1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF"

Transkript

1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama :... :..... :... :... SIRA:.. 1. u kitapçıkta 80 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 100 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. irden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. u yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. oş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 Sınav soruları, tarafınıza dağıtılan eğitim materyaline göre hazırlanmıştır. 1. TEİAŞ KURUMSAL İLGİLER I. Teşekkülün sermayesinin tamamı Devlete aittir, bağlı olduğu bakanlık ETK dir. II. Teşekkülün merkezi Ankara dadır ve merkez değişikliği akanlar Kurulu kararı ile gerçekleştirilir. III. Faaliyetleri özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı, tüzel kişiliğe sahip, İktisadi Devlet Teşekkülüdür. IV sayılı EPK, 233 ile 399 sayılı KHK ve TEİAŞ Anastatü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Teşekkül özel hukuk hükümlerine tabiidir. Ana statüsünün 3. maddesine göre TEİAŞ nin hukuki yapısıyla ilgili olarak yukarıda numaralandırılmış olan ifadelerden hangisi tamamen doğru değildir? A) I ) II C) III D) IV 3. Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik iletim faaliyetinde bulunmak amacıyla kurulan TEİAŞ nin, aşağıda verilen görev ve faaliyet konularıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır? A) Elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti için gereken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak ) Gerçek zamanlı sistem güvenilirliğini izlemek ve gerekli olduğunda acil durum eylemlerinde bulunmak C) Elektrik iletim tesislerinin yapılanmasında ve iletilmesinde diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak D) İletim faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli tesis ve makineleri bulundurmak ve bu amaçla kurulan tesis ve makine kapasiteleri ile insan kaynaklarını değerlendirmek 2. Elektriğin tüketicilere satışı... satış, elektriğin tekrar satış için satışı... satıştır. Yukarıdaki ifadenin doğru olması için boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri getirilmelidir? A) Tüketici Tedarikçi ) Tüketici Toptan C) Perakende Toptan D) Perakende Tedarikçi 1 4. TEİAŞ Yönetim Kurulu ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi tamamen doğrudur? A) Yönetim Kurulu, yedi kişiden oluşur ve başkanı, teşekkülün Genel Müdürüdür. ) Yönetim Kurulunda ETK den dört ve Yüksek Planlama Kurulundan iki üye bulunur. C) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy birliği ile alır. D) Yönetim Kurulu, Genel Müdür tarafından çağrılır ve ayda en az iki kez toplanır.

3 TEİAŞ SATINALMA ve TİCARET MEVZUATI 5. Aşağıdakilerden hangisi TEİAŞ nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca yapacağı mal ve hizmet alımlarında göz önünde bulundurulacak temel ilkelerden biri değildir? A) Hiçbir şekilde idare tarafından mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. ) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. C) Yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. D) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. 6. İstekli olabilecekler tarafından, ihale dokümanına karşı yapılacak şikayet başvurusu, ihale gününden.. iş günü öncesine kadar ilgili idareye yapılmalıdır. aşvurusu idare tarafından reddedilen istekliler, kararın tebliği tarihinden itibaren.. gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler. Yukarıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uyan süreler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Yedi - on dört ) Yedi - on C) Üç - on D) Üç - yedi 2 7. Aşağıdakilerden hangisi TEİAŞ nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca yapacağı mal ve hizmet alımlarında ihale komisyonu üyesi olamaz? A) Makine ikmal şefi ) Kamu İhale Kurumu temsilcisi C) Taşrada İdari Mali İşler müdürü D) Merkezde Mali İşler Daire aşkanlığından en az şef düzeyinde bir personel 8. Aşağıdakilerden hangisi, ihalelerde yasaklanan fiil ve davranışlardan biri değildir? A) Çeşitli yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek ) Rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak C) Alternatif teklif verebilme hallerinde birden fazla teklif vermek D) İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak 9. Sigorta çeşitlerinde süre ve zamanaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Sigortada fazladan yapılan ödemelerin iadesi mümkün değildir. ) Dahili sigorta ile teminat altına alınan sigortalarda zamanaşımı uygulanmaz. C) Tüm sigorta çeşitlerinde sigortalar en fazla bir yıllık yapılır. D) Sebepsiz yere ödenmiş bulunan primlerin veya sigorta bedellerinin geri alınmasında zamanaşımı süresi, Türk Ticaret Kanununa göre iki yıldır.

4 10. Aşağıdakilerden hangisi, yangın ve yangın kapsamında değerlendirilen sigortada hasar ekspertiz tutanağında (dosyasında) bulunması gereken hususlardan biri değildir? A) Hasarın meydana geliş sebepleri, varsa müsebbibine dair tanzim edilen tutanak ) Hasar neticesi zarara uğrayan varlıkların ve varsa kurtarılan malların müfredatı ve tekrar kullanılıp kullanılmayacağı hususları C) Hasarlanan sigortalı varlığa ait sigorta poliçesinin aslı D) Olayla ilgili itfaiye, jandarma vb. gibi resmi makamların raporlarının tasdikli suretleri 12. Aşağıdakilerden hangisi talep edilen mal ve hizmetlere ilişkin hazırlanacak teknik şartname ile ilgili olarak yanlıştır? A) Teknik şartnamenin teşekkülce hazırlanması esastır. ) Muhtemel isteklilere teknik şartname hazırlattırılmaz. C) Teknik şartnameyi hazırlayan firmalar ihalede istekli olamaz. D) Teknik şartnamede, hiçbir şekilde belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. ORTA SEVİYE YÖNETİM TEKNİKLERİ 11. Aşağıdakilerden hangisi TEİAŞ bünyesinde mevcut tüm kara nakil araçları için yapılan motorlu araçlar kaza sigortasının teminat altına aldığı rizikolardan biri değildir? A) Araçların şoförün iradesi dışında çarpma, devrilme, düşme, yuvarlanma gibi kazalarından dolayı meydana gelen zarar, zayi ve hasarlar ) Araçtaki yangından ve söndürülmesinden dolayı meydana gelen zarar ve hasarlar C) Aracın çalınması veya çalınmasına teşebbüs edilmesi neticesinde meydana gelen zarar, zayi ve hasarlar D) Savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve benzeri olayların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar elirli birtakım amaçlara ulaşmak için insan ve parasal kaynakları, araç ve gereçleri, hammadde ve zaman faktörünü birbirleriyle uyumlu ve etkin kullanmaya olanak verecek kararlar alma ve uygulama sürecine ne ad verilir? A) Takım çalışması ) Örgütlenme C) Yönetim D) Organizasyon 14. Yöneticinin eğitim, bilgi ve beceri düzeyi, yetkinin hangi temelini ifade etmektedir? A) Formal temel ) Kıdem temeli C) Sosyal temel D) Teknik temel

5 15. Aşağıdakilerden hangisi yetki devrinin yararlarından biri değildir? A) Yapılan işlerin niteliğini artırır. ) Çalışanların sorumluluktan kaçmalarını önler. C) Astların motivasyonunu olumlu etkiler. D) Daha çabuk kararlar alabilme olanağı sağlar. 19. Aşağıdakilerden hangisi performans yönetiminin yararları arasında sayılamaz? A) Örgüt içinde aşağı ve yukarı yönlü karşılıklı ve etkili bilgi akışını sağlar. ) Örgütte sürekli iyileştirme kültürünün gelişmesine katkıda bulunur. C) Astların daha etkin cezalandırılmalarını sağlar. D) Değişen pazar koşullarına daha hızlı tepkiler verebilme olanağı yaratır. 16. Aşağıdakilerden hangisi vizyon oluşturma sürecinin aşamalarından biri değildir? A) Üst yönetimin inancı ) Yetki devrinin etkin yapılmış olması C) ireyin katılımı D) Sürekli gelişim ekiplerince desteklenmesi 20. Aşağıdakilerden hangisi zaman engellerinden (tuzaklarından) biri değildir? A) İletişim ) Düzensiz masa ve büro C) Kararsızlık D) Erteleme alışkanlığı 17. Aşağıdakilerden hangisi ideal takımların özelliklerinden biri değildir? A) Güven ) Çatışma çözümü C) İletişim D) Otoriter liderlik 18. Organizasyon yapısında herhangi bir değişiklik oluşturmaksızın, astlarının geçmişten gelen davranışlarını etkin bir hale getirmeye çalışan ve onları statü ve para yolu ile motive eden liderlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Karizmatik liderlik ) Transaksiyonel liderlik C) Transformasyonel liderlik D) Dayanışmacı liderlik 4 ARŞİV DOSYALAMA 21. Aşağıdakilerden hangisi dosyalama yönetiminin bir kuruma ve/veya personeline doğrudan sağladığı kolaylıklar (artılar) arasında sayılamaz? A) İşlem gördükleri tarihler ne olursa olsun, ihtiyaç duyulan belgelerin kolaylıkla bulunabilmesi ) Gelecekle ilgili bütçelerin, stratejik planların ve finansal tabloların kolaylıkla hazırlanabilmesi C) ilgi ve belgelerin kontrol altında bulunması ve idarenin alacağı kararlarda ayrıntılı bilgilenmenin kolaylaşması D) Güncelliğini yitiren (saklanması gerekli olmayan) belge ve bilgilerin kolaylıkla tespit edilebilmesi

6 22. Sayı:.02.0.ARV Yukarıda verilen resmi yazı sayı örneğinde, dosya planında yer alan konu numaraları aşağıdakilerden hangisiyle belirtilmiştir? A).02.0.ARV. ) C) D) Evrak ve belgeler, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne devredilinceye kadar, kurumlarda işleyen evrak arşiv süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? A) Dosya irim Arşivi İmhalık Malzeme Kurum Arşivi ) Arşiv/İmha Malzemesi irim Arşivi Dosya Evrak C) Evrak irim Arşivi Kurum Arşivi Arşiv Malzemesi D) Evrak Dosya irim Arşivi Kurum Arşivi İŞ GÜVENLİĞİ 23. ir kurumun arşivinde I. Çeşitli tekit yazıları II. Tarihi değeri olan zarflar III. İşleme konulmamış başvurular IV. Son işlem tarihi üzerinden 51 yıl geçmiş memuriyet sicil dosyaları V. Tapu tahrir defteri, tapu ve nüfus kayıtları VI. İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyası bulunmaktadır. una göre söz konusu arşivde imha edilecek malzemeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, III ve VI ) II, III ve V C) I, III, IV ve VI D) III, IV, V ve VI Aşağıdakilerden hangisi İSG mevzuatına göre genç çalışanı tanımlamaktadır? A) 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış çalışan ) 15 yaşını bitirmiş ancak 16 yaşını doldurmamış çalışan C) 14 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış çalışan D) 14 yaşını bitirmiş ancak 16 yaşını doldurmamış çalışan 26. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik akanlığı'nca yetkilendirilen birimdir? A) Ortak sağlık ve güvenlik birimi ) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi C) İş sağlığı ve güvenliği merkezi D) Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim merkezi

7 27. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel amaçlarından birisi değildir? A) Çalışanı korumak ) Malzeme ve teçhizatı korumak C) Üretimin devamlılığını ve güvenliğini sağlamak D) Ürünün kalitesini arttırmak volt arasındaki gerilimlere ait emniyet mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 60 cm ) 90 cm C) 120 cm D) 150 cm 28. I. Risklerden kaçınmak II. Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek III. Tehlikelerle kaynağında mücadele etmek İşveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirirken yukarıda verilen eylemleri hangi öncelik sırası ile uygulamalıdır? A) I-II-III ) III-I-II C) I-III-II D) III-II-I 29. I. Gerilimin büyüklüğü II. Vücut direnci III. Kaynak ile temas süresi IV. Akımın izlediği yol Yukarıdakilerden hangisi/hangileri elektrik çarpmalarının etki düzeyini etkileyen faktörlerdendir? A) Yalnız I ) II ve III C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV Aşağıdaki kavramlardan hangisi tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini tanımlar? A) Tehlike ) Risk C) Olay D) Şiddet 32. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların taşıması gereken özelliklerden birisi değildir? A) Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır. ) Yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır. C) Ekonomik olmalıdır. D) Kişiye özel olmalıdır. ELEKTRİK İŞLETME 33. Güç sistemlerinin nötrlerinin topraklanmasında aşağıdaki metotlardan hangisi kullanılmaz? A) Nötr izole sistemler ) İzolasyon durumuna göre topraklamalı sistemler C) Efikas topraklanmış sistemler D) Reaktans topraklı sistemler

8 34. Aşağıdakilerden hangisi transformatörlerin paralel bağlanması sırasında, iyi bir paralel çalışmanın gerçekleşmesi için sağlanması gereken şartlardan biri değildir? A) Transformatörlerin çevirme oranları eşit olmalıdır. ) Transformatörlerin bağıl kısa devre gerilimleri eşit olmalıdır. C) Transformatörlerin güçleri aralarındaki fark 1/3 ten büyük olmalıdır. D) Transformatörlerin boşta çalışmadaki primer sargı gerilim düşümleri eşit olmalıdır. 35. Aşağıdakilerden hangisi kesicilerde aranan ana özelliklerden biri değildir? A) Kesiciler nominal yük akımının altındaki akımlarda çalışmalıdır. ) Açma ve kapama süreleri çok kısa olmalıdır. C) Kontaklar nominal akımı taşımalıdır. D) Açmada meydana gelen ark, kısa sürede sönmelidir. 36. Hatlardaki titreşimin önlenmesi, iletkenlere ve direklere zarar vermesinin önüne geçilmesi için kullanılan elemanlara.. adı verilir. Yukarıda verilen boşluğa getirilecek terim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Topraklama elektrodu ) Ark boynuzu C) Jumper D) Damper 7 TRAFO MERKEZLERİ TESİS 37. Aşağıdakilerden hangisi 380 ve 154 kv Hat/Kablo Fiderleri Kumanda panolarında bulunmaz? 38. A) 3 adet ampermetre ) 1 adet güç analizörü C) Enerji analizörü D) Mimic diagram I. Kapama mantık devresini başlatacak olan kumanda panosu üzerindeki kesici anahtarından II. Kapama mantık devresini başlatacak olan otomatik tekrar kapama düzeninden III. Fider hattı üzerinden başka bir ayırıcı yardımıyla Kesiciler yukarıda belirtilen yerlerin hangisi veya hangilerinden kapatılabilir? A) Yalnız I ) Yalnız III C) I ve II D) II ve III 39. Aşağıdakilerden hangisi 380 kv ana hat koruma rölelerinin otomatik tekrar kapamasına engel olan durumlardan birisi değildir? A) ara koruma çalışması ) Senkronizasyon denetim rölesinin kapama komutu vermesi C) Kesicinin elle kumanda edilmesi D) Lokal kesici arıza koruma çalışması

9 40. Kare (Ring) baralı sistem için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) u sistem TEİAŞ de sıklıkla kullanılır. ) u sistemde her fidere 1 adet kesici düşer. C) u sistem, çift baralı sisteme göre daha fazla alan gerektirir. D) u sistemi ada çalıştırma imkanı yoktur. İLETİM HATLARI TESİS 43. İletken telinin uygun bir biçimde taşınmasını sağlamak amacıyla üst ucundaki hırdavatlarla direğe, alt ucundaki hırdavatlarla iletken telini tutan izolatör sistemine. denir. Yukarıda verilen boşluğa getirilecek terim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Gergi izolatör takımı ) Zincir izolatör takımı C) V askı takımı D) Kilitleme pimi takımı 41. I. Direkler, sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlenmelidir. II. Soyulma veya diğer galvanizleme kusurlarından dolayı gri çevrilen malzemeler hiçbir suretle tekrar kullanılamaz. III. Galvanizleme sırasında çarpılan bükülen levhalar, tekrar merdaneden geçirilerek düzeltilebilir. IV. Malzeme koruyucu galvaniz örtüsü zedelenecek biçimde çekiçlenmemelidir. 44. Aşağıdakilerden hangisi izolatörler için uygulanacak tip testlerinden değildir? A) Yüksek gerilim mukavemet testi ) Kuruda yıldırım darbe dayanım gerilimi testi C) Kalıcı mukavemet testi D) Termik mekanik performans testi Direklerin tabi tutulduğu galvanizleme işlemi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) II ve III C) I, II ve IV D) I, III ve IV 42. Hakediş, kaynağını nereden alır? A) İhale şartlarından ) Yüklenicinin taleplerinden C) Sözleşmedeki maddeler ve fiyat normlarından D) İş avansından 8 YÜK TEVZİ 45. Frekans kontrolü, bir elektrik sisteminin üretim tüketim dengesinin kontrolüdür. Eğer frekans sapması ±20mHz geçerse frekans kontrolü yöntemlerinden hangisi devreye girer? A) Tersiyer Kontrol ) Sekonder Kontrol C) Primer Kontrol D) Speed Drop Kontrol

10 46. Aşağıdakilerden hangisi sistemde gerilimi yükseltmek için yapılacak işlemlerden biri değildir? A) Servis dışı enerji iletim hattı varsa bir ucundan gerilim altına alınır. ) Devredeki generatörlerin ikaz akımları arttırılır. C) Devrede reaktör var ise servis harici edilir. D) Senkron kompansatörler devreye alınıp düşük ikaz akımı ile çalıştırılır. ANAYASA 49. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye üyük Millet Meclisi nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir? A) Soru ) Gensoru C) Güvenoyu D) Genel görüşme 47. Acil durum önlemlerine ilişkin esaslar Madde 61 e göre, hedeflenen işletme koşulları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Hz ) Hz C) Hz D) Hz 48. I. Sistem frekansını nominal değer olan 50 Hz ye getirmek II. Alan kontrol hatasını düzenlemek III. Diğer ülkelerle yapılan enerji alışverişini programlanan değere getirmek IV. Primer frekans kontrolünde ölü bantı engellemek Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri sekonder frekans kontrolünün amacıdır? A) Yalnız I ) I ve III C) II ve III D) I, II ve IV Anayasamıza göre kanunî hâkim güvencesi (doğal yargıç ilkesi) aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Ceza ve ceza hükümleri yerine geçen tedbirler ancak kanunla konur. ) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. C) Hiç kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. D) Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. 51. Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi TMM nin görevleri arasında sayılmamıştır? A) akanlar Kurulu nu denetlemek ) Kanunları gerektiğinde değiştirmek C) Kanunların iptali için yapılan başvuruları görüşmek D) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

11 52. Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi, siyasi haklar ve ödevler bölümünde düzenlenen haklardan biri değildir? A) Sendika kurma hakkı ) Dilekçe ve bilgi edinme hakkı C) Kamu denetçisine başvurma hakkı D) Kamu hizmetlerine girme hakkı 55. Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile aşvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamına girmektedir? A) Milletvekilleri ) Genel müdür C) Üniversite mensupları D) Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları HALKLA İLİŞKİLER ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 53. Örnek: Kömür dağıtımında görevli Hasan ey, dağıtımda hemşerilerine öncelik tanımaktadır. Yukarıda örneği verilen durumu en iyi ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Hizmet kayırmacılığı ) Aracılık C) Adam kayırmacılık D) Yakınlara çıkar sağlama 56. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin genel amaçlarından değildir? A) Kamuoyunun kuruluşa ilişkin eğilimlerini, tutum ve beklentilerini saptayarak kuruluşa uygun iyileştirmeler yapılması için önerilerde bulunmak ) Örgüte ilişkin olarak kamuoyunda ortaya çıkmış olan yanlış anlaşılmaları önlemek C) Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve toplumsal sorumluluk duygularını geliştirmek D) Hedef kitleyi kuruluş çıkarları doğrultusunda yönlendirmek 54. Aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağı kapsamında yer alır? A) Kitap, dergi, takvim veya benzeri nitelikte olanlar ) Halka açık yarışmalarda kazanılan ödül ve hediyeler C) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler D) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan krediler Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkeleri arasında yer almaz? A) Halkla ilişkilerde inandırıcı olabilmek için hedef kitlenin özellikleri ve beklentilerini bilmek gerekir. ) Mesajların hedef kitlenin belleğine unutmayacak şekilde yerleştirilmesi için tekrar edilmesi gerekir. C) İyi niyete her zaman yer vermeyen ve tartışma kabul etmeyen bir yapıda olmalıdır. D) Halkla ilişkiler faaliyetlerinde çalışmanın genişliğine ve büyüklüğüne göre bütçe ayrılmalıdır.

12 58. Hedef kitle hakkında hiçbir şey bilmeden çalışmalara başlanırsa kampanya dağınık ve yararsız bir görünüm içinde olur ve istenilen sonuca varılmaz. ifadesi halkla ilişkilerin hangi aşaması için geçerlidir? A) Planlama ) ilgi toplama C) Uygulama (iletişim) D) Değerlendirme 61. Meclis tarafından Ankara nın yeni Türk Devleti nin başkenti olduğu hangi tarihte kabul edilmiştir? A) 13 Ekim 1923 ) 23 Nisan 1920 C) 24 Temmuz 1923 D) 29 Ekim Atatürk ilkelerinden hangisi fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen, bütün vatandaşların kanun önünde eşitliği esasına dayanır? 59. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Reklamda üreten ya da satan tarafın yararının önde geldiği için reklam halkla ilişkilerden ayrılır. ) Propaganda bir düşünce veya davranışı kesin olarak kabul ettirmek için tek yönlü bir iletişim faaliyeti olması dolayısıyla halkla ilişkilerden ayrılır. C) Halkla ilişkiler, kuruluşların çalışma ve işlemlerini halka onaylatma mekanizmasıdır. D) Halkla ilişkilerin temelinde iletişim olgusu vardır. A) Cumhuriyetçilik ) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik 63. Osmanlı Devleti nin son Mebuslar Meclisi, 28 Ocak 1920 de hangi belgeyi kabul ederek dünyaya duyurmuştur? A) Misak-ı Milli ) Misak-ı Maarif C) Misak-i İktisadi D) Tekalif- Milliye ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ ULUSAL GÜVENLİK 60. Lozan arışı ile açık bırakılan Musul sorunu, 5 Haziran 1926 tarihli hangi antlaşmayla Musul ve çevresi Irak a bırakılarak çözülmüştür? A) Sadabat Paktı ) Ankara Antlaşması C) Musul Antlaşması D) Montrö oğazlar Sözleşmesi Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu nun üyeleri arasında yer almaz? A) aşbakan Yardımcısı ) İçişleri akanı C) Ulaştırma akanı D) Adalet akanı

13 65. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği nin kuruluş tarihi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) 1923 ) 1933 C) 1960 D) Mevcut yerel yönetimler sistemimizde aşağıdakilerden hangisi belediye organları arasında yer almaz? A) elediye Encümeni ) elediye Komisyonu C) elediye aşkanı D) elediye Meclisi Anayasasına göre milli güvenliğin sağlanmasından Türkiye üyük Millet Meclisi ne karşı sorumlu olan kuruluş hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Milli Güvenlik Kurulu ) akanlar Kurulu C) Türk Silahlı Kuvvetleri D) Milli Savunma akanlığı 70. Aşağıdakilerden hangisi köy muhtarı ile ilgili yanlış bir bilgidir? A) Köy yönetiminin başıdır. ) eş yıl için seçilir. C) Seçiminde siyasi partiler aday gösterir. D) Köy Derneği tarafından seçilir. 399 SAYILI KHK DEVLET TEŞKİLATI 67. Mevcut hukuk düzenimizde bağlı kuruluşların diğer bir bakanlığa bağlanabilmesi hangi makamın onayı ile gerçekleşir? A) TMM ) Cumhurbaşkanı C) aşbakan D) İlgili akanlık 68. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yurtdışı teşkilatı nasıl kurulur? A) akanlar Kurulu kararıyla ) Kanunla C) Tüzükle D) Dışişleri akanlığı kararıyla Sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet yürütmek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüslerine ne ad verilir? A) İktisadi Devlet Teşekkülü ) Kamu İktisadi Kuruluşu C) ağlı Ortaklık D) Müessese 72. İktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde on beşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Müessese ) İştirak C) ağlı Ortaklık D) İşletme

14 Sayılı KHK hükümlerine göre sözleşmeli personelin sözleşmesi aşağıdaki hangi halde sonlandırılamaz? A) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi ) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak C) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak D) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 3 gün ve bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek 75. Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları () düzeyinde olanlara yüzde kaç başarı ücreti ödenir? A) % 2 ) % 4 C) % 6 D) % 8 TÜRKÇE DİL İLGİSİ VE YAZIŞMA KURALLARI 76. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımından kaynaklı bir yazım yanlışlığı yapılmıştır? 74. Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeli personelin hizmet şartlarına, statülerine; hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde geçerli ilkelerden değildir? A) İşin gerektirdiği niteliklere haiz elemanların işe alınması ve işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi ) Verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırılması C) Çalıştığı kuruluşta göreve devamını özendirecek bir özlük hakları sisteminin gerçekleştirilmesi D) Yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabasının sadece manevi olarak değerlendirilmesinin teşviki 13 A) Yarın Ayşe teyzemlerle birlikte pikniğe gideceğiz. ) u yıl aşırı yağmurlar, Doğu Karadeniz de etkili oldu. C) Geçen sene Ege Denizi nde yaptığı yolculuğunu anlattı. D) Hayvanat bahçesindeki Van Kedi sini görmeye gittik. 77. Demokritos () bir sözünde şöyle der () () Kimseyi sevmemek ( ) kimse tarafından sevilmemektir () () u parçada parantezle () gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin getirilmesi gerekmektedir? A) (,) (:) ( ) (,) (.) ( ) ) (;) (:) ( ) (;) ( ) (.) C) (:) (;) (!) (;) (!) (!) D) (,) (;) ( ) (,) ( ) (.)

15 78. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? A) Dün gece / yağmur / pencereyi tıkırdatmaya / başladı. ) Sofrayı / hazırladıktan sonra / çocuklara / seslendi. C) Toplantıda konuşulanları / bana / anlatmalısın. D) Evin içindeki bütün eşyaları / bir günde / topladı. 79. Koştu arkasına hiç bakmadan. u cümlenin yükleminin yerine göre, yükleminin türüne göre ve anlamına göre türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) devrik cümle, fiil cümlesi, olumlu cümle ) kurallı cümle, fiil cümlesi, olumsuz cümle C) devrik cümle, isim cümlesi, olumsuz cümle D) kurallı cümle, isim cümlesi, olumlu cümle 80. Ağlayarak sorununu çözebileceğini (I) (II) (III) sanmıyorum. (IV) u cümledeki numaralandırılmış kelimelerin hangisinde ünsüz yumuşaması (tonlulaşması) ses olayı meydana gelmiştir? A) I ) II C) III D) IV 14 TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

16 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince İREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CE- VAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. aşka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılmayacaktır. 10. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. 11. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. SINAVINIZDA AŞARILAR DİLERİZ. 15

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı