Kuruluş tarihi : 7 Ekim HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim İdare ve yazı işleri için Baçvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur. 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA Sayı: 9929» KANUNLAR 1954 Malî yılı Hesabıkatî Kanunu Kanun No : 7124 Kabul tarihi: 2/6/1958 Madde 1 - Muvazenei Umumiyeye dâhil dairelerin 1954 Malî yılı umumi sarfiyatı, ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere ( ) lira (05) kuruşu âdi, ( ) lira (99) kuruşu yatırım, ( ) lira (15) kuruşu hususi kanunlara ve ( ) lira (35) kuruşu nâzım sarfiyata ait olmak üzere ( ) lira (54) kuruştur. Madde Malî yılı umumi tahsilatı, ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira (75) kuruşu âdi, ( ) lira (70) kuruşu hususi kanunlar, ( ) lira (84) kuruşu istikrazlar hasılatına ve ( ) lira (12) kuruşu nâzım tahsilata ait olmak üzere ( ) lira (41) kuruştur. Madde 3 Nâzım tahsilatla sarfiyat arasındaki fark olan ( ) lira (77) kuruş varidat ve tahsisat kaydedilmek üzere 1955 yılına devredilmiştir. Madde 4 1, 2 ve 3 üncü maddelere göre tebeyyün eden ( ) lira (90) kuruş açık 1954 yılı Hazine mevcudu ile karşı lanmıştır. Madde Malî yılı içinde tahsisat harici sarf olunan ve ilişik (A/l) işaretli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen ( ) lira (64) kuruş mütemmim tahsisat olarak kabul edilmiştir. Madde 6 Gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere 3010 sayılı kanun mucibince avans olarak verilen ve (A/l), (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen ( ) lira (57) kuruş tahsisattan mevkuf tutulmuştur. Madde 7 Tahsisattan 1954 yılı içinde sarf olunmıyan ve (A/1), (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen ( ) lira (93) kuruş imha edilmiştir. Madde 8 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 9 Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 4/6/ yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli A/1 CETVELİ 3010 sayılı kanun Ertesi yıla gereğince devrolunan İmha olunacak Sıra Tahsisat Sarfiyat verilen avans tahsisat tahsisat No. Daireler 1 Büyük Millet Meclisi Riyaseticumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet Şûrayı Devlet Reisliği Basın - Yayın ve "Turizm Umum Müdürlüğü istatistik Umum Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Diyanet işleri Reisliği Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü S Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Dahiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Tahsisat harici sarfiyat (Resmî Gazete abonelerinin son sahifedeki ilânı okumaları tavsiye olunur.)

2 któíis; ntesmî Curte). 11 HAZİRAN 1958 Sıra No. Daireler Tahsisat Sarfiyat 3010 say:iı kanun gereğin?* verilen avans I^rtosi vîl^ı devrolunan tahsisat imha oluna cak tahsisat Lira K. Tahsisat harici sarfiyat Jandarma Umum Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Milletlerarası iktisadi İşbirliği Teşkilâtı Maliye Vekâleti Devlet borçları Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti iktisat ve Ticaret Vekâlet ;i Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve inhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti Münakalât Vekâleti Çalışma Vekâleti işletmeler Vekâleti " C S ] ı Sıra No. A/l Cetveli yekûnu 1 Tahsisat Lira K. A/2 C ETVELt Sarfiyat."010 sayilı kanun gereğince verilen avans Ertesi yıla devrolunan tahsisat imha oluna* cak tahsisat Lira K. Tahsisat harici sarfiyat ' Büyük Millet Meclisi Riyaseticumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet Daireler Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü istatistik Umum Müdürlüğü Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü Tapu-, ve Kadastro Umum Müdürlüğü Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü Adlİ3^e Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğ ü Jandarma Umum Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Maliye Vekâleti Maarif Nafıa Vekâleti Vekâleti iktisat ve Ticaret Vekâlet; i Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve inhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti Münakalât Vekâleti işletmeler Vekâleti ?, ~ S Sıra No. A/2 Cetveli yekûnu m Tahsisat Lira ÎSHSı il kanunlarla e ;klenen tahsû»aiîar K. Sarfiyat 3010 sayılı kanun gereğince verilen avans Ertesi yıla devrolunan tahsisat imha oluna< ;ak tahsisat Lira K. Tahsisat harici sarfiyat 1 Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü SS İstatistik Daireler Umum Müdürlüğü Diyanet işleri Reisliği Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtı Maliye Vekâleti Devlet Borçları Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti

3 Ii HAZÎRAN 1958 ('Resmi Gazete): SaKäfeü 194S sayılı ka- Ertesi yıla Tahsisat nun gereğince devrolunan imha olunacak harici Sıra Tahsisat Sarfiyat verilen avans tahsisat tahsisat sarfiyat No. Daireler 12 Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Î i 13 Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti Münakalât Vekâleti Çalışma Vekâleti H. K, Ek. Tah. yekûnu Nasırı 1 Maliye Vekâleti Maarif Vekâleti Nâzım yekûnu A/l Cetveli yekûnu A/2»» H. K. eklenen tahsisatlar yekûnu Yekûn Î Nâzım UMUMÎ YEKÛN Büyük Millet Meclisi imha olunacak Tahsisat Sarfiyat tahsisat F. Tahsisatın nev i 101 Tahsisatlar Murakıp ücreti Azanın yollukları Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler ücreti sayılı kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi di] bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı kanunun 14 üncü maddesinin ı(d) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli San 1 dığına yapılacak ödemeler sayıllı kanun gereğince Umumî Kâtibe verilecek temsil tahsisatı Fazla çalısına hakları sayılı kanun gereğince kolluk memurlarına verilecek en taym bedeli Büro masrafları Millî Saraylar büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları Giyecekler Yolluklar sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masrafları Basımevi işletme masrafları Bahçe masrafları Riyaset temsil masrafları ve Riyaset konutu Vi Koruyucu asker müfrezesi masrafları Yayın masrafları Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Sigorta masrafları Düşünülmeyen masraflar Steno kursunun gerektirdiği her çeşit masraflar Yeni Meclis binasının gerektirdiği masraflar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Karşılıksız borçlar Çeşitli yardımlar A/l Cetveli yekûnu A/2 - Yatırımlar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar Satmalmacak makine; alet ve gereçler A/2 Cetveli yekûnu

4 Sa»* s ı(resmî Gazete)' 11 HAZİRAN 1958 p. Tahsisatın nev'i Tahsisat L'ıra K. îmha olunacak Sarfiyat tahsisat Özel fasıllar s?yı!ı kanuri'a doktora edecek ihtisas tahsisatı sayılı Kanunla verilen tahsisat Özel fasıl yekûnu A/l yekûnu A/2» Özel fasıl yekûnu UMUMÎ YEKÛN Riyaseticumhur 101 Reisicumhur tahsisatı Maaşlar Ücretler sayılı kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar sayıh kammun. 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahs; sata Yaverlik ve Başdoktorluk tahsisatı Büro masrafları Haberleşme Giyecekler Yolluklar Taşıt masrafları Su ve bahçe masraflariyle işçi ücretleri Geçen yıl borçlan Eski yıllar bordan yılı karşılıksız borçları Çeşitli yardımlar ' A/l Cetvefi yekûnu A/2 Yatırımlar 701 Yanı onarımı ve küçük yapılar Yeniden, aunae&k taşıt masyaflam A/2 Cetveli yekûnu Özel fasıllar sayılı kanunla verilen tahsisat sayılı kanunla verilen tahsisat borcu özel fasıllar yekûnu A/l Cetveli yekûnu A/2» * Özel fasıllar» UMUMÎ YEKÛN V.1* a Divanı Muhasebat Reisliği 201 Maaşlar Ücretler Merkez geçici hizmetliler ücreti sayılı kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi du bilen'erc 3656 sayıh kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükafatı sayıılı kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsili tahsisatı Büro masrafları Basılı kâğıt ve def teinler Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları Kira bedeli Giyecekler S Yolluklar sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masrafları Temsil masrafları Yayın masrafları S Düşünülmeyen masraflar

5 13 il AZ! MAN 1958 Resmi Gazete Sahile :1949 i F. Tahsisatın n«v'i Tahsisat tmha olunacak Sarfiyat tahsisat Kurs masrafları Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Karşılıksız borçlar Çeşitli yardımlar Oüû A/l Cetveli yekûnu A/3 Yatırımlar Yapı onarımı vo küçük yapılar' Yeni yapı ve esaslı onarmalar Riyaset otomobili satmalına karşılığı G A/2 Cetveli yekûnu özel fasıl 6211 sayılı kanunla verilen tahsisat _ A/l Cetveli yekûnu A/2»» Özel fasıl > UMUMİ YEKÛN Başvekâlet C Tahsisatlar Maaşlar hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı kanunun 14 üncü maddesıin'jı (D) fikrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsii tahsisatı Merkez dalreleri büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, Telgraf ve Telefon ücret masrafları MJli Savunma Yüksek Kurulu için kira bedeli Giyecekler Yolluklar 4598 sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masrafları Basımevi masrafları Konuk ağırlama masrafları Örtülü tahsisat Arşivler umumi masrafları 4933 sayılı kanun ve tüzüğü gereğince verilecek inönü Armağanı Millî Savunma Yüksek Kurulu yayın masrafları Geçen yıl borçlan Eşiti yıllar borçlan 24 4S , b G S A/l yekûnu Aj2 Yatırımlar 711 7S1 Basımevinde mevcut «ıaküıa, alet ve gereçler onarımı Basımevi için alınacak makina, alet ve gereç/ier A/2 yekûnu özel fasıl ve 6452 sayılı kanunlar gereğince verilen tahsisat ve ilâve tediye ÎCMÂL A/l yekûnu A/2 s Özel UMUMÎ YEKÛN

6 SaHfe : (Resmî Gamete) H HAZİRAN 1958 Şûrayı Devlet Reisliği imha olunacak Tahsisat Sarfiyat. tahsiîat F. Tahsisatın nev'i Lira TC 201 Maaşlar Hizmetliler ücreti S ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapîlacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler , Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları S Giyecekler Yolluklar sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masrafları Yayın masrafları Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçlan A/l Cetveli yekûnu özel fasıl 911 C211 ve 6452 sayılı kanunlar gereğince verilen tahsisat ve üa.va tediye A/l Cetveli yekûnu özei: 6211 ve 6452 S. kanunla UMUMÎ YEKÛN = Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü Ertesi yıla devrolunan imha olunacak Tahsisat Sarfiyat tahsisat tahsisat B. Tahsisatın ncv'i 201 Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi diî bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler i l Merkez daireleri büro masrafları Vilâyetler büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Kira bedeli Giyecekler Yolluklar S sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masrafları Basın ataşelikleri ve haberler bürosu masrafları Temsil masrafları Ankara, İstanbul ve İzmir Radyo istasyon. ve stüdyoları yönetim ve işletme masrafları G Yayın, turizm ve propaganda masrafları Milletlerarası münsebetlerin gerektirdiği masraflar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Ajans tahsisatı ve ajans dış muhabirlerinin her türlü ücret ve masrafları A/l cetveli yekûnu

7 11 HAZIRAN 1958 (Reamî Gasete) MM* Ertesi yıla devrolunan îmha olunacak Sarfiyat tahsisat tahsisat Tahsisata nev'i 7,-ira, K. L,ira X. Yatırım lav Radyo istasyonlarında mevcut makina, filet ve geroçlcr onarımı ' P.adyo istasyonları yapımı her türlü masrafları r Yeniden radyo istasyonları kurulması ve mevcut istasyonların esaslı surette genişletilmesi ve düzenlenmesi masrafları 175 0C0 1C A/2 cetveli yekûnu Özel sayılı kanunla akdolunan Anlaşma gereğince İngiltere Hükümetinden alman 10 milyon sterlinlik krediden temin olunan malzeme karşılımı S SOı 6211 ve 6452 sayılı kaıv.mlar gereğince verilsn'tahsise.t ve ilâve tediye S Yekûn A/l yekûnu A/2 yekûnu Özel yekûnu UMUMÎ YEKÛN İstatistik Uııuan Müdürlüğü 201 Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler ücreti 113 8C Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri ve 4 9S sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar cnebi dil "bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 İnci maddeci gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri ve 6122 sayılı kanunun 1 inci maddesinin (G) fıkrası gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Merkez daireleri büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler 1 1 "04 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Kira bedaii Giyecekler Yolluklar sayılı, kanan gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları S Sİ 309 Taşıt masrafları Temsil masrafları Sayım ve anket.masrafları G Makina fişi ve mültigraf, toto v«eair malzeme satmalına masrafları Yayın masrafları Milletlerarası münasebetlerin gerakıirdiği masraflar Kura masrafları 7 C Geçen yıl borçları S P02 Eski yıllar borçları 2 2 A/l Cetveli yekûnu V /2 YaUTvmlar 711 Makina alet ve gereçler oaar.mı Satın alınacak makina, alet ve gereçler C A/2 Cetveli yekûnu Özel fasıllar 940 Tarım sayımı istatistik giderleri Muhtelif istatistik hizmetleri masrafları 7C

8 Srthife: «Resmî Gazete} 11 HAZİRAN 1958 Ertesi yıla devrohınan imha olunacak Tahsisa.il Sarfiyat tahsisat tahsisat Tahsisatın nev'l Mra K ve 6452 sayılı kanunlar gereğince verilecek tahsisat ve ilâve tediye Ö. F. yekûnu A/l yekûnu A/2 yekûnu 140 0G Özel fasıllar yekûnu S UMUMİ YEKÛN Devlet Meteoroloji İğleri Umum Müdürlüğü imha olunacak Tahsisat Sarfiyat tahsisat F. Tahsisatın nev'i 201 Maaşlar Ücretler Ecnebi uzman ve hizmatlilıerle bunlara yardımcı personelin ücretleri ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı ' 5434 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyile 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Merkez daireleri büro masrafları Vilâyetler büro masrafları Basilli kâğıt ve derlerler Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları Kira bedeli Giyecekler Yolluklar sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masrafları işletme umumi masrafları Teknik Üniversite vs yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verjecek burslar Yayın masrafları Staj masrafları Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Memur ve hizmetlilerin kurs masrafları Geçen yıl borçlan Eski yıllar borglan A/l yekûnu Yatırımlar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar Mevcut makina, alet ve gereçler onarımı Metoroloji istasyonlan yapı masrafları / Satınalmacak makina alet ve gereçler Motorsuz taşıtlar satmalına karşılığı 1 1 A/2 yekûnu W özel ve 6452 sayılı kanunlaır gereğince vertllen tahsisat ve ilâve tediye A/l yekûnu A/2» özeî 4S UMUMÎ YEKÛN Ü

9 11 HAZİRAN 1958 '(Resmî Gazete) SdKtfV-1949S Diyanet işleri Ertesi yıla îmha olunacak devrolunan Tahsis a.t Sarfiyat tahsisat tahsisat F. Tahsisatın nev'j 201 Maaşlar Ücretler ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 217 İSO Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkı-asiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Merkez daireleri büro masrafları Vilâyetler büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Po<a, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Kira bedeli Giyecekler Yolluklar sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Yayın masrafları IvîcvAur ve hayrat hademesinin kurs masrafları Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları C A/l yekûnu Özet fasıllar 911 Diyanet İşleri Reisliği Baklan Nahiyesi Diyanet Dairesi kırtasiye giderleri ve 6'* 52 sayılı kanunlar gereğince ödcaen tahsisat ve ilâve tediye SG Yekûn A/l yekûnu Özel fasıllar yekûnu UMUMİ YEKÛN E Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü imha olunacak Tahsisat Sarfiyat tahsisat F. Tahsisatın nev'i 201 Ma?! şiar Ücretler Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerde bunlara yardımcı personelin ücretleri " 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar savıl] kanunun 14 üncü maddesinin (D) fırascyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Hâkim tahsisatı 301 Merkez daireieri büro masrafları Vilâyetler büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Po.sta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları Vilâyetler kira bedeli Giyecekler Yolluklar SOS 459S sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları' ve yollukları Taşıt masrafları Kadastro, tapu yazma heyetleri masrafları Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları Teknik okulda kadastro mühendisi olarak yetiş tii'.iecek öğrencilere verilecek burslar Yayın masrafları Kuıs ve okullar umumi masrafları

10 Sahife Resmî Gazete) 11 HAZİRAN 1958 İmha»î'inacal Tahsisat Sarfiyat tahsisat F. Tahsîsatnı jıev'i 501 Geçen yi] borçlan Eski yıllar borçlan A/l cetvel! yekûnu = \ E: Yatırımlar 711 Makina alet ve gereçler onarımı Satınalmaeak makina alet ve gereçler A/2 cetveli yekûnu özel fasıl ve 6452 sayılı kanunlar gereğince verilecek tahsisat ve ilâve ted.ye özel fası] yekûnu tcmâl A/l cetveli yekûnu A/2 cetveli yekûnu özel fasıl yekûnu UMUMÎ YEKÛN Toprak ve İskân işleri Umum Müdürlüğü Ertesi yıla devrolunan îmha olunacak Taiısasat Sarfiyat tahsisat tahsisat F. Tahsisatın nev'i 201 Maaşlar Ücretler Merkez geçici hizmetlileri ücreti ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Merkez daireleri büro masrafları Vilâyetler büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Kira bedeli İ 306 Giyecekler Yolluklar sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masrafları Eayvan yem bedeli Taşıma masrafları sayılı kanunun 20 nci maddesinin gerektirdiği eşya ve giyecekler îskân işleri masrafları S Toprak Bayramının gerektirdiği masraflar Î3 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin <JP) fıkrasının 2 nci bendi gereğince arazi açma masrafları Yayın masrafları Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı îç kongreler ve teknik toplantılar umumi masrafları Kurs masrafları Geçen yıl borçları Eski yıllar borçlan Yatırımlar A/l yekûnu ve 5618 sayılı kanunların 45 ve geçici 2 nci maddelerine göre yapılmış ve yapıjne'k '" im!9--'erin bedel ve farklarından f n&ktcn ödenecekler

11 H r U Z Î R A N 1958 Resmi Gazete)' Wdfr 1 4 Q 7 Krtesi yıla devrolunan İmha olunacak Tahsisat Sarfiyat tahsisat tahsisat y. Tahsisatın nav'î L:ra K. L;ra K. 751 Satın alınacak makina alet ve gereçler sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 nci maddesi gereğince açılacak özel fon A/2 yekûnu Ö Özel fasıllar 94ü îskân işleri masrafları ve 6452 sayılı kanunla verilen tahsisat ve ilâve tediye Özel fasıllar yekûnu Sû A/l yekûnu A/2 yekûnu özel fasıllar yekûnu UMUMİ YEKÛN i Adliye Vekâleti Ertesi yıla dev- îmh a olunacak Tahsisat ha Tahsisat Sarfiyat roiunan tahsisat tahsisat rici sarfiyat P, TaiLgisatın nev'i ljira K. 101 Vekil tahsisatı Maaşlar" S 505 ıs S2 202 Ücretler vc 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Hâkim tahsisatı Özel kanunu gereğince adlî tababetle ilgili olarak ödenecek tazminat sayılı kanunun 6 ve 9 un^u maddeleri gereğince mütehassıslara verilecek huzur ücreti Merkez daireleri büro masrafları Vilâyetler büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Vilâyetler kira bedeli Giyecekler Yolluklar sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masrafı ve yollukları Taşıt masrafları Temsil masrafları Kovuşturma masrafları Adlî Tıp Kurulu masrafları Ceza ve Tevkif Evleri masrafları eo 420 Mebusların seçim masrafları Yayın masrafları Staj masrafları Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları A/l Cetveli yekûnu GS 23 A/2 Yatırımlar 711 Adlî Tıp Kurulu alet ve gereçleri onarımı

12 SriBifa, 194«8 (Resmî Cazeitelı 11 HAZİRAN 1958,wmimıııwiHiwıııı I IMI_J.B5WWI.IIM»_M I.^ n.ııtpınıııi.ıı ı-ınmn-n nrırıi-yimrıııi" r. ir nrw. -.,..' wıwı um ~ıııı _! in ıı ıınnı»ıi-ıiııı»»ıııi-iı» ıiı>w-.i_iiimm_^w«ipiii«ii_wiiw ııwı- ı ıı-ıı I-IB,- > Ertesi yıla d ev- İmha olunaci ık Tahsisat : ha Tahsisat Sa i riyal rolunan ' Lalı s isat tahsisat rici sarfiyat -. Tahsisatın nev'i 1 i-iira Ld ra K. i_ Ata. K. Lira li. 751 Adlî Tıp Kurulu için setin ai:- nacak alet ve gereçle A/2 Cetvel: yekûnu özel fasıllar sayılı kanun gereğince toplanan paralar ve 6212 sayılı kanunlar mucibince verilen tahsisat özel fasıll; ar yekûnu Î~> < i'l A/l Cetveli yekûnu C 09S A/2 Cetvc :1i yekûnu Özel fas;ı:ar yekûnu S? YEKÛNU vs S 244 G _7 69 OS Millî Müdafaa Vekâleti 3010 sayılı ka mucibince Tahsisat nun gereğince iptal olunan Eı tesi yıla dev- imha olunan harici Tahsisat Sarfiyat verilen avans tahsisat rolunan ts ıhaisat tahsisat sarfiyat P. Tahsisatın nev'i 101 Vekil tahsisatı Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar sayılı kanunun 14 üncü maddesinin (D) ve 13 inci maddesinin ('E) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler , 5027 ve 5427 sayılı kanunlar gereğince verilecek tahsisatlar ve 5950 sayılı kanunlar gereğince verilecek zam ve tazminatlar sayılı kanun gereğince verilecek ikramiyeler karşılığı sayılı kanun gereğince verilecek yemek bedeli ve 4688 sayılı kanunlar gereğince verilecek uzmanlık ücret ve gündelikleri sayılı kanun gereğince ödenecek Askerî Fabrikalar Emekli ve Yardım Sandığı keseneği ? Tamirhanelerle uçak ve deniz fabrikaları ve harita işçi ücretleri t>03 80'_t sayılı kanun gereğince ödenecek denizaltı ve dalgıç ödeneği sayılı kanun gereğince Askerî Fabrikalar fşçi Sigortası Kurumuna ödenecek prim karşılığı D sayılı kanun gereğince verilecek fazla ders ücretleri sayılı kanunun 28 nci maddesi gereğince verilecek ücretler Akademilerde verilecek konferans ücretleri Büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Kira bedeli Yolluklar Tedavi masrafları Taşıt masrafları Basımevi masrafları

13 1 HAZİRAN 1958 ^RM-» r.,**^ Sahife : 1949? mı IIMi il il mmmm mı- M I I»! ı ı l ı ı n ı ıı ıı ılı ım ıı 11II mı ı_m M i l I M H I II ill f ni mnutitfllllll Hl II" ~~ " " ' 1 1 M I M 3010 sayılı k :a- mucibince Tahsisat nun gereğince iptal olunan Ertesi yıla dev- imha olunan harici Tahsisat Sarfiyat verilen ava ns tahsisat rolunan tahsisat tahsisat sarfiyat F. Tahsisatın nev'i Lira I. Lira K- 403 Temsil masrafları lîayvan satmalına ve tazminleri ^ Muayyenat or T Askerî gereçler Harb gereçleri, teçhizat ve tahkimat umum masrafları ? Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri Veteriner ecza ve gereçleri Taşıma masrafları Askerlik müzeleri masrafları 80 C Okullar masrafları Askerî mahkemelere gönderilecek sanık, tanık ve vukufeh'i masraflariyle adlî müzaharat masrafları Kara askerî tamirhanelerinin ilk madde ve müstehlek gereçler masrafları Moral hizmet her türlü masrafları S Beden eğitim ve müsabakaları umumi masrafları Manevra, tatbikat ve kurmay gezileri Gaz ve gazdan korunma masrafları eo Yayın masrafları f Staj ve tahsil masrafları Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Kurs masrafları NATO'nun icabettirdiği umum masraflar G Geçen yıl borçları G Eski yıllar borçlan GG Toprak Mahsulleri Ofisine 1948 ve daha evvelki yıllardan kalan borçları A/l Cetveli yekûnu Z Aj2 Yatırımlar 701 Yapı onarımı Gemi onarımı Kara Kuvvetleri tamirhanelerinde mevcut makina, alet ve gereçlerin onarılması ve yenilenmesi istimlâkler Yeni yapı ve esaslı onarmalar Hava meydanları İle yollan ve depoları yapımı G Gemi yapımı Enfransturüktürün İcabettirdiği her türlü masraflar karşılığı Telsiz ve elektrik tesisleri 90 OO Tersane tesisleri A/2 Cetveli yekûnu özel Ajl Cetveli 955 Maaşlar sayılı kanun gereğince verilecek ikramiyeler karşılığı Tamirhanelerle uoak ve deniz fabrikaları ve harita işçi ücreti sayılı kanun gereğince verilecek fazla ders ücreti <*2 Yönetim masrafları 7P P41 PTT ücret ve masrafları Yolluklar G Temsil masrafları M'myyenat Askerî gereçler îîarb gereçleri teçhizat ve tahkimat umum masrafları T:bbl ecza ve sağlık gereçleri Taşıma Okullar giderleri ? Askeri Mah. Gön. sanık, tanık ve vukufehli masraflariyle adlî müzaheret masrafları

14 Sahife ; '9500 (Resmî Gazete) 11 HAZİRAN sayılı İta- mucibince Tahsisat nun gereğince iptai oiunan Ertesi yıla dev- İmha olunan harici Tahsisat Sarfiyat veriien avans tahsisat roluuan tahsisat tahsisat sarfiyat F. Tahsisatın nev'i 959 Kara As. tamirhanelerinin ilk madde ve müstehlik gereçler masrafları Yayın masrafları Staj ve tahsil Kurs masrafları NATO'nın icabettirdiği umumi masraflar Merkez Bankasına açılan kredi Özel A/l Cetveli yekûn-ı Müteferrik fasıllar sayılı kanun gereğince sayılı kanun gereğince sayılı kanun ile geri verilecek paralar Gaziantep Sv. birlikleri için (Teberru) Gemi onarımı (Prenses Nevcivan) İhtiyat tahsisat sayılı kanun gereğince mahsubat Müteferrik fasıllar yekûnu Özel Aj2 yatırımlar 971 Onarımlar K. K. tamirhanelerimde mevcut makina, alet ve gereçlerin onarılması ve yenilenmesi A. C. A. araç alımı İstimlâkler Yeni yapı ve esaslı onarımlar Hava meydanları ile yolları ve depoları yapımı Enfrastrüktürün icabettirdiği her türlü masraflar karşılığı Tersane tesisleri Özel A/2 Yatırımlar ve 6212 sayılı kanun mucibince ödenen tahsisatlar A/l Cetveli yekûnu A/2»» Özel A/l Cetveli yekûnu Müteferrik fasıllar yekûnu Özel A/2 yatırımlar yekûnu , 6212 ve 6452 S. K. G. ödenen tahsisat İcmal yekûnu * Harb gereçleri teçhizat umumi masrafları Hava meydanları yapım ve onarım ve depo yapımı UMUMİ YEKÛN S C Dahiliye Vekâleti İmha olunacak Tahsisat Sarfiyat tahsisat F. Tahsisatın nev'i 101 Vekil tahsisatı Maaşlar Ücretler Merkez geçici hizmetlileri ücreti v e 4598 s ayıtı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecn. b di' bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek ; para mükâfatı sayılı kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler

15 11 HAZÎRAN 1958 m*maa Uml^ w * İmha olunacak Tahsisat Sarfiyat tahsisat F. Tahsisatın nev'i 210 T«msil tahsisatı Merkez daireleri büro masrarîan Vilâyetler büro masrafları ı' 303 Basılı kâğıt ve defterler Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları S7 305 Kira bedeli Giyecekler Yolluklar S sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masrafları Nüfus işleri b Millet Vekilleri Seçimi Kanununun 15 nci maddesi gereğince seçmen kütük ve kartlarının düzenlenme masrafları Dumlupmar'da Zafer Bayramı töreni umumi masrafları Yayın masrafı Staj masrafları Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Kaymakamlık ve meslek kursları S Geçen yıl borçları Eski yııllar borçlan A/l cetveli yekûnu Tİ ICMÂL A/l cetveli yekûnu »ayılı Kanun gereğince ödenen tahsisat UMUMİ YEKÛN Emniyet Umum Müdürlüğü imha olunacak Tahsisat harici Tahsisat Sarfiyat tahsisat sarfiyat F. Tah&iısatm nev'i Liva. K. LIJ a K. 201 Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler ücreti ve t4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı kanunun 86 nci maddesi gereğince verilecek para mükâfatı sayılı kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler sayılı kanun gereğince verilecek er tayını Hazarda emniyet ve asayişi muhafaza uğrunda yaralanan veya şehit düşen polis âmir ve memurlarına 1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanunu gereğince verilecek tazminat Merkez daireleri büro masraflan Vilâyetler büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Kira bedeli Giyecekler Yolluklar ve 4598 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masraflan Binek hayvanlarının yem, muytabiye, nal mıh ve başka gereçleri, tedavi ve ilâç bedeli ve köpekler için yiyecek masrafları Haber alma masrafları Giyecek ve teçhizat masrafları Okullar masrafları Yollama masrafları SS Telli ve telsiz telefonlar ve telsizler işletme masraflan Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar Yayın masraflan Staj masrafları

16 Sahiı. : 1*'502 _(Re^î Gazete) ^, H HAZÎRAN 1938^ İmha olunacak Tahsisat harici Tahsisat Sarfiyat tahsisat sarfiyat F. Tahsisatın nev'i L:ra K. Liraı K, Xj.ıra K. l.ır,* K 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Prevantoryum ve sanatoryum ve revir yönetim, iaşe, ilâç ve sair umumi masrafları Geçen yıl borçları " Eski yıllar borçları A/l Cetveli yekûnu A12 Yatırımlar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar Satın alınacak makina, araç ve gereçler A/2 Cetveli yekûnu Özel fasıl sayılı kanun gereğince ödenen tahsisat özel fasıllar yekûnu A/l Cetveli yekûnu A/2 Cetveli yekûnu Özel fasıllar yekûnu 6 7C « UMUMÎ YEKÛN Jandarma Umum Kumandanlığı İmha olunacak Tahsisat Sarfiyat tahsisat F. Tahsisatın nev'i! Lira K, 201 Maaşlar Ücretler ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar sayılı kanunun 14 üncü maddesinin (D) ve 15 İnci maddesinin (E) fıkraları ile 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğ.nce T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Hazarda vazife görürken yaralanan subay ve erlere 1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanunu gereğince verilecek tazminat Atışlarda, erleri okutmada, binicilikte öğretim ve eğitimde başarı görevin!] yapmada yararlık gösterenlere 1493 sayılı kanun gereğince verilecek ikramiyeler «_ yıl hizmetten sonra terhis edilen çavuş ve onbaşılar ile 4 ncü uzatmadan sonra terhis edilen erlere 1861 sayılı kanunun 18 inci maddesi gereğince verilecek ikramiye Merkez daireleri büro masrafları Vilâyetler büro masrafları Basili kâğıt ve defterller Posta.TeJgraf ve Telefon ücret ve masrafları Kira bedeli Giyecekler Yolluklar ve 5501 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masrafları G Basımevi masrafları Hayvan satınalma ve tavizi ve ölenlerin tazmini Muayyenat Askerî gereçler Harb gereçleri ve teçhizatı Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri» Veteriner ecza ve gereçleri Taşıma masrafları Okullar masrafları Yayın masrafları Kurs masrafları Geçen yıl borçları Eski yıllar borçlan A/l cetveli yekûnu

17 U HAZİRAN 1958.,,,. ı ^ C u g e ) m t M S*^^1 5 Q 3 _ İmha. olunacak Tahsisat Sarfivat tahsisat F. Tahsisatın nev'i Lira A 2 Yatırımlar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar A/2 Cetveli yekûnu 5 K r Özel fasıl sayılı kanun gereğince ödenen tahsisat özel fasıl yekûnu A/l cetveli yekûnu A/2 cetveli yekûnu Özel fasıl yekûnu UMUMİ YEKÛN Hariciye Vekâleti İmha olunacak Tahsisat harici Tahsisat Sarfiyat tahsisat sarfiyat Fr Tahsisatın nev'i Lir» K. Lira K Lira ;K, 101 Vekili tahsisatı Maaşlar gl Ücretler Merkez geçj'ci hizmetliler ücreti 1031G ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi d'] bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı ksnunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeler. gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Merkez daireleri büro masrafları SS Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın nüro umumi masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın kira bedelleriyle belediye vergi ve resimleri Giyecekler Yolluklar, sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masraflara ve yollukları Taşıt masrafları Fahrî konsolosluklar aidatı Basımevi masrafları Temsili ve ağırlama masrafları Yayın masrafları MllleUanarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Sigorta masrafları D:ş memleketlerdeki Türk kültür varlığının korunması masrafları S Balkan Daimi Sekreterliğinin her türlü masraflan Geçen yıl borçlan Eski yılla.r horçları ' A/l yekûnu Yatırımlar 701 Yapı onanmı ve küçük yapılar NATO Dairesi için alınacak fotokopi ve mikrofilim makinaları A/2 yekûnu sayılı kanunla memur ve hizmetlilere verilen tahsisat A/l yekûnu A/2 yekûnu S. K. memur ve hizmetlilere verilen tahsisat UMUMİ YEKÛN

18 Sahffe :19504 freaml Ga««e> 11 HAZtRAN 1958 Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Ertesi yıla devroiunan imha olunacak Tahsisat Sarfiyat tahsisat tahsisat F. Tahsisatın nev'i 101 Maaş'ar Ücretler S 417S ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 no; maddesi gereğince ödenecek para (mükâfatı sayılı kanunun 14 üncü maddesinin ı(d) fırasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekfj Sandığına yapılacak ödemeler Merkez daireleri büro masrafları Ecnelb; memleketlerdeki teşkilâtın büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları ' Giyecekler Yolluklar sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Ziyafet masrafları Yayın masrafları Geçen yıl borçlan Eski yüiar borçlan A/l cetveli yekûnu ösel fasıllar 901 Tahsisat 2G Ö.A/1 Türkiye'dekiı Teknik Yardım Personelinin her çeşit büro ve yayın gidenleri ile tercüme ücretleri, mukavele ile tutulacak tercüman ve İnglf.izce öğretmenlerin! n ücret ve yollukları karşılığı Yekûn ÎCMÂL A/l Cetvali yekûnu Özel fasıllar yekûnu U M U M I YEKÛN 98-ı " 8 1S Maliye Vekâleti 101 Vekil tahsisatı Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler ücreti ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı sayılı kanunun 15 inci maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı Merkez daireleri büro mrsrafları Vilâyetler büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Vilâyetler kira bedeli Giyecekler ^ Yolluklar sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masraflan Elçilikler maliye müşavirlikleri ve mümessillikleri masraflan Basımevi masraflan Temsil masrafları Atiı tahsildarlara verilecek hayvan satmalına ve yem bedelleri

19 İl HAZİRAN 1958 iqteanî Gtaeite> Ş-hife.-1950S F. Tahsisatın nev'i Tahsisat Sarfiyat Ertesi yıla devrolunan tahsisat Lira K. imha olunacak tahsisat 407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 inci maddesini ilgilendiren masraflar Komisyonlar huzur ücretleri S Vergi tahsil masrafları Hazine muameleleri masrafları Millî mülkler muameleleri masraflan sayılı kanunun 36 nci maddesinin gerektirdiği masraflar , 5254 ve 6182 sayılı kanunlar gereğince tohumluk işleri için T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler ve 5826 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler karşılığı Devlet binalarının yangına karşı emniyet ve yangından korunma masrafları Kaza teşkili masraflan Malî istihbarat arşivlerinin kurulmasiyle ilgili her çeşit masraflar Trafik teşkilâtının gerektirdiği masraflar Yayın masrafları sayılı kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle başka her çeşit masrafları Düşünülmiyen masraflar ihtiyat tahsisatı Kurs masrafları Geçen yıl borçları Eski yıllar borçlan Devlet Havayolları Umum Müdürlüğüne yardım Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne yardım Vakıflar Umum Müdürlüğüne Ankara Üniversitesine yardım İstanbul Üniversitesine yardım İstanbul Teknik Üniversitesine yardım 4 64< / Petrol Dairesi Reisliğine yardım sayılı kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne yapılacak ödemeler Devlet Su işleri Umum Müdürlüğüne yardım sayılı kanun gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler sayılı kanun gereğince belediyelere yapılacak ödemeler Belediye hastaneleri umumi masraflarına yardım Türkiye Malûl Gaziler Birliğine yardım Darülacezeye yardım o Kızılay Kurumuna yardım Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım Darüşşafakaya yardım Yurtlar için Türk Eğitim Derneğine yardım Musevi Hastanesine yardım Balıklı Rum Hastanesine yardım Ermeni Hastanesine yardım Manisa'da Moris Şmasi Hastanesine yardım UliO 624 istanbul Esnaf Hastanesine yardım Türkiye sağır, dilsiz ve körler derneklerine yardım Şehitlikler îmar Derneğine yardım Türk Tarih Kurumuna yardım Türk Hukuk Kurumuna yardım Türk Coğrafya Kurumuna yardım Bazı Milletlerarası derneklere yardım Milletlerarası Kızılhaç Kurumuna yardım Muhtelif turizm teşekküllerine yardım izmir Fuarına yardım Millî Kütüphaneye Yardım Derneğine yardım Şehitlik ve Âbidelerin imar Derneğine (Çanakkale Abidesi inşası için) Ağaç Koruma Derneğine Ankara Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliğine Mevlâna Celâlettin Rumi'nin Türbesi etrafının tarh ve tanzimi için Konya Belediyesine Seyitbattal Gazi Türbesinin tamiri için Seyitbattal Gazi Tarihi Eserlerini Onarım ve Güzelleştirme Derneğine yardım ooo 641 Hacıbektaşı Veli Türbesinin tamiri için Hacıbektaş Belediyesine Türkocağına yardım Ankara Yenişehir Camii inşaatına yardım

20 _«_if_: 19*06 (Resmî Gazete) 11 HAZİRAN 1958 Ertesi yıla devrolunan İmha olunacak Tahsisat Sarfiyat tahsisat tahsisat F. Tahsisatın nev'i 644 Mârlfetname müellifi İbrahim Hakkı'mn Tillö'deki Türbesinin tamir ve ihyası için kurulacak derneğe Kırkpınar güreşçileri için Edirne Belediyesine yardım Avrupa Göçmenler Birliği kongre masrafı olarak Etüd Birliğine Yardım Ankara Orduevlne yardım Adana da Kuvayi Milliye Mücahit ve Gazileri Cemiyetine yardım Kars Zafer Anıtının inşası için kurulacak derneğe A/l Cetveli yekûnu Aj2 Yatırımlar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar Makina, alet ve gereçler onarımı Millî Emlâk tefevvüz ve satınalma masrafları sayılı kanun gereğince yapılacak Ödemeler Yatırımlar için İstanbul Teknik Üniversitesine Yatırımlar için İstanbul Üniversitesine C Yatırımlar için Ankara Üniversitesine Yatırımlar için Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğüne Yatırımlar lç_n Devlet Havayolları Umum Müdürlüğüne Fatih Külliyesi onarımı için Vakıflar Umum Müdürlüğüne 5C Petrol Dairesi Reisliğine (Yatırımlar için) Vekâlet servisleri için alınacak muhtelif makina ve arşiv malzemesi ile ilgili her çeşit masraflar sayılı kanun gereğince satın alınacak taşıtlar Damga Matbaası için satın alınacak makina ve aletler "4 sayılı kanun gereğince sermayesine mahsuben Türkiye Zirai Donatım Kurumuna sayılı kanunun 5 inci maddesinin (C) fıkrası gereğince sermaye olarak Ziraat Bankasına sayılı kanunun 6 ncı maddesi gereğince ihtiyat sermaye olarak Ziraat Bankasma COO sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince Milletlerarası Para Fonu Müessesesi İmar ve Kalkınma Bankasma sayılı kanunun 30 uncu maddesi mucibince turizm kredi fonu sayılı kanunun 6 ncı maddesi gereğince sermayelerine mahsuben Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna sayılı kanun gereğince Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasına C sayılı kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne sayılı kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkr?sı gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne Yatırımlar için Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne A/2 Cetveli yekûnu özel fasıllar ve 6212 sayılı kanunlar gereğince yapılan tediyeler Mütedavil sermayeli müesseselerin kârı olup sermayelerine ilâve sayılı kanunun 3 üncü maddesi gereğince sermayesine mahsuben Türkiye C. Ziraat Bankasma Türkiye Emlâk Kredi Bankasma E. C. A. teknik yardımından istifade etmek suretiyle kullanılacak ecnebi uzmanların ücret ve her türlü masraflariyle yollukları karşılığı / sayılı kanun gereğince satın alınacak taşıtlar (Nafıa Vekâleti) Özel fasıllar yekûnu

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu 3 950 Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 30.V. 955 - Sayt: 905) No. Kabul tarihi 665 20.V.955 MADDE. 950 Bütçe yılı umumî sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

1954 malî yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 11. VI. 1958 - Say% t 9929)

1954 malî yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 11. VI. 1958 - Say% t 9929) 1954 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. VI. 1958 - Say% t 9929) No. Kabıü tarihi 7124 2. VI. 1958 MADDE 1. Muvazenei ITmumiyeye dâhil dairelerin 1954 malî yılı umumi sarfiyatı, ilişik

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333)

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) Devre : XI içtima : 2 S. SAYISI 208 1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) T. C. e Başvekâlet Kanunlar

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020)

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020) 9 yılı 7 aylık Bütçe Kanunu a? esıiıî Gazete ile ilânı :. VI. 9,) - Soy t : 600) No. 7 Kabul tarihi 9. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 9 yılı 7 aylık giderleri için bağlı (A) işaretli

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel :

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel : Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 100) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile kamu kesiminde çalışan işçilerin aylık ve ücret ödemelerinin ödeme zamanlarının değiştirilmesine dair

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

1257 1953 Bütçe yılı hesabı katî Kanuna

1257 1953 Bütçe yılı hesabı katî Kanuna 1257 1953 Bütçe yılı hesabı katî Kanuna (Mesmî Gazete ile ilânı : 27. VIII. 1956 Sayı: 9392) No. Kabul tarihi 6819 17. VIII. 1956 MADDE 1. 1953 Bütçe yılı umumi sarfiyatı, ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat,

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat, Toplantı: OT I Dönem ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : / / Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünün 957 malî yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ Kurum / Birim Adi :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLĞ Bütçe ı / Rapor Tarihleri :2013 / - Sonu İtibariyle Sayfa No:1/128 V V V V V V V AÇKLAMA 46 BELEDİYELER 137.854.872,35 515.251.100,00

Detaylı

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11.

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11. ., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) No. Kabul tarihi 6695 29.11.1956 MADDE 1. - Devlet bütçesine giren dairelerin 1956 bütçe yılı yatırımlar

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01 Kasa Hesabı 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01.001 TL Merkez Kasası 175.152,90 174.228,56 924,34 102 BANKALAR 3.418.565,13 167.459,79 3.251.105,34 102.01

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI BÜTÇE KODU 2015 YILI BÜTÇESİ EKONOMİK KOD ADI SAĞLIK YÜKSEK OKULU 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 331.300 Temel Maaşlar 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 16.127,87 102 102 17.781.873,89 12.981.984,99 0,00 26.794,87 30.100,00 0,64 0,00 794,87 17,39 30.185.173,15 22.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 16.127,87 102 102 17.781.873,89 12.981.984,99 0,00 26.794,87 30.100,00 0,64 0,00 794,87 17,39 30.185.173,15 22. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı