyişleri ve denetim mekanizmalarõnõ oluşturamayõşlarõ sebep gösterilebilir. Bunun yanõnda, özellikle son 15 yõllõk dönemde politik ağõrlõklõ nedenlerle sõkça uygulanan imar aflarõ, başta büyük şehirler olmak üzere sosyal odaklanmalara maruz kalmõş, kentlerimizde kaçak yapõlaşma ve gecekondulaşmaya zemin hazõrlamõştõr. Bilimsel temeller üzerinde teknik uygulamalarõ yönlendirecek ve farklõ alanlarda hizmet veren mevzuatlar bütününü arasõnda ilişkiyi sağlayacak bir imar kanunu şu altõ hususun içeriğinde oluşturulmalõdõr: Planlama, konut politikalarõ, turizm politikalarõ, koruma politikalarõ, kamu yararõ-kamu hukuku ve uygulama. a. Planlama Şehir, insanõn ve içinde bulunduğu toplumun yaşamsal bir ürünüdür(subaşõ,2002). Ancak değişik sosyolojik nedenlere bağlõ olarak geçici veya periyodik göçlerin de içerisinde yer aldõğõ haksõz kullanõmlar ve imar denetiminin yetersizliği, bu mekanlarda bilimsel şehir planlamasõ ve uygulamasõ anlayõşõnõn yok olmasõna sebep olmuş, dolaylõ olarak da yeraltõ ekonomisine prim yaptõrmõştõr. Bu anlamda şehirciliğin vazgeçilmez aracõ olan kent planlamasõ doğru ve yeterli uygulama kaynaklarõndan yoksun bõrakõlmõş, olmasõ gereken yol gösterici ve organize edici görevleri taşõyamaz olmuştur b. Konut Politikalarõ Sağlam konut yapõlmasõ düşüncesi yanõnda yaşayan ve kimlikli kentler oluşturmanõn esas olmasõ gerektiği ülkemizde 1960 lõ yõllarda başlatõlan gecekondu õslah, gecekondu önleme ve toplu konut uygulamalarõ konut politikalarõ adõna atõlmõş en önemli adõmlar olmuştur(subaşõ,2002). Aynõ politikalarõn devamõnda özellikle büyük kentlerimizde gelişmesi beklenen sanayi girişimleri, konut ihtiyaçlarõnõ karşõlamak üzere geliştirilmiş projelerle birlikte değerlendirilmiş; ancak ilerleyen yõllarda amacõndan uzaklaştõrõlarak gerçek ihtiyacõ dõşõnda kullanõlmasõyla hedeflerden sapõlmõştõr. Özellikle kaçak yapõlaşmalara üst üste getirilen af kanunlarõyla kaçak yapõlaşma, kaçak kentleşmeye dönüştürülmüştür. Günümüzde bir çok büyük şehrin çevresinde nüfusu yüz binleri hatta milyonu aşan ve tamamõ kaçak olan yerleşmeler oluşmuştur. Planlama yetersizliği ve yanlõş konut politikalarõ yüzünden kentlerimizin bir çoğunda konut stoklarõ çürümeye-yõkõlmaya terkedilmişken; kõsmen de olsa imar planõ değişikliğine gidilerek mevcut konut stoklarõ yõkõlõp yerine çok katlõ yapõlanma süreci başlatõlmõştõr. Kõyõlarõmõzõn yağmalanmasõ pahasõna milyonlarca ikinci konut yapõmõ devlet eliyle teşvik edilmiş, yõlõn büyük kõsmõ boş kalan şehirler oluşturulmuştur. Son dönemde yaşanmõş afetler sonrasõ ortaya çõkan şehri başka yere taşõma eğilimi, planlama birimlerimizin plansõz, konut politikalarõ olmadan, uygun yer seçimine dayanmayan ve denetimden uzak şehirlerin oluşumuna izin vermeleri adõna yaşanmõş bir suçüstü olayõdõr. 175

3 İmar ve Şehirleşme Kanun Tasarõsõ Üzerine Bir İnceleme c. Turizm Politikalarõ Ülkemizde mevcut doğal ve tarihi güzellikler içeren alanlarõn neredeyse tamamõ ilgili birimler tarafõndan turizm bölgesi / alanõ ilan edilmiştir. Bir çoğu ilgili Bakanlõk tarafõndan çeşitli ölçeklerde planlanmõş veya planlama çalõşmalarõ sürdürülmektedir. Bu planlamalar, ülke-bölge-yerel fiziki planlarõyla uyumlu olmasõ gerekirken, çoğu kez ülke ulaşõm ve yerleşme sistemlerini zorlayõcõ; korunmasõ gereken doğal ve tarihi değerlerimizi tahrip edici boyutlara ulaşabilmektedir. Özellikle son dönemde turistik, dinlenme, eğitim, vb. tesislerin oluşturulmasõ amacõyla teşvik de gören uygulamalar turizm kapsamlõ imar politikalarõmõzõn yetersizliğinin kanõtlarõnõ oluşturmuştur. d. Koruma Politikalarõ Ülkemizde var olan doğal ve tarihi değerlerimizi korumak için Kültür Bakanlõğõ, Koruma Kurullarõ gibi kurum ve kuruluşlarõn oluşturulup, koruma kanunlarõnõn çõkartõlmõş olmasõna rağmen doğal çevreyi koruma-kullanma-iyileştirme adõna yapõlan ormanlarda yağma- kõyõlarda dolgu ile yer kazanõlmasõ, su havzalarõnda değişiklik, tarõm ve mera alanlarõnda yanlõş kullanõmlar, vb. doğal çevreyi / dengeyi bozucu çalõşmalarla tam bir politikasõzlõk / tutarsõzlõk örnekleri sergilenmiştir. Ekonomik değerler uğruna tarihi mekanlara gereken hassasiyeti gösteremeyip kültürel mirasõn erozyona uğramasõna seyirci kalõnmõştõr. Bu bağlamda, koruma politikalarõ yeniden gözden geçirilip, kanuni yaptõrõmlarõn işletilmesine ihtiyaç vardõr. e. Kamu Yararõ - Kamu Hukuku Yerel bazda fiziki imar planlamasõ çalõşmalarõ ve bunlarõn zemine uygulanmasõ ile ortaya çõkan kullanõmlar, birey ve kamu hukuku ilişkilerinde sürekli sorun yaratmaktadõr. Kamu yararõnõn bireyin üzerinde olduğu konusunda tartõşma olmazken, özellikle mülkiyet ve mülkiyeti kullanõmda farklõ içerikli ama birbiriyle ilintili mevzuatlarõn aynõ konuda tezat hükümler içermesi birey hukuku ile kamu hukukunu karşõ karşõya getirmektedir. Bu bağlamda, oluşturulacak bir imar kanunu, planlama değerlerini esas alan, diğer bütün mevzuatlar ile ilişkili olarak yeraltõ ekonomisine prim vermeyecek ve kamu-birey hukukunu yeniden düzenleyecek bir yapõlanmayõ gerçekleştirmek durumundadõr. f. Uygulama Bilinen mevzuatlar silsilesinde işleyen ve her uygulama maddesinin içeriğini açarak uygulama detaylarõnõ veren yönetmelikleri eşliğinde kentsel yaşama ilişkin mekana aktarõlacak her detayõn sõnõrlarõnõ ve şeklini belirleyen, kent dokusuna estetik ve canlõlõk katan kullanõm ve iyileştirmeler sunacak olan imar içerikli uygulamalar, sağlõklõ bir imar kanunu eşliğinde yürütülebilecektir. Bu anlamda, oluşturulacak bir imar kanunu geleceği yönlendiren, hedefleri ve buna ilişkin limitleri koyan, diğer kanun ve uygulama yönetmelikleri ile örtüşen ama çatõşmayan bir yapõda olmalõdõr. 176

4 İnam, Çay 2. İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUNU TASARISI ÜZERİNDE ELEŞTİRİLER Ülkemize yirmi dokuz yõl hizmet eden 6785 Sayõlõ Kanunun ardõndan kabul edilen 3194 sayõlõ İmar Kanunu bu kadar da dayanmamõş, belki yaşanmõş tabii afetlerin de etkisiyle, günümüzde değişim ihtiyacõnõ zorunlu kõlmõştõr. Ancak yeni çõkarõlmak istenen İmar ve Şehirleşme Kanunu Tasarõsõ incelendiğinde, bu kanunun uygulamaya ilave olarak planlama ve denetim ağõrlõklõ maddelerden oluşturulmasõ beklenirken bazõ eksiklikleri gideremediği gözlenmiştir. İçeriği itibariyle; Birinci Bölüm: Genel Hükümler-Tanõmlar (Harita ve Parselasyon Plan Denetim Komisyonu, Plan Denetim Komisyonu, Yapõ Denetim Sorumlusu) İkinci Bölüm: Planlama Esaslarõ ( Harita ve Planlarõn Yapõmõ-Uygulama ve Denetimi, Harita ve Parselasyon Planõ Denetim Komisyonu, Plan Denetim Komisyonu-Kuruluş ve Görevleri) Üçüncü Bölüm: Yapõ ve Yapõ ile İlgili Esaslar ( Proje ve Yapõnõn Yapõm, Uygulama ve Denetimi) Dördüncü Bölüm: Denetim ve Cezalar ( Belediyenin Denetimi) bölümlerinden oluşan ve henüz tasarõ aşamasõnda olmasõ nedeniyle de en uygun çözüm ortaya konulur düşüncesiyle bu çalõşmadaki eksiklikler/yetersizlikler ana başlõklarõyla şu şekilde sõralanabilir: Madde:5 ( Tanõmlar ) Öneri: Harita Müellifi tanõmõ İmar Parseli tanõmõndan hemen sonra gelmelidir. Gerekçesi: Yapõ Sorumlularõ tanõmõ içerisinde Harita Müellifi ismi geçmediği için ilgili konu sõrasõna göre buradan yukarõya alõnmalõdõr. Öneri: Tanõmlar bölümüne Mevzi İmar Planõ tanõmõ ilave edilmelidir. Gerekçesi: Belediye sõnõrlarõ dõşõnda nazõm imar planlarõ hazõrlanmadõğõndan plan bütünlüğü sağlanamamakta, dolayõsõyla ara çözüm olarak mevzi imar planlarõna ihtiyaç duyulmaktadõr. Öneri: Harita ve Parselasyon Planõ tanõmõndan..toplum ve kamu yararõna uygunluk... ifadesi çõkarõlmalõdõr. Gerekçesi: Halihazõr haritalarõn yapõmõ keyfiyet değil bir zorunluluktur ve standartlarõ belirli bir üretimdir. Bu anlamda kamu yararõna uygunluk açõsõndan denetlenmesi yanlõştõr. Parselasyon planlarõ ise bir uygulama ürünü olup toplum ve kamu yararõ değerlendirmesi Plan Denetim Komisyonunca zaten yerine getirilecektir. 177

5 İmar ve Şehirleşme Kanun Tasarõsõ Üzerine Bir İnceleme Madde: 6 (Haritalar ve Planlar ) Öneri: (a) fõkrasõ ikinci benddeki Planlamaya esas afet haritalarõna... ifadesi Planlamaya esas halihazõr haritalarõna... şekline dönüştürülmelidir. Gerekçesi: Fiziki planlamaya esas her tür değerlendirme, afet haritasõ tabakasõnõn da ilişkilendirildiği halihazõr haritalar üzerinde yapõlmalõdõr. Madde: 7 (Planlama Kademeleri ) Öneri:.Planlar arasõ kademeli birliktelik ilkesi daha da açõlmalõdõr. Alt ölçekli planlar ile üst ölçekli planlar arasõnda iletişim ve işbirliği hõzlõ bir sürece bağlanmalõdõr. Bu anlamda planlama safhalarõ sõrasõyla, Ülke Mekansal Planõ, Bölge Mekansal Planõ, Alt Bölge Mekansal Planõ, Kentsel Bölgeler Çevre Düzeni Planõ, Metropoliten Bölge Mekansal Planõ, Büyükşehir İmar Planõ ve Kentsel Yerleşme ve Belde İmar Planõ olarak işlenmelidir(ersoy,2002). Madde: 8 (Planlarõn Hazõrlanmasõ ve Yürürlüğe Konulmasõ ) Öneri : (a) fõkrasõndaki (Ülke Fiziki Planõ) Ülke Fiziki Planõ tanõmõ geliştirilmelidir. Öneri : (c) fõkrasõndaki (Alt Bölge Planõ) Alt Bölge Planlarõnõn Havza/Çevre Düzeni Planõ kapsam ve içeriğinde olduğu açõklanmalõdõr Öneri : (d) fõkrasõ ( İmar Planlarõ ) üçüncü benddeki İmar planlarõ, belirlenen plan dönemi nüfusunun öngördüğü süre için geçerlidir. İfadesi İmar planlarõ, belirlenen plan dönemi için plan raporlarõnõn öngördüğü nüfus limitlerine ulaşõldõğõnda revizyon işlemine tabi tutulmak üzere belediyesi tarafõndan değerlendirmeye alõnõr. Şekline dönüştürülmelidir. Gerekçesi : Belde şartlarõ içerisinde, planlamaya esas analitik inceleme ve değerlendirmelerde esas alõnmõş nüfus kriterinin aşõldõğõ andan itibaren imar planlarõ toplumsal beklentilere cevap vermekten, dolayõsõyla imar planlarõnõn kamu yararõ özelliğini taşõmasõ ilkesinden uzaklaşmõş olacaktõr. Öneri : Nazõm İmar Planõnõn yapõsal nitelikli bir plan olmasõ gereği vurgulanarak uygulama imar planlarõnõn statik olmayacağõnõn altõnõ çizen, programlara göre aşamalõ/etaplõ olarak hayata geçirilmesinin zaman sõnõrlamalarõ ve malik değişimleri ile zorunlu olduğu ortaya konulmalõdõr. Bu bağlamda, nazõm planlarda belirlenmiş etaplara göre uygulama imar planlarõ yapõlabilirliği, spekülatif olgulardan korunmak için yapõlmasõ zorunludur a dönüştürülmelidir. Zira böylesi bir hüküm, uygulamalarda önceden tanõmlanan zaman ve mekan belirlemelerinin girişimlerle üst üste düşürülmesi için kamu yönetimlerinin arabulucu, yardõm edici, özendirici ve toprak takaslarõna ilişkin katkõlarõ zorunlu kõlacaktõr. Öneri : Yerleşme alanõ içinde olup da imar planõnda gelişme alanõ olarak ayrõlmõş yerlerdeki kentsel yenileme sürecinde, yapõ ruhsatõnõn bu maddede değinildiği gibi, yalnõz imar planõna uygun parselasyon planlarõnõn tasdik edilmiş olmasõ koşulu 178

6 İnam, Çay ile yetinilmeden, en az bir ada ölçeğinde, komşuluk hukuku ve yenilenme süreçlerini dikkate alan ve üzerinde uzlaşõlmõş bir kentsel tasarõm ve parselasyon planlarõna göre düzenleneceği şartõ getirilmelidir(türkoğlu,2002). Öneri : (e) fõkrasõ ( İlave ve Revizyon Planlar ve Plan Değişiklikleri ) tanõmõ Madde: 5 e ilave edilen Mevzi İmar Planlarõnõ da kapsayarak İlave, Mevzi ve Revizyon Planlar ile Plan Değişiklikleri: Yapõlacak ilave, mevzi ve revizyon planlar ile plan değişiklikleri de yukarõdaki usullere tabidir. Şekline dönüştürülmelidir. Gerekçesi : Mevzi imar planlarõnõn, fiziki planlarõn bir alt bölümü olmasõ ve madde: 5 de sunulan gerekçeden dolayõ burada yer almasõ uygun olacaktõr. Madde : 13 ( İfraz ve Tevhid ) Öneri : Madde ismi İfraz, Tevhid ve İrtifak Hakkõ olarak değiştirilmelidir. Buna ilişkin hükümler kõsmõna ilave bir bend olarak; Belediye veya valilikler, imar planlarõnõn uygulanmasõ sõrasõnda bir gayrõmenkulün tamamõnõ kamulaştõrmadan o yerin belirli bir alan, yükseklik ve derinliğindeki kõsmõ üzerinde, kamu yararõ amacõyla irtifak hakkõ tesis edebilir. Belediye veya valilikler, mümkün olan yer ve hallerde mal sahibinin muaffakatõyla bedelsiz irtifak hakkõ tesis edebilir." İfadesi eklenmelidir. Gerekçesi : İmar planõ verilerinin fiilen mekana yansõtõlamadõğõ durumlarda yada teknik ve sosyal altyapõ donanõmlarõnõn tesisinde kurumsal program ve beklentiler gerçeğine, mülkiyet ve mülkiyet hakkõ kullanõmõnõ şekillendirmesi bakõmõndan ara çözümler getirecektir. Madde : 14 ( Arazi ve Arsa Düzenleme İşlemleri ) Öneri : İlgi madde (b) fõkrasõ birinci benddeki...düzenleme ortaklõk payõ, öncelikle kamuya ait arazi ve arsalar düşüldükten sonra kalan miktardan hesaplanõr... ifadesi buradan çõkartõlõp, (c) fõkrasõ ikinci bendine konularak, Düzenleme ortaklõk paylarõnõn toplamõ, (b) fõkrasõnda sözü geçen umumi hizmetler için yeniden ayrõlmasõ gereken yerlerin alanlarõ toplamõndan az olduğu takdirde, düzenleme ortaklõk payõ öncelikle kamuya ait arazi ve arsalar düşüldükten sonra kalan miktardan hesaplanõr. Eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştõrma yolu ile tamamlanõr. Haline getirilmelidir. Gerekçe : İlgili idarelerce arazi ve arsa düzenlemesine alõnan gayrimenkullerden düzenleme ortaklõk payõ olarak % 40 a kadar kesinti yapõlabilecektir. Bu oranõn % 40 õn üzerinde çõkmasõ halinde ilgili idare, kamulaştõrmaya gitmeden önce varsa kamuya ait arazi ve arsalarõ düzenlemeye dahil etmeli, yoksa veya yeterli gelmiyorsa kamulaştõrmaya gitmelidir. Öneri : İlgi madde ( c ) fõkrasõ birinci bendindeki Düzenleme ortaklõk payõnõn uygulama imar planõ bütününde hesaplanmasõ esastõr. Düzenleme sõnõrõnõn tespitinde bu esasa uyulur. İfadesi yerini Düzenleme ortaklõk payõnõn, uygulama imar planõ bütününde ve objektif kriterlere göre ortak karakter arzeden mahalle düzeyinde 179

7 İmar ve Şehirleşme Kanun Tasarõsõ Üzerine Bir İnceleme hesaplanmasõ esastõr. Düzenleme sõnõrõnõn tespitinde bu esasa uyulur. İfadesine bõrakmalõdõr. Gerekçesi : Uygulama imar planlarõnõn hayata geçirilmesi ile parsel değerlerinde yaratacağõ değişim, sahip olduklarõ ortak karakterlere bağlõ olacaktõr. Bu durumda, Genel Düzenleme Ortaklõk Payõ Oranõ yaklaşõmõnda bir hesaplama, uygulamada değer etkileşimi farklõlõklarõna ve zorlamalara neden olacaktõr. Bu nedenle plan karakteri bakõmõndan ortak özelliklere sahip alt bölge/ mahalle bütününde bir düzenleme ortaklõk payõ hesaplanmasõ yerinde olacaktõr. Ayrõca, mevcut kanunun 18. Maddesi uygulamasõ ile yalnõzca bir kez alõnabilen Düzenleme Ortaklõk Payõnõn(DOP) yeni ve daha yüksek yapõlaşma hakkõ tanõnan alanlarda, tekrar alõnabilmesi ve aşõrõ yoğun yapõlaşmanõn yer aldõğõ alanlar ile afete maruz ve afet riskli alanlar, koruma alanlarõ, İmar Hakkõ Kullanma Alanõ gibi özel uygulama niteliklerine sahip alanlarda bu oranõn %50 ye kadar yükseltilmesine imkan tanõnmalõdõr. Bunun yanõnda İmar Haklarõnõn Aktarõmõ denilen ve ABD de uzun yõllar başarõ ile uygulanan planlama örneği ile nitelikleri kanunda sayõlacak özel koşullu alanlar(yeşil alanlar, tarihi ve doğal koruma alanlarõ,özel çevre koruma alanlarõ, milli parklar, kõyõlar, afete maruz ve afet riskli alanlar, vb.) "koruma alanlarõ olarak belirlenip; buralardaki taşõnmaz sahiplerinin imar haklarõ, Belediye veya Valilikçe altyapõsõ yoğun yapõlaşmaya uygun hale getirilmiş, 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazõm imar planlarõ ile çevresel ilişkilendirmesi yapõlmõş kullanõm alanlarõna aktarõlmasõ sağlanabilir(ersoy,2002). Madde : 23 ( Köy Yerleşik Alanlarõnda Ruhsat ) Öneri : İlgi madde ikinci bendinde zikredilen Bu yapõlarõn projeleri, yöresel koşullar da dikkate alõnarak valiliklerce hazõrlanabilir. Ayrõca köy yerleşik alanlarõnda, sadece köy nüfusuna kayõtlõ ve köyde sürekli oturanlarõn ihtiyacõna yönelik olarak yaptõracaklarõ konut, hayvancõlõk ve tarõmsal amaçlõ yapõlarõn inşasõna ilişkin yapõ denetim hizmetleri valiliklerce üstlenilir. Bu yapõlar için harç ve bedel alõnmaz. İfadesi yerini Bu yapõlarõn projeleri, yöresel koşullar da dikkate alõnarak valiliklerce hazõrlanõr. Ayrõca köy yerleşik alanlarõnda, sürekli oturanlarõn ihtiyacõna yönelik olarak yaptõracaklarõ konut, hayvancõlõk ve tarõmsal amaçlõ yapõlarõn inşasõna ilişkin yapõ projelendirme ve denetim hizmetleri valiliklerce üstlenilir. Bu yapõlar için harç ve proje bedeli alõnmaz. İfadesine bõrakmalõdõr. Gerekçe : Köy yerleşik alanlarõnda yapõlacak yapõlarõn proje kapsamõnda ve teknik standartlara uygunluğu valiliklerce yürütülecek yapõ denetimleri ile sağlanõrken; bu hizmetlerin proje bedeli ve harçlardan muaf olmasõ, tarõmsal kesimdeki sosyolojik ve ekonomik hareketliliği artõrõrken bu nüfusu devletin kurumlarõna yaklaştõracaktõr. 3. YEREL YÖNETİMLERE VERİLMESİ ÖNERİLEN YETKİLER/YAPTIRIMLAR Yürürlükteki 3194 Sayõlõ İmar Kanunu yaptõrõmlar açõsõndan yetersiz kalmakta, adeta yolsuzluklarõ teşvik eder durumdadõr. Dolayõsõyla ilgili idareler imar yolsuzluklarõna 180

8 İnam, Çay müdahale yerine seyirci kalmaktadõrlar. Yerel Yönetimler, ilgili kanun tasarõsõnda yer almayan ancak varlõğõnõn yaptõrõm gücünü ve plan uygulama aktivitesini artõracağõna inandõğõmõz yetkilerle donatõlmalõdõr. Bu yetkiler şunlar olabilir(ersoy,2002): Kentsel Bölgeleme Yetkisi: İlgili idare tarafõndan, mevcut imar planlarõ ve imar programõ çerçevesinde imar düzeni, yapõlaşma şartlarõ, kulanõm, işletme,taşõnmaz kira ve vergi denetimi, gibi unsurlar gereği tanõmlamasõ yapõlmõş alt bölgeler oluşturulabilmelidir. Taşõnmaz Tasarruflarõnõ Kõsõtlama Yetkileri: İlgili idare hazõrladõğõ imar planlarõ ve imar programõnda yer alan fiziki düzenleme ve kentsel bölgeleme kararlarõ uyarõnca taşõnmazlar üzerinde, o taşõnmazõn bulunduğu yerin özelliklerine göre yapõlaşma, mülkiyet, kullanõm, vergi ve kira konularõnda imar mevzuatõna uygun olarak kamu sağlõğõ, çevre,tabiat ve kültürel değerleri koruma, afet risklerini en aza indirme ve güvenlik amaçlarõyla geçici veya sürekli kõsõtlamalar uygulayabilmelidir. Yapõya Zorlama Yetkisi: Belediye sõnõrlarõ içerisinde altyapõsõ götürülmüş yerlerde, nazõm ve uygulama planlarõ uyarõnca bağõmsõz yapõ yapõlmasõ imkanõ varken boş tutulan arsalar ile içinde kõsmen yõkõlmõş veya iskana elverişsiz hale gelmiş yapõ bulunan yerler veya inşasõnda kamu yararõ görülen yerlerin belediye meclislerince belirlenenlerin sahiplerine bu yerlerde iki yõl içinde plan ve yönetmeliklere uygun yapõ yapõlmasõ bildirilerek ilgili tapu dairesince tapuya şerh düşülebilmelidir. Öncelikli Alõm ve Geri Alõm Yetkileri: İlgili idare onaylõ imar planõ veya imar programõ kapsamõnda öngörülen bir kararõ uygulamak veya belirli bir planlama bölgesinde kamu yararõnõ kollamak üzere, o alanda yer alan ve alõm-satõma konu olan taşõnmazlarla ilgili olarak satõn alma önceliğine sahiptir. Bu anlamda ilgili idare, kullanma amaç ve biçimini açõklayarak söz konusu taşõnmazlardan gerekli gördüklerini, beyan edilen alõm-satõm fiyatõ ile, ancak taşõnmaz sahiplerinin geri alõm haklarõ saklõ tutularak, öncelikli alõm yoluyla satõn alma yetkisini kullanabilmelidir. Taşõnmaz Ortaklõklarõna Katõlma Yetkileri: İlgili idare hazõrladõğõ imar planlarõ ve imar programõ uyarõnca ya da genelde kamu yararõ sağlamak üzere, taşõnmaz sahipleri ve yatõrõmcõ/işletmeci kişi ve kuruluşlar ile taşõnmaz yatõrõm ve işletmeciliği amaçlõ ortaklõk, kooperatif, gayrõmenkul yatõrõm ortaklõğõ gibi eylemlere katõlabilmelidir. İrtifak Hakkõ Kurma Yetkileri: İlgili idare, imar planlarõ ve imar programõ gereği bir taşõnmazõn tamamõnõ kamulaştõrmadan, o yerin belirli bir alanõ, yükseklik ve derinliğindeki kõsmõ üzerinde kamu yararõ amacõyla irtifak hakkõ kurabilmelidir. Kamu Yatõrõm Maliyetlerine Katkõ Alma Yetkisi: İlgili idareye, imar planlarõ ve imar programõ gereği yapacaklarõ ve en fazla dört yõlda gerçekleştirilecek olan yatõrõm projeleri ile altyapõ ve düzenleme işlerinin maliyetleri toplamõnõn en fazla %60 õna kadar olan kõsmõnõ, bu yatõrõmlardan yararlanacak olan taşõnmazlardan, takdir edilecek yararlanma ve değer artõş düzeylerine göre, on yõllõk bir ödeme programõ içinde alma yetkisi tanõnmalõdõr. 181

9 İmar ve Şehirleşme Kanun Tasarõsõ Üzerine Bir İnceleme Kira Denetim Yetkisi: İlgili idare, imar planlarõ ve imar programõnda ortaya konmuş hedeflere ulaşõma yardõmcõ olmak üzere, taşõnmaz piyasalarõnõ düzenleme ve genelde kamu yararõ ve sosyal adalete hizmet amacõyla, bir Kentsel Planlama Bölgesi kapsamõnda veya bir proje uygulama alanõnda, kira düzeylerini denetlemeye yetkili kõlõnmalõdõr. Emlak Vergilerinde İstisna Uygulama Yetkileri: İlgili idare, imar planlarõ ve imar programlarõna uyumla ortaya konmuş hedeflere ulaşõma yardõmcõ olmak üzere, taşõnmaz piyasalarõnõ düzenleme ve genelde kamu yararõ ve sosyal adalete hizmet amacõyla, bir Kentsel Planlama Bölgesi kapsamõnda veya bir proje uygulama alanõnda, Emlak Vergisi Kanunu usullerince belirlenen vergi matrahõnõ % 20 oranõnda eksiltme veya artõrma önerisi getirerek Bakanlõğa sunabilmelidir. Kamu ve Özel Proje Uygulama Alanlarõ: İlgili idare, imar planlarõ ve imar programlarõna uyumla ortaya konmuş hedeflere ulaşõma yardõmcõ olmak üzere en az bir imar adasõndan oluşan yerlerde gerekli görülen büyüklükteki alanlarõ Özel Proje Uygulama Alanõ olarak tanõmlayabilmelidir. Yargõ Yolu Denetimi: İlgili idarenin, imar planlarõ ve imar programlarõna uyumla ortaya konmuş hedeflere ulaşõma yardõmcõ olmak üzere, bağõmsõz yargõya intikal ettirilecek davalarda, konusunda uzman mühendis danõşmanlõğõnõn dosyasõnda kayõt altõna alõnmasõnõ isteyebilmelidir. 4. SONUÇ Bu çalõşmada, İmar ve Şehirleşme Kanun Tasarõsõndaki eksiklikler ; Jeodezi ve Fotogrametri, İnşaat, Mimarlõk, Şehir ve Bölge Planlama ile Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinin taslak üzerindeki görüşleri de dikkate alõnarak belirlenmiş, toplumsal ihtiyaçlara / beklentilere uzun süre cevap verebilir/uygulanabilir bir kanunun hazõrlanmasõ yönünde öneriler getirilmeye çalõşõlmõştõr 5. KAYNAKLAR ERSOY,Melih,2002, Fiziksel Planlamanõn Kurumsal ve Yasal Çerçevesi, TMMOB Mimarlar Odasõ, Ulusal Fiziki Planlama Semineri, Ankara. SUBAŞI, Ergun, 2002, Ülkemizde Kentleşme,Planlama, Uygulama, Eğitim, Hukuk Süreci Değerlendirme ve Beklentiler, TMMOB Mimarlar Odasõ, Ulusal Fiziki Planlama Semineri, Ankara TÜRKOĞLU,Kamutay,2002, Fiziksel Planlamada Şehircilik ve Mimarlõk, TMMOB Mimarlar Odasõ, Ulusal Fiziki Planlama Semineri, Ankara. S.Ü. Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün İmar ve Şehirleşme Kanunu Tasarõsõ Üzerindeki Görüşleri, 2001, Konya. S.Ü. Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünün İmar ve Şehirleşme Kanunu Tasarõsõ Üzerindeki Görüşleri, 2001, Konya. S.Ü. Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünün İmar ve Şehirleşme Kanunu Tasarõsõ Üzerindeki Görüşleri, 2001, Konya. 182

10 İnam, Çay S.Ü. Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesi Mimarlõk Bölümünün İmar ve Şehirleşme Kanunu Tasarõsõ Üzerindeki Görüşleri,2001, Konya. S.Ü. Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün İmar ve Şehirleşme Kanunu Tasarõsõ Üzerindeki Görüşleri, 2001, Konya. 183

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Mustafa ATASOY, Osman DEMİR,

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağõda adlarõ, soyadlarõ, tabiiyetleri ve ikametgahlarõ yazõlõ kurucular arasõnda, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/27 HAFTALIK BÜLTEN 2/7/2001 6/7/2001 A. 1.1.2001 6.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 6.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2729-3 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Orhan MATARACI, Mustafa İLKER Tapu

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek,

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA DEVLETLER ARASINDA DOSTÇA İLİŞKİLER VE İŞBIRLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİ KONUSUNDAKİ BİLDİRGE VE EKİ Genel Kurul, Devletler arasõnda dostça ilişkiler

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/55 HAFTALIK BÜLTEN 10/11/2003 14/11/2003 A. 1.1.2003 14.11.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 14.11.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR

HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR Tahsin YOMRALIOĞLU Karadeniz Teknik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003 24/10/2003 A. 1.1.2003 24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 24.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

e-devlet İÇERİSİNDE e-kadastro VE e-tapu NUN YERİ

e-devlet İÇERİSİNDE e-kadastro VE e-tapu NUN YERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER e-devlet İÇERİSİNDE e-kadastro VE e-tapu NUN YERİ Şaban İNAM 1, Hakan AYBER

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL 171 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 25 Mayõs 2000 tarih ve A/RES/54/263 sayõlõ Kararõyla

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

KAMULAŞTIRMA KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN (4650 SAYILI KANUNUN) İRDELENMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN (4650 SAYILI KANUNUN) İRDELENMESİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ KAMULAŞTIRMA KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN (4650 SAYILI KANUNUN) İRDELENMESİ

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 29 Ağustos

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI (1984-1994) Metin Kilci Yõllõk Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Temmuz 1994 ISBN

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik

Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik yönlerden destekler, içinde bulunduklarõ durumun olumsuz

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI SME STRATEGY and ACTION PLAN REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY STATE PLANNING ORGANIZATION Ocak January 2004 İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA

Detaylı

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1 Avrupa Topluluklarõna üye devletlerin Türk işçileri ve aile bireylerine uyguladõklarõ sosyal güvenlik programlarõna ilişkin 19 Eylül 1980 tarih ve 3/80 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ,

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Özgün

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI 06 Eylül 2004 Adana Adana ilinin değerli yöneticileri, sevgili Adanalõ dostlar, sayõn basõn mensuplarõ Aile köklerimizin bulunduğu kentte,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ HarYük.Müh. Erdinç EREN * Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ **, Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU ** * Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Ocak 2004 SABANCI CENTER Sayõn Başkan, değerli üyeler, değerli basõn mensuplarõ

Detaylı

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, finansal piyasalarda

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Salih KÖSE(*) Özet: 24 Ocak 1980 ile 5 Nisan 1994 İstikrar Programlarõ öncesinde ekonomik yapõnõn birbirine benzememesi gerek ekonomik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacõ, Dokuz Eylül Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlõğõnõn işleyişi

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU 7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir:

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir: AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sõhhi tesisat

Detaylı

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Osman DEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A (Tur) (14/01/2004) Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A I. MAHKEME HANGİ İŞLERE BAKAR? 1. Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi ile güvence

Detaylı

Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ çalõşma, Özet Bulgular

Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ çalõşma, Özet Bulgular 23 EYLÜL 2004 TS/BAS-BÜL/04-81 Sağlõklõ Bir Gelecek;Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri Özet Bulgular Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

GAYR MENKULLER N ELDEN ÇIKARILMASINDA VERG SEL SORUMLULUKLAR

GAYR MENKULLER N ELDEN ÇIKARILMASINDA VERG SEL SORUMLULUKLAR GAYR MENKULLER N ELDEN ÇIKARILMASINDA VERG SEL SORUMLULUKLAR ÜCRETS ZD R Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasõndan ula abilirsiniz. Ayrõntõlõ Bilgi çin Vergi leti im Merkezi nin

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Sermaye piyasasında güvence fonları

Sermaye piyasasında güvence fonları Sermaye piyasasında güvence fonları SAİM KILIÇ Sermaye Piyasasõ Kurulu Uzmanõ-Bakan Danõşmanõ Saim Kõlõç, 1972 yõlõnda Ankara da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararasõ İlişkiler

Detaylı

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A (Tur) (02/01/2002) Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A I. MAHKEME HANGİ İŞLERE BAKAR? 1. Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi ile güvence

Detaylı

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ Arş. Gör. Selçuk REİS ve Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOGLU Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080

Detaylı

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTÜTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK CNC TORNA TEZGAHI ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTÜTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK CNC TORNA TEZGAHI ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTÜTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK CNC TORNA TEZGAHI ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 3794 sayõlõ kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) YILI PROGRAMI 18 Ekim 1996 Gün ve 22791 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1996 Gün ve 96/8629 Sayõlõ Yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ Mustafa Sinan YARDIM 1, Müştak AĞRİKLİ 2 SUMMARY The aim of this study is to set up a discussion about the application

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı